PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH SYMBOL CYFROWY 514 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) dba o prawidłowe wyposaenie i wystrój (estetyka) zakładu fryzjerskiego, 2) organizowa prace zakładu w oparciu o obowizujce przepisy, w tym bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowe oraz sanitarne, 3) udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 4) prowadzi szkolenie uczniów i pracowników, 5) ledzi zmiany i wdraa nowoci w modzie i technikach fryzjerskich, 6) kierowa zespołem pracowniczym, 7) prowadzi działalno promocyjn i marketingow, 8) wykorzystywa podstawy finansów oraz prawa do samodzielnej działalnoci gospodarczej, 9) rozrónia podstawowe kategorie ekonomiczne i najwaniejszych przedsibiorców wystpujcych w gospodarce rynkowej, 10) komunikowa si z klientami, 11) wykonywa w pełnym zakresie usługi fryzjerskie, 12) stosowa właciwe metody oceny jakoci rodków kosmetycznych, 13) dobiera, obsługiwa i konserwowa urzdzenia i przyrzdy fryzjerskie, 14) kontrolowa prawidłowo przebiegu zabiegów fryzjerskich, 15) dobiera fryzury w oparciu o zasady antropometrii, 16) dobiera kolorystyk: włosów, makijau, ubioru z uwzgldnieniem typów urody, 17) korzysta z technik komputerowych w pracy zawodowej, 18) korzysta z peruk, tresek, dopinek i tupetów, 19) dobiera zabiegi pielgnacyjne do rodzaju włosów i skóry, 20) udziela porad w zakresie zapobiegania chorobom owłosionej skóry głowy i włosów oraz przeciwwskaza do stosowania zabiegów fryzjerskich, 21) stosowa w pracy najnowsze osignicia fryzjerstwa oraz tendencje wiatowe z zakresu stylistyki, 22) poszukiwa aktywnie pracy oraz odpowiednio prezentowa swoje kwalifikacje, 23) korzysta z literatury zawodowej i z innych ródeł informacji. 1

3 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) spostrzegawczo i podzielno uwagi, 2) zdolno do szybkiego podejmowania właciwej decyzji, 3) wraliwo estetyczna, 4) precyzyjno, 5) poczucie odpowiedzialnoci przy realizacji zada zawodowych, 6) kultura osobista, 7) gotowo do samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych), 8) wzrost powyej 150 cm, 9) wytrzymało fizyczna nóg, rk i pleców, 10) sprawno ruchowa dłoni i palców, 11) zdrowe serce, płuca i górne drogi oddechowe, 12) brak chorób skórnych, 13) brak skłonnoci do alergii utrudniajcych wykonywanie zawodu, 14) dobre wyczucie ciepła i zimna, 15) prawidłowe widzenie obuoczne, 16) prawidłowe widzenie barw, 17) prawidłowa wymowa, 2. W zalenoci od miejsca pracy zakres podstawowych zada zawodowych technika usług fryzjerskich obejmuje: 1) okrelanie celów i zada zawodu, 2) organizowanie i zarzdzanie zakładem fryzjerskim: - projektowanie i urzdzanie zakładu fryzjerskiego zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowymi oraz sanitarnymi, - przygotowywanie stanowiska pracy, - kierowanie zespołem pracowniczym, 2

4 -organizowanie i kontrolowanie przebiegu wiadczonych usług, z uwzgldnieniem synchronizacji przeprowadzanych zabiegów, przestrzegania przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowych oraz sanitarnych, - prowadzenie zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, - prowadzenie gospodarki finansowej, zgodnie z obowizujcymi zasadami. 3) prowadzenie działalnoci szkoleniowej i wychowawczej: - jako pracodawca, prowadzc szkolenia i doskonalenia pracowników i praktykantów, - jako nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu (zaj praktycznych) wobec uczniów (słuchaczy) i młodocianych pracowników, 4) tworzenie w zakładzie atmosfery bezpieczestwa i zaufania, 5) wiadczenie usług fryzjerskich w pełnym zakresie na najwyszym poziomie oraz usługi wykraczajce poza standard, 6) porozumiewanie si w jzykach obcych w zakresie wiadczonych usług, 7) prowadzenie doradztwa w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury, 8) prowadzenie promocji i marketingu w zakresie usług fryzjerskich, 3. W zalenoci od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz szczególnych potrzeb regionu, w którym zlokalizowana jest szkoła, przy zachowaniu zasady kształcenia szerokoprofilowego, przewiduje si moliwo specjalizacji pod koniec cyklu kształcenia, na przykład w zakresie: 1) perukarstwo, 2) fryzjerstwo wykorzystywane w celach reklamowych, prasie czy fotografii artystycznej. 4. Prawidłowe ukształtowanie umiejtnoci niezbdnych w tym zawodzie wymaga, aby szkoła dysponowała właciwym wyposaeniem technicznym i dydaktycznym. W kształceniu w zawodzie technik usług fryzjerskich zaleca si nastpujce pracownie: 1) rysunku zawodowego, 2) multimedialn, 3) fryzjersk. Pracownia rysunku zawodowego powinna by wyposaona w: 3

5 1) stanowiska krelarskie, 2) rodki dydaktyczne z zakresu krelarstwa (pismo techniczne, rysunek płaski, rysunek techniczny, rysunek przestrzenny, konstrukcje krelarskie), 3) rodki dydaktyczne z zakresu nauki o kolorach, 4) rodki dydaktyczne o fryzurach historycznych, Pracownia multimedialna powinna by wyposaona w: 1) rodki dydaktyczne - plansze, schematy, foliogramy, filmy, płyty DVD - obrazujce zasady działania i zastosowania aparatów, narzdzi, przyborów, preparatów fryzjerskich (zwłaszcza jeeli szkoła nie posiada ich w swoim wyposaeniu) oraz najnowsze technologie usługowe wykorzystywane w zawodzie fryzjer, 2) rodki dydaktyczne z zakresu psychologii i socjologii dotyczce zasad i sposobów komunikacji midzyludzkiej, zasad zarzdzania i marketingu, zasad prezentacji (w tym walorów osobistych i umiejtnoci zawodowych), metod zapobiegania konfliktom i stresom, metod przekonywania itd., 3) przekroje, plansze, filmy do prezentacji mechanizmów działania i konserwacji aparatury wykorzystywanej w zakładach fryzjerskich, 4) komputery zaopatrzone w nowoczesne programy z zakresu obsługi ekonomiczno - prawnej zakładu fryzjerskiego, obsługi klientów, 5) urzdzenia komputerowe słuce do badania stanu włosów, 6) dostp do internetu, zapewniajc przyszłym technikom usług fryzjerskich najnowsze wiadomoci na temat zawodu fryzjerskiego, sprztu, produktów, trendów mody i najwaniejszych wydarze ze wiata fryzjerstwa. 7) odtwarzacz wideo lub DVD. Pracownia fryzjerska powinna by wyposaona w: 1) wyposaone stanowiska pracy, 2) zestawy narzdzi fryzjerskich, 3) preparaty i kosmetyki do przeprowadzania usług, 4) aparatur do przeprowadzania zabiegów fryzjerskich, 5) bielizn ochronn dla fryzjerów i klientów, 6) szafki do przechowywania czystej bielizny, 7) kosz na brudn bielizn, 4

6 8) preparaty oraz urzdzenia stosowane do dezynfekcji i sterylizacji narzdzi, narzdzi pomocniczych i przyborów fryzjerskich, 9) apteczk pierwszej pomocy, 10) mikroskopy. 5. Na podstawie analizy umiejtnoci zawodowych wyodrbniono pi bloków programowych: 1) higiena zawodowa, 2) stylistyka, 3) materiałoznawstwo i technologie fryzjerskie, 4) psychologia i pedagogika, 5) ekonomiczno - prawny. 1) Blok higiena zawodowa zawiera cele i treci kształcenia dotyczce zasad bezpieczestwa w salonie, przepisów przeciwpoarowych, przepisów sanitarnych, higieny, poj mikrobiologicznych, dezynfekcji i sterylizacji, anatomii i fizjologii organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzgldnieniem włosów, chorób skóry głowy i włosów oraz ich profilaktyki, wpływu czynników zewntrznych na włosy, w tym preparatów fryzjerskich i kosmetyków, chorób spotykanych w salonie i ich profilaktyki, organizacji miejsca pracy i zada zawodowych wykonywanych zgodnie z zasadami obowizujcymi w salonie oraz wszelkich działa w celu ochrony zdrowia. 2) Blok stylistyka zawiera cele i treci kształcenia dotyczce rysunku zawodowego, projektowania przestrzennego w zawodzie fryzjer, teorii koloru i kompozycji plastycznych, historii fryzur oraz stylizowania fryzur w pełnym zakresie. 3) Blok materiałoznawstwo i technologie fryzjerskie jest powicony wszelkim dostpnym we fryzjerstwie materiałom, zawiera cele i treci kształcenia niezbdne do wykonywania bezporedniej pracy w salonie fryzjerskim umiejtnoci wykorzystania sprztu fryzjerskiego, aparatury, narzdzi, produktów fryzjerskich oraz wszelkich dostpnych technik fryzjerskich. W bloku tym zostały przewidziane równie tematy pokrewne fryzjerstwu, które rozszerzaj oferowane usługi. 5

7 4) Blok psychologia i pedagogika zawiera najwaniejsze wiadomoci potrzebne do pracy z ludmi na płaszczynie edukacyjnej a take w przypadku zarzdzania salonem. 5) Blok ekonomiczno-prawny zawiera cele i treci kształcenia dotyczce: gospodarki rynkowej, podejmowania pracy zawodowej, ekonomicznych uwarunkowa dotyczcych organizowania i prowadzenia działalnoci gospodarczej, sporzdzania dokumentów, organizacji stanowisk pracy, stosowania praw i zasad zapewniajcych osiganie efektów ekonomicznych oraz umiejtnoci stosowania przez firmy usługowe niektórych strategii marketingowych. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % * Podbudowa programowa; szkoła zasadnicza; zawody: fryzjer Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcce Higiena zawodowa 5 10 Stylistyka Materiałoznawstwo i technologie fryzjerskie Psychologia i pedagogika Ekonomiczno-prawny 5 10 Razem 70** 80** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodziey i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 30% lub 20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizacj. 6

8 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH BLOK: HIGIENA ZAWODOWA 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) charakteryzowa zasady bezpieczestwa i higieny pracy, 2) opisywa metody i rodki oraz ogólne załoenia dezynfekcji i sterylizacji, 3) charakteryzowa podstawowe pojcia mikrobiologiczne zwizane z zawodem fryzjera, 4) opisywa choroby zakane, z którymi mona spotka si w miejscu pracy, 5) charakteryzowa choroby zawodowe, przyczyny i profilaktyk, 6) okrela budow i funkcje skóry, 7) okrela gatunki i rodzaje włosów, ich budow i funkcje, 8) omawia higien i pielgnacj włosów, 9) charakteryzowa choroby skóry i włosów oraz profilaktyk, 10) okrela wpływ racjonalnego ywienia na stan włosów i skóry, 11) charakteryzowa wpływ czynników zewntrznych na włosy, 12) charakteryzowa działanie preparatów i zabiegów chemicznych na ludzki organizm (skór i włosy), wymienia przeciwwskazania do ich stosowania, 13) opisywa zasady przechowywania zwizków chemicznych w zakładach fryzjerskich, 14) okrela zasady sanitarne oraz przeciwpoarowe obowizujce w zakładzie fryzjerskim oraz wymienia typy i rodzaje wyposaenia przeciwpoarowego wymaganego w zakładach fryzjerskich, 15) opisywa urzdzenie zakładu, organizacj miejsca pracy i wykonywanie zada zawodowych, zgodnie z zachowaniem zasad ergonomii, bezpieczestwa pracy, minimalizacj wydatku energetycznego i czasu do wykonywania zada zawodowych, 16) okrela funkcje bielizny osobistej i ochronnej fryzjera oraz sposób jej przechowywania, 7

9 17) charakteryzowa zasady wyjaławiania narzdzi i przyborów fryzjerskich oraz omawia sposoby ich przechowywania, 18) opisywa podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przyczyny i rodzaje nagłych wypadków, 19) kompletowa wyposaenie apteczki w leki i inne rodki niezbdne przy udzielaniu pierwszej pomocy, 20) opisywa ogólne zasady opieki nad zdrowiem obywatela w Polsce, 21) omawia okresowe badania lekarskie. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) budowa i fizjologia skóry, 2) właciwoci i funkcje skóry, 3) choroby skóry (zakaenia bakteryjne, o etiologii wirusowej, zakaenia grzybicze, pasoyty) oraz choroby alergiczne i dermatozy wystpujce w okolicach głowy, 4) budowa włosa (pod ktem fizycznym i składu chemicznego), barwniki włosa, 5) fizjologia włosa - fazy wzrostu, 6) właciwoci i funkcje włosa, 7) typy i rodzaje włosów, 8) choroby włosów i profilaktyka, 9) dolegliwoci włosów: wypadanie, pkanie, rozdwajanie, łamliwo, nadmierna sucho, profilaktyka, 10) uszkodzenia włosów: naturalne, mechaniczne, termiczne i chemiczne - przyczyny i profilaktyka, 11) higiena i pielgnowanie włosów w zakładzie fryzjerskim, 12) wpływ racjonalnego ywienia na włosy, podstawy dietetyki, 13) szkodliwo działania uywek i narkotyków na organizm ludzki ze szczególnym uwzgldnieniem objawów chorobowych skóry i włosów, 14) bakterie i wirusy wywołujce choroby zakane, choroby weneryczne i profilaktyka, 15) wpływ preparatów stosowanych przez fryzjerów na skór i włosy, 16) wykonywanie prób uczuleniowych, 17) bielizna osobista i ochronna fryzjera, funkcje i sposób przechowywania, 8

10 18) higiena ogólna, społeczna i osobista, 19) organizacja dnia pracy, higiena zaj, 20) organizacja miejsca pracy z zachowaniem obowizujcych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, zasad ergonomii i oszczdnej gospodarki materiałowej, 21) praca kobiety w rónych okresach ycia, ochrona pracy kobiet, 22) zasady i wyposaenie sanitarne, bezpieczestwa i higieny pracy oraz przeciwpoarowe obowizujce w zakładzie fryzjerskim, 23) ogólne zasady higieny zakładu fryzjerskiego: projektowanie, owietlenie, klimatyzacja, wentylacja, normy powierzchniowe, urzdzenia sanitarnokanalizacyjne, 24) odkaanie narzdzi i powierzchni wykorzystywanych w zakładzie fryzjerskim, 25) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - skaleczenie, poraenie prdem lub zwizkami chemicznymi, krwotok, omdlenie, epilepsja itd., 26) przygotowanie apteczki i omówienie wystpujcych w niej leków, 27) wstpne i okresowe badania lekarskie, ksieczki zdrowia, urlopy macierzyskie, zdrowotne, wypoczynkowe i okolicznociowe itp. 9

11 BLOK: STYLISTYKA 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) udziela fachowej porady z zakresu pielgnacji włosów i stylizacji fryzury, w oparciu o konsultacj, 2) charakteryzowa metody i rodki do pielgnacji i stylizacji rónych gatunków i rodzajów włosów z uwzgldnieniem wykonywanych zabiegów fryzjerskich, 3) rozrónia kolory, przedstawia podstawowe wiadomoci o kolorach, 4) przedstawia podział barw wykorzystywanych we fryzjerstwie, 5) stosowa zasady doboru i wykorzystania koloru we fryzurach, 6) omawia walory barwników do włosów, 7) omawia moliwoci kompozycji plastycznych i zasady kompozycji przestrzennych, 8) stosowa układy liternicze symetryczne i asymetryczne, 9) rozrónia rodzaje i gruboci linii rysunkowych oraz posługiwa si podziałk - skalowa fragmenty, całe uczesania i ozdoby fryzur, 10) wykonywa proste konstrukcje krelarskie, 11) rysowa kształty prostych przedmiotów z zachowaniem proporcji i wiatłocienia, 12) szkicowa z natury ludzk głow, 13) czyta rysunek urnalowy, 14) wykonywa rysunek złoeniowy rónymi technikami, 15) rysowa i projektowa na opracowanych schematach głów róne uczesania kobiece i mskie (codzienne, sportowe, koktajlowe, wieczorowe) oraz mski zarost, 16) dobiera zestawy barw, tworzy kompozycje barw uwzgldniajc rón faktur i tekstur fryzury, dobiera kolorowe dodatki, 17) rozrónia typy budowy głowy i twarzy dzieci i osób dorosłych, 18) omawia sposoby, rodzaje i techniki strzye 19) wymienia epoki w historii i popularne style fryzur, 20) omawia znaczenie uczesania dla całoci wygldu człowieka na przykładzie rónych uczesa z minionych epok, 10

12 21) charakteryzowa typy i rodzaje fryzur, 22) omawia zasady właciwego doboru fryzury do typu urody, 23) charakteryzowa aktualne trendy mody fryzjerskiej oraz zastosowanie nowoczesnych narzdzi i rodków fryzjersko -kosmetycznych podczas komponowania fryzury, 24) omawia sposoby upikszania fryzur, 25) charakteryzowa typy, rodzaje oraz sposób wykorzystania dodatków fryzjerskich (peruki, dopinki, tupety, treski, wkłady do koków, spinki, szpilki itd.), 26) omawia róne style makijau, 27) dobra makija do urody i fryzury, 28) omawia histori zawodu fryzjer, 29) korzysta z literatury zawodowej i z innych ródeł informacji, 30) wymienia i omawia najwaniejsze wydarzenia fryzjerskie w kraju i na wiecie. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) wiadomoci o kolorach, 2) indywidualny dobór koloru włosów w zalenoci od naturalnego koloru włosów, cery, koloru oczu, stylu, strzyenia, 3) kompozycje przestrzenne i plastyczne, 4) układy liternicze symetryczne i asymetryczne, 5) konstrukcje krelarskie, 6) szkicowanie, 7) stylizacja fryzury - podstawowe zasady (forma, kolor, tekstura włosów, indywidualizacja fryzury), 8) stylizowanie fryzur przy zastosowaniu rónych technik fryzjerskich, 9) narzdzia fryzjerskie, przybory i dodatki fryzjerskie w procesie stylizacji, 10) podstawowe czynnoci fryzjerskie w stylizacji - prostowanie, skrcanie, splatanie, upinanie, falowanie, zagszczanie, przedłuanie, ozdabianie, 11) dekorowanie włosów: dopinki, treski, spinki, produkty i rodki fryzjerskie, 12) historyczne style fryzur, 11

13 13) współczesne style fryzur z rozrónieniem na fryzury dzienne, sportowe, koktajlowe, wieczorowe, okazjonalne, awangardowe, 14) podstawowe wiadomoci z dziedziny kosmetyki: manikiur, pedikiur, makija, 15) podstawowe wiadomoci z dziedziny wizau, 16) podstawowe wiadomoci z zakresu charakteryzatorstwa, 17) historia zawodu fryzjer oraz najwaniejsze wydarzenia historyczne z dziedziny fryzjerstwa, 18) organizacje fryzjerskie krajowe i midzynarodowe i najwaniejsze imprezy fryzjerskie w kraju i na wiecie, 19) przegld literatury fachowej i pomocy dydaktycznych: pisma, ksiki, kasety wideo z pokazów i instruktaowe, CD z najnowszymi kolekcjami fryzur i filmami instruktaowymi. 12

14 BLOK: MATERIAŁOZNAWSTWO I TECHNOLOGIE FRYZJERSKIE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) przygotowywa stanowisko pracy, 2) przeprowadza rozpoznanie typu i stanu włosów w celu ustalenia odpowiedniego zabiegu, 3) przeprowadza konsultacj z klientem, ustala właciwy zabieg, 4) przygotowywa klienta do zabiegu, 5) dobiera i wykonywa, z omawianiem stosowanych rodków, zabiegi pielgnacyjne, regenerujce w zalenoci od rodzaju i potrzeb włosów, 6) opisywa właciwoci kompresów stosowanych we fryzjerstwie, 7) charakteryzowa właciwoci fizyczne i chemiczne preparatów stosowanych w zabiegach fryzjerskich oraz ich wpływ na włosy, 8) charakteryzowa zwizki pochodzenia naturalnego zawarte w preparatach fryzjerskich, okrela ich wpływ na włosy, 9) charakteryzowa narzdzia, przybory i aparaty stosowane we fryzjerstwie, omawia ich budow, konserwacj, przechowywanie, 10) okrela surowce i materiały do wykonania narzdzi i przyborów fryzjerskich, omawia metody ich konserwacji i przechowywania, 11) charakteryzowa metody i rodki procesu mycia głowy, 12) omawia sposoby, rodzaje i techniki strzye, 13) charakteryzowa narzdzia do rónych strzye, 14) omawia i wykonywa strzyenia damskie w okrelonej linii uczesania, zgodnie z aktualn mod, 15) omawia i wykonywa strzyenie włosów krótkich, półdługich i długich, 16) omawia i wykonywa strzyenia mskie pełne z włosów długich lub krótkich oraz strzyenie specjalne, 17) omawia i wykonywa strzyenie brody, bokobrodów i wsów, 18) omawia i wykonywa strzyenie i czesanie dzieci zgodnie z aktualn mod, 19) charakteryzowa metody, rodki i aparatur stosowane w procesie farbowania włosów, 13

15 20) omawia rodzaje farb do włosów, ich właciwoci, podstawowy skład chemiczny, 21) charakteryzowa rodki i aparatur do utleniania i odbarwiania włosów, 22) omawia i wykonywa farbowanie włosów zgodnie z aktualn mod, 23) omawia i wykonywa rozjanianie i dekoloryzacj włosów, 24) omawia i wykonywa technik balayau i pasemek, 25) omawia rodzaje i właciwoci trwałej ondulacji, 26) charakteryzowa metody, rodki i aparatur do trwałej ondulacji, 27) wykonywa trwał ondulacj zgodnie z aktualn mod, 28) omawia i wykonywa ondulacj wodn, 29) omawia i wykonywa ondulacj lokówk elektryczn, 30) omawia preparaty i aparaty słuce do prostowania włosów, 31) charakteryzowa metody, rodki i aparatur do przedłuania i zagszczania włosów, 32) charakteryzowa i stosowa róne techniki dekorowania włosów, 33) charakteryzowa uczesanie i modelowanie fryzury damskiej i mskiej, 34) modelowa włosy ondulacj fenow, 35) charakteryzowa i stosowa róne metody i rodki do suszenia włosów, 36) omawia podstawowe wyroby z włosów, 37) omawia poszczególne etapy usług fryzjerskich. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) stanowisko pracy, 2) konsultacja z klientem, 3) poradnictwo, 4) woda i jej zastosowanie we fryzjerstwie, 5) woda utleniona i jej działanie na skór głowy i struktur włosów, 6) zasady, kwasy, alkohole, 7) substancje pochodzenia naturalnego w preparatach i kosmetykach fryzjerskich, 8) farbowanie i preparaty do barwienia włosów (farby, płukanki, pianki, ele, szampony koloryzujce, preparaty rolinne), 9) rozjanianie i rodki rozjaniajce, 10) dekoloryzacja i rodki odbarwiajce, 14

16 11) trwała ondulacja i preparaty do trwałej ondulacji (płyny, pianki) - oddziaływanie na włosy, 12) prostowanie włosów, rodki i aparatura, 13) zalenoci midzy procesami fryzjerskimi (strzyenie, farbowanie, rozjanianie, trwała ondulacja, prostowanie, przedłuanie, zagszczanie), 14) badanie włosów, 15) preparaty i rodki do pielgnacji, regeneracji i relaksacji włosów, 16) podstawowe wiadomoci z dziedziny perukarstwa. 15

17 BLOK: PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) obserwowa i właciwie interpretowa zjawiska psychologiczne zgodnie ze współczesnym podejciem do psychiki człowieka, 2) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu psychologii, 3) omawia układ nerwowy człowieka - akcja, reakcja, 4) omawia regulacj stosunku człowieka z otoczeniem, 5) omawia czynniki wpływajce na psychik współczesnego człowieka (dziedziczno, aktywno, rodowisko, wychowanie, nauczanie), 6) wymienia i charakteryzowa kryteria podziału na okresy rozwoju psychicznego w yciu człowieka, 7) charakteryzowa cechy dojrzałoci psychicznej człowieka, 8) charakteryzowa typy temperamentu z uwzgldnieniem systemu sygnałów, 9) charakteryzowa procesy emocjonalne (m.in. lk, zadowolenie, frustracj i stres ), 10) analizowa rodzaje problemów i sposoby rozwizywania problemów, 11) charakteryzowa pojcia, funkcje, typy i zaburzenia osobowoci, 12) omawia typy zachowa, 13) omawia zjawisko psychologii przekazu - typ nadawczy, perswazja, emocje, jzyk, przekaz i odbiór wizualny, 14) definiowa zjawisko komunikacji midzyludzkiej, omawia systemy, metody oraz błdy wystpujce w komunikacji, 15) okrela hierarchi potrzeb człowieka, rodzaje potrzeb i emocji, 16) omawia proces motywacji u człowieka, 17) omawia metody oddziaływania - komunikaty - (wzbudzenie zainteresowania, ukierunkowywanie uwagi, utrzymywanie uwagi) na drugiego człowieka, 18) omawia rol narzdów zmysłów w procesie odbioru informacji (szczególnie narzdu wzroku, jako dominujcego narzdu zmysłowego), 19) analizowa korzyci wynikajce z usługi, 16

18 20) omawia wpływ zjawisk kulturowych i społecznych na rynek o charakterze usługowym, 21) charakteryzowa zwizek psychologii z marketingiem i ekonomi, 22) wymienia i charakteryzowa typy osobowoci i temperamentu klienta, 23) charakteryzowa postawy i cechy klienta, 24) wymienia i charakteryzowa modele satysfakcji klienta, 25) omawia zjawisko podejmowania decyzji przez klienta, 26) charakteryzowa wartoci tradycyjne i współczesne polskiej kultury z uwzgldnieniem specyfiki kulturowej polskiego klienta, 27) omawia znaczenie psychologii dla nauk pedagogicznych, 28) charakteryzowa funkcje procesu dydaktycznego, 29) charakteryzowa uwarunkowania procesu uczenia si, 30) omawia motywacj do poddania si procesowi kształcenia, 31) charakteryzowa typy uczcych si, 32) omawia problemy wynikajce w procesie uczenia, 33) okrela cele kształcenia ogólnego i zawodowego, 34) omawia zasady procesu dydaktycznego, 35) charakteryzowa nowoczesne techniki kształcenia, 36) omawia dobór i układ treci nauczania (strukturalizacja), 37) charakteryzowa poziomy kompetencji zawodowych, 38) ocenia wiedz i umiejtnoci uczniów, 39) dostosowa kształcenie w zawodzie fryzjer do wymaga w Unii Europejskiej, 40) charakteryzowa strategie uczenia si i samokształcenia, 41) charakteryzowa proces praktycznej nauki zawodu, 42) charakteryzowa procesy integracji i koordynacji w pracy zespołowej. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe zjawiska i pojcia z zakresu psychologii, 2) układ nerwowy człowieka - akcja, reakcja, 3) narzdy zmysłów ze szczególnym uwzgldnieniem odbioru, przekazu i przetwarzania informacji, 4) typy, funkcje i zaburzenia osobowoci, 5) czynniki wpływajce na osobowo i psychik, 17

19 6) okresy rozwoju psychicznego, 7) cechy dojrzałoci psychicznej, 8) typy temperamentu - sygnalizacja, 9) procesy emocjonalne, 10) ekspresja, 11) zagadnienia frustracji, lku, 12) psychologiczne uwarunkowania komunikacji midzy ludmi, 13) potrzeby człowieka i ich hierarchia, 14) metody oddziaływania, 15) metody przekonywania klienta, 16) typy klientów, 17) zjawiska kulturowe i społeczne na rynku klientów, 18) specyfika kulturowa polskich klientów, 19) psychologia marketingu i ekonomii, 20) techniki negocjacyjne, 21) motywacja, 22) zasady kierowania zespołem pracowników - kontrola personelu, 23) proces uczenia - uwarunkowania psychologiczne, 24) pedagogika, jako nauka, 25) cele kształcenia, dobór i układ treci - podstawowe elementy (pojcia, prawa, teorie), 26) metody dydaktyczne kształcenia, kryteria ich podziału, 27) metody uczenia si, motywacja do nauki, 28) rodki dydaktyczne - klasyfikacja, kryteria doboru, funkcje, 29) praca w zespołach na poziomie edukacji i wykonywania zawodu, 30) praktyczna nauka zawodu, 31) kontrola i ocena wiedzy i umiejtnoci uczniów, 32) organizacja pracy w zakładzie usługowym (salonie), 33) typy pracowników, 34) dobór personelu, 35) integracja i koordynacja pracy w zespole, 36) motywacja personelu do indywidualnego rozwoju, 18

20 37) formy kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzgldnieniem personelu - szkoły, prezentacje, szkolenia, pokazy, konkursy, spotkania wewntrzzakładowe i wymiana pogldów, 38) kontrola i ocena wiedzy i umiejtnoci personelu, 39) kompetencje zawodowe, 40) strategia uczenia si i samokształcenia. BLOK: EKONOMICZNO-PRAWNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) wyjania podstawowe pojcia ekonomiczne, 2) wyjania pojcia, mechanizmy, rodzaje rynku, okrela efektywno podstawowych form rynku, 3) klasyfikowa przedsibiorców według formy prawnej, 4) wyjania pojcie i podział rynku finansowego, 5) okrela czynniki kształtujce popyt, poda, cen i ich wzajemne relacje, 6) okrela istot i przyczyny inflacji, posługiwa si wskanikami inflacji oraz wyjania formy przeciwdziałania inflacji, 7) charakteryzowa otoczenie firmy i działalno w rónych rodzajach konkurencji, 8) stosowa zasady racjonalnego działania, 9) charakteryzowa warunki podjcia samodzielnej działalnoci gospodarczej, 10) organizowa działalno firmy (podstawy prawne, wymagane dokumenty, ródła finansowania), sporzdza dokumenty niezbdne do podjcia i prowadzenia działalnoci gospodarczej, 11) wyjania zasadnicze rodzaje struktur organizacyjnych, 12) okrela funkcje i techniki zarzdzania, 13) charakteryzowa zarzdzanie strategiczne i marketingowe, 14) wyjania pojcie i funkcje marketingu, 15) okrela istot strategii marketingowej, 16) charakteryzowa mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagroenia wynikajce z rynku, 17) wyjania funkcje i rodzaje reklamy, 19

21 18) charakteryzowa podstawowe rodki reklamy, 19) charakteryzowa rodki promocji i wyjania ich zastosowanie, 20) charakteryzowa metody badania rynku, 21) sporzdza ogólny schemat business plan, 22) okrela rodzaje kosztów, 23) przeprowadza rachunek ekonomiczny działalnoci gospodarczej, 24) oblicza nalenoci za wykonane usługi, 25) oblicza wysoko wynagrodzenia, 26) korzysta z kredytów oferowanych na rynku, 27) okrela zasady racjonalnej gospodarki materiałowej, 28) stosowa zasady efektywnego organizowania czasu pracy, 29) okrela zasady pracy zespołowej, 30) okrela wpływ odpowiedniej organizacji pracy na efekty ekonomiczne zakładu fryzjerskiego, omawia organizacj obsługi klienta, 31) sporzdza baz danych o klientach, 32) zarzdza informacjami uzyskanymi w zakładzie w celu usprawnienia jego funkcjonowania, 33) okrela prawa i obowizki pracownika i pracodawcy, 34) stosowa aktywne metody poszukiwania pracy, 35) sporzdza list intencyjny (podanie) i yciorys (Curriculum Vitae) 36) składa ofert pracy i przeprowadza rozmow z pracodawc, 37) omawia rodzaje i korzyci z przynalenoci do organizacji. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe pojcia i kategorie ekonomiczne, 2) gospodarka rynkowa, 3) przedsibiorca i jego pracownicy, 4) decyzje konsumenta, 5) decyzje producenta, 6) rynek finansowy, 7) inflacja, 8) tworzenie i działalno rónych przedsibiorców, 9) struktura organizacyjna przedsibiorstw, 20

22 10) zarzdzanie i kierowanie firm, 11) marketingowe zarzdzanie przedsibiorstwem, 12) istota marketingu, 13) marketing w sferze usług, 14) cena, 15) promocja i reklama, 16) badania marketingowe, 17) planowanie i analiza ekonomiczna, 18) organizacja obsługi klienta, 19) baza danych klientów, 20) praca zespołowa, 21) prawo pracy, 22) poszukiwanie pracy. 21

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: MONTER INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [ 02 ] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 18 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać cele

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Opiekun medyczny Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU

Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo