ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r."

Transkrypt

1 ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1

2 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac budowlanych zgodnie z wymogami prawa. Szczegółowy zakres procesu inwestycyjnego, a zatem liczba procedur i co się z tym wiąże czas jego trwania, uzależniony jest od potrzeb inwestycyjnych inwestora. 2

3 Fazy procesu inwestycyjnego ETAP I PLANOWANIE, PRZYGOTOWANIE ETAP II REALIZACJA ZAMIERZENIA, WYKONYWANIE DZIEŁA, PRODUKCJA ETAP III EKSPLOATACJA i WYKORZYSTYWANIE (użytkowe lub inne) POWSTAŁEGO PRODUKTU 3

4 Fazy procesu inwestycyjnego ETAP I NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ETAP II PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE ETAP III ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH ETAP IV REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH ETAP V ZAKOŃCZENIE BUDOWY I ODBIÓR KOŃCOWY ETAP VI EKSPLOATACJA 4

5 DATA WYKONANIA ROBÓT Zgodnie z art. 647 KC odbiór robót/ obiektu jest jednym z podstawowych obowiązków zamawiającego wyrok Sądu Najwyższego IV CKN 150/00 OSNC 2001/10/153 Art. 647 KC określa obowiązki stron umowy o roboty budowlane w ten sposób, że na wykonawcę nakłada obowiązek oddania odpowiadającego umowie obiektu, zaś na inwestora obowiązek odbioru tego obiektu. (..) Gdy zatem w akcie odbioru zostanie potwierdzone, że zgłoszony przez wykonawcę obiekt został zrealizowany w zgodnie z umową, za datę wypełnienia przez wykonawcę swego zobowiązania należy uznać dzień zgłoszenia gotowości tego obiektu do odbioru. Nie sposób bowiem przyjąć, aby w sytuacji, w której wykonawca uczynił zadość wszystkim swoim obowiązkom, datą spełnienia przez niego świadczenia był dopiero dzień dokonania późniejszej czynności, leżącej w sferze obowiązków drugiej strony. 5

6 Podstawowe przepisy prawa dla robót budowlanych to: 1/ ustawa z dnia r Prawo Budowlane Dz.U 243 z 2010r. poz.1623 z późn.zmianami 2/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ), Ostatnie istotne zmiany to : Ustawa z dnia 12 października 2012r o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U z 2012r. Nr 0 poz.1271) - obowiązuje od 20 lutego 2013r. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2012r. Nr 0 Poz. 1529) obowiązuje od 01 stycznia 2013r. 6

7 Inwestycja budowlana opóźnienia,utrudnienia Najistotniejsze bariery dla budowlanego procesu inwestycyjnego wynikają z przepisów zawartych w następujących ustawach: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U z 2003r nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami ); o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami ); prawie budowlanym ( Dz.U z 2010r nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami ); prawie ochrony środowiska ( Dz.U z 2008r nr 25 poz.150 z późniejszymi zmianami ); prawie geodezyjnym i kartograficznym ( Dz.U z 2010r nr 193 poz.1287 z późniejszymi zmianami );

8 Inwestycja budowlana opóźnienia,utrudnienia cd. Najistotniejsze bariery dla budowlanego procesu inwestycyjnego wynikają z przepisów zawartych w następujących ustawach: o ochronie gruntów rolnych ( Dz.U z 2004r nr 121 poz.1266 z późniejszymi zmianami ) ; związanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej ( między innymi wodociągów, kanalizacji, gazociągów, ciepłociągów, telekomunikacji, elektroenergetyki, itp ).

9 Uczestnicy procesu inwestycyjnego Wg Art. 17 ustawy Prawo Budowlane ( PB ). Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są: 1) inwestor; 2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 3) projektant; 4) kierownik budowy lub kierownik robót. 9

10 Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Art Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, 10

11 Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Art ) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) wykonania i odbioru robót budowlanych, 11

12 Uczestnicy procesu inwestycyjnego prawa i obowiązki inwestora Art. 18 PB - obowiązki inwestora Art. 20 PB - obowiązki projektanta Art. 21 PB prawa projektanta Art. 21a i Art.22 PB - obowiązki kierownika budowy Art. 23 PB prawa kierownika budowy Art. 25 PB - obowiązki inspektora nadzoru Art. 26 PB prawa inspektora nadzoru 12

13 BUDŻET INWESTYCJI Budżet jednostki finansów publicznych, a środki na realizację inwestycji; Inwestycja jednoroczna; Inwestycja wieloletnia; Środki na realizację inwestycji z udziałem wsparcia programu unii europejskiej 13

14 Wg art.3 pkt.1 ROBOTY BUDOWLANE Wg prawa budowlanego Przez obiekt budowlany należy rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury Ta definicja określa jak wizualnie wygląda obiekt. 14

15 ROBOTY BUDOWLANE Wg dyrektyw Unii Europejskiej Właściwe definicje obiektu budowlanego występują w dyrektywach Unii Europejskiej np. w dyrektywie 2004/18/WE wg art.1 ust.2 pkt.b Obiekt budowlany oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. 15

16 ROBOTY BUDOWLANE Wg dyrektyw Unii Europejskiej Według tej definicji przedmiotem zamówienia na roboty budowlane jest osiągnięcie zamierzonego celu ( rezultatu ), czyli oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, którym jest wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, a nie wykonanie tylko tych robót, które były podstawą do określenia ceny oferty, czyli np. zawartych w przedmiarach robót. 16

17 Art. 647 kc UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Wg kodeksu cywilnego Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania teren budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 17

18 Art.2 pkt.8) pzp ustawa mówiąc o robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego - przed nowelizacją do r. Art.2 pkt.8) pzp - ustawa mówiąc o robotach budowlanych należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego - po nowelizacji z r. od r. 18

19 Co jest przedmiotem zamówienia na roboty budowlane? 1/ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c 2/ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego 19

20 Art. 2c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. ; 20

21 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 1) Dz. U. z dnia 7 grudnia 2012 r. poz Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 1) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z , str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str.132, z późn. zm.); 2) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 19, z późn. zm.); 3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z , str. 76, 314 z , str. 64 oraz 319 z , str. 43). 21

22 Rodzaje odbiorów Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiorów częściowych dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń, Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zamawiającego. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi lub gwarancji w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 22

23 ODBIÓR ROBÓT Faktycznym zakończeniem procesu odbioru jest podpisanie przez wyznaczonego przedstawiciela Inwestora lub komisję odbiorową protokołu odbioru końcowego. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli jest wymagane i przekazanie obiektu do eksploatacji. 23

24 ODBIÓR ROBÓT Uczestnicy procesu odbioru robót: Inwestor Inspektor nadzoru Wykonawca ( kierownik budowy ) Projektant Inne osoby 24

25 ODBIÓR ROBÓT Obowiązki inwestora art.18 ust.1 pkt.4 PB 1.Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, odbioru robót budowlanych, 25

26 ODBIÓR ROBÓT Wg art. 25 pkt.3 upb inspektor budowy ma obowiązek: sprawdzenia i odbioru robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania. 26

27 ODBIÓR ROBÓT Wg art. 22 pkt.8 i 9 upb kierownik budowy ma obowiązek: przygotować dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego, zgłosić obiekt budowlany do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczyć w czynnościach odbioru, zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, przekazać inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku w terenu budowy, a także w razie konieczności drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 27

28 ODBIÓR ROBÓT Przez pojęcie dokumentacji powykonawczej wg art. 3 pkt.14 upb należy rozumieć dokumentację budowy uzupełnioną o: naniesione zmiany dokonane w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze. 28

29 Rozdział 5 Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych Art Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. 29

30 ODBIÓR ROBÓT Przez pojęcie dokumentacji budowy wg art. 3 pkt.13 upb należy rozumieć: Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, Dziennik budowy, Protokoły odbiorów częściowych i końcowych, W miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, Operaty geodezyjne, Książki obmiarów, W przypadku realizacji obiektu metodą montażu dziennik montażu 30

31 FIDIC Wykorzystanie zasad w procesie realizacji i odbioru robót budowlanych Zapewnienie jakości wykonanych robót 31

32 FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) - Międzynarodowa Federacja Inżynierów- Konsultantów FIDIC została założona w 1913 roku przez trzy krajowe stowarzyszenia inżynierów konsultantów w Europie. Aktualnie członkami FIDIC są 53 organizacje z ponad 60 krajów ze wszystkich części świata, a federacja grupuje większość inżynierów konsultantów świata prowadzących prywatną praktykę. 32

33 FIDIC Polską organizacją niezależnych inżynierów konsultantów, która należy do FIDIC jest Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców ( SIDIR ). SIDIR zrzesza osoby fizyczne, oraz w charakterze członków wspierających prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim. 33

34 34

35 WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT AND DESIGN-BUILD Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) Opis: Dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę. Warunki ogólne Wskazówki do przygotowania warunków szczególnych Formularz oferty, aktu umowy i umowy o rozjemstwie w porach Wydawnictwo: SIDIR 35

36 KONTRAKT ( UMOWA ) wg FIDIC Kontrakt wg klauzuli składa się z : Aktu umowy Listu akceptującego Oferty wraz z załącznikiem do oferty Warunków ogólnych Warunków szczególnych Specyfikacji Rysunków Wypełnionych wykazów ( płatności, spisy części zamiennych, itp.) 36

37 SPIS TREŚCI WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC Postanowienia ogólne (Klauzula 1) Zamawiający (Klauzula 2) Inżynier (Klauzula 3) Wykonawca (Klauzula 4) Mianowani Podwykonawcy (Klauzula 5) Personel Kierowniczy i Siła Robocza ( Klauzula 6) Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo ( Klauzula 7) Rozpoczęcie, Opóźnienia i Zawieszenia ( Klauzula 8) Próby Końcowe ( Klauzula 9) Przejęcie przez Zamawiającego ( Klauzula 10) Odpowiedzialność za wady (Klauzula 11) 37

38 SPIS TREŚCI WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC Obmiar i wycena (Klauzula 12) Zmiany i korekty (Klauzula 13) Cena kontraktowa i płatność (Klauzula 14) Odstąpienie przez Zamawiającego (Klauzula 15) Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę (Klauzula 16) Ryzyko i odpowiedzialność ( Klauzula 17) Ubezpieczenie ( Klauzula 18) Siła wyższa ( Klauzula 19) Roszczenia, spory i arbitraż ( Klauzula 20) 38

39 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI ROBÓT Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Sporządza się go w dwóch etapach Faza projektowania Faza wykonania robót Plan jakości wykonanych elementów robót Sporządza się na etapie wykonania robót 39

40 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ * Sporządza się go w przypadku prowadzenia robót budowlanych jeżeli : a) Trwają dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie obejmuje co najmniej 20 pracowników lub, Pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni, b) W przypadku robót budowlanych, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robót stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi. * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U z 2003r Nr 47 poz.401 ) 40

41 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ Zagrożenia bezpieczeństwa ludzi czyli : a) Przysypania ziemią, b) Upadku z wysokości, c) Występujące chemiczne substancje szkodliwe, d) Czynniki biologiczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu, e) Zagrożenie promieniowaniem jonizującym, f) Prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia, g) Prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych, h) Stwarzające ryzyko utonięcia, 41

42 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ cd. a) Prowadzone w studniach, b) Prowadzone pod ziemią, c) Prowadzone w tunelach, d) Wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, e) Wykonywane w kesonach, f) Wykonywane w obiektach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, g) Z użyciem materiałów wybuchowych, h) Przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 42

43 DOBRE WYKONANIE ROBÓT = DOBRA JAKOŚĆ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 43

44 JAKOŚĆ MATERIAŁÓW DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia r Prawo Budowlane (Dz.U z 2010r nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami ); Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z r w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG); Ustawa z dnia r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz.2041); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r Nr 195,poz.2011); 44

45 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Wprowadzenie wyrobu do obrotu oznacza jego przekazanie po raz pierwszy użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania są wyroby budowlane, właściwie oznaczone tzn.: Są oznakowane w systemie europejskim - CE Są oznakowane w systemie krajowym - B Posiadają prawo jednostkowego zastosowania 45

46 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Aby wyrób mógł być oznakowany CE (system europejski) musi być zgodny : Ze zharmonizowaną normą europejską ( hen ) lub Z Europejską Aprobatą Techniczną ( EAT ) Powyższa zgodność jest potwierdzana przez producenta wyrobu oceną zgodności wg określonego przepisami systemu oceny i wydaniem deklaracji zgodności. Tak wystawiony dokument uprawnia producenta do znakowania swojego wyroby znakiem CE świadczącego o tym że wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich i może być wprowadzony na rynek Unii Europejskiej 46

47 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Znakowanie wyrobu/materiału symbolem CE nie jest potwierdzeniem jakości wyrobu/materiału. Aby tak było dany wyrób/materiał musi mieć wystawiony certyfikat jakości lub certyfikat zgodności tego wyrobu/materiału. Certyfikat jakości lub certyfikat zgodności to dokument wystawiany przez specjalistyczną akredytowaną ( posiadającą kompetencje do certyfikacji, kontroli i odpowiednie laboratorium ) jednostkę. W procesie atestacji jednostka ta stwierdza, że dany wyrób/materiał jest zgodny z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami wystawiając ocenę o symbolu: 1+; 1; 2+; 2; 3 lub 4. 47

48 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Podsumowanie: Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności, wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z dokumentem odniesienia ( normą europejską lub krajową ) 48

49 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Aby wyrób mógł być oznakowany B (system krajowy) : Producent musi przeprowadzić ocenę zgodności wg określonego przepisami systemu oceny potwierdzoną wydaniem przez niego krajowej deklaracji zgodności. Powyższa deklaracja oznacza, że producent oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób/materiał jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub z aprobatą techniczną. Aprobata techniczna jest dokumentem potwierdzającym przydatność wyrobu/materiału do stosowania w budownictwie i zastępującym normę krajową. Aprobaty techniczne udzielane są na wniosek producenta lub grupy producentów wyrobu budowlanego. 49

50 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Znakowanie wyrobu/materiału symbolem B nie jest jednak potwierdzeniem jakości wyrobu/materiału. Aby tak było dany wyrób/materiał musi mieć wystawiony certyfikat jakości tzn. dokument wystawiany przez specjalistyczną akredytowaną ( posiadającą kompetencje do certyfikacji, kontroli i odpowiednie laboratorium ) jednostkę. Do certyfikatu załączane są również atesty świadczące o jakości danego materiału, np. atesty higieniczne, pożarowe, karta charakterystyki produktu niebezpiecznego itp. 50

51 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Wyroby stosowane wyjątkowo Niektóre wyroby/materiały można dopuścić do jednostkowego zastosowania. Aby to się stało, producent musi wydać oświadczenie o zgodności wyrobu z dokumentacją i z przepisami oraz z indywidualną dokumentacją techniczną. 51

52 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W takim przypadku oświadczenie producenta powinno zawierać : nazwę i adres wydającego oświadczenie, nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodności, adres obiektu budowlanego (budowy), miejsce i datę wydania oświadczenia, podpis wydającego oświadczenie. 52

53 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Indywidualna dokumentacja techniczna to: opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystyka materiałowa, projektowane właściwości użytkowe, warunki zastosowania w danym obiekcie, instrukcja obsługi i eksploatacji. 53

54 Procedury kontroli Robót Wg FIDIC Inżynier przeprowadza Inspekcje: robót zanikających i ulegających zakryciu, wykonanych elementów robót, których wartość Wykonawca będzie chciał uwzględnić w Świadectwie Płatności. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera zgodnie z wymogami Klauzuli 7.3 Warunków Kontraktu o gotowości do inspekcji. Weryfikacja wniosku Wykonawcy będzie przeprowadzona niezwłocznie, a Inspekcja nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 54

55 Procedury kontroli Robót c.d. Zadania Inżyniera wg FIDIC ( obowiązki Zespołu Inspektorów Nadzoru ) sprawdzenie metod budowlanych stosowanych przez Wykonawcę na Terenie Budowy (kontrola sprzętu i kwalifikacji personelu Wykonawcy) sprawdzenie zgodności wykonanych elementów Robót ze Specyfikacjami Technicznymi, Wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją wykonawczą i innymi dokumentami kontraktowymi oraz zmianami w ramach Nadzoru Autorskiego i/lub Poleceniami Inżyniera, kontrola wymiarów, poziomów, orientacji układów pod względem zgodności Dokumentacją Wykonawczą i tolerancjami określonymi w Kontrakcie, Polskich Normach, wytycznych i przepisach, sprawdzenie czy Wykonawca stosuje wyłącznie materiały zatwierdzone przez Inżyniera, kontrola sposobu przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy, obmiar robót kontrola przestrzegania procedur i instrukcji zawartych Planie Zapewnienia Jakości, kontrola realizacji robót pod kątem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 55

56 Procedura kontroli Robót -dokumenty Książka Obmiarów Protokoły prób i badań; Szkice geodezyjne; Raporty z prób i testów; Protokoły z inspekcji dostaw Materiałów i Urządzeń; Raporty dzienne, miesięczne; Protokoły przejęcia i zwrotu terenu. 56

57 JAKOŚĆ ROBÓT I MATERIAŁÓW Klauzula 7 i ST Klauzula 4.9 ( Zapewnienie jakości ) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu System ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami, podanymi w Kontrakcie. Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera Plan Zapewnienia Jakości dla robót będących przedmiotem kontraktu, wraz z właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych w ciągu 28 dni od otrzymania powiadomienia wg Klauzuli 8.1. Klauzula 7.1 ( Sposób realizacji ) Wykonawca jest zobowiązany pozyskiwać Materiały i Urządzenia, prowadzić realizację Robót w sposób wyspecyfikowany w Kontrakcie, we właściwy, profesjonalny i staranny sposób oraz przy użyciu właściwych Urządzeń i Materiałów nie powodujących zagrożenia. Klauzula 7.2 ( Próbki ) Wykonawca przedłoży Inżynierowi do przeglądu próbki Materiałów i odnośne informacje, w celu uzyskania jego zgody przed użyciem tych Materiałów w Robotach Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone użycie w Robotach ( Deklaracja zgodności wg Ustawy o wyrobach z dnia r Dz.U. 92 poz.881 oraz Rozp. Min.Infrastruktury z dnia r w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym) 57

58 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład * Do każdej dostawy stali zbrojeniowej powinny być dołączane następujące dokumenty: Dowód dostawy, Świadectwo odbioru ( potocznie zwane atestem ). * Źródło 58

59 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład * Dowód dostawy: Dane handlowe ( numer klienta, nr zamówienia ), Nazwę wyrobu, Gatunek stali, Ilość i dane dotyczące wiązek ( numer i waga każdej wiązki ), Wymiary ( średnice i długości ), Numery wytopów, Całkowitą wagę dostarczanego materiału. * Źródło 59

60 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład cd. * Świadectwo odbioru ( potocznie zwane atestem ) zawierające co najmniej: Nazwę i adres producenta, Nazwę i adres zamawiającego ( pierwszego kupującego u producenta ), Numer dowodu dostawy ( do jednego dowodu dostawy może być dołączonych kilka atestów ) i inne dane dotyczące zamówienia, Nazwę wyrobu, Gatunek stali, Numery norm i aprobat technicznych, których wymagania są spełnione przez wyrób oraz numer i datę odpowiedniej deklaracji zgodności, * Źródło informacji 60

61 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej świadectwo odbioru cd. * Świadectwo odbioru ( potocznie zwane atestem ) zawierające co najmniej: Numer wytopu, Skład chemiczny każdego wytopu ( wszystkie pierwiastki wymagane prawem ), Wyniki próby rozciągania każdego wytopu, Wyniki badania zginania z odginaniem, Numery certyfikatów zgodności i innych certyfikatów, przyznanych producentowi na dany wyrób, * Źródło informacji 61

62 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej świadectwo odbioru cd. * W Polsce dokumentem kontroli - wystawianym przez producenta jest świadectwo odbioru typ 3.1 zgodnie z normą PN-EN Świadectwo odbioru typ 3.1 zawiera co najmniej: Nazwę i adres producenta, Nazwę i adres zamawiającego, kupującego stal bezpośrednio od producenta ), Opis wyrobu nazwę gatunku, średnice, długości prętów, liczbę wiązek itp., Dane dotyczące kontroli w przypadku świadectw 3.1 producent powinien podać wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych na próbkach stanowiących część danego zamówienia. Wyniki powinny dotyczyć : próby rozciągania, analizy chemicznej oraz innych badań wymaganych przez dokument odniesienia ( normę lub aprobatę techniczną ), 62

63 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej świadectwo odbioru typ 3.1 cd. * Świadectwo odbioru typ 3.1 zawiera co najmniej: Oświadczenie producenta, iż wyrób jest zgodny z warunkami zamówienia lub z dokumentami odniesienia powołanymi w niniejszym dokumencie, Znak B zaświadczający o zgodności z odpowiednią polską normą lub aprobatą techniczną, uprawniający do wprowadzenia wyrobu do obrotu. * Źródło informacji 63

64 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład cd. * W celu szybkiej, wstępnej weryfikacji stali na budowie zwrócić należy uwagę na : Wzór użebrowania, charakterystyczny dla danego gatunku stali, opisany szczegółowo w normie lub w aprobacie technicznej jeśli normy brak, W przypadku stali EPSTAL sprawdzić, czy na prętach znajdują się nawalcowane napisy EPSTAL, Numer danego producenta, który jest nanoszony na pręty poprzez pogrubienie odpowiednich żeber ( zgodnie z normą PN-EN każdy wytwórca ma swój unikalny numer ). * Źródło 64

65 JAKOŚĆ ROBÓT I MATERIAŁÓW - Klauzula 7 i ST Klauzula 7.3 ( Inspekcja ) Personel Zamawiającego (Przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier ) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części Placu Budowy i do wszystkich miejsc, z których są uzyskiwane naturalne Materiały oraz będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi, kiedykolwiek jakaś praca będzie gotowa i zanim będzie przykryta. Wtedy Inżynier albo bez nieuzasadnionej zwłoki przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub próby, albo bezzwłocznie da powiadomienie Wykonawcy, że Inżynier nie wymaga zrobienia tego. Jeżeli Wykonawca zaniedba dania swojego powiadomienia, to na żądanie i w czasie wymaganym przez Inżyniera, odkryje on taką pracę a następnie przywróci ją pomyślnie do poprzedniego stanu, wszystko na koszt Wykonawcy. Klauzula 7.4 (Dokonywanie prób ) Wykonawca uzgodni z Inżynierem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych prób każdego z Urządzeń, Materiałów oraz innych części Robót Inżynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze Inżyniera obecności przy próbach. Jeżeli Inżynier nie będzie obecny w czasie i w miejscu uzgodnionym, to Wykonawca będzie mógł, chyba że Inżynier poleci inaczej, przystąpić do prób i próby te będą wtedy uważane za wykonane w obecności Inżyniera. 65

66 Zamawiający: Tytuł Projektu/ Nr: Inżynier: Tytuł Kontraktu/ Nr: Wykonawca: Nr dok. Wniosek o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń Miejsce i data wystawienia: Pabianice, Wykaz Cen / Przedmiar robót: Nr pozycji: Rodzaj Materiału / Urządzenia: Miejsce Producent: wbudowa nia Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Specyfikacja Techniczna ): Uwagi: Planowana Data dostawy na plac budowy Planowana data wbudowania 1. Załączniki: Zgodnie z pkt Wymagania Zamawiającego, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów / Urządzeń. Imię i nazwisko: Wypełnił: Podpis, data Przedstawiciel Stanowisko: Wykonawcy: Kopia dla: Osobiście: Faksem: Pocztą: Zamawiający Inżynier (oryginał) Wykonawca (kopia) 66

67 Nazwa Kontraktu: Kontrakt Nr: ŚWIADECTWO PRZYJĘCIA DOSTAW zgodnie z postanowieniami Klauzuli 7.2 i ST Na podstawie Wniosku materiałowego Nr: Nazwa materiału/ elementu /: Miejsce wbudowania/ Poz. Przedmiaru Nazwa producenta : Ilość: Oznaczenia identyfikujące materiał /element/; Załączniki: SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI Wypełnił /imię i nazwisko/: Data: Po przeprowadzonej kontroli w/w dostawy materiałów /elementów/ stwierdzam, że spełniają /nie spełniają/ wymagań ST oraz przepisów prawa Zezwalam / nie zezwalam/ wbudowanie: na Data / Podpis: 67

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo