KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer Części Data wydania Numer wersji 03 Data rewizji Zastępuje datę LPS ChainMate - Brak , M wrzesień czerwiec listopad Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane Smar w sprayu przeznaczony do penetrowania łańcuchów oraz lin stalowych, wypierania wilgoci zastosowania oraz zapewniania długotrwałego smarowania w warunkach wilgotności oraz dużego obciążenia. Niezalecane zastosowania Nie ustalono Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Geocel Limited Nazwa Firmy Western Wood Way, Langage Science Park, Plympton, Adres Plymouth, PL7 5BG Zjednoczone Królestwo Numer telefonu +44 (0) / +44 (0) In Case of Emergency Producent Nazwa Firmy LPS Laboratories, a division of Illinois Tool Works, Inc. Adres 4647 Hugh Howell Rd., Tucker, GA (U.S.A.) Strona internetowa SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Mieszaninę oceniono i/lub zbadano pod kątem stwarzanych przez nią zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i zastosowanie ma następująca klasyfikacja. Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC lub 1999/45/EC, z późniejszymi zmianami Klasyfikacja F+;R12, R67 Pełny tekst wszystkich zwrotów R podano w punkcie 16. Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami. Zagrożenia fizyczne Aerozole Zagrożenia dla zdrowia Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie Kategoria 1 Podsumowanie dotyczące zagrożeń Zagrożenia fizyczne Produkt skrajnie łatwopalny. Zagrożenia dla zdrowia Zagrożenia dla środowiska Zagrożenia szczególne Główne objawy Efekty narkotyczne kategoria 3 H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Związany z pracą kontakt z tą substancją lub mieszaniną może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia. Nie stwierdzono istnienia zagrożeń ekologicznych. Produkt skrajnie łatwopalny. Nie wdychać par, aerozoli. Pary działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. Spadek funkcji motorycznych. Narkoza. Zmiany w zachowaniu. Objawami są skrajne wyczerpanie, bezdech, bladość i brak koordynacji ruchowej. Długotrwałe narażenie może powodować trwałe skutki , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

2 2.2. Elementy oznakowania Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami Zawiera: Aceton, Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu, Ropa naftowa Piktogramy określające zagroż Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Zwroty wskazujące środki ostrożności Zapobieganie P210 P211 P251 P251 P261 P271 Reagowanie P304 + P340 P312 Przechowywanie Trzymać z dala od źródła ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. Zakaz palenia tytoniu. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania gazu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 C/122 F. P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405 Przechowywać pod zamknięciem. Pozbywanie się P501 Informacje uzupełniające na etykiecie Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi. Brak Zwroty ostrzegawcze Nie ustalono. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny Ogólne informacje Nazwa chemiczna % Nr CAS /Nr WE Nr rejestracyjny CAS Numer indeksowy Uwagi oleje resztkowe, pochodne ropy naftowej, rafinowane rozpuszczalnikiem Note L Klasyfikacja: DSD: Carc. Cat. 2;R45 L CLP: Asp. Tox. 1;H304, Carc. 1B;H350 L Gazy pochodne ropy naftowej, upłynnione, słodzone Klasyfikacja: DSD: CLP: F+;R12, Carc. Cat. 1;R45, Muta. Cat. 2;R46 Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280, Muta. 1B;H340, Carc. 1B;H K,S K,S,U Aceton < # Klasyfikacja: DSD: CLP: F;R11, Xi;R36, R66-67 Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

3 Nazwa chemiczna % Nr CAS /Nr WE Nr rejestracyjny CAS Numer indeksowy Uwagi Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu Klasyfikacja: DSD: CLP: Xn;R Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H Ropa naftowa Note L Klasyfikacja: DSD: CLP: Carc. Cat. 2;R45 Asp. Tox. 1;H304, Carc. 1B;H350 CLP: Rozporz¹dzenie Nr 1272/2008. Dyrektywa i niebezpiecznych substancjach: dyrektywa 67/548/EWG. M: współczynnik M vpvb: bardzo trwa³a i bardzo biokumulatywna substancja. PBT: trwa³a, bioakumulatywna i toksyczna substancja. #: Substancji przyznano wspólnotowy(e) limit(y) narażenia w miejscu pracy. Note K: Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi mieć zastosowania, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % wagowo 1, 3-butadienu (nr EINECS ). Note L: This component has been tested by Supplier. According to Supplier, the component complies with the criteria of Note L in Annex I of 67/548/EEC, and is exempt from a classification of T; R45. (Contains less than 3% DMSO) Note S: This substance may not require a label according to Article 17 (see section 1.3 of Annex I) (Table 3.1). This substance may not require a label according to Article 23 of Directive 67/548/EEC (see section 8 of Annex VI to that Directive) (Table 3.2). Note U: When put on the market gases have to be classified as "Gases under pressure", in one of the groups compressed gas, liquefied gas, refrigerated liquefied gas or dissolved gas. The group depends on the physical state in which the gas is packaged and therefore has to be assigned case by case. Komentarze o składzie Pełny tekst wszystkich zwrotów R oraz H podano w punkcie 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Ogólne informacje W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). Zapewnić powiadomienie personelu medycznego o materiale (materiałach) którego dotyczy przypadek, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich żrodków ostrożnożci dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa Opis środków pierwszej pomocy Przez drogi oddechowe Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W razie potrzeby podać tlen lub zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody sztucznego oddychania "usta-usta", jeżeli ofiara wdychała substancję. Zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski do sztucznego oddychania, wyposażonej w zawór jednodrożny lub innego odpowiedniego sprzętu medycznego do oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Przez przewód pokarmowy 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Ogólne zagrożenia pożarowe Zmyć mydłem i dużą ilością wody. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktowac się z lekarzem. Każdy materiał, który przedostał się do oka, należy natychmiast wypłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe - jeśli jest to łatwe do zrobienia. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktowac się z lekarzem. Natychmiast wezwać lekarza albo powiadomić centrum zatruć. Wymioty powodować tylko na polecenie personelu medycznego. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Narkoza. Zmiany w zachowaniu. Spadek funkcji motorycznych. Do objawów mogą należeć: krótki oddech, senność, ból głowy, utrata orientacji, zmniejszona koordynacja ruchu, zakłócenia wzroku i wymioty, które to są odwracalne, jeśli wstrzymane zostanie narażenie. Zapewnić ogólne żrodki pomocy oraz leczyć objawowo. Skrajnie łatwopalny aerozol. L L 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

4 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Niewłaściwe środki gaśnicze 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Proszek. Woda. Piana. Dwutlenek węgla (CO2). Nie używać zwartego strumienia wody, ponieważ może rozproszyć i rozprzestrzenić ogień. Zawartość jest pod ciśnieniem. Pojemnik pod ciśnieniem może wybuchnąć po wystawieniu na działanie temperatury lub płomieni Informacje dla straży pożarnej Szczególne zagrożenia W pomieszczeniach zamkniętych strażacy muszą stosować normalne środki ochrony, w tym związane z substancją lub ubrania ognioodporne, hełmy z osłoną twarzy, rękawice, buty gumowe oraz autonomiczne aparaty mieszaniną oddechowe (SCBA). Dla personelu udzielającego pomocy Specjalne metody Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. Pojemniki powinny być chłodzone wodą, aby zapobiec narastaniu ciśnienia pary. Stosować normalne procedury gaszenia pożaru i rozważyć zagrożenie ze strony innych substancji. Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. Pojemniki narażone na pożar chłodzić wodą jeszcze długo po ugaszeniu pożaru. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla personelu nie Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do udzielającego pomocy wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Nie dotykać, ani nie chodzić po rozlanej substancji. Unikać wdychania gazu. Wywietrzyć zamknięte pomieszczenia przed wejściem. Należy powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego wyzwolenia. Stosować ochrony osobiste zalecane w dziale 8 karty bezpieczeństwa produktu (SDS). Dla personelu udzielającego pomocy 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 6.4. Odniesienia do innych sekcji Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Stosować ochrony osobiste zalecane w dziale 8 karty bezpieczeństwa produktu (SDS). Unikać uwolnienia do środowiska. Skontaktować się z odpowiednimi władzami w przypadku przedostania się do kanalizacji albo środowiska wodnego. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do skażenia wody. Unikać odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych. Skorzystaj z załączonych Kart Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej i/lub instrukcji użycia. Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu (zakaz palenia i używania otwartego ognia w najbliższym otoczeniu). Materiały łatwopalne (drewno, papier, olej itp.) przechowywać z dala od rozlanej substancji. Powstrzymać wyciek, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. Przenieść butlę w bezpieczne miejsce, jeżeli nie uda się zlikwidować uwolnienia. Ogrodzić teren aż do chwili rozproszenia się gazu. Zebrać wyciek. Zapobiegać przedostaniu się do wody, kanałów, piwnic i zamkniętych pomieszczeń. Po zebraniu substancji spłukać teren wodą. Stosować ochrony osobiste zalecane w dziale 8 karty bezpieczeństwa produktu (SDS). Usuwanie odpadów - patrz pkt 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie używać, jeśli brakuje przycisku sprayu lub jest on uszkodzony. Nie rozpylać przy otwartym ogniu lub innych rozżarzonych materiałach. Nie palić tytoniu podczas stosowania lub aż do czasu dokładnego wysuszenia natryskanej powierzchni. Nie ciąć, spawać, lutować, wiercić, szlifować ani wystawiać pojemników na działanie wysokich temperatur, płomienia, iskier lub innych źródeł zapłonu. Nie używać ponownie pustych pojemników. Nie wdychać gazu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Unikać zanieczyszczenia oczu. Unikać długotrwałego narażenia. Unikać kontaktu z ubraniem. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Przestrzegać podstawowych zasad BHP. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Dokładnie umyć po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Nie opróżniać do kanalizacji. Przechowywać pod zamknięciem. Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed słońcem i nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50 C. Nie przekłuwać, nie spopielać ani nie miażdżyć. Nie transportować ani nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia, źródła wysokich temperatur lub innych źródeł zapłonu. Materiał może kumulować ładunki statyczne, które mogą tworzyć iskrę i stać się źródłem zapłonu. Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów (patrz: Dział 10 niniejszej karty bezpieczeństwa produktu (MSDS). SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

5 Dopuszczalne wartość narażenia zawodowego Austria. Wykaz MAK, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001 Belgia. Wartości graniczne narażenia. MAK 1200 mg/m mg/m ppm 2420 mg/m ppm Bułgaria. OEL (dopuszczalne wartości narażenia zawodowego). Przepis nr 13 dotyczący ochrony pracowników przed ryzykiem narażenia na środki chemiczne w pracy 1400 mg/m3 600 mg/m3 Croatia. Dangerous Substance Exposure Limit Values in the Workplace (ELVs), Annexes 1 and 2, Narodne Novine, 13/09 MAC Cypr. OEL (dopuszczalne wartości narażenia zawodowego). Przepisy dotyczące kontroli atmosfery w fabryce oraz niebezpiecznych substancji w fabrykach, PI 311/73 z poprawkami. Republika Czech. Wartości NDS. Rozporządzenie Rządu Nr mg/m ppm Denmark. Exposure Limit Values Najwyższa wartość dopuszczalna 1500 mg/m3 800 mg/m3 ~= NDS 600 mg/m3 250 ppm Estonia. OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances. (Annex of Regulation No. 293 of 18 September 2001) Finland. Workplace Exposure Limits 1500 mg/m3 630 ppm 1200 mg/m3 France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984 VLE VME 2420 mg/m ppm Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG) 1200 mg/m , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

6 Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG) Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu (CAS ) Niemcy - TRGS 900, wartości graniczne w powietrzu na stanowisku pracy 140 mg/m3 20 ppm AGW Greece. OELs (Decree No. 90/1999, as amended) Hungary. OELs. Joint Decree on Chemical Safety of Workplaces Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits 1200 mg/m mg/m mg/m mg/m3 Ireland. Occupational Exposure Limits Italy. Occupational Exposure Limits 600 mg/m3 250 ppm Łotwa. Wartości progów narażenia zawodowego (OEL) substancji chemicznych w środowisku pracy Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, Wymagania Ogólne 2420 mg/m ppm Luxembourg. Binding Occupational exposure limit values (Annex I), Memorial A Malta. OELs. Occupational Exposure Limit Values (L.N of Occupational Health and Safety Authority Act (CAP. 424), Schedules I and V) Netherlands. OELs (binding) 2420 mg/m , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

7 Norwegia. Normy administracyjne dla zanieczyszczeń w miejscu pracy ~= NDS 295 mg/m3 125 ppm Polska. NDS. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Intensywności w Środowisku Pracy mg/m3 600 mg/m3 Portugal. OELs. Decree-Law n. 290/2001 (Journal of the Republic - 1 Series A, n.266) Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796) 750 ppm Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace Słowacja. OEL (dopuszczalne wartości narażenia zawodowego). Przepis nr 300/2007 dotyczący ochrony zdrowia przy pracy ze środkami chemicznymi Slovenia. OELs. Regulations concerning protection of workers against risks due to exposure to chemicals while working (Official Gazette of the Republic of Slovenia) Hiszpania. Wartości NDS Sweden. Occupational Exposure Limit Values Szwajcaria. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz 1200 mg/m3 600 mg/m3 250 ppm Zjednoczone Królestwo. EH40 NDS 2400 mg/m ppm 1200 mg/m mg/m3 1 UE. Wskazane wartości progów narażenia w dyrektywach 91/322/EWG, 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

8 UE. Wskazane wartości progów narażenia w dyrektywach 91/322/EWG, 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE Dopuszczalne wartości biologiczne France. Biological indicators of exposure (IBE) (National Institute for Research and Security (INRS, ND 2065) Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 100 mg/l Acétone Mocz * *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Niemcy. TRGS 903, wykaz BAY (Graniczne wartości biologiczne) Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 80 mg/l Aceton Mocz * *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Słowacja. Najwyższa dopuszczalna wartość biologiczna). Rozporządzenie Nr 355/2006 dotyczące ochrony pracowników narażonych na kontakt ze środkami chemicznymi, Załącznik 2 Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 53,36 mg/g Aceton Kreatynina * w moczu 80 mg/l Aceton Mocz * *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Spain. Biological Limit Values (VLBs), Occupational Exposure Limits for Chemical Agents, Table 4 Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 50 mg/l Acetona Mocz * *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Switzerland. BAT-Werte (Biological Limit Values in the Workplace as per SUVA) Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 80 mg/l Aceton Mocz * *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Zalecane procedury monitorowania Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL) Stosować standardowe procedury monitoringu. Przewidywane stężenia nie powodujące zmian w środowisku (PNEC) 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Należy zapewnić dobrą wentylację ogólną (typowo 10-krotna wymiana powietrza na godzinę). Intensywność wentylacji powinna być dostosowana do warunków. Jeśli to możliwe należy hermetyzować proces, stosować wyciągi miejscowe lub inne środki techniczne dla utrzymania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej dopuszczalnego poziomu. Jeśli granice narażenia nie zostały ustalone, utrzymywać poziom zanieczyszczeń w powietrzu na poziomie możliwym do przyjęcia. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Ogólne informacje Środki ochrony osobistej powinny być dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich homologacji i przy współpracy z ich dostawcą. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry Zakładać okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle). - Ochrona rąk Zaleca się stosowanie rękawic odpornych na substancje chemiczne. - Inne Nosić odpowiednią odzież ochronną. Zalecane są rękawice odporne na działanie substancji chemicznych. Ochrona dróg oddechowych W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania. W przypadku możliwożci niekontrolowanego wydostawania się zastosować aparat oddechowy z nadciżnieniem i doprowadzanym powietrzem. Nie znane są poziomy dopuszczalnych stężeń oraz nie wiadomo, czy maski oczyszczające powietrze mogą zapewnić odpowiednią ochronę , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

9 Zagrożenia termiczne Środki higieniczne Kontrola narażenia środowiskowego Nie dotyczy. Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Należy zawsze przestrzegać prawidłowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie z materiałem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Regularnie należy prać ubranie robocze i myć sprzęt ochronny, aby usunąć z nich zanieczyszczenia. Ograniczyć uwolnienia i zapobiegać emisjom, a także przestrzegać państwowych przepisów o emisjach. Kierownik ds. środowiska musi być informowany w wszystkich poważnych uwolnieniach. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Postać Stan fizyczny Forma Kolor Zapach Próg zapachu ph Temperatura topnienia/krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Temperatura zapłonu Szybkość parowania Palność (ciała stałego, gazu) Gaz. Aerozol Ciemno szary. Czarny. Slight petroleum odor Nie dotyczy < -20,0 C (< -4,0 F) zamkniety tygiel TAG Górne/dolne progi palności lub progi wybuchowości Dolna granica palności (%) Górna granica palności (%) Prężność par Gęstość par > 1 Gęstość względna Rozpuszczalność Rozpuszczalność (woda) Rozpuszczalność (w innych rozpuszczalnikach) Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Lepkość Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające 9.2. Inne informacje Gęstość 7,32 Ciepło spalania F 16 % (Soluble) F / 23,9 C > 30 kj/g Procent lotności 17 % procentowa temperatury lotności 43,33 C (110 F) Ciężar właściwy 20ºC VOC (lotny składnik organiczny) (wagowo %) SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 22,33 % per US State and Federal Consumer Prodcut Regulations Reaktywność Produkt jest trwały i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania i transportu Stabilność chemiczna Substancja jest stabilna w normalnych warunkach Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

10 10.4. Warunki, których należy unikać Unikać temperatur przekraczających temperaturę zapłonu. Kontakt z materiałami niezgodnymi Materiały niezgodne Silne środki utleniające. Mocne kwasy Niebezpieczne produkty rozkładu SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Ogólne informacje Podczas rozkładu produkt wydziela ostry gęsty dym zawierający dwutlenek węgla, tlenek węgla, wodę i inne produkty spalania. Narażenie zawodowe substancją lub mieszanką może powodować poważne skutki. Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia Przez przewód pokarmowy Może wywołać złe samopoczucie w przypadku spożycia. Jednak nie jest prawdopodobne aby spożycie było główną drogą przenikania do organizmu w warunkach miejsca pracy. Objawy Przez drogi oddechowe Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra Ostre Inne LD50 Połknięcie LD50 Przez drogi oddechowe LC50 Skórny LD50 Skutki narkotyczne. Długotrwałe wdychanie może być szkodliwe. Częsty lub długi kontakt może odtłuścić i wysuszyć skórę, powodując dyskomfort i zapalenie skóry. Bezpośredni kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie. Pary działają odurzająco i mogą wywoływać bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz mdłości. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Gatunki Mysz Szczur Królik Mysz Szczur Szczur Królik Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu (CAS ) Ostre Połknięcie LD50 Przez drogi oddechowe LC50 Skórny LD50 Ropa naftowa (CAS ) Ostre Połknięcie LD50 Przez drogi oddechowe LC50 Skórny LD50 Szczur Kot Szczur Królik Szczur Szczur Królik Wyniki próby 1297 mg/kg 5500 mg/kg 5340 mg/kg 3000 mg/kg 5800 mg/kg 2,2 ml/kg ppm 76 mg/l, 4 Godz. 50,1 mg/l 50,1 mg/l, 8 Godz. > mg/kg 20 ml/kg > 5000 mg/kg > 6,4 mg/l > 0,1 mg/l > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 2,5 mg/l > 2000 mg/kg 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

11 Podrażnienie/uszkodzenie skóry Poważne podrażnienie/uszkodzenie oczu Uczulenie przy wdychaniu Uczulenie przy kontakcie ze skórą Mutageniczność komórek zarodka Rakotwórczość ACGIH substancje rakotwórcze Toksyczność dla rozrodczości Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po wielokrotnym kontakcie Niebezpieczeństwo zassania Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji Inne informacje Długotrwały kontakt ze skórą może powodować tymczasowe podrażnienie. Bezpośredni kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Brak danych wskazujących, czy produkt lub jego składniki w stężeniu ponad 0,1% są mutagenne lub genotoksyczne. Produkt nie jest uznawany za rakotwórczy przez IARC, ACGIH, NTP oraz OSHA. Nie podlega klasyfikacji jako czynnik rakotwórczy dla ludzi. A4 W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Skutki narkotyczne. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Brak dostępnych informacji. Żadnych znanych. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 1. Toksyczność Niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Jednakże, nie wyklucza to możliwości, że duże lub częste uwolnienia mogą mieć szkodliwy skutek dla środowiska. Wodny Ryby Skorupiaki LC50 EC50 Gatunki Pstrąg tęczowy, pstrąg Donaldsona (Oncorhynchus mykiss) Pchła wodna (Daphnia magna) Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu (CAS ) Wodny Ryby Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do bioakumulacji LC50 Pstrąg tęczowy, pstrąg Donaldsona (Oncorhynchus mykiss) Nie ulega naturalnej biodegradacji. Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow) LPS ChainMate > 1 Aceton -0,24 Współczynnik biokoncentracji (BCF) Mobilność w glebie Readily absorbed into soil Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania Wyniki próby mg/l, 96 godziny mg/l, 48 godziny 2,9 mg/l, 96 godziny Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą i ulegającą intensywnej bioakumulacji. Żadnych znanych. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

12 Odpad resztkowy Zanieczyszczone opakowanie Kod odpadu wg klasyfikacji UE Metody utylizacji/informacje Specjalne środki ostrożności Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Puste pojemniki lub wykładziny pojemników mogą zawierać niewielki ilości pozostałości produktu. Niniejszy materiał i pojemniki po nim muszą być utylizowane w bezpieczny sposób (Patrz: Instrukcje utylizacji). Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Ponieważ opróżnione pojemniki mogą zawierać pozostałości produktu, należy stosować się do ostrzeżeń podanych na etykiecie nawet po opróżnieniu pojemnika. Nie używać ponownie pustych pojemników. Kod Odpadu powinien zostać określony w uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem, producentem i lokalnymi zakładami przetwórstwa odpadów. Zebrać do odzysku albo składować w zaplombowanych pojemnikach na autoryzowanym składowisku. Zawartość jest pod ciśnieniem. Nie przekłuwać, nie spopielać ani nie miażdżyć. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub sieci wodociągowej. Nie zanieczyszczać stawów, dróg wodnych lub kanałów produktem ani zużytymi opakowaniami. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu ADR Numer UN (numer UN1950 ONZ) Prawidłowa nazwa AEROZOLE, ŁATWOPALNE przewozowa UN Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Class Dodatkowe ryzyko - Label(s) Nr zagrożenia (ADR) Kod ograniczeń d przejazdu przez tunele Grupa pakowania Nie dotyczy Zagrożenia dla Nie. środowiska Szczególne środki Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i ostrożności dla zapoznać Sie z procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do użytkowników posługiwania się substancją. RID Numer UN (numer UN1950 ONZ) Prawidłowa nazwa AEROZOLE, ŁATWOPALNE przewozowa UN Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Class Dodatkowe ryzyko - Label(s) Grupa pakowania Nie dotyczy Zagrożenia dla Nie środowiska Szczególne środki ostrożności dla użytkowników ADN Numer UN (numer ONZ) Prawidłowa nazwa przewozowa UN Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i zapoznać Sie z procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do posługiwania się substancją. UN1950 Aerozole, [łatwopalny] Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Class Dodatkowe ryzyko - Label(s) Grupa pakowania Nie dotyczy Zagrożenia dla Nie środowiska Szczególne środki Przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, kartę bezpieczeństwa produktu (SDS) i ostrożności dla zapoznać Sie z procedurami postępowania w nagłych przypadkach przed przystąpieniem do użytkowników posługiwania się substancją , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

13 IATA UN number UN UN proper shipping Aerosols, flammable name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Packing group Not applicable Environmental hazards No. ERG Code 10L Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Other information Passenger and cargo Allowed. aircraft Cargo aircraft only Allowed. IMDG UN number UN UN proper shipping AEROSOLS, flammable name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Packing group Not applicable Environmental hazards Marine pollutant No EmS F-D, S-U Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy. załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC ADN; ADR; IATA; IMDG; RID SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Przepisy UE Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik I Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik II Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 o trwałych organicznych substancjach zanieczyszczających środowisko, Załącznik I ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 1 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 2 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 3 ze zmianami 02416, M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

14 Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik V ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Załącznik II Rejestr uwolnień i przekazów substancji zanieczyszczających środowisko Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(1) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA Zezwolenia Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 REACH, Załącznik XIV: Wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń, z późniejszymi zmianami. Ograniczenia dotyczące użytkowania Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik REACH XVII Substancje podlegające ograniczeniom sprzedaży i stosowania ze zmianami Rozporządzenie 2004/37/WE: o ochronie pracowników przed zagrożeniami odnoszącymi się do substancji rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy Ropa naftowa (CAS ) Rozporządzenie 92/85/EWD: o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników w ciąży oraz pracowników, którzy po niedawnym porodzie lub karmiących piersią Ropa naftowa (CAS ) Inne rozporządzenia UE Rozporządzenie 96/82/WE (Seveso II) o kontroli poważnych zagrożeń wypadkiem z udziałem substancji niebezpiecznych Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy Destylaty ropy naftowej, lekkie, poddane hydroodsiarczaniu (CAS ) Ropa naftowa (CAS ) Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych Inne przepisy Ropa naftowa (CAS ) Przepisy krajowe Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz skrótów Źródła Informacje o metodzie oceny prowadzącej do klasyfikacji mieszaniny Pełny tekst jakiegokolwiek zwrotów lub zwrotór-r i zwrotów-h zgodnie z sekcjami 2 do 15 Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami krajowymi. Ta Karta Informacyjna Bezpieczeństwa Materiałowego jest zgodna z Regulacją (EC) Nr 1907/2006. Kobiety ciężarne nie powinny pracować z preparatem, jeśli istnieje nawet najmniejsze ryzyko narażenia. Młodzież poniżej osiemnastego roku życia nie może wykonywać prac z niniejszym produktem zgodnie z dyrektywą UE 94/33/WE o ochronie młodzieży w pracy. Przestrzegać państwowych przepisów dotyczących pracy ze czynnikami chemicznymi. Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego. Klasyfikacja zagrożeń dla zdrowia i środowiska wywodzi się z kombinacji metod obliczeniowych oraz danych badawczych, jeśli dostępne. R11 Produkt wysoce łatwopalny. R12 Produkt skrajnie łatwopalny. R36 Działa drażniąco na oczy. R45 Może powodować raka. R46 Może powodować dziedziczne wady genetyczne. R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. H220 Skrajnie łatwopalny gaz. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

15 Informacje o rewizji Informacje o szkoleniu Ograniczenie odpowiedzialności H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H340 Może powodować wady genetyczne. H350 Może powodować raka. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń: Informacje uzupełniające na etykiecie Skład/Informacja o Składnikach: SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach: <INDENT> Właściwości fizyczne i chemiczne: różnorodne właściwości Informacje dotyczące Transportu: Material Transportation Information Przepisy prawne: Zwroty zagrożenia - oznakowanie Dane Przepisów o Zgrożeniach (HazReg): Ameryka Północna GHS: Klasyfikacja Przestrzegać instrukcji szkoleniowych podczas posługiwania się niniejszym materiałem. Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu (SDS) są właściwe według naszej najlepszej wiedzy, posiadanych informacji i przekonania w dniu jej opublikowania. Podane informacje są opracowane jedynie jako wskazówki odnoszące się do bezpiecznego posługiwania się produktem, jego stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji oraz uwolnienia i nie mogą być traktowane jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Niniejsze informacje odnoszą się tylko do wyznaczonego, określonego materiału i mogą stracić ważność, jeśli niniejszy materiał jest stosowany w zestawieniu z jakimkolwiek innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście , M02416 Wersja nr: 03 Data rewizji: 29-czerwiec-2014 Data wydania: 19-wrzesień / 15

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy HP

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja 30/07/2014 Weryfikacja 2 Data zastępuje 03/01/2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami Data sporządzenia: 22.01.2007 Aktualizacja: 15.05.2015 Wersja: 4.0 Strona 1 z 24 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t Aspen 4 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI Aspen 4 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 19.02.2014 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Aspen

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Kationowe emulsje asfaltowe: JASBIT C60B3 ZM, JASBIT C60BP3 ZM. 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 TEROSON VR 710 known as FETTSPRAY SD 400ML INTER KC Numer : 76511 Data aktualizacji: 14.10.2014 Data druku: 24.11.2014 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa/ oznaczenie mieszaniny: CARP POLI Zawiera: - 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nr produktu: 25069 Numer indeksowy: - Synonimy: EPSILON; KATANA; CHIKARA; SL-160 25% WG; FLAZASULFURON

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo