Ocena jednoczesnego wpływu PEM i stresu na stan zdrowia i samopoczucie użytkowników telefonii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena jednoczesnego wpływu PEM i stresu na stan zdrowia i samopoczucie użytkowników telefonii"

Transkrypt

1 Rozdział 6 Ocena jednoczesnego wpływu PEM i stresu na stan zdrowia i samopoczucie użytkowników telefonii Alicja Bortkiewicz, Elżbieta Gadzicka, Agata Szyjkowska, Jerzy Koniarek 1. Wprowadzenie Wśród osób wykonujących pracę wymagającą dyspozycyjności, szybkiego podejmowania decyzji, częstych kontaktów ze współpracownikami i kontrahentami coraz powszechniejsze staje się zastosowanie telefonów komórkowych. Taki rodzaj pracy wykonują m.in. pracownicy sieci komórkowych. Poddani są oni jednoczesnemu działaniu dwóch różnych stresorów: fizycznego pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefon komórkowy i psychicznego stresu zawodowego wynikającego z presji czasu, wysokich wymagań i dużej odpowiedzialności. Każdy z tych czynników może wpływać na stan zdrowia, ale nie wiadomo jakie skutki może powodować łączne ich działanie. Dotychczas nie prowadzono badań, które mogłyby wyjaśnić ten problem. Z naszych wcześniejszych badań wynika, że PEM emitowane przez telefony komórkowe może powodować wzrost ciśnienia tętniczego, zmiany poziomu melatoniny i związane z tym kłopoty ze snem, bóle głowy, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci świeżej [1,2]. Stres wywołuje podobne reakcje fizjologiczne (wzrost ciśnienia tętniczego, częstości skurczów serca, bóle głowy, zaburzenia snu). Ze względu na fakt, że ośrodki autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialne za regulację układu krążenia w tym ciśnienia tętniczego krwi znajdują się w mózgu (brzuszno-boczny odcinek oraz część grzbietowo-przyśrodkowa rdzenia przedłużonego, podwzgórze, kora mózgowa), można oczekiwać, że PEM emitowane przez telefony komórkowe bezpośrednio w okolicy głowy mogą tę regulację zakłócać. Jest to szczególnie istotne dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Dlatego badania układu krążenia i jego regulacji neurowegetatywnej a także układu nerwowego u osób zawodowo korzystających z telefonów komórkowych jest szczególnie uzasadnione. Kwestionariuszowe badania dotyczące subiektywnych dolegliwości użytkowników telefonów komórkowych przeprowadzone w Szwecji, Norwegii, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii i Australii wykazały, że najczęstszym obserwowanym przez nich objawem są bóle głowy [3-7]. Badanie przeprowadzone w Australii wykazało, że bóle głowy (w tym także migrena i klasterowy ból głowy) pojawiały się podczas lub krótko po zakończeniu rozmowy i często nasilały się w ciągu dnia. U ok. 50% badanych ustępowały one w okresie ok. 1 godz. po zakończeniu rozmowy, a u pozostałych dopiero wieczorem lub następnego dnia [6]. Pierwsze dane na temat bólów głowy wywołanych ekspozycją na PEM o częstotliwościach mikro- i radiofalowych pojawiły się już 30 lat temu, ale wówczas ekspozycja na PEM o takich częstotliwościach nie była powszechna i w zawiązku z tym nie poświęcano tym danym szczególnej uwagi [8]. Poza bólami głowy osoby korzystające z telefonów komórkowych zgłaszały uczucie zmęczenia i ogólnie złe samopoczucie, bóle mięśniowe, nudności, zaburzenia termoregulacji [9]. Oprócz badań dolegliwości subiektywnych prowadzono też wiele badań eksperymentalnych, dotyczących oceny funkcjonowania układu nerwowego z zastosowaniem metod elektroencefalograficznych (EEG). Wyniki tych badań nie są jednoznaczne. Niektóre z nich wskazują na zmiany w EEG rejestrowane podczas snu [10] i podczas czuwania [11,12], w innych nie wykazano żadnych, związanych z ekspozycją zmian [10,13]. Analiza potencjałów wywołanych podczas wykonywania testów wzrokowych (VMT), rejestrowanych w warunkach ekspozycji na modulowane PEM o częstotliwości MHz i w warunkach kontrolnych wykazała, że podczas ekspozycji występuje obniżenie amplitudy potencjałów wywołanych, które było wyraźniej 1

2 zaznaczone dla półkuli prawej (telefon komórkowy umieszczony był podczas eksperymentu z lewej strony głowy). Nie stwierdzono natomiast różnic w wynikach wykonania testów w obu sytuacjach [14]. Szczegółową analizę dotychczasowych badań na temat wpływu PEM radiofalowych na centralny układ nerwowy przedstawili ostatnio Hossmann i Hermann [15]. W odróżnieniu do zmian elektrofizjologicznych mózgu stwierdzanych podczas ekspozycji na PEM emitowane przez telefony komórkowe, badania neurohormonów nie wykazały istotnych zmian związanych z ekspozycją [16]. Badania rytmu dobowego wydzielania melatoniny u osób eksponowanych na PEM emitowane przez telefony komórkowe nie wykazały istotnych jego zaburzeń [17,18,19]. Jednak w badaniach własnych [20] i w badaniach Jarupat i wsp. [21] stwierdzono spadek stężenia melatoniny w ślinie i jej metabolitów w moczu po ekspozycji na PEM 900 MHz i 1900 MHz w porównaniu z warunkami kontrolnymi. Burch i wsp. [22] przeprowadzili badania w dwóch grupach mężczyzn, pracowników zawodów elektrycznych o różnej ekspozycji na PEM 50 Hz i stwierdzili, że u pracowników korzystających z telefonu komórkowego >25 min/dzień i o wyższym poziomie ekspozycji na PEM 50 Hz istotnie obniżony był poziom 6- hydroksymelatoniny w moczu w nocy. Istotne z punktu widzenia oceny skutków zdrowotnych PEM emitowanych przez telefony komórkowe jest badanie Braune i wsp., którzy stwierdzili wzrost ciśnienia tętniczego krwi podczas 35 min ekspozycji na PEM o częstotliwości 900 MHz [23]. Autorzy nie podali, jakie były wartości ciśnienia po zakończeniu ekspozycji. W kolejnym etapie tych badań autorzy nie wykazali związku między wzrostem ciśnienia krwi a ekspozycją na PEM [24]. Thuroczy i wsp. stwierdzili natomiast istotny spadek ciśnienia skurczowego krwi po ekspozycji na PEM emitowane przez telefon komórkowy (900 MHz) dwukrotnie przez 7,5 min, z 10 min przerwą [25]. Z naszych badań eksperymentalnych wynika, że krótkotrwała ekspozycja na PEM emitowane przez telefon komórkowy powodowała zmiany ciśnienia tętniczego krwi i poziomu melatoniny zależne od rodzaju ekspozycji (przerywana 4x15 min. lub ciągła 1 godzina). Zaobserwowane zmiany występowały nie tylko podczas ekspozycji i zaraz po jej zakończeniu, ale także w nocy po ekspozycji [1]. Wyniki tego badania sugerują, że jeśli jednorazowa ekspozycja wywiera określone mierzalne efekty, to codzienna, przewlekła ekspozycja może wywierać bardziej nasilone, niekorzystne skutki zdrowotne. Wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na zwierzętach wskazują, że PEM o częstotliwościach radio- i mikrofalowych powodowały różnego rodzaju mierzalne efekty biologiczne: zaburzenia transportu jonów wapnia (Ca++) [26,27,28] oraz potasu (K+) i sodu (Na+) [29,30] zaburzenia przepuszczalności bariery krew-mózg [31,32,33] zmiany aktywności systemu cholinergicznego [34,35] wzrost stężenia noradrenaliny [36] obniżenie poziomu melatoniny [22] Zaburzenia takie mogą być teoretycznie przyczyną zmian czynnościowych obserwowanych w badaniach eksperymentalnych u ludzi oraz niektórych dolegliwości zgłaszanych przez użytkowników telefonów komórkowych. Z aburzenia w transporcie jonów przez błony komórkowe mogą być przyczyną zmian w EEG, zmiany aktywności systemu cholinergicznego mogą powodować zakłócenia funkcji poznawczych, wzrost przepuszczalności bariery krew-mózg może być jedną z przyczyn bólów głowy [8]. Kłopoty ze snem podawane przez użytkowników telefonów komórkowych mogą być skutkiem obniżenia poziomu melatoniny, a wzrost stężenia noradrenaliny - wzrostu ciśnienia tętniczego krwi [23]. Potwierdzenie tych hipotez wymaga jednak dalszych badań. 2. Wpływ stresu na układ krążenia 2

3 Stres jest postrzegany obecnie jako najpowszechniejszy czynnik ryzyka występujący w środowisku pracy. Stres w pracy wynika nie tylko z obiektywnie istniejących warunków, ale także z indywidualnej oceny warunków pracy, postrzeganych i ocenianych jako zagrażające lub uniemożliwiające realizację potrzeb, naruszające wartości i normy uznawane za ważne. Taka ocena wymagań wywołuje emocje, które uruchamiają fizjologiczne mechanizmy i procesy, które jeśli są zbyt intensywne i/lub trwają długo mogą skutkować niekorzystnymi zmianami w stanie zdrowia. Stres może w szczególności prowadzić do zmian w autonomicznym układzie nerwowym (wzrost aktywności współczulnej części tego układu, wzrost częstości skurczów serca i ciśnienia tętniczego krwi), które uznawane są za jeden z głównych mechanizmów rozwoju chorób układu krążenia (udarów, zawału mięśnia sercowego, choroby niedokrwiennej serca) [37,38]. Badania prowadzone na dużych populacjach wykazały, że obecność niekorzystnych czynników psychospołecznych w miejscu pracy, a w szczególności wykonywanie pracy, w której wymagania przekraczają możliwości pracownika i towarzyszy temu mała możliwość kontroli nad procesem pracy powoduje, że wskaźniki zachorowalności na niedokrwienną chorobę serca wśród wykonujących taką pracę są kilkakrotnie wyższe niż wśród wykonujących pracę w optymalnych warunkach psychospołecznych [37,38,39]. Theorel i wsp na podstawie badań pacjentów hospitalizowanych z powodu pierwszego zawału mięśnia sercowego w okresie 2 lat w regionie Sztokholmu stwierdzili, że poziom stresu zawodowego, po wyeliminowaniu wpływu wieku, palenia, nadciśnienia, poziomu lipidów i statusu społecznego istotnie podwyższał ryzyko zawału mięśnia sercowego RR 1,3 (CI 1,00-1,8) [40]. Także w badaniu prospektywnym (6.5 lat) przeprowadzonym wśród 416 robotników z wysokim poziomem stresu, ryzyko zawału serca (zakończonego zgonem lub nie) po wyeliminowaniu wpływu wieku, poziomu ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu i wskaźnika masy ciała (BMI) wynosiło 4,53 (CI 1,15-17,80) [41]. Ponadto Bosma i wsp (1998) na podstawie badania 6895 mężczyzn i 3413 kobiet w wieku lat wykazali, że dysproporcja między oczekiwaniami pracownika a możliwością ich spełnienia zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca ponad dwukrotnie [42]. Wykazano również negatywny wpływ stresu na ciśnienie tętnicze. W badaniu prospektywnym przeprowadzonym u 5720 osób z wysokim poziomem stresu wykazano, że ryzyko wystąpienia nadciśnienia, po wyeliminowaniu wpływu wieku, palenia, BMI, aktywności fizycznej, czynników psychospołecznych, poziomu cholesterolu, wynosi 1,62 (CI1,07-2,43) [43,44]. Patomechanizm zaburzeń w układzie krążenia wywołanych przez stres związany jest przede wszystkim z aktywacją układu współczulnego, która uruchamia kaskadę zmian fizjologicznych przedstawionych na rys. 1. 3

4 Częstość skurczów serca Ciśnienie tętnicze Skurcz naczyń Niedokrwienie mięśnia sercowego Stres Stymulacja układu współczulnego Potencjał artymogenny Upośledzenie funkcji śródbłonka Arytmia Kruchość blaszek miażdżycowych Aktywacja płytek Hemokoncentracja Zaburzenia krzepnięcia Skłonność do zakrzepów Rys. 1. Patomechanizm działania stresu Z badań własnych wynika, że również PEM wywołuje zaburzenia regulacji neurowegetatywnej m.in. poprzez aktywację układu współczulnego. Trudno przewidzieć, jakie mogą być efekty synergistycznego działania pól elektromagnetycznych i stresu. Wydaje się, że mogą one nieść potencjalnie duże ryzyko zdrowotne. Na taki rodzaj zagrożenia narażonych jest coraz więcej osób. Stwarza to nowe problemy dla opieki zdrowotnej nad pracującymi. Wyjaśnienie tego problemu było celem naszych badań. Poznanie mechanizmów jednoczesnego działania stresu i pól elektromagnetycznych pozwoli na przygotowanie odpowiednich działań, które zminimalizują niekorzystne skutki zdrowotne występujące w środowisku pracy. 3. Metody badań 3.1 Ocena ekspozycji na PEM emitowane przez doręczne telefony komórkowe Ze względu na fakt, że większość badań wskazuje na kumulacyjne działanie PEM emitowanych przez telefony komórkowe, do oceny ekspozycji oprócz SAR konieczne są również dane pozwalające na określenie łącznej dawki pochłoniętego PEM. Teoretycznie problem ten rozwiązuje zastosowanie dozymetrów PEM, jednakże ze względów technicznych (niemożność pomiaru SAR w warunkach rzeczywistych oraz brak związku pomiędzy polem zewnętrznym a SAR), takie rozwiązanie w chwili obecnej jest niemożliwe. Dlatego też łączną ekspozycję można jedynie szacować, wykorzystując: okres użytkowania telefonu komórkowego, średnią dzienną (dobową) liczbę rozmów telefonicznych; średni czas trwania jednej rozmowy; Każda opisywana zmienna może służyć jako zmienna objaśniająca obserwowane zjawiska, na tej podstawie można wyznaczyć też skumulowane wskaźniki ekspozycji, tj. łączny (dzienny) dobowy czas ekspozycji oraz łączny życiowy czas ekspozycji: średni, dobowy czas ekspozycji (rozmów) umownie nazywany dawką dobową, 4

5 średni, życiowy czas ekspozycji (rozmów) umownie nazywany dawką życiową. 3.2 Ankieta dotycząca subiektywnych dolegliwości związanych z używaniem telefonów komórkowych Ankieta skonstruowana została specjalnie dla potrzeb badania i przetestowana w grupie ok. 600 użytkowników telefonów komórkowych. Ankieta składa się z 53 pytań. Pierwsza grupa pytań dotyczy danych osobowych (wiek, płeć, wykształcenie, staż pracy związany z ekspozycją na PEM). Ankiety są anonimowe, będą jednak kodowane, aby umożliwić kontakt z poszczególnymi osobami w drugim etapie badania. Druga grupa pytań składa się z 20 pytań dotyczących stanu zdrowia. Oprócz ogólnej samooceny stanu zdrowia, szczegółowe pytania dotyczą dolegliwości w obrębie głowy (bóle, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia widzenia), zmian skórnych w obrębie twarzy i głowy, kłopotów ze snem, a także stwierdzonych chorób przebytych lub istniejących. Ze względu na możliwość wzmacniania pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe przez metalowe przedmioty, dodatkowe pytania uwzględniają posiadanie wypełnień amalgamatowych, metalowych koron zębowych i używania szkieł korekcyjnych lub przeciwsłonecznych w metalowych oprawkach. Trzecia grupa pytań dotyczy danych na temat używanego telefonu komórkowego (aparaty doręczne, zestawy głośno-mówiące) i nawyków związanych z jego używaniem (częstotliwość i czas trwania rozmów). Czwarta grupa pytań obejmuje ewentualne dolegliwości kojarzone przez osoby ankietowane z używaniem telefonu komórkowego (czas trwania prowadzonych rozmów, wiadomości tekstowe itp.). W przygotowaniu pytań posługiwano się, w porozumieniu z autorami badania skandynawskiego i australijskiego, także ankietą stosowaną w Szwecji i Australii, aby umożliwić porównanie wyników badań uzyskanych w Polsce i innych krajach [4,6]. 3.3 Ocena stresu zawodowego W badaniu stosowane są dwa narzędzia do pomiaru stresu. Pierwsze z nich, Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy przeznaczony jest do badania indywidualnego poczucia stresu związanego z wykonywaną pracą [45]. Składa się on z 50 itemów opisujących różne cechy pracy. W odniesieniu do każdej z tych cech badany określa czy dana cecha występuje w jego pracy i na ile ocenia ją jako uciążliwą, irytującą. Uciążliwość danej cechy oceniana jest na pięciopunktowej skali, na której 1 oznacza, że dana cecha nie występuje na danym stanowisku, a 5 oznacza, iż dana cecha irytuje przez cały czas pracy, a nawet po pracy. Suma punktów uzyskanych w odpowiedziach na wszystkie pytania określa siłę poczucia stresu doświadczanego w pracy. Pytania poprzedzone są krótką instrukcją wskazującą na sposób udzielenia odpowiedzi. Badania nad właściwościami psychometrycznymi kwestionariusza przeprowadzone w zbiorowości liczącej ponad 2500 osób różnych zawodów i pracujących na różnych stanowiskach wykazały, że jest narzędziem rzetelnym i trafnym. Badania te pozwoliły także na wstępne opracowanie norm w skali stenowej i ocenę uzyskanego wyniku jako niskiego, średniego lub wysokiego: wynik niski - suma punktów uzyskanych w odpowiedziach na wszystkie pytania w granicach 65-80, wynik średni - suma punktów uzyskanych w odpowiedziach na wszystkie pytania w granicach , wynik wysoki - suma punktów uzyskanych w odpowiedziach na wszystkie pytania w granicach

6 Drugim ze stosowanych w badaniach narzędzi była opracowana przez S. Cohena Skala Spostrzeganego Stresu (Perceived Stress Scale-PSS), [46]. Ta skala także służy do pomiaru poziomu subiektywnie postrzeganego stresu, dotyczy jednak nie tylko stresu związanego z pracą, ale także tego, który wynika z różnych sytuacji występujących w życiu codziennym. Skalę tę tworzy 14 pytań, o to jak często w ostatnim czasie badana osoba odczuwała, że panuje lub nie nad różnymi, ogólnie opisanymi stanami i sytuacjami, z jakimi się styka. Badani odpowiadają na pytania korzystając z pięciopunktowej skali, na której 0 oznacza, iż dana sytuacja nie wystąpiła, a 4, że występowała bardzo często. Im wyższy wynik na skali w tym wyższym stopniu jednostka postrzega swoje życie jako nieprzewidywalne, nie poddające się kontroli. 3.4 Analiza statystyczna W analizie zebranego materiału zastosowano następujące metody statystyczne: test t-studenta (dla równych lub nierównych wariancji) lub równoważny mu test F-Snedecora dla porównywania średnich wartości badanych parametrów w badanych grupach, test chi-kwadrat lub dokładny test Fishera dla porównywania częstości w grupach, jedno- i wielowymiarowe modele regresji logistycznej dla ilościowego określania ryzyka określonych dolegliwości w zależności od wielkości narażenia po uwzględnieniu czynników zakłócających. 3.5 Grupa badana Badania były prowadzone wśród pracowników operatorów sieci telefonii komórkowej. Grupa ta została wybrana ze względu na możliwość precyzyjnej oceny poziomu ekspozycji związanej ze stosowaniem telefonu komórkowego (możliwość sprawdzenia czasu trwania rozmów i stażu pracy w ekspozycji na PEM emitowane przez telefony komórkowe). Badaniami byli objęci pracownicy o podobnym poziomie wykształcenia i charakterze pracy, natomiast różniący się pod względem poziomu ekspozycji. Do wszystkich pracowników operatora sieci komórkowej objętych badaniem ankietowym (208 osób) w etapie I rozesłano kwestionariusze do badania stresu. Odpowiedzi uzyskano od 89 osób. 4. Wyniki badań 4.1 Charakterystyka badanej grupy Średni wiek badanych osób wynosił 30,3±7,7 lat (21-62 lata). W badanej grupie było 41 kobiet w wieku 27,8±4,5 lat (23-45 lat). i 48 mężczyzn w wieku 32,4±9,2 lata (21-62 lata). Grupa kobiet była istotnie młodsza w porównaniu z grupą mężczyzn (p=0,0089). W badanej grupie staż pracy z telefonem komórkowym wynosił 4,1±1,7 lat (2 miesiące-8 lat). Staż pracy nie różnił się istotnie w zależności od płci; w grupie kobiet wynosił 3,5±1,7 lat (2 miesiące- 6,5 roku) natomiast w grupie mężczyzn 4,6±1,7 lat (2 miesiące-8 lat). Średni czas rozmów przez telefon komórkowy w ciągu dnia wynosił 80,4±105,1min (2 min.-600 min) i nie różnił się istotnie w grupie kobiet 75,8±97,5 min (2 min.-400 min) i mężczyzn 84,1± 111,8 min (2 min.-600 min). Większość osób miała wykształcenie wyższe (75,4% osób), wykształcenie średnie miało 24,6% osób. Z przeprowadzonej analizy ankiet wynikało, że badani pracownicy używali najczęściej telefonu Nokia Maksymalny SAR dla tego typu telefonu wynosi Nokia ,69 W/kg [www.sardata.com]. 6

7 4.2 Ocena ekspozycji na PEM emitowane przez doręczne telefony komórkowe Ze względu na fakt, że większość osób stosowała taki sam typ telefonu, ocenę ekspozycji można ograniczyć do analizy parametrów opisujących intensywność używania telefonu. Aby ocenić ekspozycję dla każdego pracownika obliczono: okres użytkowania telefonu komórkowego, średnią dobową liczbę rozmów telefonicznych; średni czas trwania jednej rozmowy; średni, dobowy czas ekspozycji (rozmów) [średni czas rozmowy x liczba rozmów w ciągu dnia] Tabela 1. Charakterystyka ekspozycji dla całej grupy badanej Parametry ekspozycji Wartość średnia ±odchylenie standardowe okres użytkowania telefonu komórkowego [lata] 4,1±1,8 średnia dobowy czas trwania rozmów przez telefon komórkowy [min] 80,4,3±105, Ocena stanu zdrowia i dolegliwości subiektywnych Badane osoby w większości oceniały stan swojego zdrowia jako dobry (57,4%) i bardzo dobry (14,6%), natomiast 18% osób jako średni. Nikt nie ocenił stanu swego zdrowia jako zły lub bardzo zły. Nie było istotnych różnic w ocenie stanu zdrowia między kobietami a mężczyznami. Bóle głowy zgłaszało 67,5% badanych, istotnie więcej (p=0,05) kobiet (78%) niż mężczyzn (58%), ale tylko 10% osób wiązało je z używaniem telefonu komórkowego. Występowanie zawrotów głowy podawało 19% osób, ale nikt nie kojarzył tej dolegliwości z używaniem telefonu komórkowego. Zawroty głowy występowały częściej, ale nieistotnie statystycznie, u kobiet (27%) niż u mężczyzn (12,5%). Inne dolegliwości w obrębie głowy (szum w uszach, zaburzenia widzenia itp.) zgłaszało 13,5% osób, a częstość zgłaszania tych dolegliwości była podobna w grupie kobiet i mężczyzn (17,1% vs 10,4%). Problemy z koncentracją uwagi podawało 37,1% osób, nieco więcej kobiet (41,5%) niż mężczyzn (33,3%). Kłopoty ze snem miało 30,3% osób badanych, częściej mężczyźni (33,3%) niż kobiety (26,8%), jednak różnica nie była istotna statystycznie. Występowanie zmian skórnych w obrębie twarzy i głowy podawało 12,6% osób. Uczucie znużenia po rozmowie, nawet przyjemnej, zgłaszało 15,7% osób a pogorszenie koncentracji uwagi tylko 6,7% osób. Problemy z koncentracją uwagi mieli wyłącznie mężczyźni. Trudności w przypomnieniu sobie czynności wykonywanej przed rozmową telefoniczną podawało 11,2% osób, istotnie więcej (p=0,015) mężczyzn (18,8%) niż kobiet (2,4%). Symptomy dotyczące uczucia ciepła w okolicy ucha i na małżowinie usznej podawało więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 43,9% i 33,3%). Pieczenie skóry twarzy po rozmowie telefonicznej zgłaszały 3 osoby, a swędzenie skóry 1 osoba. 4.3 Ocena stresu Oceniano stres zawodowy stosując Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy oraz stres związany ze wszystkimi sytuacjami życiowymi z zastosowaniem Skali Spostrzeganego Stresu. 7

8 Ogólny poziom stresu w całej grupie wynosił 22,1±6,9 i był istotnie wyższy (p=0,0089) w grupie kobiet (24,2±6,6) w porównaniu z grupą mężczyzn (20,3±6,7). Poziom stresu związanego z pracą w całej grupie wynosił 95,3±19,1. W grupie mężczyzn poziom stresu zawodowego był wyższy niż w grupie kobiet (odpowiednio 96,8±20,2 i 93,5±17,8), ale różnica nie była istotna statystycznie. Stres w grupie badanej, według klasyfikacji przyjętej na podstawie wcześniejszych badań w Instytucie, był na średnim poziomie, jednak u niektórych osób osiągał bardzo wysokie wartości ( ). 5. Analiza zależności zgłaszanych przez pracowników dolegliwości od czynników środowiska pracy (ekspozycji na PEM emitowane przez telefon komórkowy i stresu) 5.1 Analiza z uwzględnieniem parametrów charakteryzujących ekspozycję na PEM Analiza zależności między poziomem ekspozycji a subiektywnymi dolegliwościami wymagała przyjęcia określonych kryteriów podziału: 1. czas posiadania telefonu komórkowego. Ze względu na czas posiadania telefonu grupę badaną podzielono na 2 podgrupy: Osoby posiadające telefon nie dłużej niż dwa lata Osoby posiadające telefon ponad dwa lata 2. stosunek czasu używania telefonu komórkowego i telefonu stacjonarnego 3. dzienna dawka ekspozycji obliczona jako iloczyn liczby rozmów przez telefon komórkowy w ciągu dnia i średniego czasu rozmów (czasdz). Ze względu na poziom dziennej ekspozycji grupę podzielono na 2 podgrupy Osoby rozmawiające przez telefon komórkowy mniej niż 60 min dziennie Osoby rozmawiające przez telefon komórkowy nie krócej niż 60 min dziennie 5.2 Podział grupy badanej ze względu na okres posiadania telefonu komórkowego. W badanej grupie 21 osób posiadało telefon komórkowy nie dłużej niż dwa lata, a 68 osób ponad dwa lata. Stwierdzono, że kobiety posiadające telefon komórkowy ponad dwa lata zgłaszały częściej problemy z przypomnieniem sobie czynności wykonywanej przed rozmową telefoniczną (zaburzenia pamięci świeżej) (p=0,06). Wśród mężczyzn taka zależność nie występowała. Pozostałe dolegliwości nie były zależne od czasu posiadania telefonu komórkowego. 5.3 Podział grupy ze względu na preferencje używania telefonu komórkowego vs telefonu stacjonarnego W badanej grupie były 53 osoby korzystające przede wszystkim z telefonu komórkowego i 36 osób korzystających równie często z obu rodzajów telefonu. Nie było natomiast osób, które korzystały głównie z telefonu stacjonarnego. Analiza nie wykazała różnic miedzy obiema podgrupami w częstości zgłaszanych dolegliwości. Wśród osób korzystających głownie z telefonu komórkowego istotnie więcej badanych oceniało swój stres jako bardzo wysoki (44%) w porównaniu do grupy korzystających z obu rodzajów telefonu. 8

9 5.4 Podział grupy badanej ze względu na dzienną dawkę ekspozycji na PEM W badanej grupie 50 osób (grupa 1) prowadziło rozmowy przez telefon komórkowy nie dłużej niż 60 min dziennie, a 39 osób (grupa 2) ponad 60 min. Średni czas rozmów w grupie 1 wynosił 23 min (2-50 min.), a 158 min ( min) w grupie 2. Stwierdzono, że wśród osób rozmawiających ponad 60 min dziennie wstępowało istotnie więcej dolegliwości niż u osób rozmawiających krócej. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Częstość występowania dolegliwości w zależności od czasu rozmów Dolegliwości Grupa 1 Grupa 2 Istotność różnic Bóle głowy 58% 78,4% 0,045 Zawroty głowy 10% 32,4% 0,009 Bóle głowy (związane z rozmowa 4% 16% 0,05 przez t.k.) Problemy z koncentracja uwagi 2% 13,5% 0,05 Zaburzenia pamięci świeżej 4% 21,6% 0,01 Wrażenie ciepła w okolicy ucha 30% 51,4% 0,044 Wrażenie ciepła bezpośrednio na uchu 26% 51,4% 0, Ocena stresu Sprawdzono, czy ocena stresu rożni się w grupach o rożnym poziomie ekspozycji. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 3. 9

10 Tabela 3. Ocena stresu w grupach o różnej ekspozycji Podział ma grupy Ocena stresu wg Cohena Ocena stresu zawodowego (SOP) Czas posiadania (< 2 lat) 20,0±5,4 89,8±15,1 Czas posiadania ( 2 lata) 22,7±7,3 97,0±20,0 Istotność statystyczna (p) 0,03 ns Telefon komórkowy 23,4±7,0 99,3±19,1 Oba rodzaje telefonów 20,2±6,4 89,6±17,9 (stacjonarny i komórkowy) Istotność statystyczna (p) ns 0,01 Dzienny czas rozmów 21,2±7,3 92,0±18,2 Dzienny czas rozmów 23,1±6,5 100,2±19,9 Istotność statystyczna (p) ns 0,05 Analiza z uwzględnieniem jednocześnie parametrów charakteryzujących ekspozycję na PEM i poziom stresu Analizę przeprowadzono z zastosowaniem modelu regresji logistycznej. Do modelu wprowadzano jednocześnie parametry opisujące ekspozycje na PEM emitowane przez telefony komórkowe oraz poziom stresu. Stwierdzono, że ryzyko bólów głowy, które osoby badane kojarzyły z rozmowami przez telefon komórkowy, po uwzględnieniu wpływu stresu, było 4-krotnie wyższe u osób rozmawiających ponad 60 min dziennie (grupa 2) w porównaniu z osobami rozmawiającymi krócej - grupa 1 (tabela 4). Tabela 4 Ryzyko występowania bólów głowy kojarzonych z rozmową przez telefon komórkowy Parametry Współczynnik Błąd standardowy Wartość p O.R. regresji (B) (S.E) Stres wg Cohena 0,11 0,062 0,059 1,1 Czasdz 1,44 0,87 0,075 4,2 Także ryzyko bólów głowy nie kojarzonych przez osoby badane z korzystaniem z telefonu komórkowego było istotnie wyższe (O.R. 3) w grupie 2 w porównaniu z grupą 1. Oprócz czasu trwania rozmów także poczucie stresu zwiększało istotnie ryzyko bólów głowy (tabela 5) Tabela 5 Ryzyko występowania bólów głowy nie kojarzonych z rozmową przez telefon komórkowy Parametry współczynnik Błąd standardowy Wartość p O.R. regresji (B) (S.E) Stres wg Cohena 0,11 0,04 0,0044 1,12 Czasdz 1,10 0,54 0,043 2,97 Ryzyko zawrotów głowy, których osoby badane nie kojarzyły z korzystaniem z telefonu komórkowego było istotnie wyższe (O.R. 6,8) w grupie 2 w porównaniu z grupą 1. Poczucie stresu również zwiększało istotnie ryzyko bólów głowy (tabela 6) Tabela 6 Ryzyko zawrotów głowy nie kojarzonych z rozmową przez telefon komórkowy 10

11 Parametry współczynnik Błąd standardowy Wartość p O.R. regresji (B) (S.E) Stres wg Cohena 0,17 0,07 0,0084 1,19 Czasdz 1,91 0,70 0,0058 6,81 Ryzyko zaburzeń koncentracji uwagi, zarówno tych kojarzonych jak i nie kojarzonych przez osoby badane z faktem używania telefonu komórkowego było wyższe u osób z wysokim poczuciem stresu zawodowego, natomiast nie było związane z intensywnością rozmów (tabela 7, 8). Tabela 7 Ryzyko zaburzeń koncentracji uwagi kojarzonych z używaniem telefonu komórkowego Parametry współczynnik Błąd standardowy Wartość p O.R. regresji (B) (S.E) Stres zawodowy 0,15 0,05 0,0044 1,17 Tabela 8 Ryzyko zaburzeń koncentracji uwagi nie kojarzone z używaniem telefonu komórkowego Parametry współczynnik Błąd standardowy Wartość p O.R. regresji (B) (S.E) Stres zawodowy 0,04 0,014 0,0026 1,049 W następnym etapie analizy oceniano czy uwzględnienie dobowego czasu używania telefonu komórkowego w modelu ze zmiennymi opisującymi stres i ekspozycję w istotny sposób zwiększa ryzyko dolegliwości. Stwierdzono, że dobowy czas rozmów przez telefon istotnie zwiększa, po wyeliminowaniu wpływu innych czynników, ryzyko bólów głowy kojarzonych z używaniem telefonu komórkowego oraz bólów głowy nie kojarzonych z używaniem telefonu (odpowiednio p=0,0063 i p=0,02). Podobnie ryzyko zawrotów głowy zwiększało się istotnie wraz wydłużaniem czasu rozmów (p=0,0041). Natomiast ryzyko zaburzeń snu było istotnie wyższe u osób, które korzystały zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego (p=0,0207). Nie wykazano zależności między zaburzeniami snu a oceną stresu. 6. Podsumowanie W badaniu oceniono wpływ jednoczesnego działania PEM emitowanego przez telefon komórkowy i stresu na ocenę stanu zdrowia i występowanie subiektywnych dolegliwości. Stwierdzono, że badane osoby zawodowo wykorzystujące telefony komórkowe bardzo często zgłaszały bóle głowy (68%), kłopoty z koncentracją uwagi (37%) i kłopoty ze snem (30%). Rzadziej pojawiały się zawroty głowy (19%), znużenie (16%) i zaburzenia pamięci świeżej (11%). Na samopoczucie osób badanych istotnie wpływała intensywność używania telefonów komórkowych. Wydaje się, że czas trwania rozmów był najlepszym parametrem oceny poziomu ekspozycji na PEM, który dobrze korelował z występowaniem dolegliwości. Stwierdzono, że stres i ekspozycja na PEM działające jednocześnie wpływają na zwiększenie częstości występowania dolegliwości. Dotyczyło to bólów głowy, zawrotów głowy, kłopotów ze snem, które istotnie częściej występują u osób korzystających intensywnie z telefonów komórkowych (rozmawiających często i długo) i jednocześnie mających wysoki poziom stresu. Podawane przez pracowników zaburzenia koncentracji uwagi były istotnie związane z poziomem stresu zawodowego i modyfikowane przez czas posiadania telefonu komórkowego (p=0,08). Przeprowadzone badania wskazują, że oba stresory działające jednocześnie (pole elektromagnetyczne emitowane przez telefon komórkowy i stres zarówno zawodowy jaki i ogólny) wpływają niekorzystnie na samopoczucie pracowników i występowanie subiektywnych 11

12 dolegliwości. Wydaje się istotne wyjaśnienie przyczyn tak powszechnie podawanych dolegliwości jak bóle i zawroty głowy, kłopoty z koncentracją uwagi i zaburzenia snu. Wymaga to dalszych badań. 12

13 PIŚMIENNICTWO 1. Bortkiewicz A., Jarupat S., Kawabata A., Tokura H., Szymczak W., Gadzicka E.: Heart rate and blood pressure during exposure to cellular phone-an experimental study in: Environmental Ergonomics IX. Eds. J.Werner & M.Hexamer, , Aachen, Bortkiewicz A., Piłacik B., Gadzicka E., Szymczak W.: The excretion of 6-hydroxymelatonin sulfate in healthy young men exposed to electromagnetic fields emitted by cellular phone-an experimental study. Neuroendocrinol. Lett 23 (suppl. 1), 88-91, Sandstrom M., Wilen J., Oftedal G., Hansson Mild K.: Mobile phone use and subjective symptoms. Comparison of symptoms experienced by users of analogue and digital mobile phones. Occup. Med. 51 (1), 25 35, Oftedal G., Wilen J., Sandstrom M., Mild K.H.: Symptoms experienced in connection with mobile phone: Occup. Med. 50 (4), , Lundgren K.: GSM phones-no more symptoms than NMT. Working Life, Research and Development News, Newsletter 3, Hocking B. Preliminary report: Symptoms associated with mobile phone use. Occup. Med. 48, , Royal Society of Canada: A review of the potential health risks of radiofrequency fields from wireless telecommunication devices. Royal Society of Canada, Ottawa, Ont, Frey A.: Headaches from cellular Telephones: Are they real and what are the implications. Environ Health Perspect 106, , Repacholi M.H.: Low level exposure to radiofrequency electromagnetic fields. Health effects and research needs. Bioelectromagnetics 19, 1-19, Roschke J., Mann K.: No short-therm effects of digital mobile radio telephone on the awake human electroencephalogram. Bioelectromegnetics 18, , Kiltzing I.: Low-frequency pulsed electromegnetic fields influence EEG in man. Phys. Med. 11, 77-80, Reiser H.P., Dimpfel W., F.J. Schober: The influence of electromagnetic fields on human brain activity, Eur.J.Med.Res. 1, 27-32, Hietanen M., Kovala T., Hamalainen, Velin R., von Nandelstadh P.: EEG activity of the human brain during exposure to cellular phones. In: Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, ed. F. Bersani, Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York, Freude G., Ullsperger P., Eggert S., Ruppe I.: Microwaves emitted by cellular telephones affet human slow brain potentials. Eur.J.Appl.Physiol 81, 18-27, Hossmann K.A., Hermann D.M.: Effects of electromagnetic radiation of mobile phones on the central nervous system. Bioelectromagnetics 24, 49-62, De Seze R., Fabrro-Peray P., Miro L.: GSM radiocellar telephones do not disturb the secretion of antipituitary hormones in humans. Bioelectromagnetics 19, , De Seze R., Ayoub J., Peray P., Miro L., Toutou Y.: Evaluation in humans of the effects of radiocelluar telephones on circadian patterns of melatonin secretion, a chronobiological rhythm marker. J. Pineal Res. 27, , Mann K., Wagner P., Brunn G., Hassan F., Hiemke C., Roschke J.: Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fieldson the neuroendocrine system. Neuroendocrinology 67, , Radon K., Parera D., Rose D.M., Jung D., Vollrath L.: No effects of pulsed radio frequency electromagnetic fields on melatonin, cortisol, and selected markers of the immune system in man. Bioelectromagnetic 22, , Bortkiewicz A., Pilacik B., Gadzicka E., Szymczak W.: The excretion of 6-hydroxymelatonin sulfate in healthy young men exposed to electromagnetic fields emitted by cellular phone an experimental study. Neuroendocrinology Letters 23 (suppl 1), 88-91, Jarupat S, Kawabata A, Tokura H, Borkiewicz A. Effects of the 1900 MHz electromagnetic field emitted from cellular phone on nocturnal melatonin secretion. J Physiol Anthropol Appl Human Sci. 221, 61-63, Burch J.B., Reif J.S., Noonan C.W., Ichinose T., Bachand A.M., Koleber T.L., Yost M.G.: Melatonin metabolite excretion among cellular telephone users. Int J Radiat Biol 78, , Braune, S., Wracklage, C, Raczek, J., Lucking, C.H.: Resting blood pressure increase during exposure to a radiofrequency electromagnetic field. Lancet 351, , Braune S., Riedel A., Schulte-Monting J., Raczek J.: Influence of radiofrequency electromagnetic field on cardiovascular and hormonal parameters of the autonomic nervous system in healthy individuals. Radiation Research 158 (3), , Thuroczy G., Kubinyi G., Sinay H., Bakos J., Sipos K., Lenart A., Szabo L.D.: Human electrophysiological studies on the influence of RF exposure emitted by GSM cellular phones. In: Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, ed. F. Bersani, Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York, Blackman C.F., Benane S.G., Elliot D.J., House D.E., Pollock M.M.: Influence of electromagnetic field on the effux of calcium ions from brain tissue in vitro: A three model analysis consistent with the frequency response up to 510 Hz. Bioelectromagnetics 9, ,

14 27. Dutta S.K., Ghosh B., Blackman C.F.: Radiofrequency radiation induced calcium ion effux enhancement from human and other neuroblastoma cells in culture. Bioelectromagnetics 10, , Somosy Z., Kittel A., Thuroczy G.: Ultrastructural distribution of calcium after ELF modulated microwave and GSM modulated RF irradiation in the temporal cortex of rat brain. Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, 1997, G10, 125, Cleary S.F.: Effects of radio-frequency radiation on mammalian cells and biomolecules in vitro. in: Blank M. (ed) Electromagnetic fields: biological interaction and mechanisms. Washington, American Chemical Society, , Liu D.S., Astumian R.D., Tsong T.Y.: Activation of Na and K pumping modes of Na, K-ATPase by an oscillating electric field. J. Biol. Chem. 265, , Salford L.G., Brun A., Sturesson K., Eberhard J.L.,Person B.R.: Permeability of the blood-brain barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continous wave and modulated at 8,16,50,200 Hz. Micros Res Tech. 27, , Fritze K., Sommer G., Schmitz B., Mies G., Hossmann K-A., Kiessling M., Wiessner C.: Effect of global system for mobile communication (GSM) microwave exposure on blood-brain permeability in rat. Acta Neuropathol 94, , Salford L.G., Brun A.E., Eberhard J.L., Malmgren L., Person B.R.: Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones. Environmental Health Perspectives 111, , Dutta S.K., Ghosh B., Blackman C.F.: Dose dependance of acetylocholinesterase activity in neuroblastoma cells exposed to modulated radio-frequency electromagnetic radiation. Bioelectromagnetics 13, , Lai H.: Research on the neurological effects of nonionizing radiation at the University of Washington. Bioelectromagnetics 13, , Inaba R., Shisido K., Okada A., Moroji T.: Effects of whole body microwave exposure on the rat brain contents of biogenic amines. Eur. Appl. Physiol. 65, , Hanke W., Dudek B.: Wpływ stresu w miejscu pracy na ryzyko choroby niedokrwiennej serca-rola badań epidemiologicznych. Medycyna Pracy, XLVIII, 6, Hammar N., Alfredsson L., Johnson J.V.: Job strain, social support at work, and incidence of myocardiel infarction. Occupational and Environmental Medicine 55 (8), , Schnall PL., Landsbergis PA, Schwartz J, et al.: A longitudinal study of job strain and ambulatory blood pressure: Results from 3-year follow-up. Psychosom Med. 60, , Theorell T., Tsutsumi A., Hallquist J., Reuterwall C., Hogstedt C., Fredlund P., Emlund N., Johnson J.V.: Decision Latitude, Job Strain, and Myocardial Infarction: A Study of Working Men in Stockholm. Am J Pub Health 88 (3), , Siegrist J, Peter R, Junge A, Cremer P, Seidel D.: Low status control, high effort at work and ischemic heart disease: prospective evidence from blue-collar men.soc Sci Med. 31 (10), , Bosma H., Stansfeld S.A., Marmot M.G.: Job control, personal characteristics, and heart disease. J Occup Health Psychol 3 (4), , Peter R, Siegrist J.: Chronic psychosocial stress at work and cardiovascular disease: the role of effort-reward imbalance.int J Law Psychiatry 22(5-6), 441-9, Peter R., Siegrist J.: Chronic work stress, sickness absence, and hypertension in middle managers: general or specific sociological explanations?. Soc Sci Med. 45(7), , Dudek B., Waszkowska M., Hanke W.: Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, IMP, Łódź Cohen S., Kamarck T., Mermelstein R.A.: A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior 24, ,

Medycyna Pracy 2004; 55 (4): 345 351 345 PRACE POGLĄDOWE STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ A SUBIEKTYWNE DOLEGLIWOŚCI MIESZKAŃCÓW PRZEGLĄD BADAŃ*

Medycyna Pracy 2004; 55 (4): 345 351 345 PRACE POGLĄDOWE STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ A SUBIEKTYWNE DOLEGLIWOŚCI MIESZKAŃCÓW PRZEGLĄD BADAŃ* Medycyna Pracy 2004; 55 (4): 345 351 345 PRACE POGLĄDOWE Alicja Bortkiewicz 1 Marek Zmyślony 2 Agata Szyjkowska 1 Elżbieta Gadzicka 1 STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ A SUBIEKTYWNE DOLEGLIWOŚCI MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CVD) A STRES ŻYCIOWY I ZAWODOWY U POLICJANTÓW

CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CVD) A STRES ŻYCIOWY I ZAWODOWY U POLICJANTÓW Medycyna Pracy 2013;64(3):335 348 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Izabela Czaja-Mitura 1 Dorota Merecz-Kot 2 Wiesław Szymczak 3 Alicja Bortkiewicz 4 http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2013.0029

Bardziej szczegółowo

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Ocena obciążenia psychofizycznego oraz zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 23.08.2008 Poprawiono: 26.08.2008 Zaakceptowano: 3.09.2008 Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących

Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących 2014 Autorzy: Katarzyna Orlak we współpracy z:: Dominikiem Gołuchem (przegląd literatury) Jarosławem Chmielewskim

Bardziej szczegółowo

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Centralny Instytut Ochrony Pracy Paostwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Badanie możliwości optymalizacji warunków pracy

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Cardiovascular risk factors in young adult population in rural area in north-eastern Poland

Cardiovascular risk factors in young adult population in rural area in north-eastern Poland Cardiovascular risk factors in young adult population in rural area in north-eastern Poland Czynniki ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego u młodych osób dorosłych w środowisku wiejskim w północnowschodniej

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny

Wydanie specjalne. pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga i prof. dr. hab. n. med. Piotra Kuny Wydanie specjalne Marzec 2008 / Supl. nr 03/08 WSPÓŁPRACA LEKARZA Z PACJENTEM W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH COMPLIANCE, ADHERENCE, PERSISTENCE. STAN OBECNY I MOŻLIWOŚCI POPRAWY pod redakcją prof. dr. hab. n.

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia snu a nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia snu a nadciśnienie tętnicze Aleksander Prejbisz, Marek Kabat, Maciej Kluk, Andrzej Januszewicz ARTYKUŁ POGLĄDOWY Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie Zaburzenia snu a nadciśnienie tętnicze Sleep disorders

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Redaktor Językowy: mgr Joanna Królikowska (Warszawa)

Redaktor Językowy: mgr Joanna Królikowska (Warszawa) Redaktor Naczelny: dr n. med. Piotr Rapiejko Zastępca Redaktora Naczelnego: dr n. med. Agnieszka Lipiec Rada Redakcyjna: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz) dr n. farm. Sławomir Białek (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH

WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH Monika Figura-Chmielewska WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

HAŁAS ŚRODOWISKOWY A ZDROWIE

HAŁAS ŚRODOWISKOWY A ZDROWIE mgr inż. Krystyna Dworak współpraca: mgr Halina Domańska mgr inż. Justyna Paciej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska HAŁAS ŚRODOWISKOWY A ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ małych dawek leczniczych opioidów na wybrane parametry psychomotoryczne i emocjonalne u pacjentów z bólem przewlekłym

Wpływ małych dawek leczniczych opioidów na wybrane parametry psychomotoryczne i emocjonalne u pacjentów z bólem przewlekłym 130 Wpływ małych dawek leczniczych opioidów na wybrane parametry psychomotoryczne i emocjonalne u pacjentów z bólem przewlekłym The influence of low doses of opioid analgesic on pain intensity, selected

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE W ŚRODOWISKU PRACY I ICH WPŁYW NA ZDROWIE

ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE W ŚRODOWISKU PRACY I ICH WPŁYW NA ZDROWIE ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE W ŚRODOWISKU PRACY I ICH WPŁYW NA ZDROWIE STAVROULA LEKA BA MSC PHD CPSYCHOL FRSPH ADITYA JAIN BA(H) MSC MA FRSPH INSTYTUT PRACY, ZDROWIA I ORGANIZACJI, UNIWERSYTET NOTTINGHAM,

Bardziej szczegółowo

King s College London, Department of Palliative Care, Policy and Rehabilitation, Cicely Saunders Institute, Wielka Brytania 2

King s College London, Department of Palliative Care, Policy and Rehabilitation, Cicely Saunders Institute, Wielka Brytania 2 Artykuł poglądowy Lauren Rayner 1, William Lee 2, Annabel Price 2, Barbara Monroe 3, Nigel Sykes 3, Penny Hansford 3, Irene J. Higginson 1, Matthew Hotopf 2 1 King s College London, Department of Palliative

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozoficzny Psychologia

Wydział Filozoficzny Psychologia Wydział Filozoficzny Psychologia Cele terapii u kobiet i mężczyzn, a głębokość uzależnienia od alkoholu Zuzanna Kasprzak Praca magisterska wykonana pod opieką prof. dr hab Józefa Krzysztofa Gierowskiego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R.

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2007 Opracowanie publikacji GUS, Departament Statystyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii

Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii The human in the world of health, sport and economics Redakcja naukowa Radosław Muszkieta Walery

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka Aleksandra Uruska

Bardziej szczegółowo

Fizjologia sportu. Trening mięśni oddechowych a zdolność wysiłkowa zawodników. Andrzej Klusiewicz

Fizjologia sportu. Trening mięśni oddechowych a zdolność wysiłkowa zawodników. Andrzej Klusiewicz Fizjologia sportu 71 Jakkolwiek szereg kwestii pozostaje otwartych i wymaga dalszych badań, to zainteresowanie praktyki sportu treningiem mięśni oddechowych staje się coraz większe. Andrzej Klusiewicz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE U CHORYCH NA NADCIŚNIENIE TĘTNICZE WPŁYW NA SUBIEKTYWNĄ OCENĘ JAKOŚCI ŻYCIA

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE U CHORYCH NA NADCIŚNIENIE TĘTNICZE WPŁYW NA SUBIEKTYWNĄ OCENĘ JAKOŚCI ŻYCIA Nowiny Lekarskie 2013, 82, 4, 288 293 ANNA PACZKOWSKA 1, KAROLINA HOFFMANN 2, WIESŁAW BRYL 2, DOROTA KOLIGAT 1, MICHAŁ MICHALAK 3, TOMASZ ZAPRUTKO 1, PIOTR RATAJCZAK 1, KRZYSZTOF KUS 1, ELŻBIETA NOWAKOWSKA

Bardziej szczegółowo