Karta Charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) 1907/2006"

Transkrypt

1 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Kod produktu MSDS numer Zastosowanie subsatncji/preparatu AVERY SURFACE CLEANER ZA1206 A-1422 Środek czyszczący. Profesjonalne uŝycie. Producent/Dostawca Avery Dennison Graphics and Reflective Products Division Adres Rijndijk AJ Hazerswoude,The Netherlands Telefon +31 (0) Faks +31 (0) NUMER TELEFONU ALARMWEGO (tylko w czasie pracy) 2 IDENTYFIKACJA ZAGROśEN Klasyfikacja ZagroŜenia dla zdrowia ZagroŜenia fizykochemiczne ZagroŜenia dla środowiska Inne informacie Produkt łatwopalny, uczulający, produkt draŝniący i produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa draŝniąco na oczy. MoŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Patrz równieŝ rozdział 11. Produkt łatwopalny. Działa toksycznie na organizmy wodne, moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Patrz równieŝ rozdział 12. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. 3 SKłAD /INFORMACJA O SKłADNIKACH Opis produktu Preparat Niebezpieczne składniki Nazwa WE Koncentracja Numer CAS Numer WE Symbole Fraza/Frazy-R (w/w) (%) Propan-2-ol F, Xi Limonene Xi, N /53 2-Butoksyetanol Xn 20/21/22-36/38 Amoniak, roztwór 25 % < C, N Pełna treść przytoczonych zwrotów dotyczących zagroŝeń znajduje się w rozdziale 16. Informacje dotyczące kontroli naraŝenia i środków ochrony indywidualnej zostały wyszczególnione w rozdziale 8. 4 PIERWSZA POMOC Rezultaty i symptomy Wdychanie MoŜe powodować ból głowy, senność, zawroty głowy i złe samopoczucie. MoŜe Nazwa handlowa AVERY SURFACE CLEANER Numerować strony 1/7 Data wydania Zastępuje wydanie --- INFO CARE MSDS

2 powodować pieczenie w układzie oddechowym i kaszel. Kontakt ze skórą MoŜe powodować zaczerwienienie, podraŝnienie i uczulenie. MoŜe powodować wysuszenie skóry. Kontakt z Produkt draŝniący. MoŜe powodować zaczerwienienie oraz ból. oczami SpoŜycie MoŜe powodować złe samopoczucie, wymioty, ból Ŝoładka i biegunkę. Pierwsza pomoc Wdychanie Wyprowadzić na świeŝe powietrze. Zasięgnij pomocy lekarskiej jeśli ofiara źle się czuje. Kontakt ze skórą Zdjąć skaŝoną odzieŝ. Natychmiast zmyć duŝą ilością wody, zanim produkt wyschnie.jeŝeli podraŝnienie nie ustąpi naleŝy skonsultować się z lekarzem. Kontakt z Płukać letnią wodą przynajmniej 15 minut. Usunąć szkła kontaktowe. Skonsultować się z oczami lekarzem. SpoŜycie Wywołaj wymioty i podaj szklanke wody. Nigdy nie dawaj nic do ust nieprzytomnej osobie. Skonsultować się z lekarzem. 5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU Środki gaśnicze Stosowne środki gaśnicze Srodki gaśnicze, które nie mogą być uŝywane ze względów bezpieczeństwa Specjalne zagroŝenia wynikające z właściwości preparatu Trujące produkty termicznego rozpadu Specjalny sprzęt ochronny dla straŝaków Piana odporna na alkohol, rozpylony strumień wody lub suche środki chemiczne. Strumień wody Nie są znane. W przypadku niecałkowitego spalania moŝe tworzyć się tlenek wegla. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostrośności Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska Metody oczyszczania/wchłaniani a Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.natychmiast usunąć rozlaną substancj. Nosić obuwie o antypoślizgowych podeszwach. Nie przechowywać w pobliŝu źródeł zapłonu. Patrz równieŝ rozdział 8. Nie naleŝy dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych bowiem moŝe to spowodować zanieczyszczenie środowiska wodnego. Rozlany materiał naleŝy zebrać odpowiednim materiałem wiąŝącym ciecze. Zebrać pozostałości piaskiem lub innym absorbentem /materiałem wiąŝącym. OpróŜnione z resztek produktu opakowanie dostarczyć do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów. Zanieczyszczone miejsce zmyć duŝą ilością wody z mydłem. 7 POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/ PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE Postępowanie z substancją/preparatem Magazynowanie UŜywać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach przestrzegając ogólnych zasad higieny oraz bezpieczeństwa pracy. Nie przechowywać w pobliŝu źródeł zapłonu nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Przechowywać w chłodnym (< 35 C), suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić Nazwa handlowa AVERY SURFACE CLEANER Numerować strony 2/7 Data wydania Zastępuje wydanie --- INFO CARE MSDS

3 Wymagania w zakresie opakowań UŜycie przed mrozem.nie przechowywać razem z substancjami utleniającymi. Chronić przed słońcem. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. UŜywać tylko w określonym celu. 8 KONTROLA NARAśENIA/ ŚRODKU OCHRANU INDYWIDUALNEJ Warunki stosowania Środki higieny osobistej Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy. Parametry kontroli niebezpiecznych składników w miejscu pracy nie zostały ustalone dla tego produktu Wartości graniczne naraŝenia w miejscu pracy (mg/m³) Specyfikacja WE PL Propan-2-ol (alkohol izopropylowy) NDS godzina NDSch 15 min Butoksyetanol NDS godzina NDSch 15 min Amoniak NDS godzina NDSch 15 min Osobisty sprzęt ochronny Skuteczność osobistego sprzętu ochronnego zaleŝy między innymi od temperatury otoczenia i stopnia wentylacji. W szczególnej sytuacji zawsze zasięgnij profesjonalnej porady. Ochrona ciała Ochrona dróg oddechowych Ochrona rąk Ochrona oczu Dodatkowy informacja OdzieŜ ochroną Rękawice ochronne Stosowanie specjalnej ochronnej odzieŝy przemysłowej nie jest wymagane w normalnych warunkach pracy.zobacz takŝe dodatkową informację poniŝej. Dbać o odpowiednią wentylację.w przypadku znacznego naraŝenia na działanie preparatu, naleŝy zakładać maskę z filtrem typu A (brązowy) klasy I bądź wyŝszej, zgodnie z normą EN 140. Nosić odpowiednie rękawice ochronne.zobacz takŝe dodatkową informację poniŝej. Nosić odpowiednie okulary ochronne, zgodnie z EN 166, w przypadku zagroŝenia lub moŝliwości kontaktu z oczami. W przypadku znacznego naraŝenia na działanie preparatu, naleŝy nosić odzieŝ ochroną, kombinezony oraz buty wykonane z xxxxx zgodnie z normą EN 365/367 resp.345. Nosić nitrile rękawice ochronne. Wskazówki dotyczące czasu przesiąkania ( limonene),nie przepuszczający (propan-2-ol), 1,5 godzina (2-butoksyetanol). 9 WLAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Postać Ciecz Nazwa handlowa AVERY SURFACE CLEANER Numerować strony 3/7 Data wydania Zastępuje wydanie --- INFO CARE MSDS

4 Kolor Zapach ph Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalność w tłuszczach Współczynnik podziału n- oktanol/woda Temperatura zapłonu Temperatura samozapłonu Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające Temperatura rozpadu Lepkość (40 o C) PręŜność par (25 C) Gęstość względna (20 C) Szybkość parowania Zielony Charakterystyczny Rozpuszczalna 22 C Nie dotyczy 100 C < 0 C Nie dotyczy Nie dotyczy < 10 mpa.s ± 42 mbar ± 0,9 kg/l < 1 (PMcc) Dolna granica wybuchowości 0,7% (limonene) Górna granica wybuchowości 12% (propan-2-ol) (octan butylu = 1) 10 STABILNOŚê I REAKTYWNOŚê Stabilność Warunki, których naleŝy unikać Czynniki, których naleŝy unikać Niebezpieczne produkty rozkładu W normalnych warunkach produkt jest stabilny. Patrz równieŝ rozdział 7. Nie przechowywać razem z substancjami utleniającymi. 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Badania toksykologiczne nie były przeprowadzane na tym produkcie. Wdychanie Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.moŝliwe jest podraŝnienie dróg oddechowych w wypadku wysokiego stęŝenia par produktu.rozpylona ciecz moŝe powodować podraŝnienie dróg oddechowych oraz napady kaszlu. Kontakt ze skórą Powtarzający się kontakt moŝe powodować wysuszanie i odtłuszczanie skóry. MoŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Kontakt z oczami Działa draŝniąco na oczy. SpoŜycie W przypadku połknięcia mogą wystąpić wymioty, nudności, ból brzucha oraz biegunka. Informacje toksykologiczne Chemiczny nazwa Toksyczność (mg/kg or mg/m 3 ) RozdraŜnienie Propan-2-ol (alkohol izopropylowy) LD (szczur,ustny) Lekko draŝniący (skórą) Uczulenie Nie uczulający Nazwa handlowa AVERY SURFACE CLEANER Numerować strony 4/7 Data wydania Zastępuje wydanie --- INFO CARE MSDS

5 LD (skórny) DraŜniący (oczu) LC (inh.) 2-Butoksyetanol LD (ustny) DraŜniący (królik, Nie uczulający oczu) DraŜniący (skórny, swinia gwinei) Limonen LD (szczur, ustny) DraŜniący (skóra) Uczulający (skóra) LD 50 > 2000 (królik, skórny) 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE Badania ekotoksyczności nie były przeprowadzane na tym produkcie. Ekotoksyczność Działa toksycznie na organizmy wodne. Mobilność Rozlany produkt moŝe przeniknąć powierzchnię i dostać się do wód gruntowych oraz powierzchniowych przyczyniając się do ich zanieczyszczenia. Trwałość i zdolność do Dane dotyczące biodegradacji tego produktu nie są dostępne.moŝe powodować długo rozkładu utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zdolność do. bioakumulacji Informacje ekotoksyczne Chemiczny nazwa Toksyczność (mg/l) Log P(ow) BCF Degradowalność Limonen LC 50 < VOC-content (WE) 560 g/l 13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Postępowanie z odpadami Europejski katalog odpadów Uwaga Nie wyrzucać pustego opakowania wspólnie z odpadami domowymi. Traktować odpady produktowe oraz nieopróŝnione opakowania jako niebezpieczne. Utylizować niebezpieczne odpady zgodnie z Dyrektywą 91/689/EWG i kodami odpadów zgodnie z postanowieniem Komisji 2000/532/WE tylko w autoryzowanych punktach odbioru odpadów chemicznych. NaleŜy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. 14 INFORMACJE O TRANSPORCIE Numer UN UN 1993 Nazwa przewozowa ŁATWOPALNY PLYNNY, I.N.O. (propan-2-ol, limonene ) Transport lądowy (droga / kolej) Klasa ADR/RID 3 Kod klasyfikacji Grupa pakowaniową F1 II Transport morski Klasa IMDG 3 Grupa II Nazwa handlowa AVERY SURFACE CLEANER Numerować strony 5/7 Data wydania Zastępuje wydanie --- INFO CARE MSDS

6 pakowaniową EmS (Ogień / F-E / S-E Upadek Substancja moŝe Nie spowodować zanieczyszczenie morza Transport lotniczy Klasa IATA 3 15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Przepisy wspólnotowe Litera w oznaczeniu i określenie niebezpieczeństwa produktu Oznaczenie zgodne z Dyrektywą 67/548/EWG (dot. substancji) i Dyrektywą 1999/45/WE (dot. preparatów). Xi, Produkt draŝniący N, Produkt niebezpieczny dla środowiska Zwroty R i S R10 Produkt łatwopalny. R36 Działa draŝniąco na oczy. R43 MoŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. S24 Unikać zanieczyszczenia skóry. S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Informacje dodatkowe Na opakowaniu powinna znajdować się informacja Zawiera Limonene Deklaracja zawartości zgodnie z Rozporządzeniem 648/2004 Zawiera Koncentracja (%) Węglowodory alifatyczne < 5 Limonene 16 INNE INFORMACJE Informacje zawarte w karcie charakterystyki preparatu zostały opracowane w oparciu o Rozporządzenie (WE) 1907/2006 z dn oraz wiedzę i doświadczenie jakie posiadał producent w dniu wydania karty. Odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, zgodne z wymogami prawa, spoczywa na uŝytkowniku. Karta charakterystyki nie zastępuje specyfikacji technicznej i nie stanowi gwarancji poszczególnych właściwości produktu. UŜytkownicy ponoszą odpowiedzialność za niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem stosowanie produktu. Zmiany lub nowe informacje w stosunku do poprzedniej publikacji zaznaczone zostały (*). Pełna treść zwrotów R zawarta jest w rozdziale 3. Nazwa handlowa AVERY SURFACE CLEANER Numerować strony 6/7 Data wydania Zastępuje wydanie --- INFO CARE MSDS

7 R10 Produkt łatwopalny. R11 Produkt wysoce łatwopalny. R20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R34 Powoduje oparzenia. R36 Działa draŝniąco na oczy. R38 Działa draŝniąco na skórę. R36/38 Działa draŝniąco na oczy i skórę. R43 MoŜe powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; moŝe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Historia Data pierwszego wydania Nazwa handlowa AVERY SURFACE CLEANER Numerować strony 7/7 Data wydania Zastępuje wydanie --- INFO CARE MSDS

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Tytan Klej montaŝowy SBS CSX 320 Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N Data wydania: 03.03.2008 Data rewizji:01.10.2008 Strona 1z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PREPARATU: Uniwersalny klej szybkoschnący, strzykawka 5MIN. Versachem EPOXY SYSTEM - Ve 46409 UTWARDZACZ

Bardziej szczegółowo

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy Data aktualizacji : 19.11.2009 Numer: IB_9_24_01_A Strona: 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny: OPTIC EMALIA AKRYLOWA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 20.11.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588).

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588). 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I IMPORTERA Nazwa handlowa: 4CAR OPONA Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Preparat do konserwacji opon. Producent: Zakłady Chemiczne 62-200 Gniezno,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szlachetna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego, o fakturze

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 18.07.2003 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 OPTIC EMALIA AKRYLOWA 2+1

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 18.07.2003 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 OPTIC EMALIA AKRYLOWA 2+1 Data aktualizacji : 16.01.2012 Numer: LB_3_04_02_B Strona: 1 z 10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalnik KONSOL V

Rozpuszczalnik KONSOL V 1. Identyfikacja produktu Identyfikacja producenta i dystrybutora Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Przeznaczenie profesjonalne do rozcieńczania farb drogowych. Producent: Fabryka Farb

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wax Shampoo/Szampon samochodowy. Przeznaczenie produktu: Płyn do mycia karoserii z dodatkiem wosków. Kod identyfikacji:

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona 1 z 17 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Etanol absolutny paliwowy Bioetanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS 64-17-5

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC Zgodne z 93/112/EEC, ISO 11014-1 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. nr 140, poz.1171) 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I PRODUCENTA Nazwa produktu : Bulldock 025 EC

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/7 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8015 42,0411,8052

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo