Regulamin Sprzedaży Premiowej SERIOXYL POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sprzedaży Premiowej SERIOXYL 2 + 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin Sprzedaży Premiowej SERIOXYL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej SERIOXYL zwanej dalej Akcją. 2. Organizatorem Akcji jest MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Polesie pod numerem 47424, NIP , Regon , reprezentowaną przez Katarzynę Mysiorek, zwaną dalej Organizatorem. 3. Organizator działa w imieniu własnym w ramach świadczenia usług na rzecz firmy L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP Akcja prowadzona będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Czas trwania Akcji obejmuje okres od r. do r., przez całą dobę, przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem Dodatkowych Produktów zakończą się do dnia r. do godziny 23: Akcją objęty jest produkt marki L Oréal Professionnel o nazwie serum DENSER HAIR (Gęstsze Włosy) o numerze EAN , zwany dalej Produktem Promocyjnym. 7. Produkty Promocyjne uprawniające do udziału w Akcji są dostępne w salonach fryzjerskich współpracujących z marką L Oréal Professionnel stanowiących Załącznik nr 2. UCZESTNICY 8. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Uczestnikiem, za wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 9 i 10 niniejszego Regulaminu, które jako konsumenci w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego dokonają w czasie trwania Akcji zakupu Produktów Promocyjnych zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu. 9. Uczestnicy poprzez fakt przystąpienia do Akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji na warunkach określonych w ustawie z dnia r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). 10. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie najbliższej rodziny Organizatora Akcji oraz firmy L Oreal Polska Sp. z o.o. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Akcji na podstawie niniejszego punktu, powoduje bezwzględną utratę prawa do nagród w Akcji. 11. Uczestnikiem niniejszej Akcji może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Akcji spełnia następujące warunki: a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2 b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu przystąpienia do Akcji ukończyła 18 lat). ZASADY AKCJI 12. Aby wziąć udział w Akcji należy dokonać zakupu dwóch Produktów Promocyjnych z dołączonym Kuponem Promocyjnym (wzór Kuponu Promocyjnego w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu). 13. Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon/paragony dokumentujące zakup Produktów Promocyjnych. Zakup Produktów musi zostać dokonany w czasie trwania Akcji. Paragon/Faktura musi potwierdzać zakup Produktów. 14. W celu wzięcia udziału w Akcji i otrzymania Dodatkowego Produktu Uczestnik powinien: a. W okresie od do dokonać zakupu dwóch sztuk Produktów Promocyjnych objętych promocją w jednym z salonów fryzjerskich objętych Akcją i zachować paragon; b. Uzupełnić dokładne dane kontaktowe na Kuponie Promocyjnym otrzymanym w salonie fryzjerskim (imię i nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, na który ma zostać wysłany Dodatkowy Produkt, numer telefonu); c. Wysłać na adres Organizatora Akcji Uzupełniony Kupon Promocyjny z opakowania wraz z kopią dowodu zakupu w nieprzekraczalnym terminie do (liczy się data stempla pocztowego). 15. Zgłoszenie udziału w Akcji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie przyjmowania zgłoszeń ( ), spowoduje nieważność zgłoszenia. 16. Każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki wskazane w Regulaminie Organizator wyśle, na adres podany na Kuponie Promocyjnym, Dodatkowy Produkt w postaci serum DENSER HAIR (Gęstsze Włosy) o wartości 155 zł netto/ 190,65 zł brutto. 17. Przesłanie Kuponu Promocyjnego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Akcji. 18. Każdy Uczestnik w ramach Akcji może otrzymać Dodatkowy Produkt tylko jeden raz. 19. Uprawniony nie może żądać od Organizatora wypłacenia mu równowartości Dodatkowego Produktu w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Dodatkowego Produktu na inny. 20. Dodatkowe Produkty zostaną przekazane drogą pocztową lub przesyłką kurierską, pod adresem podanym w Kuponie Promocyjnym przesłanym do Organizatora najpóźniej do dnia roku (data wysyłki). 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Laureata adresu. 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu zamieszkania podanego przez Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie Laureatowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora. 23. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach oraz nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie. 24. Nagroda zostanie wydana Laureatowi po podpisaniu przez niego stosownego protokołu

3 dostarczonego do niego wraz z nagrodą. DANE OSOBOWE 25. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji będzie Organizator: Medias Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, Łódź. 26. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Akcją, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania, wydania Dodatkowego Produktu, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnym przepisami. 27. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Dodatkowego Produktu. 28. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych oraz ich poprawiania. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 29. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Akcji na piśmie, najpóźniej do r. 30. Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 2 Regulaminu. 31. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu r. (zgodnie z datą stempla pocztowego) nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia. 32. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, treść żądania oraz podpis. 33. Rozpatrywanie reklamacji trwa do r., włączając w to wysłanie zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 34. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 35. Regulamin Akcji będzie dostępny w siedzibie Organizatora. 36. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Zasady przeprowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania Produktu Promocyjnego lub Produktu Dodatkowego wynikające z uprzednich schorzeń Uczestnika, w tym schorzeń o charakterze dermatologicznym, które zgodnie z wiedzą medyczną mogą wywoływać negatywne skutki w przypadku połączenia z którymkolwiek składnikiem produktu lub za stosowanie produktu niewłaściwe, w tym sprzeczne z zaleceniami umieszczonymi na ulotce informacyjnej załączonej do produktu.

4 Załącznik nr 1 do regulaminu Sprzedaży Premiowej SERIOXYL Wzór Kuponu Promocyjnego

5 Załącznik nr 2 do regulaminu Sprzedaży Premiowej SERIOXYL Lista salonach fryzjerskich współpracujących z marką L Oréal Professionnel objętych Akcją: NAZWA SALONU ADRES MIEJSCOWOŚĆ STUDIO FRYZUR LALKA BIAŁA PODLASKA BIAŁA PODLASKA WARSZAWSKA 1 SALON FRYZJERSKI "AGNES" BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK POGODNA 11 G LOK 1 SALON FRYZJESRSKI RALF&JACK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 15 STUDIO FRYZJERSKIE BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK ŚW. ROCHA 5/1 TRIM STUDIO FRYZUR BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PRZYGODNA 14 LOK.3 TRIM STUDIO FRYZUR - BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PRZYGODNA 14 LOK.3 FRYZJERSTWO DAMSKOMĘSKIE BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC ASNYKA 17 SALON FRYZJERSKI "NICOL" BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC PIASKOWA 18 SALON FRYZJERSKI REWA BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC AL. 100-LECIA 34 SALON FRYZJERSKI STYL BOLSZEWO BOLSZEWO LESZCZYNOWA 43 PRACOWNIA PIĘKNA S.C. BRZESKO BRZESKO BARTOSZA GŁOWACKIEGO 6 SALON FRYZJERSKI "JOLANTA" CHMIELNO CHMIELNO GARCZ ŚWIERKOWA 3 FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA "M" CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA WASZYNGTONA 45 A HAIR COIF CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 07 PHU STYL OŚRODEK SZKOLENIOWY DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA JANA III SOBIESKIEGO 6 (CH POGORIA) GALERIA FRYZUR ELBLĄG ELBLĄG GDYŃSKA 8 PHU BEAUTY CENTER & FITNESS EŁK EŁK SŁOWACKIEGO 13 PHU BEAUTY CENTER & FITNESS - EŁK EŁK SŁOWACKIEGO 13 SALON KOSMETYCZNOFRYZJERSKI EŁK EŁK MAGAZYNOWA 7/4 ASMIDA FRYZJERSTWO KREATYWNE GDAŃSK GDAŃSK KONRADA WALLENRODA 11A SCARLETT GDAŃSK GDAŃSK BORA KOMOROWSKIEGO 38 MATHIAS HAIR DESIGN GDYNIA GDYNIA ANTONIEGO ABRAHAMA 74 SALON FRYZJERSKI "STYL" GDYNIA GDYNIA BRZECHWY 7 SALON PIĘKNA AGATA MAJEWSKA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI GŁOGÓW MAŁOPOLSKI TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1 STUDIO FRYZUR SOHO GORLICE GORLICE BIECKA B/N "RONDO CENTER" MICHAŁ PRZYBYSZEWSKI GOSTYNIN GOSTYNIN FLORIAŃSKA 14 ADAMCZYK DANUTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ JASTRZĘBIE ZDRÓJ 1-GO MAJA 56 ADAMCZYK DANUTA - JASTRZĘBIE ZDRÓJ JASTRZĘBIE ZDRÓJ 1-GO MAJA 56 MARZENA WOJEWODZIC JASTRZĘBIE ZDRÓJ JASTRZĘBIE ZDRÓJ ŁOWICKA 35 SALON FRYZJERSKI CAPELLI JAWORZNO JAWORZNO FARNA 1 BEAUTY & HAIR RENATA KUBUJ JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA WOLNOŚCI 1B KAMILA MIERZWIŃSKA SALON FRYZJERSKI JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA WOLNOŚCI 1B MAXIM"" DAGMARA KOZYRA-MARCZAK" JELENIA GÓRA SEBASTIANA KLONOWICA 4 LOK. CHANTALE SALON FRYZJERSKI KALISZ KALISZ POLNA 104 SALON FRYZJERSKI "CAMELEON" KALISZ KALISZ GÓRNOŚLĄSKA 37A SALON FRYZJERSKI HAIRCOIF KATOWICE KATOWICE CHORZOWSKA 111 SALON FRYZJERSKO KOSMETYCZNY KOŁO KOŁO 3 MAJA 0 SALON FRYZJERSKI KONIN KONIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 16A SALON FRYZJERSKI "AŚKA" KOSTRZYN NAD ODRĄ KOSTRZYŃ NAD ODRĄ SIKORSKIEGO 16

6 KOZIERSKI SALON KOŚCIAN KOŚCIAN MŁYŃSKA 1 BOGUSŁAWA CHMIEST KRAKÓW KRAKÓW KARMELICKA 8 LOK.8 MARTA LIZOŃ KRAKÓW KRAKÓW KRAKOWSKA 49 LOK. 1B RADOSŁAW BIAŁY BIAŁY FRYZ KRAKÓW KRAKÓW ŚW. WAWRZYŃCA 3 SALON FRYZJERSKI "ERIC STIPA" KRAKÓW KRAKÓW AL. POKOJU 67 (M 1) UCHACZ FRYZJERSTWO KRAKÓW OS. DYWIZJONU LOK. 3 ZAKŁAD FRYZJERSKI KRZEPICE KRZEPICE SIENKIEWICZA 43 GALERIA FRYZUR "VERO" KUTNO KUTNO JAGIEŁŁY SALON FRYZJERSKI "U ELI" LUBIN LUBIN BUDOWNICZYCH 59D HAIR COIFFURE ŁÓDŹ ŁÓDŹ PIŁSUDSKIEGO 94 LOK. B30 LEJDIS MICHAŁOWICE MICHAŁOWICE UL. UL. CICHY KĄCIK 6A FRYZJERSTWO DAMSKIE MIELEC MIELEC KRÓTKA 5 SALON U MARCINA MIŃSK MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI CICHA 4 ATELIER FRYZJERSKIE MYKANÓW MYKANÓW WIERZCHOWISKO NOWA 9 PALISANDER SALON FRYZJERSKI NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ RYNEK 13 STUDIO FRYZUR MARIUSZ SIMON NOWY TOMYŚL NOWY TOMYŚL 3 STYCZNIA 35 STUDIO KREACJI WIZERUNKU OLECKO OLECKO OLECKO-KOLONIA 37 KLUB FRYZJERSKO KOSMETYCZNY NOVY OLKUSZ RYNEK KLUB FRYZJERSKO KOSMETYCZNY NOVY OLKUSZ KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 65 IP. SALON FRYZJERSKI SALSA OLSZTYN OLSZTYN MRONGOWIUSZA 4 MATEUSZCZYK DOROTA OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA HALLERA 13 STUDIO "IMAGE" KATARZYNA KRZYNA OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA ALEKSANDRA GORGATOWA 3 STUDIO "IMAGE" KATARZYNA KRZYNA - OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA ALEKSANDRA GORGATOWA 3/ SALON FRYZJERSKOKOSMETYCZNY OSTRÓW MAZOWIECKA OSTRÓW MAZOWIECKA LUBJEJEWSKA 1 F / 11 ZAKŁAD FRYZJERSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI OGRODOWA SALON FRYZJERSKI MONIKA PABIANICE PABIANICE WYSPIAŃSKIEGO DONNA VERA PIASECZNO PIASECZNO ALBATROSÓW 9 ŁASZKIEWICZ MARZENA PŁOCK PŁOCK ARMII KRAJOWEJ 34 LOK. 5 SALON FRYZUR LAYA PODŁĘŻE PODŁĘŻE PODŁĘŻE 178 A JUSTYNA POLITOWSKA POZNAŃ POZNAŃ SZEHEREZADY 4 STUDIO CICHY SALON FRYZJERSKI POZNAŃ POZNAŃ OS. CZECHA 77 EVITASPA AGNIESZKA GRZONKOWSKA PRZECŁAW PRZECŁAW PRZECŁAW 96 E GLAMOUR JOANNA MIZGALSKA PSARY PSARY GŁÓWNA 0 STUDIO FRYZJERSKOKOSMETYCZNE VENA RADOM RADOM RAPACKIEGO 1 LOK. 1 GRAŻYNA STAŚKIEWICZ RAWICZ RAWICZ WOJSKA POLSKIEGO 9 SALON FRYZJERSKI DAMSKOMĘSKI RESKO RESKO JEDNOŚCI NARODOWEJ 8 ZAKŁAD FRYZJERSKI RYBNIK RYBNIK WODZISŁAWSKA 146 CENTRUM URODY "AWANGARDA" S.C. RZESZÓW RZESZÓW PODWISŁOCZE 48 P.H.U. PRZEDSIĘBIORSTWO CLAUDIA RZESZÓW RZESZÓW ZAGŁOBY 8 LOK. 11 STUDIO FRYZJERSKO KOSMETYCZNE RZESZÓW RZESZÓW CEGIELNIANA 36/1U SALON FRYZJERSKI "RÓŻA" SIEPRAW SIEPRAW SIEPRAW 547 NOVAK HAIR DESIGN SKAWINA RYNEK 15 SALON FRYZJERSKI SŁUBICE SŁUBICE MARII KONOPNICKIEJ 1 B SALON FRYZJERSKOKOSMETYCZNY SOSNOWIEC SOSNOWIEC ZWYCIĘSTWA 4 SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY - SOSNOWIEC SOSNOWIEC ZWYCIĘSTWA 4 SALON URODY GABRIEL PROFESSIONAL STALOWA WOLA STALOWA WOLA POPIEŁUSZKI 6

7 KATARZYNA URBAŃSKA "KASIA" STARGARD SZCZECIŃSKI STARGARD SZCZECIŃSKI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 7C PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STAROGARD GDAŃSKI STAROGARD GDAŃSKI KS. BLOCKA LA PETITE IWONA BODNAR PACYK STRZEGOM ŚWIDNICKA 20 FILIPIAK KATARZYNA SUSZEC SUSZEC BRZOZOWA 3 "EWA" SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY EWA DZIEDZIC SZARÓW SZARÓW 106 SALON FRYZJERSKI "MONIKA" ŚWIEBODZIN ŚWIEBODZIN WAŁOWA 60B/ DORO SALON FRYZJERSKI TARNOWSKIE GÓRY TARNOWSKIE GÓRY SOBIESKIEGO SALON FRYZJERSKI "BOŻENA" TCZEW TCZEW JAKUBA JASIŃSKIEGO 3 E KATARZYNA DZIUBA SALON FRYZUR TUŁOWICE TUŁOWICE SZKOLNA 4 A "ELTRA" ELENA BATIUK - TROJANOWSKA WARSZAWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 9/98 AGNEESS SALON FRYZJERSKI WARSZAWA WARSZAWA AL. KEN 36 LOK 47 ART HAIR WARSZAWA WARSZAWA WĄWOZOWA 3/3 ATELIER FRYZJERSKIE - WARSZAWA WARSZAWA NOWOGRODZKA 18 / LOKAL 1 BEAUTYHILL SP. Z O.O. WARSZAWA WARSZAWA REMBIELIŃSKA 0 COMB TOMASZ KOPKO WARSZAWA WARSZAWA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 9A DENIQUE C.H. WILEŃSKA WARSZAWA TARGOWA 7 LOK. 1 DENIQUE SP. Z O.O. WARSZAWA WARSZAWA SIBELIUSA 14 DILEMME PRACOWNIA FRYZJERSKA WARSZAWA WARSZAWA AL. JANA PAWŁA II 43 A LOK. 37A DOME COSMETICS POLAND SP. Z O.O. WARSZAWA WARSZAWA WARECKA 5/7 DUDA HAIR DESIGN WARSZAWA WARSZAWA LWOWSKA GALERIA MOKOTÓW PAW WARSZAWA WARSZAWA WOŁOSKA 1 HAIRCOIF ZŁOTE TARASY WARSZAWA WARSZAWA ZŁOTA 59 JASKINIE SOLNE WARSZAWA WROCŁAWSKA 1 A KRISTOF KRZYSZTOF PIECYCHNA WARSZAWA WARSZAWA KROCHMALNA 3 LARES S.J. WARSZAWA WARSZAWA WOŁOSKA 1 - S 013 GALERIA MOKOTÓW SALON DENIQUE C.H. BEMOWO WARSZAWA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 16 SALON FRYZJERSKI "LUCYNA" - WARSZAWA WARSZAWA MOKOTOWSKA 41 SALON FRYZJERSKI "REFLEKS" WARSZAWA WARSZAWA MEANDER 15 SALON FRYZJERSKO KOSMETYCZNY WARSZAWA WARSZAWA WROCŁAWSKA 18 LOK. 1 SALON FRYZJERSKOKOSMETYCZNY WARSZAWA WARSZAWA CZERWONYCH BERETÓW 11 B SALON PIĘKNOŚCI "DENIQUE" WARSZAWA JANA PAWŁA II 8 SALON PIĘKNOŚCI "DENIQUE" WARSZAWA AL. JANA PAWŁA II 8 SALON PIĘKNOŚCI "DENIQUE" CH OKĘCIE WARSZAWA AL. KRAKOWSKA 61 SIMPLY HAIR GABRIEL ŚMIERTKA WARSZAWA WARSZAWA PUŁAWSKA 18 STUDIO BEATA MONIKA WÓJCICKA WARSZAWA WARSZAWA GROCHOWSKA 30 STUDIO FRYZJERSKIE "REA TETIS" WARSZAWA WARSZAWA KROKWI 36 LOK. 8 SALON FRYZJERSKI "DIANA" WEJHEROWO WEJHEROWO WCZASOWA 0 SALONY FRYZJERSKIE "KATALUNA" WIELICZKA WIELICZKA RYNEK GÓRNY 4 SALON FRYZJERSKI "EUFORIA" WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAW ŚLĄSKI TARGOWA 11 STUDIO FRYZUR BARTOSZ DOLATA WOLSZTYN WOLSZTYN 5 STYCZNIA 50 DUET. ZAKŁAD FRYZJERSKI. PRZEMYSKA M., ROMANIUK A. WROCŁAW JEDNOŚCI NARODOWEJ 09 HAIR COIF WROCŁAW WROCŁAW KRZYWOUSTEGO 16 MARCIN LEWALSKI WROCŁAW WROCŁAW NOWY TARG 3/9 SALON FRYZJERSKI AMEDEO WROCŁAW OŁTASZYŃSKA 9F LOK. 6 INSTYTUT PIĘKNA JĘDRZEJKO, GIL WYSOKA WYSOKA RADOSNA 8 "BEATA" FRYZJERSTWO DAMSKIE BEATA ŚLUBOWSKA WYSZKÓW AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEG 39

8 SALON FRYZJERSKI ZABRZE ZABRZE PL. DWORCOWY 7 SALON FRYZJERSKI - ZABRZE ZABRZE PL. DWORCOWY 7 SALON FRYZJERSKI DAMSKOMĘSKI ZATOR ZATOR KOŚCIUSZKI 1 SALON FRYZJERSKI LOOK ZAWIERCIE ZAWIERCIE PORĘBSKA 8/ SALON FRYZJERSKI LOOK - ZAWIERCIE ZAWIERCIE PORĘBSKA 8/ ATELIER URODY ZGORZELEC ZGORZELEC STASZICA 14 SALON FRYZJERSKI ZGORZELEC ZGORZELEC WARSZAWSKA 9 DOROTA WALENDZEWICZ PRACOWNIA FRYZJERSKA ARTRE ZIELONKI RZYCZYSKA SALON URODY "WENUS" GABINET ŻAGAŃ ŻAGAŃ SŁOWACKIEGO 1A

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 Postanowienia ogólne. 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Odkryj skuteczność kuracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR

Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR Regulamin Akcji Promocyjnej Festiwal Gwiazd Sklepy CARREFOUR 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SAMSUNG NA GWIAZDKĘ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SAMSUNG NA GWIAZDKĘ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SAMSUNG NA GWIAZDKĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Samsung na gwiazdkę zwanego dalej w regulaminie Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. 1.1. Organizatorem konkursu jest GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych. 1 Nazwa konkursu Promocyjnego

REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych. 1 Nazwa konkursu Promocyjnego REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych 1 Nazwa konkursu Promocyjnego 1. Konkurs promocyjny prowadzony będzie pod nazwą PAOLA ROZGRZEWA. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 lat gwarancji BRAVIA seria R i W w sieci Sony Centre i Sony Store

REGULAMIN PROMOCJI 5 lat gwarancji BRAVIA seria R i W w sieci Sony Centre i Sony Store REGULAMIN PROMOCJI 5 lat gwarancji BRAVIA seria R i W w sieci Sony Centre i Sony Store POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany niniejszym regulaminem program promocji prowadzony jest pod nazwą 5 lat gwarancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w drugiej edycji Konkursu prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin Konkursu pn. Krystalicznie białe pranie, zwanego dalej Konkursem, określa warunki uczestnictwa i nagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy I. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Sublime

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin)

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin) REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin) 1. Organizatorem promocji konsumenckiej Zwrot nawet do 3 000zł (zwaną dalej: Promocją) jest spółka Albedo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie jest Agito S.A., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback I. Definicje 1. Promocja Konsumencka promocja pod nazwą ACUVUE Cashback, prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca na przyznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo