Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zduńska Wola, dn r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zduńska Wola, dn. 05.06.2012r."

Transkrypt

1 Zduńska Wola, dn r. Zapytanie ofertowe Dotyczy: usługa fryzjerska lub manicure w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I. Dane Zamawiającego Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21B Zduńska Wola NIP REGON Telefon (43) , Fax (43) godziny urzędowania: poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30 II. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi fryzjerskiej lub manicure - kategoria ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi fryzjerskie oraz dotyczące pielęgnacji urody w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. III. Organizacja usługi. 1. Usługa ma być realizowana dla 82 osób biorących udział w Projekcie Maksymilian skierowanych przez Zamawiającego. Liczba osób uczestniczących w usłudze może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia się liczby uczestników (np. rezygnacja uczestnika Projektu). 2. W skład usługi fryzjerskiej wchodzi: strzyżenie damskie lub męskie, podcięcie wąsów i brody, mycie włosów, modelowanie, masaż głowy, stosowanie odżywki na włosy; koloryzacja /jeden kolor/ lub wykonanie trwałej ondulacji (do wyboru).

2 3. W skład usługi manicure wchodzi: zabieg skrócenia i opiłowania płytki, zamknięcie łusek paznokcia, odżywka, oliwka nawilżająca, balsam pielęgnacyjny na dłonie, malowanie paznokci /jeden kolor lub french/. 4. Uczestnik projektu ma do wyboru jedną usługę. 5. Usługa odbywać się będzie poza siedzibą Zamawiającego na terenie Zduńskiej Woli. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację, dotyczącą miejsca ich prowadzenia. 8. Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia winny być przystosowane pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia zajęć, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem. Miejsca, w których realizowane będą zajęcia powinny być odpowiednio oznaczone logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego dostarczonymi przez Zamawiającego. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników przedmiotu umowy w czasie jego trwania. 10. Szczegółowy termin wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązany jest ustalać z pracownikiem socjalnym projektu. 11. Każdy uczestnik przedstawia voucher (talon) na realizację usługi (załącznik do SIWZ). 12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i prowadzenia dokumentacji wykonanych usług. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w oryginale następujących dokumentów: - harmonogram pracy, - potwierdzenie (imienne + pieczątka zakładu) wykonania usługi na voucherze, - potwierdzenie na voucherze własnoręcznym podpisem przez uczestnika Projektu faktu wykonania usługi, - protokół z wykonania usługi wraz ze specyfikacją rozbicia kosztów składających się na cenę usługi. 13. Specjaliści realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie wykonywanej usługi, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji: dla fryzjera(ki)- wykształcenie kierunkowe, minimum czeladnik, znajomość sztuki fryzjerskiej, dla manicurzystki- wykształcenie kierunkowe, minimum czeladnik, znajomość sztuki kosmetycznej, 14. Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę zlecenie. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli prowadzonej usługi w trakcie jej realizacji. 16. Odbiór wykonanej usługi przeprowadzony zostanie na podstawie dokumentacji złożonej przez Wykonawcę.

3 IV. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w okresie od czerwca do lipca 2012r. V. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta musi zawierać następujące elementy: - określenia nazwy i siedziby Wykonawcy, - harmonogram usługi, - koszt usługi brutto (załącznik nr 1- formularz oferty), - podpisany własnoręcznym podpisem formularz oferty, 2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej na adres Zamawiającego. Oferta przesłana pocztą elektroniczną musi zostać dostarczona następnie w formie papierowej (w tym przypadku za datę wpłynięcia oferty uważa się wpłynięcie oferty drogą elektroniczną). 3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21B lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego w terminie do r.. godz. 10: Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 9. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zamiany oferty należy ją opisać adnotacją: Oferta zamieniona. VI. Otwarcie ofert i wybór oferty. 1. Otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od następnego dnia otrzymania kompletnej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień i uzupełnień treści złożonej oferty. 3. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Oferentom bez

4 otwierania. 4. Wybór oferty dokonany będzie w oparciu o następującego kryterium: cena brutto usługi % 5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. O wyniku postępowania każdy w wykonawców zostanie powiadomiony w formie pisemnej i elektronicznej. 8. Cena usługi nie może ulec zmianie podczas obowiązywania umowy. 9. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wykonawcą zadania. VII. Dodatkowe informacje. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniona jest: a) w zakresie zamówienia publicznego: Renata Jakus- inspektor ds. organizacyjnoadministracyjnych pok. 20- I piętro Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli (tel , wew.13)

5 Załącznik nr 1 do Oferty ( pieczątka firmowa lub nazwa i siedziba Wykonawcy),dnia.. FORMULARZ OFERTY W imieniu Nazwa Wykonawcy: REGON: FAX: Telefon: Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej ul. Getta Żydowskiego 21B Zduńska Wola W odpowiedzi na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi fryzjerskiej lub manicure w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego w ramach Działania 7.1 Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuję, że jestem zainteresowany realizacją zamówienia zgodnie z punktem III Organizacja usługi i składam ofertę następującej treści: 1. Posiadane kwalifikacje zawodowe Oferenta: (w przypadku wyboru niniejszej oferty Oferent zobowiązany będzie do udokumentowania przedstawionych powyżej kwalifikacji) 2. Posiadane doświadczenie zawodowe Oferenta: (w przypadku wyboru niniejszej oferty Oferent zobowiązany będzie do udokumentowania przedstawionego powyżej doświadczenia zawodowego)

6 3. Proponowana cena: Cena brutto usługi.. PLN słownie brutto PLN, w tym VAT:. (własnoręczny podpis i/lub pieczęć)

7 UMOWA ZLECENIE Zawarta w dniu... w Zduńskiej Woli pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli reprezentowanym przez Halinę Szremską Dyrektora, zwanym dalej Zleceniodawcą a.. zamieszkałą w.., zwaną dalej Zleceniobiorcą. Umowa zawarta na podstawie: - projektu Maksymilian w ramach Poddziałania w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , - Uchwały Nr XIX/223/08 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Maksymilian w ramach Poddziałania w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie zadania wynikającego z projektu Maksymilian w ramach Poddziałania w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , tj. i Wykonanie zadania wymienionego w 1 ustala się na czas określony, tj. od. r. do..r. 2. Program realizowany będzie na terenie miasta Zduńska Wola w ramach projektu Maksymilian w ramach Poddziałania w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy Zadanie określone w 1 umowy realizowane przez okres.. w kwocie., w ramach projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonane zlecenie przelewem na rachunek prowadzony w..

8 3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 7 dni od przedłożenia rachunku za wykonaną pracę. 5 Z wynagrodzenia potrącone zostaną wszystkie należne składki. 6 Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania zleconego. Kontrolę przeprowadza upoważniony pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 10 Umowa został sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:

9 VOUCHER NR. /2012 I. Voucher uprawniający Pana/Panią.. zam. w Zduńskiej Woli ul.. do skorzystania z usługi 1)fryzjera 2)manicurzysty * (*) właściwe podkreśl Realizacja usługi : Voucher jest ważny dla uczestników projektu Maksymilian współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Voucher nie jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie. Voucher wydano przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b. Pieczątka MOPSCOS. Pieczątka i podpis Koordynatora projektu/ Kierownika DPŚ. Sporządził II. Voucher dla Pana/Pani. zam. ul... został zrealizowany w dniu (wypełnia zakład świadczący usługę).... Pieczątka zakładu świadczącego usługę. Podpis osoby świadczącej usługę.. Podpis uczestnika projektu korzystającego z usługi III. Voucher po zrealizowaniu należy dostarczyć do Biura Projektu.

10

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE

Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE Nr sprawy: WRP.0421.46.2011.EK Pułtusk, dn. 07.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMAWIAJĄCY: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Żyrzyn,29.01.2013 r. Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Żyrzyn,29.01.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/7/2013 na wykonanie tablic informacyjno- promocyjnych, plakatów, ulotek i gadżetów informacyjnopromocyjnych w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Lipsko, dn. 28.03.2013r. PPUIC.POKL.4106.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 48 3781 011, faks 48 3781 011 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia RP-EFS-271-IV-3/09 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: 018 33-75-850 e-mail: krli@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo