ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin."

Transkrypt

1 Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z ) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 133/4 z ). ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Data sporządzenia polskiej wersji karty: nr wydania 1/09 PL. Data aktualizacji: nr wydania 4/12 PL. Sekcja 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: ACTELLIC 20 FU. Kod Środka: A13668A. AGI kod: Kod handlowy: Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Środek owadobójczy w formie generatora dymu, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych, w których występują szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów. Zastosowania odradzane: stosowanie niezgodne z zaleceniami zawartymi w etykiecie -instrukcji stosowania środka. 1.3 Dostawca: Octavius Hunt Limited, Wielka Brytania Dove Lane, Redfield, Bristol BS5 9NQ tel fax Telefony alarmowe: Telefon alarmowy dostawcy mieszaniny: + 44 (0) (24h). Telefon w razie nagłych wypadków w Polsce: Zob.: sekcja 4 karty charakterystyki - telefony ośrodków toksykologicznych w Polsce. Strona 1 z 13

2 Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Klasyfikacja mieszaniny. Klasyfikacja środka zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666,2003 ze zmianami w Dz. U. nr 243, poz.2440, 2005 oraz Dz. U. nr 174, poz. 1222, 2007, Dz. U. Nr 43, poz. 353, 2009). Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE. Zgodnie z kryteriami w/w przepisów środek jest sklasyfikowany jako szkodliwy, niebezpieczny dla środowiska oraz wysoce łatwopalny. Zagrożenia ze względu na właściwości fizykochemiczne: Mieszanina wysoce łatwopalna. Zagrożenia dla zdrowia ludzi: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Inhibitor cholinoesterazy. Zagrożenie przy stosowaniu zawodowym: Inhibitor cholinoesterazy. Nie stosować jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne do pracy z tego typu substancjami. Zagrożenia dla środowiska: mieszanina niebezpieczna dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 2.2 Elementy oznakowania. Oznakowanie mieszaniny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE. Nazwa produktu: Actellic 20 FU. Zawartość substancji aktywnej: pirymifos metylowy 22,5%. Zawiera substancje niebezpieczną, niebędącą substancją aktywną: chloran potasu. Symbole zagrożenia/znaki ostrzegawcze: N Niebezpieczny dla środowiska. Szkodliwy. Wysoce łatwopalny. Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia: R11 - Produkt wysoce łatwopalny. R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe R 51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Strona 2 z 13

3 Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania: S2 Chronić przed dziećmi S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. S17 Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi. S20/21 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. S23 Nie wdychać oparów. S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem. S 35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, jeżeli to możliwe pokaż etykietę.(usunąć?) S49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. S57 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Napisy dodatkowe: Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. 2.3 Inne zagrożenia. W celu uniknięcia zagrożeń dla ludzi i środowiska, należy stosować produkt zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania środka. Sekcja 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH MIESZANINY. Składniki zawarte w produkcie: substancja aktywna: Nazwa chemiczna pirimiphos-methyl (ISO); O-(2-diethylamino-6- methylpyrimidin-4-yl) O,O-dimethyl phosphorothioate Klasyfikacja składnika mieszaniny wg: (wdł IUPAC): O,Odimetylofosforotionia n O-2- dietyloamino- 6-metylopirymidyno- 4-ylu. Nazwa zwyczajowa pirymifos metylowy (zawartość w% wag): 22,5%. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140). Tabela 3.2, części 3, załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie z załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG. Wzór chemiczny: C 11 H 20 N 3 O 3 PS Nr indeksowy: Symbole zagrożenia: Xn N Nr WE : Nr CAS: Nr CIPAC: 239. Zwroty ostrzegawcze: R22 R50/53. Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie (tabela 3.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.). Klasa zagrożenia i kody kategorii Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H302 H400 H410 Strona 3 z 13

4 Składnik pomocniczy: potassium chlorate Nazwa chemiczna: chloran(v) potasu nr WE: nr CAS: Nr indeksowy zawartość w% wag %. Nazwa zwyczajowa: chloran potasu Klasyfikacja składnika mieszaniny wg: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140). Tabela 3.2, części 3, załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie z załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG. Symbole zagrożenia: O, Xn; N Zwroty ostrzegawcze: R9 R20/22 R51, R53. Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie (tabela 3.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.). Klasa zagrożenia i kody kategorii Ox. Sol. 1 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2 Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H271 H332 H302 H411 Objaśnienia zwrotów: Xn substancja szkodliwa. O substancja utleniająca. N substancja niebezpieczna dla środowiska. R9 grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem palnym. R20/22 działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. R22 działa szkodliwie po połknięciu. R50/53 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R51 działa toksycznie na organizmy wodne. R53 może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Acute Tox.4 - toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4, H302 Działa szkodliwie po połknięciu. Aquatic Acute 1 - stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie ostre, kategoria 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Aquatic Chronic 1 - stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie przewlekłe, kategoria 1, H410 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Ox. Sol. 1 - Substancja stała utleniająca, kategoria zagrożenia 1, H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz. Acute Tox.4 - toksyczność ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrożenia 4, H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Aquatic Chronic 2 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie przewlekłe, kategoria 2, H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Strona 4 z 13

5 Sekcja 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY. 4.1 Opis środków pierwszej pomocy. Zalecenia ogólne: Jeśli wystąpiły jakiekolwiek objawy zatrucia - natychmiast sprowadzić pomoc medyczną (pokazać kartę bezpieczeństwa środka, opakowanie lub etykietę). W przypadku utraty przytomności sprawdzić oddychanie i puls. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie i wezwać pogotowie. Poszkodowanego przytomnego i z zachowanymi funkcjami życiowymi, pozostać w stanie odpoczynku, ponieważ aktywność ruchowa wzmaga efekt inhibicji cholinoesterazy. Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zabrudzoną odzież. Dokładnie umyć zabrudzone części ciała dużą ilością czystej wody, a następnie wody z mydłem. Takie postępowanie jest niezbędne w celu zminimalizowania kontaktu ze skórą. Zanieczyszczona odzież musi zostać wyprana przed ponownym założeniem. W przypadku silnego podrażnienia (długotrwałe narażenie) zasięgnąć porady lekarza. Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego z obszaru zagrożenia, zapewnić wypoczynek w ciepłym pomieszczeniu. Wezwać lekarza. W przypadku utraty funkcji życiowych podjąć reanimacje do czasu przyjazdu pogotowia. Połknięcie: Przy podejrzeniu połknięcia, natychmiast przewieźć do lekarza lub wezwać pogotowie, pokazać pojemnik lub etykietę. Nie powodować wymiotów. Kontakt z oczami: Jeżeli środek dostał się do oczu, natychmiast przepłukiwać dużą ilością wody, rozchylając powieki, przez minimum 15 minut. Natychmiast zgłosić się do lekarza. Antidotum: Atropina. Informacja dla lekarza: Atropina jest specyficznym antidotum i może być podana natychmiast przed wykwalifikowany personel medyczny w ilości 2-5 mg (domięśniowo), co 20 minut do czasu uzyskania efektu atropinizacji. Mogą być konieczne duże ilości atropiny. Atropina NIE MOŻE być podana pacjentom z cyjanozą, wcześniej podać tlen. NIE PODAWAĆ opiatów ani barbituranów. Jeżeli wystąpią drgawki podać diazepam (10mg domięśniowo). Pobrać 10 ml of krwi z żyły w celu określenia aktywności cholinoesterazy we krwi. Reaktywatory cholinoesterazy (Pralidoxime) powinny być, jeżeli to możliwe, podane w tym samym czasie co atropina. Nie są one skuteczne w czasie 24 godziny po ekspozycji oraz nie są zamiennikami atropiny. DAWKI: Pralidoxime: Łagodne zatrucie: 1 g w 2-3 ml wody (domięśniowo). Ostre zatrucie: 2 g w 30 ml wody (domięśniowo). W przypadku połknięcia można zastosować adsorbenty jak np. węgiel. Jeżeli zostanie uznane za konieczne wykonanie płukania żołądka w przypadku formulacji olejowych lub korozyjnych, należy unikać wdychania gazów żołądkowych pacjenta. W przypadkach, kiedy wymagana jest szczególna pomoc medyczna należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym: Gdańsk Rzeszów Poznań Kraków Sosnowiec Wrocław Lublin Warszawa Łódź Tarnów Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. Inhibitor cholinoesterazy. Nie stosować jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne do pracy z tego typu substancjami. Wdychanie: ogólne złe samopoczucie, zasłabnięcie, zawroty i bóle głowy, pocenie się, mdłości, zaburzenia widzenia, drżenie mięśni, skrajnie utrata przytomności i zatrzymanie akcji oddechowej Połknięcie: pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni. Skóra: podrażnienie, zaczerwienienie, wysuszenie i pieczenie. Oczy: podrażnienie, zaczerwienienie, skrajnie utrzymujący się ból, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. Nie wywoływać wymiotów w przypadkach, gdy osoba poszkodowana straciła przytomność. Osobę poszkodowaną chronić przed wyziębieniem, zabezpieczyć i utrzymywać podstawowe funkcje życiowe do czasu przyjazdu pomocy lekarskiej. Postępować zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Przekazać opakowanie preparatu wraz z etykietą lekarzowi. Strona 5 z 13

6 Sekcja 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. 5.1 Środki gaśnicze. Zalecane środki gaśnicze: W przypadku małych pożarów użyć proszek, pianę, śnieg /dwutlenek węgla/. W przypadku dużych pożarów użyć mgłę wodną, unikać stosowania bezpośredniego strumienia wody. Zebrać wodę użytą do gaszenia np. w tymczasowych barierach ziemnych. Kontenery narażone na działanie ognia schładzać poprzez spryskiwanie wodą. Nieodpowiednie środki gaśnicze: zbyt silny strumień wody. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną. Preparat wysoce łatwopalny. Zawiera substancję utleniającą (silny utleniacz), może spowodować zapłon, a przez to pożar/wybuch. Wysokie zagrożenie wybuchem po zmieszaniu z materiałem palnym. 5.3 Informacje dla straży pożarnej. W przypadku pożaru schładzać niepalące się, a narażone kontenery z środkiem. Zapobiegać odpływowi środków gaśniczych do sieci kanalizacyjnej oraz wód gruntowych. Stosować pełne ubranie ochronne i aparaty z dopływem powietrza lub tlenu. W przypadku pożaru wytwarzają się toksyczne i drażniące opary. Nie wdychać produktów spalania. Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIEWNIA DO ŚRODOWISKA. 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. Zapewnić odpowiednią ochronę osobistą - nosić odpowiednią odzież ochronną (buty ochronne i kombinezony). Nosić maskę/aparat oddechowy, zabezpieczającą przed toksycznymi gazami, ochronę oczu, rękawice odporne chemicznie. Unikać kontaktu i z ogniem i/lub iskrami. Nie palić tytoniu w pomieszczeniu, gdzie znajduje się środek oraz podczas pracy z środkiem. Inhibitor cholinoesterazy. Nie stosować jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne do pracy z tego typu substancjami. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami. Środek działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. Nie wdychać dymu/oparów. Postępować zgodnie z procedurami postępowania ze zw. chemicznymi. Umyć się starannie po pracy ze środkiem. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Unikać przedostania się preparatu do sieci kanalizacyjnej, cieków wodnych oraz wód gruntowych. Jeśli dojdzie do niekontrolowanego uwolnienia do środowiska natychmiast poinformować odpowiednie organy. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Rozlany/rozproszony środek zneutralizować używając niepalnych materiałów absorbujących, (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit), lub elektrycznie zabezpieczonych odkurzaczy, a następnie starannie zebrać do oznakowanych szczelnie zamykanych i oznakowanych pojemników na odpady. Przewietrzyć obszar zamknięty, gdzie doszło do skażenia. Zmyć zanieczyszczony obszar wodą, zachowując wszelkie środki ostrożności. Nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń do cieków wodnych, wód gruntowych oraz powierzchniowych. Nie przebywać w pomieszczeniu, gdzie doszło do niekontrolowanego uwalniania się oparów/dymu środka natychmiast poinformować odpowiednie służby. Unikać wzbijania kurzu poprzez zamiatanie szczotkami lub sprężonym powietrzem. 6.4 Odniesienia do innych sekcji. Zobacz: Sekcja 7 karty charakterystyki postępowanie z mieszaniną oraz jej magazynowanie. Sekcja 8 karty charakterystyki - środki ochrony indywidualnej. Sekcja 13 karty charakterystyki - postępowanie z odpadami i środkiem. Strona 6 z 13

7 Sekcja 7: POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE. 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. Przeczytać instrukcję stosowania przed użyciem. Ten materiał jest w stanie utworzyć łatwopalne chmury pyłu w powietrzu, które, zainicjowane mogą eksplodować. Płomienie, gorące powierzchnie, mechaniczne iskry i wyładowania elektrostatyczne mogą służyć jako źródeł zapłonu. Elektryczny sprzęt powinien być zgodny z charakterystyką palności tego materiału. Charakterystyka palności pogłębi się, jeżeli materiał zawiera śladowe ilości łatwopalnych rozpuszczalników lub i jest używany w obecności łatwopalnych rozpuszczalników. - unikać kontaktu ze skórą i ustami oraz wdychania dymu/oparów. Nie przebywać w pomieszczeniu i jego pobliżu podczas gazowania. - pomieszczenia poddanne gazowniu środkim poddać wentylacji - Zobacz:Sekcja 8, pkt 8.2 karty charakterystyki - Kontrola narażenia. - unikać przypadkowego spożycia - podczas zabiegu nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu. - po skończonej pracy ze środkiem umyć się starannie. - chronić oczy przed oparami środka. Postępować zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy. Trzymać z dala od żywności, napojów spożywczych oraz pasz dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy. Unikać kontaktu z oparami środka, nie wdychać dymu! 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, dotyczącymi łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. Przechowywać pod zamknięciem, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych i chłodnych, w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od dzieci, środków spożywczych, napojów i paszy dla zwierząt. Chronić przed mrozem. Unikać wysokich temperatur. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Nie przekłuwać, nie spalić, nawet po zużyciu. Nie palić tytoniu, gdzie znajduje się środek. Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi, w pobliżu źródeł zapłonu, otwartym płomieniem lub żarzącym materiałem. 7.3 Szczególne zastosowania końcowe. Środek przeznaczony jest do dezynsekcji pustych pomieszczeń. Wysokie zagrożenie pożarem w przypadku nie przestrzegania zaleceń przechowywania. Zobacz: sekcja 8 karty charakterystyki - środki ochrony indywidualnej. Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Nosić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. Unikać wdychania oparów/dymu środka. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. 8.1 Parametry dotyczące kontroli. Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz ze zmianami w Dz. U. z 2005 r. nr 212 poz. 1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, 2007 r., Dz. U. Nr 105, poz. 873, 2009 r. oraz Dz.U. Nr 141, poz.950, 2010r). Zgodnie z powyższymi regulacjami, preparat nie zawiera odpowiednich ilości substancji, o określonych w Polsce wartościach NDS, co do których konieczna byłaby kontrola w miejscu pracy. Wartość dopuszczalnego stężenia biologicznego: nie dotyczy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U nr 81 poz. 716). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III i IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla środków wymienionych w załączniku I Strona 7 z 13

8 do wymienionego rozporządzenia - pirymifos metylowy znajduje się na liście pozostałości pestycydów i najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w określonych grupach i przykładach poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP). Jednak ze względu na zakres stosowania dezynsekcja pustych pomieszczeń nie dotyczy. Zgodnie z: Dyrektywą Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r., Dyrektywą Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009r., Dyrektywą Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanowiono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy wynoszą: nie określono. Zawiera składniki niebezpieczne. Nie jest odpowiedni do zastosowania polowego. Zalecane przez producenta dopuszczalne stężenie pirymifosu metylowego w środowisku pracy: Pirymifos metylowy 8 godz TWA, 3 mg/m³. Może być absorbowany przez skórę. 8.2 Kontrola narażenia. Kontrola narażenia w miejscu pracy: unikać kontaktu ze skórą oraz wdychania oparów. Nie przebywać w pomieszczeniu, którym odbywa się dezynsekcja gazowanie. Unikać wdychania oparów/dymu środka. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych: Uwaga! Inhibitor cholinoesterazy. Nie stosować jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne do pracy z tego typu substancjami. Po przeprowadzeniu zabiegu zamknąć obiekt na 24 godziny, umieszczając ostrzeżenie o przeprowadzonym zabiegu. Przed ponownym przystąpieniem do pracy wietrzyć obiekt przez co najmniej 3 godz. W celu wyeliminowania ryzyka dla człowieka i środowiska stosować się do instrukcji stosowania. Zawiera składniki niebezpieczne. Nie jest odpowiedni do zastosowania polowego. Zobacz:Sekcja 2 karty charakterystyki identyfikacja zagrożeń. Środki ochrony indywidualnej: - ochrona dróg oddechowych: stosować środek w dobrze wentylowanym obszarze. stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nie wdychać dymu/oparów środka. - ochrona rąk: rękawice ochronne o grubości min. 0,6 mm, syntetyczna guma lub PCV. Należy uwzględnić parametry rękawic podane przez producenta. Przed każdym zastosowaniem sprawdzić stan właściwości ochronnych rękawic. - ochrona oczu: nosić okulary ochronne/gogle lub osłonę twarzy. - ochrona skóry: nosić ubranie ochronne (kombinezon bawełniany lub syntetyczne ubrania robocze), odporne na działanie czynników chemicznych. Poddawać regularnie praniu po każdym wykonanym zabiegu. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami wymaga się, aby wszelkie środki ochrony osobistej (PPE) posiadały oznakowanie CE i aby oznakowaniu temu towarzyszyła dodatkowa informacja dotyczącą roku jego umieszczenia. Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Kontrola narażenia środowiska: Nie wprowadzać do środowiska. Opakowanie po preparacie, preparat nie wykorzystany oraz po terminie ważności poddać utylizacji jako substancja niebezpieczna. Nie gazować pomieszczeń, w których znajdują się ludzie i zwierzęta inwentarskie. Strona 8 z 13

9 Sekcja 9: WŁAŚĆIWOŚC FIZYCZNE I CHEMICZNE Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. Postać: proszek w aluminiowym kontenerze. Kolor: białawy. Zapach: charakterystyczny. Rozpuszczalność w wodzie: częściowo rozpuszczalny. Minimalna temp. zapłonu: 475 o C. Minimum zapłonu: > 500 mj Temperatura samozapłonu: brak danych. Ph: brak danych. Temperatura wrzenia: nie dotyczy. Temperatura topnienia: nie dotyczy. Własności wybuchowe: nie dotyczy. Właściwości utleniające: posiada, zawiera substancję silnie utleniającą, Może spowodować pożar lub wybuch. Gęstość par: brak danych. 9.2 Inne informacje. Mieszanina wysoce łatwopalna. Sekcja 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Reaktywność. środek wysoce łatwopalny. Zawiera substancję silnie utleniającą, Może spowodować pożar lub wybuch Stabilność chemiczna. stabilny fizycznie i chemicznie przez co najmniej 2 lata jeżeli przechowywany w oryginalnym, nie otwartym pojemniku w zalecanych warunkach przechowywania. Zobacz sekcja 7 karty charakterystyki Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. Preparat wysoce łatwopalny Warunki, których należy unikać: wysokich temperatur. nie dopuścić do kontaktu środka z płomieniami i iskrami Materiały niezgodne: wysoka temperatura, źródła iskier, płomieni/ognia ciepła. Unikać nadmiernego przegrzania, ujemnych temperatur (mrozów) Czynniki, których należy unikać: źródeł zapłonu. Zobacz sekcja 7 karty charakterystyki Niebezpieczne produkty rozkładu. W przypadku pożaru powstawanie CO 2, i toksyczne, drażniące opary/dym. Zobacz sekcja 5 karty charakterystyki. Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Informacje dotyczące skutków toksykologicznych. Toksyczność ostra przez: drogi oddechowe: LC50 szczur (samiec): 3.4 mg/l, 4 godz. LC50 szczur (samica): 3.22 mg/l, 4 godz. drogi pokarmowe: > 2000 mg/kg (dawka maksymalna). Niska toksyczność doustna. kontakt ze skórą : > 2000 mg/kg (dawka maksymalna). Małe prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia przy absorpcji przez skórę. Drażnienie oczu: nie jest drażniący. Drażnienie skóry: małe prawdopodobieństwo drażnienia skóry. Drażnienie dróg oddechowych: szkodliwy przy wdychaniu. Dym może powodować podrażnienia. Działanie uczulające na skórę: brak danych. Rakotwórczość: brak danych. Mutagenność:brak danych. Wpływ na reprodukcję: brak danych. Strona 9 z 13

10 11.2 Inne informacje: Narażenie spowodowane wdychaniem dymu/oparów środka może prowadzić do silnego zatrucia. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE Toksyczność. Ocena ekologiczna została obliczona na podstawie danych dostępnych dla składników formulacji środka. Toksyczność dla ryb LC 50 :3mg/l (Pstrąg tęczowy, 96 h). Toksyczność dla glonów: ErC 50 : 22mg/l/96h (Alga zielona). EbC 50 : 4 mg/l/96h (Alga zielona). Toksyczność dla bezkręgowców wodnych EC 50 : 1 µg/l (Daphnia magna; 48 h). Mieszanina niebezpieczna dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Dane dla pirymifosu metylowego: 12.2 Trwałość i zdolność rozkładu:odnotowane przypadki hydrolizy w wodzie i glebie. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Zdolność do bioakumulacji: ma duży potencjał 12.4 Mobilność: niska mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBTi vpvb.: nie dotyczy; nie sporządzono RBCh Inne szkodliwe skutki działania: Nie zanieczyszczać środowiska preparatem i jego opakowaniem. Sekcja 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI Metody unieszkodliwiania odpadów. Środek i opróżnione opakowania traktować jako odpad niebezpieczny, wg z obowiązujących przepisów. Uwagi dotyczące usuwania preparatu: Postępować zgodnie z miejscowymi i krajowymi przepisami. Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie zanieczyszczać wód powierzchniowych, głębinowych i bezpośrednich ujęć wody pitnej i gleby. Pozostałość środka po zastosowaniu (zamknąć w oznakowanym pojemniku), środek po upływie terminu ważności, przekazać uprawnionym służbom - do punktu utylizacji niebezpiecznych odpadów. Klasyfikacja odpadów: Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w Uwagi dotyczące usuwania opakowań: Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także do wykorzystywania jako surowce wtórne. Zabrania się utylizacji, w tym spalania opakowań po środku we własnym zakresie. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Opakowania przekazać do utylizacji (firmy utylizacyjnej posiadającej uprawnienia), jako odpady niebezpieczne. Klasyfikacja odpadów: Opakowania z papieru i tektury Opakowania z metali(aluminium) Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Przestrzegać obowiązujących przepisów: Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628, 2001).Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dn. 27 maja 2001 (Dz. U. Nr 63 poz. 638, 2001 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37 poz. 339, 2003). Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Strona 10 z 13

11 Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU. Środek jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska w rozumieniu przepisów transportu Numer UN (numer ONZ): Nr UN: Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID): Klasa: 9. Grupa Opakowania: III. Oznaczenie przy wysyłce: Substancja niebezpieczna dla środowiska, stała, N.O.S., (mieszanka pirymifosu metylowego). Transport morski (IMDG): Klasa: 9. Grupa Opakowania: III. Oznaczenie przy wysyłce: Substancja niebezpieczna dla środowiska, stała, N.O.S., (zawiera pirymifos metylowy 22,5%). Zanieczyszczenie morza: TAK. Transport lotniczy (ICAO / IATA): Klasa: 9. Grupa Opakowania: III. Oznaczenie przy wysyłce: Substancja niebezpieczna dla środowiska, stała, N.O.S., (zawiera pirymifos metylowy 22,5%) Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (not including waste) Klasa zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: III Zagrożenia dla środowiska. Preparat zawiera pirymifos metylowy i chloran potasu substancje niebezpieczne dla środowiska, działają bardzo toksycznie na organizmy wodne, mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Szczególne środki ostrożności dla użytkowników. Przechowywać z dala od żywności, pasz oraz wody. Unikać wysokich i niskich temperatur, źródeł zapłonu, ciepła, iskry i ognia. Środek wysoce łatwopalny. Zawiera substancję silnie utleniającą, Może spowodować pożar lub wybuch Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC. Transport luzem: nie dotyczy. Przestrzegać wytycznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2003 r.). Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej między-narodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 194, poz. 1629, 2002) oraz Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671, 2002). Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. Strona 11 z 13

12 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla mieszaniny. Ustawa z dn. 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z dnia 14 lutego 2001r., Nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr. 100, poz.1085, Dz. U. Nr.123, poz. 1350, Dz. U. Nr. 125, poz z 2001 r.;dz. U. Nr. 135, poz.1145, Dz. U. Nr. 142, poz.1187 z 2002 r.; Dz. U. Nr. 189, poz.1852 z 2003 r; Dz.U. Nr.96, poz. 959, Dz. U. Nr. 121, poz.1263 z 2004 r. i Dz.U. Nr. 179, poz.1485 z 2005 r; Dz. U. Nr. 171, poz.1225 z 2006 r. i Dz. U. Nr.176, poz z 2007 r. i Dz. U. Nr. 157, poz.976 z 2008 r. i Dz. U. Nr.20, poz.106 z 2009 r.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140). Klasyfikacja preparatu zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666, 2003 ze zmianami w Dz. U. nr 243, poz.2440, 2005 oraz Dz. U. nr 174, poz. 1222, 2007 i Dz. U. Nr 43, poz. 353, 2009). Znakowanie opakowań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz.439). Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 20, poz.106 z dnia 9 lutego 2009 r.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1197 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1997, z późniejszymi zmianami w 2002r. Dz. U. Nr 91, poz. 811). Ustawa o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628, 2001). Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dn. 27 maja 2001 (Dz.U. Nr 63 poz. 638, 2001 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. Nr 37 poz. 339, 2003). Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 194/2002, poz. 1629) wraz z kolejnymi zmianami załączników A i B publikowanymi w formie Oświadczeń Rządowych w Dzienniku Ustaw RP oraz Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199/2002, poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz ze zmianami w Dz. U. z 2005 r. nr 212 poz. 1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, 2007 r., Dz. U. Nr 105, poz. 873, 2009 r. oraz Dz.U. Nr 141, poz.950, 2010r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U nr 81 poz. 716). Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/161/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej i trzeciej listy indykatywnych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych. (Dz. U. Nr 122, poz.1010). Rozporządzenie(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z Strona 12 z 13

13 ) oraz Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 133/4 z ). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie mieszaniny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE. Substancje zawarte w mieszaninie nie znajdują się na wykazie chemikaliów załącznika I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 roku. Dyrektywa Rady 80/181/EWG Ocena bezpieczeństwa chemicznego. Produkt nie zawiera składników, dla których opracowano raport bezpieczeństwa chemicznego (RBCh).Niniejsza karta nie zawiera scenariuszy narażenia. Sekcja 16: INNE INFORMACJE. Dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki zostały zawarte według obecnego stanu wiedzy. Polska wersja karty charakterystyki, wydanie 1/PL, z dnia została opracowana w oparciu o kartę sporządzoną przez producenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualizacja 4/12 PL została wykonana w celu dostosowania do aktualnej karty charakterystyki sporządzonej przez producenta. Karty zostały opracowane przez Amagro Sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Lambady 10, Warszawa, tel. (22) , fax.(22) , zgodnie z załącznikiem II do Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z ) oraz Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 133/4 z ). Karta charakterystyki produktu została przygotowana przez producenta zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58//EC. Klasyfikacja preparatu przygotowana przez producenta zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 1999/45//WE. Informacje zawarte w tym opracowaniu opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i mają na celu opisanie produktu od strony wymagań bezpieczeństwa. Informacje te mają służyć jako poradnik bezpiecznego stosowania, obchodzenia się, usuwania, przechowywania i transportu Nie mogą być więc traktowane jako gwarancja właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Informacje dotyczą wyłącznie tego produktu i nie mają zastosowania dla kombinacji produktu z jakimkolwiek innym materiałem lub w procesie. Strona 13 z 13

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 21.12.2001 Data aktualizacji: 10.2006 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN GRANULAT Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MONDIC NA ŚLIMAKI 06 GB zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MONDIC NA ŚLIMAKI 06 GB zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR Data sporządzenia 14.03.2016 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Pigment antykorozyjny POLYCOR 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLIT W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLIT W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu Kod produktu proszek A55 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (0-42) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

Telefon alarmowy: (0-42) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 20.04.2005 Aktualizacja: 10.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Rodzaj produktu: Forma użytkowa: Producent: Afanisep

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Klej do montażu Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. Z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 7259/1 Numer według CAS: 7778-18-9 Numer WE: 231-900-3 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Strona 1/4 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Identyfikacja preparatu: Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja Preparatu i Producenta

1. Identyfikacja Preparatu i Producenta Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Preparatu Mieszanka popiołowo-żużlowa EkoBeton Data opracowania: 4 stycznia 2012r. 1. Identyfikacja Preparatu i Producenta 1.1. Nazwa handlowa preparatu Mieszanka EkoBeton

Bardziej szczegółowo

Płyn na komary i kleszcze

Płyn na komary i kleszcze KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011r. Ostatnia aktualizacja: 08.02.2012r. 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PFV 30 (komponent A - piasek) Numer produktu: wszystkie dot. PFV 30 Numer karty

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Dystrybutor Tel. alarmowy Data opracowania wersji polskiej karty Data aktualizacji: Nie zawierający

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN GRANULAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN GRANULAT 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: rodentycyd, przynęta w postaci granulatu do zwalczania szczurów i myszy Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AFANISEP PYLISTY

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AFANISEP PYLISTY 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: Preparat owadobójczy w postaci proszku do opylania Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Data aktualizacji 2015.06.01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN PASTA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN PASTA 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: Preparat gryzoniobójczy w postaci pasty do zwalczania myszy i szczurów Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/ Strona 1/6 Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/017152550 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 Straż pożarna

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do olejowania powierzchni

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L

T E C H N I K l e j - N i T E C H N I K l e j - E L TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY TOXAN W

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY TOXAN W 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: rodentycyd Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl Telefon: (58) 552

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 21.10.1999 Data aktualizacji: 10.2006 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Nazwa handlowa: TOXAN W Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Renolit

Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Renolit Strona 1/5 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: +49/2119893-0 Tel. Awaryjny: +49/2117973350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo