Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym"

Transkrypt

1 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary Bełchatów, skr. poczt. 100 tel , fax Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym Miejsce wystawienia ogłoszenia Rogowiec Data wystawienia ogłoszenia r. Dane Zamawiającego Zamawiający PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ul. 1-go Maja 63, Bełchatów Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Świętej Barbary Bełchatów skr. poczt. 100 Telefon Faks Informacje o postępowaniu Nazwa zamówienia Zakup i wdrożenie systemu urządzeń wielofunkcyjnych do centralnego drukowania Numer postępowania FZU/ZU/184/2012/BM Opis zamówienia pkt. 3 SIWZ Tryb postępowania Przetarg nieograniczony Typ zamówienia Dostawa/Usługa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie Bełchatów, ul. 1 Maja 63, woj. łódzkie, NIP: , REGON: wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: , kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: zł

2 Okres związania ofertą 60 dni od daty składania ofert Składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Składanie ofert wariantowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełniania oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach wymaganych na potwierdzenie spełniania tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Informacje o wadium Kwota wadium: 0,00 [PLN] Kryteria oceny ofert Określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Miejsce składania ofert PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Dział Zamówień (Budynek Dyrekcji pok. 601, w dni robocze od 7.00 do 15.00) Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, Bełchatów skr. poczt.100 Termin składania ofert do r. godz. 14:00 Miejsce realizacji zamówienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Termin realizacji zamówienia Określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Miejsce pobrania SIWZ W załączeniu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie Bełchatów, ul. 1 Maja 63, woj. łódzkie, NIP: , REGON: wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: , kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: zł

3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji lub aukcji elektronicznej zgodnie z Regulaminem prowadzenia aukcji elektronicznych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Regulamin można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Uwagi Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń. Komisja upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej. Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki. Sprawę prowadzi: Beata Michałowska Dział Zamówień Ze strony Realizatora postępowania osobą do prowadzenia szczegółowych uzgodnień zakresu technicznego usługi jest: Damian Tułecki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie Bełchatów, ul. 1 Maja 63, woj. łódzkie, NIP: , REGON: wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: , kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: zł

4 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary Bełchatów, skr. poczt. 100 tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i wdrożenie systemu urządzeń wielofunkcyjnych do centralnego drukowania ROGOWIEC, październik 2012 r. 1

5 Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, Bełchatów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: ,00 zł. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, Bełchatów, skrytka pocztowa 100. Organizator postępowania: Dział Zamówień FZU fax. 44/ ; Znak postępowania: FZU/ZU/184/2012/BM (Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem). 1. Postanowienia ogólne 1.1. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w załącznikach do niej mowa jest o: a) specyfikacji - należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w której zawarte są wymagania i warunki, na jakich zostanie zawarta umowa zakupowa; b) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia lub złożyła ofertę Załączniki dołączone do specyfikacji stanowią jej integralną część Jeżeli Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji, modyfikacja ta będzie dla Wykonawców wiążąca Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń - upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej W zakresie nieuregulowanym w specyfikacji stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów, który jest dostępny na stronie internetowej oraz postanowienia Kodeksu cywilnego. 2. Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną. Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2

6 3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia 3.1. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do centralnego drukowania wg Specyfikacji urządzeń do drukowania stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ Zakup systemu zarządzania wydrukami, którego właściwości określono w załączniku nr 2 do SIWZ: dostarczenie i wdrożenie narzędzia (platformy zarządzającej) do zarządzania środowiskiem wydruku w sposób umożliwiający podłączenie kolejnych urządzeń, przeprowadzenie szkolenia dla administratorów, konserwatorów i operatorów na działającym systemie (6 osób), przeprowadzenie szkolenia (certyfikowanego) z funkcjonalności środowiska SafeQ w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego (2 administratorów) W ramach konfiguracji systemu przygotowanie do 50 raportów z założeniami określonymi przez Zamawiającego. dostarczenie dokumentacji: dokumentacja z topologii, konfiguracji urządzeń i środowiska zarządzalnego, instrukcja obsługi i zarządzania środowiskiem (urządzeniami i platformą środowiska), instrukcja obsługi użytkownika urządzeń i systemu, udzielenie Zamawiającemu niezbędnych licencji; 3.3. Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) w latach Należy podać typ, model urządzenia (urządzenia powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2012 roku, wprowadzone na polski rynek oficjalnym kanałem dystrybucji oraz objęte gwarancją producenta). Wymagany Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności WE na każdy rodzaj i typ dostarczonego sprzętu. Termin realizacji: w nieprzekraczalnym terminie do r. 4. Warunki realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane na warunkach określonych w: niniejszej specyfikacji, formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, Istotnych Postanowieniach Umowy, które zostaną wprowadzone do treści Umowy. 5. Informacja o składaniu ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza skłania ofert częściowych. 6. Informacja o przewidywanych informacjach uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Informacja o składaniu ofert wariantowych. Zaproponowanie rozwiązań w następujących wariantach: wariant I Urządzenia wielofunkcyjne A3-10 sztuk, wariant II Urządzenia wielofunkcyjne A3-5 sztuk, A4 5 sztuk. 8. Miejsce realizacji zamówienia. 3

7 Miejsce realizacji: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary Bełchatów, skr. poczt. 100 Oddział Telekomunikacji i Informatyki a-3 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadają referencje minimum dwa wdrożenia podobnej skali (tj. minimum sześć urządzeń wraz z platformą zarządzającą) w ciągu ostatnich dwóch lat niezależnie od wariantu, oferują urządzenia spełniające normy PN-93/T lub EN-60950, oferują urządzenia posiadające Certyfikat: Energy Star 5.0, EPEAT Silver, posiadają ISO 9001, posiadają w Polsce przedstawicielstwa i świadczą serwis na terenie Polski, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). Postanowienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio. Wykonawcy, wchodzący w skład konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia bądź nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 10 SIWZ dostarczonych przez Wykonawców. Wykonawcy, którzy nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie któregokolwiek z warunków albo złożą oświadczenie lub dokument nie potwierdzający ich spełnianie, zostaną wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia. 10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dostarczyli wraz z ofertą: Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt SIWZ (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ); W celu potwierdzenia warunku, o których mowa w pkt SIWZ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę w postępowaniu składać będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą 4

8 w ramach spółki cywilnej muszą dołączyć zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników; Referencje, o których mowa w pkt ; Formularz ofertowy (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ); Akceptację Istotnych Postanowień Umowy (Wzór - załącznik nr 5 do SIWZ), które zostaną wprowadzone do treści Umowy; Specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu i systemu zarządzania Pełnomocnictwo. 11. Opis sposobu przygotowywania oferty Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Wykonawca powinien umożliwić identyfikację osoby podpisującej (pieczęć lub podpis czytelny). W przypadku, gdy ofertę składać będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej oferta powinna być podpisana przez wszystkich wspólników, a jeśli będzie podpisana przez jednego ze wspólników, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub jego notarialnie poświadczoną kopię). Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawców Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią formularza ofertowego (stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ). Uwaga! Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu ofertowym Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu sporządzonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jego treść będzie odpowiadać treści formularza ofertowego opracowanego przez Zamawiającego Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji Wykonawca w treści oferty określi wymagania w stosunku do Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty, o których mowa w pkt. 10 SIWZ Wykonawca może zastrzec, że dokumenty dołączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku dokumenty te powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane bądź parafowane przez osoby (osobę), które podpisały ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie 5

9 przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno być opakowane tak, jak oferta (patrz pkt SIWZ), a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie: ZMIANA OFERTY. 12. Miejsce oraz termin składania ofert Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: oznaczoną: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary Bełchatów, skr. poczt. 100 Budynek Dyrekcji Dział Zamówień piętro VI pok. 601 Zakup i wdrożenie systemu urządzeń wielofunkcyjnych do centralnego drukowania Nr postępowania: FZU/ZU/184/2012/BM NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikłe z jej braku, np. przypadkowe otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem otwarcia. Koperta powinna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy Ostateczny termin składania ofert: do r. godz. 14: Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 13. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą może zostać przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za skutecznie złożone w terminie, jeżeli ich czytelna treść dotarła do adresata przed upływem terminu i fakt ten został niezwłocznie potwierdzony zwrotnie za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną 6

10 informacją zawierającą datę, godzinę, nazwę nadawcy oraz znak lub nazwę otrzymanego dokumentu Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie realizacji postępowania jest: Beata Michałowska Dział Zamówień Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach technicznych jest: Damian Tułecki Oddział Telekomunikacji i Informatyki a Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert Ustalenie listy rankingowej ofert po uprzednim sprawdzeniu spełniania przez warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań formalnych, nastąpi w oparciu o kryterium: cena netto za wykonanie przedmiotu umowy, który określony jest w pkt. 3 podpunkt 3.1. i 3.2. SIWZ 50% cena netto za wykonanie przedmiotu umowy, który określony jest w pkt. 3 podpunkt 3.3. SIWZ 50% Liczba punktów będzie obliczana wg następującego wzoru: L C C n Zn x50 x50 Z gdzie: L liczba punktów oferty ocenianej, C cena zakupu urządzeń wielofunkcyjnych do centralnego drukowania oraz systemu zarządzania wydrukami oferty ocenianej, C n najniższa cena zakupu urządzeń wielofunkcyjnych do centralnego drukowania oraz systemu zarządzania wydrukami spośród ocenianych ofert nie odlegających odrzuceniu, Z cena dostawy materiałów eksploatacyjnych zawarta w ofercie ocenianej, Z n najniższa cena dostawy materiałów eksploatacyjnych spośród ocenianych ofert nie podlegających odrzuceniu. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia: a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością, b) Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów lub Spółką 7

11 GK PGE, w szczególności jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów lub Spółki GK PGE, c) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, d) Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, e) Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: a) Jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści specyfikacji, b) Zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu zamówienia, c) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, d) Zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny, e) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści jego oferty, f) Jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa Zamawiający wybierze ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt SIWZ. Do dalszej oceny i negocjacji lub aukcji elektronicznej zostanie wybrany przez Zamawiającego jeden z wariantów oferty Jeżeli, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych Zastrzegamy sobie również prawo, po dokonaniu oceny oferty, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, do przeprowadzenia negocjacji cenowych. 16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty W formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ) należy podać wartość oferty z uwzględnieniem ceny netto w PLN. Oferta złożona w innej walucie niż wymagana nie będzie brana pod uwagę Komisji Cena oferty obejmuje zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3 SIWZ. W zaoferowanej cenie muszą być zawarte wszelkie koszty z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca winien zaokrąglić ją do dwóch miejsc po przecinku. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy/zamówienia Standardowy wzór Istotnych Postanowień Umowy zawiera załącznik nr 5. Miejsce świadczenia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary Bełchatów, skr. poczt

12 17.2. Warunki płatności: płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie: - podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego, po dostawie urządzeń, instalacji i uruchomieniu systemu oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów: (dokumentacja z topologii, konfiguracji urządzeń i środowiska zarządzalnego, instrukcja obsługi i zarządzania środowiskiem (urządzeniami i platformą środowiska), instrukcja obsługi użytkownika urządzeń i systemu, niezbędne licencje, certyfikaty (CE,Energy Star,EPEAT SILWER, ISO 9001, oświadczenia o spełnieniu normy PN-93/T-42107), akceptacji testów środowiska potwierdzających wymagane funkcjonalności oraz przeprowadzeniu szkoleń. - w przypadku dostaw materiałów eksploatacyjnych - dokumenty potwierdzające przyjęcie materiałów do magazynu Zamawiającego Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonaniem danego zamówienia, w tym również treść i warunki zamówienia, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną Spółkę Akcyjną podmiot dominujący w stosunku do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej Spółce Akcyjnej na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną Spółkę Akcyjną obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 18. Informacja o okolicznościach, których wystąpienie może spowodować unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli: a) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) postępowanie jest dotknięte wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy, d) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PGE S.A. lub GK PGE, e) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona została tylko jedna oferta spełniająca wymagania określone w specyfikacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w całości lub części bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru wykonawcy, a także prawo do dalszych negocjacji. 9

13 19. Aukcja elektroniczna Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych w zakresie zaoferowanych cen bądź aukcję elektroniczną. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy. Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej W załączniku nr 4 do SIWZ, prosimy podać dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie aukcji elektronicznej: Imię i nazwisko, Numer telefonu, Adres Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty Po wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany o miejscu i czasie podpisania Umowy. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie Umowy. Istotne Postanowienia Umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 21. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem zamawiającego Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem danego Zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą stron, przy czym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy; uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej Komisja Przetargowa może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. Ponadto Zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zaistnienia takiej okoliczności Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. 10

14 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w obowiązujących przepisach prawnych. 23. Informacja dotycząca waluty w jakiej będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 25. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 26. Postanowienia końcowe Prawa autorskie do niniejszego opracowania przysługują Zamawiającemu Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom trzecim W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu i Kodeksu Cywilnego. Spis załączników: Załącznik nr 1 Specyfikacja urządzeń do drukowania Załącznik nr 2 Właściwości systemu zarządzania wydrukami Załącznik nr 3 Formularz oferty Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 6 - wzory blankietów (skany) Treść niniejszej Specyfikacji została przyjęta przez Komisję Przetargową Zatwierdził: 11

15 Urządzenia A3 SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ DO CENTRALNEGO DRUKOWANIA Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Wymaganie Opis 1 Ilość urządzeń Wariant I - 10 sztuk Wariant II 5 sztuk 2 Technologia druku kolorowy druk laserowy, automatyczny druk dwustronny 3. Wymagana szybkość druku 28 stron na minutę A-4 i 12 stron na minutę A Maksymalny czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony kolorowej Maksymalny czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony mono 12 sekund 10 sekund 6. Dysk twardy minimum 100GB - szyfrowany 7. Język wydruku PCL6, PCL5e/c, PostScript3, wymagany oryginalny sterownik producenta urządzenia, interfejs sterownika druku w języku polskim, interfejs sterownika druku z możliwością edytowania zakładki z ulubionymi opcjami lub z możliwością zapisania tych ustawień w driverze. 8. Minimalna rozdzielczość wydruku 1800x600 dpi 9. Maksymalne obciążenie miesięczne przynajmniej 50 tys. stron 10. Kopiowanie wielokrotne Powiększenie % 12. Automatyczne podajniki papieru Przynajmniej 2 podajniki papieru (format A5 do A3) zapewniające sumaryczną pojemność przynajmniej 2000 arkuszy 13. Podajnik papieru ręczny przynajmniej 100 arkuszy (format A5 do A3) 14. Podajnik oryginałów 50 arkuszy, format oryginałów A5 - A3, podajnik z funkcją skanowania dwustronnego 15. Minimalna pojemność odbiorcza 200 arkuszy 16. Prędkość skanowania Przynajmniej 40 oryginałów na minutę 17. Rodzaj modułu skanera wbudowany kolorowy skaner A3 18. Minimalna rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi 19. Tryby skanowania USB, , Network Folder, FTP 20. Obsługiwane formaty papieru A5-A3 21. Obsługiwana gramatura papieru minimum w zakresie g/m2 22. Wymagane interfejsy 23. Zalecane obsługiwane protokoły 24. Wymagane sterowniki do systemów operacyjnych USB 2.0, złącze Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base- T, TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, DHCP, DHCPv6, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket,, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS, Windows XPx32/x64, Windows VISTA x32/x64, Windows 7 x32/x64, Windows Server 2003x32/x64, Windows Server 2008x32/x Zasilanie V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) 26. Język menu kontrolnego Polski 12

16 27. Materiały eksploatacyjne 28. Opcje wykańczania 29. Autoryzacja 30. Inne funkcje urządzenia 31. Inne funkcje urządzenia 32. Inne funkcje urządzenia Wariant I Tonery (czarne i kolorowe) zapewniające wydruk wolumenu 432 tysięcy stron dla każdego urządzenia (łącznie dla zestawu 10 urządzeń tys. stron) przy pokryciu 5% dla każdego z urządzeń w stosunku 75%-25% (czerń-kolor) dostarczane sukcesywnie w okresach kwartalnych w latach (płatność po dostawie). Wariant II Tonery (czarne i kolorowe) zapewniające wydruk wolumenu 432 tysięcy stron dla każdego urządzenia (łącznie dla zestawu 5 urządzeń tys. stron) przy pokryciu 5% dla każdego z urządzeń w stosunku 75%-25% (czerń-kolor) dostarczane sukcesywnie w okresach kwartalnych w latach (płatność po dostawie). możliwość doposażenia urządzenia w moduł wykańczania z funkcją zszywania za pomocą czytnika zbliżeniowych kart identyfikacyjnych: wielosystemowy, HID iclass SE, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443, 13,56 MHz (np. model R10SE) - pełna integracja z AD w zakresie drukowania i skanowania - zarządzanie automatyczne użytkownikami z AD (login, , folder SMB). Karta identyfikacyjna: ISO/IEC 15693, HID iclass SE (PVC z domieszką poliestru). (Dostawcę klucza szyfrującego wskazuje Zamawiający) Jako alternatywa do autoryzacji kartą zbliżeniową- możliwość wpisania loginu i hasła (login i hasło z AD) Zabezpieczenie szuflad z papierem oraz materiałów eksploatacyjnych (tonery) przed nieautoryzowanym dostępem osób postronnych. możliwość blokowania przez administratora wydruków kolorowych i ustawiania limitów na wydruk kolorowy, czarnobiały dla użytkowników i grup użytkowników AD umożliwienie skanowania dokumentów w celu utworzenia plików PDF 33. Certyfikaty i normy Certyfikat CE, Energy Star, PN-93/T lub EN Integracja z aplikacjami Integracja ze środowiskiem SAP, AS400 IBM 35. Gwarancja na urządzenia drukujące Dodatkowe wymagania dotyczące oferty (Wariant I - odpowiednio 10 urządzeń A3 i Wariant II 5 sztuk urządzeń A3, 5 sztuk urządzeń A4 ) Dostawa kart zbliżeniowo-chipowych i programatora 60 miesięcy na miejscu u Zamawiającego. Parametry SLA: czas reakcji- następny dzień roboczy, maksymalny czas naprawy 10 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Gwarancja obejmuje bez dodatkowych opłat wszystkie części, usługi i czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia w okresie jej trwania dla wskazanych wolumenów wydruków. Oferta powinna zawierać zestawienie wszystkich podzespołów typu (bębny, dewelopery, fusery, pojemniki na zużyty toner, zespoły rolek i inne zapewniające poprawność działania systemu drukującego) dla okresu 60 miesięcy eksploatacji dla 10 urządzeń przy założeniu wolumenu stron miesięcznie dla każdego z urządzeń. Należy podać ilość wydrukowanych stron po których wymieniane są poszczególne podzespoły. W ramach oferty wymagane jest dostarczenie wraz z urządzeniami wyżej wymienionych komponentów dla systemu 10 urządzeń i założonego wolumenu wydruków, tj 960 tys. stron dla każdego z urządzeń. Dostawa 400 kart zbliżeniowym HID iclass SE 2KB (dystrybutora na Polskę kart HID i klucza szyfrującego wskaże Zamawiający). Jeżeli do nadawania i zmiany uprawnień na kartach w systemie zarządzania drukami wymagany jest programator- należy go dostarczyć. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zaprogramowanych wcześniej kart bez konieczności dostawy programatora. Dodatkowe szczegóły technologiczne kart spełniające zgodność z planowanym do wdrożenia systemem Kontroli Dostępu zostaną ustalone na etapie postępowania. 13

17 Urządzenia A4 Lp. Wymaganie Opis 1 Ilość urządzeń Wariant I - 0 sztuk Wariant II 5 sztuk 2 Technologia druku monochromatyczny druk laserowy, automatyczny druk dwustronny 3. szybkość druku/kopiowania 40 stron na minutę 4 szybkość druku dwustronnego 36 stron na minutę 5. Maksymalny czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony mono 10 sekund 6. Dysk twardy minimum 100GB - szyfrowany 7. Język wydruku PCL6, PCL5e/c, PostScript3, wymagany oryginalny sterownik producenta urządzenia, interfejs sterownika druku w języku polskim, interfejs sterownika druku z możliwością edytowania zakładki z ulubionymi opcjami lub z możliwością zapisania tych ustawień w driverze. 8. Minimalna rozdzielczość wydruku 600x600 dpi 9. Maksymalne obciążenie miesięczne przynajmniej 200 tys. stron 10. Kopiowanie wielokrotne Powiększenie % 12. Automatyczne podajniki papieru Przynajmniej 2 podajniki papieru zapewniające sumaryczną pojemność przynajmniej 2000 arkuszy 13. Podajnik papieru ręczny przynajmniej 100 arkuszy (format A5, A4) 14. Podajnik oryginałów 50 arkuszy, format oryginałów A5, A4, podajnik z funkcją skanowania dwustronnego 15. Minimalna pojemność odbiorcza 200 arkuszy 16. Prędkość skanowania Przynajmniej 30 oryginałów na minutę 17. Rodzaj modułu skanera wbudowany kolorowy skaner 18. Minimalna rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi 19. Tryby skanowania USB, , Network Folder, FTP 20. Obsługiwane formaty papieru A5-A4 21. Obsługiwana gramatura papieru minimum w zakresie g/m2 22. Wymagane interfejsy 23. Zalecane obsługiwane protokoły 24. Wymagane sterowniki do systemów operacyjnych USB 2.0, złącze Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base- T, TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, DHCP, DHCPv6, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket,, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS, Windows XPx32/x64, Windows VISTA x32/x64, Windows 7 x32/x64, Windows Server 2003x32/x64, Windows Server 2008x32/x64 14

18 25. Zasilanie V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) 26. Język menu kontrolnego Polski 27. Materiały eksploatacyjne Wariant II Tonery zapewniające wydruk wolumenu 432 tysięcy stron dla każdego urządzenia (łącznie dla zestawu 5 urządzeń tys. stron) przy pokryciu 5% dla każdego z urządzeń dostarczane sukcesywnie w okresach kwartalnych w latach (płatność po dostawie). 28. Opcje wykańczania możliwość doposażenia urządzenia w moduł wykańczania z funkcją zszywania 29. Autoryzacja za pomocą czytnika zbliżeniowych kart identyfikacyjnych: wielosystemowy, HID iclass SE, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443, 13,56 MHz (np. model R10SE) - pełna integracja z AD w zakresie drukowania i skanowania - zarządzanie automatyczne użytkownikami z AD (login, , folder SMB). Karta identyfikacyjna: ISO/IEC 15693, HID iclass SE (PVC z domieszką poliestru). (Dostawce klucza szyfrującego wskazuje Zamawiający) Jako alternatywa do autoryzacji kartą zbliżeniową- możliwość wpisania loginu i hasła (login i hasło z AD) 30. Zabezpieczenie szuflad z papierem oraz materiałów Inne funkcje urządzenia eksploatacyjnych (tonery) przed nieautoryzowanym dostępem osób postronnych. 31. Inne funkcje urządzenia możliwość ustawiania przez administratora limitów na wydruki dla użytkowników i grup użytkowników AD 32. Inne funkcje urządzenia umożliwienie skanowania dokumentów w celu utworzenia plików PDF 33. Certyfikaty i normy Certyfikat CE, Energy Star, PN-93/T lub EN Integracja z aplikacjami Integracja ze środowiskiem SAP, AS400 IBM 35. Gwarancja na urządzenia drukujące 36. Dodatkowe wymagania dotyczące oferty (Wariant I - odpowiednio 10 urządzeń A3 i Wariant II 5 sztuk urządzeń A3, 5 sztuk urządzeń A4 ) 37. Dostawa kart zbliżeniowo-chipowych i programatora 60 miesięcy na miejscu u Zamawiającego. Parametry SLA: czas reakcji- następny dzień roboczy, maksymalny czas naprawy 10 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Gwarancja obejmuje bez dodatkowych opłat wszystkie części, usługi i czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia w okresie jej trwania dla wskazanych wolumenów wydruków. Oferta powinna zawierać zestawienie wszystkich podzespołów typu (bębny, dewelopery, fusery, pojemniki na zużyty toner, zespoły rolek i inne zapewniające poprawność działania systemu drukującego) dla okresu 60 miesięcy eksploatacji dla 10 urządzeń przy założeniu wolumenu stron miesięcznie dla każdego z urządzeń. Należy podać ilość wydrukowanych stron po których wymieniane są poszczególne podzespoły. W ramach oferty wymagane jest dostarczenie wyżej wymienionych komponentów dla systemu 10 urządzeń i założonego wolumenu wydruków, tj 960 tys. stron dla każdego z urządzeń. Dostawa 400 kart zbliżeniowym HID iclass SE 2KB (dystrybutora na Polskę kart HID i klucza szyfrującego wskaże Zamawiający). Jeżeli do nadawania i zmiany uprawnień na kartach w systemie zarządzania drukami wymagany jest programator- należy go dostarczyć. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zaprogramowanych wcześniej kart bez konieczności dostawy programatora. Dodatkowe szczegóły technologiczne kart spełniające zgodność z planowanym do wdrożenia systemem Kontroli Dostępu zostaną ustalone na etapie postępowania. 15

19 Załącznik nr 2 do SIWZ Właściwości systemu zarządzania wydrukami i OCR Zakup, dostarczenie i wdrożenie systemu YSoft SafeQ Enterprise Edition w układzie 2-nodowego klastra (serwery, licencje system operacyjny MS Windows Server, MS SQL dostarcza Zamawiający) wraz z modułem Scan Managment z uruchomieniem poniższych funkcjonalności: 1. Możliwość wydruku na urządzeniu drukującym podłączonym do systemu bez potrzeby planowania wyboru na etapie wysyłania dokumentu z komputera (wydruk dokumentu na dowolnym urządzeniu po autoryzacji). 2. Automatycznie generowany raport opisujący koszty produkcji dokumentów w całej firmie z podziałem miejsca powstawania kosztów (działy) i poszczególnych pracowników oraz dostęp do narzędzia pozwalającego na projektowanie własnych raportów. 3. Dostęp do funkcji w urządzeniu wielofunkcyjnym z autoryzacją za pomocą karty zbliżeniowej w ramach posiadanych uprawnień. 4. Możliwość rozpoznawania użytkowników z Active Directory, SAP, serwerów AS/ Wylogowywanie użytkowników z urządzenia poprzez ponowne zbliżenie karty lub po określonym czasie. 6. Możliwość wyboru wydruku na urządzeniu (przy wygenerowaniu więcej niż jednego wydruku przez użytkownika generującego wydruk lub przez uprawnionego do odbioru wydruków). Zarządzanie osobistą kolejką wydruków z poziomu terminala i WWW. 7. Bezpieczne kolejkowanie polegające na tym, że wydruk jest zapisywany w buforze serwera. Prawo do jego wydruku na urządzeniu ma użytkownik generujący wydruk lub osoba przez niego upoważniona lub administrator. 8. Możliwość przypisywania poszczególnych prac (wydruki, kopie) do wskazanych projektów wcześniej zdefiniowanych w systemie. 9. Sterowanie uprawnieniami użytkowników do poszczególnych funkcji urządzenia, w tym do kopiowania, drukowania, do wydruków i kopii oraz skanowania. 10. Synchronizacja z katalogiem AD - bez konieczności podwójnego wprowadzania danych, jak również ręcznego uzgadniania zmian wprowadzanych przez administratora w katalogu MS AD. 11. Zaawansowany moduł kontroli dostępu do funkcji systemu ze stopniowaniem poziomu uprawnień ( w przypadkach gdy do obsługi systemu wyznaczonych jest kilka osób, a każda z nich ma ścisły podział obowiązków np.: jedna osoba odpowiedzialna jest za przygotowywanie raportów, druga za zarządzanie użytkownikami). 12. Zarządzanie identyfikatorami zbliżeniowymi, rejestracja, wyłączania i kojarzenie z kontami użytkowników w zakresie domeny. 13. Ręczne dodawanie i zarządzanie użytkownikami nie wprowadzonych do systemu AD. 14. Monitorowanie z poziomu jednej platformy stanu wszystkich urządzeń (informacje o urządzeniach, np. komunikaty i materiałach eksploatacyjnych). 15. Automatyczne kasowanie z kolejki drukowania dokumentów, które nie zostały zwolnione w określonym czasie (lub przekazywanie ich do wspólnej kolejki). 16. Wykorzystywanie wielu predefiniowanych szablonów raportów. 17. Automatyczna dystrybucja raportów pocztą elektroniczną zgonie z harmonogramem 16

20 18. Zdolność dzielenia kosztów na poszczególne funkcje w posiadanym urządzeniu (rodzaj papieru, format, kopiowanie, drukowanie, mono-kolor). 19. Eksport danych rozliczeniowych do innych systemów poprzez pliki.csv lub.xls bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. 20. Funkcje OCR obejmujące rozpoznawanie tekstu drukowanego tekst minimum z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. System OCR powinien obsługiwać przynajmniej formaty:.xls,.doc, pdf. 21. Objęcie całego dostarczonego systemu informatycznego 5-cio letnią gwarancją wraz z prawem do uaktualnień w ramach posiadanej wersji oprogramowania oraz prawem do nowych wersji. 22. Wydruki na szablonach (materiały z poddrukiem) dokumentów wskazanych przez użytkownika (np. na potrzeby blankietów przelewów wzory blankietów (skany) Pozostałe wymagania 1. Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia dla administratorów, konserwatorów i operatorów na działającym systemie (6 osób), 2. Przeprowadzenie szkolenia (certyfikowanego) z funkcjonalności środowiska SafeQ w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego (2 administratorów) 3. W ramach konfiguracji systemu przygotowanie do 50 raportów z założeniami określonymi przez Zamawiającego. 4. Dostarczenie dokumentacji: dokumentacja z topologii, konfiguracji urządzeń i środowiska zarządzalnego, instrukcja obsługi i zarządzania środowiskiem (urządzeniami i platformą środowiska), instrukcja obsługi użytkownika urządzeń i systemu. Dokumenty należy dostarczyć w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej., 5. Udzielenie Zamawiającemu niezbędnych licencji. 17

Przenośny przepływomierz ultradźwiękowy PortaSonic 7000/K z głowicami pomiarowymi w zakresie średnic DN sztuka.

Przenośny przepływomierz ultradźwiękowy PortaSonic 7000/K z głowicami pomiarowymi w zakresie średnic DN sztuka. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary 3 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 tel. 44 737 30 00, fax 44 737 34 56 e-mail: info@kwbbelchatow.bot.pl Rogowiec, dn. 16.03.2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary 3 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 tel. 44 737 30 00, fax 44 737 34 56 e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary 3 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 tel. 44 737 30 00, fax 44 737 34 56 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym LP/ 5647 /2011

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym LP/ 5647 /2011 Rogowiec, ul. Św. Barbary 3 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 tel. 44 737 30 00, fax 44 737 34 56 e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym LP/ 5647 /2011 Miejsce wystawienia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ogłasza przetarg nieograniczony, niepubliczny na dostawę: piasta 2 szt. Rogowiec, dn r.

O G Ł O S Z E N I E. ogłasza przetarg nieograniczony, niepubliczny na dostawę: piasta 2 szt. Rogowiec, dn r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary 3 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 tel. 44 737 30 00, fax 44 737 34 56 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Odbiornik ruchomy GPS RTK o parametrach technicznych i wyposażeniu określonych w SIWZ - 1 kpl.

Odbiornik ruchomy GPS RTK o parametrach technicznych i wyposażeniu określonych w SIWZ - 1 kpl. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary 3 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 tel. 44 737 30 00, fax 44 737 34 56 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 16875/2017

Postępowanie 16875/2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania przetargowego nr 16875/2017 na udzielenie zamówienia pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary 3 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 tel. 44 737 30 00, fax 44 737 34 56 e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i spółek zależnych

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i spółek zależnych Numer postępowania: FZ.290-33/ZP/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i spółek zależnych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej w postępowaniu zakupowym FZZ-7/PS/07/2013 nr GEK/KWB/0389/2013 prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej w postępowaniu zakupowym FZZ-7/PS/07/2013 nr GEK/KWB/0389/2013 prowadzonym w trybie zapytania o cenę. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A, ddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 3 Rogowiec, ul Św Barbary 97-00 Bełchatów, skr poczt. 100 tel. 737 30 00, fax 737 3 56 e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania: nr FZU /ZK/2013; (GEK/FZR-ELB/0783/2013)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania: nr FZU /ZK/2013; (GEK/FZR-ELB/0783/2013) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 97-406 Bełchatów 5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7 tel. 44 632 51 32, 44 632 65 73, fax 44 735 22 11 e-mail: elektrownia.belchatow.giekelb@gkpge.pl

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 14061/2016

Postępowanie 14061/2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania przetargowego nr 14061/2016 na udzielenie zamówienia pn.: Usługa sprzętem ciężkim zagospodarowanie UPS PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II FORMULARZ OFERTOWY CZ. II Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014)

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. p.o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 07.01.2016... (podpis) data zatwierdzenia: 07.01.2016 Znak sprawy: Z.C. 1/2016 I. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający: ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy aktualizacji oprogramowania antywirusowego F-Secure dla 150 licencji oraz dostawcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FZU/MF-Z50/12 na wylesienie przedpola odkrywki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FZU/MF-Z50/12 na wylesienie przedpola odkrywki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FZU/MF-Z50/12 na wylesienie przedpola odkrywki 1. Nazwa i adres zamawiającego oraz wskazanie organizatora postępowania. 1.1. Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W trybie przetargu nieograniczonego kończącego się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi.

OGŁOSZENIE. W trybie przetargu nieograniczonego kończącego się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 tel. 44 737 30 00, fax 44 737 34 56 e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 387110-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 387110-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2014-11-25 15:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 14962/2016

Postępowanie 14962/2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania przetargowego nr 14962/2016 na udzielenie zamówienia pn.: Transport popiołu lotnego suchego z bieżącej produkcji Zespołu Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O.

Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Załącznik numer 3 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 Kodeksu cywilnego NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA BURAN SP. Z O.O. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl Włocławek: ZP-2-2013 Obsługa serwisowa aparatury medycznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Znak: RGIUE.271.8.2011 Mniów, dnia 25.08.2011 r. wg rozdzielnika Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zegrze: Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Numer ogłoszenia: 123506-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne

Wymagane minimalne parametry techniczne Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie refabrykowane i spełniać niżej podane parametry techniczne(minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo