PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH SYMBOL CYFROWY 514 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) dba o prawidłowe wyposaenie i wystrój (estetyka) zakładu fryzjerskiego, 2) organizowa prace zakładu w oparciu o obowizujce przepisy, w tym bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowe oraz sanitarne, 3) udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 4) prowadzi szkolenie uczniów i pracowników, 5) ledzi zmiany i wdraa nowoci w modzie i technikach fryzjerskich, 6) kierowa zespołem pracowniczym, 7) prowadzi działalno promocyjn i marketingow, 8) wykorzystywa podstawy finansów oraz prawa do samodzielnej działalnoci gospodarczej, 9) rozrónia podstawowe kategorie ekonomiczne i najwaniejszych przedsibiorców wystpujcych w gospodarce rynkowej, 10) komunikowa si z klientami, 11) wykonywa w pełnym zakresie usługi fryzjerskie, 12) stosowa właciwe metody oceny jakoci rodków kosmetycznych, 13) dobiera, obsługiwa i konserwowa urzdzenia i przyrzdy fryzjerskie, 14) kontrolowa prawidłowo przebiegu zabiegów fryzjerskich, 15) dobiera fryzury w oparciu o zasady antropometrii, 16) dobiera kolorystyk: włosów, makijau, ubioru z uwzgldnieniem typów urody, 17) korzysta z technik komputerowych w pracy zawodowej, 18) korzysta z peruk, tresek, dopinek i tupetów, 19) dobiera zabiegi pielgnacyjne do rodzaju włosów i skóry, 20) udziela porad w zakresie zapobiegania chorobom owłosionej skóry głowy i włosów oraz przeciwwskaza do stosowania zabiegów fryzjerskich, 21) stosowa w pracy najnowsze osignicia fryzjerstwa oraz tendencje wiatowe z zakresu stylistyki, 22) poszukiwa aktywnie pracy oraz odpowiednio prezentowa swoje kwalifikacje, 23) korzysta z literatury zawodowej i z innych ródeł informacji. 1

3 B. SPECYFICZNE WYMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu: 1) spostrzegawczo i podzielno uwagi, 2) zdolno do szybkiego podejmowania właciwej decyzji, 3) wraliwo estetyczna, 4) precyzyjno, 5) poczucie odpowiedzialnoci przy realizacji zada zawodowych, 6) kultura osobista, 7) gotowo do samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych), 8) wzrost powyej 150 cm, 9) wytrzymało fizyczna nóg, rk i pleców, 10) sprawno ruchowa dłoni i palców, 11) zdrowe serce, płuca i górne drogi oddechowe, 12) brak chorób skórnych, 13) brak skłonnoci do alergii utrudniajcych wykonywanie zawodu, 14) dobre wyczucie ciepła i zimna, 15) prawidłowe widzenie obuoczne, 16) prawidłowe widzenie barw, 17) prawidłowa wymowa, 2. W zalenoci od miejsca pracy zakres podstawowych zada zawodowych technika usług fryzjerskich obejmuje: 1) okrelanie celów i zada zawodu, 2) organizowanie i zarzdzanie zakładem fryzjerskim: - projektowanie i urzdzanie zakładu fryzjerskiego zgodnie z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowymi oraz sanitarnymi, - przygotowywanie stanowiska pracy, - kierowanie zespołem pracowniczym, 2

4 -organizowanie i kontrolowanie przebiegu wiadczonych usług, z uwzgldnieniem synchronizacji przeprowadzanych zabiegów, przestrzegania przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowych oraz sanitarnych, - prowadzenie zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, - prowadzenie gospodarki finansowej, zgodnie z obowizujcymi zasadami. 3) prowadzenie działalnoci szkoleniowej i wychowawczej: - jako pracodawca, prowadzc szkolenia i doskonalenia pracowników i praktykantów, - jako nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu (zaj praktycznych) wobec uczniów (słuchaczy) i młodocianych pracowników, 4) tworzenie w zakładzie atmosfery bezpieczestwa i zaufania, 5) wiadczenie usług fryzjerskich w pełnym zakresie na najwyszym poziomie oraz usługi wykraczajce poza standard, 6) porozumiewanie si w jzykach obcych w zakresie wiadczonych usług, 7) prowadzenie doradztwa w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury, 8) prowadzenie promocji i marketingu w zakresie usług fryzjerskich, 3. W zalenoci od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz szczególnych potrzeb regionu, w którym zlokalizowana jest szkoła, przy zachowaniu zasady kształcenia szerokoprofilowego, przewiduje si moliwo specjalizacji pod koniec cyklu kształcenia, na przykład w zakresie: 1) perukarstwo, 2) fryzjerstwo wykorzystywane w celach reklamowych, prasie czy fotografii artystycznej. 4. Prawidłowe ukształtowanie umiejtnoci niezbdnych w tym zawodzie wymaga, aby szkoła dysponowała właciwym wyposaeniem technicznym i dydaktycznym. W kształceniu w zawodzie technik usług fryzjerskich zaleca si nastpujce pracownie: 1) rysunku zawodowego, 2) multimedialn, 3) fryzjersk. Pracownia rysunku zawodowego powinna by wyposaona w: 3

5 1) stanowiska krelarskie, 2) rodki dydaktyczne z zakresu krelarstwa (pismo techniczne, rysunek płaski, rysunek techniczny, rysunek przestrzenny, konstrukcje krelarskie), 3) rodki dydaktyczne z zakresu nauki o kolorach, 4) rodki dydaktyczne o fryzurach historycznych, Pracownia multimedialna powinna by wyposaona w: 1) rodki dydaktyczne - plansze, schematy, foliogramy, filmy, płyty DVD - obrazujce zasady działania i zastosowania aparatów, narzdzi, przyborów, preparatów fryzjerskich (zwłaszcza jeeli szkoła nie posiada ich w swoim wyposaeniu) oraz najnowsze technologie usługowe wykorzystywane w zawodzie fryzjer, 2) rodki dydaktyczne z zakresu psychologii i socjologii dotyczce zasad i sposobów komunikacji midzyludzkiej, zasad zarzdzania i marketingu, zasad prezentacji (w tym walorów osobistych i umiejtnoci zawodowych), metod zapobiegania konfliktom i stresom, metod przekonywania itd., 3) przekroje, plansze, filmy do prezentacji mechanizmów działania i konserwacji aparatury wykorzystywanej w zakładach fryzjerskich, 4) komputery zaopatrzone w nowoczesne programy z zakresu obsługi ekonomiczno - prawnej zakładu fryzjerskiego, obsługi klientów, 5) urzdzenia komputerowe słuce do badania stanu włosów, 6) dostp do internetu, zapewniajc przyszłym technikom usług fryzjerskich najnowsze wiadomoci na temat zawodu fryzjerskiego, sprztu, produktów, trendów mody i najwaniejszych wydarze ze wiata fryzjerstwa. 7) odtwarzacz wideo lub DVD. Pracownia fryzjerska powinna by wyposaona w: 1) wyposaone stanowiska pracy, 2) zestawy narzdzi fryzjerskich, 3) preparaty i kosmetyki do przeprowadzania usług, 4) aparatur do przeprowadzania zabiegów fryzjerskich, 5) bielizn ochronn dla fryzjerów i klientów, 6) szafki do przechowywania czystej bielizny, 7) kosz na brudn bielizn, 4

6 8) preparaty oraz urzdzenia stosowane do dezynfekcji i sterylizacji narzdzi, narzdzi pomocniczych i przyborów fryzjerskich, 9) apteczk pierwszej pomocy, 10) mikroskopy. 5. Na podstawie analizy umiejtnoci zawodowych wyodrbniono pi bloków programowych: 1) higiena zawodowa, 2) stylistyka, 3) materiałoznawstwo i technologie fryzjerskie, 4) psychologia i pedagogika, 5) ekonomiczno - prawny. 1) Blok higiena zawodowa zawiera cele i treci kształcenia dotyczce zasad bezpieczestwa w salonie, przepisów przeciwpoarowych, przepisów sanitarnych, higieny, poj mikrobiologicznych, dezynfekcji i sterylizacji, anatomii i fizjologii organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzgldnieniem włosów, chorób skóry głowy i włosów oraz ich profilaktyki, wpływu czynników zewntrznych na włosy, w tym preparatów fryzjerskich i kosmetyków, chorób spotykanych w salonie i ich profilaktyki, organizacji miejsca pracy i zada zawodowych wykonywanych zgodnie z zasadami obowizujcymi w salonie oraz wszelkich działa w celu ochrony zdrowia. 2) Blok stylistyka zawiera cele i treci kształcenia dotyczce rysunku zawodowego, projektowania przestrzennego w zawodzie fryzjer, teorii koloru i kompozycji plastycznych, historii fryzur oraz stylizowania fryzur w pełnym zakresie. 3) Blok materiałoznawstwo i technologie fryzjerskie jest powicony wszelkim dostpnym we fryzjerstwie materiałom, zawiera cele i treci kształcenia niezbdne do wykonywania bezporedniej pracy w salonie fryzjerskim umiejtnoci wykorzystania sprztu fryzjerskiego, aparatury, narzdzi, produktów fryzjerskich oraz wszelkich dostpnych technik fryzjerskich. W bloku tym zostały przewidziane równie tematy pokrewne fryzjerstwu, które rozszerzaj oferowane usługi. 5

7 4) Blok psychologia i pedagogika zawiera najwaniejsze wiadomoci potrzebne do pracy z ludmi na płaszczynie edukacyjnej a take w przypadku zarzdzania salonem. 5) Blok ekonomiczno-prawny zawiera cele i treci kształcenia dotyczce: gospodarki rynkowej, podejmowania pracy zawodowej, ekonomicznych uwarunkowa dotyczcych organizowania i prowadzenia działalnoci gospodarczej, sporzdzania dokumentów, organizacji stanowisk pracy, stosowania praw i zasad zapewniajcych osiganie efektów ekonomicznych oraz umiejtnoci stosowania przez firmy usługowe niektórych strategii marketingowych. II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % * Podbudowa programowa; szkoła zasadnicza; zawody: fryzjer Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcce Higiena zawodowa 5 10 Stylistyka Materiałoznawstwo i technologie fryzjerskie Psychologia i pedagogika Ekonomiczno-prawny 5 10 Razem 70** 80** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodziey i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). ** Pozostałe 30% lub 20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym na specjalizacj. 6

8 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH BLOK: HIGIENA ZAWODOWA 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) charakteryzowa zasady bezpieczestwa i higieny pracy, 2) opisywa metody i rodki oraz ogólne załoenia dezynfekcji i sterylizacji, 3) charakteryzowa podstawowe pojcia mikrobiologiczne zwizane z zawodem fryzjera, 4) opisywa choroby zakane, z którymi mona spotka si w miejscu pracy, 5) charakteryzowa choroby zawodowe, przyczyny i profilaktyk, 6) okrela budow i funkcje skóry, 7) okrela gatunki i rodzaje włosów, ich budow i funkcje, 8) omawia higien i pielgnacj włosów, 9) charakteryzowa choroby skóry i włosów oraz profilaktyk, 10) okrela wpływ racjonalnego ywienia na stan włosów i skóry, 11) charakteryzowa wpływ czynników zewntrznych na włosy, 12) charakteryzowa działanie preparatów i zabiegów chemicznych na ludzki organizm (skór i włosy), wymienia przeciwwskazania do ich stosowania, 13) opisywa zasady przechowywania zwizków chemicznych w zakładach fryzjerskich, 14) okrela zasady sanitarne oraz przeciwpoarowe obowizujce w zakładzie fryzjerskim oraz wymienia typy i rodzaje wyposaenia przeciwpoarowego wymaganego w zakładach fryzjerskich, 15) opisywa urzdzenie zakładu, organizacj miejsca pracy i wykonywanie zada zawodowych, zgodnie z zachowaniem zasad ergonomii, bezpieczestwa pracy, minimalizacj wydatku energetycznego i czasu do wykonywania zada zawodowych, 16) okrela funkcje bielizny osobistej i ochronnej fryzjera oraz sposób jej przechowywania, 7

9 17) charakteryzowa zasady wyjaławiania narzdzi i przyborów fryzjerskich oraz omawia sposoby ich przechowywania, 18) opisywa podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przyczyny i rodzaje nagłych wypadków, 19) kompletowa wyposaenie apteczki w leki i inne rodki niezbdne przy udzielaniu pierwszej pomocy, 20) opisywa ogólne zasady opieki nad zdrowiem obywatela w Polsce, 21) omawia okresowe badania lekarskie. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) budowa i fizjologia skóry, 2) właciwoci i funkcje skóry, 3) choroby skóry (zakaenia bakteryjne, o etiologii wirusowej, zakaenia grzybicze, pasoyty) oraz choroby alergiczne i dermatozy wystpujce w okolicach głowy, 4) budowa włosa (pod ktem fizycznym i składu chemicznego), barwniki włosa, 5) fizjologia włosa - fazy wzrostu, 6) właciwoci i funkcje włosa, 7) typy i rodzaje włosów, 8) choroby włosów i profilaktyka, 9) dolegliwoci włosów: wypadanie, pkanie, rozdwajanie, łamliwo, nadmierna sucho, profilaktyka, 10) uszkodzenia włosów: naturalne, mechaniczne, termiczne i chemiczne - przyczyny i profilaktyka, 11) higiena i pielgnowanie włosów w zakładzie fryzjerskim, 12) wpływ racjonalnego ywienia na włosy, podstawy dietetyki, 13) szkodliwo działania uywek i narkotyków na organizm ludzki ze szczególnym uwzgldnieniem objawów chorobowych skóry i włosów, 14) bakterie i wirusy wywołujce choroby zakane, choroby weneryczne i profilaktyka, 15) wpływ preparatów stosowanych przez fryzjerów na skór i włosy, 16) wykonywanie prób uczuleniowych, 17) bielizna osobista i ochronna fryzjera, funkcje i sposób przechowywania, 8

10 18) higiena ogólna, społeczna i osobista, 19) organizacja dnia pracy, higiena zaj, 20) organizacja miejsca pracy z zachowaniem obowizujcych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, zasad ergonomii i oszczdnej gospodarki materiałowej, 21) praca kobiety w rónych okresach ycia, ochrona pracy kobiet, 22) zasady i wyposaenie sanitarne, bezpieczestwa i higieny pracy oraz przeciwpoarowe obowizujce w zakładzie fryzjerskim, 23) ogólne zasady higieny zakładu fryzjerskiego: projektowanie, owietlenie, klimatyzacja, wentylacja, normy powierzchniowe, urzdzenia sanitarnokanalizacyjne, 24) odkaanie narzdzi i powierzchni wykorzystywanych w zakładzie fryzjerskim, 25) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - skaleczenie, poraenie prdem lub zwizkami chemicznymi, krwotok, omdlenie, epilepsja itd., 26) przygotowanie apteczki i omówienie wystpujcych w niej leków, 27) wstpne i okresowe badania lekarskie, ksieczki zdrowia, urlopy macierzyskie, zdrowotne, wypoczynkowe i okolicznociowe itp. 9

11 BLOK: STYLISTYKA 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) udziela fachowej porady z zakresu pielgnacji włosów i stylizacji fryzury, w oparciu o konsultacj, 2) charakteryzowa metody i rodki do pielgnacji i stylizacji rónych gatunków i rodzajów włosów z uwzgldnieniem wykonywanych zabiegów fryzjerskich, 3) rozrónia kolory, przedstawia podstawowe wiadomoci o kolorach, 4) przedstawia podział barw wykorzystywanych we fryzjerstwie, 5) stosowa zasady doboru i wykorzystania koloru we fryzurach, 6) omawia walory barwników do włosów, 7) omawia moliwoci kompozycji plastycznych i zasady kompozycji przestrzennych, 8) stosowa układy liternicze symetryczne i asymetryczne, 9) rozrónia rodzaje i gruboci linii rysunkowych oraz posługiwa si podziałk - skalowa fragmenty, całe uczesania i ozdoby fryzur, 10) wykonywa proste konstrukcje krelarskie, 11) rysowa kształty prostych przedmiotów z zachowaniem proporcji i wiatłocienia, 12) szkicowa z natury ludzk głow, 13) czyta rysunek urnalowy, 14) wykonywa rysunek złoeniowy rónymi technikami, 15) rysowa i projektowa na opracowanych schematach głów róne uczesania kobiece i mskie (codzienne, sportowe, koktajlowe, wieczorowe) oraz mski zarost, 16) dobiera zestawy barw, tworzy kompozycje barw uwzgldniajc rón faktur i tekstur fryzury, dobiera kolorowe dodatki, 17) rozrónia typy budowy głowy i twarzy dzieci i osób dorosłych, 18) omawia sposoby, rodzaje i techniki strzye 19) wymienia epoki w historii i popularne style fryzur, 20) omawia znaczenie uczesania dla całoci wygldu człowieka na przykładzie rónych uczesa z minionych epok, 10

12 21) charakteryzowa typy i rodzaje fryzur, 22) omawia zasady właciwego doboru fryzury do typu urody, 23) charakteryzowa aktualne trendy mody fryzjerskiej oraz zastosowanie nowoczesnych narzdzi i rodków fryzjersko -kosmetycznych podczas komponowania fryzury, 24) omawia sposoby upikszania fryzur, 25) charakteryzowa typy, rodzaje oraz sposób wykorzystania dodatków fryzjerskich (peruki, dopinki, tupety, treski, wkłady do koków, spinki, szpilki itd.), 26) omawia róne style makijau, 27) dobra makija do urody i fryzury, 28) omawia histori zawodu fryzjer, 29) korzysta z literatury zawodowej i z innych ródeł informacji, 30) wymienia i omawia najwaniejsze wydarzenia fryzjerskie w kraju i na wiecie. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) wiadomoci o kolorach, 2) indywidualny dobór koloru włosów w zalenoci od naturalnego koloru włosów, cery, koloru oczu, stylu, strzyenia, 3) kompozycje przestrzenne i plastyczne, 4) układy liternicze symetryczne i asymetryczne, 5) konstrukcje krelarskie, 6) szkicowanie, 7) stylizacja fryzury - podstawowe zasady (forma, kolor, tekstura włosów, indywidualizacja fryzury), 8) stylizowanie fryzur przy zastosowaniu rónych technik fryzjerskich, 9) narzdzia fryzjerskie, przybory i dodatki fryzjerskie w procesie stylizacji, 10) podstawowe czynnoci fryzjerskie w stylizacji - prostowanie, skrcanie, splatanie, upinanie, falowanie, zagszczanie, przedłuanie, ozdabianie, 11) dekorowanie włosów: dopinki, treski, spinki, produkty i rodki fryzjerskie, 12) historyczne style fryzur, 11

13 13) współczesne style fryzur z rozrónieniem na fryzury dzienne, sportowe, koktajlowe, wieczorowe, okazjonalne, awangardowe, 14) podstawowe wiadomoci z dziedziny kosmetyki: manikiur, pedikiur, makija, 15) podstawowe wiadomoci z dziedziny wizau, 16) podstawowe wiadomoci z zakresu charakteryzatorstwa, 17) historia zawodu fryzjer oraz najwaniejsze wydarzenia historyczne z dziedziny fryzjerstwa, 18) organizacje fryzjerskie krajowe i midzynarodowe i najwaniejsze imprezy fryzjerskie w kraju i na wiecie, 19) przegld literatury fachowej i pomocy dydaktycznych: pisma, ksiki, kasety wideo z pokazów i instruktaowe, CD z najnowszymi kolekcjami fryzur i filmami instruktaowymi. 12

14 BLOK: MATERIAŁOZNAWSTWO I TECHNOLOGIE FRYZJERSKIE 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) przygotowywa stanowisko pracy, 2) przeprowadza rozpoznanie typu i stanu włosów w celu ustalenia odpowiedniego zabiegu, 3) przeprowadza konsultacj z klientem, ustala właciwy zabieg, 4) przygotowywa klienta do zabiegu, 5) dobiera i wykonywa, z omawianiem stosowanych rodków, zabiegi pielgnacyjne, regenerujce w zalenoci od rodzaju i potrzeb włosów, 6) opisywa właciwoci kompresów stosowanych we fryzjerstwie, 7) charakteryzowa właciwoci fizyczne i chemiczne preparatów stosowanych w zabiegach fryzjerskich oraz ich wpływ na włosy, 8) charakteryzowa zwizki pochodzenia naturalnego zawarte w preparatach fryzjerskich, okrela ich wpływ na włosy, 9) charakteryzowa narzdzia, przybory i aparaty stosowane we fryzjerstwie, omawia ich budow, konserwacj, przechowywanie, 10) okrela surowce i materiały do wykonania narzdzi i przyborów fryzjerskich, omawia metody ich konserwacji i przechowywania, 11) charakteryzowa metody i rodki procesu mycia głowy, 12) omawia sposoby, rodzaje i techniki strzye, 13) charakteryzowa narzdzia do rónych strzye, 14) omawia i wykonywa strzyenia damskie w okrelonej linii uczesania, zgodnie z aktualn mod, 15) omawia i wykonywa strzyenie włosów krótkich, półdługich i długich, 16) omawia i wykonywa strzyenia mskie pełne z włosów długich lub krótkich oraz strzyenie specjalne, 17) omawia i wykonywa strzyenie brody, bokobrodów i wsów, 18) omawia i wykonywa strzyenie i czesanie dzieci zgodnie z aktualn mod, 19) charakteryzowa metody, rodki i aparatur stosowane w procesie farbowania włosów, 13

15 20) omawia rodzaje farb do włosów, ich właciwoci, podstawowy skład chemiczny, 21) charakteryzowa rodki i aparatur do utleniania i odbarwiania włosów, 22) omawia i wykonywa farbowanie włosów zgodnie z aktualn mod, 23) omawia i wykonywa rozjanianie i dekoloryzacj włosów, 24) omawia i wykonywa technik balayau i pasemek, 25) omawia rodzaje i właciwoci trwałej ondulacji, 26) charakteryzowa metody, rodki i aparatur do trwałej ondulacji, 27) wykonywa trwał ondulacj zgodnie z aktualn mod, 28) omawia i wykonywa ondulacj wodn, 29) omawia i wykonywa ondulacj lokówk elektryczn, 30) omawia preparaty i aparaty słuce do prostowania włosów, 31) charakteryzowa metody, rodki i aparatur do przedłuania i zagszczania włosów, 32) charakteryzowa i stosowa róne techniki dekorowania włosów, 33) charakteryzowa uczesanie i modelowanie fryzury damskiej i mskiej, 34) modelowa włosy ondulacj fenow, 35) charakteryzowa i stosowa róne metody i rodki do suszenia włosów, 36) omawia podstawowe wyroby z włosów, 37) omawia poszczególne etapy usług fryzjerskich. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) stanowisko pracy, 2) konsultacja z klientem, 3) poradnictwo, 4) woda i jej zastosowanie we fryzjerstwie, 5) woda utleniona i jej działanie na skór głowy i struktur włosów, 6) zasady, kwasy, alkohole, 7) substancje pochodzenia naturalnego w preparatach i kosmetykach fryzjerskich, 8) farbowanie i preparaty do barwienia włosów (farby, płukanki, pianki, ele, szampony koloryzujce, preparaty rolinne), 9) rozjanianie i rodki rozjaniajce, 10) dekoloryzacja i rodki odbarwiajce, 14

16 11) trwała ondulacja i preparaty do trwałej ondulacji (płyny, pianki) - oddziaływanie na włosy, 12) prostowanie włosów, rodki i aparatura, 13) zalenoci midzy procesami fryzjerskimi (strzyenie, farbowanie, rozjanianie, trwała ondulacja, prostowanie, przedłuanie, zagszczanie), 14) badanie włosów, 15) preparaty i rodki do pielgnacji, regeneracji i relaksacji włosów, 16) podstawowe wiadomoci z dziedziny perukarstwa. 15

17 BLOK: PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) obserwowa i właciwie interpretowa zjawiska psychologiczne zgodnie ze współczesnym podejciem do psychiki człowieka, 2) posługiwa si podstawowymi pojciami z zakresu psychologii, 3) omawia układ nerwowy człowieka - akcja, reakcja, 4) omawia regulacj stosunku człowieka z otoczeniem, 5) omawia czynniki wpływajce na psychik współczesnego człowieka (dziedziczno, aktywno, rodowisko, wychowanie, nauczanie), 6) wymienia i charakteryzowa kryteria podziału na okresy rozwoju psychicznego w yciu człowieka, 7) charakteryzowa cechy dojrzałoci psychicznej człowieka, 8) charakteryzowa typy temperamentu z uwzgldnieniem systemu sygnałów, 9) charakteryzowa procesy emocjonalne (m.in. lk, zadowolenie, frustracj i stres ), 10) analizowa rodzaje problemów i sposoby rozwizywania problemów, 11) charakteryzowa pojcia, funkcje, typy i zaburzenia osobowoci, 12) omawia typy zachowa, 13) omawia zjawisko psychologii przekazu - typ nadawczy, perswazja, emocje, jzyk, przekaz i odbiór wizualny, 14) definiowa zjawisko komunikacji midzyludzkiej, omawia systemy, metody oraz błdy wystpujce w komunikacji, 15) okrela hierarchi potrzeb człowieka, rodzaje potrzeb i emocji, 16) omawia proces motywacji u człowieka, 17) omawia metody oddziaływania - komunikaty - (wzbudzenie zainteresowania, ukierunkowywanie uwagi, utrzymywanie uwagi) na drugiego człowieka, 18) omawia rol narzdów zmysłów w procesie odbioru informacji (szczególnie narzdu wzroku, jako dominujcego narzdu zmysłowego), 19) analizowa korzyci wynikajce z usługi, 16

18 20) omawia wpływ zjawisk kulturowych i społecznych na rynek o charakterze usługowym, 21) charakteryzowa zwizek psychologii z marketingiem i ekonomi, 22) wymienia i charakteryzowa typy osobowoci i temperamentu klienta, 23) charakteryzowa postawy i cechy klienta, 24) wymienia i charakteryzowa modele satysfakcji klienta, 25) omawia zjawisko podejmowania decyzji przez klienta, 26) charakteryzowa wartoci tradycyjne i współczesne polskiej kultury z uwzgldnieniem specyfiki kulturowej polskiego klienta, 27) omawia znaczenie psychologii dla nauk pedagogicznych, 28) charakteryzowa funkcje procesu dydaktycznego, 29) charakteryzowa uwarunkowania procesu uczenia si, 30) omawia motywacj do poddania si procesowi kształcenia, 31) charakteryzowa typy uczcych si, 32) omawia problemy wynikajce w procesie uczenia, 33) okrela cele kształcenia ogólnego i zawodowego, 34) omawia zasady procesu dydaktycznego, 35) charakteryzowa nowoczesne techniki kształcenia, 36) omawia dobór i układ treci nauczania (strukturalizacja), 37) charakteryzowa poziomy kompetencji zawodowych, 38) ocenia wiedz i umiejtnoci uczniów, 39) dostosowa kształcenie w zawodzie fryzjer do wymaga w Unii Europejskiej, 40) charakteryzowa strategie uczenia si i samokształcenia, 41) charakteryzowa proces praktycznej nauki zawodu, 42) charakteryzowa procesy integracji i koordynacji w pracy zespołowej. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe zjawiska i pojcia z zakresu psychologii, 2) układ nerwowy człowieka - akcja, reakcja, 3) narzdy zmysłów ze szczególnym uwzgldnieniem odbioru, przekazu i przetwarzania informacji, 4) typy, funkcje i zaburzenia osobowoci, 5) czynniki wpływajce na osobowo i psychik, 17

19 6) okresy rozwoju psychicznego, 7) cechy dojrzałoci psychicznej, 8) typy temperamentu - sygnalizacja, 9) procesy emocjonalne, 10) ekspresja, 11) zagadnienia frustracji, lku, 12) psychologiczne uwarunkowania komunikacji midzy ludmi, 13) potrzeby człowieka i ich hierarchia, 14) metody oddziaływania, 15) metody przekonywania klienta, 16) typy klientów, 17) zjawiska kulturowe i społeczne na rynku klientów, 18) specyfika kulturowa polskich klientów, 19) psychologia marketingu i ekonomii, 20) techniki negocjacyjne, 21) motywacja, 22) zasady kierowania zespołem pracowników - kontrola personelu, 23) proces uczenia - uwarunkowania psychologiczne, 24) pedagogika, jako nauka, 25) cele kształcenia, dobór i układ treci - podstawowe elementy (pojcia, prawa, teorie), 26) metody dydaktyczne kształcenia, kryteria ich podziału, 27) metody uczenia si, motywacja do nauki, 28) rodki dydaktyczne - klasyfikacja, kryteria doboru, funkcje, 29) praca w zespołach na poziomie edukacji i wykonywania zawodu, 30) praktyczna nauka zawodu, 31) kontrola i ocena wiedzy i umiejtnoci uczniów, 32) organizacja pracy w zakładzie usługowym (salonie), 33) typy pracowników, 34) dobór personelu, 35) integracja i koordynacja pracy w zespole, 36) motywacja personelu do indywidualnego rozwoju, 18

20 37) formy kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzgldnieniem personelu - szkoły, prezentacje, szkolenia, pokazy, konkursy, spotkania wewntrzzakładowe i wymiana pogldów, 38) kontrola i ocena wiedzy i umiejtnoci personelu, 39) kompetencje zawodowe, 40) strategia uczenia si i samokształcenia. BLOK: EKONOMICZNO-PRAWNY 1. Cele kształcenia Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie: 1) wyjania podstawowe pojcia ekonomiczne, 2) wyjania pojcia, mechanizmy, rodzaje rynku, okrela efektywno podstawowych form rynku, 3) klasyfikowa przedsibiorców według formy prawnej, 4) wyjania pojcie i podział rynku finansowego, 5) okrela czynniki kształtujce popyt, poda, cen i ich wzajemne relacje, 6) okrela istot i przyczyny inflacji, posługiwa si wskanikami inflacji oraz wyjania formy przeciwdziałania inflacji, 7) charakteryzowa otoczenie firmy i działalno w rónych rodzajach konkurencji, 8) stosowa zasady racjonalnego działania, 9) charakteryzowa warunki podjcia samodzielnej działalnoci gospodarczej, 10) organizowa działalno firmy (podstawy prawne, wymagane dokumenty, ródła finansowania), sporzdza dokumenty niezbdne do podjcia i prowadzenia działalnoci gospodarczej, 11) wyjania zasadnicze rodzaje struktur organizacyjnych, 12) okrela funkcje i techniki zarzdzania, 13) charakteryzowa zarzdzanie strategiczne i marketingowe, 14) wyjania pojcie i funkcje marketingu, 15) okrela istot strategii marketingowej, 16) charakteryzowa mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagroenia wynikajce z rynku, 17) wyjania funkcje i rodzaje reklamy, 19

21 18) charakteryzowa podstawowe rodki reklamy, 19) charakteryzowa rodki promocji i wyjania ich zastosowanie, 20) charakteryzowa metody badania rynku, 21) sporzdza ogólny schemat business plan, 22) okrela rodzaje kosztów, 23) przeprowadza rachunek ekonomiczny działalnoci gospodarczej, 24) oblicza nalenoci za wykonane usługi, 25) oblicza wysoko wynagrodzenia, 26) korzysta z kredytów oferowanych na rynku, 27) okrela zasady racjonalnej gospodarki materiałowej, 28) stosowa zasady efektywnego organizowania czasu pracy, 29) okrela zasady pracy zespołowej, 30) okrela wpływ odpowiedniej organizacji pracy na efekty ekonomiczne zakładu fryzjerskiego, omawia organizacj obsługi klienta, 31) sporzdza baz danych o klientach, 32) zarzdza informacjami uzyskanymi w zakładzie w celu usprawnienia jego funkcjonowania, 33) okrela prawa i obowizki pracownika i pracodawcy, 34) stosowa aktywne metody poszukiwania pracy, 35) sporzdza list intencyjny (podanie) i yciorys (Curriculum Vitae) 36) składa ofert pracy i przeprowadza rozmow z pracodawc, 37) omawia rodzaje i korzyci z przynalenoci do organizacji. 2. Treci kształcenia (działy programowe) Treci kształcenia ujte s w nastpujcych działach programowych: 1) podstawowe pojcia i kategorie ekonomiczne, 2) gospodarka rynkowa, 3) przedsibiorca i jego pracownicy, 4) decyzje konsumenta, 5) decyzje producenta, 6) rynek finansowy, 7) inflacja, 8) tworzenie i działalno rónych przedsibiorców, 9) struktura organizacyjna przedsibiorstw, 20

22 10) zarzdzanie i kierowanie firm, 11) marketingowe zarzdzanie przedsibiorstwem, 12) istota marketingu, 13) marketing w sferze usług, 14) cena, 15) promocja i reklama, 16) badania marketingowe, 17) planowanie i analiza ekonomiczna, 18) organizacja obsługi klienta, 19) baza danych klientów, 20) praca zespołowa, 21) prawo pracy, 22) poszukiwanie pracy. 21

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik usług fryzjerskich 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH:

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK USLUG FRYZJERSKICH: SEMESTR III- CZAS TRAWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE W wyniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Zawód: fryzjer 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Fryzjer nr indeksu 514101

Fryzjer nr indeksu 514101 Fryzjer nr indeksu 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Warstwa korowa 61 Łuska włosowa 62 3. Rodzaje włosów oraz kształty i układ włosów na głowie 63 Włosy wełniste meszek włosowy 63 Włosy szczeciniaste

Warstwa korowa 61 Łuska włosowa 62 3. Rodzaje włosów oraz kształty i układ włosów na głowie 63 Włosy wełniste meszek włosowy 63 Włosy szczeciniaste SPIS TREŚCI I. Wiadomości wstępne 9 1. Cele usług fryzjerskich 9 2. Zarys historii uczesania 10 3. Powstanie i rozwój rzemiosła fryzjerskiego 23 4. Cechy współczesnego fryzjera 23 5. Charakterystyka absolwenta

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatne kursy kwalifikacyjne w zawodzie FRYZJER Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik usług fryzjerskich; symbol 514105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r.

H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A. Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia. 04 lipca 07 września 2011r. H A R M O N O G R A M S Z K O L E N I A Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Organizator szkolenia ul. Duża 8 25-304 Kielce nazwa szkolenia Fryzjer Data i miejsce 04 lipca 07 września 2011r.

Bardziej szczegółowo

Ondulowanie Strzyżenie Zmiana koloru TFR.08 Przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych. TFR.09 Działanie preparatów myjących i pielęgnacyjnych. TFR.

Ondulowanie Strzyżenie Zmiana koloru TFR.08 Przeciwwskazania do zabiegów pielęgnacyjnych. TFR.09 Działanie preparatów myjących i pielęgnacyjnych. TFR. PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI: A.9 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH W OBRĘBIE ZAWODÓW: FRYZJER 540 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 5405 Przedmiot nauczania PFR TFR Podstawy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH kod zawodu 514105 Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Repetytorium. Kwalifikacja A

I. Repetytorium. Kwalifikacja A 3 Spis Treści Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.. 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich / fryzjer... 15 I. Repetytorium.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03]

Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Technik handlowiec errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik handlowiec 341[03] Strona 16 punkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. kalkulowa cen hurtow i detaliczn, kalkulowa cen hurtow i detaliczn,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA FRYZJER Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze PROGRAM NAUCZANIA przedmiotów zawodowych realizowanych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego opracowany zgodnie z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni

PROGRAM NAUCZANIA. Symbol cyfrowy: 514101. Typ programu - przedmiotowy. Rodzaj programu liniowy. Okres nauczania - dwuletni PROGRAM NAUCZANIA Symbol cyfrowy: 514101 Typ programu - przedmiotowy Rodzaj programu liniowy Okres nauczania - dwuletni Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r. Opracowano w Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03]

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 19 wiersze 20 21 otrzymuj brzmienie: 2.5. dobiera materiay, leki, narzdzia i urzdzenia stomatologiczne do rodzaju zabiegów higieniczno-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ SYMBOL CYFROWY 743[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać, sortować i dobierać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu

Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie ucznia do skutecznego wykonywania zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich Technik usług fryzjerskich Zasadniczym celem kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowanie absolwentów do nowoczesnego wykonywania zawodu według współczesnych norm i trendów fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER 43 03 Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci

HARMONOGRAM SZKOLENIA. Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci HARMONOGRAM SZKOLENIA Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci Termin realizacji: 08.0.07 r. 09.0.07 r. Miejsce realizacji: Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OŚWIATA Katowice, al. Korfantego Data

Bardziej szczegółowo

I. Wiadomości wstępne

I. Wiadomości wstępne I. Wiadomości wstępne 1. Cele usług fryzjerskich Celem usług fryzjerskich jest racjonalna pielęgnacja włosów i skóry głowy. Zjawiska atmosferyczne i klimatyczne, warunki pracy zawodowej, stan zdrowotny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE

Znak sprawy: VII /ST Poznań, dnia r. (adres i nazwa wykonawcy) ZAPYTANIE CENOWE Załącznik nr3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp Znak sprawy: VII.4124. 14.2015/ST Poznań, dnia 24.07.2015 r. (adres

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P

Przedmioty obowizkowe wspólne. Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Zarzdzanie strategiczne WZ Przedmioty obowizkowe wspólne Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A P Przedmiot: Zarzdzanie strategiczne Kod przedmiotu ZIP 2 N 0-0_0 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

TECHNIK EKONOMISTA 23 02

TECHNIK EKONOMISTA 23 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 23 02 Obecnie: 341 [02] Akceptuj Zatwierdzam Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego

Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego Zawód: FRYZJER symbol cyfrowy 514[01] Program praktyk nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa programowa kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług fryzjerskich 514105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze kelner 512[01]

Zmiany w informatorze kelner 512[01] Kelner errata sierpie 2011 Strona 16 wiersze 22 27 otrzymuj brzmienie: Przykadowe zadanie 8. Kiedy kelner podaje konsumentowi rachunek? A. Przed deserem. B. Na yczenie. C. Po zakoczonej konsumpcji. D.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC SYMBOL CYFROWY 743[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) odczytywać rysunek modelowy; 2) posługiwać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii -

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii - TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii - Określenie rodzaju działania innowacyjnego: I Innowacja programowa Wprowadzono nowe treści z zakresu elementów kosmetologii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01]

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Technik administracji errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Strona 13 punkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia z zakresu prawa i ekonomii, stosowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać cele

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ symbol cyfrowy 346[04] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER

Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER Standard wymagań- egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER 98/m Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514101 (* (514102) (**

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA symbol cyfrowy 346[03] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: FRYZJER Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** FRYZJER 514101 -CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: FRYZJER Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała

Praktyki zawodowe Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała raktyki zawodowe 8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu 8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała 8.1. Wykonywanie zabiegów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter REFORMA 2012 Podstawy fryzjerstwa Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter Podręcznik do nauki zawodu FRYZJER TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Podręcznik zawiera treści stanowiące podbudowę do kształcenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05]

Zmiany w informatorze technik obs ugi turystycznej 341[05] Technik obsugi turystycznej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik obsugi turystycznej 341[05] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia i terminy z zakresu turystyki, stosowa

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Podstawy zarzdzania WZ Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy zarzdzania Kod ZIP 1 S 01 04-0_0 Status : Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ

Staże zawodowe dla uczniów szkół ZDZ Beneficjent Nr umowy 1326/POKL.09.02.00 06 022/13 00 Tytuł projektu Działanie Staże u pracodawców startem do kariery dla uczniów Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Staże zawodowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze III 4 tygodnie Kształcenie praktyczne może być realizowane w: gabinetach kosmetycznych, salonach kosmetycznych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo