PLAN ODNOWY MIEJSCOWOCI KRONICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOCI KRONICA"

Transkrypt

1 Załcznik do Uchwały nr XXIV/133/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOCI KRONICA Kronica, maj 2008r. 1

2 Spis treci I. WSTP 3 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOCI Z UWZGLDNIENIEM 4 CECH WYRÓNIAJCYCH KRONIC III. ANALIZA SWOT - OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON 14 MIEJSCOWOCI KRONICA IV. WIZJA KRONICY 15 V. PLAN ODNOWY KRONICY NA LATA VI. OPIS PRZEDSIWZI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W MIEJSCOWOSCI KRONICA W LATACH PROJEKT 17 pn. Przebudowa boiska sportowego do piłki nonej w Kronicy" przewidziany do realizacji w latach z dofinansowaniem ze PROW działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (w tym szacunkowe koszty, harmonogram realizacji) 2

3 Plan Odnowy Miejscowo ci Kro nica I. WST P Proces odnowy wsi ł czy si z przygotowaniem planu odnowy miejscowo ci. Podejmowanie racjonalnych decyzji dotycz cych planowania strategicznego ł cz cego problematyk przestrzenn. Opracowana przez Rad Sołeck rozwoju miejscowo ci społeczn, ekologiczn wymaga gospodarcz i przy współpracy społeczno ci lokalnej i jej akceptacji, a nast pnie przyj ta do realizacji przez rad gminy, strategia rozwoju jest podstawowym dokumentem kierunkuj cym działalno sołectwa w dłu szym okresie czasu. Strategia jest fundamentem odnowy i oznacza spełnienie zasady programowania obowi zuj cej w polityce strukturalnej Unii Europejskiej. Niniejsze opracowanie powstało na podstawie warsztatów odnowy wsi, w których uczestniczyli przedstawiciele społeczno ci lokalnej po wi conemu rozwojowi miejscowo ci Kro nica. 3 sołectwa oraz zebrania wiejskiego

4 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOCI KRONICA Z CECHAMI WYRÓNIAJCYMI Krótka charakterystyka miejscowoci Kronica, jako jedno z sołectw Gminy Izbicko połoona jest w północno - wschodniej czci gminy jest jedn z najwikszych wsi w Gminie Izbicko. Wie o tradycji rolniczych obecnie charakter rolno usługowy oraz mieszkaniowy. Kronica jest laureatem konkursu Pikna Wie dziki zapobiegliwoci i poczuciu porzdku oraz estetyki jej mieszkaców. Lokalizacja Kronicy na terenie Województwa Opolskiego. Ogólna informacja o KRONICY WIE KRONICA GMINA - IZBICKO POWIAT - STRZELECKI WOJEWÓDZTWO - OPOLSKIE 4

5 LICZBA MIESZKACÓW ( r.) POWIERZCHNIA KRONICY , 4 ha Zadania sołectwa Kronica 1. udział w rozpatrywaniu spraw zwizanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaców, a w szczególnoci socjalno-bytowych, infrastruktury technicznej, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku oraz innych zwizanych z miejscem zamieszkania, 2. kształtowanie odpowiednich zasad współycia mieszkaców, 3. organizowanie samopomocy mieszkaców i wspólnych prac na rzecz miejscowego rodowiska, utrzymanie czystoci i porzdku, upowszechnianie kultury 4. zarzdzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym, Planowane kierunki rozwoju miejscowoci Kronica 1. rozwizanie gospodarki ciekowej poprzez budow kanalizacji sanitarnej, 2. inicjowanie działalnoci kulturalno owiatowej, sportowo rekreacyjnej oraz podtrzymywanie tradycji lokalnych, 3. zarzdzanie oraz modernizacja przekazanego Sołectwu mienia komunalnego podstaw poprawy warunków ycia społecznoci lokalnej, 4. wykorzystanie szansy walorów turystycznych okolicy, 5. kultywowanie dziedzictwa religijnego i historycznego. rodowisko przyrodnicze Ponad 50% powierzchni sołectwa stanowi lasy. W tej o to miejscowoci dobiega koca szlak turystyczny Białego Łabdzia, który ma długo ok. 20 km, prowadzi do Kamienia lskiego przez Otmice, Izbicko, Utrat oraz stawy. Charakterystyczne dla wsi Kronica s otaczajce j lasy z ciekawym drzewostanem wraz z yjcymi w nich dzikimi zwierztami (sarna, jele, dzik, zajc, lis, jenot, daniel) a take wieloma ptakami z orłem bielikiem na czele. Pomidzy Kronic a Izbickiem zafajduj sie stawy hodowlane gdzie swoje miejsca lgowe znalazło wiele interesujcych ptaków, które wystpuj w pobliu 5

6 zbiorników wodnych ( kaczki, łabdzie, perkozy, cyranki, czaple, rybołowy itp.) Ciekawy jest take duy kompleks łk, które zostały zmeliorowane i s ródłem doskonałej paszy dla gospodarstw rolnych specjalizujcych si w produkcji mleka. Historia i zabytki Najprawdopodobniej pierwsza wzmianka dotyczca Kronicy pochodzi z 1297 r. i mona j odnale w dokumencie biskupa wrocławskiego Jana III. Biskup ten podniósł kociół w Raszowie do rangi parafialnego, wymieniajc w pimie kolejne wsie przynalene do nowo powstałej parafii, podaje midzy innymi Krasnalank (Krasnalanka historyczna nazwa Kronicy w 1743 roku Kroschnitz po II Wojnie wiatowej Kronica) Do 1436 roku Kronica była własnoci ksit opolskich, pó niej przeszła w rce hrabiów von Strachwitz z Szymiszowa. Wie załoona została na poród lasów. Do bogactwa mieszkaców, oprócz dobrych gleb, przyczyniły si te naturalne złoa ółtej gliny i kamienia budowlanego. W roku 1845 we wsi mieszkały 472 osoby, była szkoła, młyn wodny sławny na cał okolic i kamieniołom. W latach 70-tych XIX wieku szalejca epidemia cholery zdziesitkowała ludno. miertelno była tak wysoka, i jak podaj zapiski w starej kronice "stolarz nie potrafił nady ze zbijaniem trumien, pomimo tego nieszczcia ju w 1910 roku wie liczyła 608 mieszkaców. W roku 1928 we wsi był tartak, pocztkowo napdzany maszyn parow. W latach 30-tych XX wieku Kronica została zelektryfikowana a take powstała piaskownia i cegielnia. T ostatni w przebudowano na wytwórni brykietów z miału wglowego a pó niej zakład produkcji supremy. Obecnie znajduje sie tam prnie rozwijajca si firma handlowo produkcyjna. W 1932 został wybudowany kociół a w 1941 roku Kronica została samodzieln parafi. Po II wojnie wiatowej przyłczono j do gminy Izbicko, jako jedno z sołectw. Wie rozwijał si cigle i zmieniał si charakter wsi z rolniczej na rolniczo mieszkaniow. Zabytki Na terenie miejscowoci istniej obiekty prawnie chronione, ujte w ewidencji zabytków, najwaniejsze z nich to: Kociół p.w. NSP Jezusa, ul Szkolna r. Kapliczka dzwonnica, ul Szkolna 24 XIX/XX w Młyn, ul. Szkolna 1 XIX/XX w 6

7 Ludno Porównanie liczby mieszkaców sołectwa Kronica pozostałymi sołectwami Gminy Izbicko przedstawia tabela: Lp. Sołectwo Liczba ludnoci Borycz Kronica Izbicko Ligota Czamborowa Suchodaniec Otmice Grabów Siedlec Sprzcice Poznowice Utrata Razem: 5349 Liczb mieszkaców wg stanu na dzie r. oraz redni gsto zaludnienia przedstawia ponisze zestawienie: Sołectwo Ilo mieszka ców Powierzchnia w km 2 Ilo mieszka ców na 1 km 2 Kronica ,36 65 W obrbie sołectwa istniej: Ochotnicza Stra Poarna, która posiada swoj siedzib stranic OSP w której znajduje si wietlica wiejska wraz z wietlic opiekuczo wychowawcz dla dzieci, koło gospody wiejskich, chór kobiecy i zespół taneczny a take klub sportowy posiadajcy własne zaplecze. W Kronicy znajduje si równie bar-restauracja, gospodarstwo agroturystyczne, sklep spoywczoprzemysłowy, sklep odzieowy, salon kosmetyczny i fryzjerski, kwiaciarnia, sklep z artykułami przemysłowymi, ogrodniczymi i paszami dla zwierzt, firma handlowo usługowa gdzie naby mona artykuły budowlane. 7

8 Owiata W sołectwie znajduje si Zespół Szkolno Przedszkolny (tj. Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole), natomiast młodzie w wieku gimnazjalnym dojeda do jedynego na terenie gminy Gimnazjum w Izbicku. Stan organizacyjny owiaty na szczeblu podstawowym na dzie r. Tab. 3 Nazwa i siedziba szkoły Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kronicy Szkoła podstawowa Przedszkole Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) Liczba pracowników obsługi 14 (pełny etat) 7 Ochotnicza Stra Poarna W zakresie ochrony przeciw poarowej na terenie sołectwa działa jednostka Ochotniczej Stray Poarnej. Tutejsza jednostka dysponuje własn stranic, dwoma samochodami straackim, dwiema motopompami, pomp wysokocinieniow, pilark spalinow, agregatem prdotwórczym oraz 8

9 urzdzeniem ratowniczym. Jednostka jest jedn z najlepiej wyposaonych jednostek z terenu gminy Izbicko i wpisana jest równie do Krajowego Systemu Ratownictwa Ganiczego. Infrastruktura Techniczna Zaopatrzenie w wod Miejscowo Kronica jest zwodocigowana. Z sieci zbiorowej korzysta 100% gospodarstw domowych. Kronica zaopatrywana jest w wod za pomoc komunalnego systemu wodocigowego z ujcia wody połoonego w tej miejscowoci. Wiksza cz sieci wodocigowej wykonana została w latach 70-tych i wymaga modernizacji. Kanalizacja i oczyszczanie cieków Obecnie cieki bytowe gromadzone s w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych, co stwarza zagroenie niekontrolowanych zrzutów nieczystoci ciekłych na pola i do rowów melioracyjnych. Jest obecnie wykonywany projekt budowy systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Kronica. Realizacj planuje si na lata Kanalizacja deszczowa W miejscowoci istniej lokalne odcinki zarurowania rowów. Stare kanały deszczowe i zarurowania s czciowo wyeksploatowane i czsto w złym stanie technicznym. Ta cz wód opadowych, która ujmowana jest systemami kanalizacji deszczowych odprowadzana jest do odbiorników bezporednio bez podczyszczania. 9

10 Utylizacja odpadów stałych W poszczególnych gospodarstwach domowych odpady stałe gromadzone s w indywidualnych pojemnikach oraz segregowane w workach PCV. Na podstawie umów zawartych z mieszkacami i jednostkami gospodarczymi odpady wywoone s na składowisko odpadów komunalnych. Energetyka Cało sołectwa jest zelektryfikowana. Obsługa uytkowników realizowana jest poprzez linie niskiego napicia podłczone do stacji transformatorowych słupowych i murowanych. Eksploatacj sieci energetycznej prowadzi EnergiaPro GRUPA TAURAON S.A. Oddział w Opolu. Zaopatrzenie w energi elektryczn prowadzone jest liniami napowietrznymi rednich napi 15kV oraz liniami napowietrzno kablowymi 0, 4 kv. Telefonizacja Teren sołectwa Kronica wyposaony jest w sie telefoniczn obsługiwan przez T.P. S.A. - Rejon Telekomunikacji w Opolu. Łcznie na obszarze sołectwa aktualnie jest ok. 120 abonentów. Obok sieci telefonii stacjonarnej na terenie Kronicy wystpuje łczno komórkowa oraz dostp do internetu drog radiow. Czyni si starania w celu dalszego rozwoju sieci teleinformatycznej na terenie miejscowoci. Komunikacja Drogi System komunikacji drogowej Kronicy tworz drogi powiatowe i gminne o długoci jak podano w tabeli: Opis odcinka Nr drogi Długo [km] Nazwa Drogi krajowe - nie ma 10

11 Drogi wojewódzkie - nie ma Drogi powiatowe 1819 O 3,600 Izbicko Grodzisko Razem: 3,600 km Drogi gminne O 1,157 ul.szkolna O 0,645 ul.słowackiego O 0,494 ul. Cicha O 0,470 ul. Myliwca O 0,236 ul. Spacerowa O 0,642 ul. J. Kani O 0,906 ul. Drzymały Razem: 4,550 km ul. Wiejska ul. Krzyowej Doliny ródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowy Zarzd Dróg w Strzelcach Opolskich, Urzd Gminy w Izbicku. Układ dróg jest czytelny i zapewnia pełn obsług wsi. Drogi gminne połoone w obrbie zabudowy mieszkaniowej posiadaj nawierzchni asfaltow. Pozostałe, w szczególnoci drogi dojazdowe do gruntów rolnych posiadaj nawierzchni tłuczniow, wymagajc czstych remontów. Sfera gospodarcza Przemysł Gmina Izbicko jest gmin rolnicz z rozwijajcym si rzemiosłem i drobn wytwórczoci. W sołectwie znajduje si kilka małych firm: blacharstwo pojazdowe, usługi malarsko - tapeciarskie sklepy spoywczo-przemysłowe, lusarstwo produkcja bram i innych przedmiotów kutych z elaza usługi ogólnobudowlane usługi dekarskie 11

12 transport samochodowy salony kosmetyczny i fryzjerski kwiaciarnia sklep odzieowy handel materiałami budowlanymi i kruszywami budownictwo drogowe Rolnictwo Na ogóln powierzchnie 1336, 4 ha składaj si nastpujce grunty: 551, 8 ha uytków rolnych, 716 ha lasów (+ stawy), 68, 6ha stanowi grunty pozostałe. Struktura uytków rolnych Sołectwo uytki W tym: rolne grunty orne sady łki pastwiska ogółem (ha) Ha % ha % ha % ha % Kronica 551,8 295,2 53,5 2,3 0, ,6 19,3 3,5 rednia powierzchnia gospodarstwa w gminie wynosi 11, 9 ha. Od kilku lat zauwaa si tendencje zwikszania areałów gospodarstw, oraz tendencj ich specjalizacji kierunku produkcji mleka oraz trzody chlewnej oraz hodowli drobiu. Na terenie sołectwa istnieje jedno gospodarstwo agroturystyczne. rednia powierzchnia gospodarstw w sołectwie Sołectwo Liczba Ilo Powierzchnia rednia pow. mieszka ców gospodarstw ogólna w ha gospodarstwa w ha. Kronica ,4 11,9 Planowane kierunki rozwoju miejscowoci Kronica. Kronica jest obszarem typowo rolniczym, przy czym blisko połowa gospodarstw posiada do 10 ha uytków rolnych. Wikszo mieszkaców nie utrzymuje si z pracy w rolnictwie. Cz osób 12

13 dojeda do pracy za granic. W ostatnich latach wród gospodarstw rolnych Kronicy zaszły do due zmiany. Przede wszystkim zmniejszyła si liczba gospodarstw rolnych, a w zamian zwikszyła si ich powierzchnia. Rolnicy otwieraj si na istniejce moliwoci uzyskania dodatkowych dochodów z działalnoci pozarolniczej przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Tworz si organizacje integrujce producentów rolnych. Rozwija si produkcja zwierzca, dostosowywana do nowych wymogów. Pomimo trudnej sytuacji w rolnictwie gospodarstwa rolne w Kronicy rozwijaj produkcj. Równoczenie promuje si powstawanie zakładów usługowych oraz nieuciliwych dla otoczenia zakładów produkcyjnych. 13

14 III. ALIZA SWOT, OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOCI KRONICA Mocne i słabe strony Obszar: Społeczestwo wsi: Mocne strony - wielokulturowe i wielonarodowociowe aktywne społeczestwo - dua aktywno zawodowa - silne wizi z zagranic - wysoki standard ycia - poszanowanie własnoci społecznej i prywatnej - gospodarno mieszkaców - duy procent ludzi wykształconych Słabe strony - niski przyrost naturalny - migracje zarobkowe mieszkaców - konsumpcyjny model obecnego społeczestwa Obszar: rodowisko i zasoby naturalne Mocne strony - połoenie wsi: a) blisko autostrady b) blisko drogi krajowej - duo zieleni - nieskaone rodowisko - podziemny zbiornik doskonałej wody Obszar: Infrastruktura komunalna Mocne strony - pełne zwodocigowanie - bardzo dobre owietlenie uliczne - uregulowana gospodarka odpadami stałymi - zaplecze sportowe w budowie - bardzo dobrze funkcjonujca Ochotnicza Stra Poarna Obszar: Edukacja i kultura Mocne strony - istniejce cieki rowerowe - doskonale funkcjonujce szkoła i przedszkole - cykliczne rozgrywki sportowe (piłka nona) - impreza kulturalna Dni Kronicy - działalno chóru i grup tanecznych Słabe strony - ubogie zasoby naturalne - dua ilo kotłowni domowych opalanych wglem - brak kanalizacji sanitarnej - brak sieci gazowej Słabe strony - brak kanalizacji sanitarnej - niezakoczona budowa zaplecza sportowego - drogi wymagajce poprawy nawierzchni i odwodnienia - brak kanalizacji sanitarnej - brak sieci gazowej Słabe strony - mało rónorodna oferta klubu sportowego - małe zaangaowanie młodziey - brak wsparcia dla działalnoci kulturalnej ze strony pastwa 14

15 Szanse i zagroenia Obszar: Społeczestwo Szanse - promocja sołectwa w kraju i za granica przez osoby pracujce poza gmina i za granic - dua aktywno zawodowa - wykształcona młodzie Obszar: Nadlenictwo i zasoby naturalne Szanse - zalesienie nieuytków - zmiana sposobu ogrzewania budynków - rosnca wiadomo ekologiczna mieszkaców Obszar: Infrastruktura komunalna Szanse - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - budowa kanalizacji sanitarnej - budowa sieci gazowej - poprawa nawierzchni dróg gminnych Obszar: Edukacja, kultura, turystyka Szanse - dobrze wyposaona szkoła i przedszkole - dobrze wyposaona wietlica wiejska - podnoszenie poziomu wykształcenia - rozwój zainteresowa w oparciu o działalno grup tematycznych, zrzesze, klubów - rozszerzenie oferty klubów sportowych Zagroenia - ujemny przyrost naturalny - migracja wykształconej młodziey w poszukiwaniu pracy za granic Zagroenia - dzikie wysypiska Zagroenia - ograniczone moliwoci finansowania ze rodków własnych gminy - trudnoci w uzyskiwaniu rodków pomocowych Zagroenia - stopniowe zanikanie zainteresowania tradycjami i kultur odbiegajc od standardów kultury masowej IV. WIZJA KRONICY Kronica jest wsi: gocinn, estetyczn, spokojn i bezpieczn 15

16 V. PLAN ODNOWY KRONICY NA LATA (wpisa wszystkie przedsiwzicia, które sami, bd z pomoc gminy chc Pa stwo zrealizowa) Przedsiwzicie Przebudowa boiska sportowego do piłki nonej w Kronicy Szacowany koszt [tys. zł] Termin realizacji uwagi Modernizacja pomieszcze zaplecza przy sali OSP Remont pomieszcze klubu oraz przyłczeniem internetu z wyposaeniem Remont zabytkowej kaplicy z wymian dachu oraz wi by dachowej. Budowa miejsc parkingowych oraz placu zabaw przy kociele parafialnym Organizacja imprez: 1. Babski Comber 2. Dzie Józefa 3. Dni Kronicy 4. Jarmark Boonarodzeniowy 5. Kultywowanie tradycji Wodzenia nied wiedzia i Palenia Judasza 6. Dzie seniora Raz w roku 16

17 VII. OPIS PRZEDSIWZI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W MIEJSCOWOSCI KRONICA W LATACH PROJEKT 6.1 PROJEKT Przebudowa boiska sportowego do piłki nonej w Kronicy" przewidziany do realizacji w latach z dofinansowaniem ze PROW działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (w tym szacunkowe koszty, harmonogram realizacji) Opis projektu Projektuje si przesunicie głównej płyty boiska do piłki nonej w kierunku zachodnim. Projektuje si parking na 56 stanowiska od strony głównego dojazdu do boiska od strony południowej. Planuje si utwardzon drog dojazdow do budynku szatni. Projektuje si trybuny dla widzów na 321 miejsc siedzcych. Planuje si ogrodzenie terenu sportowego zewntrzne i ogrodzenie wewntrzne midzy boiskiem i trybunami dla widzów. Szacunkowy koszt projektu Szacunkowy koszt projektu wynosi zł, w tym kwota dofinansowania zł 6.2 PROJEKT Modernizacja pomieszcze zaplecza przy sali OSP Opis projektu Sala OSP jest dostpna dla wszystkich mieszkaców wsi, tam odbywaj si najwiksze imprezy jak babski comber czy dzie seniora. Planuje si zatem remont i wyposaenie kuchni, oraz remont ubikacji, gdy nie SA w najlepszym stanie. Szacunkowy koszt projektu Szacunkowy koszt projektu wynosi , w tym kwota dofinansowania zł 17

18 6.3 PROJEKT Remont pomieszcze klubu oraz przyłczenie internetu z wyposaeniem Opis projektu Klub przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci, gdzie odbywaj si da razy w tygodniu dla nich zajcia opiekuczo wychowawcze. Planuje si zatem zakup mebli, tj. stoły, szafki. Szacunkowy koszt projektu Szacunkowy koszt projektu wynosi zł, w tym kwota dofinansowania zł 6.4 PROJEKT Remont zabytkowej kaplicy z wymian dachu oraz wiby dachowej. Opis projektu Planuje si rewitalizacje zabytkowej kaplicy, w tym wymiana dachu z wi b, a take zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci. Szacunkowy koszt projektu Szacunkowy koszt projektu wynosi , w tym kwota dofinansowania zł 6.5 PROJEKT Budowa miejsc parkingowych oraz placu zabaw przy kociele parafialnym. Opis projektu Planuje si zagospodarowanie terenu obok kocioła, teren ma by przeznaczony dla mieszkaców i ma mie funkcj miejsca spotka. Planuj si zrobienie małej scenki. Planuje si budow miejsc parkingowych przy kociele parafialnym oraz budowa placu zabaw dla dzieci. Szacunkowy koszt projektu Szacunkowy koszt projektu wynosi , w tym kwota dofinansowania zł 18

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM

GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM TEKST ZMIANY STUDIUM Załcznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/106/08 Rady Gminy Przykona, z dnia 19.03.2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 Załcznik do Uchwały nr XXVII/184/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków AQUAGEO Michał Fic ul. Grocholskiego 1 05090 Raszyn Falenty tel./fax (0 22) 720 54 26 hydrogeologia, ochrona rodowiska tel. (0 22) 720 80 90 prace, badania, ekspertyzy tel. kom. 0602 766 884 Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

C H W A R S T N I C A

C H W A R S T N I C A P L A N R O Z W O J U M I E J S C O W O Ś C I C H W A R S T N I C A NA LATA 2005-2013 Biuro Studiów i Projektów Europejskich iuro i S Gryfino, Chwarstnica, maj 2005r. Biuro Studiów i Projektów Europejskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu-

Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN. - tekst planu- Wójt Gminy Czorsztyn ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZORSZTYN - tekst planu- czerwiec 2012 1 PLAN Autorska Pracownia Urbanistyczna ul. Powstaców lskich 6 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY USTALENIA PLANU Dziennik Urzdowy Województwa Lubelskiego Nr 104 Poz.1832 z dnia 9 czerwca 2006 r. Integraln czci planu jest rysunek

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC Tekst ujednolicony na podstawie Uchwał Rady Gminy Jasieniec: Nr XXIV/40/04 z 5.08.2004r., Nr XXVI/51/04 z 29.09.2004r., Nr V/4/07 z 29.01.2007r., Nr XIII/47/07 z

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania

1. Podstawa opracowania. 2. Metoda opracowania 1. Podstawa opracowania Prognoz oddziaływania na rodowisko przyrodnicze ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sporzdzono na podstawie nastpujcych aktów prawnych: Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY BIEGONICKIE

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁAZY BIEGONICKIE Załącznik do Uchwały 1/2011 Zebrania Mieszkańców Wsi Łazy Biegonickie z dnia 23 stycznia 2011 r. Załącznik do Uchwały V/28/11 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 SEJMIK WOJEWÓDZTWA LSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 Katowice, grudzie 2004r. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim na lata 2004-2013 została przygotowana

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo