Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,"

Transkrypt

1 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: Data: Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy myszkowali w bibliotece. Koszykarki Lotosu Gdynia obroni y w Polkowicach Puchar Polski. W telegraficznym skrócie str. 3 str. 10 str.16 W telegraficznym skrócie LEGNICA 11 marca zainaugurowa swojà dzia alnoêç Spo eczny Ruch Âwi towania Niedzieli. To prawdopodobnie jedyna taka organizacja w Polsce. Jej cz onkowie to przedstawiciele duchowieƒstwa, Êrodowisk katolickich, a przede wszystkim lokalni dzia acze NSZZ SolidarnoÊç. POLKOWICE Ju tysi czna polkowiczanka zaszczepiona zostanie w piàtek przeciwko wirusowi wywo ujàcemu raka szyjki macicy w ramach akcji Polkowickie Dni - Chroni ycie przed Rakiem. To ju piàta edycja tej akcji. Szczepienia uczennic trzecich klas gimnazjów, jak co roku, finansuje gmina Polkowice. LUBIN Prezydent Lubina wystàpi do Polskich Linii Kolejowych z wnioskiem o przej cie po àczenia sieci kolejowej relacji Lubin-Polkowice. Jak podkreêli, kolej nie jest zainteresowana modernizacjà torów, a miasto znalaz o ju inwestora. Optymistyczne plany w odarza Lubina zak adajà, e od 2017 roku kupujàc jeden bilet mieszkaƒcy ca ego Zag bia Miedziowego b dà mogli podró owaç mi dzy miastami i to ró nymi Êrodkami transportu, jak pociàg, autobus, czy bus. LEGNICA Lokalni regionaliêci chcà, aby jubileusz 770. rocznicy Bitwy pod Legnicà uczczono ods oni ciem pomnika Henryka Pobo nego. Ich zdaniem w adze miasta powinny zleciç jego projekt i sfinansowaç budow. W adze Legnicy wyraênie odcinajà si od tego pomys u, t umaczàc si brakiem Êrodków na ten cel. G OGÓW Dwie mieszkanki G ogowa sp dzi y noc na izbie wytrzeêwieƒ po tym, jak napad y na 15-latk. Kobiety w wieku 31 i 26 lat chcia y zdobyç pieniàdze na alkohol. Napad y na nastolatk àdajàc telefonu komórkowego, który prawdopodobnie chcia y sprzedaç lub zamieniç na alkohol. Ostatecznie zabra y dziewczynie aparat fotograficzny. upem nie cieszy y si d ugo, chwil póêniej trafi y w r ce policji. POLKOWICE Ostatnie kubki czekajà na nowych u ytkowników Serwisu Samorzàdowego SMS. Aby otrzymaç gad et nale y przyjêç do urz du (pokój 105) i zarejestrowaç si w obecnoêci urz dnika. Z serwisu korzysta ju blisko 1200 u ytkowników. Ewa Szczeciƒska Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, oêcienne gminy - to przyjaciele Polkowic na oficjalnej stronie gminy na Facebooku. 24 lutego do listy kontaktów Polkowic do àczy pi çsetny u ytkownik portalu spo ecznoêciowego. To kolejna osoba, która, za po- Êrednictwem Internetu, Êledzi co dzieje si w gminie Polkowice. Funkcjonowanie oficjalnego konta gminy nie ogranicza si bowiem do akceptowania zaproszeƒ od nowych u ytkowników. Niemal codziennie na tzw. tablicy konta, pojawiajà si przydatne informacje dla mieszkaƒców Polkowic i okolic, zaproszenia na imprezy kulturalne i sportowe, a tak e newsy promocyjne i linki np. do cyklicznych audycji radiowych lub telewizyjnych. Na portalu pojawiajà si równie przydatne informacje dla Teatralne Êwi to rozpocz te - Witam W wszystkich szaleƒ- ców op tanych teatrem - tymi s owami przywita a goêci bio- ràcych udzia w uroczystej gali otwarcia 13. edycji PolkowicP olkowic- kich Dni Teatru, T najwi kszej imprezy kulturalnej regionu le- gnickiego, Anna Seniuk,, uzna- na aktorka teatralna i filmowa, która zgodzi a si objàç patro- nat nad tegorocznà edycjà im- prezy.. W krótkiej mowie, którà skierowa a do obecnych na ga- li podkreêla a, e przeglàd z ro- ku na rok pi knieje, co buduje entuzjazm u tych, którzy sà od- powiedzialni za jego przygoto- wanie. OczywiÊcie w swoim stylu, z charakterystycznym poczuciem humoru odnios a si do swojego patronowania akurat 13. edycji PolkowickichP Dni Teatru. T - Pewnie P nikt nie chcia si zgodziç, bo trzynast- ka przez wielu uwa ana jest za liczb pechowà. Ja jednak lu- bi 13 i przynosi mi ona szcz - Êcie. Jestem przekonana, e ta trzynasta edycja PolkowickichP Dni Teatru T b dzie najwspanial- szà spoêród wszystkich do- tychczasowych - zakoƒczy a Anna Seniuk. Ponad pó tysiàca przyjació na Facebooku Pi çsetny u ytkownik mi dzynarodowego portalu spo ecznoêciowego polubi gmin Polkowice. Chodzi oczywiêcie o popularnego Facebooka i oficjalne konto gminy Polkowice na tym portalu. mieszkaƒców - terminy uiszczania podatków i op at, og oszenia o przetargach, ostrze enia pogodowe, informacje o awariach i przerwach w dostawach wody. Chcesz wiedzieç wi cej? Do àcz do nas na Facebooku! Ewa Szczeciƒska

2 2 Gazeta Polkowicka» WieÊci z SITECHU Puchar Prezesa trafi do Polkowic Polkowicki producent struktur metalowych do siedzeƒ samochodowych dla takich marek, jak Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen i samochody u ytkowe Volkswagen zosta nagrodzony przez Hansa - Joachima Schreinera, prezesa spó ki Sitech za najlepszy wynik w kategorii jednostkowych kosztów produkcji. Nagrod dyrektorowi polskiego zak adu Gerhardowi Schaeferowi (na zdj ciu z prawej strony) wr cza osobiêcie Hans - Joachim Schreiner. Nagroda przyznana polkowickiemu zak adowi to wa ne wyró nienie, a jednoczeênie zobowiàzanie do pracy nad tym, by nie tylko utrzymaç jednostkowe koszty na dotychczasowym poziomie, ale w niedalekiej perspektywie czasowej jeszcze je obni- yç. KoK Owocna wspó praca Firma Sitech w 2010 roku nawiàza a wspó prac z Politechnikà Wroc awskà. W ramach wspó pracy na poczàtku marca z dwudniowà wizytà do Wolfsburga, gdzie mieêcie si g ówna siedziba formy Sitech przyjechali przedstawiciele wroc awskiej uczelni w sk adzie - JM prof. dr hab. in. Tadeusz Wi ckowski - Rektor Uczelni, prof. dr hab. in. Edward Chlebus - dziekan Wydzia u Mechanicznego, dr hab. in. Andrzej Ambroziak - prodziekan Wydzia u Mechanicznego oraz dr in. arch. Andrzej Poniewierka- Prodziekan Wydzia u Architektury. Przez ca y czas delegacji naukowców towarzyszyli reprezentujàcy Sitech dr in. Marcin Czyczerski oraz Robert Bachorski. Ponadto Hans-Joachim Schreiner, prezes Grupy Sitech i Gerold Ennen, dyrektor ds. produkcji oprowadzili goêci po zak adzie w Wolfsburgu oraz zaprezentowali plany rozwoju firmy na najbli sze lata. GoÊcie zwiedzili muzeum VW Autostadt w Wolfsburgu. KoK Harcerskie wspomnienia Przed dwoma tygodniami pisaliêmy na naszych amach o planowanym wyjeêdzie harcerzy z do Warszawy. DziÊ podopieczni hm. Haliny elaznej, komendantki polkowickiego hufca ZHP sà ju w domu. Jak tylko wypakowali swoje zielone plecaki i nieco odpocz li, postanowili, e spotkajà si w harcówce aby powspominaç swoje zimowiskowe prze- ycia. To, co mówili, postanowili spisaç i podzieliç si swoimi wra eniami z Czytelnikami GP. Nasze odczucia zwiàzane z wyjazdem na obóz do Warszawy. W tym roku druhna hm. Halina elazna przesz a samà siebie! Na obóz zimowy my, harcerze z Polkowic wybraliêmy si do Warszawy. Nie nudziliêmy si ani przez chwil. Druhna zafundowa a nam program pe en atrakcji. Nikt nie móg narzekaç. Na stoku narciarskim bawiliêmy si Êwietnie. Mimo mrozu, zm czenia i licznych upadków, mieliêmy ochot na wi cej. W Pa acu Kultury i Nauki nie wiedzieliêmy, do czego podejêç, co obejrzeç. Wszystkie eksponaty by y niewiarygodnie ciekawe. Oglàdajàc panoram Warszawy byliêmy zdumieni, jak to miasto jest wielkie. ZwiedzaliÊmy imponujàce Muzeum Wojska Polskiego. To placówka, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo- historyczne. Posiada ono zjawiskowe eksponaty, które zainteresujà ka dego. W dniu 22 lutego obchodziliêmy Dzieƒ MyÊli Braterskiej - Êwi to przyjaêni wszystkich harcerzy i skautów. ÂpiewaliÊmy w kr gu, przy akompaniamencie gitary, mówiliêmy sobie mi e s owa, sk adaliêmy yczenia. Panowa a nadzwyczaj spokojna i przyjemna atmosfera. Z niecierpliwo- Êci czekaliêmy na zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym niestety mieliêmy naprawd niewiele czasu. Oglàdajàc zdj cia, ubrania i listy ludzi walczàcych w powstaniu, dech zapiera o nam w piersiach. Dla harcerzy to naprawd wa ne prze ycie odwiedziç takie miejsce. Nie ukrywam, e najwi kszà atrakcjà dla m odzie y by- o otwarte w zesz ym roku Centrum Nauki Kopernik. Ta instytucja ukazuje zwiàzek nauki z kulturà i codzienno- Êcià. By o dla nas fenomenalnym prze- yciem wykonaç tyle eksperymentów i dowiadywaç si tyle ciekawych i wa nych rzeczy, poprzez zabaw. MyÊl, e aden uczestnik obozu, nie zapomni tegorocznych ferii do koƒca ycia. Patrycja Po eç Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice, adres: Polkowice, Rynek 6 IIp. (pokój 23), tel , tel/fax e mail: wersja elektroniczna Gazety: Redaguje zespó : (redaktor naczelny), Przemys aw Nowakowski (redaktor techniczny), Roman Tomczak, Pawe Greƒ, Ewa Szczeciƒska Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, skracania i omawiania nades anych komunikatów, apeli, wystàpieƒ, oêwiadczeƒ, listów itp. Za treêç og oszeƒ i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Wydawca: Urzàd Gminy Polkowice, Projekt Graficzny: Bernard Wybiera a Druk: Drukarnia PolskaPresse Wroc aw, Bielany Wroc awskie, ul. Kolejowa 7. MaturzyÊci pojawili si w Rynku grubo ponad pó godziny przed zaplanowanym na po udnie poczàtkiem taƒca. Ostatnie goràczkowe przygotowania przyciàga y ciekawych mieszkaƒców miasta. Z ka dà kolejnà minutà liczba osób, które przyby y by dopingowaç maturzystów oraz w odarzy ros a. W samo po udnie, gdy rozbrzmia y koêcielne dzwony by o ju kilkuset polkowiczan. Dêwi ki poloneza przeszy y przestrzeƒ tu po tym, jak dobieg koƒca hejna Polkowic, który zwyczajowo rozpoczyna si o Zatem mniej wi cej o polonezowy korowód przetoczy si przez polkowicki Rynek. Prowadzi go Zbigniew Go biowski, dyrektor Zespo u Szkó wraz z jednà z maturzystek. W drugiej parze mogliêmy zobaczyç Wies awa Wabika, burmistrza Polkowic, a w trzeciej Marka TramÊ, starost polkowickiego. Ponadto poloneza taƒczyli Emilian Staƒczyszyn, przewodniczàcy Rady Miejskiej oraz Tadeusz Kowalski, przewodniczàcy Rady Powiatu. Taneczne plàsy trwa- y niespe na pó godziny i ewidentnie przypad y do gustu polkowiczanom zgromadzonym w sercu miasta, bo zosta y nagrodzone gromkimi brawami. - Chcia em podzi kowaç m odzie y, a szczególnie mojej partnerce Karolinie, za Z zaj ç oferowanych przez WTZ mo e skorzystaç 30 osób. Na tyle placówka zosta a przewidziana i dotychczas taka iloêç osób uczestniczy w zaj ciach prowadzonych przez terapeutów, wed ug indywidualnie opracowanych planów rozwoju osobistego. Ostatnio kilku uczestników zaj ç odbywajàcych si w ramach WTZ znalaz o zatrudnienie, co Êwiadczy o tym, e rehabilitacja przebiega bardzo dobrze i prowadzi do osiàgni cia zamierzonych celów. Wiemy, e sà wêród mieszkaƒców Polkowic osoby niepe nosprawne, które nie wiedzà o mo liwoêci skorzystania z udzia u w zaj ciach warsztatu, oraz takie, które nie majà odwagi zg osiç si do nas. Zapraszamy do przyjêcia i poznania nas. O przyj cie do WTZ mogà ubiegaç si osoby z orzeczeniem o niepe nosprawnoêci. Z ycia gminy Polonez w Rynku wypad efektownie W minionà Êrod po raz pierwszy w odarze miasta wraz z tegorocznymi maturzystami odtaƒczyli tradycyjnego poloneza w sercu Polkowic. Wydarzeniu przyglàda y si setki polkowiczan. W polonezowy korowodzie mogliêmy zobaczyç mi dzy innymi Wies awa Wabika, burmistrza Polkowic. Wolne miejsca w WTZ to, e tak pi knie poprowadzi a mnie w taƒcu. Sam nie da bym rady - mówi tu po zakoƒczeniu poloneza burmistrz Wabik. - Jestem przekonany, e tegoroczni maturzyêci po takim pi knym polonezie równie efektowne wyniki osiàgnà na egzaminie maturalnym. Tego im z ca ego serca ycz, jednoczeênie gratulujàc rodzicom tak wspania ych dzieci - doda Marek TramÊ. Wspólne taƒczenie poloneza przez maturzystów i w odarzy Polkowic ma si staç miejscowà tradycjà. W Êrod taƒczy o 40 par. Warsztat Terapii Zaj ciowej w Polkowicach od siedmiu lat zajmuje si rehabilitacjà spo ecznà osób niepe nosprawnych. W tym roku mo e przyjàç jeszcze kilka osób pod swojà fachowà opiek. JESTEÂ OSOBÑ Z ORZECZONÑ NIEPE NOSPRAWNOÂCIÑ - PRZYJDè DO NAS, TO NA CIEBIE CZEKAMY Wszelkich informacji na temat przyj cia osób niepe nosprawnych udziela Edyta P dzisz osobiêcie w siedzibie WTZ przy ulicy Kominka 7 lub telefonicznie pod numerami , Archiwum WTZ

3 Wa ne sprawy Gazeta Polkowicka 3 Ponad tysiàc zaszczepionych dziewczàt Dziewcz ta, które wzi y udzia w prezentacji, to ambasadorki tej edycji programu ( ). Na role, które pe nià podczas V Polkowickich Dni - Chroni ycie przed Rakiem, rzetelnie pracowa y, bowiem przepustkà do pe nienia presti owej funkcji by o wymyêlenie kampanii informacyjnej na temat profilaktyki zdrowotnej. - Zaproponowa am, aby namawiaç do badaƒ profilaktycznych w zak adach fryzjerskich i kosmetycznych, czyli tam, gdzie kobiet jest najwi cej. Chc promowaç model zdrowej i pi knej kobiety - mówi Kinga P dlowska, gimnazjalistka i ambasadorka programu. Jej kole anka, Magda Dudziak, zrobi a ogromne wra enie namalowanym przez siebie plakatem, który sta si wizytówkà tegorocznej edycji programu. Obie dziewcz ta, jak równie niemal 200 ich kole anek, zaszczepione zostanà przeciwko wirusowi HPV, wywo ujàcemu raka szyjki macicy. Do tej pory, podczas czterech poprzednich edycji programu, polkowicki samorzàd sfinansowa szczepienia ju ponad 900 dziewczàt. - W tym roku ich liczba przekroczy tysiàc zaszczepionych! Co wa ne, nasz program nie ogranicza si wy àcznie do szczepieƒ nastolatek, ale równie finansowania bezp atnych badaƒ dla dojrza ych kobiet - mówi Wies aw Wabik, burmistrz Polkowic. - Najbardziej jesteêmy dumni z efektów. Kiedy zaczynaliêmy program pi ç lat temu, wskaênik wykonywanych badaƒ kszta towa si na poziomie oko o 5 proc. DziÊ przekroczyliêmy ju 30 proc.! JesteÊmy z tego bardzo dumni, ale nie spoczywamy na Ruszy a kolejna edycja polkowickiej akcji prozdrowotnej. 28 lutego na konferencji prasowej zaprezentowano tegoroczne ambasadorki Polkowickich Dni.... Te i pozosta e szesnastolatki zamieszka e w gminie Polkowice zostanà zaszczepione przeciwko wirusowi wywo ujàcemu raka szyjki macicy. laurach. Jak dobijemy do 95 proc., b dziemy mogli uznaç, e osiàgn liêmy po àdany efekt - mówi Mariola KoÊmider, dyrektor Polkowickiego Centrum Us ug Zdrowotnych. Podobnie jak w ubieg ym roku, polkowicki samorzàd przeznaczy na tegorocznà edycj 360 tys. z. Dni Chroni ycie przed Rakiem ruszy y na dobre 7 marca. W miniony poniedzia ek w przychodni PCUZ rozpocz to bezp atne badania lekarskie kwalifikujàce do badania mammograficznego i bezp atne badania cytologiczne (gabinety 130 i 131 w godz ). Wielki fina akcji zaplanowano na 11 marca. B dzie to tradycyjna konferencja dla m odzie y z terenu gminy Polkowice, z udzia- em autorytetów medycznych - prof. Marka Sikorskiego oraz Ambasadorki kampanii krajowej - aktorki Gra yny Wolszczak. W tym dniu dla gimnazjalistów wystàpi przezabawny Blady Kris, beatboxer, laureat programu Mam Talent. Ewa Szczeciƒska Kwiecieƒ pod znakiem ekologii Trwajà pierwsze przygotowania do zorganizowania w drugie po owie kwietnia II Polkowickiego Festiwalu Ziemi. Poprzedzi go konferencja Festiwal odb dzie si w dniach kwietnia. Rozpocznie go konferencja wymiany doêwiadczeƒ, podczas której b dzie prezentowany dorobek zaj ç z edukacji ekologicznej, prowadzonych w poszczególnych jednostkach gminnych, stowarzyszeniach i NadleÊnictwie Lubin. - B dziemy podczas tej konferencji sprawdzali, w jaki sposób na terenie naszej gminy przebiega edukacja ekologiczna, jak odbywa si to w poszczególnych jednostkach, jakie by- y efekty tych dzia aƒ i co mo na jeszcze w przysz oêci poprawiç - wyjaênia Ma gorzata Kalus-Chi yƒska, dyrektor Wydzia u Ochrony Ârodowiska i Obszarów Wiejskich, Urz du Gminy w Polkowicach. Tego samego dnia zaplanowano wystaw prac prezentujàcych osiàgni cia w ochronie przyrody na terenie naszej gminy. B dzie ona tak e okazjà do tego, aby w jednym miejscu zaprezentowaç plon konkursów ekologicznych, jakie odbywa y si przez ca- y miniony rok. Tego samego dnia odb dà si warsztaty dla nauczycieli i osób, które zajmujà si edukacja ekologicznà. Poniedzia ek, 18 kwietnia, b dzie dniem poêwi conym wodzie. W ró nych miejscach miasta i o ró nej porze dnia odbywaç si b dà prezentacje poêwi cone wielorakim aspektom wykorzystania wody w yciu codziennym. Przedsi biorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach zorganizuje tego dnia zaj cia w laboratorium, stacji uzdatniania wody oraz w oczyszczalni Êcieków. G ównym sprawcà, organizatorem i patronem ca ego przedsi wzi cia b dzie Zespó Szkó im. Narodów Zjednoczonej Europy. - W przygotowaniu Festiwalu niezwykle pomog a wspó praca z panià dr Ewà Kowalik, która majàc za sobà doêwiadczenie uczestnictwa w mi dzynarodowych konferencjach ekologicznych, b dzie nam s u yç nieocenionà pomocà. Przyk adem mo e byç ubieg oroczna konferencja w Polkowicach i realizowany wówczas program ekologiczny Quo vadis homo sapiens? - podkre- Êla Ma gorzata Kalus-Chi yƒska. Do wspó pracy w przygotowaniu festiwalu w àczy y si tak e ogródki dzia kowe. I tak np. na Relaxie dzieci i m odzie b dà mog y zaobserwowaç co dzieje si z wodà, jakie yjàtka mo na w nim znaleêç i jak wykorzystaç dobro tego powszechnego na ziemi pierwiastka. Organizatorom II festiwalu Ziemi zale y tak e na tym, aby w przygotowanych konkursach i przedsi wzi ciach brali udzia doroêli, oraz na tym, aby te zaj cia odbywa y si na terenach innych i odleglejszych ni przyszkolne trawniki czy àki. Na ogródkach dzia kowych Barbarka przygotowano zaê program skierowany do dzieci starszych. Przep ywajàcy tamt dy ciek wodny ma dostarczyç wiele cennych informacji m odym ekologom na temat jego wykorzystania w minigospodarce ogródkowej. Do dyspozycji m odzie y b dà m. in. mikroskopy i odpowiednie chemiczne odczynniki. Swój akces do wspó organizacji tegorocznego Polkowickiego festiwalu Ziemi zg osi tak e Aquapark z propozycjà edukacji ekologicznej dla doros ych mieszkaƒców Polkowic. Ostatni dzieƒ festiwalu nazwano wst pnie dniem bioró norodnoêci. - W tym dniu b dzie nam chodzi o o to, aby uczuliç mieszkaƒców naszej gminy na potrzeb dostrzegania i rozumienia wielowàtkowych aspektów przyrody i otaczajàcego nas Êwiata. W tym celu planujemy aby cz Êç dzieci wzi o udzia w sadzeniu lasu, inne wezmà udzia w marszu terenowym, a przy okazji rozpoznawaç napotykanà flor. Szczegó owy harmonogram festiwalu nie jest jeszcze ostatecznie domkni ty, bo wcià zg aszajà si do jego wspó organizowania nowe podmioty. Z tego powodu byç mo e uda si jeszcze zorganizowaç na terenie miasta zbiórk makulatury i inne po yteczne przedsi wzi cia. Zanim rozpocznie si druga edycja Polkowickiego Festiwalu Ziemi, mieszkaƒcy naszej gminy b dà mieli okazj wziàç udzia w przedsi wzi ciu zwiàzanych ze Âwiatowym Dniem Wody, który przypada 20 marca. - W ramach tego Êwi ta odb dzie si szereg imprez edukacyjnych, które b dà mia y za zadanie uêwiadomienie mieszkaƒcom naszej gminy potrzeby màdrego obchodzenia si z wodà, oraz szanowania jej zasobów. Konkurs w tym temacie przygotowuje m. in. Szko a Podstawowa nr 1 w Polkowicach. Roman Tomczak

4 4 Gazeta Polkowicka Wa ne tematy Rozmowa z Paw em Szywa à, kierownikiem Nie taki diabe straszny, jak go PIT maluje wa à, kierownikiem samodzielnego referatu obs ugi bezpoêredniej Urz du Skarbowego w Polkowicach - We wszystkich urz dach skarbowych w Polsce mamy goràcy okres. Ludzie sk adajà zeznania podatkowe, tworzà si coraz wi ksze kolejki. W Polkowicach te si troch zakorkowa o? - Najwi ksza fala osób sk adajàcych w naszej placówce zeznania podatkowa za ub. rok rozpocz a si oko o drugiej po owy lutego. W zwiàzku z tym, e wszyscy pracodawcy sà zobowiàzani do koƒca lutego przekazaç swoim pracownikom informacje o uzyskanych dochodach. Najwi kszym pracodawcà w naszym regionie jest KGHM, który przekaza te informacje ju jakieê trzy tygodnie temu. To mniej wi cej wtedy podatnicy zacz li na masowà skal sk adaç swoje zeznania podatkowe. MyÊl, e ten stan podwy szonej gotowoêci b dzie si utrzymywa jeszcze do koƒca marca. - Ile osób szacunkowo powinno z o- yç takie zeznanie w Paƒstwa placówce? - Trudno na to pytanie odpowiedzieç bez si gania do statystyk. Ale najogólniej mówiàc jest to kilkadziesiàt tysi cy osób, które sà do tego zobowiàzane. - To sporo. Radzicie sobie z tym wszystkim? - Tak. Staramy si byç jak najbardziej profesjonalnie przygotowani do wykonywania swoich obowiàzków, choç nie b d ukrywa, e jest to bardzo du a skala w bardzo krótkim czasie. Z uwagi na to, e kampania sk adania zeznaƒ to dla podatnika te przys owiowe cztery miesiàce ka dego roku, to dla nas ta praca nie koƒczy si przecie po czterech miesiàcach, tylko trwa przez ca y rok. Jest to zwiàzane bezpoêrednio z obs ugà, zwrotami, organizacjami po ytku publicznego, sama obs ugà technicznà, czy ewentualnymi póêniejszymi kontaktami z klientami, co wynika z pope nianych przez nich b dów w zeznaniach. - Które b dy sà najcz stsze? - Podstawowe b dy sà bardzo banalne. Mo e to byç np. brak podpisu klienta na zeznaniu. Takie zeznanie nie jest kompletne, a wi c nie mo e byç rozliczone. W latach ubieg ych natomiast wiele by o b dów zwiàzanych z tzw. ulgà prorodzinnà. To akurat mog o wynikaç z tego, i przepisy regulujàce prawo do uzyskania takiej ulgi kilka razy si zmienia y. W tym roku te nieco ró nià si od tych z lat poprzednich. Zdarza y si tak e b dy w postaci z o enia nieprawid owego formularza. - Co roku ostatniego dnia sk adania zeznaƒ podatkowych pod urz dami skarbowymi ustawiajà si d ugie kolejki, bo wcià wiele osób odk ada ten obowiàzek na ostatnià chwil. Jak sobie poradzicie ze spóênialskimi? - Na to zjawisko chyba nie ma si y (Êmiech). Mimo, e co roku apelujemy, prosimy i perswadujemy, to i tak znajdzie si spora rzesza osób, które przyjdà ze swoim pitem ostatniego dnia. Ale my jesteêmy na to gotowi. Co roku bowiem liczymy si z tym, e taka sytuacja mo e zaistnieç. Ma o tego - wychodzimy naprzeciw takiemu podatnikowi, organizujàc np. dni otwarte. Co prawda ze swojego za o enia dni otwarte s u à poznawaniu specyfiki urz du, ale my wykorzystujemy te dwie soboty tak e na to, aby zaprosiç do siebie podatników z zeznaniami. Wi c nie tylko po to, eby poznali nasza prac, ale tak e - jeêli majà tylko troch czasu - przyszli i z o yli zeznanie podatkowe. Jedna z tych sobót jest ju za nami, natomiast drugi z dni otwartych zaplanowaliêmy na 30 kwietnia. B dziemy wtedy pracowali od godz Ale prosz tak e pami taç, e w ostatnim tygodniu kwietnia Urzàd Skarbowy w Polkowicach b dzie pracowa d u ej ni zwykle, prawdopodobnie do godz Zdaje si jednak, e 30 kwietnia nie b dzie ostatnim mo liwym terminem z o enia zeznania podatkowego? - To prawda. W tym roku kalendarz bowiem tak si u o y, e ostatni dzieƒ Roman Tomczak kwietnia przypada w sobot. Dlatego mo liwoêç z o enia zeznania przesuwa si na kolejny najbli szy dzieƒ roboczy, czyli 2 maja. I to jest rzeczywisty i ostateczny dzieƒ z o enia zeznania podatkowego w tym roku. Tego dnia nasz urzàd tak e b dzie pracowa d u- ej ni zwykle. - Co roku coraz wi cej osób korzysta z elektronicznej drogi rozliczania si z fiskusem. Takie osoby, zdaje si, ani nie muszà staç w kolejkach, ani zbyt d ugo czekaç na zwrot ewentualnej nadp aty podatku. Tak e dla was, urz dników, jest to spore u atwienie. - RzeczywiÊcie, korzystanie z takiego rozwiàzania, które od kilku lat dost pne jest polskim podatnikom, ma coraz wi cej zwolenników. Tak e my, urz dnicy skarbowi, bardzo zach camy do skorzystania z tego sposobu przez jak najwi kszà liczb podatników. Tym bardziej, e nie jest to wcale trudne, ani czasoch onne. OsobiÊcie ju drugi raz skorzysta em z takiej mo liwoêci. Wystarczy wejêç na stron ministerstwa finansów i tam w prawym górnym rogu znajdziemy aplikacj nazwanà e-deklaracje. Tam pozostaje tylko wybór w aêciwego formularza i wype nienie go na podstawie informacji od pracodawcy, czyli PIT-a 11. W tym przypadku nie jest wymagany tzw. podpis kwalifikowany, który dotyczy deklaracji np. VAT. Tym, co uwiarygodnia takie zeznanie jest znajomoêç przychodu uzyskanego w poprzednim roku, w tym przypadku w roku Poza - oczywiêcie - takimi danymi jak NIP czy PESEL. - Obróbka takiego dokumentu przes anego drogà elektronicznà jest z pewnoêcià szybsza. - OczywiÊcie, bo taki dokument nie wymaga ju technicznej obróbki w sensie dokumentu papierowego, tylko dochodzi to tzw. przetransponowania danych pomi dzy dwoma systemami. Dlatego podwójnie zach cam do skorzystania z takiej mo liwoêci rozliczania swoich deklaracji. Raz, e nasz klient nie musi staç w kolejce, mo e to zrobiç w wolnej chwili w domu, czy wr cz na wakacjach, w miejscu, gdzie tylko ma dost p do internetu. Dwa, e ewentualny zwrot jaki by wystàpi z podatku otrzyma szybciej. Rozmawia : Roman Tomczak Iluminacje nagrodzone Rozk ady jazdy do kontroli W Aqua Hotelu odby a si uroczystoêç podsumowania 13. edycji konkursu Âwiàteczna Dekoracja Posesji 2010/2011. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni przez burmistrza Polkowic Wies awa Wabika. Tradycyjnie oceniano iluminacje w dwóch kategoriach. Pierwsza to Posesje i zagrody osób fizycznych nie prowadzàcych dzia alnoêci gospodarczej, a druga - Obiekty firm i instytucji. W pierwszej zwyci yli Wiktoria i Antoni Duszeƒko, którzy zgromadzili 98,33 punktu na 100 mo liwych. Drugie miejsce zaj a Aldona Gajewska, a trzecia lokata przypad a w udziale Bogdzie i Kazimierzowi Ozdze. W kategorii drugiej pierwszà lokat zaj o Przedsi biorstwo Gospodarki Miejskiej, któremu przyznano 96 punktów. Druga lokata przypad a w udziale Przedszkolu Miejskiemu nr 5, a trzecia Przedszkolu Miejskiemu nr 3. Jury konkursowe decydujàc o tym, kto wygra bra o pod uwag ogólne wra enia estetyczne, pomys owoêç i oryginalnoêç kompozycji, kolorystyk dekoracji Êwietlnej, ró norodnoêç zastosowanych elementów dekoracji oraz jej wielkoêç. KoK Stra nicy miejscy i gminni mogà ju kontrolowaç pojazdy poruszajàce si w transporcie publicznym. Uprawnienia stra ników ograniczajà si jednak wy àcznie do kontroli dokumentów potwierdzajàcych posiadanie uprawnieƒ do wykonywania us ug transportowych. Wszystkie tego typu uprawnienia reguluje Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która wesz a w ycie 1 marca. Jej treêç wprowadza zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania przewozów w transporcie publicznym. Dotyczy to zarówno po àczeƒ drogowych, jak i m. in. kolejowych, linowych i morskich. Teraz, zgodnie z przepisami, to organizator transportu zbiorowego odpowiada za zorganizowanie regularnego przewozu osób. Natomiast w ka dym pozosta ym zakresie przewóz jest wykonywany przez firmy prywatne i ma funkcjonowaç na zasadach rynkowych. Ale nie tylko takie zmiany wprowadza nowa ustawa. Jednà z wa niejszych jest poszerzenie kompetencji stra ników miejskich. Mogà oni teraz przeprowadzaç kontrole publicznych Êrodków transportu, ale wy àcznie w zakresie kontroli dokumentów zwiàzanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego. Chodzi tutaj o mo liwoêç kontroli dokumentów potwierdzajàcych uprawnienia do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na konkretnych liniach lub sieciach komunikacyjnych. Takie zaêwiadczenie oraz aktualny rozk ad jazdy powinny znajdowaç si w takim pojeêdzie i byç okazywane na ka de àdanie stra nika miejskiego. Za nieposiadanie odpowiednich zaêwiadczeƒ, a tym samym wykonywanie przewozu drogowego z naruszeniem przepisów, funkcjonariusz miejski mo e ukaraç przewoênika mandatem w wys. 6 tys. z. Natomiast za stwierdzenie wykonywania regularnego przewozu osób bez obowiàzujàcego rozk adu jazdy grozi kara w wys. 2 tys. z. Kary od stra y miejskiej gro à tak e za wykonywanie regularnego przewozu osób w inny, ni to okreêla posiadane przez przewoênika zaêwiadczenie, sposób. JeÊli takie wykroczenie b dzie dotyczy o dni wykonywania transportu, stra nik miejski mo e zastosowaç kar 2 tys. z. W przypadku naruszenia ustalonych w rozk adzie jazdy godzin, mandat mo e wynieêç 500 z. Karane b dzie równie samowolne zmienianie trasy przejazdu Êrodka transportu zbiorowego, oraz omijanie przystanków. Za takie wykroczenie przewoênikowi grozi kara do 3 tys. z. Wszystkie te zmiany w kompetencjach stra ników miejskich wymagajà od nich przejêcia dodatkowych szkoleƒ. Dotyczyç one b dà g ównie zasad kontroli dokumentów wymaganych przy wykonywaniu publicznego transportu zbiorowego oraz warunków okreêlonych w tych dokumentach. Jak podaje Gazeta Prawna, minimalny czas takiego szkolenia wynosi 20 godzin. Warto dodaç, e ka dy stra nik gminny przechodzi ponadto inne szkolenia, które na poziomie podstawowym obejmujà w sumie kilkaset godzin. WÊród nich sà m. in. szkolenia z wybranych zagadnieƒ z zakresu post powania karnego (10h) i w sprawach o wykroczenia (40h). Szkolenie z wybranych zagadnieƒ post powania administracyjnego w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym zajmujà 20 godzin. Praktyka zawodowa odbywana w jednostce stra y miejskiej trwa 160 godzin. ala

5 Og oszenie, Nasze tematy Gazeta Polkowicka 5 OG OSZENIE BURMISTRZ POLKOWIC zaprasza krajowych i zagranicznych inwestorów do przetargu ustnego nieograniczonego na nabycie nieruchomoêci wykazanych w poni szej tabeli, po o onych w Gminie Polkowice w obr bie Sucha Górna, który odb dzie si w dniu 12 kwietnia 2011 r. o godz OPIS NIERUCHOMOÂCI Zespó zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest w po udniowej cz Êci wsi Sucha Górna. Dzia ki przeznaczone do sprzeda y sà niezabudowane, stanowià w asnoêç Gminy Polkowice i wolne sà od wszelkich d ugów i ci arów. W bliskim otoczeniu dzia ek znajdujà si sieci uzbrojenia terenu. Uzbrojenie terenu realizowane b dzie w nast pujàcy sposób: 1. Sieç wodociàgowa i kanalizacja sanitarna - Gmina zapewnia wykonanie sieci wodociàgowej i kanalizacji sanitarnej. 2. Odprowadzenie wód opadowych - Nabywcy we w asnym zakresie zagospodarujà wody opadowe. 3. Sieç energetyczna i gazowa - Nabywcy we w asnym zakresie dokonajà uzgodnieƒ z w aêcicielami sieci. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obr bu Sucha Górna (uchwa a Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/93/99 z dnia 16 wrzeênia 1999 r. og oszona w Dzienniku Urz dowym Województwa DolnoÊlàskiego Nr 30 z dnia 3 listopada 1999 r.) przedmiotowy obszar stanowi tereny zainwestowania wiejskiego z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej oraz nieucià liwych us ug. CENA WYWO AWCZA NIERUCHOMOÂCI Ceny wywo awcze netto przeznaczonych do sprzeda y dzia ek przedstawione sà powy ej w tabeli. Do wylicytowanych cen netto doliczony b dzie podatek VAT w wysokoêci 23%. Minimalne postàpienie - 1% ceny wywo awczej netto Przetarg mo e si odbyç bez wzgl du na liczb uczestników przetargów je eli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferowa co najmniej jedno postàpienie powy ej ceny wywo awczej. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOÂCI Na przedmiotowym terenie realizowana b dzie zabudowa jednorodzinna wolnostojàca.» DZIEJE JEDNEGO MIEJSCA Wakacyjne radoêci i smutki Wszyscy lubimy wakacje, ferie i wszelkie inne przerwy od pracy czy szkolnej nauki. Lubi- y je tak e dzieci w mi dzywojennych Polkowicach, o czym opowiada w tym odcinku Margareta Rapp. Jednak radosne chwile wakacji przeplatane by- y ci kà pracà w gospodarstwie, od której nie by o ucieczki. S ów kilka w tym odcinku poêwi cimy tak e dialektowi Êlàskiemu, a w tym przypadku dolnoêlàskiemu. Dla historyków to gratka, bowiem dziê j zyk ten jest na wymarciu, a stanowi niezaprzeczalny dowód niegdysiejszej odr bnoêci kulturowej obszaru, na którym mieszkamy. Na samym koƒcu wsi, przy drodze do Parchowa, zaczyna si wielki las. Ros o tam ca e mnóstwo jagód, borówek i grzybów. Rowy przydro ne po obu stronach ulicy pe ne by y poziomek. Dla nas, dzieci, by y to istne oazy. Wielki las jagodowy by tak e ci kim obowiàzkiem. W czasie wakacji, jak daleko si gn pami cià, niemal we wszystkie dni musieliêmy jako dzieci zbieraç tam jagody. Dziennà normà by o jedno wiadro uzbieranych jagód. Jak ci ka i mozolna by a to praca niech Êwiadczy fakt, e póêniej OG OSZENIE WADIUM W przetargu mogà uczestniczyç osoby, które wp acà wadium. WysokoÊç wadium wynosi 10 % ceny wywo awczej nieruchomoêci netto p atne w walucie polskiej na rachunek Urz du Gminy Polkowice PKO BP S.A. I/O Polkowice , w terminie do dnia r. Dowód wp aty wadium uczestnik przetargu zobowiàzany b dzie do okazania w dniu przetargu. Wp acone wadium zostanie: 1. Zaliczone na poczet nabycia nieruchomoêci, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg. 2. Zwrócone, je eli osoba wp acajàca nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe. 3. Ulegnie przepadkowi, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg i nie przystàpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej. Wp ata jednego wadium upowa nia do wzi cia udzia u w przetargu na jednà dzia k. Na dowodzie wp aty wadium nale y podaç nr dzia ki. MIEJSCE ORAZ TERMIN PRZETARGU : Przetarg odb dzie si w siedzibie organizatora przetargu w Urz dzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 - sala konferencyjna dnia 12 kwietnia 2011r o godz ZOBOWI ZANIA I KARY UMOWNE 1. Nabywca zobowiàzany b dzie do zabudowania terenu w terminie 5 lat od daty aktu notarialnego. W przypadku niedotrzymania terminu zabudowy Sprzedajàcy naliczy kary umowne w wys ,00 z za ka dy rok zw oki. Nabywca dobrowolnie podda si egzekucji zgodnie z art. 777 ß 1 pkt 4 Kodeksu post powania cywilnego. Za zabudowanie nieruchomoêci rozumie si wybudowanie budynku w stanie surowym zamkni tym z docelowà elewacjà. 2. Zobowiàzania, o których mowa w pkt 1 stosuje si do kolejnego Nabywcy liczàc od dnia pierwotnego nabycia. 3. Wszelkie uzgodnienia z w aêcicielami mediów i dróg w otoczeniu terenu Nabywca wykona we w asnym zakresie, na w asny koszt i odpowiedzialnoêç. OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: Kolor szary - dzia ki przeznaczone do sprzeda y ju nigdy w yciu nie zbiera am jagód. Ale oprócz utrapieƒ, prze ywaliêmy na wakacjach tak e i radoêci. Do najpi kniejszych wspomnieƒ nale a y wizyty u Pechowej Studni. PoÊrodku lasu by a mianowicie studnia, prawdopodobnie pozosta oêç po nieistniejàcym gospodarstwie, wokó którego krà y y niesamowite opowieêci. Dla nas, dzieci, miejsce pe ne niesamowitoêci i czarów, do którego zawsze ch tnie wracaliêmy. Kilkadziesiàt lat póêniej Friedel Hoffman chcia a odnaleêç to miejsce. Na pró no. Wszystkie nazbierane przez nas jagody by y natychmiast wykorzystywane w gospodarstwie domowym, albo sz y na sprzeda. Zagotowywanie jagód w s oikach nie by o wówczas jeszcze tak popularne jak dziê, dlatego nape niano nimi butelki. Za to na niedziel mieliêmy z nich wspaniale pachnàce ciasto jagodowe z grubà kruszonkà. Niebieskie buzie, które wszyscy mieliêmy od tego ciasta, zupe nie nam nie przeszkadza y. Âlàskà kuchni najpi kniej opisa Hermann Bauch (niem.: der Bauch - brzuch, przyp. RT). w swoim wierszu Schloescher Kucha, Stroeselkucha, napisanym Êlàskà gwarà. Hermann Bauch urodzi si 17 marca 1856 r. w agiewnikach, le àcych pomi dzy Strzelinem, Sobótkà i Dzier oniowem. Póêniej a do swojej Êmierci (3 marca 1924 r.) mieszka w Polkowicach. Tutaj te jest pochowany. W moim rodzinnym domu nie mówiono dialektem, tylko zrozumia à dla wszystkich niemczyznà. Pozwala o to np. uniknàç nieporozumieƒ w szkole. Ale mój ojciec - w odró nieniu od matki, która nie urodzi a si i nie wzrasta a tutaj - zna dialekt Êlàski. Dlatego jako dziecko mia am cz sty kontakt z tà gwarà, choç najlepiej zapami ta am bajki opowiadane w asnie dialektem Êlàskim. Nawet dziê, pi çdziesiàt lat po opuszczeniu mojej ojczyzny, zdarza mi si wtràciç jakieê Êlàskie s owo do rozmowy, co bardzo rozbawia mojà rodzin. Kiedy zdarza si nam, starym Polkowiczanom, znowu spotkaç si w jednym kr gu, ku naszej rado- Êci znowu mo emy naoko o s yszeç jak brzmi ta gwara. Niestety, nie u ywamy ju tego dialektu poprawnie, czyli zgodnie z jej starymi zasadami i formà. Tote Êlàskiego jest coraz mniej w naszych rozmowach. cdn. Margareta Rapp T um. Roman Tomczak Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaênieƒ zwiàzanych z niniejszym post powaniem udzielajà pracownicy Wydzia u Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami w siedzibie organizatora przetargu Polkowice ul. Rynek 18 - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami tel , , ZAWARCIE UMOWY NOTARIALNEJ Umowa notarialna nabycia dzia ki nastàpi w przypadku spe nienia wszystkich ni ej wymienionych warunków: a) wgrania przetargu, b) otrzymania zgody Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji na nabycie nieruchomoêci, w przypadkach okreêlonych w ustawie z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomoêci przez cudzoziemców, c) zap aty wylicytowanej ceny pomniejszonej o wp acone wadium przed zawarciem umowy notarialnej sprzeda y dzia ki. Wszelkie koszty zwiàzane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona nabywajàca. Konkurs wspomnieniowy rozstrzygni ty Zapad werdykt Jury Mi dzynarodowego Konkursu na Prac Wspomnieniowo- Historycznà o Polkowicach pod Honorowym Patronatem Burmistrza Polkowic. Do konkursu zg oszono 17 prac. Jury obradowa o w sk adzie: prof. zw. dr hab. Marian S. Wolaƒski - JM Rektor DolnoÊlàskiej Wy szej Szko y Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach, przewodniczàcy Jury (DWSPiT), prof. nadzw. dr hab. Jakub Tyszkiewicz - przedstawiciel kadry naukowodydaktycznej w zakresie nauk historycznych (DWSPiT), Agnieszka Szyd owska-szczeciƒska - przedstawiciel Organizatora (DWSPiT),Beata Zalewska - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach oraz Roman Tomczak - Przedstawiciel Gminy Polkowice - Zg oszone prace by y ró nej obj toêci i jakoêci - mówi prof. Marian S. Wolaƒski, przewodniczàcy komisji konkursowej, rektor DWSPiT. - Nie by o atwo wybraç te najlepsze, adna jednak nie zas ugiwa a zdaniem jury na pierwsze miejsce i nagrod 10 tys. z - wyjaênia. Drugà nagrod przyznano Stanis awowi K. Sobczakowi (5 tys. z ), a trzecià Szymonowi Madzelanowi (3 tys. z ). Ponadto jury przyzna o siedem wyró nieƒ: Gerd Beisert, Wanda Cichosz, Barbara Michalewicz, Iwona Oleksy, Wies awa Podrucka, Czes aw Wdowczyk oraz Reinhard Winter (ka dy z wyró nionych otrzyma po z ). Najlepsze prace zostanà opublikowane w formie ksià kowej. Nagrody zostanà wr czone podczas uroczystej gali. Zaproszenia na nià zostanà przes ane pocztà. Listownie do wszystkich uczestników konkursu b dà tak e dor czone wyniki wraz z uzasadnieniami jury. Regulamin konkursu znajduje si na stronie internetowej: Konkurs pod patronatem Burmistrza Polkowic zosta zorganizowany przez DolnoÊlàskà Wy szà Szko Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach we wspó pracy z Gminà Polkowice, Zwiàzkiem Gmin Zag bia Miedziowego, Miejsko-Gminnà Bibliotekà Publicznà. Pawe Greƒ

6 6 Gazeta Polkowicka Nasze tematy, og oszenie To kolejny krok na drodze rozwoju Budowa rozpocz a si latem poprzedniego roku. Obok dotychczasowej siedziby uczelni powstaje nowoczesny budynek. B dzie on mia 4 kondygnacje, powierzchni u ytkowà 3300 m2 oraz kubatur m 3. Gmach b dzie w pe ni przystosowany do potrzeb osób niepe nosprawnych. Zostanie wyposa ony w klimatyzacj, a tak e nowoczesne urzàdzenia multimedialne. - Obok sal dydaktycznych, których b dzie 17, w powstajàcym budynku znajdzie si tak e siedziba administracji uczelnianej, a tak e klub studencki wraz z barem. B dzie tam równie Uczelniane Centrum Informacyjne, do którego zostanie doprowadzony Êwiat owód. Dzi ki temu nasza placówka b dzie cz Êcià Wroc awskiej Sieci Akademickiej, co pozwoli zarówno naukowcom, jak i studentom komunikowaç si z kolegami z innych wroc awskich uczelni - mówi W odzimierz Olszewski, kanclerz DWSPiT. - Rozbudowa bazy infrastrukturalnej polkowickiej szko y wy szej to naturalna konsekwencja rozwoju tej placówki. Wraz ze wzrostem zainteresowania studiami w DWSPiT, a Na placu budowy nowego budynku dydaktycznego DolnoÊlàskiej Wy szej Szko y Przedsi biorczoêci i Techniki uroczyêcie wmurowano akt erekcyjny. - To historyczny moment dla polkowickiej oêwiaty - mówi profesor Marian Wolaƒski, rektor DWSPiT. tak e otwieraniem nowych kierunków kszta cenia powstanie nowego budynku sta o si palàca koniecznoêcià - podkreêla w trakcie wczorajszej uroczysto- M odzie owy burmistrz wybrany Roksolana Mospan z klasy I a zosta a m odzie owym burmistrzem na 2011 rok. Wybory zosta y przeprowadzone w Gimnazjum nr 1, a brali w nich udzia nie tylko uczniowie, ale równie radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Roksolana otrzyma a w sumie 150 g osów i wygra a bezapelacyjnie, bo kolejny kandydat mia zaledwie 80 g osów. Wybory m odzie owego burmistrza w Gimnazjum nr 1 to szkolna tradycja. W tym roku odbywa y si po raz piàty. Rokrocznie w odarz wy aniany jest spoêród uczniów klas pierwszych. Pierwszy etap elekcji odbywa si w klasach, nast pnie zwyci zcy walczà o miano m odzie owego burmistrza. Przez tydzieƒ trwa kampania, w trakcie której poszczególni kandydaci starajà si przekonaç wyborców do swoich programów. Co wi cej, kandydaci poznajà tak e prac burmistrza Polkowic w trakcie spotkaƒ odbywajàcych si w Urz dzie Gminy. Wszystko po to, by jak najlepiej mogli wype niaç swoje obowiàzki po ewentualnym zwyci stwie. Zwieƒczeniem tygodniowej kampanii by a prezentacja kandydatów i ich sztabów przed kole ankami i kolegami, radnymi Rady Miejskiej oraz powiatowej, a tak e burmistrzem Polkowic. WÊród pomys ów, które mia y zaskarbiç sympati elektoratu by y mi dzy innymi utworzenie m odzie owego biura promocji, biura podawczego, w którym mo na by sk adaç wnioski o wydanie urz dowych dokumentów. Niektórzy chcieli tak e, aby wprowadziç warsztaty z ciekawymi ludêmi, na przyk ad aktorami bàdê fotografami. Po prezentacjach przysz a pora na g osowanie. Ostatecznie, po zliczeniu g osów, okaza o si, e Roksolana Mospan zwyci y a bezapelacyjnie. Teraz przez ca y rok przyjdzie jej pe niç zaszczytnà funkcj m odzie owego burmistrza. Organizacja wyborów m odzie owego burmistrza na pewno jest dzia aniem godnym pochwalenia, bo dzi ki temu m odzi polkowiczanie uczà si zasad rzàdzàcych demokracjà. Ponadto wyrabiajà sobie nawyk g osowania, co jest niebywale istotne, bo ów akt jest jednym z kardynalnych praw przys ugujàcych obywatelom, to w nim idea demokracji przedstawicielskiej wyra a si najpe niej. Dlatego te tego typu inicjatywom wypada przyklasnàç. Êci Wies aw Wabik, burmistrz Polkowic. Budowa nowego gmachu ma kosztowaç 12 milionów z otych. Finansowana ze Êrodków gminy Polkowice. Wykonawcà prac jest wroc awska firma Integer. Je eli wszystko potoczy si bez komplikacji to w przysz ym roku akademickim studenci b dà uczyç si w nowych salach dydaktycznych. - Rozbudowa bazy to bardzo wa ny moment w historii uczelni. Dzi ki niej b dziemy mogli jeszcze efektywniej wykorzystywaç potencja naszej kadry - mówi rektor Wolaƒski. Z kolei przewodniczàcy Rady Miejskiej, by y burmistrz Polkowic Emilian Staƒczyszyn, równie obecny na uroczystoêci podkre- Êla, e przed laty, gdy wraz ze swoimi wspó pracownikami pracowa nad koncepcjà rozwoju edukacji gminy zak adajàc utworzenie uczelni wy szej, wiele osób nie wierzy o w powodzenie tego pomys u. - Tymczasem dziê, mamy w Polkowicach placówki edukacyjne na wszystkich szczeblach nauczania, a nasze najm odsze dziecko - uczelnia wy sza ma si bardzo dobrze i systematycznie si rozwija. To powód do wielkiej dumy - podkreêla. Zarzàd Oddzia u Rejonowego Polskiego Zwiàzku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach, pragnie z o yç cz onkiniom Zwiàzku najlepsze yczenia z okazji Dnia Kobiet Ka dego roku jest taki 8 dzieƒ, Mimo, e zimowy To pi kny jak wspania y, letni sen, Choç to tylko dzieƒ marcowy. W takim dniu ka dy Wam yczy, co tylko mo e. My, korzystajàc z tej sposobnoêci yczymy Wam w tej bia ej puchowej porze Du o S oƒca i RadoÊci I aby wszystko, co sobie wymarzycie si spe ni o I eby szcz Êcie na sta e z Wami by o Dzieƒ Kobiet, 8 marca 2011 rok Przewodniczàca Oddzia u Maria RubiÊ-Urbaniak Wiceprzewodniczàcy Oddzia u Mieczys aw Curlej

7 RozmaitoÊci Gazeta Polkowicka 7 Kobiety Êciga y si na obcasach, e a mi o W niedziel na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 3 odby si niecodzienny bieg. Jego uczestniczki mia y do pokonania 150 metrów. Nie jest to mo e dystans imponujàcy, ale je eli weêmiemy pod uwag fakt, e trzeba by o biec na obcasie majàcym minimum 5 cm to zrozumiemy, e nie by o to zadanie atwe. Z tak wymagajàcym zadaniem poradziç mog y sobie wy àcznie panie, bo panowie w obuwiu na obcasach mogliby co najwy ej próbowaç w tempie Êlimaczym pokonaç kilka metrów, a i z tym zapewne mieliby wiele problemów. Dlatego w niedzielne popo udnie ograniczyli si do roli kibiców g oêno zagrzewajàcych do walki panie. Te zaê, zanim wystartowa y odpowiednio si rozgrza y, choç jak przyznawa y bieganie w butach na obcasach to nieod àczny element ich codziennego ycia. - W obuwiu na obcasach chodz bardzo cz sto. Zdarza si, e biegn, aby nie spóêniç si do pracy. Daj sobie rad, wi c myêl, e i w tym biegu pójdzie mi nieêle. Zdecydowa am si wystartowaç, aby udowodniç mojemu m owi, e nie przybiegn ostatnia - mówi a przed startem Izabela Flisiewicz. Zamierzony cel uda o jej si osiàgnàç, bo na mecie pojawi a si jako szósta. Panie bioràce udzia w niedzielnym wyêcigu mia y do pokonania dystans oko o 50 metrów. W sumie w rywalizacji wzi o udzia 28 kobiet. Jako pierwsza na mecie zameldowa a si Marzena Adamczyk, na co dzieƒ nauczycielka wychowania fizycznego. - W butach na obcasach mierzàcych 10,5 centymetra bieg am po raz pierwszy w yciu. W ogóle nie biegam za cz sto, ale na kondycj nie narzekam, bo p ywam, a tak e çwicz aerobic. Taktyki specjalnej na bieg nie opracowa am, bo na tak krótkim dystansie trzeba gnaç do przodu ile si w nogach. Tak te zrobi am. Na szcz Êcie uda o mi si utrzymaç równowag - mówi a nam zwyci czyni. Na drugiej pozycji uplasowa a si Edyta Schab, a Stowarzyszenie Akademia Ruchu ACTIVE LIFE Polkowice dzi kuje ni ej wymienionym sponsorom za pomoc w organizacji I Biegu na obcasach Salon kosmetyczny Aspazja p. Ma gorzaty K osek-belof, Salon kosmetyczny Glamour p. Katarzyny Ko eckiej, Salon fryzjerski p. Ma gorzaty Zajk, Salon fryzjerski p. Aleksandry N cek, Salon fryzjerski p. Agnieszki Nawrockiej, Danuta i Marek Jankowscy, Zak ad Innowacji Budowlanych ZIB, Przedsi biorstwo Wielobran owe BOROWCZYK, Robert Adamczyk, ELPROGEO Polkowice, Polkowickie Centrum Us ug Zdrowotnych, Estetyka Salon Urody & SPA, Kawiarnia Ma a czarna, Drogeria RENATA, Auto-cz Êci Wies aw i Katarzyna Klich, Domowe obiady U DOROTY, Restauracja NN, Sklep JADWIGA, Sklep ZAPPA, Sklep GALANT, Zak ad fotograficzny Izabela Wolska, Zak ad kosmetyczny - Ma gorzata Zajàc, Jacek Wysocki - stylista, wiza ysta. jako trzecia lini mety min a Magdalena Mazurkiewicz. Organizatorami niedzielnej imprezy byli Stowarzyszenie Active Life oraz OÊrodek Pomocy Spo- ecznej w Polkowicach. Pomys odawczynià tego nietypowego biegu jest Beata Pu awska, dyrektor OPS. - Podczas zawodów nordic walking, na które przysz am w butach na obcasach, panowie nieêle sobie ze mnie dworowali. Wówczas wpada am na pomys, e fajnie by oby zorganizowaç bieg w obuwiu na obcasach. Pomys zosta podchwycony i efekty widzimy. Fajnie, e uda o si cos takiego zorganizowaç - cieszy a si pomys odawczyni. Organizacyjnie pierwsza edycja biegu na obcasach okaza a si du- ym sukcesem. - Spora frekwencja, fajna zabawa i mi a atmosfera. Poza tym adna z uczestniczek nie odesz a z pustymi r koma, co jest zas ugà wielkiego zaanga owania kobiet w pozyskiwanie sponsorów, których by o naprawd wielu. OczywiÊcie zamierzamy uczyniç ten bieg imprezà cyklicznà - podsumowuje Adam Koƒczak ze stowarzyszenia Active Live. B dà azyle dla pupili 21 marca, w pierwszy Dzieƒ Wiosny, urz dnicy z Wydzia u Eksploatacji i Utrzymania, wyjdà z ratusza, aby zach ciç w aêcicieli czworonogów do sprzàtania po swoich pupilach. Zapytajà równie mieszkaƒców, co sàdzà o ich nowych pomys ach... - Wiosna to czas porzàdków i remontów, a pierwszy Dzieƒ Wiosny to wed ug nas doskona a okazja do rozmów na temat utrzymania czystoêci w mieêcie. Przede wszystkim liczymy na rozmowy z w aêcicielami czworonogów. Chcemy zach ciç ich do sprzàtania po swoich pieskach. Ka demu w a- Êcicielowi psa wr czymy jednorazowy zestaw do sprzàtania nieczystoêci - mówi Renata Dembek, wiceburmistrz Polkowic. Doda a, e urz dnicy chcà ponadto porozmawiaç z w aêcicielami psów o ich nowych pomys ach dotyczàcych k opotliwych nieczystoêci czworonogów. Sà przymiarki, aby w mieêcie powsta y azyle dla psów. By yby to specjalne miejsca w newralgicznych punktach miasta. Majà one powstaç na wszystkich osiedlach, w bezpiecznej Archiwum odleg oêci m.in. od miejsc, w których bawià si dzieci. - Mo na nazwaç je toaletami dla psów. To takie specjalne miejsca, przy których sta yby pojemniki na psie nieczystoêci. To wed ug nas zach ci w a- Êcicieli, aby sprzàtali po swoich zwierz tach. Stworzenie takich azyli na pewno poprawi stan czystoêci skwerów oraz trawników przy naszych blokach, bo pieski przyzwyczaja si, e w aênie tam idà za potrzebà. Takie rozwiàzania funkcjonujà z powodzeniem w krajach skandynawskich - dodaje R. Dembek. Pod o e takich wydzielonych skwerów wyêcielone zostanie specjalnymi trocinami. S u by porzàdkowe zadbajà o to, aby by y one regularnie wymieniane. Czekamy na Paƒstwa opinie w tej sprawie. Mo na wys aç na je na maila: Akcja urz dników zainaugurowana zostanie 21 marca. W tym dniu w Wydziale Eksploatacji i Utrzymania Urz du Gminy, wystawiona zostanie mapa miasta, aby mieszkaƒcy mogli na nià nanieêç swoje sugestie dotyczàce lokalizacji psich toalet. Ewa Szczeciƒska» ZAADOPTUJ PSA Dwuletni piesek szuka nowego domu. Pies zosta znaleziony przy ul. G ogowskiej. By bardzo wystraszony i wyzi biony. AMI, bo tak zosta nazwany przez tymczasowà opiekunk, jest bardzo ywio owy i przyjaênie nastawiony do ludzi. Osoby zainteresowane sà proszone o kontakt pod numerem telefonu: Archiwum

8 8 Gazeta Polkowicka Górnik Polkowice - Wiosna 2011 Terminarz meczów Górnika KADRA GÓRNIKA POLKOWICE 12 marca (sobota), Górnik Polkowice - Podbeskidzie Bielsko-Bia a 7 maja (sobota), godz. 19:00 GKS Katowice - Górnik Polkowice Bramkarze Pomocnicy 19 marca (sobota), MKS Kluczbork - Górnik Polkowice 26 marca (sobota), Górnik Polkowice - GKP Gorzów Wielkopolski 2 kwietnia (sobota), Ruch Radzinków - Górnik Polkowice 9 kwietnia (sobota), godz Górnik Polkowice - Kolejarz Stró e 16 kwietnia (sobota), Sandecja Nowy Sàcz - Górnik Polkowice 23 kwietnia (sobota), 11:30 Termalica - Bruk - Bet Nieciecza - Górnik Polkowice 11 maja (Êroda), godz. 19:00 Górnik Polkowice - ódzki KS 14 maja (sobota), godz. 18:00 KSZO Ostrowiec Âwi tokrzyski- Górnik Polkowice 21 maja (sobota), godz. 19:00 Górnik Polkowice - Flota ÂwinoujÊcie 25 maja (Êroda), godz. 18:00 Pogoƒ Szczecin - Górnik Polkowice 28 maja (sobota), godz. 19:00 Górnik Polkowice - Dolcan Zàbki 4 czerwca (niedziela), godz. 17:00 Piast Gliwice - Górnik Polkowice ukasz Jarosiƒski Krzysztof Osiƒski Sebastian Szymaƒski Obroƒcy Daniel Chy a Dawid Jasiƒski Pawe Oleksy Micha Mróz Marek Opa acz Petr Pokorny Artur Janus Marcin Kokoszka Damian A daê Maciej Bancewicz Bernard Obiado Ocholeche Damian Piotrowski Tomasz Salamoƒski ukasz Sierpina Maciej Soboƒ Kamil Wac awczyk Damian Szuprytowski Napastnicy ukasz Tumicz Zbigniew Grzybowski 30 kwietnia (sobota), 19:00 Górnik Polkowice - Odra Wodzis aw Âlàski 11 czerwca (niedziela), godz. 17:00 Górnik Polkowice - Warta Poznaƒ Frantisek Breznican Mateusz Piàtkowski

9 Gazeta Polkowicka 9 INFORMACJA DLA KIBICÓW GÓRNIKA POLKOWICE Karnety Karnet zwyk y 60 z * Przeznaczony jest dla m czyzn powy ej 18 roku ycia (sektor A, B, C, D) Karnet ulgowy 30 z * Przeznaczony jest dla kobiet, uczniów od 13 do 18 roku ycia oraz emerytów i rencistów za okazaniem stosownego dokumentu (sektor A, B, C, D) Karnet Super VIP 350 z * Upowa nia do wjazdu samochodem na teren stadionu, wejêcia na Trybun G ównà, poruszania si po budynku klubowym i korzystania z cateringu Klub Sportowy Górnik Polkowice informuje, e zgodnie z art.13 i 80 Ustawy z dnia roku o Bezpieczeƒstwie Imprez Masowych oraz Uchwa à nr IV/51 z dnia r. Zarzàdu PZPN w sprawie identyfikacji osób uczestniczàcych w meczach pi ki no nej b dàcych imprezami masowymi od 1 sierpnia 2010 roku podczas meczów pi karskich klub zobowiàzany jest do prowadzenia identyfikacji osób uczestniczàcych w imprezie masowej oraz prowadzenia identyfikacji danych osobowych. Ka da osoba kupujàca bilet lub karnet na mecz ma obowiàzek okazaç swój dokument potwierdzajàcy to samoêç ze zdj ciem w celu umieszczenia na wejêciówce danych, takich jak: imi i nazwisko, numer PESEL (w razie gdy nie zosta nadany to rodzaj, seri i numer dokumentu potwierdzajàcego to samoêç) oraz sektor, rzàd i numer miejsca siedzàcego. Aby uniknàç kolejek przed kasami prosimy kibiców o wczeêniejsze przybycie na stadion lub zaopatrywanie si w wejêciówki w przedsprzeda y. Serdecznie zapraszamy i liczymy na wyrozumia oêç. Za wszelkie niedogodnoêci zwiàzane z zakupem biletów lub karnetów i wejêciem na nasz stadion z góry przepraszamy!!! WA NE!!! Sprzeda biletów i karnetów przed meczami odbywaç si b dzie: W KASIE NR 1 (OD STRONY PARKU) NA SEKTORY A, B, TRYBUN G ÓWNÑ W KASIE NR 2 (OD STRONY ZAJAZDU ADRIA ) NA SEKTORY C, D Przedsprzeda prowadzona b dzie od poniedzia ku do piàtku (w dni robocze) w siedzibie klubu przy ul. Kopalnianej 4 w godz. od 7.00 do Mecz i kolacja z rodzinà Klub Sportowy Polkowice we wspó pracy z Pizzerià Verona w Polkowicach przy ul. Kiliƒskiego 2, zaprasza do skorzystania z promocji rodzinnej podczas meczów w rundzie wiosennej naszej dru yny. Promocja skierowana jest do rodzin, które przyjdà na mecz i wykupià Bilet Rodzinny. Pierwsze trzy rodziny, które wykupià Bilet Rodzinny, otrzymajà po meczu w biurze klubu zaproszenia do Pizzerii Verona na kolacj w postaci Pizzy Rodzinnej. Rodzina, która z ró nych wzgl dów nie b dzie mog a skorzystaç z zaproszenia w dniu meczu, mo e zrealizowaç je w dniu nast pnym. Przypominamy, e Bilet Rodzinny, do którego uprawniona jest rodzina w sk adzie: tata, mama i dzieci do 18 roku ycia, b dzie mo na nabyç w przedsprzeda y w siedzibie klubu przy Karnet VIP 160 z * Upowa nia do wejêcia na Trybun G ównà *) W przypadku gdy jeden z ww. karnetów nab dzie osoba b dàca opiekunem prawnym dziecka, wejêciówka ta upowa nia do darmowego wejêcia dzieci do 13 roku na podstawie karnetu bezp atnego Bilety Bilet Zwyk y 15 z * Przeznaczony jest dla m czyzn powy ej 18 roku ycia (sektor A, B, C, D) Bilet Ulgowy 8 z * Przeznaczony jest dla kobiet, uczniów od 13 do 18 roku ycia, emerytów i rencistów po okazaniu stosownego dokumentu (sektor A, B, C, D) ul. Kopalnianej 4 w dni powszednie od godz.7.00 do lub w dniu meczu w kasie nr 2 (od strony zajazdu Adria). Miejscem oglàdania meczu jest sektor C (Rodzinny) CENY KARNETÓW I BILETÓW NA MECZE I LIGI PI KI NO NEJ W POLKOWICACH PRZY UL. KOPALNIANEJ 4 NA RUND WIOSENNÑ SEZONU 2010/2011 Bilet Rodzinny 15 z * Upowa nia do wejêcia rodziców z dzieçmi do 18 roku ycia (sektor C) Bilet Grupowy 15 z Przeznaczony jest dla grup zorganizowanych (szkó ) w liczbie co najmniej 10 osób w wieku od 13 do 18 roku ycia (wejêcie na podstawie listy z imieniem, nazwiskiem i nr PESEL, dostarczonej 24 godz. przed meczem) - sektor B (strefa 3 i 4) Bilet VIP 40 z * Upowa nia do wejêcia na Trybun G ównà * ) W przypadku gdy jeden z ww. biletów nab dzie osoba b dàca opiekunem prawnym dziecka, wejêciówka ta upowa nia do darmowego wejêcia dzieci do 13 roku na podstawie biletu bezp atnego Mamy bezp atne wejêciówki! Wspólnie z Klubem Sportowym Górnik Polkowice przygotowaliêmy bezp atne wejêciówki na sobotni mecz z Podbeskidziem Bielko-Bia a. Trzy podwójne bilety sà do odebrania w kasie nr 2 przed meczem. Co trzeba zrobiç? Wystarczy przyjêç z tym numerem Gazety.

10 10 Gazeta Polkowicka Kultura Polkowiccy seniorzy pomyszkowali KilkanaÊcie osób wzi o udzia w wirtualnym koncercie yczeƒ, który odby si w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach. Wspólnie z bibliotekarzami oraz wolontariuszami seniorzy wyszukiwali w Internecie ciekawe utwory muzyczne. Sztuka jak e aktualna Oficjalna gala otwarcia 13. Polkowickich Dni Teatru mia a miejsce w poniedzia ek, ale inauguracyjny spektakl odby si 28 lutego. Jako pierwsi na scenie w Auli Forum zaprezentowali si aktorzy sto ecznego Teatru Prezentacje, którzy wystawili sztuk Diabe w purpurze. Pomyszkuj w bibliotece - pod takim has em odby si doêç nietypowy koncert. Polega on na tym, e ka dy z uczestników wyszukiwa w zasobach internetowych wylosowany przez siebie wczeêniej utwór muzyczny. - Chodzi o o to, by seniorzy nauczyli si korzystaç z serwisu You Tube, w którym poszukiwano teledysków oraz koncertowych wykonaƒ okreêlonych utworów. Ponadto, w najpopularniejszej obecnie przeglàdarce internetowej Google, seniorzy starali si odnaleêç teksty utworów muzycznych - mówi Lucyna Mostkowska, koordynatorka akcji. WÊród wyszukiwanych utworów znalaz y si szlagiery minionych czasów, doskonale znane uczestnikom spotkania. Irena Jarocka, Piotr Gàsowski - mi dzy innymi takich wykonawców oglàdali na ekranie komputerów seniorzy. OczywiÊcie, przy okazji s uchania poszczególnych utworów wielu w z nich przywo a o wspomnienia zwiàzane z m odoêcià i podzieli o si nimi z pozosta ymi uczestnikami tego niecodziennego koncertu. To wydarzenie odby o si w ramach mi dzynarodowej akcji Tydzieƒ z Internetem 2011, majàcej zach ciç jak» BIBLIOTEKA POLECA najwi kszà iloêç osób, zw aszcza tych w starszym wieku, do korzystania z Internetu. Honorowy patronat nad akcjà obj a Neeli Kroes - europejski komisarz do spraw agendy cyfrowej. Na jej potrzeby zosta uruchomiony specjalny internetowy licznik, który pozwoli na policzenie liczby jej uczestników. Koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja Rozwoju Spo eczeƒstwa Informacyjnego, która realizuje Program Rozwoju Bibliotek. W Polsce grupà docelowà akcji sà osoby starsze, a to z racji tego, e ponad 10 milionów Polaków, którzy ukoƒczyli 50 rok ycia nie korzysta z Internetu. Udzia w akcji wià e si z konkretnymi korzyêciami dla polkowickiej biblioteki. Je eli do 31 marca opis wirtualnego koncertu yczeƒ wraz ze zdj ciami zostanie przes any, za pomocà specjalnego formularza, na stron to biblioteka otrzyma specjalny certyfikat, a jej kierownictwo otrzyma pismo z podzi kowaniami. Ponadto przewidziano cenne nagrody rzeczowe - sprz t multimedialny i zestawy podr czników.» JESTEM, WI C PISZ Piwna niedorzecznoêç Grupa senatorów z PiS, PSL oraz PO zaproponowa a nowelizacj ustawy o wychowaniu w trzeêwoêci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi. Lista zmian, które zamierzajà wprowadziç urzeka swojà niedorzecznoêcià. Proponujà szacowni panowie senatorowie, którzy przecie powinni byç tà Êwiatlejszà cz Êcià polskich parlamentarzystów, co nast puje - ca kowity zakaz reklamy piwa w stacjach telewizyjnych przed godzinà 23, ca kowity zakaz reklamy i promocji piwa na s upach i tablicach reklamowych, a tak e zakaz reklamy znienawidzonego piwa na portalach internetowych kierowanych do nieletnich. A i jeszcze jedno, chcieliby równie Êwiatli reprezentanci naszego narodu, by zakazaç sprzeda y alkoholu na stacjach benzynowych, stadionach oraz kàpieliskach. Zdaniem antypiwnych bojowników wprowadzenie takowych zapisów Przedstawienie wyre yserowane przez Romualda Szejda to sztuka, w której w pe ni objawia si sceniczny kunszt oraz niebywa e, nabyte przez dziesiàtki lat, do- Êwiadczenie Ignacego Gogolewskiego, który wciela si w postaç kardyna a Mazarina, wybitnego polityka, jak ma- o kto znajàcego meandry sztuki zdobywania w adzy. Znany aktor w mistrzowski sposób kreuje postaç inteligentnego, ale jednoczeênie cynicznego gracza, który potrafi lawirowaç, manipulowaç ludêmi, tak, by osiàgnàç zamierzony cel. Owa niebywa a sprawnoêç prowadzi go na same szczyty politycznej kariery. Gogolewski pi knie oddaje uzale nienie Mazarina od manipulacji, które podkreêlone jest poprzez mocno eksponowanà s aboêcià fizycznà cz owieka, który znalaz si u kresu swej yciowej w drówki. W ten sposób udowadnia, e jest aktorem naprawd du ego kalibru, doskonale radzàcym sobie z rolami wymagajàcymi u ywania Êrodków wy àcznie aktorskich, bez zb dnej otoczki. Gogolewski jest artystà na tyle przekonujàcà, e do wywo ywania emocji wêród widzów wystarczy mu sam g os. Modulujàc nim potrafi wzruszaç, rozêmieszaç, wyciskaç zy. To doprawdy jest du a sztuka. Samo przedstawienie zaê, choç osadzone w czasach mocno odleg ych, jest ca y czas bardzo aktualne, bo mechanizmy zdobywania w adzy i jej utrzymywania nie zmieni y si nic a nic. Ignacy Gogolewski zaprezentowa si na scenie w Auli Forum 28 lutego, a 7 marca mia a miejsce uroczysta gala otwarcia 13. edycji Polkowickich Dni Teatru, której zwieƒczeniem by spektakl Dzieƒ Walentego, w którym na scenie mogliêmy podziwiaç Ann Seniuk, patronk honorowà tegorocznego przeglàdu. uchroni naszà Polsk od popijania tego przez jej ma oletnich mieszkaƒców. Problem w tym, e cz ek trzeêwo myêlàcy zwiàzku mi dzy proponowanymi zakazami, a piciem alkoholu przez nieletnich nijak nie znajdzie. Wprowadzanie zakazów zazwyczaj prowadzi do zwi kszenia zainteresowania tym, czego si zabrania. To normalna reakcja, tym bardziej jeêli próby zakazywania stosowane sà wobec nastolatków, w których natur wpisany jest bunt wobec wszelkich prób zakazywania czegokolwiek. Zakaz reklamy piwa przed godzinà 23 to ju absurd w postaci na tyle czystej, e zas uguje na umieszczenie we francuskim Sevres, tu obok wzorca metra. Ciekawi mnie tylko jak panowie pomys odawcyniedorzecznicy zamierzajà rozwiàzaç spraw tak prozaicznà jak transmisje z Euro 2012, turnieju którego jednym z g ównych sponsorów jest znany browar. Jaki majà pomys na to, by zrekompensowaç straty poniesione przez ów browar, gdyby w przerwie nie nadawano reklam? A mo e nasi màdrale z senatorskich aw rozpatrujà ca kiem powa nie, by transmisji meczów w ogóle nie by o? Kibic przecie zaspokoi swojà ch ç oglàdania meczu po 23, przypatrujàc si retransmisji, ju z reklamami piwa. Przyznam si szczerze, e wcale nie zdziwi oby mnie, gdyby owi, majàcy na uwadze trosk losy m odych pokoleƒ Polaków, senatorowie-myêliciele taki koncept rozwa ali powa nie. Gdyby jednak tak si sta o, to wyg odnia ym sportowych emocji na ywo fanom futbolu pozosta oby do tej magicznej 23 upiç si z rozpaczy piwem.tym samym panowie senatorowie przyczyniliby si do wzrostu dochodów browarów, a na tym przecie im nie zale y.

11 Og oszenia Og oszenia drobne KUPI Mieszkanie bezczynszowe w Polkowicach. Tel Mieszkanie w Polkowicach, przy ul. Ociosowej, m2. Tel Pilnie kupi mieszkanie w Polkowicach 3,4 pokojowe w bloku do IV p. Tel SPRZEDAM Mieszkanie w asnoêciowe w Polkowicach, II p., 28 m2. Cena do uzgodnienia. Tel po godz. 20. Drewno przetarte, 5 cm i 2,5 cm, oko o 2,5 m3. Tel Meble antyczne (kufer z okresu mi dzywojennego, kufer z 1835 roku, magiel do bielizny z okresu mi dzywojennego). Tel Dzia ki budowlane w centrum J drzychowa. Atrakcyjne. Tel Dom wolnostojàcy o pow. 195,3 m2 na zagospodarowanej dzia ce, o pow m2, osiedle Staszica (Polanka) w Polkowicach. Dom wybudowany wg indywidualnego projektu w 2000 r. lub zamieni (z dop atà) na mieszkanie 3-pokojowe w Polkowicach. Tel , Dzia k ogrodowà na POD Barbarka. Tel Sprzedam Toyota Corolla 1,6; rocznik 1998r. Tylko 221 tyê.km przebiegu. Instalacja gazowa. Cena: 9,5 tys. Tel Sprzedam sukni Êlubnà rozmiar 40, cena 300 z. Tel Sprzedam dzia k budowlanà 44 ary w elaznym MoÊcie, cena 140 tys. z. Tel , Dzia k pod budow o pow 1076 m2 w Polkowicach przy ul. Makowej. Cena do uzgodnienia. Tel Mieszkanie dwupokojowe 47,5 m2, II p., przy ul. 11-Lutego, odêwie one, niski czynsz. Dzwoniç po 16. Cena 160 tys. z Tel lub Dzia k rekreacyjnà nr 466 na Ogródkach Dzia kowych Relax. Tel. (76) , Meble z drewna naturalnego: rega, biurko i komod. Cena za wszystko 400 z. Tel Dzia ki budowlane od arów, adna lokalizacja, blisko lasu, w Sobinie. Cena do uzgodnienia. Tel Dzia ki budowlane w J drzychowie. Tel Wózek inwalidzki, cena do uzgodnienia. Tel Mieszkanie w asnoêciowe, m2, 2- pok+hol, III p., przy ul. Ociosowej lub zamiana do 40 m2 do 3 pi tra. Tel Mieszkanie 2-pokojowe (42 m2) w Polkowicach, III p., ul. Legnicka. Mieszkanie zadbane i s oneczne. Cena 138 tys. z. Tel Wózek firmy Brevi, g boko-spacerowy, z fotelikiem, standard dobry, tanio. Tel Sprzedam lub wydzier awi dzia ki letniskowe w Radzyniu ko o S awy nad jeziorem Pluszne. Dzwoniç po 15. Tel Mieszkanie w Legnicy, 51 m2, 2-pokojowe, I p., do remontu. Tel Mieszkanie w Lubinie, 56 m2, 3-pokojowe, po kapitalnym remoncie, w kuchni nowe meble i sprz t AGD w zabudowie. Gotowe do zamieszkania. Tel Mieszkanie bezczynszowe o pow. 120 m2, wraz z dzia kà ko o Polkowic, lub zamieni na mieszkanie 3-4 pokojowe w Polkowicach. Tel Alb do pierwszej Komunii Âwi tej, wzrost 134 cm. Cena 50 z. Tel Mieszkanie w Chocianowie 62,5,2, 3 pokoje, kuchnia, azienka, WC, przedpokój, II p., w centrum. Tel Dom przy ul. Przemkowskiej, wszystkie media, na dzia ce 900 m2. W rozliczeniu mo e byç mieszkanie. Tel Opel Astra rok 2008/2009, silnik 1,7 CDTi, 6 biegów, 115 KM, du y komputer. Cena 36 tys. Tel Mieszkanie z balkonem 29 m2, piwnica 5 m2, parter, ul. 11 -lutego, umeblowane + AGD. Cena 120 tys.( do negocjacji). Tel Mieszkanie 4 pokojowe, 72 m2, IV p., przy ul. Ociosowej. Cena 220 tys. z otych. Dzwoniç po 19. Tel lub Mieszkanie 44 m2, Ip., po kapitalnym remoncie, z wyposa eniem. Do zamieszkania od lipca. Tel Mieszkanie 2-pokojowe, 46,13 m2, wysoki parter, po remoncie, ul. Skalników, do zamieszkania czerwiec/lipiec Tel lub Tanio odzie ch opi cà , rowerek 16, kask. Tel Mieszkanie w Polkowicach przy ul. Kmicica, 2 pokoje o pow 47,5 m2. Cena do uzgodnienia. Tel Dzia ki budowlane w Suchej Górnej. Tel Hond Civic, 1.4, rok 1996, przebieg 160 tys., stan bdb, cena 6900 z. Tel Mieszkanie w Lubinie, 3-pokojowe, II p., 52 m2, cena do uzgodnienia. Tel Dom w Sobinie, 80 m2, parterowy, dzia ka 28 arów, wszystkie media, niskie koszty utrzymania, cena do uzgodnienia. Tel Komplet wypoczynkowy ze skóry ( dwuosobowa sofa+fotel). Tel Mieszkanie 2 pokojowe, spó dzielczo-w asnoêciowe, 40, 65 m2, przy ul 3-go maja. Tel Stemple budowlane, Sobin. Tel Dzia k budowlanà w Komornikach 10 a, ogrodzona, media na dzia ce. Cena 3 tys za ar. Tel Samochód Renault Laguna o poj. 1,8, rok 1996, grafitowy metalik, kupiony w salonie, drugi w aêciciel, cena 4 tys. z. Tel Mieszkanie w asnoêciowe o pow 72,6 m2, I p., w budynku IV pi trowym, przy ul. Skalników. Tel Dzia k na ogrodzie dzia kowym Relaks nr 184. Tel Fotelik samochodowy, cena 100 z. Od 0 do 18 kg. Tel Wózek Roan, g boki + sapcerówka. Cena 150 z. Stan bdb. Tel Mieszkanie w Polkowicach przy ul. Ociosowej, 74 m2, 4 pokojowe, III p. Tel lub Mieszkanie 3 pokojowe o pow. 63 m2, adne, s oneczne, zadbane przy ul. Skalników. Tel Mieszkanie w Polkowicach, 2-pok., 40 m2, przy ul. Górników, IV pi tro. Cena do KUPON NA OG OSZENIA DROBNE (maksymalnie 15 s ów, tylko osoby prywatne) TreÊç og oszenia Data nadania...telefon... uzgodnienia. Tel Stó kuchenny i 4 krzes a, tanio. Tel Dom w zabudowie szeregowej (skrajny) sprzedam lub zamieni na mniejszy. Tel Mieszkanie 53.9m2, przy ul. Sztygarskiej, 3 pokoje. Cena do uzgodnienia, do zamieszkania od zaraz. Tel St ple budowlane, ponad 180 sztuk wraz z kantówkami, mo liwoêç transportu. Tel Mieszkanie spó dzielczo-w asnoêciowe w Chocianowie, 3-pok. 63m2, II p., balkon lub zamieni na 2 mniejsze w Polkowicach. Tel Gara przy ul. Kolejowej nr 256 z wpisem do ksi gi wieczystej i kana. Cena 28 tys. z Tel Odzie cià owà, spodnie, bluzki, kurtk na romziar 40/42. Tel Âlicznà sukni Êlubnà zdobionà koronkami i cekinami + welon + bolerko na romziar 40/42. Tel Dzia k budowlanà w Sobinie, dobrze po o- ona, 19 arów, media. Cena 5700 z /ar. Obok zaawansowane budowy. Tel Komod stan bardzo dobry. Tel Dzia k ogrodowà ROD Marysieƒka. Tel Mieszkanie przy ul. Ociosowej, 2-pok., 45.6 m2, bardzo adne, po remoncie, umeblowane, jasna kuchnia, du y zabudowany balkon. Cena 199 tys. z do negocjacji. Tel Mieszkanie w Lubinie, os. Przylesie, 3 pokoje, II p., 52 m2, blok ocieplony po remoncie. Tel Mieszkanie w asnoêciowe 32 m2, dwupokojowe lub zamieni na mniejsze z dop atà. Tel Mieszkanie 2-pokojowe, kuchnia, azienka, ul. Lipowa, II p., pow. 37,4 m2 (bez junkersa). Tel Kanarki wodnotokowe z lata 2010, obràczkowane, w asna hodowla. Tel Mieszkanie dwupokojowe, 47,5 m2, II pi tro, przy ul. 11 Lutego, odêwie one, niski czynsz. Dzwoniç po 16. Tel , Mieszkanie w asnoêciowe spó dzielcze, 72 m2, parter, ul. Legnicka, 3 du e pokoje+du- a garderoba. Tel ZAMIENI 2-pokojowe mieszkanie (42 m2) na wi ksze do 65 m2. Mieszkanie znajduje si przy ul. Legnickiej, III p. Tel Mieszkanie 3-pokojowe zasoby TBS (zad u- one) na mniejsze. Tel Mieszkanie dwupokojowe, z balkonem, I p., na mniejsze do II p. Tel Mieszkanie w zasobach TBS, 36 m2, na wi ksze w Polkowicach lub Lubinie, mo e byç zad u one. Tel Mieszkanie 53.9 m2, 3-pok w Polkowicach na dzia ki budowlane, tylko Polkowice Dolne. Tel PRACA Tu nie pytam, ile masz lat, jakie masz wykszta cenie i doêwiadczenie. Ja zapraszam do wspó pracy Betterware, sprzeda katalogowa. Tel Poszukuj niani do opieki nad 4-miesi cznym dzieckiem od kwietnia na kilka dni w tygodniu. Tel WYNAJM Mam mieszkanie do wynaj cia 34 m2, 2 pokoje, bezczynszowe, Rynek, umowa na minimum jeden rok. 800 z. Tel Mam do wynaj cia lokal handlowy o pow. 36 m2 przy ul. Moniuszki. Tel Mam do wynaj cia dwupokojowe na co najmniej 2 lata, p atne z góry. Tel US UGI Meble na wymiar: kuchenne, pokojowe, szafy wn kowe, azienkowe Angielski, niemiecki.nauczanie indywidualne w Polkowicach. Wszystkie poziomy. Ogromne doêwiadczenie. Wybitny absolwent renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych. Tel , Czyszczenie dywanów, wyk adzin, tapicerki pokojowej i samochodowej. Tel , Remonty mieszkaƒ. Bezpy owe szlifowanie g adzi. Tel. (76) , Lekcje gry na gitarze, perkusji, pianinie, skrzypcach. Tel Wystrój sal, dekoracje pubów Tel Remonty mieszkaƒ, szpachlowanie, malowanie, p yty regipsowe, tynki mineralne, p ytki, panele, docieplenia, elewacje. Tel Psy - strzy enie, trymowanie. Tel Mechanika pojazdowa. Tel Remonty mieszkaƒ, us ugi ogólnobudowlane. Szybko, tanio, solidnie. Tel Us ugi budowlane. Tel Sprzeda, monta, serwis klimatyzacji. Tel OG OSZENIE Gazeta Polkowicka 11 Konsultacje Dla Przedsi biorców I Osób Zamierzajàcych Rozpoczàç Dzia alnoêç Gospodarczà W ramach wspó pracy Urz du Gminy Polkowice z Agencjà Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. uruchomiono w Urz dzie Gminy cykliczne dy ury konsultantów Agencji Êwiadczàcych us ugi informacyjne dla przedsi biorców i osób zamierzajàcych rozpoczàç dzia alnoêç gospodarczà w zakresie: - podejmowania, wykonywania i rezygnacji z prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej, - mo liwoêci uzyskania wsparcia na realizacj projektów w latach ze Êrodków publicznych, - mo liwoêci pozyskania informacji w zakresie us ug specjalistycznych Konsultacje odb dà si w godz.10:00-14:00 22 marca 5, 19 kwietnia 10, 24 maja 7, 21 czerwca 5, 19 lipca 9, 23 sierpnia 6, 20 wrzeênia Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Urz du Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, pok.206 (tel. kontaktowy ). OG OSZENIE Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy zaprasza wszystkich przedsi biorców prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà na terenie gminy Polkowice, do zamieszczenia informacji na temat swoich firm w powszechnie dost pnej Internetowej Bazie Firm. Zadaniem Bazy jest u atwienie wszystkim zainteresowanym szybkiego odnalezienia konkretnej firmy, nawiàzania z nià kontaktu, podj cia wspó pracy oraz wymiany doêwiadczeƒ. Stanowi ona równie form promocji dla polkowickich przedsi biorców i jest jednym z instrumentów stosowanych przez gmin Polkowice w celu wspierania ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci. Wpis do Bazy jest bezp atny, a polega na wype nieniu specjalnie przygotowanej ankiety, na podstawie której zamieszcza si informacje o danym podmiocie gospodarczym. Ankiety mo na pobieraç w Urz dzie Gminy Polkowice w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy w pok Baza Firm dost pna jest na stronie internetowej pod adresem OG OSZENIE Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy Urz du Gminy Polkowice zaprasza wszystkie osoby bezrobotne z terenu Gminy Polkowicedo dokonania wpisu do Gminnej Bazy Danych Osób Bezrobotnych. Wpis do Bazy jest bezp atny i odbywa si poprzez wype nienie ankiety adresowanej do wszystkich zainteresowanych osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urz dzie Pracy w Polkowicach, b dàcych jednoczeênie mieszkaƒcami Gminy Polkowice. Osoby figurujàce w Bazie mogà liczyç na pomoc w znalezieniu pracy. Dane zawarte w ankiecie b dà wykorzystywane w celu przedstawienia propozycji zatrudnienia inwestorom lokujàcym swoje przedsi biorstwa na terenie Gminy Polkowice. Informacje na temat wpisu do Bazy oraz ankiet mo na uzyskaç w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy (pok.206), tel Nowy salon p ytek ceramicznych, nowe promocje. Przy zamówieniu kompletnej azienki nawigacja samochodowa gratis. (ul. Mickiewicza 3) Tel Dekoracje koêcio ów, bryczek, samochodów, ma ych sal, klatek schodowych. Tel lub Dekoracje Êlubne, samochody ozdobne szampanówki, podzi kowania dla rodziców, itp. Tel Kupi ka de auto, wydajemy zaêwiadczenia kasacji pojazdu do wydzia u komunikacji i firm ubezpieczeniowych. Bezp atny transport. Tel Prywatny gabinet psychologiczny, szkolenia dla dzieci, rodziców, szkó. Tel Monta instalacji CO, wod-kan, uk adów solarnych, klimatyzacji, pomp ciep a. Monta piecy i instalacji gazowych. Tel Wykonuj strony internetowe. Kompleksowo. Tel INNE Zaginà 7 marca piesek, suka, bia a, czarna ata na zadzie. Tel Odstàpi termin na uroczystoêç weselnà dnia w restauracji Relax w Polkowicach Dolnych. Tel Zaginà pies Kajtek. Ma wszczepionego chipa. Pies mieszany bia o-szary. Znak szczególny: jedno oko niebieskie, drugie bràzowe. Tel

12 12 Gazeta Polkowicka Informacje Kino marca godz BIA A I STRZA A PODBIJAJ KOSMOS animowany, Rosja, USA, b.o. godz WEEKEND komedia kryminalna, Polska, USA, od 15 lat regulamin dost pny na stronie Wystawy WYSTAWA LALEK TEATRALNYCH ze zbiorów Teatru Lalek Marko z Bia ogardu 1 marca-8 kwietnia - Galeria ìna pi trze (OÊrodek Kultury) GRUPA ASOCJACJA spotkania w ka dy poniedzia ek o godz 18:00, spotkania otwarte w pierwszy poniedzia ek miesiàca. Dom parafialny, ul. K.B. Kominka 1, Polkowice Hotele marca godz ZEMSTA FUTRZAKÓW familijny, USA, b.o. godz POLOWANIE NA CZAROWNICE przygodowy, USA, od 12 lat PRZEGLÑD TWÓRCZOÂCI FILMOWEJ ANNY SENIUK 19 marca godz KONOPIELKA komedia/obyczajowy, Polska Imprezy Spektakle OBLICZA TEATRU XIII POLKOWICKIE DNI TEATRU pod honorowym patronatem Anny Seniuk luty - kwiecieƒ 2011 SZYC Teatr Barakah - Kraków Hanoch Levin re yseria: Ana Nowicka obsada: Lidia Bogaczówna, Monika Kufel, Karol Smia ek, Kajetan Wolniewicz 12 marca, godz Aula LEKCJA SZALE STWA Teatr Nowy - Zabrze na podstawie utworów Eugene a Ionesco re yseria: Waldemar Âmigasiewicz obsada: Joanna ó kowska, Paulina Holtz, Wojciech LeÊniak 14 marca, godz Aula SKARPETKI, OPUS 124 Teatr Wspó czesny - Warszawa Daniel Colas re yseria: Maciej Englert obsada: Piotr Fronczewski, Wojciech Pszoniak 16 marca, godz Aula WARIATKA Teatr Bajka - Warszawa Nadie da Ptuszkina re yseria: Grzegorz Chrapkiewicz obsada: Edyta Olszówka, Les aw urek 18 marca, godz , Aula BÓG MORDU Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza - Warszawa Yasmina Reza re yseria: Izabella Cywiƒska obsada: Sylwia Zmitrowicz, Barbara Prokopowicz, Artur BarciÊ, Krzysztof Tyniec 22 marca, godz Aula Spektakle dla dzieci Teatr Lalek Rabcio - Rabka-Zdrój KIEDY KRÓLA BOLI Z B re. Arkadiusz Klucznik bilety: 7 z 15 marca, godz. 9.00, Aula Spektakle dla m odzie y 39/89 ZROZUMIEå POLSK bilety: 7 z, L.U.C, 21 marca, godz Aula Edukacja Muzyczna W KRAINIE PANI MUZYKI - DLA DZIECI Z wizytà u pana lutnika - godz. 8.15, 9.00, 10.00, (bilety: 3z ) AKADEMIA MELOMANA - DLA M ODZIE Y Lutnik - budowniczy instrumentów - godz (bilety: 3z ) 17 marca - Kino Konkursy XV PRZEGL D TEATRU JEDNEGO AKTORA Humor i satyra w poezji i prozie regulamin i karty zg oszeniowe dost pne na stronie oraz 31marca - 1 kwietnia - Kino PISANKA KRASZANKA og oszenie XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Etnograficznego WYSTAWA PLAKATÓW, KOSTIUMÓWI ELEMENTÓW SCENOGRAFII ze zbiorów Wroc awskiego Teatru Pantomimy 1 marca-24 marca - art.gallery WYSTAWA GRAFIK BOGUS AWA SCHAEFFERA 26 marca-22 kwietnia - art.gallery XII POLKOWICKIE DNI TEATRU W OBIEKTYWIE plenerowa wystawa zdj ç marzec - kwiecieƒ - Rynek Lodowisko Polkowickie Centrum Piknikowe, od strony ul. Skalników Poniedzia ek - Piàtek od 8.15 do Sobota - Niedziela od do bilety: dzieci - 2 z, doroêli - 4 z, wypo yczenie y ew - 5 z Si ownia Baseny zewn trzne, ul. 3 Maja Poniedzia ek - Piàtek, od 9.00 do Sobota od do karnet miesi czny: 55 z, 45 z - ulgowy, bilet jednorazowy: 5 z, 4 z ulgowy CAFE BAR OÊrodek Kultury (ul. Skalników 4) zaprasza od poniedzia ku do piàtku, w godzinach: , na smacznà kaw i herbat, przepyszne naleêniki, ciasteczka francuskie, hot-dogi, hamburgery, tosty, szasz yki, udka, gofry, Zdrowie AQUAPARK Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. NZOZ Aqua Fitness - Centrum Odnowy Biologicznej Rejestracja: tel , fax poniedzia ek - piàtek , sobota Jaskinia solna: poniedzia ek - piàtek , sobota Przychodnia PCUZ - ZOZ S.A. ul. Kominka 7, tel Poradnia Internistyczna i Pediatryczna Poniedzia ek - piàtek Sobota Tel , 11, 12, 28, 41, 43 Nocne i Êwiàteczne dy ury lekarskie Gabinet nr 32, tel Ambulatorium chirurgiczne, tel Gabinet zabiegowy Codziennie , tel Laboratorium tel poniedzia ek - piàtek , sobota (ostry dy ur) Punkt szczepieƒ tel poniedzia ek - piàtek OÊrodek pomocy psychologicznej, tel poniedzia ek - piàtek Poradnie specjalistyczne - informacja Poradnia Medycyny Pracy - tel (badania kierowców, profilaktyczne) Poradnia dla Kobiet tel APTEKA CENTRUM TEL GRUPA AL-ANON spotkania zamkni te: poniedzia ek - godz spotkania otwarte: 2-gi poniedzia- ek sierpnia, paêdziernika, grudnia OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice GRUPA REMONT spotkania zamkni te: czwartek, pora letnia godz. 19:00, pora zimowa 18:00 spotkania otwarte: ostatni czwartek ka dego miesiàca OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice Aqua Hotel Recepcja: tel , fax: Hotel Polkowice ul. Hubala 24. tel Szko y j zykowe Austro Consult Kursy indiwidualne, specjalistyczne, intensywne dla firm i instytucji. J zyk angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz polski dla cudzoziemców. Profesjonalna jakoêç t umaczeƒ ustnych i pisemnych. ul. Fabryczna 4, Polkowice tel.76/ , DolnoÊlàska Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6B; poniedzia ek - piàtek w godz. 8-16; tel ; J zyk angielski, niemiecki dla poczàtkujàcych i Êrednio zaawansowanych Studium J zyków Obcych Mr Happy ul. Kiliƒskiego 6, strona internetowa: Tel J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku, w godz Babel Polkowice, ul. G ogowska 13. J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku , wrzesieƒ tak e soboty Polkowice, ul. G ogowska 13, Tel Lingua Viva ul. Kiliƒskiego 6, Polkowice; tel , Kursy j zyków obcych: angielski, niemiecki i inne j zyki dla dzieci, m odzie y i doros ych Magic School Nauka j zyka angielskiego dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat. adres: Kolejowa 10A Tel , Globe Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego,fce, CAE, tel.: ; adres: Skalników 6b (obok biblioteki) Polkowice wejêcie od parkingu przy DWSPiT Cmentarze Cmentarz Komunalny ul. Spokojna 1. Tel. (076) czynny ca à dob Taxi TAXI - TELEFONY , , , , , , , TAXI - TELEFON ZG OSZENIOWY (POSTÓJ TAXI) (076) Apteki Lista dy urów aptek jest dost pna na stronie internetowej: w zak adce Apteki. Starosta Polkowicki informuje o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach ul. Górna 6, oraz na stronie internetowej pod adresem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem wykazu nieruchomoêci lokalowej stanowiàcej w asnoêç Skarbu Paƒstwa, przeznaczonej do sprzeda y w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. do dnia 31 marca 2011 r. OG OSZENIE HARMONOGRAM PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIÑZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2011 r. Komisja 6 kwiecieƒ Zespó 4, 5 kwiecieƒ Komisja 11 maj Zespó 9, 10 maj Komisja 8 czerwiec Zespó 6, 7 czerwiec OG OSZENIE OG OSZENIE Komisja 6 lipiec Zespó 4, 5 lipiec Komisja 3 sierpieƒ Zespó 1, 2 sierpieƒ Komisja 7 wrzesieƒ Zespó 5, 6 wrzesieƒ Komisja 5 paêdziernik Zespó 3, 4 paêdziernik Komisja 9 listopad Zespó 7, 8 listopad Komisja 7, 14 grudzieƒ Zespó 5, 6 grudzieƒ» PROGRAM TELEWIZJI POLKOWICE Poniedzia ek - Czwartek Ca odobowa emisja programu lokalnego program lokalny TV Polkowice lokalne wiadomoêci sportowe program wspólny telewizji lokalnych sieci TV Vectra blok planszowo - informacyjny Emisja programu powtarzana jest co godzin w systemie dobowym. Codziennie przedstawiane sà nowe propozycje programu lokalnego i sieci TV Vectra Âroda GoÊç w studio - tu po informacjach lokalnych - wywiady ze znanymi i interesujàcymi osobami w Polkowicach. Piàtek Twoje miasto Polkowice blok planszowo - informacyjny program Bez Monta u Sobota - Niedziela Program Bez Monta u - przedstawiane sà najwa niejsze wydarzenia minionego tygodnia w Polkowicach. Powtórki co godzin w systemie dobowym. Wszystkie programy telewizji mo na obejrzeç na bie àco w internecie na stronie Biuro Reklam i Og oszeƒ TV Polkowice, ul. K.B. Kominka 6 tel

13 Sport Gazeta Polkowicka 13 Pora ka w meczu inauguracyjnym Do pierwszego meczu w lidze, czarno- zieloni przystàpili z dwójkà nowych zawodników w sk adzie. W wyjêciowej jedenastce pojawili si : sprowadzony z Odry Wodzis aw Marcin Kokoszka oraz ze s owackiego FC Puchov Frantiöek BrezniËan. Pierwszy kwadrans gry nie by porywajàcym widowiskiem. Zarówno gracze miejscowej Bogdanki, jak i goêcie z Polkowic, chcieli opanowaç Êrodek pola. W 20. minucie meczu podopieczni Dominika Nowaka powinni zdobyç gola. Niestety idealne doêrodkowanie od Zbigniewa Grzybowskiego zmarnowa Damian A daê. W kolejnych minutach pierwszej ods ony, dru- yna gospodarzy dwukrotnie próbowa a zagroziç bramce Górnika. Jednak e strza y Brazylijczyka Nildo pozostawia y wiele do yczenia. Po zmianie stron do ataku ruszy zespó przyjezdnych. Bliski pokonania golkipera gospodarzy by Kamil Wac awczyk, który zdecydowa si na strza z dystansu. Niestety po jego strzale pi ka nie znalaz a drogi do siatki. Kolejnej szansy do zdobycia gola podopieczni Dominika Nowaka szukali w czwartym kwadransie meczu. Wówczas z rzutu ro nego do- Êrodkowa Tomasz Salamoƒski, a Pierwszà pora k w rundzie wiosennej odnotowali pi karze Górnika. Czarno - zieloni ulegli 1:0 z Bogdankà czna. Spotkanie odby o si w ramach 18 kolejki I ligi. w szesnastce najwy ej wyskoczy Marek Opa acz. Jednak e i tym golkiper Bogdanki uratowa swój zespó przed stratà bramki. Gdy wszystko wskazywa o na to, e inauguracyjny mecz w cznej zakoƒczy si podzia em punktów. O losach spotkania w 83. minucie, przesàdzi brazylijski duet Ricardinho - Nildo. KolejnoÊç ta nie jest przypadkowa. Ricardinho doêrodkowa, a jego rodak strza- em z woleja da miejscowym trzy punkty. Na dwie minuty przed koƒcowym gwizdkiem, na placu gry pojawi si ukasz Tumicz. Niestety mimo dobrej gry naszych nie uda o si doprowadziç do wyrównania. - Gratuluj gospodarzom zwyci stwa. Pod koniec meczu zabrak o koncentracji, czego efektem by gol dla GKS-u. Nasza gra nie by a jeszcze taka, jak chcieliby- Êmy eby wyglàda a, MieliÊmy swoje szanse, ale ich wykorzystaliêmy. Przed nami kolejny mecz. Mam nadziej, e zdob dziemy w nim komplet punktów - powiedzia nam po meczu Dominik Nowak, trener czarno - zielonych. Po 18 kolejkach podopieczni Dominika Nowaka z dorobkiem 25 punktów zajmujà 8 miejsce w ligowej tabeli. W nast pnym meczu Górnicy zmierzà si przed w asnà publicznoêcià z dru ynà Podbeskidzia Bielsko-Bia a. Spotkanie odb dzie si 12 marca o godzinie 18. Pawe Greƒ Bogdanka czna - Górnik Polkowice 1:0 (0:) Górnik Szymaƒski - Kokoszka, Breznican, Pokorny, Opa acz - Salamoƒski, Wac awczyk (70. Soboƒ), Piàtkowski, Piotrowski (84. Tumicz), A daê (77. Szuprytowski) - Grzybowski. Kolejna przegrana TPH Stal za mocna Podopieczni Stanis awa Kwiatkowskiego przegrali drugi mecz z rz du. Tym razem lepsi od niebieskich okazali si pi karze Red Devils Chojnice, którzy przed w asnà publicznoêcià pokonali naszych 4:1. Honorowe trafienie dla TPH odnotowa Kamil Nowakowski. Spotkanie odby o si w ramach 16. kolejki Ekstraklasy futsalu. Pierwsza cz Êç spotkania nie wskazywa a na to, e niebiescy wrócà do Polkowic bez punktów. Do bramki Grzegorza Dudy, gospodarze skierowali futbolówk zaledwie raz. W 6. minucie meczu Artur Chrzonowski wpisa si na list strzelców. Po stracie bramki zespó TPH stworzy kilka groênych akcji, po których móg wyrównaç, a nawet wyjêç na prowadzenie. Niestety tego dnia bardzo dobrze zaprezentowa si golkiper Red Devils i niemal do samego koƒca spotkania zachowywa czyste konto. Po zmianie stron zespó gospodarzy stworzy zdecydowanie wi cej akcji, z których trzy zakoƒczy y si golami. Autorami bramek w drugiej po owie byli Jakub Màczkowski, Diguinho oraz Artur Chrzonowski, który wykoƒczy przed u ony rzut karny. Honorowego gola dla dru yny z Polkowic w ostatniej minucie meczu zdoby Kamil Nowakowski. W 16 kolejkach podopieczni Stanis awa Kwiatkowskiego zgromadzili 21 punktów i zajmujà siódme miejsce w ligowej tabeli. Nast pny mecz z udzia em naszych halowców odb dzie si ju 12 marca, a rywalem polkowickiej dru yny b dzie zespó Rekordu Bielsko - Bia a. Spotkanie odb dzie si w ramach 17. kolejki Ekstraklasy futsalu. Pawe Greƒ TABELA 1. WIS A KRAKÓW BORUTA ZGIERZ FC PNIEWY REKORD BIELSKO-BIA A POGO 04 SZCZECIN RED DEVILS CHOJNICE TPH POLKOWICE FC JANGO KATOWICE KUPCZYK KRAKÓW CLEAREX CHORZÓW GWIAZDA RUDA ÂLÑSKA GKS TYCHY 16 9 Podopieczni Grzegorza Karmelity ulegli w wyjazdowym starciu kontrolnym ze Stalà Chocianów 3:1. Jedynego gola dla Górnika zdoby Mateusz Kisiel. M ode koszykarki z Polkowic pokona y AZS PWSZ Gorzów w rozegranym, w dniu sk adu tego numeru Gazety do druku, pierwszym meczu Turnieju Fina owego Mistrzostw Polski do lat 20 w koszykówce. Dziewczyny z MKS Polkowice nie da y szans rywalkom, wygrywajàc ró nicà 15 punktów. Polkowiczanki zwyci y y pewnie, a najwi ksza w tym zas uga Aleksandry Dziwiƒskiej. Jej 21 punktów oraz stuprocentowa skutecznoêç w rzutach z Spotkanie lepiej u o y o si dla gospodarzy, którzy w 17. minucie wyszli na prowadzenie. Jak si póêniej okaza o, by jedyny gol w tej ods onie meczu. Wówczas na list strzelców wpisa si Robert Kruk. Tu po zmianie stron wpad a druga bramka dla Stali Chocianów, a jej autorem okaza si Damian Ka u a. Ostatnia brama dla gospodarzy wpad a w 75. minucie. Jedyne trafienie dla Górników pad o w koƒcówce meczu. Po sk adniej akcji ca ego zespo u golkiper Stali musia wyciàgaç futbolówk z siatki, a honorowym trafieniem dla naszych popisa si Mateusz Kisiel. - Ten rezultat jest troch mylàcy. GraliÊmy z naszym lokalnym rywalem, jak równy z równym. TraciliÊmy gole po prostych b dach. Musimy pracowaç nad tym, aby uniknàç ich w kolejnych pojedynkach. Bardzo dzi kuj moim zawodnikom za zaanga owanie w meczu- powiedzia po meczu Grzegorz Karmelita, trener drugiego zespo u Górnika. Czarno - zielonych w Chocianowie reprezentowali: Bosacki - Marsza ek, Kasiƒski, Psonak, Pieniacki, Jarosz, M. Niemasz, P.Niemasz, Biernacik,Tórz, Kisiel. PG Z ostatniej chwili gry (7/7) oraz wolnych (7/7) i 8 asyst w pe ni pozwalajà okreêliç jà mianem MVP spotkania. W MKS-ie a pi ç koszykarek zapisa o dwucyfrowe zdobycze punktowe i to okaza o si kluczem do wygranej, która otwiera drog do miejsca w pó finale mistrzostw. Jedyne nad czym trzeba popracowaç, to liczba strat, bowiem liczba 20 to zdecydowanie za du o. KoK

14 14 Gazeta Polkowicka Kolejna wygrana szczypiornistów Sport Cztery medale naszych tenisistek sto owych Bia ystok okaza si bardzo szcz Êliwym miastem dla podopiecznych trenera S awomira S owiƒskiego. W czasie odbywajàcych si tam Indywidualnych Mistrzostw Polski polkowiczanki wywalczy y a cztery krà ki. Polkowiccy szczypiorniêci odnieêli czwarte z rz du zwyci stwo w lidze. Tym razem podopieczni Miros awa Saneckiego pokonali na wyjeêdzie dru yn Boru Oborniki Âlàskie 26:29. Spotkanie odby o si w ramach zaleg ej trzeciej kolejki III ligi grupy dolnoêlàskiej. Ca e spotkanie toczy o si na bardzo wyrównanym poziomie. Do przerwy UKSPR 2 prowadzi 13:16. Po zmianie stron sytuacja na parkiecie nie uleg a zmianie. Polkowiczanie konstruowali coraz ciekawsze akcje, po których wpada y bramki. Ostatecznie podopieczni Miros awa Saneckiego pokonali zespó gospodarzy trzema golami (26:29). Doskona e zawody w szeregach UKSPR 2 rozegra Maciej Sroka, który a siedemnastokrotnie pokonywa bramkarza Boru Oborniki Âlàskie. - JesteÊmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej postawy naszych szczypiornistów. WygraliÊmy wszystkie mecze i zajmujemy fotel lidera. Przed nami kolejne wa ne spotkanie o ligowe punkty. Tym razem zmierzymy we w asnej hali z dru ynà MKS -u MOS Wroc aw Mecz odb dzie si ju w najbli szà sobot tj. 12 marca o godzinie 13 w hali przy Szkole Podstawowej nr 2. Jak zawsze zawodnicy UKSPR 2 dadzà z siebie wszystko i powalczà o kolejne zwyci stwo. Zapraszam w imieniu swoim i ca ego klubu wszystkich mieszkaƒców Polkowic do sp dzenia z nami wspólnego czasu - mówi Czes aw Dziatkiewicz, kierownik dru yny. Wysoka dyspozycja UKSPR 2 napawa optymizmem. Warto podkreêliç, e polkowiccy pi karze r czni sà debiutantami w lidze. Pawe Greƒ Tak dobrego startu nasze zawodniczki nie odnotowa y jeszcze nigdy w ca ej swej dotychczasowej historii. WÊród czterech wywalczonych medali by jeden z oty. Zdoby a go Agata Pastor, która w parze z Annà Jantà-Lipiƒskà pokona a w finale gry deblowej duet Katarzyna Grzybowska- Natalia Partyka. Grzybowska jest na co dzieƒ reprezentantkà MKSTS, wi c srebro w grze podwójnej to drugi z krà ków wywalczonych przez nasze zawodniczki. Wspomniana Grzybowska zdoby a w Bia ymstoku tak- e medal ze srebrnego kruszcu w najbardziej presti owej, grze pojedynczej. W wielkim finale polkowiczanka musia a uznaç wy szoêç Li Qian, dla której by to drugi tytu mistrzowski. Poprzedni wywalczy a w 2009 roku. Osiàgni cie Kasi Grzybowskiej nale- y uznaç za wielki sukces, bo by to jej pierwszy fina w karierze seniorskiej. W pojedynku pó fina owym reprezentantka MKSTS nie da a najmniejszych szans doêwiadczonej Monice Pietkiewicz, którà pokona a 4:0. Czwarty z medali wywalczonych przez reprezentantki MKSTS Polkowice ma kolor bràzu. W grze mieszanej wywalczy a go Agata Pastor, która wraz ze swoim partnerem - Tomaszem Lewandowskim musia a uznaç w partii pó fina owej wy szoêç póêniejszych z otych medalistów - duetu Mateusz Go biowski/marta Sm tek. - Mistrzostwa Polski w Bia ymstoku zakoƒczy y si naszym du ym sukcesem, co bardzo cieszy w kontekêcie zbli ajàcej si decydujàcej cz Êci rozgrywek o medale dru ynowych mistrzostw Polski. Forma dziewczyn jest stabilna, co daje nam podstawy do optymizmu przed tà decydujàcà cz Êcià sezonu. Cieszy szczególnie postawa Kasi Grzybowskiej, której uda o si po raz pierwszy Agata Pastor w parze z Anna Jantà-Lipiƒskà zdoby a z oty medal mistrzostw Polski w grze podwójnej. w karierze awansowaç do fina u gry pojedynczej. Kasia robi systematyczne post py i na pewno dostarczy nam jeszcze wielu powodów do rado- Êci - mówi nam S awomir S owiƒski, trener naszych tenisistek sto owych. Przypominamy, e rozgrywki sezonu zasadniczego ekstraklasy powoli dobiegajà koƒca. Polkowiczanki majà jeszcze do rozegrania jeden mecz - z SKTS Sochaczew. Odb dzie si on 22 marca, ale jego wynik nie b dzie mia wp ywu na ostateczny uk ad tabeli. Polkowiczanki zajmà w niej drugie miejsce. Wyniki meczów fina owych Indywidualnych Mistrzowstw Polski z udzia em zawodniczek MKSTS Polkowice Gra podwójna: Agata Pastor (MKSTS)/Anna Janta-Lipiƒska - Katarzyna Grzybowska (MKSTS)/Natalia Partyka 3:1 (6:11, 13:11, 11:5, 16:14) Gra pojedyncza: Li Qian - Katarzyna Grzybowska (MKSTS) 4:1 (11:8, 8:11, 11:4, 12:10, 11:7) Ci arowa inauguracja sezonu Przed polkowickimi sztangistami pierwszy rzut ligi. Zawody odb dà si ju w t niedziel, tj. 13 marca, w ramach Dru ynowych Mistrzostw Polski. Górnicy okres przygotowawczy sp dzili na zgrupowaniu w Centralnym OÊrodku Sportu w Spale. Podczas pobytu, wspólne treningi odnotowali m.in. z kadrà narodowà, w której sk adzie znalaz o si dwóch zesz orocznych medalistów mistrzostw Europy, na co dzieƒ reprezentantów KPC Górnika Polkowice. Mowa o Arkadiuszu Michalskim i Arsenie Kasabijewie, którzy po powrocie ze zgrupowania rozpocz li regularnie treningi z kolegami z dru yny. Pierwszym sprawdzianem dla naszych sztangistów b dà zawody rozgrywane w Polkowicach. Odb dà si one ju 13 marca, w ramach Dru ynowych Mistrzostw Polski. W zmaganiach wezmà udzia cztery dru yny. Na pomoêcie oprócz dwóch zespo ów Górnika, kibice na pewno zobaczà zesz orocznych mistrzów Polski - Budowlanych Opole oraz sztangistów wroc awskiego Âlàska. Barwy pierwszej dru yny Górników b dà reprezentowaç: Arkadiusz Michalski, Adam Kraska, Damian Inglot, Sylwester Ko- ecki, Pawe G ód i Robert Gromkiewicz. Tego dnia w szeregach KPC Górnika Polkowice zabraknie Arsena Kasabijewa. Z oty medalista mistrzostw Europy obecnie zmaga si z niegroênà kontuzjà. Pierwszy rzut ligi odb dzie si 13 marca o godzinie 15 w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Polkowicach. - Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkaƒców naszej na gminy na najbli sze zawody. Jednocze- Ênie prosimy w imieniu swoim oraz ca ego zespo u o doping, bo b dzie nam bardzo potrzebny - mówià prezesi KPC Krzysztof Michalski i Jerzy Romanec. Pawe Greƒ Nie przegap! Pierwszy rzut ekstraklasy odb dzie w Polkowicach, w sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w najbli szà niedziel. Poczàtek zmagaƒ sztangistów o godzinie 15.

15 Sport Gazeta Polkowicka 15 Polkowiczanka mistrzynià Polski w boksie Patrycja Bednarek z Polkowickiego Klubu Bokserskiego zwyci y a w kategorii 48 kg. W finale pokona a Ew Bulend. To drugi medal Patrycji w seniorskich mistrzostwach Polski. Przed rokiem wywalczy a srebro. WczeÊniej utalentowana zawodniczka PKB, jeszcze w kategorii juniorek, trzykrotnie stawa a na podium. Raz zdoby a tytu mistrzowski, a dwukrotnie wywalczy a medal bràzowy. Podczas ostatnich mistrzostw, w których wystartowa o 150 zawodniczek z 62 klubów, Patrycja wygra a trzy pojedynki, wszystkie po 5:0. Obecnie nasza utalentowana pi - Êciarka przygotowuje si do mistrzostw Unii Europejskiej, które odb dà si w czerwcu, w Katowicach. - Patrycja to zawodniczka z wielkim talentem i równie du ym sercem do treningu. Ma wszelkie dane ku temu, by odnosiç sukcesy na ringu - mówi nam Marek W gierski, trener m odzie owej kadry narodowej. W ostatnich mistrzostwach Polski srebrny medal zdoby a Justyna Sroczyƒska, reprezentujàca barwy innego klubu z Zag bia Miedziowego - MKB Energetyka Lubin. Ta zawodniczka startowa a w kategorii wagowej 64 kg. Pawe Greƒ Grad nagród dla naszych sportowców W Legnicy odby a si Gala Sportu Zag bia Miedziowego, w trakcie której rozdano nagrody dla najpopularniejszych i najlepszych sportowców oraz trenerów roku W gronie nagrodzonych znalaz o si sporo miejsca dla reprezentantów polkowickich klubów. Dwójka nagrodzonych podczas gali - koszykarka Justyna Jeziorna oraz jej trener Krzysztof Koziorowicz. Gala by a podsumowaniem organizowanego przez tygodnik Konkrety.pl ju po raz 38. plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera Zag bia Miedziowego. Z kolei najlepszych sportowców oraz trenerów wybiera a kapitu a plebiscytowa sk adajàca si z dziennikarzy sportowych oraz prezesów klubów. WÊród najpopularniejszych sportowców znalaz a si dwójka polkowiczan. Na miejscu dziewiàtym uplasowa si Sebastian Szymaƒski, bramkarz Górnika Polkowice, a druga lokata przypad a w udziale naszej mistrzyni Êwiata w kolarstwie górskim Mai W oszczowskiej z grupy CCC Polkowice. Zwyci czynià plebiscytu zosta a Natalia Czerwonka, y wiarka szybka Cuprum Lubin, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. WÊród najpopularniejszych trenerów znalaz si z kolei szkoleniowiec naszej zawodowej grupy kolarskiej CCC Polsat Polkowice, Piotr Wadecki, pe niàcy jednoczeênie obowiàzki trenera kadry narodowej kolarzy szosowych. WÊród najlepszych sportowców znalaz a si dwójka polkowickich sportowców. Na miejscu siódmym uplasowa a si Justyna Jeziorna, koszykarka CCC Polkowice, wychowanka klubu, która wraz ze swoimi kole ankami wywalczy a dwukrotnie bràzowe medale mistrzostw Polski. Na miejscu pierwszym znalaz a si natomiast Maja W oszczowska, dla której miniony rok by bardzo udany, bo przyniós jej z oto mistrzostw Êwiata oraz srebro mistrzostw Europy. WÊród najlepszych trenerów Zag bia Miedziowego w pierwszej piàtce znalaz a si a trójka naszych szkoleniowców. Piàte miejsce zajà Dominik Nowak, trener pi karzy Górnika Polkowice, na trzeciej pozycji uplasowa si Krzysztof Koziorowicz prowadzàcy zespó koszykarek CCC Polkowice, a miejsce drugie przypad o w udziale Andrzejowi Piàtkowi, trenerowi kolarzy szosowych CCC Polsat Polkowice. Prawdziwe morderczy bieg Urz dnik z Polkowic Adam Koƒczak znalaz si w gronie 28 zawodników, którzy ukoƒczyli bieg Pre World Uphill Trophy w Szklarskiej Por bie. Zajà 25. miejsce. Na starcie tych arcytrudnych zawodów stan y àcznie 43 osoby. Biegacze mieli do pokonania dystans 8 kilometrów, co nie jest mo e specjalnie imponujàce. Problem w tym, e w du ej mierze trasa wiod a pod gór. Przewy szenie wynosi o blisko 400 metrów. - Trzeba by o pokonywaç wzniesienia, które wiod y po trasach zjazdowych. Kosztowa o to sporo wysi ku, ale warto by o, bo satysfakcja z pokonania trasy to coê, co zapami tam na d ugo - mówi nam polkowiczanin. Tegoroczne zawody w stolicy polskich Karkonoszy by y próbà generalnà przed przysz orocznym Pucharem Âwiata FIS w biegach narciarskich, który odb dzie si w tym samym miejscu. Wzorem dla tego biegu by s ynny Alpe de Cermis odbywajàcy si w ramach Tour de Ski. Zawodnicy zmagali si z podbiegiem na Szrenic, a po tym, jak uda o im si z tym uporaç zje d ali do mety usytuowanej tak jak na start przy dolnej stacji kolejki krzese kowej Ski Arena Szrenica. Zwyci zcà biegu zosta Czech Radek Sretr, który wyprzedzi swojego rodaka Viktora Novotnego oraz Mariusza Micha ka. WÊród kobiet triumfowa a Jitka Pesinova. Drugie miejsce zaj a Helena Rejzkova, a na trzeciej pozycji uplasowa a si Magdalena Nykiel. KoK Wesprzyj polkowickie stowarzyszenie sportowe Przeka 1 procent podatku na Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Start Polkowice nr KRS Archiwum Adama Koƒczaka

16 16 Gazeta Polkowicka Lotos pokona CCC i obroni Sport W szlagierze Wis a lepsza od CCC Pojedynki pomi dzy krakowiankami a polkowiczankami zawsze dostarczajà wielu emocji i nie inaczej by o te podczas Êrodowego meczu. Tylko, e tym razem serca kibiców obu dru yn bi y mocno tylko do po owy trzeciej kwarty. Puchar Polski Zespo y z Gdyni i Polkowic spotka y si w finale ubieg orocznych rozgrywek o Puchar Polski. Wówczas górà by Lotos. W pó finale tegorocznych rozgrywek ponownie ekipa z Wybrze a wysz a z batalii z pomaraƒczowymi zwyci sko. W finale gdynianki nie da y najmniejszych szans Enerdze Toruƒ. W dwóch meczach rozegranych w ramach rozgrywek sezonu zasadniczego Ford Germaz Ekstraklasy polkowiczanki pokona y zespó z Wybrze a i wi kszoêç znawców basketu uwa a a, e w trzecim tegorocznym spotkaniu tak e ekipa CCC b dzie górà. Tym bardziej, e mecz rozgrywany by w Polkowicach. Zawodniczki Lotosu zapowiada y jednak, e na Final Four jadà po to, by obroniç wywalczone przed rokiem trofeum. Od samego poczàtku pojedynku podopieczne trenera Georga Dikaioulakosa udowadnia y, e nie sà to s owa rzucane na wiatr. Pierwsza kwarta potyczki z CCC ewidentnie nale a a do przyjezdnych. Lotos broni agresywnie, by zespo em szybszym i skuteczniejszym. W efekcie, po 10 minutach gry prowadzi 24:16. W kwarcie numer dwa nadal to gdynianki nadawa y ton wydarzeniom na parkiecie. Gospodynie mia y olbrzymie problemy z nadà eniem za szybkimi kontratakami gdynianek. Polkowiczanki porusza y si niemrawo, co gorsza przydarza o im si sporo strat, a tak e niecelnych rzutów z czystych pozycji. Do przerwy gdynianki prowadzi y 39:32 i by o jasne, e je eli CCC nie zmieni czegoê w swej grze to marzenie o udziale w finale Elina Babkina zosta a NVP turnieju w Polkowicach. Pucharu Polski trzeba b dzie od o yç na przysz y rok. Trzecia kwarta da a kibicom z Polkowic nadziej na to, e ich ulubienice mogà pokonaç Lotos. Sygna do natarcia da a pomaraƒczowym Natalia Trofimowa odpalajàc pierwszà w tym meczu trójk. Potem po serii szybkich i efektownych akcji podopieczne trenera Krzysztofa Koziorowicza zniwelowa y strat do ledwie jednego punktu. Niestety to, co sta o si w kwarcie koƒczàcej mecz, trudno racjonalnie wyt umaczyç. Gospodynie ewidentnie spuêci y z tonu. Przez blisko siedem minut nie potrafi y trafiç do kosza rywalek ani razu. W tym czasie Lotos zdoby punktów 11 i praktycznie rozstrzygnà losy pojedynku. Ostatecznie spotkanie skoƒczy o si wynikiem 67:56 dla zespo u z Wybrze a. W wielkim finale koszykarki z Gdyni zmierzy y si z Energà Toruƒ, która w drugim meczu pó fina owym pokona a faworyzowanà Wis Can-Pack Kraków 67:64. Mecz nie dostarczy wielu emocji, bo Lotos prowadzi od pierwszej do ostatniej syreny i wygra bardzo pewnie 78:50. Najlepszà zawodniczkà turnieju zosta a Elina Babkina z Gdyni.» WOKÓ SPORTU Ryzyko wpisane w zawód Wstaj rano i pierwsze wiadomoêci, jakie docierajà do mych uszu, dotyczà stanu zdrowia Roberta Kubicy. Si gam po gazety, a tam ca ostronicowe relacje ze szpitala Santa Corona w Pietra Ligure. W sprawie wypadku znanego kierowcy Formu y 1 g os w rozlicznych telewizyjnych programach zabierajà politycy, sportowcy, lekarze, psychologowie. Dosz o do tego, e o Kubicy mówi si o wiele wi cej i cz Êciej ni przy okazji jego startów w wyêcigach cyklu Grand Prix. Przypomina to troch irracjonalny zgie k towarzyszàcy sukcesom Adama Ma ysza, kiedy to niemal ka dy Polak by specem od skoków narciarskich, a rozmowy o Ma yszu latajàcym nad bulà i làdujàcym pi knym telemarkiem dominowa y wsz dzie, od sklepów spo ywczych przez salony fryzjerskie po zak ady opieki zdrowotnej. W sprawie Kubicy g os zabra a nawet minister Jelena Leuczanka by a nie do powstrzymania i Wis a pokona a CCC w meczu na szczycie ekstraklasy. Batalia pomi dzy liderem i wiceliderem Ford Germaz Ekstraklasy rozpocz a si po myêli pomaraƒczowych, które w poczàtkowych fragmentach obj y prowadzenie. Polkowiczanki skutecznie rzuca y, a w obronie Agnieszce Majewskiej uda o si zaliczyç efektowny blok na samej Jelenie Leuczance. Jednak w miar up ywu czasu to gospodynie przejmowa y inicjatyw i ju pod koniec kwarty otwierajàcej mecz to po ich stronie by o wi cej zdobytych punktów - gospodynie mia y ich 20, a przyjezdne 15. Kwarta numer dwa rozpocz a si od skutecznego rzutu spod kosza Joanny Walich, a po chwili trójk odpali a znana specjalistka w rzutach z dystansu Natalia Trofimowa i by remis po 20. Potem na parkiecie toczy a si zaci ta walka, z tym, e ca y czas w roli goniàcych wynik wyst powa y dziewczyny z CCC. Do przerwy polkowiczanki przegrywa y ró nicà szeêciu oczek - 35:29. Pierwsze akcje po zmianie stron by y bardzo nerwowe w wykonaniu obydwu zespo ów. Wzmocniona defensywa spowodowa a, e ani gospodynie, ani przyjezdne przez ponad dwie i pó minuty nie potrafi y znaleêç drogi do kosza. T swoista niemoc jako pierwsza prze ama a Justyna Jeziorna, która najpierw popisa a si efektownym przechwytem, a nast pnie przekoz owa a ca e boisko i po indywidualnej akcji zdoby a spod kosza pierwsze punkty w drugiej po owie. Wówczas mog o si wydawaç, e b dzie to impuls, który sprawi, e CCC z apie wiatr w agle i zacznie odrabiaç straty. Niestety dla przyjezdnych, okaza o si, e to wiêlaczki rozpocz y koncertowe kilka minut, które w zasadzie rozstrzygn y losy meczu. Sygna do natarcia Bia ej Gwieêdzie da a Gunta Basko. Po chwili dotychczasowà niemoc prze- ama a Erin Philips dziurawiàc polkowicki kosz zza linii 6,75 m. Na domiar z ego pod tablicami kilka razy nie do zatrzymania by a Leuczanka. Popisowa gra krakowianek w po àczeniu z niemocà pomaraƒczowych, które w kwarcie numer trzy potrafi y zdobyç jedynie szeêç punktów, sprawi y, e po 30 minutach gry Wis a prowadzi a 52:35 i sta o si jasne, e raczej tego meczu nie przegra. W ostatniej kwarcie podopieczne trenera Jose Hernandeza kontrolowa y przebieg wydarzeƒ na parkiecie. Nasz zespó ambitnie dà y do zniwelowania strat i to si uda o, bo ostatnie dziesi ç minut CCC wygra- o 18:15. Ca y mecz zakoƒczy si jednak pewnym zwyci stwem Wis y, która dzi ki temu na dwie kolejki przed zakoƒczeniem sezonu zasadniczego obj a prowadzenie w tabeli Ford Germaz Ekstraklasy zamieniajàc na pozycji lidera CCC. W dniu sk adu tego numeru Gazety do druku, tj. w Êrod 9 marca nasze dziewczyny podejmowa y zespó KS-u Siemens AGD ódê. WIS A CAN-PACK KRAKÓW - CCC POLKOWICE 67:53 (20:15, 15:14, 17:6, 15:18) WIS A: Leuczanka, Basko po 15, Philips, Leciejewska po 8, Pawlak 0 oraz Powell 15, Jelavic 4, Kr el 2, Gawor 0. CCC: Carter 13, Zoll 12, Jeziorna, Trofimowa po 6, Majewska 0 oraz Walich 6, Babicka, Smith po 4, Greene 2, Musina 0, Pietrzak 0. S dziowali: Tomasz Kudlicki, Dariusz Szczerba. Widzów: 800 zdrowia, która tak si zagalopowa a, e zaproponowa a kierowcy rehabilitacj w rodzinnym kraju. Odnosz nieodparte wra enie, e zaw aszczyliêmy Kubic, choç w Polsce na jego talencie si nie poznano, a miejscem, w którym stawia te najwa niejsze kroki w karierze kierowcy by y W ochy. Co wi cej, przez ca y nasz kraj przetacza si debata, czy Kubica postàpi odpowiedzialnie Êcigajàc si poza Formu à 1. Wielu mówi o skrajnej nieodpowiedzialnoêci. A mnie si nasuwa pytanie - czy to Wasza sprawa? Panowie eksperci, którzy nagle staliêcie si fanami Formu y 1, co was obchodzi, czym zajmuje si Kubica w czasie wolnym. Skoro w jego teamie nie by o zakazu startu w wyêcigach poza F1, to nasz kierowca postàpi zgodnie z w asnym sumieniem. Jest wolnym cz owiekiem, chcia startowaç w rajdzie i wystartowa, a wam nic do tego. Nie zapominajcie, e Kubica, jako zawodowy kierowca bierze pieniàdze za to, e uje d a piekielnie mocne samochody. Jest to zadanie ekstremalne, a ewentualne wypadki wyglàdajà groênie. Nie zapominajmy jednak, e ryzyko ich wystàpienia jest wpisane w zawód, który Kubica wykonuje. Wydarzy si straszliwy wypadek, to fakt niepodwa alny. Wspó czuj Kubicy, ale jednoczeênie wydaje mi si, e on sam wola by w spokoju dochodziç do zdrowia, z dala od tej ca ej medialnej zawieruchy. A do panów polityków i medialnych komentatorów apeluj, by cz Êciej pochylali si nad ofiarami brawury na polskich drogach, po których jazda jest równie wyzwaniem ekstremalnym. Tam ginà setki ludzi, ale to sà dla polityków ludzie anonimowi, wi c obchodzà ich Êrednio. Tomek Morawski

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA

REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ MIASTA MIELCA Cele konkursu: Głównym celem konkursu jest pozyskanie materiału do przygotowania innowacyjnej Maskotki Miasta Mielca kojarzącej się z regionem i promującej

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 oznaczenie sprawy... pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej KI-116-110 Strona:1 Wydanie:1 Siedlce, dnia.. PREZYDENT MIASTA SIEDLCE Przedkładając niniejszy wniosek wraz z załącznikami proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej poniŝej imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy 1 Organizatorzy Kampania Nietrzeźwy daleko od szosy!, zwana dalej Kampanią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt"

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt (dalej: Konkurs) jest spółka Edipresse - Wizaż Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: WYDANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI. Kod procesu nadrzędnego:

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO KTO? NGO! POZARZĄDOWY SZCZECIN 1 Fundacja Sektor3, z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na zaprojektowanie znaku identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/5/2015 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE

REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE REGULAMIN SPORT MEETS ELEGANCE Postanowienia ogólne 1. Wyzwanie Sport meets elegance ( wyzwanie ) jest organizowane przez Holmes Place Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo