ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROW 2007-2013"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Publikacja opracowana w Departamiencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2 ISBN

3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROW Warszawa, 2012 r.

4

5 WPolsce ze względu na duże zasoby ludzkie i wysoki poziom bezrobocia priorytetem jest zapewnienie ludności na wsi pracy i zwiększenia dochodów poprzez rozwój działalności pozarolniczych. Niskie dochody wynikające z niedostatecznego wykorzystania zasobów pracy rodzin wiejskich to podstawowy problem społecznoekonomiczny na wsi. Rolnictwo absorbuje coraz mniejszy zasób siły roboczej, zaś strategiczna wizja zakłada utrzymanie żywotności obszarów wiejskich. W związku z tym ciężar zatrudnienia wiejskich zasobów pracy powinny przejmować działalności nierolnicze. Z tego punktu widzenia szczególnie istotne jest wszechstronne wsparcie dla procesu tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na wsi. Warunkiem szybkiego wzrostu przedsiębiorczości na wsi jest właściwy stopień rozwoju infrastruktury technicznej. Nieodpowiedni stopień rozwoju infrastruktury technicznej, nie tylko obniża standard życia i gospodarowania mieszkańców wsi, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Infrastruktura techniczna stymuluje rozwój gospodarczy między innymi poprzez rozwój przedsiębiorczości. Stanowi zarówno bazę działalności gospodarczej jak i podstawę wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Od 2007 roku realizowany jest w Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , który umożliwia rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich i kontynuację procesu rozwoju przedsiębiorczości. Pomoc w ramach PROW na rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich można uzyskać w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Natomiast rozwój przedsiębiorczości dla mieszkańców wspomagany jest między innymi w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przedstawione w publikacji 3

6 4 projekty pokazują przykłady podejmowanych działań dla rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej i rozwoju infrastruktury technicznej na wsi. Dotychczasowe doświadczenia Polski przy wdrażaniu programów pomocy Unii Europejskiej w rolnictwie i na obszarach wiejskich pokazały, że bardzo istotne jest bezpośrednie dotarcie ze szczegółową i pewną informacją o realizowanych projektach, do jak największej grupy potencjalnych odbiorców pomocy. Zbieranie doświadczeń przy realizacji programów i przedstawienie w publikacjach projektów w tym zakresie ma przede wszystkim na celu umożliwienie odbiorcom pomocy UE wykorzystania doświadczenia innych beneficjentów do optymalizacji działań własnych. Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona publikacja przybliży Państwu projekty zrealizowane w ramach PROW wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i pozwoli na wykorzystanie doświadczeń innych beneficjentów do realizacji jeszcze lepszych projektów własnych, w tym i następnym okresie programowania. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 5 WSTĘP Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, ma na celu m.in. poprawę jakości życia oraz wspieranie różnorodności działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. PROW realizowany jest poprzez 22 działania zgrupowane w osiach tematycznych: oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, oś 4 - LEADER. W ramach osi 3 realizowane jest m. in. działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, natomiast w ramach osi 4 działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zadania Instytucji Zarządzającej PROW zostały powierzone ministrowi właściwemu ds. rozwoju wsi. Następnie zadania w zakresie wdrażania działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zostały delegowane do samorządów województw podobnie jak operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw realizowane w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Natomiast wdrażanie działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podstawą prawną do wdrażania ww. działań jest ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.) oraz odpowiednio: - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

8 6 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. nr 139, poz. 883, z późn. zm.). Na realizację działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej przeznaczono ponad 1,6 mld Euro. Do połowy roku 2012 złożonych zostało prawie 4,2 tys. wniosków na kwotę 11,92 mld zł, podpisano ponad 2,7 tys. umów przyznania pomocy na kwotę 5,63 mld zł stanowiącą 81,44% limitu środków oraz zrealizowano płatności na kwotę 2,74 mld zł dla 1527 beneficjentów. W ramach zakończonych już projektów, wybudowano 4,6 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonano ponad 7,5 tys. kanalizacji zagrodowych, wybudowano blisko 2,3 tys. oczyszczalni ścieków, utworzono system zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, który umożliwia zagospodarowanie blisko 190 tys. ton śmieci, stworzono możliwość wytwarzania blisko 74 MW energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Dzięki zrealizowanym inwestycjom z udoskonalonych usług korzysta łącznie blisko 2,5 mln osób. Na realizację działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przeznaczono ponad 1,02 mld Euro. Do połowy roku 2012 złożonych zostało ponad 31 tys. wniosków na kwotę 6,09 mld zł, podpisano ponad 7,8 tys. umów przyznania pomocy na kwotę 1,39 mld zł stanowiącą 31,18% limitu środków oraz zrealizowano płatności na kwotę 563,70 mln zł dla 3798 beneficjentów (13,26% limitu środków EFRROW). Zrealizowane operacje dotyczą inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w sektorach: usług dla ludności, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, sprzedaży detalicznej, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, sprzedaży hurtowej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycz-

9 7 nych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, usług komunalnych, usług transportowych, magazynowania lub przechowywania towarów. Na realizację działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju przeznaczono ponad 620 mln Euro. Lokalne strategie rozwoju (LSR) zostały przygotowane przez lokalne grupy działania (LGD), które w umowach z samorządami województw zobowiązały się do ich realizacji. Działalność LGD w tym zakresie polega na informowaniu o celach założonych w strategii oraz animowaniu mieszkańców obszaru i potencjalnych beneficjentów w kierunku realizacji projektów przyczyniających się do osiągnięcia strategicznych celów. Strategia może być wdrażana dzięki realizacji operacji odpowiadających warunkom przyzania pomocy w osi 3, czyli Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowa i rozwój wsi, a także dzięki małym projektom. Do połowy roku 2012 zostało złożonych ponad 34 tys. wniosków w ramach wdrożenia LSR na kwotę 2,55 mld zł, podpisano ponad umów przyznania pomocy na kwotę ponad 1,16 mld zł oraz zrealizowano płatności na kwotę ponad 462 mln zł dla ponad 4600 beneficjentów. Zatwierdzone do realizacji operacje dotyczą udzielenia pomocy podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w sektorach: usług dla ludności, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, robót i usług budowlanych i instalacyjnych, sprzedaży detalicznej, usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, sprzedaży hurtowej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, usług transportowych oraz komunalnych. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie przykładów operacji zrealizowanych w ramach ww. działań PROW Projekty zostały wybrane na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządy województw.

10

11 OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

12 10 Województwo Kujawsko-Pomorskie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Mogilno ,00 zł ,00 zł ,50 zł Zakup urządzeń diagnostyki samochodowej. Przedsiębiorca. Projekt polegał na zakupie wyposażenia warsztatu do obsługi samochodów osobowych i ciężarowych: diagnoskopu diagnostycznego, prasy hydraulicznej nożnej oraz ręcznej, wyważarki uniwersalnej, montażownicy do kół samochodowych, przyrządu do geometrii kół ciężarowych, urządzenia do obsługi klimatyzacji, sprężarki tłokowej, podnośnika 2-kolumnowego oraz wózka narzędziowego. W ramach operacji stworzono jedno miejsce pracy. Realizacja projektu pozwoliła na uruchomienie świadczenia nowych usług.

13 Województwo Małopolskie Chełmiec ,64 zł ,27 zł ,02 zł Budowa budynku całodobowej opieki dla osób starszych. Przedsiębiorca. W ramach projektu wybudowany został budynek całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych kompleksowo wyposażony w sprzęt potrzebny do rehabilitacji zakwaterowanych w nim osób. Dom opieki posiada wysoki standard, a jego obsługą zajmują się wysoko wyspecjalizowana kadra. Ponadto zakwaterowane w domu osoby będą mogły dodatkowo korzystać z usług fizjoterapeuty oraz rehabilitacji. Położenie domu opieki w miejscowości oddalonej od aglomeracji miejskich, a zarazem zacisznej oraz dysponującej dobrym dojazdem, czyni to miejsce przyjaznym dla osób w podeszłym wieku. W ramach projektu utworzono nowe miejsca pracy. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 11

14 12 Województwo Lubelskie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Jastków ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup nowej wiertnicy do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych. Osoba fizyczna. W ramach projektu zakupiona została wiertnica do przewiertów sterowanych. Horyzontalny przewiert sterowany to bezwykopowa technologia układania rurociągów, zarówno stalowych jak i z tworzyw sztucznych. Technologia ta jest przydatna w sytuacji, gdy nie można sobie pozwolić na tradycyjny wykop bo wiązałoby się to z dużymi trudnościami logistycznymi lub wysokimi kosztami prac metodą tradycyjną. Wiertnica umożliwia wykonywanie przewiertów pod parkami, dnem rzeki, w terenie podmokłym, pod placami, torowiskami. Stosowanie przewiertu sterowanego eliminuje kosztowny lub niemożliwy do wykonania tradycyjny wykop w celu ułożenia kanalizacji telekomunikacyjnej, wodnej czy energetycznej. Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków komunikacyjnych oraz nie narusza brzegów rzek i wałów przeciwpowodziowych. Ogromną zaletą stosowania tego typu nowoczesnej i innowacyjnej technologii jest także stosunkowo krótki czas realizacji przewiertu z uwagi na dużą wydajność tego urządzenia. W ramach projektu utworzono nowe miejsca pracy.

15 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 13

16 14 Województwo Łódzkie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Brąszewice ,58 zł ,00 zł ,50 zł Zakup maszyn: dwugłowicowego automatu cukierniczego, walcarki, posypywaczki ze stołem, zakup środków transportu: 2 samochodów dostawczych z zabudową kontenerową, zakup urządzeń: myjki komorowej, krajalnicy automatycznej, sprężarki powietrza śrubowej. Przedsiębiorca. Zrealizowany w ramach projektu zakup nowych środków transportu oraz innych urządzeń piekarniczych wpłynął pozytywnie na dalszy rozwój firmy oraz podniósł jej zyskowność. Zakup nowych urządzeń i maszyn cukierniczych spowodował wzrost konkurencyjności na rynku. Zakup nowych środków transportu spowodował zatrudnienie dodatkowo trzech kierowców, a poprzez dystrybucję wyrobów wzrost zakładanej sprzedaży. Również zakup urządzeń i maszyn piekarniczo-cukierniczych spowodował wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i konieczność dodatkowego zatrudnienia do ich obsługi dwóch pracowników. Zwiekszenie produkcji przyczyniło się do rozszerzenia wzornictwa produktów ciastkarskich, które wpłynęło na atrakcyjność oferowanych produktów, a w konsekwencji wzrost sprzedaży. Realizacja projektu spowodowała utworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększyła konkurencyjność wyrobów przedsiębiorstwa.

17 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 15

18 16 Województwo Podkarpackie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Olesno ,00 zł ,00 zł ,37 zł Budowa obiektów ruchu turystycznego. Osoba fizyczna. Na kompleks rekreacyjny składa się jezioro o powierzchni 19,74 ha wraz z piaszczystymi brzegami i wyspą umożliwiającą korzystanie z wody. Całość otoczona jest pięknym lasem sosnowym. W bezpośrednim sąsiedztwie powstała karczma oferująca usługi gastronomiczne i noclegowe. W ramach projektu powstała baszta widokowa, wiata widokowa na wyspie, pomost molo przybrzeżne, jak również parking i aleja spacerowa. Inwestycja pozwoliła na zatrudnienie 3 pracowników w jednozmianowym systemie pracy. Całość usług świadczona jest na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. Na infrastrukturę składają się: jezioro, mola, wyspa, ścieżka edukacyjna o tematyce regionalnej i produkcji ryb, plaże gdzie istnieje możliwość korzystania ze sprzętu rekreacyjnego np. rowerków wodnych, kajaków, jak również łowienia ryb przez wędkarzy oraz degustacja ryb z własnego gospodarstwa wg regionalnych przepisów kulinarnych.

19 Województwo Zakup maszyn i urządzeń. Podlaskie Tykocin ,34 zł ,34 zł ,00 zł Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obróbki skrawaniem. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 17 Zrealizowany projekt polega na zakupie nowoczesnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń do precyzyjnej obróbki metali, m. in. tokarki sterowanej numerycznie, projektora pomiarowego, piły taśmowej półautomatycznej do cięcia stali, samochodu ciężarowego. Zakupy inwestycyjne pozwoliły na wzrost zdolności produkcyjnych firmy i poszerzenie oferty produktowej. Dzięki inwestycji zwiększyło się zatrudnienie. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju firmy i przyniosła wzrost dochodowości i rentowności produkcji.

20 18 Województwo Mazowieckie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Zakup koparko ładowarki. Pomiechówek ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. nie tylko na terenach pobliskich, lecz również na budowach oddalonych od miejsca siedziby firmy. Maszyna wykorzystywana jest do różnego rodzaju robót budowlanych, niwelacji terenów zielonych, jak również wykonywania odwodnień. Dzięki realizacji projektu możliwe było zatrudnienie pracownika. W ramach projektu zakupiona została koparko - ładowarka w celu zwiększenia oferty usług i zwiększenia dochodu firmy. Zakup nowej maszyny pozwolił na wykonywanie większej ilości zamówień w krótszym czasie, a co za tym idzie firma stała się konkurencyjna w stosunku do firm świadczących podobne usługi. Zakup nowoczesnej maszyny znacząco usprawnił działalność firmy. Dzięki zakupowi możliwe jest świadczenie usług budowlanych

21 Województwo Zakup maszyn i urządzeń. Mazowieckie Nasielsk ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie cięcia, formowania i wykańczania kamienia. Zakup nowoczesnych maszyn znacząco usprawnił działalność przedsiębiorstwa, przyczynił się do wzrostu wydajności produkcji oraz zwiększenia zatrudnienia. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 19 W ramach projektu zakupiono maszyny do obróbki kamienia: piłę jednosuportową z panelem dotykowym do cięcia i formatowania płyt o maksymalnych wymiarach 3 x 3 m i grubościach zależnie od średnicy dysku i mocy silnika głównego oraz wielofunkcyjną maszynę kolanową przeznaczoną do frezowania, szlifowania i wiercenia płyt o grubości do 300 mm z kamienia naturalnego (granit, marmur, piaskowiec) oraz konglomeratu.

22 20 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Województwo Podkarpackie Solina ,82 zł ,82 zł ,75 zł Zakup wyposażenia oraz wprowadzenie nowej usługi w Galicyjskim Gospodarstwie Gościnnym Zajazd Karino. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do kompleksu odnowy biologicznej, meble do gabinetu masażu, gabinetu kosmetycznego oraz pokoju relaksu. Zakupione wyposażenie to m.in. kombajn kosmetyczny, dwukomorowy podgrzewacz wosku, urządzenie do abrazji naskórka, lampa lupa. Dzięki realizacji projektu w gabinecie odnowy biologicznej istnieje możliwość przeprowadzenia wielu zabiegów wpływajacych korzystnie na ciało, w tym zabiegów służących walce z nadwagą u kobiet i mężczyzn. W wyniku realizacji projektu zatrudniona została jedna osoba.

23 Województwo Wielkopolskie Śrem ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup urządzeń oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie profilaktyki i leczenia chorób koni. narkozy, zestaw do endoskopii wraz z akcesoriami, zestaw do artroskopii, zestaw do sterylizacji, autoklaw, tarnik elektryczny z rozwieraczem, zestaw do USG, kontener do przechowywania nasienia. Zakup w/w urządzeń przyczynił się do podniesienia konkurencyjności firmy. Zakup specjalistycznego wyposażenia stworzył możliwość rozszerzenia zakresu świadczonych usług weterynaryjnych na najwyższym poziomie. Realizacja inwestycji przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 21 W ramach projektu dokonano zakupu urządzeń do gabinetu weterynaryjnego: wyposażenie laboratorium - urządzenia do hematologii, biochemii i mikrobiologii, zestaw do radiografii cyfrowej, aparat do rtg, zestaw do

24 22 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Województwo Dolnośląskie Podgórzyn ,93 zł ,50 zł ,12 zł Zakup wyposażenia i przebudowa obiektu Dwór Korona Karkonoszy. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelowe i gastronomiczne. W ramach projektu wykonane zostały prace budowlane części hotelowej, gastronomicznej oraz zakupiono wyposażenie. W ramach usług hotelarskich do dyspozycji gości przeznaczono 23 pokoje, w tym 12 pokoi dwuosobowych, 3 apartamenty dla 2-4 osób, 5 saloników dla 3 osób, 1 pokój trzyosobowy, 1 pokój czteroosobowy, 1 pokój szescioosobowy. W ramach usług gastronomicznych do dyspozycji jest restauracja dla 110 osób oraz dodatkowe miejsca gastronomiczne: salon dla panów, kawiarnia/cukiernia z biblioteką, pub, ogródek letni. Ponadto w obiekcie znajduje się sala szkoleniowa dla 60 osób. Realizacja projektu przyczyniła się do utworzenia miejsc pracy.

25 Województwo Zakup maszyn i urządzeń. Pomorskie Pruszcz Gdański ,00 zł ,50 zł ,12 zł Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji dzianin. W ramach projektu zakupiono maszyny do produkcji przędz fantazyjnych wraz z maszyną WKM 25 do produkcji szalików, sieci i taśm. Ponadto zakupiono 2 samochody dostawcze. Dzięki realizacji projektu możliwe było zwiększenie i usprawnienie dotychczasowej produkcji oraz poszerzenie oferowanego asortymentu. Wyposażenie przedsiębiorstwa w nowoczesne maszyny i urządzenia usprawniające jego funkcjonowanie wpłynęło na podwyższenie konkurencyjności usług, utworzenie miejsc pracy oraz bezpieczeństwo pracy. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 23

26 24 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Województwo Małopolskie Świątniki Górne ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wyposażenie przedszkola i utworzenie nowych miejsc pracy. Predsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opieki nad dziećmi. W ramach projektu wyposażono polsko-angielskie przedszkole artystyczne tj. cztery sale, jadalnię, łazienkę, biuro, plac zabaw, wykonano wjazd i ogrodzenie (meble, klamki, karnisze i rolety, zabawki, książki, monitoring, sprzęt komputerowy, ręczniki, lustro). Dzieki realizacji projektu utworzono nowe miejsca pracy na terenie wiejskim i ułatwiono dostęp do atrakcyjnych zajęć przedszkolnych dla dzieci z obszarów wiejskich.

27 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 25

28 26 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Województwo Małopolskie Biecz ,00 zł ,50 zł ,37 zł Przebudowa piekarni na gabinety rehabilitacyjne oraz zakup wyposażenia. Przedsiębiorca prowadzący działalność z zakresie fizjoterapii. W ramach projektu przebudowano i zaadaptowano piekarnię na gabinety rehabilitacyjne. Wykonane zostały prace budowlane, kanalizacyjne, elektryka oraz zakupiono specjalistyczne wyposażenie (stoły do masażu, leżanka, stół do terapii manualnej, zestaw do laseroterapii, aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękami combo, aparat do terapii polem magnetycznym, aparat do krioterapii, dodatkowy zbiornik na ciekły azot, aparat do terapii uciskowej, lampa solux na statywie, urządzenie do masażu, kabina Ugul z osprzętem w tym stół rehabilitacyjny, tablica do ćwiczeń manualnych ręki z oporem, rotory do kończyn górnych, rotory do kończyn dolnych, rowerek treningowy, bieżnia treningowa, urządzenie standingmate, taborety, komplet mebli do recepcji, komplet mebli do poczekalni, zestaw komputerowy). Dzieki realizacji projektu utworzone zostały nowe miejsca pracy na terenie wiejskim oraz ułatwiono dostęp do nowoczesnych i skutecznych metod rehabilitacji.

29 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 27

30 28 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Województwo Podkarpackie Radymno ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozbudowa parku rozrywki dla dzieci i młodzieży oraz zwiększanie możliwości firmy w organizacji imprez plenerowych. W ramach projektu rozbudowany został park rozrywki dla dzieci i młodzieży oraz zwiększone zostały możliwości przedsiębiorstwa w organizacji imprez plenerowych. Zrealizowany projekt przycznił się do wzrostu dochodu oraz zwiększenia poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie dzięki zakupowi nowych środków trwałych takich jak: byk rodeo, mobilne bungee, zamek grzybek wraz z suchym basenem, air hokey, zjeżdżalnia Rybka połykacz, zbijak dla dzieci. W wyniku realizacji inwestycji została zatrudniona jedna osoba. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wesołych miasteczek.

31 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 29

32

33 OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludości wiejskiej

34 32 Województwo Dolnośląskie PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDOŚCI WIEJSKIEJ Mietków ,07 zł ,61 zł ,46 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz remont i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mietkowie. Mietków. W ramach projektu rozbudowano istniejącą oczyszczalnię ścieków o nowoczesne elementy w tym o nowy blok oraz dokonano modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacjyjnej. Realizacja projektu poprawiła infrastrukturę związaną z oczyszczaniem i odprowadzeniem ścieków, usługi na obszarze gminy oraz polepszeniu uległy warunki życia mieszkańców gminy. Projekt jest trwały, wyróżnia się pod względem efektów realizacji oraz osiągniętych wymiernych korzyści dla mieszkańców gminy.

35 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDOŚCI WIEJSKIEJ 33

36 34 Województwo Kujawsko-Pomorskie PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDOŚCI WIEJSKIEJ Kowalewo Pomorskie ,27 zł ,27 zł ,00 zł Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. Kowalewo Pomorskie. W ramach projektu wykonano oświetlenie, które jest połączeniem dwóch systemów: słonecznego i wiatrowego. Źródłem pozyskania energii jest bateria słoneczna i turbina wiatrowa, dzięki czemu lampa zyskuje na autonomiczności, co pozwala na godzin świecenia na dobę. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę zarówno jakości życia mieszkańców, jak i poprawę bezpieczeństwa użytkowników ciągów pieszo-jezdnych na terenie gminy Kowalewo-Pomorskie.

37 Województwo Kujawsko-Pomorskie Radomin ,74 zł ,69 zł ,05 zł Budowa ujęcia wodociągowego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo, gmina Radomin. Radomin. Realizacja operacji polegała na budowie ujęcia wodociągowego oraz przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo w gminie Radomin. W ramach operacji wykonano: roboty budowlane dotyczące budynku stacji, roboty polegające na uporządkowaniu terenu (ogrodzenie, zagospodarowanie terenu, roboty drogowe), roboty instalacyjno montażowe i studniarskie oraz przebudowano istniejącą sieć wodociągową. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy i podniesienia warunków i poziomu życia mieszkańców miejscowości Szczutowo. Budowa infrastruktury technicznej zapewniła mieszkańcom dostęp do jednej z podstawowych usług warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, w tym również wpłynęła na wzrost działalności gospodarczej. PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDOŚCI WIEJSKIEJ 35

38 36 Województwo Lubelskie Zakrzówek ,34 zł ,34 zł ,00 zł Budowa kotłowni opalanej biomasą, budynku magazynu opału oraz sieci ciepłowniczej w miejscowości Zakrzówek. Zakrzówek. W wyniku realizacji projektu powstał obiekt - kotłownia opalana biomasą, budynek magazynu opału oraz sieć ciepłownicza zaopatrująca w energię ciezłą budynek Urzędu Gminy w Zakrzówku, budynek Ośrodka Zdrowia w Zakrzówku, budynki OSP i Wiejskiego Domu Kultury w Zakrzówku oraz budynki i pomieszczenia należące do Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Jutrzenka w Zakrzówku. Moc wytwarzania energii wynosi 900 kw.

39 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDOŚCI WIEJSKIEJ 37

40 38 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Województwo Lubelskie Dołhobyczów ,92 zł ,52 zł ,40 zł Modernizacja hydroforni i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dołhobyczowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze. Dołhobyczów. W ramach projektu wykonano kompleksową modernizację hydroforni z wymianą całej technologii stacji uzdatniania wody, zagospodarowaniem terenu z nasadzeniami zielonymi i wykonaniem utwardzeń. Ponadto przeprowadzono ogólnobudowlane prace remontowe i instalacyjne, przebudowano i ogrodzono ujęcia wody i wymieniono rurociągi technologiczne. Kolejna część projektu objęła wybudowanie kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, włączającego budynki Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie oraz umożliwiającego podłączenie się innych mieszkańców i instytucji z działek położonych w obrębie budowy, do istniejącej sieci. Ostatnim elementem było zwodociągowanie dwóch miejscowości Sulimów i Horodyszcze z podłączeniem do istniejącej hydroforni w Uśmierzu. Zrealizowany projekt poprawił jakość życia ludności wiejskiej.

41 Województwo Lubuskie Nowa Sól ,00 zł ,00 zł ,00 zł Modernizacja instalacji oświetleniowej z zastosowaniem elektrowni fotowoltaicznej na obiektach oświatowych Gminy Nowa Sól. Nowa Sól. W ramach projektu zamontowane zostały w obiektach oświatowych instalacjie fotowoltaiczne, w tym w Zespole Szkół w Lubięcinie, Szkole Podstawowej w Lubieszowie oraz Szkole Podstawowej w Przyborowie zamontowano instalacje fotowoltaiczne o mocy 5 kwh. Na każdym z tych budynków zamontowano po 22 szt. paneli o mocy 230 W każdy, co daje 5,06 kwh. W Publicznym Przedszkolu w Lubięcinie zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 4 kwh. Na budynku zamontowano 18 szt. paneli o mocy 230 W każdy, co daje 4,14 kwh. W budynkach wymieniono sto procent źródła światła na LED. Instalacje poprzez Inwerter zostały podłączone do istniejącej instalacji elektrycznej. W pierwszej kolejności energia elektryczna w budynkach wykorzystywana jest z zamontowanych urządzeń. W przypadku większego zapotrzebowania na prąd lub w dni pochmurne zapotrzebowanie uzupełniane jest z sieci energetycznej zewnętrznej. W obiektach dodatkowo zamontowane zostały instalacje solarne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, w tym w Zespole Szkół w Lubięcinie zamontowano 4 szt. paneli solarnych o pow. 2,27 m 2 każdy oraz dwa wymienniki ciepłej wody o pojemności po 300 l. W Szkole Podstawowej w Przyborowie i Lubieszowie zamontowano po 2 szt. paneli solarnych o pow. 2,27 m 2 każdy oraz po 1 szt wymienników ciepłej wody o pojemności po 300 l. W Publicznym Przeszkolu ze względu na brak powierzchni dachu od strony nasłonecznionej zamontowana została pompa cieplna oraz wymiennik o poj. 300 l. Przedszkole Publiczne w Lubięcinie Szkoła Podstawowa w Lubieszowie Szkoła Podstawowa w Przyborowie Zespół Szkół w Lubięcinie WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU 39

Województwo: Kujawsko-Pomorskie

Województwo: Kujawsko-Pomorskie Województwo: Kujawsko-Pomorskie Województwo: Kujawsko-Pomorskie Gmina: Mogilno Całkowity koszt projektu: 147 180,00 zł Wysokość dofinansowania w ramach RROW: 55 192,50 zł Wkład Beneficjenta: 73 590,00

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 26 listopada 2014 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest największym w kraju i jednym z większych w

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 19.06.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu - projektów beneficjenci,

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY!

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GDZIE i KIM JESTEŚMY? Gmina podmiejska w sąsiedztwie miasta Tarnowa, swoim zasięgiem obejmuje 11 miejscowości Położenie: dolina rzeki Dunajec, w południowym krańcu Kotliny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska w 2012 r. Efekty uzyskane z umów zawartych w 2012 r.

Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska w 2012 r. Efekty uzyskane z umów zawartych w 2012 r. rzeczowe i ekologiczne w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska rzeczowe w dziedzinie Ochrona Powietrza efekty 202 r. docieplenie stropodachu m 2 34.082,3 9.554,7 43.636,84 docieplenie ścian m 2

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Efekty uzyskane z Programów Priorytetowych w dziedzinie Ochrona Powietrza

Efekty uzyskane z Programów Priorytetowych w dziedzinie Ochrona Powietrza Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska w 2014 roku Efekty rzeczowe uzyskane w dziedzinie Ochrona Powietrza zawartych w z umów z lat efekty docieplenie stropodachu/dachu

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Możliwości wsparcia agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24)

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24) LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności 12 09-230 Bielsk (24) 261-54-38 lgd_bielsk@op.pl www.lgdbielsk.pl Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już działalność do aplikowania w ramach następujących działań: Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacyjne Katowice

Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacje w Polsce Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparcia Katowice, 08.12.2016 r. Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Ekoinnowacje w Katowicach podmioty zewnętrzne 3. Ekoinnowacje

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska.

Efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska. rzeczowe i ekologiczne w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska. Tabela nr 1 Przykładowe efekty rzeczowe i ekologiczne w dziedzinie Ochrona Ziemi efekty Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - stan wdrażania Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 2013 Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ARiMR, 30.11.2010 r. 1 (działanie 312) Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet: IV Środowisko i zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Priorytet: IV Środowisko i zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa Poprawa stanu środowiska naturalnego i wzrost atrakcyjności gminy Skórzec poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Na podstawie decyzji Zarządu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW :

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW : Celem jest zrównoważenie rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Co oznacza działalność rozwijana Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek do LGD Umowa z ARiMR INWESTYCJA Co oznacza podejmuje działalność

Bardziej szczegółowo

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Biłgorajska

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Biłgorajska Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Biłgorajska Wniosek nr: złożony przez: Nazwa operacji:. Działanie PROW: - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo