SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str Spis zawartości teczki str Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str Opis do przebudowy pralni na pokoje dla pensjonariuszy str Część graficzna - Rzut przyziemia rys.nr A2 str Elewacje rys.nr A3 str Zestawienie okien i drzwi, przekrój rys.nr A4 str Rzuty elem. Konstr. rys.nr K1 str Instalacja wody rys.nr 1S str Instalacja sanit. rys.nr 2S str Instalacja c.o. rys.nr 3S str Aksonometria wody rys.nr 4S str Rozwinięcie kanalizacji rys.nr 5S str Rozwinięcie kanalizacji rys.nr 6S str Instalacja elektryczna rys.nr E1 str Schemat rozdzielnicy rys.nr E2 str Opis do przebudowy bud.garaŝowego na pralnię str Część graficzna - Rzut przyziemia rys.nr A1 str Rozmieszczenie urządzeń rys.nr A2 str Elewacje rys.nr A23 str Zestawienie okien i drzwi, przekrój rys.nr A4 str Instalacja wody rys.nr 1IS str Instalacja sanit. rys.nr 2IS str Instalacja c.o. rys.nr 3IS str Schemat konsoli wodomierz. rys.nr 4IS str Aksonometria wody rys.nr 5IS str Rozwinięcie kanalizacji rys.nr 6IS str Instalacja elektryczna rys.nr E1 str Schemat rozdzielnicy rys.nr E2 str Informacja dot. BiOZ str Oświadczenia, kopie zaświadczeń o przynaleŝności do izb i uprawnień projektantów str

2 OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU BUDOWLANEGO: ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRALNI NA POKOJE DLA PENSJONARIUSZY. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAśOWEGO NA PRALNIĘ. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Inwestora Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Prawo Budowlane ustawa z dnia 07 lipca 1994r. nowela z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U. RP nr 80 z 2003 r. poz.718 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 ( zmiany Dz.U. z 2003 nr 33 poz. 270 oraz Dz.U. 109 z 2004 poz ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. RP nr 120 z 2003 r. poz R 63 PN- ISO 9836 Właściwości uŝytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej wymagania. Rozporządzenie MSW i A z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej. (art. 6 ust. 2) (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (art. 13 ust. 1) (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Z dnia 31 października 2005 roku ) 3

3 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 1.1. Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uŝytkowania pomieszczeń pralni na pokoje dla pensjonariuszy oraz miana sposobu uŝytkowania budynku warsztatowo-garaŝowego na pralnię Istniejący stan zagospodarowania działki: Na działce nr 324/2 w miejscowości Wroniniec 59, istnieje dwukondygnacyjny budynek DPS, w którym mieści się funkcja niezbędna do zamieszkania, wyŝywienia i szeroko pojętej opieki nad pensjonariuszami. Elementem parterowym, dobudowanym do głównego budynku jest obecnie funkcjonująca pralnia ( przeprojektowywana na pokoje dla mieszkańców domu ). Oprócz tego na działce znajduje się parterowy budynek garaŝowo-warsztatowy ( adaptowany w niniejszym projekcie na pralnię ). Wjazd na teren działki odbywa się z drogi nr 324, prowadzącej przez miejscowość Wroniniec na trasie Góra Szlichtingowa. Na terenie działki znajdują się utwardzone dojazdy do poszczególnych obiektów, parkingi dla samochodów pracowników oraz elementy małej architektury ( ławki, pergole i wiaty ogrodowe ) 1.3. Projektowane zagospodarowanie działki: Przedsięwzięte na działce prace projektowe są ograniczone do adaptacji części pomieszczeń w istniejących obiektach. Wyjątkiem jest niewielki łącznik dobudowany w naroŝniku pomiędzy istniejącym wejściem do budynku a adaptowanymi pomieszczeniami obecnej pralni Zestawienie powierzchni działki: - powierzchnia zabudowy pomieszczeń adaptowanych na pokoje dla pensjonariuszy - 241,00 m 2 - powierzchnia zabudowy budynku garaŝowego adaptowanego na pralnię - 93,42 m 2 - całkowita powierzchnia zabudowy pomieszczeń adaptowanych - 334,42 m Dane na temat ochrony konserwatorskiej: Na przedmiotowej działce nie istnieją Ŝadne obiekty wpisane do rejestru zabytków, a teren nie jest objęty strefą nadzoru konserwatorskiego Państwowej SłuŜby Ochrony Zabytków. Brak zapisów w wypisie z planu 1.6. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę Teren Leszna nie jest obszarem występowania tzw. szkód górniczych i w związku z tym zjawiska tego rodzaju na terenie działki, będącej przedmiotem opracowania, nie występują Przewidywane zagroŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników Charakter budynku oraz sposób jego uŝytkowania nie stwarzają zagroŝenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników. W projektowanym obiekcie nie występują Ŝadne czynniki powodujące zagroŝenie a jedynym źródłem emisji na zewnątrz jest kotłownia gazowa spełniająca wymogi odnośnych przepisów mgr inŝ. arch. Maciej Kubiak 4

4 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRALNI NA POKOJE DLA PENSJONARIUSZY Ogólne załoŝenia architektoniczne: Przebudowa istniejącej obecnie pralni na pokoje dla pensjonariuszy polega na wyburzeniu istniejących ścianek działowych i uzyskaniu maksymalnej ilości pełnowartościowych miejsc pobytu dla ich mieszkańców. Ze względu na istniejące uwarunkowania adaptowany fragment istniejącego obiektu potraktowano jako odrębną strefę poŝarową. PoniewaŜ mogą przebywać w niej osoby niepełnosprawne zaklasyfikowano ją do kategorii ZL II. Wejście do zespołu mieszkalnego odbywa się z istniejącej części budynku w holu wejściowym za pomocą projektowanego łącznika. Takie rozwiązanie pozwala na skomunikowanie obu części na tym samym poziomie, co jest istotne w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczeniem komunikacyjnym a jednocześnie spełniającym częściowo funkcje pobytu dziennego jest obszerny hol. Wszystkie pokoje są wyposaŝone w łazienki z pełną funkcją dla osób niepełnosprawnych. W jednym z pomieszczeń zaprojektowano łazienkę do mycia osób w pozycji leŝącej przemieszczanych na ruchomym łóŝku przystosowanym do tego celu. W celu poprawnego rozwiązania funkcji zaprojektowano nowy podział pomieszczeń za pomocą ścianek działowych, zaplanowano teŝ szereg nowych otworów drzwiowych i okiennych w ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Pozostałe funkcje dla pensjonariuszy ( poza mieszkalną ) są zapewnione w istniejącej części budynku głównego. Oprócz niezbędnych instalacji dodatkowo obiekt zostanie wyposaŝony w instalację czujek alarmowych p.poŝ. oraz instalację przyzywową Dane bilansowe projektowanej adaptacji budynku pralni na pokoje dla pensjonariuszy: - Długość - 23,80 m - Szerokość - 9,85 m - Wysokość - 3,56 m - powierzchnia zabudowy - 241,00 m 2 - powierzchnia uŝytkowa - 176,64 m 2 - kubatura - 819,00 m 3 - ilość kondygnacji nadziemnych podpiwniczenie - brak - ilość pokoi - 5 ( 3 trzyosobowe i 2 dwuosobowe ) - ilość pensjonariuszy - 13 osób Opis stanu istniejącego obiektu. Budynek obecnej pralni jest parterowym obiektem murowanym. Ściany zewnętrzne, murowane z elementów ceramicznych mają zróŝnicowaną grubość. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne są równieŝ wykonane z ceramiki. Brak stwierdzenia docieplenia ścian. Stropodach nad obiektem wykonano z masywnych elementów Ŝelbetowych. Spadki dachu nadano prawdopodobnie za pomocą płyt korytkowych ułoŝonych na ściankach aŝurowych stojących na stropie Zakres wyburzeń. Wyburzeniu podlegają wszystkie ścianki działowe oraz fragmenty ścian konstrukcyjnych w zakresie nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz przejść Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych. ZałoŜono, Ŝe w podłoŝu występują piaski średnie w stanie średniozagęszczonym o ID=0,4. Poziom wód gruntowych przyjęto poniŝej poziomu posadowienia fundamentów. W przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych występowania innych warunków gruntowych naleŝy bezzwłocznie powiadomić projektanta konstrukcji w celu zweryfikowania przyjętych fundamentów. Teren posadowienia odpowiada wg normy PN-B pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje konstrukcje w niewielkich obiektach budowlanych i prostych warunkach gruntowych. Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie szkód górniczych. 6

5 1.6. ObciąŜenia. 1. ObciąŜenie stałe wg danych od producentów poszczególnych materiałów oraz na podstawie norm: - PN-82/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości - PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe 2. ObciąŜenie wiatrem wg normy PN-82/B PN-B-0211:1977/Az1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem ( I strefa wiatrowa) 3. ObciąŜenie śniegiem - wg normy PN-82/B PN-80/B-02010/Az1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem (I strefa śniegowa). 4. ObciąŜenie uŝytkowe charakterystyczne ObciąŜenie charakterystyczne uŝytkowe nowoprojektowanego zadaszenia przyjęto na poziomie 0,5 kn/m 2 jako obciąŝenie równomiernie rozłoŝone na całej powierzchni płyty dachowej. Inny rozkład obciąŝenia wymaga zgody projektanta po wykonaniu dodatkowych obliczeń statycznych Fundamenty wg rys. nr K1 i K3 Pod nowoprojektowaną ścianą nośną wykonać ławę Ŝelbetową wysokości 40cm oraz szerokości 50cm szczegółowe zbrojenie ławy na rys. K1. Ścianę zewnętrzną parteru gr. 19 cm (Porotherm) licować z zewn. krawędzią ścian fundamentowych zewnętrznych gr. 25cm wykonanych z bloczków betonowych M6. Poziom posadowienia ławy naleŝy dopasować do poziomu posadowienia fundamentów istniejących. Fundamenty wykonać z betonu B20, zbrojenie główne wykonać ze stali A-III, strzemiona ze stali A-0. Fundamenty wylewać na podkładzie z betonu B10 gr.10cm UWAGA!!! Podkład z betonu B10 wykonać na warstwie gruntu nośnego spod fundamentów naleŝy w całości usunąć nienośny grunt nasypowy i warstwy gleby Opis konstrukcji budynku. Zakres robót konstrukcyjnych obejmować będzie wyburzenie istniejących ścian działowych, zamurowania części istniejących otworów, wykonanie nowych otworów, wykonanie nowych ścian działowych oraz w obrębie nowoprojektowanego wejścia - wykonanie nowej ściany nośnej wraz z fundamentem pod nią i wykonanie nowego zadaszenia. Nowoprojektowane nadproŝa w ścianach istniejących zaprojektowano jako stalowe z belek HEA100 i HEA120 szczegółowa lokalizacja belek nadproŝowych, długość i ich ilość została pokazana na rys. K1. NaleŜy zastosować się równieŝ do uwag dotyczących montaŝu nadproŝy zawartych na rys. K1. Nad otworem w nowoprojektowanej ścianie nośnej wykonać nadproŝe jako Ŝelbetowe prefabrykowane typu L (rozpiętość wg rys. K1). Przekrycie nowoprojektowanego zadaszenia jako płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej PWD-W gr. 150mm firmy "pruszyński" - RE30. Belki stalowe stanowiące oparcie dla płyt warstwowych zabezpieczyć farbami pęczniejącymi do R30. Pozostałe uwagi zawarto na rys. K Uwagi: Projekt konstrukcyjny naleŝy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branŝami dotyczy to szczególnie przejść technologicznych w ścianach, stropie i stropodachu. Wszelkie zmiany naleŝy kaŝdorazowo uzgodnić z właściwym projektantem. Wszelkie wątpliwości i niejasności oznaczeń na rysunkach naleŝy bezwzględnie konsultować z projektantem konstrukcji. Prace naleŝy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod właściwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP Pokrycie i obróbki blacharskie Po wykonaniu niezbędnych elementów wentylacji, likwidacji istniejących, zbędnych kominków naleŝy pokryć dach dwuwartwową papą termozgrzewalną. Ze względu na docieplenie ścian zewnętrznych naleŝy równieŝ wymienić opierzenia attykowe, kosze spustowe oraz przesunąć rury spustowe, wymieniając je w razie stwierdzenia złego stanu technicznego. Wymienić naleŝy równieŝ, ze względu na docieplenie budynku, wszystkie parapety zewnętrzne na stalowe, malowane proszkowo na kolor brązowy Izolacje Warstwy izolacji warstw posadzkowych podano na przekroju. Ściany zewnętrzne ocieplono styropianem o grubości 12 cm. Dach, ze względu na jego konstrukcję naleŝy docieplić poprzez wdmuchiwanie granulatu lub podobnego materiału ocieplającego w przestrzeń stropodachu Ścianki działowe W budynku zaprojektowano murowane ścianki działowe oraz przemurowania w istniejących ścianach z cegły kratówki 12 cm. 7

6 1.13. Posadzki Jako wykończenie przewidziano płytki ceramiczne antypoślizgowe w łazienkach, granitogresowe w holu i korytarzu oraz wykładzinę rulonową PCV w pokojach. Ta ostatnia powinna zostać wywinięta na ścianę z zachowaniem odpowiedniego łuku pomiędzy podłogą a ścianą. Cokoliki przyścienne naleŝy wykonać w pomieszczeniach łazienek i komunikacji Stolarka drzwiowa i okienna Inwestor będzie korzystał z istniejącej na rynku oferty drzwi i okien PCV szczegóły przedstawiono na zestawieniu stolarki. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wewnętrzne parapety postformingowe laminowane Wykończenie wewnętrzne ścian i sufitów Tynk wapienno-cementowy na sufitach i ścianach murowanych z elementów ceramicznych, szpachlowanie i malowanie farbą akrylową. Płytki ceramiczne szkliwione w pomieszczeniach łazienek do wysokości sufitu Wykończenie zewnętrzne ścian Ściany budynku naleŝy wykończyć tynkiem strukturalnym na siatce szklanej i dociepleniu ze styropianu. Granulacje tynku naleŝy dostosować do zastosowanej w istniejącym budynku Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne: Szerokość drzwi do pomieszczeń ( min 90 cm ) oraz brak barier wysokościowych umoŝliwiają korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano pełen zestaw uchwytów umoŝliwiających korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich Warunki zatrudnienia osób: W salonie zatrudnionych są cztery osoby są to kobiety. Rozbudowa nie pociąga za sobą wzrostu zatrudnienia. Cała infrastruktura socjalna i sanitarna pozostaje bez zmian w istniejącej dotychczas części salonu kosmetycznego Charakterystyka energetyczna budynku: Ściany zewnętrzne istniejące są wykonane z materiału ceramicznego i posiadają zróŝnicowaną grubość i dociepleniu styropianem 12 cm. Tak wykonana ściana ma współczynnik U0 = 0,267 W/m 2o K. Ocieplenie dachu za pomocą granlatu o grubości min 18 cm daje w przekroju pionowym ( łącznie z pozostałymi warstwami dachu ) U0 = 0,269 W/m 2o K. Jest to przybliŝony szacunek ze względu na nie do końca wiadomy układ warstw dachu. Okna zaprojektowano o wkładach szybowych posiadających U0 = 1,1 W/m 2o K. Odbiorniki energii elektrycznej uŝywane są przez pensjonariuszy sporadycznie, a ich energochłonność moŝna porównywać ze średnią w pomieszczeniach biurowych Zaopatrzenie budynku w media: Wszystkie media na potrzeby rozbudowy są przyłączone w ramach istniejących w budynku instalacji i układów pomiarowych. - energia elektryczna z sieci energetycznej nn - woda z istniejącego wodociągu - ścieki sanitarne do sieci wewnętrznej - energia cieplna z własnej kotłowni c.o. 8

7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU DPS we Wronińcu Wroniniec 59, NIECHLÓW,obręb: Wroniniec, działka nr 324/2 Zmiana sposobu uŝytkowania pomieszczeń pralni na pokoje dla pensjonariuszy. 1. Powierzchnia uŝytkowa, wysokość i liczba kondygnacji i poziomów podziemnych - Długość - 14,05 m - Szerokość - 6,65 m - Wysokość - 3,35 m - powierzchnia zabudowy - 93,42 m 2 - powierzchnia uŝytkowa - 57,03 m 2 - kubatura - 299,00 m 3 - ilość kondygnacji nadziemnych podpiwniczenie - brak 2. Odległość od obiektów sąsiednich Obiekty na sąsiednich działkach znajdują się w odległościach zapewniających bezpieczne zlokalizowanie projektowanego obiektu nie naruszające przepisów ochrony p.poŝ. 3. Parametry poŝarowe występujących substancji palnych w budynku nie przewiduje się składowania, bądź uŝywania materiałów niebezpiecznych poŝarowo (cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniŝej 55 0 C). 4. Przewidywana gęstość obciąŝenia ogniowego Gęstość obciąŝenia ogniowego w budynku mieści się w kategorii do 500 MJ/m 2 5. Kategoria zagroŝenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŝdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Dla wydzielonej strefy poŝ. pomieszczeń mieszkalnych dla pensjonariuszy przyjęto ZL II 13. mieszkańców 6. Ocena zagroŝenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: W budynkach nie ma pomieszczeń zagroŝonych wybuchem. 7. Podział obiektu na strefy poŝarowe Cały budynek pralni jest jedną strefą poŝarową. 8. Klasa odporności poŝarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: W wydzielonej strefie poŝarowej zawierającej pokoje dla pensjonariuszy istnieją ściany i stropy masywne ( murowane ściany o grubości co najmniej 34 cm i stropy Ŝelbetowe ) zapewniające z duŝym naddatkiem wymagania odnośnie przegród budowlanych. 9. Warunki ewakuacji: Wszystkie długości przejścia w pomieszczeniu, oraz długości dojścia w projektowanym budynku nie przekraczają parametrów dopuszczonych przepisami i normami. Ewakuacja z budynku moŝe się odbywać bezpośrednio drzwiami na zewnątrz oraz za pomocą dróg ewakuacyjnych poziomych. W budynku zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne ( awaryjne ) w oparciu o dwufunkcyjne oprawy oświetleniowe. 10. Sposób zabezpieczenia przeciwpoŝarowego instalacji uŝytkowych, a w szczególności : wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, w tym lokalizacja przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu. Budynki zaopatrzono w instalacje odgromowe. W budynku głównym znajduje się centralny przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu 11. Dobór urządzeń przeciwpoŝarowych. Brak potrzeby stosowania hydrantów wewnętrznych 12. WyposaŜenie w gaśnice Budynki od momentu rozpoczęcia jego eksploatacji naleŝy wyposaŝyć w gaśnice w ilości 1 jednostki gaśniczej/ 100 m 2 powierzchni uŝytkowej. 13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŝaru. Woda do zewnętrznego gaszenia poŝaru moŝe być pobierana z hydrantu o średnicy 80 mm. i wydajności wynoszącej 20 dm 3 /s umieszczonego na zewnętrznej sieci wodociągowej odległego nie więcej niŝ 75 m. 14. Drogi poŝarowe: Wymagany dojazd poŝarowy zapewnia istniejący układ dróg na terenie Domu Pomocy Społecznej. mgr inŝ. arch. Maciej Kubiak 9

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 9 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 1. Dane ewidencyjne: 1.1. Budowa zaplecze sanitarno-szatniowe przy kompleksie sportowym Moje boisko-orlik 2012 1.2. Lokalizacja Kramsk powiat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice METRYKA PROJEKTU Krapkowice, sierpień 2009 Rodzaj opracowania : Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów z uwzględnieniem stanu podłoŝa gruntowego Nazwa obiektu budowlanego: Budynek Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. Nazwa i zakres projektu: PROJEKT DOBUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru w budynku wielorodzinnym z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany

Projekt budowlany. TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany Projekt budowlany TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Adres inwestycji: Nowa Kościelnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: BUDYNEK USŁUGOWY OGRODZENIE ZABEZPIECZAJĄCE SKAŁÓW GM.KOŹMIN WLKP,DZ.NR 6 I 16 INWESTOR: MIASTO I GMINA KOŹMIN WIELKOPOLSKI URZĄD MIASTA I GMINY,STARY RYNEK 11

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Opis elementów konstrukcyjnych 4. Uwagi wykonawczo montaŝowe 5. Obliczenia nadproŝa 6. Uwagi końcowe II.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210, ,300 A3 Stacja Redaki 223, ,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226, ,920

Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210, ,300 A3 Stacja Redaki 223, ,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226, ,920 ZAWARTOŚĆ TOMU V Nr Nazwa odcinka Km początkowy Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210,700 223,300 A3 Stacja Redaki 223,300 226,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226,000 236,920 1 Tom V/A3

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45213150-9 INWESTYCJA : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO WARSZTATACH SZKOLNYCH NA POTRZEBY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ORAZ BIURA GEODETY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo