ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROW 2007-2013"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Publikacja opracowana w Departamiencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2 ISBN

3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROW Warszawa, 2012 r.

4

5 WPolsce ze względu na duże zasoby ludzkie i wysoki poziom bezrobocia priorytetem jest zapewnienie ludności na wsi pracy i zwiększenia dochodów poprzez rozwój działalności pozarolniczych. Niskie dochody wynikające z niedostatecznego wykorzystania zasobów pracy rodzin wiejskich to podstawowy problem społecznoekonomiczny na wsi. Rolnictwo absorbuje coraz mniejszy zasób siły roboczej, zaś strategiczna wizja zakłada utrzymanie żywotności obszarów wiejskich. W związku z tym ciężar zatrudnienia wiejskich zasobów pracy powinny przejmować działalności nierolnicze. Z tego punktu widzenia szczególnie istotne jest wszechstronne wsparcie dla procesu tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na wsi. Warunkiem szybkiego wzrostu przedsiębiorczości na wsi jest właściwy stopień rozwoju infrastruktury technicznej. Nieodpowiedni stopień rozwoju infrastruktury technicznej, nie tylko obniża standard życia i gospodarowania mieszkańców wsi, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Infrastruktura techniczna stymuluje rozwój gospodarczy między innymi poprzez rozwój przedsiębiorczości. Stanowi zarówno bazę działalności gospodarczej jak i podstawę wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Od 2007 roku realizowany jest w Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , który umożliwia rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich i kontynuację procesu rozwoju przedsiębiorczości. Pomoc w ramach PROW na rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich można uzyskać w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Natomiast rozwój przedsiębiorczości dla mieszkańców wspomagany jest między innymi w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przedstawione w publikacji 3

6 4 projekty pokazują przykłady podejmowanych działań dla rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej i rozwoju infrastruktury technicznej na wsi. Dotychczasowe doświadczenia Polski przy wdrażaniu programów pomocy Unii Europejskiej w rolnictwie i na obszarach wiejskich pokazały, że bardzo istotne jest bezpośrednie dotarcie ze szczegółową i pewną informacją o realizowanych projektach, do jak największej grupy potencjalnych odbiorców pomocy. Zbieranie doświadczeń przy realizacji programów i przedstawienie w publikacjach projektów w tym zakresie ma przede wszystkim na celu umożliwienie odbiorcom pomocy UE wykorzystania doświadczenia innych beneficjentów do optymalizacji działań własnych. Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona publikacja przybliży Państwu projekty zrealizowane w ramach PROW wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i pozwoli na wykorzystanie doświadczeń innych beneficjentów do realizacji jeszcze lepszych projektów własnych, w tym i następnym okresie programowania. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 5 WSTĘP Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, ma na celu m.in. poprawę jakości życia oraz wspieranie różnorodności działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. PROW realizowany jest poprzez 22 działania zgrupowane w osiach tematycznych: oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, oś 4 - LEADER. W ramach osi 3 realizowane jest m. in. działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, natomiast w ramach osi 4 działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zadania Instytucji Zarządzającej PROW zostały powierzone ministrowi właściwemu ds. rozwoju wsi. Następnie zadania w zakresie wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zostały delegowane do samorządów województw podobnie jak operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowane w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Natomiast wdrażanie działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podstawą prawną do wdrażania ww. działań jest ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.) oraz odpowiednio: - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

8 6 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. nr 139, poz. 883, z późn. zm.). Na realizację działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej przeznaczono ponad 1,6 mld Euro. Do połowy roku 2012 złożonych zostało prawie 4,2 tys. wniosków na kwotę 11,92 mld zł, podpisano ponad 2,7 tys. umów przyznania pomocy na kwotę 5,63 mld zł stanowiącą 81,44% limitu środków oraz zrealizowano płatności na kwotę 2,74 mld zł dla 1527 beneficjentów. W ramach zakończonych już projektów, wybudowano 4,6 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonano ponad 7,5 tys. kanalizacji zagrodowych, wybudowano blisko 2,3 tys. oczyszczalni ścieków, utworzono system zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, który umożliwia zagospodarowanie blisko 190 tys. ton śmieci, stworzono możliwość wytwarzania blisko 74 MW energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Dzięki zrealizowanym inwestycjom z udoskonalonych usług korzysta łącznie blisko 2,5 mln osób. Na realizację działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przeznaczono ponad 1,02 mld Euro. Do połowy roku 2012 złożonych zostało ponad 31 tys. wniosków na kwotę 6,09 mld zł, podpisano ponad 7,8 tys. umów przyznania pomocy na kwotę 1,39 mld zł stanowiącą 31,18% limitu środków oraz zrealizowano płatności na kwotę 563,70 mln zł dla 3798 beneficjentów (13,26% limitu środków EFRROW). Zrealizowane operacje dotyczą inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w sektorach: usług dla ludności, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, sprzedaży detalicznej, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, sprzedaży hurtowej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycz-

9 7 nych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, usług komunalnych, usług transportowych, magazynowania lub przechowywania towarów. Na realizację działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju przeznaczono ponad 620 mln Euro. Lokalne strategie rozwoju (LSR) zostały przygotowane przez lokalne grupy działania (LGD), które w umowach z samorządami województw zobowiązały się do ich realizacji. Działalność LGD w tym zakresie polega na informowaniu o celach założonych w strategii oraz animowaniu mieszkańców obszaru i potencjalnych beneficjentów w kierunku realizacji projektów przyczyniających się do osiągnięcia strategicznych celów. Strategia może być wdrażana dzięki realizacji operacji odpowiadających warunkom przyzania pomocy w osi 3, czyli Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowa i rozwój wsi, a także dzięki małym projektom. Do połowy roku 2012 zostało złożonych ponad 34 tys. wniosków w ramach wdrożenia LSR na kwotę 2,55 mld zł, podpisano ponad umów przyznania pomocy na kwotę ponad 1,16 mld zł oraz zrealizowano płatności na kwotę ponad 462 mln zł dla ponad 4600 beneficjentów. Zatwierdzone do realizacji operacje dotyczą udzielenia pomocy podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w sektorach: usług dla ludności, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, robót i usług budowlanych i instalacyjnych, sprzedaży detalicznej, usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, sprzedaży hurtowej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, usług transportowych oraz komunalnych. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie przykładów operacji zrealizowanych w ramach ww. działań PROW Projekty zostały wybrane na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządy województw.

10

11 OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

12 10 Województwo Kujawsko-Pomorskie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Mogilno ,00 zł ,00 zł ,50 zł Zakup urządzeń diagnostyki samochodowej. Przedsiębiorca. Projekt polegał na zakupie wyposażenia warsztatu do obsługi samochodów osobowych i ciężarowych: diagnoskopu diagnostycznego, prasy hydraulicznej nożnej oraz ręcznej, wyważarki uniwersalnej, montażownicy do kół samochodowych, przyrządu do geometrii kół ciężarowych, urządzenia do obsługi klimatyzacji, sprężarki tłokowej, podnośnika 2-kolumnowego oraz wózka narzędziowego. W ramach operacji stworzono jedno miejsce pracy. Realizacja projektu pozwoliła na uruchomienie świadczenia nowych usług.

13 Województwo Małopolskie Chełmiec ,64 zł ,27 zł ,02 zł Budowa budynku całodobowej opieki dla osób starszych. Przedsiębiorca. W ramach projektu wybudowany został budynek całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych kompleksowo wyposażony w sprzęt potrzebny do rehabilitacji zakwaterowanych w nim osób. Dom opieki posiada wysoki standard, a jego obsługą zajmują się wysoko wyspecjalizowana kadra. Ponadto zakwaterowane w domu osoby będą mogły dodatkowo korzystać z usług fizjoterapeuty oraz rehabilitacji. Położenie domu opieki w miejscowości oddalonej od aglomeracji miejskich, a zarazem zacisznej oraz dysponującej dobrym dojazdem, czyni to miejsce przyjaznym dla osób w podeszłym wieku. W ramach projektu utworzono nowe miejsca pracy. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 11

14 12 Województwo Lubelskie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Jastków ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup nowej wiertnicy do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych. Osoba fizyczna. W ramach projektu zakupiona została wiertnica do przewiertów sterowanych. Horyzontalny przewiert sterowany to bezwykopowa technologia układania rurociągów, zarówno stalowych jak i z tworzyw sztucznych. Technologia ta jest przydatna w sytuacji, gdy nie można sobie pozwolić na tradycyjny wykop bo wiązałoby się to z dużymi trudnościami logistycznymi lub wysokimi kosztami prac metodą tradycyjną. Wiertnica umożliwia wykonywanie przewiertów pod parkami, dnem rzeki, w terenie podmokłym, pod placami, torowiskami. Stosowanie przewiertu sterowanego eliminuje kosztowny lub niemożliwy do wykonania tradycyjny wykop w celu ułożenia kanalizacji telekomunikacyjnej, wodnej czy energetycznej. Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków komunikacyjnych oraz nie narusza brzegów rzek i wałów przeciwpowodziowych. Ogromną zaletą stosowania tego typu nowoczesnej i innowacyjnej technologii jest także stosunkowo krótki czas realizacji przewiertu z uwagi na dużą wydajność tego urządzenia. W ramach projektu utworzono nowe miejsca pracy.

15 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 13

16 14 Województwo Łódzkie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Brąszewice ,58 zł ,00 zł ,50 zł Zakup maszyn: dwugłowicowego automatu cukierniczego, walcarki, posypywaczki ze stołem, zakup środków transportu: 2 samochodów dostawczych z zabudową kontenerową, zakup urządzeń: myjki komorowej, krajalnicy automatycznej, sprężarki powietrza śrubowej. Przedsiębiorca. Zrealizowany w ramach projektu zakup nowych środków transportu oraz innych urządzeń piekarniczych wpłynął pozytywnie na dalszy rozwój firmy oraz podniósł jej zyskowność. Zakup nowych urządzeń i maszyn cukierniczych spowodował wzrost konkurencyjności na rynku. Zakup nowych środków transportu spowodował zatrudnienie dodatkowo trzech kierowców, a poprzez dystrybucję wyrobów wzrost zakładanej sprzedaży. Również zakup urządzeń i maszyn piekarniczo-cukierniczych spowodował wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i konieczność dodatkowego zatrudnienia do ich obsługi dwóch pracowników. Zwiekszenie produkcji przyczyniło się do rozszerzenia wzornictwa produktów ciastkarskich, które wpłynęło na atrakcyjność oferowanych produktów, a w konsekwencji wzrost sprzedaży. Realizacja projektu spowodowała utworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększyła konkurencyjność wyrobów przedsiębiorstwa.

17 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 15

18 16 Województwo Podkarpackie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Olesno ,00 zł ,00 zł ,37 zł Budowa obiektów ruchu turystycznego. Osoba fizyczna. Na kompleks rekreacyjny składa się jezioro o powierzchni 19,74 ha wraz z piaszczystymi brzegami i wyspą umożliwiającą korzystanie z wody. Całość otoczona jest pięknym lasem sosnowym. W bezpośrednim sąsiedztwie powstała karczma oferująca usługi gastronomiczne i noclegowe. W ramach projektu powstała baszta widokowa, wiata widokowa na wyspie, pomost molo przybrzeżne, jak również parking i aleja spacerowa. Inwestycja pozwoliła na zatrudnienie 3 pracowników w jednozmianowym systemie pracy. Całość usług świadczona jest na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. Na infrastrukturę składają się: jezioro, mola, wyspa, ścieżka edukacyjna o tematyce regionalnej i produkcji ryb, plaże gdzie istnieje możliwość korzystania ze sprzętu rekreacyjnego np. rowerków wodnych, kajaków, jak również łowienia ryb przez wędkarzy oraz degustacja ryb z własnego gospodarstwa wg regionalnych przepisów kulinarnych.

19 Województwo Zakup maszyn i urządzeń. Podlaskie Tykocin ,34 zł ,34 zł ,00 zł Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obróbki skrawaniem. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 17 Zrealizowany projekt polega na zakupie nowoczesnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń do precyzyjnej obróbki metali, m. in. tokarki sterowanej numerycznie, projektora pomiarowego, piły taśmowej półautomatycznej do cięcia stali, samochodu ciężarowego. Zakupy inwestycyjne pozwoliły na wzrost zdolności produkcyjnych firmy i poszerzenie oferty produktowej. Dzięki inwestycji zwiększyło się zatrudnienie. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju firmy i przyniosła wzrost dochodowości i rentowności produkcji.

20 18 Województwo Mazowieckie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Zakup koparko ładowarki. Pomiechówek ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. nie tylko na terenach pobliskich, lecz również na budowach oddalonych od miejsca siedziby firmy. Maszyna wykorzystywana jest do różnego rodzaju robót budowlanych, niwelacji terenów zielonych, jak również wykonywania odwodnień. Dzięki realizacji projektu możliwe było zatrudnienie pracownika. W ramach projektu zakupiona została koparko - ładowarka w celu zwiększenia oferty usług i zwiększenia dochodu firmy. Zakup nowej maszyny pozwolił na wykonywanie większej ilości zamówień w krótszym czasie, a co za tym idzie firma stała się konkurencyjna w stosunku do firm świadczących podobne usługi. Zakup nowoczesnej maszyny znacząco usprawnił działalność firmy. Dzięki zakupowi możliwe jest świadczenie usług budowlanych

21 Województwo Zakup maszyn i urządzeń. Mazowieckie Nasielsk ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie cięcia, formowania i wykańczania kamienia. Zakup nowoczesnych maszyn znacząco usprawnił działalność przedsiębiorstwa, przyczynił się do wzrostu wydajności produkcji oraz zwiększenia zatrudnienia. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 19 W ramach projektu zakupiono maszyny do obróbki kamienia: piłę jednosuportową z panelem dotykowym do cięcia i formatowania płyt o maksymalnych wymiarach 3 x 3 m i grubościach zależnie od średnicy dysku i mocy silnika głównego oraz wielofunkcyjną maszynę kolanową przeznaczoną do frezowania, szlifowania i wiercenia płyt o grubości do 300 mm z kamienia naturalnego (granit, marmur, piaskowiec) oraz konglomeratu.

22 20 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Województwo Podkarpackie Solina ,82 zł ,82 zł ,75 zł Zakup wyposażenia oraz wprowadzenie nowej usługi w Galicyjskim Gospodarstwie Gościnnym Zajazd Karino. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do kompleksu odnowy biologicznej, meble do gabinetu masażu, gabinetu kosmetycznego oraz pokoju relaksu. Zakupione wyposażenie to m.in. kombajn kosmetyczny, dwukomorowy podgrzewacz wosku, urządzenie do abrazji naskórka, lampa lupa. Dzięki realizacji projektu w gabinecie odnowy biologicznej istnieje możliwość przeprowadzenia wielu zabiegów wpływajacych korzystnie na ciało, w tym zabiegów służących walce z nadwagą u kobiet i mężczyzn. W wyniku realizacji projektu zatrudniona została jedna osoba.

23 Województwo Wielkopolskie Śrem ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup urządzeń oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie profilaktyki i leczenia chorób koni. narkozy, zestaw do endoskopii wraz z akcesoriami, zestaw do artroskopii, zestaw do sterylizacji, autoklaw, tarnik elektryczny z rozwieraczem, zestaw do USG, kontener do przechowywania nasienia. Zakup w/w urządzeń przyczynił się do podniesienia konkurencyjności firmy. Zakup specjalistycznego wyposażenia stworzył możliwość rozszerzenia zakresu świadczonych usług weterynaryjnych na najwyższym poziomie. Realizacja inwestycji przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 21 W ramach projektu dokonano zakupu urządzeń do gabinetu weterynaryjnego: wyposażenie laboratorium - urządzenia do hematologii, biochemii i mikrobiologii, zestaw do radiografii cyfrowej, aparat do rtg, zestaw do

24 22 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Województwo Dolnośląskie Podgórzyn ,93 zł ,50 zł ,12 zł Zakup wyposażenia i przebudowa obiektu Dwór Korona Karkonoszy. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelowe i gastronomiczne. W ramach projektu wykonane zostały prace budowlane części hotelowej, gastronomicznej oraz zakupiono wyposażenie. W ramach usług hotelarskich do dyspozycji gości przeznaczono 23 pokoje, w tym 12 pokoi dwuosobowych, 3 apartamenty dla 2-4 osób, 5 saloników dla 3 osób, 1 pokój trzyosobowy, 1 pokój czteroosobowy, 1 pokój szescioosobowy. W ramach usług gastronomicznych do dyspozycji jest restauracja dla 110 osób oraz dodatkowe miejsca gastronomiczne: salon dla panów, kawiarnia/cukiernia z biblioteką, pub, ogródek letni. Ponadto w obiekcie znajduje się sala szkoleniowa dla 60 osób. Realizacja projektu przyczyniła się do utworzenia miejsc pracy.

25 Województwo Zakup maszyn i urządzeń. Pomorskie Pruszcz Gdański ,00 zł ,50 zł ,12 zł Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji dzianin. W ramach projektu zakupiono maszyny do produkcji przędz fantazyjnych wraz z maszyną WKM 25 do produkcji szalików, sieci i taśm. Ponadto zakupiono 2 samochody dostawcze. Dzięki realizacji projektu możliwe było zwiększenie i usprawnienie dotychczasowej produkcji oraz poszerzenie oferowanego asortymentu. Wyposażenie przedsiębiorstwa w nowoczesne maszyny i urządzenia usprawniające jego funkcjonowanie wpłynęło na podwyższenie konkurencyjności usług, utworzenie miejsc pracy oraz bezpieczeństwo pracy. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 23

26 24 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Województwo Małopolskie Świątniki Górne ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wyposażenie przedszkola i utworzenie nowych miejsc pracy. Predsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opieki nad dziećmi. W ramach projektu wyposażono polsko-angielskie przedszkole artystyczne tj. cztery sale, jadalnię, łazienkę, biuro, plac zabaw, wykonano wjazd i ogrodzenie (meble, klamki, karnisze i rolety, zabawki, książki, monitoring, sprzęt komputerowy, ręczniki, lustro). Dzieki realizacji projektu utworzono nowe miejsca pracy na terenie wiejskim i ułatwiono dostęp do atrakcyjnych zajęć przedszkolnych dla dzieci z obszarów wiejskich.

27 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 25

28 26 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Województwo Małopolskie Biecz ,00 zł ,50 zł ,37 zł Przebudowa piekarni na gabinety rehabilitacyjne oraz zakup wyposażenia. Przedsiębiorca prowadzący działalność z zakresie fizjoterapii. W ramach projektu przebudowano i zaadaptowano piekarnię na gabinety rehabilitacyjne. Wykonane zostały prace budowlane, kanalizacyjne, elektryka oraz zakupiono specjalistyczne wyposażenie (stoły do masażu, leżanka, stół do terapii manualnej, zestaw do laseroterapii, aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękami combo, aparat do terapii polem magnetycznym, aparat do krioterapii, dodatkowy zbiornik na ciekły azot, aparat do terapii uciskowej, lampa solux na statywie, urządzenie do masażu, kabina Ugul z osprzętem w tym stół rehabilitacyjny, tablica do ćwiczeń manualnych ręki z oporem, rotory do kończyn górnych, rotory do kończyn dolnych, rowerek treningowy, bieżnia treningowa, urządzenie standingmate, taborety, komplet mebli do recepcji, komplet mebli do poczekalni, zestaw komputerowy). Dzieki realizacji projektu utworzone zostały nowe miejsca pracy na terenie wiejskim oraz ułatwiono dostęp do nowoczesnych i skutecznych metod rehabilitacji.

29 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 27

30 28 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Województwo Podkarpackie Radymno ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozbudowa parku rozrywki dla dzieci i młodzieży oraz zwiększanie możliwości firmy w organizacji imprez plenerowych. W ramach projektu rozbudowany został park rozrywki dla dzieci i młodzieży oraz zwiększone zostały możliwości przedsiębiorstwa w organizacji imprez plenerowych. Zrealizowany projekt przycznił się do wzrostu dochodu oraz zwiększenia poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie dzięki zakupowi nowych środków trwałych takich jak: byk rodeo, mobilne bungee, zamek grzybek wraz z suchym basenem, air hokey, zjeżdżalnia Rybka połykacz, zbijak dla dzieci. W wyniku realizacji inwestycji została zatrudniona jedna osoba. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wesołych miasteczek.

31 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 29

32

33 OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludości wiejskiej

34 32 Województwo Dolnośląskie PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDOŚCI WIEJSKIEJ Mietków ,07 zł ,61 zł ,46 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz remont i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mietkowie. Mietków. W ramach projektu rozbudowano istniejącą oczyszczalnię ścieków o nowoczesne elementy w tym o nowy blok oraz dokonano modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacjyjnej. Realizacja projektu poprawiła infrastrukturę związaną z oczyszczaniem i odprowadzeniem ścieków, usługi na obszarze gminy oraz polepszeniu uległy warunki życia mieszkańców gminy. Projekt jest trwały, wyróżnia się pod względem efektów realizacji oraz osiągniętych wymiernych korzyści dla mieszkańców gminy.

35 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDOŚCI WIEJSKIEJ 33

36 34 Województwo Kujawsko-Pomorskie PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDOŚCI WIEJSKIEJ Kowalewo Pomorskie ,27 zł ,27 zł ,00 zł Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Kowalewo Pomorskie. W ramach projektu wykonano oświetlenie, które jest połączeniem dwóch systemów: słonecznego i wiatrowego. Źródłem pozyskania energii jest bateria słoneczna i turbina wiatrowa, dzięki czemu lampa zyskuje na autonomiczności, co pozwala na godzin świecenia na dobę. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę zarówno jakości życia mieszkańców, jak i poprawę bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszo-jezdnych na terenie gminy Kowalewo-Pomorskie.

37 Województwo Kujawsko-Pomorskie Radomin ,74 zł ,69 zł ,05 zł Budowa ujęcia wodociągowego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo, gmina Radomin. Radomin. Realizacja operacji polegała na budowie ujęcia wodociągowego oraz przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo w gminie Radomin. W ramach operacji wykonano: roboty budowlane dotyczące budynku stacji, roboty polegające na uporządkowaniu terenu (ogrodzenie, zagospodarowanie terenu, roboty drogowe), roboty instalacyjno montażowe i studniarskie oraz przebudowano istniejącą sieć wodociągową. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy i podniesienia warunków i poziomu życia mieszkańców miejscowości Szczutowo. Budowa infrastruktury technicznej zapewniła mieszkańcom dostęp do jednej z podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, w tym również wpłynęła na wzrost działalności gospodarczej. PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDOŚCI WIEJSKIEJ 35

38 36 Województwo Lubelskie Zakrzówek ,34 zł ,34 zł ,00 zł Budowa kotłowni opalanej biomasą, budynku magazynu opału oraz sieci ciepłowniczej w miejscowości Zakrzówek. Zakrzówek. W wyniku realizacji projektu powstał obiekt - kotłownia opalana biomasą, budynek magazynu opału oraz sieć ciepłownicza zaopatrująca w energię ciezłą budynek Urzędu Gminy w Zakrzówku, budynek Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku, budynki OSP i Wiejskiego Domu Kultury w Zakrzówku oraz budynki i pomieszczenia należące do Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Jutrzenka w Zakrzówku. Moc wytwarzania energii wynosi 900 kw.

39 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDOŚCI WIEJSKIEJ 37

40 38 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Województwo Lubelskie Dołhobyczów ,92 zł ,52 zł ,40 zł Modernizacja hydroforni i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dołhobyczowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze. Dołhobyczów. W ramach projektu wykonano kompleksową modernizację hydroforni z wymianą całej technologii stacji uzdatniania wody, zagospodarowaniem terenu z nasadzeniami zielonymi i wykonaniem utwardzeń. Ponadto przeprowadzono ogólnobudowlane prace remontowe i instalacyjne, przebudowano i ogrodzono ujęcia wody i wymieniono rurociągi technologiczne. Kolejna część projektu objęła wybudowanie kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, włączającego budynki Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie oraz umożliwiającego podłączenie się innych mieszkańców i instytucji z działek położonych w obrębie budowy, do istniejącej sieci. Ostatnim elementem było zwodociągowanie dwóch miejscowości Sulimów i Horodyszcze z podłączeniem do istniejącej hydroforni w Uśmierzu. Zrealizowany projekt poprawił jakość życia ludności wiejskiej.

41 Województwo Lubuskie Nowa Sól ,00 zł ,00 zł ,00 zł Modernizacja instalacji oświetleniowej z zastosowaniem elektrowni fotowoltaicznej na obiektach oświatowych Gminy Nowa Sól. Nowa Sól. W ramach projektu zamontowane zostały w obiektach oświatowych instalacjie fotowoltaiczne, w tym w Zespole Szkół w Lubięcinie, Szkole Podstawowej w Lubieszowie oraz Szkole Podstawowej w Przyborowie zamontowano instalacje fotowoltaiczne o mocy 5 kwh. Na każdym z tych budynków zamontowano po 22 szt. paneli o mocy 230 W każdy, co daje 5,06 kwh. W Publicznym Przedszkolu w Lubięcinie zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 4 kwh. Na budynku zamontowano 18 szt. paneli o mocy 230 W każdy, co daje 4,14 kwh. W budynkach wymieniono sto procent źródła światła na LED. Instalacje poprzez Inwerter zostały podłączone do istniejącej instalacji elektrycznej. W pierwszej kolejności energia elektryczna w budynkach wykorzystywana jest z zamontowanych urządzeń. W przypadku większego zapotrzebowania na prąd lub w dni pochmurne zapotrzebowanie uzupełniane jest z sieci energetycznej zewnętrznej. W obiektach dodatkowo zamontowane zostały instalacje solarne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, w tym w Zespole Szkół w Lubięcinie zamontowano 4 szt. paneli solarnych o pow. 2,27 m 2 każdy oraz dwa wymienniki ciepłej wody o pojemności po 300 l. W Szkole Podstawowej w Przyborowie i Lubieszowie zamontowano po 2 szt. paneli solarnych o pow. 2,27 m 2 każdy oraz po 1 szt wymienników ciepłej wody o pojemności po 300 l. W Publicznym Przeszkolu ze względu na brak powierzchni dachu od strony nasłonecznionej zamontowana została pompa cieplna oraz wymiennik o poj. 300 l. Przedszkole Publiczne w Lubięcinie Szkoła Podstawowa w Lubieszowie Szkoła Podstawowa w Przyborowie Zespół Szkół w Lubięcinie WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU 39

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62164-17-2

ISBN 978-83-62164-17-2 ISBN 978-83-62164-17-2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Przykłady zrealizowanych projektów Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013

PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH W RAMACH PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Granty z efektem Prezentacja dobrych praktyk Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI

DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI DLA ROZWOJU MAZOWSZA DOBRE PRAKTYKI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Dla rozwoju Mazowsza DOBRE PRAKTYKI Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA

UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA UNIJNE INWESTYCJE DLA ROZWOJU MAZOWSZA Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wszystkich do udziału w Forum Rozwoju Mazowsza. Na jesieni każdego roku, na warszawskiej hali wystawienniczej, o swoich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Gorlice 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew REDUKCJA EMISJI CO2 EDUKACJA EKOLOGICZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PARCZEW 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew 2 Program

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2010 S T R A T E G I A ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 S P I S T R E Ś C I Wstęp I. Analiza uwarunkowań rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz Opracował: mgr inŝ. Andrzej Jurkiewicz Zespół współpracujący: dr inŝ. Zbigniew Jan Schmiegel mgr inŝ. Paweł Kucharczyk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo