Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 1/3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3"

Transkrypt

1 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: , PREPARAT PRZECIWKO ODKRĘCANIU SIĘ ŚRUB TRWAŁY Nazwa preparatu: PRO LOK PERMANENT THREAD LOCK Numer artykułu: 27106, Rodzaj produktu: Klej Zakres stosowania: Profesjonalne w obsłudze pojazdów. Producent: PACER TECHNOLOGY 9420 Santa Anita Avenue, Rancho Cucamonga, CA 9173, USA tel.: telefon bezpieczeństwa: Dystrybutor: Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3, tel.: , fax: telefon bezpieczeństwa: ; IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ Preparat został zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami prawa. p. p. 15 Xi ZagroŜenie poŝarowe: Preparat plastyczny, palny. t.z.>94 o C W wyniku działania podwyŝszonej temperatury pojemnik moŝe ulec gwałtownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem szkodliwych gazów i aerozoli. ZagroŜenie toksykologiczne: Działa draŝniąco na drogi oddechowe i skórę. R36/37 Bezpośredni kontakt z preparatem moŝe skutkować podraŝnieniem oczu, skóry, dróg oddechowych. Połknięcie wywołuje złe samopoczucie, bóle Ŝołądka, wymioty. Powtarzające się naraŝenie skóry moŝe spowodować dermatis. ZagroŜenie Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne ekotoksykologiczne: zmiany w środowisku wodnym. R 52/53 3 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Charakter chemiczny: preparat mieszanina związków organicznych. Składniki: Symbole Symbole Nazwa chemiczna % wag. Nr CAS Nr WE ostrzegawcze zagroŝenia R* ester dimetakrylanu bisfenol A - Ŝywica fumaronowa ,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioxide hydronadtlenek 2-fenylopropan-2-ylu O; T; N; /22-48/20/ /53 kwas organiczny 0,1-1,0 poufne barwniki 0,03-0,1 poufne Objaśnienie: T + = bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŝniący, E= wybuchowy, O= utleniający, F + = skrajnie łatwopalny, F= wysoce łatwopalny, N= niebezpieczny dla środowiska *Pełne znaczenie symboli zagroŝenia R z punktu 2 ujęto w punkcie 16 Uwaga: Symbole R odnoszą się do substancji 100 % a nie do jej stęŝenia w preparacie. 4. PIERWSZA POMOC Następstwa wdychania: 1. Wyprowadzić poszkodowana osobę na świeŝe powietrze. UłoŜyć w wygodnej pozycji. Zapewnić ciepło i spokój. 2. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską. Następstwa połknięcia: 1. Przepłukać usta wodą, dać do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktować się z lekarzem lub centrum toksykologicznym. Nie wywoływać wymiotów. 2. W razie potrzeby zapewnić konsultację medyczną. Kontakt z oczami: 1. Usunąć szkła kontaktowe. Przemyć skaŝone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Przykryć oczy opatrunkiem. 2. W razie potrzeby zapewnić pomoc okulisty. Kontakt ze skórą: 1. Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty. Oczyścić mechanicznie zanieczyszczoną skórę, przemyć duŝą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem. Nie uŝywać jakichkolwiek rozpuszczalników lub rozcieńczalników. 2. W przypadku gdy podraŝnienie skóry nie przemija, skonsultować się z lekarzem dermatologiem.

2 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 2/3 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU ZagroŜenia poŝarowe: Produkt plastyczny, palny. t.z.>94 o C W wyniku działania podwyŝszonej temperatury pojemniki mogą ulec gwałtownemu rozszczelnieniu z wydzieleniem palnych i niebezpiecznych dla zdrowia człowieka toksycznych gazów oraz aerozoli. W przypadku poŝaru stosować: Rozproszona woda, pianę gaśniczą (odporną na alkohol), ditlenek węgla (CO 2). Zalecenia szczegółowe: Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącego się produktu. Pojemniki naraŝone na działania ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą i w miarę moŝliwości usunąć z zagroŝonego obszaru. Sprzęt ochronny straŝaków: Pełne wyposaŝenie ochronne. Aparaty izolujące drogi oddechowe. Produkty spalania: Czarne dymy zawierające niebezpieczne produkty spalania, w tym tlenek i ditlenek węgla, związki krzemu. Uwaga dodatkowa: W wyniku podgrzewania produktu wytwarzają się mieszaniny wybuchowe par z powietrzem. Opary strącać mgłą wodną. Chronić kanalizację, wody powierzchniowe i grunt przed zanieczyszczeniem. Wody popoŝarowe traktować jako niebezpieczne zanieczyszczenie i gromadzić w oddzielnych pojemnikach. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Środki ochrony osobistej: Metody czyszczenia: Zabezpieczenie środowiska: Metody utylizacji: Ubrania robocze ze zwartej tkaniny. Stosować rękawice ochronne z tworzywa butylowego lub fluorowęglowego do łokcia. ochrony dróg oddechowych (z filtrem cząsteczkowym oznaczonym kolorem białym i symbolem P2). Usunąć wszelkie potencjalne źródła zapłonu, zabezpieczyć uszkodzone opakowania. Stosować obojętne materiały absorbujące (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit). Zebraną ze środowiska masę umieścić w opakowaniu zastępczym i skierować do zniszczenia. Nie wolno uŝywać rozpuszczalników. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia gruntu. W przypadku powaŝnego zanieczyszczenia jakichkolwiek elementu środowiska, powiadomić odpowiednie władze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze. Na drodze spalania po rozładowaniu opakowań, w odpowiednich instalacjach uprawnionego przedsiębiorstwa. 7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE Postępowanie z preparatem: Zalecenia szczególne dotyczące stosowania: Magazynowanie: Metody postępowania odpadami: z Podczas wszelkich, wykonywanych czynności z preparatem nie jeść, nie pić, nie palić nie zaŝywać lekarstw, unikać bezpośrednich kontaktów z preparatem, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzieŝ i sprzęt ochrony osobistej. Zawsze uŝywać pojemników wykonanych z materiałów analogicznych jak oryginalne opakowania. W wysokich temperaturach powstają niebezpieczne produkty rozkładu, zawierające m.in. tlenek i ditlenek węgla. UŜywać odpowiednich pojemników zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska. Wszelkie pomieszczenia magazynowe muszą być wydajnie wentylowane. Przechowywać we właściwie oznakowanych, fabrycznych, zamkniętych opakowaniach, z informacją w języku polskim zgodną z obowiązującymi normami. Magazyny muszą być suche, przystosowane do przechowywania produktów palnych. Zapewnić odpowiednio suche pomieszczenie - preparat moŝe polimeryzować wskutek kontaktu z wilgocią. PodłoŜe musi być wykonane z materiału nieprzepuszczalnego, najlepiej ceramicznego. Przechowywać w chłodzie. Zakres temperatury magazynowania: 5 32 o C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Nie przechowywać razem z silnymi kwasami i silnymi zasadami. Stosować się do zaleceń ujętych karcie-charakterystyce. Za odpad moŝna uznać preparat, który w Ŝadnej postaci nie nadaje się do zagospodarowania. Odpadowy preparat odstawiany jest do uprawnionych przedsiębiorstw, celem rozładowania opakowań i likwidacji zawartości na drodze spalania. 8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Rozwiązania techniczne: ogólne - niezbędne do prawidłowego przewozu, magazynowania i stosowania preparatów chemicznych. Osobiste wyposaŝenie ochronne: Ręce: Stosować rękawice ochronne z tworzywa lateksowego, butylowego lub fluorowęglowego do

3 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 3/3 Oczy: Drogi oddechowe: Skóra i ciało: Ogólne środki ochrony: łokcia. Zapoznać się z instrukcją uŝycia rękawic, czasokresu ich stosowania, itp. Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieosłonięte części ciała. Uwaga: podczas pracy w sąsiedztwie przedmiotów ostrokrawędziowych, moŝe nastąpić uszkodzenie rękawic. W przypadku zagroŝenia rozbryzgami - okulary ochronne w szczelnej obudowie z bocznymi ochronami (oprawa z tworzywa sztucznego). W pobliŝu stanowisk pracy zainstalować zdroiki z bieŝącą wodą. W przypadku zagroŝenia - ochrony dróg oddechowych, w przypadku pracy w atmosferze z ponadnormatywnymi stęŝeniami składników produktu. Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny (najlepiej z włókna naturalnego). Fartuchy ochronne. Buty ochronne. Ochrony zbiorowe: Higiena pracy: Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy w obiektach zamkniętych. Zdroiki z bieŝącą wodą w pobliŝu stanowisk pracy. Tam, gdzie występuje moŝliwość pojawienia się szkodliwych stęŝeń gazów, par lub aerozoli pochodzących z preparatu, wprowadzić zraszanie rozproszoną wodą. Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy stęŝeń normatywnych niebezpiecznych składników. Zanieczyszczone ubranie wymienić. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy wymyć powierzchnię ciała oraz oczyścić ochrony osobiste. Nie jeść, nie pić, nie palić, nie zaŝywać leków podczas pracy. Obowiązujące w Polsce najwyŝsze dopuszczalne stęŝenie (mg/m 3 ) w środowisku pracy: Nr CAS Składnik NDS (mg/m 3 ) NDSCh (mg/m 3 ) WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Postać fizyczna, barwa, zapach: Pasta barwy miedzianej i zapachu oksymów, Wartość ph: PręŜność par: <5 mm / 25ºC Temperatura mięknienia: Temperatura zapłonu: Gęstość pary: >1 CięŜar właściwy: 1, Temperatura samozapłonu: Zakres tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem: Rozpuszczalność w wodzie: <0,1 % Lepkość/23 o C: 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność i reaktywność: Sytuacje, których naleŝy unikać: Niebezpieczne produkty rozkładu: ZagroŜenie polimeryzacją: Właściwości korozyjne: Preparat w warunkach prawidłowego przechowywania jest stabilny chemicznie. Unikać kontaktów ze źródłami ciepła, otwartymi płomieniami, silnymi kwasami i silnymi zasadami. W wysokich temperaturach powstają niebezpieczne produkty rozkładu, zawierające m.in. tlenek i ditlenek węgla, ditlenek krzemu, kwas octowy, palne pochodne węglowe. Nie występuje. brak. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Drogi naraŝenia: wdychanie, połknięcie, kontakt ze skórą, kontakt z oczami. Informacje dotyczące toksyczności ostrej: brak dostępnych danych toksykologicznych dotyczących całości preparatu. Działanie miejscowe: Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Wdychanie par/aerozolu: Połknięcie: Następstwa opóźnione i chroniczne: Działa draŝniąco. Powtarzające się naraŝenie moŝe powodować podraŝnienie i dermatis. W wyniku kontaktu z parami moŝe wystąpić podraŝnienie, pieczenie, zaczerwienienie i łzawienie. Działa draŝniąco. Wdychanie par wydzielających się z produktu powoduje szereg następstw, w tym podraŝnienie błony śluzowej. Pojawia się skrócenie oddechu z kaszlem, bóle i zawroty głowy. Wystąpią podraŝnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego, nudności, wymioty.

4 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 4/3 Uczulenie: Nowotwory: Mutagenność: Działanie na rozrodczość: Narkotyczne: 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność: Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Mobilność: nie ustalono; preparat słabo rozpuszcza się w wodzie. Stopień biodegradacyjności: nie ustalono. Bioakumulacyjność: nie ustalono Stopień zagroŝenia wód: mały 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Metody unieszkodliwiania: Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628), z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206), Zawartość opakowania wg: Rodzaju odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Opakowania wg: Rodzaju opakowania z metalu, Rodzaju opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Sposób likwidacji preparatu: Preparat nie moŝe być usuwany razem z odpadkami domowymi. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE A. Transport drogowy i kolejowy (ADR /RID) UN - Klasa: - Grupa pakowania: - Kod klasyfikacyjny: - Numer rozpoznawczy zagroŝenia: - Nalepka ostrzegawcza wg (ADR/RID): - B. Transport morski (IMDG) UN - Klasa: - Grupa pakowania: - EmS numer: - Zanieczyszczenie środowiska morskiego: nie Nalepka ostrzegawcza wg IMDG: - C. Transport lotniczy (IATA-DGR) UN - Klasa: - Grupa pakowania: - Nalepka ostrzegawcza wg IATA: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Preparat został zakwalifikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami prawa. Na etykietach naleŝy umieścić następujące informacje: Symbole ostrzegawcze na opakowaniach jednostkowych: Napis ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych: R 36/37 R 52/53 S 2 Xi Produkt draŝniący Zwroty określające rodzaj zagroŝenia Działa draŝniąco na drogi oddechowe i skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania Chronić przed dziećmi

5 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 5/3 S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŝą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaŝ opakowanie lub etykietę. S 36/37 Nosić odpowiednią odzieŝ ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Zawiera składnik: hydronadtlenek 2-fenylopropan-2-ylu α Kartę wykonano zgodnie z: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PEiR z dnia r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŝ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE; Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r w sprawie Karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588); Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia r. (Dz.U.11 poz.84; z późniejszymi zmianami); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz.U.201 poz.1674), (29ATP); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych; ze zmianą z dnia r (Dz. U. Nr 174, poz. 1222); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia r (Dz.U. 212 poz.1769) i zmianą z dnia (Dz.U 161 poz.1142); DYREKTYWY KOMISJI: 2000/39/WE z dnia r. i 2006/15/WE z dnia r. ustanawiające pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego. 2. Ustawą z dnia r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206); Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U nr 63 poz. 638); Klasyfikacja towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173); 16. INNE INFORMACJE R 7 R 23 R 21/22 R 48/20/22 R 34 Znaczenie zwrotów zagroŝenia R z punktu 2,3,15 MoŜe spowodować poŝar. Działa toksycznie przez drogi oddechowe. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza powaŝne zagroŝenie zdrowia w następstwie długotrwałego naraŝenia. Powoduje oparzenia. R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Porady szkoleniowe: Przed uŝyciem zapoznać się z kartą charakterystyki. Normy na sprzęt ochronny: PN-EN 20344:2005(U) Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do uŝytku w pracy. PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.; PN-EN 374-1:2005 PN-EN 374-2:2005 PN-EN 374-3:2005 PN-EN 14605:2005(U) Powietrze na stanowiskach pracy: PN-EN 1540:2004 PN-EN 689:2002 Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami. Terminologia i wymagania Wyznaczanie odporności na przesiąkanie. Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów; OdzieŜ ochronna. Ochrona przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieŝy chroniącej przed chemikaliami z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy (typ 3); Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny naraŝenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. Inne informacje: UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacja zawarta w powyŝszej karcie stanowi opis wymogów bezpieczeństwa uŝytkowania preparatu. UŜytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy uŝytkownika. Karta charakterystyki nie moŝe być traktowana jako gwarancja właściwości preparatu. Produkt nie moŝe być bez pisemnej zgody uŝywany w Ŝadnym innym celu aniŝeli podanym w p.1 karty-charakterystyki. Karta charakterystyki jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności

6 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 6/3 bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych. Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszej karcie-charakterystyce nie są gwarancją parametrów technicznych czy przydatności do określonych zastosowań. PowyŜsze wydanie zastępuje poprzednie.

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N Data wydania: 03.03.2008 Data rewizji:01.10.2008 Strona 1z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PREPARATU: Uniwersalny klej szybkoschnący, strzykawka 5MIN. Versachem EPOXY SYSTEM - Ve 46409 UTWARDZACZ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wax Shampoo/Szampon samochodowy. Przeznaczenie produktu: Płyn do mycia karoserii z dodatkiem wosków. Kod identyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588).

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588). 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I IMPORTERA Nazwa handlowa: 4CAR OPONA Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Preparat do konserwacji opon. Producent: Zakłady Chemiczne 62-200 Gniezno,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona 1 z 17 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Etanol absolutny paliwowy Bioetanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS 64-17-5

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Tytan Klej montaŝowy SBS CSX 320 Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szlachetna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego, o fakturze

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 20.11.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalnik KONSOL V

Rozpuszczalnik KONSOL V 1. Identyfikacja produktu Identyfikacja producenta i dystrybutora Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Przeznaczenie profesjonalne do rozcieńczania farb drogowych. Producent: Fabryka Farb

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z: Rozporządzenie MZ Dz.U.Nr 215,poz.1588 z dnia 13.11. 2007; Rozp.WE nr 1907/2006 z dnia18.12.2006 Drei Bond Twój partner w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy Data aktualizacji : 19.11.2009 Numer: IB_9_24_01_A Strona: 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny: OPTIC EMALIA AKRYLOWA

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Producent: TECTANE SPRAY SILIKONOWY Spray silikonowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010 Data aktualizacji: Strona/stron 1/14 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Membrana asfaltowa IZOLMAT PLAN optimax PV

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 18.07.2003 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 OPTIC EMALIA AKRYLOWA 2+1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 18.07.2003 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 OPTIC EMALIA AKRYLOWA 2+1 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006) Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dystrybutor: Patio Color Sp. z o.o., ul. Instalatorów 7 c, 02-237 Warszawa, tel. +48 22 886 40 11

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dystrybutor: Patio Color Sp. z o.o., ul. Instalatorów 7 c, 02-237 Warszawa, tel. +48 22 886 40 11 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: PROFIT CZYŚCIK DO PIANY PU Czyścik do piany poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo