- zawroty głowy - sucho lub nadmierna wilgo w ustach - czsta potrzeba oddawania moczu - napicie mini

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- zawroty głowy - sucho lub nadmierna wilgo w ustach - czsta potrzeba oddawania moczu - napicie mini"

Transkrypt

1 OSWAJANIE STRESU Omale kada osoba, która próbuje odnale swoje miejsce na rynku pracy dosy szybko zapoznaje si z jego brutalnymi realiami. Faktem bowiem jest, e obecny rynek pracy nie zapewnia wszystkim wymarzonej posady, a co wicej niejednokrotnie nie zapewnia adnej. Spotykajc si i obserwujc osoby bezrobotne, które aktywnie poszukuj pracy mona uzyska informacje, e sytuacja poszukiwania pracy jest opisywana niejednokrotnie jako najciszy okres w yciu tych ludzi. Fakt ten wie si nie tylko ze stresem towarzyszcym oczekiwanym rozmowom kwalifikacyjnym, ale równie, a moe wrcz przede wszystkim z negatywnym samopoczuciem, które towarzyszy nagminnie tej uciliwej sytuacji. W sytuacji poszukiwania pracy frustrujce jest niemal wszystko. Nawet jeli posiada si inne ródło rodków niezbdnych do przeycia, to pojawiaj si deficyty zdecydowanie uprzykrzajce ycie. Brakuje bowiem rodków na ewentualne dokształcanie si - nauk jzyków, kursy, szkolenia, które podniosłyby nasze szanse na rynku pracy. Co wicej systematycznie maleje nasze przekonanie o własnej wartoci i o moliwoci wywarcia wpływu na zaistniał sytuacj. Kiedy stan bezrobocia utrzymuje si ju ponad nasze siły, wówczas moe zacz bolenie pojawia si poczucie bezsensu istnienia. Permanentnie utrzymujcy si stres wpływa negatywnie na wszystkie sfery naszego ycia i organizmu. Tym, co moe najwyraniej i najszybciej da si we znaki osobom poddawanym jego presji jest szereg symptomów fizycznych, ujawniajcych zakłócenia w funkcjonowaniu ciała. Najczciej nale do nich nastpujce: I. objawy krótkotrwałe - przyspieszone bicie serca - wzrost aktywnoci gruczołów potowych - zimne koczyny dłonie i stopy - zimna skóra - mdłoci lub wymioty - biegunka - przyspieszony oddech

2 - zawroty głowy - sucho lub nadmierna wilgo w ustach - czsta potrzeba oddawania moczu - napicie mini II. objawy długotrwałe - zmiana apetytu (najczciej przejawiajca si utrat łaknienia, czasami jego podwyszeniem) - poczucie zimna - bóle - zaburzenia aktywnoci seksualnej - dolegliwoci fizyczne: problemy trawienne bóle pleców astma problemy skórne bóle głowy - wraenie chronicznego osłabienia Niestety to nie koniec objawów. Jak ju wspomniano wystpuj pewne ich grupy, które nie s zwizane z fizjologicznym dyskomfortem. Mona do nich zaklasyfikowa ponisze: III. Symptomy emocjonalne - trudnoci w procesach mylowych chaos mylowy, niemono skoncentrowania uwagi - lk, niepokój - złe samopoczucie - poczucie utraty kontroli i przygnbienie - poczucie, e jest si gorszym, bezuytecznym, dysfunkcjonalnym - zmiany nastroju frustracja depresja wrogo

3 bezradno rozdranienie irytacja nerwowo poczucie niepokoju - ospało - siganie po papierosy, leki, alkohol, narkotyki IV. Symptomy behawioralne - podnoszenie głosu - zwikszenie tempa mówienia - ziewanie - tiki nerwowe - obgryzanie paznokci - bbnienie palcami o blat stołu - brak troski o własny wygld - negatywny, przykry nastrój agresja obronno krytycyzm zirytowanie irracjonalno przesada w sposobie reagowania - obnienie efektywnoci negatywne nastawienie utrata obiektywizmu niezdolno do koncentracji i podejmowania decyzji kłopoty z pamici zwikszona podatno na wypadki czstsze popełnianie błdów

4 W sytuacji braku pracy i długotrwałego naraania si na czynniki wywołujce napicie czsto pojawia si mechanizm zwany błdnym kołem stresu. Polega on na tym, e kady pojawiajcy si symptom stresu wyzwala kolejny, pogłbiajcy nasz dyskomfort. Mechanizm ten obrazuje poniszy rysunek. STRES, UCZUCIE NAPICIA POGARSZA SI JAKO CODZIENNEGO FUNKCJONOWANIA, CORAZ WICEJ RZECZY WYMYKA SI Z RK STRES POGŁEBIA SI POJAWIA SI NASTAWIENIE NEGATYWNE Jestem do niczego POJAWIAJ SI SYMPTOMY WYCZER[ANIA ORGANIZMU ROSNIE ZNIECIERPLIWIENIE To mi idzie, jak krew z nosa POGŁBIAJ SI STANY LKU I NIEPOKOJU POJAWIA SI NIEPOKÓJ O PRZYSZŁO Co bdzie jutro? UTRWALA SI NEGATYWNY SPOSÓB PRZEYWANIA, UAKTYWNIAJ SI ZABURZENIA SOMATYCZNE RONIE OBSESYJEN NASTAWIENIE Wszystko jest przeciwko mnie NASTAWIENIE NEGATYWNE POGŁBIA SI Wszystko jest do niczego

5 Co zatem pocz ze stresem? Skoro trudno go całkowicie pokona, to powinnimy co najmniej uniemoliwi mu przyrost. Najlepiej jednak byłoby go oswoi i wykorzysta w sposób pozytywny. Naley pamita, e stres jest naturaln, nieuniknion czci naszego ycia. Wielu badaczy zajmujcych si tym tematem podkrela, e stres jest normaln reakcj biologiczn kadego organizmu, a brak reakcji stresowej oznacza mier organizmu. Stres towarzyszy codziennie kademu z nas. Jest bowiem naturaln reakcj na codzienne wyzwania i yciowe zmiany - nie tylko negatywne, ale i pozytywne. Stresujcy jest nie tylko egzamin na studia i obrona pracy dyplomowej, ale te pierwszy dzie w pracy, jej utrata czy nawet własny lub. Jednym ze sposobów na udane ycie jest umiejtne radzenie sobie ze stresem. Dzieje si tak dlatego, e to nie sam bodziec stresowy jest zagraajcy dla człowieka, ale to jak na niego reagujemy. Bardzo czsto stres jest wywoływany poprzez negatywne mylenie. Jeli interpretujesz now sytuacj mylc "Na pewno sobie nie poradz", wtedy istnieje znacznie mniejsza szansa na efektywne zadziałanie, ni gdy postrzegasz now sytuacj jako tak, z któr mona sobie poradzi. Warte zaznaczenia jest równie to, e pewien niewielki, indywidualny dla danej osoby poziom stresu działa na ni pozytywnie, poniewa motywuje, pobudza do działa, zapewnia aktywno, intensyfikuje racjonalne mylenie. Ten fakt wpływa na to, ze mamy lepsz sposobno do przygotowania si do kłopotliwej sytuacji i moemy bardziej skutecznie z takim sytuacjami sobie radzi. Dlatego te kady z nas z osobna powinien zastanowi si, jak moe pozytywnie wykorzysta stres i jego konsekwencje, zwizane z mobilizacj sił organizmu. Kiedy bowiem postaramy si zmieni nastawienie do całej sytuacji i potraktujmy j jako wyzwanie i szans, by lepiej pozna siebie, swoje moliwoci, jak i rynek pracy. Wówczas mamy szans realnie oceni własne moliwoci, a trudnoci potraktujmy jako etapy na drodze do własnego rozwoju i krok w stron osignicia sukcesu, a nie uniknicie poraki. Postarajmy si przemyle, jak moemy efektywnie spoytkowa wolny czas, którego w sytuacji braku pracy mamy wicej ni zwykle. By moe jest to dobry moment, aby zabra si za nadrabianie zaległoci naukowych i towarzyskich. Moe znajdziemy czas na doszlifowanie

6 znajomoci jzyków obcych? Moe odwieymy znajomoci z ludmi, którzy kiedy byli nam bliscy, ale w nastpstwie zawirowa yciowych nasze drogi si rozeszły? Moe to oni wiedz o jakim stanowisku, które jest adekwatne do naszych umiejtnoci i zechc nam pomóc? Moe pracujemy nad własnymi atutami, potem uwierzymy we własne moliwoci, a nastpnie umiejtnie je zaprezentujemy przed potencjalnym pracodawc? A moe po prostu powicimy si nauce zarzdzania czasem i zaczniemy dokładnie planowa swoje dni? A moe jednak pomylmy o wolontariacie, w trakcie którego dajc wiele otrzymamy (m.in. dowiadczenie zawodowe). Te wszystkie działania zdecydowanie podnios nasz szans na znalezienie pracy. Jeli jednak stres wyzwala wybitnie niekorzystne uciliwoci, wówczas naley wdroy w ycie techniki redukcji stresu. Literatura tematu sugeruje, e mona je pogrupowa w trzy kategorie: - metody rodowiskowe, polegajce na zredukowaniu bodców stresowych tkwicych w otoczeniu lub na zmianie otoczenia - redukcja wagi bodca, a wic przeformułowanie oceny wydarzenia na mniej dla nas uciliw - redukcja niepewnoci, jeli stresuje nas przewidywany obrót sprawy, czyli jak najszybsze wyjanienie wszelkich wtpliwoci - relaks poprzez kontemplacj sztuki lub natury - techniki fizjologiczne, stosowane, gdy czujemy nagły wzrost adrenaliny, np. relaksacja miniowa, kontrolowanie oddechu, biofeedback - techniki umysłowe, które s odpowiednie gdy czynniki psychologiczne maj znaczcy wpływ na poziom stresu, np. relaksacja wyobraeniowa, pozytywne, acz racjonalne mylenie, przypominanie sobie pomylnych wydarze i osigni, autosugestia / autohipnoza / afirmacje Aby zobrazowa te techniki przywołajmy konkretne metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami: - spotkanie z kim bliskim, kto zawsze podnosi nas na duchu - rozmowa z kim, komu ufamy i kto naprawd ma ochot nas wysłucha. Wówczas moemy sobie pozwoli sobie na okazywa słaboci, przyznanie si do błdów i w pełni by sob

7 - znalezienie oparcia w bliskich, którzy uka nam wyrane powody do pozytywnego patrzenia na własn osob - pozwólmy sobie pomóc jeeli kto oferuje nam wsparcie w trudnym momentach, skorzystajmy z niego - stosowanie technik relaksacyjnych, np. jogi, medytacji czy po prostu kontrolowania oddechu. Ich systematyczne praktykowanie sprawia, e łatwiej jest nam wyciszy si i uspokoi - uprawianie sportu, poniewa wzmacnia ono nasz system odpornociowy i pozwala odbiec mylami od problemów - zdrowe odywianie si, poniewa w zdrowym ciele - zdrowy duch" - uczestniczenie w sytuacjach, w których mamy do czynienia z namiastk terapii miechem. Prawd bowiem jest, e miech to zdrowie, poniewa wówczas nasze serce pracuje wydajniej, a krew szybciej kry. - nauczenie si lepszej gospodarki własnym czasem - sporzdzaj plan dnia, a nawet tygodnia, spis rzeczy, które masz do załatwienia bardzo pilnie i takich, które mog jeszcze zaczeka - przejrzyste zorganizowanie własnego miejsca pracy czy te nauki - stawianie sobie realistycznych celów, tak aby z jednej strony nie by dla siebie zbyt wymagajcym, ale z drugiej wykorzystywa swój potencjał przy podejmowanych działaniach - dawanie sobie przyzwolenia na ludzk niedoskonało. Poniewa kady popełnia błdy, wic i musimy by dla siebie jak najbardziej tolerancyjni - wygospodarowywanie czas włanie i tylko dla siebie. Podczas jego trwania naley podarowa sobie odrobin przyjemnoci i spdzi go tak, jak nam to najbardziej odpowiada. Dobrze jest wówczas odizolowa si od przeszkadzajcych bodców zewntrznych, a wic wyłczy telefon, przej do wyciszonego miejsca - skontaktowanie si z natur, poniewa pachncy wieoci las i piew ptaków moe dostarczy energii, której nie maj w sobie miejskie pejzae Zapraszamy do skorzystania z powyszych porad. Jest to tym bardziej wskazane, im wyszy wynik osigniecie w poniszym tecie, diagnozujcym poziom fizjologicznych symptomów stresu. Zachcamy do jego wypełnienia, aby mie wiadomo własnego stanu i zacz prac nad redukcj uciliwych objawów.

8 Samoocena poziomu stresu Lista kontrolna Stosujc podan niej skal ocen, w odniesieniu do kadego symptomu zakrel cyfr najbardziej w Twoim przypadku odpowiedni. 1 nigdy, 2- czasami, 3 czsto, 4 stale W cigu minionego miesica zdarzyły mi si: 1. Bóle głowy z powodu napicia Trudnoci z zasypianiem lub snem Zmczenie Przejedzenie Obstrukcja, czyli zaparcie Bóle w krzyu Alergie Podenerwowanie Koszmarne sny Wysokie cinienie Pokrzywka Spoycie alkoholu/lekarstw dostpnych bez recepty Drobne infekcje Niestrawno Hiperwentylacja, czyli przyspieszony oddech Stany lkowe Wysypki Zaburzenia menstruacji Mdłoci lub wymioty Napady rozdranienia Migreny Zbyt wczesne budzenie si Utrata apetytu Biegunka Ból karku lub ramion Atak astmy Atak kolki Stany depresyjne Reumatyzm Katar lub przezibienie Drobne wypadki Zaywanie lekarstw dostpnych na recept

9 33. Wrzód ołdka Zimne dłonie lub stopy Palpitacje serca Problemy seksualne Napady wciekłoci Trudnoci w porozumiewaniu si z innymi Trudnoci koncentracji Trudnoci z podejmowaniem, decyzji Niskie poczucie własnej wartoci Depresja Wynik ogólny do 46 wynik niski wynik redni powyej 76 wynik wysoki, niepokojcy

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. ołnierska 18 tel. (89) 5386240 Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr elazny PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Funtów i Cali. NOWE PODEJCIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16 mgr Anna Gała Stres w pracy Stres - co to takiego? Stres to atawistyczny mechanizm wprowadzony do kodu genetycznego naszych przodków, aby w obliczu zagrażającego im niebezpieczeństwa - na przykład, w postaci

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ADAPT Curriculum Europejskie Adaptowana Aktywno Ruchowa

ADAPT Curriculum Europejskie Adaptowana Aktywno Ruchowa ADAPT Curriculum Europejskie Adaptowana Aktywno Ruchowa Rozdział 1: Pojcia...p. 2 Rozdział 2: Stan Zdrowia...p. 15 Rozdział 3: Ocena...p. 70 Rozdział 4: Interwencja...p. 88 Rozdział 5: Sporty i Organizacje...p.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Pregnancy For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Joanna Sugiero z wykorzystaniem fragmentów książki Ciąża w tłumaczeniu Izabeli Szybilskiej-Fiedorowicz ISBN: 978-83-246-7272-1 Original

Bardziej szczegółowo

Pojęcie stres jest powszechnie STRES W PRACY. Jak skutecznie z nim żyć? stresu? I czy istnieją skuteczne sposoby radzenia

Pojęcie stres jest powszechnie STRES W PRACY. Jak skutecznie z nim żyć? stresu? I czy istnieją skuteczne sposoby radzenia STRES W PRACY Jak skutecznie z nim żyć? fot. www.inmagine.com Maja Hain Psycholog kliniczny Pojęcie stres jest powszechnie znane i używane w każdym środowisku, w którym się obracamy. Bardzo często słyszymy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

objawy i przyczyny stresu stres w szkole, w pracy i w domu działanie pozytywne stresu na organizm zaburzenia stresowe ćwiczenia, odżywianie

objawy i przyczyny stresu stres w szkole, w pracy i w domu działanie pozytywne stresu na organizm zaburzenia stresowe ćwiczenia, odżywianie PORADY LEKARZA RODZINNEGO STRES objawy i przyczyny stresu stres w szkole, w pracy i w domu działanie pozytywne stresu na organizm zaburzenia stresowe ćwiczenia, odżywianie ziołolecznictwo SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW pod redakcj MACIEJA KOWALEWSKIEGO Szczecin 2012 Recenzet Prof. dr hab. ROBERT

Bardziej szczegółowo

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin American Cancer Society, Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Fundacja TAM I Z POWROTEM przedstawiają: Po diagnozie 1 Poradnik dla pacjentów z chorobą

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie dla bystrzaków

Nadciśnienie dla bystrzaków Nadciśnienie dla bystrzaków Autor: Alan L. Rubin T³umaczenie: Izabela Szybilska-Fiedorowicz ISBN: 978-83-246-1854-5 Tytu³ orygina³u: High Blood Pressure for Dummies Format: 180x235, stron: 360 Dowiedz

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? FAS alkoholowy zespó podowy, jest niepenosprawnoci ukryt, poniewa na skutek spoywania alkoholu przez matk doszo do uszkodzenia mózgu dziecka przed urodzeniem. Podstaw

Bardziej szczegółowo

W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich:

W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich: 13.1. Wprowadzenie W krajach Europy rodkowej i Wschodniej, gdzie zwizek nauki ze sfer gospodarki szczególnie w obszarze zarzdzania i ekonomii jest raczej nikły i nowe idee przenikaj bardzo wolno, a ponadto

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Agnieszka MIKLEWSKA Agata WO NIAK-KRAKOWIAN Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych Wst

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Poradnik dla osób zakażonych HCV W medycynie niewiele jest śmiechu, ale za to w śmiechu jest wiele medycyny. Josh Billings SPIS TREŚCI WITAMY W PROGRAMIE...

Bardziej szczegółowo

DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane

DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane DZIECI TEŻ MAJĄ SM Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane Warszawa 2009 Dzieci też mają SM. Poradnik dla rodziców dzieci chorych na stwardnienie rozsiane Poradnik ten jest publikacją

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia Pacjent i opiekun

Schizofrenia Pacjent i opiekun Epizod Pojedynczy przypadek kryzysu psychicznego w historii choroby pacjenta. Lekarz rodzinny To lekarz rodzinny, zazwyczaj pierwsza osoba, z którą kontaktuje się chory, gdy pojawiają się objawy. Wgląd

Bardziej szczegółowo

spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych

spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych Alkoholizm to choroba polegająca na systematycznym, nadmiernym spożywaniu napojów alkoholowych. Alkoholikiem nazywamy osobę uzależnioną od alkoholu. O alkoholizmie mówimy wtedy, gdy 25% tygodniowych kalorii

Bardziej szczegółowo

OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta

OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta OSTRA BIA!ACZKA- Informacja dla Pacjenta WPROWADZENIE Ostra bia!aczka jest chorob" nowotworow" szpiku kostnego (g"bczasta tkanka mi#kka wewn"trz jam szpikowych ko$ci) i krwi, w której nowotworowemu namna%aniu

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo