KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN"

Transkrypt

1 Aktualizacja 01/10/2013 Data zastępuje 29/10/ / 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa Numer preparatu MCC-PEN1, MCC-PEN Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Stwierdzone zastosowania Środek myjący 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dystrybutor Producent MICROCARE EUROPE, BVBA Havendoklaan Cargovil - Vilvoorde Belgium Tel: MICROCARE CORPORATION 595 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV9 Tel: Fax: Website: Numer telefonu alarmowego EU: CHEMTREC +(32) SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja (WE 1272/2008) Klasyfikacja (1999/45/EWG) Zagrożenia fizyczne i chemiczne Zdrowie ludzi Zagrożenie dla środowiska Xi;R38. R43. N;R51/53. Nie sklasyfikowane. Skin Irrit. 2 - H315;Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411 Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów R) i określeń zagrożeń jest przedstawiony w sekcji 16. Zdrowie ludzi Dodatkowe informacje o działaniu szkodliwym dla zdrowia patrz pkt 11. Zagrożenia fizyczne i chemiczne Preparat wysoce łatwo palny, pary reagujące wybuchowo z powietrzem mogą wydzielać się nawet w temperaturze pokojowej. Pary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się nad podłogą i po dnie pojemników Elementy oznakowania Zawiera Oznaczenia Zgodnie Z (WE) Nr 1272/2008 (R)-P-MENTA-1,8-DIEN

2 2 / 8 Hasło ostrzegawcze Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Zwroty wskazujące środki ostrożności Uwaga H315 H317 H411 P102 P273 P280 P261 P501 Dodatkowe zwroty wskazujące środki ostrożności Informacje uzupełniające na etykiecie 2.3. Inne zagrożenia P272 P264 P321 Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać uwalniania do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi. Zanieczyszczonej odzieżyochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Dokładnie umyć zanieczyszczoną skórę po użyciu. Specjalne leczenie (patrz porady medyczne na niniejszej etykiecie). P W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P363 EUH210 RCH001 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Tylko do użytku w instalacjach przemysłowych. SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.2. Mieszaniny (R)-P-MENTA-1,8-DIEN 10-30% Numer CAS: Numer WE: Klasyfikacja (WE 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 Klasyfikacja (67/548/EWG) R10 R43 Xi;R38 N;R50/53 Octamethyltrisiloxane 60-90% Numer CAS: Numer WE: Klasyfikacja (WE 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Klasyfikacja (67/548/EWG) F;R11. Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (zwrotów R) i określeń zagrożeń jest przedstawiony w sekcji 16.

3 3 / 8 SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Informacja ogólna Z uwagi na stosowaną ilość preparatu oraz wielkość opakowania uznaje się, że preparat stanowi niewielkie zagrożenie. Niezwłocznie wynieść/wyprowadzić osobę narażoną na wdychanie na świeże powietrze. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem. Wdychanie Niezwłocznie wynieść/wyprowadzić osobę narażoną na wdychanie na świeże powietrze. W przypadku trudności z oddychaniem odpowiednio przeszkolony personel może udzielić pomocy podając czysty tlen. Zapewnić poszkodowanej osobie ciepło i odpoczynek. Zapewnić niezwłoczną opiekę lekarską. Spożycie NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW! Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody ( ml). Nie podawać ofiarze napojów, jeśli jest nieprzytomna. Skonsultować się z lekarzem dla uzyskania specyficznej porady. Kontakt ze skórą Natychmiast umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem. Kontakt z oczami Przed płukaniem upewnić się, że ewentualne soczewki kontaktowe zostały wyjęte z oczu. Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Informacja ogólna Nasilenie opisanych objawów będzie różne, w zależności od stężenia substancji i długości okresu narażenia. Wdychanie Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Ból głowy. Podrażnienie nosa, krtani i dróg oddechowych. Spozycie Spożycie dużych ilości może wywołać utratę przytomności. Może wywoływać mdłości, bóle i zawroty głowy oraz stan zatrucia. Kontakt ze skórą Długotrwały lub powtarzający się kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienie, swędzenie, podrażnienie, wypryski i pękanie skóry. Może wywołać podrażnienie skóry / wypryski. Kontakt z oczami Może powodować tymczasowe podrażnienie oczu. Działa drażniąco i może powodować zaczerwienienie i pieczenie Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Nie ma zaleceń, ale wskutek przypadkowego narażenia drogą oddechową albo spożycia tego środka chemicznego może okazać się niezbędne udzielenie pierwszej pomocy. W przypadku wątpliwości NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM! SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1. Środki gaśnicze Środki gaśnicze Stosować: Proszek. Suche środki chemiczne, piasek, dolomit itp. Rozpryski wody, mgły albo aerozole. Niewłaściwe środki gaśnicze Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Niebezpieczne produkty spalania Podczas pożaru wydzielają się toksyczne gazy (CO, CO2). Nadzwyczajne zagrożenia pożarowe i wybuchowe SUBSTANCJA WYSOCE ŁATWO PALNA! Zagrożenia specyficzne Z uwagi na wielkość opakowania ocenia się, że zagrożenie jest minimalne Informacje dla straży pożarnej

4 Szczególne Procedury Gasnicze Pojemniki w pobliżu ognia powinny zostać wyniesione albo ochłodzone wodą. Chłodzić pojemniki narażone na ogień i rozpraszać pary za pomocą wody. Środki ochrony personelu straży pożarnej W warunkach pożarowych stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną na całe ciało. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 4 / Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Z uwagi na wielkość opakowania ocenia się, że zagrożenie jest minimalne. Używać rękawic ochronnych, okularów oraz odpowiedniej odzieży ochronnej. Nie palić i nie stosować otwartych źródeł ognia i innych źródeł zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Unikać uwalniania do środowiska. Nie odprowadzać do kanalizacji, gruntu i cieków wodnych. Ograniczyć wyciek piaskiem, ziemią albo innym materiałem chłonnym Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Z uwagi na wielkość opakowania ocenia się, że zagrożenie jest minimalne. Stosować niezbędny sprzęt ochronny. Wygasić wszystkie źródła zapłonu. Unikać iskier, płomieni, wysokiej temperatury i dymienia. Wietrzyć. Materiał rozsypany lub rozlany zasypać piaskiem, ziemią lub inną substancją niepalną, co ograniczy jego rozprzestrzenianie. Zebrać do pojemników i szczelnie zaplombować Odniesienia do innych sekcji W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące skutków i objawów zdrowotnych znajdują się w sekcji 11. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, iskier i nieosłoniętego płomienia. Unikać rozlania / rozsypania i kontaktu ze skórą i oczami. Dobrze przewietrzyć, unikać wdychania par. Stosować zatwierdzony sprzęt oddechowy, jeśli zanieczyszczenie powietrza przekroczy dopuszczalny poziom. Zbiorniki magazynowe i inne pojemniki muszą być uziemione. Należy zapobiegać powstawaniu elektryczności statycznej i iskier Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym miejscu z dobrą wentylacją. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, iskier i nieosłoniętego płomienia. Chronić przed dziećmi Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Stwierdzone zastosowania tego produktu są wyszczególnione w Sekcji 1.2. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1. Parametry dotyczące kontroli Uwagi O Skladnikach WEL = Workplace Exposure Limits 8.2. Kontrola narażenia Wyposażenie ochronne Techniczne środki ochrony Zapewnić wystarczającą przeciwwybuchową wentylację wywiewną ogólną i lokalną.

5 Środki ochrony dróg oddechowych Nie ma szczególnych zaleceń, ale w przypadku poziomu przekraczającego najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia w środowisku pracy musi być stosowany sprzęt oddechowy. Środki ochrony rąk W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się narażenia wymagane są rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne. Rękawice z kauczuku nitrylowego, PVA albo Vitonu. Uwaga! Płyn może przenikać przez rękawice. Zalecana jest częsta zmiana rękawic. Środki ochrony oczu Stosować sprzęt ochrony oczu. W przypadku ryzyka rozprysków stosować zatwierdzone i szczelnie przylegające okulary ochronne. Dodatkowe środki ochrony Aby wyeliminować ryzyko kontaktu z substancją w stanie ciekłym i częste albo długotrwałe narażenie na kontakt z parami, stosować odpowiednią odzież. Higieniczne środki ostrożności NIE PALIĆ NA TERENIE PRACY! Umyć się przed zakończeniem każdej zmiany, a także przed jedzeniem, paleniem i wizytą w toalecie. Niezwłocznie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania preparatu. 5 / 8 SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Postać fizyczna Przejrzysty płyn Kolor Bezbarwny do bladożółtego Zapach Charakterystyczny Pomarańczowy Rozpuszczalność Nie rozpuszcza się w wodzie. Początkowa temperatura wrzenia i C / F zakres temperatur wrzenia ( C) Gestosc Nasypowa Gęstość pary (powietrze=1) 4.6 (estimated) Prężność pary 1.6 mm Hg 20 C / 70 F Prędkość parowania Wspólczynnik Parowania Lepkość Wspólcz. Rozpuszczalnosci (G/100G C) Próg Zapachu, Dolny Próg Zapachu, Górny Temperatura zapłonu ( C) Temperatura samozapłonu ( C) Granica Zapalnosci Dolna(%) 0.7 Granica Zapalnosci Górna(%) Inne informacje Masa Czasteczkowa Opis Lotnosci Lotny Lotnosc Objet. (%) 100 SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Reaktywność Z tym produktem nie są związane żadne specyficzne zagrożenia dotyczące reaktywności.

6 6 / Stabilność chemiczna Preparat stabilny w normalnych warunkach Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Niebezpieczna Polimeryzacja Nie ulegnie polimeryzacji Warunki, których należy unikać Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu. Unikać kontaktu z: Silne środki utleniające. Silne alkalia. Silne kwasy mineralne Materiały niezgodne Materialy, Których Nalezy Unikac Środki silnie utleniające Niebezpieczne produkty rozkładu Ogień powoduje: Pary/gazy/dymy: Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Dawka Toksyczna 2 DL mg/l (rat) Informacja toksykologiczna Preparat ma niską toksyczność. Tylko duże ilością mogą mieć niepożądane skutki dla zdrowia ludzi. Inny Wplyw Na Zdrowie Nie ma dowodów na rakotwórcze właściwości tej substancji. Wdychanie Może wywoływać podrażnienie układu oddechowego. Pary mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie, zawroty głowy i mdłości. Długotrwałe wdychanie wysokich stężeń może uszkodzić układ oddechowy. Spożycie Może wywołać złe samopoczucie w przypadku spożycia. Preparat ma niską toksyczność. Tylko duże ilością mogą mieć niepożądane skutki dla zdrowia ludzi. Kontakt ze skórą Preparat działa odtłuszczająco na skórę. Może wywołać podrażnienie skóry / wypryski. Kontakt z oczami Działa drażniąco na oczy. Typ Narazenia Kontakt z oczami i / albo skórą. Spożycie. Wdychanie. Organy Zagrozone Skóra Oczy Układ oddechowy, płuca Objawy Medyczne Podrażnienie skóry. Pary w wysokich stężeniach mogą drażnić układ oddechowy i wywoływać ból głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Informacje toksykologiczne dotyczące składników. (R)-P-MENTA-1,8-DIEN (CAS: ) Octamethyltrisiloxane (CAS: ) SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

7 Działanie ekotoksyczne Z uwagi na stosowaną ilość preparatu oraz wielkość opakowania uznaje się, że preparat stanowi niewielkie zagrożenie. 7 / Toksyczność Ostra toksyczność względem ryb Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne Trwałość i zdolność do rozkładu Rozkład Brak danych o rozkładalności preparatu Zdolność do bioakumulacji Współczynnik biokumulacji Nie podano danych o biokumulacji Mobilność w glebie Mobilność: Preparat jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Preparat zawiera rozpuszczalniki organiczne, które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Ten produkt nie zawiera żadnych substancji typu PBT ani vpvb Inne szkodliwe skutki działania Preparat zawiera lotne związki organiczne, które mogą przyczyniać się do fotochemicznego powstawania ozonu. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Informacja ogólna Odpady należy traktować jako odpady niebezpieczne. Usuwanie na autoryzowane wysypisko zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Odpady nadają się do spalania. Przy usuwaniu odpadów należy stosować te same środki ostrożności, które obowiązują dla preparatu Metody unieszkodliwiania odpadów Rozlany/rozsypany preparat i odpady usuwać zgodnie z uzgodnieniami ze stosownymi lokalnymi organami władzy. Odzyskać do utylizacji albo przetworzenia, jeśli jest to praktyczne. SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Numer UN (numer ONZ) Prawidłowa nazwa przewozowa UN Prawidłowa nazwa przewozowa EXCEPTED QUANTITIES Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Informacje nie są wymagane. Klasa ADR/RID/ADN Brak danych Grupa pakowania Informacje nie są wymagane Zagrożenia dla środowiska Substancja Szkodliwa Dla Srodowiska/Substancja Zanieczyszczajaca Morze Nie.

8 8 / Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Informacje nie są wymagane Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie stosuje się. Informacje nie są wymagane. SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Ocena bezpieczeństwa chemicznego Nie wykonano oceny bezpieczeństwa chemicznego. SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Uwagi O Wersji UWAGA: Linią na marginesie oznaczono istotne zmiany w stosunku do wcześniejszej wersji. Aktualizacja 01/10/2013 Data zastępuje 29/10/2013 NR KARTY CHARAKTERYSTYKI BULK_PEN (SDS) Karta Danych Bezpieczenstwa Zatwierdzony. Produktu Stan Data 15 October 2014 Zwroty Ostrzegawcze W Pelnym Brzmieniu R50/53 R38 R51/53 R43 R10 R11 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa drażniąco na skórę. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Produkt łatwopalny. Pełne zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H225 H226 H315 H317 H400 H410 H411 Produkt wysoce łatwopalny Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Odrzucenie Odpowiedzialnosci Niniejsza informacja odnosi się wyłącznie do wyszczególnionego materiału i może nie mieć zastosowania, jeśli materiał stosowany jest w połączeniu z innymi materiałami albo w innym procesie. Informacje są precyzyjne i rzetelne na dzień wskazany, na ile wiadomo producentowi. Jednakże, nie gwarantuje się precyzyjności, rzetelności ani kompletności informacji. Użytkownik jest we własnym zakresie odpowiedzialny za zapewnienie informacji odpowiedniej dla przewidzianego przez niego zastosowania.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja 30/07/2014 Weryfikacja 2 Data zastępuje 03/01/2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t Aspen 4 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI Aspen 4 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 19.02.2014 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Aspen

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 TEROSON VR 710 known as FETTSPRAY SD 400ML INTER KC Numer : 76511 Data aktualizacji: 14.10.2014 Data druku: 24.11.2014 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa/ oznaczenie mieszaniny: CARP POLI Zawiera: - 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Kationowe emulsje asfaltowe: JASBIT C60B3 ZM, JASBIT C60BP3 ZM. 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo