Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl"

Transkrypt

1 -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/13/10 Sucha Beskidzka dnia r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego ogloszonego przez : Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na: wykonanie modernizacjiwindy osobowej Kod wspólnego slownika CPV: : Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego:

2 I. Informacie oaólne Zamawiajacy: Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka TEL:(033) FAX:(033) httpllwww.zozsuchabeskidzka.pl REGON: , NIP: Oferent powinien zapoznac sie ze wszystkimi rozdzialami skladajacymi sie na specyfikacje istotnych warunków zamówienia. 1. Postepowaniejest prowadzone w trybie i na zasadach okreslonychw ustawie Prawo zamówienpublicznychz dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. nr 19, poz z póz. zmianami)zwanej dalej ustawa. 2. Postepowanie prowadzonejest w trybie przetargu nieograniczonegoo wartosci szacunkowej ponizej progów unijnychokreslonychw przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Podstawa prawna trybu udzieleniazamówieniapublicznego-art.10 ust.l oraz art Pzp. 4. Podstawa prawna opracowania SIWZ: - ustawa za dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, - RozporzadzeniePrezesa Rady Ministrówz dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacyod wykonawcyoraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (Dz.U.z 2009r. Nr 226, poz. 1817), - RozporzadzeniePrezesa Rady Ministrówz dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie sredniego kursu zlotego ws stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczeniawartosci zamówien publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 224, poz. 1796), - RozporzadzeniePrezesa Rady Ministrówz dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot wartosci zamówienoraz konkursów, od którychjest uzaleznionyobowiazek przekazywaniaogloszenuopwe(dz.u.z 2009nr 224, poz. 1795), - Kodeks Cywilny, - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz z póz. zm) 5. W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajacy bedzie jednakowo traktowal wszystkie podmioty ubiegajace sie o zamówienie publiczne, zgodnie z zasada uczciwej konkurencji, wg regul dotyczacych jawnosci postepowania i dokumentowaniu czynnosci w formie pisemnej. 6. Oferenci ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Zaleca sie, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, które moga byc konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 2 K.erh.lk ~'i"j J 7..ul'<iló;"lc;fPabl1cza1dt ~sbldi! Steaek

3 Formularzspecyfikacji istotnych warunków zamówienia jest udostepniany zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajacego, Zespól Opieki Zdrowotnej Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22,Blok"A",pietro S-l, pok. 016, oraz na stronie internetowej II. USZCZEGÓLOWIENIEPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY.. Przedmiotzamówienia. Przedmiotem postepowania jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiajacego tj. Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,roboty budowlane okreslone we WspólnymSlownikuZamówien(CPV)jako: glówny przedmiot zamówienia: CPV Instalowanie wind oraz przedmiot zamówienia uzupelnialacv: Roboty budowlane polegajace na wykonaniu modernizacjiwindy osobowej w BlokuA dla potrzeb Zespolu OpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,która obejmuje wykonanie zakresu robót zgodnie z przedmiarami robót, stanowiacymi zalacznik nr 3 do SIWZ i warunkami technicznymimodernizacji- zalaczniknr 4 do SIWZ. 2. ObowiazkiWykonawcy:. Wykonawcaudzieli min.2-letniejgwarancjina wykonanarobote.. Zamawiajacywyznaczy miejsce skladowania odpadów. Wykonawcazobowiazany jest na wlasny koszt i wlasnymi srodkami do ich usuniecia.. Prace zwiazane z modernizacja windy odbywac sie musza w trakcie normalnego funkcjonowaniaszpitala.. wlasciwego utrzymania i zabezpieczenia placu budowy,. koszty zuzytych mediów w trakcie realizacjizadania (energia elektryczna, woda), - ponosi Zamawiajacy,. umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom organów panstwowego nadzoru budowlanego i wyznaczonympracownikomzamawiajacego,. przestrzegania zasad srodowiskowychobowiazujacychu Zamawiajacego,. uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robót i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiór robót,. zapewnienia warunków bezpieczenstwa bhp i ppoz, zgodnie z wymogami obowiazujacymiu Zamawiajacego,okreslonymiw 6 projektuumowy.. w razie wystapienia wad i usterek powykonawczychusuniecia ich w terminie: -w przypadku instalacjielektrycznych,do 24 godzin od momentu ~WDik Dllat. Za _r/e6hbu1mycll S.hlDll 8teezek

4 zawiadomienia, - w przypadku usterek budowlanychdo 7 dni, 3. Zamawiajacyw razie koniecznoscizleci wykonanie prac dodatkowych, nieujetych zamówieniempodstawowym i nieprzekraczajacychlacznie wartosci 20% wartosci realizowanegozamówienia, niezbednychdo jego prawidlowego wykonania, których wykonaniestalo sie koniecznena skutek sytuacji niemozliwej wczesniejdo przewidzeniazgodniez art.67 ust. 1 pkt.5 a i b. 4.Zamawiajacywyznaczyinspektorów nadzorudo kontroli prowadzonych prac modernizacyjnych. 5. Cena oferty Sposóbwyliczenia ceny oferty. Cena oferty winna uwzglednic wszystkie zobowiazania i winna byc podana w zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie.. Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena moze byc tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres waznosci oferty.. Ceneoferty stanowi suma wartosci wszystkichjej elementów. Ceny powinny zawierac w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawce. UWAGA: Cene oferty i wartosc podatku od towarów i uslug oraz inne wartosci wykazane w Formularzu cenowym (zalacznik nr 2)- nalezy przedstawic z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokraglania liczb (zgodnie z 9 ust. 6 RozporzadzeniaMinistra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których maja zastosowania zwolnienia od podatkuod towarówi uslug (Dz. U. nr 95 poz. 798). 6. Warunki platnosci- przelew (min. 30 dni). 7. Termin wykonania- do r. III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta musi byc zlozona w trwale zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiescic: a) dokladny adres Wykonawcy(adres do korespondencjioraz kontaktowy numer telefonu), b) numer sprawy: ZOZ.XIII-224/DZP/13/10 c) napis okreslajacy przedmiot zamówienia publicznego: "Modernizacja windy osobowej w BlokuA" z napisem: "Nie otwierac przed dniem r. godzina 11:00 2. Zalecasie, zeby druga strona oferty zawierala: a) laczna liczbestron oferty, ~... ;1~ ~'l.~~~'(j,)~.\'6~~~ %~ ~..",~ ---

5 - - b)spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawierajacywykaz zlozonychdokumentów z podaniem nr strony na której dany dokument sie znajduje. 3.0ferta ma zawierac: a) wypelnionyformularz ofertowy(wg zalaczonego wzoru- zalaczniknr 1 do specyfikacji)oraz wypelnionyprzedmiar robót (zalacznik nr 3) wraz z dolaczona specyfikacja robót (zalaczniknr 4). b) podpisany projekt umowy -dokumentten stanowizalaczniknr 2 do specyfikacji. c) dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajacespelnianie przez Wykonawców warunków udzialu w postepowaniu (wymienionew rozdz. IVspecyfikacji), d )w przypadkuwykonawcówdzialajacychprzez pelnomocnikapelnomocnictwo, e) w przypadku Wykonawcówwspólnie ubiegajacychsie o zamówieniedokument stwierdzajacy ustanowienie przez Wykonawcówwspólnie ubiegajacych sie o zamówienie pelnomocnikado reprezentowania ich w postepowaniu o udzieleniezamówieniaalbo reprezentowania w postepowaniu w sprawie zamówieniapublicznego, S.Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SpecyfikacjiIstotnych w Zamówienia. G.Ofertenalezy sporzadzic w jezyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byc skladane wraz z poswiadczonymprzez Wykonawcetlumaczeniem na jezyk polski. 7. Wykonawcama prawo zlozyctylkojedna oferte B.Ofertai zalacznikido oferty (oswiadczeniai dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 9. W przypadkuskladania dokumentów w formie kopii,musza one byc poswiadczoneza zgodnosc z oryginalem przez osoby upowaznione. a) poswiadczenieza zgodnosc z oryginalemwinno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacyidentyfikacjepodpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem), b) w przypadku podpisywaniaoferty lub poswiadczaniaza zgodnosc z oryginalem kopiidokumentów przez osob(e)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)wykonawcy,nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo. W przypadkuudzielenia pelnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pelnomocnictwa wlasciwydo poszczególnychczynnosci. 10.Wykonawca ma prawo najpózniej w terminie skladania ofert zastrzec informacje, które stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji. 11.0swiadczenia i zaswiadczenia stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzula "zastrzezone przez Wykonawce" musza byc zapieczetowane w sposób gwarantujacy zachowanie w poufnosci ich tresci i nie moga byc trwale spiete z jawna oferta. jl rowaik 5 Qzbla wielihb. Sa n 8tec:r.!,"" UC:UYCI

6 12. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zaoisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla ponumerowana kolejnyminumerami. 13. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacyjej samoistna dekompletacje. 14. Wszelkiepoprawkilub zmianyw tekscie oferty (w tym zalacznikachdo oferty) musza byc parafowane (lub podpisane) wlasnorecznie przez osob(e)y podpisujac(a)e oferte. Parafka (podpis) winna byc naniesiona w sposób umozliwiajacyidentyfikacjepodpisu np. wraz z imienna pieczatka osoby sporzadzajacej parafke. IV. WARUNKIUDZIALUW POST POWANIUORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPELNUIANIATYCHWARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki, dotyczace: ~ posiadania uprawnien do wykonywaniaokreslonej dzialalnosci lub czynnosci,jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazekich posiadania; ~ posiadania wiedzy i doswiadczenia, ~ dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia ~ sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcamoze polegac na wiedzy i doswiadczeniu,potencjale technicznym, osobach zdolnychdo wykonaniazamówienialub zdolnosciachfinansowychinnych podmiotówniezaleznieod charakteru prawnego laczacych go z nimistosunków. Wykonawcaw takiej sytuacji zobowiazanyjest udowodniczamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymido realizacji,w szczególnosciprzedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanietych podmiotówdo oddania mu do dyspozycji niezbednychzasobów na okres korzystaniaz nich przy wykonywaniuzamówienia Wykonawcy,którzy nie wykazaspelnienia warunków udzialu w postepowaniu, podlegac beda wykluczeniuz udzialuw postepowaniu. 2. Z postepowania o udzieleniezamówieniawykluczasie: ~ wykonawców, którzy wyrzadzili szkode nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocnilo sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, ~ wykonawcóww stosunku, do których otwarto likwidacjelub których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem wykonawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewidujezaspokojenia wierzycieliprzez likwidacjemajatku upadlego; ~ wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat, lub skladek na ubezpieczeniaspoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymaniew calosci wykonaniadecyzji wlasciwego organu; ~ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko /f40w>:'o\y?'c- ",\e ~ \el\v- ~..~b )1.\~" i~\r....~'o\o -- -

7 srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; )o> spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanejgrupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; )o> spólkipartnerskie,którychpartneralubczlonkazarzaduprawomocnieskazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzyscimajatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; )o> spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazkuz postepowaniem o udzieleniezamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; )o> osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zalozycielskiego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; )o> podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowychza czynyzabronione pod grozba kary; )o> wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania lub poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty 7 ;';~JllllI~~ero"Cllc h A,bllez""cl Silbloa'!~<>'

8 osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udzial tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; ~ nie wniesli wadium do uplywu terminu skladania ofert, na przedluzony okres zwiazania oferta lub w terminie, o którym mowa wart. 46 ust. 3, albo nie zgodzili sie na przedluzenie okresu zwiazania z oferta; ~ zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw lub mogace miec wplyw na wynik prowadzonego postepowania; ~ nie wykazali spelniania warunków udzialu w postepowaniu Ocena spelnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia- nie spelnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3. Z tresci zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spelnil Jezeli Wykonawca nie zlozy w wyznaczonym termie wymaganych oswiadczen lub dokumentów okreslonych Rozd. IV siwz lub zlozy dokumenty i oswiadczenia zawierajace bledy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce w wyznaczonym przez siebie terminie, do ich uzupelnienia lub wyjasnienia ich tresci Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucona Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli: a) jest niezgodna z ustawa, b) jej tresc nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt.3, c) jej zlozenie stanowi cyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera bledy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzil sie na poprawienie omylki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt.3, h) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisów. 3. Wykaz oswiadczen i dokumentów, jakie maja dostarczyc Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu: ~ 1 Spelnieniewarunków, Warunek o których udzialumowa wart. 22 ust.! Dokument potwierdzajacy spelnienie - Oswiadczenie, o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.! - Wykaz dwóch robót w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i mieisca wykonania oraz zalaczeniem ~"~\t~~~ ~~ ~",\$\\)V se'o\o" lec."el

9 dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. 2 Nie podlega wykluczeniu z postepowania o - oswiadczenie o braku podstaw do udzielenie zamówienia publicznego na wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podstawie art. 24 ust.1 i 2 - aktualny odpis z wlasciwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 i 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy - aktualne (wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert) zaswiadczeniem wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego, potwierdzajace ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -aktualne (wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, 4. Jezeli wykonawca, wykazujac spelnienie warunku,o którym mowa w pkt. 1 tabela, tiret 2 niniejszej SIWZ,polega na zasobach innychpodmiotów, obowiazanyjest wykazac, ze w stosunku do tych podmiotówbrak jest podstaw wykluczeniaz postepowania o udzieleniezamówienia, poprzez zlozenie z oferta dokumentów wymienionychw pkt. 2 tabela niniejszejsiwzdotyczacychkazdego z tych podmiotów, o ile podmiotyte beda braly udzial w realizacjiczesci zamówienia. 5. Jezeli Wykonawcama siedzibe lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium RzeczypospolitejPolskiejsklada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia wykonawczegodo ustawy Pzp, w sprawie rodzajówdokumentów, jakich moze zadac Zamawiajacyod Wykonawcy,oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (RozporzadzeniePrezesa rady Ministrówz dnia 30 grudnia 2009r. Dz.U. Nr 226 poz. 1817). I(; f}l:i~lll3'_ ero Illlc ~ 9 "'-lilijd",,,,... ""~h6 Sllbioa Ste~1c

10 6. WszystkieOswiadczenia i dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny byc skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. 7. Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub wiecej podmiotów gospodarczych: 7.1. Wykonawcymoga wspólnie ubiegac sie o udzieleniezamówienia Jezeli oferta wspólna zlozona przez dwóch przez dwóch lub wiecej wykonawców zostanie wylonionaw prowadzonympostepowaniujako najkorzystniejszaprzed podpisaniemumowy w sprawie zamówieniapublicznego,zamawiajacy zazada w wyznaczonymterminie zlozenia umowyregulujacej wspólprace tych wykonawców, podpisanej przez wszystkichpartnerów, przy czymtermin, na jaki zostala zawarta, nie moze byc krótszy niz termin realizacjizamówienia Wykonawcyustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, a pelnomocnictwo fupowaznienie do pelnienia takiej funkcji wystawione godnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z wykonawców,winno byc dolaczone do oferty Oferta winna zawierac wszystkiedokumenty, oswiadczenia i informacjewymienione w punktach tabeli: a) pkt. 1 i 2: tiret 1 b) pkt.2 : tiret 2,3,4, dla kazdego partnera z osobna, pozostale skladane sa wspólnie Wykonawcywspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ponosza solidarna odpowiedzialnoscza wykonanie umowy. SDosób ocen Cena 100% wg wzoru 2.Sposób obliczania wartosci punktowej poszczególnych kryteriów. A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x ilosc czlonków komisji x Ranga Ck Wszelkie UDUStv i rabaty beda odliczone od wartosci koncowe" oferty gdzie: Cn - najnizsza cena zlozona w calosci zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilosc punktów uzyskanychprzez oferenta Ocena koncowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w punkcie 1. ~c ijs~ ~\\~~"\\f-1i~'r Q'f,\.\O "'. IlCf,f./f. ~, 10 ~\\,,\\\$

11 3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia. Zamawiajacy udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta : - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo zamówien publicznych z dnia r. (Dz.U.Nr 19 poz.177 z pózniejszymi zmianami)- - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ - zostala uznana za naj korzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. VII. WARUNKI I USTALENIA. KTÓREBEDAWPROWADZONE DO UMOWY. 1. Zamawiajacypodpiszeumowe z Wykonawca,którego oferta wygra postepowanie w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przeslaniazawiadomieniao wyborze najkorzystniejszejoferty, jezeli zawiadomienieto ostalo przeslanew sposób okreslonywart. 27 ust,2 ustawy, lub 10 dni -jezeli zostalo przeslanew inny sposób, lecz nie pózniej niz przed terminem zwiazaniaz oferta. 2. Zamawiajacymoze zawrzecumowe przed uplywem terminów okreslonychw pkt,l zgodnie art. 94 ust, 2 ustawy. 3. Tresc umowy zgodna bedziez trescia wzoru umowy, stanowiacymzalaczniknr 2 do niniejszejspecyfikacji z uwzglednienietresci wybranej oferty, VIII. MIEJSCEI TERMIN SKLADANIAOFERT. 1.0ferte w formie pisemnej nalezy zlozyc w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka,sekretariat lub przeslac poczta w terminie do dnia r. do godziny 10:00 (obowiazuje data wplywu na dziennik podawczy). 2.Wykonawcamoze wprowadziczmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnieniado zlozonychofert pod warunkiem, ze Zamawiajacyotrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniuzmian, poprawek itp. przed uplywem terminu skladaniaofert. 3.Powiadomienieo wprowadzeniuzmian musi byc zlozonewg takich samychzasad jak skladanaoferta, z dopiskiem "ZMIANA". 4.Koperty oznakowanedopiskiem "ZMIANA" zostanaotwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniupoprawnosciprocedury dokonaniazmian, zostanaone dolaczonedo oferty. 5.Wykonacama prawo przed uplywem terminu skladaniaofert wycofac sie z postepowaniapoprzezzlozenie pisemnegopowiadomienia(wg takich samych zasadjak wprowadzaniezmian i poprawek)z napisemna zewnetrznej kopercie "WYCOFANIE". G.Kopertyoznakowanew ten sposób bedaodczytywanew pierwszej kolejnosci.po stwierdzeniu poprawnoscipostepowaniawykonawcyw zakresiewycofania oferty, oferty wycofane nie beda odczytane. 7.0ferty zlozone po terminie zostana zwrócone Wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu przewidzianegona wniesienieprotestu - art. 84 ust. 2 ustawy. "'~f<jzll~e!.!'ltllllc "'''J-6U~}'~ II ~f)'b.fljasteczelc

12 IX. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN W SPRAWACH DOTYCZACYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWZAMÓWIENIA. 11. Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienie dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych z SIWZ, sposobu przygotowania i zlozenia oferty kierujac swoje zapytania na pismie. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie zostanie skierowane i dostarczone Zamawiajacemunie pózniej niz 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynal nie pózniej niz do konca dnia, w którymuplywapolowawyznaczonegoterminuskladania ofert, z zastrzezeniem ustepu la i lb art.38 ustawy Pzp. Pisemna odpowiedz zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz przeslana uczestnikompostepowania, którzy zwrócilisie o SIWZ,bez wskazania zródla zapytania. Do kontaktu z Wykonawcamiw sprawach jw. upowaznienisa: Sabina Steczek Agnieszka Hajdyla Tomasz Los } faks (033) w godz Wszelka korespondencje dotyczaca w/w postepowania nalezy kierowac do Sekretariatu ZOZ-u w godz. 700_1445 Zamawiajacy dopuszcza tylko pisemna forme porozumiewania sie. 2. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebranych Wykonawców w celu wyjasnienia ewentualnych watpliwoscidotyczacychsiwz. X. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCHZMIAN W SIWZ. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofert zamawiajacy moze zmodyfikowac tresc dokumentów skladajacych sie na SIWZ. O kazdej zmianie zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie kazdego uczestnika postepowania oraz zamiescija na stronie internetowej. W przypadku,gdy zmiana powodowac bedzie koniecznoscmodyfikacjiofert, wszelkie prawa i zobowiazania- oferenta i zamawiajacego beda podlegaly nowemu terminowi,zgodnie z art.38 pkt.6 umowy. XI. TERMIN ZWIAZANIA WARUNKAMI OFERTY. Wykonawcazwiazanyjest oferta przez 30 dni liczacod dnia, w którym uplywa termin skladania ofert. ( _~?'i''''.., I.).",,;j6rt/O'.:...'O\\'W.. ~~;b' ~- ~.. v,..,',.12..i?,v. \) "~~ 9""~'" ~.V' \

13 XII. MIEJSCEI TRYB OTWARCIAOFERT. Komisyjne otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbedzie sie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiejul. Szpitalna 22, sala konferencyjna blok "C"pierwsze pietro w dniu godzinie 1100 Wynikiprzetargu obowiazuja po ich zatwierdzeniuprzez DyrektoraZOZ. XIII. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO. 1. Bezposrednioprzedotwarciemofert Zamawiajacypoda kwote, jaka zamierzaprzeznaczycna sfinansowaniezamówienia. 2. Zamawiajacypo otwarciu ofert, w obecnosci wszystkich oferentów przekaze uczestnikompostepowaniaprzetargowegoinformacjedotyczace: - nazwyoferenta - przedmiotuoferty - ceny oferty 3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 doreczone zostana oferentom, którzy nie byli na otwarciu ofert na ich wniosek. 4. Oferty, opinie bieglych, oswiadczenia, zawiadomienia, wnioskii inne dokumenty i informacje skladane przez Zamawiajacego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznegostanowia zalacznikido protokolu. 5. Protokólwraz z zalacznikamijest jawny, z wyjatkiem informacjizastrzezonych przez oferenta, ze nie moga byc udostepnione innym uczestnikom postepowania. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszejlub uniewaznieniupostepowania, z tym, ze oferty udostepnia sie od chwiliich otwarcia. 6.Zamawiajacydokona poprawienia omylek w ofertach Wykonawcówzgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp oraz ponizszymizasadami. Zamawiajacypoprawi w ofercie: 6.1. oczywisteomylkipisarskie- przez oczywistaomylke pisarska nalezy w szczególnoscirozumiec widoczniemylna pisowniewyrazu, ewidentny blad gramatyczny, niezamierzoneopuszczeniewyrazu lub jego czesci itp., 6.2. oczywisteomylkirachunkowe, Zamawiajacyprzyjmie,ze : a) poprawnie podano cene ryczaltowabez wzgledu na sposób jej obliczenia, b) jezeli cena ryczaltowa podana liczbanie odpowiada cenie ryczaltowej podanej slownie, wlasciwajest cena ryczaltowa podana slownie, c) jezeli obliczonacena nie odpowiada sumie cen ryczaltowych,poprawnie podano poszczególne ceny ryczaltowe inne omylkipolegajace na niegodnoscioferty ze specyfikacjaistotnych warunków zamówienia niepowodujace istotnychzmian w tresci oferty Zamawiajacyzastrzega, ze katalog wymienionyw ppkt 6.2 a-c, nie wyczerpuje mozliwoscipoprawieniaoczywistychomylek rachunkowych. Zamawiajacypoprawi wszystkieoczywisteomylkirachunkowe, które wystapia w ofertach, wynikajacez blednego dodawania, odejmowania, mnozenia lub dzielenia. Zamawiajacyuwzglednirówniez konsekwencje ()~/.". ~_lqe~<..-1l16 <\ /". S. I1Jk!~J" ~ t}... "I.

14 rachunkowedokonanych w powyzszysposób poprawek. 8. Zamawiajacypo rozstrzygnieciuwynikówprzetargu przekaze wszystkimoferentom: - wyborze najkorzystniejszejoferty, podajac nazwe, siedzibe i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz firmy, siedziby i adresy wykonawców,którzy zlozyliofert, a takze punktacje przyznana oferta w kazdym kryteriumoceny ofert i laczna punktacje, -wykonawcach,których oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, -wykonawcach,którzy zostali wykluczeniz postepowania o udzieleniezamówienia publicznego,podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, -terminie, okreslonymzgodnie z art. 94 ust. 1, po którego uplywie umowa w sprawie zamówieniapublicznegomoze byc zawarta. xv. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawce,którego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacypowiadomio miejscu i terminie podpisania umowy. 2. Jezeli Wykonawca,którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,zamawiajacymoze wybrac oferte najkorzystniejszasposród pozostalychofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki, uniewaznieniapostepowania. XVI. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych, przysluguja Wykonawcom, jezeli ma lub mial interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacegoprzepisówustawy. XVII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Wszelkie czynnosci podejmowane przez Wykonawce w toku postepowania wymagaja dla swej skutecznosci dolaczenia dokumentów potwierdzajacych uprawnienie osoby podpisujacej do reprezentowania firmywykonawcy 2. Powyzsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiajacy dysponuje juz odpowiednimidokumentami zlozonymiw toku danego postepowania. 3. Zamawiajacynie zamierza zwolaczebrania Wykonawców. 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcówwspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,bedzie zadal zlozenia umowy regulujacej wspólprace Wykonawców. ~.~ ;1"".'...,.~ f-(o~,.~.:,.. 1.,:P ~ 4..'-" ~.--.. ~-,~\~'

15 Zamawiajacy nie zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o którym stanowi art. 147 Prawa zamówien publicznych. 6. Zamawiajacynie przewidujezwrotu kosztów udzialu w postepowaniu. 7. Zamawiajacynie przewidujeaukcjielektronicznej. 8. Zamawiajacynie zamierza zawierac umowy ramowej. 9. Zamawiajacynie dopuszcza skladania ofert czesciowychi wariantowych. 10. Zamawiajacynie zamierza ustanowic dynamicznegosystemu zakupów. Zalaczniki do specyfikacji: - Formularz ofertowy- zalacznik nr 1 - Projekt umowy - zalacznik nr 2 - Przedmiar robót - zalacznik nr 3 - Warunki techniczne modernizacji- zalacznik nr 4 K~e,zl:.!h; l,amó 1. nlk PabliaDya... Sabina teczek ( podpis sporzadzajacego),ielrtlzajacego) 15

16 Zalacznik nr 1 Formularzofertowy PIERWSZA STRONA OFERTY - WZÓR- FORMULARZ OFERTOWY MODERNIZACJA WINDY OSOBOWEJ I. Nazwa i adres oferenta: Województwo: Regon:, Powiat:, NIP: II.Wartosc ofertv oqólem: bez VAT: slownie: z VAT: slownie: w tym : 1. Termin rozpoczecia prac -do 5 dni od podpisania umowy. 2. Termin zakonczenia prac: do r. 3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen. 4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych oferta przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Roboty objete zamówieniem zamierzamy wykonac samil zamierzamy zlecic - powierzyc podwykonawca 6. Zobowiazujemy sie do zawarcia pisemnej umowy wg projektu stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej specyfikacji w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Zalacznikami do oferty sa: (wymienic) III. Warunki platnosci przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru robót i wystawienia faktury. 16

17 IV. Warunki gwarancji: - na wykonanie przedmiotu umowy udzielamy (min 2-letniej) gwarancji, V. Zobowiazania i oswiadczenia: Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z: )o>warunkami wykonywania uslugi )o> przedmiarami robót )o> miejscem realizacji Na podstawie wynikówpowyzszych ogledzin stwierdzamy, ze przyjmujemyzamówienie na realizacje w/w uslugi w calosci i bez zastrzezen. Modernizacjewykonamy zgodnie z obowiazujacymiprzepisamiprawa,normami,normatywamioraz zasadami wiedzy. data, podpis lupowaznionego przedstawiciela oferental 17

18 , wzor DRUGA STRONAOFERTY -WZÓR- SPIS TRESCI OFERTY Dokument wymagane w SIWZ Strona 1. Oswiadczenia 2. Dokumenty: a) ZUS b) UrzadSkarbowy c) KRS 3. Itd. Oferta zawiera stron: Osoba upowazniona do kontaktów z Zamawiajacym Nazwisko i Imie telefon faks Oswiadczam, iz zapoznalismy sie z warunkami okreslonymi w specyfikacji i nie wnosimy zastrzezen. Podpis osoby reprezentujacej firme

19 UMOWA /10 W dniu... pomiedzyzespolem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, zwanym dalej Zamawiajacym,reprezentowanymprzez: mgr Janusz Baczewski - Dyrektor ZOZ Sucha Beskidzka a Firma zwanadalej Wykonawca,reprezentowanaprzez: W wyniku wyboru oferty Wykonawcy zlozonejw postepowaniuprzetargowym w trybie przetarg nieograniczony"modernizacja dzwigu osobowego"(znak: ZOZ.XIII- 224/DZP/13/10) prowadzonymprzez Zamawiajacego,zostala zawarta umowa o nastepujacejtresci: Przedmiot umowy 1 1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawcazobowiazujesie do wykonania modernizacji dzwigu osobowegow Bloku A w Szpitaluw Suchej Beskidzkiejw zakresie: Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla opracowany na podstawie dokumentacji kosztorys ofertowy oraz warunki techniczne modernizacji dzwigu stanowiace zalaczniki do oferty przetargowej. 2 Zamawiajacyzobowiazujesie do powolania inspektora nadzoru: - robót budowlanych,w osobie mgr inz. KrzysztofSzczech - robót elektrycznych,w osobie Stanislaw Bajdo którzy dzialaja w jego imieniu. Wartosc umowy 3 Wartosc robót, o których mowa w 1 wynosi: netto: ( ) slownie brutto: 19

20 ( slownie ). Termin i warunkiwykonania Prace, o których mowa w 1 zostana wykonane do dnia r. Warunki platnosci 5 Zaplata za wykonana modernizacjena podstawiefaktury wystawionej przez Wykonawce, bedziedokonana przelewembankowymw terminie 30 dni od daty wystawieniafaktury. 4 Obowiazki Wykonawcy 6 1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac i utrzymywac na swój koszt ogrodzenie terenu modernizacji, strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnic warunki bezpieczenstwa bhp i p.poz. 2. Wszelkie maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania robót dostarczy Wykonawca. 3. W czasie realizacji robót Wykonawca bedzie skladowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i usuwal zbedne materialy, odpady i smiecioraz niepotrzebne urzadzeniaprowizorycznew wyznaczonymmiejscu. Wykonawcazobowiazanyjest na wlasny koszt i wlasnymi srodkami do ich usuniecia. 4. Wykonawcazobowiazujesie do umozliwieniawstepu na teren budowy pracownikom organów panstwowegonadzoru budowlanego,do których nalezy wykonywanie zadanokreslonychustawa - Prawobudowlanei innych uprawnionychorganów kontrolnychoraz do udostepnieniaim danych i informacji wymaganych stosownymi przepisami. 5. Wykonawca zobowiazany jest do podjecia ponizszych dzialan, celem przestrzegania obowiazujacych wymagan bezpieczenstwa pracy: 5.1.Przed rozpoczeciem zlecenia: podpisac protokól wspóldzialania w Sekcji BHP ZOZ Sucha Beskidzka - uzyskac w sekcji BHP ZOZ Sucha Beskidzka instruktaz w zakresie zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia dla wlasnych pracowników (pracowników podwykonawców). 5.2.W trakcie realizacji zlecenia Wykonawca zobowiazany jest wykonywac prace zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami. 7.Wykonawca zobowiazany jest przestrzegac zasad srodowiskowych zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do umowy

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 www.pogotowie.radom.pl tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286 nr sprawy: RSPR-VIII-4PN/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU

WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20 kv do wymogów Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo