Biznesplan: Jak go stworzyć przykład salonu kosmetycznego. radzi: Biznesplan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznesplan: Jak go stworzyć przykład salonu kosmetycznego. radzi: Biznesplan"

Transkrypt

1 radzi: Biznesplan

2 Biznesplan Jak go stworzyć przykład salonu kosmetycznego z Jak opisać projekt w pierwszej części biznesplanu, by przekonać potencjalnych inwestorów lub kredytodawców? z Jak opisać firmę i jakie atuty właściciela podkreślać, aby projekt wzbudzał zaufanie? z Wnikliwa analiza rynku pozwoli Ci dowiedzieć się, jak wyróżnić się na tle konkurencji z Analiza SWOT przeanalizuj szanse i zagrożenia przedsięwzięcia, aby nie inwestować w działania, które nie przyniosą zysku

3 Biznesplan jest niezbędnym dokumentem podczas planowania i analizowania nowej inwestycji. Dobrze opracowany biznesplan pomoże Ci stwierdzić (przed poniesieniem nakładów), czy przed sięwzięcie jest opłacalne, a ryzyko z nim związane mieści się w przedziale przez Ciebie akceptowanym. Następnie zaś na etapie realizacji pozwoli weryfikować założenia i reagować na niekorzystne zjawi ska. Biznesplan jest także niezbędny, żeby pozyskać finansowanie czy to w formie kapitału własnego (obecni i nowi udziałowcy, partnerzy we wspólnym przedsięwzięciu), czy obcego (kredyt bankowy, pożyczka). Sprawdź, jak stworzyć biznesplan krok po kroku, bez zbędnej teorii. Przeczytaj artykuł, by dowiedzieć się m.in., jakie założenia warto przyjąć przed sporządzeniem biznesplanu, i jak właściwie w praktyce go przygotować. Tworzenie biznesplanu omówimy na przykładzie projektu salonu fryzjer sko-kosmetycznego. Krok 1. Opisz atuty firmy i przedsięwzięcia, żeby przekonać inwestorów lub kredytodawców Biznesplan spełnia swoją rolę, jeśli będzie prawi dłowo przygotowany i będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje do podjęcia określonych decyzji. Ostrzeżenie Wiele osób tworzących biznesplan skupia się na prognozach finansowych. Oczywiście są one istotne, ale nie możesz zapominać, że są wynikiem przyjęcia określonych założeń. Dlatego równie ważne jak prognozy finansowe jest dobre przemyślenie projektu i analiza rynku. W pierwszej części biznesplanu musisz przedstawić jak najwięcej informacji o projekcie. A także prze konać odbiorcę, że wiesz dokładnie, co chcesz (Ty jeśli jesteś sam przedsiębiorcą, albo Twoja firma) robić i jak będzie wyglądał ten biznes. Opiszemy to na przykładzie. Projekt polega na wyposażeniu i uruchomieniu salo nu fryzjersko-kosmetycznego w małej miejscowości. W miasteczku funkcjonuje już 5 salonów o podob nym profilu, niemniej jednak żaden nie oferuje kom pleksowych usług o wysokiej jakości. Wskaż, jak zamierzasz wyróżnić się od konkurencji Jednym z elementów przewagi nad konkurencją bę dzie doradztwo w zakresie tworzenia wizerunku klientów. Atutem salonu ma być także jakość oraz system obsługi zapewniający skrócenie, a także uprzyjemnienie czasu oczekiwania na skorzystanie z wybranych usług. 3

4 Nowością będzie wykorzystanie technik kompute rowych (grafika, animacja), która dzięki wizualizacji ułatwi klientom podjęcie decyzji o zmianie wyglądu. Atutem będzie także minikawiarnia, w której ocze kujący na usługę klienci oraz osoby towarzyszące będą mogli miło spędzić czas. Jak opisać projekt w pierwszej części biznesplanu? Projekt ten w biznesplanie został opisany następu jąco: Projekt polega na uruchomieniu salonu kosmetyczno-fryzjerskiego w centrum miejscowości, w lokalu usłu gowym należącym do właścicielki firmy. Jest to lokal o powierzchni 100 m 2 z pełną instalacją wodno-ka nalizacyjną, elektryczną i gazową. Salon będzie oferował kompleksowe usługi wysokiej jakości, co pozwoli na obniżenie cen pojedynczych zabiegów. Poza standardowymi usługami fryzjerskimi i kosme tycznymi oferta będzie zawierać: z profesjonalne porady w zakresie doboru koloru włosów, fryzury i makijażu; z możliwość wyboru nowego wizerunku dzięki wy korzystaniu specjalistycznego programu kompute rowego. Atuty firmy Atutem firmy będzie również profesjonalna obsługa i wysoka jakość usług. Dodatkowo klienci oczekujący na usługę, a także osoby towarzyszące będą mogły skorzystać z usług minikawiarni działającej na terenie zakładu. Znajdą tam ciepłe i zimne napoje, w tym alkohol, a także słodycze, kanapki i sałatki. Godziny otwarcia Godziny otwarcia zakładu będą dostosowane do po trzeb klientów i będą wydłużane w okresie dużego popytu (karnawał, czas wesel, komunii, popularne imieniny itp.), a także na indywidualną prośbę sta łych klientów. Ważnym atutem, poza lokalizacją, będzie wystrój lokalu oraz jego wyposażenie. Wnętrze salonu będzie eleganckie i nowocześnie wyposażone. Poszczególne części (fryzjer, kosmetyczka, porady wizażystki, minikawiarnia) zostaną oddzielone, dzięki czemu będą przytulne i miłe, a klienci zy skują niezbędne poczucie intymności. 4

5 Koszty inwestycji Uruchomienie projektu wymaga zainwestowania kwoty zł (nakłady inwestycyjne plus kosz ty działalności w pierwszych dwóch miesiącach). Planowane jest sfinansowanie inwestycji w 60% ( zł) kapitałem własnym i w 40% ( zł) kapitałem obcym w postaci kredytu obrotowego (linia kredytowa w rachunku bieżącym). Jak opisać firmę i jakie atuty właściciela podkreślać, aby projekt wzbudzał zaufanie? Ta część służy przedstawieniu i uwiarygodnieniu Twojej firmy. Zadaniem jest przekonanie odbiorców, że firma jest wiarygodna, posiada odpowiednie ka dry, jest dobrze zarządzana ma lub będzie mieć dobre podstawy do zrealizowania projektu. W zależ ności od charakteru przedsięwzięcia, a także historii firmy położysz nacisk bądź na opis osób kierujących firmą, bądź struktury, a także procedury. W omawianym przykładzie firma została opisana na stępująco: Salon fryzjersko-kosmetyczny będzie zarządzany przez Annę Kowalską w ramach prowadzonej dzia łalności gospodarczej. Właścicielka ma 15-letnie do świadczenie w pracy w branży jako kosmetyczka i wizażystka. Ukończyła liczne kursy i szkolenia (CV w załączniku). Jej umiejętności zostały potwierdzone na grodami (dyplomy i certyfikaty również w załączniku). Atuty właściciela Będzie odpowiedzialna za kwestie merytoryczne, ofertę i promocję zakładu. Poza dobrą znajomością branży atutem Anny Kowalskiej jest doświadczenie w zarządzaniu zespołem (przez 5 lat była kierowni kiem zakładu fryzjerskiego) oraz umiejętności orga nizacyjne (od 2 lat współpracuje z prywatną szkołą językową przy organizacji letnich obozów językowych dla dzieci). Innym ważnym atutem Anny Kowalskiej jest także zdolność radzenia sobie w trudnych sytu a- cjach, odporność psychiczna oraz wiara we własne siły. Wybór pracowników W tej branży jakość usług zależy przede wszystkim od kwalifikacji pracowników. Planowane jest za trudnienie 2 wizażystko-kosmetyczek, 3 fryzjerów, 1 osoby do obsługi kawiarni oraz sprzątaczki (na pół etatu). 5

6 Wybór pracowników Kosmetyczki i fryzjerzy zostaną wybrani w trakcie re krutacji przeprowadzonej przez właścicielkę. Wymagania wobec kandydatów, to: z doświadczenie w zawodzie kosmetyczki bądź fry zjera (praktyka w innych salonach) mile widziane będą rekomendacje; z umiejętność obsługi komputera; z dodatkowo będą punktowane umiejętności w za kresie wizażu, potwierdzone odpowiednimi certy fikatami. Ponadto oceniane będą predyspozycje osobiste: umiejętność pracy w grupie, poczucie taktu, uprzej mość, łatwość nawiązywania kontaktów. Podczas rekrutacji zostaną zweryfikowane umiejęt ności kandydatów. Dodatkowym zabezpieczeniem interesu firmy będzie zatrudnienie pracowników na trzymiesięczny okres próbny, który zdecyduje o pod pisaniu umowy o pracę na czas nieokreślony. Systemy motywacyjne Firma planuje inwestować w pracowników poprzez finansowanie w całości lub części szkoleń i kursów. Premiowany będzie także udział i zdobywanie na gród w konkursach. Najsilniejszym czynnikiem motywującym będzie jed nak system wynagrodzeń. Pracownicy będą otrzy mywać podstawowe wynagrodzenie za gotowość do pracy w określonych godzinach (na poziomie płacy minimalnej) oraz wynagrodzenie prowizyjne od ceny zapłaconej przez każdego obsłużonego przez nich klienta. Poza tym, na podstawie szczegółowej ewi dencji przychodów (w podziale na klientów i pra cowników), będą przyznawane premie za utrzymanie klientów (uzależnione od liczby stałych klientów). Kawiarnia ma zaś uprzyjemniać czas oczekiwania. Oferowane będą napoje ciepłe i zimne (również alko hol), a także słodycze i kanapki. Do obsługi kawiarni zatrudniony zostanie absolwent szkoły średniej lub student studiów zaocznych. Wynagrodzenie będzie na poziomie płacy minimalnej. Sposób działania Wszyscy pracownicy będą bezpośrednio podlegać właścicielce. W analizowanym przykładzie, podobnie jak w wielu przedsięwzięciach prowadzonych przez małe firmy, osobą gwarantującą sukces przedsięwzięcia jest właściciel. To on podejmuje kluczowe decyzje i odpowiada za projekt, ponosi też największe ryzyko. 6

7 Dlatego bardzo ważne jest przedstawienie jego atutów doświadczenia i przygotowania do zarządzania projektem. W większych przedsięwzięciach opis powinieneś znacznie rozszerzyć opisz wówczas właścicieli, zarząd, radę nadzorczą, osoby odpowiedzialne za projekt (w tym zakres tej odpowiedzialności), ale także strukturę organizacyjną, system motywowania pracowników, system planowania i kontroli itd. Krok 2. Wnikliwa analiza rynku pozwoli Ci DO Wiedzieć się, jak wyróżnić się na tle konkurencji Analiza rynku i konkurencji to nie tylko opis firm kon kurencyjnych, ale przede wszystkim pokazanie Two jego pomysłu i sposobu na walkę bądź uniknięcie konkurencji. W projekcie analizy dokonano następująco: Miejscem działania i rozwoju firmy będzie rynek obej mujący daną miejscowość oraz miejscowości przyle głe. Oferta będzie skierowana przede wszystkim do kobiet w różnym wieku. Popyt na usługi zależy od zasobności portfeli okolicznych mieszkańców. Na terenie miejscowości i okolicy mieszka 65 tysięcy osób. Niezbędne wyliczenia Z analizy rynku wynika, że jedynie około 25 tysięcy korzysta z usług fryzjerskokosmetycznych, deklarują cych wydatki na ten cel rzędu 300 zł rocznie (na podstawie danych GUS). Z tych danych możesz wysnuć wniosek, że rozmiary potencjalnego rynku to: zł = zł (rocznie) Potwierdzają to dane miejscowego urzędu statystycz nego w powiacie, w którym planowane jest zało żenie firmy, w ubiegłym roku wartość sprzedanych usług kosmetyczno-fryzjerskich wyniosła 7,2 mln zł. Na rynku funkcjonuje obecnie 5 firm miejscowych oferujących zbliżone usługi. Są to firmy o różnej wielkości, realizujące przychody między 200 tys. a 2 mln zł. Ostrzeżenie Oczywiście w miarę posiadanych informacji możesz w biznesplanie załączyć szerszą charakterystykę podmiotów konkurencyjnych lokalizacja, oferowane usługi, realizowane przychody, zyski itd. 7

8 Analiza konkurencji i rynku (przeprowadzono bada nia ankietowe prowadzone wśród klientów funkcjo nujących zakładów oraz osób o wyższych dochodach) wykazała, że dotychczas niezagospodarowaną niszą rynkową są usługi dla osób oczekujących komplek sowej obsługi o lepszej jakości, za którą są gotowi zapłacić wyższą cenę. Popyt na tego rodzaju usługi rośnie z uwagi na wzrost przeciętnego wynagro dzenia mieszkańców regionu oraz odsetek osób o wyższych niż przeciętne dochodach (źródło: dane statystyczne). Sposób promocji Najlepszym sposobem dotarcia do odbiorców będzie reklama przez ogłoszenia w prasie i radiu lokalnym, plakaty na budynkach i tablicach ogłoszeń, ulotki reklamowe i broszury informacyjne rozsyłane pocz tą oraz roznoszone przez akwizytorów. Ulotki będą zawierać informacje o ofercie salonu, z naciskiem na szeroką i kompleksową gamę usług. W ramach pro mocji zakładu przewidywane są rabaty w wysokości 10, 20 i 50% na wybrane usługi przy pierwszej wizy cie, a także jedna wybrana darmowa usługa w okre sie karnawału. Salon będzie dostarczał usług o wyższej jakości niż konkurencja. Zamierzeniem nie jest konkurowanie ceną, tylko jakością, zatem ceny usług będą wyższe o 5 10% niż w innych salonach. Planowane jest rów nież wprowadzenie systemu karnetów (11 usługa gratis) oraz zniżek dla stałych klientów. Krok 3. Analiza SWOT przeanalizuj szanse i zagrożenia przedsięwzięcia, aby nie inwesto WAć w działania, które nie przyniosą zysku Analiza SWOT jest podsumowaniem oceny firmy i konkurencji pokazuje, w czym Twoja firma jest mocna, a w czym słaba oraz jakie szanse i zagrożenia wynikają z otoczenia firmy. W omawianym przykładzie analiza SWOT wyglądała tak: Szanse: z wzrost przeciętnych dochodów mieszkańców i po prawa jakości życia generująca popyt na usługi o wyższym standardzie, z brak konkurencji oferującej kompleksowe usługi wysokiej jakości. Zagrożeniami są: z ryzyko pojawienia się konkurencji na rynku, z niebezpieczeństwo rozszerzenia oferty przez do tychczasowe salony, z pogorszenie koniunktury i relatywne obniżenie dochodów mieszkańców. Mocnymi stronami zaś: z własny lokal w atrakcyjnej lokalizacji, 8

9 z doświadczenie zawodowe i umiejętności zarzą dzania właścicielki, z dobrze przemyślana, wszechstronna i komplekso wa oferta, z profesjonalni pracownicy, z wykorzystanie programu komputerowego do kre owania wizerunku klientów, z dodatkowe usługi minikawiarnia, z kontakty z przedstawicielami renomowanych firm kosmetycznych. Natomiast do słabych stron można zaliczyć: z brak doświadczenia na lokalnym rynku start od zera, z konieczność pozyskania i utrzymania profesjonal nych pracowników, z brak historii kredytowej firmy. Julita Zdończyk doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kontakt Masz jakieś pytania? Pisz na adres Informacje o produkcie: Portal Experto24.pl jest własnością Wydawnictwa Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, Warszawa, Numer NI P: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 200 tys. zł. Centrum Obsługi Klienta: tel.: , faks: , Wszelkie prawa zastrzeżone. 2HH0032 ISBN

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł PORADNIK

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł PORADNIK Własna firma zanim zrealizujesz pomysł PORADNIK Spis treści 1. Wprowadzenie........................................................ 4 2. Wokół firmy............................................................

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie. Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego

Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie. Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego Przewodnik dla osób zakładających działalność gospodarczą, które nie mają pochodzenia niemieckiego Zakładanie działalności gospodarczej w Berlinie Kompleksowa koordynacja Kampania jest finansowana przez

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 5 część 4 część 6 część 3 część 2 część 1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic III część produktu finalnego Biznesplan krok po kroku Poradnik dla uczniów i uczennic Warszawa 2012 Autorzy Sławomir Dorocki Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Agnieszka Świętek Małgorzata Zdon-Korzeniowska

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Ekonomia Społeczna w Małopolsce Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce Numer 2, styczeń 2011 r. W numerze Od Redakcji Słowo wstępne ( 2 ) Aktualności Seminaria poświęcone budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii

Bardziej szczegółowo

CZAS NA TWÓJ BIZNES! Raport z realizacji projektów w powiatach siedleckim i płockim. Warszawa, 31 lipca 2012 r.

CZAS NA TWÓJ BIZNES! Raport z realizacji projektów w powiatach siedleckim i płockim. Warszawa, 31 lipca 2012 r. Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa tel.: 48 22 864 03 90 fax: 48

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek. Własna firma. szansą dla Ciebie

Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek. Własna firma. szansą dla Ciebie Krzysztof Kacuga Damian Hamerla Tomasz Pietrek Własna firma szansą dla Ciebie Autorzy: Damian Hamerla, Krzysztof Kacuga, Tomasz Pietrek Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu

Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Marek Makowiec 1 Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu Plan marketingowy ma na celu dobranie i zaprojektowanie działań, które pozwolą osiągnąć zakładaną pozycję na rynku. Cechą

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku pracy

Sukces na rynku pracy Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Beata Kolan Sukces na rynku pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo