SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str Spis zawartości teczki str Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str Opis do przebudowy pralni na pokoje dla pensjonariuszy str Część graficzna - Rzut przyziemia rys.nr A2 str Elewacje rys.nr A3 str Zestawienie okien i drzwi, przekrój rys.nr A4 str Rzuty elem. Konstr. rys.nr K1 str Instalacja wody rys.nr 1S str Instalacja sanit. rys.nr 2S str Instalacja c.o. rys.nr 3S str Aksonometria wody rys.nr 4S str Rozwinięcie kanalizacji rys.nr 5S str Rozwinięcie kanalizacji rys.nr 6S str Instalacja elektryczna rys.nr E1 str Schemat rozdzielnicy rys.nr E2 str Opis do przebudowy bud.garaŝowego na pralnię str Część graficzna - Rzut przyziemia rys.nr A1 str Rozmieszczenie urządzeń rys.nr A2 str Elewacje rys.nr A23 str Zestawienie okien i drzwi, przekrój rys.nr A4 str Instalacja wody rys.nr 1IS str Instalacja sanit. rys.nr 2IS str Instalacja c.o. rys.nr 3IS str Schemat konsoli wodomierz. rys.nr 4IS str Aksonometria wody rys.nr 5IS str Rozwinięcie kanalizacji rys.nr 6IS str Instalacja elektryczna rys.nr E1 str Schemat rozdzielnicy rys.nr E2 str Informacja dot. BiOZ str Oświadczenia, kopie zaświadczeń o przynaleŝności do izb i uprawnień projektantów str

2 OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU BUDOWLANEGO: ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRALNI NA POKOJE DLA PENSJONARIUSZY. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAśOWEGO NA PRALNIĘ. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Inwestora Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Prawo Budowlane ustawa z dnia 07 lipca 1994r. nowela z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U. RP nr 80 z 2003 r. poz.718 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 ( zmiany Dz.U. z 2003 nr 33 poz. 270 oraz Dz.U. 109 z 2004 poz ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. RP nr 120 z 2003 r. poz R 63 PN- ISO 9836 Właściwości uŝytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej wymagania. Rozporządzenie MSW i A z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej. (art. 6 ust. 2) (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (art. 13 ust. 1) (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Z dnia 31 października 2005 roku ) 3

3 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 1.1. Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uŝytkowania pomieszczeń pralni na pokoje dla pensjonariuszy oraz miana sposobu uŝytkowania budynku warsztatowo-garaŝowego na pralnię Istniejący stan zagospodarowania działki: Na działce nr 324/2 w miejscowości Wroniniec 59, istnieje dwukondygnacyjny budynek DPS, w którym mieści się funkcja niezbędna do zamieszkania, wyŝywienia i szeroko pojętej opieki nad pensjonariuszami. Elementem parterowym, dobudowanym do głównego budynku jest obecnie funkcjonująca pralnia ( przeprojektowywana na pokoje dla mieszkańców domu ). Oprócz tego na działce znajduje się parterowy budynek garaŝowo-warsztatowy ( adaptowany w niniejszym projekcie na pralnię ). Wjazd na teren działki odbywa się z drogi nr 324, prowadzącej przez miejscowość Wroniniec na trasie Góra Szlichtingowa. Na terenie działki znajdują się utwardzone dojazdy do poszczególnych obiektów, parkingi dla samochodów pracowników oraz elementy małej architektury ( ławki, pergole i wiaty ogrodowe ) 1.3. Projektowane zagospodarowanie działki: Przedsięwzięte na działce prace projektowe są ograniczone do adaptacji części pomieszczeń w istniejących obiektach. Wyjątkiem jest niewielki łącznik dobudowany w naroŝniku pomiędzy istniejącym wejściem do budynku a adaptowanymi pomieszczeniami obecnej pralni Zestawienie powierzchni działki: - powierzchnia zabudowy pomieszczeń adaptowanych na pokoje dla pensjonariuszy - 241,00 m 2 - powierzchnia zabudowy budynku garaŝowego adaptowanego na pralnię - 93,42 m 2 - całkowita powierzchnia zabudowy pomieszczeń adaptowanych - 334,42 m Dane na temat ochrony konserwatorskiej: Na przedmiotowej działce nie istnieją Ŝadne obiekty wpisane do rejestru zabytków, a teren nie jest objęty strefą nadzoru konserwatorskiego Państwowej SłuŜby Ochrony Zabytków. Brak zapisów w wypisie z planu 1.6. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę Teren Leszna nie jest obszarem występowania tzw. szkód górniczych i w związku z tym zjawiska tego rodzaju na terenie działki, będącej przedmiotem opracowania, nie występują Przewidywane zagroŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników Charakter budynku oraz sposób jego uŝytkowania nie stwarzają zagroŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników. W projektowanym obiekcie nie występują Ŝadne czynniki powodujące zagroŝenie a jedynym źródłem emisji na zewnątrz jest kotłownia gazowa spełniająca wymogi odnośnych przepisów mgr inŝ. arch. Maciej Kubiak 4

4 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRALNI NA POKOJE DLA PENSJONARIUSZY Ogólne załoŝenia architektoniczne: Przebudowa istniejącej obecnie pralni na pokoje dla pensjonariuszy polega na wyburzeniu istniejących ścianek działowych i uzyskaniu maksymalnej ilości pełnowartościowych miejsc pobytu dla ich mieszkańców. Ze względu na istniejące uwarunkowania adaptowany fragment istniejącego obiektu potraktowano jako odrębną strefę poŝarową. PoniewaŜ mogą przebywać w niej osoby niepełnosprawne zaklasyfikowano ją do kategorii ZL II. Wejście do zespołu mieszkalnego odbywa się z istniejącej części budynku w holu wejściowym za pomocą projektowanego łącznika. Takie rozwiązanie pozwala na skomunikowanie obu części na tym samym poziomie, co jest istotne w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczeniem komunikacyjnym a jednocześnie spełniającym częściowo funkcje pobytu dziennego jest obszerny hol. Wszystkie pokoje są wyposaŝone w łazienki z pełną funkcją dla osób niepełnosprawnych. W jednym z pomieszczeń zaprojektowano łazienkę do mycia osób w pozycji leŝącej przemieszczanych na ruchomym łóŝku przystosowanym do tego celu. W celu poprawnego rozwiązania funkcji zaprojektowano nowy podział pomieszczeń za pomocą ścianek działowych, zaplanowano teŝ szereg nowych otworów drzwiowych i okiennych w ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Pozostałe funkcje dla pensjonariuszy ( poza mieszkalną ) są zapewnione w istniejącej części budynku głównego. Oprócz niezbędnych instalacji dodatkowo obiekt zostanie wyposaŝony w instalację czujek alarmowych p.poŝ. oraz instalację przyzywową Dane bilansowe projektowanej adaptacji budynku pralni na pokoje dla pensjonariuszy: - Długość - 23,80 m - Szerokość - 9,85 m - Wysokość - 3,56 m - powierzchnia zabudowy - 241,00 m 2 - powierzchnia uŝytkowa - 176,64 m 2 - kubatura - 819,00 m 3 - ilość kondygnacji nadziemnych podpiwniczenie - brak - ilość pokoi - 5 ( 3 trzyosobowe i 2 dwuosobowe ) - ilość pensjonariuszy - 13 osób Opis stanu istniejącego obiektu. Budynek obecnej pralni jest parterowym obiektem murowanym. Ściany zewnętrzne, murowane z elementów ceramicznych mają zróŝnicowaną grubość. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne są równieŝ wykonane z ceramiki. Brak stwierdzenia docieplenia ścian. Stropodach nad obiektem wykonano z masywnych elementów Ŝelbetowych. Spadki dachu nadano prawdopodobnie za pomocą płyt korytkowych ułoŝonych na ściankach aŝurowych stojących na stropie Zakres wyburzeń. Wyburzeniu podlegają wszystkie ścianki działowe oraz fragmenty ścian konstrukcyjnych w zakresie nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz przejść Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych. ZałoŜono, Ŝe w podłoŝu występują piaski średnie w stanie średniozagęszczonym o ID=0,4. Poziom wód gruntowych przyjęto poniŝej poziomu posadowienia fundamentów. W przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych występowania innych warunków gruntowych naleŝy bezzwłocznie powiadomić projektanta konstrukcji w celu zweryfikowania przyjętych fundamentów. Teren posadowienia odpowiada wg normy PN-B pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje konstrukcje w niewielkich obiektach budowlanych i prostych warunkach gruntowych. Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie szkód górniczych. 6

5 1.6. ObciąŜenia. 1. ObciąŜenie stałe wg danych od producentów poszczególnych materiałów oraz na podstawie norm: - PN-82/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości - PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe 2. ObciąŜenie wiatrem wg normy PN-82/B PN-B-0211:1977/Az1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem ( I strefa wiatrowa) 3. ObciąŜenie śniegiem - wg normy PN-82/B PN-80/B-02010/Az1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem (I strefa śniegowa). 4. ObciąŜenie uŝytkowe charakterystyczne ObciąŜenie charakterystyczne uŝytkowe nowoprojektowanego zadaszenia przyjęto na poziomie 0,5 kn/m 2 jako obciąŝenie równomiernie rozłoŝone na całej powierzchni płyty dachowej. Inny rozkład obciąŝenia wymaga zgody projektanta po wykonaniu dodatkowych obliczeń statycznych Fundamenty wg rys. nr K1 i K3 Pod nowoprojektowaną ścianą nośną wykonać ławę Ŝelbetową wysokości 40cm oraz szerokości 50cm szczegółowe zbrojenie ławy na rys. K1. Ścianę zewnętrzną parteru gr. 19 cm (Porotherm) licować z zewn. krawędzią ścian fundamentowych zewnętrznych gr. 25cm wykonanych z bloczków betonowych M6. Poziom posadowienia ławy naleŝy dopasować do poziomu posadowienia fundamentów istniejących. Fundamenty wykonać z betonu B20, zbrojenie główne wykonać ze stali A-III, strzemiona ze stali A-0. Fundamenty wylewać na podkładzie z betonu B10 gr.10cm UWAGA!!! Podkład z betonu B10 wykonać na warstwie gruntu nośnego spod fundamentów naleŝy w całości usunąć nienośny grunt nasypowy i warstwy gleby Opis konstrukcji budynku. Zakres robót konstrukcyjnych obejmować będzie wyburzenie istniejących ścian działowych, zamurowania części istniejących otworów, wykonanie nowych otworów, wykonanie nowych ścian działowych oraz w obrębie nowoprojektowanego wejścia - wykonanie nowej ściany nośnej wraz z fundamentem pod nią i wykonanie nowego zadaszenia. Nowoprojektowane nadproŝa w ścianach istniejących zaprojektowano jako stalowe z belek HEA100 i HEA120 szczegółowa lokalizacja belek nadproŝowych, długość i ich ilość została pokazana na rys. K1. NaleŜy zastosować się równieŝ do uwag dotyczących montaŝu nadproŝy zawartych na rys. K1. Nad otworem w nowoprojektowanej ścianie nośnej wykonać nadproŝe jako Ŝelbetowe prefabrykowane typu L (rozpiętość wg rys. K1). Przekrycie nowoprojektowanego zadaszenia jako płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej PWD-W gr. 150mm firmy "pruszyński" - RE30. Belki stalowe stanowiące oparcie dla płyt warstwowych zabezpieczyć farbami pęczniejącymi do R30. Pozostałe uwagi zawarto na rys. K Uwagi: Projekt konstrukcyjny naleŝy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branŝami dotyczy to szczególnie przejść technologicznych w ścianach, stropie i stropodachu. Wszelkie zmiany naleŝy kaŝdorazowo uzgodnić z właściwym projektantem. Wszelkie wątpliwości i niejasności oznaczeń na rysunkach naleŝy bezwzględnie konsultować z projektantem konstrukcji. Prace naleŝy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP Pokrycie i obróbki blacharskie Po wykonaniu niezbędnych elementów wentylacji, likwidacji istniejących, zbędnych kominków naleŝy pokryć dach dwuwartwową papą termozgrzewalną. Ze względu na docieplenie ścian zewnętrznych naleŝy równieŝ wymienić opierzenia attykowe, kosze spustowe oraz przesunąć rury spustowe, wymieniając je w razie stwierdzenia złego stanu technicznego. Wymienić naleŝy równieŝ, ze względu na docieplenie budynku, wszystkie parapety zewnętrzne na stalowe, malowane proszkowo na kolor brązowy Izolacje Warstwy izolacji warstw posadzkowych podano na przekroju. Ściany zewnętrzne ocieplono styropianem o grubości 12 cm. Dach, ze względu na jego konstrukcję naleŝy docieplić poprzez wdmuchiwanie granulatu lub podobnego materiału ocieplającego w przestrzeń stropodachu Ścianki działowe W budynku zaprojektowano murowane ścianki działowe oraz przemurowania w istniejących ścianach z cegły kratówki 12 cm. 7

6 1.13. Posadzki Jako wykończenie przewidziano płytki ceramiczne antypoślizgowe w łazienkach, granitogresowe w holu i korytarzu oraz wykładzinę rulonową PCV w pokojach. Ta ostatnia powinna zostać wywinięta na ścianę z zachowaniem odpowiedniego łuku pomiędzy podłogą a ścianą. Cokoliki przyścienne naleŝy wykonać w pomieszczeniach łazienek i komunikacji Stolarka drzwiowa i okienna Inwestor będzie korzystał z istniejącej na rynku oferty drzwi i okien PCV szczegóły przedstawiono na zestawieniu stolarki. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wewnętrzne parapety postformingowe laminowane Wykończenie wewnętrzne ścian i sufitów Tynk wapienno-cementowy na sufitach i ścianach murowanych z elementów ceramicznych, szpachlowanie i malowanie farbą akrylową. Płytki ceramiczne szkliwione w pomieszczeniach łazienek do wysokości sufitu Wykończenie zewnętrzne ścian Ściany budynku naleŝy wykończyć tynkiem strukturalnym na siatce szklanej i dociepleniu ze styropianu. Granulacje tynku naleŝy dostosować do zastosowanej w istniejącym budynku Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne: Szerokość drzwi do pomieszczeń ( min 90 cm ) oraz brak barier wysokościowych umoŝliwiają korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano pełen zestaw uchwytów umoŝliwiających korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich Warunki zatrudnienia osób: W salonie zatrudnionych są cztery osoby są to kobiety. Rozbudowa nie pociąga za sobą wzrostu zatrudnienia. Cała infrastruktura socjalna i sanitarna pozostaje bez zmian w istniejącej dotychczas części salonu kosmetycznego Charakterystyka energetyczna budynku: Ściany zewnętrzne istniejące są wykonane z materiału ceramicznego i posiadają zróŝnicowaną grubość i dociepleniu styropianem 12 cm. Tak wykonana ściana ma współczynnik U0 = 0,267 W/m 2o K. Ocieplenie dachu za pomocą granlatu o grubości min 18 cm daje w przekroju pionowym ( łącznie z pozostałymi warstwami dachu ) U0 = 0,269 W/m 2o K. Jest to przybliŝony szacunek ze względu na nie do końca wiadomy układ warstw dachu. Okna zaprojektowano o wkładach szybowych posiadających U0 = 1,1 W/m 2o K. Odbiorniki energii elektrycznej uŝywane są przez pensjonariuszy sporadycznie, a ich energochłonność moŝna porównywać ze średnią w pomieszczeniach biurowych Zaopatrzenie budynku w media: Wszystkie media na potrzeby rozbudowy są przyłączone w ramach istniejących w budynku instalacji i układów pomiarowych. - energia elektryczna z sieci energetycznej nn - woda z istniejącego wodociągu - ścieki sanitarne do sieci wewnętrznej - energia cieplna z własnej kotłowni c.o. 8

7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU DPS we Wronińcu Wroniniec 59, NIECHLÓW,obręb: Wroniniec, działka nr 324/2 Zmiana sposobu uŝytkowania pomieszczeń pralni na pokoje dla pensjonariuszy. 1. Powierzchnia uŝytkowa, wysokość i liczba kondygnacji i poziomów podziemnych - Długość - 14,05 m - Szerokość - 6,65 m - Wysokość - 3,35 m - powierzchnia zabudowy - 93,42 m 2 - powierzchnia uŝytkowa - 57,03 m 2 - kubatura - 299,00 m 3 - ilość kondygnacji nadziemnych podpiwniczenie - brak 2. Odległość od obiektów sąsiednich Obiekty na sąsiednich działkach znajdują się w odległościach zapewniających bezpieczne zlokalizowanie projektowanego obiektu nie naruszające przepisów ochrony p.poŝ. 3. Parametry poŝarowe występujących substancji palnych w budynku nie przewiduje się składowania, bądź uŝywania materiałów niebezpiecznych poŝarowo (cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniŝej 55 0 C). 4. Przewidywana gęstość obciąŝenia ogniowego Gęstość obciąŝenia ogniowego w budynku mieści się w kategorii do 500 MJ/m 2 5. Kategoria zagroŝenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŝdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Dla wydzielonej strefy poŝ. pomieszczeń mieszkalnych dla pensjonariuszy przyjęto ZL II 13. mieszkańców 6. Ocena zagroŝenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: W budynkach nie ma pomieszczeń zagroŝonych wybuchem. 7. Podział obiektu na strefy poŝarowe Cały budynek pralni jest jedną strefą poŝarową. 8. Klasa odporności poŝarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: W wydzielonej strefie poŝarowej zawierającej pokoje dla pensjonariuszy istnieją ściany i stropy masywne ( murowane ściany o grubości co najmniej 34 cm i stropy Ŝelbetowe ) zapewniające z duŝym naddatkiem wymagania odnośnie przegród budowlanych. 9. Warunki ewakuacji: Wszystkie długości przejścia w pomieszczeniu, oraz długości dojścia w projektowanym budynku nie przekraczają parametrów dopuszczonych przepisami i normami. Ewakuacja z budynku moŝe się odbywać bezpośrednio drzwiami na zewnątrz oraz za pomocą dróg ewakuacyjnych poziomych. W budynku zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne ( awaryjne ) w oparciu o dwufunkcyjne oprawy oświetleniowe. 10. Sposób zabezpieczenia przeciwpoŝarowego instalacji uŝytkowych, a w szczególności : wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, w tym lokalizacja przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu. Budynki zaopatrzono w instalacje odgromowe. W budynku głównym znajduje się centralny przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu 11. Dobór urządzeń przeciwpoŝarowych. Brak potrzeby stosowania hydrantów wewnętrznych 12. WyposaŜenie w gaśnice Budynki od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji naleŝy wyposaŝyć w gaśnice w ilości 1 jednostki gaśniczej/ 100 m 2 powierzchni uŝytkowej. 13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŝaru. Woda do zewnętrznego gaszenia poŝaru moŝe być pobierana z hydrantu o średnicy 80 mm. i wydajności wynoszącej 20 dm 3 /s umieszczonego na zewnętrznej sieci wodociągowej odległego nie więcej niŝ 75 m. 14. Drogi poŝarowe: Wymagany dojazd poŝarowy zapewnia istniejący układ dróg na terenie Domu Pomocy Społecznej. mgr inŝ. arch. Maciej Kubiak 9

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Projekt budowlany TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH INWESTOR: TEMAT: LOKALIZACJA: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo