Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl"

Transkrypt

1 -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/13/10 Sucha Beskidzka dnia r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego ogloszonego przez : Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na: wykonanie modernizacjiwindy osobowej Kod wspólnego slownika CPV: : Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego:

2 I. Informacie oaólne Zamawiajacy: Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka TEL:(033) FAX:(033) httpllwww.zozsuchabeskidzka.pl REGON: , NIP: Oferent powinien zapoznac sie ze wszystkimi rozdzialami skladajacymi sie na specyfikacje istotnych warunków zamówienia. 1. Postepowaniejest prowadzone w trybie i na zasadach okreslonychw ustawie Prawo zamówienpublicznychz dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. nr 19, poz z póz. zmianami)zwanej dalej ustawa. 2. Postepowanie prowadzonejest w trybie przetargu nieograniczonegoo wartosci szacunkowej ponizej progów unijnychokreslonychw przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Podstawa prawna trybu udzieleniazamówieniapublicznego-art.10 ust.l oraz art Pzp. 4. Podstawa prawna opracowania SIWZ: - ustawa za dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, - RozporzadzeniePrezesa Rady Ministrówz dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacyod wykonawcyoraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (Dz.U.z 2009r. Nr 226, poz. 1817), - RozporzadzeniePrezesa Rady Ministrówz dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie sredniego kursu zlotego ws stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczeniawartosci zamówien publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 224, poz. 1796), - RozporzadzeniePrezesa Rady Ministrówz dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot wartosci zamówienoraz konkursów, od którychjest uzaleznionyobowiazek przekazywaniaogloszenuopwe(dz.u.z 2009nr 224, poz. 1795), - Kodeks Cywilny, - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz z póz. zm) 5. W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajacy bedzie jednakowo traktowal wszystkie podmioty ubiegajace sie o zamówienie publiczne, zgodnie z zasada uczciwej konkurencji, wg regul dotyczacych jawnosci postepowania i dokumentowaniu czynnosci w formie pisemnej. 6. Oferenci ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Zaleca sie, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, które moga byc konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 2 K.erh.lk ~'i"j J 7..ul'<iló;"lc;fPabl1cza1dt ~sbldi! Steaek

3 Formularzspecyfikacji istotnych warunków zamówienia jest udostepniany zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajacego, Zespól Opieki Zdrowotnej Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22,Blok"A",pietro S-l, pok. 016, oraz na stronie internetowej II. USZCZEGÓLOWIENIEPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY.. Przedmiotzamówienia. Przedmiotem postepowania jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiajacego tj. Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,roboty budowlane okreslone we WspólnymSlownikuZamówien(CPV)jako: glówny przedmiot zamówienia: CPV Instalowanie wind oraz przedmiot zamówienia uzupelnialacv: Roboty budowlane polegajace na wykonaniu modernizacjiwindy osobowej w BlokuA dla potrzeb Zespolu OpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,która obejmuje wykonanie zakresu robót zgodnie z przedmiarami robót, stanowiacymi zalacznik nr 3 do SIWZ i warunkami technicznymimodernizacji- zalaczniknr 4 do SIWZ. 2. ObowiazkiWykonawcy:. Wykonawcaudzieli min.2-letniejgwarancjina wykonanarobote.. Zamawiajacywyznaczy miejsce skladowania odpadów. Wykonawcazobowiazany jest na wlasny koszt i wlasnymi srodkami do ich usuniecia.. Prace zwiazane z modernizacja windy odbywac sie musza w trakcie normalnego funkcjonowaniaszpitala.. wlasciwego utrzymania i zabezpieczenia placu budowy,. koszty zuzytych mediów w trakcie realizacjizadania (energia elektryczna, woda), - ponosi Zamawiajacy,. umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom organów panstwowego nadzoru budowlanego i wyznaczonympracownikomzamawiajacego,. przestrzegania zasad srodowiskowychobowiazujacychu Zamawiajacego,. uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robót i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiór robót,. zapewnienia warunków bezpieczenstwa bhp i ppoz, zgodnie z wymogami obowiazujacymiu Zamawiajacego,okreslonymiw 6 projektuumowy.. w razie wystapienia wad i usterek powykonawczychusuniecia ich w terminie: -w przypadku instalacjielektrycznych,do 24 godzin od momentu ~WDik Dllat. Za _r/e6hbu1mycll S.hlDll 8teezek

4 zawiadomienia, - w przypadku usterek budowlanychdo 7 dni, 3. Zamawiajacyw razie koniecznoscizleci wykonanie prac dodatkowych, nieujetych zamówieniempodstawowym i nieprzekraczajacychlacznie wartosci 20% wartosci realizowanegozamówienia, niezbednychdo jego prawidlowego wykonania, których wykonaniestalo sie koniecznena skutek sytuacji niemozliwej wczesniejdo przewidzeniazgodniez art.67 ust. 1 pkt.5 a i b. 4.Zamawiajacywyznaczyinspektorów nadzorudo kontroli prowadzonych prac modernizacyjnych. 5. Cena oferty Sposóbwyliczenia ceny oferty. Cena oferty winna uwzglednic wszystkie zobowiazania i winna byc podana w zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie.. Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena moze byc tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres waznosci oferty.. Ceneoferty stanowi suma wartosci wszystkichjej elementów. Ceny powinny zawierac w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawce. UWAGA: Cene oferty i wartosc podatku od towarów i uslug oraz inne wartosci wykazane w Formularzu cenowym (zalacznik nr 2)- nalezy przedstawic z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokraglania liczb (zgodnie z 9 ust. 6 RozporzadzeniaMinistra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których maja zastosowania zwolnienia od podatkuod towarówi uslug (Dz. U. nr 95 poz. 798). 6. Warunki platnosci- przelew (min. 30 dni). 7. Termin wykonania- do r. III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta musi byc zlozona w trwale zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiescic: a) dokladny adres Wykonawcy(adres do korespondencjioraz kontaktowy numer telefonu), b) numer sprawy: ZOZ.XIII-224/DZP/13/10 c) napis okreslajacy przedmiot zamówienia publicznego: "Modernizacja windy osobowej w BlokuA" z napisem: "Nie otwierac przed dniem r. godzina 11:00 2. Zalecasie, zeby druga strona oferty zawierala: a) laczna liczbestron oferty, ~... ;1~ ~'l.~~~'(j,)~.\'6~~~ %~ ~..",~ ---

5 - - b)spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawierajacywykaz zlozonychdokumentów z podaniem nr strony na której dany dokument sie znajduje. 3.0ferta ma zawierac: a) wypelnionyformularz ofertowy(wg zalaczonego wzoru- zalaczniknr 1 do specyfikacji)oraz wypelnionyprzedmiar robót (zalacznik nr 3) wraz z dolaczona specyfikacja robót (zalaczniknr 4). b) podpisany projekt umowy -dokumentten stanowizalaczniknr 2 do specyfikacji. c) dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajacespelnianie przez Wykonawców warunków udzialu w postepowaniu (wymienionew rozdz. IVspecyfikacji), d )w przypadkuwykonawcówdzialajacychprzez pelnomocnikapelnomocnictwo, e) w przypadku Wykonawcówwspólnie ubiegajacychsie o zamówieniedokument stwierdzajacy ustanowienie przez Wykonawcówwspólnie ubiegajacych sie o zamówienie pelnomocnikado reprezentowania ich w postepowaniu o udzieleniezamówieniaalbo reprezentowania w postepowaniu w sprawie zamówieniapublicznego, S.Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SpecyfikacjiIstotnych w Zamówienia. G.Ofertenalezy sporzadzic w jezyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byc skladane wraz z poswiadczonymprzez Wykonawcetlumaczeniem na jezyk polski. 7. Wykonawcama prawo zlozyctylkojedna oferte B.Ofertai zalacznikido oferty (oswiadczeniai dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 9. W przypadkuskladania dokumentów w formie kopii,musza one byc poswiadczoneza zgodnosc z oryginalem przez osoby upowaznione. a) poswiadczenieza zgodnosc z oryginalemwinno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacyidentyfikacjepodpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem), b) w przypadku podpisywaniaoferty lub poswiadczaniaza zgodnosc z oryginalem kopiidokumentów przez osob(e)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)wykonawcy,nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo. W przypadkuudzielenia pelnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pelnomocnictwa wlasciwydo poszczególnychczynnosci. 10.Wykonawca ma prawo najpózniej w terminie skladania ofert zastrzec informacje, które stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji. 11.0swiadczenia i zaswiadczenia stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzula "zastrzezone przez Wykonawce" musza byc zapieczetowane w sposób gwarantujacy zachowanie w poufnosci ich tresci i nie moga byc trwale spiete z jawna oferta. jl rowaik 5 Qzbla wielihb. Sa n 8tec:r.!,"" UC:UYCI

6 12. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zaoisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla ponumerowana kolejnyminumerami. 13. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacyjej samoistna dekompletacje. 14. Wszelkiepoprawkilub zmianyw tekscie oferty (w tym zalacznikachdo oferty) musza byc parafowane (lub podpisane) wlasnorecznie przez osob(e)y podpisujac(a)e oferte. Parafka (podpis) winna byc naniesiona w sposób umozliwiajacyidentyfikacjepodpisu np. wraz z imienna pieczatka osoby sporzadzajacej parafke. IV. WARUNKIUDZIALUW POST POWANIUORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPELNUIANIATYCHWARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki, dotyczace: ~ posiadania uprawnien do wykonywaniaokreslonej dzialalnosci lub czynnosci,jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazekich posiadania; ~ posiadania wiedzy i doswiadczenia, ~ dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia ~ sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcamoze polegac na wiedzy i doswiadczeniu,potencjale technicznym, osobach zdolnychdo wykonaniazamówienialub zdolnosciachfinansowychinnych podmiotówniezaleznieod charakteru prawnego laczacych go z nimistosunków. Wykonawcaw takiej sytuacji zobowiazanyjest udowodniczamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymido realizacji,w szczególnosciprzedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanietych podmiotówdo oddania mu do dyspozycji niezbednychzasobów na okres korzystaniaz nich przy wykonywaniuzamówienia Wykonawcy,którzy nie wykazaspelnienia warunków udzialu w postepowaniu, podlegac beda wykluczeniuz udzialuw postepowaniu. 2. Z postepowania o udzieleniezamówieniawykluczasie: ~ wykonawców, którzy wyrzadzili szkode nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocnilo sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, ~ wykonawcóww stosunku, do których otwarto likwidacjelub których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem wykonawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewidujezaspokojenia wierzycieliprzez likwidacjemajatku upadlego; ~ wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat, lub skladek na ubezpieczeniaspoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymaniew calosci wykonaniadecyzji wlasciwego organu; ~ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko /f40w>:'o\y?'c- ",\e ~ \el\v- ~..~b )1.\~" i~\r....~'o\o -- -

7 srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; )o> spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanejgrupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; )o> spólkipartnerskie,którychpartneralubczlonkazarzaduprawomocnieskazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzyscimajatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; )o> spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazkuz postepowaniem o udzieleniezamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; )o> osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zalozycielskiego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; )o> podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowychza czynyzabronione pod grozba kary; )o> wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania lub poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty 7 ;';~JllllI~~ero"Cllc h A,bllez""cl Silbloa'!~<>'

8 osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udzial tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; ~ nie wniesli wadium do uplywu terminu skladania ofert, na przedluzony okres zwiazania oferta lub w terminie, o którym mowa wart. 46 ust. 3, albo nie zgodzili sie na przedluzenie okresu zwiazania z oferta; ~ zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw lub mogace miec wplyw na wynik prowadzonego postepowania; ~ nie wykazali spelniania warunków udzialu w postepowaniu Ocena spelnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia- nie spelnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3. Z tresci zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spelnil Jezeli Wykonawca nie zlozy w wyznaczonym termie wymaganych oswiadczen lub dokumentów okreslonych Rozd. IV siwz lub zlozy dokumenty i oswiadczenia zawierajace bledy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce w wyznaczonym przez siebie terminie, do ich uzupelnienia lub wyjasnienia ich tresci Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucona Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli: a) jest niezgodna z ustawa, b) jej tresc nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt.3, c) jej zlozenie stanowi cyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera bledy w obliczeniu ceny, g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzil sie na poprawienie omylki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt.3, h) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisów. 3. Wykaz oswiadczen i dokumentów, jakie maja dostarczyc Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu: ~ 1 Spelnieniewarunków, Warunek o których udzialumowa wart. 22 ust.! Dokument potwierdzajacy spelnienie - Oswiadczenie, o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.! - Wykaz dwóch robót w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i mieisca wykonania oraz zalaczeniem ~"~\t~~~ ~~ ~",\$\\)V se'o\o" lec."el

9 dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. 2 Nie podlega wykluczeniu z postepowania o - oswiadczenie o braku podstaw do udzielenie zamówienia publicznego na wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podstawie art. 24 ust.1 i 2 - aktualny odpis z wlasciwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 i 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy - aktualne (wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert) zaswiadczeniem wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego, potwierdzajace ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -aktualne (wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, 4. Jezeli wykonawca, wykazujac spelnienie warunku,o którym mowa w pkt. 1 tabela, tiret 2 niniejszej SIWZ,polega na zasobach innychpodmiotów, obowiazanyjest wykazac, ze w stosunku do tych podmiotówbrak jest podstaw wykluczeniaz postepowania o udzieleniezamówienia, poprzez zlozenie z oferta dokumentów wymienionychw pkt. 2 tabela niniejszejsiwzdotyczacychkazdego z tych podmiotów, o ile podmiotyte beda braly udzial w realizacjiczesci zamówienia. 5. Jezeli Wykonawcama siedzibe lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium RzeczypospolitejPolskiejsklada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia wykonawczegodo ustawy Pzp, w sprawie rodzajówdokumentów, jakich moze zadac Zamawiajacyod Wykonawcy,oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (RozporzadzeniePrezesa rady Ministrówz dnia 30 grudnia 2009r. Dz.U. Nr 226 poz. 1817). I(; f}l:i~lll3'_ ero Illlc ~ 9 "'-lilijd",,,,... ""~h6 Sllbioa Ste~1c

10 6. WszystkieOswiadczenia i dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny byc skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. 7. Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub wiecej podmiotów gospodarczych: 7.1. Wykonawcymoga wspólnie ubiegac sie o udzieleniezamówienia Jezeli oferta wspólna zlozona przez dwóch przez dwóch lub wiecej wykonawców zostanie wylonionaw prowadzonympostepowaniujako najkorzystniejszaprzed podpisaniemumowy w sprawie zamówieniapublicznego,zamawiajacy zazada w wyznaczonymterminie zlozenia umowyregulujacej wspólprace tych wykonawców, podpisanej przez wszystkichpartnerów, przy czymtermin, na jaki zostala zawarta, nie moze byc krótszy niz termin realizacjizamówienia Wykonawcyustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, a pelnomocnictwo fupowaznienie do pelnienia takiej funkcji wystawione godnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z wykonawców,winno byc dolaczone do oferty Oferta winna zawierac wszystkiedokumenty, oswiadczenia i informacjewymienione w punktach tabeli: a) pkt. 1 i 2: tiret 1 b) pkt.2 : tiret 2,3,4, dla kazdego partnera z osobna, pozostale skladane sa wspólnie Wykonawcywspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ponosza solidarna odpowiedzialnoscza wykonanie umowy. SDosób ocen Cena 100% wg wzoru 2.Sposób obliczania wartosci punktowej poszczególnych kryteriów. A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x ilosc czlonków komisji x Ranga Ck Wszelkie UDUStv i rabaty beda odliczone od wartosci koncowe" oferty gdzie: Cn - najnizsza cena zlozona w calosci zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilosc punktów uzyskanychprzez oferenta Ocena koncowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w punkcie 1. ~c ijs~ ~\\~~"\\f-1i~'r Q'f,\.\O "'. IlCf,f./f. ~, 10 ~\\,,\\\$

11 3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia. Zamawiajacy udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta : - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo zamówien publicznych z dnia r. (Dz.U.Nr 19 poz.177 z pózniejszymi zmianami)- - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ - zostala uznana za naj korzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. VII. WARUNKI I USTALENIA. KTÓREBEDAWPROWADZONE DO UMOWY. 1. Zamawiajacypodpiszeumowe z Wykonawca,którego oferta wygra postepowanie w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przeslaniazawiadomieniao wyborze najkorzystniejszejoferty, jezeli zawiadomienieto ostalo przeslanew sposób okreslonywart. 27 ust,2 ustawy, lub 10 dni -jezeli zostalo przeslanew inny sposób, lecz nie pózniej niz przed terminem zwiazaniaz oferta. 2. Zamawiajacymoze zawrzecumowe przed uplywem terminów okreslonychw pkt,l zgodnie art. 94 ust, 2 ustawy. 3. Tresc umowy zgodna bedziez trescia wzoru umowy, stanowiacymzalaczniknr 2 do niniejszejspecyfikacji z uwzglednienietresci wybranej oferty, VIII. MIEJSCEI TERMIN SKLADANIAOFERT. 1.0ferte w formie pisemnej nalezy zlozyc w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka,sekretariat lub przeslac poczta w terminie do dnia r. do godziny 10:00 (obowiazuje data wplywu na dziennik podawczy). 2.Wykonawcamoze wprowadziczmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnieniado zlozonychofert pod warunkiem, ze Zamawiajacyotrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniuzmian, poprawek itp. przed uplywem terminu skladaniaofert. 3.Powiadomienieo wprowadzeniuzmian musi byc zlozonewg takich samychzasad jak skladanaoferta, z dopiskiem "ZMIANA". 4.Koperty oznakowanedopiskiem "ZMIANA" zostanaotwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniupoprawnosciprocedury dokonaniazmian, zostanaone dolaczonedo oferty. 5.Wykonacama prawo przed uplywem terminu skladaniaofert wycofac sie z postepowaniapoprzezzlozenie pisemnegopowiadomienia(wg takich samych zasadjak wprowadzaniezmian i poprawek)z napisemna zewnetrznej kopercie "WYCOFANIE". G.Kopertyoznakowanew ten sposób bedaodczytywanew pierwszej kolejnosci.po stwierdzeniu poprawnoscipostepowaniawykonawcyw zakresiewycofania oferty, oferty wycofane nie beda odczytane. 7.0ferty zlozone po terminie zostana zwrócone Wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu przewidzianegona wniesienieprotestu - art. 84 ust. 2 ustawy. "'~f<jzll~e!.!'ltllllc "'''J-6U~}'~ II ~f)'b.fljasteczelc

12 IX. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN W SPRAWACH DOTYCZACYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓWZAMÓWIENIA. 11. Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienie dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych z SIWZ, sposobu przygotowania i zlozenia oferty kierujac swoje zapytania na pismie. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie zostanie skierowane i dostarczone Zamawiajacemunie pózniej niz 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynal nie pózniej niz do konca dnia, w którymuplywapolowawyznaczonegoterminuskladania ofert, z zastrzezeniem ustepu la i lb art.38 ustawy Pzp. Pisemna odpowiedz zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz przeslana uczestnikompostepowania, którzy zwrócilisie o SIWZ,bez wskazania zródla zapytania. Do kontaktu z Wykonawcamiw sprawach jw. upowaznienisa: Sabina Steczek Agnieszka Hajdyla Tomasz Los } faks (033) w godz Wszelka korespondencje dotyczaca w/w postepowania nalezy kierowac do Sekretariatu ZOZ-u w godz. 700_1445 Zamawiajacy dopuszcza tylko pisemna forme porozumiewania sie. 2. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebranych Wykonawców w celu wyjasnienia ewentualnych watpliwoscidotyczacychsiwz. X. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCHZMIAN W SIWZ. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofert zamawiajacy moze zmodyfikowac tresc dokumentów skladajacych sie na SIWZ. O kazdej zmianie zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie kazdego uczestnika postepowania oraz zamiescija na stronie internetowej. W przypadku,gdy zmiana powodowac bedzie koniecznoscmodyfikacjiofert, wszelkie prawa i zobowiazania- oferenta i zamawiajacego beda podlegaly nowemu terminowi,zgodnie z art.38 pkt.6 umowy. XI. TERMIN ZWIAZANIA WARUNKAMI OFERTY. Wykonawcazwiazanyjest oferta przez 30 dni liczacod dnia, w którym uplywa termin skladania ofert. ( _~?'i''''.., I.).",,;j6rt/O'.:...'O\\'W.. ~~;b' ~- ~.. v,..,',.12..i?,v. \) "~~ 9""~'" ~.V' \

13 XII. MIEJSCEI TRYB OTWARCIAOFERT. Komisyjne otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbedzie sie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiejul. Szpitalna 22, sala konferencyjna blok "C"pierwsze pietro w dniu godzinie 1100 Wynikiprzetargu obowiazuja po ich zatwierdzeniuprzez DyrektoraZOZ. XIII. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO. 1. Bezposrednioprzedotwarciemofert Zamawiajacypoda kwote, jaka zamierzaprzeznaczycna sfinansowaniezamówienia. 2. Zamawiajacypo otwarciu ofert, w obecnosci wszystkich oferentów przekaze uczestnikompostepowaniaprzetargowegoinformacjedotyczace: - nazwyoferenta - przedmiotuoferty - ceny oferty 3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 doreczone zostana oferentom, którzy nie byli na otwarciu ofert na ich wniosek. 4. Oferty, opinie bieglych, oswiadczenia, zawiadomienia, wnioskii inne dokumenty i informacje skladane przez Zamawiajacego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznegostanowia zalacznikido protokolu. 5. Protokólwraz z zalacznikamijest jawny, z wyjatkiem informacjizastrzezonych przez oferenta, ze nie moga byc udostepnione innym uczestnikom postepowania. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszejlub uniewaznieniupostepowania, z tym, ze oferty udostepnia sie od chwiliich otwarcia. 6.Zamawiajacydokona poprawienia omylek w ofertach Wykonawcówzgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp oraz ponizszymizasadami. Zamawiajacypoprawi w ofercie: 6.1. oczywisteomylkipisarskie- przez oczywistaomylke pisarska nalezy w szczególnoscirozumiec widoczniemylna pisowniewyrazu, ewidentny blad gramatyczny, niezamierzoneopuszczeniewyrazu lub jego czesci itp., 6.2. oczywisteomylkirachunkowe, Zamawiajacyprzyjmie,ze : a) poprawnie podano cene ryczaltowabez wzgledu na sposób jej obliczenia, b) jezeli cena ryczaltowa podana liczbanie odpowiada cenie ryczaltowej podanej slownie, wlasciwajest cena ryczaltowa podana slownie, c) jezeli obliczonacena nie odpowiada sumie cen ryczaltowych,poprawnie podano poszczególne ceny ryczaltowe inne omylkipolegajace na niegodnoscioferty ze specyfikacjaistotnych warunków zamówienia niepowodujace istotnychzmian w tresci oferty Zamawiajacyzastrzega, ze katalog wymienionyw ppkt 6.2 a-c, nie wyczerpuje mozliwoscipoprawieniaoczywistychomylek rachunkowych. Zamawiajacypoprawi wszystkieoczywisteomylkirachunkowe, które wystapia w ofertach, wynikajacez blednego dodawania, odejmowania, mnozenia lub dzielenia. Zamawiajacyuwzglednirówniez konsekwencje ()~/.". ~_lqe~<..-1l16 <\ /". S. I1Jk!~J" ~ t}... "I.

14 rachunkowedokonanych w powyzszysposób poprawek. 8. Zamawiajacypo rozstrzygnieciuwynikówprzetargu przekaze wszystkimoferentom: - wyborze najkorzystniejszejoferty, podajac nazwe, siedzibe i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz firmy, siedziby i adresy wykonawców,którzy zlozyliofert, a takze punktacje przyznana oferta w kazdym kryteriumoceny ofert i laczna punktacje, -wykonawcach,których oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, -wykonawcach,którzy zostali wykluczeniz postepowania o udzieleniezamówienia publicznego,podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, -terminie, okreslonymzgodnie z art. 94 ust. 1, po którego uplywie umowa w sprawie zamówieniapublicznegomoze byc zawarta. xv. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawce,którego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacypowiadomio miejscu i terminie podpisania umowy. 2. Jezeli Wykonawca,którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,zamawiajacymoze wybrac oferte najkorzystniejszasposród pozostalychofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki, uniewaznieniapostepowania. XVI. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych, przysluguja Wykonawcom, jezeli ma lub mial interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacegoprzepisówustawy. XVII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Wszelkie czynnosci podejmowane przez Wykonawce w toku postepowania wymagaja dla swej skutecznosci dolaczenia dokumentów potwierdzajacych uprawnienie osoby podpisujacej do reprezentowania firmywykonawcy 2. Powyzsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiajacy dysponuje juz odpowiednimidokumentami zlozonymiw toku danego postepowania. 3. Zamawiajacynie zamierza zwolaczebrania Wykonawców. 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcówwspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,bedzie zadal zlozenia umowy regulujacej wspólprace Wykonawców. ~.~ ;1"".'...,.~ f-(o~,.~.:,.. 1.,:P ~ 4..'-" ~.--.. ~-,~\~'

15 Zamawiajacy nie zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o którym stanowi art. 147 Prawa zamówien publicznych. 6. Zamawiajacynie przewidujezwrotu kosztów udzialu w postepowaniu. 7. Zamawiajacynie przewidujeaukcjielektronicznej. 8. Zamawiajacynie zamierza zawierac umowy ramowej. 9. Zamawiajacynie dopuszcza skladania ofert czesciowychi wariantowych. 10. Zamawiajacynie zamierza ustanowic dynamicznegosystemu zakupów. Zalaczniki do specyfikacji: - Formularz ofertowy- zalacznik nr 1 - Projekt umowy - zalacznik nr 2 - Przedmiar robót - zalacznik nr 3 - Warunki techniczne modernizacji- zalacznik nr 4 K~e,zl:.!h; l,amó 1. nlk PabliaDya... Sabina teczek ( podpis sporzadzajacego),ielrtlzajacego) 15

16 Zalacznik nr 1 Formularzofertowy PIERWSZA STRONA OFERTY - WZÓR- FORMULARZ OFERTOWY MODERNIZACJA WINDY OSOBOWEJ I. Nazwa i adres oferenta: Województwo: Regon:, Powiat:, NIP: II.Wartosc ofertv oqólem: bez VAT: slownie: z VAT: slownie: w tym : 1. Termin rozpoczecia prac -do 5 dni od podpisania umowy. 2. Termin zakonczenia prac: do r. 3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen. 4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych oferta przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Roboty objete zamówieniem zamierzamy wykonac samil zamierzamy zlecic - powierzyc podwykonawca 6. Zobowiazujemy sie do zawarcia pisemnej umowy wg projektu stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej specyfikacji w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Zalacznikami do oferty sa: (wymienic) III. Warunki platnosci przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru robót i wystawienia faktury. 16

17 IV. Warunki gwarancji: - na wykonanie przedmiotu umowy udzielamy (min 2-letniej) gwarancji, V. Zobowiazania i oswiadczenia: Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z: )o>warunkami wykonywania uslugi )o> przedmiarami robót )o> miejscem realizacji Na podstawie wynikówpowyzszych ogledzin stwierdzamy, ze przyjmujemyzamówienie na realizacje w/w uslugi w calosci i bez zastrzezen. Modernizacjewykonamy zgodnie z obowiazujacymiprzepisamiprawa,normami,normatywamioraz zasadami wiedzy. data, podpis lupowaznionego przedstawiciela oferental 17

18 , wzor DRUGA STRONAOFERTY -WZÓR- SPIS TRESCI OFERTY Dokument wymagane w SIWZ Strona 1. Oswiadczenia 2. Dokumenty: a) ZUS b) UrzadSkarbowy c) KRS 3. Itd. Oferta zawiera stron: Osoba upowazniona do kontaktów z Zamawiajacym Nazwisko i Imie telefon faks Oswiadczam, iz zapoznalismy sie z warunkami okreslonymi w specyfikacji i nie wnosimy zastrzezen. Podpis osoby reprezentujacej firme

19 UMOWA /10 W dniu... pomiedzyzespolem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, zwanym dalej Zamawiajacym,reprezentowanymprzez: mgr Janusz Baczewski - Dyrektor ZOZ Sucha Beskidzka a Firma zwanadalej Wykonawca,reprezentowanaprzez: W wyniku wyboru oferty Wykonawcy zlozonejw postepowaniuprzetargowym w trybie przetarg nieograniczony"modernizacja dzwigu osobowego"(znak: ZOZ.XIII- 224/DZP/13/10) prowadzonymprzez Zamawiajacego,zostala zawarta umowa o nastepujacejtresci: Przedmiot umowy 1 1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawcazobowiazujesie do wykonania modernizacji dzwigu osobowegow Bloku A w Szpitaluw Suchej Beskidzkiejw zakresie: Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla opracowany na podstawie dokumentacji kosztorys ofertowy oraz warunki techniczne modernizacji dzwigu stanowiace zalaczniki do oferty przetargowej. 2 Zamawiajacyzobowiazujesie do powolania inspektora nadzoru: - robót budowlanych,w osobie mgr inz. KrzysztofSzczech - robót elektrycznych,w osobie Stanislaw Bajdo którzy dzialaja w jego imieniu. Wartosc umowy 3 Wartosc robót, o których mowa w 1 wynosi: netto: ( ) slownie brutto: 19

20 ( slownie ). Termin i warunkiwykonania Prace, o których mowa w 1 zostana wykonane do dnia r. Warunki platnosci 5 Zaplata za wykonana modernizacjena podstawiefaktury wystawionej przez Wykonawce, bedziedokonana przelewembankowymw terminie 30 dni od daty wystawieniafaktury. 4 Obowiazki Wykonawcy 6 1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac i utrzymywac na swój koszt ogrodzenie terenu modernizacji, strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnic warunki bezpieczenstwa bhp i p.poz. 2. Wszelkie maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania robót dostarczy Wykonawca. 3. W czasie realizacji robót Wykonawca bedzie skladowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i usuwal zbedne materialy, odpady i smiecioraz niepotrzebne urzadzeniaprowizorycznew wyznaczonymmiejscu. Wykonawcazobowiazanyjest na wlasny koszt i wlasnymi srodkami do ich usuniecia. 4. Wykonawcazobowiazujesie do umozliwieniawstepu na teren budowy pracownikom organów panstwowegonadzoru budowlanego,do których nalezy wykonywanie zadanokreslonychustawa - Prawobudowlanei innych uprawnionychorganów kontrolnychoraz do udostepnieniaim danych i informacji wymaganych stosownymi przepisami. 5. Wykonawca zobowiazany jest do podjecia ponizszych dzialan, celem przestrzegania obowiazujacych wymagan bezpieczenstwa pracy: 5.1.Przed rozpoczeciem zlecenia: podpisac protokól wspóldzialania w Sekcji BHP ZOZ Sucha Beskidzka - uzyskac w sekcji BHP ZOZ Sucha Beskidzka instruktaz w zakresie zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia dla wlasnych pracowników (pracowników podwykonawców). 5.2.W trakcie realizacji zlecenia Wykonawca zobowiazany jest wykonywac prace zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami. 7.Wykonawca zobowiazany jest przestrzegac zasad srodowiskowych zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do umowy

Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej - -- -- - --- Zalacznik nr 2 Warunki techniczne modernizacji dzwigu osobowego w bloku A Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Rodzaj elementów lub czesci Ilosc parametry do wymiany Maszynownia Naped

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA --------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/82/09 Sucha Beskidzkadnia 14.12.2009r SPECYFIKACJA,, ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Dotyczy: Postepowania

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - - - - -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/64/10 Sucha Beskidzka dnia 30.09.2010r. SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ------ Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/34 108 Sucha Beskidzka dnia 28.05.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej -- --- ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-!-023ZP/06PU/08 Sucha Beskidzkadnia 18.02.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Zapytania ofertowego ogloszonego

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 23 108 Sucha Beskidzka dnia 15.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ. XIII -224/DZP /83/09 Sucha Beskidzkadnia 15.12.2009r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI 77 108 Sucha Beskidzka dnia 18.12.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczypostepowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09 KAPITAL LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO$CI..l,. ~ J:< ~ p... ::. ~]S ~ -,~ 4' :>.; J'/4WA \%~ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY * ** * * *** Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejskl~

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/05/08 Sucha Beskidzka dnia 24.01.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postepowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej ZespólOpieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 05 109 Sucha Beskidzka dnia 12.01.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie 8 a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie ~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.). b)

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl - Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZPI 53 109 Sucha Beskidzka dnia 11.09.2009r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA C.JA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKA C.JA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224j22j09 Sucha Beskidzka dnia 17.04.2009r. SPECYFIKA C.JA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl - - - - -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI 71 107 Sucha Beskidzkadnia 09.11.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ.xIII-224/DZP/54/09 Sucha Beskidzka dnia 06.10.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postepowania przetargowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo