Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:"

Transkrypt

1 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: florysty, carvingu, profesjonalnej hostessy/hosta, kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci, baristy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, wg 5 zadań Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Wadowice: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: florysty, carvingu, profesjonalnej hostessy/hosta, kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci, baristy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, wg 5 zadań Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki, ul. Batorego 2, Wadowice, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: florysty, carvingu, profesjonalnej hostessy/hosta, kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci, baristy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu

2 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, wg 5 zadań. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: -kursu florysty dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, - kursu carvingu dla 10 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla 10 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, -kursu profesjonalnej hostessy/hosta wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową dla 10 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, - kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla 15 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, -kursu baristy dla 25 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla 25 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, dlatego też musi wykazać w formie załączonego do oferty oświadczenia i wykazu głównych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia odpowiednio dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu

3 składania ofert wykonał, co najmniej trzy usługi poparte dowodami należytego ich wykonania polegające na przeprowadzeniu kursu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia odpowiednio dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5. Zamawiający nie wymaga wskazywania przez Wykonawcę usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenia, wykaz i inne dokumenty dołączone do oferty. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje: co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów, odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi zamówienia odpowiednio dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dla zadania nr 4 - osoba prowadząca zajęcia praktyczne winna być dyplomowaną kosmetyczką. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenia, wykaz i inne dokumenty dołączone do oferty. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykaz wykonanych należycie głównych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających przedmiotowi zamówienia odpowiednio dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. Do trzech wykonanych usług (wskazanych w wykazie dla potwierdzenia spełniania warunku opisanego

4 wyżej) należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonana należycie odpowiednio dla danego zadania.; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, Wadowice. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, Wadowice, sekretariat pok. nr 314 (III piętro).

5 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu florysty dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursu florysty dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce. Na kursie uczestnicy zapoznają się z trendami panującymi w bukieciarstwie oraz z jakich roślin można układać bukiety. Młodzież zapozna się z gatunkami roślin ozdobnych i specyfiką ich uprawy. Nauczy się komponować bukiety na wszelkie okazje: śluby, pogrzeby, święta itp. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili udekorować kwiatami różnego rodzaju wnętrza, jak na przykład: sale balowe, konferencyjne, czy restauracje. Planowana ilość osób: 45 W ZS nr 3 w Wadowicach: 2 grupy (maksymalnie po 15 osób), W ZS nr 1 w Andrychowie: 1 grupa 15 osobowa. Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 13, Wadowice, Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, ul. Stefana Batorego 9, Andrychów. Zamawiający udostępni Wykonawcy sale lekcyjne do przeprowadzenia kursu w w/w szkołach. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia sali. Wykonawca zapewnia niezbędny materiał florystyczny i materiały szkoleniowe do prawidłowej realizacji programu kursu dla każdego uczestnika.za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Kurs może zostać również zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS nr 3w Wadowicach i ZS nr 2 w Andrychowie do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia r. Zakres programowy szkolenia Kurs powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć (w tym zajęcia praktyczne i teoretyczne). Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć). Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, po zakończeniu zajęć szkolnych, a w soboty, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca po podpisaniu umowy (podpisanie umowy następuje w siedzibie Zamawiającego) przed realizacją kursu, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień jego odbywania bezpłatny catering. Usługa cateringowa ma zostać zrealizowana na miejscu szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć (czas posiłku nie wchodzi w czas trwania zajęć). Pod pojęciem catering należy rozumieć obiad składający się z dania głównego (mięso lub ryba z dodatkiem ziemniaków, ryżu lub frytek i zestawu surówek), napój

6 min. 0,2 l (soki, woda mineralna gazowana i niegazowana). Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców i serwetek, obiad musi być dostarczony jako wyporcjowany. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przedstawi Koordynatorowi powiatowemu projektu menu do akceptacji. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat najmniej 3 zamówienia obejmujące usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu florysty. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy związane z florystyką. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej kursu-wiedzy na podstawie testu i ankiet o przebiegu kursu. Testy i ankiety przeprowadzane są na początku i na zakończenie kursu - ewaluacja kursu. Wyniki testów i ankiet tzw. ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację fotograficzną (min. 10 zdjęć) z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu. Tematyka zajęć: 1) Wprowadzenie do bukieciarstwa i florystyki. 2) Teoria barw i kompozycji (zagadnienia normalizacji we florystyce, kolor i perspektywa), 3) Florystyczne zasady kompozycyjne (porządek we florystyce, styl kompozycji, linie w kompozycji, punkt w kompozycji, sposób rozmieszczenia elementów w kompozycji), 4) Narzędzia florysty -materiałoznawstwo (narzędzia i urządzenia florystyczne, środki techniczne, materiały dekoracyjne, organizacja stanowiska pracy), 5) Botanika-wprowadzenie (systematyka i nazewnictwo roślin wyższych, morfologiczna budowa rośliny, elementy fizjologii roślin). 6) Materiał roślinny (przedłużanie trwałości kwiatów ciętych, zielone dodatki w bukieciarstwie, faza zakupu kwiatów do kompozycji, przygotowanie roślin do zastosowania w kompozycjach). 7) Florystyka okolicznościowa - nauka wykonywania kokard ozdobnych i dostosowanie ich do kompozycji, rodzaje technik układania kwiatów, cechy dobrych bukietów, dekoracja jednego kwiatu, wiązanki skrętne i równoległe, bukiety w stylu dekoracyjnym,bukiety w stylu formalno-liniowym. 8) Sztuka układania kwiatów w naczyniach (kompozycje w naczyniach klasyczne i nowoczesne). 9) Dekoracje kwiatów doniczkowych (dobór odpowiednich akcesoriów do dekoracji kwiatów doniczkowych, dekoracja kwiatów doniczkowych). 10) Artystyczne pakowanie prezentów (zasady dekorowania prezentów, rodzaje i dobór odpowiednich materiałów, dekorowanie butelki, torebki, pudełka). 11) Dekoracje stołów (cechy dobrej dekoracji stołu, dobór naczyń i kwiatów, rozmieszczenie kompozycji na stole, dodatkowe elementy wystroju stołu - świece). 12) Florystyka ślubna (historia bukietu ślubnego, dobór bukietu ślubnego, techniki wykonywania bukietów ślubnych, wiązanka ślubna typu biedermeier, wiązanka spływająca - angielska, przypinki korsarze). 13) Florystyka żałobna (dobór materiałów do kompozycji pogrzebowych, nauka wiązania szarfy, wiązanka pogrzebowa, wiązanka pogrzebowa we florecie, wiązanka pogrzebowa na pokładzie).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu carvingu dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursu carvingu dla 10 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach oraz dla 10 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu carvingu, nabycie umiejętności rzeźbienia w owocach i warzywach, wykonywania ozdób z warzyw i owoców, rozwinięcie zdolności manualnych. Planowana ilość osób: 20 Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 13, Wadowice, Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, ul. Stefana Batorego 9, Andrychów. Zamawiający udostępni Wykonawcy sale lekcyjne do przeprowadzenia kursu w w/w szkołach. Wykonawca nie ponosi

7 kosztów wynajęcia sali. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Kurs może zostać również zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zapewnia on wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS nr 3 w Wadowicach i ZS nr 2 w Andrychowie do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Termin przeprowadzenia kursu: 10 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach -do r. 10 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie - od r. do r. Kurs powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne (zajęcia praktyczne nie mniej, niż 25 godzin). Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć). Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, po zakończeniu zajęć szkolnych, a w soboty, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca po podpisaniu umowy (podpisanie umowy następuje w siedzibie Zamawiającego) przed realizacją kursu, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków zgodnych z przepisami bhp w takcie trwania kursu. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie oraz sprzęt zakupiony w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, tj. walizka do carvingu złożona z 25 elementów (w Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach). Inne niezbędne narzędzia, materiały i produkty do przeprowadzenia kursu (np. noże do carvingu, naczynia, surowce, owoce i warzywa itp.) zapewni Wykonawca. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień jego odbywania bezpłatny catering. Usługa cateringowa ma zostać zrealizowana na miejscu szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć (czas posiłku nie wchodzi w czas trwania zajęć). Pod pojęciem catering należy rozumieć obiad składający się z dania głównego (mięso lub ryba z dodatkiem ziemniaków, ryżu lub frytek i zestawu surówek), napój min. 0,2 l (soki, woda mineralna gazowana i niegazowana). Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców i serwetek, obiad musi być dostarczony jako wyporcjowany. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przedstawi Koordynatorowi powiatowemu projektu menu do akceptacji W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat najmniej 3 zamówienia obejmujące usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu carvingu. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy związane z carvingiem. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej kursu-wiedzy na podstawie testu i ankiet o przebiegu kursu. Testy i ankiety przeprowadzane są na początku i na zakończenie kursu - ewaluacja kursu. Wyniki testów i ankiet tzw. ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 10 zdjęć). Tematyka zajęć: Część teoretyczna: a)omówienie zasad bezpieczeństwa przydatnych podczas pracy z ostrymi narzędziami, b)zapoznanie z przeznaczeniem każdego narzędzia do zdobienia warzyw i owoców, c)zapoznanie z podstawowymi technikami rzeźbienia i zasadami, jakie powinno się stosować przy wykrawaniu warzyw i owoców, d)omówienie sposobów przechowywania i eksponowania kompozycji, e)omówienie technik wycinania kwiatów, liści i innych ozdób w dużych owocach i warzywach, f)szczegółowy opis czynności i technik potrzebnych do wykonania pierwszej rzeźby. Część praktyczna: a)uzyskanie podstawowych umiejętności w carvingu, podstawowe cięcia, b)wycinanie liści i kwiatów z rożnych warzyw i owoców, takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, ogórek, cukinia, marchew i inne, c)utworzenie kompozycji z wykonywanych elementów, d)wycinanie bukietów kwiatowych w dyni i melonie wraz z instruktorem, e)uczniowie proponują i wykonują własne aranżacje, f)zapoznanie uczestników z techniką, sposobami oraz możliwościami zastosowania carvingu w praktyce.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

8 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu profesjonalnej hostessy/hosta wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową dla 10 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursu profesjonalnej hostessy/hosta wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową dla 10 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu nauczyć uczniów m.in. swobody prezentacji, komunikacji i wystąpień przed publicznością oraz umiejętnego używania sztuki perswazji w celu świadomego kształtowania swojego wizerunku, jak i firmy, którą prezentuje. Celem szkolenia jest wykreowanie idealnego, profesjonalnego wizerunku hostessy. Zawodowa hostessa jest często pierwszym ogniwem firmy w kontakcie z klientem. Celem tego szkolenia jest również podniesienie samoświadomości uczestników, udoskonalenia ich wizerunku i poprawy samooceny oraz zdobycie wiedzy praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu hostessy. Planowana ilość osób: 10 Miejsce przeprowadzenia kursu: Zajęcia teoretyczne mogą odbyć się w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 3, Kalwaria Zebrzydowska. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę lekcyjną do przeprowadzenia kursu w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia sali. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Zajęcia te mogą się również odbyć w innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Zajęcia praktyczne z wizażu i stylizacji powinny odbyć się we właściwie wyposażonej pracowni stylizacji i wizażu lub salonie kosmetycznym, a sesja fotograficzna w profesjonalnym atelier fotograficznym. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia r. Kurs powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne). Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć). Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, po zakończeniu zajęć szkolnych, a w soboty, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca po podpisaniu umowy (podpisanie umowy następuje w siedzibie Zamawiającego) przed realizacją kursu, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu. Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe do przeprowadzenia kursu, w tym również niezbędny sprzęt do przeprowadzenia warsztatów stylizacji i wizażu wraz z obsługą fotograficzną do prawidłowej realizacji programu kursu dla każdego uczestnika. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień jego odbywania bezpłatny catering. Usługa cateringowa ma zostać zrealizowana na miejscu szkolenia, przed rozpoczęciem zajęć (czas posiłku nie wchodzi w czas trwania zajęć). Pod pojęciem catering należy rozumieć obiad składający się z dania głównego (mięso lub ryba z dodatkiem ziemniaków, ryżu lub frytek i zestawu surówek), napój min. 0,2 l (soki, woda mineralna gazowana i niegazowana). Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło z kompletem sztućców i serwetek, obiad musi być dostarczony jako wyporcjowany. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przedstawi Koordynatorowi powiatowemu projektu menu do

9 akceptacji. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, iż zrealizował w okresie ostatnich 3 lat najmniej 3 zamówienia obejmujące usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu profesjonalnej hostessy. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wizażysta, stylista, fotograf, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej kursu-wiedzy na podstawie testu i ankiet o przebiegu kursu. Testy i ankiety przeprowadzane są na początku i na zakończenie kursu - ewaluacja kursu. Wyniki testów i ankiet tzw. ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 10 zdjęć). Tematyka zajęć: I Skuteczna autoprezentacja i savoir-vivre -Kluczowe elementy w budowaniu pożądanego wizerunku -Dopasowanie autoprezentacji do typu odbiorcy i charakteru sytuacji -Taktyki i narzędzia skutecznej autoprezentacji- pierwsze wrażenie, autopromocja, -Techniki bezzwłocznej korekcji błędów autoprezentacyjnych -Budowanie profesjonalnego wizerunku hostessy -reguły i narzędzia stylizacji -Diagnoza indywidualnych atutów i luk kompetencyjnych -Podstawowe reguły dobrych manier- współczesna etykieta -Zasady pierwszego kontaktu -Reguły zachowania w trakcie spotkań towarzyskich -Kluczowe reguły zachowania się przy stole -Smalltalk -umiejętne prowadzenie konwersacji zgodnie z zasadami etykiety -Skuteczne metody unikania i tuszowania gaf towarzyskich II Komunikacja i asertywność w pracy hostessy -Aktywne słuchanie -Technika zadawania pytań - Komunikaty niewerbalne i ich stosowanie -Kultura języka -Zasady prowadzenia skutecznej konwersacji -Wybrane zagadnienia asertywności -Techniki asertywne w obsłudze klienta -Trudny klient, czy trudna sytuacja- psychologiczna teoria atrybucji -Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w obsłudze klienta III Profesjonalna obsługa klienta i imprez - Skuteczne nawiązywanie kontaktu z różnymi rodzajami klientów -Rozpoznawanie i postępowanie z danym typem klienta -metoda INSIGHTS -Umiejętne badanie potrzeb i wartości klienta -Wykorzystywanie języka korzyści w prezentowaniu oferty -Reguły perswazji i wywierania wpływu społecznego w zależności od rodzaju grupy docelowej klientów -Pożądane zachowania i działania promocyjne na danym typie eventu IV Biznesowa stylizacja z elementami wizażu -Przygotowanie do makijażu -Teoria koloru -Zasady korekcji -Makijaż biznesowy -Wizerunek w miejscu pracy -Dress-code -Funkcja analizy kolorystycznej w biznesie -Dobór garderoby i dodatków do figury.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla 15 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki, wizażu i stylizacji paznokci. Planowana ilość osób: 45 W Zespole Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej: 1 grupa 15 osobowa. W Zespole Szkół nr 1 w Andrychowie: 2 grupy, maks. 15 osobowe. Miejsce przeprowadzenia kursu: Zajęcia teoretyczne powinny się odbyć w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej i ZS nr 1 w Andrychowie do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. Zajęcia powinny odbywać się w sali spełniającej wymogi bezpieczeństwa, posiadającej odpowiednie oświetlenie i temperaturę. Zajęcia praktyczne z wizażu i stylizacji powinny odbyć się we właściwie wyposażonej pracowni stylizacji i wizażu lub salonie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl 1 z 7 2013-06-25 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl Chęciny: Wykonanie usługi szkolenia zawodowego dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com Wrocław: Stworzenie, wdrożenie i obsługa międzynarodowej strategii kampanii

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem..

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem.. file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem.. Zgorzelec: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów,szkoleń w ramach projektu systemowego Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?id=145 Krosno: Usługi edukacyjne i szkoleniowe w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

Gniezno: Usługa szkoleniowa dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach

Gniezno: Usługa szkoleniowa dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Gniezno: Usługa szkoleniowa dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu Edukacja ku samodzielności - propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-09 10:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wytworzenie Studium Wykonalności I Koncepcji budowy,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo