1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA"

Transkrypt

1 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Tlenek węgla CO czad 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Substancja stwarzająca zagroŝenie: Nazwa chemiczna % wag. Nr CAS Nr WE Symbole ostrzegawcze tlenek węgla F+, T, Repro kat.1 NOTA E Zwroty zagroŝenia (R)* /23-61 Objaśnienie: T + = bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŝniący, E= wybuchowy, O= utleniający, F + = skrajnie łatwo palny, F= wysoce łatwo palny, N= niebezpieczny dla środowiska *Pełne znaczenie zwrotów zagroŝenia R z punktu 2 ujęto w punkcie IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ Substancja została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. F+ T ZagroŜenie poŝarowe: Gaz skrajnie łatwo palny. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Nieco lŝejszy od powietrza gromadzi się w całej objętości pomieszczeń. ZagroŜenie Działa toksycznie przez drogi oddechowe toksykologiczne: Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powaŝne zagroŝenie zdrowia w następstwie długotrwałego naraŝenia. MoŜe działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Tlenek węgla jest od niepamiętnych czasów na pierwszym lub drugim miejscu wśród przyczyn zatruć ludzi, tuŝ za lekami. Śmiertelność w wyniku zatruć tym gazem jest bardzo wysoka i wynosi 18-22%, i to juŝ w samym miejscu zatrucia. ZagroŜenie ekotoksykologiczne: 4. PIERWSZA POMOC Tlenek węgla działa zabójczo na wszelkie formy Ŝycia. Uwaga: W pierwszej kolejności naleŝy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skaŝonego tlenkiem węgla środowiska. UłoŜyć na lewym boku z głową skierowaną w dół. Skontaktować się z lekarzem. Ratujący muszą bezwzględnie zadbać o własne bezpieczeństwo. Następstwa wdychania: 1. Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeŝe powietrze. 2. W razie potrzeby natychmiast rozpocząć sztuczne oddychanie lub z przerwami podawać tlen. W razie moŝliwości zastosować respirator automatyczny. 3 Jak najszybciej odwieźć do szpitala. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU

2 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 2/9 ZagroŜenia poŝarowe: Gaz skrajnie łatwo palny. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Nieco lŝejszy od powietrza gromadzi się w całej objętości pomieszczeń. Środki gaśnicze: woda gaśnicza, gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym ABC, gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym BC. Zalecenia szczegółowe: Uwaga: W ogniu wydzielają się z bromu toksyczne gazy, pary i dymy. Sprzęt ochronny Kombinezony przeciwgazowe. NiezaleŜne aparaty oddechowe. straŝaków: 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Zalecenia ogólne: Środki ochrony osobistej: W przypadku wydostania się tlenku węgla w pomieszczeniu zamkniętym do likwidowania skaŝenia mogą przystąpić wyłącznie przeszkolone w ratownictwie chemicznym osoby, zabezpieczone stosownymi ochronami osobistymi, a w szczególności aparatami oddechowymi i kombinezonami gazoszczelnymi. Osoby dokonujące jakichkolwiek czynności związanych z akcją ratowniczą, w skaŝonej tlenkiem węgla atmosferze, powinny być ubezpieczane jeszcze przez dodatkowe dwie osoby. Jedna osoba asystuje wewnątrz skaŝonego pomieszczenia (obiektu, którym mogą być równieŝ zbiorniki, kanały, studzienki kanalizacyjne, studnie, zagłębienia terenowe i inne), zaś druga, która znajduje się na zewnątrz tego pomieszczenia (obiektu), w kaŝdej chwili musi być gotowa do udzielenia lub sprowadzenia pomocy. SkaŜone pomieszczenia (obiekty) muszą być intensywnie wentylowane świeŝym powietrzem. Unikać kontaktu z uwolnionym tlenkiem węgla. W przypadku zagroŝenia stosować kombinezony gazoszczelne, rękawice ochronne, okulary ochronne w szczelnej obudowie. NaleŜy pamiętać o ograniczonym czasie działania ochronnego filtrów gazowych. Zalecenia szczegółowe: Starać się odciąć źródło skaŝenia środowiska (uszczelnić uszkodzone opakowanie i umieścić w opakowaniu awaryjnym), odciąć dopływ z instalacji. Metody utylizacji: Unieszkodliwianie na drodze spalania zgodnie z wymogami prawa krajowego. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE Postępowanie z substancją: Zapobieganie poŝarom/wybuchom: Magazynowanie: Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać wdychania tlenku węgla, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzieŝ i sprzęt ochrony osobistej, pracować w wentylowanym pomieszczeniu. Substancja skrajnie łatwo palna. Wymaga szczególnego trybu postępowania w tym zakresie. Butle z tlenkiem węgla magazynowane są w pomieszczeniach zamkniętych, specjalnie do tego celu przystosowanych i wentylowanych. W tym samym pomieszczeniu nie wolno trzymać butli z tlenem, gazami palnymi oraz gazami tworzącymi ze sobą mieszaniny wybuchowe. W tym samym pomieszczeniu moŝna za to składować butle na gazy obojętne (azot, ditlenek węgla, gazy szlachetne). Transport butli z tlenkiem węgla musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego o przenośnych zbiornikach ciśnieniowych.

3 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 3/9 Metody postępowania z odpadami: Za odpad moŝna uznać tlenek węgla, który w Ŝadnej postaci nie nadaje się do zagospodarowania. Odpadowy tlenek węgla likwidowany jest na drodze spalania, w wyznaczonym miejscu. 8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Rozwiązania techniczne: Stosowanie się do rygorów bezpiecznej pracy (ochrony osobiste, wentylacja wyciągowa, brak moŝliwości skaŝenia kanalizacji i otaczającego środowiska). Wszelkie manipulacje wykonywać pod czynnym dygestorium. Odpadki umieszczać w oddzielnym, oznakowanym, szczelnym pojemniku. Osobiste wyposaŝenie ochronne: Drogi oddechowe: Ręce: Oczy: Skóra i ciało: Ogólne środki ochrony: Higiena pracy: Maski ochronne z filtrami par i cząsteczkowymi (filtr gazowy wypełniony hopkapitem). Rękawice ochronne. Okulary ochronne w szczelnej obudowie. Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Unikać wdychania tlenku węgla. Obowiązujące w Polsce najwyŝsze dopuszczalne stęŝenie (mg/m 3 ) w środowisku pracy: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia r. (Dz.U. 212 poz.1769). Zapobieganie: Składnik NDS (mg/m3)) NDSCh (mg/m3) tlenek węgla Wszędzie tam, gdzie moŝliwe jest występowanie większych koncentracji tlenku węgla, naleŝy przeprowadzać okresowe lub stałe pomiary zawartości tego gazu w atmosferze. NaleŜy kontrolować, Ŝeby podczas 8-godzinnego dnia pracy maksymalne stęŝenie tlenku węgla nie przekraczało w powietrzu oddechowym 0,005% objętościowych. Tam gdzie ze względów technologicznych występuje tlenek węgla w powietrzu oddechowym, naleŝy bezwzględnie przestrzegać obowiązku uŝywania aparatów chroniących drogi oddechowe. Osoby, które wykazują wraŝliwość na niedostatek tlenu, nie powinny pracować w atmosferze zawierającej tlenek węgla. Stwierdza się, Ŝe wszędzie tam gdzie eliminowany jest tzw. gaz miejski poprzez doprowadzanie gazu ziemnego, wyraźnie spada liczba zatruć tlenkiem węgla wśród mieszkańców. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Masa cząsteczkowa: Postać fizyczna, barwa, zapach: Temperatura topnienia: Temperatura wrzenia: 28,01 g/mol Tlenek węgla w warunkach normalnych jest bezbarwnym, bezwonnym, łatwo palnym gazem, z powietrzem tworzącym mieszaniny wybuchowe. Powstaje jako produkt niecałkowitego spalania węgla, drewna i wielu innych związków organicznych, przy niedostatecznym dopływie tlenu. Jako produkt spalania moŝe występować wszędzie. Rocznie emitowanych jest do atmosfery 232 milionów ton tlenku węgla. -199,5ºC -191,5ºC

4 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 4/9 Gęstość gazu: 1,25001 g/dm³ (20ºC) Gęstość względem 0,97 powietrza: PręŜność par w 20oC: 233 hpa Ciśnienie krytyczne: 36,9.105N/m³ (36,4 atm) Temperatura zapłonu: < 191ºC Temperatura 605ºC samozapalenia: Zakres tworzenia z 12,5-74% obj. ( mg/m³) powietrzem mieszanin wybuchowych: Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: Inne: 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Tlenek węgla słabo rozpuszcza się w wodzie (w temperaturze 0ºC 3,3 obj. na 100 obj. wody). DuŜe ilości tlenku węgla powstają podczas pirolizy wielu tworzyw sztucznych, co jest przyczyną bardzo wielu zatruć śmiertelnych podczas poŝarów domów mieszkalnych, biurowców, sklepów, magazynów, zakładów pracy. Jest produktem niedostatecznego spalania węgla kamiennego w piecach domowych, gdzie jako tzw. czad bywa przyczyną częstych tragedii mieszkańców, zaskakiwanych podczas snu działaniem tego bardzo silnie trującego gazu (węgiel podczas prawidłowego spalania wytwarza ok. 1% tlenku węgla, a podczas spalania nieprawidłowego aŝ do 30%). Tlenek węgla jest składnikiem gazu świetlnego, gdzie jego zawartość moŝe wynosić 2-15%. Tlenek węgla jest produktem wielu procesów chemicznych w rafineriach przerabiających ropę naftową, przy wytwarzaniu sodu, karbidu, destylacji smoły. W górnictwie węglowym wydobywa się ze starych, nieprzewietrzanych wyrobisk, podczas poŝarów i wybuchów podziemnych; w hutnictwie powstaje przy wielkich piecach, pod pomostami stalowni oraz na suwnicach; w suszarniach zakładów ceramicznych (np. cegielniach), w kotłowniach szczególnie tych, które są opalane miałem węglowym, w warsztatach samochodowych i garaŝach, podczas pracy wszelkiego rodzaju palników. Wiele zatruć śmiertelnych zdarza się w magazynach zboŝowych, silosach, ładowniach statków, wytwórniach droŝdŝy, kwaszarniach, nieprzewietrzanych piwnicach. Liczne syntezy organiczne (np. metanolu i wielu węglowodorów) są oparte na mieszaninie tlenku węgla z wodorem. NaleŜy dodać, Ŝe gaz ten często słuŝy do realizacji zamachów samobójczych. Tlenek węgla posiada właściwości redukujące, co wykorzystywane jest na skalę przemysłową w metalurgii. Wykorzystywana jest tutaj reakcja pary wodnej z węglem w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza. Tlenek węgla jest składnikiem gazu wodnego (ok. 40%) i gazu generatorowego (ok. 35%). Z łatwością wiąŝe się z wieloma metalami Ŝelazem, niklem, kobaltem, tworząc karbonylki tych metali, będące bardzo silnymi truciznami układu nerwowego. Na przykład karbonylek Ŝelaza rozpuszcza się w lipidach, jak równieŝ z łatwością moŝe być wchłaniany poprzez skórę. Stabilność i reaktywność: Reaktywność: Tlenek węgla gwałtownie reaguje z trifluorkiem bromu, ditlenkiem chloru, pentafluorkiem bromu, nadtlenodifluorkiem sulfurylu.

5 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 5/9 Właściwości korozyjne: Równie gwałtownie wchodzi w reakcje z acetylenem, aminami, amoniakiem, chlorem, fluorem, tlenkami azotu. Z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. Mieszaniny ciekłego tlenku węgla i ciekłego tlenu groŝą wybuchem. Słabe. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Drogi naraŝenia człowieka: Wdychanie. Tlenek węgla jest od niepamiętnych czasów na pierwszym lub drugim miejscu wśród przyczyn zatruć ludzi, tuŝ za lekami. Śmiertelność, w wyniku zatruć tym gazem, jest bardzo wysoka i wynosi 18-22% i to juŝ w samym miejscu zatrucia. Tlenek węgla wchłaniany jest do organizmu człowieka jedynie z dróg oddechowych, w ilości uzaleŝnionej od jego stęŝenia w powietrzu. Jest gazem biologicznie obojętnym. W organizmie doprowadza do anoksji tlenkowej poprzez blokowanie transportu tlenu w drodze konkurencyjnego wiązania się z hemoglobiną. Powinowactwo tlenku węgla do hemoglobiny jest razy większe od powinowactwa tlenu. Obecność tlenku węgla zwiększa stabilność połączenia hemoglobiny z tlenem, a tym samym zmniejsza dostępność tlenu dla tkanek poprzez bezpośrednie wiązanie się z hemoglobiną oraz przez uniemoŝliwienie oddania tkankom całej przenoszonej przez hemoglobinę ilości tlenu. Hipoksja wywołana zaburzonym transportem tlenu przez krwinki czerwone i zmniejszenie poboru tlenu przez tkanki prowadzi do kwasicy mleczanowej. Przypuszcza się ponadto, Ŝe obecność tlenku węgla powoduje zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych dla krwi. W drodze działania ośrodkowego tlenek węgla powoduje obniŝenie ciśnienia tętniczego krwi, a w przebiegu uszkodzenia śródmózgowia zaburzenia przemiany węglowodanowej, ujawniające się zwiększeniem stęŝenia glukozy we krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym. Hemoglobina w wyniku połączenia z tlenkiem węgla nie ulega trwałemu uszkodzeniu i po odłączeniu tlenku węgla powracają wszystkie właściwości prawidłowej hemoglobiny. Dane toksykologiczne: Substancja działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 LCLD (inhal. człowiek) = 5000 ppm/5min, TCLD (inhal. człowiek) = 655 cm³/m³/45min, LC50 (inhal. szczur) = 1807 cm³/m³/4godz. Wdychanie gazu: Objawy zatrucia tlenkiem węgla w zaleŝności od zawartości karboksyhemoglobiny we krwi Zawartość ( %) karboksyhemoglobiny Objawy 5-10 Niewielkie ograniczenie ostrości widzenia Lekki ból głowy, zmęczenie, złe samopoczucie, duszność wysiłkowa, kołatanie serca Zawroty głowy, zaburzenia świadomości, wiotkość kończyn, niedowłady RóŜowe zabarwienie skóry, zanik świadomości, powierzchniowy oddech, objawy wstrząsu, zsinienie skóry Głęboka utrata świadomości, poraŝenia, oddech Chayne'a i Stokesa, obniŝenie się temperatury ciała StęŜenie śmiertelne, śmierć w ciągu 10 minut ponad 70 StęŜenie śmiertelne, śmierć w ciągu kilku minut Przy zatruciach przewlekłych, powtarzające się niedotlenienia powodują narastające uszkodzenie tkanki mózgowej, utratę czucia w palcach, osłabienie pamięci oraz upośledzenie psychiczne. U osób stale naraŝonych na działanie małych stęŝeń tlenku węgla w powietrzu występują bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, utrata łaknienia, nudności, senność w ciągu dnia i bezsenność w nocy. Długotrwałe

6 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 6/9 naraŝenie powoduje zmiany we krwi. Objawami adaptacji u jednych osób jest zwiększająca się ilość czerwonych ciałek krwi oraz hemoglobiny, a u innych z kolei zjawisko przeciwne niedokrwistość. U osób naraŝonych występują ponadto zaburzenia układu krąŝenia i tzw. pingwini chód specyficzny układ nóg oraz ramiona lekko ugięte w wymuszonej pozycji. Chorzy tacy skarŝą się na bóle i zawroty głowy, łatwe męczenie się, brak apetytu, bicie serca, uścisk w okolicy serca, zaburzenia snu, nietolerancję alkoholu, pocenie się, osłabienie pamięci, pobudzenie nerwowe. Objawami zatrucia ostrego są występujące bóle i zawroty głowy, tętnienie w skroniach, szum w uszach, osłabienie słuchu pochodzenia ośrodkowego, uczucie duszności przy ruchach, postępujące zobojętnienie. Później pojawiają się nudności, wymioty, narastające zaburzenia świadomości aŝ do głębokiej śpiączki, bezwiedne oddawanie moczu i stolca. Źrenice, prawidłowej szerokości lub zwęŝone, wykazują osłabioną reakcję na światło. Nierzadko obserwuje się nierówność źrenic lub zmienną ich szerokość. Objawy te są wynikiem obrzęku mózgu. Oddech zazwyczaj jest przyspieszony i pogłębiony. Akcja serca z reguły jest przyspieszona, do częstoskurczu włącznie. Dość często występują wykwity rumieniowo-pęcherzowe z wynaczynieniami i duŝą skłonnością do martwicy. Przyczyną śmierci najczęściej jest poraŝenie ośrodka oddechowego, uszkodzenie mięśnia sercowego z obrzękiem płuc, zapaścią i cięŝkimi zaburzeniami rytmu, do migotania komór włącznie, lub rozległe, nieodwracalne uszkodzenie oun. Powikłania: Występują jako następstwa zatruć cięŝkich. Mogą teŝ występować u tych poszkodowanych, zwłaszcza przy uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, okresy reemisji utrzymujące się niekiedy przez wiele tygodni. Obok zaburzeń psychicznych, o bardzo szerokiej symptomatologii, dosyć często występują objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego z parkinsonizmem. U chorych teŝ obserwowane są czasami objawy padaczkowe, zaburzenia słuchowe i wzrokowe, rozregulowanie czynności międzymózgowia. Po cięŝkich zatruciach występują trwałe uszkodzenia serca. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenie tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym: Dopuszczalne stęŝenie zanieczyszczeń w µg/m³ Obszary chronione Obszary ochrony uzdrowiskowej w ciągu 30 min średnio dobowe średnioroczne w ciągu 30 min średniodobowe średnioroczne * Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności wobec ryb: 5,9. Stopień zagroŝenia wód: skrajny. 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Metody unieszkodliwiania: Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206) Sposób likwidacji (D10) - termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie. ZuŜyte opakowania dostarczać do uprawnionych do ich przerabiania przedsiębiorstw. Opakowania opróŝnić całkowicie. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Numer UN (ONZ): 1016 SPRĘśONY Klasa RID/ADR/IMO: 2 Kod klasyfikacyjny: 1TF Ilości ograniczone: LQ0 Numer rozpoznawczy zagroŝenia: 263

7 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 7/9 Nalepki ostrzegawcze wg ADR/RID Nr : Wymagania specjalne ADR dotyczące tlenku węgla Punkt numer i grupa Numer rozpoznawczy ONZ lub przedmiotu; nazwa materiału 1 TF 1016 Tlenek węgla, spręŝony 2600 Tlenek węgla i wodór, mieszanina, spręŝona PAKOWANIE Typ naczynia (lm. 2211) BADANIE Ciśnienie MP a Okres (lata) NAPEŁNIA- NIE Maks. stopień napełnienia kg/l lub MPa lub % obj. ciśnienie; napełnie. Wymagania specjalne (1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 T.P. k (1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 T.P. k 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Substancja została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. Na etykietach naleŝy umieścić następujące informacje: Symbol ostrzegawczy na opakowaniu jednostkowym: Napis ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych: F+ Produkt skrajnie łatwo palny. T Produkt toksyczny. R 12 R 23 R 48/23 R 61 S 45 S 53 Kartę wykonano zgodnie z: Zwroty wskazujące rodzaj zagroŝenia Produkt skrajnie łatwo palny. Działa toksycznie przez drogi oddechowe Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powaŝne zagroŝenie zdrowia w następstwie długotrwałego naraŝenia. MoŜe działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania W przypadku awarii lub jeŝeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeŝeli to moŝliwe, pokaŝ etykietę. Unikać naraŝenia przed uŝyciem zapoznać się z instrukcją Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia r. (Dz.U.11 poz.84; z późniejszymi zmianami).

8 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 8/9 Rozporządzeniem w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171) ze zmianą z dnia r. (Dz.U. 2 z 2005r. poz.2). Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz.U.201 poz.1674), (29ATP). Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia r (Dz.U. 212 poz.1769). Ustawą z dnia r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206). Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U nr 63 poz. 638). Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U nr 199 poz. 1671) z późniejszymi zmianami. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 16. INNE INFORMACJE Chemiczne określenie produktu: Tlenek węgla spręŝony Symbol ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych F+ Produkt skrajnie łatwo palny. T Produkt toksyczny. Znaczenie zwrotów zagroŝenia z punktu 2 R 12 Produkt skrajnie łatwopalny. R 23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe R 48/23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powaŝne zagroŝenie zdrowia w następstwie długotrwałego naraŝenia. R 61 MoŜe działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Normy na sprzęt ochronny: PN-EN 141:2002 PN-EN 344:1996 PN-EN 166:2002 (U) PN-EN 374-3:2004 (U) PN-EN 466:1998 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacze i filtropochłaniacze, wymagania, badanie, znakowanie; Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do uŝytku w pracy. Zmiana A1; Ochrona indywidualna oczu. Wymagania; Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów; OdzieŜ ochronna. Ochrona przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieŝy chroniącej przed chemikaliami z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy

9 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 9/9 (typ 3); Powietrze na stanowiskach pracy PN-EN 1540:2004 PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny naraŝenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. Uwaga: UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacja zawarta w powyŝszej karcie stanowi opis wymogów bezpieczeństwa uŝytkowania preparatu. UŜytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy uŝytkownika. Karta charakterystyki nie moŝe być traktowana jako gwarancja właściwości preparatu. Produkt nie moŝe być uŝywany bez pisemnej zgody w Ŝadnym innym celu aniŝeli podanym w p.1 karty charakterystyki. Karta charakterystyki jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych. Kartę wykonano w Przedsiębiorstwie EKOS S.C Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (0-58) , na podstawie informacji i konsultacji uzyskanych od Zamawiającego oraz materiałów z własnej bazy danych. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyce są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyce nie są gwarancją parametrów technicznych czy przydatności do określonych zastosowań. * * * * *

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N Data wydania: 03.03.2008 Data rewizji:01.10.2008 Strona 1z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PREPARATU: Uniwersalny klej szybkoschnący, strzykawka 5MIN. Versachem EPOXY SYSTEM - Ve 46409 UTWARDZACZ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona 1 z 17 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Etanol absolutny paliwowy Bioetanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS 64-17-5

Bardziej szczegółowo

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy Data aktualizacji : 19.11.2009 Numer: IB_9_24_01_A Strona: 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny: OPTIC EMALIA AKRYLOWA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 20.11.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588).

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588). 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I IMPORTERA Nazwa handlowa: 4CAR OPONA Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Preparat do konserwacji opon. Producent: Zakłady Chemiczne 62-200 Gniezno,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki LO 254

Karta Charakterystyki LO 254 Wyd. nr 1 strona 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nawa produktu: Smar odporny na działanie wody do łoŝysk wałeczkowych i ślizgowych ROLEN Inna nazwa: Smar ROLEN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Tytan Klej montaŝowy SBS CSX 320 Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalnik KONSOL V

Rozpuszczalnik KONSOL V 1. Identyfikacja produktu Identyfikacja producenta i dystrybutora Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Przeznaczenie profesjonalne do rozcieńczania farb drogowych. Producent: Fabryka Farb

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Producent: TECTANE SPRAY SILIKONOWY Spray silikonowy

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

Data wydania 14.06.2008 Data aktualizacji: 02.10.2013 Wersja PL:3.0

Data wydania 14.06.2008 Data aktualizacji: 02.10.2013 Wersja PL:3.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nr rejestracyjny REACH: 01-2119475328-30-0034 Nr indeksowy 607-002-00-6 Nr CAS 64-19-7 Nr WE 200-580-7

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wax Shampoo/Szampon samochodowy. Przeznaczenie produktu: Płyn do mycia karoserii z dodatkiem wosków. Kod identyfikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 18.07.2003 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 OPTIC EMALIA AKRYLOWA 2+1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 18.07.2003 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 OPTIC EMALIA AKRYLOWA 2+1 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szlachetna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego, o fakturze

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S 00380 A. Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2006.10.19

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S 00380 A. Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2006.10.19 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S 00380 A Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2006.10.19 1. Identyfikacja preparatu, producenta i importera/dystrybutora Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2 1/14 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010 Data aktualizacji: Strona/stron 1/14 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Membrana asfaltowa IZOLMAT PLAN optimax PV

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dystrybutor: Patio Color Sp. z o.o., ul. Instalatorów 7 c, 02-237 Warszawa, tel. +48 22 886 40 11

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dystrybutor: Patio Color Sp. z o.o., ul. Instalatorów 7 c, 02-237 Warszawa, tel. +48 22 886 40 11 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: PROFIT CZYŚCIK DO PIANY PU Czyścik do piany poliuretanowej

Bardziej szczegółowo