Regulamin Sprzedaży Premiowej SERIOXYL POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sprzedaży Premiowej SERIOXYL 2 + 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin Sprzedaży Premiowej SERIOXYL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej SERIOXYL zwanej dalej Akcją. 2. Organizatorem Akcji jest MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Polesie pod numerem 47424, NIP , Regon , reprezentowaną przez Katarzynę Mysiorek, zwaną dalej Organizatorem. 3. Organizator działa w imieniu własnym w ramach świadczenia usług na rzecz firmy L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł., NIP Akcja prowadzona będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Czas trwania Akcji obejmuje okres od r. do r., przez całą dobę, przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem Dodatkowych Produktów zakończą się do dnia r. do godziny 23: Akcją objęty jest produkt marki L Oréal Professionnel o nazwie serum DENSER HAIR (Gęstsze Włosy) o numerze EAN , zwany dalej Produktem Promocyjnym. 7. Produkty Promocyjne uprawniające do udziału w Akcji są dostępne w salonach fryzjerskich współpracujących z marką L Oréal Professionnel stanowiących Załącznik nr 2. UCZESTNICY 8. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Uczestnikiem, za wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 9 i 10 niniejszego Regulaminu, które jako konsumenci w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego dokonają w czasie trwania Akcji zakupu Produktów Promocyjnych zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu. 9. Uczestnicy poprzez fakt przystąpienia do Akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji na warunkach określonych w ustawie z dnia r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). 10. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie najbliższej rodziny Organizatora Akcji oraz firmy L Oreal Polska Sp. z o.o. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, rodzeństwo, małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób wykluczonych z udziału w Akcji na podstawie niniejszego punktu, powoduje bezwzględną utratę prawa do nagród w Akcji. 11. Uczestnikiem niniejszej Akcji może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Akcji spełnia następujące warunki: a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2 b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu przystąpienia do Akcji ukończyła 18 lat). ZASADY AKCJI 12. Aby wziąć udział w Akcji należy dokonać zakupu dwóch Produktów Promocyjnych z dołączonym Kuponem Promocyjnym (wzór Kuponu Promocyjnego w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu). 13. Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon/paragony dokumentujące zakup Produktów Promocyjnych. Zakup Produktów musi zostać dokonany w czasie trwania Akcji. Paragon/Faktura musi potwierdzać zakup Produktów. 14. W celu wzięcia udziału w Akcji i otrzymania Dodatkowego Produktu Uczestnik powinien: a. W okresie od do dokonać zakupu dwóch sztuk Produktów Promocyjnych objętych promocją w jednym z salonów fryzjerskich objętych Akcją i zachować paragon; b. Uzupełnić dokładne dane kontaktowe na Kuponie Promocyjnym otrzymanym w salonie fryzjerskim (imię i nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, na który ma zostać wysłany Dodatkowy Produkt, numer telefonu); c. Wysłać na adres Organizatora Akcji Uzupełniony Kupon Promocyjny z opakowania wraz z kopią dowodu zakupu w nieprzekraczalnym terminie do (liczy się data stempla pocztowego). 15. Zgłoszenie udziału w Akcji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie przyjmowania zgłoszeń ( ), spowoduje nieważność zgłoszenia. 16. Każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki wskazane w Regulaminie Organizator wyśle, na adres podany na Kuponie Promocyjnym, Dodatkowy Produkt w postaci serum DENSER HAIR (Gęstsze Włosy) o wartości 155 zł netto/ 190,65 zł brutto. 17. Przesłanie Kuponu Promocyjnego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Akcji. 18. Każdy Uczestnik w ramach Akcji może otrzymać Dodatkowy Produkt tylko jeden raz. 19. Uprawniony nie może żądać od Organizatora wypłacenia mu równowartości Dodatkowego Produktu w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Dodatkowego Produktu na inny. 20. Dodatkowe Produkty zostaną przekazane drogą pocztową lub przesyłką kurierską, pod adresem podanym w Kuponie Promocyjnym przesłanym do Organizatora najpóźniej do dnia roku (data wysyłki). 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Laureata adresu. 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu zamieszkania podanego przez Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie Laureatowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora. 23. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach oraz nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie. 24. Nagroda zostanie wydana Laureatowi po podpisaniu przez niego stosownego protokołu

3 dostarczonego do niego wraz z nagrodą. DANE OSOBOWE 25. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji będzie Organizator: Medias Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi przy ul. Kwiatowej 30, Łódź. 26. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Akcją, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania, wydania Dodatkowego Produktu, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej zgodnie z odrębnym przepisami. 27. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Dodatkowego Produktu. 28. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych oraz ich poprawiania. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 29. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Akcji na piśmie, najpóźniej do r. 30. Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane wyłącznie i pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 2 Regulaminu. 31. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu r. (zgodnie z datą stempla pocztowego) nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia. 32. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, treść żądania oraz podpis. 33. Rozpatrywanie reklamacji trwa do r., włączając w to wysłanie zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 34. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 35. Regulamin Akcji będzie dostępny w siedzibie Organizatora. 36. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Zasady przeprowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania Produktu Promocyjnego lub Produktu Dodatkowego wynikające z uprzednich schorzeń Uczestnika, w tym schorzeń o charakterze dermatologicznym, które zgodnie z wiedzą medyczną mogą wywoływać negatywne skutki w przypadku połączenia z którymkolwiek składnikiem produktu lub za stosowanie produktu niewłaściwe, w tym sprzeczne z zaleceniami umieszczonymi na ulotce informacyjnej załączonej do produktu.

4 Załącznik nr 1 do regulaminu Sprzedaży Premiowej SERIOXYL Wzór Kuponu Promocyjnego

5 Załącznik nr 2 do regulaminu Sprzedaży Premiowej SERIOXYL Lista salonach fryzjerskich współpracujących z marką L Oréal Professionnel objętych Akcją: NAZWA SALONU ADRES MIEJSCOWOŚĆ STUDIO FRYZUR LALKA BIAŁA PODLASKA BIAŁA PODLASKA WARSZAWSKA 1 SALON FRYZJERSKI "AGNES" BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK POGODNA 11 G LOK 1 SALON FRYZJESRSKI RALF&JACK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 15 STUDIO FRYZJERSKIE BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK ŚW. ROCHA 5/1 TRIM STUDIO FRYZUR BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PRZYGODNA 14 LOK.3 TRIM STUDIO FRYZUR - BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PRZYGODNA 14 LOK.3 FRYZJERSTWO DAMSKOMĘSKIE BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC ASNYKA 17 SALON FRYZJERSKI "NICOL" BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC PIASKOWA 18 SALON FRYZJERSKI REWA BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC AL. 100-LECIA 34 SALON FRYZJERSKI STYL BOLSZEWO BOLSZEWO LESZCZYNOWA 43 PRACOWNIA PIĘKNA S.C. BRZESKO BRZESKO BARTOSZA GŁOWACKIEGO 6 SALON FRYZJERSKI "JOLANTA" CHMIELNO CHMIELNO GARCZ ŚWIERKOWA 3 FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA "M" CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA WASZYNGTONA 45 A HAIR COIF CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA CZĘSTOCHOWA WOJSKA POLSKIEGO 07 PHU STYL OŚRODEK SZKOLENIOWY DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA JANA III SOBIESKIEGO 6 (CH POGORIA) GALERIA FRYZUR ELBLĄG ELBLĄG GDYŃSKA 8 PHU BEAUTY CENTER & FITNESS EŁK EŁK SŁOWACKIEGO 13 PHU BEAUTY CENTER & FITNESS - EŁK EŁK SŁOWACKIEGO 13 SALON KOSMETYCZNOFRYZJERSKI EŁK EŁK MAGAZYNOWA 7/4 ASMIDA FRYZJERSTWO KREATYWNE GDAŃSK GDAŃSK KONRADA WALLENRODA 11A SCARLETT GDAŃSK GDAŃSK BORA KOMOROWSKIEGO 38 MATHIAS HAIR DESIGN GDYNIA GDYNIA ANTONIEGO ABRAHAMA 74 SALON FRYZJERSKI "STYL" GDYNIA GDYNIA BRZECHWY 7 SALON PIĘKNA AGATA MAJEWSKA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI GŁOGÓW MAŁOPOLSKI TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1 STUDIO FRYZUR SOHO GORLICE GORLICE BIECKA B/N "RONDO CENTER" MICHAŁ PRZYBYSZEWSKI GOSTYNIN GOSTYNIN FLORIAŃSKA 14 ADAMCZYK DANUTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ JASTRZĘBIE ZDRÓJ 1-GO MAJA 56 ADAMCZYK DANUTA - JASTRZĘBIE ZDRÓJ JASTRZĘBIE ZDRÓJ 1-GO MAJA 56 MARZENA WOJEWODZIC JASTRZĘBIE ZDRÓJ JASTRZĘBIE ZDRÓJ ŁOWICKA 35 SALON FRYZJERSKI CAPELLI JAWORZNO JAWORZNO FARNA 1 BEAUTY & HAIR RENATA KUBUJ JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA WOLNOŚCI 1B KAMILA MIERZWIŃSKA SALON FRYZJERSKI JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA WOLNOŚCI 1B MAXIM"" DAGMARA KOZYRA-MARCZAK" JELENIA GÓRA SEBASTIANA KLONOWICA 4 LOK. CHANTALE SALON FRYZJERSKI KALISZ KALISZ POLNA 104 SALON FRYZJERSKI "CAMELEON" KALISZ KALISZ GÓRNOŚLĄSKA 37A SALON FRYZJERSKI HAIRCOIF KATOWICE KATOWICE CHORZOWSKA 111 SALON FRYZJERSKO KOSMETYCZNY KOŁO KOŁO 3 MAJA 0 SALON FRYZJERSKI KONIN KONIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 16A SALON FRYZJERSKI "AŚKA" KOSTRZYN NAD ODRĄ KOSTRZYŃ NAD ODRĄ SIKORSKIEGO 16

6 KOZIERSKI SALON KOŚCIAN KOŚCIAN MŁYŃSKA 1 BOGUSŁAWA CHMIEST KRAKÓW KRAKÓW KARMELICKA 8 LOK.8 MARTA LIZOŃ KRAKÓW KRAKÓW KRAKOWSKA 49 LOK. 1B RADOSŁAW BIAŁY BIAŁY FRYZ KRAKÓW KRAKÓW ŚW. WAWRZYŃCA 3 SALON FRYZJERSKI "ERIC STIPA" KRAKÓW KRAKÓW AL. POKOJU 67 (M 1) UCHACZ FRYZJERSTWO KRAKÓW OS. DYWIZJONU LOK. 3 ZAKŁAD FRYZJERSKI KRZEPICE KRZEPICE SIENKIEWICZA 43 GALERIA FRYZUR "VERO" KUTNO KUTNO JAGIEŁŁY SALON FRYZJERSKI "U ELI" LUBIN LUBIN BUDOWNICZYCH 59D HAIR COIFFURE ŁÓDŹ ŁÓDŹ PIŁSUDSKIEGO 94 LOK. B30 LEJDIS MICHAŁOWICE MICHAŁOWICE UL. UL. CICHY KĄCIK 6A FRYZJERSTWO DAMSKIE MIELEC MIELEC KRÓTKA 5 SALON U MARCINA MIŃSK MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI CICHA 4 ATELIER FRYZJERSKIE MYKANÓW MYKANÓW WIERZCHOWISKO NOWA 9 PALISANDER SALON FRYZJERSKI NOWY SĄCZ NOWY SĄCZ RYNEK 13 STUDIO FRYZUR MARIUSZ SIMON NOWY TOMYŚL NOWY TOMYŚL 3 STYCZNIA 35 STUDIO KREACJI WIZERUNKU OLECKO OLECKO OLECKO-KOLONIA 37 KLUB FRYZJERSKO KOSMETYCZNY NOVY OLKUSZ RYNEK KLUB FRYZJERSKO KOSMETYCZNY NOVY OLKUSZ KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 65 IP. SALON FRYZJERSKI SALSA OLSZTYN OLSZTYN MRONGOWIUSZA 4 MATEUSZCZYK DOROTA OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA HALLERA 13 STUDIO "IMAGE" KATARZYNA KRZYNA OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA ALEKSANDRA GORGATOWA 3 STUDIO "IMAGE" KATARZYNA KRZYNA - OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA ALEKSANDRA GORGATOWA 3/ SALON FRYZJERSKOKOSMETYCZNY OSTRÓW MAZOWIECKA OSTRÓW MAZOWIECKA LUBJEJEWSKA 1 F / 11 ZAKŁAD FRYZJERSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI OGRODOWA SALON FRYZJERSKI MONIKA PABIANICE PABIANICE WYSPIAŃSKIEGO DONNA VERA PIASECZNO PIASECZNO ALBATROSÓW 9 ŁASZKIEWICZ MARZENA PŁOCK PŁOCK ARMII KRAJOWEJ 34 LOK. 5 SALON FRYZUR LAYA PODŁĘŻE PODŁĘŻE PODŁĘŻE 178 A JUSTYNA POLITOWSKA POZNAŃ POZNAŃ SZEHEREZADY 4 STUDIO CICHY SALON FRYZJERSKI POZNAŃ POZNAŃ OS. CZECHA 77 EVITASPA AGNIESZKA GRZONKOWSKA PRZECŁAW PRZECŁAW PRZECŁAW 96 E GLAMOUR JOANNA MIZGALSKA PSARY PSARY GŁÓWNA 0 STUDIO FRYZJERSKOKOSMETYCZNE VENA RADOM RADOM RAPACKIEGO 1 LOK. 1 GRAŻYNA STAŚKIEWICZ RAWICZ RAWICZ WOJSKA POLSKIEGO 9 SALON FRYZJERSKI DAMSKOMĘSKI RESKO RESKO JEDNOŚCI NARODOWEJ 8 ZAKŁAD FRYZJERSKI RYBNIK RYBNIK WODZISŁAWSKA 146 CENTRUM URODY "AWANGARDA" S.C. RZESZÓW RZESZÓW PODWISŁOCZE 48 P.H.U. PRZEDSIĘBIORSTWO CLAUDIA RZESZÓW RZESZÓW ZAGŁOBY 8 LOK. 11 STUDIO FRYZJERSKO KOSMETYCZNE RZESZÓW RZESZÓW CEGIELNIANA 36/1U SALON FRYZJERSKI "RÓŻA" SIEPRAW SIEPRAW SIEPRAW 547 NOVAK HAIR DESIGN SKAWINA RYNEK 15 SALON FRYZJERSKI SŁUBICE SŁUBICE MARII KONOPNICKIEJ 1 B SALON FRYZJERSKOKOSMETYCZNY SOSNOWIEC SOSNOWIEC ZWYCIĘSTWA 4 SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY - SOSNOWIEC SOSNOWIEC ZWYCIĘSTWA 4 SALON URODY GABRIEL PROFESSIONAL STALOWA WOLA STALOWA WOLA POPIEŁUSZKI 6

7 KATARZYNA URBAŃSKA "KASIA" STARGARD SZCZECIŃSKI STARGARD SZCZECIŃSKI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 7C PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STAROGARD GDAŃSKI STAROGARD GDAŃSKI KS. BLOCKA LA PETITE IWONA BODNAR PACYK STRZEGOM ŚWIDNICKA 20 FILIPIAK KATARZYNA SUSZEC SUSZEC BRZOZOWA 3 "EWA" SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY EWA DZIEDZIC SZARÓW SZARÓW 106 SALON FRYZJERSKI "MONIKA" ŚWIEBODZIN ŚWIEBODZIN WAŁOWA 60B/ DORO SALON FRYZJERSKI TARNOWSKIE GÓRY TARNOWSKIE GÓRY SOBIESKIEGO SALON FRYZJERSKI "BOŻENA" TCZEW TCZEW JAKUBA JASIŃSKIEGO 3 E KATARZYNA DZIUBA SALON FRYZUR TUŁOWICE TUŁOWICE SZKOLNA 4 A "ELTRA" ELENA BATIUK - TROJANOWSKA WARSZAWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 9/98 AGNEESS SALON FRYZJERSKI WARSZAWA WARSZAWA AL. KEN 36 LOK 47 ART HAIR WARSZAWA WARSZAWA WĄWOZOWA 3/3 ATELIER FRYZJERSKIE - WARSZAWA WARSZAWA NOWOGRODZKA 18 / LOKAL 1 BEAUTYHILL SP. Z O.O. WARSZAWA WARSZAWA REMBIELIŃSKA 0 COMB TOMASZ KOPKO WARSZAWA WARSZAWA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 9A DENIQUE C.H. WILEŃSKA WARSZAWA TARGOWA 7 LOK. 1 DENIQUE SP. Z O.O. WARSZAWA WARSZAWA SIBELIUSA 14 DILEMME PRACOWNIA FRYZJERSKA WARSZAWA WARSZAWA AL. JANA PAWŁA II 43 A LOK. 37A DOME COSMETICS POLAND SP. Z O.O. WARSZAWA WARSZAWA WARECKA 5/7 DUDA HAIR DESIGN WARSZAWA WARSZAWA LWOWSKA GALERIA MOKOTÓW PAW WARSZAWA WARSZAWA WOŁOSKA 1 HAIRCOIF ZŁOTE TARASY WARSZAWA WARSZAWA ZŁOTA 59 JASKINIE SOLNE WARSZAWA WROCŁAWSKA 1 A KRISTOF KRZYSZTOF PIECYCHNA WARSZAWA WARSZAWA KROCHMALNA 3 LARES S.J. WARSZAWA WARSZAWA WOŁOSKA 1 - S 013 GALERIA MOKOTÓW SALON DENIQUE C.H. BEMOWO WARSZAWA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 16 SALON FRYZJERSKI "LUCYNA" - WARSZAWA WARSZAWA MOKOTOWSKA 41 SALON FRYZJERSKI "REFLEKS" WARSZAWA WARSZAWA MEANDER 15 SALON FRYZJERSKO KOSMETYCZNY WARSZAWA WARSZAWA WROCŁAWSKA 18 LOK. 1 SALON FRYZJERSKOKOSMETYCZNY WARSZAWA WARSZAWA CZERWONYCH BERETÓW 11 B SALON PIĘKNOŚCI "DENIQUE" WARSZAWA JANA PAWŁA II 8 SALON PIĘKNOŚCI "DENIQUE" WARSZAWA AL. JANA PAWŁA II 8 SALON PIĘKNOŚCI "DENIQUE" CH OKĘCIE WARSZAWA AL. KRAKOWSKA 61 SIMPLY HAIR GABRIEL ŚMIERTKA WARSZAWA WARSZAWA PUŁAWSKA 18 STUDIO BEATA MONIKA WÓJCICKA WARSZAWA WARSZAWA GROCHOWSKA 30 STUDIO FRYZJERSKIE "REA TETIS" WARSZAWA WARSZAWA KROKWI 36 LOK. 8 SALON FRYZJERSKI "DIANA" WEJHEROWO WEJHEROWO WCZASOWA 0 SALONY FRYZJERSKIE "KATALUNA" WIELICZKA WIELICZKA RYNEK GÓRNY 4 SALON FRYZJERSKI "EUFORIA" WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAW ŚLĄSKI TARGOWA 11 STUDIO FRYZUR BARTOSZ DOLATA WOLSZTYN WOLSZTYN 5 STYCZNIA 50 DUET. ZAKŁAD FRYZJERSKI. PRZEMYSKA M., ROMANIUK A. WROCŁAW JEDNOŚCI NARODOWEJ 09 HAIR COIF WROCŁAW WROCŁAW KRZYWOUSTEGO 16 MARCIN LEWALSKI WROCŁAW WROCŁAW NOWY TARG 3/9 SALON FRYZJERSKI AMEDEO WROCŁAW OŁTASZYŃSKA 9F LOK. 6 INSTYTUT PIĘKNA JĘDRZEJKO, GIL WYSOKA WYSOKA RADOSNA 8 "BEATA" FRYZJERSTWO DAMSKIE BEATA ŚLUBOWSKA WYSZKÓW AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEG 39

8 SALON FRYZJERSKI ZABRZE ZABRZE PL. DWORCOWY 7 SALON FRYZJERSKI - ZABRZE ZABRZE PL. DWORCOWY 7 SALON FRYZJERSKI DAMSKOMĘSKI ZATOR ZATOR KOŚCIUSZKI 1 SALON FRYZJERSKI LOOK ZAWIERCIE ZAWIERCIE PORĘBSKA 8/ SALON FRYZJERSKI LOOK - ZAWIERCIE ZAWIERCIE PORĘBSKA 8/ ATELIER URODY ZGORZELEC ZGORZELEC STASZICA 14 SALON FRYZJERSKI ZGORZELEC ZGORZELEC WARSZAWSKA 9 DOROTA WALENDZEWICZ PRACOWNIA FRYZJERSKA ARTRE ZIELONKI RZYCZYSKA SALON URODY "WENUS" GABINET ŻAGAŃ ŻAGAŃ SŁOWACKIEGO 1A

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą", zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty zysk nawet do 600 zł, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca!

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji pt. Philips LED. Wybór, który się opłaca! (dalej: Promocja) jest Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator a.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Philips taniej w Real"

Regulamin promocji pod nazwą Philips taniej w Real Regulamin promocji pod nazwą "Philips taniej w Real" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Philips taniej

Bardziej szczegółowo