Gmina Czchów Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski"

Transkrypt

1 ITI EK Gmina Czchów Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej EURO a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) którego przedmiotem jest : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. Zatwierdzone do użytku: [podpis i pieczątka zatwierdzającego] r.

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest: Gmina Czchów Adres: Czchów, ul. Rynek 12 Telefon: Telefaks: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Adres strony internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 08:00 do 15:00 NIP: Regon: Rozliczenia będą dokonywane wyłącznie w walucie polskiej. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na stronie internetowej Portalu UZP, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czchowie i na stronie internetowej Gminy Czchów. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ITI EK Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" lub pzp bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 907) II. Tryb udzielenia postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 907) III. Opis przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł 1) Okres kredytowania: lata ) Uruchomienie kredytu planowane jest w jednej transzy : transza 1 października 2013 roku 3) Karencja w spłacie kapitału do r. 4) Wymagany harmonogram spłat odsetek odsetki naliczane kwartalnie na ostatni dzień każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień ) począwszy od r. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymagana ratę ( kredytu i odsetek) w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie spłaty. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M + marża banku. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażona w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane kwartalnie według rzeczywistej liczby dni występujących w danym roku (365/366 dni) i od rzeczywistego zadłużenia. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego. 5) Odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty kredytu nie mogą być wyższe od wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie. 6) Zamawiający nie wyraża zgody na kapitalizację odsetek. 7) Nie przewiduje się prowizji: jednorazowej przygotowawczej, za administrowanie kredytem, za postawienie do dyspozycji kwoty kredytu, od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części od przedłużenia okresu kredytu, od zaangażowania od kwoty niewykorzystanej przyznanego kredytu oraz wszelkich innych zmian wymienionych w specyfikacji wprowadzonych do umowy w trakcie jej realizacji a także ewentualnego przewalutowania kredytu po wejściu Polski do strefy EURO. 8) Zabezpieczenie: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 9) Zastrzega się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. 10) Kredyt zostanie uruchomiony na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego poprzez przelanie kwoty kredytu na rachunek podstawowy Zamawiającego. 11) Harmonogram spłaty rat kapitałowych:

3 Lp Rata Termin płatności Wysokość raty kapitałowej 1. I rata ,00 2. II rata ,00 3. III rata ,00 4. IV rata ,00 5. V rata ,00 6. VI rata ,00 7. VII rata ,00 8. VIII rata ,00 9. IX rata , X rata , XI rata , XII rata , XIII rata ,00 4.Wspólny Słownik Zamówień: Usługi udzielenia kredytu. 5. INFORMACJA O KONDYCJI EKONOMICZNO FINANSOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. W celu oceny przez Wykonawcę ryzyka kredytowego do niniejszej specyfikacji załączono niezbędne dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczno finansową zamawiającego. IV.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz okoliczności po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. V. Termin wykonania zamówienia Zakończenie: do 30 września 2020r. VI.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

4 Ad. 1) Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp Ad.2) Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp Ad. 3 ) Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp Ad. 4 ) Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy treści oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pzp. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331, z późń. zm.) składając odrębne oferty w przetargu, zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena tych warunków będzie dokonana na podstawie analizy treści dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VII ust.2 SIZW 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów, metodą spełnia/nie spełnia. 4. Zgodnie z art. 26 ust.2 b pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie pełnomocnika musi być w formie pisemnej, podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Do podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się te same przepisy, co do pojedynczego Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 3) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Przy ocenie posiadania wiedzy i doświadczenia,dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, brany jest łączny potencjał Wykonawców. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają oświadczenie, że razem spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1ustawy. VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest dokumentów. przedstawienie wymienionych niżej 1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 pzp, których opis został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdziale VI SIZW, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowanie o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów: 1) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zgodne z treścią załącznika nr 3do SIWZ.

5 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. ( zał. nr 4 do SIZW) 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 5. Ponadto wykonawca składa : 1) formularz ofertowy 2) niezbędne pełnomocnictwa (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów 6. Wymagana forma składanych dokumentów: 1) dokumenty winny być aktualne w terminie składania ofert i mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę kopii Za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie zgodności należy dokonać na każdej stronie dokumentu. 2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 3) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 4) dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 5) zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lu notarialnie uwierzytelnionego odpisu dokumentu gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert). Nie spełnienie chociażby jednego z warunków określonych w w rozdziałach VI i VII SIWZ będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty. 7. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z wykonawcami. 1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. Wyjaśnienia warunków specyfikacji zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 38 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a i 1b ustawy. 2. W postępowaniu o zamówienie publiczne wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

6 3. W związku z wyborem przez Zamawiającego także drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je wykonawcy. Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią pytania (lecz bez ujawniania danych dotyczących wykonawcy, który zadał pytanie) zostaną zgodnie z art. 38 ust. 2 umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i będą wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców, którym Zamawiający przekazał SIWZ. 5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: 1) Bernadeta Romuzga, pokój nr 11 w Urzędzie Miejskim w Czchowie, ul. Rynek 12, telefon: (0-14) , faks: (0-14) , w godz w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 2) Ewa Kurek, pokój nr 15 w Urzędzie Miejskim w Czchowie, ul. Rynek 12, telefon: (0-14) , faks: (0-14) , e mail: w godz w sprawach dotyczących procedury przetargowej. IX. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XI. Termin związania z ofertą. Wymagany termin związania z ofertą - 30 dni od daty złożenia ofert. XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1.Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 1) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy oraz zaadresowaniem: Gmina Czchów Oferta przetargowa Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. Nie otwierać przed dniem r. Godz ) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności 5) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 6) Zaleca się aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. 7) Wymaga się aby oferta była podpisana oraz ostemplowana pieczęcią imienną lub firmową przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 8) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 9) Zaleca się, by wszystkie dokumenty były ułożone w określonej kolejności. 10) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Oferta powinna zawierać 1) Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji. 2) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w rozdziale VI i VII SIZW 3.Do ww. dokumentów Wykonawca może dołączyć wystąpienie do Zamawiającego o utajnienie informacji, które uważa za ważne dla swoich interesów handlowych i prawnych. Przy braku wystąpienia do Zamawiającego o utajnienie informacji do każdego z załączonych dokumentów Zamawiający będzie uważał je za jawne.

7 4.Wszystkie załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy wypełnić zgodnie z opisami umieszczonymi w poszczególnych wzorach załączonych do niniejszej SIZW. Formularze wchodzące w skład specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy wypełnić i podpisać ( imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej, pieczęć służbowa, pieczęć firmowa). 5. Pozostałe załączniki należy przedłożyć w formie przygotowanej przez Wykonawcę lub uzyskanej od właściwego urzędu lub instytucji. 6.Zamawiający zaleca z korzystania z formularzy załączonych do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania treści w nich zawartych. 7. Zmiana i wycofanie oferty: 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 3)Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE 4)Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać do dnia r.. do godziny 8.45 w Urzędzie Miejskim w Czchowie, ul. Rynek 12, Biuro Obsługi Klienta parter. 2. Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Czchowie, ul. Rynek 12, Czchów, pokój nr 14 - I piętro. 4. Otwarcie ofert jest jawne. W czasie publicznego otwarcia ofert zamawiający dokonuje: sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami zbadania czy oferty złożone są w terminie wycofanie ofert z napisem wycofane otwarcia pozostałych kopert, podanie nazwy Firmy (nazwy) i adresy wykonawców, których oferty zostaną otwarte oraz zaproponowane ceny, oraz inne istotne elementy każdej oferty sporządzenie protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek. Aby zapoznać się z ofertą innych wykonawców należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnieniu ofert. Wniosek należy złożyć na piśmie w siedzibie Zamawiającego. XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższy koszt obsługi kredytu obliczony przez wykonawcę o łącznej kwocie na cały okres kredytowania, z uwzględnieniem następujących założeń: 1) uruchomienie kredytu w jednej transzy: I transza 1 października 2013 r. w wysokości ,00 zł. 2) oprocentowanie kredytu wartość odsetek w całym okresie spłaty kredytu przez Zamawiającego, określonych na podstawie wartości % WIBOR dla środków na 3 miesiące na rynku międzybankowym z dnia r. w wysokości 2,70 % + stała marża bankowa w okresie kredytowania 3) prowizja bankowa z tytułu uruchomienia kredytu 0 zł 4) wszystkie inne prowizje 0 zł Symulację kosztów należy dołączyć do oferty. XV. Opis kryterium którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie tylko cena ofertowa Cena ofertowa 100 %

8 Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 100 % Cena ofertowa = cena najniższa / cena badana brutto x 100 pkt. Wx = (Cmin : Cx) x 100 x waga kryterium (%) Wx - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z VAT) realizacji całego zamówienia C min - minimalna cena brutto (z VAT) zaoferowana w przetargu C x - cena brutto (z VAT) podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany XVI. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż określony w art.94 PZP. 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a. 5. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie warunki przedstawione w Prawie zamówień publicznych oraz w SIWZ, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 6. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. 7. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy. XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1) Okres kredytowania: lata ) Uruchomienie kredytu planowane jest w jednej transzy : transza 1 października 2013 roku 3) Karencja w spłacie kapitału do r. 4) Wymagany harmonogram spłat odsetek odsetki naliczane kwartalnie na ostatni dzień każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień ) począwszy od r. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymagana ratę ( kredytu i odsetek) w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie spłaty. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M + marża banku. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażona w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane kwartalnie według rzeczywistej liczby dni występujących w danym roku (365/366 dni) i od rzeczywistego zadłużenia. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego. 5) Odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty kredytu nie mogą być wyższe od wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie. 6) Zamawiający nie wyraża zgody na kapitalizację odsetek. 7) Nie przewiduje się prowizji: jednorazowej przygotowawczej, za administrowanie kredytem, za postawienie do dyspozycji kwoty kredytu, od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części od przedłużenia okresu kredytu, od zaangażowania od kwoty niewykorzystanej przyznanego kredytu oraz wszelkich innych zmian wymienionych w specyfikacji wprowadzonych do umowy w trakcie jej realizacji a także ewentualnego przewalutowania kredytu po wejściu Polski do strefy EURO. 8) Zabezpieczenie: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 9) Zastrzega się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. 10) Kredyt zostanie uruchomiony na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego poprzez przelanie kwoty kredytu na

9 rachunek podstawowy Zamawiającego. 11) Harmonogram spłaty rat kapitałowych: Lp Rata Termin płatności Wysokość raty kapitałowej 1. I rata ,00 2. II rata ,00 3. III rata ,00 4. IV rata ,00 5. V rata ,00 6. VI rata ,00 7. VII rata ,00 8. VIII rata ,00 9. IX rata , X rata , XI rata , XII rata , XIII rata ,00 1. Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian. Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian: a) Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu wiąże się to ze zmianą wysokości kwoty kredytu oraz wysokości rat kapitałowych, co wymaga aneksu. b) Płatność rat kapitałowych nie jest bezwzględna wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie lub przyśpieszenie płatności o czas oznaczony związane jest to ze zmianą terminu płatności tych rat. c) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia spłaty kredytu ( okres kredytowania o czas oznaczony ). Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania związane jest to ze zmianą terminu płatności oraz wysokości rat kapitałowych czy odsetkowych. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 1.Środki ochrony prawnej zawarto w dziale VI, ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje Odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 3) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 5) odrzucenia oferty odwołującego. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10 XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych, oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną Adres poczty elektronicznej: XXIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej XXIV. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Nie dotyczy. XXV. Określenie części zamówienia, które mogą być powierzone podwykonawcom. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. XXVI. Rozliczenia. Nie dotyczy. XXVII.Wykaz załączników. Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 2 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik Nr 3 4. Informacja o tym, że Wykonawca należy/ nie należy do grupy kapitałowej w zakresie art.26 ust.2d PZP ( zał. nr 4 do SIZW) 5. Dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczno finansową zamawiającego wg załączonej listy.

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo