REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r.

2 Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 1. Ostateczność i wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę 4 2. Wybieranie i zakładanie dzienników budowy 6 3. Powoływanie kierownika budowy 7 4. Projekty wykonawcze 8 5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 9 6. Powoływanie inspektora nadzoru inwestorskiego Nadzór autorski Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 18 B. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych 1. Przejęcie placu budowy Prace przygotowawcze Realizacja robót Tablica informacyjna budowy Ogłoszenie w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Prowadzenie dziennika i dokumentacji budowy Stosowanie wyrobów budowlanych Wprowadzanie zamian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego Organy kontrolujące prawidłowość realizacji budowy 32 C. Odbiór i zakończenie robót budowlanych 1. Odbiory częściowe Odbiór końcowy Dokumentacja powykonawcza Zawiadomienie o zakończeniu budowy 35 2

3 5. Pozwolenie na użytkowanie Kontrola obowiązkowa Pozwolenia częściowe i warunkowe Przekazywanie obiektu do użytkowania Konsekwencje błędów i nieprzestrzegania przepisów. 41 Załączniki: 1. Spis obowiązujących aktów prawnych Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków Zawiadomienie o zakończeniu budowy Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót Oświadczenie inwestora o zakończeniu robót Wzór protokołu kontroli obowiązkowej Tabela kategorii obiektów budowlanych 56 3

4 A. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE POPRZEDZAJĄCE ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH: 1. Ostateczność i wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28. ust 1 Prawa budowlanego) Zgodnie z Kpa decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronom nie wniesiono odwołania lub została wydana w II instancji. Przepisy dotyczące doręczeń stanowią, że awizowana przesyłka oczekuje na odbiór w urzędzie pocztowym przez okres 14-tu dni i dopiero po tym terminie uważa się ją za doręczoną. W związku z powyższym samodzielne ustalenie przez inwestora daty uzyskania przez decyzję waloru ostateczności jest niemożliwe. Ostateczność decyzji może stwierdzić tylko organ, który ją wydał, na podstawie znajdujących się w aktach sprawy zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji przez strony postępowania. Potwierdzenie ostateczności decyzji przybiera najczęściej formę adnotacji na jej kopii lub zaświadczenia. Stronom przysługuje prawo wniesienia skargi na decyzję ostateczną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu niezależnie od tego, czy została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy nie. Zgodnie z art. 35a ustawy Prawo budowlane: 1. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. 2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega zwrotowi. 4

5 3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora. 4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę kasacyjną musi przygotować adwokat lub radca prawny. Tryb i zasady postępowanie przed sądami administracyjnymi reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz z późniejszymi zmianami). UWAGA! Jeżeli inwestycja będzie realizowana w oparciu o decyzję wydaną na podstawie: - Ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340) - Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: D z. U. Nr 193 z 2008 r., poz z późniejszymi zmianami) to taka decyzja może mieć nałożony na wniosek inwestora tzw. rygor natychmiastowej wykonalności. Natomiast jeżeli inwestycja będzie realizowana w oparciu o decyzję wydaną na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219z późniejszymi zmianami), to taka decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w/w ustawy). W powyższych przypadkach można rozpoczynać realizację inwestycji niezależnie od wniesionych odwołań. 5

6 W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o decyzję wydaną na podstawie powyższych ustaw oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. nr 16 z 2007 r. poz. 94 z późniejszymi zmianami) czyli tak zwanych specustaw terminy zaskarżania tych decyzji do WSA, a także ograniczenia w możliwości ich uchylania lub stwierdzania nieważności określone są w tych ustawach. 2. Wybieranie i zakładanie dzienników budowy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.): Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. 2. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót. 3. Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik montażu. 4. Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika budowy Inwestor występuje do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, o wydanie dziennika budowy. 2. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. 2. Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 6

7 6. 1. Na stronie tytułowej dziennika budowy organ, o którym mowa w 4 ust. 1, zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 2. Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków. Nie ma ustawowo określonego wzoru dziennika budowy. W sprzedaży znajdują się różne rodzaje dzienników budowy (początkowy, kontynuacyjny, dla małych obiektów, dla obiektów liniowych itp.). Można wybrać dowolny rodzaj dziennika budowy odpowiedni dla danego rodzaju i zaawansowania inwestycji pod warunkiem, że spełnia on wymagania przepisów, o których była mowa powyżej. 3. Powoływanie kierownika budowy Zgodnie z art. 18. ust 1. Prawa budowlanego: Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie /między innymi/: 2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy... Art. 42 Prawa budowlanego: 1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 7

8 Kierownikiem budowy może być każda osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności i zakresie adekwatnym do realizowanej inwestycji oraz będąca członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zaświadczenie o aktualnym członkostwie w izbie zawodowej jest jednocześnie potwierdzeniem posiadania przez tę osobę ubezpieczenia OC. W przypadku realizacji inwestycji polegającej na prowadzeniu robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, takich jak remont, przebudowa, montaż czy rozbiórka, kierownikiem budowy może być osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi. Interpretacja rodzaju i zakresu posiadanych przez członków organów samorządu zawodowego uprawnień budowlanych należy do kompetencji tych organów. 4. Projekty wykonawcze Zgodnie z art. 18. ust 1. Prawa budowlanego: Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie /między innymi/: 1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, Projekt wykonawczy nie jest zdefiniowany w przepisach prawa budowlanego i jego wykonanie nie jest obowiązkowe. Niemniej mając na uwadze dość ogólny charakter projektu budowlanego, którego minimalna zawartość regulowana jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) należy stwierdzić, że w przypadku większości inwestycji istnieje potrzeba wykonywania projektów wykonawczych. Projekt wykonawczy może uszczegóławiać rozwiązania zawarte w zatwierdzonym projekcie budowlanym oraz rozwiązywać problemy techniczne zauważone w wyniku analizy projektu bądź powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 8

9 Projekt wykonawczy nie może zawierać rozwiązań odmiennych lub sprzecznych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego ani wykraczać poza jego zakres. budowlanej. Projekt wykonawczy nie wymaga zatwierdzania przez organy administracji 5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Zgodnie z art. 18. ust 1. Prawa budowlanego: Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie /między innymi/: 3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, art. 20. ust. 1. Prawa budowlanego stanowi: Do podstawowych obowiązków projektanta należy:(między innymi) 1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; a art. 21a. Prawa budowlanego mówi: 1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację projektanta, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych poniżej; 9

10 2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) plan bioz należy wykonać w przypadku: 6. 1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kv, 10

11 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kv, lecz nieprzekraczającym 15 kv, 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kv, lecz nieprzekraczającym 30 kv, 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kv, lecz nieprzekraczającym 110 kv, l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m, n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10 C, b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest; 3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów; 4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kv, b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kv, c) budowa i remont: linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, 11

12 d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego; 5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; 10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. Zgodnie z w/w rozporządzeniem: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", zawiera: 1) stronę tytułową; 2) część opisową; 3) część rysunkową, sporządzoną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. 12

13 2. Strona tytułowa zawiera: 1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 3. Część opisowa zawiera w szczególności: 1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia; 6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby; 7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 13

14 9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 4. Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności: 1) czytelną legendę; 2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów; 7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu; 8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 4. W planie bioz nie zamieszcza się danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 6. Powoływanie inspektora nadzoru inwestorskiego Zgodnie z art. 18. ust 1. Prawa budowlanego: Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 14

15 5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. Art Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554): Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów budowlanych: 1) użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze m 3 i większej, 2) wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów, 3) budynków i budowli: a) o wysokości nad terenem 15 m i większej, b) zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, c) wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej, d) z zainstalowaną mocą elektryczną kw i większą, e) technicznych o kubaturze ponad m 3, związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w pkt 12, 4) budowli mostowych wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów budowlanych, 15

