Powikłania chemioterapii. dr n. med. Natalia Kobelska-Dubiel dr n. med. Maria GórnaÊ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powikłania chemioterapii. dr n. med. Natalia Kobelska-Dubiel dr n. med. Maria GórnaÊ"

Transkrypt

1 Powikłania chemioterapii dr n. med. Natalia Kobelska-Dubiel dr n. med. Maria GórnaÊ

2

3 Chemioterapia Cytostatyki mogà byç podawane do organizmu ró nymi drogami: do ylnà (zastrzyk, kroplówka, wlew ciàgły) doustnà (tabletki, kapsułki) dokanałowà (do kanału kr gowego) domi Êniowà bezpoêrednio do naczynia krwionoênego w okreêlonym narzàdzie miejscowo w postaci maêci bezpoêrednio do jam ciała Leczenie z zastosowaniem chemioterapii mo e byç prowadzone zarówno w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych (tzw. dzienny pobyt), jak i w domu. Cytostatyki sà lekami bardzo silnie działajàcymi na wszystkie szybko dzielàce si komórki organizmu. Niestety, dotyczy to nie tylko komórek nowotworowych, które dzi ki tej terapii zostanà zniszczone lub ich namna anie zostanie zahamowane, ale tak e innych, prawidłowych komórek organizmu, np. przewodu pokarmowego, szpiku kostnego i mieszków włosowych. Prowadzi to do wyst powania objawów niepo àdanych (powikłaƒ), które zale à od rodzaju zastosowanego cytostatyku, jego dawki, a tak e indywidualnej reakcji chorego na leczenie. Objawy te mogà pojawiç si ju na poczàtku leczenia, w trakcie lub w czasie kolejnych dni. Chemioterapia Prawdopodobnie ju wiesz, e w terapii nowotworów stosuje si ró ne metody leczenia w zale noêci od rodzaju nowotworu, np. operacj, radioterapi, hormonoterapi czy chemioterapi i leki biologicznie czynne. Wybór najskuteczniejszej metody leczenia, zgodnej z najnowszymi standardami, nale y do Twojego lekarza i zale y od wielu czynników, w tym starannego rozwa enia potencjalnych korzyêci i ryzyka zwiàzanych z wyborem konkretnej terapii. Bardzo wielu pacjentów ze zdiagnozowanà chorobà nowotworowà jest poddawanych chemioterapii. Termin chemioterapia w szerszym poj ciu oznacza po prostu zastosowanie syntetycznych zwiàzków chemicznych (np. antybiotyków) w leczeniu chorób wywołanych przez drobnoustroje czy paso yty. Chemioterapia to tak e jeden ze sposobów walki z chorobà nowotworowà i w tym właênie znaczeniu obecnie najcz Êciej u ywa si tego terminu. W chemioterapii nowotworów stosowane sà silnie działajàce leki, tzw. cytostatyki, które sà podawane według okreêlonych schematów w tzw. cyklach. Stosuje si chemioterapi zło onà z jednego (monoterapia) lub kilku preparatów (polichemioterapia), a niekiedy łàczy si lek cytostatyczny z innà aktywnà substancjà. Istnieje wiele grup cytostatyków, ka da z nich ma inny mechanizm działania i odpowiada za wystàpienie innych działaƒ gokolwiek niepokojàcego objawu, poniewa przynajmniej niektórym objawom Nale y bezwzgl dnie informowaç lekarza prowadzàcego o wystàpieniu jakie- niepo àdanych i powikłaƒ, dotyczàcych ró nych układów i narzàdów (tzw. toksycznoêç niepo àdanym mo na skutecznie zapobiegaç lub leczyç. Na szcz Êcie wi kszoêç objawów ubocznych chemioterapii jest przejêciowa i po zakoƒczonym leczeniu narzàdowa). W wybranych przypadkach chemioterapia mo e byç jedynà metodà leczenia stopniowo ust puje. choroby nowotworowej. Cz Êciej jednak jest elementem leczenia skojarzonego, na przykład w połàczeniu z radioterapià czy leczeniem chirurgicznym. Na kolejnych stronach tej broszury przedstawiono niektóre z najcz Êciej wyst pujàcych objawów niepo àdanych zwiàzanych z zastosowaniem chemioterapii. 8 9 Chemioterapia

4 Reakcje alergiczne Objawy miejscowe Prawie ka dy lek, jako substancja obca dla organizmu, jest zdolny wywołaç reakcj alergicznà. Tak jak w przypadku stosowania innych leków, tak e podczas leczenia cytostatykami mogà wystàpiç reakcje alergiczne. Reakcje te pojawiajà si najcz Êciej zaraz na samym poczàtku leczenia, z reguły bardzo szybko, zanim jeszcze wystàpià inne objawy niepo àdane, poniewa układ odpornoêciowy broni si w ten sposób przed dostaniem si leku do organizmu. Do objawów, które powinny Ci zaniepokoiç, nale à: zmiany skórne (zaczerwienienie, Êwiàd, pokrzywka), znaczny niepokój, dusznoêç, goràczka, dreszcze, ból głowy, spadek ciênienia t tniczego, bóle w klatce piersiowej oraz bóle kostno-mi Êniowe. Pojawienie si któregokolwiek z powy szych objawów nale y natychmiast zgłosiç personelowi medycznemu. Czasami w trakcie podawania cytostatyku (najcz Êciej drogà do ylnà) mogà wystàpiç miejscowe objawy nietolerancji leku, takie jak ból czy pieczenie wzdłu naczynia krwionoênego, do którego lek jest podawany. JeÊli przypadkowo dojdzie do wynaczynienia, czyli wydostania si leku poza naczynie, mo e pojawiç si groêne powikłanie pod postacià martwicy otaczajàcych tkanek. W przypadku wystàpienia objawów miejscowych bezwzgl dnie trzeba o nich zawiadomiç piel gniark, która podłàczyła kroplówk lub która wykonuje zastrzyk, poniewa tylko szybka reakcja i podanie odpowiednich Êrodków pomo e zmniejszyç niekorzystne skutki reakcji uczuleniowej czy p kni cia naczynia krwionoênego. W przypadku wystàpienia reakcji alergicznych najcz Êciej trzeba natychmiast przerwaç podawanie leku i podaç Êrodki przeciwdziałajàce reakcji uczuleniowej. W wi kszoêci przypadków objawy ust pujà i leczenie mo na kontynuowaç. Zdarzajà si jednak tak e stany, które wymagajà intensywnego leczenia, cz sto w warunkach oddziału intensywnej opieki Reakcje alergiczne medycznej, i mogà prowadziç do wystàpienia wstrzàsu anafilaktycznego (najci szej, uogólnionej reakcji alergicznej), a w skrajnym przypadku nawet do zgonu pacjenta. Sà to zdarzenia bardzo rzadkie, ale nale y wiedzieç, e mogà one wystàpiç Objawy miejscowe

5 Objawy ogólne Objawy ogólne Cytostatyki to bardzo silne leki, ale siła ich działania to cz sto broƒ obosieczna. Skutecznie walczà z komórkami nowotworowymi, przy okazji niszczàc zdrowe, prawidłowo rozwijajàce si komórki organizmu. To cena, jakà płacimy za ich skutecznoêç. W przebiegu leczenia mogà pojawiç si zatem objawy ogólne, zwiàzane z oddziaływaniem cytostatyków na cały organizm i ka dà jego komórk, a tak e z pojawieniem si innych skutków ubocznych terapii. Złe samopoczucie, uczucie zm czenia i osłabienie to tylko niektóre z nich. Choç biologiczne mechanizmy le àce u ich podło a nie do koƒca sà poznane, uwa a si, e znaczàcà rol mogà odgrywaç takie czynniki, jak poziom odczuwanego bólu, niedokrwistoêç, niedobory ywieniowe, nudnoêci i wymioty, stres emocjonalny, depresja, brak wysiłku fi zycznego, zaburzenia snu czy inne współistniejàce choroby. Objawy te, uznawane przez wielu pacjentów za bardzo dokuczliwe, nie zawsze sà wyraênie zauwa alne dla otoczenia. Czasami nawet sam pacjent nie zgłasza ich swojemu lekarzowi i lekcewa y ich wpływ na codzienne funkcjonowanie, zapominajàc o tym, e wiele z tych objawów mo na skutecznie leczyç poprzez wpływ na czynniki je wywołujàce. I tak np. udowodniono, e umiarkowany wysiłek fi zyczny czy zastosowanie leków wspomagajàcych Warto przy okazji wspomnieç, e ogromny wpływ na nasze ogólne samopoczucie wywiera sfera psychiczna i nasz indywidualnie wypracowany sposób radzenia sobie w sytuacjach stresowych, do których niewàtpliwie nale y choroba nowotworowa. Ju dawno dowiedziono, e emocje, zwłaszcza te negatywne, silnie oddziałujà na organizm człowieka i mogà w znacznym stopniu wpływaç na przebieg choroby i skutecznoêç leczenia. To naturalne, e odczuwasz silne emocje (l k, złoêç, bunt) w tym jak e trudnym okresie walki z chorobà, ale musisz nauczyç si sobie z nimi radziç i nie tłumiç ich w sobie. Ka dy sposób, by pozwoliç im wydostaç si na zewnàtrz, b dzie dobry: rozmowa z przyjacielem, a nawet zupełnie obcà osobà mo e przynieêç ulg. Dobra ksià ka i muzyka, spacer, kontakt z przyrodà pozwolà na chwil oderwaç myêli od trudnej rzeczywistoêci. A przede wszystkim myêl pozytywnie i pami taj, e rak to nie wyrok. Na wszystkich oddziałach onkologicznych jest mo liwe skontaktowanie si z psychologiem. Nie zawsze osoba taka zatrudniona jest w samym szpitalu czy przychodni, ale zawsze lekarz lub piel gniarka udzieli informacji, jak trafi ç na konsultacj, spotkanie czy nawet terapi. Bardzo dobrym pomysłem na radzenie sobie z chorobà jest nawiàzanie kontaktu ze stowarzyszeniem zrzeszajàcym chorych na nowotwór. Sà to organizacje pacjentów chorych na jeden rodzaj schorzenia lub w ogóle chorych na jakiê nowotwór. hematopoez, czyli proces tworzenia krwinek czerwonych sà bardzo skuteczne w walce z uczuciem zm czenia i osłabienia u pacjentów cierpiàcych na chorob nowotworowà. W proces leczenia powinni byç zaanga owani równie członkowie rodziny, inne bliskie osoby czy opiekunowie Objawy ogólne

6 Zmiany zapalne w jamie ustnej Jama ustna pod wzgl dem anatomicznym to pierwszy odcinek przewodu pokarmowego. Wn trze jamy ustnej pokryte jest błonà Êluzowà, która jest bardzo wra liwa na działanie cytostatyków i dlatego właênie tam cz sto rozwijajà si zmiany zwiàzane z ich podaniem. Sà to najcz Êciej bolesne zmiany zapalne w postaci zaczerwienienia, obrz ku oraz nad erek Zmiany zapalne w jamie ustnej czasami sà po chemioterapii tak bardzo nasilone, e wymagajà zastosowania leczenia, w tym równie leków przeciwbólowych, niekiedy nawet silnie działajàcych. Ogromne znaczenie majà jednak działania profi laktyczne, majàce na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju zmian zapalnych lub złagodzenie ich nasilenia. Zmiany zapalne w jamie ustnej (powierzchniowe uszkodzenie błony Êluzowej) i owrzodzeƒ z tendencjà do krwawienia. Post powanie profi laktyczne lub łagodzàce zmiany zapalne w jamie ustnej: Zmiany zapalne sà cz sto bardzo nasilone i znacznie utrudniajà utrzymanie właêciwej właêciwa higiena jamy ustnej myj z by kilka razy dziennie, delikatnymi higieny jamy ustnej (mycie z bów sprawia du y ból), jak i spo ywanie pokarmów, a nawet ruchami, u ywaj szczoteczki do z bów z mi kkim włosiem, cz sto jà wyparzaj mówienie. U pacjentów z odpornoêcià obni onà wskutek zmniejszenia liczby białych i zmieniaj co kilka tygodni krwinek mo e dojêç do rozwoju powa nych infekcji bakteryjnych i grzybiczych nie tylko unikanie kwaênych, pikantnych i goràcych pokarmów, które mogà podra niç błon Êluzowà jamy ustnej w obr bie jamy ustnej, ale tak e gardła i przełyku. Przed włàczeniem chemioterapii lekarz zaprzestanie palenia i picia alkoholu powinien oceniç stan jamy ustnej pacjenta i zebraç dokładny wywiad w celu identyfi kacji właêciwie skomponowana dieta (białko, witaminy, płyny) czynników ryzyka, zwi kszajàcych prawdopodobieƒstwo rozwoju zmian zapalnych w jamie u ywanie balsamów do ust, płukanie jamy ustnej płynami o działaniu ustnej w przebiegu chemioterapii. Przed rozpocz ciem chemioterapii konieczne mo e byç łagodzàcym i leczniczym pilne leczenie stomatologiczne. czasami ulg przynosi ssanie kostek lodu lub zamro onych kostek ananasa czy zamro onego soku owocowego Do czynników ryzyka zmian zapalnych w jamie ustnej nale y m. in.: współwyst powanie innych chorób jamy ustnej, w tym zaniedbane, Niekiedy konieczne jest stosowanie nie tylko powszechnie dost pnych Êrodków łagodzàcych nieleczone z by dolegliwoêci, jak szałwia, rumianek, tantum verde czy boraks z glicerynà, ale tak e leczàcych êle dopasowana proteza infekcj wywołanà przez bakterie lub grzyby. O tym, czy konieczne jest wprowadzenie do leczenia zaburzenia od ywiania palenie tytoniu antybiotyku przeciwbakteryjnego czy leku przeciwgrzybiczego zawsze decyduje lekarz. Ale eby nadu ywanie alkoholu mógł to zrobiç, pacjent powinien bezwzgl dnie powiedzieç o niepokojàcych objawach Zmiany zapalne w jamie ustnej

7 NudnoÊci i wymioty NudnoÊci i wymioty Cz sto spotykane i bardzo dokuczliwe w czasie i po chemioterapii sà nudnoêci i wymioty. Poczàtek, czas trwania i ich nasilenie zale à od rodzaju cytostatyku, drogi i cz stotliwoêci jego podania. Objawy te mogà pojawiç si ju w trakcie podawania leku, bezpoêrednio po lub nawet przez kilka dni po leczeniu. Równie tutaj wa nà rol odgrywa sfera emocjonalna i nastawienie psychiczne pacjenta, czasami bowiem mogà wystàpiç tzw. wymioty Istniejà proste sposoby, których znajomoêç mo e okazaç si niezwykle pomocna w łagodzeniu objawów, nale à do nich: wyprzedzajàce, czyli takie, które pojawiajà si jeszcze przed podaniem leku wskutek unikanie smaków i zapachów oraz innych bodêców mogàcych nasiliç nudnoêci zadziałania innych bodêców natury zmysłowo-emocjonalnej, takich jak widok gabinetu i odruchy wymiotne ka dy chory stopniowo sam wypracowuje sobie własny zabiegowego czy zapach szpitala. W celu zmniejszenia nasilenia tych nieprzyjemnych sposób tolerowania chemioterapii i wie, jakie okolicznoêci nasilajà niekorzystne dolegliwoêci stosuje si leki przeciwwymiotne. Zwykle podaje si je przed rozpocz ciem objawy wlewu lub przed wstrzykni ciem cytostatyku. Leki mo na podawaç wówczas do ylnie, ale zmiana nawyków ywieniowych: cz ste spo ywanie małych porcji pokarmów o temperaturze pokojowej lub wr cz tak e doustnie jako tabletki albo liofi lizat, lub doodbytniczo w postaci czopków. chłodnych unikanie potraw ci kostrawnych, pikantnych, wzdymajàcych picie małymi łykami chłodnych napojów, najlepiej niegazowanej wody mineralnej lub soków owocowych, z wyłàczeniem soku z grejpfrutów, podjadanie przecierów lub musów owocowych spo ywanie pokarmów w pozycji siedzàcej lub półsiedzàcej techniki relaksacyjne inne domowe sposoby, np. ssanie landrynek lub korzenia imbiru, picie wywaru z imbiru lub soku z kiszonej kapusty NudnoÊci i wymioty

8 Zaparcie i biegunka Innymi powikłaniami chemioterapii, równie dotyczàcymi przewodu pokarmowego, sà zaburzenia rytmu wypró nieƒ, przebiegajàce pod postacià zaparcia lub biegunki. W przypadku ich wystàpienia pomocna mo e byç modyfi kacja diety, czyli spo ywanie produktów lekkostrawnych, cz sto, ale w mniejszych iloêciach oraz wypijanie wi kszej iloêci płynów. Wskazany jest równie umiarkowany wysiłek fi zyczny. W przypadku zaparç czasem konieczne jest podanie Êrodków zmi kczajàcych stolec i przeczyszczajàcych. Skutkiem przewlekłych zaparç mo e byç ujawnienie si przykrej dolegliwoêci w postaci hemoroidów. Niekiedy wià e si to z wystàpieniem krwawienia przy wypró nieniu. Bezwzgl dnie nale y zgłosiç si wówczas do lekarza, który prostà metodà (oglàdanie i badanie palcem przez odbyt) sprawdzi, czy sà to tylko hemoroidy, czy te sytuacja wymagajàca dalszych badaƒ i wykluczenia powa nej choroby jelita grubego. Nale y pami taç, e ka dy przypadek nasilonej biegunki, trwajàcej dłu ej ni dob i nieust pujàcej po podaniu leków zapierajàcych, zagra a powa nym odwodnieniem i wystàpieniem groênych w skutkach zaburzeƒ elektrolitowych. W takim przypadku trzeba koniecznie bezzwłocznie skontaktowaç si z lekarzem prowadzàcym. Po opanowaniu biegunki powrót do normalnej diety powinien odbywaç si powoli, poprzez stopniowe jej rozszerzanie. Biegunka, zwłaszcza nasilona, mo e prowadziç do odwodnienia i zaburzeƒ elektrolitowych, wymagajàcych hospitalizacji. Towarzyszyç jej mogà: kurczowe bóle brzucha, osłabienie i zawroty głowy. W przypadku wystàpienia biegunki pomocne mo e byç unikanie nadmiaru Zaparcie i biegunka błonnika i tłuszczu w diecie, eliminacja substancji dra niàcych (ostrych przypraw, alkoholu, nikotyny), zwi kszone spo ycie klarownych płynów lub stosowanie kupowanych w aptece preparatów z dodatkiem elektrolitów. Czasami konieczne jest podanie leków zapierajàcych, które nale y stosowaç ÊciÊle według wskazaƒ lekarza Zaparcie i biegunka

9 Krew i układ krwiotwórczy Szpik kostny jest głównym êródłem najwa niejszych komórek krwi: krwinek białych (leukocytów, a wêród nich najliczniej wyst pujàcych tzw. granulocytów oboj tnochłonnych neutrocytów), krwinek czerwonych (erytrocytów) i płytek krwi (trombocytów). Procesy rozmna ania si tych komórek cechujà si niezwykłà intensywnoêcià, a przez to szpik kostny jest bardzo wra liwy na działanie cytostatyków. Dlatego te w czasie chemioterapii bardzo cz sto dochodzi do uszkodzenia szpiku kostnego (tzw. mielosupresji), a w konsekwencji do zahamowania produkcji wszystkich rodzajów krwinek i wystàpienia ci kich powikłaƒ. Objawy niedokrwistoêci: uczucie osłabienia i zm czenia sennoêç, apatia dusznoêç bóle w klatce piersiowej bóle i zawroty głowy kołatanie i przyêpieszona czynnoêç serca bladoêç powłok skórnych szumy w uszach mroczki przed oczami skłonnoêç do omdleƒ Pojawienie si któregokolwiek z objawów niedokrwistoêci wymaga pilnego kontaktu z lekarzem prowadzàcym i wykonania podstawowego badania krwi, jakim jest morfologia. Krew i układ krwiotwórczy NiedokrwistoÊç Innym powikłaniem chemioterapii bezpoêrednio zwiàzanym z uszkodzeniem szpiku kostnego jest obni enie liczby krwinek czerwonych i hemoglobiny (barwnika odpowiedzialnego za transport tlenu do wszystkich komórek organizmu), co prowadzi do rozwoju niedokrwistoêci. NiedokrwistoÊç, obok neutropenii, jest jednym z najcz stszych powikłaƒ chemioterapii, a jej objawy mogà byç bardzo dokuczliwe dla pacjenta. Czasami, przy znacznym niedoborze krwinek czerwonych, mo e zachodziç koniecznoêç wykonania transfuzji, czyli przetoczenia gotowego koncentratu krwinek czerwonych. Istniejà równie leki, które stymulujà proces powstawania krwinek czerwonych w szpiku kostnym. Proces ten nosi nazw erytropoezy, a czynnikiem odpowiedzialnym za jego prawidłowy przebieg jest erytropoetyna. Dzi ki osiàgni ciom współczesnej medycyny erytropoetyna jest ju dost pna w formie leku i mo e byç z dobrym skutkiem stosowana u pacjentów z niedokrwistoêcià ró nego pochodzenia. Niekiedy mo e tak e byç stosowana u chorych na nowotwory i poddawanych chemioterapii. O zastosowaniu erytropoetyny decyduje zawsze onkolog prowadzàcy chemioterapi po wykonaniu niezb dnych badaƒ Krew i układ krwiotwórczy

10 Krew i układ krwiotwórczy Trombocytopenia MałopłytkowoÊç, czyli zmniejszenie liczby krwinek płytkowych (tzw. płytek krwi, trombocytów) Bardzo wa ne sà równie wszelkie działania profi laktyczne, które majà na celu zapobieganie pojawieniu si groênych i trudnych do opanowania krwawieƒ. jest jeszcze jednym cz stym powikłaniem chemioterapii. W organizmie człowieka płytki krwi odpowiadajà przede wszystkim za prawidłowe procesy krzepni cia. Nale y do nich m.in.: Zmniejszenie liczby płytek mo e prowadziç do wystàpienia krwawienia z nosa, dziàseł, u ywanie szczoteczki do z bów o mi kkim włosiu przewodu pokarmowego (fusowate wymioty i smoliste stolce), dróg rodnych, układu ostro ne wydmuchiwanie nosa moczowego (krew w moczu). Mo e tak e pojawiç si krwawienie do innych narzàdów uwa ne operowanie ostrymi przedmiotami zabezpieczenie wszystkich ostrych kantów i kraw dzi w najbli szym otoczeniu, wewn trznych, co mo e mieç czasami bardzo gwałtowny przebieg i zagra aç yciu by zapobiec przypadkowemu urazowi chorego, np. w przypadku krwawienia do mózgu, którego objawy alarmujàce to nagły, o ile to mo liwe, zaprzestanie stosowania innych leków zmniejszajàcych silny ból głowy z towarzyszàcymi wymiotami, utrata przytomnoêci, zaburzenie równowagi. krzepliwoêç krwi, np. popularnej aspiryny; jeêli z jakiegoê powodu leki obni ajàce Na skórze i błonach Êluzowych bardzo łatwo powstajà siniaki i wybroczyny. krzepliwoêç stosowane sà stale, koniecznie trzeba powiedzieç o tym onkologowi planujàcemu i nadzorujàcemu chemioterapi mo liwe, e b dzie konieczne JeÊli zauwa ysz u siebie któryê z wymienionych objawów małopłytkowoêci, cz stsze kontrolowanie wskaêników krzepni cia lub zmiana sposobu dawkowania poinformuj o tym swojego lekarza. Zaleci on odpowiednie leki, a czasami tych leków konieczne mo e byç przetoczenie gotowego koncentratu krwinek płytkowych. JeÊli chemioterapia prowadzona jest w trybie ambulatoryjnym, a w nocy lub w dzieƒ Êwiàteczny nie ma mo liwoêci porozumienia si z personelem oêrodka onkologicznego, nale y bezwzgl dnie zgłosiç si do najbli szego szpitala, aby uzyskaç pomoc doraênie. W przypadku wystàpienia trombocytopenii lekarz po wykonaniu podstawowych badaƒ b dzie mógł oceniç stopieƒ zagro enia i zdecydowaç o rozpocz ciu odpowiedniego leczenia objawowego Krew i układ krwiotwórczy

11 Krew i układ krwiotwórczy Neutropenia Białe krwinki, a zwłaszcza najliczniejsze z nich neutrocyty, to główny or organizmu w walce unikanie du ych skupisk ludzkich i kontaktu z osobami chorymi z zaka eniami. Dzi ki badaniu krwi lekarz mo e w łatwy sposób okreêliç liczb białych dbanie o właêciwie skomponowanà i zbilansowanà diet uwzgl dniajàcà krwinek. Prawidłowe wartoêci to /ml. Obni enie liczby neutrocytów we krwi to wszystkie grupy produktów, w tym warzywa i owoce oraz witaminy i mikroelementy tzw. neutropenia, która nale y do najcz stszych i najbardziej niebezpiecznych powikłaƒ unikanie nadmiernego przem czenia i stresu chemioterapii. Ka da sytuacja, w której dochodzi do zmniejszenia liczby krà àcych wskazany jest umiarkowany wysiłek fi zyczny spacery, uprawianie niezbyt neutrocytów, b dzie zwi kszaç podatnoêç na ró ne infekcje. Bezbronny organizm staje si forsownych sportów łatwym celem dla niezliczonej iloêci drobnoustrojów znajdujàcych si w otoczeniu przede unikanie papierosów i alkoholu wszystkim bakterii i grzybów. Zdrowy organizm radzi sobie z nimi bez wi kszego problemu, a jeêli nawet dojdzie do rozwoju choroby, cz sto ma ona łagodny przebieg. U osób Stwierdzenie neutropenii w badaniu krwi wykonanym bezpoêrednio przed planowanym z obni onà odpornoêcià, w tym tak e wskutek chemioterapii, nawet najbardziej błaha kolejnym kursem chemioterapii najcz Êciej powoduje koniecznoêç odroczenia terminu infekcja mo e okazaç si bardzo groêna w skutkach. Konsekwencjà neutropenii mo e byç chemioterapii. Cz sto zapada decyzja o podaniu tzw. czynnika wzrostu neutrofi lów, tak e opóênienie lub niepodanie pełnej dawki chemioterapii w zaplanowanym czasie. który przyspieszy powrót prawidłowej liczby komórek krwi. Chorzy, u których stwierdzono niedobór neutrocytów w czasie chemioterapii, po kolejnym kursie mogà otrzymaç czynnik Niezmiernie wa ne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad: wzrostu neutrofi lów zapobiegajàcy temu powikłaniu. Decyzj o takim post powaniu zawsze utrzymanie wysokiego poziomu higieny osobistej (cz ste mycie ràk przed podejmuje onkolog planujàcy chemioterapi i to on wybiera odpowiedni rodzaj i dawk jedzeniem, bezwzgl dnie po wyjêciu z toalety) i otoczenia (sprzàtanie) leku. Istniejà leki cytostatyczne, o których wiadomo, e podawane same lub w połàczeniu unikanie skaleczeƒ i najdrobniejszych nawet zranieƒ, ostro ne obchodzenie si z innymi chemioterapeutykami bardzo cz sto powodujà drastyczne obni enie liczby białych z ostrymi przedmiotami, jak no yczki, no e czy igły; w razie uszkodzenia krwinek. Zdarza si, e nawet po pierwszym podaniu takiego kursu chemioterapii chory powierzchni skóry nale y umyç to miejsce ciepłà wodà i mydłem oraz zastosowaç Êrodek odka ajàcy otrzymuje czynnik wzrostu neutrofi lów przyspieszajàcy odrodzenie si białych krwinek, aby korzystanie z r kawic ochronnych podczas prac domowych zmniejszyç neutropeni lub zapobiec wystàpieniu tak zwanej goràczki neutropenicznej Krew i układ krwiotwórczy

12 Âwiàd skóry Wysypka i Êwiàd skóry to cz ste niepo àdane objawy zwiàzane z chemioterapià. Âwiàd mo e byç nierzadko bardzo dokuczliwy i prowadziç do uszkodzenia naskórka wskutek Goràczka neutropeniczna W przebiegu neutropenii mo e dojêç do wystàpienia tzw. goràczki neutropenicznej. Jest to bardzo groêny objaw, choç nie zawsze udaje si ustaliç, co le y u jego podło a. W ka dym przypadku pojawienia si goràczki powy ej 38 C u chorego przyjmujàcego chemioterapi nale y pilnie skontaktowaç si z lekarzem prowadzàcym. intensywnego drapania i zaburzaç nocny wypoczynek. Celem ustalenia przyczyny i oceny nasilenia Êwiàdu bierze si pod uwag równie inne czynniki, takie jak choroby współistniejàce, pobierane leki, stosowane kosmetyki i nawyki higieniczne oraz stan od ywienia i nawodnienia pacjenta. Zapobieganie temu dokuczliwemu objawowi polega na unikaniu stosowania perfumowanych kosmetyków (kremów, pudrów, balsamów itp.) i u ywaniu zamiast nich preparatów hipoalergicznych, czyli nie uczulajàcych. Nale y dbaç o właêciwe nawil enie powietrza i utrzymywanie nieco ni szej ni zwykle temperatury w pomieszczeniach, w których przebywa chory. Czasem konieczne mo e byç miejscowe Krew i układ krwiotwórczy stosowanie Êrodków działajàcych łagodnie znieczulajàco i emolientów. W szczególnych DziÊ ju na szcz Êcie takim chorym mo na skutecznie pomagaç. Dost pne sà bowiem przypadkach konieczne bywa podawanie choremu leków zmniejszajàcych dolegliwoêci. zarówno odpowiednie antybiotyki, jak i wspomniane ju czynniki wzrostu neutrofi lów, które przyspieszajà odnow szpiku kostnego i stymulujà produkcj neutrocytów. Dzi ki ich stosowaniu skraca si czas trwania ci kiej neutropenii i towarzyszàcej jej infekcji przebiegajàcej z goràczkà. Zapobieganie neutropenii, a tak e leczenie neutropenii pozwala zachowaç właêciwy rytm chemioterapii, czyli utrzymaç stałe przerwy pomi dzy kolejnymi kursami, co ma korzystny wpływ na efekt leczenia przeciwnowotworowego Âwiàd skóry

13 Zaburzenia płodnoêci U kobiet leczenie cytostatykami prowadziç mo e do wystàpienia zaburzeƒ cyklu miesiàczkowego i niepłodnoêci (trwałej lub przejêciowej), gdy leki te wpływajà toksycznie na jajniki. Czasami dojêç mo e do zatrzymania si miesiàczki. Mimo wszystko istnieje jednak pewne ryzyko zajêcia w cià w trakcie leczenia cytostatykami. Niektóre z leków cytostatycznych stosowanych w chemioterapii nowotworów mogà prowadziç do niepłodnoêci u m czyzn (czasowej lub trwałej). Jest to spowodowane toksycznym wpływem cytostatyków na proces produkcji plemników. Czasami (zwłaszcza na poczàtku terapii) płodnoêç mo e byç jeszcze zachowana. Istnieje wówczas ryzyko zapłodnienia partnerki, uszkodzenia płodu i urodzenia dziecka z wadami rozwojowymi. Cytostatyki mogà uszkadzaç płód i prowadziç do powstania wad rozwojowych, dlatego nale y w czasie ich przyjmowania, a tak e jeszcze przez jakiê czas po zakoƒczeniu chemioterapii, stosowaç skuteczne Êrodki antykoncepcyjne. Niektóre kobiety, nawet bardzo młode, podczas chemioterapii mogà doêwiadczaç objawów charakterystycznych dla okresu przekwitania, czyli menopauzy. Jest to zwiàzane M czyêni poddani chemioterapii nie powinni planowaç prokreacji w czasie leczenia, jak i bezpoêrednio po jego zakoƒczeniu. Mo na rozwa yç oddanie nasienia do tzw. banku nasienia jeszcze przed rozpocz ciem leczenia, co umo liwia prokreacj w póêniejszym czasie, nawet wówczas, jeêli wskutek leczenia cytostatykami m czyzna staje si bezpłodny. z zaburzeniami hormonalnymi spowodowanymi uszkodzeniem jajników głównego êródła hormonów płciowych u kobiety. Do objawów tych, oprócz nieregularnych miesiàczek, nale à uderzenia goràca oraz nadmierna suchoêç skóry i błon Êluzowych. Mo na i warto poprosiç wówczas lekarza o przepisanie Êrodków łagodzàcych te nieprzyjemne dolegliwoêci. Zaburzenia płodnoêci Nale y pami taç, e chore na raka piersi, jajnika czy macicy nie powinny bez porozumienia z onkologiem przyjmowaç w takiej sytuacji leków hormonalnych Zaburzenia płodnoêci

14 Wypadanie włosów Skóra i jej przydatki, czyli włosy, paznokcie to tkanka zbudowana z komórek ulegajàcych intensywnym podziałom, które charakteryzujà si du à wra liwoêcià na toksyczne działanie cytostatyków. Do najcz stszych powikłaƒ chemioterapii nale y wypadanie włosów, cz sto prowadzàce do wyłysienia. Niektóre cytostatyki powodujà jedynie osłabienie i przerzedzenie włosów. Proces ten dotyczy nie tylko włosów na skórze głowy, ale tak e innych rejonów ciała: rz s, włosów łuku brwiowego czy włosów łonowych. W trakcie samego leczenia warto szczególnie dbaç o skór głowy i włosy: u ywaç łagodnych szamponów i mi kkich szczotek unikaç silnie działajàcych zabiegów fryzjerskich (ondulacja, farbowanie, prostowanie) suszyç włosy w naturalny sposób lub za pomocà suszarki, ale nieco chłodniejszym strumieniem powietrza Wypadanie włosów Na głow mo na zakładaç ró ne twarzowe apaszki, chustki, opaski albo turbany. Czasem Jest to te objaw, który przez pacjentów, a zwłaszcza kobiety, postrzegany jest jako najbardziej warto te skorzystaç z fachowej pomocy kosmetyczki, która doradzi nam, jak korzystnie si dokuczliwy, przede wszystkim ze wzgl dów estetycznych. Włosy sà przecie uznawane za umalowaç i zamaskowaç w ten sposób brak rz s lub brwi. Po zakoƒczonym leczeniu, i tylko nieodzowny atrybut kobiecoêci, a fakt ich utraty jest du ym wyzwaniem dla kobiety chorujàcej po konsultacji z lekarzem, mo na rozwa yç zastosowanie preparatów witaminowych, które na nowotwór. Na szcz Êcie jest to objaw całkowicie odwracalny, po zakoƒczonym leczeniu korzystnie wpłynà na proces odrastania włosów. włosy odrastajà, cz sto nawet bujniejsze i silniejsze ni przed leczeniem. Wypadanie włosów mo e byç poprzedzone nieprzyjemnymi objawami w postaci mrowienia Niestety, nie istnieje adna skuteczna metoda zapobiegania wystàpieniu tego jak e przykrego i bolesnoêci skóry głowy, a sama skóra mo e si łatwiej przesuszaç i sw dzieç. Warto wtedy dla wi kszoêci pacjentów objawu. Warto jednak przygotowaç si do tego, pami tajàc, e zaopatrzyç si w łagodnie działajàce Êrodki przeciwbólowe, a do miejscowej piel gnacji dyskomfort jest tylko czasowy. Jeszcze przed rozpocz ciem leczenia mo na zaopatrzyç stosowaç kremy i balsamy nawil ajàce. si w peruk, która podlega refundacji przez NFZ. Peruk takà mo na nawet wykonaç z własnych włosów, zwłaszcza e ich obci cie przed leczeniem jest jak najbardziej godne polecenia z wielu wzgl dów: ułatwia to ich póêniejszà piel gnacj, a tak e pozwala stopniowo przyzwyczaiç si osobie chorej i jej najbli szemu otoczeniu do nowego wizerunku Wypadanie włosów

15 Zespół r ka-stopa Niektóre z cytostatyków mogà powodowaç wystàpienie objawu o dziwnie brzmiàcej nazwie Znacznie nasilone objawy zespołu r ka-stopa mogà byç czasem powodem przerwania r ka-stopa. Jego cechà charakterystycznà jest pojawienie si zmian rumieniowych cyklu chemioterapii. W przypadku mniej nasilonych zmian skórnych mo na spróbowaç i obrz ku na dłoni i podeszwowej powierzchni stopy, a czasem tak e pod pachami, metod przyspieszajàcych ich gojenie i zmniejszajàcych dyskomfort zwiàzany z nadmiernà w okolicy pachwin i krocza oraz w fałdach skórnych pod piersiami. Powy szym objawom suchoêcià, np. podawanie preparatów witaminy B6 czy stosowanie emolientów, czyli mo e towarzyszyç suchoêç skóry i uczucie mrowienia, a nawet bólu. W ci szej postaci na Êrodków nawil ajàcych, natłuszczajàcych i zmi kczajàcych skór. skórze mo e dojêç do rozwoju p cherzy lub p kni ç, które z kolei mogà staç si wrotami zaka enia. W łagodzeniu objawów zespołu r ka-stopa, a tak e w jego profilaktyce pomocne mogà okazaç si poni sze wskazówki. W miar mo liwoêci nale y unikaç: czynnoêci i sytuacji, w których dochodzi do nadmiernego obcià ania niektórych szczególnie nara onych na wystàpienie zmian okolic ciała (uprawianie joggingu, praca w ogródku, krzy owanie nóg, opieranie si na łokciach, zmywanie w ciepłej wodzie, nadmierna aktywnoêç dłoni szydełkowanie, robienie na drutach, pisanie na klawiaturze, gra na pianinie) zakładania zbyt ciasnego obuwia i obcisłych, dra niàcych rzeczy spo ywania goràcych posiłków i napojów, goràcej kàpieli lub prysznica w przypadku przyjmowania do ylnie leku, który mo e spowodowaç zespół r ka-stopa pomaga czasem trzymanie w dłoniach w czasie trwania wlewu cytostatyku chłodnego przedmiotu (zamro ony wkład do turystycznej lodówki zawini ty w mi kkà tkanin ) czy opieranie stóp o taki przedmiot Zespół r ka-stopa Zespół r ka-stopa sytuacji, w których dochodzi do rozszerzenia naczyƒ krwionoênych: opalania si,

16 Obwodowa neuropatia Pod tym poj ciem kryje si inne mo liwe powikłanie chemioterapii, przebiegajàce pod postacià dr twienia, mrowienia lub piekàcego bólu palców ràk i stóp. JeÊli chemioterapia jest kontynuowana, objawy te mogà ulec nasileniu, a dodatkowo mogà wystàpiç zaburzenia czucia, wibracji i temperatury oraz osłabienie siły mi Êniowej i zniesienie odruchów neurologicznych. W zaawansowanym stadium mogà pojawiç si zaburzenia chodu i równowagi, trudnoêci z wykonywaniem precyzyjnych ruchów, niezgrabnoêç, omdlenia i upadki. Niektóre stany i choroby współistniejàce lub przebyte mogà zwi kszaç ryzyko wystàpienia objawów neuropatii obwodowej, np. cukrzyca, zaka enie wirusem HIV, niedobory witamin, alkoholizm, stosowanie innych leków działajàcych toksycznie na układ nerwowy. JeÊli ju pojawià si objawy neuropatii obwodowej, nale y pami taç o pewnych prostych zasadach post powania w yciu codziennym. Zadbaç nale y o: zachowanie szczególnej ostro noêci w kontakcie z goràcymi, bardzo zimnymi lub ostrymi przedmiotami zainstalowanie odpowiedniego oêwietlenia oraz por czy ostro ne chodzenie zachowanie uwa nej kontroli wzrokowej przy wykonywaniu ró nych czynnoêci, zwłaszcza podczas chwytania przedmiotów (zmysł dotyku mo e byç zaburzony) obicie lub zabezpieczenie ostrych kantów mebli i sprz tów domowych u ywanie r kawic ochronnych podczas wykonywania prac domowych noszenie wygodnego, stabilnego obuwia na płaskim obcasie Obwodowa neuropatia W przypadku nasilonych objawów polineuropatii obwodowej konieczne bywa stosowanie odpowiednich leków pomagajàcych w regeneracji nerwów. O wszelkich niepokojàcych objawach trzeba niezwłocznie poinformowaç swojego onkologa, aby w razie potrzeby mógł zmieniç dawk podawanego leku, zwi kszyç odst py mi dzy kolejnymi kursami chemioterapii lub rozpoczàç leczenie wspomagajàce Obwodowa neuropatia

17 Nadwra liwoêç na Êwiatło słoneczne Podsumowanie Nadwra liwoêç na Êwiatło słoneczne Niektóre cytostatyki mogà spowodowaç wi kszà wra liwoêç skóry na promienie Celem niniejszego opracowania było przedstawienie mo liwych powikłaƒ słoneczne, dlatego niezmiernie wa ne jest unikanie zbyt długiego przebywania na chemioterapii i sposobów radzenia sobie z nimi przy pomocy leków lub innych słoƒcu i stosowanie preparatów ochronnych z wysokimi fi ltrami. Nie mo na zapominaç niefarmakologicznych metod post powania. Musisz jednak pami taç, e wszelkie o skórze głowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy wypadajà włosy. Warto korzystaç z ró nych działania powinny byç zawsze dobrane indywidualnie dla Ciebie, odpowiadaç nakryç głowy. Twoim oczekiwaniom i potrzebom. W zło onym, wieloetapowym procesie leczenia ka dego pacjenta z chorobà nowotworowà niezwykle istotne jest nawiàzanie dobrej relacji lekarz-pacjent, co gwarantuje owocnà współprac w trudnej walce z chorobà i osiàgni cie zamierzonego celu: pokonanie nowotworu. Elementem dobrej współpracy jest edukacja pacjenta dotyczàca zasad leczenia przeciwnowotworowego i wystàpienia jego mo liwych powikłaƒ. Dzi ki temu b dàc Êwiadomy zagro eƒ zachowasz czujnoêç i w por zwrócisz si o fachowà pomoc

18 Słowniczek Chemioterapia jedna z metod leczenia choroby nowotworowej; polega na podawaniu silnie działajàcych leków cytostatyków, zwykle w czasie jednego kursu/ cyklu chemioterapii stosuje si kilka ró nych cytostatyków; chemioterapia mo e byç jedynà metodà leczenia choroby nowotworowej lub byç uzupełnieniem radioterapii i leczenia chirurgicznego Cytostatyki naturalne lub syntetyczne leki, które działajà toksycznie na komórki nowotworowe (niszczà je całkowicie lub hamujà ich namna anie) i sà stosowane w chemioterapii chorób nowotworowych Emolienty Êrodki nawil ajàce, natłuszczajàce i zmi kczajàce skór, najcz Êciej stosowane w chorobach skóry przebiegajàcych z jej nadmiernà suchoêcià Erytrocyt krwinka czerwona, jeden z podstawowych składników krwi, jego główna funkcja polega na transportowaniu tlenu i dwutlenku w gla Erytropoetyna hormon, którego głównà funkcjà jest stymulacja procesu erytropoezy w szpiku kostnym Erytropoeza produkcja erytrocytów w szpiku kostnym Goràczka neutropeniczna goràczka, która pojawia si w przebiegu neutropenii, zwiàzana jest najcz Êciej z rozwijajàcym si zaka eniem Hemoglobina czerwony barwnik krwi, składnik erytrocytu, odpowiada za transport tlenu i dwutlenku w gla do i z komórek Hematopoeza krwiotworzenie, proces wytwarzania komórek krwi zachodzàcy przede wszystkim w szpiku kostnym Leukocyt krwinka biała, jeden z podstawowych składników krwi; odpowiada za odpornoêç organizmu (ochrona przed zaka eniami); leukocyty dzielà si na limfocyty, monocyty, neutrocyty, bazocyty i eozynocyty MałopłytkowoÊç zmniejszenie liczby trombocytów (płytek krwi) we krwi Neuropatia obwodowa choroba nerwów obwodowych (unerwiajàcych przede wszystkim koƒczyny górne i dolne); najcz Êciej zwiàzana z uszkodzeniem lub procesem zapalnym; przebiega z objawami bólu, dr twienia, mrowienia, uczucia palenia i osłabienia koƒczyn Neutrocyt neutrofi l, granulocyt oboj tnochłonny, składnik krwi i element układu odpornoêciowego; nale y do leukocytów; jego podstawowa funkcja to ochrona przed zaka eniem bakteryjnym Neutropenia zmniejszenie liczby neutrocytów we krwi; mo e prowadziç do rozwoju ci kich zaka eƒ bakteryjnych 38 39

19

20 SPONSOR PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA

NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA NOWOTWÓR PROSTATY PORADNIK PACJENTA KAMPANIA EDUKACYJNA NA TEMAT RAKA PROSTATY ORGANIZATOR PARTNERZY HONOROWI PARTNER Mit choroby jest czasem gorszy od samej choroby Susan Sontag (1933 2004) 2 PORADNIK

Bardziej szczegółowo

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging EKSPERT ISSN 1895-3654 maj/czerwiec/2008 (nr 14) Dossier: Hormony rzàdzà kobietà

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w CHEMIOTERAPIA P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI Opracowanie tekstu Piotr Czajka; na podstawie: Chemioterapia informator w języku angielskim Konsultacja naukowa dr n. med.

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci 5 Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska Zespó polimetaboliczny (zespó X) i cukrzyca typu 2 Pod o em zespo u polimetabolicznego jest opornoêç

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Poradnik dla osób zakażonych HCV W medycynie niewiele jest śmiechu, ale za to w śmiechu jest wiele medycyny. Josh Billings SPIS TREŚCI WITAMY W PROGRAMIE...

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y ALERGIA...7,

ARTYKU Y ALERGIA...7, Bran a 601 709 818 NR 39 - JESIE 2011 PR MARKETING ARTYKU Y ALERGIA ALERGIA...7,...7, 11 11 LEPIEJ LEPIEJ S YSZEå S YSZEå...8...8 APLERENON APLERENON AA NADCIÂNIENIE... NADCIÂNIENIE......12,...12, 21 21

Bardziej szczegółowo

Post powanie wspomagajàce w onkologii

Post powanie wspomagajàce w onkologii Redakcja: Maria Podolak-Dawidziak Zespó autorski: Maria Podolak-Dawidziak, Emilia Filipczyk-Cisar, Andrzej Kiejna, Marek Kie biƒski, Maciej Krzakowski, Andrzej Kübler, Kazimierz Kuliczkowski, Donata Urbaniak-Kujda

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT SPIS TREÂCI 1. WPROWADZENIE 5 1. Abc kwasów tłuszczowych 6 1.1. Dobre i złe tłuszcze

Bardziej szczegółowo

Mirosław Markiewicz i wsp. PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI SZPIKU KOSTNEGO

Mirosław Markiewicz i wsp. PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI SZPIKU KOSTNEGO Mirosław Markiewicz i wsp. PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI SZPIKU KOSTNEGO Katowice 11.2006 1 Wstęp Przeszczepienie szpiku jest szansą na drugie życie. Jego powodzenie zależy w dużej mierze,

Bardziej szczegółowo

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej R O D Z I N A NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci pod redakcjà Danuty Gorajewskiej Seria: Biblioteczka Przyjació Integracji Redaktor Serii: Danuta Gorajewska, APS, Warszawa Autorzy: Ewa B och-dziedzic muzyk,

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

przedstawiają: Pielęgnacja BEZPŁATNY pacjenta w chorobie nowotworowej Patronat honorowy: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

przedstawiają: Pielęgnacja BEZPŁATNY pacjenta w chorobie nowotworowej Patronat honorowy: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW. KRZYSZTOFA i Fundacja TAM I Z POWROTEM przedstawiają: Pielęgnacja 5 pacjenta w chorobie nowotworowej BEZPŁATNY Patronat honorowy: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

LUX MED. Wirtualna. przychodnia str. 8. Cukrzyca podst pna choroba. Co ka dy m czyzna wiedzieç powinien. medycyna jest sztukà. str. 7. str.

LUX MED. Wirtualna. przychodnia str. 8. Cukrzyca podst pna choroba. Co ka dy m czyzna wiedzieç powinien. medycyna jest sztukà. str. 7. str. magazyn pacjentów klinik medycznych medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 2/38 ROK X KWARTALNIK CZERWIEC 2008 www.luxmed.pl Cukrzyca podst pna choroba str. 7 Co ka dy m czyzna wiedzieç powinien str. 12

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów

ZADBAJ O KOŚCI W TYM ROKU ATRAKCYJNA W WIEKU. Dieta, ruch i witamina D 01 121 7-8 116. Sztuka planowania i osiągania celów styczeń 2014 lipiec-sierpień 2013 01 121 7-8 116 w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l w w w. e s t r e f a z d r o w i a. p l W TYM ROKU MI SIĘ UDA! Sztuka planowania i osiągania celów ATRAKCYJNA W

Bardziej szczegółowo

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl ROK XV, NR 9, z.3 (200), WRZESIE 2007 OSTEOPOROZA ISSN 1230-3917 cena 9,50 z Informacja o leku na str. 42 www.terapia.com.pl XIX Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne 17 maja 2008, Warszawa Instytut

Bardziej szczegółowo