Aurelia Warwasiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aurelia Warwasiewicz"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie Aurelia Warwasiewicz ZGODNOŚĆ OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ UCZNIA TECHNIKUM FRYZJERSKIEGO Z WYBRANYM PRZEZ NIEGO TYPEM KSZTAŁCENIA. STUDIUM PRZYPADKU Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Renaty Wiechnik Warszawa - Lublin 2010

2 Spis treści WSTĘP 3 ROZDZIAŁ 1. PSYCHOLOGICZNE PODST AWY DECYZJI W OBSZARZE EDUKACYJNO-ZAWODOWYM Kategoria osobowości w literaturze przedmiotu Motywacja a wybór zawodu Osobowość zawodowa. Koncepcja J.Hollanda 20 ROZDZIAŁ 2. ZAWÓD FRYZJER. CZYNNOŚCI. WYMAGANIA. MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA I ZATRUDNIENIA Opis zawodu wstępna charakterystyka Zadania i czynności Środowisko pracy Warunki fizyczne Warunki organizacyjne Warunki społeczne Kształcenie Organizacja kształcenia Kryteria przyjęć do szkół fryzjerskich Możliwości kształcenia osób dorosłych Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Szanse zatrudnienia. Płace Wymagania zawodu Wymagania fizyczne i zdrowotne Wymagania w zakresie predyspozycji psychicznych 47 ROZDZIAŁ 3. PROBLEMATYKA, PRZEDMIOT I CEL BADAŃ 49 ROZDZIAŁ 4. PREZENTACJA SYLWETKI MONIKI G. I JEJ ŚRODOWISKA RODZINNEGO 50 ROZDZIAŁ 5. METODY WYKORZYSTANE W BADANIU Pomiar zainteresowań i upodobań Pomiar osobowości zawodowej Pomiar inteligencji praktycznej Pomiar postawy twórczej i zdolności twórczych Wywiad 59 ROZDZIAŁ 6. CHARAKTERYSTYKA PRZEBIEGU BADAŃ 61 ROZDZIAŁ 7. OBRAZ WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNYCH MONIKI G. ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ Zainteresowania, preferencje i upodobania Osobowość zawodowa Inteligencja emocjonalna Cechy osobowościowe w ujęciu Wielkiej Piątki Inteligencja praktyczna Postawa i uzdolnienia twórcze 78 ROZDZIAŁ 8. OCENA ZGODNOŚCI OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ UCZENNICY TECHNIKUM FRYZJERSKIEGO Z WYBRANYM PRZEZ NIĄ TYPEM KSZTAŁCENIA 83 Wykaz literatury cytowanej 88 2

3 WSTĘP Postawy wobec pracy są różnorodne. Jedni traktują ją jedynie jako źródło utrzymania, inni jako sposób zdobycia środków na urzeczywistnienie planów i marzeń, inni jeszcze uważają, że praca stwarza możliwości doskonalenia się i samorealizacji. Są i tacy, dla których praca to służenie innym. Praca nie powinna być celem samym w sobie. Człowiek ma w życiu wiele misji do spełnienia. Nie wolno dopuścić do twego, by stał się jedynie automatem do robienia pieniędzy. Praca jest jedną z form aktywności człowieka. Każdy z nas musi pracować, by w pełni realizować swoje człowieczeństwo. Żeby mówić o wszechstronnym rozwoju, trzeba mieć nie tylko udaną rodzinę, dobre kontakty z otoczeniem, grupę oddanych przyjaciół, trzeba też mieć zajęcie, które sprawia nam satysfakcje i zapewnia niezależność finansową, a także umożliwia realizację swoich zdolności i twórcze wyrażanie siebie. Wielu ludzi, którzy utracili możliwość zarobkowania, czuje się źle, nawet, jeśli zwolnienie nastąpiło nie z ich winy. Często uważają to za osobistą klęskę, wielką życiową tragedię. Nie potrafią aktywnie poszukiwać pracy. Nie próbują inaczej układać sobie życia. Uważają się za niepełnowartościowych. Sądzą, że znaleźli się poza społeczeństwem. Brak pracy demoralizuje środowisko, stwarza różne zagrożenia, jak nadużycie alkoholu, zaniedbywanie rodziny, kradzieże, rozboje (Czarnecki, 1985). Obserwacja życia codziennego wskazuje, że nie wszyscy są zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy. Spotykamy ludzi, którzy nie znoszą swojej profesji, robią to, do czego nie mają zdolności i czego po prostu nie lubią. Czy można temu zaradzić? Jak dobrze wybrać przyszłość? Jak pomóc młodemu człowiekowi, by zdecydował w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych realiów? Te pytania od lat towarzyszą pedagogom, wychowawcom, rodzicom. Dziś nabierają wyjątkowego znaczenia. W związku z pojawieniem się problemu bezrobocia i wciąż rosnącym tempem życia nikogo nie stać na przypadkowe wybory zarówno z względów ekonomicznych (koszty edukacji i przekwalifikowania), jak i z uwagi na wysokie koszty emocjonalne (frustracja, niezadowolenie, brak pewności siebie i poczucia własnej wartości). Wielu uczniów decyduje o swoim życiu zawodowym w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Z tego też powodu istnieje potrzeba działań profilaktycznych w tej dziedzinie, do których należy np. organizowanie odpowiednich lekcji w gimnazjach i liceach. Młodzież kończąca te szkoły, musi podjąć decyzję dotyczącą kształcenia 3

4 ukierunkowanego na określony zawód. Aby maksymalnie zaktywizować ucznia do udziału w tym procesie, należy zaproponować mu: poznanie siebie, poznanie zawodu, poznanie ścieżek realizacji czyli możliwości zdobywania zawodu. Poznanie siebie w aspekcie wyboru zawodu dotyczy zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, umiejętności, mocnych i słabych stron. Poznanie zawodu to gromadzenie informacji o środowisku pracy, zadaniach, czynnościach, narzędziach pracy, stanowiskach czy wreszcie możliwościach zatrudnienia (Gurycka, 1978). Podjęcie decyzji o wyborze określonego zawodu, często na całe życie, staje się dla człowieka poważnym problemem. Wymaga ono wielu przemyśleń, angażuje w poważnym stopniu potrzeby jednostki, czyli odczuwane przez nią braki przedmiotowe (potrzeby określonych rzeczy) i funkcjonalne (potrzeby określonego rodzaju działań). Najskuteczniejszym i społecznie aprobowanym sposobem zaspokajania wielu potrzeb jest praca i zawód. Praca dlatego, że jest źródłem dochodów, organizacji czasu, płaszczyzną kontaktów społecznych, zadowolenia, samorealizacji, a zawód ponieważ jest źródłem poczucia tożsamości, poczucia jakości życia, identyfikacji z rolą społeczną. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bo podjęcie jej pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Trafnie wybrany zawód, przynosi osobie zadowolenie i sukcesy. Zawód wybrany nietrafnie prowadzi do zniechęcenia i niezadowolenia, a praca w nim staje się udręką. Należy pamiętać, że nie istnieje jedyny właściwy zawód. Można czerpać satysfakcję z wykonywania kilku zawodów. Wiele osób nie wykonuje tego samego zawodu przez całe życie, często musi się przekwalifikować, ponieważ zmienia się i rozwija, co wpływa na charakter i hierarchię ich potrzeb (Jantura, 1994). Praca jest jedną z sił napędowych życia i motywów działania człowieka. Wykonywanie zawodu coraz częściej przekształca się ze środków zarobkowania w działalność osobistą, stanowiącą wyraz zainteresowań i potrzeb człowieka, daje szanse rozwijania twórczych postaw ludzi. Dokonanie właściwych wyborów wydaje się być kluczem do rozwijania kariery zawodowej. Wybranie właściwego zawodu warte jest czasu i wysiłku. Decyzję o wyborze zawodu trzeba podjąć samodzielnie. Nauczyciele, rodzice czy przyjaciele mogą tylko pomóc. Niniejsza praca to studium przypadku. Koncentruje się na uczennicy technikum fryzjerskiego. Podejmuje próbę oceny zgodności jej osobowości zawodowej z wybranym przez nią typem kształcenia. 4

5 Praca składa się z 8 rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia psychologiczne podstawy podejmowania decyzji w obszarze edukacyjno zawodowym (omawiana jest tu przede wszystkim problematyka osobowości, w tym również osobowości zawodowej). Rozdział drugi przedstawia charakterystykę zawodu fryzjera (zadania, czynności, specyficzne cechy tego środowisko pracy, możliwości kształcenia w tym zawodzie, a także szanse zatrudnienia, płace oraz wymagania, jakie ten zwód stawia osobom decydującym się na jego podjęcie). Pozostałe rozdziały pracy mają już charakter metodologiczno-empiryczny. Prezentują problematykę pracy (rozdział 3), przedstawią sylwetkę badanej uczennicy (rozdział 4), metody zastosowane w badaniach własnych i organizację badań (rozdział 5 i 6) oraz analizę i interpretację uzyskanych wyników (rozdział 7 i 8). 5

6 ROZDZIAŁ 1. PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY DECYZJI W OBSZARZE EDUKACYJNO-ZAWODOWYM 1.1. Kategoria osobowości w literaturze przedmiotu Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens mówi, że praca jest dobrem człowieka dobrem jego społeczeństwa - nierozerwalnie związana z naturą rozumną człowieka. Praca rozumiana jest jako wartość uniwersalna, dzięki której powstają i funkcjonują wszystkie inne wartości. Stanowi więc ona podstawowy miernik wartości człowieka. Wartość pracy określać należy nie ze względu na rodzaj wykonywanych czynności, ale z uwagi na fakt, że ten kto ją wykonuje, jest osobą, praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Należy dążyć do wytworzenia u człowieka pracy wrażliwości, w odniesieniu do każdego zjawiska, w każdym kontakcie z rzeczywistością (za: Furmanek, 1998, s.143). Praca stanowi integralną część życia ludzkiego. Wpływa na nasze zachowanie, kształtuje charakter oraz osobowość. Jest bardzo ważną wartością w życiu każdego człowieka. Uszlachetnia, poszerza wiedzę i umiejętności. Dlatego też istotne jest, aby dawała zadowolenie i satysfakcję, co jest możliwe dzięki odpowiedniemu dopasowaniu zawodu do konkretnego człowieka, do jego osobowości. Pojęcie osobowości jest powszechnie używane. Przy jego pomocy opisuje się spójny i w miarę stabilny zespół cech danego człowieka. Można użyć tego terminu także do podkreślenia różnic pomiędzy ludźmi. Pokrewne obiegowemu pojmowaniu osobowości są też pojęcia charakteru i temperamentu (Strelau i Zawadzki, 2008). Oto kilka możliwych sposobów pojmowania tego, czym jest osobowość: o formą różnic indywidualnych, o systemem stałych cech, o rodzajem związku człowieka ze światem (teorie relacyjne), o konfiguracją bodźców i reakcji (teorie behawiorystyczne), o funkcją sił dynamicznych: potrzeb i popędów (teorie psychoanalityczne), centralnym systemem regulacji i integracji (Furmanek, 1998). Dla niniejszej pracy ważne jest ujęcie pierwsze (osobowość formą różnic indywidualnych). Dokonuje ono opisu cech pojedynczego człowieka odróżniających go od innych ludzi. Takie ujęcie spotyka się najczęściej u badaczy zajmujących się konstruowaniem testów psychologicznych. W ich założeniu testy służą do opisu 6

7 osobowości, diagnostyki jej zaburzeń oraz przewidywania zachowań w różnych sytuacjach, takich jak np. przydatność kandydata na stanowisko pracy. Dobrym przykładem może być teoria H.Eysenka (1970; za: Augustynek, 2008, s.125), który za pomocą analizy czynnikowej poszukiwał istotnych dla osobowości czynników. Nie ograniczył się on na ich prostym opisie, ale podjął też próbę wyjaśnienia przyczyn ich zróżnicowania. Autor ten opisuje osobowość jako hierarchiczną (pionową) organizację obejmującą następujące poziomy: o specyficznych reakcji (skojarzenia bodźca i reakcji). Kształtują się one na bazie wrodzonych reakcji na bodźce, wzbogaconych o efekty uczenia się zachodzącego w toku życia, o reakcji nawykowych (odruchowe reakcje bezwarunkowe i warunkowe oparte o mechanizmy warunkowania klasycznego i instrumentalnego), o cech (np. towarzyskość, dominacja, asertywność, aktywność, ruchliwość), o typu ( np.intro-ekstrawersja). Natomiast w poziomej analizie struktury osobowości wyróżnia następujące jej wymiary: o introwersja-ekstrawersja, o neurotyzm, o psychotyzm, o zdolności. Inni autorzy zauważają większe zróżnicowanie struktury osobowości człowieka i lokalizują w niej i inne wymiary, takie jak: zainteresowania, struktura potrzeb, system wartości, aspiracje, obraz własnej osoby, w tym samoocena (Augustynek, 2008). Według Modelu tzw. Wielkiej Piątki osobowość człowieka można w zasadzie opisać za pomocą pięciu czynników: ekstrawersji, neurotyzmu, ugodowości, sumienności i otwartości na doświadczenia (za: Pervin i John, 2002; Strelau i Zawadzki, 2008). Poniżej zostanie zaprezentowana krótka charakterystyka tych najbardziej znanych wymiarów osobowościowych. H.J.Eysenck (za: Bąbel, 2005a) uznał ekstrawersję za jeden z trzech głównych czynników osobowości, obok neurotyczności i psychotyczności. Do składników ekstrawersji badacz osobowości zaliczył: - towarzyskość, 7

8 - żywość, - aktywność, - asertywność, - poszukiwanie doznań, - beztroskę, - dominację, - wybuchowość, - śmiałość. Introwertyk to człowiek pesymistyczny, cichy, skromny, zorientowany na samego siebie. Stara się izolować od innych ludzi. Źle toleruje zmiany, a jeżeli one zachodzą, z trudem się do nich przystosowuje. Jest typem samotnika. Emocje powstają u niego wolno, ale i rozładowują się z trudem. Introwertyk stara się ukrywać przeżywane emocje. W pracy jest skrupulatny i drobiazgowy. Raczej pesymistyczny i nieufny wobec innych. Źle się czuje w gronie obcych sobie ludzi. Ekstrawertyk z kolei to osoba towarzyska, rozmowna, aktywna, optymistyczna, zorientowana na innych ludzi, interesująca się światem zewnętrznym. Mająca słaby wgląd w samą siebie. Ekstrawertyk jest towarzyski i optymistyczny, lubi pracę urozmaiconą, łatwo przystosowuje się do zmian. Nie jest skrupulatny ani drobiazgowy. Często jego reakcje są wybuchowe, ale emocje w nim nie zalegają. Dobrze się czuje nawet wśród obcych sobie ludzi. Chętnie podejmuje się ról kierowniczych (za: Augustynek, 2008). Szacuje się, że ekstrawersja jest odziedziczana w około 40%. Ten sam poziom stymulacji bardziej pobudza introwertyków, zaś ekstrawertycy potrzebują silniejszych bodźców, żeby osiągnąć poziom pobudzenia, tak jak introwertycy. Nowsze badania wskazują zaś, że poziom pobudzenia zależy od pory dnia. Introwertycy są bardziej pobudzeni rano, ekstrawertycy wieczorem. Według teorii Eysencka (za: Bąbel, 2005a) różnice w zakresie pobudzania i hamowania decydują o odmiennym funkcjonowaniu ekstrawertyków i introwertyków. Możemy wyróżnić w tym zakresie 4 podstawowe różnice: 1. Introwertycy mają niższy próg wrażliwości, cechuje ich większa czujność łatwiej dostrzegają i reagują na niewielkie lub sporadyczne zmiany bodźców. Dlatego są dokładniejsi, podatniejsi na odczuwanie bólu, a hałas przeszkadza im bardziej. 2. Do osiągnięcia optymalnego poziomu pobudzenia ekstrawertycy potrzebują więcej stymulacji niż introwertycy, dlatego funkcjonują sprawniej w warunkach silnej 8

9 stymulacji, np. pod presją czasu. Pobudzenie pomaga ekstrawertykom, introwertykom przeszkadza (oni są ostrożniejsi w działaniu, powolniejsi i szybciej się męczą). 3. Słabe bodźce wywołują pozytywne emocje u introwertyków, a negatywne u ekstrawertyków; zaś silne bodźce wzbudzają negatywne odczucia u introwertyków, a pozytywne u ekstrawertyków. Ekstrawertycy: - poszukują stymulacji, - dążą do licznych interakcji społecznych, - prędzej wybierają pracę wymagającą licznych kontaktów społecznych, - częściej pełnią funkcje kierowniczą. Introwertycy: - unikają stymulacji, - unikają interakcji społecznych, - wybierają pracę spokojną. 4. Introwertycy są bardziej podatni na warunkowanie. Prawdopodobnie, dlatego mają niezależnie od wieku wyższe wyniki w nauce, zwłaszcza w trudniejszych przedmiotach. Łatwiej przyswajają sobie zasady współżycia społecznego i przez to są mniej skłonni do przestępstw. Obecnie uważa się, że introwertycy są bardziej podatni na warunkowanie wtedy, gdy działają na nich bodźce negatywne (kary), natomiast ekstrawertycy wtedy, gdy działają na nich na bodźce pozytywne (nagrody). Neurotyzm to kolejny wymiar osobowościowy w ujęciu H.Eysencka. Jest wymiarem chwiejności emocjonalnej. Jest przedziałem od pełnego zrównoważenia, łatwości odprężenia i odreagowywania się, pewności siebie, dużej odporności na stres, adekwatności reakcji emocjonalnej do sytuacji zewnętrznej aż do wysokiej pobudliwości psychicznej, braku pewności siebie, małej odporności na stres, lęku, także zaburzeń nerwicowych (za: Augustynek, 2008). Według Eysencka neurotyczność, zwana też emocjonalnością lub wrażliwością emocjonalną, składa się z takich cech, jak: lękliwość, represyjność, poczucie winy, niska samoocena, napięcie, irracjonalność, płochliwość, markotność i emocjonalność. Typowy neurotyk stale czymś się martwi, łatwo ulega nastrojom, często bywa przygnębiony. Skarży się na ciągłe kłopoty. Swoje myślenie koncentruje na sprawach, które mogą się nie powieść, co wzbudza w nim silny lęk. Niepokojem reaguje na zmiany i nowe sytuacje. Cechuje go nadmierna emocjonalność silnie reaguje emocjonalnie i z trudem wraca do równowagi. W związku z tym nierzadko zachowuje 9

10 się w sposób irracjonalny i sztywny. Ma też poczucie niższości. Jest nieśmiały i drażliwy. Łatwo go zranić. Krytykę bierze sobie do serca i głęboko przeżywa porażki. Wykazuje małą odporność na stres, posiada skłonność do kryzysów i załamań nerwowych. Często popada w depresję i cierpi na bezsenność. Miewa problemy z koncentracją uwagi i różne dolegliwości zdrowotne (zwłaszcza bóle głowy i żołądka). Nadmierna emocjonalność przejawia się także we wrażliwości na krzywdę i cierpienie, ale również na szczęście i radość innych ludzi. Natomiast osoba stabilna słabo reaguje emocjonalnie i szybko wraca do równowagi. Jest spokojna, zrównoważona, opanowana i nie martwi się nadmiernie. Neurotycy są skłonni do: - irracjonalnych pomysłów, - mają trudności w kontrolowaniu swoich popędów, - mają trudności w radzeniu sobie ze stresem, - reagują silnie lękiem i napięciem, - nadmiernie się martwią, łatwo się zniechęcają i załamują się w trudnych sytuacjach, - często odczuwają gniew irytacją i wrogość, - mają niskie poczucie własnej wartości, - tendencję do doświadczania poczucia winy, smutku, bezradności i samotności, - są nieśmiali i zmieszani w obecności innych ludzi. Natomiast osoby o niskiej neurotyczności cechuje stabilność emocjonalna. Potrafią radzić sobie ze stresem bez doświadczania obaw, napięć i rozdrażnienia (za: Bąbel, 2005 b). Kolejnym ważnym wymiarem osobowościowym w ujęciu Wielkiej Piątki jest wymiar ugodowości. Obejmuje on takie składniki jak: - zaufanie, - prostolinijność, - altruizm, - ustępliwość, - skromność, - tendencja do rozczulania się. Na poziomie poznawczym przejawia się on jako zaufanie lub brak zaufania do ludzi, na emocjonalnym jako wrażliwość albo obojętność na sprawy innych, na behawioralnym jako tendencja do współpracy lub rywalizacji. 10

11 Ludzie ugodowi są szczerzy i prostoduszni. Koncentrują się na potrzebach innych osób i przejawiają chęć niesienia im pomocy. Mają realistyczny stosunek do siebie, nie faworyzują swojej osoby. Są uczuciowi i sympatyczni dla innych. Osoby o niskiej ugodowości są w opiniach na temat cudzych intencji sceptyczne, a nawet cyniczne. Uważają, że ludzie mogą być nieuczciwi i niebezpieczni. Są egocentryczne. Mają tendencję do manipulowania innymi. W sytuacji konfliktu są agresywne i nastawione rywalizacyjnie. Cechuje je przeświadczenie o własnej wyższości, mają tendencje narcystyczne. W kontaktach z innymi są racjonalne i rzeczowe, a nawet oschłe, nie są wrażliwe na ludzkie problemy. Oba skrajne bieguny ugodowości mogą wiązać się z zachowaniami patologicznymi. Ludzie nadmiernie ugodowi miewają osobowość uzależnioną zaś u ludzi skrajnie mało ugodowych pojawiają się tendencje aspołeczne, narcyzm i zaburzenia paranoidalne. Wymiar ugodowości pojawia się w dzieciństwie. Dzieci o niskiej ugodowości mają problemy z koncentracją i są bardziej nieposłuszne, dostają gorsze stopnie w szkole. Na podstawie poziomu ugodowości dziecka można przewidzieć jego umiejętność współpracy i nawiązywania przyjaźni, poziom akceptacji przez rówieśników, zagrożenie bycia ofiarą znęcania się kolegów oraz zachowanie przestępcze. Dzieci o wysokim poziomie ugodowości skłonne są do ulegania, wycofywania się z sytuacji konfliktowych i angażowania osób trzecich do rozwiązania sporu. Dzieci mało ugodowe wybierają groźby, zniewagi, manipulowanie i rozwiązanie siłowe. Wymiar ugodowości bierze się również pod uwagę przy ocenie kandydata na dane stanowisko, które wymaga wspólnych działań, kontaktu z ludźmi (za: Bąbel, 2005 c). Kolejny wymiar osobowości to otwartość na doświadczenia. W skład otwartości na doświadczenie wchodzi 6 czynników: - wyobraźnia, - estetyka, - uczucia, - działania, - idee, - wartości. 11

12 Ludzie otwarci chętnie poszukują nowych doznań życiowych, w każdym starają się dostrzec jakąś dobrą stronę i są tolerancyjni wobec nowości. Ciekawią ich zjawiska świata zewnętrznego i wewnętrznego. Lubią fantazjować, mają żywą i twórczą wyobraźnię oraz dużą wrażliwość estetyczną. Interesują się sztuką, są otwarci na stany emocjonalne innych osób. Osoby otwarte są bardziej twórcze. Ludzie otwarci częściej wybierają zawody wymagające kreatywności, pracy badawczej i intelektualnej, a także efektywniej przyuczają się do nowej pracy. Osoby otwarte na doświadczenie poszukują nowych idei społecznych, politycznych i etycznych. Są niezależne w sądach i lubią kwestionować autorytety. Osoby zamknięte zaś są konwencjonalne w działaniu i konformistyczne, dogmatyczne i skłonne do autorytaryzmu (za: Bąbel, 2005 e). Sumienność charakteryzuje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel, inaczej mówiąc, opisuje stosunek człowieka do pracy (za: Bąbel, 2005 d). W literaturze przedmiotu wiele uwagi poświęca się zdolnościom. Zdolności to obszar odnoszony najczęściej do intelektualnego sposobu funkcjonowania jednostki. Obejmują one predyspozycje do ponadprzeciętnego wykonywania określonych czynności. Wyróżnia się zdolności ogólne (inteligencja, spostrzegawczość, wyobraźnia, zręczność) i specjalne (matematyczne, językowe, plastyczne, muzyczne, techniczne, sportowe, organizacyjne). Zdolności spełniają ważną rolę w życiu człowieka. Decydują o powodzeniach bądź niepowodzeniach, o efektach aktywności ucznia w szkole, o umiejętności organizowania nauki, pracy, wypoczynku, o sukcesach i zadowoleniu z wykonywanej pracy. Stanowią one warunek istotny przy wyborze zawodu (Augustynek, 2008). Określone cechy intelektualne współwystępują z innymi, lokalizowanymi w obszarze motywacyjnym. Badania M. Tyszkowej (1990) ujawniły różnice w hierarchii wartości młodzieży o wysokim i przeciętnym poziomie zdolności umysłowych. Okazało się, że młodzież zdolna na pierwszym miejscu stawia te wartości, które mają znaczenie dla samorealizacji przez własną aktywność, twórczą pracę, a uczniowie przeciętnie zdolni związki z innymi ludźmi. Rozwój własnej osobowości usuwają na plan dalszy. Różne są także ich wybory celów życiowych, marzenia o przyszłości i drogi do ich osiągnięcia. W ostatnim czasie (od lat dziewięćdziesiątych XX wieku) niezwykłe zainteresowanie psychologów wzbudza wymiar tzw. inteligencji emocjonalnej. Można wyróżnić dwa najpopularniejsze sposoby ujmowania inteligencji emocjonalnej. 12

13 Pierwszy z nich to model zdolnościowy (ability model), autorstwa J.D.Mayera, P.Saloveya i D.R.Caruso, zaś drugi to tzw. modele mieszane (mixed models) propagowane przez D.Golemana a czy też R.Bar-On a (za: Śmieja i Orzechowski, 2008). Pierwsze podejście określa inteligencję emocjonalną jako zdolność do rozumienia własnych i cudzych uczuć oraz do wykorzystywania własnych emocji w myśleniu i działaniu. Badacze ograniczyli zakres zdolności wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej do: umiejętności właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, umiejętności dostępu do uczuć, zdolności ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, umiejętności rozumienia emocji i zrozumienia wiedzy emocjonalnej, oraz umiejętności regulowania emocji tak, by wspomagać rozwój emocjonalny i intelektualny (Mayer i Salovey, 1999, s.34). Do drugiego nurtu teoretycznego należy model inteligencji emocjonalnej stworzony przez D.Golemana. Początkowo uważał on, że na inteligencję emocjonalną składa się samokontrola, wytrwałość, zapał, a także zdolność do motywowania się. W późniejszych pracach przedstawia już pięć głównych kompetencji emocjonalnych. Są to: - samoświadomość, warunkująca wiedzę o własnych doznaniach, preferencjach i możliwościach; - motywowanie się do działania, dokonujące się dzięki konstruktywnemu wykorzystaniu emocji; - samoregulacja, oznaczająca panowanie nad emocjami, - umiejętności społeczne, określane jako umiejętności wzbudzania pożądanych reakcji u innych osób; - empatia, czyli rozpoznawanie stanów i potrzeb innych ludzi (Goleman, 1997). Kolejny obszar cech osobowościowych związany jest ze zjawiskiem twórczości. Twórczość jest pojęciem wieloznacznym. Jest obiektem zainteresowań wielu dyscyplin naukowych: psychologii, pedagogiki, filozofii, antropologii i nauk o poznaniu. Z tego też powodu jest ono rozpatrywane z wielu perspektyw. T. Kocowski (1991) mówi o aktywności potencjalnie twórczej, którą określa jako aktywność nieprowadzącą wprawdzie do znamienitego dzieła, jednak zawierającą typowe składniki procesu twórczego, na przykład przeformułowanie problemu, nietypowe skojarzenia. Wprowadza również pojęcie kreatywności, którą określa jako indywidualną cechę polegającą na zdolności do wytwarzania nowych pomysłów. 13

14 Związana jest ona z procesami motywacyjnymi i cechami osobowości. Talent twórczy natomiast określa się jako kompleks cech indywidualnych, dzięki którym człowiek jest w stanie tworzyć wartościowe dzieło, o ile nie podlega wpływowi czynników przeciwdziałających twórczości. W badaniach osób twórczych dostrzega się różnice w indywidualnych cechach, szczególnie w zakresie cech osobowości oraz funkcjonowania poznawczego. Rozważając problematykę funkcjonowania poznawczego, zwraca się uwagę na styl poznawczy, który dotyczy sposobów podchodzenia do problemów poznawczych, nie natomiast stopnia efektywności ich rozwiązywania (Matczak, 1982). Twierdzi się, że osoby twórcze są bardziej refleksyjne niż impulsywne. Refleksyjność wiąże się z aktywnym, ukierunkowanym i kontrolowanym poszukiwaniem informacji, natomiast osoby impulsywne preferują szybkie, lecz błędne odpowiedzi na poszukiwane problemy (Nęcka, 2001). Na uwagę zasługuje rozróżnienie pomiędzy intuicyjnym a racjonalnym stylem myślenia. Racjonalne przetwarzanie informacji jest myśleniem liniowym, przyczynowo - skutkowym, którego wynik znajduje uzasadnienie w przesłankach, a sytuacja problemowa i pomysły wiążą się z analitycznym opracowaniem. Jest ono związane z nasileniem procesów kontroli, które polegają na porównywaniu efektów kolejnych operacji ze standardami, oraz z intensywną uwagą o dużej głębi i wąskim zakresie. Intuicji sprzyja natomiast relatywnie niski udział samokontroli, związany z uwagą ekstensywną o szerokim zakresie i małej głębi. Oznacza to równocześnie ujmowanie szerokiego pola danych, jednak przetwarzanie odbywa się w sposób bardziej powierzchowny (zmysłowy). W wielu badaniach wykazano, że osoby twórcze charakteryzują się upodobaniem do intuicyjnego stylu myślenia, jednak styl ten nie ma monopolu na twórczość (Kolańczyk i Świerzyński,1995). S.Popek (2001) zwraca uwagę na występowanie u ludzi twórczych ponadprzeciętnych uzdolnień poznawczych, do których należą między innymi: wysoki poziom uzdolnień do percepcji otaczającego świata, specyficzne właściwości uwagi, specyficzne właściwości pamięci, ponadprzeciętny poziom inteligencji, bogata wyobraźnia i intuicja twórcza. Indywidualność osoby twórczej nie ogranicza się do sfery intelektu, obejmuje również emocjonalność, systemy motywacyjne i relacje z innymi ludźmi. Osobowość twórczą można opisać według trzech grup cech, odpowiadających trzem 14

15 osobowościowym mechanizmom tworzenia. Są to cechy związane z otwartością, niezależnością i wytrwałością (Nęcka, 2001). Otwartość dotyczy łatwości asymilowania nowych informacji, niezależnie od ich chwilowej przydatności, wiarygodności czy niesprzeczności z już posiadanymi informacjami. Według pięcioczynnikowego modelu osobowości otwartość nazywana bywa czynnikiem kultury i oznacza ciekawość intelektualną, zainteresowania estetyczne, krytyczny stosunek do wyznawanych wartości. Czasem cecha ta przeradza się w silną potrzebę nowości. Przeciwieństwem otwartości jest dogmatyzm, czyli skłonność do przedwczesnego udzielania jedynie słusznej odpowiedzi oraz upodobanie do zdecydowanych sądów. Niezależność oznacza głownie postawę nonkonformizmu i nieulegania naciskowi. Badania wskazują, że osoby twórcze zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym kierują się wewnętrznymi standardami i osobiście ustalonymi celami. Chętnie podważają istniejące normy i kwestionują powszechnie wyznawane wartości, wyznają niekonwencjonalne poglądy i nie starają się ich ukrywać. Nonkonformizm jest istotą twórczości, wiąże się jednak z koniecznością ponoszenia społecznych i emocjonalnych kosztów, szczególnie wtedy, gdy społeczność wywiera presję w kierunku ujednolicenia zachowań swoich członków. Nonkonformizm oznacza także zdolność do akceptowania konfliktów i napięć społecznych (Nęcka, 2001; Popek, 2001). Zdaniem Popka (2001) osoby przejawiające wysoki poziom nonkonformizmu charakteryzują się: o niezależnością, o aktywnością, witalizmem, o elastycznością adaptacyjną, o oryginalnością, o konsekwencją, o odwagą, o dominatywnością, o samoorganizacją, o spontanicznością, o ekspresją, o otwartością, o odpornością, 15

16 o wytrwałością, o odpowiedzialnością, o samokrytycyzmem, o tolerancyjnością, o wysokim poczuciem wartości ja. Nonkonformizm w ujęciu S.Popka (2001) jest istotnym wymiarem postawy twórczej człowieka, a którą składają się oprócz nonkonformizmu cechy określające funkcjonowanie jednostki na poziomie intelektualnym: cechy, które autor określa jako zachowania heurystyczne. Osoby przejawiające tego typu zachowania charakteryzują się: o samodzielnością obserwacji, o pamięcią logiczną, o wyobraźnią twórczą, o myśleniem dywergencyjnym, o uczeniem się rekonstruktywnym, o uczeniem się samodzielnym, o uczeniem się przez zrozumienie, o elastycznością intelektualną, o aktywnością poznawczą, o wysoką refleksyjnością, o samodzielnością intelektualną, o twórczością, o wysoką sprawnością i umiejętnością konstrukcyjną, o twórczością werbalną, o zdolnością techniczną, o uzdolnieniami artystycznymi. Przeciwieństwem postawy twórczej jest postawa odtwórcza, którą opisuje z kolei wymiar konformizmu oraz zachowań algorytmicznych. Osoby konformistyczne to osoby wykazujące się: o zależnością, o pasywnością, o sztywnością adaptacyjną, o stereotypowością, o uległością, 16

17 o słabością, o bojaźliwością, o lękliwością, o podporządkowaniem, o niesamodzielnością, o zahamowalnością, o defensywnością, o słabą odpornością i wytrwałością, o nieodpowiedzialnością, o brakiem krytycyzmu, o nietolerancją, o niskim poczuciem wartości ja. Zachowania algorytmiczne dominują u osób, które charakteryzują się: o spostrzegawczością kierowaną, o pamięcią mechaniczną, o wyobraźnią odtwórczą, o myśleniem konwergencyjnym, o uczeniem się reproduktywnym, o uczeniem się ukierunkowanym, o uczeniem się przez rozumienie, o sztywnością intelektualną, o biernością poznawczą, o niską refleksyjnością, o wdrukowywaniem się, o niską sprawnością i umiejętnością konstrukcyjną, o odtwórczością werbalną, o brakiem pomysłowości technicznej, o brakiem uzdolnień artystycznych (Popek, 2001). Badania osób twórczych wskazują na ich zdolność do długotrwałej, wytężonej pracy i odraczania gratyfikacji. Jednak wytrwałości nie redukuje się jedynie do siły motywów, które sterują aktywnością twórczą, ponieważ nie jest obojętne, jaki typ motywacji dominuje w strukturze osobowościowej człowieka. Osoba motywowana immanentnie cieszy się samą aktywnością twórczą, natomiast osoba motywowana potrzebą osiągnięć czerpie satysfakcję z uzyskanego wyniku. Twierdzi się, że typową 17

18 cechą osobowości ludzi twórczych jest łatwość wzbudzania motywacji samoistnej, w tym autonomicznej motywacji poznawczej, jak również dążenie do osiągnięć, ambicja oraz chęć potwierdzania własnej wartości (Nęcka, (2001). Mówiąc o osobowości, nie sposób pominąć ważnej dla doradztwa personalnego - terminu osobowości zawodowej. Problematyka ta zostanie podjęta w podrozdziale Motywacja a wybór zawodu Motyw jest czymś, co pobudza organizm do działania lub - gdy organizm został już pobudzony - czymś, co podtrzymuje to działanie i nadaje mu kierunek. Motyw jest stanem wewnętrznego napięcia, od którego zależy możliwość i kierunek aktywności organizmu. Motywacją określa się ogół motywów występujących aktualnie u danej jednostki. Może mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny. Motywacja wewnętrzna pobudza do działania, które ma wartość samo w sobie. Motywacja zewnętrzna stanowi zachętę do działania, które jest w jakiś sposób nagradzane lub które pozwala uniknąć kary (Furmanek, 1998). Motywy wyboru zawodu są związane z ogółem przyczyn, które skłoniły człowieka do wyboru określonego zawodu, a wcześniej do wyboru określonego rodzaju szkoły. Decyzja o wyborze zawodu ma zawsze charakter polimotywacyjny. Najczęstszymi motywami wyboru zawodu są: o zainteresowania, o chęć usamodzielnienia się, o wyobrażenia zawodowe, o możliwość uzyskania awansu i zrobienia kariery zawodowej, o łatwość uzyskania pracy, o etykieta roli zawodowej, o prestiż społeczny danego zawodu. W Słowniku Pedagogiki Pracy (1986) klasyfikuje się motywy wyboru zawodu na następujące grupy: o motywy społeczne zainteresowania, o motywy ekonomiczne, o inne motywy. 18

19 Motywy wyboru zawodu zależą od różnych czynników. Do podstawowych zaliczyć należy: o wiek jednostki, o środowisko społeczne, o zawód rodziców, o stopień dojrzałości społecznej i psychicznej jednostki (Furmanek, 1998). Wybór zawodu wiąże się z podjęciem decyzji dotyczącej dalszej, znaczącej części życia człowieka. Powinien więc to być proces realizowany świadomie i w długim czasie. Wybór zawodu uznawany jest za wyraz dojrzałości zawodowej człowieka. Decyzja zawodowa nie jest tylko wynikiem procesów rozwoju ogólnego i zawodowego. Jest ona wynikiem jednocześnie występującego z nimi procesu wychowawczego oraz wartościowania sytuacji, w której dokonywany jest wybór przyszłego zawodu. Świadomy wybór zawodu oznacza, że podejmujący taką decyzję człowiek zdaje sobie sprawę ze społecznego znaczenia danego zawodu, zna, rozumie i pozytywnie ocenia wymagania psychofizyczne zawodu, zna charakterystyczne dla danego zawodu układy zadań zawodowych i wynikające z nich wymagania, w tym konieczne kwalifikacje zawodowe. Sprawdzianem poprawnego wyboru zawodu będzie w przyszłości poziom i zakres identyfikacji z zawodem, zadowolenie z pracy zawodowej i formy więzi społeczno zawodowych (Furmanek, 1998). Wybór zawodu i odnoszenie sukcesów w zawodzie wiąże się między innymi z posiadanymi zainteresowaniami. Człowiek zainteresowany tym, co robi, pracuje znacznie wydajniej, szuka nowych rozwiązań. Praca przynosi mu zadowoleniem, a osiągane sukcesy mobilizują do dalszego rozwoju zawodowego. Istotą jest więc znajomość swoich zainteresowań, które bywają bardziej lub mniej trwałe i jednostronne lub wielostronne. Często nie dotyczą one pojedynczych, prostych faktów, zdarzeń czy czynności, ale całych dziedzin życia, nauki, sztuki. Mówi się o zainteresowaniach naukami humanistycznymi, przyrodniczymi, ścisłymi, techniką. Sugeruje się zatem znacząco, by wybierać zawód z uwzględnieniem tego rodzaju zainteresowania. Ci, którzy nie lubią pracy, czekają jedynie na efekt końcowy, marzą o bezczynności i rzadko myślą o tym co robią. Natomiast motywacja osób pracujących z radością w świadomie obranym zawodzie jest wysoka i nie wygasa. Zamiłowanie do zawodu odkrywa jednocześnie nasze nowe możliwości, kształtuje twórcze postawy, gwarantuje rozwój (Rachalska, 1987). 19

20 1.3. Osobowość zawodowa. Koncepcja J.Hollanda Konkretne osobowości zawodowe, jak np. fryzjer, perukarz czy też kosmetyczka, mogą łączyć się we wzorcach osobowości pracowniczych. Głównym elementem jest profesjonalizm oparty na wiedzy i doświadczeniu oraz pracowitość. Pracowitość wynika z innych cech, tj. dokładności, systematyczności, wytrwałości, obowiązkowości i solidarności z przedstawicielami własnego zawodu. Określa również wymiar dumy zawodowej. Osobowość zawodowa tworzy zespół cech, które determinują sukces. Wybór i wykonywanie zawodu wymaga od człowieka określonych cech psychicznych i psychosomatycznych (zainteresowania, uzdolnienia, temperament, motywacja). Dobre wykonywanie pracy w jakimś zawodzie nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do dobrych chęci. Istotnym warunkiem jest posiadanie określonych predyspozycji psychicznych. Każdy zawód stawia inne wymagania. W jednych zawodach konieczna jest wyostrzona spostrzegawczość, w innych rozwinięte zdolności interpersonalne, a w jeszcze innych umiejętności analityczne. Ludzie podświadomie poszukują takiego środowiska, które umożliwia im realizację własnych umiejętności i preferowanych ról. Jeśli człowiek nie może odnaleźć odpowiedniego dla siebie środowiska, odczuwa konflikt i frustrację oraz ma niską motywację do pracy. W konsekwencji, nie jest on wówczas wydajny, nie może się rozwijać i spełniać zawodowo. Wybór zawodu jest wyrazem osobowości człowieka, dlatego też ludzie pracujący w danym zawodzie mają podobny typ osobowości. Zachowanie jednostki jest determinowane interakcją jej osobowości i środowiska, w którym funkcjonuje. Stopień osobistej motywacji, uznany za wartość względnie stałą (satysfakcja płynąca z wykonywania danego zawodu), zależy od odpowiedniego dopasowania zdolności jednostki do wymagań na danym stanowisku. Osoba o wysokim poczuciu tożsamości ma jasny i stabilny obraz swoich celów, zainteresowań, osobowości i umiejętności. Poza typami osobowości istnieją również typy środowisk pracy. Człowiek wybiera sobie środowisko i zawód, który jest zgodny z typem osobowości. Wybór zawodu jest pochodną połączenia osobistych zainteresowań z możliwościami, jakie stwarza rynek pracy. Ludzie poszukują takiego środowiska pracy, w którym będą czuć się dobrze, który umożliwi im realizację własnych umiejętności, wyrażanie wartości, cech charakteru, preferowanych ról. Obranie 20

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

Środowisko i motywacja jako determinanty rozwoju muzycznego

Środowisko i motywacja jako determinanty rozwoju muzycznego Jarosław Mirkiewicz Środowisko i motywacja jako determinanty rozwoju muzycznego Zarówno świeżo upieczony absolwent akademii muzycznej, który planuje być nauczycielem gry na instrumencie, jak i doświadczony

Bardziej szczegółowo

Want2Learn Chcę się uczyć

Want2Learn Chcę się uczyć PROJEKT Want2Learn Chcę się uczyć Moduł samoidentyfikacji zawodowej Opracowanie Praca pod redakcją: Grzegorza Zajączkowskiego, KANA Gliwice www.want2learn.pl 1 Opracowanie testów dla Modułu samoidentyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Strus. Dojrzałość emocjonalna. a funkcjonowanie moralne. a funkcjonowanie moralne. Dysertacje. www.liberilibri.pl 2012

Włodzimierz Strus. Dojrzałość emocjonalna. a funkcjonowanie moralne. a funkcjonowanie moralne. Dysertacje. www.liberilibri.pl 2012 Włodzimierz Strus Włodzimierz Strus Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne a funkcjonowanie moralne Dysertacje www.liberilibri.pl 2012 Wydawnictwo Libri 2012 Włodzimierz Strus Dojrzałość emocjonalna

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA

KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA LLP/LdV/TOI/2007/IRL-507 Spis treści 1.0: Wstęp 2.0: Definicja nauki uczenia się i struktury narzędzi Know How 3.0: Teoretyczne podstawy motywacji uczenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej

Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wrocławska Centrum Kształcenia Ustawicznego Wrocław 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3. 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11. 2. Umiejętności...

Spis treści. 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3. 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11. 2. Umiejętności... Spis treści 1. Obraz własnej osoby (poznajemy swoje JA )... 3 1. 1. Osobowość... 4 1. 2. Samoocena... 8 1. 2. 1. Test samooceny... 8 1. 2. 2. Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby... 11 2. Umiejętności...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Gabriela Sowa WPŁYW REKLAMY TELEWIZYJNEJ NA KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych

Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych dr Marcin Kęsy Zielona Góra 2015 2 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej zdjęcie na okładce: www.photogenica.pl 1 Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej Jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej? Iwona Fechner-Sędzicka

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna.

Razem i osobno. Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska. Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. 1 Razem i osobno Maria Lorek, Lidia Wollman, Emilia Wazner, Maria Twardowska Razem i osobno - Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania z uwzględnieniem pracy w grupach mieszanych wiekowo Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 2 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ MOTYWOWANIE PODOPIECZNEGO SPIS TREŚCI MOTYWACJA W TEORII 3 Barometr motywacji 4 DNA motywacyjne 6 Strefa

Bardziej szczegółowo

Dziecko zagrożone wykluczeniem

Dziecko zagrożone wykluczeniem 1 Dziecko zagrożone wykluczeniem 2 dylematy resocjalizacji Seria pod redakcją Krzysztofa Biela Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, red. Krzysztof Biel

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo