DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A NMV Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A NMV Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A NMV Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Oferujący: NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, Warszawa data sporządzenia: 22 listopada 2012 r.

2 1 WSTĘP Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A NMV Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA na Catalyst. 1.1 Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: Adres do korespondencji: NMV SA Spółka Akcyjna Rzeczpospolita Polska Wrocław ul. Ołtaszyńska 7, Wrocław ul. Ołtaszyńska 7, Wrocław Telefon: , Fax: , Adres Adres WWW: REGON: NIP: Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Strona 2 Oferującym Obligacje Emitenta jest: Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: Adres do korespondencji: NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Rzeczpospolita Polska Warszawa Nowy Świat 64, Warszawa Nowy Świat 64, Warszawa Telefon: Fax: www: REGON: NIP: Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji obligacji objętych niniejszym Dokumentem Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięć) obligacji na okaziciela, niemających formy dokumentu, serii A, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN. Obligacje były przedmiotem oferty prywatnej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach.

3 1.4 Spis treści 1 WSTĘP Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji obligacji objętych niniejszym Dokumentem Spis treści CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność, w tym czynniki ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi Emitent Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE Osoby odpowiedzialne Oświadczenie osób reprezentujących Emitenta DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZYM DOKUMENTEM Cele emisji Wielkość emisji Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Warunki wykupu Warunki wypłaty oprocentowania Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 września 2011 r. i 31 października 2011 r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi niniejsza informacją DANE O EMITENCIE Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej Czas trwania Emitenta Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Krótki opis historii Emitenta Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Nieopłacona część kapitału zakładowego Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Powiązania kapitałowe oraz osobowe, majątkowe i organizacyjne Emitenta Działalność Emitenta Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne Wszystkie inne postępowania, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta Strona 3

4 5.17 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy obligacji Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale rodzajowym i czasowym Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczone w niniejszym Dokumencie Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdania finansowego zamieszczonego w niniejszym Dokumencie Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta SPRAWOZDANIA FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NMV SA za okres r. wraz z opinią biegłego rewidenta Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NMV za okres od do r Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NMV S.A. za okres r Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe NMV S.A. za okres r Sprawozdanie Zarządu NMV S.A. z działalności w 2011 r Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego NMV S.A. za okres r Roczne Sprawozdanie Finansowe NMV Polska Sp. z o.o. za okres r Sprawozdanie Zarządu NMV Polska Sp. z o.o. z działalności w 2011 r Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego NMV Polska Sp. z o.o. za okres r Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NMV S.A. za okres r INFORMACJE DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał WZA niezarejestrowanych przez sąd Aktualny KRS Emitenta Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji objętych niniejszym Dokumentem Dokument określający warunki emisji obligacji Uchwała Zarządu NMV SA w sprawie przydziału obligacji Definicje i objaśnienia skrótów Strona 4

5 2 CZYNNIKI RYZYKA W rozdziale "Czynniki ryzyka" zamieszcza się informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych Szczegółową Informacją, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej mającej na celu dokonanie inwestycji w Obligacje Emitenta, każdy inwestor powinien zapoznać się z przedstawionymi poniżej czynnikami ryzyka związanymi z tą inwestycją, jak również zapoznać się ze wszelkimi innymi informacjami zamieszczonymi w niniejszym Dokumencie. Przedmiotowe czynniki ryzyka mogą znacząco wpływać na działalność Emitenta, a także jego wyniki finansowe i zdolność do regulowania zobowiązań. W konsekwencji tego inwestorzy będący w posiadaniu Obligacji Emitenta mogą stracić część bądź całość zainwestowanych środków. Poniżej przedstawiono opis czynników ryzyka specyficznych dla Emitenta, dla branży w której działa, a także tych związanych z obrotem Obligacjami na rynku Catalyst. W przyszłości mogą pojawić się jednak dodatkowe ryzyka, o których Spółce nie wiadomo w chwili obecnej, mogące mieć negatywny wpływ na działalność oraz kondycję finansową Spółki. 2.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność, w tym czynniki ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi Emitent Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta działają w określonym środowisku gospodarczym, w związku z czym ich kondycja finansowa jest uzależniona od wielu czynników makroekonomicznych. Większość przychodów Grupy Kapitałowej osiągana jest w Polsce, zatem do głównych czynników ryzyka należy zaliczyć: zmiany stóp procentowych, zmiany kursów walutowych, inflację czy pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej Polski. Zjawiska te mogą mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Emitenta. Czynniki te wpływają również na kondycję finansową podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, w tym franczyzobiorców oraz siłę nabywczą klientów końcowych korzystających z usług Grupy Kapitałowej Emitenta. Ewentualne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego oraz pogorszenie się wskaźników makroekonomicznych może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta Ryzyko związane z uzależnieniem od Nomasvello S.L. w Hiszpanii W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą Hiszpanii oraz w związku z faktem, że główny franczyzodawca i właściciel marki oraz licencji spółka Nomasvello S.L. ma swoją siedzibę i prowadzi działalność operacyjną na terenie Hiszpanii, istnieje prawdopodobieństwo ewentualnych problemów finansowych spółki Nomasvello S.L. W ocenie Zarządu jest ono jednak bardzo mało prawdopodobne, tym bardziej, że z posiadanych przez Zarząd informacji wynika, iż Nomasvello S.L. nie posiada istotnych kredytów i zobowiązań, które mogłyby wpłynąć na jej kondycję. Spółka NMV Polska Sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, który generuje główne przychody w Grupie Kapitałowej Emitenta jest głównym franczyzobiorcą spółki Nomasvello S.L. z Hiszpanii, która posiada prawo własności do marki No+vello. Spółka ma podpisaną umowę masterfranczyzy na terytorium Polski, na okres 15 lat. Po tym okresie umowa może zostać przedłużona na kolejny okres, w sposób automatyczny. Jej zapisy chronią NMV Polska Sp. z o.o. jako głównego franczyzobiorcę oraz franczyzobiorców indywidualnych przed niekontrolowanym wzrostem opłat licencyjnych. W razie zaprzestania działalności przez Nomasvello S.L., w okresie obowiązywania umowy, NMV Polska Sp. z o.o. może do końca okresu umownego korzystać z licencji. W sytuacji gdyby pojawił się następca prawny spółki Nomasvello S.L., NMV Polska Sp. z o.o. będzie mogła przedłużyć umowę na dotychczasowych warunkach. Ponadto NMV Polska Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność na terenie Polski, a pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta na terenie państw ościennych (Ukraina i Niemcy), zatem sytuacja gospodarcza Hiszpanii ma na nią jedynie wpływ pośredni. W sytuacji zaprzestania działalności przez Nomasvello S.L., Emitent zidentyfikował następujące problemy: Problem z dostępem do sprzętu, części zamiennych, kremów, etc. NMV Polska Sp. z o.o. ma rozpoznany rynek producentów i dostawców wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń wykorzystywanych w procesie świadczenia usług przez franczyzobiorców. Spółka nie korzysta z nich Strona 5

6 (pomimo korzystniejszych cen) ponieważ umowa Masterfranczyzy zabrania tego. W przypadku utraty możliwości dokonywania zamówień w Hiszpanii, zarząd NMV Polska Sp. z o.o. jest przygotowany na scenariusz zakładający rozpoczęcie współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami. Problem z licencją, prawem do marki i know-how W przypadku zaprzestania działalności przez Nomasvello S.L., Emitent będzie mógł dalej, poprzez spółki zależne prowadzić i rozwijać sieć pod Brandem No+vello. Jeśli umowa zostanie unieważniona, to równolegle zostanie zniesiony zakaz konkurencji, który jest w niej zawarty. NMV Polska Sp. z o.o. przeprowadzi re-branding salonów i będzie mogła funkcjonować dalej świadcząc te same usługi. Know-how, który został nabyty pozostanie w firmie, a jedynie utracone zostanie logo sieci, które oczywiście ma swoją wartość. Ponadto NMV Polska Sp. z o.o. jest właścicielem polskiej domeny oraz domen na Ukrainie (www.nomasvello.com.ua) i w Niemczech (www.nomasvello.de) Ryzyko utraty Masterfranczyzy przez NMV Polska Sp. z o.o. w wyniku sprzedaży udziałów przez dotychczasowych udziałowców. Zgodnie z umową masterfranczyzy z dnia 19 kwietnia 2010 roku, Nomasvello S.L. miało prawo odstąpić od umowy w sytuacji przeniesienia udziałów w ilości wyższej lub równej 25% kapitału zakładowego spółki NMV Polska Sp. z o.o. lub jakiegokolwiek przeniesienia praw własności, które pociągałoby za sobą zmianę kontroli nad spółką, jak również oddanie w zastaw ich akcji lub udziałów - bez zgody Nomasvello S.L. Aby ryzyko to zminimalizować, Zarząd, w związku z zamiarem wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu, podpisał 29 maja 2012 roku dodatkowe porozumienie, z którego wynika, że udziałowcy NMV Polska Sp. z o.o., bez dodatkowej zgody Nomasvello S.L., mogą przekazać co najmniej 25% udziałów w kapitale zakładowym i maksymalnie 49%, bezpośrednio, bądź też przez przeniesienie (zbycie) udziałów w spółce dominującej, na polskim rynku wtórnym. Jednocześnie pan Sergio Castillo Bercero reprezentujący NMV Polska Sp. z o.o., w imieniu pozostałych udziałowców pana Hectora Valera Sanchez i pana Kamila Ponisza, zobowiązał się, że wyżej wymienione przeniesienie udziałów, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, w żadnym przypadku nie przekroczy 49%, tak żeby nigdy nie doszło do utraty skutecznej kontroli dotychczasowych udziałowców nad spółką. Uzgodniono też, że gdyby z jakichś powodów doszło do przeniesienia więcej niż 49% udziałów bez zgody Nomasvello SL, będzie to w świetle prawa nieważne i nieskuteczne. Unieważnienie takiego przeniesienia prawa własności (zbycia) udziałów, nie stanie się jednak przyczyną anulowania umowy masterfranczyzowej Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowej kadry pracowniczej Kadra kierownicza i menadżerska spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta to zespół specjalistów posiadających cenne doświadczenie z zakresu rynku salonów kosmetycznych czy też prowadzenia biznesu w oparciu o franczyzę. Dodatkowo do zespołu należą wysokiej klasy specjaliści uczestniczący w szkoleniach partnerów. Osoby te gwarantują poprawne funkcjonowanie oraz dalszy rozwój sieci salonów no+vello. Zmiany w zespole mogą negatywnie wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej oraz na tempo rozwoju sieci salonów Emitenta Ryzyko związane z poziomem usług świadczonych przez franczyzobiorców Rozwój oraz popularność Grupy Kapitałowej Emitenta w dużej mierze zależy od odpowiedniej jakości działań franczyzobiorców, które wpływają w istotny sposób na wizerunek całego systemu franczyzowego. Zdarzają się bowiem franczyzobiorcy, którzy nie chcą, lub z jakichś powodów nie mogą, należycie realizować wytycznych franczyzodawcy. Grupa Kapitałowa Emitenta przeciwdziała temu rodzajowi ryzyka poprzez odpowiednią konstrukcję umów, które zawierają m.in. szczegółową, czytelną instrukcję dotyczącą prowadzenia salonu oraz organizację szkoleń dla partnerów oraz kontrole realizowane zarówno przez spółki z Grupy Kapitałowej jaki i Nomasvello S.L Ryzyko związane z nowymi lokalizacjami Emitent planuje rozwijać sieć salonów w Polsce we współpracy z właścicielami salonów kosmetycznych poprzez projekt no+vello point, na rynku niemieckim poprzez spółkę zależną NMV Deutschland GmbH oraz na rynku ukraińskim poprzez spółkę NMV Ukraine LLC. Z tymi planami związane jest ryzyko zawarcia mniejszej liczby umów franczyzowych niż zakładana w prognozach. Rozwój w nowych lokalizacjach może być czasochłonny i Strona 6

7 wymagać cierpliwości ze strony franczyzodawcy. Spółka minimalizuje tego typu ryzyko poprzez wstępną analizę nowych lokalizacji pod kontem rozwoju sieci salonów no+vello oraz początkowe negocjacje z przyszłymi partnerami, gwarantującymi zakładany rozwój sieci Ryzyko związane z koniecznością zatrudnienia, przy działalności związanej z wybielaniem zębów wykwalifikowanych stomatologów Usługi wybielania zębów świadczone przez Whitening Point S.A. świadczone są przez specjalnie w tym celu przeszkolony personel. W chwili obecnej nie ma w Polsce obowiązku zatrudniania przy tego typu usługach wykwalifikowanych stomatologów, tym niemniej w niektórych krajach Unii Europejskiej taki obowiązek istnieje. Mogą zatem, z czasem pojawić się i w Polsce regulacje, które wymuszą zmiany w tym zakresie. W takiej sytuacji Emitent zatrudni personel o wymaganych kwalifikacjach Ryzyko związane z konkurencją NMV Polska Sp. z o.o. prowadzi działalność w branży, w której podmiotami konkurencyjnymi są sieci salonów kosmetycznych o zbliżonym profilu działalności oraz pojedyncze salony prowadzone przez mikroprzedsiębiorców. Największa z konkurencyjnych sieci posiadała w kwietniu 2012 r. 45 salonów, podczas gdy liczba salonów NMV Polska Sp. z o.o. pod marką No+vello w Polsce wynosiła w tym czasie 90. Sieć salonów No+vello jest w Polsce znacznie bardziej rozbudowana, co w połączeniu z innowacyjną technologią pozwala na zminimalizowanie oddziaływania ryzyka konkurencji na działalność NMV Polska Sp. z o.o Ryzyko związane z dostawą wyposażenia do salonów System franczyzy prowadzony przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta zakłada, iż do salonu franczyzobiorcy dostarczane jest pełne wyposażenie, tj. sprzęt, materiały oraz kosmetyki niezbędne do przeprowadzania zabiegów fotodepilacji, fotoodmładzania i wybielania zębów. Wyposażenie jest dostarczane z magazynów franczyzodawcy Nomasvello S.L., które są zlokalizowane w Hiszpanii. Chociaż franczyzodawca daje gwarancję, iż niezbędny sprzęt i dodatki trafiają do partnera w terminie 45 dni od uiszczenia opłaty wstępnej przez franczyzobiorcę, z powodu przyczyn niezależnych od NMV Polska Sp. z o.o. termin ten może się w niektórych przypadkach wydłużyć. Może to skutkować niezadowoleniem ze strony partnera handlowego i zerwaniem umowy, co wpłynie negatywnie na przychody Grupy Kapitałowej. NMV S.A. poprzez sprawne zarządzanie procesem dystrybucji minimalizuje powyższe ryzyko Ryzyko związane z nieprzyjęciem się marki No+vello na Ukrainie Zgodnie z zasadami dotyczącymi wprowadzania marki No+vello na nowym terytorium, franczyzobiorca zobowiązany jest uiścić opłatę masterfranczyzową na dany kraj, w pełnej wysokości przed rozpoczęciem faktycznej na nim działalności. Opłata taka jest bezzwrotna. W przypadku Ukrainy wysokość tej opłaty jest na istotnym dla Emitenta poziomie. Jednym z celów emisyjnych jest pozyskanie środków przez Emitenta na wykup prawa do masterfranczyzy dającej prawo do wyłączności na terytorium Ukrainy. Istnieje jednak ryzyko, że w razie gdyby marka nie przyjęła się, Grupa Kapitałowa Emitenta poniosłaby stratę finansową. Aby temu zapobiec, Emitent prowadzi szczegółowe badania rynku ukraińskiego. Aby jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko związanie z wprowadzeniem marki No+vello do kraju o nieugruntowanej pozycji systemów franczyzowych (mała ich ilość w porównaniu z rynkami krajów UE), Zarząd NMV S.A. podjął decyzję o rozwijaniu sieci przy współpracy z lokalnym partnerem, największą siecią klubów fitness na rynku ukraińskim, posiadającą klientów - siecią Sport Life. Jednocześnie Emitent wstępnie uzgodnił z Nomasvello S.L. specjalny, preferencyjny model wprowadzania marki na Ukrainę, pozwalający uniknąć przez Emitenta wysokich nakładów początkowych. Na mocy tego porozumienia Emitent poprzez spółkę zależną otwiera pilotażowe salony, jeszcze przed wykupem prawa do masterfranczyzy na Ukrainę. Pierwszych sześć salonów zostanie otwartych tam w ramach polskiej Masterfranczyzy, natomiast następne będą otwierane za dodatkową, proporcjonalną, niewielką opłatą z tytułu już ukraińskiej masterfranczyzy. Strona 7

8 Ryzyko związane z nieuzyskaniem prawa do masterfranczyzy na Ukrainę, w sytuacji pojawienia się firmy, która uzyskałaby je na standardowych warunkach Jeżeli Emitentowi nie uda się pozyskać z emisji środków na realizację wszystkich planów emisyjnych ( w tym na zakup masterfranczyzy), a eksploracja rynku ukraińskiego w oparciu o model prezentowany w w/w czynniku będzie przebiegać pomyślnie, istnieje ryzyko, że Nomasvello S.L. przed podpisaniem umowy masterfranczyzowej z Emitentem na preferencyjnych, wymienionych wyżej warunkach, bezpośrednio rozpocznie ekspansję na rynku ukraińskim lub inny podmiot wykupi masterfranczyzę na to terytorium. W takiej sytuacji Emitent dołoży wszelkich starań, aby już funkcjonujące salony należące do jego ukraińskiej spółki zależnej uzyskały franczyzę od nowego masterfranczyzobiorcy i dalej prowadziły swoją działalność operacyjną Ryzyko związane ze współpracą z jednym dystrybutorem na Ukrainie Hipotetyczne wycofanie się Sport Life ze współpracy z Grupą Kapitałową Emitenta, może znacząco opóźnić ekspansję marki na Ukrainie. Aby zminimalizować takie ryzyko, zarząd NMV Ukraine LLC. prowadzi rozmowy z innymi potencjalnymi partnerami oraz rozważa możliwość otwierania własnych salonów Ryzyko inwestycyjne na rynkach wschodzących Inwestycje na rynkach wschodzących, do których zalicza się Ukrainę, wiążą się ze wzmożonym ryzykiem politycznym, gospodarczym i prawnym w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Wszelkie tendencje mające negatywny wpływ na cenę instrumentów finansowych mogą spowodować, iż inwestorzy będą wycofywać kapitał i przenosić go do bardziej stabilnych rynków rozwiniętych. Trwające od 2008 roku problemy finansowe wywołane przez spowolnienie gospodarcze i wzrost ryzyka związanego z inwestowaniem w gospodarki wschodzące, negatywnie wpłynęło na gospodarkę Ukrainy, poprzez spadek napływu kapitału zagranicznego Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego Niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność regulacji podatkowych w Polsce utrudnia prawidłowe planowanie podatkowe, co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Ulegające zmianie interpretacje przepisów podatkowych, stosowane przez organy podatkowe, długie okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach rozwiniętych o bardziej ustabilizowanym systemie prawa podatkowego Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta ryzyko w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji w dziedzinie prawa handlowego, podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą cały czas proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów unijnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Emitenta i na jego wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niektóre niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi, czy też odmiennie interpretowanymi Ryzyko wahań kursu walutowego Oprócz sieci salonów w Polsce, Grupa Kapitałowa Emitenta zamierza prowadzić działalność w Niemczech i na Ukrainie. W 2012 r. poprzez spółkę zależną NMV Ukraine LLC Emitent rozszerza sieć o rynek ukraiński, na Strona 8

9 którym partnerzy wnoszą opłatę franczyzową w hrywnach. Dodatkowo wyposażenie, tj. sprzęt i kosmetyki będą sprowadzane z Hiszpanii, a rozliczenia będą się odbywały w euro. Z uwagi na fakt, iż w Niemczech NMV S.A., za pośrednictwem spółki zależnej będzie budowała w imieniu i na rzecz Nomasvello S.L. sieć salonów franczyzowch oraz prowadzić usługowo na ich rzecz działalność operacyjną, wynagrodzenie z tego tytułu będzie płacone w euro. Wspomniane czynniki generują dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta ryzyko wahań kursu walutowego. Aprecjacja polskiej waluty względem euro, będzie prowadzić do zmniejszenia wpływów z franczyzy w Niemczech, co będzie miało przełożenie na niższe wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Emitent zamierza zabezpieczać się przed ryzykiem kursowym, w szczególności poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych Ryzyko związane z możliwością niewykupienia Obligacji Obligacje nie są amortyzowane i Emitent zobowiązany jest do ich wykupu w dniu 20 stycznia 2014 r., co oznacza konieczność zgromadzenia przez Emitenta kwoty równej wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji (1.609 tys. zł) powiększonej o odsetki za dany okres odsetkowy na dzień wykupu, w celu dokonania wykupu Obligacji. Istnieje zatem ryzyko, iż Emitent nie będzie dysponował kwotą środków niezbędnych do wykupu Obligacji w wymaganym terminie. Emitent zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji w celu zabezpieczenia interesów Obligatariuszy doprowadził do ustanowienia zastawu rejestrowego na rzecz Obligatariuszy, o którym mowa w punkcie 4.6 Dokumentu. Należy jednakże mieć na uwadze, iż wartość Obligacji w stosunku do skali prowadzonej przez Grupę Kapitałową Emitenta działalności jest relatywnie niska, co ogranicza ryzyko związane z niewykupieniem Obligacji Ryzyko związane z niezrealizowaniem prognoz Grupy Kapitałowej Emitenta W punkcie zostały przedstawione prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na lata Prognozy zostały sporządzone w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Emitenta. Uwzględniają plany rozwojowe Emitenta, jak i rynku na którym działa. W przypadku istotnych zmian w otoczeniu Emitenta istnieje ryzyko niezrealizowania prognoz. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje czynniki mające wpływ na realizację założonych prognoz w celu dokonania ich aktualizacji Ryzyko związane z wątpliwościami interpretacyjnymi co do Warunków Emisji Obligacji Zgodnie z punktem 16.2 Warunków emisji Obligacji serii A NMV S.A., który brzmi następująco: W przypadku dojścia emisji do skutku Emitent zobowiązuje się w terminie 6 miesięcy od Dnia Emisji doprowadzić do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy poprzez: zastaw rejestrowy na udziałach spółki zależnej Emitenta NMV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z umów franczyzowych, których stroną jest spółka zależna Emitenta NMV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub jeżeli ustanowienie powyższych zabezpieczeń nie będzie możliwe, poprzez ustanowienie zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy zgodnie z przepisami prawa. Wartość zabezpieczenia winna każdorazowo stanowić co najmniej 100% wartości emisji Obligacji.. Intencją Emitenta była możliwość wyboru przedmiotu zastawu, tj. ustanowienie zabezpieczenia na rzecz obligatariuszy w postaci zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej Emitenta NMV Sp. z o.o. lub w postaci zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z umów franczyzowych, których stroną jest NMV Sp. z o.o., o ile wartość zabezpieczenia będzie stanowiła co najmniej 100% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji. W związku z tym Zarząd NMV S.A. doprowadził do ustanowienia na rzecz Obligatariuszy zabezpieczenia w postaci zastawu na zbiorze wierzytelności pieniężnych przysługujących NMV Polska Sp. z o.o. z tytułu 19 umów franczyzowych do najwyższej sumy zabezpieczenia zł. W związku z powyższym istnieje ryzyko związane ze złożeniem przez Obligatariusza Zawiadomienia o Wymagalności, o którym mowa w punkcie 17.1 Warunków Emisji i możliwością wcześniejszego wykupu Obligacji. Strona 9

10 2.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego obligacji Nabywca Obligacji powinien zdawać sobie sprawę, iż po wprowadzeniu instrumentów dłużnych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, kurs Obligacji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne czynniki niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową oraz niezależne od Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach, czy sytuacja makroekonomiczna Polski oraz regionu. Obligatariusze powinni mieć świadomość, iż notowania Obligacji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji i powinni zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznego wahania kursów, mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto, należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć z obrotu te instrumenty finansowe. Ponad powyższe, zgodnie z 11 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem 12 ust. 3 i 17c ust. 2 Regulaminu ASO, w następujących sytuacjach: 1) na wniosek emitenta, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Natomiast zgodnie 12 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w następujących sytuacjach: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Dodatkowo, zgodnie z 12 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Strona 10

11 Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia 11 ust. 1 Regulaminu ASO. Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla Obligatariuszy utrudnieniami w sprzedaży Obligacji Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Dlatego też, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitału Ryzyko związane z stopą procentową Wartość godziwa Obligacji rozumiana jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych dla Obligatariuszy może podlegać wahaniom związanym ze zmianami rynkowych stóp procentowych poprzez zmianę stopy dyskonta właściwej dla tych przepływów. Fakt ten może znajdować odzwierciedlenie w rynkowej cenie Obligacji Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF sankcji na Emitenta Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. W szczególności należy wskazać na sankcję wynikającą z art. 96 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 10 ust. 5 pkt. 1 lit. b Ustawy o ofercie i związaną z nieprzekazaniem przez Emitenta zawiadomienia do KNF o wprowadzeniu obligacji do ASO w terminie 14 dni od tego wprowadzenia. W takiej sytuacji KNF może podjąć decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. Strona 11

12 3 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE 3.1 Osoby odpowiedzialne Za informacje zawarte w niniejszym Dokumencie odpowiedzialny jest Emitent, reprezentowany przez: Sergio Castillo Bercero Prezes Zarządu Kamil Ponisz Wiceprezes Zarządu 3.2 Oświadczenie osób reprezentujących Emitenta Strona 12

13 4 DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZYM DOKUMENTEM 4.1 Cele emisji Cel emisji Obligacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony. 4.2 Wielkość emisji Przedmiotem emisji było (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN każda. 4.3 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN Łączna wartość nominalna Obligacji w ramach emisji serii A: ,00 PLN Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN 4.4 Warunki wykupu Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu Obligacji, tj. 20 stycznia 2014 roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj ,00 zł za każdą Obligację. Strona 13 Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 10 stycznia 2014 roku. Wykup Obligacji zostanie dokonany poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Oprócz prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji Serii A Obligatariuszom przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu obligacji. Emitent jest zobowiązany, na żądanie Obligatariusza, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza Obligacji poprzez wypłatę kwoty w wysokości sumy wartości nominalnej Obligacji (1.000 PLN) oraz narosłych odsetek naliczonych od początku danego Okresu Odsetkowego. Opcja przedterminowego wykupu obligacji na żądanie Obligatariusza może zostać zrealizowana w następujących okolicznościach: a) nieustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 16 Warunków Emisji w terminie 6 miesięcy od Dnia Emisji Obligacji; b) ustanowienie zabezpieczenia o wartości stanowiącej mniej niż 100% wartości emisji Obligacji. Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności w formie Raportu Bieżącego. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza. Żądanie wykupu będzie skuteczne jeśli zostanie dostarczone Emitentowi w formie Zawiadomienia O Wymagalności do 5 dnia roboczego po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego, na podstawie którego można stwierdzić, iż którakolwiek ww. okoliczność, miała miejsce bądź do 5 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku przekazania tej informacji o tej okoliczności w formie Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego. Dzień Spłaty obligacji przypadnie każdorazowo w 25 dniu roboczym po dniu publikacji Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego na podstawie którego można stwierdzić, iż okoliczność, która jest przyczyną wykupu miała miejsce bądź do 25 dnia roboczego po powzięciu przez Obligatariusza informacji o niedopełnieniu obowiązku przekazania tej informacji o tej okoliczności w formie Raportu Bieżącego lub Raportu Okresowego.

14 Przesyłając Zawiadomienie O Wymagalności, Obligatariusz złoży świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych Obligacji. Powyższe zapisy dotyczące trybu i terminów składania Zawiadomienia o Wymagalności, nie uchybiają Obligatariuszowi do składania odpowiednich oświadczeń i dokonywania odpowiednich czynności zgodnie z regulacjami KDPW. Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie zrealizowana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Szczegółowy opis warunków skorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji Serii A Emitenta. 4.5 Warunki wypłaty oprocentowania Posiadaczom Obligacji będzie wypłacany półrocznie kupon w zmiennej wysokości, stały w Okresie Odsetkowym. Stawką Referencyjną kuponu jest 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 6M) ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do stawki referencyjnej doliczana będzie Marża w wysokości 600 punktów bazowych. Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem wskazanego w Tabeli 1. dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek. Wysokość Kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: Strona 14 Informacje dotyczące kolejnych płatności kuponowych przedstawia poniższa tabela: Tabela 1. Terminarz płatności kuponowych. Nr Okresu Odsetkowego Data Ustalenia Wysokości Stawki Referencyjnej Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Data Ustalenia Prawa Do Odsetek Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego i wypłata kuponu Liczba dni w Okresie Odsetkowym Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. 4.6 Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje emitowane były jako niezabezpieczone. Zgodnie z punktem 16.2 Warunków Emisji Obligacji serii A Emitent zobowiązał się w terminie 6 miesięcy od Dnia Emisji doprowadzić do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy poprzez: zastaw rejestrowy na udziałach spółki zależnej Emitenta NMV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

15 zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z umów franczyzowych, których stroną jest spółka zależna Emitenta NMV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub jeżeli ustanowienie powyższych zabezpieczeń nie będzie możliwe, poprzez ustanowienie zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy zgodnie z przepisami prawa. Intencją Emitenta była możliwość wyboru przedmiotu zastawu, tj. ustanowienie zabezpieczenia na rzecz obligatariuszy w postaci zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej Emitenta NMV Sp. z o.o. lub w postaci zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z umów franczyzowych, których stroną jest NMV Sp. z o.o., o ile wartość zabezpieczenia będzie stanowiła co najmniej 100% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji. W dniu 27 kwietnia 2012 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów wydał postanowienie o wpisie do rejestru zastawu na zbiorze wierzytelności pieniężnych przysługujących NMV Polska Sp. z o.o. z tytułu 19 umów franczyzowych do najwyższej sumy zabezpieczenia zł. 4.7 Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 września 2011 r. i 31 października 2011 r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji. Według stanu na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień emisji obligacji serii A, tj. na dzień 30 września 2011 r. saldo zobowiązań NMV SA wynosiło 0,00 zł. W związku z istotnymi zmianami w działalności Emitenta (powstanie Grupy Kapitałowej NMV SA) inwestorom biorącym udział w ofercie obligacji serii A zostało przedstawione zestawienie zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta według stanu na dzień 31 października 2011 r. Łączna wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 października 2011 roku według sprawozdania skonsolidowanego NMV SA za okres r. to 3.341,5 tys. zł. Na tę sumę składały się m.in.: - zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 3.337,0 tys. zł zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek 174,4 tys. zł zobowiązania z tyt. dostaw i usług 581,8 tys. zł inne zobowiązania 2.469,5 tys. zł Szacunki Emitenta dotyczące wartości zobowiązań Grupy Kapitałowej NMV na dzień wykupu Obligacji tj r. dane w tys. zł Zobowiązania ogółem 625,16 Zobowiązania długoterminowe 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 625,16 kredyty i pożyczki 180,00 z tytułu dostaw i usług 387,83 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 52,32 inne 5,00 Emitent do czasu wykupu obligacji planuje utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym źródłem spłaty obligacji będzie gotówka generowana z działalności operacyjnej Emitenta. Strona 15

16 4.8 Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom. Emitentowi ani emitowanym przez niego obligacjom nie przyznano ratingu. 4.9 Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji. Oprócz prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji Serii A Obligatariuszom przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu obligacji. Prawo to zostało opisane w pkt. 4.4 niniejszego Dokumentu, natomiast szczegółowy i wiążący opis warunków skorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu znajduje się w Warunkach Emisji Obligacji Serii A Emitenta Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi niniejsza informacją. Poniższa informacja ma jedynie charakter ogólny i orientacyjny. W celu zasięgnięcia dokładnych informacji należy zapoznać się bezpośrednio z obowiązującymi przepisami prawa lub zasięgnąć opinii doradcy podatkowego. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami zależy od źródła osiągniętego dochodu: zysk z odsetek (płatności kuponowej) i dyskonta lub zysk kapitałowy (tj. osiągnięty dzięki sprzedaży obligacji po cenie wyższej od ceny zakupu) oraz od statusu prawnego podatnika: osoba prawna lub osoba fizyczna. Ogólną charakterystykę opodatkowania dochodów uzyskanych z obligacji w rozbiciu na wyżej wymienione rodzaje dochodów i podatników prezentuje tabela: Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami: Strona 16 Osoba fizyczna Osoba prawna Dochód z tytułu odsetek (płatności kuponowych) i dyskonta Zysk kapitałowy Cały przychód z tytułu odsetek i dyskonta Przychody z tytułu zbycia obligacji oraz jest opodatkowany stawką 19% i nie łączy powiązane z nimi koszty podatnik wykazuje w się go z dochodami opodatkowanymi rocznym zeznaniu podatkowym. Podatek według art. 27 Ustawy o podatku wynosi zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o dochodowym od osób fizycznych. podatku dochodowym od osób fizycznych Płatnikiem jest podmiot prowadzący 19% dochodu (czyli różnicy pomiędzy rachunek papierów wartościowych wykazanymi przychodami a powiązanymi z podatnika (podatek jest potrącany u nimi kosztami). Płatnikiem jest sam podatnik. źródła ). Dochody związane z posiadaniem i obrotem obligacjami przez osobę prawną łączy się z pozostałymi dochodami uzyskiwanymi przez podatnika i są one opodatkowane na zasadach ogólnych obowiązujących ten podmiot. Płatnikiem podatku jest sam podatnik. Osoby zagraniczne powinny mieć na uwadze przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Skorzystanie z opodatkowania stawką wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku może mieć miejsce pod warunkiem posiadania przez podatnika (czy to osobę prawną czy fizyczną) certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ podatkowy. Odrębną od podatku dochodowego kwestią jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowy sprzedaży obligacji objętych niniejszym Dokumentem są zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1) lit b) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych objęte stawka podatku w wysokości 1%. Jednak zgodnie z art. 9 pkt. 9) tej ustawy zwolniona z podatku jest sprzedaż obligacji objętych niniejszym Dokumentem: a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego,

17 d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego. Strona 17

18 5 DANE O EMITENCIE 5.1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta. Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: Adres do korespondencji: NMV SA Spółka Akcyjna Rzeczpospolita Polska Wrocław ul. Ołtaszyńska 7, Wrocław ul. Ołtaszyńska 7, Wrocław Telefon: , Fax: , Adres Adres WWW: 5.2 Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej. REGON: NIP: Strona Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. 5.4 Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. 5.5 Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Postanowienie o wpisie do KRS pod numerem wydał dnia 14 lipca 2011 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 5.6 Krótki opis historii Emitenta W 2007 roku, w Hiszpanii powstała firma Nomasvello S.L. specjalizująca się w usługach fotodepilacji i fotoodmładzania. Widząc ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi wśród kobiet, a coraz częściej także i u mężczyzn, postanowiła wejść na rynek wprowadzając koncepcję biznesu opartą na technologii IPL (szerzej opisanej w rozdziale 5.12) Koncepcja opracowana przez Nomasvello S.L. (w dalszej części zwana koncepcja No+vello lub No+vello ) spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i już w roku 2008 otwartych zostało około 250 salonów. W roku 2009 ilość salonów powiększyła się o kolejne 200. W 2011 roku funkcjonowało już ponad 1000 salonów No+vello na całym świecie, między innymi w Portugalii, Włoszech, Polsce, Brazylii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rumunii i Szwajcarii, będąc, według obserwacji rynkowych prowadzonych przez Nomasvello S.L., największą siecią w branży kosmetycznej i liderem w dziedzinie fotodepilacji.

19 Nomasvello S.L. w latach otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, a w 2011 roku prestiżową nagrodę na międzynarodowych targach franczyzy we Włoszech, jako druga najlepsza koncepcja franczyzowa na świecie (1 miejsce zajął Carrefour Express). W 2009 roku, dwóch franczyzobiorców, panów Sergio Castillo Bercero i Hector Valera Sanchez, posiadających w Hiszpanii cztery własne salony, zdecydowało się na zakup licencji masterfranczyzowej na terytorium Polski. Wykorzystując know-how zdobyte w Hiszpanii, międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu biznesu i posiadane już struktury w Polsce (inne firmy), postanowili wprowadzić koncepcję No+vello do Europy Środkowo-Wschodniej. W tym celu została powołana spółka o nazwie Fotodepilacja Polska S.C., która do czasu zarejestrowana NMV Polska Sp. z o.o. pełniła funkcje pomocnicze przy rozwijaniu działalności franczyzowej. Udziałowcami w obu spółkach były te same osoby. 19 kwietnia 2010 roku NMV Polska Sp. z o.o. zawarła z Nomasvello S.L. umowę Masterfranczyzy na Polskę. Rok 2010 spółka NMV Polska Sp. z o.o. zamknęła posiadając 69 podpisanych umów franczyzowych, tym samym stając się, w opinii Zarządu spółki, największą siecią w branży beauty w Polsce i liderem w segmencie usług fotodepilacji i fotoodmładzania. Wprowadzona koncepcja No+vello obniżyła kilkukrotnie ceny zabiegów w Polsce, dzięki czemu usługa stała się dostępna praktycznie dla każdego klienta, a to stało się źródłem sukcesu NMV Polska Sp. z o.o. W roku 2011 NMV Polska Sp. z o.o. dostała prestiżową nagrodę miesięcznika Cosmopolitan: Prix the beauty w kategorii Najlepsza usługa kosmetyczna roku. Strona 19 W tym samym roku NMV Polska Sp. z o.o. dołączyła do Polskiej Organizacji Franczyzodawców (POF), co potwierdziło najwyższe standardy proponowanego systemu franczyzowego i pozwoliło zaliczać ją do grona nielicznych firm, spełniających najwyższą jakość obsługi sieci franczyzowych (na ponad 440 dostępnych systemów franczyzowych, członkami POF jest tylko około 30 firm). W drugiej połowie 2011 roku zarząd NMV Polska Sp. z o.o. zdecydował się na rozpoczęcie ekspansji na sąsiednie rynki (Niemcy i Ukraina) oraz podjął decyzję o utworzeniu NMV S.A. która zarządzałaby, w ramach struktury holdingowej, spółkami znajdującymi się w Grupie Kapitałowej. W listopadzie 2011 roku NMV S.A. nabyła 100% udziałów NMV Polska Sp. z o.o., a w grudniu 2011 roku wyemitowała dwuletnie obligacje na kwotę 1,6 mln PLN. W celu realizacji biznesu niemieckiego NMV S.A. założyła spółkę NMV Deutschland GmbH, w której objęła 100% udziałów, natomiast na Ukrainie, w kwietniu 2012 roku, kupiła 51% udziałów w spółce Sport Debyut, która następnie zmieniła nazwę na NMV Ukraine LLC. W marcu 2012 roku NMV Ukraine LLC otworzyła pierwszy salon w Kijowie i pozyskała kolejne trzy lokalizacje na nowe salony. W lutym 2012 roku, NMV S.A. kupiła od W Investments Limited 75% akcji spółki Investment Project I S.A., która następnie zmieniła nazwę na Whitening Point S.A. W okresie listopad 2011 marzec 2012 w ramach sieci Whitening Point zostało otwartych 30 punktów na terenie Polski i jeden w Kijowie. We wrześniu 2012 r. NMV Polska Sp. z o.o. zakupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa działającego pod firmą Sergio Martinez Barcelo SMB-FOTODEPILACJA w postaci funkcjonującego, w pełni wyposażonego salonu wybielania zębów, zorganizowana część przedsiębiorstwa działającego pod firmą Jacek Kukuła, Kamil Ponisz S.C. w postaci funkcjonującego, w pełni wyposażonego salonu fotodepilacji oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa działającego pod firmą Fotodepilacja Polska S.C. Kamil Ponisz, Sergio Castillo Bercero, Hector Valera Sanchez w postaci dwóch funkcjonujących, w pełni wyposażonych salonów fotodepilacji.

20 Najważniejsza wydarzenia z historii Grupy Kapitałowej Emitenta oraz marki No+vello w Hiszpanii podsumowane zostały poniżej: Rok Wydarzenie 2007 powstanie firmy No+vello w Hiszpanii, 2008 otwarcie 250 salonów no+vello w Hiszpanii, 2009 otwarcie kolejnych 200 salonów no+vello w Hiszpanii, założenie spółki Fotodepilacja Polska S.C. podmiotu pomocniczego wobec NMV Polska Sp. z o.o. powstanie pierwszego salonu no+vello we Wrocławiu, 2010 założenie spółki Dermo Consulting Sp. z o.o., otwarcie drugiego salonu no+vello w Warszawie, założenie spółki NMV Polska Sp. z o.o. zarządzającej marką No+vello w Polsce, NMV Polska Sp. z o.o. zamyka rok z liczbą 69 funkcjonujących salonów, sieć posiada salon w każdym głównym mieście w Polsce i zyskuje, zgodnie z obserwacjami rynkowymi Zarządu spółki, pozycję lidera, 2011 NMV Polska Sp. z o.o. zostaje członkiem Polskiej Organizacji Franczyzodawców POF, rejestracja NMV SA, rejestracja NMV Deutschland GmbH spółki powołanej na potrzeby niemieckiego projektu no+vello, powstanie grupy kapitałowej NMV SA składającej się ze spółki dominującej NMV SA oraz spółek zależnych NMV Polska Sp. z o.o. oraz NMV Deutschland GmbH, w których NMV SA posiada po 100% udziałów zakup spółki NMV Ukraine LLC, w której NMV S.A. posiada 51% udziałów oraz zakup Whitening Point SA 75% akcji Strona Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Kapitał zakładowy Emitenta na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił zł i dzielił się na: akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 14 lipca 2011 r. miała miejsce rejestracja Emitenta. Kapitał zakładowy wynosił zł i składały się na niego akcje założycielskie akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje zostały wyemitowane w dniu 14 kwietnia 2011r. (Akt Notarialny Rep. A numer 1948/ Akt zawiązania spółki akcyjnej) i objęte po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej 0,10 zł przez jedynego akcjonariusza Piotra Jeleniewskiego. Akcje zostały opłacone w gotówce w wysokości ¼ kapitału zakładowego przed rejestracją Spółki. W dniu 25 lipca 2011 r. Piotr Jeleniewski zawarł umowy sprzedaży na mocy której podmioty Enderfsfin Limited, Dirkstone Management Limited oraz Felsenstreed Limited z siedzibami w Nikozji nabyły akcji serii A. W dniu 7 października 2011 r. miało miejsce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NMV S.A., w czasie którego podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Kapitał zakładowy Emitenta został podniesiony do zł w drodze emisji akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje serii B zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 0,94 zł. Oferta została skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy: Enderfsfin Limited, Dirkstone Management Limited oraz Felsenstreed Limited z siedzibami w Nikozji. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o akcje serii B miała miejsce w dniu 12 kwietnia 2012r. Akcje serii B zostały opłacone w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału (potrącenie umowne). W dniu 18 maja 2012 r. miało miejsce Nadzwyczajne Walne Akcjonariuszy NMV S.A., w czasie którego podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Kapitał zakładowy Emitenta został podniesiony do zł w drodze emisji akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna akcji serii C była równa wartości nominalnej

21 akcji i wynosiła 0,10 zł. Akcje serii C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej, oferta została skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy: Enderfsfin Limited, Dirkstone Management Limited oraz Felsenstreed Limited z siedzibami w Nikozji. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o akcje serii C miała miejsce w dniu 18 czerwca 2012 r. Akcje serii C zostały opłacone w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału (konwersja wierzytelności). Zapisy dotyczące kapitału zakładowego Emitenta znajdują się w 8 Statutu. Kapitał zapasowy w Spółce obowiązkowo musi być tworzony poprzez przekazywanie 8% zysku netto za dany rok obroty na jego rzecz, aż do momentu, gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3 wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 30 czerwca 2012 r. kapitał zapasowy wynosił zł. 5.8 Nieopłacona część kapitału zakładowego Kapitał zakładowy emitenta został opłacony w całości. 5.9 Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa, zatem nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień. Strona Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Instrumenty finansowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku Powiązania kapitałowe oraz osobowe, majątkowe i organizacyjne Emitenta Emitent jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 pkt. 44) Ustawy o Rachunkowości. Poniższa tabela charakteryzuje spółki zależne Emitenta. Nazwa Spółki/siedziba NMV Polska Sp. z o.o. Wrocław NMV Deutschland GmbH Cottbus Whitening Point SA Warszawa NMV Ukraine LLC Kijów Przedmiot działalności usługi franczyzowe w branży kosmetycznej usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, kosmetyki i wellnes usługi franczyzowe w branży kosmetycznej usługi franczyzowe w branży kosmetycznej Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Wartość udziałów 100% PLN 100% EUR 75% PLN 51% 765 UAH Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta. Pan Hector Valera Sanchez będąc Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, jednocześnie jest właścicielem 100% akcji i 100% głosów na WZA spółki Dinkstone Management Limited, jednego z głównych akcjonariuszy

22 NMV S.A. (posiada pośrednio 33% udział w kapitale zakładowym i 33% głosów w kapitale zakładowym Emitenta), pełni też funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce zależnej NMV Polska Sp. z o.o. Pan Sergio Castillo Bercero będąc Prezesem Zarządu Emitenta, jednocześnie jest właścicielem 100% akcji i 100% głosów na WZA spółki Enderfsfin Limited (posiada pośrednio 33% udział w kapitale zakładowym i 33% głosów na WZA Emitenta), jednego z głównych akcjonariuszy NMV S.A., pełni też funkcję Prezesa Zarządu w spółce zależnej NMV Polska Sp. z o.o. oraz zasiada w Radzie Nadzorczej Whitening Point S.A. Pan Kamil Ponisz będąc Wiceprezesem Zarządu Emitenta, jednocześnie jest właścicielem 100% akcji i 100% głosów na WZA spółki Felsenstreed Limited (posiada pośrednio 34% udział w kapitale zakładowym i 34% głosów na WZA Emitenta), jednego z głównych akcjonariuszy NMV S.A., pełni też funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce zależnej NMV Polska Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Whitening Point S.A. oraz Dyrektora w spółce NMV Deutschland GmbH. Pani Martyna Królikowska będąc Członkiem rady Nadzorczej Emitenta, zasiada też w Radzie Nadzorczej Whitening Point S.A., współpracuje z NMV Polska Sp. z o.o. na podstawie umów konsultingowych i szkoleniowych. Jest też właścicielką jednego z salonów No+vello. Pan Paweł Eliszewski będąc Członkiem rady Nadzorczej Emitenta, jest właścicielem jednego z salonów No+vello. Nie istnieją powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjnych pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą Spółki w (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych). Według stanu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie zawarł umowy z Autoryzowanym Doradcą. Strona Działalność Emitenta Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Działalność podstawowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Koncepcja No+vello NMV Polska Sp. z o.o. posiada prawa Masterfranczyzy (prawo do budowania własnej sieci franczyzowej) dla koncepcji No+vello w Polsce, w jednolitej taryfie cenowej w wysokości 99 zł za każdy pojedynczy zabieg (fotodepilacja i fotoodmładzanie) na dowolną część ciała. Klienci korzystający z usług świadczonych przez franczyzobiorców mają do wyboru różne zabiegi, wiodącymi są: zabieg fotodepilacji i zabieg fotoodmładzania. Oprócz wspomnianych już usług fotodepilacji i fotoodmładzania, NMV Polska Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie także kosmetyki No+vello. Koncepcja Whitening Point NMV S.A. jest większościowym akcjonariuszem (75%) spółki Whitening Point S.A. (www.whiteningpoint.pl). Whitening Point S.A. opracowała własną koncepcję biznesową, na wzór koncepcji No+vello, a dotycząca świadczenia usług wybielania zębów w sieci franczyzowej, na podstawie stałej, przystępnej taryfy. Whitening Point S.A. jest właścicielem marki, brandu, licencji i know-how. Wszystkie te wartości zostały stworzone przez specjalistów firmy, na podstawie doświadczenia zdobytego przy prowadzeniu sieci No+vello. Spółka działa od IV kwartału 2011 roku i na chwilę obecną posiada 30 punktów w całej Polsce.

23 Fotodepilacja Fotodepilacja to usuwanie owłosienia za pomocą światła. Istnieją dwie techniki jego zastosowania: za pomocą impulsów silnego światła (IPL) oraz depilacja laserowa. Technologia IPL jak i sama metoda, jest podobna do laserowej, lecz z punktu widzenia potencjalnego franczyzobiorcy, przewyższa ją z uwagi na zredukowane koszty inwestycji w sprzęt, brak potrzeby zatrudniania personelu z kwalifikacjami medycznymi, a z punktu widzenia klienta - mniejszy dyskomfort związany z samym zabiegiem (mniej bolesny). Ponadto, tak jak w przypadku depilacji laserowej zapewnia trwały efekt. Impulsy silnego światła (IPL) emitują fale o zakresie nm, co pozwala na indywidualne dostosowanie zabiegu do potrzeb każdego klienta. Wykorzystywane przez NMV Polska Sp. z o.o. urządzenia do fotodepilacji posiadają komfortowy system chłodzenia Sub Zero Intense, który minimalizuje uczucie gorąca podczas zabiegu i delikatnie znieczula skórę. Jest efektywniejsze i skuteczniejsze niż podobne urządzenia wykorzystywane przez konkurencję. Ilość zabiegów zależy od fototypu skóry klienta, właściwości owłosienia, partii ciała poddanej depilacji, płci i wieku klienta, a także jego profilu hormonalnego. Po upływie 1-3 tygodni od sesji fotodepilacji część owłosienia stopniowo wypada. Wiele włosów już nie odrasta ponieważ mieszki włosowe ulegają zniszczeniu. Nowatorskie zastosowanie metody SUN&SAFE polegającej na takim doborze kryształów stosowanych w lampach aby uzyskać długości fal świetlnych, aby w jak najmniejszym stopniu osłabiały skórę. Metoda ta pozwala na jeszcze większe dopasowanie zabiegów zarówno pod względem czasu trwania impulsów świetlnych oraz ich rodzaju w odniesieniu do fototypu skóry, jak i profilu klienta. Do tej pory depilacja za pomocą światła (laserowa bądź IPL) wymagała rezygnacji z ekspozycji na słońce na ok. 2 tygodnie przed jak i po depilacji. Dzięki zastosowaniu metody SUN&SAFE, NMV Polska Sp. z o.o. umożliwia depilację opalonej skóry oraz opalanie się już 48 h po zabiegu. Fotoodmładzanie Fotoodmładzanie polega na aplikowaniu impulsów silnego światła, które przenikają w głąb skóry bez uszkadzania naskórka. Za pomocą impulsów światła do skóry dociera energia cieplna, co powoduje odbudowę włókien kolagenowych i elastyny, które pomagają naprawiać mikrosieci tworzące tkankę skóry i naskórka. Uzyskuje się efekt wypełnienia dzięki poprawie struktury i regeneracji skóry od wewnątrz. Redukcja trądziku Wiele zabiegów kosmetycznych może wspomóc redukcję trądziku. Jednym z nich jest fototerapia IPL. Zabiegi polegają na naświetlaniu silnymi impulsami światła powierzchni naznaczonej zmianami. Zabiegi przeprowadza się w krótkich odstępach czasowych do momentu poprawy stanu skóry. Ilość zabiegów jest zależna zarówno od stopnia nasilenia zmian, jak i od kondycji skóry. Eliminowanie zmian trądzikowych z wykorzystaniem urządzeń IPL No+vello jest skuteczne, bezbolesne, szybkie i bezinwazyjne. Zabiegi mają działanie przeciwzapalne, odkażające, pomagają w gojeniu się zmian trądzikowych. Redukują bakterie beztlenowe odpowiedzialne za przyczynę trądziku oraz mają wpływ na obkurczenie porów. Podczas zabiegu można również minimalizować blizny potrądzikowe. Usuwanie przebarwień Przebarwienia są uciążliwym defektem kosmetycznym, który nie wymaga leczenia farmakologicznego. Powstaje coraz więcej zabiegów i terapii wspomagających leczenie zmian barwnikowych. Jedną z nich jest technologia silnych impulsów światła IPL. W przeciwieństwie do lasera, IPL wysyła szerokie spektrum fali, dzięki temu działa Strona 23

24 ona na różnych głębokościach naszego naskórka. Energia jest lepiej absorbowana przez chromofory (barwnik naskórka - melanina pochłania energię pochodzącą z promieniowania, która zamienia się w energię termiczną i tym samym uszkadza odpowiednie struktury skóry). W efekcie naświetleń minimalizowane są przebarwienia. Stają się one z każdym zabiegiem jaśniejsze, a skóra rozświetlona. Zabieg przynosi również inne korzyści, takie jak wygładzone drobne zmarszczki, poprawa stanu skóry oraz eliminacja drobnych pajączków. Leczenie przebarwień intensywnym źródłem światła nie niesie ze sobą potencjalnych skutków ubocznych. Kosmetyczne wybielanie zębów Usługa wybielania zębów świadczona jest według nowej, bezpiecznej metody, a zabiegi nie muszą być wykonywane u stomatologa. System wybielania polega na zastosowaniu 16% stężenia nadtlenku wodoru oraz specjalnej lampy elektroluminescencyjnej. Odpowiednio dobrana i bezpieczna dla zdrowia długość fali świetlnej emitowanej przez lampę stwarza optymalne warunki dla reakcji utleniania zachodzących podczas wybielania. Nadtlenek wodoru jest substancją działającą szybciej niż często stosowany w wybielaniu zębów nadtlenek karbamidu. Jest bezpieczny, a jego działanie jest szybkie i skuteczne. Zabieg w żadnym wypadku nie uszkadza szkliwa zębów. Podczas zabiegu, po krótkim przygotowaniu, zęby klienta są pokrywane warstwą żelu z nadtlenkiem wodoru, a następnie naświetlane lampą. Czas zabiegu jest tak dobierany, aby skuteczność żelu była maksymalnie wysoka, a klient nie odczuwał dużego dyskomfortu. Metoda ta jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej Klienci Biorąc pod uwagę typ zabiegu wybierany przez klientów Grupy Kapitałowej NMV S.A., dzielą się oni na trzy grupy: fotodepilacja klienci w wieku między lat fotoodmładzanie klienci w wieku powyżej 30 lat wybielanie zębów klienci w wieku lat W najbliższej przyszłości, tak jak to miało miejsce w krajach Unii Europejskiej, Emitent oczekuje znacznego wzrostu liczby klientów płci męskiej. Obecnie mężczyźni stanowią w Polsce tylko 5% odbiorców tego typu usług, wzrost szacowany jest na 15-20%. NMV Polska Sp. z o.o. jest obecnie gotowa do wprowadzenia, jako pierwszy masterfranczyzobiorca No+vello, innowacyjnego systemu rezerwacji elektronicznej, dzięki któremu każdy odwiedzający stronę internetową (2000 odwiedzin dziennie, stan na koniec 2011 roku, obecnie ponad 1400 odwiedzin dziennie) będzie można umówić się na zabieg online, w każdym salonie na terenie Polski. System ten sprawi, że oferta usług stanie się łatwiej dostępna dla potencjalnych klientów, dzięki czemu NMV Polska Sp. z o.o. stanie się bardziej atrakcyjnym od konkurencji partnerem dla potencjalnych franczyzobiorców. Wszystkie salony na terenie Polski będą podłączone do specjalnie na ten cel stworzonego programu zarządzającego, który będzie administrowany przez spółkę. Dzięki temu uzyskany zostanie wgląd w funkcjonowanie salonu, co z kolei pozwoli na lepszą kontrolę ich działalności przez NMV Polska p. z o.o. i dostarczy niezbędnej wiedzy statystycznej do podejmowania właściwych decyzji. To nowe narzędzie umożliwi także stały kontakt z końcowym odbiorcą poprzez wiadomości oraz smsy generowane przez salony lub spółkę Proces dystrybucji i zaopatrywania salonów Podczas gdy główne magazyny No+vello są zlokalizowane w Hiszpanii i tam zaopatrują się inne kraje, NMV Polska Sp. z o.o. posiada własny centralny magazyn we Wrocławiu, który dostarcza salonom wszystkie niezbędne produkty: maszyny, lampy, kremy, w ciągu maksymalnie 30 dni. W razie potrzeby Spółka sprowadza brakujące, bądź zamawiane towary w ciągu 3-5 dni z magazynów w Hiszpanii Informacja o wynikach finansowych Emitenta Poniższa tabela podsumowuje dotychczasowe wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta i spółki NMV Polska Sp. z o.o., oraz prognozy na lata Prognozy sporządzone są w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Emitenta. Uwzględniają plany rozwojowe Emitenta, jak i rynku na którym działa. W przypadku istotnych zmian w Strona 24

25 otoczeniu Emitenta (głównie zmiany o charakterze makroekonomicznym) istnieje ryzyko niezrealizowania prognoz. NMV Polska Sp. z o.o. [ tys. PLN] Grupa Kapitałowa NMV S.A. 1 1H P 2013P 2014P Aktywa Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym zapasy Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy Zobowiązania długoterminowe w tym obligacje w tym kredyty i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe w tym kredyty i pożyczki w tym zob. handlowe Przychody Koszty działalności operacyjnej EBITDA rentowność EBITDA 18,12% 25,80% 16,15% 16,95% 49,10% 50,25% 54,35% EBIT rentowność EBIT 16,59% 22,64% 11,82% 9,87% 42,17% 43,84% 48,45% Zysk netto ² rentowność zysku netto 14,10% 18,40% -4,54% 0,46% 22,17% 28,49% 34,43% Strona 25 ² w tym zyski (straty) mniejszości konsolidacja została przeprowadzona metodą pełną Emitent w 2011 r., tj. od dnia rejestracji 21 kwietnia do 31 grudnia 2011 r. nie osiągał przychodów z działalności operacyjnej. Znaczący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej NMV w 2011 r. miała działalność spółki zależnej Emitenta - NMV Polska Sp. z o.o Strategia rozwoju Emitenta Główne założenia strategii rozwoju Grupy Kapitałowej NMV S.A: Koncepcja No+vello w Polsce: NMV Polska Sp. z o.o. będzie kontynuować swoją dotychczasową działalność na zasadach Masterfranczyzy udzielając licencji franczyzowych na terenie Polski; Zarząd NMV S.A. zamierza utworzyć lub przejąć kolejną spółkę zależną, której działalność będzie polegała na otwieraniu jednostek własnych w największych miastach Polski. Zarząd Emitenta będzie dążył do tego, aby w Grupie Kapitałowej stosunek punktów własnych do franczyzowych wynosił 20/80. Poprzez otwarcie firmowych punktów w strategicznych lokalizacjach nowoutworzona spółka może uzyskać znacznie większy przychód niż w przypadku udzielenia licencji franczyzy w danej lokalizacji;

26 W IV kwartale 2011 r. NMV Polska Sp. z o.o. rozpoczęła wdrażanie nowego rozwiązania dla miejscowości o populacji poniżej 40 tys. osób, o nazwie no+vello point, który ma na celu wzmocnienie rozwoju marki w Polsce. Spółka proponuje salonom kosmetycznym możliwość rozszerzenia swoich usług o zabiegi No+vello. Nowy model biznesowy opracowany przez NMV Polska Sp. z o.o., jest odpowiedzią na zainteresowanie klientów franczyzowych chcących oferować zabiegi światłem IPL w miejscowościach do 40 tys. mieszkańców, tam gdzie były one wcześniej niedostępne. Propozycja skierowana jest do już funkcjonujących na rynku punktów usługowo-handlowych z branży beauty między innymi salonów kosmetycznych, fryzjerskich czy też punktów solarium. Przyłączenie się do projektu no+vello point daje możliwości rozwoju oraz umocnienia swojej pozycji na rynku lokalnym przedsiębiorcom z danego regionu. Pierwsze salony no+vello point zostały otwarte na przełomie 2011 i 2012 roku w Żarach i w Świebodzicach. Podstawowe założenia projektu to: posiadanie punktu usługowo-handlowego związanego z branżą beauty, wydzielone pomieszczenie do prowadzenia usług no+vello o powierzchni około 12 m², możliwość umieszczenia na witrynie znaków informacyjnych no+vello point, lokalizacja w miejscowości poniżej 50 tysięcy mieszkańców, jedno miasto jeden salon. Biorąc pod uwagę rozwój firmy w innych krajach, NMV S.A. planuje stworzenie centrum logistycznego, w celu ciągłej dostępności niezbędnych towarów. Ułatwi to kontrolę, jak również znacznie zredukuje koszty. Centrum miałoby zostać zlokalizowane we Wrocławiu, ze względu na jego centralne położenie w stosunku do planowanych w przyszłości głównych lokalizacji firmy w Europie Środkowej (Warszawa, Berlin, Praga, Brno, Budapeszt). NMV Polska Sp. z o.o. oddaje do dyspozycji franczyzobiorców także serwis techniczny. Ma on siedzibę we Wrocławiu, lecz wkrótce zostanie rozbudowany na tych samych zasadach co centrum logistyczne. Pomoc techniczna jest jednym z ważniejszych czynników, dzięki którym NMV S.A. ma przewagę nad konkurencją. koncepcja No+vello w NIEMCZECH 14 lipca 2011 roku została zarejestrowana NMV Deutschland GmbH - spółka na potrzeby niemieckiego projektu No+vello, w 100% należąca do NMV S.A. W celu przyśpieszenia ekspansji marki na rynku niemieckim, oraz w celu ograniczenia kosztów związanych z rozpoczęciem działalności w tym kraju (w szczególności odroczenie i rozłożenie w czasie opłaty masterfranczyzowej, która wynosi ok euro), w uzgodnieniu z właścicielem i założycielem sieci No+vello Nomasvello S.L., podjęto decyzję, aby spółka NMV Deutschland GmbH rozwijała sieć franczyzową w jej imieniu i na jej rzecz, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie za każdy nowo otwarty salon. Niemiecka spółka - córka NMV S.A oprócz tego, że będzie rozwijać sieć No+vello na rynku niemieckim, zapewni wsparcie logistyczne i szkoleniowe w pierwszej fazie projektu, a na podstawie umowy na obsługę operatorską będzie zarządzać siecią salonów; koncepcja No+vello na UKRAINIE Emitent (poprzez spółkę zależną NMV Ukraine LLC) zamierza rozszerzyć teren działalności na rynek ukraiński. NMV Ukraine LLC zamierza podpisać umowę masterfranczyzy z Nomasvello S.L. dającą spółce wyłączność do działania na terenie Ukrainy. Spółka ta, po przygotowaniach w roku 2011, rozpoczęła ekspansję na rynek Ukraiński otwierając w 2012 roku w Kijowie pierwszy salon oferujący zabiegi No+vello. Z uwagi na fakt, iż zaproponowana przez Nomasvello SL opłata masterfranczyzowa na Ukrainę kształtowała się na bardzo wysokim poziomie porównywalnym z wysokością początkowej opłaty masterfranczyzową wniesionej przez NMV Polska Sp. z o.o. za Masterfranczyzę dającą wyłączność działania na terytorium Polski, zarząd NMV Ukraine LLC, po negocjacjach handlowych z Nomasvello S.L., aby zminimalizować ryzyko związane z wprowadzeniem marki do kraju o nieugruntowanej pozycji systemów franczyzowych (mała ich ilość w porównaniu z rynkami krajów UE), uzgodnił z Nomasvello S.L. specjalny model wprowadzania jej na Ukrainę. Nomasvello S.L. nie będzie pobierać wstępnej, wysokiej opłaty masterfranczyzowej. Pierwsze dwa salony zostaną otwarte tam w ramach polskiej Masterfranczyzy, natomiast następne będą otwierane za dodatkowa opłatą, liczoną od każdego otwartego salonu. Zarząd dopuszcza również możliwość wykupienia masterfranczyzy na Ukrainę, wnosząc jednorazową opłatę, licząc na uzyskanie dzięki temu znacznie korzystniejszych warunków finansowych. Strona 26

27 Zarząd podjął też decyzję o wprowadzeniu sieci No-vello przy współpracy z lokalnym partnerem, największą siecią klubów fitness na rynku ukraińskim, posiadającą klientów - siecią Sport Life. Założycielem Sport Life jest amerykańska korporacja Emergin Market Ventures Inc. z siedzibą w Delaware, prowadząca od 2005 roku działalność nastawioną na budowę infrastruktury sportowej w Europie Wschodniej. W 2011 roku Sport Life posiadał na Ukrainie 12 klubów o łącznej powierzchni m², z których korzystało ok klientów. W 2012 roku Sport Life planuje otwarcie kolejnych 11 klubów, co ma zwiększyć ich łączną powierzchnię do m², a liczbę klientów do Z uwagi na brak możliwości rozliczania gotówkowego za wszelkie usługi (w tym zabiegi kosmetyczne) świadczone klientom klubów sportowych Sport Life (członkowie posługują się specjalnymi kartami magnetycznymi wydawanymi za miesięczną opłatę członkowską), rozliczenie pomiędzy NMV Ukraine LLC a Sport Life będzie odbywało się raz w miesiącu na podstawie faktury wystawianej do Sport Life na kwotę wykonanych zabiegów. Jednocześnie NMV Ukraine LLC będzie fakturowana przez Sport Life za podnajem powierzchni, pracowników i reklamę. Wynik spółki ukraińskiej będzie następnie konsolidowany z NMV SA. Pierwsze przychody z tak świadczonych usług, NMV Ukraine LLC zanotowała w kwietniu 2012r. Otwierając własne salony w centrach fitness sieci Sport Life, firma NMV Ukraine LLC bardzo szybko zaistnieje w strategicznych miastach. Równolegle będzie prowadziła aktywny nabór potencjalnych franczyzobiorców. Sposoby pozyskiwania franczyzobiorców nie różnią się w znaczny sposób od metod stosowanych w krajach UE, gdzie spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta posiadają bardzo duże doświadczenie. koncepcja Whitening Point Whitening Point jest, w opinii Zarządu Emitenta, największą w Polsce siecią specjalizującą się w wybielaniu zębów. W celu optymalizacji biznesu prowadzonego przez salony franczyzowe No+vello, NMV S.A. zaproponowała im rozszerzenie zakresu świadczonych usług o wybielanie zębów. W tym celu stworzono dwa modele współpracy: pierwszy oparty na zakupie urządzeń do wybielania i drugi na ich dzierżawie (opłata za dzierżawę wliczona w opłatę franczyzową ). Wszyscy dotychczasowi franczyzobiorcy wprowadzili u siebie usługę wybielania zębów, a obie formy współpracy cieszyły się takim samy zainteresowaniem (50/50). W najbliższym czasie Whitening Point S.A. będzie kontynuować swoją dotychczasową działalność na rynku polskim. Dodatkowo poszerzy swoją ofertę wprowadzając tzw. wyspy w centrach handlowych (rozwiązanie bardzo popularne w USA i niektórych krajach Europy Zachodniej). Spółka rozważa otwarcie własnych wysp w strategicznych centrach handlowych, a w najbliższych latach ekspansję na rynki krajów ościennych. NMV S.A. planuje także wprowadzenie marki Whitening Point na rynek ukraiński obecnie trwają pierwsze analizy i testy za pośrednictwem NMV Ukraine LLC. Po analizie rynku i obserwacjach rozwoju usługi wybielania zębów w USA i krajach Europy Zachodniej spółka zdecydowała w sposób bardzo aktywny pozyskiwać franczyzobiorców. W tym celu zamierza kontynuować otwieranie tzw. cornerwhitening point w istniejących salonach kosmetycznych i fryzjerskich. Bardzo niski próg wejścia i szybki zwrot inwestycji skutkuje dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych franczyzobiorców. Zostanie także wprowadzona sprzedaż produktów i preparatów związanych z zachowaniem higieny i profilaktyki po zabiegach wybielania zębów Przeznaczenie środków z emisji obligacji serii A Rozwój sieci franczyzobiorców marki No+vello na rynku niemieckim poprzez otworzenie 6 własnych salonów świadczących usługi fotodepilacji i fotoodmładzania oraz działania marketingowe w celu promowania marki własnej No+vello Rynek sieci salonów kosmetycznych w Polsce i na świecie Nomasvello S.L., jak wynika z badań rynkowych spółki - lider w skali światowej, poprzez sieć salonów franczyzobiorców, posiada obecnie prawie 1300 salonów w takich krajach jak: Hiszpania, Portugalia, Polska, Rumunia, Bułgaria, Bośnia, Włochy, Wielka Brytania, USA, Meksyk oraz Brazylia. Marka (za pośrednictwem spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta) wprowadzana jest właśnie na Ukrainie, w najbliższej przyszłości zostanie wprowadzona także do Niemiec. Na rynku międzynarodowym nie istnieje żadna licząca się sieć, mogąca konkurować z Nomasvello S.L. Sukces Nomasvello S.L. osiągnęła dzięki opracowaniu nowatorskiej koncepcji prowadzenia biznesu, zwanej koncepcją No+vello. Koncepcja ta polega na oferowaniu konkretnych zabiegów w technologii IPL w stałej Strona 27

28 taryfie cenowej na obszarze danego kraju poprzez sieć franczyzobiorców, przy jednolitych procedurach i jednolitym, unikalnym wystroju wnętrz wszystkich salonów. W Polsce sytuacja jest analogiczna jak na szczeblu międzynarodowym. Grupa Kapitałowa NMV S.A. jest, zdaniem Zarządu Emitenta, liderem z 90 salonami, w tym 60 otwartymi tylko w pierwszym roku działalności. Biorąc pod uwagę populację Hiszpanii i Polski oraz poziom wydatków na zabiegi kosmetyczne, Emitent uważa, że perspektywy rozwoju branży beauty w następnych latach są bardzo optymistyczne. Rozrastanie się branży na rynkach światowych, znaczna liczba producentów i dystrybutorów wskazują, że w niedalekiej przyszłości liczba salonów No+vello przekroczy 1500, natomiast Emitent liczy na otwarcie ponad 250 salonów na terenie Polski i obsługę ponad 400 w Niemczech. Konkurencja Sieciowymi konkurentami No+vello w Polsce są: Yasumi Epil, Adolesense, Dermatis, Beautiful skin, Silk laser. Należy podkreślić, że żadna z wyżej wymienionych sieci nie zbliża się ilością swoich placówek do No+vello (obecnie 90 salonów w Polsce i prawie 1300 na świecie). Poniższy wykres przedstawia liczbę salonów w Polsce poszczególnych sieci stan na kwiecień 2012 r. 100 Liczba salonów najwiekszych sieci w Polsce Strona GK NMV SA Yasumi Epil Beautiful skin Dermatis Adolesense Silk laser Źródło: Internet Przewaga No+vello nad konkurencją szczególnie widoczna jest w wykorzystywanej technologii. Sprzęt jest skuteczniejszy i bardziej wydajny. Co prawda jego cena i zużywających się elementów (jak np. lampy) są wyższe od wykorzystywanego przez konkurencję, ale ze względu na lepszą jakość i wydajność, niższe koszty serwisu i eksploatacji z nawiązką je rekompensują Rynek kosmetyczny na Ukrainie Rynek kosmetyczny na Ukrainie znajduje się w podobnej fazie, jak rynek polski w 2009 roku. Dotychczas usługi jakie proponuje sieć No+vello są dostępne tylko dla klienta bardzo zamożnego i są traktowane jako ekskluzywne. Dzięki nowoczesnej technologii firma NMV Ukraine LLC może sobie pozwolić na świadczenie tych samych usług w cenie dostępnej dla większości społeczeństwa. Biorąc pod uwagę doświadczenie nabyte w Polsce i fakt, że średnie zarobki na Ukrainie są znacznie niższe niż w Polsce, firma zakłada duże zainteresowanie usługami. Analiza cen i konkurencji wykazała, że sieć wprowadzając stałą taryfę cenową w wysokości 350 UAH (około 147 PLN), będzie kilkukrotnie tańsza od konkurencji, świadcząc usługę o lepszej jakości i w zachodnio-europejskim standardzie.

29 5.13 Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta Inwestycja Data Kwota Cel inwestycji NMV Polska Sp. z o.o. NMV Ukraine LLC. NMV Deutschland GmbH Październik 2011 Kwiecień 2012 Sierpień zł Koszt zakupu spółki. 765 UAH Koszt zakupu 51% spółki Sport Debyut (obecnie NMV Ukraine LLC.) euro Koszt założenia spółki. Whitening Point S.A. Luty zł Koszt zakupu 75% spółki Investment Project 1 S.A. (obecnie Whitening Point S.A.) Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe ani likwidacyjne Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne Strona 29 Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne Wszystkie inne postępowania, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta Wobec Emitenta nie wszczęto postępowań, które mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy obligacji Łączne zobowiązania Emitenta na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą przedstawia się następująco: tys. zł. Struktura tych zobowiązań Tabela: Zobowiązania Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2012 r. Stan na r. [tys. PLN] Zobowiązania i rezerwy zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji inne 750 zobowiązania krótkoterminowe 823 kredyty i pożyczki 229 z tytułu dostaw i usług 566 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 25 inne 3

30 Na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji serii A zmienionej Uchwałą Zarządu nr 2 z dnia 13 grudnia 2011 r, NMV S.A. wyemitowała obligacje serii A oferowane w drodze oferty prywatnej w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 99. Wartość nominalna jednej obligacji wynosiła zł (słownie: jeden tysiąc złotych), podobnie jak i cena emisyjna. Wartość wyemitowanych obligacji wyniosła zł. Zobowiązania z tego tytułu (zobowiązania długoterminowe) wraz z odsetkami, na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiły tys. zł. Emitent planuje utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie bezpiecznym dla prowadzonej działalności Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale rodzajowym i czasowym Emitent nie posiada zobowiązań pozabilansowych Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczone w niniejszym Dokumencie W dniu 7 października 2011 r. miało miejsce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NMV S.A., w czasie którego podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Kapitał zakładowy Emitenta został podniesiony do zł w drodze emisji akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje serii B zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 0,94 zł. Oferta została skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy: Enderfsfin Limited, Dirkstone Management Limited oraz Felsenstreed Limited z siedzibami w Nikozji. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o akcje serii B miała miejsce w dniu 12 kwietnia 2012 r. W związku z tym wartość wpłat na poczet akcji serii B równa tys. zł nie zarejestrowana przez Sąd według stanu na dzień bilansowy r. w sprawozdaniu finansowym NMV S.A. za okres r. została ujęta w bilansie w pozycji Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe. Strona Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdania finansowego zamieszczonego w niniejszym Dokumencie Emitent przeprowadził emisję akcji serii C. Dnia 18 czerwca 2012 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę zł do wysokości zł. Zakup (w lutym 2012 r.) 75% akcji spółki Whitening Point S.A. w celu świadczenia usługi wybielania zębów, w oparciu o koncepcję No+vello. Do marca 2012 firma otworzyła 30 punktów na terenie Polski i jeden w Kijowie. W marcu 2012 roku NMV Ukraine LLC otworzyła pierwszy salon w Kijowie i pozyskała kolejne trzy lokalizacje na nowe salony. Zmieniona została koncepcja budowania biznesu w Niemczech, opisana szerzej w pkt W dniu 24 września 2012 r. spółka zależna Emitenta - NMV Polska Sp. z o.o. dokonała następujących transakcji o łącznej wartości zł: o zakup zorganizowanej część przedsiębiorstwa działającego pod firmą Sergio Martinez Barcelo SMB- FOTODEPILACJA w postaci funkcjonującego, w pełni wyposażonego salonu wybielania zębów. Strony ustaliły, ze dniem przejęcia przedsiębiorstwa będzie 1 październik 2012 r., o zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającego pod firmą Jacek Kukuła, Kamil Ponisz S.C. w postaci funkcjonującego, w pełni wyposażonego salonu fotodepilacji. Strony ustaliły, ze dniem przejęcia przedsiębiorstwa będzie 1 październik 2012 r., o zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającego pod firmą Fotodepilacja Polska S.C. Kamil Ponisz, Sergio Castillo Bercero, Hector Valera Sanchez w postaci dwóch funkcjonujących, w pełni

31 wyposażonych salonów fotodepilacji. Strony ustaliły, ze dniem przejęcia przedsiębiorstwa będzie 1 październik 2012 r., Otwarto pierwszy salon fotodepilacji i fotoodmładzania na Ukrainie w Kijowie oraz zaplanowano na bazie przeprowadzonego market researchu otwarcie kolejnych czterech salonów do końca roku 2012, Zgodnie ze strategią rozwoju sieci prowadzonej przez Whitening Point SA otwarto 4 samodzielne punktu z usługą wybielania zębów w Warszawie, Szczecinku, Słupsku i Szczecinie. Kolejne umowy są w trakcie negocjacji Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Dane o Członkach Zarządu W skład Zarządu wchodzą obecnie następujące osoby: Sergio Castillo Bercero Prezes Zarządu Wykształcenie: absolwent MBA E.O.I -Sevilla Spain, absolwent Master of International Business- Sevilla-Spain. Doświadczenie zawodowe: jeden z pierwszych franczyzobiorców sieci no+vello w Hiszpanii i właściciel trzech salonów No+vello od roku 2008 w Sevilli, założyciel spółki NMV Polska Sp. z o.o., do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu. Strona 31 Kamil Ponisz Wiceprezes Zarządu Wykształcenie: absolwent WSB Wrocław kierunek handel międzynarodowy. Doświadczenie zawodowe: założyciel spółki NMV Polska Sp. z o.o., pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, założyciel i współudziałowiec firm Fotodepilacja Polska, IPL Opole, Dermo Consulting Sp. z o.o., Dyrektor w spółce NMV Deutschland GmbH. Kadencja Zarządu Emitenta trwa 3 lata. Obecni Członkowie Zarządu powołani zostali 14 lipca 2011 r., i ich kadencja wygaśnie w 2014 r. w dniu zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Emitenta za rok poprzedni. Członkowie Zarządu nie pełnili w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. Członkowie Zarządu nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkowie Zarządu nie zostali pozbawieni przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Członkowie Zarządu nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Wobec Członków Zarządu w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

32 Dane o Członkach Rady Nadzorczej Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Rada Nadzorcza Emitenta składa się z 5 osób: Hector Valera Sanchez Przewodniczący Rady Nadzorczej Wykształcenie: absolwent wydziału prawa uniwersytetu w Sevilli Hiszpania, absolwent wydziału logistyki uniwersytetu w Madrycie. Doświadczenie zawodowe: jeden z pierwszych franczyzobiorców sieci no+vello w Hiszpanii i właściciel trzech salonów no+vello od roku 2008 w Sevilli, założyciel spółki NMV Polska Sp. z o.o., pełni rolę Wiceprezesa Zarządu. Martyna Królikowska Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie: Absolwentka Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Doświadczenie zawodowe: trener i szkoleniowiec w wielu wiodących firmach z branży kosmetyczno-dermatologicznej, właścicielka slonu no+vello w Elblagu, odpowiedzialna za ekspansję i nadzór salonów w Polsce centralnej i północno wschodniej. Paweł Eliszewski Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie: absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Strona 32 Doświadczenie zawodowe: właściciel dwóch salonów no+vello w Poznaniu, manager rozwoju sieci aktywnej sprzedaży usług PTK Centertel. Victor Castro Losada Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie: absolwent wydziału prawa uniwersytetu w Sevilli Hiszpania, Doświadczenie zawodowe: prowadzi własną kancelarię prawną w Sevilli Hiszpania, posiada duże doświadczenie w zakresie regulacji prawnych dotyczących franszyzy i współpracy na zasadzie masterfranczyzy. Paweł Skrzyniarz Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie: absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Wałbrzychu. Kadencja Rady Nadzorczej Emitenta trwa 3 lata. Obecni członkowie Rada Nadzorczej powołani zostali 14 lipca 2011 r. i ich kadencja wygaśnie w 2014 r. w dniu zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Emitenta za rok poprzedni. Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

33 Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. Wobec żadnej z osób pełniących funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu NMV SA według stanu na dzień r. Akcjonariusz % udział w kapitale zakładowym Wartość nominalna akcji (zł) % udział na WZA Liczba akcji w szt. Seria A Seria B Seria C Liczba głosów na WZA Enderfsfin Limited z siedzibą 33% % w Nikozji Dinkstone Management Limited z siedzibą 33% % w Nikozji Felsenstreed Limited z siedzibą 34% % w Nikozji RAZEM 100% % Strona 33

34 6 SPRAWOZDANIA FINANSOWE W związku z faktem, że NMV S.A. powstała w kwietniu 2011 oraz, że Grupa Kapitałowa Emitenta powstała formalnie w październiku 2011 r., należy wskazać, że sprawozdanie skonsolidowane Grupy na dzień r. obejmuje faktycznie okres 3 miesięcy 2011 r. ( ). Ze względu na to, że wyniki spółki zależnej Emitenta NMV Polska Sp. z o.o. miały znaczący wpływ na kształtowanie się wyników działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej NMV w niniejszym dokumencie w punkcie 6.7 zawarto również sprawozdanie finansowe spółki NMV Polska Sp. z o.o. wraz z opinią biegłego za okres r. Ponadto, w celu przedstawienia możliwie najbardziej aktualnej sytuacji finansowej Emitenta, dodatkowo załączono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NMV za I półrocze 2012 r. Strona 34

35 6.1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NMV SA za okres r. wraz z opinią biegłego rewidenta. Strona 35

36 Strona 36

37 Strona 37

38 Strona 38

39 Strona 39

40 Strona 40

41 Strona 41

42 Strona 42

43 Strona 43

44 Strona 44

45 Strona 45

46 Strona 46

47 Strona 47

48 Strona 48

49 Strona 49

50 Strona 50

51 Strona 51

52 Strona 52

53 Strona 53

54 Strona 54

55 Strona 55

56 Strona 56

57 Strona 57

58 Strona 58

59 Strona 59

60 Strona 60

61 Strona 61

62 6.2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NMV za okres od do r. Strona 62

63 Strona 63

64 Strona 64

65 Strona 65

66 Strona 66

67 Strona 67

68 Strona 68

69 Strona 69

70 Strona 70

71 Strona 71

72 Strona 72

73 Strona 73

74 6.3 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NMV S.A. za okres r. Strona 74

75 Strona 75 Jak wspomniano wyżej, w związku z tym, że Grupa Kapitałowa Emitenta powstała formalnie w dniu r to sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień r, a w szczególności rachunek wyników obejmuje faktycznie okres 3 miesięcy 2011 r ( ), a nie cały rok W tym okresie Grupa Kapitałowa wygenerowała tys. zł przychodów i osiągnęła zysk na sprzedaży na poziomie 136 tys. zł oraz zysk na działalności operacyjnej w wysokości 156 tys. zł. Negatywnie na wyniki Grupy wpłynęła strata wygenerowana na działalności finansowej w wysokości 32 tys. zł oraz odpis wartości firmy (156 tys. zł). Te wszystkie czynniki spowodowały, że rok 2011 Grupa zakończyła stratą na poziomie 66 tys. zł.

76 Strona 76

77 Strona 77

78 Strona 78

79 Strona 79

80 Strona 80

81 Strona 81

82 Strona 82

83 Strona 83

84 Strona 84

85 Strona 85

86 Strona 86

87 Strona 87

88 6.4 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe NMV S.A. za okres r. Strona 88

89 Strona 89

90 Strona 90

91 Strona 91

92 Strona 92

93 Strona 93

94 Strona 94

95 Strona 95

96 Strona 96

97 Strona 97

98 Strona 98

99 Strona 99

100 Strona 100

101 Strona 101

102 Strona 102

103 Strona 103

104 Strona 104

105 6.5 Sprawozdanie Zarządu NMV S.A. z działalności w 2011 r. Strona 105

106 6.6 Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego NMV S.A. za okres r. Strona 106

107 Strona 107

108 Strona 108

109 Strona 109

110 Strona 110

111 Strona 111

112 Strona 112

113 Strona 113

114 Strona 114

115 Strona 115

116 Strona 116

117 6.7 Roczne Sprawozdanie Finansowe NMV Polska Sp. z o.o. za okres r. Strona 117

118 Strona 118

119 Strona 119

120 Strona 120

121 Strona 121

122 Część sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2011 firmy NMV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dotyczy sprawozdania finansowego spółki NMV Polska Sp. z o.o. za 2011 r. Została popełniona omyłka pisarska, poprawny zapis: Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2011 firmy NMV Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Strona 122

123 Strona 123

124 Strona 124

125 Strona 125

126 Strona 126

127 Strona 127

128 Strona 128

129 Strona 129

130 6.8 Sprawozdanie Zarządu NMV Polska Sp. z o.o. z działalności w 2011 r. Strona 130

131 6.9 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego NMV Polska Sp. z o.o. za okres r. Strona 131

132 Strona 132

133 Strona 133

134 Strona 134

135 Strona 135

136 Strona 136

137 Strona 137

138 Strona 138

139 Strona 139

140 Strona 140

141 Strona 141

142 Strona 142

143 6.10 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NMV S.A. za okres r. Strona 143

144 Strona 144

145 Strona 145

146 Strona 146

147 Strona 147

148 Strona 148

149 Strona 149

150 Strona 150

151 Strona 151

152 Strona 152

153 Strona 153

154 Strona 154

155 Strona 155

156 Strona 156

157 Strona 157

158 Strona 158

159 Strona 159

160 Strona 160

161 Strona 161

162 Strona 162

163 Strona 163

164 Strona 164

165 Strona 165

166 Strona 166

167 Strona 167

168 Strona 168

169 Strona 169

170 Strona 170

171 Strona 171

172 Strona 172

173 7 INFORMACJE DODATKOWE Emitentowi nie przyznano żadnego ratingu kredytowego. Emitent nie zamierza ubiegać się o taki rating. Strona 173

174 8 ZAŁĄCZNIKI 8.1 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał WZA niezarejestrowanych przez sąd Strona 174

175 Strona 175

176 Strona 176

177 Strona 177

178 Strona 178

179 Strona 179

180 Strona 180

181 Strona 181

182 Strona 182

183 Strona 183

184 8.2 Aktualny KRS Emitenta Strona 184

185 Strona 185

186 Strona 186

187 Strona 187

188 Strona 188

189 Strona 189

190 Strona 190

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla Emisji obligacji na okaziciela serii A ODRATRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A AIRON INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław

Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzony na potrzeby wprowadzenia 5 000 Obligacji serii A do alternatywny system obrotu prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DOKUMENT INFORMACYJNY DLA OBLIGACJI SERII A IIF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y

D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Poznańska 37 SPV Sp. z o.o.

Poznańska 37 SPV Sp. z o.o. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI Poznańska 37 SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Nullo 2 Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Obligacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MM Conferences S.A.

Dokument Informacyjny MM Conferences S.A. Dokument Informacyjny MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, B, C, D, E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UL. POLANKI 4, 80-308 GDAŃSK NINIEJSZY

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B i C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii G, H, I i J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY STOCKINFO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.973.600 AKCJI SERII A, B, C, D, E i F DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU DOKUMENT INFORMACYJNY TRICEPS.PL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny z siedzibą w Tychach SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

N O T A I N F O R M A C Y J N A

N O T A I N F O R M A C Y J N A N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst dwuletnich obligacji

Bardziej szczegółowo