Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,"

Transkrypt

1 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: Data: Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy myszkowali w bibliotece. Koszykarki Lotosu Gdynia obroni y w Polkowicach Puchar Polski. W telegraficznym skrócie str. 3 str. 10 str.16 W telegraficznym skrócie LEGNICA 11 marca zainaugurowa swojà dzia alnoêç Spo eczny Ruch Âwi towania Niedzieli. To prawdopodobnie jedyna taka organizacja w Polsce. Jej cz onkowie to przedstawiciele duchowieƒstwa, Êrodowisk katolickich, a przede wszystkim lokalni dzia acze NSZZ SolidarnoÊç. POLKOWICE Ju tysi czna polkowiczanka zaszczepiona zostanie w piàtek przeciwko wirusowi wywo ujàcemu raka szyjki macicy w ramach akcji Polkowickie Dni - Chroni ycie przed Rakiem. To ju piàta edycja tej akcji. Szczepienia uczennic trzecich klas gimnazjów, jak co roku, finansuje gmina Polkowice. LUBIN Prezydent Lubina wystàpi do Polskich Linii Kolejowych z wnioskiem o przej cie po àczenia sieci kolejowej relacji Lubin-Polkowice. Jak podkreêli, kolej nie jest zainteresowana modernizacjà torów, a miasto znalaz o ju inwestora. Optymistyczne plany w odarza Lubina zak adajà, e od 2017 roku kupujàc jeden bilet mieszkaƒcy ca ego Zag bia Miedziowego b dà mogli podró owaç mi dzy miastami i to ró nymi Êrodkami transportu, jak pociàg, autobus, czy bus. LEGNICA Lokalni regionaliêci chcà, aby jubileusz 770. rocznicy Bitwy pod Legnicà uczczono ods oni ciem pomnika Henryka Pobo nego. Ich zdaniem w adze miasta powinny zleciç jego projekt i sfinansowaç budow. W adze Legnicy wyraênie odcinajà si od tego pomys u, t umaczàc si brakiem Êrodków na ten cel. G OGÓW Dwie mieszkanki G ogowa sp dzi y noc na izbie wytrzeêwieƒ po tym, jak napad y na 15-latk. Kobiety w wieku 31 i 26 lat chcia y zdobyç pieniàdze na alkohol. Napad y na nastolatk àdajàc telefonu komórkowego, który prawdopodobnie chcia y sprzedaç lub zamieniç na alkohol. Ostatecznie zabra y dziewczynie aparat fotograficzny. upem nie cieszy y si d ugo, chwil póêniej trafi y w r ce policji. POLKOWICE Ostatnie kubki czekajà na nowych u ytkowników Serwisu Samorzàdowego SMS. Aby otrzymaç gad et nale y przyjêç do urz du (pokój 105) i zarejestrowaç si w obecnoêci urz dnika. Z serwisu korzysta ju blisko 1200 u ytkowników. Ewa Szczeciƒska Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, oêcienne gminy - to przyjaciele Polkowic na oficjalnej stronie gminy na Facebooku. 24 lutego do listy kontaktów Polkowic do àczy pi çsetny u ytkownik portalu spo ecznoêciowego. To kolejna osoba, która, za po- Êrednictwem Internetu, Êledzi co dzieje si w gminie Polkowice. Funkcjonowanie oficjalnego konta gminy nie ogranicza si bowiem do akceptowania zaproszeƒ od nowych u ytkowników. Niemal codziennie na tzw. tablicy konta, pojawiajà si przydatne informacje dla mieszkaƒców Polkowic i okolic, zaproszenia na imprezy kulturalne i sportowe, a tak e newsy promocyjne i linki np. do cyklicznych audycji radiowych lub telewizyjnych. Na portalu pojawiajà si równie przydatne informacje dla Teatralne Êwi to rozpocz te - Witam W wszystkich szaleƒ- ców op tanych teatrem - tymi s owami przywita a goêci bio- ràcych udzia w uroczystej gali otwarcia 13. edycji PolkowicP olkowic- kich Dni Teatru, T najwi kszej imprezy kulturalnej regionu le- gnickiego, Anna Seniuk,, uzna- na aktorka teatralna i filmowa, która zgodzi a si objàç patro- nat nad tegorocznà edycjà im- prezy.. W krótkiej mowie, którà skierowa a do obecnych na ga- li podkreêla a, e przeglàd z ro- ku na rok pi knieje, co buduje entuzjazm u tych, którzy sà od- powiedzialni za jego przygoto- wanie. OczywiÊcie w swoim stylu, z charakterystycznym poczuciem humoru odnios a si do swojego patronowania akurat 13. edycji PolkowickichP Dni Teatru. T - Pewnie P nikt nie chcia si zgodziç, bo trzynast- ka przez wielu uwa ana jest za liczb pechowà. Ja jednak lu- bi 13 i przynosi mi ona szcz - Êcie. Jestem przekonana, e ta trzynasta edycja PolkowickichP Dni Teatru T b dzie najwspanial- szà spoêród wszystkich do- tychczasowych - zakoƒczy a Anna Seniuk. Ponad pó tysiàca przyjació na Facebooku Pi çsetny u ytkownik mi dzynarodowego portalu spo ecznoêciowego polubi gmin Polkowice. Chodzi oczywiêcie o popularnego Facebooka i oficjalne konto gminy Polkowice na tym portalu. mieszkaƒców - terminy uiszczania podatków i op at, og oszenia o przetargach, ostrze enia pogodowe, informacje o awariach i przerwach w dostawach wody. Chcesz wiedzieç wi cej? Do àcz do nas na Facebooku! Ewa Szczeciƒska

2 2 Gazeta Polkowicka» WieÊci z SITECHU Puchar Prezesa trafi do Polkowic Polkowicki producent struktur metalowych do siedzeƒ samochodowych dla takich marek, jak Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen i samochody u ytkowe Volkswagen zosta nagrodzony przez Hansa - Joachima Schreinera, prezesa spó ki Sitech za najlepszy wynik w kategorii jednostkowych kosztów produkcji. Nagrod dyrektorowi polskiego zak adu Gerhardowi Schaeferowi (na zdj ciu z prawej strony) wr cza osobiêcie Hans - Joachim Schreiner. Nagroda przyznana polkowickiemu zak adowi to wa ne wyró nienie, a jednoczeênie zobowiàzanie do pracy nad tym, by nie tylko utrzymaç jednostkowe koszty na dotychczasowym poziomie, ale w niedalekiej perspektywie czasowej jeszcze je obni- yç. KoK Owocna wspó praca Firma Sitech w 2010 roku nawiàza a wspó prac z Politechnikà Wroc awskà. W ramach wspó pracy na poczàtku marca z dwudniowà wizytà do Wolfsburga, gdzie mieêcie si g ówna siedziba formy Sitech przyjechali przedstawiciele wroc awskiej uczelni w sk adzie - JM prof. dr hab. in. Tadeusz Wi ckowski - Rektor Uczelni, prof. dr hab. in. Edward Chlebus - dziekan Wydzia u Mechanicznego, dr hab. in. Andrzej Ambroziak - prodziekan Wydzia u Mechanicznego oraz dr in. arch. Andrzej Poniewierka- Prodziekan Wydzia u Architektury. Przez ca y czas delegacji naukowców towarzyszyli reprezentujàcy Sitech dr in. Marcin Czyczerski oraz Robert Bachorski. Ponadto Hans-Joachim Schreiner, prezes Grupy Sitech i Gerold Ennen, dyrektor ds. produkcji oprowadzili goêci po zak adzie w Wolfsburgu oraz zaprezentowali plany rozwoju firmy na najbli sze lata. GoÊcie zwiedzili muzeum VW Autostadt w Wolfsburgu. KoK Harcerskie wspomnienia Przed dwoma tygodniami pisaliêmy na naszych amach o planowanym wyjeêdzie harcerzy z do Warszawy. DziÊ podopieczni hm. Haliny elaznej, komendantki polkowickiego hufca ZHP sà ju w domu. Jak tylko wypakowali swoje zielone plecaki i nieco odpocz li, postanowili, e spotkajà si w harcówce aby powspominaç swoje zimowiskowe prze- ycia. To, co mówili, postanowili spisaç i podzieliç si swoimi wra eniami z Czytelnikami GP. Nasze odczucia zwiàzane z wyjazdem na obóz do Warszawy. W tym roku druhna hm. Halina elazna przesz a samà siebie! Na obóz zimowy my, harcerze z Polkowic wybraliêmy si do Warszawy. Nie nudziliêmy si ani przez chwil. Druhna zafundowa a nam program pe en atrakcji. Nikt nie móg narzekaç. Na stoku narciarskim bawiliêmy si Êwietnie. Mimo mrozu, zm czenia i licznych upadków, mieliêmy ochot na wi cej. W Pa acu Kultury i Nauki nie wiedzieliêmy, do czego podejêç, co obejrzeç. Wszystkie eksponaty by y niewiarygodnie ciekawe. Oglàdajàc panoram Warszawy byliêmy zdumieni, jak to miasto jest wielkie. ZwiedzaliÊmy imponujàce Muzeum Wojska Polskiego. To placówka, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo- historyczne. Posiada ono zjawiskowe eksponaty, które zainteresujà ka dego. W dniu 22 lutego obchodziliêmy Dzieƒ MyÊli Braterskiej - Êwi to przyjaêni wszystkich harcerzy i skautów. ÂpiewaliÊmy w kr gu, przy akompaniamencie gitary, mówiliêmy sobie mi e s owa, sk adaliêmy yczenia. Panowa a nadzwyczaj spokojna i przyjemna atmosfera. Z niecierpliwo- Êci czekaliêmy na zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym niestety mieliêmy naprawd niewiele czasu. Oglàdajàc zdj cia, ubrania i listy ludzi walczàcych w powstaniu, dech zapiera o nam w piersiach. Dla harcerzy to naprawd wa ne prze ycie odwiedziç takie miejsce. Nie ukrywam, e najwi kszà atrakcjà dla m odzie y by- o otwarte w zesz ym roku Centrum Nauki Kopernik. Ta instytucja ukazuje zwiàzek nauki z kulturà i codzienno- Êcià. By o dla nas fenomenalnym prze- yciem wykonaç tyle eksperymentów i dowiadywaç si tyle ciekawych i wa nych rzeczy, poprzez zabaw. MyÊl, e aden uczestnik obozu, nie zapomni tegorocznych ferii do koƒca ycia. Patrycja Po eç Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice, adres: Polkowice, Rynek 6 IIp. (pokój 23), tel , tel/fax e mail: wersja elektroniczna Gazety: Redaguje zespó : (redaktor naczelny), Przemys aw Nowakowski (redaktor techniczny), Roman Tomczak, Pawe Greƒ, Ewa Szczeciƒska Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, skracania i omawiania nades anych komunikatów, apeli, wystàpieƒ, oêwiadczeƒ, listów itp. Za treêç og oszeƒ i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Wydawca: Urzàd Gminy Polkowice, Projekt Graficzny: Bernard Wybiera a Druk: Drukarnia PolskaPresse Wroc aw, Bielany Wroc awskie, ul. Kolejowa 7. MaturzyÊci pojawili si w Rynku grubo ponad pó godziny przed zaplanowanym na po udnie poczàtkiem taƒca. Ostatnie goràczkowe przygotowania przyciàga y ciekawych mieszkaƒców miasta. Z ka dà kolejnà minutà liczba osób, które przyby y by dopingowaç maturzystów oraz w odarzy ros a. W samo po udnie, gdy rozbrzmia y koêcielne dzwony by o ju kilkuset polkowiczan. Dêwi ki poloneza przeszy y przestrzeƒ tu po tym, jak dobieg koƒca hejna Polkowic, który zwyczajowo rozpoczyna si o Zatem mniej wi cej o polonezowy korowód przetoczy si przez polkowicki Rynek. Prowadzi go Zbigniew Go biowski, dyrektor Zespo u Szkó wraz z jednà z maturzystek. W drugiej parze mogliêmy zobaczyç Wies awa Wabika, burmistrza Polkowic, a w trzeciej Marka TramÊ, starost polkowickiego. Ponadto poloneza taƒczyli Emilian Staƒczyszyn, przewodniczàcy Rady Miejskiej oraz Tadeusz Kowalski, przewodniczàcy Rady Powiatu. Taneczne plàsy trwa- y niespe na pó godziny i ewidentnie przypad y do gustu polkowiczanom zgromadzonym w sercu miasta, bo zosta y nagrodzone gromkimi brawami. - Chcia em podzi kowaç m odzie y, a szczególnie mojej partnerce Karolinie, za Z zaj ç oferowanych przez WTZ mo e skorzystaç 30 osób. Na tyle placówka zosta a przewidziana i dotychczas taka iloêç osób uczestniczy w zaj ciach prowadzonych przez terapeutów, wed ug indywidualnie opracowanych planów rozwoju osobistego. Ostatnio kilku uczestników zaj ç odbywajàcych si w ramach WTZ znalaz o zatrudnienie, co Êwiadczy o tym, e rehabilitacja przebiega bardzo dobrze i prowadzi do osiàgni cia zamierzonych celów. Wiemy, e sà wêród mieszkaƒców Polkowic osoby niepe nosprawne, które nie wiedzà o mo liwoêci skorzystania z udzia u w zaj ciach warsztatu, oraz takie, które nie majà odwagi zg osiç si do nas. Zapraszamy do przyjêcia i poznania nas. O przyj cie do WTZ mogà ubiegaç si osoby z orzeczeniem o niepe nosprawnoêci. Z ycia gminy Polonez w Rynku wypad efektownie W minionà Êrod po raz pierwszy w odarze miasta wraz z tegorocznymi maturzystami odtaƒczyli tradycyjnego poloneza w sercu Polkowic. Wydarzeniu przyglàda y si setki polkowiczan. W polonezowy korowodzie mogliêmy zobaczyç mi dzy innymi Wies awa Wabika, burmistrza Polkowic. Wolne miejsca w WTZ to, e tak pi knie poprowadzi a mnie w taƒcu. Sam nie da bym rady - mówi tu po zakoƒczeniu poloneza burmistrz Wabik. - Jestem przekonany, e tegoroczni maturzyêci po takim pi knym polonezie równie efektowne wyniki osiàgnà na egzaminie maturalnym. Tego im z ca ego serca ycz, jednoczeênie gratulujàc rodzicom tak wspania ych dzieci - doda Marek TramÊ. Wspólne taƒczenie poloneza przez maturzystów i w odarzy Polkowic ma si staç miejscowà tradycjà. W Êrod taƒczy o 40 par. Warsztat Terapii Zaj ciowej w Polkowicach od siedmiu lat zajmuje si rehabilitacjà spo ecznà osób niepe nosprawnych. W tym roku mo e przyjàç jeszcze kilka osób pod swojà fachowà opiek. JESTEÂ OSOBÑ Z ORZECZONÑ NIEPE NOSPRAWNOÂCIÑ - PRZYJDè DO NAS, TO NA CIEBIE CZEKAMY Wszelkich informacji na temat przyj cia osób niepe nosprawnych udziela Edyta P dzisz osobiêcie w siedzibie WTZ przy ulicy Kominka 7 lub telefonicznie pod numerami , Archiwum WTZ

3 Wa ne sprawy Gazeta Polkowicka 3 Ponad tysiàc zaszczepionych dziewczàt Dziewcz ta, które wzi y udzia w prezentacji, to ambasadorki tej edycji programu ( ). Na role, które pe nià podczas V Polkowickich Dni - Chroni ycie przed Rakiem, rzetelnie pracowa y, bowiem przepustkà do pe nienia presti owej funkcji by o wymyêlenie kampanii informacyjnej na temat profilaktyki zdrowotnej. - Zaproponowa am, aby namawiaç do badaƒ profilaktycznych w zak adach fryzjerskich i kosmetycznych, czyli tam, gdzie kobiet jest najwi cej. Chc promowaç model zdrowej i pi knej kobiety - mówi Kinga P dlowska, gimnazjalistka i ambasadorka programu. Jej kole anka, Magda Dudziak, zrobi a ogromne wra enie namalowanym przez siebie plakatem, który sta si wizytówkà tegorocznej edycji programu. Obie dziewcz ta, jak równie niemal 200 ich kole anek, zaszczepione zostanà przeciwko wirusowi HPV, wywo ujàcemu raka szyjki macicy. Do tej pory, podczas czterech poprzednich edycji programu, polkowicki samorzàd sfinansowa szczepienia ju ponad 900 dziewczàt. - W tym roku ich liczba przekroczy tysiàc zaszczepionych! Co wa ne, nasz program nie ogranicza si wy àcznie do szczepieƒ nastolatek, ale równie finansowania bezp atnych badaƒ dla dojrza ych kobiet - mówi Wies aw Wabik, burmistrz Polkowic. - Najbardziej jesteêmy dumni z efektów. Kiedy zaczynaliêmy program pi ç lat temu, wskaênik wykonywanych badaƒ kszta towa si na poziomie oko o 5 proc. DziÊ przekroczyliêmy ju 30 proc.! JesteÊmy z tego bardzo dumni, ale nie spoczywamy na Ruszy a kolejna edycja polkowickiej akcji prozdrowotnej. 28 lutego na konferencji prasowej zaprezentowano tegoroczne ambasadorki Polkowickich Dni.... Te i pozosta e szesnastolatki zamieszka e w gminie Polkowice zostanà zaszczepione przeciwko wirusowi wywo ujàcemu raka szyjki macicy. laurach. Jak dobijemy do 95 proc., b dziemy mogli uznaç, e osiàgn liêmy po àdany efekt - mówi Mariola KoÊmider, dyrektor Polkowickiego Centrum Us ug Zdrowotnych. Podobnie jak w ubieg ym roku, polkowicki samorzàd przeznaczy na tegorocznà edycj 360 tys. z. Dni Chroni ycie przed Rakiem ruszy y na dobre 7 marca. W miniony poniedzia ek w przychodni PCUZ rozpocz to bezp atne badania lekarskie kwalifikujàce do badania mammograficznego i bezp atne badania cytologiczne (gabinety 130 i 131 w godz ). Wielki fina akcji zaplanowano na 11 marca. B dzie to tradycyjna konferencja dla m odzie y z terenu gminy Polkowice, z udzia- em autorytetów medycznych - prof. Marka Sikorskiego oraz Ambasadorki kampanii krajowej - aktorki Gra yny Wolszczak. W tym dniu dla gimnazjalistów wystàpi przezabawny Blady Kris, beatboxer, laureat programu Mam Talent. Ewa Szczeciƒska Kwiecieƒ pod znakiem ekologii Trwajà pierwsze przygotowania do zorganizowania w drugie po owie kwietnia II Polkowickiego Festiwalu Ziemi. Poprzedzi go konferencja Festiwal odb dzie si w dniach kwietnia. Rozpocznie go konferencja wymiany doêwiadczeƒ, podczas której b dzie prezentowany dorobek zaj ç z edukacji ekologicznej, prowadzonych w poszczególnych jednostkach gminnych, stowarzyszeniach i NadleÊnictwie Lubin. - B dziemy podczas tej konferencji sprawdzali, w jaki sposób na terenie naszej gminy przebiega edukacja ekologiczna, jak odbywa si to w poszczególnych jednostkach, jakie by- y efekty tych dzia aƒ i co mo na jeszcze w przysz oêci poprawiç - wyjaênia Ma gorzata Kalus-Chi yƒska, dyrektor Wydzia u Ochrony Ârodowiska i Obszarów Wiejskich, Urz du Gminy w Polkowicach. Tego samego dnia zaplanowano wystaw prac prezentujàcych osiàgni cia w ochronie przyrody na terenie naszej gminy. B dzie ona tak e okazjà do tego, aby w jednym miejscu zaprezentowaç plon konkursów ekologicznych, jakie odbywa y si przez ca- y miniony rok. Tego samego dnia odb dà si warsztaty dla nauczycieli i osób, które zajmujà si edukacja ekologicznà. Poniedzia ek, 18 kwietnia, b dzie dniem poêwi conym wodzie. W ró nych miejscach miasta i o ró nej porze dnia odbywaç si b dà prezentacje poêwi cone wielorakim aspektom wykorzystania wody w yciu codziennym. Przedsi biorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach zorganizuje tego dnia zaj cia w laboratorium, stacji uzdatniania wody oraz w oczyszczalni Êcieków. G ównym sprawcà, organizatorem i patronem ca ego przedsi wzi cia b dzie Zespó Szkó im. Narodów Zjednoczonej Europy. - W przygotowaniu Festiwalu niezwykle pomog a wspó praca z panià dr Ewà Kowalik, która majàc za sobà doêwiadczenie uczestnictwa w mi dzynarodowych konferencjach ekologicznych, b dzie nam s u yç nieocenionà pomocà. Przyk adem mo e byç ubieg oroczna konferencja w Polkowicach i realizowany wówczas program ekologiczny Quo vadis homo sapiens? - podkre- Êla Ma gorzata Kalus-Chi yƒska. Do wspó pracy w przygotowaniu festiwalu w àczy y si tak e ogródki dzia kowe. I tak np. na Relaxie dzieci i m odzie b dà mog y zaobserwowaç co dzieje si z wodà, jakie yjàtka mo na w nim znaleêç i jak wykorzystaç dobro tego powszechnego na ziemi pierwiastka. Organizatorom II festiwalu Ziemi zale y tak e na tym, aby w przygotowanych konkursach i przedsi wzi ciach brali udzia doroêli, oraz na tym, aby te zaj cia odbywa y si na terenach innych i odleglejszych ni przyszkolne trawniki czy àki. Na ogródkach dzia kowych Barbarka przygotowano zaê program skierowany do dzieci starszych. Przep ywajàcy tamt dy ciek wodny ma dostarczyç wiele cennych informacji m odym ekologom na temat jego wykorzystania w minigospodarce ogródkowej. Do dyspozycji m odzie y b dà m. in. mikroskopy i odpowiednie chemiczne odczynniki. Swój akces do wspó organizacji tegorocznego Polkowickiego festiwalu Ziemi zg osi tak e Aquapark z propozycjà edukacji ekologicznej dla doros ych mieszkaƒców Polkowic. Ostatni dzieƒ festiwalu nazwano wst pnie dniem bioró norodnoêci. - W tym dniu b dzie nam chodzi o o to, aby uczuliç mieszkaƒców naszej gminy na potrzeb dostrzegania i rozumienia wielowàtkowych aspektów przyrody i otaczajàcego nas Êwiata. W tym celu planujemy aby cz Êç dzieci wzi o udzia w sadzeniu lasu, inne wezmà udzia w marszu terenowym, a przy okazji rozpoznawaç napotykanà flor. Szczegó owy harmonogram festiwalu nie jest jeszcze ostatecznie domkni ty, bo wcià zg aszajà si do jego wspó organizowania nowe podmioty. Z tego powodu byç mo e uda si jeszcze zorganizowaç na terenie miasta zbiórk makulatury i inne po yteczne przedsi wzi cia. Zanim rozpocznie si druga edycja Polkowickiego Festiwalu Ziemi, mieszkaƒcy naszej gminy b dà mieli okazj wziàç udzia w przedsi wzi ciu zwiàzanych ze Âwiatowym Dniem Wody, który przypada 20 marca. - W ramach tego Êwi ta odb dzie si szereg imprez edukacyjnych, które b dà mia y za zadanie uêwiadomienie mieszkaƒcom naszej gminy potrzeby màdrego obchodzenia si z wodà, oraz szanowania jej zasobów. Konkurs w tym temacie przygotowuje m. in. Szko a Podstawowa nr 1 w Polkowicach. Roman Tomczak

4 4 Gazeta Polkowicka Wa ne tematy Rozmowa z Paw em Szywa à, kierownikiem Nie taki diabe straszny, jak go PIT maluje wa à, kierownikiem samodzielnego referatu obs ugi bezpoêredniej Urz du Skarbowego w Polkowicach - We wszystkich urz dach skarbowych w Polsce mamy goràcy okres. Ludzie sk adajà zeznania podatkowe, tworzà si coraz wi ksze kolejki. W Polkowicach te si troch zakorkowa o? - Najwi ksza fala osób sk adajàcych w naszej placówce zeznania podatkowa za ub. rok rozpocz a si oko o drugiej po owy lutego. W zwiàzku z tym, e wszyscy pracodawcy sà zobowiàzani do koƒca lutego przekazaç swoim pracownikom informacje o uzyskanych dochodach. Najwi kszym pracodawcà w naszym regionie jest KGHM, który przekaza te informacje ju jakieê trzy tygodnie temu. To mniej wi cej wtedy podatnicy zacz li na masowà skal sk adaç swoje zeznania podatkowe. MyÊl, e ten stan podwy szonej gotowoêci b dzie si utrzymywa jeszcze do koƒca marca. - Ile osób szacunkowo powinno z o- yç takie zeznanie w Paƒstwa placówce? - Trudno na to pytanie odpowiedzieç bez si gania do statystyk. Ale najogólniej mówiàc jest to kilkadziesiàt tysi cy osób, które sà do tego zobowiàzane. - To sporo. Radzicie sobie z tym wszystkim? - Tak. Staramy si byç jak najbardziej profesjonalnie przygotowani do wykonywania swoich obowiàzków, choç nie b d ukrywa, e jest to bardzo du a skala w bardzo krótkim czasie. Z uwagi na to, e kampania sk adania zeznaƒ to dla podatnika te przys owiowe cztery miesiàce ka dego roku, to dla nas ta praca nie koƒczy si przecie po czterech miesiàcach, tylko trwa przez ca y rok. Jest to zwiàzane bezpoêrednio z obs ugà, zwrotami, organizacjami po ytku publicznego, sama obs ugà technicznà, czy ewentualnymi póêniejszymi kontaktami z klientami, co wynika z pope nianych przez nich b dów w zeznaniach. - Które b dy sà najcz stsze? - Podstawowe b dy sà bardzo banalne. Mo e to byç np. brak podpisu klienta na zeznaniu. Takie zeznanie nie jest kompletne, a wi c nie mo e byç rozliczone. W latach ubieg ych natomiast wiele by o b dów zwiàzanych z tzw. ulgà prorodzinnà. To akurat mog o wynikaç z tego, i przepisy regulujàce prawo do uzyskania takiej ulgi kilka razy si zmienia y. W tym roku te nieco ró nià si od tych z lat poprzednich. Zdarza y si tak e b dy w postaci z o enia nieprawid owego formularza. - Co roku ostatniego dnia sk adania zeznaƒ podatkowych pod urz dami skarbowymi ustawiajà si d ugie kolejki, bo wcià wiele osób odk ada ten obowiàzek na ostatnià chwil. Jak sobie poradzicie ze spóênialskimi? - Na to zjawisko chyba nie ma si y (Êmiech). Mimo, e co roku apelujemy, prosimy i perswadujemy, to i tak znajdzie si spora rzesza osób, które przyjdà ze swoim pitem ostatniego dnia. Ale my jesteêmy na to gotowi. Co roku bowiem liczymy si z tym, e taka sytuacja mo e zaistnieç. Ma o tego - wychodzimy naprzeciw takiemu podatnikowi, organizujàc np. dni otwarte. Co prawda ze swojego za o enia dni otwarte s u à poznawaniu specyfiki urz du, ale my wykorzystujemy te dwie soboty tak e na to, aby zaprosiç do siebie podatników z zeznaniami. Wi c nie tylko po to, eby poznali nasza prac, ale tak e - jeêli majà tylko troch czasu - przyszli i z o yli zeznanie podatkowe. Jedna z tych sobót jest ju za nami, natomiast drugi z dni otwartych zaplanowaliêmy na 30 kwietnia. B dziemy wtedy pracowali od godz Ale prosz tak e pami taç, e w ostatnim tygodniu kwietnia Urzàd Skarbowy w Polkowicach b dzie pracowa d u ej ni zwykle, prawdopodobnie do godz Zdaje si jednak, e 30 kwietnia nie b dzie ostatnim mo liwym terminem z o enia zeznania podatkowego? - To prawda. W tym roku kalendarz bowiem tak si u o y, e ostatni dzieƒ Roman Tomczak kwietnia przypada w sobot. Dlatego mo liwoêç z o enia zeznania przesuwa si na kolejny najbli szy dzieƒ roboczy, czyli 2 maja. I to jest rzeczywisty i ostateczny dzieƒ z o enia zeznania podatkowego w tym roku. Tego dnia nasz urzàd tak e b dzie pracowa d u- ej ni zwykle. - Co roku coraz wi cej osób korzysta z elektronicznej drogi rozliczania si z fiskusem. Takie osoby, zdaje si, ani nie muszà staç w kolejkach, ani zbyt d ugo czekaç na zwrot ewentualnej nadp aty podatku. Tak e dla was, urz dników, jest to spore u atwienie. - RzeczywiÊcie, korzystanie z takiego rozwiàzania, które od kilku lat dost pne jest polskim podatnikom, ma coraz wi cej zwolenników. Tak e my, urz dnicy skarbowi, bardzo zach camy do skorzystania z tego sposobu przez jak najwi kszà liczb podatników. Tym bardziej, e nie jest to wcale trudne, ani czasoch onne. OsobiÊcie ju drugi raz skorzysta em z takiej mo liwoêci. Wystarczy wejêç na stron ministerstwa finansów i tam w prawym górnym rogu znajdziemy aplikacj nazwanà e-deklaracje. Tam pozostaje tylko wybór w aêciwego formularza i wype nienie go na podstawie informacji od pracodawcy, czyli PIT-a 11. W tym przypadku nie jest wymagany tzw. podpis kwalifikowany, który dotyczy deklaracji np. VAT. Tym, co uwiarygodnia takie zeznanie jest znajomoêç przychodu uzyskanego w poprzednim roku, w tym przypadku w roku Poza - oczywiêcie - takimi danymi jak NIP czy PESEL. - Obróbka takiego dokumentu przes anego drogà elektronicznà jest z pewnoêcià szybsza. - OczywiÊcie, bo taki dokument nie wymaga ju technicznej obróbki w sensie dokumentu papierowego, tylko dochodzi to tzw. przetransponowania danych pomi dzy dwoma systemami. Dlatego podwójnie zach cam do skorzystania z takiej mo liwoêci rozliczania swoich deklaracji. Raz, e nasz klient nie musi staç w kolejce, mo e to zrobiç w wolnej chwili w domu, czy wr cz na wakacjach, w miejscu, gdzie tylko ma dost p do internetu. Dwa, e ewentualny zwrot jaki by wystàpi z podatku otrzyma szybciej. Rozmawia : Roman Tomczak Iluminacje nagrodzone Rozk ady jazdy do kontroli W Aqua Hotelu odby a si uroczystoêç podsumowania 13. edycji konkursu Âwiàteczna Dekoracja Posesji 2010/2011. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni przez burmistrza Polkowic Wies awa Wabika. Tradycyjnie oceniano iluminacje w dwóch kategoriach. Pierwsza to Posesje i zagrody osób fizycznych nie prowadzàcych dzia alnoêci gospodarczej, a druga - Obiekty firm i instytucji. W pierwszej zwyci yli Wiktoria i Antoni Duszeƒko, którzy zgromadzili 98,33 punktu na 100 mo liwych. Drugie miejsce zaj a Aldona Gajewska, a trzecia lokata przypad a w udziale Bogdzie i Kazimierzowi Ozdze. W kategorii drugiej pierwszà lokat zaj o Przedsi biorstwo Gospodarki Miejskiej, któremu przyznano 96 punktów. Druga lokata przypad a w udziale Przedszkolu Miejskiemu nr 5, a trzecia Przedszkolu Miejskiemu nr 3. Jury konkursowe decydujàc o tym, kto wygra bra o pod uwag ogólne wra enia estetyczne, pomys owoêç i oryginalnoêç kompozycji, kolorystyk dekoracji Êwietlnej, ró norodnoêç zastosowanych elementów dekoracji oraz jej wielkoêç. KoK Stra nicy miejscy i gminni mogà ju kontrolowaç pojazdy poruszajàce si w transporcie publicznym. Uprawnienia stra ników ograniczajà si jednak wy àcznie do kontroli dokumentów potwierdzajàcych posiadanie uprawnieƒ do wykonywania us ug transportowych. Wszystkie tego typu uprawnienia reguluje Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która wesz a w ycie 1 marca. Jej treêç wprowadza zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania przewozów w transporcie publicznym. Dotyczy to zarówno po àczeƒ drogowych, jak i m. in. kolejowych, linowych i morskich. Teraz, zgodnie z przepisami, to organizator transportu zbiorowego odpowiada za zorganizowanie regularnego przewozu osób. Natomiast w ka dym pozosta ym zakresie przewóz jest wykonywany przez firmy prywatne i ma funkcjonowaç na zasadach rynkowych. Ale nie tylko takie zmiany wprowadza nowa ustawa. Jednà z wa niejszych jest poszerzenie kompetencji stra ników miejskich. Mogà oni teraz przeprowadzaç kontrole publicznych Êrodków transportu, ale wy àcznie w zakresie kontroli dokumentów zwiàzanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego. Chodzi tutaj o mo liwoêç kontroli dokumentów potwierdzajàcych uprawnienia do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na konkretnych liniach lub sieciach komunikacyjnych. Takie zaêwiadczenie oraz aktualny rozk ad jazdy powinny znajdowaç si w takim pojeêdzie i byç okazywane na ka de àdanie stra nika miejskiego. Za nieposiadanie odpowiednich zaêwiadczeƒ, a tym samym wykonywanie przewozu drogowego z naruszeniem przepisów, funkcjonariusz miejski mo e ukaraç przewoênika mandatem w wys. 6 tys. z. Natomiast za stwierdzenie wykonywania regularnego przewozu osób bez obowiàzujàcego rozk adu jazdy grozi kara w wys. 2 tys. z. Kary od stra y miejskiej gro à tak e za wykonywanie regularnego przewozu osób w inny, ni to okreêla posiadane przez przewoênika zaêwiadczenie, sposób. JeÊli takie wykroczenie b dzie dotyczy o dni wykonywania transportu, stra nik miejski mo e zastosowaç kar 2 tys. z. W przypadku naruszenia ustalonych w rozk adzie jazdy godzin, mandat mo e wynieêç 500 z. Karane b dzie równie samowolne zmienianie trasy przejazdu Êrodka transportu zbiorowego, oraz omijanie przystanków. Za takie wykroczenie przewoênikowi grozi kara do 3 tys. z. Wszystkie te zmiany w kompetencjach stra ników miejskich wymagajà od nich przejêcia dodatkowych szkoleƒ. Dotyczyç one b dà g ównie zasad kontroli dokumentów wymaganych przy wykonywaniu publicznego transportu zbiorowego oraz warunków okreêlonych w tych dokumentach. Jak podaje Gazeta Prawna, minimalny czas takiego szkolenia wynosi 20 godzin. Warto dodaç, e ka dy stra nik gminny przechodzi ponadto inne szkolenia, które na poziomie podstawowym obejmujà w sumie kilkaset godzin. WÊród nich sà m. in. szkolenia z wybranych zagadnieƒ z zakresu post powania karnego (10h) i w sprawach o wykroczenia (40h). Szkolenie z wybranych zagadnieƒ post powania administracyjnego w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym zajmujà 20 godzin. Praktyka zawodowa odbywana w jednostce stra y miejskiej trwa 160 godzin. ala

5 Og oszenie, Nasze tematy Gazeta Polkowicka 5 OG OSZENIE BURMISTRZ POLKOWIC zaprasza krajowych i zagranicznych inwestorów do przetargu ustnego nieograniczonego na nabycie nieruchomoêci wykazanych w poni szej tabeli, po o onych w Gminie Polkowice w obr bie Sucha Górna, który odb dzie si w dniu 12 kwietnia 2011 r. o godz OPIS NIERUCHOMOÂCI Zespó zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest w po udniowej cz Êci wsi Sucha Górna. Dzia ki przeznaczone do sprzeda y sà niezabudowane, stanowià w asnoêç Gminy Polkowice i wolne sà od wszelkich d ugów i ci arów. W bliskim otoczeniu dzia ek znajdujà si sieci uzbrojenia terenu. Uzbrojenie terenu realizowane b dzie w nast pujàcy sposób: 1. Sieç wodociàgowa i kanalizacja sanitarna - Gmina zapewnia wykonanie sieci wodociàgowej i kanalizacji sanitarnej. 2. Odprowadzenie wód opadowych - Nabywcy we w asnym zakresie zagospodarujà wody opadowe. 3. Sieç energetyczna i gazowa - Nabywcy we w asnym zakresie dokonajà uzgodnieƒ z w aêcicielami sieci. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obr bu Sucha Górna (uchwa a Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/93/99 z dnia 16 wrzeênia 1999 r. og oszona w Dzienniku Urz dowym Województwa DolnoÊlàskiego Nr 30 z dnia 3 listopada 1999 r.) przedmiotowy obszar stanowi tereny zainwestowania wiejskiego z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej oraz nieucià liwych us ug. CENA WYWO AWCZA NIERUCHOMOÂCI Ceny wywo awcze netto przeznaczonych do sprzeda y dzia ek przedstawione sà powy ej w tabeli. Do wylicytowanych cen netto doliczony b dzie podatek VAT w wysokoêci 23%. Minimalne postàpienie - 1% ceny wywo awczej netto Przetarg mo e si odbyç bez wzgl du na liczb uczestników przetargów je eli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferowa co najmniej jedno postàpienie powy ej ceny wywo awczej. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOÂCI Na przedmiotowym terenie realizowana b dzie zabudowa jednorodzinna wolnostojàca.» DZIEJE JEDNEGO MIEJSCA Wakacyjne radoêci i smutki Wszyscy lubimy wakacje, ferie i wszelkie inne przerwy od pracy czy szkolnej nauki. Lubi- y je tak e dzieci w mi dzywojennych Polkowicach, o czym opowiada w tym odcinku Margareta Rapp. Jednak radosne chwile wakacji przeplatane by- y ci kà pracà w gospodarstwie, od której nie by o ucieczki. S ów kilka w tym odcinku poêwi cimy tak e dialektowi Êlàskiemu, a w tym przypadku dolnoêlàskiemu. Dla historyków to gratka, bowiem dziê j zyk ten jest na wymarciu, a stanowi niezaprzeczalny dowód niegdysiejszej odr bnoêci kulturowej obszaru, na którym mieszkamy. Na samym koƒcu wsi, przy drodze do Parchowa, zaczyna si wielki las. Ros o tam ca e mnóstwo jagód, borówek i grzybów. Rowy przydro ne po obu stronach ulicy pe ne by y poziomek. Dla nas, dzieci, by y to istne oazy. Wielki las jagodowy by tak e ci kim obowiàzkiem. W czasie wakacji, jak daleko si gn pami cià, niemal we wszystkie dni musieliêmy jako dzieci zbieraç tam jagody. Dziennà normà by o jedno wiadro uzbieranych jagód. Jak ci ka i mozolna by a to praca niech Êwiadczy fakt, e póêniej OG OSZENIE WADIUM W przetargu mogà uczestniczyç osoby, które wp acà wadium. WysokoÊç wadium wynosi 10 % ceny wywo awczej nieruchomoêci netto p atne w walucie polskiej na rachunek Urz du Gminy Polkowice PKO BP S.A. I/O Polkowice , w terminie do dnia r. Dowód wp aty wadium uczestnik przetargu zobowiàzany b dzie do okazania w dniu przetargu. Wp acone wadium zostanie: 1. Zaliczone na poczet nabycia nieruchomoêci, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg. 2. Zwrócone, je eli osoba wp acajàca nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe. 3. Ulegnie przepadkowi, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg i nie przystàpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej. Wp ata jednego wadium upowa nia do wzi cia udzia u w przetargu na jednà dzia k. Na dowodzie wp aty wadium nale y podaç nr dzia ki. MIEJSCE ORAZ TERMIN PRZETARGU : Przetarg odb dzie si w siedzibie organizatora przetargu w Urz dzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 - sala konferencyjna dnia 12 kwietnia 2011r o godz ZOBOWI ZANIA I KARY UMOWNE 1. Nabywca zobowiàzany b dzie do zabudowania terenu w terminie 5 lat od daty aktu notarialnego. W przypadku niedotrzymania terminu zabudowy Sprzedajàcy naliczy kary umowne w wys ,00 z za ka dy rok zw oki. Nabywca dobrowolnie podda si egzekucji zgodnie z art. 777 ß 1 pkt 4 Kodeksu post powania cywilnego. Za zabudowanie nieruchomoêci rozumie si wybudowanie budynku w stanie surowym zamkni tym z docelowà elewacjà. 2. Zobowiàzania, o których mowa w pkt 1 stosuje si do kolejnego Nabywcy liczàc od dnia pierwotnego nabycia. 3. Wszelkie uzgodnienia z w aêcicielami mediów i dróg w otoczeniu terenu Nabywca wykona we w asnym zakresie, na w asny koszt i odpowiedzialnoêç. OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: Kolor szary - dzia ki przeznaczone do sprzeda y ju nigdy w yciu nie zbiera am jagód. Ale oprócz utrapieƒ, prze ywaliêmy na wakacjach tak e i radoêci. Do najpi kniejszych wspomnieƒ nale a y wizyty u Pechowej Studni. PoÊrodku lasu by a mianowicie studnia, prawdopodobnie pozosta oêç po nieistniejàcym gospodarstwie, wokó którego krà y y niesamowite opowieêci. Dla nas, dzieci, miejsce pe ne niesamowitoêci i czarów, do którego zawsze ch tnie wracaliêmy. Kilkadziesiàt lat póêniej Friedel Hoffman chcia a odnaleêç to miejsce. Na pró no. Wszystkie nazbierane przez nas jagody by y natychmiast wykorzystywane w gospodarstwie domowym, albo sz y na sprzeda. Zagotowywanie jagód w s oikach nie by o wówczas jeszcze tak popularne jak dziê, dlatego nape niano nimi butelki. Za to na niedziel mieliêmy z nich wspaniale pachnàce ciasto jagodowe z grubà kruszonkà. Niebieskie buzie, które wszyscy mieliêmy od tego ciasta, zupe nie nam nie przeszkadza y. Âlàskà kuchni najpi kniej opisa Hermann Bauch (niem.: der Bauch - brzuch, przyp. RT). w swoim wierszu Schloescher Kucha, Stroeselkucha, napisanym Êlàskà gwarà. Hermann Bauch urodzi si 17 marca 1856 r. w agiewnikach, le àcych pomi dzy Strzelinem, Sobótkà i Dzier oniowem. Póêniej a do swojej Êmierci (3 marca 1924 r.) mieszka w Polkowicach. Tutaj te jest pochowany. W moim rodzinnym domu nie mówiono dialektem, tylko zrozumia à dla wszystkich niemczyznà. Pozwala o to np. uniknàç nieporozumieƒ w szkole. Ale mój ojciec - w odró nieniu od matki, która nie urodzi a si i nie wzrasta a tutaj - zna dialekt Êlàski. Dlatego jako dziecko mia am cz sty kontakt z tà gwarà, choç najlepiej zapami ta am bajki opowiadane w asnie dialektem Êlàskim. Nawet dziê, pi çdziesiàt lat po opuszczeniu mojej ojczyzny, zdarza mi si wtràciç jakieê Êlàskie s owo do rozmowy, co bardzo rozbawia mojà rodzin. Kiedy zdarza si nam, starym Polkowiczanom, znowu spotkaç si w jednym kr gu, ku naszej rado- Êci znowu mo emy naoko o s yszeç jak brzmi ta gwara. Niestety, nie u ywamy ju tego dialektu poprawnie, czyli zgodnie z jej starymi zasadami i formà. Tote Êlàskiego jest coraz mniej w naszych rozmowach. cdn. Margareta Rapp T um. Roman Tomczak Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaênieƒ zwiàzanych z niniejszym post powaniem udzielajà pracownicy Wydzia u Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami w siedzibie organizatora przetargu Polkowice ul. Rynek 18 - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami tel , , ZAWARCIE UMOWY NOTARIALNEJ Umowa notarialna nabycia dzia ki nastàpi w przypadku spe nienia wszystkich ni ej wymienionych warunków: a) wgrania przetargu, b) otrzymania zgody Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji na nabycie nieruchomoêci, w przypadkach okreêlonych w ustawie z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomoêci przez cudzoziemców, c) zap aty wylicytowanej ceny pomniejszonej o wp acone wadium przed zawarciem umowy notarialnej sprzeda y dzia ki. Wszelkie koszty zwiàzane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona nabywajàca. Konkurs wspomnieniowy rozstrzygni ty Zapad werdykt Jury Mi dzynarodowego Konkursu na Prac Wspomnieniowo- Historycznà o Polkowicach pod Honorowym Patronatem Burmistrza Polkowic. Do konkursu zg oszono 17 prac. Jury obradowa o w sk adzie: prof. zw. dr hab. Marian S. Wolaƒski - JM Rektor DolnoÊlàskiej Wy szej Szko y Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach, przewodniczàcy Jury (DWSPiT), prof. nadzw. dr hab. Jakub Tyszkiewicz - przedstawiciel kadry naukowodydaktycznej w zakresie nauk historycznych (DWSPiT), Agnieszka Szyd owska-szczeciƒska - przedstawiciel Organizatora (DWSPiT),Beata Zalewska - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach oraz Roman Tomczak - Przedstawiciel Gminy Polkowice - Zg oszone prace by y ró nej obj toêci i jakoêci - mówi prof. Marian S. Wolaƒski, przewodniczàcy komisji konkursowej, rektor DWSPiT. - Nie by o atwo wybraç te najlepsze, adna jednak nie zas ugiwa a zdaniem jury na pierwsze miejsce i nagrod 10 tys. z - wyjaênia. Drugà nagrod przyznano Stanis awowi K. Sobczakowi (5 tys. z ), a trzecià Szymonowi Madzelanowi (3 tys. z ). Ponadto jury przyzna o siedem wyró nieƒ: Gerd Beisert, Wanda Cichosz, Barbara Michalewicz, Iwona Oleksy, Wies awa Podrucka, Czes aw Wdowczyk oraz Reinhard Winter (ka dy z wyró nionych otrzyma po z ). Najlepsze prace zostanà opublikowane w formie ksià kowej. Nagrody zostanà wr czone podczas uroczystej gali. Zaproszenia na nià zostanà przes ane pocztà. Listownie do wszystkich uczestników konkursu b dà tak e dor czone wyniki wraz z uzasadnieniami jury. Regulamin konkursu znajduje si na stronie internetowej: Konkurs pod patronatem Burmistrza Polkowic zosta zorganizowany przez DolnoÊlàskà Wy szà Szko Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach we wspó pracy z Gminà Polkowice, Zwiàzkiem Gmin Zag bia Miedziowego, Miejsko-Gminnà Bibliotekà Publicznà. Pawe Greƒ

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Ci cia w Kolejach Âlàskich

Ci cia w Kolejach Âlàskich SPORT str. 5 R E K L A M A Wiosenne sprzàtanie z w dkarzami W dkarze z kó Okoƒ i Hutmar Art.-Fish zamiast ryb owili Êmieci na brzegach zbiorników Elsnen. Przysz y im z pomocà dzieci ze Szko y Podstawowej

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei R E K L A M A Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei Czy III Aleja powinna byç otwarta czy zamkni ta dla samochodów i autobusów? Rozpocz y si w aênie konsultacje spo eczne, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo