1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA"

Transkrypt

1 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 1/9 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Tlenek węgla CO czad 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Substancja stwarzająca zagroŝenie: Nazwa chemiczna % wag. Nr CAS Nr WE Symbole ostrzegawcze tlenek węgla F+, T, Repro kat.1 NOTA E Zwroty zagroŝenia (R)* /23-61 Objaśnienie: T + = bardzo toksyczny, T= toksyczny, C= Ŝrący, Xn= szkodliwy, Xi= draŝniący, E= wybuchowy, O= utleniający, F + = skrajnie łatwo palny, F= wysoce łatwo palny, N= niebezpieczny dla środowiska *Pełne znaczenie zwrotów zagroŝenia R z punktu 2 ujęto w punkcie IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ Substancja została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. F+ T ZagroŜenie poŝarowe: Gaz skrajnie łatwo palny. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Nieco lŝejszy od powietrza gromadzi się w całej objętości pomieszczeń. ZagroŜenie Działa toksycznie przez drogi oddechowe toksykologiczne: Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powaŝne zagroŝenie zdrowia w następstwie długotrwałego naraŝenia. MoŜe działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Tlenek węgla jest od niepamiętnych czasów na pierwszym lub drugim miejscu wśród przyczyn zatruć ludzi, tuŝ za lekami. Śmiertelność w wyniku zatruć tym gazem jest bardzo wysoka i wynosi 18-22%, i to juŝ w samym miejscu zatrucia. ZagroŜenie ekotoksykologiczne: 4. PIERWSZA POMOC Tlenek węgla działa zabójczo na wszelkie formy Ŝycia. Uwaga: W pierwszej kolejności naleŝy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skaŝonego tlenkiem węgla środowiska. UłoŜyć na lewym boku z głową skierowaną w dół. Skontaktować się z lekarzem. Ratujący muszą bezwzględnie zadbać o własne bezpieczeństwo. Następstwa wdychania: 1. Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeŝe powietrze. 2. W razie potrzeby natychmiast rozpocząć sztuczne oddychanie lub z przerwami podawać tlen. W razie moŝliwości zastosować respirator automatyczny. 3 Jak najszybciej odwieźć do szpitala. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU

2 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 2/9 ZagroŜenia poŝarowe: Gaz skrajnie łatwo palny. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Nieco lŝejszy od powietrza gromadzi się w całej objętości pomieszczeń. Środki gaśnicze: woda gaśnicza, gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym ABC, gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym BC. Zalecenia szczegółowe: Uwaga: W ogniu wydzielają się z bromu toksyczne gazy, pary i dymy. Sprzęt ochronny Kombinezony przeciwgazowe. NiezaleŜne aparaty oddechowe. straŝaków: 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Zalecenia ogólne: Środki ochrony osobistej: W przypadku wydostania się tlenku węgla w pomieszczeniu zamkniętym do likwidowania skaŝenia mogą przystąpić wyłącznie przeszkolone w ratownictwie chemicznym osoby, zabezpieczone stosownymi ochronami osobistymi, a w szczególności aparatami oddechowymi i kombinezonami gazoszczelnymi. Osoby dokonujące jakichkolwiek czynności związanych z akcją ratowniczą, w skaŝonej tlenkiem węgla atmosferze, powinny być ubezpieczane jeszcze przez dodatkowe dwie osoby. Jedna osoba asystuje wewnątrz skaŝonego pomieszczenia (obiektu, którym mogą być równieŝ zbiorniki, kanały, studzienki kanalizacyjne, studnie, zagłębienia terenowe i inne), zaś druga, która znajduje się na zewnątrz tego pomieszczenia (obiektu), w kaŝdej chwili musi być gotowa do udzielenia lub sprowadzenia pomocy. SkaŜone pomieszczenia (obiekty) muszą być intensywnie wentylowane świeŝym powietrzem. Unikać kontaktu z uwolnionym tlenkiem węgla. W przypadku zagroŝenia stosować kombinezony gazoszczelne, rękawice ochronne, okulary ochronne w szczelnej obudowie. NaleŜy pamiętać o ograniczonym czasie działania ochronnego filtrów gazowych. Zalecenia szczegółowe: Starać się odciąć źródło skaŝenia środowiska (uszczelnić uszkodzone opakowanie i umieścić w opakowaniu awaryjnym), odciąć dopływ z instalacji. Metody utylizacji: Unieszkodliwianie na drodze spalania zgodnie z wymogami prawa krajowego. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE Postępowanie z substancją: Zapobieganie poŝarom/wybuchom: Magazynowanie: Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać wdychania tlenku węgla, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzieŝ i sprzęt ochrony osobistej, pracować w wentylowanym pomieszczeniu. Substancja skrajnie łatwo palna. Wymaga szczególnego trybu postępowania w tym zakresie. Butle z tlenkiem węgla magazynowane są w pomieszczeniach zamkniętych, specjalnie do tego celu przystosowanych i wentylowanych. W tym samym pomieszczeniu nie wolno trzymać butli z tlenem, gazami palnymi oraz gazami tworzącymi ze sobą mieszaniny wybuchowe. W tym samym pomieszczeniu moŝna za to składować butle na gazy obojętne (azot, ditlenek węgla, gazy szlachetne). Transport butli z tlenkiem węgla musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego o przenośnych zbiornikach ciśnieniowych.

3 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 3/9 Metody postępowania z odpadami: Za odpad moŝna uznać tlenek węgla, który w Ŝadnej postaci nie nadaje się do zagospodarowania. Odpadowy tlenek węgla likwidowany jest na drodze spalania, w wyznaczonym miejscu. 8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Rozwiązania techniczne: Stosowanie się do rygorów bezpiecznej pracy (ochrony osobiste, wentylacja wyciągowa, brak moŝliwości skaŝenia kanalizacji i otaczającego środowiska). Wszelkie manipulacje wykonywać pod czynnym dygestorium. Odpadki umieszczać w oddzielnym, oznakowanym, szczelnym pojemniku. Osobiste wyposaŝenie ochronne: Drogi oddechowe: Ręce: Oczy: Skóra i ciało: Ogólne środki ochrony: Higiena pracy: Maski ochronne z filtrami par i cząsteczkowymi (filtr gazowy wypełniony hopkapitem). Rękawice ochronne. Okulary ochronne w szczelnej obudowie. Ubrania ochronne ze zwartej tkaniny. Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Unikać wdychania tlenku węgla. Obowiązujące w Polsce najwyŝsze dopuszczalne stęŝenie (mg/m 3 ) w środowisku pracy: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia r. (Dz.U. 212 poz.1769). Zapobieganie: Składnik NDS (mg/m3)) NDSCh (mg/m3) tlenek węgla Wszędzie tam, gdzie moŝliwe jest występowanie większych koncentracji tlenku węgla, naleŝy przeprowadzać okresowe lub stałe pomiary zawartości tego gazu w atmosferze. NaleŜy kontrolować, Ŝeby podczas 8-godzinnego dnia pracy maksymalne stęŝenie tlenku węgla nie przekraczało w powietrzu oddechowym 0,005% objętościowych. Tam gdzie ze względów technologicznych występuje tlenek węgla w powietrzu oddechowym, naleŝy bezwzględnie przestrzegać obowiązku uŝywania aparatów chroniących drogi oddechowe. Osoby, które wykazują wraŝliwość na niedostatek tlenu, nie powinny pracować w atmosferze zawierającej tlenek węgla. Stwierdza się, Ŝe wszędzie tam gdzie eliminowany jest tzw. gaz miejski poprzez doprowadzanie gazu ziemnego, wyraźnie spada liczba zatruć tlenkiem węgla wśród mieszkańców. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Masa cząsteczkowa: Postać fizyczna, barwa, zapach: Temperatura topnienia: Temperatura wrzenia: 28,01 g/mol Tlenek węgla w warunkach normalnych jest bezbarwnym, bezwonnym, łatwo palnym gazem, z powietrzem tworzącym mieszaniny wybuchowe. Powstaje jako produkt niecałkowitego spalania węgla, drewna i wielu innych związków organicznych, przy niedostatecznym dopływie tlenu. Jako produkt spalania moŝe występować wszędzie. Rocznie emitowanych jest do atmosfery 232 milionów ton tlenku węgla. -199,5ºC -191,5ºC

4 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 4/9 Gęstość gazu: 1,25001 g/dm³ (20ºC) Gęstość względem 0,97 powietrza: PręŜność par w 20oC: 233 hpa Ciśnienie krytyczne: 36,9.105N/m³ (36,4 atm) Temperatura zapłonu: < 191ºC Temperatura 605ºC samozapalenia: Zakres tworzenia z 12,5-74% obj. ( mg/m³) powietrzem mieszanin wybuchowych: Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach: Inne: 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Tlenek węgla słabo rozpuszcza się w wodzie (w temperaturze 0ºC 3,3 obj. na 100 obj. wody). DuŜe ilości tlenku węgla powstają podczas pirolizy wielu tworzyw sztucznych, co jest przyczyną bardzo wielu zatruć śmiertelnych podczas poŝarów domów mieszkalnych, biurowców, sklepów, magazynów, zakładów pracy. Jest produktem niedostatecznego spalania węgla kamiennego w piecach domowych, gdzie jako tzw. czad bywa przyczyną częstych tragedii mieszkańców, zaskakiwanych podczas snu działaniem tego bardzo silnie trującego gazu (węgiel podczas prawidłowego spalania wytwarza ok. 1% tlenku węgla, a podczas spalania nieprawidłowego aŝ do 30%). Tlenek węgla jest składnikiem gazu świetlnego, gdzie jego zawartość moŝe wynosić 2-15%. Tlenek węgla jest produktem wielu procesów chemicznych w rafineriach przerabiających ropę naftową, przy wytwarzaniu sodu, karbidu, destylacji smoły. W górnictwie węglowym wydobywa się ze starych, nieprzewietrzanych wyrobisk, podczas poŝarów i wybuchów podziemnych; w hutnictwie powstaje przy wielkich piecach, pod pomostami stalowni oraz na suwnicach; w suszarniach zakładów ceramicznych (np. cegielniach), w kotłowniach szczególnie tych, które są opalane miałem węglowym, w warsztatach samochodowych i garaŝach, podczas pracy wszelkiego rodzaju palników. Wiele zatruć śmiertelnych zdarza się w magazynach zboŝowych, silosach, ładowniach statków, wytwórniach droŝdŝy, kwaszarniach, nieprzewietrzanych piwnicach. Liczne syntezy organiczne (np. metanolu i wielu węglowodorów) są oparte na mieszaninie tlenku węgla z wodorem. NaleŜy dodać, Ŝe gaz ten często słuŝy do realizacji zamachów samobójczych. Tlenek węgla posiada właściwości redukujące, co wykorzystywane jest na skalę przemysłową w metalurgii. Wykorzystywana jest tutaj reakcja pary wodnej z węglem w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza. Tlenek węgla jest składnikiem gazu wodnego (ok. 40%) i gazu generatorowego (ok. 35%). Z łatwością wiąŝe się z wieloma metalami Ŝelazem, niklem, kobaltem, tworząc karbonylki tych metali, będące bardzo silnymi truciznami układu nerwowego. Na przykład karbonylek Ŝelaza rozpuszcza się w lipidach, jak równieŝ z łatwością moŝe być wchłaniany poprzez skórę. Stabilność i reaktywność: Reaktywność: Tlenek węgla gwałtownie reaguje z trifluorkiem bromu, ditlenkiem chloru, pentafluorkiem bromu, nadtlenodifluorkiem sulfurylu.

5 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 5/9 Właściwości korozyjne: Równie gwałtownie wchodzi w reakcje z acetylenem, aminami, amoniakiem, chlorem, fluorem, tlenkami azotu. Z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. Mieszaniny ciekłego tlenku węgla i ciekłego tlenu groŝą wybuchem. Słabe. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Drogi naraŝenia człowieka: Wdychanie. Tlenek węgla jest od niepamiętnych czasów na pierwszym lub drugim miejscu wśród przyczyn zatruć ludzi, tuŝ za lekami. Śmiertelność, w wyniku zatruć tym gazem, jest bardzo wysoka i wynosi 18-22% i to juŝ w samym miejscu zatrucia. Tlenek węgla wchłaniany jest do organizmu człowieka jedynie z dróg oddechowych, w ilości uzaleŝnionej od jego stęŝenia w powietrzu. Jest gazem biologicznie obojętnym. W organizmie doprowadza do anoksji tlenkowej poprzez blokowanie transportu tlenu w drodze konkurencyjnego wiązania się z hemoglobiną. Powinowactwo tlenku węgla do hemoglobiny jest razy większe od powinowactwa tlenu. Obecność tlenku węgla zwiększa stabilność połączenia hemoglobiny z tlenem, a tym samym zmniejsza dostępność tlenu dla tkanek poprzez bezpośrednie wiązanie się z hemoglobiną oraz przez uniemoŝliwienie oddania tkankom całej przenoszonej przez hemoglobinę ilości tlenu. Hipoksja wywołana zaburzonym transportem tlenu przez krwinki czerwone i zmniejszenie poboru tlenu przez tkanki prowadzi do kwasicy mleczanowej. Przypuszcza się ponadto, Ŝe obecność tlenku węgla powoduje zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych dla krwi. W drodze działania ośrodkowego tlenek węgla powoduje obniŝenie ciśnienia tętniczego krwi, a w przebiegu uszkodzenia śródmózgowia zaburzenia przemiany węglowodanowej, ujawniające się zwiększeniem stęŝenia glukozy we krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym. Hemoglobina w wyniku połączenia z tlenkiem węgla nie ulega trwałemu uszkodzeniu i po odłączeniu tlenku węgla powracają wszystkie właściwości prawidłowej hemoglobiny. Dane toksykologiczne: Substancja działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 LCLD (inhal. człowiek) = 5000 ppm/5min, TCLD (inhal. człowiek) = 655 cm³/m³/45min, LC50 (inhal. szczur) = 1807 cm³/m³/4godz. Wdychanie gazu: Objawy zatrucia tlenkiem węgla w zaleŝności od zawartości karboksyhemoglobiny we krwi Zawartość ( %) karboksyhemoglobiny Objawy 5-10 Niewielkie ograniczenie ostrości widzenia Lekki ból głowy, zmęczenie, złe samopoczucie, duszność wysiłkowa, kołatanie serca Zawroty głowy, zaburzenia świadomości, wiotkość kończyn, niedowłady RóŜowe zabarwienie skóry, zanik świadomości, powierzchniowy oddech, objawy wstrząsu, zsinienie skóry Głęboka utrata świadomości, poraŝenia, oddech Chayne'a i Stokesa, obniŝenie się temperatury ciała StęŜenie śmiertelne, śmierć w ciągu 10 minut ponad 70 StęŜenie śmiertelne, śmierć w ciągu kilku minut Przy zatruciach przewlekłych, powtarzające się niedotlenienia powodują narastające uszkodzenie tkanki mózgowej, utratę czucia w palcach, osłabienie pamięci oraz upośledzenie psychiczne. U osób stale naraŝonych na działanie małych stęŝeń tlenku węgla w powietrzu występują bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, utrata łaknienia, nudności, senność w ciągu dnia i bezsenność w nocy. Długotrwałe

6 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 6/9 naraŝenie powoduje zmiany we krwi. Objawami adaptacji u jednych osób jest zwiększająca się ilość czerwonych ciałek krwi oraz hemoglobiny, a u innych z kolei zjawisko przeciwne niedokrwistość. U osób naraŝonych występują ponadto zaburzenia układu krąŝenia i tzw. pingwini chód specyficzny układ nóg oraz ramiona lekko ugięte w wymuszonej pozycji. Chorzy tacy skarŝą się na bóle i zawroty głowy, łatwe męczenie się, brak apetytu, bicie serca, uścisk w okolicy serca, zaburzenia snu, nietolerancję alkoholu, pocenie się, osłabienie pamięci, pobudzenie nerwowe. Objawami zatrucia ostrego są występujące bóle i zawroty głowy, tętnienie w skroniach, szum w uszach, osłabienie słuchu pochodzenia ośrodkowego, uczucie duszności przy ruchach, postępujące zobojętnienie. Później pojawiają się nudności, wymioty, narastające zaburzenia świadomości aŝ do głębokiej śpiączki, bezwiedne oddawanie moczu i stolca. Źrenice, prawidłowej szerokości lub zwęŝone, wykazują osłabioną reakcję na światło. Nierzadko obserwuje się nierówność źrenic lub zmienną ich szerokość. Objawy te są wynikiem obrzęku mózgu. Oddech zazwyczaj jest przyspieszony i pogłębiony. Akcja serca z reguły jest przyspieszona, do częstoskurczu włącznie. Dość często występują wykwity rumieniowo-pęcherzowe z wynaczynieniami i duŝą skłonnością do martwicy. Przyczyną śmierci najczęściej jest poraŝenie ośrodka oddechowego, uszkodzenie mięśnia sercowego z obrzękiem płuc, zapaścią i cięŝkimi zaburzeniami rytmu, do migotania komór włącznie, lub rozległe, nieodwracalne uszkodzenie oun. Powikłania: Występują jako następstwa zatruć cięŝkich. Mogą teŝ występować u tych poszkodowanych, zwłaszcza przy uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, okresy reemisji utrzymujące się niekiedy przez wiele tygodni. Obok zaburzeń psychicznych, o bardzo szerokiej symptomatologii, dosyć często występują objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego z parkinsonizmem. U chorych teŝ obserwowane są czasami objawy padaczkowe, zaburzenia słuchowe i wzrokowe, rozregulowanie czynności międzymózgowia. Po cięŝkich zatruciach występują trwałe uszkodzenia serca. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenie tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym: Dopuszczalne stęŝenie zanieczyszczeń w µg/m³ Obszary chronione Obszary ochrony uzdrowiskowej w ciągu 30 min średnio dobowe średnioroczne w ciągu 30 min średniodobowe średnioroczne * Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności wobec ryb: 5,9. Stopień zagroŝenia wód: skrajny. 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Metody unieszkodliwiania: Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62 poz. 628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz. 1206) Sposób likwidacji (D10) - termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie. ZuŜyte opakowania dostarczać do uprawnionych do ich przerabiania przedsiębiorstw. Opakowania opróŝnić całkowicie. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Numer UN (ONZ): 1016 SPRĘśONY Klasa RID/ADR/IMO: 2 Kod klasyfikacyjny: 1TF Ilości ograniczone: LQ0 Numer rozpoznawczy zagroŝenia: 263

7 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 7/9 Nalepki ostrzegawcze wg ADR/RID Nr : Wymagania specjalne ADR dotyczące tlenku węgla Punkt numer i grupa Numer rozpoznawczy ONZ lub przedmiotu; nazwa materiału 1 TF 1016 Tlenek węgla, spręŝony 2600 Tlenek węgla i wodór, mieszanina, spręŝona PAKOWANIE Typ naczynia (lm. 2211) BADANIE Ciśnienie MP a Okres (lata) NAPEŁNIA- NIE Maks. stopień napełnienia kg/l lub MPa lub % obj. ciśnienie; napełnie. Wymagania specjalne (1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 T.P. k (1),(2),(3),(5) 1,5 5 2/3 T.P. k 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Substancja została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. Na etykietach naleŝy umieścić następujące informacje: Symbol ostrzegawczy na opakowaniu jednostkowym: Napis ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych: F+ Produkt skrajnie łatwo palny. T Produkt toksyczny. R 12 R 23 R 48/23 R 61 S 45 S 53 Kartę wykonano zgodnie z: Zwroty wskazujące rodzaj zagroŝenia Produkt skrajnie łatwo palny. Działa toksycznie przez drogi oddechowe Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powaŝne zagroŝenie zdrowia w następstwie długotrwałego naraŝenia. MoŜe działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania W przypadku awarii lub jeŝeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeŝeli to moŝliwe, pokaŝ etykietę. Unikać naraŝenia przed uŝyciem zapoznać się z instrukcją Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia r. (Dz.U.11 poz.84; z późniejszymi zmianami).

8 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 8/9 Rozporządzeniem w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171) ze zmianą z dnia r. (Dz.U. 2 z 2005r. poz.2). Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem - ZAŁĄCZNIK (Dz.U.201 poz.1674), (29ATP). Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia r (Dz.U. 212 poz.1769). Ustawą z dnia r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112 poz.1206). Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U nr 63 poz. 638). Klasyfikacją towarów niebezpiecznych zgodnie z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U nr 199 poz. 1671) z późniejszymi zmianami. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 16. INNE INFORMACJE Chemiczne określenie produktu: Tlenek węgla spręŝony Symbol ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych F+ Produkt skrajnie łatwo palny. T Produkt toksyczny. Znaczenie zwrotów zagroŝenia z punktu 2 R 12 Produkt skrajnie łatwopalny. R 23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe R 48/23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powaŝne zagroŝenie zdrowia w następstwie długotrwałego naraŝenia. R 61 MoŜe działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Normy na sprzęt ochronny: PN-EN 141:2002 PN-EN 344:1996 PN-EN 166:2002 (U) PN-EN 374-3:2004 (U) PN-EN 466:1998 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacze i filtropochłaniacze, wymagania, badanie, znakowanie; Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do uŝytku w pracy. Zmiana A1; Ochrona indywidualna oczu. Wymagania; Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów; OdzieŜ ochronna. Ochrona przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieŝy chroniącej przed chemikaliami z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy

9 Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron 9/9 (typ 3); Powietrze na stanowiskach pracy PN-EN 1540:2004 PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Terminologia Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny naraŝenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. Uwaga: UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacja zawarta w powyŝszej karcie stanowi opis wymogów bezpieczeństwa uŝytkowania preparatu. UŜytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy uŝytkownika. Karta charakterystyki nie moŝe być traktowana jako gwarancja właściwości preparatu. Produkt nie moŝe być uŝywany bez pisemnej zgody w Ŝadnym innym celu aniŝeli podanym w p.1 karty charakterystyki. Karta charakterystyki jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych. Kartę wykonano w Przedsiębiorstwie EKOS S.C Gdańsk, al. Grunwaldzka 209, tel/fax: (0-58) , na podstawie informacji i konsultacji uzyskanych od Zamawiającego oraz materiałów z własnej bazy danych. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyce są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyce nie są gwarancją parametrów technicznych czy przydatności do określonych zastosowań. * * * * *

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Producent: Dystrybutor: Cyna Sn 2. SKŁAD I INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ WAPNIA WĘGLAN STRĄCONY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU TLENEK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ AMINOFILINA DWUWODNA Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ OLEJ RYCYNOWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Olej

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SODU TETRABORAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Sodu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mocznik Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Nazwa chemiczna: Białko enzymatyczne Zastosowanie: tosowany w przemyśle

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Producent: Dystrybutor: Argon spręŝony Ar 1. SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KWAS BOROWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kwas borowy

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ CHLORALU WODZIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Chloralu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ETANOL 96% Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Etanol

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Fenoloftaleina C20H14O4

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Hel spręŝony He2

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOTH KILLER SUPER. Substancja nr CAS nr WE % wag. Klasyfikacja

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOTH KILLER SUPER. Substancja nr CAS nr WE % wag. Klasyfikacja Aktualizacja: 22.12.2005r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu: MOTH KILLER SUPER Zastosowanie: Zawieszka do szafy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

Bardziej szczegółowo

ARTUS sp.j. TORUŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I IMPORTERA 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

ARTUS sp.j. TORUŃ KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I IMPORTERA 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I IMPORTERA Nazwa produktu: Farba do opon Nazwa handlowa: Wzór chemiczny: mieszanina wody, związków organicznych i substancji pomocniczych Przeznaczenie: środek do

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nr 283 Data wydania : 04.03.2004 Data aktualizacji : 12.03.2009 NAZWA MIESZANINY CHLAMYDIA DIRECT IF IDENTIFICATION Ref. 55 321 biomérieux śeromskiego 17, 01-882 Tel. 022 569 85 00 / Fax 022 569 85 54

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SREBRA AZOTAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Srebra

Bardziej szczegółowo

RM MYJĄCY KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

RM MYJĄCY KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1/6 Dystrybutor: RM Gastro Polska ul. Skoczowska 94 43 450 Ustroń tel. 033 / 854 73 26, 854 70 52 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 StraŜ poŝarna 998 Policja 997 Data sporządzenia karty: 01.04.2006

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: 10.01.2009 Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Ściereczki do kokpitu 19-056 Skład chemiczny: mieszanina związków

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie: szczelne opakowania, w chłodnym miejscu. Chronić od światła i ognia.

Magazynowanie: szczelne opakowania, w chłodnym miejscu. Chronić od światła i ognia. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KOLODIUM Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kolodium Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Podtlenek azotu N

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Producent: Dystrybutor: Siarczek srebra Ag 2 S 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Tymoloftaleina Wzór chemiczny: C 28 H 30 O 4 Inne nazwy: Producent: Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia REACH ( WE) nr 1907/2006; Art. 31; załącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia REACH ( WE) nr 1907/2006; Art. 31; załącznik II Data sporządzenia: 02.02.2009 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu 2. Zastosowanie preparatu Preparat usuwa zabrudzenia z olejów i smarów z powierzchni metalowych 3. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.01.2008 Data aktualizacji: Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Skład chemiczny: mieszanina związków organicznych i substancji pomocniczych

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Kaolin Wzór chemiczny: Al2O3. 2SiO2. 2H2O Informacja wstępna: Kaolin

Bardziej szczegółowo

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa Produktu: PKWiU: 24. 30. 22-79. 10 SAP: 214273, 214274, 214275 2 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki stwarzające zagrożenie Nazwa Chemiczna % wag Nr CAS Nr WE Nr

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Sacharoza C12H22O11

Bardziej szczegółowo

WUNDER-BAUM DUFTBAUMCHEN GRAND PRIX Środek stosowany do aromatyzowania pojazdów samochodowych. Konsumencki do odświeŝania powietrza w samochodach.

WUNDER-BAUM DUFTBAUMCHEN GRAND PRIX Środek stosowany do aromatyzowania pojazdów samochodowych. Konsumencki do odświeŝania powietrza w samochodach. Data wydania: 22.05.2006 Data aktualizacji: 21.07.2007 Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa preparatu: Rodzaj produktu: Zakres stosowania: Producent: Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data wydania: 22.05.2006 Data aktualizacji: 01.10.2008 Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: WUNDER-BAUM-ODŚWIEśACZ POWIETRZA NOWE AUTO Nazwa preparatu:

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Tiosiarczan sodu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia REACH ( WE) nr 1907/2006; Art. 31; załącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia REACH ( WE) nr 1907/2006; Art. 31; załącznik II Data sporządzenia: 02.04.2009 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Płyn do prania tapicerki samochodowej i dywanów JAN 2. Zastosowanie preparatu Płyn przeznaczony jest do

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nr 896 Data wydania : 19.09.2001 Data aktualizacji : 09.03.2009 NAZWA MIESZANINY Ref. 30 117 biomérieux śeromskiego 17, 01-882 Tel. 022 569 85 00 / Fax 022 569 85 54 Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

6,10 2372-82-9 219-145-8 C 22-34 0,60 68424-85-1 270-325-2 C 22-34-50

6,10 2372-82-9 219-145-8 C 22-34 0,60 68424-85-1 270-325-2 C 22-34-50 data aktualizacji: 02.12.2005 karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu, producenta i dystrybutora Identyfikacja substancji lub preparatu: DESRESON AF Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 29.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Nazwa chemiczna: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5 Data wydania 02022010 Żel kolorowy 3D Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu Żel kolorowy 3D 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Di-Hema Trimethylhexyl Dicavrbamate

Bardziej szczegółowo

K AR T A C H AR AK T E R YS T YK I PREP AR AT U I ZOPLAS T MS

K AR T A C H AR AK T E R YS T YK I PREP AR AT U I ZOPLAS T MS 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 11.Identyfikacja preparatu: Nazwa preparatu: IZOPLAST MS - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa szpachlowa 1.2. Zastosowanie preparatu : IZOPLAST

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Producent: Dystrybutor: Siarczek baru BaS 2. SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 29.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Parafina stała mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 20071002 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu Ludwik 5 funkcyjny proszek do zmywarek Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa INCOVERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii Grupa Chemii Gospodarczej Adres ul.towarowa

Bardziej szczegółowo

SMAR PENETRUJĄCY Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 2/8

SMAR PENETRUJĄCY Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 2/8 Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Smar penetrujący

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 28.02.2011. Data wydruku: 28.02.2011. 1) Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: SIN-LUX DO MYCIA SZYB

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Fiolet krystaliczny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: ul. Wiosenna 22 05-092 ŁOMIANKI tel./ fax. (0-81) 749 44 34, 749 44 00 Tel. Alarmowy: 998 Data wydania karty: 09.10.2005 999 Data aktualizacji karty: 10.09.2007 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO VENOL Szampon do mycia bezdotykowego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA NAZWA HANDLOWA: VENOL Szampon do mycia bezdotykowego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ / PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ / PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ / PREPARATU CHEMICZNEGO BENZYNA APTECZNA Data sporządzenia karty: Data aktualizacji karty: 04.03.2003 23.01.2006 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INCO VERITAS S.A. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Pinivit

INCO VERITAS S.A. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Pinivit Data sporządzenia 06.02.2008 Data aktualizacji: nie dotyczy 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Telefon E-mail Nawóz mineralny, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16.

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. Data sporządzenia: 02.02.2009 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu 2. Zastosowanie preparatu Preparat przeznaczony do mycia karoserii samochodowych 3. Identyfikacja dystrybutora/producenta

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Stearynian magnezu [E 572] Wzór chemiczny: [CH3(CH2)16CO2]2Mg Inne nazwy:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Glukoza C6H12O6 dekstroza,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: FM002484 Zastosowanie preparatu: Aktywator Producent / Dystrybutor: ul. Fabryczna 5 00-446

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu Odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Narażenie OSHA

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Tlenek chromu(iii) Wzór chemiczny: Cr 2 O 3 Inne nazwy: tritlenek dichromu,

Bardziej szczegółowo

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna.

Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest niebezpieczna. 1. Przeznaczenie / zastosowanie Stosowana jako chemikalia do syntez. 2. Identyfikacja substancji Wzór chemiczny: S Synonimy: brak Masa molowa : 32.06g/mol Numer CAS: 7704-34-9 Numer WE: 231-722-6 Określenie(a)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: ul. Wiosenna 22 05-092 ŁOMIANKI tel./ fax. (0-81) 749 44 34, 749 44 00 w godzinach: 7 00-15 00 Data sporządzenia karty: 25.05.2007 Data aktualizacji karty: 15.09.2009 1.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Chlorek amonu NH4Cl

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Producent: Dystrybutor: Tlenek magnezu MgO 2. SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ FORMALDEHYD 35% Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Formaldehyd

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent:. ul. Wiosenna 22 05-092 ŁOMIANKI tel./ fax. (0-81) 749 44 34, 749 44 00 w godzinach: 7 00-15 00 Data sporządzenia karty: 11.06.2007 Data aktualizacji karty:09.03.2009 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Klej do montażu Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. Z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

SILOXAN W290. Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5

SILOXAN W290. Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5 Data wydania: 27.01.2010 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa: Zastosowanie mieszaniny: Impregnat do

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Siarczan(VI) glinu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu. nie dotyczy

Karta charakterystyki preparatu. nie dotyczy 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje o produkcie Nazwa handlowa: BUP Zastosowanie: Gotowy do uŝytku tynk dekoracyjny na bazie tworzyw sztucznych o strukturze

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 29.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Wodny roztwór barwników

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. Data sporządzenia: 10.10.2004 Data aktualizacji: 10.02.2009

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: ul. Wiosenna 22 05-092 ŁOMIANKI tel./ fax. (0-81) 749 44 34, 749 44 00 w godzinach: 7 00-15 00 Data sporządzenia karty: 10.09.2007 Data aktualizacji karty: 09.03.2009 1.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Węgiel amorficzny

Bardziej szczegółowo

REINFIX. Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5

REINFIX. Data wydania: Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5 Data wydania: 28.01.2010 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/5 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa: Zastosowanie mieszaniny: Produkt do usuwania

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja preparatu, producenta i dystrybutora. 2. Skład i informacje o składnikach. 3. Identyfikacja zagrożeń. 4.

1. Identyfikacja preparatu, producenta i dystrybutora. 2. Skład i informacje o składnikach. 3. Identyfikacja zagrożeń. 4. data aktualizacji: 02.12.2005 karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu, producenta i dystrybutora Identyfikacja substancji lub preparatu: ESEPT Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Uniwersalny środek

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Identyfikacja preparatu: INTER TROTON UBS SPRAY ŚRODEK DO OCHRONY KAROSERII Zastosowanie: Profesjonalne naprawy karoserii samochodowych.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: tritlenek diglinu Wzór chemiczny: Al 2 O 3 Inne nazwy: tlenek glinu Producent:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 27.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Inne nazwy: Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Sadza Drobnoczasteczkowa,

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Węglik wapnia CaC2

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I FIRMY Nazwa handlowa: Kalafonia naturalna. Zastosowanie: składnik mieszanek gumowych. Wzór chemiczny: mieszanina naturalnych kwasów organicznych Importer: Chemical Adres: 62-400

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

THERMO FASADA 15, THERMO FASADA 15 EXTRA, THERMO DACH/PODŁOGA, THERMO PODŁOGA, THERMO PARKING. www.arsanit.pl

THERMO FASADA 15, THERMO FASADA 15 EXTRA, THERMO DACH/PODŁOGA, THERMO PODŁOGA, THERMO PARKING. www.arsanit.pl Strona - 1 - z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: Do ocieplania przegród budowlanych. Identyfikacja przedsiębiorstwa: Producent:

Bardziej szczegółowo

B T L Sp. z o.o. K a r t a c h a r a k t e r y s t y k i

B T L Sp. z o.o. K a r t a c h a r a k t e r y s t y k i Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancjipreparatu Nazwa handlowa: P-0205 Agar Endo-Les 1.2. Zastosowanie subst ancji/preparat u

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Buta-1,3-dien Wzór chemiczny: C 4 H 6 Inne nazwy: 1,3-butadien, butadien-1,3

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5 Data wydania 02022009 Ice Blue Gel żel silikonowy Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu Żel UV do przedłużania paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Di-Hema

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Data wydania: 21.08.2006 Data aktualizacji: Strona/stron 1/7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wzór chemiczny: Inne nazwy: Producent: Dystrybutor: Siarczek sodu Na2S

Bardziej szczegółowo