Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (85) Art (88) Państwowy Inspektor sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (85) Art. 25. 1. (88) Państwowy Inspektor sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:"

Transkrypt

1 Kontrola Sanepidu w gabinetach stomatologicznych. Treści zawarte w tym opracowaniu oparte są na ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. Wraz ze zmianami, jak również na doświadczeniu autora i niezliczonych dokumentach pisemnych pochodzących od Państwowych Inspektorów Sanitarnych z terenu całego kraju. Osoby ściśle stosujące się do zaleceń opisanych w tym opracowaniu nie będą ponosić żadnych konsekwencji ze strony jakiejkolwiek kontroli sanitarnej. W pierwszej kolejności chciałem zauważyć,że działalność inspekcji sanitarnej jest korzystna, a kontrole w gabinetach są celowe pomimo,że wielu z Państwa ma inne odczucia. Do drzwi puka nie zapowiedziana kontrola Sanepidu ( często wchodzi bez pukania ). Co im wolno: Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (85) Art (88) Państwowy Inspektor sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo: 1) wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do: a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład, c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne, d) obiektów będących w trakcie budowy, 2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób, 3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych, 4) (89) pobierania próbek do badań laboratoryjnych. 2. (90) Warunki i tryb pobierania próbek do badań określają Polskie Normy, a w przypadku braku Polskiej Normy warunki te i tryb określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając w szczególności sposób pobierania i przechowywania próbek. Artykuł 25 przytoczyłem w całości. Proszę się nie bać, prawo wejścia kontroli o każdej porze dnia zachodzi tylko wtedy gdy istnieje potencjalne zagrożenie sanitarne. Rutynowe kontrole muszą się odbywać w godzinach pracy. Postępowanie w sytuacji gdy przychodzi kontroler: Kontroler ma obowiązek zgłosić chęć przeprowadzenia kontroli właścicielowi gabinetu ( poradni, przychodni ) lub osobie upoważnionej przez właściciela przebywającej na terenie gabinetu. Nie powinno się wpuścić kontrolera do pomieszczeń bez obecności osoby upoważnionej. Kontroler ma obowiązek skontaktować się sam z osobą upoważnioną bądź ustalić termin kontroli umożliwiający przybycie osoby upoważnionej. W przypadku okresowo zamkniętej przychodni obowiązuje droga korespondencyjna. Gdy właściciel bądź osoba upoważniona jest obecna kontroler zobowiązany jest do wylegitymowania się ( przynajmniej jeden dokument stwierdzający tożsamość ) i przedstawienia karty kontroli. Karta kontroli jest bardzo ważnym dokumentem dla osoby kontrolowanej powinna zawierać dokładny opis celu kontroli i powinna być wystawiona i podpisana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź wyższego rangą.

2 Uwaga! gdy kontroler nie przedstawia Karty kontroli bądź karta jest pusta natychmiast informujemy telefonicznie o sytuacji właściwego Inspektora Sanitarnego i wypraszamy kontrolera z gabinetu. W tym dniu kontrola już się nie odbędzie. To samo czynimy gdy w karcie kontroli znajdujemy zapis ogólny np.; skontroluj wszystko. W tej sytuacji również zabieramy kartę jako dowód i wypraszamy kontrolera. Dlaczego karta kontroli jest kluczowa dla dalszego przebiegu kontroli? W karcie kontroli znajdujemy zapis celu kontroli i gdy cel ten ma charakter zapobiegawczy np.; potwierdzenie występowania ogniska zakażeń HBV musimy wtedy bezzwłocznie udostępnić wszystkie pomieszczenia i wyposażenie bez względu na sytuację zabiegową ( pacjent w narkozie na fotelu). Jest to oczywiste. Natomiast gdy cel kontroli nie jest zapobiegawczy lecz weryfikujący to czas i formę kontroli ustalamy my. Kontroler w takim wypadku nie ma prawa kontrolować natychmiast gabinetu. Na osobie kontrolowanej ciąży obowiązek poddania się kontroli w możliwie krótkim czasie. Ten zapis należy interpretować wprost i umówić się z kontrolerem po ostatnim pacjencie bądź w przerwie obiadowej ( sugeruję aby nie przekładać kontroli na dzień następny). Kontroler musi zastosować się do wyznaczonego terminu ( nie może przerwać zabiegu ani narażać na straty finansowe osoby kontrolowanej). Dobra rada : gdy kontroler jest osobą miłą, kulturalną to powinniśmy maksymalnie mu ułatwiać pracę z reguły kontrola wykonywana przez takie osoby wnosi coś dobrego również dla nas. Natomiast gdy mamy do czynienia z krajowym standardem kontrolera tz. jest arogancki, bezczelny to sugeruję wyznaczyć termin po pracy np.: o 22 godzinie, oczywiście wcześniej należy zabrać kartę kontroli aby nie mógł jej zmienić. Jak widać wzajemna relacja pomiędzy osobą kontrolowaną a kontrolerem nie jest dla osoby kontrolowanej jednoznacznie negatywna. Zwracam jednak uwagę, że nie powinniśmy kontroli złośliwie utrudniać, bądź uniemożliwiać. Przykłady utrudniania kontroli : 1) Nie przybycie osoby uprawnionej na wcześniej umówiony termin. 2) Uniemożliwienie kontroli poprzez świadome opuszczenie zakładu przez osobę upoważnioną po wylegitymowaniu się kontrolera i przedłożeniu karty kontroli. ( ucieczka ) W takich sytuacjach należy spodziewać się konsekwencji zgodnie z Art. 38. Przepis karny Art. 38. (120) Kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, ograniczenia wolności albo grzywny. Uwaga! Subiektywne odczucia kontrolera dotyczące np.; zachowania itp. osoby kontrolowanej itp. nie mają jakiegokolwiek znaczenia i nie mogą być podstawa do karania osoby kontrolowanej. Zakres działania reguluje już pierwszy i drugi artykuł ustawy: Art. 1. (3) Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1) higieny środowiska, 2) higieny pracy w zakładach pracy, 3) higieny radiacyjnej, 4) higieny procesów nauczania i wychowania, 5) higieny wypoczynku i rekreacji, 6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

3 7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Art. 2. (4) Wykonywanie zadań określonych w art. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. Przytoczyłem brzmienie całości artykułów aby przedstawić zakres działań inspekcji. Lekarzy stomatologów dotyczą punkty 2 i 7. art.1 a w niektórych wypadkach punkt 3. Punkt 2 jest oczywisty, pomieszczenia w zakładzie pracy jak ich stan nie tylko musi spełniać założenia projektowe ale również muszą być we właściwym stanie. Myślę,że z tym punktem nie będzie nikt polemizował. Kto nie spełnia tego punktu nie może wykonywać świadczeń medycznych. Punkt 7 Wymagania jakie powinien spełniać personel medyczny zatrudniony w gabinetach są również oczywiste i nie podlegają dyskusji. W przypadku lekarzy pokrywają się z wymaganiami określonymi w prawie wykonywania zawodu. W miejscu wykonywania zawodu powinny się znajdować Pracownicze Książeczki Zdrowia wszystkich zatrudnionych mających kontakt z pacjentami. Oczywiście z aktualnymi badaniami lekarskimi. Książeczki te należy okazywać na każde wezwanie kontrolera. Brak książeczek lub nieaktualne wpisy są poważnym uchybieniem. Innych dokumentów kontroler Sanepidu nie może kontrolować! Uwaga!: Nie ma obowiązku okazywania umów o pracę personelu bądź dokumentów księgowych! Wymagania dotyczące sprzętu nie są w przypadku Sanepidu jednoznacznie określone. Zasadą jest,że kontroler nie może kontrolować wyrobów medycznych. Wyrobem medycznym jest: Ilekroć w Ustawie jest mowa o: wyrobie medycznym należy przez to rozumieć narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania urazów lub upośledzeń, c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub prowadzenia procesu fizjologicznego, d) regulacji poczęć który nie osiąga swojego zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być przez nie wspomagane; wyposażeniu wyrobu medycznego do różnego przeznaczenia należy przez to rozumieć przedmioty, które, nie będąc wyrobami medycznymi, są przeznaczone do stosowania z tymi wyrobami, umożliwiając ich używanie zgodnie z zastosowaniem przewidzianym przez wytwórcę wyrobu medycznego;

4 Tak więc kontroler właściwie nie powinien dotykać np.: autoklawów, środków dezynfekcyjnych (jeżeli są wyrobem medycznym), narzędzi itp. nie może również zalecać używania innych środków niż te, które są w gabinecie. Sanepid nie ma kompetencji kontrolnych dla wyrobów medycznych. Przykład 1 : Na terenie Bielska-Białej jeden z kontrolerek ( bardzo arogancka i napastliwa ) wpadała do gabinetów i widząc jakikolwiek inny preparat do dezynfekcji powierzchni niż I natychmiast rozpoczynała wypisywać mandat za używanie środków dezynfekcyjnych nie zalecanych, po chwili odstępowała od wypisywania mandatu pod warunkiem,że lekarz obieca zakup preparatu I. Oczywiście jest to skrajny przykład korupcji, najbardziej kuriozalne w tym przypadku jest to,że preparat I jest bardzo kiepski i mało przydatny do dezynfekcji powierzchni. Skarga na nią okazała się skuteczna natychmiast. W takiej sytuacji lekarz powinien postąpić następująco : zgodzić się natychmiast na mandat! pod warunkiem, że zalecenie to zostanie wpisane w pełnej treści do protokołu. I tutaj możliwości są dwie kontroler wpisze bądź nie. Jak nie wpisze to nie może wystawić mandatu i od razu wylatuje z gabinetu ze skargą u Powiatowego Inspektora sanitarnego ponieważ odmówił wpisania zalecenia do protokołu. Jak wpisze to jego dni są policzone ponieważ zalecił zmianę preparatu będącego poza jego kompetencjami. Oczywiście wtedy również składamy skargę ale w tym przypadku dobrze udokumentowaną. ( Zwolnienie z pracy jest prawie pewne ) Jak widać ten przykład uświadamia nam siłę protokołu, który powinien w przypadku kwestii spornych sporządzić kontroler. Protokół staje się bronią doskonałą ponieważ spełnia dwa zadania : 1) Dokumentuje zalecenia kontrolera,wykazuje jego działania ( jest to bezdyskusyjne) tak więc będą unikać wpisywania treści nie zgodnych z prawem a automatyczna odmowa wpisu uniemożliwia kontrolerowi dalsze egzekwowanie swoich wymysłów. 2) Jest do dodatkowe utrudnienie dla kontrolera i bardzo nie chętnie wpisują cokolwiek, zabiera im to czas i naraża na śmieszność. Oczekujemy od Państwa zgłoszeń podobnych przypadków, oczywiście nikt z sanepidu nie może wyrażać jakiekolwiek opinii na temat wyrobu medycznego lub nakazywać używania określonego przez siebie. Przykład 2: Na terenie Mikołowa ( woj. Śląskie) osoby kontrolujące pobierały próbki preparatów do dezynfekcji narzędzi. Próbki pobierały do butelek po Pysiu, tylko jeden gabinet zgodnie z art.. 25.pkt.2 uniemożliwił pobranie próbki. Reszta się zgodziła. Po dwóch tygodniach gabinety zostały poinformowane pisemnie,że stężenia były właściwe. Kuriozalny jest fakt,że próbki te nie były badane ponieważ nie istnieją zatwierdzone normy badawcze i metody badania. Co więc z próbkami zrobiono? Z pewnością je wylano bez badania! Po co więc ta zabawa? Odpowiedzi może udzielić postępowanie Sanepidu w Gliwicach kilka lat temu, gdzie pobierano próbki wody do analizy w jednych gabinetach wyniki były pozytywne w innych wyniki były negatywne oczywiście analiza była odpłatna. Jednak pewnego dnia pobieranie wody do badań skończyło się, dlatego,że ktoś zażądał normatywnych metod badawczych i dokumentów notyfikujących laboratorium w którym rzekomo bada się próbki. Jednak pieniędzy na które naciągnięto dziesiątki gabinetów nikt nie zwrócił. Kontrolerzy Sanepidu nie mogą pobierać próbek wyrobów medycznych, nie jest to ich kompetencją. Ponadto obecnie nie istnieją w Polsce normatywne metody oznaczania stężeń użytkowych preparatów dezynfekcyjnych. W interesie producentów jest aby normy te nie zostały zatwierdzone, ponieważ stanowiłyby potencjalną korupcyjną pożywkę dla organizacji nadzorujących. Co jest niestety polską rzeczywistością.

5 Chęć pobrania próbki wyrobu medycznego przez Sanepid należy traktować jako kradzież i należy ścigać z całą surowością prawa. Najlepiej nie przeszkadzać w pobraniu próbki natomiast kategorycznie zażądać wpisania tej czynności do protokołu kontroli. Później napisać skargę a jeszcze lepiej poczekać,aż przyślą wyniki badań, dodatkowo dochodzi wtedy artykuł o potwierdzeniu nieprawdy. Opisane w Art. 36 badania muszą być normatywne i muszą być przeprowadzone w autoryzowanych laboratoriach. Art. 36. (111) 1. (112) Za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. 2. (113) Za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań. Proszę się niczego nie obawiać i za nic nie płacić, w pierwszej kolejności kontroler musi podać numer normy według której może pobrać próbkę a następnie zalegalizowaną metodykę badawczą. Potencjalne wyniki muszą być opisane zgodnie z normami przez jednostkę posiadającą notyfikację do badań! Uwaga! Kontroler pisząc protokół z kontroli może w nim umieścić nazwy preparatów np.; dezynfekcyjnych które w gabinecie są używane i nakazać ich okazanie ( nie może ich oceniać ) brak np.: środka do dezynfekcji powierzchni pomimo,że wyroby medyczne nie mogą być kontrolowane to ich brak jest poważnym uchybieniem. Przykład 3. Na terenie województwa pomorskiego kontrolerzy nagminnie od użytkowników żądali okazywania tz. Kart Charakterystyki opierając się na art. 4.1 pkt 8. Zainteresowanie wzbudziły w tej kwestii dwie sprawy : K-Ch żądano zawsze tylko do kilku produktów dosłownie dwóch firm i nigdy nie wpisano takiego nakazu do protokołu. Zastraszeni lekarze poszukiwali K-Ch okazując je potem kontrolerom. Mieliśmy tutaj do czynienia z perfidną akcją jednej z firm, która dostarczyła dokumentację swoich produktów do WSSE i poprosiła w imieniu dobra obywateli i ich bezpieczeństwa o weryfikację innych producentów. Zgodnie z ustawą o środkach chemicznych lekarz może lecz nie musi posiadać Kartę Charakterystyki wyrobu niebezpiecznego. Natomiast nie może nią dysponować tak więc nakazywanie lekarzom przedstawienia K-Ch przez Sanepid jest bezprawne. Kartą Charakterystyki wyrobu niebezpiecznego dysponuje wyłącznie osoba upoważniona przez producenta. Tak więc Sanepid z terenu Pomorza powinien zgłosić się do właściwej osoby, oczywiście nie zgłosił się do dnia dzisiejszego. Co należy zrobić gdy kontroler zażąda K-Ch ; Zażądać bezzwłocznie wpisania tego nakazu do protokołu kontroli, zapewniam,że nie wpisze tak więc sprawa stanie się bezprzedmiotowa. Art (7) Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: 1) (8) higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

6 2) (9) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego, 3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, 4) (10) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi, 5) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, 6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku, 7) higieny procesów nauczania. 8) (11) przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84). 9) (12) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz oraz z 2001 r. Nr 111, poz i Nr 125, poz. 1367). 2. (13) Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej. Przykład 4. W Brzegu woj. Opolskie podczas kontroli kontroler stwierdził, ze nie zna takiego preparatu i lekarz musi mu udowodnić spektrum działania tego preparatu. Oczywiście nastąpiła pyskówka i wyśmiewanie co on takiego kupił. Postępowanie w takim przypadku : Nakazanie wpisania wątpliwości do protokołu, a po wpisie odesłanie kontrolera do szkoły bo tam uczą, że wyroby medyczne nie podlegają kontroli Sanepidu i tam również z pewnością pozna ten preparat. Natomiast kontroler gdy chciał pogłębić swoją wiedzę mógł się zwrócić do osoby sprawującej nadzór rynkowy nad tym preparatem o przesłanie danych. Art (92) W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. 2. (93) Jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 3. (94) Z powodów i w trybie określonych w ust. 2, państwowy inspektor sanitarny nakazuje likwidację hodowli lub chowu zwierząt. 4. (95)

7 Art (102) Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, wynikające z przeprowadzonej kontroli zakładu pracy (statku), państwowy inspektor sanitarny wpisuje do książki kontroli sanitarnej, którą jest obowiązany posiadać zakład pracy (statek). 2. (103) Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, określa wzór książki kontroli sanitarnej, sposób jej prowadzenia, zasady dokonywania wpisów oraz tryb powiadamiania o usunięciu stwierdzonych uchybień. W swojej praktyce spotkałem się z wieloma naruszeniami zasad higieny a przede wszystkim z naruszeniami zasad zdrowego rozsądku ze strony lekarzy i personelu medycznego w placówkach służby zdrowia. Często żartuję,że gdybym napisał książkę na ten temat byłaby to chyba najzabawniejsza powieść. Należy więc podchodzić ze zrozumieniem do zaleceń Sanepidu, wtedy gdy są one rozsądne. Czystości i higieny nigdy za mało. Istotne jest tutaj,że nakazanie usunięcia uchybień wiąże się z daniem czasu a nakaz musi być pisemny. ( nie ma mowy o mandatach itp.) Natomiast nie zastosowanie się do nakazów i ponowna negatywna weryfikacja niesie za sobą wszystkie przewidziane prawem konsekwencje. Przykład 5. Podczas kontroli kontroler ( nadzwyczaj arogancki) przetarł palcem wskazującym po górnej powierzchni szafek i stwierdził brud. Następnie wypisał mandat karny 50zł. Oczywiście jest to odczucie subiektywne kontrolera. Jeżeli rzeczywiście było brudno to lekarz powinien się wstydzić i to bardzo. Natomiast kontroler w takiej sytuacji powinien wyznaczyć czas do kiedy należy brud uprzątnąć. Możecie Państwo spotkać wiele innych komentarzy czy wymagań ze strony kontrolerów Sanepidu. Historycznie najbardziej niepoważnymi i złośliwymi były wymagania stosowania preparatów i urządzeń pozytywnie zaopiniowanych przez PZH. Kuriozalne było to,że PZH nigdy nie było upoważnione przez kogokolwiek do wydawania atestów bądź zaleceń, a większość pozytywnych opinii została wydana z naruszeniem dobrego obyczaju. Stosowanie się do instrukcji zatwierdzonych przez PZH często niosło ryzyko zakażeń. Dlaczego więc Sanepid wymagał atestów PZH? Na to pytanie nie znajdziemy łatwej odpowiedzi. Z doświadczenia wiem, że kontrolerzy żądający ateścików PZH i Kart Charakterystyki od lekarzy są skorumpowani przez firmy. Jedną bronią w tym wypadku jest nakaz wpisania żądanych dokumentów do protokołu. Nigdy nikt nie dostarczył mi protokołu w którym kontroler wpisałby konieczność stosowania preparatów pozytywnie zaopiniowanych przez PZH. W okresie od do dziś otrzymałem dziesiątki zgłoszeń,że kontroler wymagał atesciku PZH. Dziesiątki rozmów telefonicznych z kontrolerami nagrałem i prawie zawsze potwierdzały to, że kontroler żądał od lekarza ateściku PZH ale zapytany o podstawę takiego żądania nigdy nie był jej w stanie podać. Wyroby medyczne,są oznaczone znakiem CE, dla Państwa ten znak oznacza dwa bardzo ważne fakty : 1. Wyrób ten nie podlega jakiejkolwiek kontroli przez Sanepid. 2. Został dopuszczony do rynku Wspólnoty Europejskiej na podstawie przepisów i norm Unii Europejskiej. Natomiast gdy na opakowaniu znajduje napis pozytywna opinia PZH może oznaczać,że ma zmienione parametry działania. Do dnia dzisiejszego PZH utrzymuje,że nie istnieją normy wyznaczania stężeń użytkowych preparatów dlatego PZH stosuje swoje metody. Stan epidemiologiczny w szpitalach w Polsce pozostawię bez komentarza.

8 Ten krótki opis postępowania podczas kontroli nie zawiera wszystkich możliwych tematów. Opisałem wyłącznie te najważniejsze z punktu widzenia bieżących kontroli. Zasada musi się stać to, ze kontroli się nie boimy. Każdą wątpliwość czy różnicę zdań dokumentujemy w protokole. Zwracam uwagę na to,że gdy w gabinecie pracuje świadomy swoich praw lekarz to bardzo rzadko jest kontrolowany. Zachodzi tutaj zjawisko strachu przed konsekwencjami. Wejście w spór bez podstaw ze strony kontrolera zagrożone jest przy potencjalnej dobrze umotywowanej skardze zwolnieniem z pracy! Dlatego to oni będą unikać konfliktów. Przykład 6 Zgłosiła się do mnie lekarka, kierowniczka przychodni z terenu woj. Dolnośląskiego. Podczas kontroli bezczelnie kontroler zakwestionował preparat bez ateściku PZH. Lekarka zadzwoniła do mnie i przekazała słuchawkę kontrolerowi. Wytłumaczyłem kontrolerowi jego prawa i obowiązki jak również możliwe konsekwencje takiego postępowania. Kontroler rozłączył się w połowie zdania ( rzucił słuchawką). Po około 15 min lekarka zadzwoniła ponownie ze łzami w oczach przerażona, łkając miała do mnie pretensje ponieważ kontroler po rozmowie ze mną wybiegł pozostawiając wszystkie swoje rzeczy ( kurtkę, torebkę). Ona oczekuje teraz zemsty ze strony sanepidu - złośliwej kontroli. Poprosiłem grzecznie aby zadzwoniła do PPIS i opowiedziała co zaszło. Po około 2 tygodniach zadzwoniła ponownie i bardzo dziękowała za pomoc. Podobno po skardze u PPIS, Inspektor sam osobiście umówił się z nią, odwiedził przedstawił zasady kontroli przeprosił za postępowanie kontrolera i zabrał jego rzeczy. Umożliwiamy Państwu pomoc naszego Stowarzyszenia w przypadkach gdy kontroler narusza zasady. Wystarczy podczas kontroli zadzwonić pod numer i przedstawić problem. Zgłoszenia interwencyjne nie mogą być anonimowe ( lekarz musi się przedstawić i podać prawdziwy adres) inne zgłoszenia nie moją sensu. Ze względu na to,że osoby odbierające zgłoszenia pracują zawodowo należy unikać zgłoszeń niepoważnych.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI NA LATA 2015-2019 0 PLAN AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1 Pan Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 2 Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2010.107.679. Wersja z dnia: 2014-12-02 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (1)(2)

Tekst pierwotny: Dz.U.2010.107.679. Wersja z dnia: 2014-12-02 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (1)(2) Tekst pierwotny: Dz.U.2010.107.679 Wersja z dnia: 2014-12-02 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (1)(2) Poprzednia zmiana: 2012-01-01 przez Dz.U.2011.113.657 art. 52 Następna zmiana: 2015-01-01

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-amil: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Adres: Kasprowicza 14, 31-523 Kraków Wstęp W opracowaniu została podjęta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1491, z 2010 r. Nr 225, poz. 1464. Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Projekt U S T AWA z dnia 1), 2) o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876) wprowadza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku Kuratorium Oświaty w Katowicach 1 Spis treści Wprowadzenie - Śląski Kurator Oświaty Stanisław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 WSTĘP... 6 CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 A. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 9 I. Definicja danych osobowych... 9 II. Pojęcie administratora danych...

Bardziej szczegółowo

Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo