Biznesplan. salonu fryzjerskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznesplan. salonu fryzjerskiego"

Transkrypt

1 Biznesplan Pomaga planować działalność i kontrolować realizację. Pozwala aktualizować założenia i lepiej zarządzać przedsięwzięciem. Ewa Mielcarek Iwonna Widzyƒska-Go acka P rzygotowanie biznesplanu pomaga wyrobiç sobie lepsze spojrzenie na ca oêç przedsi wzi cia, zaplanowaç dzia ania oraz przewidzieç mo liwe efekty. JeÊli rozpocz cie dzia alnoêci wymaga uzyskania tzw. zewn trznych êróde finansowania np. kredytu jego sporzàdzenie jest niezb dne. Pomo e okreêliç wartoêç biznesu, uzyskaç kredyt, kontrolowaç odpowiednie wykorzystanie funduszy, zarzàdzaç przedsi wzi ciem. Je eli plan biznesowy powstaje z myêlà o banku, najwa niejsze sà aspekty finansowe (np. czy za o- enia sà realistyczne, czy p ynnoêç finansowa jest wystarczajàca dla pokrycia sp aty kredytu, jaka cz Êç planowanej inwestycji finansowana jest ze Êrodków w asnych, kiedy d ug mo e byç w ca oêci sp acony, jaka jest wra liwoêç projektu na zmiany zachodzàce w otoczeniu firmy). JeÊli jest pisany dla celów w asnych mo e si on koncentrowaç przede wszystkim na szczegó ach zwiàzanych z uruchomieniem i dzia aniem salonu. Jakkolwiek podstawowe elementy sk adowe planu biznesowego sà wzgl dnie sta e, to jednak zakres opracowania poszczególnych fragmentów mo e byç ró ny, w zale noêci od celu, któremu ten dokument ma s u yç. Biznesplan powinien zawieraç: 1. Opis przedsi wzi cia 2. Analiz rynku 3. Strategi marketingowà 4. Organizacj salonu 5. Analiz ryzyka i mo liwoêci 6. Finansowanie 7. Prognozy finansowe Jak rozpoczàç? Zanim si przystàpi do pisania samego dokumentu, warto zastanowiç si, co zosta o zrobione, a co nale y zrobiç. Mo na zastosowaç nast pujàcà metod. Nale y przygotowaç tak du o kartek papieru, ile jest pozycji w planie biznesowym. Ka dà z kartek powinno si opatrzyç nag ówkiem i zanotowaç wszystkie niezb dne i znane fakty. Na- 176 ESTETICA POLSKA

2 Z A R Z Ą D Z A N I E Bogna Pisanko szkoleniowiec z firmy Great Lenghts uczy przedłużania włosów st pnie informacje uk ada si w logicznà ca oêç. Pozwala to na zebranie i uporzàdkowanie pomys ów, ujawnieniu luk i s aboêci, a przedsi wzi cie tylko na tym zyska. Opis przedsi wzi cia Jest to jeden z wa niejszych elementów opracowania. Pisany jest zwykle na koƒcu i obejmuje zwi z y skrót informacji zawartych w ca ym biznesplanie. W tej cz Êci nale y przede wszystkim opisaç g ówne wnioski z przeprowadzonych analiz i upewniç ewentualnego kredytodawc, e projekt zakoƒczy si sukcesem. Powinny si tutaj znaleêç takie elementy jak: nazwa salonu, dane teleadresowe, forma w asnoêci, rodzaj Êwiadczonych us ug oraz sprzedawanych produktów, wysokoêç niezb dnych Êrodków finansowych wraz ze sposobem ich wykorzystania oraz dane dotyczàce spodziewanych zysków. Analiza rynku Od rzetelnego rozpoznania rynku i jego mo liwoêci zale eç b dzie powodzenie przedsi wzi cia. Kluczowà sprawà b dzie przeprowadzenie badaƒ, które majà na celu zebranie jak najwi kszej iloêci informacji o rynku us ug fryzjerskich. Przyst pujàc do tego zadania, nale y si m.in. zastanowiç, jakie jest zapotrzebowanie na tym rynku, kim b dà klienci salonu, ilu ich b dzie, jakie us ugi b dzie Êwiadczyç salon, jakie sà oczekiwania klientów co do jakoêci us ug, czy w okolicy znajduje si zak ad oferujàcy podobne us ugi, jaka jest jego oferta, jakie sà perspektywy rozwoju na najbli sze lata? Na wzrost wiarygodnoêci przeprowadzonych badaƒ korzystnie wp ynà statystyki liczbowe. Cz Êç danych dost pna jest w Internecie. Powinno si równie odwiedziç miejscowy urzàd statystyczny. Najcenniejszym êród em informacji b dzie jednak obserwacja bezpoêredniej konkurencji. Strategia marketingowa Szeroko rozumiany marketing jest podstawà sukcesu przysz ej dzia alnoêci. Sk ada si na niego szereg decyzji i dzia aƒ, które b dà mia y na celu odró nienie oferowanych produktów lub Êwiadczonych us ug od ofert konkurencji. Strategia marketingowa zawiera wi c informacj o asortymencie (us ugach lub produktach), polityce cenowej, okreêla przewag konkurencyjnà produktów lub us ug i ich sprzeda y. Nale y przeanalizowaç m.in., jakie produkty i/lub us ugi b dzie oferowa salon, czy dzia alnoêç b dzie si koncentrowa a wy àcznie na Êwiadczeniu us ug fryzjerskich, czy b dzie te obejmowa a us ugi dodatkowe (jak np. kosmetyk, piel gnacj paznokci, masa e, solarium), na jakim poziomie b dà si kszta towaç ceny Êwiadczonych us ug, czy i jaka b dzie polityka rabatowa (karnety, zni ki dla sta ych klientów), w jaki sposób salon b dzie si reklamowa (og oszenia w prasie, reklamy radiowe, plakaty, broszury, ulotki), w jakiej dzielnicy b dzie si znajdowa punkt i jaki b dzie jego styl i wystrój. Nale y pami taç, e kluczowym êród em przewagi konkurencyjnej, który warunkuje sukces, jest jakoêç Êwiadczonych us ug i obs ugi klienta. Warto równie zastanowiç si, czym nasz salon b dzie wyró nia si spoêród innych. ESTETICA POLSKA 177

3 Uśmiechnięty stylista to skarb Biznesplan Organizacja salonu Ustala ona form, w jakiej ma funkcjonowaç zak ad, uwzgl dnia niezb dne pozwolenia wymagane przez przepisy prawa, okreêla materia y i êród a zaopatrzenia oraz zawiera dane dotyczàce zatrudnienia. Biznesplan powinien wyjaêniaç, jakie osoby sà wa ne dla powodzenia przedsi wzi cia, czy wszystkie kluczowe stanowiska sà obsadzone, w jaki sposób zamierza si przeprowadziç proces rekrutacji, jakie wymagania b dà stawiane wobec pracowników, jak b dà oni wynagradzani, w jaki sposób zamierza si zwi kszyç zaanga owanie pracowników w sprawy firmy (np. poprzez wprowadzenie systemu premii i nagród). Plan biznesowy powinien równie regulowaç kwesti dba oêci o bezpieczeƒstwo i higien pracy (np. wymóg noszenia uniformu) oraz kwesti szkoleƒ dla pracowników. Analiza ryzyka i mo liwoêci Ten fragment wià e si ze wskazaniem g ównych problemów i zagro eƒ projektu oraz ma na celu przedstawienie okolicznoêci uzasadniajàcych jego realizacj. Ryzyko ekonomiczne p ynie z wielu stron, nale y si wystrzegaç zbytniego optymizmu, ale nie powinno si równie unikaç wskazania g ównych zagro eƒ. Analiza problemów i mo liwoêci ma zwykle kszta t uproszczonej analizy SWOT (Si y, Wady, Okazje, TrudnoÊci). Pierwsze dwa elementy tej analizy opisujà wewn trzny potencja i s aboêci (np. atrakcyjna lokalizacja, doêwiadczenie w kierowaniu firmà, kompleksowoêç oferowanych Êwiadczeƒ, mo liwoêç Êwiadczenia us ug w domu klienta, profesjonalna obs uga, du e koszty zwiàzane z uruchomieniem dzia alnoêci, trudnoêci w utrzymaniu p ynnoêci finansowej). Pozosta e dwa odnoszà si do ryzyka, trudnoêci i okazji wynikajàcych z otoczenia zewn trznego (np. ograniczenia prawne, zmiana struktury wiekowej ludnoêci). Finansowanie To oczywiste, e bank b dzie chcia dok adnie poznaç rodzaj i wielkoêç funduszy potrzebnych do zrealizowania pomys u. W tym celu nale y przedstawiç szczegó owy plan finansowy, podajàc, jaki jest ca kowity koszt realizacji przedsi wzi cia i wymieniajàc poszczególne pozycje kosztorysu. Przyk adowe koszty dla zak adu fryzjerskiego z trzema stanowiskami dla stylistów fryzur i manikiurzystki, przy za o eniu, e punkt b dzie si znajdowa w centrum du ego miasta (dzier awa), przedstawiajà si nast pujàco: Kapita niezb dny do uruchomienia przedsi wzi cia (orientacyjne koszty poczàtkowe): 1. Prace remontowo-adaptacyjne lokalu ok z 2. Wyposa enie salonu meble tworzàce stanowiska pracy ok z urzàdzenie do nowoczesnej trwa ej ok z suszarki r czne (3 szt.) ok z suszarki stojàce (2 szt.) ok z fotele fryzjerskie (2 szt.) ok z stanowisko do mycia g owy ok z lustra ok z no yczki, szczotki, grzebienie, maszynki fryzjerskie, miseczki, p dzle, r kawice, r czniki, itp. ok z wyposa enie pomocnicze ok. 700 z 178 ESTETICA POLSKA

4 Z A R Z Ą D Z A N I E Eleganckie wejście do salonu sieci salonów patronackich Alfaparf Pięknie urządzony salon to wysokie koszty sieć salonów patronackich Alfaparf odzie ochronna pracowników ok. 600 z urzàdzenie do piel gnacji paznokci ok z 3. Sprz t (komputer, telefon, drukarka) komputer i oprogramowanie s u àce do doboru kolorów i fryzur ok z kasa fiskalna ok z drukarka ok. 800 z aparat telefoniczny (baza + 2 s uchawki) ok. 700 z 4. Op aty urz dowe ok. 300 z àczne koszty poczàtkowe: ok z Miesi czne orientacyjne koszty dzia alnoêci 1. Zakup materia ów i produktów ok z 2. Wynagrodzenia i prowizje ok z 3. Czynsz i media ok z 4. Podatki i ubezpieczenia (w tym ZUS) ok z 5. Op aty abonamentowe, prowizje, odsetki us ugi telekomunikacyjne ok. 150 z odsetki i prowizje bankowe ok. 700 z 6. Amortyzacja ok z 7. Reklama ok z 8. Szkolenia dla pracowników ok. 500 z àczne miesi czne koszty dzia alnoêci wynoszà: z, a roczne: z Razem koszty poczàtkowe i koszty dzia alnoêci w skali roku: z Nast pnie powinno si wymieniç spodziewane êród a finansowania (przychody), pami tajàc, by by y one prawdopodobne i udokumentowane. Dla banku istotnà informacjà b dzie wielkoêç zaanga owanych Êrodków w asnych. Je eli zgromadzony kapita oka e si niewystarczajàcy, nale y przedstawiç, jaki jest udzia Êrodków obcych, w jaki sposób si go pozyska oraz na co zostanie przeznaczony. W planie biznesowym powinny si równie znaleêç informacje, jakie b dà oczekiwane obroty za pierwszy rok, jaki b dzie oczekiwany zysk (strata) netto za pierwszy rok, jaka cz Êç kwoty kredytu zostanie sp acona w pierwszym roku dzia alnoêci salonu, jaki jest termin sp aty ca- oêci kredytu oraz jakie sà plany na drugi rok dzia- alnoêci. Szacujàc ca kowite roczne obroty dla tego samego zak adu, mo na za o yç, e b dà to nast pujàce wartoêci: Miesiàc WielkoÊç Czynniki Proc. Obroty popytu decydujàce docelowych w z otych o popycie obrotów Styczeƒ Ma y Poczàtek dzia ania Luty Âredni Karnawa Marzec Âredni JakoÊç us ug Kwiecieƒ Âredni Okres przedêwiàteczny Maj Âredni Promocje Czerwiec Âredni Reklama Lipiec Ma y Okres urlopowy Sierpieƒ Ma y Okres urlopowy Wrzesieƒ Ma y Obni ka cen u konkurentów Paêdziernik Âredni JakoÊç us ug Listopad Âredni JakoÊç us ug Grudzieƒ Silny Okres przedêwiàteczny Ca kowite obroty przedsi biorstwa w ciàgu roku ESTETICA POLSKA 179

5 Biznesplan Z porównania przychodów i kosztów wynika, jaki jest wynik finansowy inwestycji (czyli zysk lub strata brutto). W tym wypadku ju w pierwszym roku dzia- alnoêci zak ad ten osiàgnà zysk na poziomie z brutto (obroty: z koszty: z = zysk/strata: z brutto). Wiele przedsi wzi ç przynosi poczàtkowo straty, co wynika w du ej mierze z wysokich nak adów poczàtkowych, niezb dnych do uruchomienia firmy. Wa ne jest natomiast, aby zak ad by rentowny (przynosi zyski) w d ugim okresie. Prognozy finansowe Bardzo trudno jest okreêliç wielkoêç przychodów (a co za tym idzie zysków i strat) w nieistniejàcej jeszcze firmie, zw aszcza w perspektywie d u szej ni rok. Nawet eksperci prawie zawsze si mylà, ale to nie powód, aby nie dokonywaç szacunków. Najlepszym sposobem jest wykorzystanie do tego celu danych pochodzàcych z innych firm, dzia ajàcych ju na tym rynku. Nale y pami taç, by nie opieraç si wy àcznie na komputerowych czy ksi gowych wyliczeniach pe nych liczb i procentów. Przedstawiajàc prognozowane koszty, trzeba pami taç, e np. dodatkowo zatrudniany personel to tak e dodatkowe koszty. Nowy etat b dzie generowa oprócz wynagrodzenia nowe wydatki na ubezpieczenie, wyposa enie stanowiska pracy oraz dodatkowe koszty zwiàzane z wdro eniem i przeszkoleniem pracownika. Planujàc np. wydatki na promocj, nale y przygotowaç si do tego znacznie wczeêniej, ni b dzie si podejmowa o dzia ania. Kosztów reklamy nie pokrywa si zwi kszonymi dochodami ze sprzeda y us ug, poniewa zyski odnotuje si dopiero z pewnym opóênieniem, kilka miesi cy po wydatkach na reklam. Plan powinien pomóc w zaplanowaniu dzia alnoêci, kontroli poszczególnych etapów realizacji. Jego wartoêcià sà bowiem decyzje, do jakich on prowadzi. To oczywiêcie oznacza, e aby stworzyç plan warty wysi ku, trzeba b dzie zgodnie z nim post powaç. Niezale nie od czasu (miesiàc, kwarta ) konieczne jest regularne Êledzenie wyników i analizowanie ró nic pomi dzy planem a bie àcymi wynikami. Pozwoli to zaktualizowaç wczeêniejsze za o enia i lepiej zarzàdzaç ca ym przedsi wzi ciem w przysz oêci. Dobry gust i prostota tworzą piękny wystrój salonu - sieć salonów patronackich Alfaparf 180 ESTETICA POLSKA

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach BANK I KREDYT styczeƒ 2005 BankowoÊç Komercyjna 67 Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach Grzegorz Urbanek Wprowadzenie 1 Zob. T.H. Donaldson, (1992): The Treatment of Intangibles: A Banker

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce

Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2003 Miscellanea 119 Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków Artur Kowalczyk Analizujàc procesy komunikacji marketingowej banków z klientami (a zw aszcza dzia

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r.

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 172 Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek Warszawa, marzec 24 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda

Bardziej szczegółowo