Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 1/3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3"

Transkrypt

1 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: , PREPARAT PRZECIWKO ODKRĘCANIU SIĘ ŚRUB TRWAŁY Nazwa preparatu: PRO LOK PERMANENT THREAD LOCK Numer artykułu: 27106, Rodzaj produktu: Klej Zakres stosowania: Profesjonalne w obsłudze pojazdów. Producent: PACER TECHNOLOGY 9420 Santa Anita Avenue, Rancho Cucamonga, CA 9173, USA tel.: telefon bezpieczeństwa: Dystrybutor: Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3, tel.: , fax: telefon bezpieczeństwa: ; IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ Preparat został zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami prawa. p. p. 15 Xi ZagroŜenie poŝarowe: Preparat plastyczny, palny. t.z.>94 o C W wyniku działania podwyŝszonej temperatury pojemnik moŝe ulec gwałtownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem szkodliwych gazów i aerozoli. ZagroŜenie toksykologiczne: Działa draŝniąco na drogi oddechowe i skórę. R36/37 Bezpośredni kontakt z preparatem moŝe skutkować podraŝnieniem oczu, skóry, dróg oddechowych. Połknięcie wywołuje złe samopoczucie, bóle Ŝołądka, wymioty. Powtarzające się naraŝenie skóry moŝe spowodować dermatis. ZagroŜenie Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne ekotoksykologiczne: zmiany w środowisku wodnym. R 52/53 3 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Charakter chemiczny: preparat mieszanina związków organicznych. Składniki: Symbole Symbole Nazwa chemiczna % wag. Nr CAS Nr WE ostrzegawcze zagroŝenia R* ester dimetakrylanu bisfenol A - Ŝywica fumaronowa ,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioxide hydronadtlenek 2-fenylopropan-2-ylu O; T; N; /22-48/20/ /53 kwas organiczny 0,1-1,0 poufne barwniki 0,03-0,1 poufne Objaśnienie: T + = bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŝniący, E= wybuchowy, O= utleniający, F + = skrajnie łatwopalny, F= wysoce łatwopalny, N= niebezpieczny dla środowiska *Pełne znaczenie symboli zagroŝenia R z punktu 2 ujęto w punkcie 16 Uwaga: Symbole R odnoszą się do substancji 100 % a nie do jej stęŝenia w preparacie. 4. PIERWSZA POMOC Następstwa wdychania: 1. Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeŝe powietrze. UłoŜyć w wygodnej pozycji. Zapewnić ciepło i spokój. 2. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską. Następstwa połknięcia: 1. Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem lub centrum toksykologicznym. Nie wywoływać wymiotów. 2. W razie potrzeby zapewnić konsultację medyczną. Kontakt z oczami: 1. Usunąć szkła kontaktowe. Przemyć skaŝone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Przykryć oczy opatrunkiem. 2. W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. Kontakt ze skórą: 1. Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŝą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem. Nie uŝywać jakichkolwiek rozpuszczalników lub rozcieńczalników. 2. W przypadku gdy podraŝnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem.

2 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 2/3 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU ZagroŜenia poŝarowe: Produkt plastyczny, palny. t.z.>94 o C W wyniku działania podwyŝszonej temperatury pojemniki mogą ulec gwałtownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem palnych i niebezpiecznych dla zdrowia człowieka toksycznych gazów oraz aerozoli. W przypadku poŝaru stosować: Rozproszona woda, pianę gaśniczą (odporną na alkohol), ditlenek węgla (CO 2). Zalecenia szczegółowe: Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu. Pojemniki naraŝone na działania ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę moŝliwości usunąć z zagroŝonego obszaru. Sprzęt ochronny straŝaków: Pełne wyposaŝenie ochronne. Aparaty izolujące drogi oddechowe. Produkty spalania: Czarne dymy zawierające niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenek i ditlenek węgla, związki krzemu. Uwaga dodatkowa: W wyniku podgrzewania produktu wytwarzają się mieszaniny wybuchowe par z powietrzem. Opary strącać mgłą wodną. Chronić kanalizację, wody powierzchniowe i grunt przed zanieczyszczeniem. Wody popoŝarowe traktować jako niebezpieczne zanieczyszczenie i gromadzić w oddzielnych pojemnikach. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Środki ochrony osobistej: Metody czyszczenia: Zabezpieczenie środowiska: Metody utylizacji: Ubrania robocze ze zwartej tkaniny. Stosować rękawice ochronne z tworzywa butylowego lub fluorowęglowego do łokcia. ochrony dróg oddechowych (z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i symbolem P2). Usunąć wszelkie potencjalne źródła zapłonu, zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Stosować obojętne materiały absorbujące (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit). Zebraną ze środowiska masę umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia. Nie wolno uŝywać rozpuszczalników. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia gruntu. W przypadku powaŝnego zanieczyszczenia jakichkolwiek elementu środowiska, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze. Na drodze spalania po rozładowaniu opakowań, w odpowiednich instalacjach uprawnionego przedsiębiorstwa. 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE Postępowanie z preparatem: Zalecenia szczególne dotyczące stosowania: Magazynowanie: Metody postępowania odpadami: z Podczas wszelkich, wykonywanych czynności z preparatem nie jeść, nie pić, nie palić nie zaŝywać lekarstw, unikać bezpośrednich kontaktów z preparatem, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzieŝ i sprzęt ochrony osobistej. Zawsze uŝywać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania. W wysokich temperaturach powstają niebezpieczne produkty rozkładu, zawierające m.in. tlenek i ditlenek węgla. UŜywać odpowiednich pojemników zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska. Wszelkie pomieszczenia magazynowe muszą być wydajnie wentylowane. Przechowywać we właściwie oznakowanych, fabrycznych, zamkniętych opakowaniach, z informacją w języku polskim zgodną z obowiązującymi normami. Magazyny muszą być suche, przystosowane do przechowywania produktów palnych. Zapewnić odpowiednio suche pomieszczenie - preparat moŝe polimeryzować wskutek kontaktu z wilgocią. PodłoŜe musi być wykonane z materiału nieprzepuszczalnego, najlepiej ceramicznego. Przechowywać w chłodzie. Zakres temperatury magazynowania: 5 32 o C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Nie przechowywać razem z silnymi kwasami i silnymi zasadami. Stosować się do zaleceń ujętych karcie-charakterystyce. Za odpad moŝna uznać preparat, który w Ŝadnej postaci nie nadaje się do zagospodarowania. Odpadowy preparat odstawiany jest do uprawnionych przedsiębiorstw, celem rozładowania opakowań i likwidacji zawartości na drodze spalania. 8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Rozwiązania techniczne: ogólne - niezbędne do prawidłowego przewozu, magazynowania i stosowania preparatów chemicznych. Osobiste wyposaŝenie ochronne: Ręce: Stosować rękawice ochronne z tworzywa lateksowego, butylowego lub fluorowęglowego do

3 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 3/3 Oczy: Drogi oddechowe: Skóra i ciało: Ogólne środki ochrony: łokcia. Zapoznać się z instrukcją uŝycia rękawic, czasokresu ich stosowania, itp. Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. Uwaga: podczas pracy w sąsiedztwie przedmiotów ostrokrawędziowych, moŝe nastąpić uszkodzenie rękawic. W przypadku zagroŝenia rozbryzgami - okulary ochronne w szczelnej obudowie z bocznymi ochronami (oprawa z tworzywa sztucznego). W pobliŝu stanowisk pracy zainstalować zdroiki z bieŝącą wodą. W przypadku zagroŝenia - ochrony dróg oddechowych, w przypadku pracy w atmosferze z ponadnormatywnymi stęŝeniami składników produktu. Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny (najlepiej z włókna naturalnego). Fartuchy ochronne. Buty ochronne. Ochrony zbiorowe: Higiena pracy: Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy w obiektach zamkniętych. Zdroiki z bieŝącą wodą w pobliŝu stanowisk pracy. Tam, gdzie występuje moŝliwość pojawienia się szkodliwych stęŝeń gazów, par lub aerozoli pochodzących z preparatu, wprowadzić zraszanie rozproszoną wodą. Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy stęŝeń normatywnych niebezpiecznych składników. Zanieczyszczone ubranie wymienić. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy wymyć powierzchnię ciała oraz oczyścić ochrony osobiste. Nie jeść, nie pić, nie palić, nie zaŝywać leków podczas pracy. Obowiązujące w Polsce najwyŝsze dopuszczalne stęŝenie (mg/m 3 ) w środowisku pracy: Nr CAS Składnik NDS (mg/m 3 ) NDSCh (mg/m 3 ) WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Postać fizyczna, barwa, zapach: Pasta barwy miedzianej i zapachu oksymów, Wartość ph: PręŜność par: <5 mm / 25ºC Temperatura mięknienia: Temperatura zapłonu: Gęstość pary: >1 CięŜar właściwy: 1, Temperatura samozapłonu: Zakres tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem: Rozpuszczalność w wodzie: <0,1 % Lepkość/23 o C: 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność i reaktywność: Sytuacje, których naleŝy unikać: Niebezpieczne produkty rozkładu: ZagroŜenie polimeryzacją: Właściwości korozyjne: Preparat w warunkach prawidłowego przechowywania jest stabilny chemicznie. Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi kwasami i silnymi zasadami. W wysokich temperaturach powstają niebezpieczne produkty rozkładu, zawierające m.in. tlenek i ditlenek węgla, ditlenek krzemu, kwas octowy, palne pochodne węglowe. Nie występuje. brak. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Drogi naraŝenia: wdychanie, połknięcie, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. Informacje dotyczące toksyczności ostrej: brak dostępnych danych toksykologicznych dotyczących całości preparatu. Działanie miejscowe: Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Wdychanie par/aerozolu: Połknięcie: Następstwa opóźnione i chroniczne: Działa draŝniąco. Powtarzające się naraŝenie moŝe powodować podraŝnienie i dermatis. W wyniku kontaktu z parami moŝe wystąpić podraŝnienie, pieczenie, zaczerwienienie i łzawienie. Działa draŝniąco. Wdychanie par wydzielających się z produktu powoduje szereg następstw, w tym podraŝnienie błony śluzowej. Pojawia się skrócenie oddechu z kaszlem, bóle i zawroty głowy. Wystąpią podraŝnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego, nudności, wymioty.

4 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 4/3 Uczulenie: Nowotwory: Mutagenność: Działanie na rozrodczość: Narkotyczne: 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność: Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Mobilność: nie ustalono; preparat słabo rozpuszcza się w wodzie. Stopień biodegradacyjności: nie ustalono. Bioakumulacyjność: nie ustalono Stopień zagroŝenia wód: mały 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Metody unieszkodliwiania: Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628), z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206), Zawartość opakowania wg: Rodzaju odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Opakowania wg: Rodzaju opakowania z metalu, Rodzaju opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Sposób likwidacji preparatu: Preparat nie moŝe być usuwany razem z odpadkami domowymi. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE A. Transport drogowy i kolejowy (ADR /RID) UN - Klasa: - Grupa pakowania: - Kod klasyfikacyjny: - Numer rozpoznawczy zagroŝenia: - Nalepka ostrzegawcza wg (ADR/RID): - B. Transport morski (IMDG) UN - Klasa: - Grupa pakowania: - EmS numer: - Zanieczyszczenie środowiska morskiego: nie Nalepka ostrzegawcza wg IMDG: - C. Transport lotniczy (IATA-DGR) UN - Klasa: - Grupa pakowania: - Nalepka ostrzegawcza wg IATA: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Preparat został zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami prawa. Na etykietach naleŝy umieścić następujące informacje: Symbole ostrzegawcze na opakowaniach jednostkowych: Napis ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych: R 36/37 R 52/53 S 2 Xi Produkt draŝniący Zwroty określające rodzaj zagroŝenia Działa draŝniąco na drogi oddechowe i skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania Chronić przed dziećmi

5 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 5/3 S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŝą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŝ opakowanie lub etykietę. S 36/37 Nosić odpowiednią odzieŝ ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Zawiera składnik: hydronadtlenek 2-fenylopropan-2-ylu α Kartę wykonano zgodnie z: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŝ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE; Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r w sprawie Karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588); Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia r. (Dz.U.11 poz.84; z późniejszymi zmianami); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz.U.201 poz.1674), (29ATP); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych; ze zmianą z dnia r (Dz. U. Nr 174, poz. 1222); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia r (Dz.U. 212 poz.1769) i zmianą z dnia (Dz.U 161 poz.1142); DYREKTYWY KOMISJI: 2000/39/WE z dnia r. i 2006/15/WE z dnia r. ustanawiające pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego. 2. Ustawą z dnia r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U nr 63 poz. 638); Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173); 16. INNE INFORMACJE R 7 R 23 R 21/22 R 48/20/22 R 34 Znaczenie zwrotów zagroŝenia R z punktu 2,3,15 MoŜe spowodować poŝar. Działa toksycznie przez drogi oddechowe. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza powaŝne zagroŝenie zdrowia w następstwie długotrwałego naraŝenia. Powoduje oparzenia. R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Porady szkoleniowe: Przed uŝyciem zapoznać się z kartą charakterystyki. Normy na sprzęt ochronny: PN-EN 20344:2005(U) Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do uŝytku w pracy. PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.; PN-EN 374-1:2005 PN-EN 374-2:2005 PN-EN 374-3:2005 PN-EN 14605:2005(U) Powietrze na stanowiskach pracy: PN-EN 1540:2004 PN-EN 689:2002 Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami. Terminologia i wymagania Wyznaczanie odporności na przesiąkanie. Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów; OdzieŜ ochronna. Ochrona przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieŝy chroniącej przed chemikaliami z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy (typ 3); Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny naraŝenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. Inne informacje: UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacja zawarta w powyŝszej karcie stanowi opis wymogów bezpieczeństwa uŝytkowania preparatu. UŜytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy uŝytkownika. Karta charakterystyki nie moŝe być traktowana jako gwarancja właściwości preparatu. Produkt nie moŝe być bez pisemnej zgody uŝywany w Ŝadnym innym celu aniŝeli podanym w p.1 karty-charakterystyki. Karta charakterystyki jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności

6 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 6/3 bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych. Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce nie są gwarancją parametrów technicznych czy przydatności do określonych zastosowań. PowyŜsze wydanie zastępuje poprzednie.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: 10.01.2009 Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Ściereczki do kokpitu 19-056 Skład chemiczny: mieszanina związków

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.01.2008 Data aktualizacji: Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Skład chemiczny: mieszanina związków organicznych i substancji pomocniczych

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 08.06.2006 Data aktualizacji:10.07.2007 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Nazwa preparatu: CLEAR RTV SILICONE INSTANT GASKET Skład chemiczny:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 22.05.2006 Data aktualizacji: 01.10.2008 Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: WUNDER-BAUM-ODŚWIEśACZ POWIETRZA NOWE AUTO Nazwa preparatu:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.08.2005 Strona/stron 1/1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Symbol: Skład chemiczny: Rodzaj produktu: Zakres stosowania: Producent:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nr 896 Data wydania : 19.09.2001 Data aktualizacji : 09.03.2009 NAZWA MIESZANINY Ref. 30 117 biomérieux śeromskiego 17, 01-882 Tel. 022 569 85 00 / Fax 022 569 85 54 Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 17.07.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: OIL TREATMENT FOR GEAR BOXES Nazwa producenta: OIL TREATMENT

Bardziej szczegółowo

WUNDER-BAUM DUFTBAUMCHEN GRAND PRIX Środek stosowany do aromatyzowania pojazdów samochodowych. Konsumencki do odświeŝania powietrza w samochodach.

WUNDER-BAUM DUFTBAUMCHEN GRAND PRIX Środek stosowany do aromatyzowania pojazdów samochodowych. Konsumencki do odświeŝania powietrza w samochodach. Data wydania: 22.05.2006 Data aktualizacji: 21.07.2007 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa preparatu: Rodzaj produktu: Zakres stosowania: Producent: Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Nazwa preparatu: PIANKA DO CZYSZCZENIA TAPICERKI Nazwa handlowa: PLATINUM UPHOLSTERY CLEANER KTM: Konsumenckie jako zmywacz do tapicerki.

Nazwa preparatu: PIANKA DO CZYSZCZENIA TAPICERKI Nazwa handlowa: PLATINUM UPHOLSTERY CLEANER KTM: Konsumenckie jako zmywacz do tapicerki. Data wydania: 21.09.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: PLATINUM UPHOLSTERY CLEANER KTM: 70-011 Opakowanie:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 20.03..2008 Data aktualizacji: 25.11.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: CLEAR VUE GLASS POLISH Mleczko do polerowania szyb Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 28.07.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa producenta: KLEJ CA BONDINI 6 g KTM: 02-040 Zastosowanie: Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

ARTUS sp.j. TORUŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I IMPORTERA 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

ARTUS sp.j. TORUŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I IMPORTERA 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I IMPORTERA Nazwa produktu: Farba do opon Nazwa handlowa: Wzór chemiczny: mieszanina wody, związków organicznych i substancji pomocniczych Przeznaczenie: środek do

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Według rozporządzenia REACH Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18.12.2006 r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI Według rozporządzenia REACH Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18.12.2006 r. Data wykonania: 08.07.2013 Strona/stron: 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Rodzaj produktu Zakres stosowania Producent 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Domieszka uplastyczniająca,upłynniająca

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

II PŁYN DO RENOWACJI OPON

II PŁYN DO RENOWACJI OPON Data wydania: 11.11.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: PROFESSIONAL TYRE DRESSING KTM: 80-015 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: ;

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: ; Data wydania: 17.06.2006 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Wood Glue Zastosowanie: Klej do drewna Producent: Bison

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 29.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Wodny roztwór barwników

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: ,

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: , Data wydania: 21.09.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: PŁYN DO USUWANIA INSEKTÓW Nazwa handlowa: KTM: 70-012 Opakowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nr 283 Data wydania : 04.03.2004 Data aktualizacji : 12.03.2009 NAZWA MIESZANINY CHLAMYDIA DIRECT IF IDENTIFICATION Ref. 55 321 biomérieux śeromskiego 17, 01-882 Tel. 022 569 85 00 / Fax 022 569 85 54

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU TLENEK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: ,

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: , Data wydania: 21.09.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: EXTREME NANO WASH & WAX KTM: 70-015 Opakowanie: Butelka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 13.03.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Kod produktu: Rodzaj preparatu: Zastosowanie: Producent i dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 28.09.2007 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: SUPER GLOSS WAX KTM: 80-007 Opakowanie: Kanister 25 l Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Preparat został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem. Preparat w postaci lepkiej cieczy, trudnopalny.

Preparat został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem. Preparat w postaci lepkiej cieczy, trudnopalny. Data wydania: 18.12.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: HYPER CONC. FOAMING BRUSH DETERGENT - (RED) HP74 KTM:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 20071002 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu Ludwik 5 funkcyjny proszek do zmywarek Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa INCOVERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii Grupa Chemii Gospodarczej Adres ul.towarowa

Bardziej szczegółowo

AMTRA Sp. z o.o. Sosnowiec

AMTRA Sp. z o.o. Sosnowiec Data wydania: 07.11.2007 Data aktualizacji: 15.01.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: EMULSJA DO MYCIA RĄK FAST ORANGE Nazwa producenta: FAST ORANGE PUMICE

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Nazwa chemiczna: Białko enzymatyczne Zastosowanie: tosowany w przemyśle

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KWAS BOROWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kwas borowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mocznik Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ AMINOFILINA DWUWODNA Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 10.08.2006 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu. nie dotyczy

Karta charakterystyki preparatu. nie dotyczy 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje o produkcie Nazwa handlowa: BUP Zastosowanie: Gotowy do uŝytku tynk dekoracyjny na bazie tworzyw sztucznych o strukturze

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ OLEJ RYCYNOWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Olej

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 01.06.2007 Data aktualizacji: 14.01.2008 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: Zakres stosowania: Profesjonalny - do produkcji betonów płukanych.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

SMAR PENETRUJĄCY Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 2/8

SMAR PENETRUJĄCY Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 2/8 Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Smar penetrujący

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sosnowiec

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sosnowiec Data wydania: 30.01.2008 Data aktualizacji: Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: PŁYN DO CHŁODNIC KONCENTRAT KTM: 28-003, 28-004 Zastosowanie: Preparat zapobiegający

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 14.03.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Kod produktu: Zastosowanie: Producent i dystrybutor: Oliwka pielęgnacyjna

Bardziej szczegółowo

Preparat został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem. Preparat w postaci wodnistej cieczy, trudnopalny.

Preparat został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem. Preparat w postaci wodnistej cieczy, trudnopalny. Data wydania: 11.11.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: PROFESSIONAL ALLOY WHEEL CLEANER KTM: 80-014 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

RM MYJĄCY KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

RM MYJĄCY KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1/6 Dystrybutor: RM Gastro Polska ul. Skoczowska 94 43 450 Ustroń tel. 033 / 854 73 26, 854 70 52 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 StraŜ poŝarna 998 Policja 997 Data sporządzenia karty: 01.04.2006

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 27.03.2003 Data aktualizacji: 16.01.2008 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: Rodzaj produktu: Zakres stosowania: Producent: Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: FM002484 Zastosowanie preparatu: Aktywator Producent / Dystrybutor: ul. Fabryczna 5 00-446

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 10.04.2007 Data aktualizacji: 28.08.2008 Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: 27BR SENSOR SAFE HI TEMP SILICONE RTV

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 10.04.2007 Data aktualizacji: 28.08.2008 Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: KLEJ EPOKSYDOWY PRZEZROCZYSTY 5 MINUT SKŁADNIK 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA WEBER TM 319 TYNK MINERALNY Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: Producent/dostawca: weber TM319 tynk mineralny baranek 1,5 mm weber

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Wzór chemiczny: Zakres stosowania: Producent: Dystrybutor: aceton CH3-CO-CH3

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń

2. Identyfikacja zagroŝeń Data opracowania: 0.11.2010r strona 1/5 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa; 1.1. Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa: GERUCH-EX Nr art.: 2080 Rejestracja w systemie REACH:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA WEBER FZ371 FARBA AKRYLOWA Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: Producent/dostawca: weber FZ 371 farba akrylowa Do pokrywania ścian

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 12.08.2005 Data aktualizacji: Strona/stron 1/1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Formuła: RM3642; 13648-3 Skład chemiczny: mieszanina węglowodorów i substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 28.02.2011. Data wydruku: 28.02.2011. 1) Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: SIN-LUX DO MYCIA SZYB

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 29.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Parafina stała mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 10.04.2007 Data aktualizacji: 28.08.2008 Strona/stron 1/9 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: KLEJ EPOKSYDOWY DO SPAWANIA PLASTIKU 5 MINUT SKŁADNIK

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Stearynian magnezu [E 572] Wzór chemiczny: [CH3(CH2)16CO2]2Mg Inne nazwy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Zastosowanie preparatu: Preparat do mycia / utrzymania czystości, do profesjonalnego stosowania Producent

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ETANOL 96% Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Etanol

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SREBRA AZOTAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Srebra

Bardziej szczegółowo

Na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 14.12.2004 r. TOP UV Data wydania: 14.03.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8

Na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 14.12.2004 r. TOP UV Data wydania: 14.03.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 Data wydania: 14.03.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Kod produktu: Zastosowanie: Producent i dystrybutor:: Top UV utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: KH.HS.Dt35 Zastosowanie preparatu: Preparat do utrzymywania higieny w kuchni, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie: szczelne opakowania, w chłodnym miejscu. Chronić od światła i ognia.

Magazynowanie: szczelne opakowania, w chłodnym miejscu. Chronić od światła i ognia. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KOLODIUM Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kolodium Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA WEBER TD 322 TYNK AKRYLOWY Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: Producent/dostawca: weber TD 322 tynk akrylowy kornik 1,5mm weber TD

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 29.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Klej do tipsów Klej cyjanoakrylowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I FIRMY Nazwa handlowa: Kalafonia naturalna. Zastosowanie: składnik mieszanek gumowych. Wzór chemiczny: mieszanina naturalnych kwasów organicznych Importer: Chemical Adres: 62-400

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Strona/stron 1/9 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: Producent/dostawca: 1.weber KS111 zaprawa klejowa do systemów ociepleniowych 2.weber KS112 zaprawa

Bardziej szczegółowo

tel.: (703) telefon informacyjny: (909)

tel.: (703) telefon informacyjny: (909) Data wydania: 08.06.2008 Data aktualizacji: 23.11.2008 Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: KLEJ DO LUSTEREK SAMOCHODOWYCH WSTECZNY SKŁ. 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Kaolin Wzór chemiczny: Al2O3. 2SiO2. 2H2O Informacja wstępna: Kaolin

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: FABBB 09W06 Zastosowanie preparatu: Preparat do mycia / utrzymania czystości, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: ul. Wiosenna 22 05-092 ŁOMIANKI tel./ fax. (0-81) 749 44 34, 749 44 00 w godzinach: 7 00-15 00 Data sporządzenia karty: 25.05.2007 Data aktualizacji karty: 15.09.2009 1.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA WEBER FZ 391 FARBA SILIKONOWA Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: Producent/dostawca: weber FZ 391 farba silikonowa Do pokrywania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik płyn do mycia paneli

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik płyn do mycia paneli Data sporządzenia: 2010-01-26 KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny,

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Uniwersalny środek

Bardziej szczegółowo

INCO VERITAS S.A. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Pinivit

INCO VERITAS S.A. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Pinivit Data sporządzenia 06.02.2008 Data aktualizacji: nie dotyczy 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Telefon E-mail Nawóz mineralny, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Sacharoza C12H22O11

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 12.2004 Data aktualizacji: 06.01.2006 Strona/stron 1/1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Symbol: Skład chemiczny: Rodzaj produktu: Zakres stosowania: Producent:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Producent: Dystrybutor: Tlenek magnezu MgO 2. SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ CHLORALU WODZIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Chloralu

Bardziej szczegółowo

SILOXAN W290. Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5

SILOXAN W290. Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5 Data wydania: 27.01.2010 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa: Zastosowanie mieszaniny: Impregnat do

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: PC.SP.Ge03-01 Zastosowanie preparatu: Preparat dezynfekcyjny do profesjonalnego stosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI LUDWIK balsam

KARTA CHARAKTERYSTYKI LUDWIK balsam Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA WEBER TD 341 TYNK SILKONOWY Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: weber TD341 - tynk silikonowy Tynk stanowiący ochronę budynku oraz

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: tritlenek diglinu Wzór chemiczny: Al 2 O 3 Inne nazwy: tlenek glinu Producent:

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16.

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. Data sporządzenia: 02.02.2009 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu 2. Zastosowanie preparatu Preparat przeznaczony do mycia karoserii samochodowych 3. Identyfikacja dystrybutora/producenta

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH)

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) 1. Identyfikacja preparatu, oraz dystrybutora Nazwa produktu Termik 12050 Zalecane użycie Klej do użytku przemysłowego Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOTH KILLER SUPER. Substancja nr CAS nr WE % wag. Klasyfikacja

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOTH KILLER SUPER. Substancja nr CAS nr WE % wag. Klasyfikacja Aktualizacja: 22.12.2005r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu: MOTH KILLER SUPER Zastosowanie: Zawieszka do szafy

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OLEJ OCHRONNY DO MEBLI Z DREWNA TEAKOWEGO Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 1/7

OLEJ OCHRONNY DO MEBLI Z DREWNA TEAKOWEGO Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 Data wydania: 04.11.2002 Data aktualizacji: 4.09.2006 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Nazwa preparatu: Rodzaj produktu: Zakres stosowania: Producent:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Rodzaj produktu: Zakres stosowania: Producent: Dystrybutor: rozpuszczalnik

Bardziej szczegółowo