ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których sà Êwiadczone us ugi hotelarskie Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us ugach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla: 1) wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich co do wyposa enia oraz zakresu Êwiadczonych us ug, w tym us ug gastronomicznych; 2) minimalne wymagania co do wyposa enia innych obiektów, w których sà Êwiadczone us ugi hotelarskie; 3) warunki dopuszczenia odst pstw od wymagaƒ, o których mowa w pkt 1; 4) sposób dokumentowania spe nienia wymagaƒ budowlanych, przeciwpo arowych i sanitarnych; 5) szczegó owe zasady i tryb zaliczania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii; 6) tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w poszczególnych obiektach wymagaƒ co do wyposa enia i Êwiadczenia us ug odpowiadajàcych rodzajowi i kategorii obiektu; 7) sposób prowadzenia ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których sà Êwiadczone us ugi hotelarskie Ustala si wymagania co do wyposa enia oraz zakresu Êwiadczonych us ug, w tym us ug gastronomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich. 2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, z zastrze- eniem ust. 4, dla: 1) hoteli i moteli okreêla za àcznik nr 1 do rozporzàdzenia; 2) pensjonatów okreêla za àcznik nr 2 do rozporzàdzenia; 3) kempingów (campingów), pól biwakowych okreêla za àcznik nr 3 do rozporzàdzenia; 1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia em administracji rzàdowej turystyka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz i Nr 203, poz oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 576, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz ) domów wycieczkowych okreêla za àcznik nr 4 do rozporzàdzenia; 5) schronisk m odzie owych okreêla za àcznik nr 5 do rozporzàdzenia; 6) schronisk okreêla za àcznik nr 6 do rozporzàdzenia. 3. Minimalne wymagania co do wyposa enia innych obiektów, Êwiadczàcych us ugi hotelarskie, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us ugach turystycznych, okreêla za àcznik nr 7 do rozporzàdzenia. 4. Minimalne wymagania co do wyposa enia w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepe nosprawnych okreêla za àcznik nr 8 do rozporzàdzenia Dopuszcza si odst pstwa od wymagaƒ co do wyposa enia i zakresu Êwiadczonych us ug dla obiektów hotelarskich, z zastrze eniem ust. 2, wpisanych do rejestru zabytków lub wykazu zabytków architektury i budownictwa oraz obiektów, których charakter zabytkowy jest oczywisty, je eli spe nione zostanà nast pujàce warunki: 1) przedsi biorca ubiegajàcy si o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do okreêlonego rodzaju i nadanie kategorii przedstawi opini wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzajàcà, e spe nienie wymagaƒ bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest mo liwe; 2) odst pstwo w niewielkim stopniu obni a spe nianie wymagaƒ okreêlonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego, a jest zrekompensowane spe nieniem w wy szym stopniu innych wymagaƒ; 3) w materia ach informacyjnych dotyczàcych obiektu hotelarskiego zostanie zamieszczona informacja o zabytkowym charakterze obiektu i zwiàzanych z tym odst pstwach od wymagaƒ co do wyposa enia i zakresu Êwiadczonych us ug. 2. Dopuszcza si odst pstwa od wymagaƒ co do wyposa enia i zakresu Êwiadczonych us ug dla pól biwakowych zlokalizowanych na terenie gospodarstw rolnych, pod warunkiem zapewnienia mo liwoêci korzystania z wody do picia i urzàdzeƒ sanitarnych Spe nianie w obiektach hotelarskich wymagaƒ okreêlonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us ugach turystycznych dokumentuje si w zakresie wymagaƒ:

2 Dziennik Ustaw Nr Poz ) budowlanych: a) decyzjà o pozwoleniu na budow wraz z potwierdzonym zawiadomieniem w aêciwego organu o przystàpieniu do u ytkowania obiektu lub decyzjà o pozwoleniu na u ytkowanie obiektu, lub decyzjà o pozwoleniu na zmian sposobu u ytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraci y wymienione dokumenty opinià rzeczoznawcy budowlanego stwierdzajàcà bezpieczeƒstwo u ytkowania obiektu oraz b) dla wszystkich obiektów ksià kà obiektu z wpisami potwierdzajàcymi przeprowadzenie okresowych kontroli wymaganych ustawà z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên. zm. 3) ), przedstawionà do wglàdu organowi dokonujàcemu kontroli lub oceny obiektu; 2) przeciwpo arowych opinià w aêciwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Paƒstwowej Stra y Po arnej, a w przypadku kontroli obiektu za równorz dny opinii uznaje si protokó okresowej kontroli Paƒstwowej Stra y Po arnej; 3) sanitarnych opinià w aêciwego miejscowo paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w przypadku kontroli obiektu za równorz dny opinii uznaje si protokó okresowej kontroli Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej. 2. Organ prowadzàcy ewidencj innych obiektów, w których sà Êwiadczone us ugi hotelarskie, mo e, w razie wàtpliwoêci co do spe nienia wymagaƒ budowlanych, przeciwpo arowych i sanitarnych, wezwaç osob Êwiadczàcà us ugi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spe nienia tych wymagaƒ w sposób okreêlony w ust Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do okreêlonego rodzaju, z zastrze eniem 7, oraz nadanie kategorii nast puje na wniosek przedsi biorcy podejmujàcego Êwiadczenie us ug hotelarskich w obiekcie hotelarskim. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç: 1) nazw i siedzib lub nazwisko i imi oraz adres przedsi biorcy Êwiadczàcego us ugi hotelarskie w obiekcie obj tym wnioskiem; 2) nazw obiektu, je eli us ugi b dà Êwiadczone z u yciem nazwy w asnej obiektu; 3) okreêlenie po o enia obiektu, wraz z podaniem jego adresu; 4) opis obiektu potwierdzajàcy stopieƒ spe nienia przez ten obiekt wymagaƒ dla rodzaju i kategorii, o które wyst puje wnioskodawca; 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz ) wskazanie osoby upowa nionej do reprezentowania wnioskodawcy w post powaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii; 6) wskazanie zaszeregowania do okreêlonego rodzaju i kategorii, o które wyst puje wnioskodawca. 3. Do wniosku za àcza si : 1) dokumenty potwierdzajàce spe nienie wymagaƒ budowlanych, przeciwpo arowych i sanitarnych, o których mowa w 4; 2) zaêwiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsi biorcy, wydane przez w aêciwy urzàd statystyczny, a tak e odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego albo zaêwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alnoêci gospodarczej; 3) dowód wniesienia op aty za dokonanie oceny spe niania przez obiekt hotelarski wymagaƒ, o których mowa w Wojewoda mo e ustaliç wzór ankiety, stanowiàcej za àcznik do wniosku, stwierdzajàcej stopieƒ spe nienia przez obiekt hotelarski wymagaƒ dla rodzaju i kategorii, o które ubiega si wnioskodawca. W takim przypadku opis obiektu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, we wniosku nie jest wymagany Przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu do rodzaju oraz nadaniu kategorii obiekt hotelarski podlega ocenie co do spe nienia wymagaƒ, o których mowa w Wojewoda mo e powo aç zespó oceniajàcy. W sk ad zespo u mogà byç powo ani: 1) przedstawiciele wojewody; 2) osoby posiadajàce kwalifikacje zawodowe i praktyk w Êwiadczeniu us ug hotelarskich lub turystycznych, wskazane przez jednostki samorzàdu gospodarczego i stowarzyszenia dzia ajàce w zakresie turystyki i hotelarstwa; 3) przedstawiciele Paƒstwowej Stra y Po arnej, Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz innych jednostek. 7. W sprawach o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe stosuje si odpowiednio przepisy 5 ust. 1 3 i 6 ust Organy uprawnione do kontroli obiektów w zakresie spe niania wymagaƒ co do wyposa enia i Êwiadczonych us ug dokonujà kontroli w ka dym czasie: 1) z urz du je eli jest to uzasadnione informacjami o zmianie warunków dzia ania lub naruszenia wymagaƒ; 2) na wniosek przedsi biorcy, stowarzyszenia dzia ajàcego w zakresie turystyki i hotelarstwa lub stowarzyszenia reprezentujàcego interesy konsumentów.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Wojewoda dokonuje z urz du okresowych kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spe niania wymagaƒ co do wyposa enia i Êwiadczonych us ug nie rzadziej ni co trzy lata Kontroli, o której mowa w 8, dokonuje osoba legitymujàca si pisemnym upowa nieniem organu uprawnionego do kontroli. 2. Wykonywanie czynnoêci kontrolnych powinno odbywaç si w obecnoêci kierownika kontrolowanego obiektu lub osoby upowa nionej do zast powania go, z zastrze eniem ust W przypadku nieobecnoêci kierownika lub osoby upowa nionej do zast powania go mo na wykonywaç wy àcznie te czynnoêci kontrolne, o których terminie przeprowadzenia uprzednio powiadomiono kierownika obiektu. 4. Z przebiegu kontroli sporzàdza si protokó. Protokó podpisuje osoba kontrolujàca oraz kierownik obiektu lub osoba zast pujàca go, które mogà zg osiç do protoko u swoje uwagi. 5. Organ kontrolujàcy przekazuje odpis protoko u organowi prowadzàcemu ewidencj obiektu. 6. Je eli wyniki przeprowadzonej kontroli obiektu hotelarskiego wskazujà na to, e zachodzà przes anki zmiany rodzaju, do którego obiekt zosta zaszeregowany, lub obni enia nadanej mu kategorii, wojewoda dokonuje ponownej oceny obiektu. 7. Wojewoda mo e odstàpiç od ponownej oceny obiektu, o której mowa w ust. 6, je eli przedsi biorca wyrazi zgod na zmian rodzaju, do którego obiekt zosta zaszeregowany, lub obni enie nadanej mu kategorii Nie uwa a si za spe nione wymagaƒ, o których mowa w 2, w odniesieniu do elementów wyposa enia niesprawnych, uszkodzonych, niedost pnych lub nadmiernie zu ytych, a tak e w odniesieniu do us ug, których uzyskanie w chwili kontroli lub oceny nie jest mo liwe. 2. W przypadku stwierdzenia uchybieƒ, o których mowa w ust. 1, organ upowa niony do kontroli obiektu mo e wydaç przedsi biorcy zalecenia pokontrolne, z okreêleniem terminu ich wykonania nieprzekraczajàcego trzech miesi cy, pod rygorem wszcz cia post powania w sprawie zmiany zaszeregowania obiektu do rodzaju i kategorii albo wszcz cia post powania w sprawie uchylenia zaszeregowania obiektu do rodzaju i kategorii. 11. Po przeprowadzeniu pierwszej kontroli obiektu hotelarskiego, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us ugach turystycznych, wojewoda wydaje decyzj potwierdzajàcà zaszeregowanie obiektu, zmieniajàcà zaszeregowanie lub uchylajàcà zaszeregowanie do dotychczasowego rodzaju i kategorii Ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których sà Êwiadczone us ugi hotelarskie, jest prowadzona w formie kartoteki sk adajàcej si z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla ka dego rodzaju obiektu. 2. Podstawà za o enia karty ewidencyjnej obiektu jest: 1) przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane dalej promesà ; 2) decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do okreêlonego rodzaju i nadania kategorii, 3) zg oszenie innego obiektu, w którym sà Êwiadczone us ugi hotelarskie. 3. Przedsi biorca zg aszajàcy do ewidencji inny obiekt, w którym sà Êwiadczone us ugi hotelarskie, jest obowiàzany do àczyç zaêwiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez w aêciwy urzàd statystyczny, a tak e odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego albo zaêwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alnoêci gospodarczej. 4. Za o enie karty ewidencyjnej obiektu wpisuje si do wykazu kart ewidencyjnych, opatrujàc wpis datà i podpisem osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji Ewidencja jest jawna w cz Êci obj tej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. 2. Karty ewidencyjne obiektów mogà byç udost pniane do wglàdu w obecnoêci osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji Dokumenty, o których mowa w 12 ust. 2, stanowiàce podstaw wpisu, powinny byç przechowywane àcznie z kartami ewidencyjnymi. 2. Kartoteka ewidencyjna ani poszczególne karty nie mogà byç wynoszone poza miejsce ich przechowywania Ka dy wpis do karty ewidencyjnej obiektu oznacza si numerem wynikajàcym z kolejnoêci wpisów oraz zaopatruje w dat dokonania wpisu i podpis osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji. 2. W treêci wpisu mo na powo aç si na dokument z o ony do ewidencji obiektu. Powo ane dokumenty uwa a si wówczas za obj te treêcià wpisu. 3. Wpis w karcie obiektu nie mo e byç wymazywany albo w inny sposób usuwany. 4. Poprawek we wpisie mo na dokonywaç wy àcznie w taki sposób, aby wyrazy poprawione by y czytelne. 5. O dokonywanych poprawkach osoba uprawniona do prowadzenia ewidencji sporzàdza na koƒcu wpi-

4 Dziennik Ustaw Nr Poz su adnotacj o treêci poprawki i jej podstawie, ze wskazaniem miejsca dokonanej poprawki, oraz opatruje adnotacj datà i podpisem Karta ewidencyjna obiektu hotelarskiego zawiera: 1) okreêlenie przedsi biorcy Êwiadczàcego us ugi hotelarskie; 2) nazw i adres obiektu; 3) okreêlenie rodzaju i kategorii obiektu; 4) informacj o sta ym lub sezonowym charakterze Êwiadczonych us ug, wraz z podaniem czasu trwania sezonu; 5) opis obiektu zawierajàcy informacje o liczbie miejsc noclegowych, zakresie Êwiadczonych us ug, po o- eniu obiektu; 6) informacje o promesach, decyzjach dotyczàcych rodzaju i kategorii obiektu oraz o dopuszczonych odst pstwach od wymagaƒ co do wyposa enia i zakresu Êwiadczonych us ug; 7) informacje o przeprowadzonej kontroli i ponownej ocenie spe niania wymagaƒ dla rodzaju i kategorii obiektu. 2. Karta ewidencyjna innego obiektu, w którym sà Êwiadczone us ugi hotelarskie, zawiera informacje okreêlone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz informacj o liczbie miejsc noclegowych. 3. Karta ewidencyjna obiektu hotelarskiego, w stosunku do którego przedsi biorca uzyska promes, zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 3 i Przedsi biorca Êwiadczàcy us ugi hotelarskie zg asza do ewidencji informacje o: 1) zaprzestaniu Êwiadczenia us ug hotelarskich; 2) uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegajàcym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez wojewod ; 3) zmianie dzia alnoêci sezonowej na sta à lub sta ej na sezonowà; 4) zmianie liczby miejsc noclegowych. 2. Przedsi biorca Êwiadczàcy us ugi hotelarskie informuje organ prowadzàcy ewidencj o zdarzeniach powodujàcych przejêciowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu Êwiadczonych us ug. Informacji tych nie uwa a si za zg oszenie, o którym mowa w ust Organ prowadzàcy ewidencj dokonuje z urz du wykreêlenia obiektu z ewidencji, je eli: 1) przedsi biorca zaprzesta na okres d u szy ni 1 rok Êwiadczenia us ug hotelarskich; 2) przedsi biorcà Êwiadczàcym us ugi hotelarskie w obiekcie by a jednostka organizacyjna, która uleg a likwidacji; 3) przedsi biorca zmar, a jego nast pcy prawni nie zg osili zamiaru Êwiadczenia us ug hotelarskich w obiekcie; 4) obiekt przesta spe niaç wymagania sanitarne lub przeciwpo arowe lub inne, okreêlone odr bnymi przepisami; 5) przedsi biorca uzyska decyzj o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegajàcym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez wojewod ; 6) przedsi biorca nie rozpoczà Êwiadczenia us ug hotelarskich po up ywie wa noêci promesy. 19. Zaszeregowania obiektów hotelarskich dokonane na podstawie rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których sà Êwiadczone us ugi hotelarskie (Dz. U. Nr 10, poz. 87) lub rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 13czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których sà Êwiadczone us ugi hotelarskie (Dz. U. Nr 66, poz. 665 oraz z 2002 r. Nr 142, poz. 1190) zachowujà wa noêç. 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia. 4) Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner 4) Niniejsze rozporzàdzenie by o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których sà Êwiadczone us ugi hotelarskie (Dz. U. Nr 66, poz. 665 oraz z 2002 r. Nr 142, poz. 1190), które utraci o moc na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o us ugach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeƒ (Dz. U. Nr 62, poz. 576).

5 Dziennik Ustaw Nr Poz Za àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. (poz. 1945) Za àcznik nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSA ENIA ORAZ ZAKRESU ÂWIADCZONYCH US UG, W TYM US UG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1945

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1945

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1945

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1945

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1945

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1945

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1945

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1945

14 Dziennik Ustaw Nr Poz Za àcznik nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSA ENIA ORAZ ZAKRESU ÂWIADCZONYCH US UG, W TYM US UG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategorie ***** **** *** ** * Obiekt stanowi odr bny budynek lub wydzielonà cz Êç budynku wraz o o z infrastrukturà towarzyszàcà. Obiekt stanowi odr bny budynek lub wydzielonà cz Êç budynku. o o o Dopuszcza si usytuowanie cz Êci mieszkalnej w odr bnych pawilonach, pod warunkiem nale ytego informowania klientów I. Zewn trzne elementy zagospodarowania i urzàdzenia 2 BezpoÊrednie wejêcie do hallu recepcyjnego, chronione przed o o o nadmiernym nap ywem powietrza z zewnàtrz 3Wydzielona droga dostaw o o 4 Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujàce utwardzonà o o o o o nawierzchni dojazdów i dojêç, nale yte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oraz oêwietlenie dojêç i dojazdu 5 Strze one gara e lub strze one parkingi. o o Nie dotyczy pensjonatów zlokalizowanych w zwartej zabudowie miejskiej, w których nale y zapewniç miejsce postojowe na czas przyjazdu i odjazdu goêci. II. Instalacje i urzàdzenia techniczne 6 Klimatyzacja lub inne urzàdzenia i systemy zapewniajàce w aêciwà o o wymian powietrza i utrzymanie temperatury C i wilgotnoêç % w cz Êci ogólnodost pnej obejmujàcej hall recepcyjny, sale gastronomiczne i wielofunkcyjne 7 W cz Êci pobytowej j.m.: o klimatyzacja lub inne urzàdzenia i systemy zapewniajàce wymian powietrza i utrzymanie temperatury 18 21, wilgotnoêç % 8 Wentylacja: 1) mechaniczna wyciàgowa w w.h.s.; w obiektach** i* dopuszcza si o o o o o wentylacj grawitacyjnà w w.h.s. z oknem lub przy kubaturze kabin ust powych przekraczajàcej 6,5 m 3 2) mechaniczna 1) w cz Êci ogólnodost pnej o o 3) mechaniczna 1) lub grawitacyjna w cz Êci ogólnodost pnej o 9 Ogrzewanie w ca ym obiekcie lub w cz Êci nieklimatyzowanej o o o o 10 Instalacja sanitarna: zimna i ciep a woda przez ca à dob o o o o o 11 OÊwietlenie dostosowane do charakteru pomieszczeƒ o o o o o 12 Telefon i faks dost pny dla goêci w recepcji o o o o o 13Instalacja radiowo-telewizyjna przystosowana do odbioru programów o o o lokalnych i satelitarnych 14 Dêwigi osobowe w obiektach: 1) poni ej kondygnacji O, o ile sà tam usytuowane pomieszczenia o us ugowe (np. gara e, zespó odnowy biologicznej) 2) powy ej 1 kondygnacji mieszkalnej w cz Êci przeznaczonej dla goêci o 3) powy ej 2 kondygnacji mieszkalnej w cz Êci przeznaczonej dla goêci o 4) powy ej 3 kondygnacji mieszkalnej w cz Êci przeznaczonej dla goêci o 5) powy ej 4 kondygnacji mieszkalnej w cz Êci przeznaczonej dla goêci o o

15 Dziennik Ustaw Nr Poz Dwustronne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat pràdotwórczy w obiektach powy ej: 1) 150 j.m. o 2) 200 j.m. o 3) 300 j.m. o III. Podstawowe elementy dotyczàce funkcji, programu obs ugowego i u ytkowoêci obiektu 16 Hall recepcyjny wielofunkcyjny o powierzchni minimum (w m 2 ) Zespó higieniczno-sanitarny przy zespole ogólnodost pnym, dostosowany do liczby miejsc gastronomicznych, i w salach wielofunkcyjnych. Wyposa enie minimum: 1) umywalki z blatem lub z pó kà o o o o o 2) lustro nad ka dà umywalkà, z oêwietleniem górnym lub bocznym o o o o o 3) suszarka do ràk lub r czniki jednorazowego u ytku o o o o o 4) pojemnik niepalny na papier i odpady o o o o o 5) dozownik do p ynnego myd a o o o o o 6) wieszaki Êcienne o o o o o 7) WC o o o o o 8) pisuar w WC m skim o o o o o IV. Cz Êç mieszkalna 18 Powierzchnia mieszkalna pokoju w m 2 (nie obejmuje wyodr bnionych o o o o o w.h.s., przedpokojów, aneksów barowych, loggii itp.): 1) pokój 1-osobowy ) pokój 2-osobowy ) pokój 3-osobowy ) pokój 4-osobowy ) pokój wi kszy ni 4-osobowy powierzchnia 4-osobowego plus 4 4 dodatkowo w m 2 na ka dà nast pnà osob Dopuszcza si odst pstwa powierzchni pokoju nieprzekraczajàce 10 %, je eli sà zrekompensowane odpowiednio wi kszà powierzchnià pozosta ych cz Êci j.m. i funkcjonalnoêcià umeblowania 19 Jednostka apartamentowa obejmujàca co najmniej: salon o powierzchni o minimum 25 m 2, sypialni z azienkà, cz Êç wejêciowà z wydzielonym dodatkowo w.h.s. 1. Wyposa enie jednostki mieszkalnej w meble i elementy uzupe niajàce 20 Zestaw wyposa enia meblowego w kategorii*** ***** wymagane sà jednolite komplety mebli: 1) ó ko jednoosobowe o wymiarach min. 90x200 cm o o o o o 2) ó ko dwuosobowe o wymiarach min. 140x200 cm o o o o o 3) nocny stolik lub pó ka przy ka dym miejscu do spania o o o o o 4) szafa garderobiana lub zabudowana wn ka, minimum 5 wieszaków na osob o o o o o 5) biurko lub stó o o o o o 6) baga nik o o o o o 7a) krzes o jedno na pokój o o 7b) krzes o lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osob, lecz nie o o o mniej ni dwa na pokój) 8) stolik okolicznoêciowy o o 9) fotele wypoczynkowe min. 2 lub kanapa (jeden fotel w pokojach jednoosobowych) o o 10) lustro o o o o o 11) wieszak Êcienny na wierzchnià odzie o o o o o

16 Dziennik Ustaw Nr Poz OÊwietlenie: 1) lampka nocna przy ka dym miejscu do spania umo liwiajàca czytanie o o o o o w pozycji le àcej 2) lampa do pracy przy stole lub biurku o o o o 3) oêwietlenie ogólne o o o o o 22 Wyposa enie uzupe niajàce ka dej j.m.: 1) telefon o o 2) telewizor o o o 3) mo liwoêç odbioru programów radiowych o o o o 4) dywan lub wyk adzina dywanowa o o o 5) co najmniej dywanik przy ó ku o o 6) firany lub aluzje lub rolety przepuszczajàce Êwiat o 2) o o o o o 7) zas ony lub rolety lub aluzje okienne zaciemniajàce 2) o o o o o 8) elementy dekoracyjne o o o o 9) informacje dotyczàce us ug i bezpieczeƒstwa goêci o o o 10) popielniczka w pokojach dla palàcych o o o o o 11) zestaw do czyszczenia odzie y, obuwia oraz igielnik o o o 12) torba na bielizn goêcia zleconà do prania o 13) kosz niepalny na Êmieci w j.m. bez w.h.s. o o o 2. Urzàdzenia i wyposa enie w z ów higieniczno-sanitarnych przy jednostkach mieszkalnych 23Wyposa enie podstawowe: 1) wanna z baterià i natryskiem lub kabina natryskowa o o o o o 2) umywalka z blatem lub pó kà o o o o o 3) WC o o o o o 24 Wyposa enie uzupe niajàce: 1) os ona wanny lub natrysku o o o o 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskowej) o o o 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na r czniki, uchwyty przy wannie i natrysku o o o o o 4) lustro z górnym lub bocznym oêwietleniem o o o o o 5) uniwersalne gniazdko elektryczne z os onà o o o o o 6) suszarka do w osów o o 7) waga osobowa o 8) pojemnik na Êmieci niepalny lub trudno palny o o o o o 9) zestaw minimum dla jednej osoby: a) myde ko toaletowe lub dozownik myd a o o o o o b) r cznik o o o o o c) r cznik kàpielowy o o o d) p aszcz kàpielowy o e) szklanka o o o o o f) torba higieniczna o o o o o 25 Procent pokoi z pe nym w z em higieniczno-sanitarnym Urzàdzenia higieniczno-sanitarne ogólne w cz Êci pobytowej (liczba miejsc noclegowych w pokojach (bez w.h.s. na jedno urzàdzenie): 1) umywalka z blatem lub pó kà ) wanna z baterià i natryskiem lub kabina natryskowa ) WC z umywalkami (minimum jeden osobny dla kobiet i jeden osobny dla m czyzn) Wyposa enie dodatkowe: 1) lustro z oêwietleniem górnym lub bocznym o o o 2) dozownik p ynnego myd a o o o

17 Dziennik Ustaw Nr Poz ) suszarka do ràk lub r czniki jednorazowego u ytku o o o 4) pojemnik na papier i odpady o o o 5) wieszaki Êcienne o o o V. Oferta us ug podstawowych i uzupe niajàcych 28 Zapewnienie goêciom goràcych napojów przez ca à dob ; dopuszcza o o o o o si zamiennie sprzeda z automatów i sprzeda w recepcji 29 Budzenie o o o o o 30 Us uga baga owa o o o 31 Przechowywanie baga u, pieni dzy i przedmiotów wartoêciowych goêci o o o o o 32 Akceptacja kart p atniczych o o o 33 Dostarczanie prasy na yczenie goêci o o 34 Udzielanie pierwszej pomocy w nag ych wypadkach apteczka, o o o o o personel przeszkolony w zakresie pomocy przedlekarskiej, przywo anie pomocy lekarskiej 35 Podawanie posi ków do j.m. room-service czynny przez: 1) ca à dob o o 2) minimum 12 godzin o 36 Us ugi gastronomiczne: 1) podawanie przynajmniej dwóch posi ków dziennie (Êniadaƒ, o o o o o obiadów, kolacji, obiadokolacji); w obiektach* *** mo na ograniczyç do podawania Êniadania i obiadokolacji o ustalonych porach, w jadalni 2) aperitif bar, bar kawowy lub sala klubowa z podawaniem napojów o o o na yczenie goêci 3) podawanie Êniadaƒ do pokoju na yczenie goêci o o o 37 Us ugi rekreacyjne w obiektach zlokalizowanych w miejscowoêciach wypoczynkowo-rekreacyjnych i rejonach niezurbanizowanych o du ych walorach przyrodniczych: 1) przechowywanie sprz tu rekreacyjnego o o o o 2) zespó odnowy biologicznej (np. basen, sauna, si ownia, solarium, o o o masa e minimum dwa rodzaje us ug); w obiektach***** wymagany tak e w pozosta ych miejscowoêciach 38 Mo liwoêç oglàdania telewizji w miejscu ogólnodost pnym o o 39 Pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny i odzie y goêci o 40 Pralka lub mo liwoêç prania rzeczy goêci o o o o 41 Zmiana poêcieli i r czników: 1) codziennie lub na yczenie goêci o o 2) co trzy dni lub cz Êciej na yczenie goêci o o o VI. Inne 42 Jednolity ubiór dla poszczególnych s u b o o o ObjaÊnienia znaków i skrótów: * kategoria jedna gwiazdka ** kategoria dwie gwiazdki *** kategoria trzy gwiazdki **** kategoria cztery gwiazdki ***** kategoria pi ç gwiazdek o wymaganie obowiàzuje j.m. jednostka mieszkalna w.h.s. w ze higieniczno-sanitarny 1) Wentylacja mechaniczna powinna zapewniaç wymian powietrza zgodnie z Polskà Normà oraz usuwanie zapachów w ca ym obiekcie. 2) Dopuszcza si elementy dwufunkcyjne.

18 Dziennik Ustaw Nr Poz Za àcznik nr 3 WYMAGANIA CO DO WYPOSA ENIA ORAZ ZAKRESU ÂWIADCZONYCH US UG DLA KEMPINGÓW (CAMPINGÓW) I PÓL BIWAKOWYCH Lp. Wymagania Kategorie kempingów (campingów) **** *** ** * Pola biwakowe I. Zabezpieczenie terenu 1 Ogrodzenie terenu o o o o o 1) 2 OÊwietlenie terenu o o o o 3Ca odobowy dozór o o o o 4 Sprz t przeciwpo arowy i instrukcja bezpieczeƒstwa po arowego o o o o 5 Punkt pierwszej pomocy czynny ca à dob, w tym przeszkolony o o o 2) o 2) pracownik, apteczka i àcznoêç z pogotowiem ratunkowym II. Zagospodarowanie terenu 6 Bezkolizyjny dojazd o o o o 7 Wewn trzne drogi g ówne o nawierzchni utwardzonej o o o 8 Âcie ki piesze o nawierzchni utwardzonej o o o 9 Stanowiska obozowania na terenie p askim trawiastym o o o 10 Teren stanowisk obozowania wydzielony o o o 11 Zadrzewienie o o 12 Zasilanie w energi elektrycznà o o o o 13Parking przy recepcji powierzchnia w m 23) Urzàdzenia rekreacyjne i tereny do gier i zabaw o o o 15 Wewn trzne oznakowania o o o o 16 Pojemniki na Êmieci o o o o o III. Recepcja 17 Recepcja w odr bnym pomieszczeniu o o o o 18 Przechowalnia baga u, pieni dzy i rzeczy wartoêciowych goêci o o o o IV. Âwietlica 19 Âwietlica o 4) o 4) o 5) V. Stanowiska obozowania 20 Minimalna powierzchnia 1 stanowiska w m Pod àcza elektryczne (% ogólnej liczby stanowisk) Ponumerowane stanowiska obozowania o 23Wydzielone stanowiska lub grupy stanowisk obozowania o o 24 Zieleƒ odgradzajàca stanowiska lub grupy stanowisk o o VI. Urzàdzenia higieniczno-sanitarne 25 Urzàdzenia sanitarne zlokalizowane nie dalej ni 100 m od stanowisk o o o o obozowania 26 Umywalnie osobne dla kobiet i m czyzn: o o o o o 6) liczba u ytkowników na 1 umywalk liczba u ytkowników na 1 natrysk

19 Dziennik Ustaw Nr Poz Ust py osobne dla kobiet i m czyzn: o o o o o 7) liczba u ytkowników na 1 ust p dla kobiet liczba u ytkowników na 1 ust p dla m czyzn liczba u ytkowników na 1 pisuar Stanowisko do zlewu ust pów caravaningowych o o 29 Urzàdzenie do prania o o 30 Urzàdzenie do prasowania o o 31 Pomieszczenie do suszenia bielizny o o 32 Wyposa enie szczegó owe: 1) Êciany WC i natrysków wy o one glazurà o o 2) pod ogi WC i natrysków wy o one terakotà o o 3) urzàdzenia jednakowe i jednorodne o 4) wieszaki na r czniki i bielizn o o o o 5) lustra nad umywalkami i pó ki o o o 8) o 8) 6) gniazda elektryczne 220 V o o 8) o 8) o 8) VII. Us ugi gastronomiczne 33 Stanowiska spo ywania posi ków o o o 9) 34 Stanowiska do zmywania naczyƒ o o o o 35 Zak ad gastronomiczny o 36 Sklepik spo ywczy i z artyku ami higieniczno-sanitarnymi; nie o o obowiàzuje, je eli sklep znajduje si bli ej ni 500 m VIII. Zaopatrzenie w wod 37 Punkty poboru wody do picia i dla celów gospodarczych na o o stanowiskach lub grupach stanowisk obozowania 38 Punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska o o o 39 Ciep a woda bie àca o 10) o 11) o 12) ObjaÊnienia znaków i odnoêników: o wymaganie obowiàzuje * kemping (camping) kategorii jedna gwiazdka ** kemping (camping) kategorii dwie gwiazdki *** kemping (camping) kategorii trzy gwiazdki **** kemping (camping) kategorii cztery gwiazdki 1) Mo e byç prowizoryczne. 2) Co najmniej apteczka. 3) Parking nie obejmuje sta ych miejsc postojowych, a jedynie miejsce na czas przyjmowania goêci. 4) Wyposa ona w telewizor i pras. 5) Udost pnione zadaszone pomieszczenie. 6) Dopuszcza si umywalnie zbiorowe typu rynnowego niezadaszone. 7) Na terenach skanalizowanych ust py sp ukiwane wodà bie àcà, na terenach nieskanalizowanych biotoalety. 8) Co najmniej 1 na dwa stanowiska. 9) Przynajmniej zadaszone sto y lub awy na stanowiskach obozowania. 10) Ca à dob. 11) Co najmniej trzy razy dziennie, o ustalonych godzinach. 12) Co najmniej dwa razy dziennie, o ustalonych godzinach.

20 Dziennik Ustaw Nr Poz WYMAGANIA CO DO WYPOSA ENIA DLA STA EJ BAZY NOCLEGOWEJ NA KEMPINGACH (CAMPINGACH) Lp. Wymagania Kategorie kempingu (campingu) **** *** ** * Wyposa enie pokoju lub domku sk adajàcego si z wi cej ni jednego pokoju 1 Dopuszczalna liczba osób w ka dym pokoju 1) Powierzchnia pokoju na 1 osob w m WysokoÊç pokoju co najmniej 2,2 m o o o o 4 ó ka o wymiarach min. 90 x 200 cm o o o o 5 OÊwietlenie górne o o o o 6 OÊwietlenie przy ó ku o o 7 PoÊciel na ka de ó ko o o o o 2) 8 Dywan lub wyk adzina o o o 9 Szafa o o o 3) o 3) 10 Stó o o o 11 Krzes a lub inne meble do siedzenia, jedno na osob, lecz nie mniej ni dwa na pokój o o o o 12 Lustro o 13Telewizor i mo liwoêç odbioru programów radiowych 14 Mo liwoêç odbioru programów radiowych o 15 azienka z WC i natryskiem z ciep à i zimnà wodà o o 16 Umywalka z ciep à i zimnà wodà oraz pó kà o o o 17 Âciany i pod ogi w azience wy o one p ytkami ceramicznymi lub podobnym materia em nienasiàkliwym o o o ObjaÊnienia znaków i odnoêników: o wymaganie obowiàzuje * kemping (camping) kategorii jedna gwiazdka ** kemping (camping) kategorii dwie gwiazdki *** kemping (camping) kategorii trzy gwiazdki **** kemping (camping) kategorii cztery gwiazdki 1) W przypadku domku wielopokojowego w ka dym pokoju. 2) W przypadku braku poêcieli zdejmowany pokrowiec na materac, nadajàcy si do prania. 3) Dopuszcza si wieszaki.

Dziennik Ustaw Nr 22 905 Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 stycznia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 22 905 Poz. 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 stycznia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 22 905 Poz. 169 169 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 188 13370 Poz. 1945 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 188 13370 Poz. 1945 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 188 13370 Poz. 1945 1945 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których sà Êwiadczone us ugi hotelarskie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Kategorie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby ... / imię i nazwisko / Szklarska Poręba, dnia...... / adres /...... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA Agroturystyka forma rekreacji odbywająca się na obszarach wiejskich, ci le związana z czynnym gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

HOTELE I MOTELE I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia

HOTELE I MOTELE I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia załącznik 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA HOTELI I MOTELI HOTELE I MOTELE I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia Lp. 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Wniosek 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ (miejscowość, data) /pieczęć wnioskodawcy/ Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ ...... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zaszeregowanie do rodzaju: pensjonat oraz nadanie kategorii

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. W aktualnym stanie prawnym dziedzina, która ma być unormowana na mocy rozporządzenia przedstawia się następująco:

Uzasadnienie. W aktualnym stanie prawnym dziedzina, która ma być unormowana na mocy rozporządzenia przedstawia się następująco: Uzasadnienie I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu Wprowadzane zmiany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w

Bardziej szczegółowo

Ustka, dnia... ( imię i nazwisko)... (adres) ... WÓJT GMINY USTKA

Ustka, dnia... ( imię i nazwisko)... (adres) ... WÓJT GMINY USTKA Ustka, dnia...... ( imię i nazwisko)... (adres)... WÓJT GMINY USTKA WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie internatów w Biurze Ochrony Rzàdu

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie internatów w Biurze Ochrony Rzàdu Dziennik Ustaw Nr 10 427 Poz. 92 92 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie internatów w Biurze Ochrony Rzàdu Na podstawie art. 76 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2010 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2010 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 listopada 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2010 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE- OBIEKTU BIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE- OBIEKTU BIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM 46-310 Gorzów Śląski, ul Wojska Polskiego 15, tel: 34/35 05 710, fax: 34/35 94 004 wew 42 Gorzów Śląski, dnia r (pieczątka Wnioskodawcy) WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE-

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim ...... (pieczątka wnioskodawcy: właściciela, (miejscowość, data) przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

1. Dane dotyczące przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym zgłoszeniem: ... (nazwa lub imię i nazwisko właściciela)

1. Dane dotyczące przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym zgłoszeniem: ... (nazwa lub imię i nazwisko właściciela) Kłobuck, dn... URZĄD MIEJSKI W KŁOBUCKU ul. 11 LISTOPADA 6 42-100 KŁOBUCK ZGŁOSZENIE do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (nie będących: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania tak/nie* 3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane tak/nie

Wymagania tak/nie* 3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane tak/nie załącznik nr 2 do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Radziechowy Wieprz Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa Gliwice Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Wyyddzzi iaałł Prrzzeeddssi ięęwzzi ięęćć Goossppooddaarrcczzyycchh i Ussł łuugg Koomuunnaal lnnyycchh Wnioskodawca adres zameldowania adres do

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa

Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa 1. Zewnętrzne elementy wyposażenia: - zewnętrzne oświetlenie obiektu, - wyodrębnione wejście do hotelu, - umożliwiony dojazd do hotelu. 2. Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY ŁODYGOWICE

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY ŁODYGOWICE Łodygowice, dnia... Imię i nazwisko wnioskodawcy adres WÓJT GMINY ŁODYGOWICE ul. Piłsudskiego 75 34-325 Łodygowice telefon WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 81 6507 Poz. 682 682 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach turystycznych

Ustawa o usługach turystycznych Ustawa o usługach turystycznych Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych: Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks)

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks) /pieczątka wnioskodawcy/ -------------------------------------------------------------- (miejscowość, data) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów W n i o s e k o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 218 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.22 22:11:14 +01'00' 17203 Poz. 1696 ov.pl 1696 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 218 17203 Poz. 1696 1696 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków, jakie muszà spe niaç organizatorzy wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WPR

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WPR Obsługa klienta Strona 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 196); 2) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ ...... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zaszeregowanie do rodzaju: pensjonat oraz nadanie kategorii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 259 15203 Poz. 1553 1553 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 3. Przep yw wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob. 4. W pomieszczeniu masa u przy stanowisku do masa u instaluje si umywalk,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Szydłowo Jaraczewo Szydłowo

Wójt Gminy Szydłowo Jaraczewo Szydłowo ... (dane wnioskodawcy: właściciela, przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*)... (miejscowość, data) Wójt Gminy Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 Szydłowo ZGŁOSZENIE wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

F-47/WSB (4) Strzegom, dnia

F-47/WSB (4) Strzegom, dnia F-47/WSB (4) Strzegom, dnia Burmistrz Strzegomia Urząd Miejski Rynek 38 58-150 Strzegom WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ ...... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zaszeregowanie do rodzaju: schronisko młodzieżowe, schronisko

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec Ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spow.goleniow.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spow.goleniow.ibip. 24.05.2012 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spow.goleniow.ibip.pl/public/ Goleniów: Zakup mebli szkolnych oraz doposażenia łazienek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 maja 2015 r.

Warszawa, 13 maja 2015 r. Warszawa, 13 maja 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OBIEKTÓW HOTELARSKICH I INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ ...... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zaszeregowanie do rodzaju: pensjonat oraz nadanie kategorii

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ ...... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zaszeregowanie do rodzaju: pensjonat oraz nadanie kategorii

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI Wydział: REFERAT ORGANIZACYJNY pok. nr 12 Procedura: Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Opery

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail... OFERTA NA WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO, NA KTÓRYM BĘDĄ UMIESZCZANE USUNIĘTE Z DROGI POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 533 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od Êrodków transportowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa oraz montaż mebli III Numer ogłoszenia: 366302-2012; data zamieszczenia: 26.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa oraz montaż mebli III Numer ogłoszenia: 366302-2012; data zamieszczenia: 26.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa oraz montaż mebli III Numer ogłoszenia: 366302-2012; data

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 187 13208 Poz. 1342 1342 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Dziennik Ustaw Nr 168 9022 Poz. 1043 1043 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z usługami towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr postępowania:: 1/2016/WSP/LFOON, z dnia 24 marca 2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr postępowania:: 1/2016/WSP/LFOON, z dnia 24 marca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi hotelowe / zakwaterowanie (1 nocleg) wraz ze śniadaniem w Katowicach dla 5 osób o wartości poniżej 20 000 złotych netto w ramach projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 marca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 marca 2004 r. 388 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolità Polskà innym paƒstwom cz onkowskim Unii

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2004 r. 1455 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania byd a, owiec i kóz oraz Êwiƒ, okreêlenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagaƒ i warunków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 94 7151 Poz. 784 784 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej dla sprz tu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Dziennik Ustaw Nr 168 9022 Poz. 1043 1043 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Moduł VII Regulacje prawne dla obiektów świadczących usługi noclegowe

Moduł VII Regulacje prawne dla obiektów świadczących usługi noclegowe Moduł VII Regulacje prawne dla obiektów świadczących usługi noclegowe Wprowadzenie 1. 2. Baza noclegowa w gospodarstwie agroturystycznym Prawne wymagania dla obiektów świadczących usługi hotelarskie Bibliografia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo