KARTA CHARAKTERYSTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer Części Data wydania Numer wersji 03 Data rewizji Zastępuje datę LPS ChainMate - Brak , M wrzesień czerwiec listopad Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane Smar w sprayu przeznaczony do penetrowania łańcuchów oraz lin stalowych, wypierania wilgoci zastosowania oraz zapewniania długotrwałego smarowania w warunkach wilgotności oraz dużego obciążenia. Niezalecane zastosowania Nie ustalono Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Geocel Limited Nazwa Firmy Western Wood Way, Langage Science Park, Plympton, Adres Plymouth, PL7 5BG Zjednoczone Królestwo Numer telefonu +44 (0) / +44 (0) In Case of Emergency Producent Nazwa Firmy LPS Laboratories, a division of Illinois Tool Works, Inc. Adres 4647 Hugh Howell Rd., Tucker, GA (U.S.A.) Strona internetowa SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Mieszaninę oceniono i/lub zbadano pod kątem stwarzanych przez nią zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i zastosowanie ma następująca klasyfikacja. Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC lub 1999/45/EC, z późniejszymi zmianami Klasyfikacja F+;R12, R67 Pełny tekst wszystkich zwrotów R podano w punkcie 16. Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami. Zagrożenia fizyczne Aerozole Zagrożenia dla zdrowia Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie Kategoria 1 Podsumowanie dotyczące zagrożeń Zagrożenia fizyczne Produkt skrajnie łatwopalny. Zagrożenia dla zdrowia Zagrożenia dla środowiska Zagrożenia szczególne Główne objawy Efekty narkotyczne kategoria 3 H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Związany z pracą kontakt z tą substancją lub mieszaniną może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia. Nie stwierdzono istnienia zagrożeń ekologicznych. Produkt skrajnie łatwopalny. Nie wdychać par, aerozoli. Pary działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. Spadek funkcji motorycznych. Narkoza. Zmiany w zachowaniu. Objawami są skrajne wyczerpanie, bezdech, bladość i brak koordynacji ruchowej. Długotrwałe narażenie może powodować trwałe skutki , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

2 2.2. Elementy oznakowania Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami Zawiera: Aceton, Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu, Ropa naftowa Piktogramy określające zagroż Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Zwroty wskazujące środki ostrożności Zapobieganie P210 P211 P251 P251 P261 P271 Reagowanie P304 + P340 P312 Przechowywanie Trzymać z dala od źródła ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. Zakaz palenia tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania gazu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 C/122 F. P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405 Przechowywać pod zamknięciem. Pozbywanie się P501 Informacje uzupełniające na etykiecie Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi. Brak Zwroty ostrzegawcze Nie ustalono. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny Ogólne informacje Nazwa chemiczna % Nr CAS /Nr WE Nr rejestracyjny CAS Numer indeksowy Uwagi oleje resztkowe, pochodne ropy naftowej, rafinowane rozpuszczalnikiem Note L Klasyfikacja: DSD: Carc. Cat. 2;R45 L CLP: Asp. Tox. 1;H304, Carc. 1B;H350 L Gazy pochodne ropy naftowej, upłynnione, słodzone Klasyfikacja: DSD: CLP: F+;R12, Carc. Cat. 1;R45, Muta. Cat. 2;R46 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, Muta. 1B;H340, Carc. 1B;H K,S K,S,U Aceton < # Klasyfikacja: DSD: CLP: F;R11, Xi;R36, R66-67 Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

3 Nazwa chemiczna % Nr CAS /Nr WE Nr rejestracyjny CAS Numer indeksowy Uwagi Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu Klasyfikacja: DSD: CLP: Xn;R Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H Ropa naftowa Note L Klasyfikacja: DSD: CLP: Carc. Cat. 2;R45 Asp. Tox. 1;H304, Carc. 1B;H350 CLP: Rozporz¹dzenie Nr 1272/2008. Dyrektywa i niebezpiecznych substancjach: dyrektywa 67/548/EWG. M: współczynnik M vpvb: bardzo trwa³a i bardzo biokumulatywna substancja. PBT: trwa³a, bioakumulatywna i toksyczna substancja. #: Substancji przyznano wspólnotowy(e) limit(y) narażenia w miejscu pracy. Note K: Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mieć zastosowania, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % wagowo 1, 3-butadienu (nr EINECS ). Note L: This component has been tested by Supplier. According to Supplier, the component complies with the criteria of Note L in Annex I of 67/548/EEC, and is exempt from a classification of T; R45. (Contains less than 3% DMSO) Note S: This substance may not require a label according to Article 17 (see section 1.3 of Annex I) (Table 3.1). This substance may not require a label according to Article 23 of Directive 67/548/EEC (see section 8 of Annex VI to that Directive) (Table 3.2). Note U: When put on the market gases have to be classified as "Gases under pressure", in one of the groups compressed gas, liquefied gas, refrigerated liquefied gas or dissolved gas. The group depends on the physical state in which the gas is packaged and therefore has to be assigned case by case. Komentarze o składzie Pełny tekst wszystkich zwrotów R oraz H podano w punkcie 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Ogólne informacje W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). Zapewnić powiadomienie personelu medycznego o materiale (materiałach) którego dotyczy przypadek, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich żrodków ostrożnożci dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa Opis środków pierwszej pomocy Przez drogi oddechowe Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W razie potrzeby podać tlen lub zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody sztucznego oddychania "usta-usta", jeżeli ofiara wdychała substancję. Zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski do sztucznego oddychania, wyposażonej w zawór jednodrożny lub innego odpowiedniego sprzętu medycznego do oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Przez przewód pokarmowy 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Ogólne zagrożenia pożarowe Zmyć mydłem i dużą ilością wody. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktowac się z lekarzem. Każdy materiał, który przedostał się do oka, należy natychmiast wypłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe - jeśli jest to łatwe do zrobienia. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktowac się z lekarzem. Natychmiast wezwać lekarza albo powiadomić centrum zatruć. Wymioty powodować tylko na polecenie personelu medycznego. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Narkoza. Zmiany w zachowaniu. Spadek funkcji motorycznych. Do objawów mogą należeć: krótki oddech, senność, ból głowy, utrata orientacji, zmniejszona koordynacja ruchu, zakłócenia wzroku i wymioty, które to są odwracalne, jeśli wstrzymane zostanie narażenie. Zapewnić ogólne żrodki pomocy oraz leczyć objawowo. Skrajnie łatwopalny aerozol. L L 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

4 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Niewłaściwe środki gaśnicze 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Proszek. Woda. Piana. Dwutlenek węgla (CO2). Nie używać zwartego strumienia wody, ponieważ może rozproszyć i rozprzestrzenić ogień. Zawartość jest pod ciśnieniem. Pojemnik pod ciśnieniem może wybuchnąć po wystawieniu na działanie temperatury lub płomieni Informacje dla straży pożarnej Szczególne zagrożenia W pomieszczeniach zamkniętych strażacy muszą stosować normalne środki ochrony, w tym związane z substancją lub ubrania ognioodporne, hełmy z osłoną twarzy, rękawice, buty gumowe oraz autonomiczne aparaty mieszaniną oddechowe (SCBA). Dla personelu udzielającego pomocy Specjalne metody Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. Pojemniki powinny być chłodzone wodą, aby zapobiec narastaniu ciśnienia pary. Stosować normalne procedury gaszenia pożaru i rozważyć zagrożenie ze strony innych substancji. Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. Pojemniki narażone na pożar chłodzić wodą jeszcze długo po ugaszeniu pożaru. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla personelu nie Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do udzielającego pomocy wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Nie dotykać, ani nie chodzić po rozlanej substancji. Unikać wdychania gazu. Wywietrzyć zamknięte pomieszczenia przed wejściem. Należy powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego wyzwolenia. Stosować ochrony osobiste zalecane w dziale 8 karty bezpieczeństwa produktu (SDS). Dla personelu udzielającego pomocy 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 6.4. Odniesienia do innych sekcji Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Stosować ochrony osobiste zalecane w dziale 8 karty bezpieczeństwa produktu (SDS). Unikać uwolnienia do środowiska. Skontaktować się z odpowiednimi władzami w przypadku przedostania się do kanalizacji albo środowiska wodnego. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do skażenia wody. Unikać odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych. Skorzystaj z załączonych Kart Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej i/lub instrukcji użycia. Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu (zakaz palenia i używania otwartego ognia w najbliższym otoczeniu). Materiały łatwopalne (drewno, papier, olej itp.) przechowywać z dala od rozlanej substancji. Powstrzymać wyciek, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. Przenieść butlę w bezpieczne miejsce, jeżeli nie uda się zlikwidować uwolnienia. Ogrodzić teren aż do chwili rozproszenia się gazu. Zebrać wyciek. Zapobiegać przedostaniu się do wody, kanałów, piwnic i zamkniętych pomieszczeń. Po zebraniu substancji spłukać teren wodą. Stosować ochrony osobiste zalecane w dziale 8 karty bezpieczeństwa produktu (SDS). Usuwanie odpadów - patrz pkt 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie używać, jeśli brakuje przycisku sprayu lub jest on uszkodzony. Nie rozpylać przy otwartym ogniu lub innych rozżarzonych materiałach. Nie palić tytoniu podczas stosowania lub aż do czasu dokładnego wysuszenia natryskanej powierzchni. Nie ciąć, spawać, lutować, wiercić, szlifować ani wystawiać pojemników na działanie wysokich temperatur, płomienia, iskier lub innych źródeł zapłonu. Nie używać ponownie pustych pojemników. Nie wdychać gazu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Unikać zanieczyszczenia oczu. Unikać długotrwałego narażenia. Unikać kontaktu z ubraniem. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Przestrzegać podstawowych zasad BHP. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Dokładnie umyć po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Nie opróżniać do kanalizacji. Przechowywać pod zamknięciem. Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed słońcem i nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50 C. Nie przekłuwać, nie spopielać ani nie miażdżyć. Nie transportować ani nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia, źródła wysokich temperatur lub innych źródeł zapłonu. Materiał może kumulować ładunki statyczne, które mogą tworzyć iskrę i stać się źródłem zapłonu. Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów (patrz: Dział 10 niniejszej karty bezpieczeństwa produktu (MSDS). SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

5 Dopuszczalne wartość narażenia zawodowego Austria. Wykaz MAK, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001 Belgia. Wartości graniczne narażenia. MAK 1200 mg/m mg/m ppm 2420 mg/m ppm Bułgaria. OEL (dopuszczalne wartości narażenia zawodowego). Przepis nr 13 dotyczący ochrony pracowników przed ryzykiem narażenia na środki chemiczne w pracy 1400 mg/m3 600 mg/m3 Croatia. Dangerous Substance Exposure Limit Values in the Workplace (ELVs), Annexes 1 and 2, Narodne Novine, 13/09 MAC Cypr. OEL (dopuszczalne wartości narażenia zawodowego). Przepisy dotyczące kontroli atmosfery w fabryce oraz niebezpiecznych substancji w fabrykach, PI 311/73 z poprawkami. Republika Czech. Wartości NDS. Rozporządzenie Rządu Nr mg/m ppm Denmark. Exposure Limit Values Najwyższa wartość dopuszczalna 1500 mg/m3 800 mg/m3 ~= NDS 600 mg/m3 250 ppm Estonia. OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances. (Annex of Regulation No. 293 of 18 September 2001) Finland. Workplace Exposure Limits 1500 mg/m3 630 ppm 1200 mg/m3 France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984 VLE VME 2420 mg/m ppm Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG) 1200 mg/m , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

6 Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG) Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu (CAS ) Niemcy - TRGS 900, wartości graniczne w powietrzu na stanowisku pracy 140 mg/m3 20 ppm AGW Greece. OELs (Decree No. 90/1999, as amended) Hungary. OELs. Joint Decree on Chemical Safety of Workplaces Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits 1200 mg/m mg/m mg/m mg/m3 Ireland. Occupational Exposure Limits Italy. Occupational Exposure Limits 600 mg/m3 250 ppm Łotwa. Wartości progów narażenia zawodowego (OEL) substancji chemicznych w środowisku pracy Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, Wymagania Ogólne 2420 mg/m ppm Luxembourg. Binding Occupational exposure limit values (Annex I), Memorial A Malta. OELs. Occupational Exposure Limit Values (L.N of Occupational Health and Safety Authority Act (CAP. 424), Schedules I and V) Netherlands. OELs (binding) 2420 mg/m , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

7 Norwegia. Normy administracyjne dla zanieczyszczeń w miejscu pracy ~= NDS 295 mg/m3 125 ppm Polska. NDS. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Intensywności w Środowisku Pracy mg/m3 600 mg/m3 Portugal. OELs. Decree-Law n. 290/2001 (Journal of the Republic - 1 Series A, n.266) Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796) 750 ppm Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace Słowacja. OEL (dopuszczalne wartości narażenia zawodowego). Przepis nr 300/2007 dotyczący ochrony zdrowia przy pracy ze środkami chemicznymi Slovenia. OELs. Regulations concerning protection of workers against risks due to exposure to chemicals while working (Official Gazette of the Republic of Slovenia) Hiszpania. Wartości NDS Sweden. Occupational Exposure Limit Values Szwajcaria. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz 1200 mg/m3 600 mg/m3 250 ppm Zjednoczone Królestwo. EH40 NDS 2400 mg/m ppm 1200 mg/m mg/m3 1 UE. Wskazane wartości progów narażenia w dyrektywach 91/322/EWG, 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

8 UE. Wskazane wartości progów narażenia w dyrektywach 91/322/EWG, 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE Dopuszczalne wartości biologiczne France. Biological indicators of exposure (IBE) (National Institute for Research and Security (INRS, ND 2065) Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 100 mg/l Acétone Mocz * *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Niemcy. TRGS 903, wykaz BAY (Graniczne wartości biologiczne) Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 80 mg/l Aceton Mocz * *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Słowacja. Najwyższa dopuszczalna wartość biologiczna). Rozporządzenie Nr 355/2006 dotyczące ochrony pracowników narażonych na kontakt ze środkami chemicznymi, Załącznik 2 Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 53,36 mg/g Aceton Kreatynina * w moczu 80 mg/l Aceton Mocz * *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Spain. Biological Limit Values (VLBs), Occupational Exposure Limits for Chemical Agents, Table 4 Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 50 mg/l Acetona Mocz * *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Switzerland. BAT-Werte (Biological Limit Values in the Workplace as per SUVA) Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 80 mg/l Aceton Mocz * *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Zalecane procedury monitorowania Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL) Stosować standardowe procedury monitoringu. Przewidywane stężenia nie powodujące zmian w środowisku (PNEC) 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Należy zapewnić dobrą wentylację ogólną (typowo 10-krotna wymiana powietrza na godzinę). Intensywność wentylacji powinna być dostosowana do warunków. Jeśli to możliwe należy hermetyzować proces, stosować wyciągi miejscowe lub inne środki techniczne dla utrzymania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej dopuszczalnego poziomu. Jeśli granice narażenia nie zostały ustalone, utrzymywać poziom zanieczyszczeń w powietrzu na poziomie możliwym do przyjęcia. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Ogólne informacje Środki ochrony osobistej powinny być dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich homologacji i przy współpracy z ich dostawcą. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry Zakładać okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle). - Ochrona rąk Zaleca się stosowanie rękawic odpornych na substancje chemiczne. - Inne Nosić odpowiednią odzież ochronną. Zalecane są rękawice odporne na działanie substancji chemicznych. Ochrona dróg oddechowych W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania. W przypadku możliwożci niekontrolowanego wydostawania się zastosować aparat oddechowy z nadciżnieniem i doprowadzanym powietrzem. Nie znane są poziomy dopuszczalnych stężeń oraz nie wiadomo, czy maski oczyszczające powietrze mogą zapewnić odpowiednią ochronę , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

9 Zagrożenia termiczne Środki higieniczne Kontrola narażenia środowiskowego Nie dotyczy. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Należy zawsze przestrzegać prawidłowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie z materiałem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Regularnie należy prać ubranie robocze i myć sprzęt ochronny, aby usunąć z nich zanieczyszczenia. Ograniczyć uwolnienia i zapobiegać emisjom, a także przestrzegać państwowych przepisów o emisjach. Kierownik ds. środowiska musi być informowany w wszystkich poważnych uwolnieniach. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Postać Stan fizyczny Forma Kolor Zapach Próg zapachu ph Temperatura topnienia/krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Temperatura zapłonu Szybkość parowania Palność (ciała stałego, gazu) Gaz. Aerozol Ciemno szary. Czarny. Slight petroleum odor Nie dotyczy < -20,0 C (< -4,0 F) zamkniety tygiel TAG Górne/dolne progi palności lub progi wybuchowości Dolna granica palności (%) Górna granica palności (%) Prężność par Gęstość par > 1 Gęstość względna Rozpuszczalność Rozpuszczalność (woda) Rozpuszczalność (w innych rozpuszczalnikach) Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Lepkość Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające 9.2. Inne informacje Gęstość 7,32 Ciepło spalania F 16 % (Soluble) F / 23,9 C > 30 kj/g Procent lotności 17 % procentowa temperatury lotności 43,33 C (110 F) Ciężar właściwy 20ºC VOC (lotny składnik organiczny) (wagowo %) SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 22,33 % per US State and Federal Consumer Prodcut Regulations Reaktywność Produkt jest trwały i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania i transportu Stabilność chemiczna Substancja jest stabilna w normalnych warunkach Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

10 10.4. Warunki, których należy unikać Unikać temperatur przekraczających temperaturę zapłonu. Kontakt z materiałami niezgodnymi Materiały niezgodne Silne środki utleniające. Mocne kwasy Niebezpieczne produkty rozkładu SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Ogólne informacje Podczas rozkładu produkt wydziela ostry gęsty dym zawierający dwutlenek węgla, tlenek węgla, wodę i inne produkty spalania. Narażenie zawodowe substancją lub mieszanką może powodować poważne skutki. Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia Przez przewód pokarmowy Może wywołać złe samopoczucie w przypadku spożycia. Jednak nie jest prawdopodobne aby spożycie było główną drogą przenikania do organizmu w warunkach miejsca pracy. Objawy Przez drogi oddechowe Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra Ostre Inne LD50 Połknięcie LD50 Przez drogi oddechowe LC50 Skórny LD50 Skutki narkotyczne. Długotrwałe wdychanie może być szkodliwe. Częsty lub długi kontakt może odtłuścić i wysuszyć skórę, powodując dyskomfort i zapalenie skóry. Bezpośredni kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie. Pary działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Gatunki Mysz Szczur Królik Mysz Szczur Szczur Królik Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu (CAS ) Ostre Połknięcie LD50 Przez drogi oddechowe LC50 Skórny LD50 Ropa naftowa (CAS ) Ostre Połknięcie LD50 Przez drogi oddechowe LC50 Skórny LD50 Szczur Kot Szczur Królik Szczur Szczur Królik Wyniki próby 1297 mg/kg 5500 mg/kg 5340 mg/kg 3000 mg/kg 5800 mg/kg 2,2 ml/kg ppm 76 mg/l, 4 Godz. 50,1 mg/l 50,1 mg/l, 8 Godz. > mg/kg 20 ml/kg > 5000 mg/kg > 6,4 mg/l > 0,1 mg/l > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 2,5 mg/l > 2000 mg/kg 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

11 Podrażnienie/uszkodzenie skóry Poważne podrażnienie/uszkodzenie oczu Uczulenie przy wdychaniu Uczulenie przy kontakcie ze skórą Mutageniczność komórek zarodka Rakotwórczość ACGIH substancje rakotwórcze Toksyczność dla rozrodczości Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po wielokrotnym kontakcie Niebezpieczeństwo zassania Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji Inne informacje Długotrwały kontakt ze skórą może powodować tymczasowe podrażnienie. Bezpośredni kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Brak danych wskazujących, czy produkt lub jego składniki w stężeniu ponad 0,1% są mutagenne lub genotoksyczne. Produkt nie jest uznawany za rakotwórczy przez IARC, ACGIH, NTP oraz OSHA. Nie podlega klasyfikacji jako czynnik rakotwórczy dla ludzi. A4 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Skutki narkotyczne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Brak dostępnych informacji. Żadnych znanych. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 1. Toksyczność Niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Jednakże, nie wyklucza to możliwości, że duże lub częste uwolnienia mogą mieć szkodliwy skutek dla środowiska. Wodny Ryby Skorupiaki LC50 EC50 Gatunki Pstrąg tęczowy, pstrąg Donaldsona (Oncorhynchus mykiss) Pchła wodna (Daphnia magna) Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu (CAS ) Wodny Ryby Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do bioakumulacji LC50 Pstrąg tęczowy, pstrąg Donaldsona (Oncorhynchus mykiss) Nie ulega naturalnej biodegradacji. Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow) LPS ChainMate > 1 Aceton -0,24 Współczynnik biokoncentracji (BCF) Mobilność w glebie Readily absorbed into soil Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania Wyniki próby mg/l, 96 godziny mg/l, 48 godziny 2,9 mg/l, 96 godziny Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą i ulegającą intensywnej bioakumulacji. Żadnych znanych. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

12 Odpad resztkowy Zanieczyszczone opakowanie Kod odpadu wg klasyfikacji UE Metody utylizacji/informacje Specjalne środki ostrożności Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Puste pojemniki lub wykładziny pojemników mogą zawierać niewielki ilości pozostałości produktu. Niniejszy materiał i pojemniki po nim muszą być utylizowane w bezpieczny sposób (Patrz: Instrukcje utylizacji). Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Ponieważ opróżnione pojemniki mogą zawierać pozostałości produktu, należy stosować się do ostrzeżeń podanych na etykiecie nawet po opróżnieniu pojemnika. Nie używać ponownie pustych pojemników. Kod Odpadu powinien zostać określony w uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem, producentem i lokalnymi zakładami przetwórstwa odpadów. Zebrać do odzysku albo składować w zaplombowanych pojemnikach na autoryzowanym składowisku. Zawartość jest pod ciśnieniem. Nie przekłuwać, nie spopielać ani nie miażdżyć. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub sieci wodociągowej. Nie zanieczyszczać stawów, dróg wodnych lub kanałów produktem ani zużytymi opakowaniami. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu ADR Numer UN (numer UN1950 ONZ) Prawidłowa nazwa AEROZOLE, ŁATWOPALNE przewozowa UN Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Class Dodatkowe ryzyko - Label(s) Nr zagrożenia (ADR) Kod ograniczeń d przejazdu przez tunele Grupa pakowania Nie dotyczy Zagrożenia dla Nie. środowiska Szczególne środki Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i ostrożności dla zapoznać Sie z procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do użytkowników posługiwania się substancją. RID Numer UN (numer UN1950 ONZ) Prawidłowa nazwa AEROZOLE, ŁATWOPALNE przewozowa UN Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Class Dodatkowe ryzyko - Label(s) Grupa pakowania Nie dotyczy Zagrożenia dla Nie środowiska Szczególne środki ostrożności dla użytkowników ADN Numer UN (numer ONZ) Prawidłowa nazwa przewozowa UN Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i zapoznać Sie z procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do posługiwania się substancją. UN1950 Aerozole, [łatwopalny] Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Class Dodatkowe ryzyko - Label(s) Grupa pakowania Nie dotyczy Zagrożenia dla Nie środowiska Szczególne środki Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i ostrożności dla zapoznać Sie z procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do użytkowników posługiwania się substancją , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

13 IATA UN number UN UN proper shipping Aerosols, flammable name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Packing group Not applicable Environmental hazards No. ERG Code 10L Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Other information Passenger and cargo Allowed. aircraft Cargo aircraft only Allowed. IMDG UN number UN UN proper shipping AEROSOLS, flammable name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Packing group Not applicable Environmental hazards Marine pollutant No EmS F-D, S-U Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy. załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC ADN; ADR; IATA; IMDG; RID SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Przepisy UE Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik I Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik II Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 o trwałych organicznych substancjach zanieczyszczających środowisko, Załącznik I ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 1 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 2 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 3 ze zmianami 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

14 Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik V ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Załącznik II Rejestr uwolnień i przekazów substancji zanieczyszczających środowisko Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(1) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA Zezwolenia Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 REACH, Załącznik XIV: Wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń, z późniejszymi zmianami. Ograniczenia dotyczące użytkowania Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik REACH XVII Substancje podlegające ograniczeniom sprzedaży i stosowania ze zmianami Rozporządzenie 2004/37/WE: o ochronie pracowników przed zagrożeniami odnoszącymi się do substancji rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy Ropa naftowa (CAS ) Rozporządzenie 92/85/EWD: o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników w ciąży oraz pracowników, którzy po niedawnym porodzie lub karmiących piersią Ropa naftowa (CAS ) Inne rozporządzenia UE Rozporządzenie 96/82/WE (Seveso II) o kontroli poważnych zagrożeń wypadkiem z udziałem substancji niebezpiecznych Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu (CAS ) Ropa naftowa (CAS ) Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych Inne przepisy Ropa naftowa (CAS ) Przepisy krajowe Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz skrótów Źródła Informacje o metodzie oceny prowadzącej do klasyfikacji mieszaniny Pełny tekst jakiegokolwiek zwrotów lub zwrotór-r i zwrotów-h zgodnie z sekcjami 2 do 15 Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami krajowymi. Ta Karta Informacyjna Bezpieczeństwa Materiałowego jest zgodna z Regulacją (EC) Nr 1907/2006. Kobiety ciężarne nie powinny pracować z preparatem, jeśli istnieje nawet najmniejsze ryzyko narażenia. Młodzież poniżej osiemnastego roku życia nie może wykonywać prac z niniejszym produktem zgodnie z dyrektywą UE 94/33/WE o ochronie młodzieży w pracy. Przestrzegać państwowych przepisów dotyczących pracy ze czynnikami chemicznymi. Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego. Klasyfikacja zagrożeń dla zdrowia i środowiska wywodzi się z kombinacji metod obliczeniowych oraz danych badawczych, jeśli dostępne. R11 Produkt wysoce łatwopalny. R12 Produkt skrajnie łatwopalny. R36 Działa drażniąco na oczy. R45 Może powodować raka. R46 Może powodować dziedziczne wady genetyczne. R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. H220 Skrajnie łatwopalny gaz. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

15 Informacje o rewizji Informacje o szkoleniu Ograniczenie odpowiedzialności H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H340 Może powodować wady genetyczne. H350 Może powodować raka. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń: Informacje uzupełniające na etykiecie Skład/Informacja o Składnikach: SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach: <INDENT> Właściwości fizyczne i chemiczne: różnorodne właściwości Informacje dotyczące Transportu: Material Transportation Information Przepisy prawne: Zwroty zagrożenia - oznakowanie Dane Przepisów o Zgrożeniach (HazReg): Ameryka Północna GHS: Klasyfikacja Przestrzegać instrukcji szkoleniowych podczas posługiwania się niniejszym materiałem. Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu (SDS) są właściwe według naszej najlepszej wiedzy, posiadanych informacji i przekonania w dniu jej opublikowania. Podane informacje są opracowane jedynie jako wskazówki odnoszące się do bezpiecznego posługiwania się produktem, jego stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji oraz uwolnienia i nie mogą być traktowane jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Niniejsze informacje odnoszą się tylko do wyznaczonego, określonego materiału i mogą stracić ważność, jeśli niniejszy materiał jest stosowany w zestawieniu z jakimkolwiek innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 7259/1 Numer według CAS: 7778-18-9 Numer WE: 231-900-3 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : Numer kat./nr Genisys : 20759414122 Nazwa substancji : AMPLICOR CT/NG Specimen

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Kod

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie?

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie? Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym Nosić rękawice izolujące od zimna/maski

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu - Nazwa produktu: Formula A Cleaner - Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 2011-04-04 Aktualizacja: 2016-06-22 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 nr.ref. UDS000298_18_20150909 (PL) Zastępuje UK10410 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu AMBERGREASE FG1 luzem 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 998 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny KaVo PROPHYpearls neutral / KaVo

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: FUNABEN PLUS 03 PA 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM SUEDE AND NUBUCK RENOVATOR SPRAY - BLACK Aerosol

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM SUEDE AND NUBUCK RENOVATOR SPRAY - BLACK Aerosol Aktualizacja 03/08/2012 Weryfikacja 8 Data zastępuje 03/08/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY Data wystawienia: 28.09.2015 r K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Wersja: 1.0/PL S e

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI TurboPropyz SC

KARTA CHARAKTERYSTYKI TurboPropyz SC KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI RS 01/0 /1 v1. RS -, -4 Strona: 1 Data opracowania: 09/10/2015 Aktualizacja: 05/12/2016 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HANDSAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI HANDSAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A051 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Przejrzano dnia : 04.05.2012 Zastepcza Karta : 14.03.2011 "*" wskazuje uaktualnioną sekcje, n.d. = nie dotyczy, = brak dostepnych danych SEKCJA

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu cytrynka / jabłuszko 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUPERSEAL

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUPERSEAL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A027 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PFV 30 (komponent A - piasek) Numer produktu: wszystkie dot. PFV 30 Numer karty

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Pritt Sztyft Nr SDB : 43182 V001.4 przeredagowano w dniu: 01.10.2013 Data druku: 16.06.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: MULTI SPRAY PRF 5-99 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBASTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZETSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Holz Prof Kod produktu: 382 490 70 Numer rejestru REACH:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny REACH KaVo Everest

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Płyn na komary i kleszcze

Płyn na komary i kleszcze KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011r. Ostatnia aktualizacja: 08.02.2012r. 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON VR 5080 known as Loc&Tson Fx'n'Repr Tape 50m,M/L KC Numer : 200194 Data aktualizacji: 11.09.2014 Data druku: 24.11.2014

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260 Karta charakterystyki strona: 1/5 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty - 28.05.2004r. Data aktualizacji karty - 23.07.2015r. Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GLAZE 5 in 1 DISHWASHER TABLETS

KARTA CHARAKTERYSTYKI GLAZE 5 in 1 DISHWASHER TABLETS KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna C021 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 P103 Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENODERM W yd a n i e : 7. 0 2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENODERM W yd a n i e : 7. 0 2 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu ciecz Kod produktu 274 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKCJA SUBSTNCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Nr karty charakterystyki

Nr karty charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Powietrze sprężone, Powietrze syntetyczne, ALPHAGAZ 1 AIR, ALPHAGAZ 2 AIR

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 05.02.2003 Data aktualizacji karty 27.06.2013 Wersja numer 1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF STRIPPER Data sporządzenia: 17.4.2006 Producent: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

Glade by Brise Żel PINE

Glade by Brise Żel PINE 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu : Glade by Brise Żel Pine Istotne zidentyfikowane : Odświeżacz powietrza w żelu. zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo