PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ROK 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ROK 2012/2013"

Transkrypt

1 Dagmara Zając Nauczyciel wychowawca w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słubicach PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ROK 2012/2013 Czas trwania stażu: r

2 AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Dagmara Zając Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Słubicach ul. Niepodległości 23 Zajmowane stanowisko: wychowawca internatu Okres odbywania stażu: Opiekun: mgr Elżbieta Jakubowicz

3 Teczka nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego Własność: mgr Dagmara Zając Zatrudniona: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Słubicach Adres zamieszkania: Drzecin 10, Słubice Telefon: Adres miejsca pracy: ul. Niepodległości 23, Słubice Telefon: Termin rozpoczęcia stażu: r. Termin zakończenia stażu: r.

4 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania ośrodka (&6 ust.2 pkt.1). Lp. Cele, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi 1. Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego. 2. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem 3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji ośrodka. Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674), Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami z 14. XI r. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji Zawarcie ustnego kontraktu między stażystą a opiekunem Zapoznanie się z dokumentacją Ośrodka: - Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, - Roczny Plan Grup Wychowawczych, - Regulamin Grup Wychowawczych, - Regulamin Rady Pedagogicznej, - Procedura opieki nocnej, - Szkolny Program Profilaktyki, - regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych. Wrzesień 2012 r., okres Wrzesień 2012 r., cały okres Wrzesień Październik 2012 r. Poznanie przepisów prawnych dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Krótkie notatki z analizy przepisów. Kontrakt. Omówienie zatwierdzonego planu rozwoju i opracowanie zasad wspólpracy. Potwierdzenie opiekuna Zapisy w dziennikach. Potwierdzenie opiekuna Krótkie notatki z analizy przepisów.

5 4. Zapoznanie się z Rocznym Planem Pracy Wychowawczo- Opiekuńczo - Dydaktycznym. Analiza Rocznego Planu Wychowawczo Opiekuńczo Dydaktycznego. Na bieżąco. Notatki własne. Potwierdzenie opiekuna 5. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w ośrodku oraz przepisów przeciw pożarowych. 6. Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas realizacji zajęć. Szkolenie BHP. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Radach Szkoleniowych. Aktywny udział w Zespole Opiekuńczo Wychowawczym Grupy Wychowawczej. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w internacie. Współpraca z nauczycielami. Wrzesień 2012 r. - maj Wrzesień 2012 r. - maj Zapisy w dziennikach. Notatki własne. Potwierdzenie opiekuna Zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Zaświadczenia o uczestnictwie w formach doskonalenia nauczycieli. Potwierdzenie Dyrektora ośrodka. 7. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem i sposobem prowadzenia dokumentacji ośrodka: - Dzienniki lekcyjne, - Protokolarz Rady Pedagogicznej, - arkusze ocen, - Opracowanie Rocznego Planu Grupy Wychowawczej, - opracowanie scenariuszy zajęć, - protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej. stażu, wrzesień 2012 r. - maj Prawidłowo prowadzona dokumentacja własna.

6 8. Dokumentowanie realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć. Teczka stażysty. 9. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Opis realizacji sporządzonego planu rozwoju. Maj Sprawozdanie z realizacji 10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj Wniosek, dokumentacja z realizacji 11. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia. Obserwacja zajęć koleżeńskich. Uczestnictwo w tematach szkoleniowych. Raz w miesiacu. Na bieżąco. Karty obserwacji. Sprawozdanie. Potwierdzenie opiekuna

7 12. Wpajanie umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia i wspieranie wychowanka w radzeniu sobie z zagrożeniami. 13. Włączenie się do akcji Cała Polska czyta dzieciom. Cykl zajęć o tematyce BHP. Podstawowych zasad zachowania się pieszego oraz znaków i sygnałów drogowych. Nauka przechodzenia przez drogę. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówienie niewłaściwych zachowań pieszych i rowerzystów. Zasady bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią.zapoznanie z systemem alarmowym i zasadami postępowania w czasie alarmu.umiejętność zachowania się w przypadku choroby (skaleczenia, krwotoku z nosa, omdlenia). Znajomość telefonów alarmowych. Zagrożenia związane z uzależnieniami (nikotyna, alkoholizm, komputer Internet). Organizowanie pogadanek dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Spotkania z pielęgniarką szkolną. Zajęcia praktyczne.filmy edukacyjne. Wycieczki i spacery do miasta. Rozmowa z koordynatorem projektu p. Marią Wałach. Czytanie dzieciom bajek cały rok szkolny. Październik 2012 r. - styczeń Scenariusze zajęć. Sprawozdanie.

8 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań ośrodka (&6 ust.2 pkt.2). Lp. Cele, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi 1. Prowadzenie zajęć w Opracowanie scenariuszy Raz w Scenariusze zajęć, obecności Opiekuna lub Dyrektora ośrodka. zajęć i potrzebnych środków dydaktycznych. Konsultacje z opiekunem. Analiza przeprowadzonych zajęć, ewaluacja. miesiącu. wnioski. Notatki własne. 2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. 3. Poznawanie instytucji użyteczności publicznej. 4. Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków. Obserwacja według wcześniej określonych zasad. Omówienie, zapisywanie wniosków. Zwrócenie uwagi na dobór metod, form i technik pracy. Organizowanie wycieczek do: Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej, Przychodni Zdrowia, Poczty Polskiej, Gabinetu Okulistycznego, Biblioteki Miejskiej, Salonu Kosmetycznego Salonu Fryzjerskiego i Piekarni. Udział w konkursach plastycznych, literackich. Przygotowywanie gazetek okolicznościowych i tematycznych w internacie. Raz w miesiącu. Scenariusze zajęć. Notatki własne. Protokół z obserwacji. Sprawozdanie z organizowanych wycieczek. Potwierdzenia. Potwierdzenia opiekuna. Zaświadczenia.

9 5. Organizacja i udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Organizowanie urodzin wychowanków i imprez w grupie wychowawczej: Mikołajki, Wigilia, Andrzejki, Dzień Kobiet, Wielkanoc.Włączanie się w organizowanie uroczystości szkolnych. Sprawozdania z organizowanych wydarzeń i imprez. 6. Praca z uczniem słabym. 7. Promowanie zdrowego stylu życia wychowanka. Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Szczególne wsparcie dla wychowanków majacych problemy z nauką. Dodatkowe zajęcia w pisaniu, czytaniu i liczeniu. Prowadzenie cyklu zajęć dotyczących dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka. Tematyka prawidłowego i racjonalnego odżywiania się. Ustalanie jadłospisu z uwzględnieniem wartości mineralnych potrzebnych do rozwoju każdego organizmu. Zajęcia kulinarne. Wzbogacanie wiedzy na temat płci i ciała ludzkiego tematyka fizjologicznego i psychologicznego okresu dorastania. Budowa człowieka. Problemy higieny osobistej i konieczności jej przestrzegania. Spotkania z pielęgniarką szkolną. Filmy edukacyjne, pogadanki, oglądanie czasopism oraz zaznajamianie się z literaturą. Wrzesień 2012 r. - maj Październik 2012 r. - maj Sprawozdanie. Potwierdzenie opiekuna Scenariusze zajęć.

10 8. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach. Według terminarza kursów. Zaświadczenia o ukończonych kursach. 9. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 10. Dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Tworzenie i opracowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych, śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego. Publikacje Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.Praca w zespole opiekuńczowychowawczym. Scenariusze zajęć - Zbiór scenariuszy do wykorzystania przez nauczycieli w internacie. Na bieżąco. Maj 2013r. Na bieżąco. Opracowanie dokumentacji związanych z własnym stażem. Plan na stronie internetowej ośrodka. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność

11 współpracy ze środowiskiem ucznia (&6ust.2 pkt.3) Lp. Cele, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi 1. Zapoznanie się ze środowiskiem i sytuacją rodzinną wychowanków. Wrzesień, na bieżąco. 2. Rozpoznanie problemów środowiska. Rozmowy z rodzicami i opiekunami dzieci, współpraca z wychowawcami klas grup wychowawczych. Analiza Orzeczeń z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Współpraca ze szkolnym pedagogiem. Indywidualne rozmowy z wychowankami. Notatki z indywidualnych rozmów. Potwierdzenia wychowawców i pedagoga szkolnego. Notatki ze spotkań z pedagogiem. Zapisy w dziennikach. Potwierdzenia. 3. Współpraca z instytucjami pomocowymi na terenie miasta. Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Placówką Wielofunkcyjną Nasza Chata w Cybince. Konsultacje, rozmowy telefoniczne.spotkania indywidualne. Notatki własne ze spotkań, rozmów. Zapisy w dziennikach. Potwierdzenia.

12 4. Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków. Konsultacje i spotkania indywidualne i telefoniczne z rodzicami i opiekunami. Rozmowy dotyczące pozytywnych jak i negatywnych zachowań wychowanka z uwzględnieniem uwag rodzica dotyczących pomocy pracy z dzieckiem. Informowanie rodziców o możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego. Uczestnictwo w uroczystościach grupy internackiej. Udział w świątecznej uroczystości Bożonarodzeniowej. Zapisy w dziennikach. Notatki własne. Potwierdzenia. 5. Pogłębianie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo wychowawczych dziecka. Zapoznanie się z artykułami, czasopismami i książkami psychologiczno pedagogicznymi oraz stronami internetowymi. Wrzesień 2012 r. - maj Bibliografia. Recenzje przeczytanych książek, artykułów.

13 6. Propagowanie zasad tolerancji, szacunku, kultury osobistej i wychowania. 7. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach grup wychowawczych i szkolnych. Prowadzenie cyklu zajęć obejmujących znajomość i stosowanie zasad SAVOIR VIVRE w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie zasad koleżeństwa pomoc słabszym i mniej zaradnym kolegom i koleżankom, nauka kształtowania nawyków grzecznościowych i budzenie szacunku do ludzi starszych. ABC dobrego zachowania. Formy prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, doskonalenie czynności samoobsługowych dotyczących zachowania się przy stole oraz nauka dbania o porządek i estetykę własnego otoczenia. Zajęcia praktyczne, pokazy, pogadanki, zabawy i gry integracyjne. Udział w wycieczkach grup wychowawczych. Przygotowanie dzieci do różnych konkursów, uroczystości szkolnych, internackich oraz wycieczek. Projekt Wigilia Wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole. Grudzień 2012 r. - kwiecień stażu, na bieżąco. Listopad- Grudzień 2012r. Scenariusze zajęć. Potwierdzenie nauczyciela współpracującego. Scenariusze zajęć.

14 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (&6 ust. 2 pkt.4) Lp. Cele, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi 1. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron. Uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z wychowankiem. Koniec I i II semestru. Arkusze obserwacji zajęć. Notatki z rozmów. Teczka stażysty. 2. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego, analiza i samoocena własnej pracy. Autorefleksja. Samoocena Maj Teczka stażysty. Postawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. KARTA NAUCZYCIELA (Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674 ogłoszono dnia 8 czerwca 2006r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982, historia od dnia 7 lipca 2003r. Plan rozwoju zawodowego opracowała... Podpis opiekuna stażu Data i podpis dyrektora

15

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie Wychowanie to nieustannie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W RADOMIU 26-600 Radom ul. Żeromskiego 10, tel/fax (0-48) 362-76-55, e- mail: lo1@radom.pl.pl SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ MARÓZ 2011 Kompendium wiedzy o założeniu i prowadzeniu świetlicy profilaktyczno- wychowawczej. Przygotowane na podstawie dokumentów i dokumentacji świetlicy w Bogdance, prowadzonej przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo