Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 1/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3"

Transkrypt

1 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: , PREPARAT PRZECIWKO ODKRĘCANIU SIĘ ŚRUB TRWAŁY Nazwa preparatu: PRO LOK PERMANENT THREAD LOCK Numer artykułu: 27106, Rodzaj produktu: Klej Zakres stosowania: Profesjonalne w obsłudze pojazdów. Producent: PACER TECHNOLOGY 9420 Santa Anita Avenue, Rancho Cucamonga, CA 9173, USA tel.: telefon bezpieczeństwa: Dystrybutor: Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3, tel.: , fax: telefon bezpieczeństwa: ; IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ Preparat został zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami prawa. p. p. 15 Xi ZagroŜenie poŝarowe: Preparat plastyczny, palny. t.z.>94 o C W wyniku działania podwyŝszonej temperatury pojemnik moŝe ulec gwałtownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem szkodliwych gazów i aerozoli. ZagroŜenie toksykologiczne: Działa draŝniąco na drogi oddechowe i skórę. R36/37 Bezpośredni kontakt z preparatem moŝe skutkować podraŝnieniem oczu, skóry, dróg oddechowych. Połknięcie wywołuje złe samopoczucie, bóle Ŝołądka, wymioty. Powtarzające się naraŝenie skóry moŝe spowodować dermatis. ZagroŜenie Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne ekotoksykologiczne: zmiany w środowisku wodnym. R 52/53 3 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Charakter chemiczny: preparat mieszanina związków organicznych. Składniki: Symbole Symbole Nazwa chemiczna % wag. Nr CAS Nr WE ostrzegawcze zagroŝenia R* ester dimetakrylanu bisfenol A - Ŝywica fumaronowa ,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioxide hydronadtlenek 2-fenylopropan-2-ylu O; T; N; /22-48/20/ /53 kwas organiczny 0,1-1,0 poufne barwniki 0,03-0,1 poufne Objaśnienie: T + = bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŝniący, E= wybuchowy, O= utleniający, F + = skrajnie łatwopalny, F= wysoce łatwopalny, N= niebezpieczny dla środowiska *Pełne znaczenie symboli zagroŝenia R z punktu 2 ujęto w punkcie 16 Uwaga: Symbole R odnoszą się do substancji 100 % a nie do jej stęŝenia w preparacie. 4. PIERWSZA POMOC Następstwa wdychania: 1. Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeŝe powietrze. UłoŜyć w wygodnej pozycji. Zapewnić ciepło i spokój. 2. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską. Następstwa połknięcia: 1. Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem lub centrum toksykologicznym. Nie wywoływać wymiotów. 2. W razie potrzeby zapewnić konsultację medyczną. Kontakt z oczami: 1. Usunąć szkła kontaktowe. Przemyć skaŝone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Przykryć oczy opatrunkiem. 2. W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. Kontakt ze skórą: 1. Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŝą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem. Nie uŝywać jakichkolwiek rozpuszczalników lub rozcieńczalników. 2. W przypadku gdy podraŝnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem.

2 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 2/3 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU ZagroŜenia poŝarowe: Produkt plastyczny, palny. t.z.>94 o C W wyniku działania podwyŝszonej temperatury pojemniki mogą ulec gwałtownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem palnych i niebezpiecznych dla zdrowia człowieka toksycznych gazów oraz aerozoli. W przypadku poŝaru stosować: Rozproszona woda, pianę gaśniczą (odporną na alkohol), ditlenek węgla (CO 2). Zalecenia szczegółowe: Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu. Pojemniki naraŝone na działania ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę moŝliwości usunąć z zagroŝonego obszaru. Sprzęt ochronny straŝaków: Pełne wyposaŝenie ochronne. Aparaty izolujące drogi oddechowe. Produkty spalania: Czarne dymy zawierające niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenek i ditlenek węgla, związki krzemu. Uwaga dodatkowa: W wyniku podgrzewania produktu wytwarzają się mieszaniny wybuchowe par z powietrzem. Opary strącać mgłą wodną. Chronić kanalizację, wody powierzchniowe i grunt przed zanieczyszczeniem. Wody popoŝarowe traktować jako niebezpieczne zanieczyszczenie i gromadzić w oddzielnych pojemnikach. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Środki ochrony osobistej: Metody czyszczenia: Zabezpieczenie środowiska: Metody utylizacji: Ubrania robocze ze zwartej tkaniny. Stosować rękawice ochronne z tworzywa butylowego lub fluorowęglowego do łokcia. ochrony dróg oddechowych (z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i symbolem P2). Usunąć wszelkie potencjalne źródła zapłonu, zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Stosować obojętne materiały absorbujące (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit). Zebraną ze środowiska masę umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia. Nie wolno uŝywać rozpuszczalników. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia gruntu. W przypadku powaŝnego zanieczyszczenia jakichkolwiek elementu środowiska, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze. Na drodze spalania po rozładowaniu opakowań, w odpowiednich instalacjach uprawnionego przedsiębiorstwa. 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE Postępowanie z preparatem: Zalecenia szczególne dotyczące stosowania: Magazynowanie: Metody postępowania odpadami: z Podczas wszelkich, wykonywanych czynności z preparatem nie jeść, nie pić, nie palić nie zaŝywać lekarstw, unikać bezpośrednich kontaktów z preparatem, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzieŝ i sprzęt ochrony osobistej. Zawsze uŝywać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania. W wysokich temperaturach powstają niebezpieczne produkty rozkładu, zawierające m.in. tlenek i ditlenek węgla. UŜywać odpowiednich pojemników zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska. Wszelkie pomieszczenia magazynowe muszą być wydajnie wentylowane. Przechowywać we właściwie oznakowanych, fabrycznych, zamkniętych opakowaniach, z informacją w języku polskim zgodną z obowiązującymi normami. Magazyny muszą być suche, przystosowane do przechowywania produktów palnych. Zapewnić odpowiednio suche pomieszczenie - preparat moŝe polimeryzować wskutek kontaktu z wilgocią. PodłoŜe musi być wykonane z materiału nieprzepuszczalnego, najlepiej ceramicznego. Przechowywać w chłodzie. Zakres temperatury magazynowania: 5 32 o C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Nie przechowywać razem z silnymi kwasami i silnymi zasadami. Stosować się do zaleceń ujętych karcie-charakterystyce. Za odpad moŝna uznać preparat, który w Ŝadnej postaci nie nadaje się do zagospodarowania. Odpadowy preparat odstawiany jest do uprawnionych przedsiębiorstw, celem rozładowania opakowań i likwidacji zawartości na drodze spalania. 8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Rozwiązania techniczne: ogólne - niezbędne do prawidłowego przewozu, magazynowania i stosowania preparatów chemicznych. Osobiste wyposaŝenie ochronne: Ręce: Stosować rękawice ochronne z tworzywa lateksowego, butylowego lub fluorowęglowego do

3 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 3/3 Oczy: Drogi oddechowe: Skóra i ciało: Ogólne środki ochrony: łokcia. Zapoznać się z instrukcją uŝycia rękawic, czasokresu ich stosowania, itp. Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. Uwaga: podczas pracy w sąsiedztwie przedmiotów ostrokrawędziowych, moŝe nastąpić uszkodzenie rękawic. W przypadku zagroŝenia rozbryzgami - okulary ochronne w szczelnej obudowie z bocznymi ochronami (oprawa z tworzywa sztucznego). W pobliŝu stanowisk pracy zainstalować zdroiki z bieŝącą wodą. W przypadku zagroŝenia - ochrony dróg oddechowych, w przypadku pracy w atmosferze z ponadnormatywnymi stęŝeniami składników produktu. Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny (najlepiej z włókna naturalnego). Fartuchy ochronne. Buty ochronne. Ochrony zbiorowe: Higiena pracy: Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy w obiektach zamkniętych. Zdroiki z bieŝącą wodą w pobliŝu stanowisk pracy. Tam, gdzie występuje moŝliwość pojawienia się szkodliwych stęŝeń gazów, par lub aerozoli pochodzących z preparatu, wprowadzić zraszanie rozproszoną wodą. Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy stęŝeń normatywnych niebezpiecznych składników. Zanieczyszczone ubranie wymienić. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy wymyć powierzchnię ciała oraz oczyścić ochrony osobiste. Nie jeść, nie pić, nie palić, nie zaŝywać leków podczas pracy. Obowiązujące w Polsce najwyŝsze dopuszczalne stęŝenie (mg/m 3 ) w środowisku pracy: Nr CAS Składnik NDS (mg/m 3 ) NDSCh (mg/m 3 ) WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Postać fizyczna, barwa, zapach: Pasta barwy miedzianej i zapachu oksymów, Wartość ph: PręŜność par: <5 mm / 25ºC Temperatura mięknienia: Temperatura zapłonu: Gęstość pary: >1 CięŜar właściwy: 1, Temperatura samozapłonu: Zakres tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem: Rozpuszczalność w wodzie: <0,1 % Lepkość/23 o C: 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność i reaktywność: Sytuacje, których naleŝy unikać: Niebezpieczne produkty rozkładu: ZagroŜenie polimeryzacją: Właściwości korozyjne: Preparat w warunkach prawidłowego przechowywania jest stabilny chemicznie. Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi kwasami i silnymi zasadami. W wysokich temperaturach powstają niebezpieczne produkty rozkładu, zawierające m.in. tlenek i ditlenek węgla, ditlenek krzemu, kwas octowy, palne pochodne węglowe. Nie występuje. brak. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Drogi naraŝenia: wdychanie, połknięcie, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. Informacje dotyczące toksyczności ostrej: brak dostępnych danych toksykologicznych dotyczących całości preparatu. Działanie miejscowe: Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Wdychanie par/aerozolu: Połknięcie: Następstwa opóźnione i chroniczne: Działa draŝniąco. Powtarzające się naraŝenie moŝe powodować podraŝnienie i dermatis. W wyniku kontaktu z parami moŝe wystąpić podraŝnienie, pieczenie, zaczerwienienie i łzawienie. Działa draŝniąco. Wdychanie par wydzielających się z produktu powoduje szereg następstw, w tym podraŝnienie błony śluzowej. Pojawia się skrócenie oddechu z kaszlem, bóle i zawroty głowy. Wystąpią podraŝnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego, nudności, wymioty.

4 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 4/3 Uczulenie: Nowotwory: Mutagenność: Działanie na rozrodczość: Narkotyczne: 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność: Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Mobilność: nie ustalono; preparat słabo rozpuszcza się w wodzie. Stopień biodegradacyjności: nie ustalono. Bioakumulacyjność: nie ustalono Stopień zagroŝenia wód: mały 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Metody unieszkodliwiania: Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628), z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206), Zawartość opakowania wg: Rodzaju odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Opakowania wg: Rodzaju opakowania z metalu, Rodzaju opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Sposób likwidacji preparatu: Preparat nie moŝe być usuwany razem z odpadkami domowymi. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE A. Transport drogowy i kolejowy (ADR /RID) UN - Klasa: - Grupa pakowania: - Kod klasyfikacyjny: - Numer rozpoznawczy zagroŝenia: - Nalepka ostrzegawcza wg (ADR/RID): - B. Transport morski (IMDG) UN - Klasa: - Grupa pakowania: - EmS numer: - Zanieczyszczenie środowiska morskiego: nie Nalepka ostrzegawcza wg IMDG: - C. Transport lotniczy (IATA-DGR) UN - Klasa: - Grupa pakowania: - Nalepka ostrzegawcza wg IATA: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Preparat został zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami prawa. Na etykietach naleŝy umieścić następujące informacje: Symbole ostrzegawcze na opakowaniach jednostkowych: Napis ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych: R 36/37 R 52/53 S 2 Xi Produkt draŝniący Zwroty określające rodzaj zagroŝenia Działa draŝniąco na drogi oddechowe i skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania Chronić przed dziećmi

5 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 5/3 S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŝą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŝ opakowanie lub etykietę. S 36/37 Nosić odpowiednią odzieŝ ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Zawiera składnik: hydronadtlenek 2-fenylopropan-2-ylu α Kartę wykonano zgodnie z: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŝ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE; Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r w sprawie Karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588); Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia r. (Dz.U.11 poz.84; z późniejszymi zmianami); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz.U.201 poz.1674), (29ATP); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych; ze zmianą z dnia r (Dz. U. Nr 174, poz. 1222); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia r (Dz.U. 212 poz.1769) i zmianą z dnia (Dz.U 161 poz.1142); DYREKTYWY KOMISJI: 2000/39/WE z dnia r. i 2006/15/WE z dnia r. ustanawiające pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego. 2. Ustawą z dnia r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U nr 63 poz. 638); Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173); 16. INNE INFORMACJE R 7 R 23 R 21/22 R 48/20/22 R 34 Znaczenie zwrotów zagroŝenia R z punktu 2,3,15 MoŜe spowodować poŝar. Działa toksycznie przez drogi oddechowe. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza powaŝne zagroŝenie zdrowia w następstwie długotrwałego naraŝenia. Powoduje oparzenia. R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Porady szkoleniowe: Przed uŝyciem zapoznać się z kartą charakterystyki. Normy na sprzęt ochronny: PN-EN 20344:2005(U) Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do uŝytku w pracy. PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.; PN-EN 374-1:2005 PN-EN 374-2:2005 PN-EN 374-3:2005 PN-EN 14605:2005(U) Powietrze na stanowiskach pracy: PN-EN 1540:2004 PN-EN 689:2002 Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami. Terminologia i wymagania Wyznaczanie odporności na przesiąkanie. Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów; OdzieŜ ochronna. Ochrona przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieŝy chroniącej przed chemikaliami z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy (typ 3); Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny naraŝenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. Inne informacje: UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacja zawarta w powyŝszej karcie stanowi opis wymogów bezpieczeństwa uŝytkowania preparatu. UŜytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy uŝytkownika. Karta charakterystyki nie moŝe być traktowana jako gwarancja właściwości preparatu. Produkt nie moŝe być bez pisemnej zgody uŝywany w Ŝadnym innym celu aniŝeli podanym w p.1 karty-charakterystyki. Karta charakterystyki jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności

6 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 6/3 bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych. Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce nie są gwarancją parametrów technicznych czy przydatności do określonych zastosowań. PowyŜsze wydanie zastępuje poprzednie.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: 10.01.2009 Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Ściereczki do kokpitu 19-056 Skład chemiczny: mieszanina związków

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.01.2008 Data aktualizacji: Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Skład chemiczny: mieszanina związków organicznych i substancji pomocniczych

Bardziej szczegółowo

ul. Schonów 3, Sosnowiec tel.: , fax: telefon bezpieczeństwa: ;

ul. Schonów 3, Sosnowiec tel.: , fax: telefon bezpieczeństwa: ; Data wydania: 08.06.2006 Data aktualizacji: 24.11.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Nazwa preparatu: ALUMINIUM RTV SILICONE INSTANT GASKET Numer

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 08.06.2006 Data aktualizacji:10.07.2007 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Nazwa preparatu: CLEAR RTV SILICONE INSTANT GASKET Skład chemiczny:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 22.05.2006 Data aktualizacji: 01.10.2008 Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: WUNDER-BAUM-ODŚWIEśACZ POWIETRZA NOWE AUTO Nazwa preparatu:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.08.2005 Strona/stron 1/1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Symbol: Skład chemiczny: Rodzaj produktu: Zakres stosowania: Producent:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nr 896 Data wydania : 19.09.2001 Data aktualizacji : 09.03.2009 NAZWA MIESZANINY Ref. 30 117 biomérieux śeromskiego 17, 01-882 Tel. 022 569 85 00 / Fax 022 569 85 54 Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 17.07.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: OIL TREATMENT FOR GEAR BOXES Nazwa producenta: OIL TREATMENT

Bardziej szczegółowo

WUNDER-BAUM DUFTBAUMCHEN GRAND PRIX Środek stosowany do aromatyzowania pojazdów samochodowych. Konsumencki do odświeŝania powietrza w samochodach.

WUNDER-BAUM DUFTBAUMCHEN GRAND PRIX Środek stosowany do aromatyzowania pojazdów samochodowych. Konsumencki do odświeŝania powietrza w samochodach. Data wydania: 22.05.2006 Data aktualizacji: 21.07.2007 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa preparatu: Rodzaj produktu: Zakres stosowania: Producent: Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa preparatu: PIANKA DO CZYSZCZENIA TAPICERKI Nazwa handlowa: PLATINUM UPHOLSTERY CLEANER KTM: Konsumenckie jako zmywacz do tapicerki.

Nazwa preparatu: PIANKA DO CZYSZCZENIA TAPICERKI Nazwa handlowa: PLATINUM UPHOLSTERY CLEANER KTM: Konsumenckie jako zmywacz do tapicerki. Data wydania: 21.09.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: PLATINUM UPHOLSTERY CLEANER KTM: 70-011 Opakowanie:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 20.03..2008 Data aktualizacji: 25.11.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: CLEAR VUE GLASS POLISH Mleczko do polerowania szyb Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 28.07.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa producenta: KLEJ CA BONDINI 6 g KTM: 02-040 Zastosowanie: Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

ARTUS sp.j. TORUŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I IMPORTERA 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

ARTUS sp.j. TORUŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I IMPORTERA 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I IMPORTERA Nazwa produktu: Farba do opon Nazwa handlowa: Wzór chemiczny: mieszanina wody, związków organicznych i substancji pomocniczych Przeznaczenie: środek do

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Według rozporządzenia REACH Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18.12.2006 r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI Według rozporządzenia REACH Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18.12.2006 r. Data wykonania: 08.07.2013 Strona/stron: 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Rodzaj produktu Zakres stosowania Producent 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Domieszka uplastyczniająca,upłynniająca

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

II PŁYN DO RENOWACJI OPON

II PŁYN DO RENOWACJI OPON Data wydania: 11.11.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: PROFESSIONAL TYRE DRESSING KTM: 80-015 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: ;

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: ; Data wydania: 17.06.2006 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Wood Glue Zastosowanie: Klej do drewna Producent: Bison

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 29.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Wodny roztwór barwników

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: ,

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: , Data wydania: 21.09.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: PŁYN DO USUWANIA INSEKTÓW Nazwa handlowa: KTM: 70-012 Opakowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nr 283 Data wydania : 04.03.2004 Data aktualizacji : 12.03.2009 NAZWA MIESZANINY CHLAMYDIA DIRECT IF IDENTIFICATION Ref. 55 321 biomérieux śeromskiego 17, 01-882 Tel. 022 569 85 00 / Fax 022 569 85 54

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ WAPNIA WĘGLAN STRĄCONY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU TLENEK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SODU TETRABORAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Sodu

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 22.05.2006 Data aktualizacji: 01.10.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: WUNDER-BAUM-ODŚWIEśACZ POWIETRZA SPORT Nazwa preparatu:

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: ,

ul Schonów 3, Sosnowiec tel , fax tel. alarmowy: , Data wydania: 21.09.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: EXTREME NANO WASH & WAX KTM: 70-015 Opakowanie: Butelka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 13.03.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Kod produktu: Rodzaj preparatu: Zastosowanie: Producent i dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 28.09.2007 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: SUPER GLOSS WAX KTM: 80-007 Opakowanie: Kanister 25 l Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Preparat został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem. Preparat w postaci lepkiej cieczy, trudnopalny.

Preparat został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem. Preparat w postaci lepkiej cieczy, trudnopalny. Data wydania: 18.12.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: HYPER CONC. FOAMING BRUSH DETERGENT - (RED) HP74 KTM:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 20071002 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu Ludwik 5 funkcyjny proszek do zmywarek Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa INCOVERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii Grupa Chemii Gospodarczej Adres ul.towarowa

Bardziej szczegółowo

AMTRA Sp. z o.o. Sosnowiec

AMTRA Sp. z o.o. Sosnowiec Data wydania: 07.11.2007 Data aktualizacji: 15.01.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: EMULSJA DO MYCIA RĄK FAST ORANGE Nazwa producenta: FAST ORANGE PUMICE

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Nazwa chemiczna: Białko enzymatyczne Zastosowanie: tosowany w przemyśle

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KWAS BOROWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kwas borowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mocznik Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 01.06.2007 Data aktualizacji: 14.01.2008 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: Zakres stosowania: Profesjonalny - do produkcji betonów płukanych.

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ AMINOFILINA DWUWODNA Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ OLEJ RYCYNOWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Olej

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 10.08.2006 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu. nie dotyczy

Karta charakterystyki preparatu. nie dotyczy 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje o produkcie Nazwa handlowa: BUP Zastosowanie: Gotowy do uŝytku tynk dekoracyjny na bazie tworzyw sztucznych o strukturze

Bardziej szczegółowo

SMAR PENETRUJĄCY Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 2/8

SMAR PENETRUJĄCY Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 2/8 Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Smar penetrujący

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sosnowiec

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sosnowiec Data wydania: 30.01.2008 Data aktualizacji: Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: PŁYN DO CHŁODNIC KONCENTRAT KTM: 28-003, 28-004 Zastosowanie: Preparat zapobiegający

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 14.03.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Kod produktu: Zastosowanie: Producent i dystrybutor: Oliwka pielęgnacyjna

Bardziej szczegółowo

Preparat został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem. Preparat w postaci wodnistej cieczy, trudnopalny.

Preparat został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującym prawem. Preparat w postaci wodnistej cieczy, trudnopalny. Data wydania: 11.11.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa preparatu: Nazwa handlowa: PROFESSIONAL ALLOY WHEEL CLEANER KTM: 80-014 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 10.04.2007 Data aktualizacji: 28.08.2008 Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: 27BR SENSOR SAFE HI TEMP SILICONE RTV

Bardziej szczegółowo

RM MYJĄCY KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

RM MYJĄCY KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1/6 Dystrybutor: RM Gastro Polska ul. Skoczowska 94 43 450 Ustroń tel. 033 / 854 73 26, 854 70 52 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 StraŜ poŝarna 998 Policja 997 Data sporządzenia karty: 01.04.2006

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 27.03.2003 Data aktualizacji: 16.01.2008 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: Rodzaj produktu: Zakres stosowania: Producent: Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: FM002484 Zastosowanie preparatu: Aktywator Producent / Dystrybutor: ul. Fabryczna 5 00-446

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 10.04.2007 Data aktualizacji: 28.08.2008 Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: KLEJ EPOKSYDOWY PRZEZROCZYSTY 5 MINUT SKŁADNIK 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA WEBER TM 319 TYNK MINERALNY Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: Producent/dostawca: weber TM319 tynk mineralny baranek 1,5 mm weber

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA WEBER FZ371 FARBA AKRYLOWA Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: Producent/dostawca: weber FZ 371 farba akrylowa Do pokrywania ścian

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Wzór chemiczny: Zakres stosowania: Producent: Dystrybutor: aceton CH3-CO-CH3

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń

2. Identyfikacja zagroŝeń Data opracowania: 0.11.2010r strona 1/5 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa; 1.1. Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa: GERUCH-EX Nr art.: 2080 Rejestracja w systemie REACH:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 12.08.2005 Data aktualizacji: Strona/stron 1/1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Formuła: RM3642; 13648-3 Skład chemiczny: mieszanina węglowodorów i substancji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 29.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Parafina stała mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 10.04.2007 Data aktualizacji: 28.08.2008 Strona/stron 1/9 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: KLEJ EPOKSYDOWY DO SPAWANIA PLASTIKU 5 MINUT SKŁADNIK

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 28.02.2011. Data wydruku: 28.02.2011. 1) Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: SIN-LUX DO MYCIA SZYB

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Stearynian magnezu [E 572] Wzór chemiczny: [CH3(CH2)16CO2]2Mg Inne nazwy:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ETANOL 96% Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Etanol

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SREBRA AZOTAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Srebra

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA WEBER TD 322 TYNK AKRYLOWY Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: Producent/dostawca: weber TD 322 tynk akrylowy kornik 1,5mm weber TD

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Zastosowanie preparatu: Preparat do mycia / utrzymania czystości, do profesjonalnego stosowania Producent

Bardziej szczegółowo

Na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 14.12.2004 r. TOP UV Data wydania: 14.03.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8

Na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 14.12.2004 r. TOP UV Data wydania: 14.03.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 Data wydania: 14.03.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Kod produktu: Zastosowanie: Producent i dystrybutor:: Top UV utwardzacz

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Producent: Dystrybutor: Cyna Sn 2. SKŁAD I INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: KH.HS.Dt35 Zastosowanie preparatu: Preparat do utrzymywania higieny w kuchni, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie: szczelne opakowania, w chłodnym miejscu. Chronić od światła i ognia.

Magazynowanie: szczelne opakowania, w chłodnym miejscu. Chronić od światła i ognia. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KOLODIUM Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kolodium Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 29.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Klej do tipsów Klej cyjanoakrylowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

Bardziej szczegółowo

tel.: (703) telefon informacyjny: (909)

tel.: (703) telefon informacyjny: (909) Data wydania: 08.06.2008 Data aktualizacji: 23.11.2008 Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: KLEJ DO LUSTEREK SAMOCHODOWYCH WSTECZNY SKŁ. 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I FIRMY Nazwa handlowa: Kalafonia naturalna. Zastosowanie: składnik mieszanek gumowych. Wzór chemiczny: mieszanina naturalnych kwasów organicznych Importer: Chemical Adres: 62-400

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Strona/stron 1/9 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: Producent/dostawca: 1.weber KS111 zaprawa klejowa do systemów ociepleniowych 2.weber KS112 zaprawa

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Kaolin Wzór chemiczny: Al2O3. 2SiO2. 2H2O Informacja wstępna: Kaolin

Bardziej szczegółowo

INCO VERITAS S.A. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Pinivit

INCO VERITAS S.A. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Pinivit Data sporządzenia 06.02.2008 Data aktualizacji: nie dotyczy 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Telefon E-mail Nawóz mineralny, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: FABBB 09W06 Zastosowanie preparatu: Preparat do mycia / utrzymania czystości, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA WEBER FZ 391 FARBA SILIKONOWA Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: Producent/dostawca: weber FZ 391 farba silikonowa Do pokrywania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: ul. Wiosenna 22 05-092 ŁOMIANKI tel./ fax. (0-81) 749 44 34, 749 44 00 w godzinach: 7 00-15 00 Data sporządzenia karty: 25.05.2007 Data aktualizacji karty: 15.09.2009 1.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 12.2004 Data aktualizacji: 06.01.2006 Strona/stron 1/1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Symbol: Skład chemiczny: Rodzaj produktu: Zakres stosowania: Producent:

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Sacharoza C12H22O11

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Producent: Dystrybutor: Siarczek srebra Ag 2 S 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Producent: Dystrybutor: Tlenek magnezu MgO 2. SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Uniwersalny środek

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik płyn do mycia paneli

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik płyn do mycia paneli Data sporządzenia: 2010-01-26 KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny,

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ CHLORALU WODZIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Chloralu

Bardziej szczegółowo

SILOXAN W290. Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5

SILOXAN W290. Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5 Data wydania: 27.01.2010 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa: Zastosowanie mieszaniny: Impregnat do

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: PC.SP.Ge03-01 Zastosowanie preparatu: Preparat dezynfekcyjny do profesjonalnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH)

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) 1. Identyfikacja preparatu, oraz dystrybutora Nazwa produktu Termik 12050 Zalecane użycie Klej do użytku przemysłowego Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA WEBER TD 341 TYNK SILKONOWY Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zakres stosowania: weber TD341 - tynk silikonowy Tynk stanowiący ochronę budynku oraz

Bardziej szczegółowo