NR 3 (63) ISSN MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC"

Transkrypt

1 ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel ; ; fax zaprawy kleje GABINET STOMATOLOGICZNY R. B. Dereniewicz ul. Janowskiego 1, os. Latchorzew tel , Firmowy punkt sprzeda y Bauma-Unicom MINEX KOSTKI BAUMA MATERIA Y BUDOWLANE OPA, SKUP Z OMU Stare Babice, ul. Ogrodnicza 2 tel pon. - pt. godz , soboty CENY PRODUCENTA Warszawa, ul. Po czyƒska 98 tel ; A U T O K U R S Y tel ; tel. kom ZAPRASZA NA SOLARIUM TURBO 1 z za 1 min. pon.-piàtek w godz soboty w godz kursy programowe, Z tym kuponem rabat 5% jazdy doszkalajàce kat. B St. Matuszewski, Wojcieszyn, ul. Warszawska 618 FIRMA BUDOWLANA Józef Szopa Budowa domów, tynki, remonty uprawnienia budowlane Blizne Jasiƒskiego, ul. Kochanowskiego 16, tel SALON FRYZJERSKI AGNIESZKA Stare Babice ul. Rynek 13; tel ; tel. kom NR 3 (63) ISSN MIESI CZNIK GMINNY MARZEC 2002 MATERIA Y NA BUDOW DOSTARCZA P.P.H.U. SK AD sp.j. Biuro: Izabelin ul. 3 Maja 88 tel fax: Magazyn: tel Wypo yczalnia narz dzi: tel SALON KOSMETYCZNY PATI Zaprasza na: kosmetyk tradycyjnà zabiegi od ywczo-piel gnacyjne zabiegi intensywnie nawil ajàce manicure SOLARIUM ERGOLINE 43/4 1 z - 1 min. Babice Nowe Zapraszamy: ul. Ogrodnicza 1 (przy pawilonach) pon.-pt tel ; sobota JACEK ZAHL Przeprowadzki Przeprowadzki: biura domy mieszkania kompleksowe pakowanie US UGI TRANSPORTOWE tel. (022) tel. kom

2 Skoczymy do Unii? Na temat korzyêci i zagro eƒ zwiàzanych z przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej, powstaje wiele kontrowersji. Nikt tak naprawd dziê nie wie, ile stracimy, a ile zyskamy w europejskiej rodzinie. Wydaje si jednak, e w paƒstwach pi tnastki yje si atwiej ni w Polsce. Mo e warto... Kilka dni temu mieszkaƒcy naszej gminy mogli poszerzyç swojà wiedz na temat przysz ej integracji. W Urz dzie Gminy zorganizowano bowiem Tydzieƒ Zanim wyruszysz w drog... Rower jest najtaƒszym Êrodkiem lokomocji. SpecjaliÊci od fizyki twierdzà nawet, e pojazd ten najefektywniej zamienia energi w ruch. Zanim wyruszymy na wiosenne przeja d ki warto zatem skontrolowaç jego stan techniczny. Sprawny rower oznacza w praktyce przyjemnà jazd i bezpieczeƒstwo dla wszystkich u ytkowników dróg. Nie b dziemy jednak pisaç bana ów o potrzebie pompowania opon i smarowania aƒcucha. Nowoczesne rowery sk adajà si z tylu precyzyjnych elementów, e warto aby na poczàtku sezonu przejrzeli je fachowcy. PowinniÊmy natomiast sami skontrolowaç stan oêwietlenia roweru, zarówno lampek elektrycznych, jak i Êwiate ek odblaskowych. Pami tajmy, e w nocy kierowca samochodu oêlepiony Êwiat ami pojazdów jadàcych z przeciwka, nie b dzie w stanie zauwa yç nieoêwietlone- informacji o Unii Europejskiej (13-20 marca br.). Podzi kowania nale à si Wojewódzkiemu OÊrodkowi Doradztwa Rolniczego i Gminie, która udost pni a, jako punkt informacyjny, sal konferencyjnà. Mo na by o uzyskaç tam odpowiedzi na wiele pytaƒ. Oferowano tak e materia- y pozyskane z Centrum Informacji Europejskiej. Zainteresowanych przyjmowa a Maria Matuszewska (na zdj ciu) kierownik Powiatowego Zespo u Doradztwa go rowerzysty. Nawet Êwiate ko odblaskowe mo e wtedy uratowaç czyjeê ycie. W Warsztacie przy ul. Doroszewskiego 7 mo na szybko dokonaç niezb dnych napraw. Po naszym przeglàdzie rowery sà jak nowe powiedzia Krzysztof Kowalczyk. Wszystkich zainteresowanych najnowszà technikà rowerowà zapraszamy do sklepów Macieja Rogulskiego Legion Serwis, przy ul.górczewskiej 229 (naprzeciw supermarketu HIT) i przy ul. Doroszewskiego 7. Rolniczego Warszawa Zachód. Nasz sonda frekwencji przeprowadzony w pierwszych dniach dzia ania punktu informacyjnego nie wypad niestety imponujàco. W tym czasie przysz y zaledwie 52 osoby. Czy to oznacza, e dla wi kszoêci z nas wejêcie do Unii Europejskiej pozostaje abstrakcjà? Ludzie przychodzà g ównie ponarzekaç i posondowaç - powiedzia a Pani Maria. Powtarzajà si obawy przed przystàpieniem Polski do europejskiej wspólnoty. Wszyscy zastanawiajà si czy za du o nie stracimy na tym maria u i czy potrafimy ochroniç nasze ziemie przed wykupem przez Niemców. W gminie Stare Babice mamy g ównie ma e gospodarstwa (tylko jedno powy ej 15 ha) i ich w aêciciele bojà si zachodniej konkurencji. W Unii bowiem priorytet b dà mieli wi ksi producenci. Wi kszoêç rolników zainteresowanych jest rynkiem owoców i warzyw. Dla nich w aênie odby o si na ten temat szkolenie, które prowadzi Zbigniew Piper st. specjalista WODR. Przedstawiono równie zagadnienie funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce i Unii. W gminie nie zapomina si tak e o edukacji m odzie y. W szkole w Borz cinie zorganizowano wyk ad pt. ABC Unii Europejskiej. Co najbardziej interesuje naszych mieszkaƒców w ca ej tej batalii? -Pieniàdze. M odzi rolnicy pytali o mo liwoêç pozyskania dotacji z funduszy unijnych, starsi o renty strukturalne. No có, w dzisiejszych czasach nikogo to chyba nie dziwi. Zach camy wszystkich mieszkaƒców do czynnego udzia u w spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych dotyczàcych UE. Wiedza na temat integracji u atwi nam skok do Unii, dajàc wi kszà szans, e b dzie on na miar mistrza Ma ysza d ugi i z mi kkim làdowaniem. jm Zwiàzek Mi dzygminny Kampinos Gminy po o one w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego postanowi y dzia aç razem. 6 marca odby o si pierwsze zgromadzenie ZMK, w sk ad którego wchodzi równie nasza gmina. Zwiàzek b dzie podejmowa ró norodne dzia ania z zakresu ekologii, rozwoju turystyki i modernizacji dróg. Planuje si pozyskanie pieni dzy z Unii Europejskiej na projekty zwiàzane z modernizacjà infrastruktury. Byç mo e ju niebawem powstanie szlak turystyczny Chopinowska Droga. Rada Gminy Stare Babice wydelegowa a do Zwiàzku dwóch przedstawicieli: Longina Boguckiego i Henryka Kuncewicza. Reprezentantem gminy powo anym na mocy statutu jest wójt Krzysztof Turek. Dzia a tam równie klub rowerowy, którego cz onkowie, co niedziela je d à wspólnie do Kampinosu. Informacje pod tel lub na stronie internetowej: Wszystkiego Dobrego na wiosn! Kiedy S oƒce zaczyna mocniej przygrzewaç, a wszystko wokó rozkwita i budzi si do ycia, pojawiajà si nadzieje na lepsze dni i szcz - Êliwsze jutro. Z najlepszymi intencjami oddajemy dziê Naszym Czytelnikom kolejny, wiosenny numer Gazety Babickiej. JesteÊmy nowym zespo em redakcyjnym i wprowadziliêmy w miesi czniku kilka zmian. Wszystko po to, aby byç bli ej spraw Gminy i pe niej relacjonowaç wydarzenia, które mogà mieç wp yw na ycie jej mieszkaƒców. Na amach pisma chcemy stworzyç forum wymiany myêli, dlatego te prosimy o listy, w których Czytelnicy b dà informowaç nas o wszystkich sprawach zwracajàcych ich uwag. Zarówno o radoêciach, jak i o smutkach. B dziemy propagowaç dzia ania poprawiajàce jakoêç ycia w naszej najbli szej okolicy: sprawy zwiàzane ze zdrowiem, z bezpieczeƒstwem, a tak e z kulturà i wypoczynkiem. Tu równie znajdà si informacje, gdzie mo na za atwiç najpotrzebniejsze sprawy, zrobiç tanie zakupy lub odszukaç czynnà w nocy aptek. Wprowadzamy sta e dzia- y tematyczne, które u atwià odnalezienie potrzebnych informacji. B dziemy pisaç równie o sprawach ogólnopolskich, bezpoêrednio wp ywajàcych na nasze ycie, a tak e o dzia aniach zmierzajàcych do integracji z Unià Europejskà. W ka dym numerze zaproponujemy Czytelnikom udzia w konkursie z nagrodami. Tym razem mo na wygraç wspania y rower. Z okazji Âwiàt Wielkanocnych yczymy wszystkim du o zdrowia i przyjemnoêci z czytania Gazety Babickiej. Redakcja WA NE TELEFONY: Pogotowie ratunkowe 999 Pomoc lekarska ca odobowa Przychodnia w Starych Babicach Przychodnia w Borz cinie Du ym Policja 997 Komisariat Policji w Starych Babicach Stra po arna 998 Pogotowie gazowe 992 Wodociàgi i kanalizacja Eko Babice w godz lub w godz Poczta w Starych Babicach Rynek czynna pn.-pt. w godz Urzàd Gminy w Starych Babicach Telefon zaufania w gminie Stare Babice Informacja o sprzeda y leków Gazeta Babicka - miesi cznik Gminy Stare Babice Adres redakcji: Stare Babice, ul. Rynek 32, tel , fax ; Redaktor naczelny: Marcin ada. Sekretarz redakcji: Janina Tomczyk NUMER KONTA SBO Warszawa o/stare Babice Przygotowanie do druku i druk: Zak ad Poligraficzny UNIGRAF, tel , Blizne Jasiƒskiego, ul. eromskiego 1. W numerze: Ok adka Dzieci z ZSP w Borz cinie wykona y pi kne ozdoby wielkanocne. Karolina Skorupska z IIa yczy Weso ych Âwiàt 2 Unia Europejska w Gminie. Pami taj zanim wyruszysz. Âwiate ko mo e ratowaç ycie. Zwiàzek Mi dzygminny Kampinos. 3 Wszystkiego dobrego na wiosn! Zapraszamy na nasze amy. Z Gminy Z urz dów Z terenu 4 Bud et kryzysu z nadziejà w tle. Wójt Gminy Stare Babice mówi o planach na ten rok. 5 Ma ysz zach ca do komputerów. W Szkole Podstawowej w Borz cinie byliêmy na lekcji informatyki. O uêmiech dziecka. W naszej gminie nie ma g odnych dzieci. 6 Wielkanoc w liturgii i tradycji. Rozmowa z ks. pra atem Janem Szubkà. Mieszkaƒcy Naszej Gminy 7 Pó wieku razem. Wac awa i Mieczys aw Màkosa obchodzili niedawno z ote gody. Wspomnienie. UczciliÊmy pami ç wójta Stanis awa Zajàca. Bezpieczna gmina 8 Wpad na wie y. Wypadków Mniej. Napad o Êwicie. Komendant ostrzega. Par s ów o ciemniejszej stronie naszego ycia. 9 Dziura w ca ym. Kto sprzedaje nielegalnie piasek? Zdrowie Kultura Sport 10 Wygraj rower! Mo e warto spróbowaç, a szcz Êcie uêmiechnie si w aênie do Ciebie? Twoje zdrowie w Twoich r kach. Przychodnia w Borz cinie zaprasza na darmowe badania. 11 Impresje na po egnanie zimy. Warto zobaczyç pi kne prace m odych artystów. 12 Og oszenia. W Gazecie Babickiej og aszaç si warto. 2 3

3 Z GMINY Z URZ DÓW Z TERENU Z GMINY Z URZ DÓW Z TERENU Bud et kryzysu z nadziejà w tle... O tym, e gospodarka dzia a na zasadzie naczyƒ po àczonych nie musimy nikogo przekonywaç. Dekoniunktura jednej tylko bran y wp ywa na os abienie pozosta ych. Obecnie jednak mamy do czynienia z recesjà wszystkich aspektów ycia gospodarczego kraju, co powoduje, e z niepokojem patrzymy w przysz oêç. Jak na tym tle zarysowuje si bud et gminy Stare Babice? - zapytaliêmy wójta Krzysztofa Turka. Tegoroczny bud et jest bud etem kryzysu. Ju w ubieg ym roku dochody gminy by y mniejsze od spodziewanych. Kryzys spowodowa os abienie dynamiki dzia alnoêci gospodarczej i zmniejszenie si dochodów naszych mieszkaƒców, a co za tym idzie, zmniejszy y si wp ywy z podatków do bud etu gminy. W efekcie otrzymaliêmy oko o 12 % Êrodków mniej od spodziewanych. Nie powiod a si równie planowana wczeêniej sprzeda mienia komunalnego- dzia ek przemys owych w Klaudynie, poniewa dekoniunktura spowodowa a spadek popytu. Aby w pe ni zrealizowaç przyj te wczeêniej zadania, musieliêmy zaciàgnàç dwuletni kredyt w wysokoêci 1,5 mln z. Tegoroczny bud et uwzgl dnia zatem w pe ni realia naszej gospodarki, jest mniejszy od planowanego w ub.r. o oko o 3 mln z. Jednak w gminie realizuje si dwie imponujàce inwestycje? W ubieg ym roku rozpocz liêmy rozbudow gimnazjum i oczyszczalni Êcieków, inwestycje za oko o 11 mln z. Realizujemy je w sytuacji kryzysu gospodarki. Jedynà dobrà stronà dekoniunktury jest to, e firmy bioràce udzia w przetargach, zacz - y konkurowaç ze sobà opuszczajàc ceny. Inwestycje musimy dokoƒczyç w tym roku. Rozbudowa gimnazjum wynika z wprowadzonej reformy oêwiaty, a rozbudowa oczyszczalni powodowana jest powi kszeniem si w ostatnich latach sieci kanalizacyjnej. Przysz y rok b dzie du o atwiejszy. Nawet jeêli nie poprawi si sytuacja gospodarcza kraju, to po zakoƒczeniu budów, obcià enie dla bud etu gminy znacznie si zmniejszy. Zakoƒczenie rozbudowy oczyszczalni planujemy w czerwcu, a gimnazjum w sierpniu br. Jak zatem wyglàda bud et 2002 r. w liczbach? Po stronie dochodów gminy mamy z, a po stronie wydatków z. Ró nic pokryjemy z tzw. wolnych Êrodków z roku ubieg ego i dzi ki 2 mln z po yczki ekologicznej, uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska na rozbudow oczyszczalni. Uzyskanie po yczki od Funduszu Ochrony Ârodowiska jest niewàtpliwym sukcesem Gminy. O te pieniàdze stara si przecie bardzo wiele podmiotów w kraju i w sumie tylko nielicznym si udaje... To prawda, byç mo e uda o nam si przekonaç Fundusz racjonalnoêcià tej inwestycji w naszej gminie i zaawansowaniem prac, mo e pomog o nam równie po o enie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Sà to bardzo atrakcyjne Êrodki finansowe, oprocentowane ok. 8 % w skali roku, z opcjà 35 % umarzalnoêci, jeêli spe ni si wszystkie wymogi dotyczàce jakoêci budowy i sp acania odsetek. Robimy oczywiêcie wszystko, aby je spe niç. Jakie jeszcze inne wydatki obcià ajà bud et gminy? Musimy pami taç, e od 1994 roku gminy muszà same utrzymywaç swoje szko y, a subwencja oêwiatowa jest co roku mniejsza. W naszym wypadku, wydatki na ten cel poch aniajà ponad 40% bud etu. Dlatego te musieliêmy w tym roku szukaç oszcz dnoêci we wszystkich pozycjach wydatkowych. Mi dzy innymi, po konsultacjach z dyrektorami szkó, zdecydowaliêmy si zawiesiç zaj cia dodatkowe dla dzieci. Z naszych doêwiadczeƒ wynika o, e i tak nie w pe ni sà wykorzystywane. Przesun liêmy na nast pny rok wszystkie wydatki zwiàzane z remontami i modernizacjà. Oszcz dnoêci wprowadziliêmy tak e w Urz dzie Gminy. W bie àcym roku b dziemy prowadziç równie mniejsze inwestycje, jak np. wodociàg Mariew-Stanis awów, którego z przyczyn proceduralnych, nie uda o nam si zakoƒczyç w ubieg ym roku. Na budow pierwszego odcinka og osiliêmy ju przetarg. Na terenie gminy widaç tak e prace przy budowie chodników. Przed rokiem zawarliêmy porozumienie z Mazowieckim Zarzàdem Dróg Wojewódzkich, dotyczàce modernizacji ul. Warszawskiej. Niestety, dotàd nie przynios o ono oczekiwanych efektów, poniewa Zarzàd nie mia Êrodków na sporzàdzenie projektu przebudowy drogi. Wykonano jednak chodniki w Koczargach, Borz cinie, Wojcieszynie i Kwirynowie. Realizowane sà prace wynikajàce z innych porozumieƒ zawartych z Zarzàdem Dróg Powiatowych- jak np. w Babicach Nowych na ul. Ogrodniczej. Generalnie powstanà chodniki tam, gdzie jest instalacja odprowadzajàca wody deszczowe. B dà realizowane tak e prace przy naprawie poboczy od Babic do Koczarg Nowych. Jak Pan Wójt postrzega przysz oêç gminy? Po zakoƒczeniu ubieg orocznych inwestycji zajmiemy si rozbudowà sieci kanalizacyjnej, a w dalszej kolejnoêci modernizacjà dróg. Liczymy na pomoc Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska, poniewa prace nad kanalizacjà poch onà równie du o Êrodków. Obecnie sieç kanalizacyjna wykonana jest w 25 % domów. Z o yliêmy we wrzeêniu ub.r. wnioski w sprawie dotacji i spodziewamy si odpowiedzi w ciàgu najbli szych miesi cy. JeÊli wszystko u o y si pomyêlnie, to w ciàgu 5 lat mo emy skanalizowaç ca à gmin. Bez tych pieni dzy równie podejmiemy to zadanie, ale prace b dà trwa y znacznie d u ej. Nasza gmina ma wszelkie mo liwoêci do tego by si rozwijaç. Mieszkaƒców stale przybywa, osiedla si tu coraz wi cej ludzi z Warszawy. Dysponujemy jeszcze atrakcyjnymi dzia kami budowlanymi w Lipkowie i dzia kami przemys owymi w MoÊciskach. Tereny wyposa one sà we wszystkie potrzebne media, a wkrótce tak e w kanalizacj. Mamy zarówno szko y jak i oêrodki zdrowia. Mo emy zatem z pewnà dozà optymizmu patrzeç w przysz oêç. I tego w aênie ycz Wszystkim Mieszkaƒcom Naszej Gminy z okazji Âwiàt Wielkanocnych: optymizmu, zdrowia i wytrwa oêci w przedsi wzi ciach! S ucha i notowa M. ada Ma ysz zach ca do komputerów C zy nam si to podoba, czy nie, wspó czesny rozwój techniki nie jest mo liwy bez komputerów. Nic zatem dziwnego, e si gajà po nie coraz m odsi i ju nawet kilkuletnie dzieci ch tnie zasiadajà przed ekranami monitorów, bawiàc si postaciami z filmów rysunkowych. Komputery wkroczy y tak e do programów szkolnych, có jednak robiç, gdy nie wszystkie szko y na nie staç? Tym bardziej mi o nam s yszeç, e w Szkole Podstawowej imienia Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borz cinie dzia a od grudnia 7 komputerów O UÂMIECH DZIECKA i uczniowie mogà poznaç poczàtki informatyki. Komputery dostaliêmy na gwiazdk i dzieci bardzo si z nich ucieszy y mówi dyrektor szko y Irena Krajewska. Sprz t, który mieliêmy wczeêniej, nadawa si w aêciwie tylko do muzeum i nigdy dobrze nie funkcjonowa. OczywiÊcie nasze potrzeby sà nieco wi ksze, ale i tak jeste- Êmy bardzo wdzi czni Gminie za to co otrzymaliêmy. Lekcje z komputerami w tej szkole prowadzi Adam Brzostek informatyk-anglista. Obecnie korzystajà z nich dwie klasy szóste, po 4 godziny tygodniowo. -Jest to nowoczesny sprz t, mówi Pan Adam- z szybkimi procesorami 850 MHZ i pojemnymi dyskami 20 GB. Dla niewtajemniczonych podajemy, e komputery technologicznie starzejà si dosyç szybko, te jednak b dà nowoczesne jeszcze za rok. Chwilowo dzieci uczà si wykorzystujàc jedynie program Windows, na inne oprogramowanie Ârodki masowego przekazu co pewien czas z euforià informujà o akcjach do ywiania dzieci w szko ach. A w gminie Stare Babice bez zb dnego rozg osu dzieci do ywia si ju od dawna. Nawet nie wiedzia am, e robimy to ju tyle lat - dziwi si pani Krystyna Trojak - kierownik Gminnego OÊrodka Pomocy Spo ecznej, przeglàdajàc dokumenty. ZaczynaliÊmy w 1993 r. od 22 dzieci. W 2001 r. obiady fundowane przez Gmin (za kwot z ) jad o ju 32 dzieci. Listy potrzebujàcych zwykle zg aszajà szko y. Nauczyciele bowiem ze wzgl du na codzienny kontakt z dzieçmi majà o nich najwi cej informacji. JeÊli potrzeba do ywiania dziecka zostanie potwierdzona wywiadem Êrodowiskowym, a rodzice dostarczà wymagane zaêwiadczenie o dochodach, pomoc jest realizowana natychmiast. Dziecko ma zapewniony codzienny obiad w szkolnej sto ówce. Dzieci ze szko y w Borz cinie majà mo liwoêç zjedzenia dodatkowego posi ku dzi ki Towarzystwu Przyjació Dzieci. Uczniowie, g ównie z rodzin z problemem alkoholowym, ch tnie zostajà po zaj ciach szkolnych. Tu mogà wspólnie odrabiaç lekcje, uczestniczyç w zaj ciach Êwietlicowych, a przy tym nie muszà pami taç o zabieraniu dodatkowych kanapek. Posi ki przygotowujà sami z produktów zakupionych przez kierownika TPD. JeÊli wystarcza im fantazji i talentów kulinarnych przyrzàdzajà ciep e przekàski korzystajàc ze szkolnej kuchni. Dzieciakom podoba si to wspólne gospodarowanie, o czym Êwiadczy fakt, e w okresie Êwiàtecznym organizujà wspólny op atek samodzielnie przygotowujàc potrawy. Do ywianie dzieci w TPD finansuje Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. W tym roku pojawi a si dodatkowa i internet nie wystarczy o pieni dzy. Ale byç mo e ju wkrótce coê si zmieni. Podpisano bowiem umow mi dzy MEN i wydawnictwem na zakup potrzebnego oprogramowania w ramach pomocy naukowych. Jak zapewni a nas Pani Dyrektor, ju niebawem przyb dzie w szkole program Office i któryê z programów graficznych. W dalszej kolejno- Êci planuje si uruchomienie szkolnego serwera i pod àczenie do internetu. Ciekawostkà jest, e wszystkie komputery funkcjonujàce w jednej szkole, muszà mieç indywidualne oprogramowanie. Dobrze chocia, e szko y otrzymujà od firm handlowych specjalne rabaty. OczywiÊcie, oprócz nauki, dzieci bardzo lubià gry komputerowe. Najpopularniejszà grà w szkole sà skoki narciarskie. I tak, nasz mistrz olimpijski, nie tylko zach ca do sportu, ale i do komputerów. Komputery w szkole b dà pod àczone do internetu ju w kwietniu - powiedzia a nam dyr. Irena Krajewska mo liwoêç do ywiania wi kszej liczby dzieci dzi ki dofinansowaniu akcji w 70% przez bud et paƒstwa. Dotychczasowe kryteria dochodu przypadajàcego na cz onka rodziny zosta y zwi kszone o 200%. Dzi ki temu z darmowych obiadów b dzie mog o skorzystaç dodatkowo ponad 100 dzieci. GOPS ma ju nowe listy zg oszonych na do ywianie. Wydawanie obiadów uzale nione jest tylko od dostarczenia przez rodziców zaêwiadczeƒ o dochodach. Nie wiadomo czy bardziej nale y cieszyç si, e wi cej dzieci b dzie mia o zapewniony codzienny obiad czy smuciç, e obni a si poziom ycia mieszkaƒców gminy i wi cej rodzin jest zmuszonych korzystaç z pomocy spo ecznej. Pewne jest, e w naszej gminie dzieci nie chodzà g odne. A dziecko najedzone to dziecko uêmiechni te. I o to nam wszystkim chodzi. j.t. 4 5

4 MIESZKA CY NASZEJ GMINY Wielkanoc w liturgii i tradycji - rozmowa z ks. pra atem Janem Szubkà Czym jest Wielkanoc dzisiaj? Dla ludzi wierzàcych Âwi ta Wielkanocne przybli ajà dzie o zbawcze Jezusa Chrystusa, Jego M k, Âmierç i Zmartwychwstanie, które w aênie w tych dniach znajduje swoje apogeum. Na uroczystoêci te sk adajà si Niedziela Palmowa oraz tzw. Triduum Paschalne i Wielka Niedziela. Niedziela Palmowa gromadzi wiernych z palmami na pamiàtk uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy to ówczesny lud Êcieli przed Mesjaszem drog p aszczami i zielenià. Nasza obecnoêç w Êwiàtyni w Niedziel Palmowà nie tylko przybli a tamte wydarzenia, ale jest tak e potwierdzeniem wiary. Czytany w tym dniu opis M ki Paƒskiej wskazuje, e niebawem te wielkie radoêci zamienià si w ból i smutek. A co znaczy Pascha? Pascha to przejêcie. Najpierw dotyczy ona przejêcia Izraelitów z niewoli egipskiej do Ziemi obiecanej. W Nowym Testamencie oznacza przejêcie Pana Jezusa ze Êmierci do ycia. Dla nas dzisiaj jest to przejêcie cz owieka z niewoli grzechu do wolnoêci dziecka Bo ego. Triduum paschalne trzy dni Wielkiego Tygodnia (Wielki Czwartek, Piàtek i Sobota) pozwalajà na nowo prze ywaç pamiàtk Ostatniej Wieczerzy oraz M ki, Âmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W Wielki Czwartek wieczorem KoÊció sprawuje Msze Êw. Wieczerzy Paƒskiej. Jest to nawiàzanie do Ostatniej Wieczerzy, kiedy Pan Jezus spo ywa Pasch ze swymi uczniami w Wieczerniku. Tam te odprawi po raz pierwszy Msz Êw. Jest to wi c dzieƒ szczególnej wdzi cznoêci Chrystusowi za Eucharysti oraz Kap aƒstwo. W aênie w Wieczerniku Pan Jezus ustanowi te dwa Sakramenty. W Babicach mamy pi kny zwyczaj, piel gnowany ju od paru lat, e wierni tego dnia sk adajà podzi kowania i yczenia swoim Kap anom. Szczególny dzieƒ to Wielki Piàtek... Tak, Wielki Piàtek jest jedynym dniem w roku, kiedy nie odprawia si Mszy Êw., co nie znaczy, e wierni nie przychodzà do koêcio a. Wr cz przeciwnie.w ciàgu dnia wierni przybywajà adorowaç Pana Jezusa w Ciemnicy, czyli chcà byç z Nim w Ogrójcu, chwilach cierpienia, modlitwy, samotnoêci. Równie Liturgia tego dnia jest bardzo bogata, bowiem ukazuje opis M ki Paƒskiej oraz skupia si na adoracji Krzy a. OczywiÊcie istotnà sprawà jest przyjmowanie Komunii Êw., a póêniej w procesji przenosi si NajÊwi tszy Sakrament z Ciemnicy do Grobu Paƒskiego, który od tej chwili staje si miejscem adoracji, ciszy i modlitwy. W Wielkà Sobot przychodzimy bardzo licznie do koêcio a z tzw. Âwi conkà. Wielka Sobota to dzieƒ adoracji, która trwa a do póênego wieczora. Wierni przynoszàc do poêwi cenia tzw. Êwi conk przychodzà tak e do Grobu Pana Jezusa. Wieczorem zaê sprawo- wana jest Liturgia Wigilii Paschalnej, czyli Wigilii Zmartwychwstania Paƒskiego. Ceremonia rozpoczyna si od poêwi cenia ognia i zapalenia Pascha u, który jest znakiem Chrystusa Zmartwychwsta- ego, Âwiat oêci Êwiata. Przy tym paschale i zapalonych Êwiecach chrzcielnych wierni jeszcze raz sk adajà swoje przyrzeczenia chrzcielne. Odzywajà si te dzwony, które przez te dni na znak smutku i a oby milcza y; grajà na nowo organy, które zamilk y w Wielki Czwartek. O brzasku zaê wyrusza rezurekcyjna procesja i rozpoczyna si uroczysta Msza Êw. Wielkanocna. A co ze Êwi conkà? Zwyczaj ten przypomina czym sà Êwi ta paschalne. Przynoszone pokarmy nie sà przypadkowe, one majà swoje konkretne znaczenie, czego my sobie nawet nie uêwiadamiamy. Chleb przypomina mann, którà Bóg da Izraelitom podczas w drówki przez pustyni, jest znakiem chleba, który Chrystus rozmno y, a tak e znakiem chleba Eucharystycznego potrzebnego dla duszy. Mi so i w dliny przypominajà Baranka paschalnego, sk adanego w ofierze, którego spo ywali Izraelici przed wyjêciem z niewoli, a póêniej Jezus z Aposto ami podczas Ostatniej Wieczerzy oraz Baranka, którym jest sam Jezus Chrystus (zg adzi grzechy Êwiata przez z o onà z siebie ofiar ). Jajka spo ywane przy wielkanocnym Êniadaniu sà znakiem nowego ycia chrzeêcijanina z Chrystusem i w Chrystusie. Dlaczego Âwi ta Wielkanocne przypadajà ka dego roku innego dnia? Wielkanoc jest UroczystoÊcià, która przypomina mi dzy innymi ydowskà pasch i do niej nawiàzuje. A ydzi obchodzili te Êwi ta 14 nisan, czyli na prze omie marca i kwietnia. Dlatego te ustalono, e Wielkanoc przypadaç b dzie zawsze w niedziel po pierwszej, wiosennej pe ni ksi yca. Skàd si wzi a tradycja lanego poniedzia ku tzw. Êmigusudyngusu? Obecnie nie rozró niamy Êmigusu od dyngusu, ale niegdyê by y to dwie ró ne kategorie. Âmigus polega na oblewaniu wodà oraz uderzaniu dziewczàt po nogach rózgà z palmy. By okazjà do zalotów i m odzieƒczych flirtów. Dyngus zaê, to rodzaj wr czanych datków stanowiàcych wielkanocny okup. Z czasem jedno i drugie pomiesza o si i tak pozosta o do dzisiaj. Niestety, zdarza si, e zabawa ta przybiera zbyt du e rozmiary i zamiast zabawà staje si okazjà do chuligaƒskich wybryków. W tym roku poniedzia ek wielkanocny wypada 1 kwietnia, a to prima aprilis tradycja polegajàca na wzajemnym oszukiwaniu si. Dzisiaj ju troch zapomniana, ale dawniej prima aprilis by okazjà do wielu podst pów i zabaw. Jak widaç liturgia tych wielkich dni i tradycja jest wspania à lekcjà zawierajàcà bardzo bogate treêci. Warto do nich wcià na nowo si gaç, przypominaç i uczyç si. I nie potrzeba sprowadzaç z Zachodu dodatkowych zwyczajów i Êwiàt, które w Polsce niewiele znaczà, a cz sto prowadzà do pogaƒskich nawyków i sposobu bycia. Czego Ksiàdz Pra at yczy by naszym Czytelnikom? Chcia bym yczyç aby wszyscy, którzy uwa ajà si za wierzàcych, w tych dniach znaleêli czas, by wziàç udzia w Liturgii. To niezwykle przybli a do Chrystusa, pozwala odkryç wielkie bogactwo naszej wiary, a w prostych symbolach dostrzec najwi ksze tajemnice. Tym zaê, którzy nie wierzà, ycz, by wielkanocne tradycje i zwyczaje sk oni y ich do pewnej refleksji i zadumy, czym by yby Âwi ta, gdyby nie Chrystus i Jego Ofiara. A wszystkim, aby tak jak b dà zasiadaç do wspólnego wielkanocnego sto u i dzieliç si Êwi conym umieli dzieliç si ze sobà nawzajem mi oêcià, yczliwoêcià i dobrocià. Nie tylko w Âwi ta, ale ka dego dnia. sjm. Pó wieku razem P aƒstwo Wac awa i Mieczys aw Màkosa obchodzili w lutym br. z ote gody. Z gratulacjami przybyli przedstawiciele w adz gminy, by y tak e pi kne kwiaty i kosz s odyczy. Pani Wac awa urodzi a si w Latchorzewie i mieszka na terenie gminy przez ca y czas. Pami ta jeszcze dymy p onàcej stolicy w Powstaniu Warszawskim i tysiàce uciekinierów po jego upadku. Niemcy poszukiwali póêniej tych ludzi, a jedna z osób ukrywa a si nawet w gospodarstwie Pani Wac awy. Pami tam, jak moja mama zawiàza a kobiecie z powstania chustk na g owie i jak przyszli Niemcy, to mówi yêmy, e kobieta od lat pomaga nam w gospodarstwie i doi krowy. Takie by y czasy, wtedy wszyscy baliêmy si o swoje ycie... W latach powojennych na terenach naszej gminy y o si spokojnie, ale dosyç ci ko. Do najbli szego sklepu by o oko o 2 km, a b otniste drogi, zw aszcza na wiosn, przypomina y grz zawiska. Wsz dzie chodzi o si pieszo. Gmina Babicka by a wtedy w Jelonkach. Pan Mieczys aw pochodzi z Zagnaƒska, s ynnej miejscowoêci na kielecczyênie, gdzie króluje tysiàcletni dàb Bartek. Podczas wojny trafi na przymusowe roboty do prochowni w Pionkach. Tylko o w os uniknà Êmierci. Niemcy bowiem postanowili rozstrzelaç co 10 pracownika za sabota e w fabryce. Proch nie wybucha... KtóregoÊ dnia jednak na teren fabryki wjecha samochód z oznakami SS. WSPOMNIENIE C zasami brakuje odpowiednich s ów - wszystkie wydajà si zbyt banalne. Tak zdarza si, gdy chcemy napisaç o kimê wyjàtkowym, kto w yciu wyrasta ponad przeci tnoêç. Do takich ludzi nale a niewàtpliwie poprzedni wójt gminy Stare Babice Stanis aw Zajàc. Potwierdzajà to zgodnie wszyscy, którzy zetkn li si z Nim na swojej drodze yciowej. I chocia od Jego Êmierci up yn o ju siedem lat, w pami ci zarówno bliskiej rodziny, jak i wspó pracowników, kolegów i przyjació Stacho pozostaje ciàgle ywy. Wszyscy opowiadajà o Nim bardzo ch tnie, co Êwiadczy o tym, e pozostawi po sobie g ównie dobre wspomnienia. By pierwszym wójtem na tym terenie po powstaniu samorzàdów i da znakomity poczàtek rozkwitu gminy. Przez wi kszà cz Êç swojego ycia zwiàzany z rolnictwem, mia konkretnà wizj jego rozwoju w gminie i t wizj stara si realizowaç. Potrafi zaraziç innych swojà pasjà dzia ania, a nawet zjednaç przeciwników. W wa nych sprawach potrafi byç bezkompromisowy, a jednoczeênie, gdy by a taka mo liwoêç okazywa si ugodowym negocjatorem doprowadzajàcym do wr cz nieoczekiwanych rozwiàzaƒ. Najtrudniej jest przejàç pa eczk po mistrzu. Stanis aw Zajàc by niekwestionowanym liderem, cz owiekiem stworzonym do ycia publicznego i kontaktów mi dzyludzkich. Imponowa dynamizmem i skutecznoêcià rozwiàzywania problemów mówi obecny Wójt o swoim poprzedniku. Stawiajàc sobie poprzeczk bardzo wysoko, jednoczeênie Wysiedli z niego partyzanci z ugrupowania Ponurego. Niemcy ju póêniej nie próbowali nikogo rozstrzeliwaç. Bali si kolejnych odwiedzin. Pan Mieczys aw po wojnie trafi do Warszawy. By kierownikiem wielu budów, m.in. Muranowa, a póêniej Huty Warszawa, Zak adów: Kasprzaka, Nowotki i Hortexu w Przysusze. Za ci kà prac zosta uhonorowany medalami, m.in. Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzy em Zas ugi. Ch tnie wspomina czasy odbudowywania stolicy. W tamtych latach wi kszoêç robót wykonywa o si r cznie. Nie by o sprz tu, jedynie ma e windy, w których mieêci a si jedna taczka. Wykopy pod fundamenty robili opatami sami wozacy. Wozy konne dominowa y wtedy w stolicy. Ach, gdyby dzisiaj by taki zapa do pracy, bezrobocie na pewno zmniejszy oby si o po ow. KtóregoÊ dnia Pan Mieczys aw trafi do rodziny pod Warszaw i tam spotka Panià Wac aw. To by a mi oêç od pierwszego wejrzenia. Postanowili pobraç si ju po miesiàcu i w zgodzie prze yli pó wieku razem. Paƒstwo Màkosa majà 3 dzieci, 9 wnuków i 2 prawnuków. Gdy wszyscy zbierajà si na Êwi ta, przy stole zasiada 17 osób. Zarówno Âwi ty Miko aj, jak i Wielkanocny Zajàczek muszà si dobrze natrudziç... Dzisiaj jubilaci sà ju na emeryturze. Ch tnie uprawiajà przydomowy ogródek, czytajà ksià ki lub wspólnie gotujà. Cieszà si, e nareszcie w gminie majà pi kne chodniki, a nieopodal zatrzymuje si autobus, którym mogà jechaç po zakupy, czy do centrum Babic. Oby tylko zdrowie dopisywa o... Jubilaci dziê: Pani Wac awa (69) i Pan Mieczys aw (75) du o wymaga od innych. Dzi ki temu wyselekcjonowa zespó pracowników kompetentnych i rzeczowych. B dàc wymagajàcym szefem potrafi jednoczeênie w krótkim czasie zjednaç sobie ca à za og. Zostawi po sobie spuêcizn bardzo dobrych relacji prze- o ony podw adny. Stworzy w urz dzie gminy wr cz rodzinnà atmosfer. Prze amujàc stereotypy, z wi kszoêcià pracowników by po imieniu nie tracàc nic ze swojego autorytetu. Dba o dokszta canie swoich ludzi kierujàc ch tnych na studia podyplomowe, zadba o warunki pracy rozbudowujàc urzàd. Stworzy odpowiedni wizerunek gminy organizujàc urzàd na wskroê nowoczesny, z profesjonalnà kadrà. JednoczeÊnie, obok cech predysponujàcych do kierowania ludêmi by cz owiekiem przyjacielskim, o pozytywnym i radosnym podejêciu do ycia. Nie pozbawiony poczucia humoru, potrafi niejednokrotnie dzi ki dowcipowi roz adowaç k opotliwà sytuacj. Jego artobliwe komentarze sytuacyjne do dziê sà powtarzane w urz dzie. Lubi ludzi, a oni odwzajemniali Mu si tym samym. Prosz nie pisaç o tym, e pracownicy z o yli kwiaty na grobie wójta w rocznic Jego Êmierci - us ysza am w gminie zbierajàc wspomnienia. To zabrzmi jak oficjalna powinnoêç, a my idziemy na Jego grób z wewn trznej potrzeby, bo Go lubiliêmy. Teraz mo emy to okazaç ju tylko w ten sposób. Wyjàtkowi ludzie zawsze odchodzà zbyt wczeênie. Wójta Zajàca nie ma ju wêród nas, a jednoczeênie yje wêród nas. Mo na odejêç na zawsze by stale byç blisko. (ks. J. Twardowski) 6 7

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

Turawa i port lotniczy

Turawa i port lotniczy NR 14 (237) 20.10-9.11 ROK 2010 (XXII) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Turawa i port lotniczy W 2006, gdy obecne wojewódzkie w adze samorzàdowe Opolszczyzny rozpoczyna y kadencj, by y wielkie plany.

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1 str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB str. 4-7 Z cyklu z wizytà u Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie str.

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo