ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin."

Transkrypt

1 Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z ) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 133/4 z ). ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Data sporządzenia polskiej wersji karty: nr wydania 1/09 PL. Data aktualizacji: nr wydania 4/12 PL. Sekcja 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: ACTELLIC 20 FU. Kod Środka: A13668A. AGI kod: Kod handlowy: Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Środek owadobójczy w formie generatora dymu, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych, w których występują szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów. Zastosowania odradzane: stosowanie niezgodne z zaleceniami zawartymi w etykiecie -instrukcji stosowania środka. 1.3 Dostawca: Octavius Hunt Limited, Wielka Brytania Dove Lane, Redfield, Bristol BS5 9NQ tel fax Telefony alarmowe: Telefon alarmowy dostawcy mieszaniny: + 44 (0) (24h). Telefon w razie nagłych wypadków w Polsce: Zob.: sekcja 4 karty charakterystyki - telefony ośrodków toksykologicznych w Polsce. Strona 1 z 13

2 Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Klasyfikacja mieszaniny. Klasyfikacja środka zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666,2003 ze zmianami w Dz. U. nr 243, poz.2440, 2005 oraz Dz. U. nr 174, poz. 1222, 2007, Dz. U. Nr 43, poz. 353, 2009). Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE. Zgodnie z kryteriami w/w przepisów środek jest sklasyfikowany jako szkodliwy, niebezpieczny dla środowiska oraz wysoce łatwopalny. Zagrożenia ze względu na właściwości fizykochemiczne: Mieszanina wysoce łatwopalna. Zagrożenia dla zdrowia ludzi: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Inhibitor cholinoesterazy. Zagrożenie przy stosowaniu zawodowym: Inhibitor cholinoesterazy. Nie stosować jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne do pracy z tego typu substancjami. Zagrożenia dla środowiska: mieszanina niebezpieczna dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 2.2 Elementy oznakowania. Oznakowanie mieszaniny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE. Nazwa produktu: Actellic 20 FU. Zawartość substancji aktywnej: pirymifos metylowy 22,5%. Zawiera substancje niebezpieczną, niebędącą substancją aktywną: chloran potasu. Symbole zagrożenia/znaki ostrzegawcze: N Niebezpieczny dla środowiska. Szkodliwy. Wysoce łatwopalny. Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia: R11 - Produkt wysoce łatwopalny. R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe R 51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Strona 2 z 13

3 Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania: S2 Chronić przed dziećmi S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. S17 Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi. S20/21 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. S23 Nie wdychać oparów. S28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z mydłem. S 35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne S45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, jeżeli to możliwe pokaż etykietę.(usunąć?) S49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. S57 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Napisy dodatkowe: Przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. 2.3 Inne zagrożenia. W celu uniknięcia zagrożeń dla ludzi i środowiska, należy stosować produkt zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania środka. Sekcja 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH MIESZANINY. Składniki zawarte w produkcie: substancja aktywna: Nazwa chemiczna pirimiphos-methyl (ISO); O-(2-diethylamino-6- methylpyrimidin-4-yl) O,O-dimethyl phosphorothioate Klasyfikacja składnika mieszaniny wg: (wdł IUPAC): O,Odimetylofosforotionia n O-2- dietyloamino- 6-metylopirymidyno- 4-ylu. Nazwa zwyczajowa pirymifos metylowy (zawartość w% wag): 22,5%. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140). Tabela 3.2, części 3, załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie z załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG. Wzór chemiczny: C 11 H 20 N 3 O 3 PS Nr indeksowy: Symbole zagrożenia: Xn N Nr WE : Nr CAS: Nr CIPAC: 239. Zwroty ostrzegawcze: R22 R50/53. Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie (tabela 3.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.). Klasa zagrożenia i kody kategorii Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H302 H400 H410 Strona 3 z 13

4 Składnik pomocniczy: potassium chlorate Nazwa chemiczna: chloran(v) potasu nr WE: nr CAS: Nr indeksowy zawartość w% wag %. Nazwa zwyczajowa: chloran potasu Klasyfikacja składnika mieszaniny wg: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140). Tabela 3.2, części 3, załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie z załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG. Symbole zagrożenia: O, Xn; N Zwroty ostrzegawcze: R9 R20/22 R51, R53. Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie (tabela 3.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.). Klasa zagrożenia i kody kategorii Ox. Sol. 1 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2 Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H271 H332 H302 H411 Objaśnienia zwrotów: Xn substancja szkodliwa. O substancja utleniająca. N substancja niebezpieczna dla środowiska. R9 grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem palnym. R20/22 działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. R22 działa szkodliwie po połknięciu. R50/53 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R51 działa toksycznie na organizmy wodne. R53 może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Acute Tox.4 - toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4, H302 Działa szkodliwie po połknięciu. Aquatic Acute 1 - stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie ostre, kategoria 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Aquatic Chronic 1 - stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie przewlekłe, kategoria 1, H410 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Ox. Sol. 1 - Substancja stała utleniająca, kategoria zagrożenia 1, H271 Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz. Acute Tox.4 - toksyczność ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrożenia 4, H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Aquatic Chronic 2 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego zagrożenie przewlekłe, kategoria 2, H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Strona 4 z 13

5 Sekcja 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY. 4.1 Opis środków pierwszej pomocy. Zalecenia ogólne: Jeśli wystąpiły jakiekolwiek objawy zatrucia - natychmiast sprowadzić pomoc medyczną (pokazać kartę bezpieczeństwa środka, opakowanie lub etykietę). W przypadku utraty przytomności sprawdzić oddychanie i puls. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie i wezwać pogotowie. Poszkodowanego przytomnego i z zachowanymi funkcjami życiowymi, pozostać w stanie odpoczynku, ponieważ aktywność ruchowa wzmaga efekt inhibicji cholinoesterazy. Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zabrudzoną odzież. Dokładnie umyć zabrudzone części ciała dużą ilością czystej wody, a następnie wody z mydłem. Takie postępowanie jest niezbędne w celu zminimalizowania kontaktu ze skórą. Zanieczyszczona odzież musi zostać wyprana przed ponownym założeniem. W przypadku silnego podrażnienia (długotrwałe narażenie) zasięgnąć porady lekarza. Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego z obszaru zagrożenia, zapewnić wypoczynek w ciepłym pomieszczeniu. Wezwać lekarza. W przypadku utraty funkcji życiowych podjąć reanimacje do czasu przyjazdu pogotowia. Połknięcie: Przy podejrzeniu połknięcia, natychmiast przewieźć do lekarza lub wezwać pogotowie, pokazać pojemnik lub etykietę. Nie powodować wymiotów. Kontakt z oczami: Jeżeli środek dostał się do oczu, natychmiast przepłukiwać dużą ilością wody, rozchylając powieki, przez minimum 15 minut. Natychmiast zgłosić się do lekarza. Antidotum: Atropina. Informacja dla lekarza: Atropina jest specyficznym antidotum i może być podana natychmiast przed wykwalifikowany personel medyczny w ilości 2-5 mg (domięśniowo), co 20 minut do czasu uzyskania efektu atropinizacji. Mogą być konieczne duże ilości atropiny. Atropina NIE MOŻE być podana pacjentom z cyjanozą, wcześniej podać tlen. NIE PODAWAĆ opiatów ani barbituranów. Jeżeli wystąpią drgawki podać diazepam (10mg domięśniowo). Pobrać 10 ml of krwi z żyły w celu określenia aktywności cholinoesterazy we krwi. Reaktywatory cholinoesterazy (Pralidoxime) powinny być, jeżeli to możliwe, podane w tym samym czasie co atropina. Nie są one skuteczne w czasie 24 godziny po ekspozycji oraz nie są zamiennikami atropiny. DAWKI: Pralidoxime: Łagodne zatrucie: 1 g w 2-3 ml wody (domięśniowo). Ostre zatrucie: 2 g w 30 ml wody (domięśniowo). W przypadku połknięcia można zastosować adsorbenty jak np. węgiel. Jeżeli zostanie uznane za konieczne wykonanie płukania żołądka w przypadku formulacji olejowych lub korozyjnych, należy unikać wdychania gazów żołądkowych pacjenta. W przypadkach, kiedy wymagana jest szczególna pomoc medyczna należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym: Gdańsk Rzeszów Poznań Kraków Sosnowiec Wrocław Lublin Warszawa Łódź Tarnów Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. Inhibitor cholinoesterazy. Nie stosować jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne do pracy z tego typu substancjami. Wdychanie: ogólne złe samopoczucie, zasłabnięcie, zawroty i bóle głowy, pocenie się, mdłości, zaburzenia widzenia, drżenie mięśni, skrajnie utrata przytomności i zatrzymanie akcji oddechowej Połknięcie: pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni. Skóra: podrażnienie, zaczerwienienie, wysuszenie i pieczenie. Oczy: podrażnienie, zaczerwienienie, skrajnie utrzymujący się ból, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. Nie wywoływać wymiotów w przypadkach, gdy osoba poszkodowana straciła przytomność. Osobę poszkodowaną chronić przed wyziębieniem, zabezpieczyć i utrzymywać podstawowe funkcje życiowe do czasu przyjazdu pomocy lekarskiej. Postępować zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Przekazać opakowanie preparatu wraz z etykietą lekarzowi. Strona 5 z 13

6 Sekcja 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU. 5.1 Środki gaśnicze. Zalecane środki gaśnicze: W przypadku małych pożarów użyć proszek, pianę, śnieg /dwutlenek węgla/. W przypadku dużych pożarów użyć mgłę wodną, unikać stosowania bezpośredniego strumienia wody. Zebrać wodę użytą do gaszenia np. w tymczasowych barierach ziemnych. Kontenery narażone na działanie ognia schładzać poprzez spryskiwanie wodą. Nieodpowiednie środki gaśnicze: zbyt silny strumień wody. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną. Preparat wysoce łatwopalny. Zawiera substancję utleniającą (silny utleniacz), może spowodować zapłon, a przez to pożar/wybuch. Wysokie zagrożenie wybuchem po zmieszaniu z materiałem palnym. 5.3 Informacje dla straży pożarnej. W przypadku pożaru schładzać niepalące się, a narażone kontenery z środkiem. Zapobiegać odpływowi środków gaśniczych do sieci kanalizacyjnej oraz wód gruntowych. Stosować pełne ubranie ochronne i aparaty z dopływem powietrza lub tlenu. W przypadku pożaru wytwarzają się toksyczne i drażniące opary. Nie wdychać produktów spalania. Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIEWNIA DO ŚRODOWISKA. 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. Zapewnić odpowiednią ochronę osobistą - nosić odpowiednią odzież ochronną (buty ochronne i kombinezony). Nosić maskę/aparat oddechowy, zabezpieczającą przed toksycznymi gazami, ochronę oczu, rękawice odporne chemicznie. Unikać kontaktu i z ogniem i/lub iskrami. Nie palić tytoniu w pomieszczeniu, gdzie znajduje się środek oraz podczas pracy z środkiem. Inhibitor cholinoesterazy. Nie stosować jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne do pracy z tego typu substancjami. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami. Środek działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. Nie wdychać dymu/oparów. Postępować zgodnie z procedurami postępowania ze zw. chemicznymi. Umyć się starannie po pracy ze środkiem. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Unikać przedostania się preparatu do sieci kanalizacyjnej, cieków wodnych oraz wód gruntowych. Jeśli dojdzie do niekontrolowanego uwolnienia do środowiska natychmiast poinformować odpowiednie organy. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Rozlany/rozproszony środek zneutralizować używając niepalnych materiałów absorbujących, (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit), lub elektrycznie zabezpieczonych odkurzaczy, a następnie starannie zebrać do oznakowanych szczelnie zamykanych i oznakowanych pojemników na odpady. Przewietrzyć obszar zamknięty, gdzie doszło do skażenia. Zmyć zanieczyszczony obszar wodą, zachowując wszelkie środki ostrożności. Nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń do cieków wodnych, wód gruntowych oraz powierzchniowych. Nie przebywać w pomieszczeniu, gdzie doszło do niekontrolowanego uwalniania się oparów/dymu środka natychmiast poinformować odpowiednie służby. Unikać wzbijania kurzu poprzez zamiatanie szczotkami lub sprężonym powietrzem. 6.4 Odniesienia do innych sekcji. Zobacz: Sekcja 7 karty charakterystyki postępowanie z mieszaniną oraz jej magazynowanie. Sekcja 8 karty charakterystyki - środki ochrony indywidualnej. Sekcja 13 karty charakterystyki - postępowanie z odpadami i środkiem. Strona 6 z 13

7 Sekcja 7: POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE. 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. Przeczytać instrukcję stosowania przed użyciem. Ten materiał jest w stanie utworzyć łatwopalne chmury pyłu w powietrzu, które, zainicjowane mogą eksplodować. Płomienie, gorące powierzchnie, mechaniczne iskry i wyładowania elektrostatyczne mogą służyć jako źródeł zapłonu. Elektryczny sprzęt powinien być zgodny z charakterystyką palności tego materiału. Charakterystyka palności pogłębi się, jeżeli materiał zawiera śladowe ilości łatwopalnych rozpuszczalników lub i jest używany w obecności łatwopalnych rozpuszczalników. - unikać kontaktu ze skórą i ustami oraz wdychania dymu/oparów. Nie przebywać w pomieszczeniu i jego pobliżu podczas gazowania. - pomieszczenia poddanne gazowniu środkim poddać wentylacji - Zobacz:Sekcja 8, pkt 8.2 karty charakterystyki - Kontrola narażenia. - unikać przypadkowego spożycia - podczas zabiegu nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu. - po skończonej pracy ze środkiem umyć się starannie. - chronić oczy przed oparami środka. Postępować zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy. Trzymać z dala od żywności, napojów spożywczych oraz pasz dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy. Unikać kontaktu z oparami środka, nie wdychać dymu! 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, dotyczącymi łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. Przechowywać pod zamknięciem, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych i chłodnych, w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od dzieci, środków spożywczych, napojów i paszy dla zwierząt. Chronić przed mrozem. Unikać wysokich temperatur. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Nie przekłuwać, nie spalić, nawet po zużyciu. Nie palić tytoniu, gdzie znajduje się środek. Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi, w pobliżu źródeł zapłonu, otwartym płomieniem lub żarzącym materiałem. 7.3 Szczególne zastosowania końcowe. Środek przeznaczony jest do dezynsekcji pustych pomieszczeń. Wysokie zagrożenie pożarem w przypadku nie przestrzegania zaleceń przechowywania. Zobacz: sekcja 8 karty charakterystyki - środki ochrony indywidualnej. Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Nosić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. Unikać wdychania oparów/dymu środka. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. 8.1 Parametry dotyczące kontroli. Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz ze zmianami w Dz. U. z 2005 r. nr 212 poz. 1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, 2007 r., Dz. U. Nr 105, poz. 873, 2009 r. oraz Dz.U. Nr 141, poz.950, 2010r). Zgodnie z powyższymi regulacjami, preparat nie zawiera odpowiednich ilości substancji, o określonych w Polsce wartościach NDS, co do których konieczna byłaby kontrola w miejscu pracy. Wartość dopuszczalnego stężenia biologicznego: nie dotyczy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U nr 81 poz. 716). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III i IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla środków wymienionych w załączniku I Strona 7 z 13

8 do wymienionego rozporządzenia - pirymifos metylowy znajduje się na liście pozostałości pestycydów i najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w określonych grupach i przykładach poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP). Jednak ze względu na zakres stosowania dezynsekcja pustych pomieszczeń nie dotyczy. Zgodnie z: Dyrektywą Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r., Dyrektywą Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009r., Dyrektywą Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanowiono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy wynoszą: nie określono. Zawiera składniki niebezpieczne. Nie jest odpowiedni do zastosowania polowego. Zalecane przez producenta dopuszczalne stężenie pirymifosu metylowego w środowisku pracy: Pirymifos metylowy 8 godz TWA, 3 mg/m³. Może być absorbowany przez skórę. 8.2 Kontrola narażenia. Kontrola narażenia w miejscu pracy: unikać kontaktu ze skórą oraz wdychania oparów. Nie przebywać w pomieszczeniu, którym odbywa się dezynsekcja gazowanie. Unikać wdychania oparów/dymu środka. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych: Uwaga! Inhibitor cholinoesterazy. Nie stosować jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne do pracy z tego typu substancjami. Po przeprowadzeniu zabiegu zamknąć obiekt na 24 godziny, umieszczając ostrzeżenie o przeprowadzonym zabiegu. Przed ponownym przystąpieniem do pracy wietrzyć obiekt przez co najmniej 3 godz. W celu wyeliminowania ryzyka dla człowieka i środowiska stosować się do instrukcji stosowania. Zawiera składniki niebezpieczne. Nie jest odpowiedni do zastosowania polowego. Zobacz:Sekcja 2 karty charakterystyki identyfikacja zagrożeń. Środki ochrony indywidualnej: - ochrona dróg oddechowych: stosować środek w dobrze wentylowanym obszarze. stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nie wdychać dymu/oparów środka. - ochrona rąk: rękawice ochronne o grubości min. 0,6 mm, syntetyczna guma lub PCV. Należy uwzględnić parametry rękawic podane przez producenta. Przed każdym zastosowaniem sprawdzić stan właściwości ochronnych rękawic. - ochrona oczu: nosić okulary ochronne/gogle lub osłonę twarzy. - ochrona skóry: nosić ubranie ochronne (kombinezon bawełniany lub syntetyczne ubrania robocze), odporne na działanie czynników chemicznych. Poddawać regularnie praniu po każdym wykonanym zabiegu. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG wraz z późniejszymi zmianami wymaga się, aby wszelkie środki ochrony osobistej (PPE) posiadały oznakowanie CE i aby oznakowaniu temu towarzyszyła dodatkowa informacja dotyczącą roku jego umieszczenia. Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Kontrola narażenia środowiska: Nie wprowadzać do środowiska. Opakowanie po preparacie, preparat nie wykorzystany oraz po terminie ważności poddać utylizacji jako substancja niebezpieczna. Nie gazować pomieszczeń, w których znajdują się ludzie i zwierzęta inwentarskie. Strona 8 z 13

9 Sekcja 9: WŁAŚĆIWOŚC FIZYCZNE I CHEMICZNE Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. Postać: proszek w aluminiowym kontenerze. Kolor: białawy. Zapach: charakterystyczny. Rozpuszczalność w wodzie: częściowo rozpuszczalny. Minimalna temp. zapłonu: 475 o C. Minimum zapłonu: > 500 mj Temperatura samozapłonu: brak danych. Ph: brak danych. Temperatura wrzenia: nie dotyczy. Temperatura topnienia: nie dotyczy. Własności wybuchowe: nie dotyczy. Właściwości utleniające: posiada, zawiera substancję silnie utleniającą, Może spowodować pożar lub wybuch. Gęstość par: brak danych. 9.2 Inne informacje. Mieszanina wysoce łatwopalna. Sekcja 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Reaktywność. środek wysoce łatwopalny. Zawiera substancję silnie utleniającą, Może spowodować pożar lub wybuch Stabilność chemiczna. stabilny fizycznie i chemicznie przez co najmniej 2 lata jeżeli przechowywany w oryginalnym, nie otwartym pojemniku w zalecanych warunkach przechowywania. Zobacz sekcja 7 karty charakterystyki Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. Preparat wysoce łatwopalny Warunki, których należy unikać: wysokich temperatur. nie dopuścić do kontaktu środka z płomieniami i iskrami Materiały niezgodne: wysoka temperatura, źródła iskier, płomieni/ognia ciepła. Unikać nadmiernego przegrzania, ujemnych temperatur (mrozów) Czynniki, których należy unikać: źródeł zapłonu. Zobacz sekcja 7 karty charakterystyki Niebezpieczne produkty rozkładu. W przypadku pożaru powstawanie CO 2, i toksyczne, drażniące opary/dym. Zobacz sekcja 5 karty charakterystyki. Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Informacje dotyczące skutków toksykologicznych. Toksyczność ostra przez: drogi oddechowe: LC50 szczur (samiec): 3.4 mg/l, 4 godz. LC50 szczur (samica): 3.22 mg/l, 4 godz. drogi pokarmowe: > 2000 mg/kg (dawka maksymalna). Niska toksyczność doustna. kontakt ze skórą : > 2000 mg/kg (dawka maksymalna). Małe prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia przy absorpcji przez skórę. Drażnienie oczu: nie jest drażniący. Drażnienie skóry: małe prawdopodobieństwo drażnienia skóry. Drażnienie dróg oddechowych: szkodliwy przy wdychaniu. Dym może powodować podrażnienia. Działanie uczulające na skórę: brak danych. Rakotwórczość: brak danych. Mutagenność:brak danych. Wpływ na reprodukcję: brak danych. Strona 9 z 13

10 11.2 Inne informacje: Narażenie spowodowane wdychaniem dymu/oparów środka może prowadzić do silnego zatrucia. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE Toksyczność. Ocena ekologiczna została obliczona na podstawie danych dostępnych dla składników formulacji środka. Toksyczność dla ryb LC 50 :3mg/l (Pstrąg tęczowy, 96 h). Toksyczność dla glonów: ErC 50 : 22mg/l/96h (Alga zielona). EbC 50 : 4 mg/l/96h (Alga zielona). Toksyczność dla bezkręgowców wodnych EC 50 : 1 µg/l (Daphnia magna; 48 h). Mieszanina niebezpieczna dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Dane dla pirymifosu metylowego: 12.2 Trwałość i zdolność rozkładu:odnotowane przypadki hydrolizy w wodzie i glebie. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Zdolność do bioakumulacji: ma duży potencjał 12.4 Mobilność: niska mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBTi vpvb.: nie dotyczy; nie sporządzono RBCh Inne szkodliwe skutki działania: Nie zanieczyszczać środowiska preparatem i jego opakowaniem. Sekcja 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI Metody unieszkodliwiania odpadów. Środek i opróżnione opakowania traktować jako odpad niebezpieczny, wg z obowiązujących przepisów. Uwagi dotyczące usuwania preparatu: Postępować zgodnie z miejscowymi i krajowymi przepisami. Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie zanieczyszczać wód powierzchniowych, głębinowych i bezpośrednich ujęć wody pitnej i gleby. Pozostałość środka po zastosowaniu (zamknąć w oznakowanym pojemniku), środek po upływie terminu ważności, przekazać uprawnionym służbom - do punktu utylizacji niebezpiecznych odpadów. Klasyfikacja odpadów: Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w Uwagi dotyczące usuwania opakowań: Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także do wykorzystywania jako surowce wtórne. Zabrania się utylizacji, w tym spalania opakowań po środku we własnym zakresie. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Opakowania przekazać do utylizacji (firmy utylizacyjnej posiadającej uprawnienia), jako odpady niebezpieczne. Klasyfikacja odpadów: Opakowania z papieru i tektury Opakowania z metali(aluminium) Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Przestrzegać obowiązujących przepisów: Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628, 2001).Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dn. 27 maja 2001 (Dz. U. Nr 63 poz. 638, 2001 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37 poz. 339, 2003). Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Strona 10 z 13

11 Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU. Środek jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska w rozumieniu przepisów transportu Numer UN (numer ONZ): Nr UN: Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID): Klasa: 9. Grupa Opakowania: III. Oznaczenie przy wysyłce: Substancja niebezpieczna dla środowiska, stała, N.O.S., (mieszanka pirymifosu metylowego). Transport morski (IMDG): Klasa: 9. Grupa Opakowania: III. Oznaczenie przy wysyłce: Substancja niebezpieczna dla środowiska, stała, N.O.S., (zawiera pirymifos metylowy 22,5%). Zanieczyszczenie morza: TAK. Transport lotniczy (ICAO / IATA): Klasa: 9. Grupa Opakowania: III. Oznaczenie przy wysyłce: Substancja niebezpieczna dla środowiska, stała, N.O.S., (zawiera pirymifos metylowy 22,5%) Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (not including waste) Klasa zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: III Zagrożenia dla środowiska. Preparat zawiera pirymifos metylowy i chloran potasu substancje niebezpieczne dla środowiska, działają bardzo toksycznie na organizmy wodne, mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Szczególne środki ostrożności dla użytkowników. Przechowywać z dala od żywności, pasz oraz wody. Unikać wysokich i niskich temperatur, źródeł zapłonu, ciepła, iskry i ognia. Środek wysoce łatwopalny. Zawiera substancję silnie utleniającą, Może spowodować pożar lub wybuch Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC. Transport luzem: nie dotyczy. Przestrzegać wytycznych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2003 r.). Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej między-narodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 194, poz. 1629, 2002) oraz Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671, 2002). Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH. Strona 11 z 13

12 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla mieszaniny. Ustawa z dn. 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z dnia 14 lutego 2001r., Nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr. 100, poz.1085, Dz. U. Nr.123, poz. 1350, Dz. U. Nr. 125, poz z 2001 r.;dz. U. Nr. 135, poz.1145, Dz. U. Nr. 142, poz.1187 z 2002 r.; Dz. U. Nr. 189, poz.1852 z 2003 r; Dz.U. Nr.96, poz. 959, Dz. U. Nr. 121, poz.1263 z 2004 r. i Dz.U. Nr. 179, poz.1485 z 2005 r; Dz. U. Nr. 171, poz.1225 z 2006 r. i Dz. U. Nr.176, poz z 2007 r. i Dz. U. Nr. 157, poz.976 z 2008 r. i Dz. U. Nr.20, poz.106 z 2009 r.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140). Klasyfikacja preparatu zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666, 2003 ze zmianami w Dz. U. nr 243, poz.2440, 2005 oraz Dz. U. nr 174, poz. 1222, 2007 i Dz. U. Nr 43, poz. 353, 2009). Znakowanie opakowań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz.439). Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 20, poz.106 z dnia 9 lutego 2009 r.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1197 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1997, z późniejszymi zmianami w 2002r. Dz. U. Nr 91, poz. 811). Ustawa o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628, 2001). Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dn. 27 maja 2001 (Dz.U. Nr 63 poz. 638, 2001 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. Nr 37 poz. 339, 2003). Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 194/2002, poz. 1629) wraz z kolejnymi zmianami załączników A i B publikowanymi w formie Oświadczeń Rządowych w Dzienniku Ustaw RP oraz Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199/2002, poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz ze zmianami w Dz. U. z 2005 r. nr 212 poz. 1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, 2007 r., Dz. U. Nr 105, poz. 873, 2009 r. oraz Dz.U. Nr 141, poz.950, 2010r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U nr 81 poz. 716). Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/161/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej i trzeciej listy indykatywnych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych. (Dz. U. Nr 122, poz.1010). Rozporządzenie(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z Strona 12 z 13

13 ) oraz Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 133/4 z ). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie mieszaniny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE. Substancje zawarte w mieszaninie nie znajdują się na wykazie chemikaliów załącznika I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 roku. Dyrektywa Rady 80/181/EWG Ocena bezpieczeństwa chemicznego. Produkt nie zawiera składników, dla których opracowano raport bezpieczeństwa chemicznego (RBCh).Niniejsza karta nie zawiera scenariuszy narażenia. Sekcja 16: INNE INFORMACJE. Dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki zostały zawarte według obecnego stanu wiedzy. Polska wersja karty charakterystyki, wydanie 1/PL, z dnia została opracowana w oparciu o kartę sporządzoną przez producenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualizacja 4/12 PL została wykonana w celu dostosowania do aktualnej karty charakterystyki sporządzonej przez producenta. Karty zostały opracowane przez Amagro Sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Lambady 10, Warszawa, tel. (22) , fax.(22) , zgodnie z załącznikiem II do Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z ) oraz Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 133/4 z ). Karta charakterystyki produktu została przygotowana przez producenta zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58//EC. Klasyfikacja preparatu przygotowana przez producenta zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 1999/45//WE. Informacje zawarte w tym opracowaniu opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i mają na celu opisanie produktu od strony wymagań bezpieczeństwa. Informacje te mają służyć jako poradnik bezpiecznego stosowania, obchodzenia się, usuwania, przechowywania i transportu Nie mogą być więc traktowane jako gwarancja właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Informacje dotyczą wyłącznie tego produktu i nie mają zastosowania dla kombinacji produktu z jakimkolwiek innym materiałem lub w procesie. Strona 13 z 13

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

SIROFLEX GRIP & GRAB

SIROFLEX GRIP & GRAB SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nr produktu: 25069 Numer indeksowy: - Synonimy: EPSILON; KATANA; CHIKARA; SL-160 25% WG; FLAZASULFURON

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2 1/14 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo