Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:"

Transkrypt

1 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: florysty, carvingu, profesjonalnej hostessy/hosta, kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci, baristy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, wg 5 zadań Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Wadowice: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: florysty, carvingu, profesjonalnej hostessy/hosta, kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci, baristy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, wg 5 zadań Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, Wadowice, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: florysty, carvingu, profesjonalnej hostessy/hosta, kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci, baristy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu

2 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, wg 5 zadań. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: -kursu florysty dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, - kursu carvingu dla 10 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla 10 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, -kursu profesjonalnej hostessy/hosta wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową dla 10 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, - kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla 15 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, -kursu baristy dla 25 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla 25 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, dlatego też musi wykazać w formie załączonego do oferty oświadczenia i wykazu głównych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia odpowiednio dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu

3 składania ofert wykonał, co najmniej trzy usługi poparte dowodami należytego ich wykonania polegające na przeprowadzeniu kursu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia odpowiednio dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5. Zamawiający nie wymaga wskazywania przez Wykonawcę usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenia, wykaz i inne dokumenty dołączone do oferty. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje: co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów, odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi zamówienia odpowiednio dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla zadania nr 4 - osoba prowadząca zajęcia praktyczne winna być dyplomowaną kosmetyczką. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenia, wykaz i inne dokumenty dołączone do oferty. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykaz wykonanych należycie głównych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi zamówienia odpowiednio dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. Do trzech wykonanych usług (wskazanych w wykazie dla potwierdzenia spełniania warunku opisanego

4 wyżej) należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonana należycie odpowiednio dla danego zadania.; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, Wadowice. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, Wadowice, sekretariat pok. nr 314 (III piętro).

5 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu florysty dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursu florysty dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce. Na kursie uczestnicy zapoznają się z trendami panującymi w bukieciarstwie oraz z jakich roślin można układać bukiety. Młodzież zapozna się z gatunkami roślin ozdobnych i specyfiką ich uprawy. Nauczy się komponować bukiety na wszelkie okazje: śluby, pogrzeby, święta itp. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili udekorować kwiatami różnego rodzaju wnętrza, jak na przykład: sale balowe, konferencyjne, czy restauracje. Planowana ilość osób: 45 W ZS nr 3 w Wadowicach: 2 grupy (maksymalnie po 15 osób), W ZS nr 1 w Andrychowie: 1 grupa 15 osobowa. Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 13, Wadowice, Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, ul. Stefana Batorego 9, Andrychów. Zamawiający udostępni Wykonawcy sale lekcyjne do przeprowadzenia kursu w w/w szkołach. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia sali. Wykonawca zapewnia niezbędny materiał florystyczny i materiały szkoleniowe do prawidłowej realizacji programu kursu dla każdego uczestnika.za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Kurs może zostać również zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS nr 3w Wadowicach i ZS nr 2 w Andrychowie do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia r. Zakres programowy szkolenia Kurs powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć (w tym zajęcia praktyczne i teoretyczne). Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć). Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, po zakończeniu zajęć szkolnych, a w soboty, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca po podpisaniu umowy (podpisanie umowy następuje w siedzibie Zamawiającego) przed realizacją kursu, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień jego odbywania bezpłatny catering. Usługa cateringowa ma zostać zrealizowana na miejscu szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć (czas posiłku nie wchodzi w czas trwania zajęć). Pod pojęciem catering należy rozumieć obiad składający się z dania głównego (mięso lub ryba z dodatkiem ziemniaków, ryżu lub frytek i zestawu surówek), napój

6 min. 0,2 l (soki, woda mineralna gazowana i niegazowana). Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców i serwetek, obiad musi być dostarczony jako wyporcjowany. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przedstawi Koordynatorowi powiatowemu projektu menu do akceptacji. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat najmniej 3 zamówienia obejmujące usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu florysty. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy związane z florystyką. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej kursu-wiedzy na podstawie testu i ankiet o przebiegu kursu. Testy i ankiety przeprowadzane są na początku i na zakończenie kursu - ewaluacja kursu. Wyniki testów i ankiet tzw. ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację fotograficzną (min. 10 zdjęć) z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu. Tematyka zajęć: 1) Wprowadzenie do bukieciarstwa i florystyki. 2) Teoria barw i kompozycji (zagadnienia normalizacji we florystyce, kolor i perspektywa), 3) Florystyczne zasady kompozycyjne (porządek we florystyce, styl kompozycji, linie w kompozycji, punkt w kompozycji, sposób rozmieszczenia elementów w kompozycji), 4) Narzędzia florysty -materiałoznawstwo (narzędzia i urządzenia florystyczne, środki techniczne, materiały dekoracyjne, organizacja stanowiska pracy), 5) Botanika-wprowadzenie (systematyka i nazewnictwo roślin wyższych, morfologiczna budowa rośliny, elementy fizjologii roślin). 6) Materiał roślinny (przedłużanie trwałości kwiatów ciętych, zielone dodatki w bukieciarstwie, faza zakupu kwiatów do kompozycji, przygotowanie roślin do zastosowania w kompozycjach). 7) Florystyka okolicznościowa - nauka wykonywania kokard ozdobnych i dostosowanie ich do kompozycji, rodzaje technik układania kwiatów, cechy dobrych bukietów, dekoracja jednego kwiatu, wiązanki skrętne i równoległe, bukiety w stylu dekoracyjnym,bukiety w stylu formalno-liniowym. 8) Sztuka układania kwiatów w naczyniach (kompozycje w naczyniach klasyczne i nowoczesne). 9) Dekoracje kwiatów doniczkowych (dobór odpowiednich akcesoriów do dekoracji kwiatów doniczkowych, dekoracja kwiatów doniczkowych). 10) Artystyczne pakowanie prezentów (zasady dekorowania prezentów, rodzaje i dobór odpowiednich materiałów, dekorowanie butelki, torebki, pudełka). 11) Dekoracje stołów (cechy dobrej dekoracji stołu, dobór naczyń i kwiatów, rozmieszczenie kompozycji na stole, dodatkowe elementy wystroju stołu - świece). 12) Florystyka ślubna (historia bukietu ślubnego, dobór bukietu ślubnego, techniki wykonywania bukietów ślubnych, wiązanka ślubna typu biedermeier, wiązanka spływająca - angielska, przypinki korsarze). 13) Florystyka żałobna (dobór materiałów do kompozycji pogrzebowych, nauka wiązania szarfy, wiązanka pogrzebowa, wiązanka pogrzebowa we florecie, wiązanka pogrzebowa na pokładzie).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu carvingu dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursu carvingu dla 10 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla 10 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu carvingu, nabycie umiejętności rzeźbienia w owocach i warzywach, wykonywania ozdób z warzyw i owoców, rozwinięcie zdolności manualnych. Planowana ilość osób: 20 Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 13, Wadowice, Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, ul. Stefana Batorego 9, Andrychów. Zamawiający udostępni Wykonawcy sale lekcyjne do przeprowadzenia kursu w w/w szkołach. Wykonawca nie ponosi

7 kosztów wynajęcia sali. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Kurs może zostać również zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zapewnia on wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS nr 3 w Wadowicach i ZS nr 2 w Andrychowie do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Termin przeprowadzenia kursu: 10 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach -do r. 10 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie - od r. do r. Kurs powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne (zajęcia praktyczne nie mniej, niż 25 godzin). Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć). Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, po zakończeniu zajęć szkolnych, a w soboty, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca po podpisaniu umowy (podpisanie umowy następuje w siedzibie Zamawiającego) przed realizacją kursu, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków zgodnych z przepisami bhp w takcie trwania kursu. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie oraz sprzęt zakupiony w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, tj. walizka do carvingu złożona z 25 elementów (w Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach). Inne niezbędne narzędzia, materiały i produkty do przeprowadzenia kursu (np. noże do carvingu, naczynia, surowce, owoce i warzywa itp.) zapewni Wykonawca. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień jego odbywania bezpłatny catering. Usługa cateringowa ma zostać zrealizowana na miejscu szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć (czas posiłku nie wchodzi w czas trwania zajęć). Pod pojęciem catering należy rozumieć obiad składający się z dania głównego (mięso lub ryba z dodatkiem ziemniaków, ryżu lub frytek i zestawu surówek), napój min. 0,2 l (soki, woda mineralna gazowana i niegazowana). Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców i serwetek, obiad musi być dostarczony jako wyporcjowany. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przedstawi Koordynatorowi powiatowemu projektu menu do akceptacji W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat najmniej 3 zamówienia obejmujące usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu carvingu. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy związane z carvingiem. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej kursu-wiedzy na podstawie testu i ankiet o przebiegu kursu. Testy i ankiety przeprowadzane są na początku i na zakończenie kursu - ewaluacja kursu. Wyniki testów i ankiet tzw. ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 10 zdjęć). Tematyka zajęć: Część teoretyczna: a)omówienie zasad bezpieczeństwa przydatnych podczas pracy z ostrymi narzędziami, b)zapoznanie z przeznaczeniem każdego narzędzia do zdobienia warzyw i owoców, c)zapoznanie z podstawowymi technikami rzeźbienia i zasadami, jakie powinno się stosować przy wykrawaniu warzyw i owoców, d)omówienie sposobów przechowywania i eksponowania kompozycji, e)omówienie technik wycinania kwiatów, liści i innych ozdób w dużych owocach i warzywach, f)szczegółowy opis czynności i technik potrzebnych do wykonania pierwszej rzeźby. Część praktyczna: a)uzyskanie podstawowych umiejętności w carvingu, podstawowe cięcia, b)wycinanie liści i kwiatów z rożnych warzyw i owoców, takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, ogórek, cukinia, marchew i inne, c)utworzenie kompozycji z wykonywanych elementów, d)wycinanie bukietów kwiatowych w dyni i melonie wraz z instruktorem, e)uczniowie proponują i wykonują własne aranżacje, f)zapoznanie uczestników z techniką, sposobami oraz możliwościami zastosowania carvingu w praktyce.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

8 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu profesjonalnej hostessy/hosta wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową dla 10 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursu profesjonalnej hostessy/hosta wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową dla 10 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu nauczyć uczniów m.in. swobody prezentacji, komunikacji i wystąpień przed publicznością oraz umiejętnego używania sztuki perswazji w celu świadomego kształtowania swojego wizerunku, jak i firmy, którą prezentuje. Celem szkolenia jest wykreowanie idealnego, profesjonalnego wizerunku hostessy. Zawodowa hostessa jest często pierwszym ogniwem firmy w kontakcie z klientem. Celem tego szkolenia jest również podniesienie samoświadomości uczestników, udoskonalenia ich wizerunku i poprawy samooceny oraz zdobycie wiedzy praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu hostessy. Planowana ilość osób: 10 Miejsce przeprowadzenia kursu: Zajęcia teoretyczne mogą odbyć się w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 3, Kalwaria Zebrzydowska. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę lekcyjną do przeprowadzenia kursu w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia sali. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Zajęcia te mogą się również odbyć w innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Zajęcia praktyczne z wizażu i stylizacji powinny odbyć się we właściwie wyposażonej pracowni stylizacji i wizażu lub salonie kosmetycznym, a sesja fotograficzna w profesjonalnym atelier fotograficznym. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia r. Kurs powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne). Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć). Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, po zakończeniu zajęć szkolnych, a w soboty, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca po podpisaniu umowy (podpisanie umowy następuje w siedzibie Zamawiającego) przed realizacją kursu, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu. Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe do przeprowadzenia kursu, w tym również niezbędny sprzęt do przeprowadzenia warsztatów stylizacji i wizażu wraz z obsługą fotograficzną do prawidłowej realizacji programu kursu dla każdego uczestnika. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień jego odbywania bezpłatny catering. Usługa cateringowa ma zostać zrealizowana na miejscu szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć (czas posiłku nie wchodzi w czas trwania zajęć). Pod pojęciem catering należy rozumieć obiad składający się z dania głównego (mięso lub ryba z dodatkiem ziemniaków, ryżu lub frytek i zestawu surówek), napój min. 0,2 l (soki, woda mineralna gazowana i niegazowana). Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców i serwetek, obiad musi być dostarczony jako wyporcjowany. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przedstawi Koordynatorowi powiatowemu projektu menu do

9 akceptacji. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat najmniej 3 zamówienia obejmujące usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu profesjonalnej hostessy. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wizażysta, stylista, fotograf, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej kursu-wiedzy na podstawie testu i ankiet o przebiegu kursu. Testy i ankiety przeprowadzane są na początku i na zakończenie kursu - ewaluacja kursu. Wyniki testów i ankiet tzw. ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 10 zdjęć). Tematyka zajęć: I Skuteczna autoprezentacja i savoir-vivre -Kluczowe elementy w budowaniu pożądanego wizerunku -Dopasowanie autoprezentacji do typu odbiorcy i charakteru sytuacji -Taktyki i narzędzia skutecznej autoprezentacji- pierwsze wrażenie, autopromocja, -Techniki bezzwłocznej korekcji błędów autoprezentacyjnych -Budowanie profesjonalnego wizerunku hostessy -reguły i narzędzia stylizacji -Diagnoza indywidualnych atutów i luk kompetencyjnych -Podstawowe reguły dobrych manier- współczesna etykieta -Zasady pierwszego kontaktu -Reguły zachowania w trakcie spotkań towarzyskich -Kluczowe reguły zachowania się przy stole -Smalltalk -umiejętne prowadzenie konwersacji zgodnie z zasadami etykiety -Skuteczne metody unikania i tuszowania gaf towarzyskich II Komunikacja i asertywność w pracy hostessy -Aktywne słuchanie -Technika zadawania pytań - Komunikaty niewerbalne i ich stosowanie -Kultura języka -Zasady prowadzenia skutecznej konwersacji -Wybrane zagadnienia asertywności -Techniki asertywne w obsłudze klienta -Trudny klient, czy trudna sytuacja- psychologiczna teoria atrybucji -Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w obsłudze klienta III Profesjonalna obsługa klienta i imprez - Skuteczne nawiązywanie kontaktu z różnymi rodzajami klientów -Rozpoznawanie i postępowanie z danym typem klienta -metoda INSIGHTS -Umiejętne badanie potrzeb i wartości klienta -Wykorzystywanie języka korzyści w prezentowaniu oferty -Reguły perswazji i wywierania wpływu społecznego w zależności od rodzaju grupy docelowej klientów -Pożądane zachowania i działania promocyjne na danym typie eventu IV Biznesowa stylizacja z elementami wizażu -Przygotowanie do makijażu -Teoria koloru -Zasady korekcji -Makijaż biznesowy -Wizerunek w miejscu pracy -Dress-code -Funkcja analizy kolorystycznej w biznesie -Dobór garderoby i dodatków do figury.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla 15 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki, wizażu i stylizacji paznokci. Planowana ilość osób: 45 W Zespole Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej: 1 grupa 15 osobowa. W Zespole Szkół nr 1 w Andrychowie: 2 grupy, maks. 15 osobowe. Miejsce przeprowadzenia kursu: Zajęcia teoretyczne powinny się odbyć w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej i ZS nr 1 w Andrychowie do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. Zajęcia powinny odbywać się w sali spełniającej wymogi bezpieczeństwa, posiadającej odpowiednie oświetlenie i temperaturę. Zajęcia praktyczne z wizażu i stylizacji powinny odbyć się we właściwie wyposażonej pracowni stylizacji i wizażu lub salonie

10 kosmetycznym. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz ZS nr 1 w Andrychowie do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Termin przeprowadzenia kursu: 15 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej -do r. 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie -od r. do r. Kurs powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne (zajęcia praktyczne minimum 20 godzin). Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć warsztatowych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć). Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, po zakończeniu zajęć szkolnych, a w soboty, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca po podpisaniu umowy ( podpisanie umowy następuje w siedzibie Zamawiającego) przed realizacją kursu, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów szkoleniowych oraz zapewnienia kosmetyków i niezbędnych materiałów w celu realizacji kursu. Kosmetyki wykorzystywane w czasie kursu powinny gwarantować bezpieczeństwo ich stosowania. Wykonawca wyposaży każdego uczestnika szkolenia w kuferek kosmetyczny z zestawem kosmetyków, który przejdzie na własność uczestnika. Kuferek powinien zawierać minimum: 4x lakier do paznokci + ozdoby, 15 x cień do powiek, 2x pomadka do ust, 2 x róże, 2x eyeliner, 1x błyszczyk, 1 x podkład w kremie, 1x puder w kremie, 1 x puder sypki, 4 x pędzelek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień jego odbywania bezpłatny catering. Usługa cateringowa ma zostać zrealizowana na miejscu szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć (czas posiłku nie wchodzi w czas trwania zajęć). Pod pojęciem catering należy rozumieć obiad składający się z dania głównego (mięso lub ryba z dodatkiem ziemniaków, ryżu lub frytek i zestawu surówek), napój min. 0,2 l (soki, woda mineralna gazowana i niegazowana). Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców i serwetek, obiad musi być dostarczony jako wyporcjowany. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przedstawi Koordynatorowi powiatowemu projektu menu do akceptacji. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat najmniej 3 zamówienia obejmujące usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu kosmetycznego. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zajęcia praktyczne powinny zostać przeprowadzone przez dyplomowaną kosmetyczkę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej kursu-wiedzy na podstawie testu i ankiet o przebiegu kursu. Testy i ankiety przeprowadzane są na początku i na zakończenie kursu - ewaluacja kursu. Wyniki testów i ankiet tzw. ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 10 zdjęć). Tematyka zajęć: Program szkolenia powinien obejmować m.in. zagadnienia z zakresu: -pielęgnacja skóry twarzy i włosów, maski kosmetyczne, organizacja salonu kosmetycznego, preparaty kosmetyczne, kosmetyka zachowawcza i poradnictwo, - upiększenie oprawy oczu i pielęgnacja, henna, podstawy masażu kosmetycznego, regeneracja kosmetyczna, hydromasaż, ziołolecznictwo mięśnie szyi, twarzy, dekoltu, - pielęgnacja, masaż, regeneracja dłoni, depilacja, odnowa biologiczna, zabiegi antycelulitowe, parafina, planowanie i łączenie zabiegów, - kosmetologia lecznicza, schorzenia skóry, lecznicze oczyszczanie skóry, złuszczenie naskórka, galwanizacja, jontoforeza, nawilżanie, dietetyka, maski liftingujące, - makijaż dzienny, wieczorowy, sportowy, elementy wizażu.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

11 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu baristy dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach oraz uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursu baristy dla 25 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach oraz 25 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z pracą na stanowisku baristy. Planowana ilość osób: 50 Wykonawca dokona stosownego podziału na grupy, zgodnie z zasadami bhp. Miejsce przeprowadzenia kursu: Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 13, Wadowice oraz Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, ul. Batorego 9, Andrychów lub w innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS nr 3 w Wadowicach i ZS nr 2 w Andrychowie do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu. W przypadku zajęć w w/w szkołach, Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia sali. Zajęcia praktyczne winny zostać zorganizowane w lokalu gastronomicznym-część barowa. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS nr 3 w Wadowicach i ZS nr 2 w Andrychowie do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu. Wykonawca zapewnia sprzęt, niezbędne materiały szkoleniowe (np. kawa, mleko itp.) oraz materiały dydaktyczne do właściwej realizacji kursu. Zamawiający udostępni Wykonawcy sprzęt zakupiony w ramach projektu, tj. w Zespole Szkół nr 2 w Andrychowie - ekspres ciśnieniowy oraz zastawa kawowa -2 komplety na potrzeby realizacji kursu jedynie na terenie szkoły. Jeżeli Wykonawca uzna, że w/w sprzęt jest niewystarczający, zobowiązany jest do zapewnienia własnego sprzętu w celu prawidłowej realizacji kursu. Termin przeprowadzenia kursu: do r. Kurs powinien obejmować minimum 16 godzin zajęć (teoria + praktyka). Zajęcia praktyczne winny obejmować minimum 12 godzin. Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć). Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, po zakończeniu zajęć szkolnych, a w soboty, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca po podpisaniu umowy (podpisanie umowy następuje w siedzibie Zamawiającego) przed realizacją kursu, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków zgodnych z przepisami bhp w takcie trwania kursu. Miejsca, wyposażenie i sprzęt wykorzystywane do realizacji kursu muszą odpowiadać wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotowego kursu zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień jego odbywania bezpłatny catering. Usługa cateringowa ma zostać zrealizowana na miejscu szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć (czas posiłku nie wchodzi w czas trwania zajęć). Pod pojęciem catering należy rozumieć obiad składający się z dania głównego (mięso lub ryba z dodatkiem ziemniaków, ryżu lub frytek i zestawu surówek), napój min. 0,2 l (soki, woda mineralna gazowana i niegazowana). Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców i serwetek, obiad musi być dostarczony jako wyporcjowany. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przedstawi Koordynatorowi powiatowemu projektu menu do akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zajęć praktycznych oraz do realizacji kursu przez wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów, posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursu. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat najmniej 3 zamówienia obejmujące usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu

12 baristy. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy baristy. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej kursu-wiedzy na podstawie testu i ankiet o przebiegu kursu. Testy i ankiety przeprowadzane są na początku i na zakończenie kursu - ewaluacja kursu. Wyniki testów i ankiet tzw. ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min.10 zdjęć). Zakres szkolenia: 1. Podstawy teoretyczne: Trivia, zarys historyczny i kulturowy. Kawa - roślina: rejony uprawy, odmiany, wymagania. Kawa - ziarno. Rozróżnienie ze względu na sposób zbierania, metodę przetwarzania i stopień wypalenia. Kawa - napój. Najważniejsze metody przyrządzania. Zasady serwowania napojów gorących. Teoria. Parametry, zasada 4M, chemia espresso. 2. Espresso - część praktyczna Ustawianie młynka, prawidłowe metody dozowania. Espresso classico, ristretto, lungo, doppio, Americano. Ocena jakości kawy, cup casting. 3. Kawy mleczne Ubijanie mleka, steamery, classic cappucino, cafe latte i cafe latte macchiato, espresso macchiato. 4. Kawy deserowe, z czekoladą, z alkoholem Espresso affogato, espresso con panna, kawa po wiedeńsku, mocha i mokkacino, Irish coffee. 5. Latte art Free flow latte art - serce, rozeta, jabłko, przykłady wzorów łączonych. Latte art - wzory rysowane szpikulcem. Latte art z dodatków. 6. Czyszczenie ekspresu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena html Liczba odwiedzin: 68 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Starostwo Powiatowe w Wadowicach Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :58:40 Czas publikacji: :58:40 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Ropczyce: USŁUGA EDUKACYJNA: - Cz. I Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Cz. II Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Numer ogłoszenia: 341184-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powszechny.pl Łódź: Obsługa prób, spektakli i wydarzeń artystycznych wraz z konserwacją w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.wadowice.pl Wadowice: Organizacja i przeprowadzenie kursów: kurs do obsługi i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Wersja archiwalna 02.2014-ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU BARMAŃSKIEGO I I II STOPNIA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI. W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 1 of 5 05-07-2013 10:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ksap.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług gastronomicznych dla Krajowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.pl/bip/bochenski Bochnia: Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych - 33

Bardziej szczegółowo

Ropczyce: SZKOLENIE Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ropczyce: SZKOLENIE Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ropczyce: SZKOLENIE Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Numer ogłoszenia: 17472-2014; data zamieszczenia: 15.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Bukowsko: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Ropczyce: USŁUGA EDUKACYJNA: - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kurs Obsługi Kasy Fiskalnej Numer ogłoszenia: 16266-2015; data zamieszczenia: 22.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Ropczyce: USŁUGA SZKOLENIOWA : AutoCad, poziom podstawowy Numer ogłoszenia: 83126-2015; data zamieszczenia: 13.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl, www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.wadowice.pl Wadowice: Organizacja i przeprowadzenie kursów: kurs operatora wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Bukowsko: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Ropczyce: Kurs: Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Numer ogłoszenia: 73984-2015; data zamieszczenia: 01.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ropczyce: Kurs: Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Numer ogłoszenia: 73984-2015; data zamieszczenia: 01.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ropczyce: Kurs: Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Numer ogłoszenia: 73984-2015; data zamieszczenia: 01.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-24 11:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.medyk.gizycko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.medyk.gizycko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.medyk.gizycko.pl Giżycko: Drugi przetarg na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.wadowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.wadowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.wadowice.pl Wadowice: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70241&rok=2014-04-01

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70241&rok=2014-04-01 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stary.sacz.pl Stary Sącz: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia powiat chrzanowski Obszar powiatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Wykonanie usługi z zakresu edukacji technicznej i zawodowej na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nysa.pl; www.bip.nysa.pl Nysa: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu - kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budynku/budynków wraz

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: 158213-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl 1 z 5 2014-05-30 15:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: organizację i przeprowadzenie kursów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć ze specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzanie diagnozy społeczno-zawodowej, zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Druk, oprawa oraz dostawa sześciu zeszytów - produktów projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkola-jablonka.pl Wysokie Mazowieckie: Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć z dziećmi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl (http://bip.spnysa.nv.pl) Nysa: Wymiana stolarki

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Siedlce: Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 r. Numer ogłoszenia: 211220-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

prawa jazdy kategorii B dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu Dobrze mieć

prawa jazdy kategorii B dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu Dobrze mieć Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Zorganizowanie szkolenia dla pracowników w ramach projektu Urząd

Bardziej szczegółowo

Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wadowice: Dostawa książek dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/ Nysa: Założenie baz danych : geodezyjnej ewidencji sieci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pdf INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pdf Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Chrzanów powiat chrzanowski

Bardziej szczegółowo

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 1 z 5 2013-11-20 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego Coaching

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pot.gov.pl Warszawa: Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk katalogu promującego

Bardziej szczegółowo

Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer ogłoszenia: 45353-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer ogłoszenia: 45353-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-03-04 10:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Oświęcim: Wykonanie opracowań geodezyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Czchów dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Giżycko: Drugi przetarg na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla

Giżycko: Drugi przetarg na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla Giżycko: Drugi przetarg na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla Masażysty z odnowy biologicznej w sporcie: Masaż głęboki w urazach sportowych Numer ogłoszenia: 215531-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-12-05 11:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Profesjonalne sprzątanie Numer ogłoszenia: 57790-2012; data zamieszczenia: 27.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Profesjonalne sprzątanie Numer ogłoszenia: 57790-2012; data zamieszczenia: 27.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Profesjonalne sprzątanie Numer ogłoszenia: 57790-2012; data

Bardziej szczegółowo

Stary Sącz: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie

Stary Sącz: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stary.sacz.pl Stary Sącz: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slubice.pl Słubice: Przetarg nieograniczony na modernizację budynku - wymianę instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa hotelarsko - gastronomiczna wraz z wynajmem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-03-27 10:51 Lwówek Śląski: Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku szkoleń, warsztatów socjologicznych, zespołu ćwiczeń rehabilitacyjno - usprawniających realizowanych przez Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-04-16 13:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Modernizacja ewidencji gruntów i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 Strona 1 z 6 Gdynia: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E Numer ogłoszenia: 142196-2011; data zamieszczenia: 03.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ropczyce: Zajęcia edukacyjne z kursu spawania metodą MAG, TIG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Ropczyce: Zajęcia edukacyjne z kursu spawania metodą MAG, TIG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ropczyce: Zajęcia edukacyjne z kursu spawania metodą MAG, TIG Numer ogłoszenia: 148118-2013; data zamieszczenia: 15.04.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-04-26 12:45 Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatgliwicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatgliwicki.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatgliwicki.pl Gliwice: System kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puplipno.pl Lipno: Szkolenie osób bezrobotnych - znak sprawy ON-2521-4/2014 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów Podstawowy kurs wizażu i stylizacji dla amatorów Numer ogłoszenia: 283515-2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nysa.pl www.bip.nysa.pl Nysa: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 5 2013-09-24 11:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia wraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopsud.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne Ustrzyki Dolne: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-06 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych

Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych 1 z 5 2015-10-08 12:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-11-18 08:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-14 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Merchandising z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sliwice.pl,

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sliwice.pl, 1 z 6 2013-06-07 13:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sliwice.pl, www.gops-sliwice.las.pl Śliwice: 1.Przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl \ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych skierowanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe i doradcze dla osób

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Jastrzębia: Budowa drogi gminnej w m. Wola Owadowska, Gmina Jastrzębia - ETAP

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: obrabiarka sterowana numerycznie CNC; operator koparko ładowarki kl. III, organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego w IV kwartale, w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-prudnik.biuletyn.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-prudnik.biuletyn.info. 1 z 8 2014-07-03 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-prudnik.biuletyn.info.pl/ Prudnik: Świadczenie usług szkoleniowych dla

Bardziej szczegółowo

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 56701 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie oprawy logistycznej szkolenia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ET.3.212.24.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Numer ogłoszenia: 141909-2013; data zamieszczenia: 12-07-2013r. Poznań: Naprawa izolacji przerw dylatacyjnych oraz przejść przez IV trybunę Stadionu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=169607&rok=2014-08-05

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=169607&rok=2014-08-05 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stary.sacz.pl Stary Sącz: Remiza OSP w Moszczenicy Niżnej - termomodernizacja Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-09-21 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Podatkowa książka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: zarządzanie gospodarką magazynową z obsługą wózków jezdniowych, organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 Page 1 of 6 Gdynia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D,D1,D+E,D1+E. Numer ogłoszenia: 171018-2011; data zamieszczenia: 24.06.2011

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5. Biskupiec: Dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec w podziale na części Numer ogłoszenia: 254606-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu z programu Finansowo - Księgowego INSERT GT Numer ogłoszenia: 77090-2014; data zamieszczenia: 07.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Usługa wykonania mebli na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.10.2014 Zamówienie na wykonanie modernizacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych typu SUV Numer ogłoszenia: 353486-2014; data zamieszczenia: 23.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rzeszów: Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych typu SUV Numer ogłoszenia: 353486-2014; data zamieszczenia: 23.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rzeszow.rdos.gov.pl Rzeszów: Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych typu SUV Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.reymontowka.wer.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 232033-2014; data

Bardziej szczegółowo

Wieleń: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ (KURSÓW) ZAWODOWYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wieleń: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ (KURSÓW) ZAWODOWYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-09-15 23:23 Wieleń: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ (KURSÓW) ZAWODOWYCH Numer ogłoszenia: 291454-2011; data zamieszczenia: 15.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl Masłów: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.tk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.tk Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.tk Stok Lacki: Realizacja form doskonalenia nauczycieli dla uczestników projektu Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ,

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , Łódź: remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego GÓRNA w Łodzi przy ul. Felińskiego 7. Numer ogłoszenia: 131407-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Kompleksowa realizacja działań promocyjnych Numer ogłoszenia: 162760-2015;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 11898-2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 11898-2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 11898-2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pg.gda.pl Gdańsk: Modernizacja i remont infrastruktury nauko-badawczej wraz z zapleczem w budynkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl Skierniewice: Usługi szkoleniowe obejmujące prowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl 1 z 5 2014-05-30 09:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl Poznań: Wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-05 11:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego Decyzje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Kraków: Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8m3 klasa III z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Data publikacji 2015-09-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony Adres

Bardziej szczegółowo