16 5) zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości 3 m i większej lub chroniących miasta, wsie, obszary rolne i leśne o powierzchni powyżej ha oraz budowli technicznych związanych z tymi obiektami budowlanymi, 6) budowli piętrzących o różnicy poziomów lustra wody 3 m i większej oraz ścian oporowych o wysokości 3 m i większej, 7) budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe: a) niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska, b) o wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych, 8) ujęć i przepompowni wód śródlądowych o wydajności powyżej 300 m 3 /h lub głębokości 100 m i większej, 9) stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności 50 m 3 /h i większej, 10) służących do składowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów, 11) linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kv i większym oraz stacji elektroenergetycznych, rozdzielczych i przetwórczych z nimi związanych, 12) linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych - dalekosiężnych (międzynarodowych, międzymiastowych i wewnątrzstrefowych) oraz linii pomiędzy centralami, 13) sieci gazowych: a) gazociągów o ciśnieniu nominalnym 5 kpa i większym, b) gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 5 kpa i średnicach przewodów większych niż 150 mm, z wyjątkiem przyłączy gazowych o ciśnieniu nie większym niż 400 kpa, c) obiektów tłoczni gazu, d) obiektów stacji gazowych, wyposażonych co najmniej w dwa ciągi redukcyjne, 14) rurociągów oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych: a) ciepłowniczych: tradycyjnych o średnicy 310 mm i większej, preizolowanych o średnicy 200 mm i większej, b) wodociągowych o średnicy 200 mm i większej oraz kanalizacyjnych o średnicy 400 mm i większej, 16

17 c) innych transportujących czynnik płynny lub gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska, 15) dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli, 16) kanałów żeglugi śródlądowej oraz melioracyjnych, 17) sieci melioracyjnych na obszarze powyżej 100 ha, 18) kanałów energetycznych, 19) dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu budynkami, budowlami i urządzeniami, 20) urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych, 21) budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach. 2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane także przy realizacji obiektów budowlanych, niewymienionych w ust. 1, podlegających ocenie oddziaływania na środowisko, określonych w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska. 3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane również przy realizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zawierają: 1) ustroje konstrukcyjne, takie jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wiszące bez względu na ich rozpiętość, a także fundamenty inne niż proste ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym, 2) elementy konstrukcyjne: a) o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej, b) poddane obciążeniu użytkowemu 5 kn/m 2 i większemu, obciążeniu zmiennemu ruchomemu, a także zwymiarowane z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, termicznych, skurczów materiałowych lub ruchów podpór, c) sprężane na budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym, a także poddane zabezpieczeniu cięgien sprężających i ich urządzeń kotwiących. 17

18 Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo budowlane łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne. Przepis ten dotyczy także kierownika robót. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie. 7. Nadzór autorski Do podstawowych obowiązków projektanta należy między innymi: Art ) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Projektant obiektu nie może odmówić pełnienia nadzoru autorskiego, natomiast istnieje możliwość zmiany, za zgodą inwestora, projektanta sprawującego nadzór autorski. 8. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego stanowi, że: Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: 1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 18

19 (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o aktualnym członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa; wzór oświadczenia załącznik nr 3 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie aktualnym członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa; wzór oświadczenia załącznik nr 4 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy i ochrony zdrowia. Druk zawiadomienia zał. Nr 2 19

20 B. ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Przejęcie placu budowy Art. 22. Prawa budowlanego stanowi: Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; Art. 41 ust. 5 Prawa budowlanego stanowi, że: Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 2. Prace przygotowawcze Art. 41 ustawy Prawo budowlane 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 2. Pracami przygotowawczymi są: 1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 2) wykonanie niwelacji terenu; 3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane: 20

21 Art Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy{między innymi): 3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu... Art Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, Wytyczenie geodezyjne inwestycji powinno być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133): Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. 2. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 1) główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 2) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 3) stałe punkty wysokościowe - repery. 11. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności, o których mowa w 10, przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 3. Realizacja robót Zgodnie z ustawą Prawo budowlane: Art Do podstawowych obowiązków projektanta należy:(między innymi) 3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 21

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 210, 1101.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo