ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r."

Transkrypt

1 ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1

2 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac budowlanych zgodnie z wymogami prawa. Szczegółowy zakres procesu inwestycyjnego, a zatem liczba procedur i co się z tym wiąże czas jego trwania, uzależniony jest od potrzeb inwestycyjnych inwestora. 2

3 Fazy procesu inwestycyjnego ETAP I PLANOWANIE, PRZYGOTOWANIE ETAP II REALIZACJA ZAMIERZENIA, WYKONYWANIE DZIEŁA, PRODUKCJA ETAP III EKSPLOATACJA i WYKORZYSTYWANIE (użytkowe lub inne) POWSTAŁEGO PRODUKTU 3

4 Fazy procesu inwestycyjnego ETAP I NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ETAP II PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE ETAP III ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH ETAP IV REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH ETAP V ZAKOŃCZENIE BUDOWY I ODBIÓR KOŃCOWY ETAP VI EKSPLOATACJA 4

5 DATA WYKONANIA ROBÓT Zgodnie z art. 647 KC odbiór robót/ obiektu jest jednym z podstawowych obowiązków zamawiającego wyrok Sądu Najwyższego IV CKN 150/00 OSNC 2001/10/153 Art. 647 KC określa obowiązki stron umowy o roboty budowlane w ten sposób, że na wykonawcę nakłada obowiązek oddania odpowiadającego umowie obiektu, zaś na inwestora obowiązek odbioru tego obiektu. (..) Gdy zatem w akcie odbioru zostanie potwierdzone, że zgłoszony przez wykonawcę obiekt został zrealizowany w zgodnie z umową, za datę wypełnienia przez wykonawcę swego zobowiązania należy uznać dzień zgłoszenia gotowości tego obiektu do odbioru. Nie sposób bowiem przyjąć, aby w sytuacji, w której wykonawca uczynił zadość wszystkim swoim obowiązkom, datą spełnienia przez niego świadczenia był dopiero dzień dokonania późniejszej czynności, leżącej w sferze obowiązków drugiej strony. 5

6 Podstawowe przepisy prawa dla robót budowlanych to: 1/ ustawa z dnia r Prawo Budowlane Dz.U 243 z 2010r. poz.1623 z późn.zmianami 2/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ), Ostatnie istotne zmiany to : Ustawa z dnia 12 października 2012r o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U z 2012r. Nr 0 poz.1271) - obowiązuje od 20 lutego 2013r. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2012r. Nr 0 Poz. 1529) obowiązuje od 01 stycznia 2013r. 6

7 Inwestycja budowlana opóźnienia,utrudnienia Najistotniejsze bariery dla budowlanego procesu inwestycyjnego wynikają z przepisów zawartych w następujących ustawach: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U z 2003r nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami ); o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami ); prawie budowlanym ( Dz.U z 2010r nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami ); prawie ochrony środowiska ( Dz.U z 2008r nr 25 poz.150 z późniejszymi zmianami ); prawie geodezyjnym i kartograficznym ( Dz.U z 2010r nr 193 poz.1287 z późniejszymi zmianami );

8 Inwestycja budowlana opóźnienia,utrudnienia cd. Najistotniejsze bariery dla budowlanego procesu inwestycyjnego wynikają z przepisów zawartych w następujących ustawach: o ochronie gruntów rolnych ( Dz.U z 2004r nr 121 poz.1266 z późniejszymi zmianami ) ; związanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicznej ( między innymi wodociągów, kanalizacji, gazociągów, ciepłociągów, telekomunikacji, elektroenergetyki, itp ).

9 Uczestnicy procesu inwestycyjnego Wg Art. 17 ustawy Prawo Budowlane ( PB ). Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są: 1) inwestor; 2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 3) projektant; 4) kierownik budowy lub kierownik robót. 9

10 Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Art Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, 10

11 Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Art ) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) wykonania i odbioru robót budowlanych, 11

12 Uczestnicy procesu inwestycyjnego prawa i obowiązki inwestora Art. 18 PB - obowiązki inwestora Art. 20 PB - obowiązki projektanta Art. 21 PB prawa projektanta Art. 21a i Art.22 PB - obowiązki kierownika budowy Art. 23 PB prawa kierownika budowy Art. 25 PB - obowiązki inspektora nadzoru Art. 26 PB prawa inspektora nadzoru 12

13 BUDŻET INWESTYCJI Budżet jednostki finansów publicznych, a środki na realizację inwestycji; Inwestycja jednoroczna; Inwestycja wieloletnia; Środki na realizację inwestycji z udziałem wsparcia programu unii europejskiej 13

14 Wg art.3 pkt.1 ROBOTY BUDOWLANE Wg prawa budowlanego Przez obiekt budowlany należy rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury Ta definicja określa jak wizualnie wygląda obiekt. 14

15 ROBOTY BUDOWLANE Wg dyrektyw Unii Europejskiej Właściwe definicje obiektu budowlanego występują w dyrektywach Unii Europejskiej np. w dyrektywie 2004/18/WE wg art.1 ust.2 pkt.b Obiekt budowlany oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. 15

16 ROBOTY BUDOWLANE Wg dyrektyw Unii Europejskiej Według tej definicji przedmiotem zamówienia na roboty budowlane jest osiągnięcie zamierzonego celu ( rezultatu ), czyli oddanie przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, którym jest wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną, a nie wykonanie tylko tych robót, które były podstawą do określenia ceny oferty, czyli np. zawartych w przedmiarach robót. 16

17 Art. 647 kc UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Wg kodeksu cywilnego Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania teren budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 17

18 Art.2 pkt.8) pzp ustawa mówiąc o robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego - przed nowelizacją do r. Art.2 pkt.8) pzp - ustawa mówiąc o robotach budowlanych należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego - po nowelizacji z r. od r. 18

19 Co jest przedmiotem zamówienia na roboty budowlane? 1/ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c 2/ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego 19

20 Art. 2c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. ; 20

21 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 1) Dz. U. z dnia 7 grudnia 2012 r. poz Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 1) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z , str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str.132, z późn. zm.); 2) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 19, z późn. zm.); 3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z , str. 76, 314 z , str. 64 oraz 319 z , str. 43). 21

22 Rodzaje odbiorów Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiorów częściowych dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń, Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zamawiającego. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi lub gwarancji w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 22

23 ODBIÓR ROBÓT Faktycznym zakończeniem procesu odbioru jest podpisanie przez wyznaczonego przedstawiciela Inwestora lub komisję odbiorową protokołu odbioru końcowego. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli jest wymagane i przekazanie obiektu do eksploatacji. 23

24 ODBIÓR ROBÓT Uczestnicy procesu odbioru robót: Inwestor Inspektor nadzoru Wykonawca ( kierownik budowy ) Projektant Inne osoby 24

25 ODBIÓR ROBÓT Obowiązki inwestora art.18 ust.1 pkt.4 PB 1.Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, odbioru robót budowlanych, 25

26 ODBIÓR ROBÓT Wg art. 25 pkt.3 upb inspektor budowy ma obowiązek: sprawdzenia i odbioru robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania. 26

27 ODBIÓR ROBÓT Wg art. 22 pkt.8 i 9 upb kierownik budowy ma obowiązek: przygotować dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego, zgłosić obiekt budowlany do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczyć w czynnościach odbioru, zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, przekazać inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku w terenu budowy, a także w razie konieczności drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 27

28 ODBIÓR ROBÓT Przez pojęcie dokumentacji powykonawczej wg art. 3 pkt.14 upb należy rozumieć dokumentację budowy uzupełnioną o: naniesione zmiany dokonane w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze. 28

29 Rozdział 5 Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych Art Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. 29

30 ODBIÓR ROBÓT Przez pojęcie dokumentacji budowy wg art. 3 pkt.13 upb należy rozumieć: Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, Dziennik budowy, Protokoły odbiorów częściowych i końcowych, W miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, Operaty geodezyjne, Książki obmiarów, W przypadku realizacji obiektu metodą montażu dziennik montażu 30

31 FIDIC Wykorzystanie zasad w procesie realizacji i odbioru robót budowlanych Zapewnienie jakości wykonanych robót 31

32 FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) - Międzynarodowa Federacja Inżynierów- Konsultantów FIDIC została założona w 1913 roku przez trzy krajowe stowarzyszenia inżynierów konsultantów w Europie. Aktualnie członkami FIDIC są 53 organizacje z ponad 60 krajów ze wszystkich części świata, a federacja grupuje większość inżynierów konsultantów świata prowadzących prywatną praktykę. 32

33 FIDIC Polską organizacją niezależnych inżynierów konsultantów, która należy do FIDIC jest Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców ( SIDIR ). SIDIR zrzesza osoby fizyczne, oraz w charakterze członków wspierających prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim. 33

34 34

35 WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT AND DESIGN-BUILD Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) Opis: Dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę. Warunki ogólne Wskazówki do przygotowania warunków szczególnych Formularz oferty, aktu umowy i umowy o rozjemstwie w porach Wydawnictwo: SIDIR 35

36 KONTRAKT ( UMOWA ) wg FIDIC Kontrakt wg klauzuli składa się z : Aktu umowy Listu akceptującego Oferty wraz z załącznikiem do oferty Warunków ogólnych Warunków szczególnych Specyfikacji Rysunków Wypełnionych wykazów ( płatności, spisy części zamiennych, itp.) 36

37 SPIS TREŚCI WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC Postanowienia ogólne (Klauzula 1) Zamawiający (Klauzula 2) Inżynier (Klauzula 3) Wykonawca (Klauzula 4) Mianowani Podwykonawcy (Klauzula 5) Personel Kierowniczy i Siła Robocza ( Klauzula 6) Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo ( Klauzula 7) Rozpoczęcie, Opóźnienia i Zawieszenia ( Klauzula 8) Próby Końcowe ( Klauzula 9) Przejęcie przez Zamawiającego ( Klauzula 10) Odpowiedzialność za wady (Klauzula 11) 37

38 SPIS TREŚCI WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC Obmiar i wycena (Klauzula 12) Zmiany i korekty (Klauzula 13) Cena kontraktowa i płatność (Klauzula 14) Odstąpienie przez Zamawiającego (Klauzula 15) Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę (Klauzula 16) Ryzyko i odpowiedzialność ( Klauzula 17) Ubezpieczenie ( Klauzula 18) Siła wyższa ( Klauzula 19) Roszczenia, spory i arbitraż ( Klauzula 20) 38

39 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI ROBÓT Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Sporządza się go w dwóch etapach Faza projektowania Faza wykonania robót Plan jakości wykonanych elementów robót Sporządza się na etapie wykonania robót 39

40 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ * Sporządza się go w przypadku prowadzenia robót budowlanych jeżeli : a) Trwają dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie obejmuje co najmniej 20 pracowników lub, Pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni, b) W przypadku robót budowlanych, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robót stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi. * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U z 2003r Nr 47 poz.401 ) 40

41 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ Zagrożenia bezpieczeństwa ludzi czyli : a) Przysypania ziemią, b) Upadku z wysokości, c) Występujące chemiczne substancje szkodliwe, d) Czynniki biologiczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu, e) Zagrożenie promieniowaniem jonizującym, f) Prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia, g) Prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych, h) Stwarzające ryzyko utonięcia, 41

42 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ cd. a) Prowadzone w studniach, b) Prowadzone pod ziemią, c) Prowadzone w tunelach, d) Wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, e) Wykonywane w kesonach, f) Wykonywane w obiektach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, g) Z użyciem materiałów wybuchowych, h) Przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 42

43 DOBRE WYKONANIE ROBÓT = DOBRA JAKOŚĆ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 43

44 JAKOŚĆ MATERIAŁÓW DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia r Prawo Budowlane (Dz.U z 2010r nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami ); Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z r w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG); Ustawa z dnia r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz.2041); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z r w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r Nr 195,poz.2011); 44

45 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Wprowadzenie wyrobu do obrotu oznacza jego przekazanie po raz pierwszy użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania są wyroby budowlane, właściwie oznaczone tzn.: Są oznakowane w systemie europejskim - CE Są oznakowane w systemie krajowym - B Posiadają prawo jednostkowego zastosowania 45

46 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Aby wyrób mógł być oznakowany CE (system europejski) musi być zgodny : Ze zharmonizowaną normą europejską ( hen ) lub Z Europejską Aprobatą Techniczną ( EAT ) Powyższa zgodność jest potwierdzana przez producenta wyrobu oceną zgodności wg określonego przepisami systemu oceny i wydaniem deklaracji zgodności. Tak wystawiony dokument uprawnia producenta do znakowania swojego wyroby znakiem CE świadczącego o tym że wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich i może być wprowadzony na rynek Unii Europejskiej 46

47 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Znakowanie wyrobu/materiału symbolem CE nie jest potwierdzeniem jakości wyrobu/materiału. Aby tak było dany wyrób/materiał musi mieć wystawiony certyfikat jakości lub certyfikat zgodności tego wyrobu/materiału. Certyfikat jakości lub certyfikat zgodności to dokument wystawiany przez specjalistyczną akredytowaną ( posiadającą kompetencje do certyfikacji, kontroli i odpowiednie laboratorium ) jednostkę. W procesie atestacji jednostka ta stwierdza, że dany wyrób/materiał jest zgodny z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami wystawiając ocenę o symbolu: 1+; 1; 2+; 2; 3 lub 4. 47

48 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Podsumowanie: Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności, wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z dokumentem odniesienia ( normą europejską lub krajową ) 48

49 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Aby wyrób mógł być oznakowany B (system krajowy) : Producent musi przeprowadzić ocenę zgodności wg określonego przepisami systemu oceny potwierdzoną wydaniem przez niego krajowej deklaracji zgodności. Powyższa deklaracja oznacza, że producent oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób/materiał jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub z aprobatą techniczną. Aprobata techniczna jest dokumentem potwierdzającym przydatność wyrobu/materiału do stosowania w budownictwie i zastępującym normę krajową. Aprobaty techniczne udzielane są na wniosek producenta lub grupy producentów wyrobu budowlanego. 49

50 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Znakowanie wyrobu/materiału symbolem B nie jest jednak potwierdzeniem jakości wyrobu/materiału. Aby tak było dany wyrób/materiał musi mieć wystawiony certyfikat jakości tzn. dokument wystawiany przez specjalistyczną akredytowaną ( posiadającą kompetencje do certyfikacji, kontroli i odpowiednie laboratorium ) jednostkę. Do certyfikatu załączane są również atesty świadczące o jakości danego materiału, np. atesty higieniczne, pożarowe, karta charakterystyki produktu niebezpiecznego itp. 50

51 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Wyroby stosowane wyjątkowo Niektóre wyroby/materiały można dopuścić do jednostkowego zastosowania. Aby to się stało, producent musi wydać oświadczenie o zgodności wyrobu z dokumentacją i z przepisami oraz z indywidualną dokumentacją techniczną. 51

52 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W takim przypadku oświadczenie producenta powinno zawierać : nazwę i adres wydającego oświadczenie, nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodności, adres obiektu budowlanego (budowy), miejsce i datę wydania oświadczenia, podpis wydającego oświadczenie. 52

53 WYRÓB BUDOWLANY DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA Indywidualna dokumentacja techniczna to: opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystyka materiałowa, projektowane właściwości użytkowe, warunki zastosowania w danym obiekcie, instrukcja obsługi i eksploatacji. 53

54 Procedury kontroli Robót Wg FIDIC Inżynier przeprowadza Inspekcje: robót zanikających i ulegających zakryciu, wykonanych elementów robót, których wartość Wykonawca będzie chciał uwzględnić w Świadectwie Płatności. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera zgodnie z wymogami Klauzuli 7.3 Warunków Kontraktu o gotowości do inspekcji. Weryfikacja wniosku Wykonawcy będzie przeprowadzona niezwłocznie, a Inspekcja nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 54

55 Procedury kontroli Robót c.d. Zadania Inżyniera wg FIDIC ( obowiązki Zespołu Inspektorów Nadzoru ) sprawdzenie metod budowlanych stosowanych przez Wykonawcę na Terenie Budowy (kontrola sprzętu i kwalifikacji personelu Wykonawcy) sprawdzenie zgodności wykonanych elementów Robót ze Specyfikacjami Technicznymi, Wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją wykonawczą i innymi dokumentami kontraktowymi oraz zmianami w ramach Nadzoru Autorskiego i/lub Poleceniami Inżyniera, kontrola wymiarów, poziomów, orientacji układów pod względem zgodności Dokumentacją Wykonawczą i tolerancjami określonymi w Kontrakcie, Polskich Normach, wytycznych i przepisach, sprawdzenie czy Wykonawca stosuje wyłącznie materiały zatwierdzone przez Inżyniera, kontrola sposobu przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy, obmiar robót kontrola przestrzegania procedur i instrukcji zawartych Planie Zapewnienia Jakości, kontrola realizacji robót pod kątem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 55

56 Procedura kontroli Robót -dokumenty Książka Obmiarów Protokoły prób i badań; Szkice geodezyjne; Raporty z prób i testów; Protokoły z inspekcji dostaw Materiałów i Urządzeń; Raporty dzienne, miesięczne; Protokoły przejęcia i zwrotu terenu. 56

57 JAKOŚĆ ROBÓT I MATERIAŁÓW Klauzula 7 i ST Klauzula 4.9 ( Zapewnienie jakości ) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu System ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami, podanymi w Kontrakcie. Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera Plan Zapewnienia Jakości dla robót będących przedmiotem kontraktu, wraz z właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych w ciągu 28 dni od otrzymania powiadomienia wg Klauzuli 8.1. Klauzula 7.1 ( Sposób realizacji ) Wykonawca jest zobowiązany pozyskiwać Materiały i Urządzenia, prowadzić realizację Robót w sposób wyspecyfikowany w Kontrakcie, we właściwy, profesjonalny i staranny sposób oraz przy użyciu właściwych Urządzeń i Materiałów nie powodujących zagrożenia. Klauzula 7.2 ( Próbki ) Wykonawca przedłoży Inżynierowi do przeglądu próbki Materiałów i odnośne informacje, w celu uzyskania jego zgody przed użyciem tych Materiałów w Robotach Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone użycie w Robotach ( Deklaracja zgodności wg Ustawy o wyrobach z dnia r Dz.U. 92 poz.881 oraz Rozp. Min.Infrastruktury z dnia r w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym) 57

58 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład * Do każdej dostawy stali zbrojeniowej powinny być dołączane następujące dokumenty: Dowód dostawy, Świadectwo odbioru ( potocznie zwane atestem ). * Źródło 58

59 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład * Dowód dostawy: Dane handlowe ( numer klienta, nr zamówienia ), Nazwę wyrobu, Gatunek stali, Ilość i dane dotyczące wiązek ( numer i waga każdej wiązki ), Wymiary ( średnice i długości ), Numery wytopów, Całkowitą wagę dostarczanego materiału. * Źródło 59

60 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład cd. * Świadectwo odbioru ( potocznie zwane atestem ) zawierające co najmniej: Nazwę i adres producenta, Nazwę i adres zamawiającego ( pierwszego kupującego u producenta ), Numer dowodu dostawy ( do jednego dowodu dostawy może być dołączonych kilka atestów ) i inne dane dotyczące zamówienia, Nazwę wyrobu, Gatunek stali, Numery norm i aprobat technicznych, których wymagania są spełnione przez wyrób oraz numer i datę odpowiedniej deklaracji zgodności, * Źródło informacji 60

61 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej świadectwo odbioru cd. * Świadectwo odbioru ( potocznie zwane atestem ) zawierające co najmniej: Numer wytopu, Skład chemiczny każdego wytopu ( wszystkie pierwiastki wymagane prawem ), Wyniki próby rozciągania każdego wytopu, Wyniki badania zginania z odginaniem, Numery certyfikatów zgodności i innych certyfikatów, przyznanych producentowi na dany wyrób, * Źródło informacji 61

62 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej świadectwo odbioru cd. * W Polsce dokumentem kontroli - wystawianym przez producenta jest świadectwo odbioru typ 3.1 zgodnie z normą PN-EN Świadectwo odbioru typ 3.1 zawiera co najmniej: Nazwę i adres producenta, Nazwę i adres zamawiającego, kupującego stal bezpośrednio od producenta ), Opis wyrobu nazwę gatunku, średnice, długości prętów, liczbę wiązek itp., Dane dotyczące kontroli w przypadku świadectw 3.1 producent powinien podać wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych na próbkach stanowiących część danego zamówienia. Wyniki powinny dotyczyć : próby rozciągania, analizy chemicznej oraz innych badań wymaganych przez dokument odniesienia ( normę lub aprobatę techniczną ), 62

63 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej świadectwo odbioru typ 3.1 cd. * Świadectwo odbioru typ 3.1 zawiera co najmniej: Oświadczenie producenta, iż wyrób jest zgodny z warunkami zamówienia lub z dokumentami odniesienia powołanymi w niniejszym dokumencie, Znak B zaświadczający o zgodności z odpowiednią polską normą lub aprobatą techniczną, uprawniający do wprowadzenia wyrobu do obrotu. * Źródło informacji 63

64 DOKUMENTY ODBIORU dla stali zbrojeniowej przykład cd. * W celu szybkiej, wstępnej weryfikacji stali na budowie zwrócić należy uwagę na : Wzór użebrowania, charakterystyczny dla danego gatunku stali, opisany szczegółowo w normie lub w aprobacie technicznej jeśli normy brak, W przypadku stali EPSTAL sprawdzić, czy na prętach znajdują się nawalcowane napisy EPSTAL, Numer danego producenta, który jest nanoszony na pręty poprzez pogrubienie odpowiednich żeber ( zgodnie z normą PN-EN każdy wytwórca ma swój unikalny numer ). * Źródło 64

65 JAKOŚĆ ROBÓT I MATERIAŁÓW - Klauzula 7 i ST Klauzula 7.3 ( Inspekcja ) Personel Zamawiającego (Przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier ) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części Placu Budowy i do wszystkich miejsc, z których są uzyskiwane naturalne Materiały oraz będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi, kiedykolwiek jakaś praca będzie gotowa i zanim będzie przykryta. Wtedy Inżynier albo bez nieuzasadnionej zwłoki przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub próby, albo bezzwłocznie da powiadomienie Wykonawcy, że Inżynier nie wymaga zrobienia tego. Jeżeli Wykonawca zaniedba dania swojego powiadomienia, to na żądanie i w czasie wymaganym przez Inżyniera, odkryje on taką pracę a następnie przywróci ją pomyślnie do poprzedniego stanu, wszystko na koszt Wykonawcy. Klauzula 7.4 (Dokonywanie prób ) Wykonawca uzgodni z Inżynierem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych prób każdego z Urządzeń, Materiałów oraz innych części Robót Inżynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze Inżyniera obecności przy próbach. Jeżeli Inżynier nie będzie obecny w czasie i w miejscu uzgodnionym, to Wykonawca będzie mógł, chyba że Inżynier poleci inaczej, przystąpić do prób i próby te będą wtedy uważane za wykonane w obecności Inżyniera. 65

66 Zamawiający: Tytuł Projektu/ Nr: Inżynier: Tytuł Kontraktu/ Nr: Wykonawca: Nr dok. Wniosek o zatwierdzenie Materiałów i Urządzeń Miejsce i data wystawienia: Pabianice, Wykaz Cen / Przedmiar robót: Nr pozycji: Rodzaj Materiału / Urządzenia: Miejsce Producent: wbudowa nia Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Specyfikacja Techniczna ): Uwagi: Planowana Data dostawy na plac budowy Planowana data wbudowania 1. Załączniki: Zgodnie z pkt Wymagania Zamawiającego, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów / Urządzeń. Imię i nazwisko: Wypełnił: Podpis, data Przedstawiciel Stanowisko: Wykonawcy: Kopia dla: Osobiście: Faksem: Pocztą: Zamawiający Inżynier (oryginał) Wykonawca (kopia) 66

67 Nazwa Kontraktu: Kontrakt Nr: ŚWIADECTWO PRZYJĘCIA DOSTAW zgodnie z postanowieniami Klauzuli 7.2 i ST Na podstawie Wniosku materiałowego Nr: Nazwa materiału/ elementu /: Miejsce wbudowania/ Poz. Przedmiaru Nazwa producenta : Ilość: Oznaczenia identyfikujące materiał /element/; Załączniki: SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI Wypełnił /imię i nazwisko/: Data: Po przeprowadzonej kontroli w/w dostawy materiałów /elementów/ stwierdzam, że spełniają /nie spełniają/ wymagań ST oraz przepisów prawa Zezwalam / nie zezwalam/ wbudowanie: na Data / Podpis: 67

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy ......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Umowa o roboty budowlane została uregulowana w art. 647-658 K.c. Jest to umowa

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Umowa o roboty budowlane została uregulowana w art. 647-658 K.c. Jest to umowa Umowa o roboty budowlane została uregulowana w art. 647-658 K.c. Jest to umowa konsensualna, odpłatna i wzajemna, a wynikające z niej zobowiązanie ma charakter zobowiązania rezultatu. Zgodnie z art. 647

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa Prowadzone sprawy i wysokość opłat Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa I. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r.

Warszawa, 22 października 2013 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Przepisy regulujące proces budowlany Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Rozporządzenia wydane na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Nr NIP 836-10-23-742 Regon.. reprezentowanym przez: Henryka Kobyłeckiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP...,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO W Z Ó R ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu... w Turku, pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2 UMOWA Zawarta w dniu... r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez mgr Jana Krzysztofa Białka Burmistrza Tłuszcza a...,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Wersja: 1.0 Wytyczne dla Wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Data wprowadzenia 01-08-2015 Spis Treści... 1 1 Definicje... 2 2 Zastosowanie... 4 3 Zasady prowadzenia dokumentów budowy....

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU Do: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 a 65-120 Zielona Góra Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w

Bardziej szczegółowo

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j) U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

FIDIC w umowach o zamówienia publiczne. Dariusz Koba

FIDIC w umowach o zamówienia publiczne. Dariusz Koba FIDIC w umowach o zamówienia publiczne Dariusz Koba Pzp Umowy w sprawach zamówień publicznych Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP/.../WRGI/2010

UMOWA ZP/.../WRGI/2010 UMOWA ZP/.../WRGI/2010 Zał. Nr 7. W dniu...2010 r. w Strzelinie pomiędzy: Gminą Strzelin zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Jerzego Matusiaka Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt)

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) zawarta w dniu pomiędzy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu ul. Krakowska 23 42-439 Żarnowiec reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5

Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Śmielinie Strona 1 z 5 WZÓR UMOWY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ W ŚMIELINIE W dniu.. roku w Szubinie, pomiędzy: Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr 5/RB/2015

WZÓR UMOWY nr 5/RB/2015 WZÓR UMOWY nr 5/RB/2015 Zawarta w dniu.. r. w Mikołowie, pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836;

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr NFA/./ EP/14. 3. OMNIA INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, 832 Poznań, NIP 7811856448

PROJEKT UMOWA Nr NFA/./ EP/14. 3. OMNIA INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, 832 Poznań, NIP 7811856448 W dniu. 2014 r. pomiędzy: 1. Narodowym Funduszem Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa NIP 1070001057 PROJEKT UMOWA Nr NFA/./ EP/14 2. TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 01-900 Warszawa Filia w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł)

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego....... nazwa firmy, pieczęć miejscowość, data O F E R T A Wykonania obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr./2016

Wzór umowy. Umowa nr./2016 Wzór umowy Umowa nr./2016 zawarta w dniu.. r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

KARTA GAWARANCYJNA (Gwarancja Jakości)

KARTA GAWARANCYJNA (Gwarancja Jakości) KARTA GAWARANCYJNA (Gwarancja Jakości) Załącznik D do SOPZ Do: Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie pod numerem

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. zawarta dnia... w... pomiędzy:... zwanym dalej Zamawiającym, a....zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. zawarta dnia... w... pomiędzy:... zwanym dalej Zamawiającym, a....zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta dnia... w... pomiędzy:...... zwanym dalej Zamawiającym, a......zwanym dalej Wykonawcą. 1 Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania Zamawiającemu obiektu..., wykonanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r.

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r. UMOWA (projekt) zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów w imieniu, której działa..., zwaną dalej Zamawiającym" a...zwanym dalej Wykonawcą" Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo