NR 3 (63) ISSN MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC"

Transkrypt

1 ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel ; ; fax zaprawy kleje GABINET STOMATOLOGICZNY R. B. Dereniewicz ul. Janowskiego 1, os. Latchorzew tel , Firmowy punkt sprzeda y Bauma-Unicom MINEX KOSTKI BAUMA MATERIA Y BUDOWLANE OPA, SKUP Z OMU Stare Babice, ul. Ogrodnicza 2 tel pon. - pt. godz , soboty CENY PRODUCENTA Warszawa, ul. Po czyƒska 98 tel ; A U T O K U R S Y tel ; tel. kom ZAPRASZA NA SOLARIUM TURBO 1 z za 1 min. pon.-piàtek w godz soboty w godz kursy programowe, Z tym kuponem rabat 5% jazdy doszkalajàce kat. B St. Matuszewski, Wojcieszyn, ul. Warszawska 618 FIRMA BUDOWLANA Józef Szopa Budowa domów, tynki, remonty uprawnienia budowlane Blizne Jasiƒskiego, ul. Kochanowskiego 16, tel SALON FRYZJERSKI AGNIESZKA Stare Babice ul. Rynek 13; tel ; tel. kom NR 3 (63) ISSN MIESI CZNIK GMINNY MARZEC 2002 MATERIA Y NA BUDOW DOSTARCZA P.P.H.U. SK AD sp.j. Biuro: Izabelin ul. 3 Maja 88 tel fax: Magazyn: tel Wypo yczalnia narz dzi: tel SALON KOSMETYCZNY PATI Zaprasza na: kosmetyk tradycyjnà zabiegi od ywczo-piel gnacyjne zabiegi intensywnie nawil ajàce manicure SOLARIUM ERGOLINE 43/4 1 z - 1 min. Babice Nowe Zapraszamy: ul. Ogrodnicza 1 (przy pawilonach) pon.-pt tel ; sobota JACEK ZAHL Przeprowadzki Przeprowadzki: biura domy mieszkania kompleksowe pakowanie US UGI TRANSPORTOWE tel. (022) tel. kom

2 Skoczymy do Unii? Na temat korzyêci i zagro eƒ zwiàzanych z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej, powstaje wiele kontrowersji. Nikt tak naprawd dziê nie wie, ile stracimy, a ile zyskamy w europejskiej rodzinie. Wydaje si jednak, e w paƒstwach pi tnastki yje si atwiej ni w Polsce. Mo e warto... Kilka dni temu mieszkaƒcy naszej gminy mogli poszerzyç swojà wiedz na temat przysz ej integracji. W Urz dzie Gminy zorganizowano bowiem Tydzieƒ Zanim wyruszysz w drog... Rower jest najtaƒszym Êrodkiem lokomocji. SpecjaliÊci od fizyki twierdzà nawet, e pojazd ten najefektywniej zamienia energi w ruch. Zanim wyruszymy na wiosenne przeja d ki warto zatem skontrolowaç jego stan techniczny. Sprawny rower oznacza w praktyce przyjemnà jazd i bezpieczeƒstwo dla wszystkich u ytkowników dróg. Nie b dziemy jednak pisaç bana ów o potrzebie pompowania opon i smarowania aƒcucha. Nowoczesne rowery sk adajà si z tylu precyzyjnych elementów, e warto aby na poczàtku sezonu przejrzeli je fachowcy. PowinniÊmy natomiast sami skontrolowaç stan oêwietlenia roweru, zarówno lampek elektrycznych, jak i Êwiate ek odblaskowych. Pami tajmy, e w nocy kierowca samochodu oêlepiony Êwiat ami pojazdów jadàcych z przeciwka, nie b dzie w stanie zauwa yç nieoêwietlone- informacji o Unii Europejskiej (13-20 marca br.). Podzi kowania nale à si Wojewódzkiemu OÊrodkowi Doradztwa Rolniczego i Gminie, która udost pni a, jako punkt informacyjny, sal konferencyjnà. Mo na by o uzyskaç tam odpowiedzi na wiele pytaƒ. Oferowano tak e materia- y pozyskane z Centrum Informacji Europejskiej. Zainteresowanych przyjmowa a Maria Matuszewska (na zdj ciu) kierownik Powiatowego Zespo u Doradztwa go rowerzysty. Nawet Êwiate ko odblaskowe mo e wtedy uratowaç czyjeê ycie. W Warsztacie przy ul. Doroszewskiego 7 mo na szybko dokonaç niezb dnych napraw. Po naszym przeglàdzie rowery sà jak nowe powiedzia Krzysztof Kowalczyk. Wszystkich zainteresowanych najnowszà technikà rowerowà zapraszamy do sklepów Macieja Rogulskiego Legion Serwis, przy ul.górczewskiej 229 (naprzeciw supermarketu HIT) i przy ul. Doroszewskiego 7. Rolniczego Warszawa Zachód. Nasz sonda frekwencji przeprowadzony w pierwszych dniach dzia ania punktu informacyjnego nie wypad niestety imponujàco. W tym czasie przysz y zaledwie 52 osoby. Czy to oznacza, e dla wi kszoêci z nas wejêcie do Unii Europejskiej pozostaje abstrakcjà? Ludzie przychodzà g ównie ponarzekaç i posondowaç - powiedzia a Pani Maria. Powtarzajà si obawy przed przystàpieniem Polski do europejskiej wspólnoty. Wszyscy zastanawiajà si czy za du o nie stracimy na tym maria u i czy potrafimy ochroniç nasze ziemie przed wykupem przez Niemców. W gminie Stare Babice mamy g ównie ma e gospodarstwa (tylko jedno powy ej 15 ha) i ich w aêciciele bojà si zachodniej konkurencji. W Unii bowiem priorytet b dà mieli wi ksi producenci. Wi kszoêç rolników zainteresowanych jest rynkiem owoców i warzyw. Dla nich w aênie odby o si na ten temat szkolenie, które prowadzi Zbigniew Piper st. specjalista WODR. Przedstawiono równie zagadnienie funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce i Unii. W gminie nie zapomina si tak e o edukacji m odzie y. W szkole w Borz cinie zorganizowano wyk ad pt. ABC Unii Europejskiej. Co najbardziej interesuje naszych mieszkaƒców w ca ej tej batalii? -Pieniàdze. M odzi rolnicy pytali o mo liwoêç pozyskania dotacji z funduszy unijnych, starsi o renty strukturalne. No có, w dzisiejszych czasach nikogo to chyba nie dziwi. Zach camy wszystkich mieszkaƒców do czynnego udzia u w spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych dotyczàcych UE. Wiedza na temat integracji u atwi nam skok do Unii, dajàc wi kszà szans, e b dzie on na miar mistrza Ma ysza d ugi i z mi kkim làdowaniem. jm Zwiàzek Mi dzygminny Kampinos Gminy po o one w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego postanowi y dzia aç razem. 6 marca odby o si pierwsze zgromadzenie ZMK, w sk ad którego wchodzi równie nasza gmina. Zwiàzek b dzie podejmowa ró norodne dzia ania z zakresu ekologii, rozwoju turystyki i modernizacji dróg. Planuje si pozyskanie pieni dzy z Unii Europejskiej na projekty zwiàzane z modernizacjà infrastruktury. Byç mo e ju niebawem powstanie szlak turystyczny Chopinowska Droga. Rada Gminy Stare Babice wydelegowa a do Zwiàzku dwóch przedstawicieli: Longina Boguckiego i Henryka Kuncewicza. Reprezentantem gminy powo anym na mocy statutu jest wójt Krzysztof Turek. Dzia a tam równie klub rowerowy, którego cz onkowie, co niedziela je d à wspólnie do Kampinosu. Informacje pod tel lub na stronie internetowej: Wszystkiego Dobrego na wiosn! Kiedy S oƒce zaczyna mocniej przygrzewaç, a wszystko wokó rozkwita i budzi si do ycia, pojawiajà si nadzieje na lepsze dni i szcz - Êliwsze jutro. Z najlepszymi intencjami oddajemy dziê Naszym Czytelnikom kolejny, wiosenny numer Gazety Babickiej. JesteÊmy nowym zespo em redakcyjnym i wprowadziliêmy w miesi czniku kilka zmian. Wszystko po to, aby byç bli ej spraw Gminy i pe niej relacjonowaç wydarzenia, które mogà mieç wp yw na ycie jej mieszkaƒców. Na amach pisma chcemy stworzyç forum wymiany myêli, dlatego te prosimy o listy, w których Czytelnicy b dà informowaç nas o wszystkich sprawach zwracajàcych ich uwag. Zarówno o radoêciach, jak i o smutkach. B dziemy propagowaç dzia ania poprawiajàce jakoêç ycia w naszej najbli szej okolicy: sprawy zwiàzane ze zdrowiem, z bezpieczeƒstwem, a tak e z kulturà i wypoczynkiem. Tu równie znajdà si informacje, gdzie mo na za atwiç najpotrzebniejsze sprawy, zrobiç tanie zakupy lub odszukaç czynnà w nocy aptek. Wprowadzamy sta e dzia- y tematyczne, które u atwià odnalezienie potrzebnych informacji. B dziemy pisaç równie o sprawach ogólnopolskich, bezpoêrednio wp ywajàcych na nasze ycie, a tak e o dzia aniach zmierzajàcych do integracji z Unià Europejskà. W ka dym numerze zaproponujemy Czytelnikom udzia w konkursie z nagrodami. Tym razem mo na wygraç wspania y rower. Z okazji Âwiàt Wielkanocnych yczymy wszystkim du o zdrowia i przyjemnoêci z czytania Gazety Babickiej. Redakcja WA NE TELEFONY: Pogotowie ratunkowe 999 Pomoc lekarska ca odobowa Przychodnia w Starych Babicach Przychodnia w Borz cinie Du ym Policja 997 Komisariat Policji w Starych Babicach Stra po arna 998 Pogotowie gazowe 992 Wodociàgi i kanalizacja Eko Babice w godz lub w godz Poczta w Starych Babicach Rynek czynna pn.-pt. w godz Urzàd Gminy w Starych Babicach Telefon zaufania w gminie Stare Babice Informacja o sprzeda y leków Gazeta Babicka - miesi cznik Gminy Stare Babice Adres redakcji: Stare Babice, ul. Rynek 32, tel , fax ; Redaktor naczelny: Marcin ada. Sekretarz redakcji: Janina Tomczyk NUMER KONTA SBO Warszawa o/stare Babice Przygotowanie do druku i druk: Zak ad Poligraficzny UNIGRAF, tel , Blizne Jasiƒskiego, ul. eromskiego 1. W numerze: Ok adka Dzieci z ZSP w Borz cinie wykona y pi kne ozdoby wielkanocne. Karolina Skorupska z IIa yczy Weso ych Âwiàt 2 Unia Europejska w Gminie. Pami taj zanim wyruszysz. Âwiate ko mo e ratowaç ycie. Zwiàzek Mi dzygminny Kampinos. 3 Wszystkiego dobrego na wiosn! Zapraszamy na nasze amy. Z Gminy Z urz dów Z terenu 4 Bud et kryzysu z nadziejà w tle. Wójt Gminy Stare Babice mówi o planach na ten rok. 5 Ma ysz zach ca do komputerów. W Szkole Podstawowej w Borz cinie byliêmy na lekcji informatyki. O uêmiech dziecka. W naszej gminie nie ma g odnych dzieci. 6 Wielkanoc w liturgii i tradycji. Rozmowa z ks. pra atem Janem Szubkà. Mieszkaƒcy Naszej Gminy 7 Pó wieku razem. Wac awa i Mieczys aw Màkosa obchodzili niedawno z ote gody. Wspomnienie. UczciliÊmy pami ç wójta Stanis awa Zajàca. Bezpieczna gmina 8 Wpad na wie y. Wypadków Mniej. Napad o Êwicie. Komendant ostrzega. Par s ów o ciemniejszej stronie naszego ycia. 9 Dziura w ca ym. Kto sprzedaje nielegalnie piasek? Zdrowie Kultura Sport 10 Wygraj rower! Mo e warto spróbowaç, a szcz Êcie uêmiechnie si w aênie do Ciebie? Twoje zdrowie w Twoich r kach. Przychodnia w Borz cinie zaprasza na darmowe badania. 11 Impresje na po egnanie zimy. Warto zobaczyç pi kne prace m odych artystów. 12 Og oszenia. W Gazecie Babickiej og aszaç si warto. 2 3

3 Z GMINY Z URZ DÓW Z TERENU Z GMINY Z URZ DÓW Z TERENU Bud et kryzysu z nadziejà w tle... O tym, e gospodarka dzia a na zasadzie naczyƒ po àczonych nie musimy nikogo przekonywaç. Dekoniunktura jednej tylko bran y wp ywa na os abienie pozosta ych. Obecnie jednak mamy do czynienia z recesjà wszystkich aspektów ycia gospodarczego kraju, co powoduje, e z niepokojem patrzymy w przysz oêç. Jak na tym tle zarysowuje si bud et gminy Stare Babice? - zapytaliêmy wójta Krzysztofa Turka. Tegoroczny bud et jest bud etem kryzysu. Ju w ubieg ym roku dochody gminy by y mniejsze od spodziewanych. Kryzys spowodowa os abienie dynamiki dzia alnoêci gospodarczej i zmniejszenie si dochodów naszych mieszkaƒców, a co za tym idzie, zmniejszy y si wp ywy z podatków do bud etu gminy. W efekcie otrzymaliêmy oko o 12 % Êrodków mniej od spodziewanych. Nie powiod a si równie planowana wczeêniej sprzeda mienia komunalnego- dzia ek przemys owych w Klaudynie, poniewa dekoniunktura spowodowa a spadek popytu. Aby w pe ni zrealizowaç przyj te wczeêniej zadania, musieliêmy zaciàgnàç dwuletni kredyt w wysokoêci 1,5 mln z. Tegoroczny bud et uwzgl dnia zatem w pe ni realia naszej gospodarki, jest mniejszy od planowanego w ub.r. o oko o 3 mln z. Jednak w gminie realizuje si dwie imponujàce inwestycje? W ubieg ym roku rozpocz liêmy rozbudow gimnazjum i oczyszczalni Êcieków, inwestycje za oko o 11 mln z. Realizujemy je w sytuacji kryzysu gospodarki. Jedynà dobrà stronà dekoniunktury jest to, e firmy bioràce udzia w przetargach, zacz - y konkurowaç ze sobà opuszczajàc ceny. Inwestycje musimy dokoƒczyç w tym roku. Rozbudowa gimnazjum wynika z wprowadzonej reformy oêwiaty, a rozbudowa oczyszczalni powodowana jest powi kszeniem si w ostatnich latach sieci kanalizacyjnej. Przysz y rok b dzie du o atwiejszy. Nawet jeêli nie poprawi si sytuacja gospodarcza kraju, to po zakoƒczeniu budów, obcià enie dla bud etu gminy znacznie si zmniejszy. Zakoƒczenie rozbudowy oczyszczalni planujemy w czerwcu, a gimnazjum w sierpniu br. Jak zatem wyglàda bud et 2002 r. w liczbach? Po stronie dochodów gminy mamy z, a po stronie wydatków z. Ró nic pokryjemy z tzw. wolnych Êrodków z roku ubieg ego i dzi ki 2 mln z po yczki ekologicznej, uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska na rozbudow oczyszczalni. Uzyskanie po yczki od Funduszu Ochrony Ârodowiska jest niewàtpliwym sukcesem Gminy. O te pieniàdze stara si przecie bardzo wiele podmiotów w kraju i w sumie tylko nielicznym si udaje... To prawda, byç mo e uda o nam si przekonaç Fundusz racjonalnoêcià tej inwestycji w naszej gminie i zaawansowaniem prac, mo e pomog o nam równie po o enie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Sà to bardzo atrakcyjne Êrodki finansowe, oprocentowane ok. 8 % w skali roku, z opcjà 35 % umarzalnoêci, jeêli spe ni si wszystkie wymogi dotyczàce jakoêci budowy i sp acania odsetek. Robimy oczywiêcie wszystko, aby je spe niç. Jakie jeszcze inne wydatki obcià ajà bud et gminy? Musimy pami taç, e od 1994 roku gminy muszà same utrzymywaç swoje szko y, a subwencja oêwiatowa jest co roku mniejsza. W naszym wypadku, wydatki na ten cel poch aniajà ponad 40% bud etu. Dlatego te musieliêmy w tym roku szukaç oszcz dnoêci we wszystkich pozycjach wydatkowych. Mi dzy innymi, po konsultacjach z dyrektorami szkó, zdecydowaliêmy si zawiesiç zaj cia dodatkowe dla dzieci. Z naszych doêwiadczeƒ wynika o, e i tak nie w pe ni sà wykorzystywane. Przesun liêmy na nast pny rok wszystkie wydatki zwiàzane z remontami i modernizacjà. Oszcz dnoêci wprowadziliêmy tak e w Urz dzie Gminy. W bie àcym roku b dziemy prowadziç równie mniejsze inwestycje, jak np. wodociàg Mariew-Stanis awów, którego z przyczyn proceduralnych, nie uda o nam si zakoƒczyç w ubieg ym roku. Na budow pierwszego odcinka og osiliêmy ju przetarg. Na terenie gminy widaç tak e prace przy budowie chodników. Przed rokiem zawarliêmy porozumienie z Mazowieckim Zarzàdem Dróg Wojewódzkich, dotyczàce modernizacji ul. Warszawskiej. Niestety, dotàd nie przynios o ono oczekiwanych efektów, poniewa Zarzàd nie mia Êrodków na sporzàdzenie projektu przebudowy drogi. Wykonano jednak chodniki w Koczargach, Borz cinie, Wojcieszynie i Kwirynowie. Realizowane sà prace wynikajàce z innych porozumieƒ zawartych z Zarzàdem Dróg Powiatowych- jak np. w Babicach Nowych na ul. Ogrodniczej. Generalnie powstanà chodniki tam, gdzie jest instalacja odprowadzajàca wody deszczowe. B dà realizowane tak e prace przy naprawie poboczy od Babic do Koczarg Nowych. Jak Pan Wójt postrzega przysz oêç gminy? Po zakoƒczeniu ubieg orocznych inwestycji zajmiemy si rozbudowà sieci kanalizacyjnej, a w dalszej kolejnoêci modernizacjà dróg. Liczymy na pomoc Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska, poniewa prace nad kanalizacjà poch onà równie du o Êrodków. Obecnie sieç kanalizacyjna wykonana jest w 25 % domów. Z o yliêmy we wrzeêniu ub.r. wnioski w sprawie dotacji i spodziewamy si odpowiedzi w ciàgu najbli szych miesi cy. JeÊli wszystko u o y si pomyêlnie, to w ciàgu 5 lat mo emy skanalizowaç ca à gmin. Bez tych pieni dzy równie podejmiemy to zadanie, ale prace b dà trwa y znacznie d u ej. Nasza gmina ma wszelkie mo liwoêci do tego by si rozwijaç. Mieszkaƒców stale przybywa, osiedla si tu coraz wi cej ludzi z Warszawy. Dysponujemy jeszcze atrakcyjnymi dzia kami budowlanymi w Lipkowie i dzia kami przemys owymi w MoÊciskach. Tereny wyposa one sà we wszystkie potrzebne media, a wkrótce tak e w kanalizacj. Mamy zarówno szko y jak i oêrodki zdrowia. Mo emy zatem z pewnà dozà optymizmu patrzeç w przysz oêç. I tego w aênie ycz Wszystkim Mieszkaƒcom Naszej Gminy z okazji Âwiàt Wielkanocnych: optymizmu, zdrowia i wytrwa oêci w przedsi wzi ciach! S ucha i notowa M. ada Ma ysz zach ca do komputerów C zy nam si to podoba, czy nie, wspó czesny rozwój techniki nie jest mo liwy bez komputerów. Nic zatem dziwnego, e si gajà po nie coraz m odsi i ju nawet kilkuletnie dzieci ch tnie zasiadajà przed ekranami monitorów, bawiàc si postaciami z filmów rysunkowych. Komputery wkroczy y tak e do programów szkolnych, có jednak robiç, gdy nie wszystkie szko y na nie staç? Tym bardziej mi o nam s yszeç, e w Szkole Podstawowej imienia Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borz cinie dzia a od grudnia 7 komputerów O UÂMIECH DZIECKA i uczniowie mogà poznaç poczàtki informatyki. Komputery dostaliêmy na gwiazdk i dzieci bardzo si z nich ucieszy y mówi dyrektor szko y Irena Krajewska. Sprz t, który mieliêmy wczeêniej, nadawa si w aêciwie tylko do muzeum i nigdy dobrze nie funkcjonowa. OczywiÊcie nasze potrzeby sà nieco wi ksze, ale i tak jeste- Êmy bardzo wdzi czni Gminie za to co otrzymaliêmy. Lekcje z komputerami w tej szkole prowadzi Adam Brzostek informatyk-anglista. Obecnie korzystajà z nich dwie klasy szóste, po 4 godziny tygodniowo. -Jest to nowoczesny sprz t, mówi Pan Adam- z szybkimi procesorami 850 MHZ i pojemnymi dyskami 20 GB. Dla niewtajemniczonych podajemy, e komputery technologicznie starzejà si dosyç szybko, te jednak b dà nowoczesne jeszcze za rok. Chwilowo dzieci uczà si wykorzystujàc jedynie program Windows, na inne oprogramowanie Ârodki masowego przekazu co pewien czas z euforià informujà o akcjach do ywiania dzieci w szko ach. A w gminie Stare Babice bez zb dnego rozg osu dzieci do ywia si ju od dawna. Nawet nie wiedzia am, e robimy to ju tyle lat - dziwi si pani Krystyna Trojak - kierownik Gminnego OÊrodka Pomocy Spo ecznej, przeglàdajàc dokumenty. ZaczynaliÊmy w 1993 r. od 22 dzieci. W 2001 r. obiady fundowane przez Gmin (za kwot z ) jad o ju 32 dzieci. Listy potrzebujàcych zwykle zg aszajà szko y. Nauczyciele bowiem ze wzgl du na codzienny kontakt z dzieçmi majà o nich najwi cej informacji. JeÊli potrzeba do ywiania dziecka zostanie potwierdzona wywiadem Êrodowiskowym, a rodzice dostarczà wymagane zaêwiadczenie o dochodach, pomoc jest realizowana natychmiast. Dziecko ma zapewniony codzienny obiad w szkolnej sto ówce. Dzieci ze szko y w Borz cinie majà mo liwoêç zjedzenia dodatkowego posi ku dzi ki Towarzystwu Przyjació Dzieci. Uczniowie, g ównie z rodzin z problemem alkoholowym, ch tnie zostajà po zaj ciach szkolnych. Tu mogà wspólnie odrabiaç lekcje, uczestniczyç w zaj ciach Êwietlicowych, a przy tym nie muszà pami taç o zabieraniu dodatkowych kanapek. Posi ki przygotowujà sami z produktów zakupionych przez kierownika TPD. JeÊli wystarcza im fantazji i talentów kulinarnych przyrzàdzajà ciep e przekàski korzystajàc ze szkolnej kuchni. Dzieciakom podoba si to wspólne gospodarowanie, o czym Êwiadczy fakt, e w okresie Êwiàtecznym organizujà wspólny op atek samodzielnie przygotowujàc potrawy. Do ywianie dzieci w TPD finansuje Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. W tym roku pojawi a si dodatkowa i internet nie wystarczy o pieni dzy. Ale byç mo e ju wkrótce coê si zmieni. Podpisano bowiem umow mi dzy MEN i wydawnictwem na zakup potrzebnego oprogramowania w ramach pomocy naukowych. Jak zapewni a nas Pani Dyrektor, ju niebawem przyb dzie w szkole program Office i któryê z programów graficznych. W dalszej kolejno- Êci planuje si uruchomienie szkolnego serwera i pod àczenie do internetu. Ciekawostkà jest, e wszystkie komputery funkcjonujàce w jednej szkole, muszà mieç indywidualne oprogramowanie. Dobrze chocia, e szko y otrzymujà od firm handlowych specjalne rabaty. OczywiÊcie, oprócz nauki, dzieci bardzo lubià gry komputerowe. Najpopularniejszà grà w szkole sà skoki narciarskie. I tak, nasz mistrz olimpijski, nie tylko zach ca do sportu, ale i do komputerów. Komputery w szkole b dà pod àczone do internetu ju w kwietniu - powiedzia a nam dyr. Irena Krajewska mo liwoêç do ywiania wi kszej liczby dzieci dzi ki dofinansowaniu akcji w 70% przez bud et paƒstwa. Dotychczasowe kryteria dochodu przypadajàcego na cz onka rodziny zosta y zwi kszone o 200%. Dzi ki temu z darmowych obiadów b dzie mog o skorzystaç dodatkowo ponad 100 dzieci. GOPS ma ju nowe listy zg oszonych na do ywianie. Wydawanie obiadów uzale nione jest tylko od dostarczenia przez rodziców zaêwiadczeƒ o dochodach. Nie wiadomo czy bardziej nale y cieszyç si, e wi cej dzieci b dzie mia o zapewniony codzienny obiad czy smuciç, e obni a si poziom ycia mieszkaƒców gminy i wi cej rodzin jest zmuszonych korzystaç z pomocy spo ecznej. Pewne jest, e w naszej gminie dzieci nie chodzà g odne. A dziecko najedzone to dziecko uêmiechni te. I o to nam wszystkim chodzi. j.t. 4 5

4 MIESZKA CY NASZEJ GMINY Wielkanoc w liturgii i tradycji - rozmowa z ks. pra atem Janem Szubkà Czym jest Wielkanoc dzisiaj? Dla ludzi wierzàcych Âwi ta Wielkanocne przybli ajà dzie o zbawcze Jezusa Chrystusa, Jego M k, Âmierç i Zmartwychwstanie, które w aênie w tych dniach znajduje swoje apogeum. Na uroczystoêci te sk adajà si Niedziela Palmowa oraz tzw. Triduum Paschalne i Wielka Niedziela. Niedziela Palmowa gromadzi wiernych z palmami na pamiàtk uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy to ówczesny lud Êcieli przed Mesjaszem drog p aszczami i zielenià. Nasza obecnoêç w Êwiàtyni w Niedziel Palmowà nie tylko przybli a tamte wydarzenia, ale jest tak e potwierdzeniem wiary. Czytany w tym dniu opis M ki Paƒskiej wskazuje, e niebawem te wielkie radoêci zamienià si w ból i smutek. A co znaczy Pascha? Pascha to przejêcie. Najpierw dotyczy ona przejêcia Izraelitów z niewoli egipskiej do Ziemi obiecanej. W Nowym Testamencie oznacza przejêcie Pana Jezusa ze Êmierci do ycia. Dla nas dzisiaj jest to przejêcie cz owieka z niewoli grzechu do wolnoêci dziecka Bo ego. Triduum paschalne trzy dni Wielkiego Tygodnia (Wielki Czwartek, Piàtek i Sobota) pozwalajà na nowo prze ywaç pamiàtk Ostatniej Wieczerzy oraz M ki, Âmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W Wielki Czwartek wieczorem KoÊció sprawuje Msze Êw. Wieczerzy Paƒskiej. Jest to nawiàzanie do Ostatniej Wieczerzy, kiedy Pan Jezus spo ywa Pasch ze swymi uczniami w Wieczerniku. Tam te odprawi po raz pierwszy Msz Êw. Jest to wi c dzieƒ szczególnej wdzi cznoêci Chrystusowi za Eucharysti oraz Kap aƒstwo. W aênie w Wieczerniku Pan Jezus ustanowi te dwa Sakramenty. W Babicach mamy pi kny zwyczaj, piel gnowany ju od paru lat, e wierni tego dnia sk adajà podzi kowania i yczenia swoim Kap anom. Szczególny dzieƒ to Wielki Piàtek... Tak, Wielki Piàtek jest jedynym dniem w roku, kiedy nie odprawia si Mszy Êw., co nie znaczy, e wierni nie przychodzà do koêcio a. Wr cz przeciwnie.w ciàgu dnia wierni przybywajà adorowaç Pana Jezusa w Ciemnicy, czyli chcà byç z Nim w Ogrójcu, chwilach cierpienia, modlitwy, samotnoêci. Równie Liturgia tego dnia jest bardzo bogata, bowiem ukazuje opis M ki Paƒskiej oraz skupia si na adoracji Krzy a. OczywiÊcie istotnà sprawà jest przyjmowanie Komunii Êw., a póêniej w procesji przenosi si NajÊwi tszy Sakrament z Ciemnicy do Grobu Paƒskiego, który od tej chwili staje si miejscem adoracji, ciszy i modlitwy. W Wielkà Sobot przychodzimy bardzo licznie do koêcio a z tzw. Âwi conkà. Wielka Sobota to dzieƒ adoracji, która trwa a do póênego wieczora. Wierni przynoszàc do poêwi cenia tzw. Êwi conk przychodzà tak e do Grobu Pana Jezusa. Wieczorem zaê sprawo- wana jest Liturgia Wigilii Paschalnej, czyli Wigilii Zmartwychwstania Paƒskiego. Ceremonia rozpoczyna si od poêwi cenia ognia i zapalenia Pascha u, który jest znakiem Chrystusa Zmartwychwsta- ego, Âwiat oêci Êwiata. Przy tym paschale i zapalonych Êwiecach chrzcielnych wierni jeszcze raz sk adajà swoje przyrzeczenia chrzcielne. Odzywajà si te dzwony, które przez te dni na znak smutku i a oby milcza y; grajà na nowo organy, które zamilk y w Wielki Czwartek. O brzasku zaê wyrusza rezurekcyjna procesja i rozpoczyna si uroczysta Msza Êw. Wielkanocna. A co ze Êwi conkà? Zwyczaj ten przypomina czym sà Êwi ta paschalne. Przynoszone pokarmy nie sà przypadkowe, one majà swoje konkretne znaczenie, czego my sobie nawet nie uêwiadamiamy. Chleb przypomina mann, którà Bóg da Izraelitom podczas w drówki przez pustyni, jest znakiem chleba, który Chrystus rozmno y, a tak e znakiem chleba Eucharystycznego potrzebnego dla duszy. Mi so i w dliny przypominajà Baranka paschalnego, sk adanego w ofierze, którego spo ywali Izraelici przed wyjêciem z niewoli, a póêniej Jezus z Aposto ami podczas Ostatniej Wieczerzy oraz Baranka, którym jest sam Jezus Chrystus (zg adzi grzechy Êwiata przez z o onà z siebie ofiar ). Jajka spo ywane przy wielkanocnym Êniadaniu sà znakiem nowego ycia chrzeêcijanina z Chrystusem i w Chrystusie. Dlaczego Âwi ta Wielkanocne przypadajà ka dego roku innego dnia? Wielkanoc jest UroczystoÊcià, która przypomina mi dzy innymi ydowskà pasch i do niej nawiàzuje. A ydzi obchodzili te Êwi ta 14 nisan, czyli na prze omie marca i kwietnia. Dlatego te ustalono, e Wielkanoc przypadaç b dzie zawsze w niedziel po pierwszej, wiosennej pe ni ksi yca. Skàd si wzi a tradycja lanego poniedzia ku tzw. Êmigusudyngusu? Obecnie nie rozró niamy Êmigusu od dyngusu, ale niegdyê by y to dwie ró ne kategorie. Âmigus polega na oblewaniu wodà oraz uderzaniu dziewczàt po nogach rózgà z palmy. By okazjà do zalotów i m odzieƒczych flirtów. Dyngus zaê, to rodzaj wr czanych datków stanowiàcych wielkanocny okup. Z czasem jedno i drugie pomiesza o si i tak pozosta o do dzisiaj. Niestety, zdarza si, e zabawa ta przybiera zbyt du e rozmiary i zamiast zabawà staje si okazjà do chuligaƒskich wybryków. W tym roku poniedzia ek wielkanocny wypada 1 kwietnia, a to prima aprilis tradycja polegajàca na wzajemnym oszukiwaniu si. Dzisiaj ju troch zapomniana, ale dawniej prima aprilis by okazjà do wielu podst pów i zabaw. Jak widaç liturgia tych wielkich dni i tradycja jest wspania à lekcjà zawierajàcà bardzo bogate treêci. Warto do nich wcià na nowo si gaç, przypominaç i uczyç si. I nie potrzeba sprowadzaç z Zachodu dodatkowych zwyczajów i Êwiàt, które w Polsce niewiele znaczà, a cz sto prowadzà do pogaƒskich nawyków i sposobu bycia. Czego Ksiàdz Pra at yczy by naszym Czytelnikom? Chcia bym yczyç aby wszyscy, którzy uwa ajà si za wierzàcych, w tych dniach znaleêli czas, by wziàç udzia w Liturgii. To niezwykle przybli a do Chrystusa, pozwala odkryç wielkie bogactwo naszej wiary, a w prostych symbolach dostrzec najwi ksze tajemnice. Tym zaê, którzy nie wierzà, ycz, by wielkanocne tradycje i zwyczaje sk oni y ich do pewnej refleksji i zadumy, czym by yby Âwi ta, gdyby nie Chrystus i Jego Ofiara. A wszystkim, aby tak jak b dà zasiadaç do wspólnego wielkanocnego sto u i dzieliç si Êwi conym umieli dzieliç si ze sobà nawzajem mi oêcià, yczliwoêcià i dobrocià. Nie tylko w Âwi ta, ale ka dego dnia. sjm. Pó wieku razem P aƒstwo Wac awa i Mieczys aw Màkosa obchodzili w lutym br. z ote gody. Z gratulacjami przybyli przedstawiciele w adz gminy, by y tak e pi kne kwiaty i kosz s odyczy. Pani Wac awa urodzi a si w Latchorzewie i mieszka na terenie gminy przez ca y czas. Pami ta jeszcze dymy p onàcej stolicy w Powstaniu Warszawskim i tysiàce uciekinierów po jego upadku. Niemcy poszukiwali póêniej tych ludzi, a jedna z osób ukrywa a si nawet w gospodarstwie Pani Wac awy. Pami tam, jak moja mama zawiàza a kobiecie z powstania chustk na g owie i jak przyszli Niemcy, to mówi yêmy, e kobieta od lat pomaga nam w gospodarstwie i doi krowy. Takie by y czasy, wtedy wszyscy baliêmy si o swoje ycie... W latach powojennych na terenach naszej gminy y o si spokojnie, ale dosyç ci ko. Do najbli szego sklepu by o oko o 2 km, a b otniste drogi, zw aszcza na wiosn, przypomina y grz zawiska. Wsz dzie chodzi o si pieszo. Gmina Babicka by a wtedy w Jelonkach. Pan Mieczys aw pochodzi z Zagnaƒska, s ynnej miejscowoêci na kielecczyênie, gdzie króluje tysiàcletni dàb Bartek. Podczas wojny trafi na przymusowe roboty do prochowni w Pionkach. Tylko o w os uniknà Êmierci. Niemcy bowiem postanowili rozstrzelaç co 10 pracownika za sabota e w fabryce. Proch nie wybucha... KtóregoÊ dnia jednak na teren fabryki wjecha samochód z oznakami SS. WSPOMNIENIE C zasami brakuje odpowiednich s ów - wszystkie wydajà si zbyt banalne. Tak zdarza si, gdy chcemy napisaç o kimê wyjàtkowym, kto w yciu wyrasta ponad przeci tnoêç. Do takich ludzi nale a niewàtpliwie poprzedni wójt gminy Stare Babice Stanis aw Zajàc. Potwierdzajà to zgodnie wszyscy, którzy zetkn li si z Nim na swojej drodze yciowej. I chocia od Jego Êmierci up yn o ju siedem lat, w pami ci zarówno bliskiej rodziny, jak i wspó pracowników, kolegów i przyjació Stacho pozostaje ciàgle ywy. Wszyscy opowiadajà o Nim bardzo ch tnie, co Êwiadczy o tym, e pozostawi po sobie g ównie dobre wspomnienia. By pierwszym wójtem na tym terenie po powstaniu samorzàdów i da znakomity poczàtek rozkwitu gminy. Przez wi kszà cz Êç swojego ycia zwiàzany z rolnictwem, mia konkretnà wizj jego rozwoju w gminie i t wizj stara si realizowaç. Potrafi zaraziç innych swojà pasjà dzia ania, a nawet zjednaç przeciwników. W wa nych sprawach potrafi byç bezkompromisowy, a jednoczeênie, gdy by a taka mo liwoêç okazywa si ugodowym negocjatorem doprowadzajàcym do wr cz nieoczekiwanych rozwiàzaƒ. Najtrudniej jest przejàç pa eczk po mistrzu. Stanis aw Zajàc by niekwestionowanym liderem, cz owiekiem stworzonym do ycia publicznego i kontaktów mi dzyludzkich. Imponowa dynamizmem i skutecznoêcià rozwiàzywania problemów mówi obecny Wójt o swoim poprzedniku. Stawiajàc sobie poprzeczk bardzo wysoko, jednoczeênie Wysiedli z niego partyzanci z ugrupowania Ponurego. Niemcy ju póêniej nie próbowali nikogo rozstrzeliwaç. Bali si kolejnych odwiedzin. Pan Mieczys aw po wojnie trafi do Warszawy. By kierownikiem wielu budów, m.in. Muranowa, a póêniej Huty Warszawa, Zak adów: Kasprzaka, Nowotki i Hortexu w Przysusze. Za ci kà prac zosta uhonorowany medalami, m.in. Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzy em Zas ugi. Ch tnie wspomina czasy odbudowywania stolicy. W tamtych latach wi kszoêç robót wykonywa o si r cznie. Nie by o sprz tu, jedynie ma e windy, w których mieêci a si jedna taczka. Wykopy pod fundamenty robili opatami sami wozacy. Wozy konne dominowa y wtedy w stolicy. Ach, gdyby dzisiaj by taki zapa do pracy, bezrobocie na pewno zmniejszy oby si o po ow. KtóregoÊ dnia Pan Mieczys aw trafi do rodziny pod Warszaw i tam spotka Panià Wac aw. To by a mi oêç od pierwszego wejrzenia. Postanowili pobraç si ju po miesiàcu i w zgodzie prze yli pó wieku razem. Paƒstwo Màkosa majà 3 dzieci, 9 wnuków i 2 prawnuków. Gdy wszyscy zbierajà si na Êwi ta, przy stole zasiada 17 osób. Zarówno Âwi ty Miko aj, jak i Wielkanocny Zajàczek muszà si dobrze natrudziç... Dzisiaj jubilaci sà ju na emeryturze. Ch tnie uprawiajà przydomowy ogródek, czytajà ksià ki lub wspólnie gotujà. Cieszà si, e nareszcie w gminie majà pi kne chodniki, a nieopodal zatrzymuje si autobus, którym mogà jechaç po zakupy, czy do centrum Babic. Oby tylko zdrowie dopisywa o... Jubilaci dziê: Pani Wac awa (69) i Pan Mieczys aw (75) du o wymaga od innych. Dzi ki temu wyselekcjonowa zespó pracowników kompetentnych i rzeczowych. B dàc wymagajàcym szefem potrafi jednoczeênie w krótkim czasie zjednaç sobie ca à za og. Zostawi po sobie spuêcizn bardzo dobrych relacji prze- o ony podw adny. Stworzy w urz dzie gminy wr cz rodzinnà atmosfer. Prze amujàc stereotypy, z wi kszoêcià pracowników by po imieniu nie tracàc nic ze swojego autorytetu. Dba o dokszta canie swoich ludzi kierujàc ch tnych na studia podyplomowe, zadba o warunki pracy rozbudowujàc urzàd. Stworzy odpowiedni wizerunek gminy organizujàc urzàd na wskroê nowoczesny, z profesjonalnà kadrà. JednoczeÊnie, obok cech predysponujàcych do kierowania ludêmi by cz owiekiem przyjacielskim, o pozytywnym i radosnym podejêciu do ycia. Nie pozbawiony poczucia humoru, potrafi niejednokrotnie dzi ki dowcipowi roz adowaç k opotliwà sytuacj. Jego artobliwe komentarze sytuacyjne do dziê sà powtarzane w urz dzie. Lubi ludzi, a oni odwzajemniali Mu si tym samym. Prosz nie pisaç o tym, e pracownicy z o yli kwiaty na grobie wójta w rocznic Jego Êmierci - us ysza am w gminie zbierajàc wspomnienia. To zabrzmi jak oficjalna powinnoêç, a my idziemy na Jego grób z wewn trznej potrzeby, bo Go lubiliêmy. Teraz mo emy to okazaç ju tylko w ten sposób. Wyjàtkowi ludzie zawsze odchodzà zbyt wczeênie. Wójta Zajàca nie ma ju wêród nas, a jednoczeênie yje wêród nas. Mo na odejêç na zawsze by stale byç blisko. (ks. J. Twardowski) 6 7

5 BEZPIECZNA GMINA NAPAD O ÂWICIE 23 lutego w Bliznem dosz o do napadu na znanego hodowc go bi. Oko o 5 rano, gdy rodzina szykowa a si do wyjazdu na targ, kilku zamaskowanych napastników wtargn o na teren posesji i sterroryzowa o domowników. Biciem i krzykami próbowali wymusiç wydanie pieni dzy. To co otrzymali nie zadowoli o ich i torturami postanowili uzyskaç wi cej. W rezultacie bicia 76 letni w aêciciel domu znalaz si w szpitalu, gdzie zmar. W napadzie ucierpia a tak e najbli sza rodzina gospodarza. Policja jest ju na tropie sprawców. Wydaje si, e bandyci doskonale znali swojà ofiar, jak i rozk ad posesji. Policja przestrzega przed zatrudnianiem na czarno nieznanych osób i wprowadzaniem ich w domowe sprawy. Cz sto w aênie takie osoby, pozornie poszukujàce pracy, dokonujà penetracji terenu i wspó pracujà z grupami przest pczymi. Lepiej zatem do wykonania okreêlonych prac skorzystaç z us ug zarejestrowanych firm, ni z pracy przygodnych osób. Tego typu oszcz dnoêci, zdaniem policji, mogà zwróciç si przeciwko nam. Bàdêmy ostro ni w kontaktach z nieznajomymi! KOMU SI ÂPIESZY? Jadàc ulicà Ogrodniczà w kierunku Bronisz, doje d a si do skrzy owania w Piotrkówku, przy którym stoi kapliczka. Jest tam wyraêny znak STOP, ale w aêciwie mog o by go tam nie byç, bowiem skrzy- owanie po o one jest dosyç niefortunnie i zupe nie nie widaç czy ktoê nie jedzie z boku. Ka dy kierowca, który ma troch instynktu samozachowawczego, zatrzyma si, aby zobaczyç czy droga jest wolna. Przy zupe nym braku widocznoêci strach przecie wyje d aç na Êrodek skrzy owania. Sà jednak tacy, którzy si nie bojà i nie patrzà na znaki drogowe, jak kierowca tego Audi (na zdj ciu). Samochód nie zatrzyma si, w efekcie dosz o do zderzenia z Daewoo, a pasa erka Audi trafi a do szpitala. WPAD NA WIE Y Na pewien czas zakoƒczà si k opoty w aêcicieli domków letniskowych w okolicach Mariewa. Policja uj a nastoletniego w amywacza, który od kilku miesi cy grasowa po okolicy. Szkody, które wyrzàdza wybijajàc okna lub niszczàc drzwi, przekracza y cz sto wartoêç wyniesionych rzeczy. Nastolatek wpad wreszcie, gdy próbowa ukryç pod miedzà mini wie pochodzàcà z jednego z okradzionych domków. Udowodniono mu kilkanaêcie w amaƒ. WYPADKÓW MNIEJ, OFIAR WI CEJ... Mimo, e na terenie naszego powiatu w ubieg ym roku wydarzy o si o 39 wypadków mniej ni w 2000 r. (171 w stosunku do 210), to na drogach zgin o wi cej osób- 36 w ciàgu roku, o 2 wi cej ni w 2000 r. Ponurà statystyk podniós tragiczny wypadek w B oniu, w którym TIR najecha na 8 samochodów. W rezultacie zgin y 4 osoby, a kilka z ci kimi obra eniami znalaz o si w szpitalu. W lutym br. w gminie Stare Babice wydarzy y si 3 wypadki, tym razem oby o si bez ofiar. Najniebezpieczniejszà drogà w gminie jest droga nr 580, zw aszcza na odcinku od Zielonek do Wojcieszyna. W ubieg ym roku w 28 wypadkach drogowych zgin y tam 4 osoby a 30 dozna o powa nych obra eƒ. G ównymi przyczynami wypadków by y: nadmierna pr dkoêç, wyprzedzanie na zakr tach i wymuszanie pierwszeƒstwa przejazdu. KOMENDANT OSTRZEGA Przyczynà wielu kolizji drogowych sà ostatnio dziury w jezdniach. Kierowcy, chcàc STACJ CJA A KONTROLI K POJAZDÓW ABCCDTE serdecznie ZAPRASZA klientów na rejestracje samochodów, ciàgników, przyczep i naczep (pe en zakres) O tarzew, ul. Poznaƒska 398 A, tel czynne pon. piàtek , soboty Komendant Powiatowy Policji podinsp. Jerzy Wierzchowski ominàç uszkodzonà nawierzchni, cz sto niespodziewanie skr cajà w bok lub hamujà. W wyniku gwa townych manewrów dochodzi do czo owych zderzeƒ i wielu st uczek. Komendant Jerzy Wierzchowski apeluje zatem o zmniejszenie szybkoêci na uszkodzonych nawierzchniach i zachowanie bezpiecznej odleg oêci mi dzy pojazdami. Najbezpieczniejszà receptà jest odleg oêç wyznaczana przez szybkoêciomierz przy 50 km/h- 50 m. Zawieszenie samochodu najbardziej niszczy si, gdy hamujàc wpadamy w dziur. Trzeba zatem zwolniç jeszcze na równej nawierzchni a wje d ajàc w wyrw puêciç hamulec. Szerokiej Drogi! JEDEN Z BEZPIECZNIEJSZYCH POWIATÓW Po dwóch miesiàcach 2002 roku, statystyki policyjne stwierdzajà, e powiat Warszawski Zachodni jest jednym z bezpieczniejszych na Mazowszu. Najwi ksze zagro enie w tym powiecie dla bezpieczeƒstwa publicznego wyst puje na terenie omianek, gdzie dzia ajà przest pcze grupy zorganizowane z terenów oliborza, gmina Babice pod wzgl dem zagro- eƒ znajduje si na 4 miejscu. Komendant Powiatowy Policji Jerzy Wierzchowski mo e pochwaliç si dobrà wykrywalno- Êcià przest pstw 59,3 % (wzrost w stosunku do minionego roku o 5,7 %). Dla porównania w powiecie Warszawskim, razem z miastem, wykrywalnoêç wynosi 32%. W naszym powiecie w 1999r wskaênik ten wynosi 40,5% w 2000r 46 % i w 2001r 50,8%. Ponadto ograniczono liczb przest pstw w stosunku do 2001r wskaênik dynamiki 92,6%.. Âwiadczymy tak e us ugi: wymiana oleju w samochodach osobowych i ci arowych geometria zawieszenia analiza spalin regulacja Êwiate badanie hamulców i amortyzatorów S à w naszej gminie takie miejsca, w które mo na wpaêç, ale wyjêç z nich trudno. JeÊli ktoê wybierze si w nocy na spacer po àkach w rejonie Borz cina, to mo e go spotkaç niemi a przygoda. Nagle, niczym w tajemniczej baêni, zapadnie si po prostu pod ziemi. W dzieƒ natomiast b dzie móg podziwiaç tam niesamowity krajobraz niczym z W adcy PierÊcieni lub innego filmu science fiction. Nie jest to jednak sceneria filmowa. To przedsi biorczy w aêciciele gruntów sprzedajà po cichu piasek. Byç mo e sà równie tacy, którzy nie wiedzà, e na ich ziemi powsta y gigantyczne wyrobiska? W roku ubieg ym i bie àcym nastàpi o nasilenie kradzie y piasku na dzia kach rolnych w rejonie wsi Borz cin Du y. Wyrobiska po nielegalnie pozyskiwanym piasku sà bardzo cz sto zasypywane zanieczyszczonà ziemià i odpadami budowlanymi (...) Zwracam si z uprzejmà proêbà o zwi kszenie cz stotliwoêci patroli... pisze Starosta Jan ychliƒski do Komendanta Powiatowego Policji Jerzego Wierzchowskiego. W otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego powsta problem, którego rozwiàzanie nie b dzie atwe. Ten problem trwa od lat mówi Piotr Czajkowski, inspektor do spraw ochrony Êrodowiska w UG Stare Babice. Ziemia w otulinie KPN jest s abej klasy i trudno wykorzystywaç jà rolniczo. Prawo jednak wyraênie okreêla, e Ze Skorpionem pewniej! JeÊli ktoê posiada domek jednorodzinny lub prowadzi dzia alnoêç gospodarczà, jest w aêcicielem warsztatu, sklepu lub hurtowni, mo e poprawiç swoje bezpieczeƒstwo korzystajàc z us ug renomowanej agencji ochrony. Na terenie Gminy Stare Babice dzia a Skorpion Security firma, w sk ad której wesz a Agencja Glok-Adam Moraczewski, dzia ajàca na naszych terenach przez ponad 10 lat. Fuzja firm zaowocowa a po àczeniem wieloletnich doêwiadczeƒ pracowników i wyborem najlepszego sprz tu. Skorpion mo e pochwaliç si dobrà wspó pracà z policjà i uj ciem wielu niebezpiecznych osób. powinna pozostaç w niezmienionej formie. Tymczasem kursujà tam dziesiàtki ci arówek, wywo àc piasek i przywo àc Êmieci z budów. Zdarza o si, e przy apywaliêmy kierowców na goràcym uczynku i jechaliêmy za nimi a do firm, które ich zatrudniajà. Sprawcy zanieczyszczeƒ sà zatem znani, nadal jednak pozostajà bezkarni. Wszystkie nasze interwencje w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Dziura w ca ym... Ârodowiska pozosta y bez echa. Na oficjalne pisma otrzymywaliêmy po kilku miesiàcach odpowiedê, e sprawców nie da si ustaliç, a sprawà powinniêmy zajàç si sami... Co mogà zrobiç inspektorzy ds. ochrony Êrodowiska w Babicach, dwie osoby z sercem podchodzàce do ratowania resztek naszego przyrodniczego pi kna? Nie majà uprawnieƒ, aby zatrzymaç samochód i wylegitymowaç kierowc. Mogà najwy ej spisaç numery ci arówki, zawiadomiç policj i skierowaç spraw do sàdu. Jednego dnia uda o im si 1 marca br. o godzinie 13, w pawilonach handlowych przy ul. Warszawskiej, m ody m czyzna próbowa obrabowaç sklep. Poniewa personel nie móg sobie z nim poradziç, uruchomiono instalacj antynapadowà. Odsiecz przyby a w ciàgu 2 minut. Agenci Skorpiona uj li z odzieja i przekazali go policji. Szybka interwencja by a mo liwa dzi ki zainstalowanemu w sklepie alarmowi. Na terenie Gminy istnieje ponad 600 chronionych obiektów i iloêç ta stale si powi ksza. Wszyscy pracownicy firmy zostali BEZPIECZNA GMINA nawet ustaliç 6 osób odpowiedzialnych za wyrobiska i zanieczyszczenia. Kierowcy zatrzymani przez policj t umaczyli, e dzia ajà za zgodà w aêciciela gruntu. Sprawcy nie zap acili w efekcie ani grosza, dostali tylko pouczenie, e tego w przysz oêci czyniç nie nale y, a Êmieci pozosta y... Inni, na których wczeêniej z o ono doniesienie do kolegiów ds. wykroczeƒ, nawet nie zostali zawiadomieni o tym, e z amali prawo. Sprawy uleg y przedawnieniu. W aêciciele gruntów majà prawo wpuêciç na swój teren ci arówki z gruzem, a nawet kopark, która b dzie tam spokojnie staç. Zacznie prac dopiero gdy okolica opustoszeje. Na wydobywanie piasku potrzebna jest bowiem koncesja. Poniewa o sprawie zrobi o si ju g oêno, proceder kwitnie w nocy lub nad ranem. Pewnego razu taka dzia alnoêç spowodowa a nawet zagro enie rurociàgu z ropà, który przebiega w aênie w Borz cinie i zosta niespodziewanie podkopany o 1 metr. Widocznie w pobli u by dobry piasek... Nielegalne pozyskiwanie piasku w rejonie gminy trwa nadal. KPN ma uzasadnione pretensje, inspektorzy skar à si na niemoc prawnà, a w aêciciele gruntów czujà si bezkarni. Problem narasta, zw aszcza gdy w okolicach buduje si kolejne centrum handlowe, gdzieê przecie trzeba wywieêç ziemi z wykopów i pozyskaç dobry piasek... Jak d ugo tak jeszcze? m. zweryfikowani pod wzgl dem kwalifikacji zawodowych. Sà to przewa nie byli wojskowi i policjanci. Przez lata dzia alnoêci Skorpion Security wypracowa sobie uznanie i zaufanie wielu klientów. W Polsce pracuje w strukturach tej firmy ponad 3 tys. osób posiadajàcych specjalistyczne przeszkolenie, gotowych naraziç w asne ycie dla bezpieczeƒstwa klientów. Niekonwencjonalne i nowoczesne techniki organizacji, nadzoru i kontroli, elastycznoêç i profesjonalizm stawiajà t firm w czo ówce polskiego rynku ochrony. Agencja Ochrony Skorpion Security (022) , Biuro Stare Babice ; ; e security.com.pl 8 9

6 ZDROWIE KULTURA SPORT DziÊ og aszamy konkurs na rymowane has o, podnoszàce bezpieczeƒstwo jazdy na rowerze. Preferujemy krótkie teksty, w których b dzie mowa o potrzebie posiadania Êwiate ka odblaskowego. Rymowanki na kartkach lub w kopertach z dopiskiem konkurs prosimy sk adaç do skrzynki Gazety Babickiej, TWOJE ZDROWIE W TWOICH R KACH Takie has o propaguje doktor Ewa Popek z OÊrodka Zdrowia w Borz cinie, która w àczy a si do akcji CZAS NA SERCE promujàcej zdrowie w gminie. Do realizacji tego programu powo ano 14 osób, a ca à akcj koordynuje p. Alicja Napurka z Gminnego OÊrodka Pomocy Spo ecznej. Ju od 1 kwietnia przychodnia w Borz cinie zaprasza na badania wykrywajàce zagro- enia chorobami uk adu krà enia. Pacjenci b dà poddani badaniu EKG, wykonany zostanie pomiar ciênienia, poziom cholesterolu i cukru we krwi, a tak e okreêlony wskaênik masy cia a, tzw. BMI. Wszystkie osoby w wieku lat, które czujà potrzeb wykonania takich badaƒ, a przede wszystkim nale àce do grup najwi kszego ryzyka (np. palacze i osoby z nadwagà) powinny jak najszybciej odwiedziç przychodni. Liczba pacjentów, którzy mogà zostaç w àczeni do kardiologicznego programu promocji zdrowia jest ograniczona, a wi c radzimy nie zwlekaç. Zach camy wszystkich, którzy do tej pory wizyt u lekarza odk adali na póêniej, aby zrobili to teraz. Mo na zg aszaç si przez najbli sze 3 miesiàce w godzinach pracy poradni ( ). Zacznijmy od skontrolowania kondycji serca poprzez wy ej wymienione badania. To pierwszy etap same badania nie leczà. Z wynikami pacjent powinien zg osiç si do lekarza pierwszego kontaktu w Borz cinie. Zostanie przyj ty poza kolejnoêcià, bez koniecznoêci wczeêniejszego zapisu. JeÊli zostanà stwierdzone odchylenia od normy, chory b dzie skierowany do lekarza kardiologa. OÂRODEK ZDROWIA w Borz cinie Du ym Z A P R A S Z A 13 kwietnia br. (sobota) w godz na BEZP ATNE badanie spirometryczne (badanie pojemnoêci p uc) szczególnie polecane dla palaczy. W celu usprawnienia przyj ç proponujemy zapisy tel.: Legion SERWIS Program organizowany przez NZOZ Medicus Familiaris przy wspó pracy Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych jest bezp atny. Promocja op aca si wszystkim bo procentuje zdrowiem. Kto wi c nie chce zostaç zaskoczony nag ym pogorszeniem stanu zdrowia, ma okazj wziàç to w swoje r ce. Naprawd warto wygospodarowaç troch czasu i wybraç si do przychodni na badania. Mo e okazaç si, e wyniki poprawimy bez przyjmowania leków. Poziom cholesterolu mo na obni yç poprzez w aêciwe od ywianie, aktywnoêç fizycznà i utrzymanie prawid owej masy cia a. Pacjenci otrzymajà od lekarzy ulotki dotyczàce odpowiedniej diety, mo na wybraç si na spotkania dotyczàce od ywiania. Najbli sze odb dzie si 23 kwietnia o godz. 16 tej w sali konferencyjnej U. G. Warto pomyêleç tak e o aktywnoêci fizycznej. W erze rozwoju motoryzacji, komputerów, telewizorów i kaset video zminimalizowaliêmy nasz wysi ek. Siedzimy w samochodach, siedzimy w pracy i relaksujemy si po pracy zasiadajàc w fotelu przed telewizorem. Siedzàcy tryb ycia mo e mieç wp yw na powstawanie choroby wieƒcowej przez zwiàzanà z nim oty oêç, która z kolei u atwia rozwój cukrzycy i nadci- Ênienia t tniczego. która znajduje si przed sekretariatem w Urz dze Gminy. Warto nie zapominaç o podaniu adresu i telefonu kontaktowego. Konkurs rozstrzygniemy ju w Êrod 17 kwietnia br. Zdj cie laureata zamieêcimy w kolejnym numerze. Rower ufundowa a firma Macieja Rogulskiego LEGION SERWIS z Warszawy, która posiada swoje sklepy przy ul. Doroszewskiego 7 i Górczewskiej 229. A wi c ju dziê przywróçmy do ask rowery i sprawdêmy czy nie wymagajà odrobiny pieszczot. Przydadzà si nied ugo, aby wziàç udzia w rajdzie, który zapowiadany jest na czerwiec. A do tego czasu spróbujmy przywróciç kondycj pogorszonà z powodu zimowej aury. Zaplanujmy przeja d ki rowerowe kiedy to tylko mo liwe. Jazda na rowerze zwi ksza prac serca i p uc, mo e podnieêç sprawnoêç uk adu sercowo p ucnego. Wysi ek fizyczny pomaga równie w zwalczaniu stresu, którego nie brakuje nam na co dzieƒ. Stwierdzono znacznà redukcj l ku, objawów depresyjnych i dra liwoêci bezpo- Êrednio po zakoƒczeniu zaj ç biegania. A wi c ruch to tak e recepta na dobry nastrój. JeÊli do tego wszystkiego dodamy decyzj o zerwaniu z na ogiem palenia to mamy ju prawie przepis na d ugowiecznoêç w dobrym zdrowiu. Pomocy w zerwaniu z paleniem mo emy szukaç w punktach konsultacyjnych, które dzia ajà na terenie gminy: 1. w Starych Babicach przy NZOZ Jumamed czynny w pierwszà i ostatnià Êrod miesiàca w godz w Borz cinie Du ym przy NZOZ Medicus Familiaris czynny w drugi i ostatni wtorek miesiàca w godz JeÊli komuê wszystkie powy sze argumenty i propozycje wydajà si niepotrzebne, niech podejdzie do problemu z kalkulatorem w r ce. Prosz policzyç, ile zarobimy nie kupujàc codziennie paczki papierosów, a ile stracimy gdy dopadnie nas zawa? Ka demu wydaje si, e jemu to nie grozi. Ale spróbujmy chwil zastanowiç si, jak yjemy? Czy naszym trybem ycia nie pracujemy sobie na zawa? YCZYMY ZDROWIA! (ale radzimy skorzystaç z powy szych propozycji). PROMOCYJNE ZABIEGI REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII OÊrodek Zdrowia w Borz cinie Du ym Medicus Familiaris czynny w godz zapisy tel IMPRESJE NA PO EGNANIE ZIMY Mimo, e pojawi y si ju pierwsze oznaki wiosny 27 lutego odby a si uroczystoêç ÊciÊle zwiàzana z odchodzàcà zimà. Do Izabelina, a konkretnie siedziby Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, zjecha y dzieci, m odzie i doroêli. O godz zaplanowano wernisa pokonkursowej wystawy pod has em Puszczaƒskie impresje zimowe. Imprez sponsorowa o Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a ca e spotkanie wraz z pocz stunkiem zorganizowa Wojcieszyƒski Dom Kultury. Sta ym zwyczajem laureaci oprócz nagród otrzymali r cznie wykonane dyplomy, które sà dzie em pracowni plastycznej dzia ajàcej przy tej placówce. OG OSZENIA Zarzàd Gminy Stare Babice og asza, e projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz Êci wsi Lipków b dzie wy o ony do publicznego wglàdu w dniach od 9 do 30 kwietnia 2002r. w siedzibie Urz du Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, w godzinach pracy Urz du. Plan wy o ony b dzie w pokoju nr 3 w Referacie Architektury - tel Zainteresowani mogà zg aszaç protesty i zarzuty na piêmie do Zarzàdu Gminy z podaniem oznaczenia nieruchomoêci w terminie nie d u szym ni 14 dni po up ywie okresu wy o enia. Przewodniczàcy Zarzàdu Krzysztof Turek Zarzàd Powiatu Warszawskiego Zachodniego og asza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bliznem Jasiƒskiego. Ul. Kopernika 14, gmina Stare Babice. Informacji udziela Wydzia OÊwiaty S.P.W.Z. tel Ostateczny termin sk adania ofert up ywa 30 kwietnia br. do godz.16. Panu JÓZEFOWI ROS ONOWI Serdeczne Wyrazy Wspó czucia z powodu Êmierci ojca Krzysztof Turek wójt gminy Ch tnych do wzi cia udzia u w konkursie plastycznym by o sporo. Do ràk komisji kwalifikacyjnej trafi o ponad 200 prac. Jednak do wystawy zakwalifikowa o si tylko 30. Wykonano je ró nymi technikami p askimi, poczynajac od tradycyjnych farb wodnych, po pastele, tusz i farby olejne na kartonie. Rozpi toêç wiekowa by a du a. Najm odszy uczestnik przedszkolak liczy sobie 5 lat. W imprezie uczestniczy y placówki szkolno wychowawcze z Leszna, Bieniewic, omianek, Kampinosu, Izabelina, Borz cina i St. Babic. Jury bardzo wysoko oceni o poziom przys anych prac, a liczne wycieczki szkolne do sali wystawowej KPN to potwierdzi y. Aktualnie nieco okrojonà z powodu braku miejsca ekspozycj mo na oglàdaç na pierwszym pi trze Urz du Gminy w Starych Babicach. Z przyjemnoêcià pisz o laureatach, poniewa g ównà nagrod GRAND PRIX (fot. 1) Wójt Gminy Stare Babice dzia ajàc na podstawie uchwa y Nr 179/2002 Zarzàdu Gminy Stare Babice z dnia 21 lutego og asza konkurs na stanowisko DYREKTORA Szko y Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach ul. Polna Stare Babice. Kandydatami przyst pujàcymi do konkursu mogà byç osoby spe niajàce wymagania okre- Êlone w Rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç osoby zajmujàce stanowiska dyrektorów (Dz. U. Nr 14 poz. 126 z póên. zmianami). Zg oszenie powinno zawieraç : pisemnà ofert zawierajàcà koncepcj z programem dzia ania Szko y Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, niezb dne dokumenty potwierdzajàce wymagania jakie powinien spe niaç kandydat na dyrektora okreêlone w wy ej cytowanym Rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Oferty nale y sk adaç osobiêcie do dnia 22 maja 2002 r. do godz w Urz dzie Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 (p. 18). Na kopercie nale y umieêciç personalia i adres kandydata. Bli szych informacji na temat konkursu udziela Inspektor ds. OÊwiaty, Kultury i Sportu tel lub KONKURS ODB DZIE SI DNIA 23 maja 2002 r. o godz W SALI KONFERENCYJNEJ URZ DU GMINY. ZDROWIE KULTURA SPORT otrzyma a Martyna Racka z pracowni plastycznej przy Domu Kultury w Wojcieszynie. KPN przyzna dwie nagrody Monice Lipiƒskiej (fot. 2) z Gimnazjum w Lesznie i Magdzie GoÊcickiej ze szko y Podstawowej nr 1 w omiankach. Nagrod publicznoêci otrzyma a Luiza Kimak z Gimnazjum w Lesznie za prac wykonanà w technice suchej pasteli. W sumie nagrodzono siedem osób. Pozosta ych uhonorowano wyró nieniami. Z babickich dzieci sà to: Mateusz Szemborowski, Ilona GoÊcimiƒska, Magda Luty, Ola Najmrodzka, Filip Skonka, Paulina Furmankiewicz, Bartek Kl czar i Magda Buchowiecka. Ewa Urnia -Szymaƒska Fot. Jerzy Pawlikowski fot. 1 fot. 2 Wójt Gminy Stare Babice dzia ajàc na podstawie uchwa y Nr 180/2002 Zarzàdu Gminy Stare Babice z dnia 21 lutego og asza konkurs na stanowisko DYREKTORA I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa Izabelin Kandydatami przyst pujàcymi do konkursu mogà byç osoby spe niajàce wymagania okreêlone w Rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç osoby zajmujàce stanowiska dyrektorów(dz. U. Nr 14 poz. 126 z póên. zmianami). Zg oszenie powinno zawieraç : pisemnà ofert zawierajàcà koncepcj z programem dzia ania I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych, opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, niezb dne dokumenty potwierdzajàce wymagania jakie powinien spe niaç kandydat na dyrektora okreêlone w wy ej cytowanym Rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Oferty nale y sk adaç osobiêcie do dnia 27 maja 2002 r. do godz w Urz dzie Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 (p. 18). Na kopercie nale y umieêciç personalia i adres kandydata. Bli szych informacji na temat konkursu udziela Inspektor ds. OÊwiaty, Kultury i Sportu tel lub KONKURS ODB DZIE SI DNIA 28 maja 2002 r. o godz W SALI KONFERENCYJNEJ URZ DU GMINY

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012

Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2011/2012 Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle. Platon Opiekunowie: mgr Aneta Wróbel/ mgr Joanna Baran I. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./ 2015 RADY GMINY LESZNO z dnia.2015 r.

UCHWAŁA NR /./ 2015 RADY GMINY LESZNO z dnia.2015 r. UCHWAŁA NR /./ 2015 RADY GMINY LESZNO z dnia.2015 r. projekt w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2015 roku Na

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY Prezydent Miasta Legionowo zamówił badania dotyczące postaw młodzieży legionowskiej wobec uzależnień. Koordynatorem tego projektu jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Badań dokonała Pracownia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 2847 UCHWAŁA NR XX/191/16 RADY GMINY RASZYN. z dnia 10 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 2847 UCHWAŁA NR XX/191/16 RADY GMINY RASZYN. z dnia 10 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 2847 UCHWAŁA NR XX/191/16 RADY GMINY RASZYN z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Działania podejmowane w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe Dla uczniów szkoły zostały zakupione kamizelki i elementy

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo