SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16302/14/VI/K z 30 września 2014 r. Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej euro na usługę Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 65 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) EZP nr MN wrzesień/2014 (miesiąc)/(rok)

2 ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY 1.1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A O / Gdynia PL Nr NIP Wydział prowadzący postępowanie Wydział BudŜetu tel. (58) , fax (58) a-mail Godziny urzędowania (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej euro. ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 65 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. CPV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: Sposób uruchamiania kredytu: kredyt uruchamiany jednorazowo lub w transzach na wniosek lub wnioski Zamawiającego Okres spłaty kredytu: spłata kredytu nastąpi w okresie od do r., zgodnie z harmonogramem określonym w 3 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr Warunki realizacji zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu w całości Oprocentowanie kredytu ustalane na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3 M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o niezmienną marŝę Banku Odsetki płatne kwartalnie Odsetki liczone będą w oparciu o rzeczywiste saldo zadłuŝenia według formuły: odsetki = saldo kredytu x łączne oprocentowanie x rzeczywista liczba dni w okresie obrachunkowym /365 lub 366 dni w roku Prowizja przygotowawcza, podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu płatna będzie proporcjonalnie po uruchomieniu kaŝdej transzy Zamawiający zastrzega, iŝ prowizja nie moŝe być wyŝsza niŝ 0,5% kwoty kredytu Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem prowizji określonej w pkt Zamawiający przewiduje moŝliwość zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci weksla in blanco Szczegółowe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ 3.5. Miejsce świadczenia usługi Gdynia Informacje ogólne BudŜet: Wykonanie w 2013 roku: dochody: zł wydatki: zł Plan na 2014 rok po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Miasta : dochody: zł wydatki: 1.308, zł. 1

3 3.6.2 Stan zadłuŝenia na dzień roku zł, przewidywany stan zadłuŝenia na koniec 2014 roku zł Na stronie internetowej Miasta dostępne są dokumenty: BudŜet Miasta na 2014 r., Opinia RIO o projekcie budŝetu na 2014 r., Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 r. i I półrocze 2014 r., Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyŝce/ deficycie za 2013 i I półrocze 2014 r., Sprawozdanie Rb Z o stanie zobowiązań za 2013 i I półrocze 2014 r., Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budŝetu za 2013 r., Opinia RIO o prognozie długu i moŝliwości sfinansowania deficytu budŝetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Gdyni w odniesieniu do projektu budŝetu na 2014 rok Uchwała Nr XXXVII/779/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Gdyni na rok 2014 zawierająca w 16 upowaŝnienie Prezydenta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uchwała Nr XLVI/999/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku zmieniająca uchwałę Radu Miasta w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Gdyni na rok Uchwała Nr XXXVII/780/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata Uchwała Nr XLVI/1000/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata ROZDZIAŁ 4 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.. ROZDZIAŁ 5 OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. ROZDZIAŁ 6 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ 7 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie od daty podpisania umowy do momentu spłaty kredytu, to jest do r. 2

4 ROZDZIAŁ 8 WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA, śe NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca winien złoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2), aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt od do i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) w pkt i składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 3) JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt i 8.3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed 3

5 właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Zamawiający wykluczy Wykonawcę równieŝ w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 ustawy W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złoŝone przez kaŝdego Wykonawcę. ROZDZIAŁ 9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.z2012 r., z późn. zmianami) Zamawiający uzna powyŝszy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 lub dokumenty równowaŝne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami w/w ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, Ŝe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym Ŝe Ŝaden z Wykonawców nie moŝe podlegać wykluczeniu Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. ROZDZIAŁ 10 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złoŝyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art.36 Prawo bankowe lub dokumenty równowaŝne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej zgodnie z przepisami ww. ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złoŝony przez co najmniej jednego Wykonawcę. 4

6 ROZDZIAŁ 11 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złoŝyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 oraz Formularz cenowy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy Wraz z ofertą Wykonawca powinien złoŝyć: Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 8 i Rozdziału 10 SIWZ Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej załącznik nr Dowód wniesienia wadium W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru) złoŝonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŝniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 12.1 Oferta winna być sporządzona w języku polskim Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte zszyte w sposób uniemoŝliwiający ich dekompletację Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemoŝliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert Oferta winna być złoŝona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział BudŜetu adres Gdynia, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. 130 Przetarg nieograniczony na usługę,,udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 65 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Nie otwierać przed r. godz JeŜeli oferta zostanie opisana w inny sposób niŝ w pkt 12.7, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej Zmiana lub Wycofanie, i opisane jak w pkt Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5

7 12.14 Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. ROZDZIAŁ 13 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 13.1 W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (na numer podany w rozdziale 1) lub drogą elektroniczną (adres podany w rozdziale 1). JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. ROZDZIAŁ 14 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Alicja Helbin stanowisko słuŝbowe: z-ca Skarbnika Miasta, nr pok.130, tel. (58) , (58) w godz w zastępstwie: Irena Samsonowicz stanowisko słuŝbowe inspektor, nr pok.236, tel.(58) w godz ROZDZIAŁ 15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 15.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: zł słownie: sto tysięcy złotych Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu przelewem na konto: Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A O / Gdynia PL w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 z późn. zm.) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale naleŝy złoŝyć w I Placówce Bankowej w Gdyni NORDEA Bank Polska S.A. w budynku Urzędu Miasta przy Alei Piłsudskiego 52/54, sala nr 27, przed terminem składania ofert Kserokopie dowodu wniesienia wadium naleŝy dołączyć do oferty lub złoŝyć w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział BudŜetu, adres: Gdynia Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54,pokój nr

8 15.5 Za wniesienie wadium w formie pienięŝnej Zamawiający uwaŝa wadium, które w terminie do dnia r. godz znajdzie się na rachunku Zamawiającego Wadium musi obejmować okres związania ofertą Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pienięŝnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. ROZDZIAŁ 16 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 16.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ 17 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 17.1 Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia r., godz w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale BudŜetu Urząd Miasta Gdyni adres Gdynia Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 pokój Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. r., godz w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w pok JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złoŝenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. ROZDZIAŁ 18 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 18.1 Cenę oferty naleŝy podać w wartości brutto Cenę oferty naleŝy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 a Cenę oferty naleŝy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 18.4 Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia Cena oferty to cena kredytu będąca sumą: odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR 3 M i stałej marŝy z okresu kredytowania, prowizji, obliczona zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1a Dla celów oceny ofert i ich porównywalności oraz do wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty naleŝy przyjąć: hipotetyczny WIBOR 3 M w wysokości 2,7 %, jednorazowe uruchomienie kredytu w pełnej wysokości w dniu r., prowizję płatną jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu, stan zadłuŝenia zgodnie z harmonogramem spłat W Formularzu ofertowym Wykonawca obok wyliczonej ceny będącej sumą odsetek i prowizji powinien podać proponowaną marŝę w procentach (%) oraz prowizję w procentach (%) MarŜa i prowizja podane przez Wykonawcę nie będą podlegały korektom w trakcie wykonywania zamówienia JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7

9 18.10 Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeŝeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieŝnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. ROZDZIAŁ Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium i wagą: cena brutto oferty - waga 100 % Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŝszą ceną obliczoną zgodnie z rozdziałem 18. ROZDZIAŁ 20 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 20.1 O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni - jeŝeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 20.3, jeŝeli złoŝono tylko jedną ofertę W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na wniosek Wykonawcy/Zamawiającego w przypadku: braku notowań na międzybankowym rynku stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M i wprowadzenia nowego parametru, w oparciu o który ustalane będzie oprocentowanie zmiany harmonogramu spłat. ROZDZIAŁ 21 ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ 22 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy. ROZDZIAŁ 23 INNE POSTANOWIENIA DLA STRON 23.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 8

10 Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zał. nr 1 Formularz ofertowy; Zał. Nr 1a Formularz cenowy; Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Zał.nr 3 - Lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o braku przynaleŝności do grupy kapitałowej, Zał. nr 4 - Projekt umowy. 9

11 ZAŁĄCZNIK NR 1 pieczątka firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: Nazwa (firma)/imię nazwisko.. Adres... Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu Nr NIP Nr REGON . Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie powyŝej euro na: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 65 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena brutto zł (słownie... złotych) (wyraŝona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1a. Na powyŝszą cenę składają się: marŝa banku : % (wyraŝona w %, dodawana do bazy oprocentowania, czyli WIBOR 3M, z dokładnością do jednej setnej punktu procentowego) jednorazowa prowizja banku % (wyraŝona w %, z dokładnością do jednej setnej punktu procentowego) 2. Oświadczamy, Ŝe spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr z 2013 r, poz.907 z późn.zm.). 10

12 3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 4. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli na 60 dni od terminu składania Ofert. 5. Wadium w kwocie zł zostało wniesione: *niepotrzebne skreślić a. w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego * b. w siedzibie Zamawiającego w formie... * 6. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: siłami własnymi* siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:. *niepotrzebne skreślić Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w formie pieniądza przelewem:.. 7. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik Nr 4) i przyjmujemy go bez zastrzeŝeń. 8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od daty podpisania umowy do dnia r. 9. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 10. UpowaŜniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłoŝonych informacji oraz do wyjaśnienia kaŝdych aspektów naszej oferty. 11. Oświadczamy, iŝ wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK). 12. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): , dnia (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 11

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 81-234 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd OPEC Sp. z o.o. Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo