Prezydent Miasta Gdalska (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezydent Miasta Gdalska (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)"

Transkrypt

1 OSWADCZENE MAJPTKOWE w6jta, m -,4 0 + rl,;l to,ft Ar+ KAV C-LARL ALT Uwaga%, (0 Tha Gdansk, dnia 09 kwietnia 2008 r. (miejscowosc). Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypetnienia kaidej z rubryk. 2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac nie dotyczy,'. 3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleinosc poszczeg6lnych skladnik6w majaltkowych, dochod6w i zobowiazari do majatku odrgbnego i majatku objgtego matieriska wsp6lnoscia majatkowa. 4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica. 5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienigine. 6. W czg6ci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci. CZkSC A Ja, ni2ej podpisany( a), Pawel Bogdan Adamowicz (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony( a) r. w Gdalsku Prezydent Miasta Gdalska (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2 sierpnia 997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 06, poz. 679, z 998 r. Nr 3, poz. 75 i Nr 62, poz. 26, z 999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Ni 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 3, poz. 984 i Nr 24, poz.806) oraz ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27 i Nr 24, poz. 806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzer skiej wsp6no ci majatkowej lub stanowiace moj majatek Zasoby pienigine: - srodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej: ok PLN - wsp6lnosc majatkowa malieriska, wspolnosc majatkowa maizeriska stanowia takie pozostale elementy majqtku - srodki pienigine gromadzone w walucie obcej: ok. 400 Euro, ok. 300 USD - papiery wartosciowe: wg. zalacznika nr na kwot(^: ,62 PLN.. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: tytul prawny: Mieszkanie o powierzchni: 42,83 m2, o wartosci: PLN tytul prawny: moja wiasnosc odrgbna 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa : nie dotyczy, powierzchnia: o wartosci:

2 rodzaj zabudowy: tytut prawny: Z tego tytutu osiagnafem(oam) w roku ubiegtym przych6d i dochbd w wysokosci: nne nieruchomosci: powierzchnia: ) mieszkanie o pow. 78,94 m2, 2) mieszkanie o pow.48,70 m2, 3) dziatka niezabudowana o pow. 207m2, 4) dziatka niezabudowana o pow.,4946ha o wartosci: ) PLN, 2) PLN, 3 ) PLN, 4 ) PLN tytut prawny: ), 2), 3), 4 ) wspolwfasnosc matienska - wfasnosc. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podac liczbg i emitenta udzia6w: nie dotyczy udziaty to stanowia pakiet wigkszy niz 0% udziaf6w w sp6tce: nie dotyczy Z tego tytutu osiagnafem(gtam) w roku ubieglym dochbd w wysokosci : nie dotyczy V. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych - nalezy podab liczb(^ i emitenta akcji: akcji PKO BP S.A. o wartosci ok PLN, pozostate w zalqczniku nr 2 akcje to stanowia pakiet wigkszy niz 0% akcji w sp6tce: w spofce Z tego tytutu osiagnafem(gfam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci: ok. 500 PLN V. nie stanowia pakietu wiqkszego niz 0% akcji Naby#em(am) (nabyt mbj matzonek, z wyfaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu Par stwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwi2tzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujace mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nale2y podac opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy V.. Prowadz(^ dzia#alnos6 gospodarcza2 (nalezy podac forms prawna i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy - osobi cie wsp6lnie z innymi osobami Z tego tytutu w roku ubiegfym dochbd w wysoko ci: Zarzadzam dziatalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnosci V. (nalezy poda6 formq prawna i przedmiot dziatalnosci ): nie dotyczy - osobi cie wsp6lnie z innymi osobami Z tego tytutu w roku ubiegfym dochbd w wysoko ci: W sp6fkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki ): ) Zarzqd Morskiego Portu Gdansk S.A. ul. Zamknigta 8, Gdansk, 2) Gdar skie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 7, Gdansk

3 -jestem czfonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy -jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ) od r. jako przedstawiciel Gminy M.Gdarisk, 2) od kwietnia 2007r. jako przedstawiciel Gminy M.Gdarisk -jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytulu osiagnafem(gfam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ) PLN brutto, 2) PLN brutto 2. W sp6ldzielniach: nie dotyczy - jestem czfonkiem zarzadu (od kiedy): nie dotyczy - jestem czfonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy - jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytulu osiagnafem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko ci: nie dotyczy 3. W fundacjach prowadzacych dziatatnosc gospodarcza: nie dotyczy -jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy -jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy ): nie dotyczy -jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytulu osiagnafem((^fam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: V. nie dotyczy nne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zaj(^c, z podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: ) umowa o pracg (UM w Gdansku ) : ,4 PLN, 2) z wynajmu mieszkari PLN X. Skfadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y podao mark, model i rok produkcji ): nie dotyczy X. Zobowiazania o wartosci powyzej zlotych, w tym zaciagnigte kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 2 kredyty budowlane zaciqgnigte w BGZ S.A. dn r. w #acznej wysokosci , 96 CHF na okres do 209r. - do splaty pozostato 38744, 96 CHF; kredyt mieszkaniowy hipoteczny w PKO BP S.A. zaciagnigty dn r. w wysokosci PLN na okres do 209r. - do sptaty pozostaito PLN.

4 CZESC B Powyzsze otwiadczenie skladam wiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno ci. Gdansk, dnia 09 kwietnia 2008 r. (miejscowosc, data) (podpis) ' Niewlasciwe skreslic. 2 Nie dotyczy dzialalno ci wytworczej w roinictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

5 Zahhcznik nr Do o9wiadczenia maiptkowego Pawla Adamowicza Fundusze nwestycyjne stan na dzieti r.: ) Millenium FO Akcji - 480,72 jednostek o wartosci PLN 2) CU FO Polskich Akcji - 427,094 jednostek o wartosci PLN 3) PKO/Credit SUSSE Akcji - 79,243 jednostek o wartosci PLN 4) DWS TOP SO Akcji - 247,064 jednostek o wartosci PLN 5) DWS FO Akcji Plus - 93,588 jednostek o wartosci PLN 6) Arka BZ WBK Akcji - 984,337 jednostek o wartosci PLN 7) Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu - 536,833 jednostek o wartosci PLN 8) Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci Specjalistyczny Fundusz Zamknicty certyfikatow o wartosci PLN 9) Legg Mason Akcje - 43,343 jednostek o wartosci PLN 0) NG Parasol SFO-Subf.Budownictwa i Nieruchomosci - 70,474 jednostek o wartosci ,62 PLN Razem wartosc jednostek uczestnictwa ,62 PLN

6 Millennium Dom Maklerski S.A. Al. Jerozolimskie 23a, r Warszawa Warszawa Rachune ADAMOWCZ PAWED, 295 an rachunku pienieinego - na dzien : _ LUTA podstawowe Dlokowane blokowane blokowane pod naleinosci naleinosci pod zlecenia pod rozliczenie spiate OTP niegwarantowane PLN depozyt zabezp. depozyt zabezp. derywaty w MDM derywaty w KDPW PLN zobowigzania zobowigzania odroczona niesplacone przeterminowane rozliczenie tr. prowizja MDM piatnoa6 / OTP OTP OTP PLN an rejestru operacyjnego i rachunku papierow wartosciowych - na dzien PAPERY NA KONTACB REJESTRU RACHUNEK PAPER PW/PM podstawowe blokowane zastawionel depozyt SUMA WYCENA XURS ( STAN PRAW Prtf. PW/PM) LBOS BOS LBPH BPS al 46 4, LBSK BSK , LKGHM00007 KGH , LNFO000 0N LNF KZS LNF030OD7 JPR 2. 0 al LNF N al LNF N LNF N LNF BBC LNF N LNF MDS LNF00002 BBZ LNF20008 BBD 6 0l LNF N 6 D LNF N LNF5000 EMF 6 0 O LPEKA00006 PEO , LPKN PKN , LTLKPL0007 TPS , ata Typ operacji Kwota Komentarz =igg z rachunku pienieinego i rejestru naleinosci od do : Waluta: P5 9^) 5,-+ 24 do poczgtkowe : 9, D DYWDENDA Wyp. dywidendy, PLKGHM00007 ; DP: R-k: strong / 2

7 Pobranie podatku od dywidendy, PW: PLKGHM , Wieczorne obciazenie OverNight , Poranne uznanie OverNight Odsetki OverNight , Wieczorne obciazenie OverNight , Poranne uznanie OverNight Odsetki OverNight , Wieczorne obciazenie OverNight 0' , Poranne uznanie OverNight Odsetki OverNight , Wieczorne obciazenie OverNight D , Poranne uznanie OverNight Odsetki OverNight D , Wieczorne obciazenie OverNight D , Poranne uznanie OverNight Odsetki OverNight , Wieczorne obciazenie OverNight D , Poranne uznanie OverNight Odsetki OverNight , Wieczorne obciazenie OverNight doplata do emisji BPH z PeKaO podatek od doplaty do emisji pok4czeniowej BPH z PeKaO , Poranne uznanie OverNight ) Odsetki OverNight ) ,56.2 Wieczorne obciazenie OverNight ,56.2 Poranne uznanie OverNight ) Odsetki OverNight ) , Wieczorne obciazenie OverNight ) ,57.77 Poranne uznanie OverNight ) Odsetki OverNight ) ,59.33 Wieczorne obciazenie OverNight ) , Poranne uznanie OverNight ) Odsetki OverNight , Wieczorne obciazenie OverNight ,59.85 Poranne uznanie OverNight ) Odsetki OverNight ) oplata za prowadzenie r-ku V kw , Wieczorne obciazenie OverNight Ldo koncowe: 0.00 atawienie zawartych transakcji od do : Data Zleceniel Papier Strona Kurs losc PW Wartosc Prowizja Nr PW brutto Portf : ieg wygenerowany elektronicznie. W przypadku niezgodnosci zwiazanych z wyci4giem, zgodnie z $ 53 "Regulaminu swiadczenia Lug brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierow wartosciowych i rachunku pienieinego " nwestor zobowi $zany jest w ciaigu 30 dni dnia otrzymania niniejszego wyci2tgu zglosic nieprawidlowosc w Millennium Domu Maklerskim w formie pisemnej. W przypadku azgloszenia przez nwestora w tym terminie nieprawidlowosci co do stanu rachunku, Millennium Dom Maklerski oraz nwestor cyjmuj4, ze nwestor poprzez zaniechanie zgloszenia w tym terminie potwierdzil wyci& g ze stanu rachunku jako prawidlowy. azbcdnych wyja nien dotyczgcych tresci niniejszego udziele Panstwu pracownicy Punktow Obslugi Klienta lub )rzypadku, gdy uaktywnili Panstwo mozliwosc skladania dyspozycji telefonicznych, pracownicy Millennium Domu Maklerskieao zwmereu, Laleionu (22) 69- Ti' 66. `ormujemy, is pod podanym powyiej adresem siedziby Millennium Domu Maklerskiego nie ma Punktu Obslugi Klienta. -esy i telefony Punktow Obslugi Klienta umieszczone s& na stronie internetowej Millennium Domu Maklerskiego pod adresem r.millenniumdm.pl R-k: strona 2/ 2

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy I OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 28 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wejto, gpotępey wójta, sekretoreo gminy, akarbniko gminy, kierownika jednostki organ iraeyjncj gminy, osoby eargądzojąccj i eeionko organu eorgądeająecgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy..., dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy,

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, ljj:j..l'ji I W...A....,. " / l=.. III W Uwaga: 2012'.01':!~.. r I l OSWIADCZENIE MAJATKOWE I, iastepcywójta,serretarza I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, osoby zarzadzajacej

Bardziej szczegółowo

2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6

2. JeLeli poszczegdlne rubryki nie znajduj4 w konkretrym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6 oswadczenre MAJATKOWE w6jta, zastgpcy w6jta, sekretaza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zazqdzajqcej iczlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osgbq prawnq oraz osoby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE vuójta, gojtfipcy wuj La, i,fcikitłlarza gntiriy, skarbnika gminy, kieiowuniko jednostki organizacyjnaj gminy; osoby zaregdzajm-cj i członka organu zarządzającego yiniiiihj ojióbą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ezlonko orgonu zoreądgojąccgo gminną osobą prawną orae

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu...dnia... r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Skwierzyna dnia 26.03.2014 r. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnienia każdej z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Katowice (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Katowice (miejscowość) 23.04.2012r. (dnia) UWAGA: l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2. Je1eli

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 23.09.2014 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE IOW -04OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KU. Trr-r. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu oraz osoby wydającej decyzje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE' MAJATKOWE

OSWIADCZENIE' MAJATKOWE "..P:C(J.c.~... - '' OSWIADCZENIE' MAJATKOWE wójta zastepcy wójta sekretarza gminy skarbnika gminy kierownika fednostkl organlzacyfnef gminy osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzll~jllcego gmlnn osoba

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE kierownika jednostki organizacyjnej gminy Zielona Góra, dnia 25.04.2012 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE!

2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! rstaroswo pow^rnwp w Chełmie.:;PLVNELO 2im -12- u i OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE! -członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu. skarbnika powiatu, IcicroirtBtlEf uigauiz.cu^jucj puwidtu, oiub^ zarządzjjąccj

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'"A-~ y. członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -;

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'A-~ y. członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -; 6 1.. ~---- OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE y P~~~~7'"A-~ y członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika po~fatu, kie;ownik~' jedn..;;tki -; I organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie oświadczenia majątkowego

Pojęcie oświadczenia majątkowego WSTĘP Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika m.in. z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych:

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: I. Informacje og6lne dotyczlce skladania o5wiadczerh majqtkowych. l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: o art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.22013

Bardziej szczegółowo

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE. Informacje wstępne

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE. Informacje wstępne JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Informacje wstępne I Podstawa prawna: - art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), - art. 25c

Bardziej szczegółowo

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych:

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: Podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w organach jednostek samorządu terytorialnego. Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się

Bardziej szczegółowo

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych:

Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach prawnych: S t r o n a 1 Podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Aktualne wzory oświadczeń majątkowych znajdują się w następujących regulacjach

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych

Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych W oświadczeniach majątkowych składanych za cały rok, należy wykazać stan we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zasady składania i wypełniania oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych

Zasady składania i wypełniania oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych Zasady składania i wypełniania oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

INFORMACJA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe i informacje składa się w ciągu 30 dni od dnia wyboru na stanowisko czy wydania upoważnienia (jeżeli ww. zdarzenia miały miejsce przed wyborem lub upoważnieniem) lub też w terminie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2011 r. Projekt 15.02.2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:... złotych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Załącznik nr 4 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU REMONTOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie: złotych Okres

Bardziej szczegółowo