Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND 818. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora"

Transkrypt

1 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia XTEND Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa preparatu... XTEND 818 Nazwa chemiczna preparatu... Roztwór żywicy Zastosowanie preparatu Zewnętrzny rozdzielacz do form typu semi-permanent (rozdzielacz polimerowy utwardzalny przez kontakt z powietrzem).. Identyfikacja producenta Nazwa... AXEL Plastics Research Laboratories, Inc. Adres... P.O. Box Broadway Woodside, NY USA Telefon Telefon alarmowy informacja toksykologiczna w Polsce 998 lub najbliższa terenowa jednostka PSP Identyfikacja importera/dystrybutora Nazwa... POLYTOR Sp. z o.o. Adres... ul. Wielki Rów 40B Toruń Telefon czynny w godz Internet... polytor.pl 2. Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r., w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, (Dz. U. 2003, Nr 171, poz. 1666, ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004r r. Nr 243, poz. 2440). Produkt został sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. F, Xi, Xn, N R / Produkt wysoce łatwo palny. Działa drażniąco na skórę. Działa toksycznie na organizmy - wodne; może powodować długo - utrzymujące się niekorzystne zmiany w - środowisku wodnym. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Zagrożenie dla zdrowia: Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Kontakt z produktem lub jego parami może powodować podrażnienie oczu, dróg oddechowych i skóry. Połknięcie może doprowadzić do uszkodzenia płuc. Wdychanie dużych ilości par podrażnia błony śluzowe układu pokarmowego, nosa i gardła, może być niebezpieczne dla układu nerwowego. Patrz pkt. 11. Zagrożenie dla środowiska: Produkt nie miesza się z wodą. Produkt wysoko lotny, w środowisku nietrwały odparowanie > 90 %. Niebezpieczeństwo wybuchu, gdy produkt przedostanie się do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Własności fizykochemiczne: Produkt wysoce łatwo palny, wysoko lotny. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza gromadzą się przy powierzchni i w dolnych partiach pomieszczeń. Produktu nie wolno mieszać z innymi chemikaliami, powoduje obniżenie temperatury zapłonu. W opróżnionych opakowaniach mogą tworzyć się zapalne mieszaniny. XTENT 818 Strona 1/12

2 3. Skład i informacja o składnikach Składnik niebezpieczny (nazwa i numery identyfikacyjne) Zawartość procentowa Klasyfikacja Izoalkany C7-C10-izo- (Węglowodory alifatyczne mieszanina izomerów wrząca w zakresie o C) CAS EINECS % F, Xi, Xn, N R / Izoalkany C9-C12 (Węglowodory alifatyczne mieszanina izomerów wrząca w zakresie o C. CAS EINECS % Xn, N R Pełna treść zwrotów patrz pkt 16 karty charakterystyki 4. Pierwsza pomoc Objawy zatrucia Pary mogą powodować łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel. W wysokich stężeniach działają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może wystąpić podrażnienie skóry objawiające się bólem lub/i zaczerwienieniem. Omyłkowe spożycie może spowodować nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunkę, objawy narkotyczne i pozostałe objawy układowe jak przy zatruciu inhalacyjnym. Istnieje możliwość aspiracji produktu do płuc, a w konsekwencji możliwość wystąpienia zapalenia płuc na skutek zaaspirowania produktu. Objawy obrzęku płuc mogą być opóźnione. Wskazana 48 godzinna obserwacja lekarska. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę Wdychanie Usunąć poszkodowaną osobę ze skażonego obszaru. Zapewnić świeże powietrze do oddychania. W razie wątpliwości lub utrzymywania się objawów, należy wezwać lekarza. Kontakt ze skórą Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przemyć wodą z mydłem i opłukać wodą. Kontakt z oczami Przemywać oczy dużą ilością letniej wody, co najmniej 15 min. (przy odwiniętych powiekach), unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka chronić w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem. Zasięgnąć porady okulistycznej. Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania. Połknięcie NIE PROWOKOWAĆ WYMIOTÓW. Przepłukać usta wodą. Nie podawać nic doustnie bez zalecenia lekarza. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie, etykietę lub kartę charakterystyki. Zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Preparat jest łatwopalny. Temperatura zapłonu wynosi <23 C. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. Zalecane środki gaśnicze Woda - prądy wodne rozproszone, CO 2 (gaśnica śniegowa), proszki gaśnicze typu ABC, BC, piany odporne na działanie alkoholu. Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową, lub śniegową (dwutlenek węgla). Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości; jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu). XTENT 818 Strona 2/12

3 Niezalecane środki gaśnicze Nie stosować zwartych prądów wody szczególnie na powierzchnię cieczy, mogłoby to powodować rozpryskiwanie się produktu i rozprzestrzenianie się pożaru. Nie stosować środków gaśniczych typu proszek D (do gaszenia metali) Niebezpieczne produkty rozkładu chemicznego Tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO 2). Wyposażenie ochronne Nie przebywać w strefie zagrożenia bez odzieży ochronnej i aparatu izolującego drogi oddechowe. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać osób postronnych i nieupoważnionych. Do prac związanych z likwidacją skutków awarii skierować osoby przeszkolone i wyposażone w maski chroniące przed oparami filtr typu AX kod koloru brązowy, rękawice ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Nie stosować urządzeń i narzędzi powodujących iskrzenie. Unikać wdychania par. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu lub skażenia środowiska powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego. Metody oczyszczania/usuwania Duże ilości uwolnionego produktu przysypać materiałem pochłaniającym i zebrać do oznakowanego pojemnika na odpady. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13. Zanieczyszczona powierzchnię zmyć wodą z detergentem. Nie stosować rozpuszczalników organicznych. Uwaga Materiał nasączony produktem również stwarza zagrożenie pożarowe. Do zbieranie nie używać trocin i pyłu drewnianego zaabsorbować suchą ziemią, piaskiem lub innym niepalnym materiałem (np. ziemia okrzemkowa), okopać ziemią. Po zebraniu spalić w instalacji przystosowanej do spalania płynów. 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie Postępowanie z preparatem Przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami. Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemysłowej; ściśle przestrzegać opracowanych procedur postępowania; podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w dziale IV rozdziału 6 lit. D, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (t. j r. Nr 169 z poz. 1650), przestrzegać zaleceń zawartych w informacji technicznej dostarczonej przez producenta. Stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2005 r., poz. 86). Minimalne wymagania dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników wykonujących prace na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004, Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 836). Nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z produktem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; należy myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami. Nie wdychać par i rozpylonej cieczy. Stosować w dobrze wentylowanych miejscach; nie dopuszczać do powstawania pary i aerozolu. Utrzymywać stężenia składników niebezpiecznych w powietrzu poniżej dopuszczalnych poziomów narażenia i stężeń wybuchowych. Zapewnić łatwy dostęp do środków gaśniczych i sprzętu niezbędnego podczas usuwania wycieku substancji. Stosować z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i urządzeń iskrzących. Zabezpieczyć przed gromadzeniem ładunków elektrostatycznych. Zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją producenta. Magazynowanie i Przy stosowaniu i magazynowaniu tego produktu należy przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) XTENT 818 Strona 3/12

4 Postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552). Produkt wysoce łatwopalny. Magazyn cieczy łatwopalnych, ognioodporny, z wentylacją mechaniczną i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym; bez ogrzewania, z wykładziną podłogową elektroprzewodzącą. Magazynować z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i urządzeń iskrzących. Zabezpieczyć magazyn przed możliwością wejścia osób nieupoważnionych. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych pojemnikach, najlepiej w oryginalnych opakowaniach producenta, w chłodnym (poniżej 30 o C), suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Zalecane pojemniki do przechowywania - pojemniki oryginalne, opakowania metalowe z wyjątkiem wykonanych z miedzi, stopów miedzi i aluminium i tworzyw sztucznych. Pojemniki wcześniej otwierane szczelnie zamknąć i przechowywać pionowo, aby uniemożliwić wyciek preparatu. Magazynować z dala od materiałów utleniających (nadtlenków), przyspieszaczy katalizatorów i mocnych kwasów i zasad. Nie przechowywać w pobliżu środków spożywczych i paszy 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 161, poz. 1142). Dokonywany zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645). Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy NDS NDSCh NDSP Benzyna 300 mg/m mg/m 3 nieustalone Normy biologiczne (DBS dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym) Nie określono Zalecane procedury monitoringu: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645). PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy. PN-Z :2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników. PN-81/Z-04134/01. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową PN-92/Z-04227/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nafty. Oznaczanie par nafty na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej Środki ochrony osobistej, zapewniające właściwą ochronę Dróg oddechowych: Zapewnić dobrą wentylację; jeśli może mieć miejsce narażenie na pary i aerozole preparatu stosować maskę z filtrem gazów i par organicznych składników wrzących w temperaturze niższej lub równej 65 o C typu filtru AX kod koloru brązowy lub w sytuacji awaryjnej sprzęt izolujący drogi oddechowe niezależny od otaczającego powietrza. Rąk: Oczu i twarzy Skóry: Rękawice nieprzemakalne z gumy lub tworzywa neoprenowego chroniące przed rozpuszczalnikami, krem ochronny do rąk. Gogle ochronne lub maska osłaniająca twarz. Odzież ochronna. Specyficzne środki higieniczne - podczas stosowania produktu nie wolno jeść, pić i palić. XTENT 818 Strona 4/12

5 Uwaga:Zalecany sprzęt ochronny podlega obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą z 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (t. j. Dz. U. 204, Nr 204, po 2087, 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2258). Uwaga: Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywaia oceny zgodności środków ochrony indywidualnej oraz sposób i wzór ich oznakowania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na styren niezależnie od stężenia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 114, poz. 545, 2002 r. Nr 127, poz. 1092). Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na mieszaniny rozpuszczalników organicznych należy przeprowadzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, 1998 r. Nr 159, poz. 1057, 2001 r., Nr 37, poz. 451, Nr 128, poz. 1405). Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami.preparat stosować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, Instalacje wentylacyjne muszą odpowiadać warunkom ustalonym ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.jeżeli jest to niezbędne stosować środki ochrony dróg oddechowych; natychmiast zdjąć zabrudzone preparatem ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem; nie wolno spożywać posiłków, pić napojów oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, należy dokładnie umyć ręce przed przerwami w pracy oraz po zakończeniu pracy z preparatem, jeżeli jest to potrzebne zastosować krem do rąk. Należy zapewnić dostęp do prysznica i innych urządzeń myjących umożliwiających przemywanie oczu i skóry pod bieżącą wodą. 9. Właściwości fizyczne i chemiczne Stan fizyczny...ciecz Barwa... przeźroczysty Zapach... charakterystyczny (węglowodory alifatyczne) Temperatura zapłonu... <23ºC (C.O.C.) Gęstość... 0,72 g/cm 3 Rozpuszczalność Woda nie rozpuszczalny Rozp. organiczne... rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych. Części lotnych... >98% Lepkość... < 15 mpas 10. Stabilność i reaktywność Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i magazynowania. Warunki, których należy unikać Wilgoć, ciepło. Nie odpuszczać do kontaktu z wodą, silnymi kwasami, środkami utleniającymi i zasadami. Niebezpieczne produkty rozpadu Podczas spalania powstają m.in. tlenki węgla, tlenki azotu i formaldehyd. XTENT 818 Strona 5/12

6 11. Informacje toksykologiczne Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: Produkt jest szkodliwy dla zdrowia, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Może powodować podrażnienie oczu, dróg oddechowych i skóry. Może być niebezpieczny dla układu nerwowego. Drogi wchłaniania Wdychanie, kontakt ze skórą, spożycie, kontakt z oczami Objawy zatrucia ostrego Wdychanie Pary rozpuszczalników podrażniają błony śluzowe nosa i krtani. Wdychanie par i aerozoli może powodować ból głowy, zawroty głowy, nudności i wymioty. Produkt może działać narkotycznie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując początkowe objawy podobne do upojenia alkoholowego, euforię, zawroty i ból głowy, mdłości, złe samopoczucie. Skażenie skóry Może wystąpić zaczerwienienie, odtłuszczenie skóry i zrogowacenie naskórka. Skażenie oczu Może pojawić się podrażnienie i zaczerwienienie. Może wystąpić łzawienie. Drogą pokarmową Występują nudności i wymioty. Pojawią się bóle brzuszne. Skutki narażenia przewlekłego Przy powtarzającym się narażeniu może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Mogą wystąpić czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego (bóle i zawroty głowy, nudności, nerwica, depresja) 12. Informacje ekologiczne Brak danych o ruchliwości opisywanego preparatu w różnych ekosystemach, jego zdolności do biokoncentracji, biodegradacji ani ekotoksyczności. Ocena zagrożenia jest oparta na danych literaturowych dotyczących składników produktu. Produkt trudno rozpuszcza się w wodzie. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Unikać zrzutów do środowiska. Nie wprowadzać do kanalizacji. Mobilność Produkt nie rozpuszcza się w wodzie Zagrożenia dla środowiska Produkt może być szkodliwy dla życia lądowego i wodnego. Dopuszczalne wartości stężeń w powietrzu atmosferycznym (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12, 2003r.) nie określono. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi określa rozporządzenie Ministra Środowiska, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1763), Dopuszczalne ph ścieków odprowadzanych do wód i ziemi wynosi 6,5-9,0. W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 212, poz. 1799): dla substancji ropopochodne: 15,0 mg/dm 3. XTENT 818 Strona 6/12

7 13. Postępowanie z odpadami Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671, w Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, w Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1208, Nr 191 poz. 1956) wraz z Rozporządzeniami Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 152 z 2001 r., poz ). Przestrzegać przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. Nr 63 z 2001 r., poz. 638 ze zm. w Dz. U. z 2003 r. Nr 7 poz. 78, w Dz. U. z 2004 r. Nr 11 poz. 97, Nr 96 poz. 959). Odpad produktu sklasyfikować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Unieszkodliwienie odpadów realizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Sposób postępowania z opakowaniami po produkcie realizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.). Przestrzegać nie przekraczania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). Klasyfikacja odpadów Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) Zawartość opakowania, wg: rodzaju * Opakowania, wg: rodzaju rodzaju rodzaju inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste. * odpad niebezpieczny niebezpieczne opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z metalu opakowania ze szkła Pozostałości z gaszenia pożaru (zebrane i zalane wodą w pojemniku awaryjnym) klasyfikować w podgrupie rodzaju * * odpad niebezpieczny Postępowanie z odpadem produktu uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne Odpad produktu traktować jako odpad o kodzie Nie usuwać do kanalizacji. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Producent zaleca składowanie lub spalanie w warunkach kontrolowanych przez upoważnioną firmę utylizacyjną. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. Postępowania z opakowaniami po produkcie Opróżnione opakowania mogą zawierać resztki produktu. Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, nawet, jeżeli pojemnik jest opróżniony. Nieoczyszczone opakowania z odpadem produktu należy traktować jak odpad o kodzie * inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste. Nie podejmować prób samodzielnego czyszczenia opakowań. W opróżnionych opakowaniach mogą tworzyć się zapalne mieszaniny. Opróżnione szczelnie zamknięte opakowania przekazać do kontrolowanego spopielenia. XTENT 818 Strona 7/12

8 14. Informacje o transporcie Przepisy ADR stan prawny na 15 grudnia 2008 r. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 667 i 668). Preparat należy oznakować podczas przewozu i przypisać mu: Nazwę przewozową:... ŻYWICA W ROZTWORZE Nr rozpoznawczy materiału:... UN 1866 Klasa (ADR/RID)... 3 (materiały ciekłe zapalne) Kod klasyfikacyjny... F1 Grupa pakowania (ADR)... II Nalepka ostrzegawcza... nr 3 Ilości ograniczone... LQ6 (ADR 2005, pkt bez ADR: opakowanie wewnętrzne 5 dm 3 i opakowanie kombinowane maks.30 kg brutto lub opakowania wewnętrzne 1 dm 3 na tacy obciągniętej folią termokurczliwą lub rozciągliwą maks. 20 kg brutto) Kategoria transportowa... 2 (ADR 2005, pkt : bez tablic maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową: 333, mnożnik 3) 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Wszelkie prace z tym produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami działu IV rozdziału 6 lit. D rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zmianami w Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811). Przy stosowaniu i magazynowaniu tego produktu należy przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz oraz z 2003r., Nr 52, poz. 452). Znakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679) ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2595). Nazwa produktu XTEND 818 Składniki niebezpieczne Znak ostrzegawczy Styren szkodliwy Symbol ostrzegawczy Xn szkodliwy Określenie rodzaju zagrożenia R11 Produkt wysoce łatwo palny R38 Działa drażniąco skórę R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy XTENT 818 Strona 8/12

9 Określenie warunków S7/8 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym bezpiecznego stosowania pomieszczeniu S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu S23 Nie wdychać pary cieczy S3/9/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S29/56 Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy Dyrektywy EU Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Dyrektywę 91/155/EEC zastąpiono Dyrektywą 93/112/EEC oraz Dyrektywą 2001/58/EC: Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Preparaty niebezpieczne. Dyrektywę 1999/45/EC zastąpiono Dyrektywą 2001/60/EC OJEC L226-22/08/2001. Dyrektywa 2004/73/EC z 29 kwietnia 2004 r. dostosowuje do postępu technicznego oraz 29 Dyrektywę 67/548/EEC w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych warunków odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. (Official Journal L /06/2004). Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia człowieka i środowiska 1. 67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. Nr 21 z 1998 r. poz. 94, z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350, Nr 125, poz. 1367, 2002 r. Nr 135 poz. 1145, Nr 142, poz. 1187, 2003 r. Nr 189, poz. 1852, 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, 2005 r. Nr 179, poz. 1485). 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.). wraz z rozporządzeniami MŚ (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735, 1736, 1737). 6. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78, 2004 r. Nr 11, poz. 97, Nr 96, poz. 959, 2005 r. Nr 175, poz. 1458) /58/WE Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniająca po raz drugi dyrektywę 91/155/EWG określającą i ustanawiającą szczegółowe uzgodnienia dotyczące systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz odnoszącą się do substancji niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG (arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa). 8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, 2002 r. Nr 143, poz. 1196, 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 190, poz. 1865, 2004 r. Nr 49, poz. 464, 2005 Nr 113, poz. 954). 9. Ustawa z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.). 10. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 199, poz. 1671). 11. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 7, poz. 78) /73/WE Dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. dostosowująca po raz dwudziesty dziewiąty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania, i etykietowania substancji niebezpiecznych. 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500, z późn. zm.). 14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 166, poz. 503). XTENT 818 Strona 9/12

10 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.(dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545, 2002 r. Nr 127, poz. 1092). 17. Rozporządzenie MTiGM z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 608) wraz ze zmianą (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 141). 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 19. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171, 2005 r. Nr 2, poz. 8). 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142 poz. 1194). 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 217, poz. 1833, 2005 r. Nr 212, poz. 1769). 24. Rozporządzenie MŚ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 212, poz. 1799). 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczanie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 19 poz. 170). 26. Rozporządzenie MŚ z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2003r. Nr 35, poz. 309). 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552).Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz.1485 z 2005 r.) oraz Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotyków (Dz. Urz. WE L 047 z dnia ) i Rozporządzenia (WE) i Rady Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. WE L 22 z , str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne z 2005 r., t. 48, str. 1) 28. Rozporządzenie MGPiPS MPiPS dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U z 2003r. Nr 107, poz. 1004, Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 836). 29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171 poz. 1666, 2004 r. Nr 243, poz. 2440). 31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173 poz. 1679, 2004 r. Nr 260, poz. 2595). 32. Rozporządzenie MZ z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. z 2004 r. Nr 12, poz. 111). 33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348). 34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, nakazów i warunków lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168 poz. 1762, 2005 r. Nr 39, poz. 372) [Dotyczy preparatów b. toksycznych lub żrących (R35), metanolu, preparatów zawierających powyżej 3% metanolu]. 35. Rozporządzenie MZ z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 280, poz. 2771). XTENT 818 Strona 10/12

11 36. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645). 37. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201 poz. 1674). 38. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz. U. Nr 16, poz. 138). 39. Rozporządzenie MG z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173). 40. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r.). 41. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 49, poz. 330). 42. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 667 i 668). 43. Rozporządzenie MG z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. z 2007r. Nr 116, poz. 806). 44. Rozporządzenie MG z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne (Dz. U. Nr 163, poz. 1156). 45. Rozporządzenie MPiPS z dnia 30 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 161, poz. 1142) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 46. Rozporządzenie MZ z dnia 4 września 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 174 poz. 1222) zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, implementujące dyrektywę Komisji 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (II ATP). 16. Inne informacje Wyjaśnienie do R- zwrotów R10 Produkt łatwo palny wymienionych w punkcie 3 R11 Produkt bardzo łatwo palny R38 Działa drażniąco na skórę R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy Klasyfikacja składników produktu w pkt. 2 karty charakterystyki jest podawana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201, poz. 1674), a w przypadku, gdy substancja nie znajduje się w ww. wykazie klasyfikacji dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666, 2004 r. Nr 243, poz. 2440). Zgodnie z wymogami art. 23 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) o wprowadzeniu preparatu niebezpiecznego do obrotu na terenie RP został poinformowany Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. XTENT 818 Strona 11/12

12 Inne źródła podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki: 1. Komputerowa Baza Danych RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances), opracowana przez National Institute for Occupational Safety and Health, Komputerowa Baza Danych HSDB (Hazardous Substance Data Bank); opracowana przez National Institute for Occupational Safety and Health, Ostre zatrucia. Rozpuszczalniki organiczne, IMP, Łódź Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne. CIOP, Warszawa Dyrektywa Rady 67/548/EWG wraz z późniejszymi zmianami (do 28 ATP włącznie). Niniejsza karta uzupełnia instrukcję obsługi, lecz nie zastępuje jej. Zawarte w niej informacje podane są w oparciu o naszą wiedzę dotyczącą przedstawionego produktu zgodnie ze stanem na Uwaga: Informacja ta dotyczy WYŁACZNIE tego produktu, który jest zgodny ze specyfikacja firmy AXEL. Zawarte tutaj informacje oparte są na naszej wiedzy na temat produktu dostępnej w momencie publikacji i są podawane w dobrej wierze. Proszę zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia, które mogą wystąpić, jeżeli produkt ten jest stosowany w sposób inny, niż ten, do którego został przeznaczony. Niniejsza Karta może być używana i kopiowana wyłącznie do celów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Bibliografia dotycząca informacji ustawodawczych i prawnych oraz kodeksów pracy nie jest wyczerpująca. Należy wziąć pod uwagę inne odpowiednie przepisy. Użytkownik odpowiedzialny jest za zapoznanie się z istniejącymi przepisami dotyczącymi użytkowania, przechowywania i bezpiecznego obchodzenia się z produktem. Użytkownik jest również odpowiedzialny za przekazanie WSZYSTKICH informacji dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska zawartych w tej Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego osobom zajmującym się tym produktem. Data aktualizacji Wersja 1.0 XTENT 818 Strona 12/12

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Dystrybutor Tel. alarmowy Data opracowania wersji polskiej karty Data aktualizacji: Nie zawierający

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia 2009.01.05 XTEND XTR 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

3. Identyfikacja zagrożeń Preparat nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska.

3. Identyfikacja zagrożeń Preparat nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska. Higiena Sp. z o.o. Strona 1 z 7 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Emulsja myjąca Producent: Schülke & Mayr GmbH Robert Koch Str. 2 22840 Norderstedt Niemcy,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wykonania: 2009-05-25 TAŚMA MASKUJĄCA NTS Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Dane dotyczące produktu: Taśma maskująca. 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (REACH)] Aktualizacja: 01.12.2010 r. 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator Produktu: Engine

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU wg rozp. Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA RZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu 1.2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r.

K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA IDENTYFIKACJA PRODUKTU Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

GLAS płyn do mycia szyb

GLAS płyn do mycia szyb Wydanie II Data wydania:09-09-2009 Data aktualizacji: 06-12-2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu Odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Narażenie OSHA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5 Data wydania 02022010 Żel kolorowy 3D Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu Żel kolorowy 3D 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Di-Hema Trimethylhexyl Dicavrbamate

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Klej do montażu Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. Z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa Produktu: PKWiU: 24. 30. 22-79. 10 SAP: 214273, 214274, 214275 2 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki stwarzające zagrożenie Nazwa Chemiczna % wag Nr CAS Nr WE Nr

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Nr 6/11 RAPIDO ANTISTATIC

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Nr 6/11 RAPIDO ANTISTATIC 2011-08-12 2011-08-12 1/7 1. Identyfikacja substancji / preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Nazwa preparatu: Pianka do mebli. 1.2. Zastosowanie: Preparat jest przeznaczony do odświeżania i czyszczenia

Bardziej szczegółowo

SOLBET TRADYCYJNA ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA Data aktualizacji Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI

SOLBET TRADYCYJNA ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA Data aktualizacji Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: Strona 1/5 SOLBET Sp. z o.o. ul. Toruńska 71 86-050 Solec Kujawski tel: (0-52) 387 41 00; 387 41 80 fax:(0-52) 387 42 00; 387 41 83 Zakład : ul. Halinowo 3 Aleksandrów Kujawski tel: (0-54) 282

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO TEROSEPT Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1.1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów Dystrybutor: NATURAN Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/ Strona 1/6 Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/017152550 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 Straż pożarna

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu Mikrozid Sensitive Liquid Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006.

Karta charakterystyki preparatu Mikrozid Sensitive Liquid Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z rozporządzeniem WE (REACH) Nr 1907/2006. Strona 1 z 7 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Preparat do dezynfekcji powierzchni, sprzętów i urządzeń metodą spryskiwania. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA REFLEX EXTRA. Strona 1 z 6 Aktualizacja: - 1. Identyfikacja preparatu, producenta, importera/dystrybutora

AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA REFLEX EXTRA. Strona 1 z 6 Aktualizacja: - 1. Identyfikacja preparatu, producenta, importera/dystrybutora Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu, producenta, importera/dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie: Do ochronnego i dekoracyjnego malowania nawierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wyrób stosować

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

Lysoform Dr Hans Rosemann GmbH Kaiser-Wilhelm-Straβe 133 D Berlin Tel.: 030/ Fax: 030/

Lysoform Dr Hans Rosemann GmbH Kaiser-Wilhelm-Straβe 133 D Berlin Tel.: 030/ Fax: 030/ Producent Tel. informacyjny Informacje w razie wypadku Importer / Dystrybutor Lysoform Dr Hans Rosemann GmbH Kaiser-Wilhelm-Straβe 133 D-12247 Berlin Tel.: 030/77992-0 Fax: 030/77992-219 Wydział Naukowo-Techniczny

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2008 r. Wersja: 1.0/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsię biorstwa Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do olejowania powierzchni

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: Zastosowanie produktu:

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 22 kwietnia 2008r. Data aktualizacji: 06 października 2011r.

Data wydania: 22 kwietnia 2008r. Data aktualizacji: 06 października 2011r. 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja producenta 1.1. Nazwa mieszaniny 1.2. Zastosowanie mieszaniny: Proszek o odczynie alkalicznym do prania ręcznego, w pralkach mechanicznych, mycia i czyszczenia.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu chemicznego

Karta charakterystyki preparatu chemicznego 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: Primacol Impregnat Ogrodowy Zastosowanie produktu: Impregnat do drewna ogrodowego. Do zabezpieczania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO [sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2/2005, poz. 8) oraz dyrektywą UE 91/155/EC] 1. Identyfikacja preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI 620-EV, 621, 622M 622-EV, 623, 623-EV, 624, 625, 693-PM, 696-PM

KARTA CHARAKTERYSTYKI 620-EV, 621, 622M 622-EV, 623, 623-EV, 624, 625, 693-PM, 696-PM KARTA CHARAKTERYSTYKI Produkt nie jest mieszaniną niebezpieczną w rozumieniu Ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63. Poz. 322). Data sporządzenia karty:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOS RN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i Data sporządzenia karty: 09.02.2004r. Data aktualizacji: 20.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Plastyfikator do betonu. Identyfikacja przedsiębiorstwa: Qmar Probostwo Górne 13 87-732 Lubanie tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki płynu do spryskiwaczy letni

Karta Charakterystyki płynu do spryskiwaczy letni 2009-09-30 Płyn do spryskiwaczy- LETNI Karta Nr 01 Karta Charakterystyki płynu do spryskiwaczy letni 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: PŁYN do spryskiwaczy- letni Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP Nazwa preparatu: Lakier do betonu Data wydania: 18-01-2010 Data aktualizacji: 24-07-2013 1. Identyfikacja substancji / preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ETAPROBEN Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU wg rozp. Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA RZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja substancji/preparatu

Bardziej szczegółowo

IOCID 30. roztwór wodny

IOCID 30. roztwór wodny 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta i importera Nazwa handlowa Typ produktu preparat myjący Identyfikacja produktu roztwór wodny Zastosowanie przemysłowe Szczegółowe informacje w ofercie

Bardziej szczegółowo

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp.

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. Producent: MEEX CHEMIA

Bardziej szczegółowo

UL. GUBIŃSKA 15/51; WROCŁAW tel fax Telefon awaryjny: 042 / /informacja toksykologiczna w Polsce/

UL. GUBIŃSKA 15/51; WROCŁAW tel fax Telefon awaryjny: 042 / /informacja toksykologiczna w Polsce/ STRONA 1/7 AZOCOL Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Płyn do mycia i spryskiwania szyb samochodowych zimowy Sylen -30ºC

Płyn do mycia i spryskiwania szyb samochodowych zimowy Sylen -30ºC Data aktualizacji karty charakterystyki : 29.05.2007r Data sporządzenia poprzedniej wersji : 19.10.2006r 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Nazwa firmy: ORLEN OIL Sp. z

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLIT W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLIT W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu Kod produktu proszek A55 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo