Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2012

2 Spis treści Spis treści PROTESTY SPOŁECZNE ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE WSTĘP..4 CZĘŚD I PLAN GŁÓWNY... 6 Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ... 7 EPIDEMIE... 9 SKAŻENIE CHEMICZNE ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH PALIW PŁYNNYCH ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH GAZU SILNE MROZY/INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU HURAGANY POŻARY LASÓW EPIZOOTIE EPIFITOZY KATASTROFY BUDOWLANE OSUWISKA SUSZA SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych CZĘŚD II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘD NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej CZĘŚD III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego Organizacja łączności Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania

3 Spis treści Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeo Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie 430 Wykaz zawartych umów i porozumieo związanych z realizacją zadao zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód Procedury udostępniania rezerw strategicznych Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego Tryb aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego..454

4 Wstęp Wstęp Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK) został sporządzony w oparciu o art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz 590, z późn. zm.). Rządowe Centrum Bezpieczeostwa opracowało Plan zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. b przywołanej ustawy. KPZK składa się z trzech części, w tym: planu głównego, zespołu przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej oraz załączników funkcjonalnych. Plan główny zawiera: a) charakterystykę zagrożeo oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeo, b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa, c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Zespół przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowych określa: a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeo, b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej, c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych, d) współdziałanie między niezbędnymi siłami. Załączniki funkcjonalne do planu określają natomiast: a) procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej, b) organizację łączności, c) organizację systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania, d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeo, e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej, g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru, h) wykaz zawartych umów i porozumieo związanych z realizacją zadao zawartych w planie zarządzania kryzysowego, i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód, j) procedury udostępniania rezerw strategicznych, k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego, l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej. Jednocześnie należy nadmienid, iż w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) zawarto dyspozycję, iż Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego do czasu jego aktualizacji, może nie zawierad załączników funkcjonalnych dotyczących infrastruktury krytycznej. KPZK w znaczny sposób różni się od obowiązującego obecnie Krajowego Planu Reagowania Kryzysowego zatwierdzonego w grudniu 2009 r. przez Radę Ministrów. Podstawową przesłanką, którą kierowano się podczas przygotowywania dokumentu były wnioski z Raportu o zagrożeniach bezpieczeostwa narodowego, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych od ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów. KPZK objął swą treścią nie pojedynczą fazę reagowania na sytuacje kryzysowe, jak ma to miejsce w KPRK, ale wszystkie cztery fazy zarządzania kryzysowego, tj. zapobiegania, KPZK 4

5 Wstęp przygotowania, reagowania i odbudowy. We wszystkich tych fazach w siatce bezpieczeostwa wskazano organy wiodące i współpracujące. Wskazany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym układ strukturalny KPZK, objęcie przez ten Plan wszystkich faz zarządzania kryzysowego, a także uwzględnienie składowych elementów zarządzania kryzysowego oraz wskazanie w formie map w formacie GIS sił i środków dostępnych dla wsparcia zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym czynią z KPZK funkcjonalne narzędzie zarządzania procesami w zarządzaniu kryzysowym. Po pierwsze KPZK stanowi quasi-podręcznik, który pozwala szybko zorientowad się w odpowiedzialności poszczególnych organów. Podział na poszczególne fazy umożliwia ministerstwom zaplanowanie działao legislacyjnych w fazie zapobiegania, wdrażanie przyjętych ustaw czy planów wykonawczych w fazie przygotowania, a także prowadzenie dwiczeo w tejże fazie czy przyjęte rozwiązania są adekwatne do zagrożeo, a instytucje posiadają wystarczające kompetencje i środki do reagowania. Po drugie KPZK pokazuje systemy monitorowania różnego rodzaju zagrożeo, a więc wskazuje narzędzia umożliwiające prognozowanie wystąpienia zagrożenia i jego skalę. Po trzecie wykaz sił i środków pokazany w formie map w formacie GIS (w przyszłości udostępnionych on-line z wieloma funkcjonalnościami umożliwiającymi lepsze wykorzystanie danych o środkach technicznych) daje większą wiedzę do planowania w przyszłości działao oraz pokazuje pośrednio potencjalnych partnerów do współpracy dysponujących odpowiednim sprzętem i zapleczem specjalistów. KPZK podobnie jak wszystkie dokumenty czy plany wyodrębnione w ustawie o zarządzaniu kryzysowym nie jest dokumentem ani doskonałym, ani zamkniętym. Ustawodawca przewidział, że plany zarządzania kryzysowego, w tym KPZK podlegają systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może byd dłuższy niż dwa lata. Stwarza to możliwośd aneksowania dokumentu w oparciu o zmiany w systemie administracji, w wyposażeniu technicznym czy w procedurach. Właściwe organy paostwa w oparciu o treści zawarte w KPZK, a także na podstawie doświadczeo z dwiczeo zarządzania kryzysowego lub rzeczywistych sytuacji kryzysowych, mają możliwośd korygowania swoich zadao nie tylko zawartych w KPZK, co przede wszystkim w ich własnych planach (resortowych, wojewódzkich, instytucjonalnych). Nie można zapominad, że cykl planowania realizują właściwe organy administracji publicznej oraz podmioty przewidywane do realizacji przedsięwzięd określonych w planie zarządzania kryzysowego, w zakresie ich dotyczącym. Konsekwencją tego zapisu ustawowego jest wyraźne wskazanie zależności między poszczególnymi planami oraz współdziałaniem poszczególnych instytucji w ich nowelizowaniu. Treści zawarte w KPZK odzwierciedlają rzeczywisty stan polskiego systemu zarządzania kryzysowego. Dzięki temu, że wiedza o nim pokazana zostaje w formie przekrojowej w jednym miejscu istnieje możliwośd aby zmienid, ulepszyd, zbudowad nowe procedury, zależności systemowe itp. Konsekwencją tych zmian na poziomie regionalnym i centralnym będą oczywiście zmiany w KPZK, który powinien byd aktualizowany (jak już wspomniano) co dwa lata. Ale należy także pamiętad, że w KPZK mogą dla poszczególnych resortów byd zawarte zadania lub odpowiedzi na zagrożenia, które z różnych powodów nie znalazły odzwierciedlenia w planach ministerialnych. Właściwym wydaje się po przyjęciu KPZK uzupełnienie tych braków lub opracowanie własnych szczegółowych procedur wykonawczych do każdego zadania wymienionego w Planie. Zadania wyszczególnione w KPZK nie stanowią podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki finansowe z budżetu paostwa. Oddając w Paostwa ręce Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego mamy na względzie to, iż stanowi on jedynie narzędzie wspomagające system zarządzania kryzysowego zapobiegający powstawaniu sytuacji kryzysowych lub umożliwiający, na wczesnym etapie rozwoju sytuacji kryzysowej, wypracowanie stosownych rozwiązao, które nie dopuszczałyby do nadmiernego jej rozwoju i minimalizowały jej skutki. KPZK 5

6 I KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚD I - PLAN GŁÓWNY KPZK 6

7 POWÓDŹ Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej POWÓDŹ Powódź to jedno z najczęściej występujących zagrożeo naturalnych, będącym zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym, występującym nieregularnie. Art. 9 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne, definiuje powódź jako czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Stopieo zagrożenia powodziami na terenie kraju jest różny i jest determinowany gęstością zaludnienia, sposobem użytkowania dolin i terenów zalewowych, infrastrukturą techniczną, komunikacyjną itp. Ze względu na obszar dotknięty żywiołem rozróżniamy powodzie lokalne spowodowane zazwyczaj opadami nawalnymi o dużym natężeniu, obejmujące swym zasięgiem małe zlewnie, powodzie regionalne, obejmujące w zasadzie tylko jeden rejon hydrograficzny oraz powodzie krajowe, obejmujące kilka podstawowych regionów hydrograficznych, których głównyą przyczyną są długotrwałe deszcze obejmujące swym zasięgiem większe obszary. PRZYCZYNY I TYPY POWODZI powodzie opadowe mają najbardziej gwałtowny przebieg spośród wszystkich typów powodzi, ich przyczyną są silne opady naturalne, o dużym natężeniu lub rozlewne obejmujące swym zasięgiem rozległe obszary, często towarzyszące zjawiskom burzowym; powodzie roztopowe których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu, często spotęgowane nagłym ociepleniem i opadami deszczu; powodzie sztormowe których przyczyną są silne wiatry sztormowe wiejące na wybrzeżach morskich w kierunku lądu utrudniające odpływ rzek uchodzących do morza; powodzie zatorowe (zimowe) powstające w wyniku częściowego lub całkowitego zmniejszenia przepustowości koryta rzeki w wyniku zjawisk lodowych: zatorowo lodowe, bardzo groźne, lokalne zjawiska powstające w wyniku zatorów w czasie spływu lodów, zatorowo śryżowe, powstające w wyniku zablokowania koryta rzeki śryżem i lodem dennym gromadzącym się pod pokrywą lodową w obszarze niskich prędkości przepływu; powodzie wywołane awariami budowli przeciwpowodziowych lub niewłaściwym gospodarowaniem wodą na zbiornikach. OBSZAR WYSTĘPOWANIA Do najbardziej narażonych na niebezpieczeostwo powodzi terenów, należą obszary pięciu województw południowych: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego w zlewniach następujących rzek: Odra od Małej Panwi do Nysy Kłodzkiej, Odra od Kłodnicy do Małej Panwi, Odra od Olzy do Kłodnicy, Olza, San od Osławy do Wiaru, Wisła od Soły do Skawy, Wisła do Przemszy (Mała Wisła), Nysa Kłodzka od Ścinawki do zbiornika Otmuchów, zlewnia zbiornika Otmuchów Nysa Kłodzka zlewnia zbiornika Nysa, Nysa Kłodzka do Ścinawki, Wisłoka, Odra od ujścia Kaczawy do ujścia Baryczy (bez Baryczy), Odra od ujścia Widawy do ujścia Kaczawy, Kaczawa, Bystrzyca, Bug od ujścia Huczwy do ujścia Krzny (bez Krzny). Dodatkowo przy intensywnych opadach zagrożone będą również leżące bardziej na północ tereny województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Według danych Wydziałów Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich, łącznie na terenie kraju zagrożone powodziami są tereny i infrastruktura na obszarze 1039 gmin, w tym między innymi: ponad 875 tys. ha KPZK 7

8 POWÓDŹ Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej użytków rolnych, budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, około 2 tys. mostów i ponad 280 oczyszczalni ścieków. SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób negatywny wpływ na zdrowie psychiczne okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się brak dostępu do żywności i wody pitnej możliwa koniecznośd ewakuacji ludności możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego możliwy wzrost przestępczości o charakterze kryminalnym oraz zwiększona liczba przestępstw i wykroczeo pospolitych (kradzieże z włamaniem, rozboje, niszczenie mienia). GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych: osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego wzrost cen produktów żywnościowych wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i sprzedażą żywności zniszczenia w infrastrukturze (m.in. wały przeciwpowodziowe, pompownie, urządzenia hydrotechniczne, drogi, mosty, wiadukty, tunele, przepusty, urządzenia i sied kanalizacyjno/wodociągowa): możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie utrudnienia komunikacyjne: niemożnośd dotarcia mieszkaoców do zakładów pracy; utrudniony dostęp do rejonów zniszczeo i związane z tym utrudnienia ratownicze ŚRODOWISKO: koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związanych z likwidacją skutków zdarzenia zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc pracy zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych: ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych zakłócenia w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego paliw na terenie całego kraju lub w poszczególnych jego regionach możliwośd istotnych skutków społecznych w postaci skokowego wzrostu poziomu bezrobocia. możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala zniszczeo uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym: możliwa degradacja cennych przyrodniczo lub chronionych obszarów i gatunków (rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, zespoły przyrodniczokrajobrazowe) możliwośd miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeo instalacji i urządzeo technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji na obszarach, na których usytuowane są substancje i materiały niebezpieczne. KPZK 8

9 EPIDEMIE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej EPIDEMIE Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi, epidemia to wystąpienie na danym obszarze zakażeo lub zachorowao na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeo lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Epidemie chorób zakaźnych, w tym grypy, mogą wystąpid na terenie całego kraju. Katastrofalne skutki epidemii mogą wystąpid przede wszystkim w miejscach dużych skupisk ludzkich takich jak: szkoły, przedszkola, miejsca użyteczności publicznej, duże zakłady przemysłowe oraz na terenach województw o niewystarczającej infrastrukturze komunikacyjnej (w związku z trudnościami w dotarciu na ww. tereny wykwalifikowanej kadry medycznej), a także w centrach komunikacji (lotniska, dworce, metro). PRZYCZYNY nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego (bakterie, wirusy) skutek innych zdarzeo katastroficznych takich jak np.: powodzie, susze niezachowanie określonych wymogów sanitarno-higienicznych weterynaryjnych (zatopienie i zniszczenie cmentarzy oraz grzebowisk zwierząt, zalanie i zniszczenie wysypisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków) w wyniku chorób odzwierzęcych zawleczenie choroby z obszarów leżących poza granicami kraju masowe migracje bioterroryzm. OBSZAR WYSTĘPOWANIA Choroby zakaźne u ludzi mogą wystąpid na terenie całego kraju. SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (w tym również pośrednio w wyniku niewydolności systemu opieki zdrowotnej i/lub systemu opieki społecznej) okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej możliwa koniecznośd hospitalizacji/izolacji ludności możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego możliwy wzrost przestępczości o charakterze kryminalnym oraz zwiększona liczba przestępstw i wykroczeo pospolitych (kradzieże z włamaniem, rozboje, niszczenie mienia). GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: zakłócenia w funkcjonowaniu całej gospodarki wynikające z nieobecności kadry przedsiębiorstw i instytucji, których obiekty, urządzenia lub instalacje stanowią infrastrukturę krytyczną możliwy paraliż ekonomiczny i znaczny spadek PKB związany z: izolacją znacznych terenów długoterminowym zablokowaniem szlaków/węzłów komunikacyjnych powodującym unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie, utrudnienia komunikacyjne blokadą w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną z likwidacją skutków zdarzenia. ŚRODOWISKO: możliwośd miejscowego skażenia środowiska (w przypadku braku zachowania wymogów z zakresu bezpieczeostwa sanitarno - epidemiologicznego i weterynaryjnego (tj. reguł grzebania zmarłych, utylizacji odpadów pomedycznych). KPZK 9

10 SKAŻENIE CHEMICZNE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej SKAŻENIE CHEMICZNE Skażenie chemiczne to zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, ciała ludzkiego, przedmiotów itp. substancjami szkodliwymi dla ludzi. Skażenie może byd spowodowane celowo na przykład poprzez stosowanie bojowych środków trujących, przypadków na skutek katastrofy lub byd stałym, niezamierzonym efektem niektórych procesów przemysłowych, rolniczych, transportowych i innych. PRZYCZYNY I TYPY awaria w zakładach produkujących i magazynujących niebezpieczne substancje chemiczne spowodowana błędem ludzkim, błędem technicznym, brakiem nadzoru, wypadkiem, rozszczelnieniem zbiornika lub instalacji z toksyczną substancją, nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, katastrofą naturalną, aktem terrorystycznym katastrofa podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych spowodowana błędem ludzkim, nieprzestrzeganiem przepisów, występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych, wypadkiem, złym zabezpieczeniem lub złym stanem dróg- nawierzchni, wysokim stopniem zużycia technicznego pojazdów lub taboru kolejowego, wadami torowiska katastrofa morska spowodowana błędem ludzkim (załogi statku lub służb morskich), nieprzestrzeganiem przepisów, błędem technicznym, występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (mgła, zalodzenie, sztorm), niedopełnieniem wymagao dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych awaria rurociągów transportowych spowodowana błędem ludzkim, błędem inżynierskim, osłabieniem wytrzymałości materiału. OBSZAR WYSTĘPOWANIA Na terenie całego kraju w szczególności: na głównych szlakach komunikacyjnych (szczególnie tranzytowych) i kolejowych o największym ruchu pojazdów przewożących substancje niebezpieczne oraz tereny bezpośrednio do nich przyległe, punkty przeładunkowe tereny zakładów dużego oraz zwiększonego ryzyka oraz tereny bezpośrednio do nich przyległe: (np. Zachem S.A. w Bydgoszczy, Zakłady Azotowe Anwil we Włocławku, Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "SIARKOPOL" w Grzybowie, "GASPOL" S.A Warszawa, Zakłady Metalowe "MESKO w Skarżysko-Kamiennej, Grupa Lotos S.A. Gdaosk; INTERNATIONAL PAPER Kwidzyn S.A.; Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Starogard Gdaoski; magazyny OLPP S.A. w Dębogórzu i Ugoszczy; PKN Orlen S.A. w Gdaosku, PERN Przyjaźo S.A. w Gdaosku; Gaspol S.A. w Gdaosku, Petrolinvest S.A. w Gdyni, terminale w portach Gdaoska i Gdyni, ZDR, ZZR z regionów: Olsztyn, Ełk, Morliny, Elbląg, Spychowo, Redaki, Braniewo, Chruściel, Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. w Policach, Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno - Różaosko, "Baltchem" S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie, Terminal Przeładunkowy operatorzy logistyczni paliw płynnych, bazy paliw itp.) magazyny zakładów dużego oraz zwiększonego ryzyka, przechowujące niebezpieczne substancje chemiczne rurociągi do przesyłania ropy naftowej i produktów naftowych (finalnych), rurociągi transportowe paliwa gazowe szlaki morskie, podejścia do portów Gdaoska i Gdyni oraz w miejscach krzyżowania się międzynarodowych szlaków tankowców SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się KPZK 10

11 SKAŻENIE CHEMICZNE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej brak dostępu do żywności i wody pitnej możliwa koniecznośd ewakuacji ludności możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: zniszczenie zbiorów w gospodarstwach rolnych: osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego wzrost cen produktów żywnościowych wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i sprzedażą żywności zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i drogowej możliwośd skażenia źródeł wody lub sieci wodociągowej możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie utrudnienia komunikacyjne możliwy znaczny spadek PKB w wyniku zakłócenia procesów technologicznych w zakładach pracy, gdzie wystąpiły skażenia i w konsekwencji zmniejszenie produkcji określonych artykułów lub świadczenia usług ŚRODOWISKO: możliwośd skażenia gleby, powietrza, wód powierzchniowych KPZK 11

12 ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Awarie sieci elektroenergetycznej to nagłe zdarzenia spowodowane samoistnymi uszkodzeniami elementów sieci, działaniem osób trzecich, oddziaływaniem czynników pogodowych powodujące lokalnie zakłócenia w dostawach energii elektrycznej. PRZYCZYNY I TYPY zmasowane awarie sieci elektroenergetycznej - awarie sieciowe spowodowane czynnikami pogodowymi występującymi w dużym nasileniu (klęskami żywiołowymi), powodujące poważne zakłócenia w dostawach energii elektrycznej na większych obszarach rozległe awarie systemowe blackout dysfunkcja systemu elektroenergetycznego kraju lub znacznego jego obszaru zanik możliwości dostaw energii dla jej odbiorców deficyt mocy to ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej spowodowane niedoborem zdolności produkcyjnych w krajowych elektrowniach systemowych lub wynikające z ograniczonych zdolności przesyłowych SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (np. w wyniku braku podtrzymania działania urządzeo medycznych) możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego negatywny wpływ na komfort życia ŚRODOWISKO: zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeo hydrotechnicznych i infrastrukturze komunalnej (przepompownie ścieków, wody pitnej oraz stacje uzdatniania wody) zakłócenia w infrastrukturze komunikacyjnej trudności w transporcie kolejowym zakłócenia transportu miejskiego (tramwaje), brak sygnalizacji świetlnej znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów przemysłowych powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz zakładach przemysłu chemicznego zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych: ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu informatycznego systemu obsługi budżetu paostwa i związane z tym zakłócenie lub spowolnienie procesów wdrażania i rozliczania wydatkowania funduszy pomocowych; zablokowanie dopływu środków na kluczowe inwestycje utrudniony obieg informacji oraz brak dostępu do danych niezbędnych dla pracy służb bezpieczeostwa i porządku publicznego wstrzymanie odpraw granicznych pasażerów, transportów awaria systemu bankomatowego i transakcji bezgotówkowych brak funkcjonowania centralnych systemów ewidencji brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych. możliwośd miejscowego skażenia środowiska w wyniku zakłóceo w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej (przepompownie ścieków). GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: KPZK 12

13 ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH PALIW Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH PALIW PŁYNNYCH PRZYCZYNY I TYPY awarie ropociągów lub infrastruktury towarzyszącej (przepompownie itp.) na terenie kraju lub poza granicami kraju awarie terminali do odbioru ropy naftowej i paliw zakłócenia w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego na terenie całego kraju lub w poszczególnych jego regionach spowodowane ograniczeniami importu paliw z zagranicy gwałtowny wzrost konsumpcji paliw awarie w systemie logistycznym paliw (rurociągi produktowe, magazyny paliw) niekorzystne wydarzenia w środowisku międzynarodowym terroryzm. Bazy PKN Orlen SA OLPP Sp z o.o. Grupa Lotos SA Pozostali Rurociagi Istniejące ropociągi Istniejące rurociągi produktowe Planowane rurociągi produktowe SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: negatywny wpływ na komfort życia możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego. GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: możliwy znaczny spadek PKB w wyniku zakłóceo w sektorach uzależnionych od zaopatrzenia w paliwa możliwa koniecznośd wprowadzenia systemu reglamentacji paliw płynnych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw negatywny bezpośredni wpływ na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej związanej m. in. z transportem i komunikacją, ratownictwem, zaopatrzeniem w żywnośd oraz zapewnieniem ciągłości działania administracji publicznej. KPZK 13

14 ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH GAZU Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH GAZU Awaria sieci gazowej to rozszczelnienie gazociągu, uszkodzenie urządzeo w stacjach gazowych, którym towarzyszy nieplanowy wyciek gazu i stwarzanie niebezpieczeostwa wybuchu oraz pożaru. Jest to zjawisko niespodziewane, które powoduje utratę technicznej sprawności urządzenia lub obiektu sieci gazowej stwarzając zagrożenie dla ludzi, mienia czy środowiska. całkowite przerwanie zaopatrywania związane jest z koniecznością ponownego napełnienia sieci co może spowodowad utratę usługi na okres do kilkunastu dni (efekt pośredni) PRZYCZYNY I TYPY awaria uszkodzenie elementów przesyłowych błąd ludzi podczas robót budowlano inżynieryjnych rozszczelnienie instalacji złe zabezpieczenia korozja ograniczenia w dostawach gazu ziemnego silne mrozy. SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: negatywny wpływ na komfort życia (brak ogrzewania) w skrajnych przypadkach koniecznośd ewakuacji mieszkaoców i zapewnienia warunków do przetrwania. GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: możliwy znaczny spadek PKB w wyniku zakłóceo w sektorach uzależnionych od zaopatrzenia w gaz (zakłady przemysłu rolnospożywczego, wytwarzania mas bitumicznych, przemysłu elektrotechnicznego) KPZK 14

15 SILNE MROZY/ INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU SILNE MROZY/INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU Silne mrozy zgodnie z definicją IMGW, przyjmuje się, że silny mróz występuje wówczas, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej -20 C. W aspekcie społecznym natomiast o silnych mrozach mówimy wtedy, gdy chłód staje się przyczyną śmierci ludzi i powoduje straty materialne. Jednocześnie silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0 C może mied taki Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej - 30 C. O intensywnych opadach śniegu mówimy natomiast wtedy, gdy obfite opady występują na rozległych obszarach i trwają przez kilka dni. OBSZAR WYSTĘPOWANIA Najniższe średnie wartości temperatur w Polsce mają obszary górskie w nizinnej części kraju najchłodniejszy jest rejon północno wschodni, obejmujący Suwalszczyznę. W rejonie tym zimy są ostrzejsze i dłuższe, a lata stosunkowo krótkie i niezbyt ciepłe. KPZK 15

16 SILNE MROZY/ INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej SKALA ZAGROŻENIA wg IMGW KPZK 16

17 SILNE MROZY/ INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (odmrożenia i wychłodzenia organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci - szczególnie podatna na zagrożenie będą osoby starsze, bezdomne lub o niskim poziomie dochodów) okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się. GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: w skrajnych przypadkach możliwe zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych: osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego wzrost cen produktów żywnościowych wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i sprzedażą żywności możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej i drogowej (drogi, urządzenia i sied kanalizacyjno/wodociągowa; pęknięcia szyn i awarie węzłów kolejowych; łamanie się słupów trakcyjnych, zerwanie trakcji): możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie utrudnienia komunikacyjne koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną z utrzymaniem sprawności infrastruktury komunikacyjnej możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów przemysłowych powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach; duże Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej ŚRODOWISKO: straty wynikające z potrzeby utrzymania w gotowości i pełnej wydajności systemów zagrożenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc pracy zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych: ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gazowego zakłócenia w transporcie i komunikacji morskiej (w wyniku zlodzenia akwenów portów morskich, tras podejściowych i red portów). możliwe zniszczenia środowiska naturalnego (skala zniszczeo uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym: zniszczenia drzewostanu straty w populacji zwierząt wolno żyjących. KPZK 17

18 HURAGANY Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej HURAGANY Zgodnie z definicją ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich huragan to wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody. Strefa klimatu umiarkowanego, w której leży Polska, jest narażona na występowanie wichur, czasem gwałtownych, związanych z ogólną cyrkulacją atmosfery w danej strefie szerokości geograficznej, a także na powstawanie silnych wiatrów lokalnych (np. wiatry górskie: halny, fen) i tworzenie się szczególnie niebezpiecznych trąb powietrznych. Wichury występują najczęściej w okresie od listopada do marca, natomiast trąby powietrzne najczęściej od czerwca do sierpnia, czasem w maju. Występują one w Polsce z częstotliwością od 1 do 4 w roku. PRZYCZYNY I TYPY Wiatr, to naturalny poziomy ruch powietrza powstały wskutek różnic ciśnienia. Jest tym silniejszy, im większe są te różnice. Przy prędkościach przekraczających 15 m/s (54 km/h) wiatr zaczyna stwarzad poważne zagrożenia. Według IMGW występują trzy stopnie zagrożenia przed silnymi wiatrami: STOPNIE ZAGROŻENIA wg IMGW OBSZAR WYSTĘPOWANIA Do rejonów kraju, w których zjawiska te są bardziej intensywne i częstsze niż w innych obszarach zaliczamy w szczególności: Dolny Śląsk, dorzecze Odry, Małopolskę i południe Polski. SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób KPZK 18

19 HURAGANY Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się możliwa koniecznośd ewakuacji ludności. GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych: osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego wzrost cen produktów żywnościowych zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i drogowej (drogi, mosty, wiadukty, tunele, przepusty, uszkodzenia sieci trakcyjnych): możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie utrudnienia komunikacyjne: niemożnośd dotarcia mieszkaoców do zakładów pracy; utrudniony dostęp do rejonów zniszczeo i związane z tym utrudnienia ratownicze koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną z likwidacją skutków zdarzenia zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów przemysłowych powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc pracy zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych: ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych wypłat odszkodowao dla przedsiębiorców zakłócenia w transporcie i komunikacji morskiej (wstrzymanie ruchów statków w tym pasażerskich i promów) ŚRODOWISKO: możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala zniszczeo uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym: zniszczenia drzewostanu na obszarach dużych kompleksów leśnych możliwośd dużych skutków odłożonych, będących wynikiem gwałtownego rozwoju szkodników upraw leśnych związanych z trudnościami w zagospodarowaniu dużych obszarów wiatrołomów możliwośd miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeo instalacji i urządzeo technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji na obszarach, na których usytuowane są substancje i materiały niebezpieczne. KPZK 19

20 POŻARY LASÓW Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej POŻARY LASÓW Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Z punktu widzenia gospodarki leśnej pożary zaliczane są do najpoważniejszych niebezpieczeostw zagrażających lasom. Podatnośd lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotnośd ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa jej podatnośd na zapalenie. PRZYCZYNY I TYPY Do najczęstszych przyczyn powstania pożaru należą: nieostrożnośd osób dorosłych i nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym, wypalaniu pozostałości roślinnych na polach, posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych w pobliżu lasów wady urządzeo i instalacji energetycznych wady środków transportu lub ich nieprawidłowa eksploatacja nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych w pobliżu lasu samozapalenia biologiczne lub chemiczne wyładowania atmosferyczne podpalenia umyślne Najczęściej występującym rodzajem pożarów lasów jest tzw. pożar przyziemny (dolny), w którym materiałem palnym jest ściółka leśna, próchnica, chrust podszyt itd. Eskalacją tego typu pożaru jest pożar wierzchołkowy (górny), bardzo groźny i szybko rozprzestrzeniający się, zwłaszcza w drzewostanie iglastym podczas silnego wiatru, który może przybierad rozmiary katastrofalne. Innym równie trudnym do opanowania typem pożaru jest tzw. pożar ziemny (podziemny), w którym ogieo trawi pokłady torfu, murszu oraz płytko zalegające pokłady węgla brunatnego. OBSZAR WYSTĘPOWANIA Miejscami szczególnie zagrożonymi wystąpieniem pożarów na terenie całego kraju są lasy jednorodne (zwłaszcza iglaste) zazwyczaj w okresie wiosennym i letnim przy najwyższym, III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób możliwa koniecznośd ewakuacji ludności. GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: ŚRODOWISKO: ogromne straty w gospodarce leśnej zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej. możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala zniszczeo uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym: zniszczenia drzewostanu straty w populacji zwierząt wolno żyjących możliwośd wyginięcia lub ograniczenia populacji danego gatunku zwierząt lub roślin możliwa degradacja cennych przyrodniczo lub chronionych obszarów i gatunków (obszary Natura 2000) pogorszenie warunków w środowisku glebowym możliwośd dużych skutków odłożonych, będących wynikiem gwałtownego rozwoju szkodników upraw leśnych związanych z trudnościami w zagospodarowaniu dużych obszarów pożarzyska możliwośd skażenia powietrza. KPZK 20

21 EPIZOOTIE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej EPIZOOTIE Epizootia - zjawisko definiowane jako występowanie zachorowao na daną chorobę zakaźną, wśród zwierząt na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych. Choroby zwierząt podobnie jak choroby ludzi ze względu na etiologię dzielimy na zakaźne, wirusowe, zwyrodnieniowe lub autoagresywne. Większośd chorób zwierząt przypisana jest do jednego gatunku, są jednak również takie, które przenoszą się na zwierzęta spoza danej grupy. Z punktu widzenia bezpieczeostwa hodowli rolnych istotne są choroby zakaźne i wirusowe, w tym choroby zwierząt dzikich, które mogą przenieśd się na zwierzęta hodowlane. PRZYCZYNY świadome lub nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego powodującego zakażenie zwierząt, w tym: nieprzestrzeganie przepisów higieny weterynaryjnej brak nadzoru weterynaryjnego nad hodowlami i nad skupiskami zwierząt wolno żyjących błąd ludzki lub organizacyjny związany z utylizacją zakażonego mięsa błąd ludzki lub organizacyjny związany z granicznym nadzorem weterynaryjnym nad sprowadzanym mięsem, żywymi zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami niekontrolowany wwóz (przemyt) zwierząt egzotycznych, bez poddawania ich kontroli weterynaryjnej zawleczenie choroby zakaźnej - turystyka, środki transportu drogowego, kolejowego, które powracają z rejonów gdzie ta jednostka chorobowa występuje. OBSZAR WYSTĘPOWANIA Choroby zakaźne zwierząt mogą wystąpid na terenie całego kraju, szczególnie na terenach rolniczych (hodowlanych). SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób w wyniku chorób odzwierzęcych (w tym również pośrednio w wyniku niewydolności systemu opieki zdrowotnej i/lub systemu opieki społecznej) okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej możliwa koniecznośd hospitalizacji/izolacji ludności możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego. GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: zniszczenie hodowli w gospodarstwach rolnych: osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego wzrost cen produktów żywnościowych wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i sprzedażą żywności możliwy paraliż ekonomiczny i znaczny spadek PKB związany z: izolacją znacznych terenów długoterminowym zablokowaniem szlaków/węzłów komunikacyjnych powodującym unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie, utrudnienia komunikacyjne blokadą w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną z likwidacją skutków zdarzenia możliwośd istotnych skutków społecznych w postaci skokowego wzrostu poziomu bezrobocia KPZK 21

22 EPIZOOTIE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej ŚRODOWISKO: możliwe zniszczenia środowiska naturalnego (skala zniszczeo uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym: straty w populacji zwierząt dziko żyjących możliwośd wyginięcia lub ograniczenia populacji danego gatunku zwierząt możliwośd miejscowego skażenia środowiska (w przypadku braku zachowania wymogów z zakresu bezpieczeostwa sanitarno - epidemiologicznego i weterynaryjnego tj. reguł utylizacji padłych zwierząt). KPZK 22

23 EPIFITOZY Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej EPIFITOZY Epifitoza to każde masowe występowanie na określonym terenie i w określonym czasie zachorowao roślin. Epifitozy roślin, charakteryzują się opanowaniem przez określoną chorobę znacznej części masy tkankowej rośliny-gospodarza, występującego w skupieniach na określonym obszarze. Choroby roślin mogą byd powodowane przez czynniki nieinfekcyjne: atmosferyczne (opady, niska i wysoka temperatura, niedostatek światła, wilgotnośd powietrza, zanieczyszczenie środowiska) oraz glebowe (niedobór lub nadmiar składników pokarmowych, zasolenie gleby, odczyn gleby, nadmiar lub brak wody, struktura gleby) lub czynniki infekcyjne: wirusy i wiroidy, fitoplazmy, bakterie, grzyby i pasożyty. OBSZARY WYSTĘPOWANIA Choroby roślin uprawnych mogą występowad w całym kraju, ich rodzaje i nasilenie zależne jest od intensywności określonych upraw w danym regionie kraju. W Polsce najważniejsze rośliny uprawne, istotne z punktu widzenia gospodarki rolnej, to: pszenica rejon upraw: cały kraj żyto rejon upraw: cały kraj jęczmieo rejon upraw: głównie na północnym wschodzie kraju, jęczmieo browarny uprawiany jest na Nizinie Południowo- Wielkopolskiej, na Równinie Wrocławskiej oraz Legnickiej, na Kujawach i na Wyżynie Lubelskiej owies rejon upraw: cały kraj ziemniaki rejon upraw: północ Polski buraki cukrowe rejon upraw: głównie w pasie województw od Żuław Wiślanych po Przedgórze Sudeckie, drugi zwarty obszar upraw pokrywa się z Wyżyną Wschodniomałopolską rzepak i rzepik rejon upraw: Polska Zachodnia, Północno-Zachodnia i Południowo-Zachodnia (zwłaszcza Dolny Śląsk, Wielkopolska, Kujawy, Żuławy oraz w mniejszym stopniu na Wyżyna Lubelska) mak, słonecznik i soja rejon upraw: Kujawy, Wielkopolska, Nizina Śląska, Wyżyna Lubelska (Zamojszczyzna), Podkarpacie (rejon Przemyśla) len rejon upraw: Polska Północno Wschodnia I Południowo Zachodnia chmiel rejon upraw: Wyżyna Lubelska i Kielecko Sandomierska tytoo rejon upraw: koncentruje się w następujących okręgach: lubelskim, rzeszowskim, krakowskim, kieleckim, chełmioskokwidzyoskim i białostocko-suwalskim. SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: utrudnienia w dostępie do żywności możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego. GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: zniszczenie upraw w gospodarstwach rolnych: osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego wzrost cen produktów żywnościowych wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i sprzedażą żywności możliwy paraliż ekonomiczny i znaczny spadek PKB związany z: upadkiem gospodarstw oraz zakładów przetwórczych blokadą w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną z likwidacją skutków zdarzenia możliwośd istotnych skutków społecznych w postaci skokowego wzrostu poziomu bezrobocia. ŚRODOWISKO: możliwe zniszczenia środowiska naturalnego (skala zniszczeo uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym: możliwośd wyginięcia lub ograniczenia populacji danego gatunku roślin. KPZK 23

24 KATASTROFY BUDOWLANE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej KATASTROFY BUDOWLANE Katastrofa budowlana jest definiowana jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części także konstrukcyjnych elementów rusztowao, elementów urządzeo formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu. OBSZARY WYSTĘPOWANIA Teren całego kraju w szczególności: centra handlowe, obiekty sportowe, hale wystawiennicze obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu Węglowego wybrzeże, rejony występowania klifów, doliny rzek i rejony podgórskie PRZYCZYNY Istnieje wiele przyczyn awarii i katastrof budowlanych zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w tym technicznych, organizacyjnych lub społecznych. Do najczęstszych z nich zaliczamy: wybuch gazu spowodowany awarią rurociągu gazowego, awarią instalacji gazowej lub butli, nieprzestrzegania przepisów, błędu ludzkiego, sabotażu lub kradzieży elementów przesyłowych nieprzestrzeganie zasad sztuki budowlanej ekstremalne warunki pogodowe: silne wiatry znaczne spadki temperatur, obfite opady śniegu, wzrost wilgotności gruntu spowodowany długotrwałymi opadami, roztopami lub falowaniem wód, nieprzestrzeganie przepisów błąd ludzki wady konstrukcyjne brak remontów lub prac konserwacyjnych niewłaściwa eksploatacja akt terrorystyczny. SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób możliwa koniecznośd ewakuacji ludności. GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: zniszczenia w infrastrukturze drogowej (drogi, mosty, wiadukty, tunele): możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie utrudnienia komunikacyjne: niemożnośd dotarcia mieszkaoców do zakładów pracy; utrudniony dostęp do rejonów zniszczeo i związane z tym utrudnienia ratownicze koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną z likwidacją skutków zdarzenia zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc pracy zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gazowego. ŚRODOWISKO: możliwośd miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeo instalacji i urządzeo technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji na obszarach, na których usytuowane są substancje i materiały niebezpieczne KPZK 24

25 OSUWISKA Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej OSUWISKA Osuwiska wywołane są przez nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka. Jest to rodzaj ruchów masowych, polegających na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni poślizgu. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska są szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. Osuwiska są zjawiskiem ciągłym. Należą do najbardziej rozpowszechnionych zagrożeo geodynamicznych, często mających cechy klęski żywiołowej. Cyklicznośd występowania powierzchniowych ruchów masowych jest silnie związana z klimatem. Szczególnie da się to zauważyd w trakcie mokrych lat. Do najgroźniejszych należą letnie, kilkudniowe lub nawet kilkudziesięciodniowe opady rozlewne, obejmujące duże powierzchnie, nieraz niemal wszystkich karpackich dopływów Wisły. geologiczna podłoża, jak i górska dynamika rzeźby terenu. Osuwiska można napotkad również na wybrzeżach Bałtyku, w dolinach dużych rzek oraz tam, gdzie rzeki tworzą głęboko wcięte doliny o stromych zboczach. Występują one także sporadycznie na pojezierzach, w Sudetach i na ich przedpolu, w Górach Świętokrzyskich, na Wyżynie Lubelskiej oraz na Roztoczu. PRZYCZYNY wzrost wilgotności gruntu spowodowany długotrwałymi opadami lub roztopami, podcięcie stoku przez erozję, np. w dolinie rzecznej lub w wyniku działalności człowieka, np. przy budowie drogi, nadmierne obciążenie stoku, np. przez zabudowę, wibracje związane np. z robotami ziemnymi, ruchem samochodowym, eksplozjami, trzęsienia ziemi. OBSZAR WYSTĘPOWANIA Zdecydowana większośd polskich osuwisk znajduje się w Karpatach 95% (zarejestrowano ponad osuwisk, w tym niebezpiecznych dla obiektów budowlanych). Rozwojowi osuwisk w tym regionie sprzyja zarówno budowa Rozmieszczenie obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w Polsce. Opracowanie według wyników rejestracji Paostwowego Instytutu Geologicznego. KPZK 25

26 OSUWISKA Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się możliwa koniecznośd ewakuacji ludności. GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych: osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego wzrost cen produktów żywnościowych wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i sprzedażą żywności zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i drogowej (drogi, mosty, wiadukty, tunele, urządzenia i sied kanalizacyjno/wodociągowa, łamanie się słupów trakcyjnych, zerwanie trakcji): możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie utrudnienia komunikacyjne: niemożnośd dotarcia mieszkaoców do zakładów pracy; utrudniony dostęp do rejonów zniszczeo i związane z tym utrudnienia ratownicze koniecznośd dużych nakładów z budżetu paostwa związaną z likwidacją skutków zdarzenia zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc pracy zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych: ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej ŚRODOWISKO: brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gazowego. możliwe zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala zniszczeo uzależniona od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska). KPZK 26

27 SUSZA, UPAŁY Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej SUSZA Susza to długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości. Susze różnią się od większości katastrof naturalnych rozpoczynających się nagle, w ściśle określonym momencie i mających szybki oraz gwałtowny przebieg. Na ogół trudno jest określid dokładnie, jaki jest zasięg terytorialny suszy oraz kiedy zaczyna się lub kooczy. PRZYCZYNY I TYPY susza atmosferyczna występuje gdy przez co najmniej 20 kolejnych dni nie występują opady deszczu, susza glebowa (rolnicza) niedobór wody w glebie, będący następstwem przedłużającej się suszy atmosferycznej, susza hydrologiczna straty w zapasach wody w głębszych warstwach gleby, spowodowane przedłużającym się niedoborem opadów, której efektem jest niżówka hydrologiczna (czyli obniżenie poziomu wód powierzchniowych i podziemnych). Okresowe występowanie susz atmosferycznych i będących ich następstwem, susz glebowych jest naturalną cechą klimatu w Polsce. W Polsce susze występują najczęściej wtedy, gdy w okresie wegetacyjnym napływa bardzo ciepłe i suche powietrze. Jeśli okres ten poprzedzony jest opadami mniejszymi od przeciętnych, zjawisko suszy może się pogłębid. Statystycznie w Polsce taka sytuacja zdarza się raz na 4-7 lat. Susze atmosferyczna i glebowa zanikają stosunkowo szybko, natomiast susza hydrologiczna trwa na ogół długo, nawet kilka sezonów, bowiem odbudowa zasobów wodnych wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów deszczu i śniegu. Nizina Śląska, Przedgórze Sudeckie, Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska, Pojezierze Mazurskie. Susze hydrologiczne według analizy okresu najczęściej notowane są w następujących rejonach Polski: Pojezierze Wielkopolskie i Nizina Wielkopolska (zwłaszcza zlewnie Wełny i Sarny), Nizina Podlaska (zlewnia Pisy), Wyżyna Lubelska (wschodnia częśd). Według tej samej analizy obniżone przepływy wody w rzekach czyli niżówki najdłużej trwają w następujących rejonach: Pojezierze Pomorskie (południowa częśd), Pojezierze Wielkopolskie i Nizina Wielkopolska, Nizina Podlaska, Wyżyna Lubelska (wschodnia częśd). Najrzadziej zjawisko niżówek obserwowane jest w centralnej i wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, zachodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz środkowej części Pogórza Karpackiego. OBSZAR WYSTĘPOWANIA Susze atmosferyczne w latach najczęściej występowały w następujących rejonach Polski: Nizina Wielkopolska, Pojezierze Wielkopolskie, KPZK 27

28 SUSZA, UPAŁY Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do osób starszych i dzieci (wysokie dodatnie temperatury towarzyszące suszy mogą powodowad udary, osłabienia). GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych: osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego wzrost cen produktów żywnościowych wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i sprzedażą żywności możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury drogowej (uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg w wyniku działania wysokich temperatur): unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie utrudnienia komunikacyjne wzrost zagrożenia pożarowego, głównie lasów. ŚRODOWISKO: skutki odwracalne i odnawialne, z wyjątkiem skutków pożarów, których pośrednią przyczyną była susza możliwośd miejscowego skażenia wody w wyniku niskiego poziom lustra wody w rzekach, do których odprowadza się ścieki. KPZK 28

29 SKAŻENIE RADIACYJNE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej SKAŻENIA RADIACYJNE Zdarzeniem radiacyjnym określa się wydarzenie na terenie kraju lub poza jego granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, odpadem promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, powodujące lub mogące powodowad zagrożenie radiacyjne, stwarzające możliwośd przekroczenia wartości granicznych dawek promieniowania jonizującego określonych w obowiązujących przepisach, a więc wymagające podjęcia pilnych działao w celu ochrony pracowników lub ludności. PRZYCZYNY I TYPY awaria elektrowni atomowych o skutkach wykraczających poza teren obiektu spowodowana naruszeniem procedur bezpieczeostwa, katastrofą naturalną, aktem terrorystycznym zdarzenia radiacyjne spowodowane stosowaniem źródeł promieniotwórczych podczas transportu: wypadek, atak terrorystyczny, nieprzestrzeganie przepisów prawa, występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych, złe zabezpieczenia techniczne nieprawidłowe przechowywanie źródeł promieniotwórczych i odpadów promieniotwórczych. Stan na 31 grudnia 2010 r. Elektrownie jądrowe zlokalizowane w odległości do 300 km od granic Polski KPZK 29

30 SKAŻENIE RADIACYJNE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej OBSZAR WYSTĘPOWANIA przejścia graniczne i szlaki komunikacyjne, którymi przebiega transport źródeł promieniotwórczych, odpadów lub wypalonego paliwa, obiekty w przemyśle, nauce, służbie zdrowia wykorzystujące źródła promieniowania, elektrownie jądrowe zlokalizowane na terenie paostw sąsiednich. SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób negatywny wpływ na zdrowie psychiczne okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się brak dostępu do żywności i wody pitnej możliwa koniecznośd ewakuacji ludności możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego. ŚRODOWISKO: negatywne skutki o charakterze odłożonym w postaci spadku poziomu ruchu turystycznego w regionie po stwierdzeniu zwiększonego poziomu skażenia promieniotwórczego blokada w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu. możliwośd skażenia gleby, powietrza, wód powierzchniowych. GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych: osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego wzrost cen produktów żywnościowych wypłata odszkodowao dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem i sprzedażą żywności możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej i drogowej możliwośd skażenia źródeł wody lub sieci wodociągowej możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie KPZK 30

31 PROTESTY SPOŁECZNE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej PROTESTY SPOŁECZNE Protesty społeczne, akcje okupacyjne, strajki na dużą skalę mogą w konsekwencji przybrad formę strajków generalnych, paraliżujących funkcjonowanie resortów, wybranych dziedzin życia lub kluczowych gałęzi gospodarki. PRZYCZYNY zmniejszanie się liczby miejsc pracy, redukcja zatrudnienia spowodowana pogarszającą się sytuacją gospodarczą gwałtowny wzrost bezrobocia oraz wzrost konkurencyjności na rynku pracy spowodowany powrotem emigrantów lub niekontrolowanym napływem na polski rynek pracy pracowników z krajów podwyższonego ryzyka migracyjnego niekontrolowany wzrost cen podstawowych artykułów spożywczych wzrost inflacji powodujący gwałtowny spadek siły nabywczej pieniądza wprowadzenie niekorzystnych rozwiązao prawnych dla niektórych grup pracowniczych i społecznych ograniczenie praw nabytych zwłaszcza w zakresie uprawnieo pracowniczych likwidacja, prywatyzacja lub restrukturyzacja niektórych branż, sektorów lub zakładów pracy nieterminowe wypłaty wynagrodzeo spowodowane brakiem płynności finansowej przedsiębiorców brak podwyżek uposażenia strajki solidarnościowe w celu poparcia strajkujących w innej placówce zerwanie relacji dialogu społecznego. OBSZAR WYSTĘPOWANIA placówki służby zdrowia przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe okupacja siedzib organów administracji rządowej lub organów samorządu terytorialnego SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD: okupacje innych budynków użyteczności publicznej lub zakładów pracy blokady szlaków komunikacyjnych. bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (również pośrednio w wyniku utrudnionego dostępu do systemu opieki zdrowotnej) okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA: możliwośd uszkodzenia i dewastacji mienia i infrastruktury zakłócenia w infrastrukturze komunikacyjnej możliwe długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie niemożnośd dotarcia mieszkaoców do zakładów pracy; utrudnienia ratownicze zakłócenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej (obniżenie wydobycia węgla kamiennego i przerwanie dostaw węgla kamiennego do odbiorców) znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów przemysłowych powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie produkcji szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych: ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych. KPZK 31

32 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE ŹRÓDŁA ZAGROŻENIA Wśród głównych źródeł zagrożeo terrorystycznych dla Europy wymienid należy przede wszystkim: skrajnie fundamentalistyczny terroryzm islamski skrajnie lewicowy i ultraprawicowy ekstremizm ruchy separatystyczne Każdy z wymienionych powyżej rodzajów terroryzmu charakteryzuje się odmienną specyfiką i właściwymi dla siebie trendami. Pojawienie się danego zagrożenia wynika ze specyficznych uwarunkowao historycznych i społecznopolitycznych w poszczególnych paostwach. Zagrożenia terrorystyczne mogą byd również wynikiem zjawisk o charakterze globalnym, czego przykładem jest terroryzm islamski. OBSZAR WYSTĘPOWANIA Na podstawie analizy danych EUROPOL (Raport TE-SAT) największe natężenie zjawiska terroryzmu ma miejsce przede wszystkim w takich krajach Europy jak: Hiszpania i Francja - odnotowano najwięcej przypadków aktów terrorystycznych. Funkcjonują tam silne grupy etniczne aspirujące do uzyskania niezależności politycznej Wielka Brytania - z racji licznej społeczności muzułmaoskiej, wśród której działają przedstawiciele radykalnych ruchów islamistycznych, istotne są też tendencje separatystyczne w Irlandii Północnej Grecja, Włochy i Niemcy - zagrożenie ze strony ekstremistów politycznych (głównie lewicowych), w Niemczech ponadto znaczącą pozycję zajmują islamscy radykałowie Węgry, Portugalia, Austria, Irlandia oraz Dania odnotowano sporadyczne przypadki planowania bądź przeprowadzenia zamachów terrorystycznych o zróżnicowanej genezie. Natężenie zjawiska terroryzmu w poszczególnych paostwach UE na podstawie liczby zarejestrowanych incydentów w latach Źródło: TE-SAT z lat 2008, 2009, KPZK 32

33 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej ZAGROŻENIA DLA POLSKI Polska nie jest obecnie pierwszoplanowym celem ataku dla terrorystów, jednakże ze względu na swoją działalnośd na arenie międzynarodowej, m.in.: uczestnictwo w działaniach w Afganistanie, politykę współpracy z USA, nie można w całości zignorowad ryzyka ataku terrorystycznego na obiekty zlokalizowane w kraju lub obiekty/obywateli polskich za granicą. Obiekty będące potencjalnym celem ataku: administracja siedziby władz, urzędy, placówki dyplomatyczne oraz inne obiekty związane z działalnością instytucji paostwowych i samorządowych chemikalia zakłady przemysłowe wykorzystujące w procesie produkcji niebezpieczne substancje chemiczne w dużej ilości energetyka elektrownie, elektrociepłownie oraz sieci przesyłowe gaz, paliwo obiekty związane z wydobyciem, produkcją, przetwarzaniem, przechowywaniem bądź transportowaniem produktów ropopochodnych oraz gazu ziemnego kultura, nauka, religia obiekty kultury, miejsca pamięci, ośrodki kultu religijnego oraz placówki akademickie militarne jednostki wojskowe, zakłady produkcji zbrojeniowej skupiska ludzi miejsca wyodrębnione z uwagi na przebywanie w nich dużej liczby ludzi, w szczególności masowe obiekty sportowe i najbardziej popularne centra handlowe transport stacje kolejowe, transport miejski, linie kolejowe, znaczące węzły kolejowe woda wodociągi, ujęcia i oczyszczalnie, zbiorniki retencyjne oraz zapory. Zestawienie obiektów zgodnie z ich kategoryzacją. Źródło: materiały ABW KPZK 33

34 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej SKUTKI ZAGROŻENIA LUDNOŚD bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia skażenie biologiczne lub chemiczne powodujące masową liczbę zatrud, zwłaszcza w miastach możliwa koniecznośd ewakuacji ludności możliwośd paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego. GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA ŚRODOWISKO istotne skutki, w tym międzynarodowe, o charakterze politycznym i medialnym zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i drogowej możliwy znaczny spadek PKB w wyniku zakłócenia procesów w obiektach, w których wystąpił atak i w konsekwencji zmniejszenie produkcji określonych artykułów lub świadczenia usług zniszczenie obiektów przynależnych do infrastruktury krytycznej paraliż komunikacyjny znacznych obszarów aglomeracji (kraju) trudności w zaopatrzeniu systemów elektroenergetycznych, paliwowych i gazowych. skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych. KPZK 34

35 Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa Nr ZDARZENIE KRYZYSOWE 1 powódź 2 epidemie skażenia chemiczne na lądzie skażenia chemiczne na morzu zakłócenia w systemie elektroenergetycznym zakłócenia w systemie paliwowym zakłócenia w systemie gazowym FAZY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa MSW MAiC MZ MŚ MTBiGM MRiRW MON MPiPS MG MF MSP MEN/ MNiSW MRR MSZ Rada Ministrów Insp. Handl. Wojewoda S S S S S S KPZK 35

36 Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa Nr ZDARZENIE KRYZYSOWE 8 silne mrozy i opady śniegu 9 huragany 10 wielkoobszarowe pożary lasów 11 epizootie FAZY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa MSW MAiC MZ MŚ MTBiGM MRiRW MON MPiPS MG MF MSP MEN/ MNiSW MRR MSZ Rada Ministrów Wojewoda S STAROSTA zapobieganie 12 epifitozy przygotowanie reagowanie odbudowa 13 katastrofy budowlane 14 osuwiska zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa MNiSW S STAROSTA S S S KPZK 36

37 Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa Nr ZDARZENIE KRYZYSOWE FAZY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MSW MAiC MZ MŚ MTBiGM MRiRW MON MPiPS MG MF MSP MEN/ MNiSW MRR MSZ ABW AW Prezydent Rada Ministrów Wojewoda 15 susza/upały skażenia radiacyjne protesty społeczne zagrożenie terrorystyczne zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa zapobieganie przygotowanie reagowanie odbudowa PAA PAA PAA PAA RCB RCB S S S wiodący wspomagający S zadania realizowane przez samorząd terytorialny KPZK 37

38 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna w ramach działu gospodarka wodna, określenie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wymagao dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i określenie ich skali Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego z uwzględnieniem opinii właściwych wojewodów oraz marszałków województw przekazanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego dyrektorowi RCB dla obszarów narażonych na niebezpieczeostwo powodzi opracowanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i przekazanie ich odpowiednim podmiotom zgodnie z ustawą Prawo wodne opracowanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy podanie do publicznej wiadomości projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym nadzór nad służbą hydrologiczno-meteorologiczną, hydrogeologiczną i paostwową służbą do spraw bezpieczeostwa budowli piętrzących programowanie, planowanie, nadzór i realizacja zadao zw. z utrzymywaniem wód lub urządzeo wodnych oraz inwestycje w gospodarce wodnej uzgadnianie, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projektu list programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja ustawy: prawo wodne o działach administracji rządowej rozporządzenie MŚ: w sprawie podmiotów, którym paostwowa służba hydrologicznometeorologiczna i paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania współpraca z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, w sprawie określenia wymagao dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i określenia ich skali prowadzenie działao prewencyjnych związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI współpraca z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawie określenia wymagao dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i określenie ich skali Instytut Technologiczno-Przyrodniczy MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI kontrolowanie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych i podstawowych budowli wodno-melioracyjnych opracowanie raportu rocznego o ilościowym i jakościowym stanie wałów przeciwpowodziowych opracowanie metod wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów ochrony terenów rolniczych przed powodzią MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w ramach działu gospodarka morska współpraca z ministrem właściwym do spraw ustawy: prawo wodne o działach administracji rządowej prawo wodne zarządzenie Ministra RiRW: w sprawie nadania statutu ITP prawo wodne KPZK 38

39 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej przekazanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego odpowiednim podmiotom zgodnie z ustawą Prawo wodne sporządzanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych prowadzenie ośrodka koordynacyjno - informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej (OKI) gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji hydrologicznej na zbiornikach wodnych administrowanych przez RZGW oraz zjawisk lodowych na rzekach i związanych z nimi zagrożeniami powodziowymi zlecanie wykonania okresowych przeglądów stanu technicznego urządzeo wodnych administrowanych przez RZGW nadzór nad stanem zabudowy hydrotechnicznej, kontrolowanie zapewnienia należytej obsługi i bezpieczeostwa urządzeo wodnych utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów współpraca w przygotowaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej monitorowanie zagrożeo hydrologiczno-meteorologicznych opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie zagrożeo powodziowych wykonywanie zadao w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i stanem bezpieczeostwa budowli piętrzących i przekazanie oceny ich dotyczącej Prezesowi KZGW oraz właściwemu dyrektorowi RZGW sporządzanie i przekazanie raportu o stanie bezpieczeostwa budowli piętrzących Prezesowi KZGW oraz Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego prowadzenie działao edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii i oceanologii gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw administracji publicznej w sprawie określenia wymagao dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i ich skali w ramach działu gospodarka morska przygotowanie i przekazanie Prezesowi KZGW wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych Dyrektor Urzędu Morskiego opracowanie i przekazanie Prezesowi KZGW map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na niebezpieczeostwo powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao zarządzania kryzysowego MINISTER FINANSÓW uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach funkcji 2 "Bezpieczeostwo wewnętrzne i porządek publiczny", środków finansowych na realizację celu, określonego w Wieloletnim Planie Finansowym Paostwa : utrzymanie zdolności do reagowania - odpowiednio do zaistniałej sytuacji - w przypadku wystąpienia oraz zapobiegania zagrożeo: bezpieczeostwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON o finansach publicznych Wieloletni Plan Finansowy Paostwa KPZK 39

40 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB wykonywanie pomiarów, obserwacji i badao hydrogeologicznych wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej opracowywanie map obszarów o wysokim ryzyku podtopieo w regionach wodnych kraju spowodowanych czynnikami hydrogeologicznymi i morfologicznymi WOJEWODA analiza i ocena zagrożeo opiniowanie projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego przygotowanego przez Prezesa KZGW ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie rozporządzenie RM: w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin SAMORZĄD TERYTORIALNY (MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych budowa wałów przeciwpowodziowych i ich wzmacnianie udrażnianie koryt rzek utrzymywanie i nadzorowanie urządzeo melioracyjnych zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki opracowanie i wdrażanie wojewódzkich programów małej retencji ustawy: prawo wodne o samorządzie terytorialnym o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym KPZK 40

41 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego prowadzenie działalności edukacyjnej ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym paostwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna oraz paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed żywiołowym działaniem sił przyrody, świadczyd osłonę hydrologiczno-meteorologiczną, a także sposób i częstotliwośd przekazywania tych informacji, kierując się względami bezpieczeostwa paostwa oraz bezpieczeostwa ludzi i mienia Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej poprzez Ośrodki Koordynacyjno-Informacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej gromadzenie i przekazywanie informacji o sytuacji na zbiorniku, odpływach i aktualnych rezerwach powodziowych przygotowanie struktur reagowania kryzysowego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo organom administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ uświadamianie społeczeostwa prowadzenie działao edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii i oceanologii współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ograniczania skutków niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze prawo wodne rozporządzenie MŚ: w sprawie podmiotów, którym paostwowa służba hydrologicznometeorologiczna i paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla zaopatrzenia w wodę podziemną dużych aglomeracji miejskich oraz określenie źródeł awaryjnego zaopatrzenia ludności w wody podziemne w warunkach wystąpienia zdarzeo ekstremalnych KPZK 41

42 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA MINISTER ZDROWIA przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania MZ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolno-hodowlanej w przypadku zdarzeo powodujących ograniczenie tej produkcji (katastrofy naturalne i przemysłowe, akty terroru, działania wojenne) MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych) szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji samorządowej na rzecz osób poszkodowanych sektorowa strategia bezpieczeostwa w działach administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo ustawy: o działach administracji rządowej o pomocy społecznej KPZK 42

43 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ koordynacja działao na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w zakresie dróg publicznych, transportu kolejowego przygotowanie alternatywnych rozwiązao komunikacyjnych w przypadku wystąpienia zakłóceo na dotychczasowych szlakach kolejowych i drogowych ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym o drogach publicznych o transporcie kolejowym MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi opracowanie i aktualizacja planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe MINISTER FINANSÓW uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o finansach publicznych MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i powiadamiania przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 43

44 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji kryzysowej opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony narodowej a podmiotami układu pozamilitarnego udział w opracowaniu i aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Zarządzania Kryzysowego MON WOJEWODA opracowanie planów zarządzania kryzysowego opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania ogłaszanie pogotowia przeciwpowodziowego prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych SAMORZĄD TERYTORIALNY (MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) Samorząd terytorialny opracowanie programów pomocy społecznej szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ustawy: o pomocy społecznej o samorządzie województwa Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych prowadzenie dwiczeo i szkoleo KPZK 44

45 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego MSW koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji pozarządowych wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wnioskowanie o zarządzenie użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki podjęcie decyzji o ich użyciu w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające: zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy uzbrojonym oddziałom lub pododdziałom Policji ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym o Policji o Paostwowej Straży Pożarnej rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra SWiA Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych przekazywanie raportów dla RCB przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej koordynacja zadao Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej sporządzanie komunikatów o sytuacji powodziowej, w tym o sytuacji na zbiornikach retencyjnych i przekazywanie ich do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Paostwowej Straży Pożarnej i Rządowego Centrum Bezpieczeostwa Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej prowadzenie całodobowych dyżurów sterowanie falą wezbrao powodziowych poprzez pracę zbiorników retencyjnych i urządzeo hydrotechnicznych sporządzanie bieżących informacji dla właściwego CZK o aktualnej sytuacji powodziowej przygotowanie projektu decyzji o obniżeniu piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika wydanie w drodze decyzji (po uzgodnieniu z Wojewodą) nakazu o obniżeniu piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wprowadzenie w drodze aktu prawa miejscowego czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód prawo wodne KPZK 45

46 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej podmiotom i służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ koordynacja działao instytucji podległych lub nadzorowanych, w tym GDDKiA, GITD, PKP PLK S.A ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym o drogach publicznych o transporcie kolejowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra TBiGM KPZK 46

47 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa o finansach publicznych rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa MINISTER ZDROWIA zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeo opieki zdrowotnej nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa medycznego Paostwowa Inspekcja Sanitarna monitorowanie sytuacji epidemiologicznej wzmożenie nadzoru nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi ustalanie zakresu szczepieo ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu zwiększenia świadomości społeczeostwa w zakresie zagrożeo wynikających z sytuacji powodziowej ustawy: o działach administracji rządowej o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o Paostwowym Ratownictwie Medycznym KPZK 47

48 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP prowadzenie działao poszukiwawczo-ratowniczych ewakuowanie poszkodowanej ludności, mienia i zwierząt izolowanie zagrożonego obszaru prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia organów administracji publicznej i samorządowej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo ogłaszanie alarmu przeciwpowodziowego uzgadnianie z dyrektorem RZGW decyzji nakazu o obniżeniu piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta) nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o Paostwowym Ratownictwie Medycznym o stanie klęski żywiołowej o pomocy społecznej prawo budowlane KPZK 48

49 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione współpraca z organizacjami pozarządowymi wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego bieżące monitorowanie stanu bezpieczeostwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych SAMORZĄD TERYTORIALNY (MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) uruchamianie zasobów wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych prowadzenie całodobowego dyżuru nadzorowanie wałów przeciwpowodziowych i urządzeo melioracyjnych sporządzanie aktualnej informacji dla właściwego CZK ustawy: o drogach publicznych o samorządzie województwa Zarząd Dróg Wojewódzkich wprowadzanie ograniczeo lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeostwa osób lub mienia KPZK 49

50 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym: analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi opracowywanie projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oszacowywania kosztów z tym związanych obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi o działach administracji rządowej Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego przyjmowanie postępowao w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (w przypadku, gdy katastrofie budowlanej uległy różne obiekty budowlane i o różnym znaczeniu) MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi podjęcie działao przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych polegających na odtworzeniu uszkodzonej infrastruktury krytycznej w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych ustawy: o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu prawo budowlane o zarządzaniu kryzysowym ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe prowadzenie działalności edukacyjnej MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych RP zaangażowanych w działania antykryzysowe wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 50

51 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI pomoc finansowa i rzeczowa kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja, odtworzenie zdolności w zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej) wnioskowanie do MG o udostępnianie podmiotom produktów rolnych z rezerw strategicznych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez powódź Inspekcja Weterynaryjna ustalenie sposobu postępowania ze zwłokami zwierząt zgodnie z rozporządzeniem nr 1774/2002 PE i Rady z nadzór nad sytuacją epizootyczną oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt na terenach objętych powodzią Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) udzielanie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w formie odroczenia terminu płatności składek, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub w części bieżących składek dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działao zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie realizacji niektórych zadao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustawy: o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o inspekcji weterynaryjnej o ochronie zwierząt KPZK 51

52 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej MINISTER ŚRODOWISKA zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów, będących w jego władaniu regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeo wodnych oraz warunków hydrologicznych zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów prowadzenie badan i pomiarów umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz stanu bezpieczeostwa budowli piętrzących będących w jego władaniu o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo wodne statut PIG/PIB Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB nadzór nad funkcjonowaniem krajowej sieci monitoringu jakości wód podziemnych wyznaczanie i monitorowanie ujęd alternatywnych źródeł zaopatrzenia ludności w wodę pitną obszarów objętych klęską powodzi KPZK 52

53 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ analiza skuteczności pomocy społecznej finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione wspieranie programów opracowanych przez starostów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe, finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy MINISTER GOSPODARKI działania wspierające przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych Agencja Rezerw Materiałowych zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji zadao w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązao międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uruchomienie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ustawy: o pomocy społecznej o działach administracji rządowej dokument ramowy: wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA inicjatyw pobudzających polską gospodarkę o rezerwach strategicznych ustawy: o finansach publicznych o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozporządzenie Rady Ministrów : w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa KPZK 53

54 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ wydanie, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, rozporządzenia, w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej rozpatrywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie likwidacji szkód w obiektach szkolnych spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych przez powódź w obiektach uczelni o dochodach jednostek samorządu terytorialnego prawo o szkolnictwie wyższym MINISTER ZDROWIA zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym Paostwowa Inspekcja Sanitarna zapewnienie bezpieczeostwa sanitarno-epidemiologicznego monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ustawy: o działach administracji rządowej o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi paostwowa Inspekcja Sanitarna rozporządzenie MZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi KPZK 54

55 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO koordynowanie programów współfinansowanych ze środków pomocowych koordynowanie przesunięd środków w ramach programów operacyjnych, celem ich koncentracji na terytorium dotkniętym kryzysem o działach administracji rządowej WOJEWODA kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powołanie wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat powstałych w skutek klęski żywiołowej w mieniu komunalnym JST ustawy: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o pomocy społecznej o zarządzaniu kryzysowym prawo budowlane o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu Właściwy organ nadzoru budowlanego WINB/PINB ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu KPZK 55

56 POWÓDŹ Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY SAMORZĄD TERYTORIALNY (MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) wyznaczenie w drodze aktu prawa miejscowego obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi oraz obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, w celu zapewnienia bezpieczeostwa ludzi i mienia uchwalenie miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych, w celu umożliwienia odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi na obszarach nie objętych zakazem odbudowy Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych odbudowa wałów przeciwpowodziowych i ich wzmacnianie udrażnianie koryt rzek odtworzenie/uzupełnienie zasobów wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych o samorządzie województwa KPZK 56

57 EPIDEMIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ZDROWIA Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna określenie, w drodze rozporządzenia: metod zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej oraz lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby listy zakażeo i chorób zakaźnych, w przypadku wystąpienia których lub podejrzenia wystąpienia przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne rodzaje obowiązkowych badao sanitarnoepidemiologicznych oraz terminy przeprowadzania tych badao sposobu dokumentowania badao oraz sposobu dokumentowania wyników tych badao wzoru karty badao dla celów sanitarno-epidemiologicznych i wzoru orzeczenia lekarskiego wzoru oraz sposobu sporządzania raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz trybu i terminów ich przekazywania właściwemu paostwowemu inspektorowi sanitarnemu sposobu prowadzenia rejestru zakażeo szpitalnych i czynników alarmowych, udostępniania danych nim objętych oraz okresu ich przechowywania wykazu chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepieo ochronnych osób lub grup osób obowiązanych do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym produktów, które z uwagi na swoje właściwości mogą stad się źródłem zakażenia, sposobów postępowania z nimi oraz wymogów sanitarnych i higienicznych, które musi spełniad wprowadzany produkt i pomieszczenia, urządzenia i środki transportu służące do jego przechowywania i dystrybucji sposobu prowadzenia rejestru zakażeo i zachorowao na ustawy: o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej prawo farmaceutyczne o produktach biobójczych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o ratownictwie medycznym o zakładach opieki zdrowotnej Paostwowa Inspekcja Sanitarna MSW sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego (np. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagao higienicznych i zdrowotnych, a także uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich i powietrznych, środków komunikacji lądowej oraz innych urządzeo) prowadzenie działalności zapobiegawczej przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej Wojskowa Inspekcja Sanitarna MINISTER OBRONY NARODOWEJ sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagao higienicznych i zdrowotnych oraz dopuszczenie do użytku obiektów budowlanych, okrętów Marynarki Wojennej oraz innych urządzeo w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz rejonach zakwaterowania przejściowego żołnierzy i pracowników wojska prowadzenie działalności przeciwepidemicznej wobec chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska służby i pracy prowadzenie działalności diagnostyczno-laboratoryjnej w zakresie badao do celów sanitarno-epidemiologicznych prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej rozporządzenie MSWiA: w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadao przez Paostwową Inspekcję Sanitarną MSWiA rozporządzenie ministra ON w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadao przez wojskową inspekcję sanitarną o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 57

58 EPIDEMIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeo oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, udostępniania danych nim objętych oraz okresu ich przechowywania, a także wzory i terminy przekazywania raportów o ww. zdarzeniach kryteriów rozpoznawania, na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, zakażenia lub choroby zakaźnej, w tym choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej rodzaju badao laboratoryjnych niezbędnych do rozpoznania oraz identyfikacji biologicznych czynników chorobotwórczych rodzaju prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwośd przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby listy czynników alarmowych ogłaszanie, w drodze obwieszczenia, wykazu ośrodków referencyjnych i instytutów badawczych oraz ich właściwości w zakresie weryfikacji wyników badao laboratoryjnych zlecenie, w drodze umowy, stałego monitorowania i analizy sytuacji epidemiologicznej w kierunku możliwości zapewnienia wykonywania świadczeo zdrowotnych w przypadku podejrzenia lub rozpoznania u osoby lub grupy osób zakażenia lub choroby zakaźnej zakup szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepieo ochronnych wskazanie podległych jednostek oraz ośrodków referencyjnych lub jednostek badawczo-rozwojowych do udziału w nadzorze sentinel utworzenie krajowego punktu kontaktowego wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania i reagowania dla zapobiegania i kontroli zakażeo oraz chorób Główny Inspektor Ochrony Środowiska MINISTER ŚRODOWISKA współdziałanie z Paostwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania zakażeo i chorób zakaźnych, które mogą byd przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta Inspekcja Weterynaryjna MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI współdziałanie z Paostwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania zakażeo i chorób zakaźnych, które mogą byd przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta RADA MINISTRÓW określenie, w drodze rozporządzenia, programów zapobiegania określonych zakażeo lub chorób zakaźnych oraz lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych, wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju lub z konieczności dostosowania do programów międzynarodowych, mając na względzie ich skuteczne wykonywanie oraz zapewnienie objęcia ochroną zdrowotną osób, których szczególne narażenie na zakażenie wynika z sytuacji epidemiologicznej określenie, w drodze rozporządzenia wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepieo ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności, mając na względzie ochronę zdrowia pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych w trakcie wykonywania czynności zawodowych ustawy: o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi KPZK 58

59 EPIDEMIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA zakaźnych, do którego zadao należy wymiana informacji oraz koordynacja działao w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeo i chorób zakaźnych z paostwami członkowskimi Unii Europejskiej, Komisją Europejską oraz Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób analiza i ocena zagrożeo ocena możliwych strat ludzkich WOJEWODA ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Paostwowa Inspekcja Sanitarna sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagao higienicznych i zdrowotnych prowadzenie rejestru zakażeo i zachorowao na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeo oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego sporządzanie i publikacja krajowego raportu liczbowego o zarejestrowanych zakażeniach, zachorowaniach i zgonach na zakażenia i choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne ustalanie zakresu i terminów szczepieo ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie współpraca z paostwami członkowskimi Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób w ramach wspólnotowej sieci nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska współdziałanie z Paostwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania zakażeo i chorób zakaźnych, które mogą byd przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta KPZK 59

60 EPIDEMIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów wydawanie zarządzeo i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic paostwa nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarnoepidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach KPZK 60

61 EPIDEMIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ZDROWIA Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna zlecenie, w drodze umowy, utrzymywania gotowości do wykonywania całodobowo i w dni ustawowo wolne od pracy świadczeo zdrowotnych, w tym konsultacji lekarskich z zakresu zakażeo i chorób zakaźnych zlecenie, w drodze umowy, przechowywania zapasów produktów leczniczych i wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej i ubrao ochronnych dla pracowników w ilości wystarczającej do wykonywania świadczeo zdrowotnych zlecenie, w drodze umowy, zapewnienia transportu sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem transportu chorych na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne Paostwowa Inspekcja Sanitarna prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowao rozpoznanie i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym współpraca z paostwami członkowskimi Unii Europejskiej, Komisją Europejską i Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób w ramach wspólnotowej sieci nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych opracowanie procedur i planów działania organów paostwowej Inspekcji Sanitarnej na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej ustawy: o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej prawo farmaceutyczne o produktach biobójczych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o ratownictwie medycznym o zakładach opieki zdrowotnej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne paostwa oraz właściwości organów w tych sprawach Paostwowa Inspekcja Sanitarna MSW współdziałanie z Paostwową Inspekcją Sanitarną w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz zapewnienia systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym w kraju Wojskowa Inspekcja Sanitarna MINISTER OBRONY NARODOWEJ ścisłe i według kryteriów współpracowanie z Paostwową Inspekcją Sanitarna w zakresie rozpoznawania, diagnostyki i eliminacji zagrożenia epidemiologicznego w Siłach Zbrojnych oraz na obszarze kraju zabezpieczenie w wojsku zapasów produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz środków ochrony w sytuacjach kryzysowych związanych z bezpieczeostwem epidemiologicznym zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym w kraju oraz w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju ustawy: o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 61

62 EPIDEMIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA weryfikacja i aktualizacja istniejących procedur i planów działania organów Paostwowej Inspekcji Sanitarnej na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej udział w szkoleniach i treningach z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia aktualizacja aktów prawnych bieżące informowanie społeczeostwa o zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania RADA MINISTRÓW określenie, w drodze rozporządzenia, programów zwalczania określonych zakażeo lub chorób zakaźnych oraz lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych, wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju lub z konieczności dostosowania do programów międzynarodowych, mając na względzie ich skuteczne wykonywanie oraz zapewnienie objęcia ochroną zdrowotną osób, których szczególne narażenie na zakażenie wynika z sytuacji epidemiologicznej o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi MINISTER GOSPODARKI tworzenie rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych o rezerwach strategicznych Główny Inspektor Ochrony Środowiska MINISTER ŚRODOWISKA współdziałanie z Paostwową Inspekcją Sanitarną w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz zapewnienia systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym w kraju o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi WOJEWODA sporządzanie oraz podanie do publicznej wiadomości wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi KPZK 62

63 EPIDEMIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ZDROWIA Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna dokonanie oceny sytuacji wraz z określeniem środków i sposobów przeciwdziałaniu zagrożeniu powołanie ZZK MZ wymiana informacji z CZK MSW i RCB kierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie kraju, osób posiadających odpowiednie kwalifikacje koordynacja działao służb i instytucji resortu bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej analiza bieżących raportów ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na wniosek GIS (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa) nałożenie obowiązku szczepieo ochronnych wprowadzenie ograniczeo i zakazów (np. spożycia wody, żywności, przemieszczania się) wprowadzenie nakazów (np. przeprowadzenia niezbędnych zabiegów sanitarnych, obowiązkowej izolacji lub kwarantanny) Paostwowa Inspekcja Sanitarna bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych podjęcie czynności mających na celu ograniczenia szerzenia się zakażeo i chorób zakaźnych współpraca z innymi instytucjami i organizacjami biorącymi udział w działaniach kontaktowanie się poprzez sied punktów kontaktowych z innymi krajami UE, Światową Organizacją Zdrowia, a także ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi prawo farmaceutyczne o produktach biobójczych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o ratownictwie medycznym o zakładach opieki zdrowotnej o zarządzaniu kryzysowym o stanie klęski żywiołowej o rezerwach strategicznych rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne paostwa oraz właściwości organów w tych sprawach koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) koordynacja wykonania działao z zakresu obrony cywilnej kraju MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI współpraca z Ministrem Zdrowia w zakresie wypracowania stanowiska odnośnie ogłoszenia przez MZ stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na wniosek GIS koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach MINISTER GOSPODARKI wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych Agencja Rezerw Materiałowych zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o Policji o Paostwowej Straży Pożarnej ustawy: o działach administracji rządowej o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o rezerwach strategicznych o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 63

64 EPIDEMIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Komisją Europejską, Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób lub innymi podmiotami biorącymi udział w działaniach na poziomie międzynarodowym wydawanie zaleceo, wytycznych w zakresie postępowania w zależności od zaistniałego zagrożenia informowanie o bieżącej sytuacji epidemiologicznej społeczeostwa występowanie z wnioskiem do Ministra Zdrowia o ogłoszenie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wydawanie decyzji w zakresie określonym w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych wdrożenie planów zarządzania kryzysowego ewakuowanie poszkodowanej ludności izolowanie zagrożonego obszaru prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu likwidowanie skażeo i zakażeo biologicznych udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadao sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia organów administracji publicznej i samorządowej WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo, alarmowanie ludności ogłaszanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze województwa na wniosek WIS koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa kierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa osób posiadających odpowiednie kwalifikacje nałożenie obowiązku szczepieo ochronnych na wniosek WIS w przypadku konieczności poddania izolacji lub kwarantanny osób, zapewnienie warunków izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeo, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje wprowadzenie ograniczeo i zakazów (np. spożycia wody, żywności, przemieszczania się) wprowadzenie nakazów (np. przeprowadzenia niezbędnych zabiegów sanitarnych, obowiązkowej izolacji lub kwarantanny) współpraca z organizacjami pozarządowymi koordynacja udzielania pomocy humanitarnej, wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o Paostwowym Ratownictwie Medycznym o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi KPZK 64

65 EPIDEMIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ZDROWIA Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na wniosek GIS zapewnienie długofalowej opieki medycznej poszkodowanym zapewnienie bezpieczeostwa sanitarno-epidemiologicznego Paostwowa Inspekcja Sanitarna zapewnienie bezpieczeostwa sanitarno-epidemiologicznego monitorowanie sytuacji epidemiologicznej przygotowanie sprawozdao i raportów uwzględniających wnioski weryfikacja i aktualizacja procedur reagowania odtworzenie gotowości działania ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej prawo farmaceutyczne o produktach biobójczych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o ratownictwie medycznym o zakładach opieki zdrowotnej rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia Paostwowa Inspekcja Sanitarna MSW współpraca z organami Paostwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie usuwania skutków zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi Wojskowa Inspekcja Sanitarna MINISTER OBRONY NARODOWEJ współpraca z organami Paostwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie usuwania skutków zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi MINISTER GOSPODARKI ustawy: o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej rozporządzenie ministra ON w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadao przez wojskową inspekcję sanitarną o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o rezerwach strategicznych wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych KPZK 65

66 EPIDEMIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Agencja Rezerw Materiałowych zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji zadao w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązao międzynarodowych Rzeczypospolitej Główny Inspektor Ochrony Środowiska MINISTER ŚRODOWISKA współpraca z organami Paostwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie usuwania skutków zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi WOJEWODA odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na wniosek WIS kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków w obszarze swojej właściwości miejscowej koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o pomocy społecznej Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska współpraca z organami Paostwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie usuwania skutków zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi KPZK 66

67 SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna w porozumieniu z MSW, MZ, MŚ ustalenie w drodze rozporządzenia kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów tj. określenie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku przygotowanie w porozumieniu z MSW, MON, MŚ aktów wykonawczych określających wymagania dla: raportów bezpieczeostwa w odniesieniu do ZDR ustawy: prawo ochrony środowiska o odpadach o odpadach wydobywczych współpraca z MG, MZ, MŚ w zakresie określenia rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku współpraca z MG i MON w sprawie ustalenia wymagao jakim powinien odpowiadad raport o bezpieczeostwie zakładu o dużym ryzyku określenie w drodze rozporządzenia warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne Paostwowa Straż Pożarna ustawy: prawo ochrony środowiska o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych określenie, w drodze rozporządzenia rodzaje substancji, które powinny byd wykorzystywane do produkcji określonych produktów lub których wykorzystywanie jest zabronione określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu postępowania z niektórymi rodzajami odpadów Urząd Dozoru Technicznego wykonywanie dozoru technicznego zgodnie z przepisami o dozorze technicznym wspieranie administracji publicznej w działaniach służących zapewnieniu bezpieczeostwa technicznego i ochronie środowiska stałe dostosowywanie kompetencji personelu i zakresu świadczonych usług do wymagao i potrzeb rynku związanych z bezpieczeostwem technicznym aktywnośd w kraju i za granicą w zakresie działao służących poprawie bezpieczeostwa technicznego i ochronie środowisk o dozorze technicznym ustalanie w drodze decyzji grupy zakładów, których zlokalizowanie w bliskiej odległości może zwiększyd prawdopodobieostwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębid jej skutki prowadzenie raz w roku czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładach ZDR i ZZR oraz w przypadku wystąpienia w nich istotnych zmian przyjmowanie zgłoszeo akceptacja programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym przygotowanych przez zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku zatwierdzanie raportów o bezpieczeostwie, w tym wewnętrznych planów operacyjno ratowniczych oraz ich zmian MINISTER ZDROWIA współpraca z MG, MSW, MŚ w zakresie określenia rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym lub o dużym ryzyku prawo ochrony środowiska KPZK 67

68 SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA MINISTER ŚRODOWISKA współpraca z MG, MSW, MZ w zakresie określenia rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym lub o dużym ryzyku określenie kryteriów charakteryzujących poważne awarie objęte obowiązkiem zgłoszenia informowanie Komisji Europejskiej o doświadczeniach krajowych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom zakładach mogących powodowad poważne awarie określenie w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi ustawy: prawo ochrony środowiska o odpadach Inspekcja Ochrony Środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonanie analiz i ocen stanu środowiska opracowanie wieloletniego programu paostwowego monitoringu środowiska organizacja i koordynacja kontroli podmiotów korzystających ze środowiska o zasięgu lub znaczeniu ponadwojewódzkim badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska kontrola podmiotów o zasięgu lub znaczeniu ponadwojewódzkim, których działalnośd może stanowid przyczynę powstania poważnej awarii prowadzenie szkoleo dla organów administracji oraz podmiotów których działalnośd może stanowid przyczynę powstania poważnej awarii udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyd stan środowiska, oraz urządzeo chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem kontrola eksploatacji urządzeo chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem podejmowanie decyzji wstrzymujących działalnośd prowadzoną z naruszeniem wymagao związanych z ochroną środowiska, lub naruszaniem warunków korzystania ze środowiska prowadzenie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeo KPZK 68

69 SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wdrażanie i realizacja zasad funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko w procesie planowania przestrzennego i w procesie inwestycyjnym prowadzenie postępowania sądowo-administracyjnego dotyczącego przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko opiniowanie przedsięwzięd dotyczących transgranicznego oddziaływania na środowisko MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu postępowania z niektórymi rodzajami odpadów Główna Inspekcja Transportu Drogowego przygotowanie projektów aktów prawnych w zakresie kontroli przewozów drogowych nadzór nad wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitorowanie źródeł zagrożeo skażeniami i skażeo, mogących powodowad zagrożenie dla jednostek i instytucji wojskowych wykrywanie i rozpoznanie skażeo chemicznych ostrzeganie i powiadamianie wojsk i innych instytucji o zagrożeniu skażeniami opracowanie oceny sytuacji skażeo realizacja przedsięwzięd wynikających z rozporządzenia w sprawie zadao w zakresie ochrony środowiska w MON określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu postępowania z niektórymi rodzajami odpadów współpraca z MG i MSW w sprawie ustalenia wymagao jakim powinien odpowiadad raport o bezpieczeostwie zakładu o dużym ryzyku ustawy: o transporcie kolejowym prawo o ruchu drogowym przewóz towarów niebezpiecznych (drogowy i kolejowy) ustawy: prawo ochrony środowiska o odpadach o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 69

70 SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Komendant wojewódzki PSP WOJEWODA obowiązek kontrolowania i nadzoru zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych ustawy: prawo ochrony środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska inicjowanie działao tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom kontrola podmiotów, których działalnośd może stanowid przyczynę powstania poważnych awarii prowadzenie szkoleo dla organów administracji oraz podmiotów, których działalnośd może stanowid przyczynę powstania poważnej awarii prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii akceptacja programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym przygotowanych przez zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku SAMORZĄD TERYTORIALNY zatwierdzenie przez Marszałka Województwa programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla zakładów, eksploatujących instalację, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływad na środowisko o odpadach KPZK 70

71 SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego prowadzenie działalności edukacyjnej ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym prawo ochrony środowiska rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych koordynacja działao na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w zakresie dróg publicznych i transportu kolejowego przygotowanie alternatywnych rozwiązao komunikacyjnych w przypadku wystąpienia zakłóceo na dotychczasowych szlakach kolejowych i drogowych MINISTER GOSPODARKI przygotowanie w porozumieniu z MSW, MON, MŚ aktów wykonawczych określających wymagania dla: zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych w zakładach ZDR ustawy: o działach administracji rządowej o drogach publicznych o transporcie kolejowym prawo ochrony środowiska MINISTER ŚRODOWISKA Główny Inspektor Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska ustalenie szczegółowych zasad postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zasad współdziałania z innymi organami administracji publicznej organizacja szkoleo pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska KPZK 71

72 SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA MINISTER ZDROWIA przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania MZ MINISTER FINANSÓW uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o finansach publicznych MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej realizacja przedsięwzięd wynikających z rozporządzenia w sprawie zadao w zakresie ochrony środowiska w MON monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji kryzysowej opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 72

73 SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA WOJEWODA opracowanie planów zarządzania kryzysowego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych Komendant wojewódzki PSP sporządzanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych z uwzględnieniem transgranicznych skutków awarii przemysłowych sprawdzenie zewnętrznego planu operacyjno ratowniczego w drodze dwiczeo przeprowadzanych nie rzadziej niż raz na 3 lata przygotowanie instrukcji postępowania mieszkaoców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej określenie sposobu powiadamiania i alarmowania mieszkaoców ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie prawo ochrony środowiska rozporządzenie MŚ: w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Paostwowej Straży Pożarnej KPZK 73

74 SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego MSW koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji pozarządowych wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wnioskowanie o zarządzenie użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki podjęcie decyzji o ich użyciu w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające: zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy uzbrojonym oddziałom lub pododdziałom Policji ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym prawo ochrony środowiska o Policji o Paostwowej Straży Pożarnej rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych koordynacja działao na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w zakresie dróg publicznych i transportu kolejowego koordynacja działao instytucji podległych lub nadzorowanych, w tym GITD, PKP PLK i GDDKiA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa ustawy: o działach administracji rządowej o drogach publicznych o transporcie kolejowym o działach administracji rządowej o finansach publicznych rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa MINISTER ŚRODOWISKA powiadomienie paostw, na których terytorium mogą wystąpid skutki awarii przekazanie informacji dla Komisji Europejskiej o poważnej awarii i jej skutkach w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale której skutki mogą oddziaływad na jej terytorium przekazanie informacji o zdarzeniu dla Komendanta Głównego Paostwowej Straży Pożarnej ustawy: prawo ochrony środowiska inspekcja ochrony środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadzór nad usuwaniem skutków awarii KPZK 74

75 SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER ZDROWIA zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeo opieki zdrowotnej nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa medycznego MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie stref skażeo chemicznych oznakowanie rejonów skażonych i niebezpiecznych uczestniczenie w monitoringu zmian zachodzących w sytuacji chemicznej pobieranie, przygotowanie i transport próbek materiałów skażonych prowadzenie analizy jakościowej i ilościowej skażeo chemicznych izolowanie obszaru występowania zagrożeo lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej współudział w usuwaniu materiałów niebezpiecznych lub ich unieszkodliwianie likwidacja skażeo ludzi, sprzętu, budynków, urządzeo oraz terenu w rejonie awarii ograniczanie rozprzestrzeniania się skażeo WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta) współpraca z organizacjami pozarządowymi wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o Paostwowym Ratownictwie Medycznym o stanie klęski żywiołowej KPZK 75

76 SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Starosta lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) złożenie wniosku do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie należących do jego zadao i kompetencji działao zmierzających do usunięcia zagrożenia, gdy podjęcie działao wykracza poza zadania i kompetencje odpowiednio starosty lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o drogach publicznych Komendant wojewódzki PSP w razie wystąpienia awarii podjęcie działao i zastosowanie środków niezbędnych do usunięcia awarii i jej skutków zgodnie z zewnętrznym planem operacyjnoratowniczym Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w razie wystąpienia awarii podjęcie działao i zastosowanie środków niezbędnych do usunięcia awarii i jej skutków Zarząd Dróg Wojewódzkich SAMORZĄD TERYTORIALNY wprowadzanie ograniczeo lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeostwa osób lub mienia ustawy: o drogach publicznych o samorządzie województwa KPZK 76

77 SKAŻENIA CHEMICZNE NA LĄDZIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ZDROWIA Podstawa prawna prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym: o działach administracji rządowej zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym o działach administracji rządowej analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi opracowywanie projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oszacowywania kosztów z tym związanych MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych RP zaangażowanych w działania antykryzysowe wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków MINISTER ŚRODOWISKA współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi prowadzenie działalności edukacyjnej Główny Inspektor Ochrony Środowiska inicjowanie działao tworzących warunki do usuwania skutków awarii oraz przywracania środowiska do stanu właściwego Inspekcja Ochrony Środowiska WOJEWODA ocena strat i szkód spowodowanych poważną awarią kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków awarii wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych ustawy: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o zarządzaniu kryzysowym KPZK 77

78 SKAŻENIA CHEMICZNE NA MORZU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podmiot wspomagający - zadania Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna Urzędy Morskie nadzór i kontrola ruchu statków z ładunkami niebezpiecznymi oraz odbioru odpadów ze statków doskonalenie systemu kontroli statków pod kątem przestrzegania wymogów ochrony środowiska współpraca z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną w zakresie rozpoznawania i likwidacji zagrożeo z tytułu zatopionych bojowych środków chemicznych ustawy: o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki o bezpieczeostwie morskim o obszarach morskich RP i administracji morskiej rozporządzenie MI: w sprawie narodowego systemu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji rozporządzenie MTiGM: w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną generalny nadzór nad ochroną środowiska w tym również morskiego doskonalenie systemu kontroli statków pod kątem przestrzegania wymogów ochrony środowiska MINISTER OBRONY NARODOWEJ wydanie rozporządzeo regulujących sposób realizacji postanowieo zawartych w ustawach dla jednostek pływających Marynarki Wojennej Marynarka Wojenna sukcesywne rozpoznawanie i likwidacja zagrożeo z tytułu zatopionych bojowych środków chemicznych MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH wydanie rozporządzeo regulujących sposób realizacji postanowieo zawartych w ustawach dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji Straż Graniczna sukcesywne rozpoznawanie i likwidacja zagrożeo z tytułu zatopionych bojowych środków chemicznych prawo ochrony środowiska ustawy: o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki o bezpieczeostwie morskim o obszarach morskich RP i administracji morskiej rozporządzenie MTiGM: w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną ustawy: o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki o bezpieczeostwie morskim o obszarach morskich RP i administracji morskiej rozporządzenie MTiGM: w sprawie współpracy urzędów morskich z MW i SG KPZK 78

79 SKAŻENIA CHEMICZNE NA MORZU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podmiot wspomagający - zadania Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna zatwierdzenie krajowego planu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) utrzymywanie gotowości do przyjmowania zawiadomieo o zagrożeniach i zanieczyszczeniach środowiska morskiego utrzymywanie gotowości sił i środków do zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo planowanie akcji zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo przygotowanie krajowego planu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki rozporządzenie MI: w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa rozporządzenie RM : w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu zabezpieczenie środków i materiałów potrzebnych podczas udzielania wsparcia akcjom przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom na morzu uzgodnienie krajowego planu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu MINISTER ŚRODOWISKA ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie RM : w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu prawo wodne uzgodnienie krajowego planu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji meteorologicznej, hydrologicznej oraz hydrodynamicznej Bałtyku opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo organom administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska gotowośd do podjęcia badao terenowych na zlecenie Ministra Środowiska lub innych organów uprawnionych do monitorowania stanu środowiska morskiego rozporządzenie RM : w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu Główny Inspektor Ochrony Środowiska badanie i ocena jakości środowiska morskiego KPZK 79

80 SKAŻENIA CHEMICZNE NA MORZU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA MINISTER OBRONY NARODOWEJ uzgodnienie krajowego planu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu WOJEWODA Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska współdziałanie z Urzędem Morskim w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu działania kryzysowego w przypadku wystąpienia katastrof morskich, w tym koordynacji działao różnych służb i współpracy ze służbami paostw ościennych szkolenia załóg kutrów rybackich pod kątem rozpoznawania zagrożeo KPZK 80

81 SKAŻENIA CHEMICZNE NA MORZU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podmiot wspomagający - zadania Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna koordynacja działao służby SAR na morzu wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędy Morskie uruchomienie sił i środków do zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) uruchomienie procedur z krajowego planu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo środowiska morskiego prowadzenie i koordynacja akcji zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu współdziałanie z innymi służbami i systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju współdziałanie z odpowiednimi służbami paostw stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego wnioskowanie do dyrektora urzędu morskiego o zagraniczną pomoc ratowniczą w ramach podpisanych umów o pomocy ratowniczej z krajów sąsiedzkich o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki rozporządzenie Ministra Infrastruktury: w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu międzynarodowe konwencje: o gotowości do zwalczania zanieczyszczeo morza olejami oraz współpracy w tym zakresie o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego uruchomienie procedur i służb potrzebnych dla udzielenia wsparcia akcjom przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom na morzu koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju Główny Inspektor Ochrony Środowiska MINISTER ŚRODOWISKA monitoring stanu wód; badanie i ocena jakości środowiska morskiego określanie stref skażeo i możliwości utylizacji Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozowanie rozwoju sytuacji pogodowej w szczególności możliwych opadów deszczu, temperatury, siły i kierunków wiatru informacje na temat bieżącej sytuacji pogodowej ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych ustawy: Inspekcja Ochrony Środowiska prawo wodne KPZK 81

82 SKAŻENIA CHEMICZNE NA MORZU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER OBRONY NARODOWEJ udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP o zarządzaniu kryzysowym KPZK 82

83 SKAŻENIA CHEMICZNE NA MORZU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna Główny Inspektor Ochrony Środowiska inicjowanie działao tworzących warunki do usuwania skutków awarii oraz przywracania środowiska do stanu właściwego Inspekcja Ochrony Środowiska inicjowanie prowadzenia badao dotyczących ekologicznych i ekonomicznych skutków zanieczyszczenia morza rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu KPZK 83

84 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna MINISTER SKARBU PAOSTWA Podstawa prawna określenie w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego biorąc pod uwagę bezpieczeostwo i niezawodne funkcjonowanie tego sytemu, budowy i eksploatacji urządzeo, instalacji i sieci Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeostwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej eksploatacja, konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeo, wraz z połączeniami z innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób gwarantujący niezawodnośd funkcjonowania systemu elektroenergetycznego prawo energetyczne nadzór właścicielski nad infrastrukturą służącą do wytwarzania albo dystrybucji energii elektrycznej o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii elektrycznej w obrocie krajowym i trans granicznym, w tym w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeo z innymi systemami elektroenergetycznymi współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich rozwoju zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, niezawodności tego pracy systemu i utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej KPZK 84

85 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji energii kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję ustalanie metod kontroli i podejmowanie działao dla poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego KPZK 85

86 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna WOJEWODA Podstawa prawna Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. opracowanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystąpieniu awarii prawo energetyczne opracowanie planów zarządzania kryzysowego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 86

87 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna RADA MINISTRÓW Podstawa prawna powołanie ZZK wnioskowanie do Rady Ministrów o wprowadzenie ograniczeo w dostawie i poborze energii elektrycznej niezwłoczne informowanie Komisji Europejskiej, paostw członkowskich UE oraz paostw członkowskich EFTA o wprowadzeniu ograniczeo w zakresie dostaw i poboru energii elektrycznej oraz podjętych działaniach i środkach usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeostwa dostaw energii elektrycznej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki kontrola stosowania ograniczeo Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. zakup energii elektrycznej dla pokrywania strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej zgłaszanie do MG konieczności wprowadzenia ograniczeo w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej realizacja ograniczeo w dostarczaniu energii elektrycznej uruchomienie działao zawartych w planach reagowania na wypadek wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym możliwośd wprowadzenia ograniczeo w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej do czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów, lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin prawo energetyczne zarządzenie Ministra Gospodarki: w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Gospodarki rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeo w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła wprowadzenie ograniczeo w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ustawy: o stanie klęski żywiołowej o stanie wyjątkowym prawo energetyczne o działach administracji rządowej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 87

88 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna MINISTER SKARBU PAOSTWA Podstawa prawna Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. podejmowanie niezbędnych działao mających na celu odbudowę i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego prawo energetyczne podejmowanie niezbędnych działao w zakresie nadzoru właścicielskiego wobec podmiotów, w których Skarb Paostwa ma decydujący wpływ na podejmowane decyzje z tytułu udziału kapitałowego, liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/Zgromadzeniu Wspólników lub jako organ założycielski, w szczególności,w zakresie art. 2 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorze energii elektrycznej o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych KPZK 88

89 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE PALIWOWYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna MINISTER SKARBU PAOSTWA Podstawa prawna prowadzenie bieżącego monitoringu zaopatrzenia kraju w ropę naftową i paliwa oraz stanu wielkości i struktury zapasów ropy naftowej i paliw Agencja Rezerw Materiałowych informacja dla MG dotycząca wielkości i dostępności zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw Przedsiębiorcy prowadzący działalnośd gospodarczą w zakresie wytwarzania lub przetwarzania oraz przywozu ropy naftowej, produktów naftowych (paliw) oraz gazu płynnego LPG o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym nadzór właścicielski nad infrastrukturą służącą do wydobycia, rafinacji, przetwarzania ropy naftowej oraz magazynowania i przesyłania rurociągami ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, jak również terminale portowe do przeładunku tych produktów oraz ropy naftowej o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw WOJEWODA przygotowanie planów działao mających na celu wdrożenie ograniczeo zużycia paliwa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym KPZK 89

90 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE PALIWOWYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna wydanie szczegółowego wykazu w drodze rozporządzenia, surowców oraz produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych i zapasów obowiązkowych zatwierdzanie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych wojewódzkich planów działao, mających na celu zapewnienie wdrożenia ograniczeo określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw Agencja Rezerw Materiałowych o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym wydanie opinii w sprawie wojewódzkich planów działao, mających na celu zapewnienie wdrożenia ograniczeo o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym określenie wielkości i struktury zapasów interwencyjnych tworzenie i utrzymywanie zapasów paostwowych ropy naftowej i paliw informacja dla MG w sprawie zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa informacja dla MG o stanie zapasów ropy naftowej i produktów naftowych zlecanie, na podstawie umowy, utrzymywania zapasów paostwowych ropy naftowej i produktów naftowych przedsiębiorcom wykonującym działalnośd gospodarczą w zakresie obrotu ropą naftową lub paliwami, wytwarzania paliw lub magazynowania ropy naftowej lub paliw kary za nie dopełnienie obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych finansowanie zapasów paostwowych ropy naftowej i produktów naftowych WOJEWODA przygotowanie planów działao, mających na celu zapewnienie wdrożenia ograniczeo przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym KPZK 90

91 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE PALIWOWYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna RADA MINISTRÓW Podstawa prawna powołanie ZZK wydanie zezwolenia, w drodze rozporządzenia, na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw obniżanie, w drodze decyzji, zapasów paostwowych ropy naftowej i produktów naftowych powiadamianie Komisji Europejskiej oraz odpowiednich organów organizacji międzynarodowych, o każdym przypadku obniżenia ilości zapasów interwencyjnych po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej dopuszczenie do obrotu, w drodze rozporządzenia, paliw, które nie spełniają określonych w przepisach wymagao jakościowych po uzyskaniu akceptacji Rady Ministrów, wystąpienie do Komisji Europejskiej lub odpowiednich organów innych organizacji międzynarodowych, z wnioskiem o wszczęcie konsultacji w sprawie podjęcia wspólnych działao interwencyjnych Agencja Rezerw Materiałowych nakładanie kar za obniżanie ilości zapasów obowiązkowych poniżej poziomu określonego w ustawie zarządzenie Ministra Gospodarki: w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym wydanie zgody o wystąpienie do Komisji Europejskiej lub odpowiednich organów innych organizacji międzynarodowych, z wnioskiem o wszczęcie konsultacji w sprawie podjęcia wspólnych działao interwencyjnych na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wprowadzanie, w drodze rozporządzenia, na terytorium RP lub jego części ograniczenia w zakresie obrotu paliwami wprowadzanie w drodze rozporządzenia ograniczeo mających na celu zmniejszenie zużycia paliw przez odbiorców, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, włączenie do zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw zapasów handlowych wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego INSPEKCJA HANDLOWA kontrola przestrzegania wprowadzonych ograniczeo ustawy: o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym o stanie klęski żywiołowej o stanie wyjątkowym o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym KPZK 91

92 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE PALIWOWYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach o działach administracji rządowej WOJEWODA powołanie WZZK wniosek do MG o obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw ogłoszenie informacji o wydaniu przez RM rozporządzeo dotyczących wprowadzenia ograniczeo mających na celu zmniejszenie zużycia paliw przez odbiorców koordynacja działao kontrolnych przestrzegania wprowadzonych ograniczeo bieżąca wymiana informacji z instytucjami centralnymi Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, wójt, burmistrz, prezydent miasta kontrola przestrzegania wprowadzonych ograniczeo ustawy: o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o Policji KPZK 92

93 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE PALIWOWYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna MINISTER SKARBU PAOSTWA Podstawa prawna prowadzenie bieżącego monitoringu zaopatrzenia kraju w ropę naftową i paliwa oraz stanu wielkości i struktury zapasów ropy naftowej i paliw Agencja Rezerw Materiałowych informacja dla MG dotycząca wielkości i dostępności odtwarzanych zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw Przedsiębiorcy prowadzący działalnośd gospodarczą w zakresie wytwarzania lub przetwarzania oraz przywozu ropy naftowej, produktów naftowych (paliw) oraz gazu płynnego LPG odtworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym podejmowanie niezbędnych działao w zakresie nadzoru właścicielskiego wobec podmiotów, w których Skarb Paostwa ma decydujący wpływ na podejmowane decyzje z tytułu udziału kapitałowego, liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/Zgromadzeniu Wspólników lub jako organ założycielski, w szczególności,w zakresie art. 2 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorze ropy naftowej o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych KPZK 93

94 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE GAZOWYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna MINISTER SKARBU PAOSTWA Podstawa prawna określenie w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego biorąc pod uwagę bezpieczeostwo i niezawodne funkcjonowanie tego sytemu, budowy i eksploatacji urządzeo, instalacji i sieci Operator gazowego systemu przesyłowego nadzór nad bezpieczeostwem funkcjonowania systemu, eksploatacją, konserwacją, remontami gazowej sieci przesyłowej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych ustawy: o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym prawo energetyczne nadzór właścicielski nad infrastrukturą służącą do produkcji, wydobycia, rafinacji, przetwarzania, magazynowania, przesyłania paliw gazowych gazociągami oraz terminale skroplonego gazu ziemnego (LNG) o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy o udostępnienie części instalacji do magazynowania paliwa gazowego, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych WOJEWODA analiza i ocena zagrożeo ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wyznaczanie operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, systemów magazynowania paliw gazowych, systemów skraplania gazu ziemnego lub operatorów systemu połączonego udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług KPZK 94

95 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE GAZOWYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, magazynowania paliw gazowych, usług transportu paliwa gazowego oraz usług polegających na skraplaniu gazu i regazyfikacji monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego Operator gazowego systemu przesyłowego Operator gazowego systemu dystrybucyjnego zapewnienie bezpieczeostwa dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczeostwa funkcjonowania systemu gazowego i realizację umów z użytkownikami tego systemu konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeo wraz z połączeniami z innymi systemami gazowymi świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego zapewnienie długoterminowej zdolności systemu gazowego w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych w obrocie krajowym i transgranicznym KPZK 95

96 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE GAZOWYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna WOJEWODA Podstawa prawna Operator gazowego systemu przesyłowego Operator gazowego systemu dystrybucyjnego analiza zagrożeo dla systemów opracowanie planów wprowadzania ograniczeo Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 994/2010 z dnia r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeostwo dostaw gazu i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalnośd gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym przygotowanie procedur postępowania mające zastosowanie w przypadku wystąpienia zakłóceo w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego oraz nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego ustawy: o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym prawo energetyczne KPZK 96

97 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE GAZOWYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna RADA MINISTRÓW Podstawa prawna powołanie ZZK wnioskowanie do Rady Ministrów o wprowadzenie ograniczeo w poborze gazu ziemnego informowanie Komisji Europejskiej, paostw członkowskich UE oraz paostw członkowskich EFTA o wprowadzeniu ograniczeo w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia wniosek do RM o pomoc Komisji Europejskiej wydanie zgody na uruchomienie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego Operator gazowego systemu przesyłowego podejmowanie niezbędnych działao mających na celu zapewnienie lub przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego, a w szczególności działania określone w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki potrzeby wprowadzenia ograniczeo w poborze gazu ziemnego, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeo realizacja obowiązków związanych z wprowadzaniem ograniczeo wnioskowanie, przy udziale przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalnośd gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym, do ministra właściwego do spraw gospodarki o uruchamianie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego realizacja obowiązków wynikających z uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia zawiadamianie ministra właściwego do spraw gospodarki Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalnośd gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym podjęcie działao określonych w procedurach postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceo w dostarczaniu gazu ustawy: o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym prawo energetyczne zarządzenie Ministra Gospodarki: w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego wprowadzenie ograniczeo w poborze gazu ziemnego w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia włączanie do zapasów obowiązkowych gazu ziemnego pozostałych zapasów tego gazu znajdujące się w instalacjach magazynowych na terenie kraju, przewyższające utrzymywane stany obowiązkowe wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej wydanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ustawy: o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym o stanie klęski żywiołowej o stanie wyjątkowym o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym KPZK 97

98 ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE GAZOWYM Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna MINISTER SKARBU PAOSTWA Podstawa prawna Operator gazowego systemu przesyłowego podejmowanie niezbędnych działao mających na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego, a w szczególności działania określone w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym podejmowanie niezbędnych działao w zakresie nadzoru właścicielskiego wobec podmiotów, w których Skarb Paostwa ma decydujący wpływ na podejmowane decyzje z tytułu udziału kapitałowego, liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/Zgromadzeniu Wspólników lub jako organ założycielski, w szczególności,w zakresie art. 2 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorze paliw gazowych o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych KPZK 98

99 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania WOJEWODA Podstawa prawna MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna analiza i ocena zagrożeo ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury wydawanie rozporządzeo dotyczących obowiązku odśnieżania dachów przygotowanie i wdrażanie programów wojewódzkich zmierzający do dokonania przeglądów budynków (prywatnych, handlowych, użyteczności publicznej) pod względem zgodnego z dokumentacją wykonania dachów i pokryd dachowych, szczególnie zamocowania więźby dachowej do stropów oraz prawidłowości wykonania pokryd dachowych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie drogi publiczne Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymanie drogi w stanie maksymalnego bezpieczeostwa MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao zarządzania kryzysowego drogi publiczne o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI akcje promocyjne dotyczące zabezpieczania przed mrozami płodów rolnych oraz drzew i krzewów owocowych KPZK 99

100 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA MINISTER ŚRODOWISKA Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej prawo wodne gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących zjawisk lodowych na rzekach i związanych z nimi zagrożeniem powodziowym zapewnienia swobodnego spływu lodów, w ramach posiadanych możliwości technicznych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej monitorowanie zagrożeo hydrologiczno-meteorologicznych opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych PGL Lasy Paostwowe ochrona zasobów leśnych o lasach SAMORZĄD TERYTORIALNY Zarząd Dróg Wojewódzkich drogi publiczne zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zaspami, stawianie płotów ochronnych przygotowanie sprzętu technicznego do odśnieżania KPZK 100

101 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego prowadzenie działalności edukacyjnej ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym paostwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna oraz paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed żywiołowym działaniem sił przyrody, świadczyd osłonę hydrologicznometeorologiczną, a także sposób i częstotliwośd przekazywania tych informacji, kierując się względami bezpieczeostwa paostwa oraz bezpieczeostwa ludzi i mienia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo organom administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi opracowanie i aktualizacja planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ koordynacja działao na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych w zakresie dróg publicznych przygotowanie alternatywnych rozwiązao komunikacyjnych w przypadku wystąpienia zakłóceo na dotychczasowych szlakach kolejowych i drogowych prawo wodne rozporządzenie MŚ: w sprawie podmiotów, którym paostwowa służba hydrologicznometeorologiczna i paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe ustawy: o działach administracji rządowej o drogach publicznych o transporcie kolejowym prawo lotnicze KPZK 101

102 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA MINISTER GOSPODARKI nadzór nad bezpieczeostwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych ustawy: o działach administracji rządowej prawo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystąpieniu awarii MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolno-hodowlanej w przypadku zdarzeo powodujących ograniczenie tej produkcji (katastrofy naturalne i przemysłowe, akty terroru, działania wojenne) sektorowa strategia bezpieczeostwa w działach administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo MINISTER ZDROWIA przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej przeprowadzenie powszechnej akcji edukacyjnej ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania MZ KPZK 102

103 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA faza przygotowania MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ o pomocy społecznej tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych) szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji samorządowej na rzecz osób poszkodowanych MINISTER FINANSÓW uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o zarządzaniu kryzysowym MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i powiadamiania utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony narodowej a podmiotami układu pozamilitarnego udział w opracowaniu i aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Zarządzania Kryzysowego MON przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 103

104 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA faza przygotowania z sytuacji kryzysowej opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej WOJEWODA opracowanie planów zarządzania kryzysowego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie SAMORZĄD TERYTORIALNY opracowanie programów pomocy społecznej szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ustawy: o pomocy społecznej o drogach publicznych Zarząd Dróg Wojewódzkich zabezpieczenie sił i środków do utrzymania przejezdności dróg KPZK 104

105 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego MSW koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji pozarządowych przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych przekazywanie raportów dla RCB przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi prawo wodne ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej podmiotom i służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ koordynacja działao instytucji podległych lub nadzorowanych, w tym GITD, PKP PLK S.A., GDDKiA, ULC, UM o działach administracji rządowej KPZK 105

106 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa MINISTER GOSPODARKI wnioskowanie do Rady Ministrów o wprowadzanie (w drodze rozporządzenia) ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej MINISTER ZDROWIA zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeo opieki zdrowotnej nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa medycznego MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP zapewnienie przejezdności szlaków komunikacyjnych analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia organów administracji publicznej i samorządowej o finansach publicznych rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa prawo energetyczne ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 106

107 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione współpraca z organizacjami pozarządowymi wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o Paostwowym Ratownictwie Medycznym o pomocy społecznej prawo budowlane Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego bieżące monitorowanie stanu bezpieczeostwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach Zarząd Dróg Wojewódzkich SAMORZĄD TERYTORIALNY wprowadzanie ograniczeo lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeostwa osób lub mienia ustawy: o drogach publicznych o samorządzie województwa KPZK 107

108 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym: analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi opracowywanie projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oszacowywania kosztów z tym związanych obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi prowadzenie działalności edukacyjnej o działach administracji rządowej pomoc finansowa i rzeczowa kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja, odtworzenie zdolności w zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne MINISTER ŚRODOWISKA PGL Lasy Paostwowe odbudowa ekosystemów leśnych - finansowanie prac z funduszu leśnego oraz funduszy strukturalnych i pomocowych UE rozporządzenie Ministra RiRW: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działao zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata rozporządzenie Rady M: w sprawie realizacji niektórych zadao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o lasach KPZK 108

109 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego przyjmowanie postępowao w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (w przypadku, gdy katastrofie budowlanej uległy różne obiekty budowlane i o różnym znaczeniu) ustawy: o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu prawo budowlane o drogach publicznych prawo lotnicze o zarządzaniu kryzysowym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad likwidacja szkód w infrastrukturze komunalnej (roboty budowlano-remontowe dróg) PKP PLK S.A. likwidacja szkód w infrastrukturze kolejowej Urząd Lotnictwa Cywilnego likwidacja szkód w infrastrukturze lotniczej MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi podjęcie działao przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych polegających na odtworzeniu uszkodzonej infrastruktury krytycznej w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe KPZK 109

110 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ analiza skuteczności pomocy społecznej finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych RP zaangażowanych w działania antykryzysowe wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej MINISTER GOSPODARKI nadzór nad bezpieczeostwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych ustawy: o pomocy społecznej o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON prawo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne operator S.A odbudowa systemów elektroenergetycznych po wystąpieniu awarii MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uruchomienie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ustawy: o finansach publicznych o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa KPZK 110

111 SILNE MROZY/OPADY ŚNIEGU Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER ZDROWIA zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym o działach administracji rządowej WOJEWODA ocena strat i szkód spowodowanych wypadkami drogowymi, odmrożeniami, awariami kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych w wyniku mrozów i opadu śniegu w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej Właściwy organ nadzoru budowlanego WINB/PINB ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu ustawy: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o pomocy społecznej o zarządzaniu kryzysowym prawo budowlane o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji KPZK 111

112 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna aktualizowanie przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad obiekty budowlane i ich usytuowanie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ustawy: prawo budowlane o działach administracji rządowej prowadzenie działao prewencyjnych związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych o działach administracji rządowej kontrola działao nadzoru budowlanego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej MINISTER ŚRODOWISKA prawo wodne monitorowanie zagrożeo hydrologiczno-meteorologicznych opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeo przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao zarządzania kryzysowego o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 112

113 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA MINISTER FINANSÓW uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach funkcji 2 "Bezpieczeostwo wewnętrzne i porządek publiczny", środków finansowych na realizację celu, określonego w Wieloletnim Planie Finansowym Paostwa : "utrzymanie zdolności do reagowania - odpowiednio do zaistniałej sytuacji - w przypadku wystąpienia oraz zapobiegania zagrożeo: bezpieczeostwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych o finansach publicznych WOJEWODA analiza i ocena zagrożeo ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 113

114 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego prowadzenie działalności edukacyjnej ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym paostwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna oraz paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed żywiołowym działaniem sił przyrody, świadczyd osłonę hydrologiczno-meteorologiczną, a także sposób i częstotliwośd przekazywania tych informacji, kierując się względami bezpieczeostwa paostwa oraz bezpieczeostwa ludzi i mienia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo organom administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi opracowanie i aktualizacja planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych prawo wodne rozporządzenie MŚ: w sprawie podmiotów, którym paostwowa służba hydrologicznometeorologiczna i paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej o zarządzaniu kryzysowym KPZK 114

115 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i powiadamiania przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji kryzysowej opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony narodowej a podmiotami układu pozamilitarnego udział w opracowaniu i aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Zarządzania Kryzysowego MON Plan Zarządzania Kryzysowego MON MINISTER ZDROWIA przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania MZ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolno-hodowlanej w przypadku zdarzeo powodujących ograniczenie tej produkcji (katastrofy naturalne i przemysłowe, akty terroru, działania wojenne) sektorowa strategia bezpieczeostwa w działach administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo KPZK 115

116 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ o pomocy społecznej tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych) szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji samorządowej na rzecz osób poszkodowanych MINISTER FINANSÓW uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o finansach publicznych KPZK 116

117 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA WOJEWODA opracowanie planów zarządzania kryzysowego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych SAMORZĄD TERYTORIALNY opracowanie programów pomocy społecznej szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o pomocy społecznej KPZK 117

118 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego MSW koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji pozarządowych przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wnioskowanie o zarządzenie użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki podjęcie decyzji o ich użyciu w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające: zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy uzbrojonym oddziałom lub pododdziałom Policji ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym o Policji o Paostwowej Straży Pożarnej rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych przekazywanie raportów dla RCB przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ koordynacja działao instytucji podległych lub nadzorowanych w tym, GITD, PKP PLK i GDDKiA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej podmiotom i służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego prawo wodne o działach administracji rządowej ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe MINISTER FINANSÓW o finansach publicznych na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa KPZK 118

119 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER ZDROWIA zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeo opieki zdrowotnej nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa medycznego ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP zabezpieczenie zagrożonego rejonu prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności udzielanie pomocy medycznej analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia organów administracji publicznej i samorządowej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 119

120 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta) nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione współpraca z organizacjami pozarządowymi wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o Paostwowym Ratownictwie Medycznym o stanie klęski żywiołowej o pomocy społecznej prawo budowlane Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego bieżące monitorowanie stanu bezpieczeostwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach KPZK 120

121 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym: analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi opracowywanie projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oszacowywania kosztów z tym związanych obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi prowadzenie działalności edukacyjnej o działach administracji rządowej Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego przyjmowanie postępowao w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (w przypadku, gdy katastrofie budowlanej uległy różne obiekty budowlane i o różnym znaczeniu) MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi podjęcie działao przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych polegających na odtworzeniu uszkodzonej infrastruktury krytycznej w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych PGL Lasy Paostwowe MINISTER ŚRODOWISKA ustawy: o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu prawo budowlane o zarządzaniu kryzysowym ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe o lasach odbudowa ekosystemów leśnych - finansowanie prac z funduszu leśnego oraz funduszy strukturalnych i pomocowych UE KPZK 121

122 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI pomoc finansowa i rzeczowa kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja, odtworzenie zdolności w zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) udzielanie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w formie odroczenia terminu płatności składek, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub w części bieżących składek dla rolników poszkodowanych w wyniku huraganu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działao zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie realizacji niektórych zadao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ubezpieczeniu społecznym rolników MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ analiza skuteczności pomocy społecznej finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione ustawy: o pomocy społecznej o działach administracji rządowej KPZK 122

123 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY wspieranie programów opracowanych przez starostów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe, finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy MINISTER GOSPODARKI nadzór nad bezpieczeostwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych wnioskowanie do Rady Ministrów o wprowadzenie ograniczeo w dostawie i poborze energii elektrycznej prawo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Operator S.A. Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego wytwórcy energii elektrycznej odbudowa systemów elektroenergetycznych po wystąpieniu awarii MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uruchomienie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych RP zaangażowanych w działania antykryzysowe ustawy: o finansach publicznych o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 123

124 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ wydanie, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, rozporządzenia, w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej rozpatrywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie likwidacji szkód w obiektach szkolnych spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych przez huragany w obiektach uczelni MINISTER ZDROWIA zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym WOJEWODA kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty o dochodach jednostek samorządu terytorialnego prawo o szkolnictwie wyższym o działach administracji rządowej ustawy: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o pomocy społecznej o zarządzaniu kryzysowym prawo budowlane o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w KPZK 124

125 HURAGANY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY uprawnione sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniku działania żywiołu Właściwy organ nadzoru budowlanego WINB/PINB ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu KPZK 125

126 POŻARY LASÓW Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna określenie (w porozumieniu z MSW), w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów PGL Lasy Paostwowe określenie stopnia zagrożenia pożarowego obszarów leśnych monitoring zagrożenia pożarowego lasu (sied stałych punktów obserwacyjnych, punkty meteorologiczne, patrole lotnicze, naziemne patrole przeciwpożarowe) tworzenie map numerycznych dających możliwości analizowania i zapobiegania zagrożeniom pożarowym modernizacja leśnych dróg dojazdowych i pożarowych tworzenie pasów przeciwpożarowych w lasach prowadzenie specjalistycznych szkoleo pracowników zajmujących się ochroną przeciwpożarową na wszystkich szczeblach działalnośd propagandowa, dydaktyczna, profilaktyczna: audycje, komunikaty, apele, artykuły w prasie, radiu i TV, pogadanki w szkołach itp. o lasach rozporządzenia Ministra SWiA: w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (rozdz. 9) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych rozporządzenie Ministra Środowiska: sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów określanie (w porozumieniu z MŚ), w drodze rozporządzeo: szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, wymagao w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych prowadzenie działao prewencyjnych związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ działalnośd dydaktyczna, uwzględnianie w programach edukacyjnych zachowao ppoż. MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao zarządzania kryzysowego ustawy: o lasach o ochronie przeciwpożarowej o ochronie przyrody o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON rozporządzenie Ministra Infrastruktury: w sprawie wymagao w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej w odniesieniu do lasów użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej: w sprawie zasad i trybu wykonywania zadao przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową KPZK 126

127 POŻARY LASÓW Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych STAROSTA nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu paostwa w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie określania właścicielom lasów zadao dotyczących ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej o lasach KPZK 127

128 POŻARY LASÓW Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania kształcenie kadr dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej Paostwowa Straż Pożarna wydanie wytycznych do planów ochrony przeciwpożarowej lasów ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym o ochronie przeciwpożarowej o Paostwowej Straży Pożarnej rozporządzenie Ministra SWiA: w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczogaśniczego PGL Lasy Paostwowe stworzenie infrastruktury przeciwpożarowej: bazy sprzętowe z wyposażeniem zgodnym z wymaganiami wynikającymi z zaliczenia do określonej kategorii zagrożenia pożarowego lasu, w tym: patrole powietrzne, operacyjne jednostki gaśnicze, sied punktów czerpania wody gaśniczej oraz punkty alarmowodyspozycyjne opracowanie i uzgadnianie z PSP planów ochrony przeciwpożarowej lasów ustawy: o lasach o ochronie przeciwpożarowej rozporządzenia Ministra Środowiska: w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi opracowanie i aktualizacja planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe KPZK 128

129 POŻARY LASÓW Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA MINISTER OBRONY NARODOWEJ o zarządzaniu kryzysowym rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i powiadamiania utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony narodowej a podmiotami układu pozamilitarnego udział w opracowaniu i aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Zarządzania Kryzysowego MON przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji kryzysowej opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej wspólnie z jednostkami organizacyjnymi Lasów Paostwowych i wojewódzkimi komendami PSP prowadzenie działao organizacyjno-technicznych usprawniających system alarmowania i współdziałania WOP z jednostkami organizacyjnymi PSP oraz innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowniczogaśniczego zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania w odniesieniu do lasów użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Plan Zarządzania Kryzysowego MON rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej: w sprawie zasad i trybu wykonywania zadao przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową KPZK 129

130 POŻARY LASÓW Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA MINISTER FINANSÓW o finansach publicznych uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych WOJEWODA opracowanie planów zarządzania kryzysowego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 130

131 POŻARY LASÓW Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego MSW koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji pozarządowych wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wnioskowanie o zarządzenie użycia oddziałów lub pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki podjęcie decyzji o ich użyciu w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające: zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym o ochronie przeciwpożarowej o Paostwowej Straży Pożarnej o Policji rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczogaśniczego w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych PGL Lasy Paostwowe uruchomienie sił i środków przewidzianych do reagowania na wypadek pożaru obszaru leśnego uruchomienie procedur zawartych w planach ochrony przeciwpożarowej lasów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych przekazywanie raportów dla RCB przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK ustawy: o lasach o ochronie przeciwpożarowej rozporządzenia Ministra Środowiska: w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowanie alternatywnych rozwiązao komunikacyjnych w przypadku wystąpienia zakłóceo na sieci zarządzanych dróg krajowych prawo wodne ustawy: o działach administracji rządowej o drogach KPZK 131

132 POŻARY LASÓW Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej podmiotom i służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP prowadzenie działao poszukiwawczo-ratunkowych organizacja i prowadzenie ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności monitorowanie wpływu pożaru na środowisko izolowanie obszaru występowania zagrożeo lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej wykonywanie przejśd i dojśd do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt udzielanie pomocy medycznej analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia organów administracji publicznej i samorządowej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 132

133 POŻARY LASÓW Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa udzielanie pomocy PSP w prowadzeniu akcji ratowniczych wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeo na rzecz innych służb ratowniczych, poza komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa MINISTER ZDROWIA zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeo opieki zdrowotnej nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa medycznego WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo, alarmowanie ludności koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa rozporządzeni e Ministra Obrony Narodowej: w sprawie zasad i trybu wykonywania zadao przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową o finansach publicznych rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 133

134 POŻARY LASÓW Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta) współpraca z organizacjami pozarządowymi wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym o stanie klęski żywiołowej KPZK 134

135 POŻARY LASÓW Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna PGL Lasy Paostwowe odbudowa ekosystemów leśnych - finansowanie prac z funduszu leśnego oraz funduszy strukturalnych i pomocowych UE o lasach prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym: analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi opracowywanie projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oszacowywania kosztów z tym związanych o działach administracji rządowej obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadao, o których mowa w pkt. 1 prowadzenie działalności edukacyjnej MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitorowanie i analiza eskalacji sytuacji kryzysowej nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych RP zaangażowanych w działania antykryzysowe wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 135

136 POŻARY LASÓW Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi podjęcie działao przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych polegających na odtworzeniu uszkodzonej infrastruktury krytycznej w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe KPZK 136

137 EPIZOOTIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna MINISTER ZDROWIA Podstawa prawna Inspekcja Weterynaryjna analiza i ocena sytuacji epizootycznej kraju opracowanie krajowych programów monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt sprawowanie nadzoru nad bezpieczeostwem produktów pochodzenia zwierzęcego i wymagao weterynaryjnych przy ich produkcji sprawowanie nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt organizacja szkoleo dla urzędowych lekarzy weterynarii ustawy: o Inspekcji Weterynaryjnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Paostwowa Inspekcja Sanitarna współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt prowadzenie kontroli produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i podejmowanie decyzji o wycofaniu ich z obrotu koordynacja i nadzór działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowao zdrowotnych Główny Inspektor Ochrony Środowiska MINISTER ŚRODOWISKA współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt MINISTER OBRONY NARODOWEJ ustawy: Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt na terenach i w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek wojsk obcych przebywających na tych terenach o Inspekcji Weterynaryjnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej: w sprawie wojskowej inspekcji weterynaryjnej KPZK 137

138 EPIZOOTIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Służba Celna MINISTER FINANSÓW kontrola przemieszczania zwierząt domowych w celach niehandlowych czyli tzw. zwierząt towarzyszących podróżnym kontrola bagażu podróżnych przejeżdżających z krajów trzecich w celu zapobieżenia przywozowi produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w bagażu współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej w celu zapewnienia prawidłowej kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, podlegających kontroli, o której mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o inspekcji weterynaryjnej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie warunków i sposobu współpracy organów inspekcji weterynaryjnej z organami celnymi WOJEWODA analiza i ocena zagrożeo Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt KPZK 138

139 EPIZOOTIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna MINISTER ZDROWIA Podstawa prawna wydanie rozporządzenia określającego choroby zakaźne zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości oraz szczegółowe wymagania, którym powinny one odpowiadad określenie środków i sposobów likwidacji zagrożenia określenie w drodze rozporządzenia szczegółowego sposobu i trybu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania lub zapobiegania opracowanie procedur czyszczenia, odkażania, dezynsekcji oraz deratyzacji opracowanie sposobu i trybu postępowania przy wygaszaniu ogniska choroby określenie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem choroby określenie warunków i sposobów wprowadzania szczepieo określenie, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt określenie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów, w drodze rozporządzenia, finansowania wydatków, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na: zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania wynikające z planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeo zwierząt, monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania ustawy: o Inspekcji Weterynaryjnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o zarządzaniu kryzysowym Paostwowa Inspekcja Sanitarna współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt MINISTER ŚRODOWISKA Główny Inspektor Ochrony Środowiska współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt MINISTER OBRONY NARODOWEJ Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ustawy: o Inspekcji Weterynaryjnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej: w sprawie wojskowej inspekcji weterynaryjnej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie form współpracy organów inspekcji weterynaryjnej z wojskową KPZK 139

140 EPIZOOTIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA inspekcją weterynaryjną Inspekcja Weterynaryjna nadzór nad sytuacją epizootyczną przygotowanie weterynaryjnych planów gotowości zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt WOJEWODA przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych Wojewódzki Lekarz Weterynarii opracowanie wojewódzkiego planu gotowości do zwalczania określonej choroby zakaźnej zwierząt Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt współpraca z IW w zakresie zapobiegania chorób zakaźnych zwierząt KPZK 140

141 EPIZOOTIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna MINISTER ZDROWIA Podstawa prawna uruchomienie ZZK oraz dokonanie oceny i analizy sytuacji wymiana informacji z CZK MSW i RCB realizacja zadao wynikających z planów gotowości wprowadzenie w drodze rozporządzenia podziału kraju na strefy objęte ograniczeniami i wolne od choroby wydanie nakazu przeprowadzenia powszechnych badao, leczenia i innych zabiegów na zwierzętach w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określenie, w drodze rozporządzenia, sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby oraz czasowych ograniczeo w ruchu osobowym lub pojazdów Inspekcja Weterynaryjna realizacja zadao wynikających z planów gotowości koordynacja działao podległych inspekcji w zakresie zwalczania choroby zakaźnej zwierząt analizowanie i opracowanie informacji otrzymanych od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informowanie właściwych organizacji międzynarodowych o występowaniu na terytorium RP chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania powiadamianie Komisji Europejskiej i innych paostw członkowskich Unii Europejskiej, a w przypadku chorób zakaźnych zwierząt akwakultury także Konfederacji Szwajcarskiej i paostw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu współpraca z instytucjami międzynarodowymi ustawy: o Inspekcji Weterynaryjnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o zarządzaniu kryzysowym Paostwowa Inspekcja Sanitarna współpraca z IW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Główny Inspektor Ochrony Środowiska MINISTER ŚRODOWISKA współpraca z IW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierzą MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych o działach administracji rządowej KPZK 141

142 EPIZOOTIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER OBRONY NARODOWEJ udzielanie wsparcia dla działao innych służb przez wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP ustawy: o Inspekcji Weterynaryjnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna wykorzystanie posiadanych sił i środków w sytuacji zagrożenia bezpieczeostwa sanitarno-weterynaryjnego rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej: w sprawie wojskowej inspekcji weterynaryjnej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie form współpracy organów inspekcji weterynaryjnej z wojskową inspekcją weterynaryjną MINISTER FINANSÓW uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej środków finansowych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania wynikające z planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt ustawy: o Inspekcji Weterynaryjnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt WOJEWODA na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii określenie w drodze rozporządzenia obszaru, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, oraz sposobu oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wprowadzenie czasowych ograniczeo (m.in. w przemieszczaniu się osób lub pojazdów, polowao i odłowów zwierząt łownych, przemieszczania lub obrotu ustawy: o Inspekcji Weterynaryjnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o zarządzaniu kryzysowym KPZK 142

143 EPIZOOTIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodowad szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt) wydanie nakazu zaopatrywania zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii wydanie nakazu przeprowadzenia zabiegów na zwierzętach, w tym szczepieo wydanie nakazu oczyszczania, odkażania, deratyzacji i dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych a także oczyszczania i odkażania środków transportu wydanie nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt na określonym obszarze określenie stosowania dodatkowych środków wynikających ze stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego, przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających bezpieczeostwo epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeo dla zdrowia publicznego podanie do wiadomości publicznej zaleceo i rozporządzeo w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie KPZK 143

144 EPIZOOTIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna MINISTER ZDROWIA Podstawa prawna pomoc finansowa i rzeczowa kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja, odtworzenie zdolności w zakresie produkcji zwierzęcej) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działao zapobiegawczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Paostwowa Inspekcja Sanitarna współpraca z IW w zakresie usuwania skutków chorób zakaźnych zwierząt Główny Inspektor Ochrony Środowiska MINISTER ŚRODOWISKA współpraca z IW w zakresie usuwania skutków chorób zakaźnych zwierząt o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie pomocy z przeznaczeniem na zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, świnie i konie rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie realizacji niektórych zadao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych o działach administracji rządowej Inspekcja Weterynaryjna zapewnienie bezpieczeostwa sanitarno-epidemiologicznego pomoc i koordynacja przy organizacji utylizacji padliny ustawy: o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o Inspekcji Weterynaryjnej o ochronie zwierząt ustalenie sposobu postępowania ze zwłokami zwierząt zgodnie z obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadao, o których mowa w pkt. 1 KPZK 144

145 EPIZOOTIE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY rozporządzeniem nr 1069/2009 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi WOJEWODA uchylenie wydanych rozporządzeo na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska współpraca z IW w zakresie usuwania skutków chorób zakaźnych zwierząt ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt KPZK 145

146 EPIFITOZY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna MINISTER FINANSÓW Podstawa prawna określenie w drodze rozporządzenia: wykazu dokumentów i oznakowao, w które powinny byd zaopatrzone wskazane rośliny, materiał siewny, produkty roślinne lub przedmioty, mając na uwadze wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej wykazu organizmów kwarantannowych wykazu organizmów lub organizmów szkodliwych podlegających regulacjom fitosanitarnym (organizmy regulowane) wykazu roślin, materiału siewnego, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z paostw trzecich, których wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium RP jest zabronione wykazu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są zaopatrywane w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne i muszą przed przemieszczaniem lub przed wprowadzeniem na terytorium RP zostad poddane kontroli zdrowotności w miejscu produkcji wykazu paostw trzecich lub obszarów tych paostw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych lub w których stosowane są procedury kontrolne wskazanie w porozumieniu z MF innych miejsc niż punkty wwozu, w których przeprowadza się kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów terminów, sposobów i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia strefy chronionej i w celu jej utrzymania, mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej ustawy: o ochronie roślin o nasiennictwie określenie w porozumieniu z MRiRW w drodze rozporządzenia, inne miejsca niż punkty wwozu, w których przeprowadza się kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów analiza i ocena zagrożeo WOJEWODA o ochronie roślin ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 146

147 EPIFITOZY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa obserwacje i kontrole fitosanitarne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu, w miejscach wwozu i na terytorium RP ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeo oraz nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania formularzy paszportów roślin kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej ocena polowa, laboratoryjna i cech zewnętrznych materiału siewnego kontrola tożsamości materiału siewnego KPZK 147

148 EPIFITOZY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna określenie w drodze rozporządzenia szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i rozprzestrzeniania się niektórych organizmów szkodliwych o ochronie roślin wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego zatwierdzanie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a także zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych WOJEWODA opracowanie planów zarządzania kryzysowego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 148

149 EPIFITOZY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna ocena i analiza sytuacji uruchomienie ZZK wymiana informacji z CZK MSW i RCB wprowadzenie w drodze rozporządzenia czasowych nakazów lub zakazów (np. stosowanie płodozmianu, wymianę lub odkażenie gleby, zniszczenie roślin uprawy, zakaz siewu, sadzenia lub używania do reprodukcji określonych roślin) ustawy: o ochronie roślin o nasiennictwie koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa identyfikacja organizmu szkodliwego i źródła jego pochodzenia ocenia możliwości dalszego rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego i możliwości jego zwalczania informowanie zainteresowanych podmiotów o sposobach i terminach zwalczania organizmu szkodliwego nadzór nad czyszczeniem i odkażaniem przedmiotów lub miejsc, w których występują lub występowały organizmy kwarantannowe lub szkodliwe nadzór nad zastosowaniem określonych zabiegów niszczących organizmy kwarantannowe lub zapobiegających ich rozprzestrzenianiu się zawiadamianie organizacji ochrony roślin paostwa, z którego pochodzą rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach MINISTER FINANSÓW uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej środków finansowych na zwalczanie choroby roślin WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ustawy: o działach administracji rządowej o finansach publicznych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o stanie klęski żywiołowej KPZK 149

150 EPIFITOZY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna pomoc finansowa i rzeczowa kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja, odtworzenie zdolności w zakresie produkcji roślinnej) ustawy: o ochronie roślin o nasiennictwie prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych o działach administracji rządowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa określanie warunków przed rozpoczęciem uprawy roślin, przemieszczaniem roślin, wprowadzaniem ich do obrotu rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie realizacji niektórych zadao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadao, o których mowa w pkt. 1 MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa ustawy: o finansach publicznych o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa WOJEWODA ustawy: kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 150

151 KATASTROFY BUDOWLANE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna aktualizowanie przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad obiekty budowlane Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego kontrola działao organów nadzoru budowlanego nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w szczególności zapewniających bezpieczeostwo ludzi i mienia prawo budowlane rozporządzenie Ministra Infrastruktury: w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie Paostwowa Straż Pożarna czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie stosowania zabezpieczeo przeciwpożarowych, przestrzegania przepisów ppoż. o Paostwowej Straży Pożarnej rozporządzenie Ministra SWiA: w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez PSP MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao zarządzania kryzysowego o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON WOJEWODA ustawy: analiza i ocena zagrożeo ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Budowlanego o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie prawo budowlane nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego kontrola techniczna obiektów budowlanych KPZK 151

152 KATASTROFY BUDOWLANE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego prowadzenie działalności edukacyjnej ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych egzekwowanie przestrzegania bezpieczeostwa przy budowie i eksploatacji obiektów budowlanych poprzez nadzór nad działalnością Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego prowadzenie centralnego rejestru katastrof budowlanych na podstawie informacji przekazywanych przez powiatowych lub wojewódzkich INB ustawy: prawo budowlane o zarządzaniu kryzysowym MINISTER ZDROWIA przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania MZ MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych) o pomocy społecznej KPZK 152

153 KATASTROFY BUDOWLANE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji samorządowej na rzecz osób poszkodowanych MINISTER FINANSÓW uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i powiadamiania utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony narodowej a podmiotami układu pozamilitarnego udział w opracowaniu i aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Zarządzania Kryzysowego MON przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji kryzysowej opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej o finansach publicznych o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 153

154 KATASTROFY BUDOWLANE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA WOJEWODA opracowanie planów zarządzania kryzysowego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie SAMORZĄD TERYTORIALNY opracowanie programów pomocy społecznej szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o pomocy społecznej KPZK 154

155 KATASTROFY BUDOWLANE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego MSW koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji pozarządowych przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wnioskowanie o zarządzenie użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki podjęcie decyzji o ich użyciu w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające: zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy uzbrojonym oddziałom lub pododdziałom Policji ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym o Policji o Paostwowej Straży Pożarnej rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeo w budownictwie MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa MINISTER ZDROWIA zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeo opieki zdrowotnej nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa medycznego ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym ustawy: o działach administracji rządowej o finansach publicznych rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym KPZK 155

156 KATASTROFY BUDOWLANE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER OBRONY NARODOWEJ ocena rozmiarów powstałego zdarzenia i prognozowanie jego rozwoju ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych awarią techniczną wykonywanie przejśd i dojśd do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oznakowanie i wydzielenie strefy bezpośrednich działao ratowniczych oraz stref zagrożenia organizacja i rozwinięcie punktów informacyjnych zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi identyfikacja substancji stwarzającej zagrożenie w czasie powstałego zdarzenia w przypadku katastrofy budowlanej z uwolnieniem czynnika niebezpiecznego: ograniczanie parowania substancji niebezpiecznej, neutralizacja substancji niebezpiecznej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta) nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej współpraca z organizacjami pozarządowymi wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o paostwowym ratownictwie medycznym o pomocy społecznej KPZK 156

157 KATASTROFY BUDOWLANE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi prowadzenie działalności edukacyjnej o działach administracji rządowej Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego przyjmowanie postępowao w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (w przypadku, gdy katastrofie budowlanej uległy różne obiekty budowlane i o różnym znaczeniu) MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ analiza skuteczności pomocy społecznej finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione wspieranie programów opracowanych przez starostów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe, finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy ustawy: o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu prawo budowlane ustawy: o pomocy społecznej o działach administracji rządowej MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych RP zaangażowanych w działania antykryzysowe wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 157

158 KATASTROFY BUDOWLANE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa MINISTER ZDROWIA zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych przez katastrofy budowlane w obiektach uczelni WOJEWODA kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych Właściwy organ nadzoru budowlanego WINB/PINB ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu ustawy: o finansach publicznych o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa o działach administracji rządowej prawo o szkolnictwie wyższym ustawy: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o pomocy społecznej o zarządzaniu kryzysowym prawo budowlane o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu KPZK 158

159 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna finansowanie i dofinansowanie zadao z zakresu stabilizacji wąwozów lessowych i ich konserwacji poprzez przywrócenie funkcji komunikacyjnych w ramach Programu Ochrona wąwozów lessowych finansowanie i dofinansowanie zadao z zakresu przeciwdziałania ruchom osuwiskowym ziemi i usuwania ich skutków (realizowanie zadao dotyczących przeniesienia i ulepszenia infrastruktury publicznej zagrożonej wystąpieniem ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego) w ramach Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa dokument MSWiA: zasady i procedury ubiegania się o dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego określenie w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej: metod, zakresu i częstotliwości prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy sposobu ustalania tych terenów, kierując się potrzebą ograniczenia występowania szkód powodowanych przez ruchy masowe ziemi informacji, jakie powinien zawierad rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz sposobu prowadzenia i jego formę/układ, kierując się potrzebą dostarczenia wyczerpujących informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenach, na których występują te ruchy, oraz uwzględniając lokalizację, warunki geologiczne i glebowe tych terenów, a także opis zagrożeo ruchami prawo ochrony środowiska Paostwowy Instytut Geologiczny - PIG opracowywanie oraz publikowanie map geologicznych, geofizycznych, geochemicznych statut PIG/PIB badanie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynieryjskich oraz geoekologicznych na potrzeby budownictwa, gospodarki wodnej oraz zagospodarowania przestrzennego monitorowanie w zakresie geologii, zagrożeo i katastrof naturalnych oraz innych zjawisk naturalnych mających cechy klęsk żywiołowych oraz ocena i zapobieganie ich skutkom przygotowanie map osuwisk, bazy danych terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy w ramach realizacji projektu System Osłony Przeciwosuwiskowej współpraca ze Starostwami w zakresie monitoringu osuwisk w ramach realizacji projektu SOPO KPZK 159

160 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena możliwości wystąpienia zagrożenia udział i prowadzenie szkoleo, treningów i dwiczeo w zakresie realizacji zadao zarządzania kryzysowego o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI współpraca z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w sprawie określenia: prawo ochrony środowiska metod, zakresu i częstotliwości prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy sposobu ustalania tych terenów, kierując się potrzebą ograniczenia występowania szkód powodowanych przez ruchy masowe ziemi informacji, jakie powinien zawierad rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz sposobu prowadzenia i jego formę/układ, kierując się potrzebą dostarczenia wyczerpujących informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenach, na których występują te ruchy, oraz uwzględniając lokalizację, warunki geologiczne i glebowe tych terenów, a także opis zagrożeo ruchami MINISTER GOSPODARKI współpraca z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz z ministrem właściwym do spraw rolnictwa w sprawie określenia: prawo ochrony środowiska metod, zakresu i częstotliwości prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy sposobu ustalania tych terenów, kierując się potrzebą ograniczenia występowania szkód powodowanych przez ruchy masowe ziemi KPZK 160

161 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA informacji, jakie powinien zawierad rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz sposobu prowadzenia i jego formę/układ, kierując się potrzebą dostarczenia wyczerpujących informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenach, na których występują te ruchy, oraz uwzględniając lokalizację, warunki geologiczne i glebowe tych terenów, a także opis zagrożeo ruchami STAROSTA obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy prawo ochrony środowiska rozporządzenie Ministra Środowiska: w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi SAMORZĄD TERYTORIALNY uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów zagrożonych wystąpieniem ruchów masowych ziemi ustawy: o samorządzie terytorialnym o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym KPZK 161

162 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego prowadzenie działalności edukacyjnej ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym paostwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna oraz paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed żywiołowym działaniem sił przyrody, świadczyd osłonę hydrologicznometeorologiczną, a także sposób i częstotliwośd przekazywania tych informacji, kierując się względami bezpieczeostwa paostwa oraz bezpieczeostwa ludzi i mienia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo organom administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB prawo wodne rozporządzenie Ministra Środowiska: w sprawie podmiotów, którym paostwowa służba hydrologicznometeorologiczna i paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania monitorowanie w zakresie geologii, zagrożeo i katastrof naturalnych oraz innych zjawisk naturalnych mających cechy klęsk żywiołowych statut PIG/PIB MINISTER ZDROWIA przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania MZ KPZK 162

163 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolno-hodowlanej w przypadku zdarzeo powodujących ograniczenie tej produkcji (katastrofy naturalne i przemysłowe, akty terroru, działania wojenne) MINISTER GOSPODARKI nadzór nad bezpieczeostwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych sektorowa strategia bezpieczeostwa w działach administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo prawo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego systemu po wystąpieniu awarii MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena sytuacji kryzysowej utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania i powiadamiania utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony narodowej a podmiotami układu pozamilitarnego udział w opracowaniu i aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Zarządzania Kryzysowego MON przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 163

164 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA sytuacji kryzysowej opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej MINISTER FINANSÓW uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych) szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji samorządowej na rzecz osób poszkodowanych o finansach publicznych o pomocy społecznej WOJEWODA opracowanie planów zarządzania kryzysowego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych SAMORZĄD TERYTORIALNY opracowanie programów pomocy społecznej szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o pomocy społecznej KPZK 164

165 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego MSW koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju wnioskowanie o zagraniczną pomoc ratowniczą współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji pozarządowych przygotowanie projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wnioskowanie o zarządzenie użycia oddziałów lub pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki podjęcie decyzji o ich użyciu w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające: zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Graniczne wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych ustawy: o Policji o Paostwowej Straży Pożarnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych przekazywanie raportów dla RCB przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB udzielanie informacji o danych z monitoringu osuwisk wykonywanego w ramach projektu SOPO MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ koordynacja działao instytucji podległych lub nadzorowanych w tym, GITD, PKP PLK PLK S.A i GDDKiA prawo wodne o działach administracji rządowej o działach administracji rządowej MINISTER FINANSÓW o finansach publicznych na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao zarządzania kryzysowego na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa KPZK 165

166 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER ZDROWIA zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeo opieki zdrowotnej nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa medycznego ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym MINISTER OBRONY NARODOWEJ rozpoznanie i ocena bieżącej sytuacji kryzysowej wdrażanie przyjętego wariantu reagowania na sytuację kryzysową udzielanie wsparcia dla organów administracji publicznej i samorządowej przez wydzielone pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych RP organizacja i prowadzenie ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności prowadzenie działao poszukiwawczo-ratowniczych izolowanie obszaru występowania zagrożeo lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej wykonywanie przejśd i dojśd do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt udzielanie pomocy medycznej analiza i ocena efektów działao zaangażowanych sił i środków Sił Zbrojnych RP koordynacja działao i współpraca z układem pozamilitarnym w zakresie użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej w zależności od potrzeb aktywacja kolejnych sił i środków Sił Zbrojnych RP do wsparcia organów administracji publicznej i samorządowej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 166

167 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa koordynacja ewakuacji prewencyjnej ludności z terenów zagrożonych (realizują starosta/wójt/burmistrz/prezydent miasta) nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione współpraca z organizacjami pozarządowymi wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o Paostwowym Ratownictwie Medycznym o stanie klęski żywiołowej o pomocy społecznej prawo budowlane Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego bieżące monitorowanie stanu bezpieczeostwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach KPZK 167

168 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Podstawa prawna prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych, w tym: analizowanie potrzeb w zakresie odbudowy i modernizacji obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi opracowywanie projektów programów dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz oszacowywania kosztów z tym związanych, o działach administracji rządowej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego przyjmowanie postępowao w sprawie wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (w przypadku, gdy katastrofie budowlanej uległy różne obiekty budowlane i o różnym znaczeniu) ustawy: o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu prawo budowlane obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków MINISTER ŚRODOWISKA współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadao, o których mowa w pkt. 1 PGL Lasy Paostwowe odbudowa ekosystemów leśnych (rezerwy finansowe na naprawianie szkód) Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB o lasach w ramach Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa realizowane zadania w dziedzinie naprawy, odbudowy infrastruktury publicznej zniszczonej w wyniku wystąpienia ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego prowadzenie działalności edukacyjnej wykonywanie kart dokumentacyjnych osuwisk (lub weryfikacja i akceptacja) niezbędnych w procedurach odszkodowawczych MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI pomoc finansowa i rzeczowa kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja, odtworzenie zdolności w zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach KPZK 168

169 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY wnioskowanie do MG o udostępnianie podmiotom produktów rolnych z rezerw strategicznych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez osuwiska Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) udzielanie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w formie odroczenia terminu płatności składek, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub w części bieżących składek dla rolników poszkodowanych w wyniku osuwiska działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działao zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie realizacji niektórych zadao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ubezpieczeniu społecznym rolników MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych RP zaangażowanych w działania antykryzysowe wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 169

170 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ analiza skuteczności pomocy społecznej finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione wspieranie programów opracowanych przez starostów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe, finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy MINISTER GOSPODARKI nadzór nad bezpieczeostwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię elektryczną oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych ustawy: o pomocy społecznej o działach administracji rządowej prawo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A odbudowa systemów elektroenergetycznych po wystąpieniu awarii MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao usuwania skutków sytuacji kryzysowej na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uruchomienie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ustawy: o finansach publicznych o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa KPZK 170

171 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ wydanie, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, rozporządzenia, w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej rozpatrywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie likwidacji szkód w obiektach szkolnych spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie likwidacji szkód spowodowanych przez osuwiska w obiektach uczelni MINISTER ZDROWIA zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym WOJEWODA kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione o dochodach jednostek samorządu terytorialnego prawo o szkolnictwie wyższym o działach administracji rządowej ustawy: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o pomocy społecznej o zarządzaniu kryzysowym prawo budowlane o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku KPZK 171

172 OSUWISKA Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY działania żywiołu sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych Właściwy organ nadzoru budowlanego WINB/PINB ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów budowlanych stosowanie uproszczonych procedur administracyjnych dotyczących odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu SAMORZĄD TERYTORIALNY wyznaczenie w drodze aktu prawa miejscowego obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi oraz obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, w celu zapewnienia bezpieczeostwa ludzi i mienia uchwalenie miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych, w celu umożliwienia odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi na obszarach nie objętych zakazem odbudowy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych KPZK 172

173 SUSZA/UPAŁY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna w ramach działu gospodarka wodna uzgadnianie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ustawy: prawo wodne o działach administracji rządowej prowadzenie działao prewencyjnych związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych o działach administracji rządowej opracowanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz podanie ich do wiadomości publicznej nadzór nad służbą hydrologiczno-meteorologiczną programowanie, planowanie, nadzór i realizacja zadao zw. z utrzymywaniem wód lub urządzeo wodnych oraz inwestycje w gospodarce wodnej zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód racjonalne sterowanie przepływami wód uzgadnianie, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projektu list programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych oraz podanie ich do wiadomości publiczne opracowanie programów i planów gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód w dorzeczu w aspekcie ochrony przed suszą koordynowanie działao związanych z ochroną przed suszą statut PIG/PIB MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI uzgadnianie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy Instytut Technologiczno-Przyrodniczy opracowanie metod wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów ochrony terenów rolniczych przed suszą opracowanie map prawdopodobnych deficytów wody w rolnictwie dla poszczególnych roślin uprawnych i gleb opracowanie metod zwiększenia lokalnych zasobów wody istotnych dla rolnictwa i ich dostępności opracowanie optymalnych metod gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi opracowanie map potencjalnych potrzeb nawodnieo upraw rolniczych opracowanie zaleceo odnośnie wodno- i energooszczędnych technologii nawodnieo upraw rolniczych analiza i ocena stanu technicznego urządzeo melioracji wodnych oraz utrzymania wód istotnych dla ograniczania skutków suszy w rolnictwie oraz potrzeb w zakresie ich modernizacji, odbudowy i eksploatacji KPZK 173

174 SUSZA/UPAŁY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej monitorowanie zagrożeo hydrologiczno-meteorologicznych opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeo przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie zjawiska suszy MINISTER FINANSÓW uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach funkcji 2 "Bezpieczeostwo wewnętrzne i porządek publiczny", środków finansowych na realizację celu, określonego w Wieloletnim Planie Finansowym Paostwa : utrzymanie zdolności do reagowania - odpowiednio do zaistniałej sytuacji - w przypadku wystąpienia oraz zapobiegania zagrożeo: bezpieczeostwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych o finansach publicznych Wieloletni Plan Finansowy Paostwa Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie zgromadzonych informacji dotyczących warunków hydrogeologicznych, wielkości zasobów, stanu fizykochemicznego i ilościowego wód podziemnych opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości zasobów, stanu oraz zagrożeo wód podziemnych wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla zaopatrzenia w wodę podziemną dużych aglomeracji miejskich oraz określenie źródeł awaryjnego zaopatrzenia ludności w wody podziemne w warunkach wystąpienia zdarzeo ekstremalnych WOJEWODA analiza i ocena zagrożeo ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych SAMORZĄD TERYTORIALNY (MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych prowadzenie melioracji nawadniających zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki opracowanie i wdrażanie wojewódzkich programów małej retencji ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie prawo wodne zadania wynikające ze statutu ZMiUW KPZK 174

175 SUSZA/UPAŁY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolno-hodowlanej w przypadku zdarzeo powodujących ograniczenie tej produkcji (katastrofy naturalne i przemysłowe, akty terroru, działania wojenne) Sektorowa strategia bezpieczeostwa w działach administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo. wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego prowadzenie działalności edukacyjnej ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNiG) prowadzenie ogólnopolskiego systemu monitoringu suszy na potrzeby rolnictwa opracowanie klimatycznego bilansu wody opracowanie map obszarów zagrożonych suszą dla poszczególnych roślin uprawnych i gleb o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich MINISTER ŚRODOWISKA rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy prowadzenie ogólnopolskiego systemu monitorowania deficytów wody i potrzeb nawodnieo w rolnictwie opracowywanie map potrzeb stosowania nawodnieo w rolnictwie prognozowanie deficytu wody w rolnictwie w oparciu o prognozę rozwoju suszy określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym paostwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna oraz paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed żywiołowym działaniem sił przyrody oraz przed suszą, świadczyd osłonę hydrologiczno-meteorologiczną, a także sposób i częstotliwośd przekazywania tych informacji, kierując się względami bezpieczeostwa paostwa oraz bezpieczeostwa ludzi i mienia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeo przed suszą organom administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ uświadamianie społeczeostwa i powszechna edukacja prawo wodne rozporządzenie Ministra Środowiska: w sprawie podmiotów, którym paostwowa służba hydrologicznometeorologiczna i paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania KPZK 175

176 SUSZA/UPAŁY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB statut PIG/PIB opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeo przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania oraz poboru wód podziemnych w przypadku pojawienia się rzeczywistych zagrożeo dla zaopatrzenia ludności w wodę pitną z wód podziemnych, informowanie odpowiednich służb administracyjnych i społeczeostwa wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla zaopatrzenia w wodę podziemną dużych aglomeracji miejskich oraz określenie źródeł awaryjnego zaopatrzenia ludności w wody podziemne w warunkach wystąpienia zdarzeo ekstremalnych Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej koordynowanie działao związanych z ochroną przed suszą w regionie wodnym MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych) szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie mechanizmów udzielania pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji samorządowej na rzecz osób poszkodowanych MINISTER ZDROWIA przeprowadzenie powszechnej akcji edukacyjnej o pomocy społecznej o działach administracji rządowej KPZK 176

177 SUSZA/UPAŁY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA MINISTER FINANSÓW o finansach publicznych uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych WOJEWODA opracowanie planów zarządzania kryzysowego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie SAMORZĄD TERYTORIALNY opracowanie programów pomocy społecznej szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o pomocy społecznej KPZK 177

178 SUSZA/UPAŁY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego MSW koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej MINISTER ŚRODOWISKA zarządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego prawo wodne udzielanie informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych przekazywanie raportów dla RCB przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo do WCZK Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej wprowadzenie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych (w przypadku wprowadzenia stanu klęski) MINISTER ZDROWIA zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeo opieki zdrowotnej nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa medycznego ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym KPZK 178

179 SUSZA/UPAŁY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach o działach administracji rządowej WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa nadzór nad realizacją zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione współpraca z organizacjami pozarządowymi wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o Paostwowym Ratownictwie Medycznym o stanie klęski żywiołowej KPZK 179

180 SUSZA/UPAŁY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna pomoc finansowa i rzeczowa kredyty (cel - odbudowa i rekonstrukcja, rekultywacja, odtworzenie zdolności w zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej) wnioskowanie do MG o udostępnianie podmiotom produktów rolnych z rezerw stategicznych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działao zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie realizacji niektórych zadao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi, osuwisk ziemnych i innych klęsk żywiołowych obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadao, o których mowa w pkt. 1 prowadzenie działalności edukacyjnej MINISTER GOSPODARKI wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych Agencja Rezerw Materiałowych o działach administracji rządowej o rezerwach strategicznych Inspekcja Weterynaryjna ustalenie sposobu postępowania ze zwłokami zwierząt zgodnie z rozporządzeniem nr 1774/2001 nadzór nad sytuacją epizootyczną oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt na terenach objętych suszą ustawy: ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o inspekcji weterynaryjnej o ochronie zwierząt zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji zadao w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązao międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej KPZK 180

181 SUSZA/UPAŁY Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) udzielanie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników w formie odroczenia terminu płatności składek, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub w części bieżących składek dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r.: ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi o ubezpieczeniu społecznym rolników MINISTER ZDROWIA zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ analiza skuteczności pomocy społecznej finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione wspieranie programów opracowanych przez starostów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych na terenach, na których wystąpiły klęski żywiołowe, finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy WOJEWODA kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków koordynacja działao ośrodków interwencji kryzysowej (zadania własne powiatu) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej nadzór nad realizacją zadao realizowanych przez gminy dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione sporządzenie listy zbiorczej zasiłków z terenu województwa i wnioskowanie do MSW o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych powołanie komisji do oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej wnioskowanie do MRiRW o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej przez ARiMR o działach administracji rządowej ustawy: o pomocy społecznej o działach administracji rządowej ustawy: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o pomocy społecznej o zarządzaniu kryzysowym rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji KPZK 181

182 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna Paostwowa Agencja Atomistyki przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących polityki paostwa w obszarze zapewnienia bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej, uwzględniających program rozwoju energetyki jądrowej oraz zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne sprawowanie nadzoru nad działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie, jak również wydawanie decyzji w sprawach zezwoleo i uprawnieo związanych z tego typu działalnością wydawanie zaleceo technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej wykonywanie zadao związanych z oceną sytuacji radiacyjnej kraju w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeo radiacyjnych prowadzenie ewidencji i kontroli źródeł promieniotwórczych oraz materiałów jądrowych, ochrony fizycznej źródeł promieniotwórczych oraz materiałów i obiektów jądrowych prawo atomowe Straż Graniczna kontrola transgranicznego przemieszczania materiałów promieniotwórczych i jądrowych MINISTER GOSPODARKI nadzór nad działalnością Instytutu Energii Atomowej Polatom w Świerku będącego operatorem reaktora badawczego Maria oraz polskim producentem i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska nadzór nad działaniami Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku-Świerku (wykonywanie działalności w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym) ustawy: prawo atomowe o Straży Granicznej rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie przejęcia przez ministrów funkcji organu sprawującego nadzór nad instytutami badawczymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne prawo atomowe MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitorowanie źródeł zagrożeo skażeniami i skażeo, mogących powodowad zagrożenie dla jednostek wojskowych i instytucji wykrywanie i rozpoznanie skażeo radiacyjnych o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 182

183 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa ostrzeganie i powiadamianie wojsk i instytucji wojskowych o zagrożeniu skażeniami FAZA ZAPOBIEGANIA MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Inspekcja Weterynaryjna prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, skażeo promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt o Inspekcji Weterynaryjnej KPZK 183

184 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna przeprowadzanie okresowo, nie rzadziej niż raz na trzy lata, dwiczeo w celu sprawdzenia krajowego planu postępowania awaryjnego prawo atomowe Paostwowa Agencja Atomistyki rozpoznanie sytuacji radiacyjnej kraju utrzymywanie służby przygotowanej do wsparcia służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w zakresie rozpoznania sytuacji radiacyjnej i reagowania w przypadku zaistnienia zdarzeo radiacyjnych współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z bezpieczeostwem jądrowym i ochroną radiologiczną prowadzenie działao związanych z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w dziedzinie atomistyki, a zwłaszcza przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko naturalne, a także informowanie o możliwych do zastosowania środkach zaradczych w przypadku wystąpienia zdarzeo radiacyjnych prawo atomowe MINISTER ZDROWIA przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej przygotowanie rezerwy stabilnego jodu Paostwowa Inspekcja Sanitarna dokonywanie pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w próbkach wody powierzchniowej, wody do picia, mleka oraz w innych produktach żywnościowych w miejscach wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Prezesem Paostwowej Agencji Atomistyki ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym prawo atomowe o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeo promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeo promieniotwórczych KPZK 184

185 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA RADA MINISTRÓW prawo atomowe określenie w drodze rozporządzenia: krajowego planu postępowania awaryjnego sposobu współdziałania organów i służb biorących udział w likwidacji zdarzeo radiacyjnych i usuwania ich skutków wzoru zakładowego i wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego, wskazując elementy istotne dla możliwości szybkiego reagowania właściwych służb wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działao interwencyjnych oraz kryteria odwołania tych działao, uwzględniając zalecenia właściwych organizacji międzynarodowych grup ludności, którym jest przekazywana informacja wyprzedzająca podmiotów właściwych w sprawie opracowywania i przekazywania informacji wyprzedzającej, zakresu tej informacji oraz sposób i częstotliwośd jej przekazywania, mając na względzie potrzebę przygotowania ludności na wystąpienie zdarzenia radiacyjnego, a także uwzględniając rodzaje działalności, które w przypadku zdarzenia radiacyjnego mogą prowadzid do narażenia ludności na dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI określenie, w porozumieniu z MF, w drodze rozporządzenia rodzaje wydatków, które mogą byd finansowane na pokrycie kosztów Inspekcji Weterynaryjnej związanych z prowadzeniem monitorowania substancji niedozwolonych skażeo promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt przygotowanie i utrzymanie organów Inspekcji Weterynaryjnej niezbędnych do przeprowadzania kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeo promieniotwórczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej o Inspekcji Weterynaryjnej rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeo promieniotwórczych KPZK 185

186 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA MINISTER FINANSÓW uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych ustawy: o Inspekcji Weterynaryjnej o finansach publicznych określenie, w porozumieniu z MRiRW, w drodze rozporządzenia rodzajów wydatków, które mogą byd finansowane na pokrycie kosztów Inspekcji Weterynaryjnej związanych z prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, skażeo promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitoring i ocena sytuacji skażeo przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia działao organów administracji publicznej i samorządowej monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji kryzysowej opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski żywiołowej nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeo i Alarmowania, organizowanie dwiczeo i treningów we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz we współpracy z wojewodami w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeo i Alarmowania rozporządzenia Rady Ministrów: w sprawie systemów wykrywania skażeo i właściwości organów w tych sprawach w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej decyzja Ministra Obrony Narodowej: w sprawie organizacji, zadao i funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeo Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON KPZK 186

187 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA WOJEWODA opracowanie wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego przeprowadzenie okresowych dwiczeo w celu przeglądu i aktualizacji planów postępowania awaryjnego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania komunikat wyprzedzający w drodze aktu prawa miejscowego prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego edukacja mieszkaoców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowao przed i w czasie klęsk żywiołowych utrzymanie służby przygotowanej do rozpoznania sytuacji radiacyjnej i reagowania w przypadku zaistnienia zdarzeo radiacyjnych ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie prawo atomowe rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych KPZK 187

188 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna przekazanie informacji o zdarzeniu do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w środkach masowego przekazu na obszarze objętym informacją podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o zasięgu krajowym, kierowanie akcją likwidacji zagrożenia przy pomocy Prezesa Paostwowej Agencji Atomistyki: koordynacja wykorzystania sił i środków niezbędnych do prawidłowej realizacji działao niezbędnych do likwidacji skutków zdarzenia radiacyjnego, w tym w zakresie dokonywania pomiarów radiometrycznych na miejscu zdarzenia weryfikacja efektywności przeprowadzonych działao niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia usprawnianie lub ograniczanie ruchu osób i towarów na terenach objętych skutkami zdarzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu wprowadzenie odpowiedniego do przebiegu zdarzenia trybu działania jednostek organizacyjnych systemu ochrony zdrowia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia koordynacja wykorzystania pododdziałów i oddziałów sił zbrojnych udostępnianych przez Ministra Obrony Narodowej prawo atomowe rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych Paostwowa Agencja Atomistyki identyfikacja zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym dokonanie wstępnej oceny zdarzenia na podstawie pozyskanych informacji określenie przewidywanego przebiegu zdarzenia ocena potencjalnego rozmiaru i zasięgu skutków zdarzenia, w tym z punktu widzenia konieczności podjęcia działao interwencyjnych określenie miejsc i częstotliwości poboru prób przez stacje wczesnego wykrywania skażeo promieniotwórczych i placówki prowadzące pomiary skażeo promieniotwórczych, stosownie do przebiegu zdarzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych opracowanie informacji dla ludności o zdarzeniu radiacyjnym oraz o możliwych działaniach, jakie mogą byd podjęte w celu likwidacji zagrożenia przekazanie informacji o zdarzeniu do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Komisji Europejskiej oraz paostw, na obszarze których mogą wystąpid skutki zdarzenia oraz innych paostw będących stroną umowy bilateralnej z RP o wymianie informacji nt zdarzeo radiacyjnych uzgadnianie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz z ministrem właściwym do spraw zagranicznych potrzebę i treśd prośby o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia przekazanie prośby o pomoc do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Komisji Europejskiej oraz punktów kontaktowych innych paostw i organizacji międzynarodowych RADA MINISTRÓW wprowadzenie w drodze rozporządzenia działao interwencyjnych w związku ze zdarzeniem radiacyjnym, którego zasięg skutków przekracza obszar jednego województwa prawo atomowe rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych ustawy: prawo atomowe o zarządzaniu kryzysowym KPZK 188

189 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA zapewnienie łączności między organami i służbami biorącymi udział w akcji likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności prowadzenie ewakuacji lub nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkniętych w przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego przesiedlenia ludności - zabezpieczenie pozostawionego mienia oraz zapewnienie ewakuowanej lub przesiedlanej ludności miejsc zamieszkania, transportu, warunków powrotu do miejsc stałego zamieszkania po odwołaniu ewakuacji i czasowego przesiedlenia w przypadku nakazu pozostania w pomieszczeniach zamkniętych - zaopatrzenie ludności w niezbędne artykuły żywnościowe i wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz pomoc medyczną w przypadku podania preparatów ze stabilnym jodem - dystrybucja tych preparatów w przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wycofanie ze sprzedaży skażonej żywności i jej zniszczenie, zamknięcie ujęd skażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, bezpłatna dystrybucja nieskażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wprowadzenie do sprzedaży nieskażonych artykułów żywnościowych MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej uruchomienie środków finansowych na pokrycie kosztów działao interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego, którego sprawca nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskad pokrycia kosztów oraz w razie zdarzenia powstałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ usprawnianie lub ograniczanie ruch osób i towarów na terenach objętych skutkami zdarzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych zapewnienie łączności między organami i służbami biorącymi udział w akcji likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia MINISTER ZDROWIA wprowadzenie odpowiedniego do przebiegu zdarzenia trybu działania jednostek organizacyjnych systemu ochrony zdrowia - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych koordynacja dystrybucji stabilnego jodu Paostwowa Inspekcja Sanitarna dokonywanie pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w próbkach wody powierzchniowej, wody do picia, mleka oraz w innych produktach żywnościowych w miejscach i z częstotliwością określoną przez Prezesa Paostwowej Agencji Atomistyki prowadzenie kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności, z wyłączeniem żywności pochodzenia zwierzęcego, na zgodnośd z maksymalnymi dozwolonymi prawo atomowe rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych rozporządzenia Rady Ministrów: w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeo promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeo promieniotwórczych w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeo promieniotwórczych KPZK 189

190 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa w przypadku zakazu lub ograniczenia żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie - udostępnienie nieskażonych środków żywienia zwierząt i wody oraz nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypasu zwierząt na skażonych pastwiskach w zależności od przebiegu zdarzenia i rozwoju sytuacji powiadamianie wojewodów właściwych dla terenów, na których wystąpiło skażenie, o działaniach niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia FAZA REAGOWANIA poziomami skażeo promieniotwórczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej wydawanie decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do paostw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności, z wyłączeniem żywności pochodzenia zwierzęcego, w której zawartośd skażeo promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeo promieniotwórczych informowanie Komisji Europejskiej o każdym przypadku przekroczenia maksymalnych dozwolonych poziomów skażeo promieniotwórczych żywności i środków żywienia zwierząt Inspekcja Weterynaryjna MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI prowadzenie kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeo promieniotwórczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej wydawanie decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do paostw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt, w których zawartośd skażeo promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeo promieniotwórczych MINISTER OBRONY NARODOWEJ udział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeo lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie usuwanie skażeo promieniotwórczych w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski żywiołowej nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeo i Alarmowania i uruchomienia tego systemu w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeo promieniotwórczych o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie systemów wykrywania skażeo i właściwości organów w tych sprawach KPZK 190

191 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH uzgadnianie z Prezesem PAA oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych potrzebę i treśd prośby do MAEA o udzielenie pomocy w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI koordynacja zespolonej administracji rządowej w województwach o działach administracji rządowej WOJEWODA wprowadzenie w trybie zarządzenia działao interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym kierowanie akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia (we współpracy z paostwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym) podczas zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o zasięgu wojewódzkim powołanie WZZK opracowanie, we współpracy z paostwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, i przekazanie ludności informacji o zdarzeniu i działaniach lub zachowaniach ludności mających na celu uniknięcie skutków tego zdarzenia, w przypadku zdarzenia radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa koordynacja udzielania pomocy humanitarnej wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej złożenie wniosku do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o Paostwowym Ratownictwie Medycznym prawo atomowe rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych KPZK 191

192 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ŚRODOWISKA Podstawa prawna kierowanie akcją usuwania skutków zdarzenia w porozumieniu z Prezesem Agencji weryfikacja efektywności przeprowadzonych działao niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia po zakooczeniu działao interwencyjnych przekazanie Prezesowi Rady Ministrów raportu o zdarzeniu radiacyjnym prawo atomowe rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych Paostwowa Agencja Atomistyki weryfikacja efektywności przeprowadzonych działao niezbędnych likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia po zakooczeniu działao interwencyjnych przekazanie Prezesowi Rady Ministrów raportu o zdarzeniu radiacyjnym Główny Inspektor Ochrony Środowiska inicjowanie działao tworzących warunki do usuwania skutków awarii oraz przywracania środowiska do stanu właściwego do ustawy: prawo atomowe Inspekcja Ochrony Środowiska rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych MINISTER ZDROWIA zapewnienie opieki medycznej osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia radiacyjnego ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym Paostwowa Inspekcja Sanitarna dokonywanie pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w próbkach wody powierzchniowej, wody do picia, mleka oraz w innych produktach żywnościowych w miejscach i z częstotliwością określoną przez Prezesa Paostwowej Agencji Atomistyki prowadzenie kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności, z wyłączeniem żywności pochodzenia zwierzęcego, na zgodnośd z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeo promieniotwórczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej wydawanie decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do paostw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności, z wyłączeniem rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania MZ rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym KPZK 192

193 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY żywności pochodzenia zwierzęcego, w której zawartośd skażeo promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeo promieniotwórczych informowanie Komisji Europejskiej o każdym przypadku przekroczenia maksymalnych dozwolonych poziomów skażeo promieniotwórczych żywności i środków żywienia zwierząt żywności i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeo promieniotwórczych rozporządzenie Ministra Zdrowia: w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Inspekcja Weterynaryjna MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI prowadzenie kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeo promieniotwórczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej wydawanie decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do paostw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt, w których zawartośd skażeo promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeo promieniotwórczych rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeo promieniotwórczych MINISTER GOSPODARKI wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych o rezerwach strategicznych Agencja Rezerw Materiałowych organizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji KPZK 193

194 SKAŻENIA RADIACYJNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY zadao w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązao międzynarodowych Rzeczypospolitej MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej uruchomienie środków finansowych na pokrycie kosztów działao interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego, którego sprawca nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskad pokrycia kosztów oraz w razie zdarzenia powstałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji kryzysowej nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych RP zaangażowanych w działania antykryzysowe wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej WOJEWODA kierowanie działaniami z zakresu usuwania skutków zdarzenia na terenie województwa ocena strat i szkód spowodowanych skażeniem promieniotwórczym weryfikacja, w porozumieniu z Prezesem Paostwowej Agencji Atomistyki, efektywności przeprowadzonych działao niezbędnych do likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia o zasięgu wojewódzkim po zakooczeniu działao interwencyjnych oraz usunięciu skutków zdarzenia przekazanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Prezesowi Paostwowej Agencji Atomistyki, raportu o zdarzeniu radiacyjnym wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych o zarządzaniu kryzysowym Plan Zarządzania Kryzysowego MON ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie prawo atomowe rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych KPZK 194

195 PROTESTY SPOŁECZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Podstawa prawna RADA MINISTRÓW Podstawa prawna przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku pracy koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego przeciwdziałanie konfliktom społecznym poprzez prowadzenie dialogu społecznego z instytucjami dialogu społecznego jak trójstronna komisja ds. społecznogospodarczych i trójstronne zespoły branżowe prowadzenie prac projektujących rozwój dialogu społecznego, jego promocję oraz monitoring zapobieganie konfliktom społecznym poprzez prowadzenie spraw związanych z desygnowaniem mediatorów do postępowao mediacyjnych w sporach zbiorowych pracy ustawy: o pomocy społecznej o działach administracji rządowej o Trójstronnej Komisji do Sprawa Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zapewnienie bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa oraz porządku publicznego MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeostwa ludzi i ich mienia MINISTER ZDROWIA zapewnienie dostępu do podstawowych świadczeo opieki zdrowotnej Konstytucja RP o działach administracji rządowej o działach administracji rządowej MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ dostęp do edukacji dzieci i młodzieży o działach administracji rządowej MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO finansowanie szkolnictwa wyższego i badao naukowych o działach administracji rządowej WOJEWODA analiza i ocena zagrożeo ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 195

196 PROTESTY SPOŁECZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER ZDROWIA Podstawa prawna wydanie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowej ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych MINISTER FINANSÓW uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach funkcji 2 Bezpieczeostwo wewnętrzne i porządek publiczny, środków finansowych na realizacje celu, określonego w Wieloletnim Planie Finansowym Paostwa : Utrzymanie zdolności do reagowania odpowiednio do zaistniałej sytuacji w przypadku wystąpienia oraz zapobiegania zagrożeo: bezpieczeostwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania MZ o finansach publicznych Wieloletni Plan Finansowy Paostwa MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ powołanie mediatorów ds. sporu zbiorowego, w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców o rozwiązywaniu sporów zbiorowych WOJEWODA opracowanie planów zarządzania kryzysowego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 196

197 PROTESTY SPOŁECZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER FINANSÓW Podstawa prawna uruchomienie procedur reagowania kryzysowego określonych w Planie Zarządzania Kryzysowego MSW koordynacja działao służb i instytucji resortu (Paostwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna) koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej kraju współpraca i koordynacja działao ratowniczych organizacji pozarządowych wnioskowanie o ewentualne zwołanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wnioskowanie o zarządzenie użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji lub w przypadku niecierpiącym zwłoki podjęcie decyzji o ich użyciu w przypadku jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające: zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji wnioskowanie o użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy uzbrojonym oddziałom lub pododdziałom Policji ustawy: o działach administracji rządowej o zarządzaniu kryzysowym o Policji rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów: w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej środków finansowych na potrzeby ofiar sytuacji kryzysowych i pokrycia dodatkowych kosztów działao służb MINISTER ZDROWIA zapewnienie osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odpowiednich świadczeo opieki zdrowotnej nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym organizacja i koordynacja działao w zakresie działao lotniczego ratownictwa medycznego MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej podmiotom i służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego o finansach publicznych ustawy: o działach administracji rządowej o Paostwowym Ratownictwie Medycznym ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe KPZK 197

198 PROTESTY SPOŁECZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA WOJEWODA powołanie WZZK koordynacja i realizacja zadao ujętych w wojewódzkim planie reagowania/zarządzania kryzysowego przekazywanie komunikatów i ostrzeżeo koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa współpraca z organizacjami pozarządowymi wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o Paostwowym Ratownictwie Medycznym KPZK 198

199 PROTESTY SPOŁECZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Podstawa prawna MINISTER FINANSÓW Podstawa prawna kontynuowanie dialogu społecznego mającego na celu poprawę warunków pracowniczo- społecznych o działach administracji rządowej na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków na działania związane z realizacją zadao usuwania skutków protestów społecznych o finansach publicznych poprawa jakości polityki zdrowotnej MINISTER ZDROWIA o działach administracji rządowej KPZK 199

200 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania SZEF AGENCJI BEZPIECZEOSTWA WEWNĘTRZNEGO Podstawa prawna SZEF AGENCJI WYWIADU Podstawa prawna koordynacja podejmowanych przez służby specjalne czynności operacyjno-rozpoznawczych mogących mied wpływ na bezpieczeostwo paostwa występowanie z wnioskiem do Sądu Okręgowego o zarządzenie kontroli operacyjnej przy wykonywaniu czynności operacyjnorozpoznawczych, podejmowanych przez ABW w celu realizacji zadao rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw mogących mied istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa i jego porządku konstytucyjnego w tym terroryzmu uzyskiwanie od organów administracji publicznej, posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeo infrastruktury krytycznej wszelkich, będących w ich posiadaniu, informacji dotyczących zagrożeo o charakterze terrorystycznym istotnych dla tej infrastruktury krytycznej z punktu widzenia bezpieczeostwa paostwa współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpieczeostwa w zakresie zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym przekazywanie niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów informacji mogących mied istotne znaczenie dla bezpieczeostwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej może udzielad zaleceo organom i podmiotom zagrożonym skutkami zdarzeo o charakterze terrorystycznym oraz przekazywad im niezbędne informacje służące przeciwdziałaniu zagrożeniom ustawy: o Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu o zarządzaniu kryzysowym Decyzja Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, w szczególności w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej koordynacja podejmowanych przez służby specjalne czynności operacyjnorozpoznawczych mogących mied wpływ na bezpieczeostwo paostwa przekazywanie niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów informacji mogących mied istotne znaczenie dla bezpieczeostwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej Agencja Wywiadu rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw mogących mied istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeostwa zewnętrznego paostwa w tym: rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeostwa paostwa rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeo związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia rozpoznawanie i analizowanie zagrożeo występujących w rejonach napięd, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeostwo paostwa, oraz podejmowanie działao mających na celu eliminowanie tych zagrożeo uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mied istotne znaczenie dla bezpieczeostwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego o Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Agencja Bezpieczeostwa Wewnętrznego rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw mogących mied istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa i jego porządku konstytucyjnego (wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych, operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych) w tym: KPZK 200

201 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA rozpoznawanie terroryzmu rozpoznawanie nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz bronią masowej zagłady w obrocie międzynarodowym rozpoznawanie przestępstw związanych z proliferacją broni masowego rażenia oraz środków jej przenoszenia do tzw. krajów ryzyka monitorowanie importu towarów i technologii podwójnego zastosowania uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mied istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa i jego porządku konstytucyjnego współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa współpraca międzynarodowa informowanie społeczeostwa o aktualnych zagrożeniach terrorystycznych podnoszenie świadomości społecznej z zakresu sposobów zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego realizowanie zadao krajowego punktu kontaktowego (CAT ABW) odpowiadającego za wymianę z punktami kontaktowymi innych paostw członkowskich danych dotyczących osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw o charakterze terrorystycznym MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH ochrona bezpieczeostwa i porządku publicznego wprowadzenie, w drodze rozporządzenia (jeżeli interes bezpieczeostwa paostwa lub porządek publiczny tego wymagają), na obszarze całego paostwa lub na określonych obszarach, zakazu noszenia wszelkiego rodzaju broni lub niektórych jej rodzajów na czas określony zatwierdzanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oceny stanu ochrony i planu ochrony portu oraz poprawek do tych dokumentów określenie w drodze rozporządzenia wspólnie z ministrem właściwym do spraw gospodarki w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego szczegółowych zasad sprzedaży dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli ich przestrzegania kontrola przedsiębiorców prowadzących działalnośd gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Policja prowadzenie działao rozpoznawczych, zmierzających do zapobiegania zamachom terrorystycznym, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze inicjowanie i organizowanie działao mających na celu zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeo oraz zjawisk kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami paostwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych w granicach swych zadao w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeo prowadzenie rozpoznania operacyjnego środowisk wywodzących się z paostw tzw. wysokiego ryzyka prowadzenie rejestru zawierającego dane o broni i osobach posiadających pozwolenie na broo i dopuszczonych do posiadania broni ustawy: o działach administracji rządowej o Policji o Straży Granicznej o Biurze Ochrony Rządu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu o broni i amunicji o ochronie żeglugi i portów morskich o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wewnętrzne przepisy Komendanta Głównego Policji KPZK 201

202 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Straż Graniczna prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem, w zakresie właściwości Straży Granicznej kontrola środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty zatrzymanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w przypadku gdy przewożący materiały wybuchowe nie posiada zgody albo przewozi materiały innego rodzaju lub w innej ilości niż określone w zgodzie oraz zawiadamianie ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego konsula paostwa, z którego materiały te zostały wysłane lub do którego są wysyłane zatrzymywanie i cofanie z granicy paostwowej do nadawcy szkodliwych materiałów jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych i biologicznych wewnętrzne przepisy Komendanta Głównego Straży Granicznej Biuro Ochrony Rządu rozpoznawanie i analiza potencjalnych zagrożeo wobec ochranianych osób, obiektów i urządzeo zapobieganie powstawaniu zagrożeo wobec ochranianych osób, obiektów i urządzeo ochrona obiektów i urządzeo o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu współdziałanie z Policją, Agencją Bezpieczeostwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną oraz Paostwową Strażą Pożarną w zakresie uzyskiwania informacji o zagrożeniach dla osób lub obiektów i urządzeo chronionych RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEOSTWA realizacja zadao z zakresu zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym we współpracy z organami administracji rządowej właściwymi w tych sprawach, w szczególności z Szefem Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego wewnętrzne przepisy Szefa Biura Ochrony Rządu o zarządzaniu kryzysowym KPZK 202

203 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA RADA MINISTRÓW wprowadzenie w drodze rozporządzenia, zakazów i ograniczeo w ruchu lotniczym niezbędnych ze względu na obronnośd paostwa, bezpieczeostwo publiczne oraz bezpieczeostwo ruchu lotniczego określenie w drodze rozporządzenia: rodzaju broni i amunicji, oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnych, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeostwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym wykonywanie zadao obronnych oraz zadao o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru ustalanie odpowiedniego poziomu ochrony dla statków o polskiej przynależności, z uwzględnieniem rejonów ich pływania zatwierdzanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oceny stanu ochrony i planu ochrony portu oraz poprawek do tych dokumentów kontrola przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagao związanych z tym przewozem Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadzór i kontrola nad bezpieczeostwem przewozu koleją towarów niebezpiecznych ustawy: prawo lotnicze o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ustawy: o ochronie żeglugi i portów morskich o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej o żegludze śródlądowej o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych o przewozie koleją towarów niebezpiecznych Dyrektor właściwego urzędu morskiego ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym wykonywanie zadao obronnych oraz zadao o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru opracowanie oceny stanu ochrony portu lub obiektu portowego opracowanie i sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem planu ochrony portu KPZK 203

204 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa realizacja zadao punktu odbioru alertu przez Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne Dyrektor właściwego urzędu żeglugi śródlądowej współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeostwa żeglugi śródlądowej, ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadao obronnych i zadao o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobiegania aktom terroru Inspekcja Transportu Drogowego zatrzymanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w przypadku gdy przewożący materiały wybuchowe nie posiada zgody albo przewozi materiały innego rodzaju lub w innej ilości niż określone w zgodzie oraz zawiadomienie ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego konsula paostwa, z którego materiały te zostały wysłane lub do którego są wysyłane MINISTER OBRONY NARODOWEJ realizacja działao w zakresie wykonywania przez podległe i nadzorowane służby obowiązków polegających na uzgadnianiu planów ochrony portu w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeostwa grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego, włącznie z wydaniem decyzji o zastosowaniu na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego ustawy: o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego o ochronie żeglugi i portów morskich o ochronie granicy paostwowej realizacja działao w zakresie wykonywania przez podległe i nadzorowane służby obowiązków polegających na ochronie granicy paostwowej w przestrzeni powietrznej i obronie powietrznej RP KPZK 204

205 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA nadzór i koordynacja działao krajowego systemu wykrywania skażeo w celu zapobieżenia skutkom działao terrorystycznych mogących spowodowad wystąpienie skażeo chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych Służba Kontrwywiadu Wojskowego rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy służby kontrwywiadu wojskowego i służby wywiadu wojskowego oraz pracowników Sił Zbrojnych RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną oraz innych godzących w bezpieczeostwo potencjału obronnego paostwa, Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także paostw, które zapewniają wzajemnośd współdziałanie z żandarmerią wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania przestępstw ochrona bezpieczeostwa badao naukowych i prac rozwojowych zleconych przez Siły Zbrojne RP i inne jednostki organizacyjne MON oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez Siły Zbrojne RP i inne jednostki organizacyjne MON uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mied znaczenie dla obronności paostwa, bezpieczeostwa lub zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP lub innych jednostek organizacyjnych MON oraz podejmowanie działao w celu eliminowania ustalonych zagrożeo Szef SKW - występowanie z wnioskiem do Sądu o zarządzenie kontroli operacyjnej przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez SKW gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne Służba Wywiadu Wojskowego rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeostwa paostwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeo związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia rozpoznawanie i analizowanie zagrożeo występujących w rejonach napięd, konfliktów i kryzysów KPZK 205

206 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Żandarmeria Wojskowa ochrona obiektów wojskowych ochrona mienia wojskowego przed zamachami MINISTER GOSPODARKI określenie w drodze rozporządzenia, wzoru ewidencji, nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego uwzględniając koniecznośd zapewnienia ich pełnej rejestracji określenie w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego, szczegółowych wymagao organizacyjnych i technicznych w zakresie przygotowania obiektów, w których będą przechowywane materiały wybuchowe, broo, amunicja, wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz materiały wybuchowe znalezione podczas prowadzenia oczyszczania terenu określenie w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego sposobu prowadzenia ewidencji, zawartych transakcji, których przedmiotem jest obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wydawanie zgody na przemieszczanie oraz tranzyt materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określenie w drodze rozporządzenia, rodzaju amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może następowad na podstawie zgody, organu właściwego paostwa, z którego amunicja ma byd przemieszczona uwzględniając koniecznośd zapewnienia bezpieczeostwa i porządku publicznego określenie w drodze rozporządzenia rodzaju amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zgody i może następowad na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy organ paostwa, ustawy: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego o działach administracji rządowej o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeostwa paostwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeostwa KPZK 206

207 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA na którego terenie ta amunicja znajduje się, uwzględniając koniecznośd zapewnienia bezpieczeostwa i porządku publicznego oraz przekazanie stosownych informacji o tym właściwym władzom paostw członkowskich Unii Europejskiej, Republiki Turcji lub paostw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zawiadomienie o przemieszczaniu amunicji właściwego organu paostwa, do którego lub przez które będzie ona przemieszczana, najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przemieszczania amunicji określenie w drodze rozporządzenia wspólnie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego szczegółowych zasad sprzedaży dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli ich przestrzegania kontrola obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeostwa paostwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeostwa w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi określenie, w drodze rozporządzenia, wymagao, jakim powinien odpowiadad plan postępowania opracowany przez przedsiębiorców wykonujących działalnośd gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego MINISTER FINANSÓW realizacja działao w zakresie ochrony żeglugi i portów w zakresie wykonywania przez podległe i nadzorowane służby obowiązków polegających na współdziałaniu z jednostką ochrony portu w zakresie kontroli ładunku przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym określenie w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, listy osób, grup lub podmiotów, w stosunku do których dokonuje się zamrożenia wartości majątkowych mając na uwadze koniecznośd zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu ustawy: o ochronie żeglugi i portów morskich o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego KPZK 207

208 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA Generalny Inspektor Informacji Finansowej uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w ustawie oraz podejmowanie działao w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu inicjowanie i podejmowanie innych działao w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadao nałożonych na te instytucje współpraca z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu Służby Celne kontrola środków pieniężnych wwożonych do wspólnoty lub wywożonych ze wspólnoty zatrzymanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w przypadku gdy przewożący materiały wybuchowe nie posiada zgody albo przewozi materiały innego rodzaju lub w innej ilości niż określone w zgodzie oraz zawiadomienie ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego konsula paostwa, z którego materiały te zostały wysłane lub do którego są wysyłane WOJEWODA WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA), STAROSTA realizacja zadao z zakresu zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym we współpracy z Szefem Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego wykonywanie zadao w zakresie ochrony bezpieczeostwa lub porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeostwa paostwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom na zasadach określonych w odrębnych ustawach wystosowanie żądania od właściwego komendanta Policji o podjęcie działao zapobiegających naruszeniu prawa ustawy: o Policji o zarządzaniu kryzysowym o ochronie żeglugi i portów morskich o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub KPZK 208

209 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ZAPOBIEGANIA realizacja działao w zakresie ochrony żeglugi i portów w sprawie uzgadniania oceny stanu ochrony i planu ochrony portu wyznaczanie miejsca przeznaczonego do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych kontrola przez wojewodę przedsiębiorców lub kierowników jednostek naukowych posiadających materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego policyjnym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego SAMORZĄD TERYTORIALNY uwzględnianie potrzeb bezpieczeostwa paostwa w zagospodarowaniu przestrzennym w celu przygotowania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym, w szczególności przez zapewnienie warunków do reagowania na przestępczośd i akty terroryzmu rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeostwa paostwa KPZK 209

210 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna SZEF AGENCJI BEZPIECZEOSTWA WEWNĘTRZNEGO Podstawa prawna Policja opracowywanie planów działania przegląd, aktualizacja i uzgodnienie z właściwymi służbami pozapolicyjnymi procedur postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeo z użyciem niebezpiecznych środków chemicznych, biologicznych lub radiacyjnych przegląd i rozdział dla policjantów indywidualnych środków ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi przeprowadzenie szkoleo w zakresie alarmowego uruchamiania pododdziałów antyterrorystycznych organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów pododdziałów antyterrorystycznych Biuro Ochrony Rządu planowanie zabezpieczenia osób, obiektów i urządzeo w celu zapewnienia ich ochrony doskonalenie metod pracy o Policji wewnętrzne przepisy Komendanta Głównego Policji ustawa o Biurze Ochrony Rządu Agencja Bezpieczeostwa Wewnętrznego opracowanie procedur reagowania w przypadku uzyskania informacji o zagrożeniu terrorystycznym przeprowadzanie dwiczeo antyterrorystycznych wypracowanie systemów i metod rozpoznawania oraz monitorowania potencjalnych zagrożeo terrorystycznych podejmowanie wspólnych inicjatyw, zwiększających skutecznośd wykrywania przypadków zagrożeo terrorystycznych MINISTER OBRONY NARODOWEJ opracowywanie planów oraz organizacja szkoleo i dwiczeo przygotowanie jednostek Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i Sił Powietrznych do użycia w sytuacji wystąpienia zagrożeo terrorystycznych RADA MINISTRÓW określenie, w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych, sposobu koordynowania działao podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne oraz trybu wymiany informacji i sposobu logistycznego wsparcia działao Policji prowadzonych z pomocą oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych określenie, w drodze rozporządzenia trybu postępowania dotyczącego zniszczenia obcego statku powietrznego, w przypadku gdy statek ten nie posiada żadnych osób na pokładzie lub na pokładzie którego znajdują się wyłącznie osoby zamierzające użyd tego statku powietrznego jako środka ataku o charakterze terrorystycznym mając na względzie zapewnienie prawidłowego zastosowania tych środków tylko w przypadku braku możliwości innego wymuszenia przestrzegania prawa polskiego, a także mając na względzie sprawnośd i skutecznośd współdziałania organu dowodzenia obroną o Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ustawy: o Policji o ochronie granicy paostwowej o ochronie żeglugi i portów morskich KPZK 210

211 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA PRZYGOTOWANIA powietrzną z paostwowym organem zarządzania ruchem lotniczym oraz organami zapewniającymi bezpieczeostwo paostwa określenie, w drodze rozporządzenia trybu postępowania dotyczącego zastosowania na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego włącznie, i sposobu współdziałania organów, mając na względzie zapewnienie prawidłowego sposobu zastosowania tych środków oraz użycia ich wyłącznie w przypadku braku możliwości zapewnienia przestrzegania prawa polskiego w inny sposób, a także mając na względzie sprawnośd i skutecznośd współdziałania organów chroniących obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej WOJEWODA opracowanie planów zarządzania kryzysowego przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeo na obszarze województwa dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeostwa dla wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego działającego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz RCB przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP do wykonywania zadao ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 211

212 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna MINISTER GOSPODARKI Podstawa prawna sprawowanie zarządzania kryzysowego (w przypadkach niecierpiących zwłoki) z jednoczesnym zawiadomieniem o swoich działaniach Prezesa Rady Ministrów wnioskowanie o powołanie RZZK współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpieczeostwa i centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej analiza sytuacji, raportów i ostrzeżeo monitoring mediów koordynacja działao podległych służb i instytucji w razie zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeostwa lub obronności paostwa, bądź mogącym skutkowad niebezpieczeostwem dla życia ludzkiego wystąpienie z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o użycie uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji bądź w przypadkach niecierpiących zwłoki podjęcie decyzji o ich użyciu z jednoczesnym zawiadomieniem o swojej decyzji Prezesa Rady Ministrów w przypadku, gdy użycie Policji okaże się niewystarczające, zarządzenie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji w przypadkach niecierpiących zwłoki wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie pomocy Policji, przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeostwa grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego występowanie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zastosowaniu na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego włącznie ustawy: o Policji o straży granicznej o ochronie żeglugi i portów morskich o Biurze Ochrony Rządu o zarządzaniu kryzysowym o ochronie przeciwpożarowej o działach administracji rządowej rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji: w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeostwa publicznego lub zakłócenia porządku w przypadku poważnego zagrożenia obronności, bezpieczeostwa paostwa lub bezpieczeostwa i porządku publicznego, wydanie zakazu przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, określając czas trwania tego zakazu oraz rodzaj materiałów nim objętych lub wydanie nakazu ich zatrzymania z jednoczesnym zawiadomieniem Komisji Europejskiej o podjętych środkach wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych Agencja Rezerw Materiałowych wsparcie realizacji zadao w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązao międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEOSTWA weryfikacja zebranych informacji i kontrola ich obiegu zgodnie z procedurą, w tym nawiązanie bezpośredniej współpracy z CZK organu wiodącego monitoring podjętych działao bieżąca ocena rozwoju sytuacji kryzysowej ustalenie wariantów rozwoju sytuacji kryzysowej wskazanie najbardziej niekorzystnych wariantów rozwoju wskazanie optymalnych metod przeciwdziałania zapewnienie obsługi prac RZZK w tym przygotowanie materiałów wstępnych oraz projektów uzgodnieo dla RZZK współpraca z rzecznikiem prasowym rządu dotycząca przygotowania projektów komunikatów prasowych z posiedzeo zespołu ustawy: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego o rezerwach strategicznych o zarządzaniu kryzysowym KPZK 212

213 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa publicznego FAZA REAGOWANIA w przypadku wystąpienia działao terrorystycznych, mogących spowodowad wystąpienie skażeo chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych (...) uruchamianie jednolitego krajowego systemu wykrywania skażeo i alarmowania Paostwowa Straż Pożarna w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego: ocena rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju analiza sił i środków ratowniczych dostępnych w KSRG uruchomienie w razie potrzeby sił i środków COO zabezpieczenie strefy działao ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia zapewnienie bezpieczeostwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom organizowanie i kierowanie akcją ratowniczą na miejscu zdarzenia w zakresie ratownictwa medycznego dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników ewakuacja i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska i mienia przed skutkami bezpośrednich zagrożeo stwarzanych przez substancje niebezpieczne dostosowanie sprzętu i technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substancji niebezpiecznej w celu ograniczenia skutków wycieku, parowania lub emisji substancji niebezpiecznej zabezpieczenie terenu objętego wyciekiem substancji niebezpiecznej w tym, stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji niebezpiecznych związywanie lub neutralizacja substancji niebezpiecznych prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej przekazywanie Ministrowi SW oraz podmiotom uprawnionym informacji, opracowao i analiz na temat zaistniałej sytuacji kryzysowej, jej przebiegu, przewidywanego rozwoju, podjętych decyzji i zastosowanych środków SZEF AGENCJI BEZPIECZEOSTWA WEWNĘTRZNEGO w przypadku podjęcia informacji o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, zagrażającego infrastrukturze krytycznej, życiu lub zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach, dziedzictwu narodowemu lub środowisku, udzielanie zaleceo organom i podmiotom zagrożonym tymi działaniami oraz przekazywanie im niezbędnych informacji służącym przeciwdziałaniu zagrożeniom: wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych wspomaganie na płaszczyźnie analityczno-informacyjnej działao służb i instytucji uczestniczących w ochronie antyterrorystycznej wspomaganie procesów decyzyjnych informowanie dyrektora RCB o podjętych działaniach ściganie sprawców przestępstw godzących w bezpieczeostwo paostwa oraz jego porządek konstytucyjny w tym terroryzmu, nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady w obrocie międzynarodowym Prezes Rady Ministrów PREZES RADY MINISTRÓW/RADA MINISTRÓW w razie zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeostwa lub obronności paostwa, bądź mogącym skutkowad niebezpieczeostwem dla życia ludzkiego na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w celu zapewnienia bezpieczeostwa publicznego lub przywrócenia porządku publicznego, wydanie zarządzenia użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji w razie zagrożenia bezpieczeostwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające do wykonania ich zadao w zakresie ochrony bezpieczeostwa i porządku publicznego, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, wydanie zarządzenia użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego informowanie na bieżąco Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skutkach wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz o rodzaju i rezultatach działao podejmowanych w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania paostwa o zarządzaniu kryzysowym ustawy: o Policji o stanie klęski żywiołowej o stanie wyjątkowym o zarządzaniu kryzysowym KPZK 213

214 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpieczeostwa i centrami zarządzania kryzysowego organów administracji zespolonej Policja ocena zagrożenia poprzez ustalenie jego rodzaju i przewidywanego rozwoju w tym prowadzenie intensywnego rozpoznania w celu zidentyfikowania miejsca i sposobu uwolnienia czynnika biologicznego oraz ustalenia i zatrzymania sprawcy określenie oraz koncentracja sił i środków niezbędnych do usunięcia zagrożenia zorganizowanie stacjonarnego lub ruchomego stanowiska dowodzenia zorganizowanie łączności na potrzeby dowodzenia, współdziałania i alarmowania fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działao rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzającej do likwidowania zamachów terrorystycznych wyznaczenie policjanta uprawnionego do kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie przebiegu akcji współdziałanie ze służbami specjalistycznymi i instytucjami właściwymi dla rodzaju zdarzenia oraz z właściwymi terytorialnie organami administracji publicznej przekazywanie MSW oraz podmiotom uprawnionym informacji kryminalnych i analiz na temat zaistnienia, przebiegu zdarzenia, przewidywanego rozwoju i podjętych decyzjach i zastosowanych środkach zatrzymywanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia przeszukiwanie osób i pomieszczeo w trybie i przypadkach określonych w przepisach dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego FAZA REAGOWANIA wprowadzenie w drodze zarządzenia, odpowiedniego stopnia alarmowego w zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym Rada Ministrów wprowadzenie w drodze rozporządzenia stanu klęski żywiołowej (z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody) w sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju paostwa, bezpieczeostwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, które nie może byd usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych, podjęcie uchwały o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH w przypadkach zagrożenia ochrony statków realizacja działao w zakresie ochrony żeglugi i portów w zakresie kontaktowania się z właściwymi organami paostw oraz utrzymywania kontaktu z ich przedstawicielami dyplomatycznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER OBRONY NARODOWEJ w razie zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeostwa lub obronności paostwa, bądź mogącym skutkowad niebezpieczeostwem dla życia ludzkiego w przypadku gdy oddziały i pododdziały Policji nie dysponują możliwościami skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom udzielenie pomocy przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów w przypadkach niecierpiących zwłoki podjęcie decyzji o udzieleniu pomocy, przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, określając zakres i formę pomocy wraz z jednoczesnym zawiadomieniem o tej decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów nadzór i koordynacja działao krajowego systemu wykrywania skażeo w celu zapobieżenia skutkom działao terrorystycznych, mogących spowodowad wystąpienie skażeo chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych o ochronie żeglugi i portów morskich ustawy: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie żeglugi i portów morskich o ochronie granicy paostwowej o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o stanie klęski żywiołowej rozporządzenia Rady Ministrów: w sprawie KPZK 214

215 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa prowadzenie działao minersko-pirotechnicznych wystosowanie żądania niezbędnej pomocy od instytucji paostwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalnośd w zakresie użyteczności publicznej zwracanie się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa użycie broni palnej w celu odparcia niebezpiecznego bezpośredniego, gwałtownego zamachu na obiekty i urządzenia ważne dla bezpieczeostwa lub obronności paostwa, na siedziby naczelnych organów władzy, naczelnych i centralnych organów administracji paostwowej albo wymiaru sprawiedliwości, na obiekty gospodarki lub kultury narodowej oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne paostw obcych albo organizacji międzynarodowych, a także na obiekty dozorowane przez uzbrojoną formację ochronną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego jednocześnie bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności człowieka w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia zamachu terrorystycznego Straż Graniczna przyjęcie (uzyskanie) informacji o zagrożeniu, o dokonanym (planowanym) zamachu terrorystycznym powiadomienie komendanta jednostki organizacyjnej Straży Granicznej oraz dyżurnego operacyjnego jednostki organizacyjnej Straży Granicznej o zaistniałej sytuacji aktywizowanie ogniw systemu alarmowania organizacja zabezpieczenia technicznego rejonu działao powiadomienie innych, właściwych terytorialnie służb i instytucji udzielanie pomocy Policji w razie zagrożenia bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeostwa grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego, po wyczerpaniu przez Straż Graniczną środków przewidzianych w ustawie o Straży Granicznej, wydanie na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych decyzji o zastosowaniu na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego włącznie z jednoczesnym zawiadomieniem o tej decyzji Prezesa Rady Ministrów i właściwego organu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych wydanie decyzji o zniszczeniu statku powietrznego jeżeli wymagają tego względy bezpieczeostwa paostwa i organ dowodzenia obroną powietrzną, uwzględniając w szczególności informacje przekazane przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego, stwierdzi, że statek powietrzny jest użyty do działao sprzecznych z prawem, a w szczególności jako środek ataku terrorystycznego z powietrza wydanie rozkazu zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej o zastosowaniu na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia statku lub obiektu pływającego włącznie z jednoczesnym zawiadomieniem o tej decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, dyrektorów właściwych urzędów morskich oraz właściwe terytorialnie organy administracji rządowej w zakresie niezbędnym do zorganizowania współdziałania organów chroniących obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ wydanie postanowienia o zatwierdzeniu lub uchyleniu decyzji Ministra Obrony Narodowej o udzieleniu pomocy uzbrojonym oddziałom i pododdziałom Policji przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeostwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeostwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego w sprawie systemów wykrywania skażeo i właściwości organów w tych sprawach ustawy: o Policji o stanie wojennym oraz o kompetencjach KPZK 215

216 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające (ewakuacja ludzi (mienia) z zagrożonego obszaru, zabezpieczanie miejsca zdarzenia, prowadzenie działao poszukiwawczych lub penetracyjnych) przekazywanie MSW oraz podmiotom uprawnionym informacji kryminalnych i analiz na temat zaistnienia, przebiegu zdarzenia, przewidywanego rozwoju i podjętych decyzjach Biuro Ochrony Rządu wykorzystanie informacji celem ustalenia stopnia zagrożenia dla osób, obiektów i urządzeo ochranianych wzmocnienie bezpieczeostwa osób, obiektów i urządzeo ochranianych przekazywanie MSW oraz podmiotom uprawnionym informacji i analiz na temat zaistnienia, przebiegu zdarzenia, przewidywanego rozwoju i podjętych decyzjach prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu FAZA REAGOWANIA wprowadzenie na wniosek Rady Ministrów stanu wojennego na części albo na całym terytorium paostwa w razie zewnętrznego zagrożenia paostwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji w czasie stanu wyjątkowego wydanie postanowienia o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia normalnego funkcjonowania paostwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ wprowadzenie, na wniosek dyrektora urzędu morskiego, poziomu ochrony 3 dla obiektu portowego lub portu, jeżeli istnieją wiarygodne informacje o prawdopodobieostwie zajścia zdarzenia naruszającego ochronę albo o bezpośrednim zagrożeniu, wraz z jednoczesnym zawiadomieniem o tej decyzji Prezesa Rady Ministrów oraz właściwego terytorialnie wojewodę wprowadzenie, na wniosek dyrektora urzędu morskiego właściwych poziomów ochrony na statkach o polskiej przynależności koordynacja przygotowao i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne paostwa w razie wystąpienia działao terrorystycznych Dyrektor właściwego urzędu morskiego realizacja zadao organu ochrony portu wprowadzenie poziomu ochrony 2 dla obiektu portowego lub portu, jeżeli istnieje zwiększone ryzyko zajścia zdarzenia naruszającego ochronę występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o wprowadzenie poziomu ochrony 3 dla portu lub obiektu portowego oraz o ustalenie odpowiedniego poziomu ochrony dla statków o polskiej przynależności, z uwzględnieniem rejonów ich pływania Prezes Paostwowej Agencji Atomistyki MINISTER ŚRODOWISKA realizacja działao w zakresie ochrony żeglugi i portów w zakresie oceny stopnia zagrożenia radiacyjnego Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wyjątkowym ustawy: ochronie żeglugi i portów morskich o stanie klęski żywiołowej rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne paostwa o ochronie żeglugi i portów morskich KPZK 216

217 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA MINISTER ZDROWIA koordynacja działania medycznych zespołów ratowniczych koordynacja udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w szpitalach w tym analiza dostępności wolnych miejsc analiza dostępnych zapasów środków medycznych niezbędnych do prowadzenia akcji ludności MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi realizowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych planów działao w sytuacjach szczególnych zagrożeo w sytuacjach szczególnych zagrożeo nieodpłatne udostępnianie urządzeo telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej podmiotom i służbom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego ustawy: o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej o ratownictwie medycznym o zakładach opieki zdrowotnej ustawy: o działach administracji rządowej prawo telekomunikacyjne prawo pocztowe WOJEWODA WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA), STAROSTA po dokonaniu wstępnej weryfikacji zwołanie w razie potrzeby w trybie alarmowym Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie adekwatnym do charakteru zdarzenia, z jednoczesnym powiadomieniem RCB uruchomienie procedur reagowania stosowanie do zaistniałego zdarzenia monitorowanie sytuacji i utrzymywanie sprawnego systemu wymiany informacji zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego wprowadzenie niezbędnych ograniczeo wolności, praw człowieka i obywatela ustawy: o Policji o ochronie żeglugi i portów morskich o stanie klęski żywiołowej o zarządzaniu kryzysowym prawo atomowe o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 217

218 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA REAGOWANIA wprowadzenie w drodze zarządzenia, odpowiedniego stopnia alarmowego w zależności od skali zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym nałożenie, w drodze decyzji administracyjnej, na zakłady opieki zdrowotnej obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wystosowanie żądania do właściwego komendanta Policji o podjęcie działao mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z porządkiem prawnym realizacja działao w zakresie ochrony żeglugi i portów dotyczących zapewnienia współdziałania i pomocy ze strony innych instytucji i organów administracji organizacja pomocy medycznej oraz ewakuacji, w przypadku wprowadzenia poziomu ochrony 3 dla obiektu portowego lub portu wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej (przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego) o użycie sił i środków Sił Zbrojnych RP analiza potrzeb bieżących w zakresie ewakuacji z rejonów zagrożonych i ewentualnego odkażania ofiar i rejonu ataku w przypadku stwierdzenia podwyższonego poziomu mocy dawki promieniowania jonizującego lub wystąpienia skażeo promieniotwórczych, w tym spowodowanych aktem terroru, kierowanie akcją likwidacji zagrożenia i usuwania jego skutków we współpracy z paostwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, zgodnie z wojewódzkim planem postępowania awaryjnego KPZK 218

219 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY Podmiot wiodący zadania Podmiot wspomagający - zadania MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Podstawa prawna SZEF AGENCJI BEZPIECZEOSTWA WEWNĘTRZNEGO Podstawa prawna prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem, programowaniem i koordynowaniem działao administracji rządowej w zakresie usuwania skutków zdarzeo terrorystycznych obsługa finansowa działao administracji rządowej związanych z usuwaniem skutków zdarzeo terrorystycznych, w tym prowadzenie dokumentacji ponoszonych wydatków współpraca z organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi Policja udzielanie pomocy przy przywracaniu normalnego toku funkcjonowania w miejscu zdarzenia nowelizowanie procedur postępowania Straż Graniczna udzielanie pomocy przy przywracaniu normalnego toku funkcjonowania w miejscu zdarzenia nowelizowanie procedur postępowania Biuro Ochrony Rządu wzmocnienie bezpieczeostwa osób, obiektów i urządzeo ochranianych nowelizowanie procedur postępowania ustawy: o zarządzaniu kryzysowym o Policji o Straży Granicznej o ochronie żeglugi i portów morskich o Biurze Ochrony Rządu o zarządzaniu kryzysowym o ochronie przeciwpożarowej o działach administracji rządowej Agencja Bezpieczeostwa Wewnętrznego (Centrum Antyterrorystyczne) nowelizowanie procedur reagowania podejmowanie wspólnych inicjatyw, zwiększających skutecznośd wykrywania przypadków zagrożeo terrorystycznych Agencja Wywiadu SZEF AGENCJI WYWIADU nowelizowanie procedur reagowania podejmowanie wspólnych inicjatyw, zwiększających skutecznośd wykrywania przypadków zagrożeo terrorystycznych MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym likwidacja skutków zaistniałych aktów terroru Dyrektor właściwego urzędu morskiego ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym likwidacja skutków zaistniałych aktów terroru Dyrektor właściwego urzędu żeglugi śródlądowej o Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu o Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ustawy: o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej o żegludze śródlądowej współdziałanie z innymi organami w zakresie likwidacji skutków zaistniałych aktów terroru KPZK 219

220 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER OBRONY NARODOWEJ monitorowanie i analiza deeskalacji sytuacji po zdarzeniu terrorystycznym nadzór nad odtworzeniem pełnej gotowości operacyjnej sił i środków Sił Zbrojnych RP zaangażowanych w działania antyterrorystyczne wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej MINISTER GOSPODARKI wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych o zarządzaniu kryzysowym o rezerwach strategicznych Agencja Rezerw Materiałowych zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji zadao w zakresie bezpieczeostwa i obrony paostwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązao międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER FINANSÓW na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków z rezerw celowych na działania związane z realizacją zadao usuwania skutków zdarzenia na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej podjęcie decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa ustawy: o finansach publicznych o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozporządzenie Rady Ministrów: w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa KPZK 220

221 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeostwa FAZA ODBUDOWY MINISTER ZDROWIA zapewnienie opieki medycznej poszkodowanym WOJEWODA ocena strat i szkód kierowanie działaniami prowadzonymi w celu usunięcia skutków zdarzeo o charakterze terrorystycznym na obszarze województwa współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego w zakresie usuwania skutków zdarzeo o charakterze terrorystycznym zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeo, na zasadach określonych w odrębnych ustawach ustawy: o działach administracji rządowej o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej o ratownictwie medycznym o zakładach opieki zdrowotnej ustawy: o stanie klęski żywiołowej o zarządzaniu kryzysowym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie KPZK 221

222 Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych Zostało opracowane w postaci elektronicznej przy użyciu systemu informacji geograficznej (GIS). Zestawienie umieszczono na płycie CD stanowiącej integralną częśd Planu. Zestawienie sił i środków dostępne jest w sieci wewnętrznej RCB pod adresem: https://mapy.rcb.gov.pl/, który docelowo zostanie udostępniony użytkownikom zewnętrznym. KPZK 222

223 Częśd II Zespół przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowych II KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚD II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘD NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH KPZK 223

224 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Zestawienie funkcjonujących na terenie kraju systemów monitorowania zagrożeo, wykorzystywanych metod, źródeł i przeznaczenia pozyskanych informacji opracowano w uzgodnieniu z przedstawicielami wszystkich wojewodów oraz ministrów (zainteresowanych kierowników urzędów centralnych). W odniesieniu do zakresu kompetencji i zadao realizowanych w warunkach sytuacji kryzysowej kierowano się m.in. postanowieniami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (z późn. zm.). MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej krajowe systemy energetyczne z uwzględnieniem zasad wykorzystania energii atomowej Prezes Głównego Urzędu Miar Prezes Urzędu Regulacji Energetyki gospodarka kontrola obrotu z zagranicą towarami i technologiami wprowadzanie zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Dozoru Technicznego Agencja Rezerw Materiałowych przeciwdziałanie zagrożeniom w funkcjonowaniu systemów energetycznych utrzymywanie rezerw strategicznych Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, paliw i gazu system rezerw strategicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości KPZK 224

225 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Monitorowanie zagrożeo systemu energetycznego Podstawa prawna ustawa Prawo energetyczne ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym ustawa o statystyce publicznej ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach Podmiot odpowiedzialny Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Prezes Agencji Rynku Energii S.A. Podlegają monitoringowi dostawy energii elektrycznej poziom zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw poziom zaopatrzenia rynku w produkty naftowe Wykorzystywane metody/bazy analiza bieżących informacji rejestr producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów baza danych ARES modele prognostyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych zarządzanie i rozdział przepustowości połączeo bilansowanie systemu elektroenergetyczne go naprawy sieci comiesięczne informacje dot. poziomu zapasów w kategoriach: ropa naftowa i poszczególne gatunki paliw ilości, struktury i lokalizacji zapasów bieżące informacje dot. poziomu produkcji poziomu przywozu Źródła informacji służby dyspozytorskie operatorów podmioty obowiązane do tworzenia zapasów producenci paliw podmioty uprawnione do handlu paliwami przedsiębiorstwa Sposób wykorzystania informacji roczne sprawozdanie dla ministra właściwego ds. gospodarki cykliczne informacje dla ministra właściwego ds. gospodarki cykliczne informacje dla ministra właściwego ds. gospodarki KPZK 225

226 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym ustawa o statystyce publicznej ustawa prawo energetyczne Prezes OGP Gaz-System S.A. bezpieczeostwo funkcjonowania systemu gazowego i Argonne National Laboratory USA analiza własnych informacji i wywozu paliw zdolnośd przesyłowa sieci jakośd i poziom utrzymania sieci działania na rzecz pokrycia szczytowego zapotrzebowania na gaz energetyczne dane GUS i URE Oddziały terenowe OGP Gaz-System S.A. coroczna informacja dot. bezpieczeostwa systemu gazowego dla ministra właściwego ds. gospodarki KPZK 226

227 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej oświata i wychowanie kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej organizacje dziecięce i młodzieżowe, w tym system dofinansowania zadao paostwa realizowanych przez te organizacje udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży międzynarodowa współpraca dzieci i młodzieży upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeostwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeo i sytuacji nadzwyczajnych realizacja programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeostwa i zachowania się w sytuacjach kryzysowych opracowywanie i wdrażanie programów pomocy dla dzieci i młodzieży udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach opracowywanie i wdrażanie rozwiązao prawnoorganizacyjne dot. funkcjonowania systemu oświaty w warunkach sytuacji kryzysowych (stanów nadzwyczajnych) Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu oświaty Nie prowadzi się monitorowania zagrożeo w obszarze działania ministra KPZK 227

228 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDŻETU, FINANSÓW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI FINANSOWYCH Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej budżet finanse publiczne opracowywanie i kontrola budżetu paostwa przygotowywanie sprawozdao z wykonania budżetu paostwa realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej kredytowej i płatniczej z zagranicą finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem paostwa i finansowanie samorządu terytorialnego rachunkowośd i rewizja finansowa bilans sektora finansów publicznych i prognozowanie bilansu płatniczego Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Szef Służby Celnej Generalny Inspektor Informacji Finansowej przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu zapewnienie płynnego zaopatrywania w środki finansowe obywateli i instytucji publicznych planowanie środków finansowych na potrzeby ofiar sytuacji kryzysowych i pokrycie dodatkowych kosztów działao służb przeciwdziałanie nielegalnemu wwozowi/wywozowi towarów przez granice RP, w tym materiałów niebezpiecznych i towarów znajdujących się na listach towarów podwójnego zastosowania przeciwdziałanie nielegalnemu wwozowi/wywozowi towarów przez granice RP, w tym materiałów niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz towarów i technologii o znaczeniu strategicznym Zapewnienie płynnego zaopatrywania w środki finansowe zapewnienie finansowania potrzeb pożyczkowych oraz płynności złotowej KPZK 228

229 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów i walutowej budżetu paostwa, a także zarządzanie długiem Skarbu Paostwa instytucje finansowe funkcjonowanie rynku finansowego w tym sprawy banków, zakładów ubezpieczeo, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji wykonujących działalnośd na tym rynku Monitorowanie zagrożeo w obszarze finansowym Podstawa prawna ustawa o zarządzaniu kryzysowym ustawa o służbie celnej ustawa o kontroli skarbowej Podmiot odpowiedzialny Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Szef Służby Celnej Podlegają monitoringowi zagrożenia: organizacyjne prawne rynkowe Wykorzystywane metody określone w procedurach planu reagowania kryzysowego Służby Celnej i Administracji Podatkowej analiza zasobów własnych baz danych Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych bieżące informacje/meldun ki okresowe dane z komórek org. MF Źródła informacji jednostki organizacyjne resortu finansów komórki org. MF Sposób wykorzystania informacji raporty dobowe dla kierownictwa aktualizacja procedur reagowania kryzysowego ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu decyzja Rady UE 2000/642/JHA z dnia 17 października 2000 Generalny Inspektor Informacji Finansowej pranie pieniędzy finansowanie terroryzmu analiza uzyskanych informacji o transakcjach finansowych bieżące informacje instytucje obowiązane (w tym banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa informacje do Prokuratury i organów ścigania informacje do zagranicznych jednostek analityki finansowej sprawozdanie roczne KPZK 229

230 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej paostw członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji międzynarodowe porozumienia dwustronne faktoringowe i leasingowe, osoby wykonujące zawody prawnicze, organizacje nonprofit, pośrednicy wartości majątkowych, Poczta Polska) jednostki współpracujące (organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne paostwowe jednostki organizacyjne, NBP, KNF, NIK) instytucje zagraniczne Generalnego Inspektora dla Prezesa Rady Ministrów KPZK 230

231 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Dział MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ, GOSPODARKI MORSKIEJ I TRANSPORTU Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa architektura, budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany zagospodarowanie przestrzenne wspieranie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, polityki miejskiej i rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zachowanie bezpieczeostwa przy budowie i eksploatacji obiektów użyteczności publicznej gospodarka morska transport transport morski i żegluga morska obszary morskie porty i przystanie morskie ochrona środowiska morskiego infrastruktura transportu (drogi publiczne, koleje, lotniska i porty lotnicze) ruch drogowy, kolejowy, lotniczy oraz żegluga śródlądowa przewóz osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, Urząd Morski w Szczecinie, Słupsku, Gdyni Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Główny Inspektor Transportu przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na morzu i wodach śródlądowych system poszukiwania i ratownictwa morskiego ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym wykonywanie zadao obronnych oraz zadao o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru bezpieczeostwo w ruchu drogowym, kolejowym, lotniczym zapewnienie bezpieczeostwa infrastruktury drogowej kolejowej i lotniskowej Zapewnienie funkcjonowania transportu morskiego, w tym na potrzeby Sił Zbrojnych RP i służb. Zarządzanie ruchem na drogach krajowych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania transportu drogowego. Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na linii KPZK 231

232 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej publiczny transport zbiorowy Drogowego Transportowy Dozór Techniczny Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na potrzeby Sił Zbrojnych i służb Podstawa prawna ustawa o drogach publicznych ustawa Prawo o ruchu drogowym ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu, zarządzenia Generalnego Dyrektora DKiA Podmiot odpowiedzialny Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Główny Inspektor Transportu Drogowego Monitorowanie zagrożeo w transporcie i gospodarce morskiej Podlegają monitoringowi sied zarządzanych dróg krajowych, w zakresie zagrożeo mających bezpośredni wpływ na bezpieczeostwo ruchu drogowego, w tym kryzysowych zagrożeo bezpieczeostwa osób i mienia Wykorzystywane metody/bazy patrolowanie dróg przez terenowych pracowników GDDKiA monitoring wizyjny telewizja CCTV (kamery drogowe) drogowe stacje meteorologiczne (stacje pogodowe) bazy danych: bank danych drogowych (BDD)-informacja o sieci drogowej - inwentaryzacja infrastruktury drogowej, system gospodarki mostowej (SGM)-informacja o obiektach inżynierskich, inwentaryzacja drogowych obiektów inżynierskich, system oceny stanu nawierzchni (SOSN)- Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych rodzaj zbierania danych: informacje bieżące, patrolowanie dróg, inwentaryzacja sieci drogowej, inwentaryzacja drogowych obiektów inżynierskich. częstotliwośd zbierania danych: patrolowanie dróg: 2 x dziennie autostrady i drogi ekspresowe, 1 x dziennie; drogi główne ruchu Źródła informacji monitoring wizyjny (kamery drogowe); informacje bieżące otrzymane od: terenowych pracowników GDDKiA inspektorów transportu drogowego, Policji Paostwowej Straży Pożarnej Straży Granicznej pogotowia ratunkowego mediów przewoźników użytkowników dróg Sposób wykorzystania informacji dane z monitoringu: wspomagają zarządzanie siecią w celu poprawy bezpieczeostwa ruchu wspomagają planowanie wykonywania zabiegów utrzymaniowych na sieci zarządzanych dróg, udostępniane są społeczeostwu (internet, telefon, radio, TV) KPZK 232

233 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów załącznik Nr 13 ICAO do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym wymagania Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeostwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL Dyrektywa 2003/42 WE Parlamentu Europejskiego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego bezpieczeostwo w ruchu lotniczym: akty bezprawnej ingerencji eksploatacja statków powietrznych, urządzeo naziemnych i lotnisk inwentaryzacja stanu nawierzchni (nakładka na BDD), system oceny poboczy i odwodnienia (SOPO)- inwentaryzacja poboczy i rowów przydrożnych (nakładka na BDD), stanie (aktualnego i prognozowanego) nawierzchni dróg, liczbie zaangażowanych pracowników i sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zdarzeniach na drogach, katalog prowadzonych remontów nawierzchni drogowej. inspekcje w portach lotniczych i na pokładzie statków powietrznych, lotnisk i sprzętu lotniczego wymiana informacji z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami kontrola licencji lotniczych i certyfikatów urządzeo lotniczych; bazy danych ECCAIRS i Komisji Badania Wypadków Lotniczych (informacje przyśpieszonego, 2 x w tygodniu pozostałe drogi, 1 x w miesiącu w porze nocnej; inwentaryzacja SOSN-2 x w roku; inwentaryzacja SOPO-2 x w roku; przeglądy obiektów inżynierskich: raz na kwartał, bieżące, raz w roku, podstawowe. informacje bieżące tygodniowe meldunki od zarządzających portami lotniczymi i przewoźników meldunki w terminie 15 dni od zaistnienia zdarzenia od przewoźnika lotniczego i zarządzającego lotniskiem przewoźnicy lotniczy zarządzający lotniskiem komórki org. innych ministrów Prezesa PAA, GIS właściwe komórki org. Unii Europejskiej, ICAO i ECAC oraz ich paostw członkowskich oddziały celne informacje do bieżącej działalności lotniczej raporty dla Organizacji Międzynarodoweg o Lotnictwa Cywilnego (ICAO) roczne raporty Komisji Badania Wypadków Lotniczych, ECCAIRS KPZK 233

234 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. ustawa Prawo lotnicze rozporządzenia Rady Ministrów oraz ministra właściwego ds. transportu ustawa o żegludze śródlądowej rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu Międzynarodowa konwencja o bezpieczeostwie życia na morzu Konwencja SOLAS z 1980 r. Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego Kodeks ISPS z 2002 r. rozporządzenie nr 725/2004 (WE) Parlamentu Europejskiego Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Gdaosku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Gdyni, Słupsku (Regionalne Punkty Kontaktowe ds. Konwencji SOLAS- Kodeksu ISPS) Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) bezpieczeostwo żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w tym zdarzenia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych bezpieczeostwo żeglugi i ochrony środowiska morskiego, w tym: zagrożenia na morzu, w porcie i w strefie brzegowej, powódź morska, zagrożenie sztormowe, erozja brzegu morskiego, o zdarzeniach lotniczych), baza danych międzynarodowego systemu satelitarnego ratownictwa lądowego, powietrznego i morskiego Cospas-Sarsat ; inspekcje statków rejestr statków żeglugi śródlądowej rejestr świadectw dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych informacje bieżące monitoring satelitarny i lotniczy zanieczyszczeo inspekcyjne jednostki pływające systemy: zarządzania ruchem statków rejestracji radarowy TV przemysłowej hydro-meteo monitorowania statków z ładunkiem informacje bieżące informacje bieżące inspektorzy żeglugi śródlądowej regionalne zarządy gospodarki wodnej Policja komórki ds. zarządzania kryzysowego administracji publicznej służba dyżurna urzędów morskich (regionalnych punktów kontaktowych służba VTS) służba dyżurna kapitanatów portów armatorzy kapitanowie statków operatorzy i właściciele obiektów portowych Marynarka Wojenna RP Straż Graniczna i Cospas-Sarsat raporty (kilka razy w roku) dla ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i transportu oraz dla armatorów raporty bieżące dla Straży Granicznej, ABW, Izby Celnej raporty roczne dla Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawie: Konwencji MARPOL 73/78 (zanieczyszczenia morza przez statki); zatapiania w morzu KPZK 234

235 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów i Rady Europy w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich ustawa ustawa o bezpieczeostwie morskim rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej ustawa o transporcie kolejowym ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami Kierownictwo spółek biorących udział w realizacji procesu eksploatacyjnoprzewozowego (koordynacja PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym) zanieczyszczeni e środowiska morskiego zagrożenia terrorystyczne zakłócenia porządku publicznego (np. blokada portu przez jednostki rybackie) nielegalne przewiezienie na teren portu broni, materiałów wybuchowych środków promieniotwórc zych, materiałów żrących, toksycznych itp. na obszarach kolejowych: wypadki z udziałem ludzi kradzieże, napady i rozboje wypadki, przestoje, niebezpiecznym PHICS (System Kontrolno- Informacyjny dla Portów Polskich) CleanSeaNet (satelitarny monitoring zanieczyszczeo) Program SWIBŻ i Gatehouse (monitoring bezpieczeostwa ruchu morskiego) SingleHulTankers (monitoring tankowców jednokadłubowych) SafeSeaNet (informacja o statkach) patrole Straży Ochrony Kolei dozorowanie sieci kolejowej przez pracowników zakładów linii kolejowych monitorowanie pracy eksploatacyjnej przez pion dyspozytorski PKP PLK S.A. analiza danych wprowadzanych do Systemu informacje bieżące o zdarzeniach na sieci kolejowej pochodzące z jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. oraz ze spółek uczestniczących Policja Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdaosku i Szczecinie Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego w Gdaosku i Szczecinie Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu i brzegowe stacje ratownicze patrole SOK, służba dyżurna SOK dyżurni ruchu i pion dyspozytorski PKP PLK S.A. drużyna pociągowa oraz pion dyspozytorski przewoźników odpadów lub innych substancji raz na dobę (godz. 8:00) przekazywanie informacji o sytuacji w sieci kolejowej Członkowi Zarządu PKP PLK S.A. w czasie zaistnienia KPZK 235

236 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów towarów niebezpiecznych (RID) załącznik 2 do umowy o międzynarodowej komunikacji kolejowej (SMGS) rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu opóźnienia, odwołania pociągów awarie techniczne, katastrofy naturalne przewóz towarów niebezpiecznych Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) meldunki i informacje przekazywane przez służby dyspozytorskie spółek uczestniczących w procesie eksploatacyjnoprzewozowym patrole Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, straży miejskich w procesie eksploatacyjnoprzewozowym raz na dobę (godz. 8:00) meldunki przekazywane przez kierownictwo zakładów linii kolejowych do PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym poprzez Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym, raz na dobę meldunki przekazywane przez pion dyspozytorski PKP PLK S.A. (zakłady linii kolejowych i Główna Dyspozytura SOK) do PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym raz w tygodniu (poniedziałek) telekonferencja z udziałem kierowników kolejowych pion dyspozytorski spółek utrzymaniowonaprawczych oraz zarządcy dworców kolejowych. poważnych utrudnieo w procesie eksploatacyjnoprzewozowym przekazanie informacji poprzez wiadomości tekstowe GSM (SMS) osobom upoważnionym (MI, Zarząd PKP PLK S.A., kierownicy biur Centrali PKP PLK S.A., Prezes Zarządu PKP S.A., rzecznicy prasowi), w czasie zaistnienia sytuacji kryzysowych składanie bieżących meldunków o sytuacji w sieci kolejowej do ministra właściwego ds. transportu, bieżące analizowanie informacji o zagrożeniach przy wykorzystaniu SEPE wprowadzanie KPZK 236

237 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Podstawa prawna ustawa prawo budowlane ustawa o wyrobach budowlanych Podmiot odpowiedzialny Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Podlegają monitoringowi bezpieczeostwo konstrukcji budowlanych jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. pod kierownictwem Głównego Dyspozytora PKP PLK S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym raz w tygodniu telekonferencje pomiędzy zakładami linii kolejowych a Ekspozyturami Zarządzania Ruchem Kolejowym Monitorowanie zagrożeo budowlanych Wykorzystywane metody/bazy baza danych obiektów budowlanych baza danych katastrof obiektów budowlanych kontrole: robót budowlanych i utrzymania obiektów instalacji gazowych przewodów kominowych obiektów wielkopowierzchniowych budowli piętrzących wodę Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych wyniki kontroli półroczne sprawozdania inspektorów wojewódzkich informacje bieżące Źródła informacji powiatowi i wojewódzcy inspektorzy budowlani informacji o utrudnieniach do systemu SITKOL (Internetowy System Rozkładu Jazdy informacje dla podróżnych) oraz do systemu SKRJ (System Konstrukcji Rozkładów Jazdy informacje dla przewoźników) Sposób wykorzystania informacji raporty dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej KPZK 237

238 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozwój i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym sprawy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, miejsc pamięci narodowej, edukacji kulturalnej, organizacji i stowarzyszeo społecznokulturalnych itp. Naczelny Dyrektor Archiwów Paostwowych Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeostwa - zabezpieczenie dóbr kultury i archiwów paostwowych przed skutkami zagrożeo (w tym zagrożeo militarnych) Zabezpieczenie dóbr kultury i archiwów paostwowych przed skutkami zagrożeo Monitorowanie zagrożeo dla dziedzictwa kulturowego i archiwów Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Kultury z dnia r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Podmiot odpowiedzialny Dyrektor Biura Administracyjno- Budżetowego MKiDN kierownicy jednostek podległych i nadzorowanych Podlegają monitoringowi zagrożenia mające wpływ na dziedzictwo kulturowe i jego ochronę Wykorzystywane metody analiza powszechnie dostępnych informacji Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych w zależności od potrzeb Źródła informacji komunikaty IMGW informacje uzyskiwane od służb (w zależności od rozwoju sytuacji) oraz kierowników podległych/nadzorow anych jednostek Sposób wykorzystania informacji opracowania dla kierownictwa MKiDN (w tym na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego) KPZK 238

239 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej nauka szkolnictwo wyższe Podstawa prawna ustawa prawo o szkolnictwie wyższym rozporządzenie MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania nauka, w tym badania naukowe i prace rozwojowe szkolnictwo wyższe, w tym określone w odrębnych przepisach sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi oraz sprawy finansowania nauki w szkołach wyższych Narodowe Centrum Badao i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w warszawie, Uczelnie oraz inne jednostki wymienione w obwieszczeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych (M.P ). Rozwiązania systemowe w zakresie organizacji i funkcjonowania uczelni i jednostek naukowych, finansowania nauki, w sytuacji kryzysowej oraz po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, Zarządzanie realizacją badao naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeostwa paostwa, w tym z zakresu zarządzania kryzysowego na zasadach określonych w przepisach o zasadach finansowania nauki i o NCBiR. Monitorowanie danych o przyjęciu i skreśleniu z listy studentów obywateli paostw obcych studiujących w Polsce Podmiot odpowiedzialny Dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (jednostka podległa ministrowi Podlegają monitoringowi przyjęcie cudzoziemca na studia niepodjęcie przez niego kształcenia lub skreślenie Wykorzystywane metody analiza informacji sporządzonych przez uczelnie Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych okresowe dane z uczelni Źródła informacji rektorzy szkół wyższych Zorganizowanie funkcjonowania placówek szkolnictwa wyższego w warunkach sytuacji kryzysowych Sposób wykorzystania informacji bieżące informacje od rektorów dla Komendanta Głównego Straży Granicznej KPZK 239

240 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleo oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U , ze zm.) właściwemu ds. szkolnictwa wyższego) z listy studentów MINISTER OBRONY NARODOWEJ Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej sprawy obrony Paostwa oraz Sił Zbrojnych RP obrona narodowa udział RP w międzynarodowych przedsięwzięciach wojskowych Agencja Mienia Wojskowego Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zgodnie z obwieszczeniem MON z dnia 6 grudnia 2007 r. przygotowanie potencjału Sił Zbrojnych do działania w przypadku zewnętrznych zagrożeo bezpieczeostwa paostwa przygotowanie wydzielonych komponentów Sił Zbrojnych do wsparcia działao innych służb w warunkach sytuacji kryzysowych Zapewnienie nienaruszalności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej i wsparcie działao innych organów w przypadku wystąpienia zagrożeo pozamilitarnych KPZK 240

241 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Podstawa prawna ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego ustawa o zarządzaniu kryzysowym ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych ustawa o ochronie granicy paostwowej ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich ustawa o bezpieczeostwie morskim rozporządzenie RM w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju rozporządzenie RM w sprawie postępowania Podmiot odpowiedzialny Szef Służby Wywiadu Wojskowego Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Szef CZK MON Dowódca Centrum Operacji Powietrznych Dowódca Centrum Operacji Morskich Monitorowanie zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeo bezpieczeostwa paostwa Podlegają monitoringowi stan bezpieczeostwa zewnętrznego paostwa i PKW stan bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa i zdolności SZ RP zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeostwa paostwa sytuacja w przestrzeni powietrznej i na obszarze morskim RP Wykorzystywane metody/bazy Zbieranie i analiza informacji wywiadowczych, przygotowywanie raportów Zbieranie i analiza informacji wywiadowczych, przygotowywanie raportów Zbieranie informacji, przygotowywanie analiz i raportów System DUNAJ System ŁEBA współpraca międzynarodowa analiza zdarzeo i meldunków Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych informacje bieżące raporty/meldunki tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne informacje bieżące, raporty/meldunki tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne informacje bieżące i okresowe informacje bieżące (całodobowo) raporty miesięczne Źródła informacji źródła własne, SKW, ZAWiR-P2, inne źródła źródła własne, SWW, AWiR-P2, inne źródła ZAWiR - P2, DO SZ, ŻW, SKW, SWW, CAT ABW, KG NATO, SHAPE, UE, Ataszaty wojskowe informacje z własnych systemów obserwacji oraz innych paostw członkowskich NATO Sposób wykorzystania informacji informacje dla MON i organów władzy paostwowej informacje dla MON i organów władzy paostwowej informacja dla MON, RCB i organów władzy paostwowej. informacje dla kierownictwa MON i wykorzystywane w bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP wymiana informacji w ramach Zintegrowanego KPZK 241

242 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwao paostwowego organu zarządzania ruchem lotniczym - rozporządzenie RM w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeostwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego - rozporządzenie RM w sprawie systemów wykrywania skażeo i właściwości organów w tych sprawach Szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia zagrożenia niemilitarne: użycie BMR uwolnienie środków promieniotw., chemicznych i biologicznych - analiza zdarzeo i meldunków otrzymanych w ramach: Systemu Wykrywania Skażeo SZ RP, DSO IWSZdr. oraz układu pozamilitarnego Krajowy System Wykrywania Skażeo i Alarmowania bazy danych o: TŚP Niebezpiecznych Substancjach Chemicznych (NSCh) informacje bieżące (całodobowo) informacje bieżące z PAA meldunki miesięczne Centralny Ośrodek Analizy Skażeo: - punkt kierowania Systemem Wykrywania Skażeo SZ RP (PK SWS SZ RP) - ośrodki Analizy Skażeo RSZ/IWsp.SZ - pozostałe elementy SWS SZ RP (laboratoria analityczne, drużyny rozpoznania skażeo, posterunki obserwacyjne, Stacjonarne Punkty Monitoringu) - wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego DSO IWSZdr.: - Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej (WOMP) - Centrum Reagowania Epidemiologicznego Systemu Obrony Powietrznej NATO wymiana informacji z paostwami nadbałtyckimi meldunki dobowe dla kierownictwa MON i wykorzystywane w bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP KPZK 242

243 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia sytuacja epidemiologiczna i epizootyczna w SZ RP analiza zdarzeo i meldunków otrzymanych z jednostek wojskowych oraz od elementów układu pozamilitarnego informacje bieżące (całodobowe) SZ RP Centrum Hydrometeorologii SZ RP Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej (WOMP), Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP meldunki dla kierownictwa MON i wykorzystywane w bieżącej działalności Sił Zbrojnych RP MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW PRACY, ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I POLITYKI SPOŁECZNEJ Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej praca rodzina zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu stosunki pracy i warunki pracy wynagrodzenia pracownicze zbiorowe stosunki pracy i spory zbiorowe związki zawodowe i organizacje pracodawców ochrona i wspieranie rodziny, w szczególności znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej Zakład Ubezpieczeo Społecznych, Prezes Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Centralny Instytut Ochrony Pracy - przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku pracy, w celu zminimalizowaniu wystąpienia niepokojów społecznych, przede wszystkim poprzez skierowanie w rejony kryzysowe środków Funduszu Pracy będących w rezerwie Ministra Pracy i Polityki Społecznej na szybkie zwiększenie możliwości dodatkowego aktywizowania osób bezrobotnych na tych terenach zabezpieczenie w FGŚP środków na dodatkowe wypłaty świadczeo wynikające ze zdarzeo losowych przeciwdziałanie pogłębianiu się ubóstwa wśród Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz zapewnienie w pierwszej kolejności wypłat świadczeo obligatoryjnych KPZK 243

244 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów zabezpiecze nie społeczne koordynowanie i organizowanie współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka system pieczy zastępczej ubezpieczenia społeczne, fundusze emerytalne pomoc społeczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Paostwowy Instytut Badawczy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Ochotnicze Hufce Pracy, Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rodzin z dziedmi na utrzymaniu w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej poprzez wypłatę świadczeo obligatoryjnych, a w razie potrzeby przygotowanie szczególnych rozwiązao legislacyjnych zabezpieczenie baz danych ZUS zabezpieczenie systemów informatycznych FGŚP Monitorowanie zagrożeo w zakresie pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego Podstawa prawna ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego ustawa kodeks pracy ustawa o finansach publicznych ustawa o pomocy Podmiot odpowiedzialny minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny Podlegają monitoringowi rozwiązywanie sporów zbiorowych świadczenia pracownicze i świadczenia społeczne bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy Wykorzystywane metody/bazy baza danych o sporach zbiorowych informacje z mediów, instytucji i od społeczeostwa analiza sprawozdao i danych statystycznych System Informatyczny POMOST system SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) Krajowy System Monitoringu Świadczeo Rodzinnych Krajowy System Monitoringu Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych bieżące informacje od: organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców, wojewódzkich komisji dialogu społecznego, posiedzeo trójstronnych zespołów branżowych, sporach zbiorowych Źródła informacji korespondencja od jednostek samorządu terytorialnego, organizacji związkowych, wojewódzkich komisji dialogu społecznego, wiadomości prasowe, baza danych o sporach zbiorowych, zasoby internetowe Sposób wykorzystania informacji raporty dla kierownictwa MPiPS (bieżące, kwartalne, roczne) analizy stanu środków finansowych na wypłaty, a w przypadku niedoboru wystąpienie do ministra właściwego do KPZK 244

245 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów społecznej ustawa o statystyce publicznej ustawa o świadczeniach rodzinnych ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawa o ochronie roszczeo pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy rozporządzenie MPiPS z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dane dotyczące przychodów i rozchodów FGŚP, w tym wypłacanych świadczeo Świadczeo Pomocy Społecznej centralny rejestr danych o świadczeniobiorcach świadczeo rodzinnych centralna baza danych ze sprawozdao z realizacji zadao przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów bazy GUS, powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz urzędów wojewódzkich sprawozdania KB FGŚP, w tym wypłacanych świadczeo analiza danych statystycznych zarejestrowanych i prowadzonych z udziałem mediatorów z listy MPiPS sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeo pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS mierniki ilościowe i finansowe realizowanych programów resortowych miesięczne zbiory danych o liczbie wypłaconych świadczeo, kwotach i tytułach przychodów i rozchodów FGŚP kwartalna analiza danych z centralnego rejestru danych o świadczeniobiorcac h świadczeo rodzinnych kwartalna analiza dane od urzędów pracy, urzędów wojewódzkich, GUS, OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, ZUS, KRUS, FGŚP, Agencji Rozwoju Przemysłu, spraw budżetu o przyznanie dodatkowych środków z budżetu paostwa raporty roczne dla związków zawodowych i organizacji pracodawców cykliczne informacje (miesięczne, kwartalne i roczne) dla potrzeb komisji sejmowych i senackich, Komisji Trójstronnej, Naczelnej Rady Zatrudnienia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, GUS oraz wojewódzkich urzędów pracy KPZK 245

246 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów danych Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeo Rodzinnych kwartalna analiza danych ze sprawozdao z realizacji zadao przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów półroczna analiza danych Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeo Pomocy Społecznej KPZK 246

247 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ROLNICTWA, ROZWOJU WSI, RYNKÓW ROLNYCH ORAZ RYBOŁÓWSTWA Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej rolnictwo produkcja roślinna, ochrona roślin uprawnych, nasiennictwo z wyłączeniem leśnego materiału rozmnożeniowego produkcja zwierzęca i hodowla zwierząt ochrona zdrowia zwierząt, weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego oraz ochrona zwierząt nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi stosowanymi w weterynarii nadzór nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadao lub czynności określonych właściwymi przepisami sprawy izb rolniczych, związków Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Instytut Ochrony Roślin-Paostwowy Instytut Badawczy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Paostwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) Inspekcja Weterynaryjna Paostwowy Instytut Weterynaryjny-Paostwowy Instytut Badawczy monitoring i przeciwdziałanie wystąpieniom chorób roślin przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, spowodowanym spożyciem żywności pochodzenia zwierzęcego o niewłaściwej jakości zdrowotnej przeciwdziałanie naruszeniu równowagi na rynku rolnym lub w poszczególnych jego segmentach funkcjonowanie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej zabezpieczenie baz danych KRUS Zapewnienie ciągłości produkcji rolno-hodowlanej Zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w produkty rolnospożywcze KPZK 247

248 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów rozwój wsi rynki rolne rybołówstwo zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych rolników kształtowanie ustroju rolnego paostwa infrastruktura wsi, w szczególności: melioracji, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami, elektryfikacji i gazyfikacji oraz telefonizacji rozwój przedsiębiorczości ubezpieczenia społeczne rolników przetwórstwo i przechowalnictwo rolno-spożywcze jakośd handlowa artykułów rolnospożywczych mechanizmy regulacji rynków rybactwo śródlądowe i rybołówstwo morskie racjonalne gospodarowanie żywymi zasobami morza gospodarka rybna i organizacja rynku rybnego sprawy organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Nieruchomości Rolnych Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Agencja Rynku Rolnego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego KPZK 248

249 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Monitorowanie zagrożeo chorobami zwierząt i roślin Podstawa prawna Podmiot odpowiedzialny Podlegają monitoringowi Wykorzystywane metody/bazy Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych Źródła informacji Sposób wykorzystania informacji ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ustawa o inspekcji weterynaryjnej ustawa Prawo farmaceutyczne ustawa o bezpieczeostwie żywności i żywienia rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisy UE (decyzje, dyrektywy, rozporządzenia) Główny Lekarz Weterynarii (Krajowy punkt kontaktowy systemu RASFF) Paostwowy Instytut Weterynaryjny- Paostwowy Instytut Badawczy bezpieczeostwo zdrowotne zwierząt i stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych bezpieczeostwo produktów żywnościowych i pasz (RASFF) występowanie GMO oraz MBM/PAP w paszach badania laboratoryjne zwierząt, pasz, zanieczyszczeo chemicznych, pozostałości leków system identyfikacji i rejestracji zwierząt bazy danych: GUS, Zintegrowany System Informacji Rynkowej MRiRW, Centrum Analityczne Administracji Celnej bazy danych UE: ADNS (System Informacyjny o Chorobach Zwierząt) RASFF (dane o zagrożeniach biologicznych, chemicznych i fizycznych w produktach żywnościowych) TRACES (zintegrowany system weterynaryjny - certyfikaty zwierząt, przewóz, handel itp.) procedury Rapid Alert Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dot. bieżące badania laboratoryjne na bieżąco informacje dot. chorób zwierząt w systemie UE oraz wyniki weterynaryjnej kontroli granicznej na bieżąco przypadki stosowania pasz stwarzających ryzyko wystąpienia gąbczastych encefalopatii 1x miesiąc - informacje o chorobach zakaźnych zwierząt i chorobach odzwierzęcych 1 x miesiąc skup i ceny surowców rolnych, poziom uboju zwierząt i drobiu, produkcja i ceny wyniki badao laboratoryjnych lekarze weterynarii Narodowy Instytut Leków Paostwowy Instytut Weterynaryjny środki masowej komunikacji bieżące informowanie paostw członkowskich UE i EFTA o przypadkach chorób zakaźnych zwierząt miesięczne informacje do KE o wynikach działao granicznych lekarzy weterynarii miesięczne i półroczne analizy o sytuacji na rynku rolnożywnościowym cykliczne zbiorcze raporty dla Głównego Lekarza Weterynarii roczne sprawozdanie dla MRiRW roczne sprawozdanie do KPZK 249

250 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów ustawa o ochronie roślin ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ustawa o bezpieczeostwie żywności i żywienia rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisy UE (decyzje, dyrektywy, rozporządzenia) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Instytut Ochrony Roślin-Paostwowy Instytut Badawczy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Paostwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) bezpieczeostwo roślin: choroby i szkodniki roślin jakośd i zużycie środków ochrony roślin pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych skażenie środowiska w gospodarce kontroli jakości produktów leczniczych weterynaryjnych badania laboratoryjne roślin i płodów rolnych dane z: wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeo wodnych stacji agrometeorologicznych, meteorologicznych posterunków opadowych IMGW, lustracje roślin i płodów rolnych Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów bazy danych: GUS Zintegrowany System podstawowych produktów spożywczych, obroty z zagranicą 1x miesiąc - raporty granicznych lekarzy weterynarii 1xkwartałzestawienie badao monitoringowych 1xkwartał - wyniki ekonomiczne przemysłu spożywczego 2xrok-pogłowie zwierząt bieżące badania laboratoryjne bieżące lustracje chorób i szkodników codziennie-dane agrometeorologiczne 1x10 dni-średnia temperatura powietrza na wysokości 2 m n.p.gleby 1x10 dniwilgotnośd względna z godziny x10 dni-średnia wyniki badao laboratoryjnych wyniki lustracji inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa Instytut Ochrony Roślin-Paostwowy Instytut Badawczy środki masowej komunikacji Komisji Europejskiej, WHO, OIE (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt) oraz RASFF komunikaty do mediów o zagrożeniu suszą rolniczą publikowane w mediach komunikaty i sygnalizacja o zagrożeniach chorobami i szkodnikami roślin miesięczne i półroczne analizy o sytuacji na rynku rolnożywnościowym KPZK 250

251 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów rolnospożywczej Informacji Rynkowej MRiRW Zintegrowany System Informacji Ochrony Roślin i Nasiennictwa prędkośd wiatru 1x10 dni-suma usłonecznienia 2xrok-zbiory najważniejszych roślin uprawnych roczna informacja o realizacji zadao przez PIORiN bieżące informowanie Komisji Europejskiej i paostw członkowskich UE o przypadkach występowania kwarantannowych chorób i szkodników roślin roczne sprawozdanie dla MRiRW oraz Komisji Europejskiej KPZK 251

252 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ROZWOJU REGIONALNEGO Dział rozwój regionalny Obszar odpowiedzialności ustawowej programowanie i koordynacja polityki rozwoju oraz programowanie i realizacja polityki regionalnej opracowywanie dokumentów programowych z zakresu społecznogospodarczego rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych wykonywanie zadao paostwa członkowskiego określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zarządzanie programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w tym sektorowymi programami operacyjnymi zawieranie, kontrolowanie realizacji i rozliczanie kontraktów wojewódzkich koordynacja opracowywania przez samorządy województw regionalnych programów operacyjnych a także monitorowanie i ocena przebiegu ich wykonywania Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego utrzymanie dopływu funduszy europejskich oraz w ramach Mechanizmów Finansowych na realizację rozpoczętych i planowanych inwestycji utrzymanie finansowania projektów z budżetu paostwa lub środków własnych beneficjentów zapewnienie stałego dostępu do usługi wszystkim użytkownikom KSI SIMIK oraz sprawnego i niezakłóconego działania systemu zapewnienie wysokiej wiarygodności danych operacyjnych przetwarzanych w KSI SIMIK Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej Zapewnienie środków na realizację programów współfinansowanych ze środków pomocowych. Koordynowanie przesunięd środków w ramach obszarów priorytetowych, celem koncentracji na terytorium dotkniętym kryzysem. KPZK 252

253 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Monitorowanie zagrożeo w obszarze rozwój regionalny Podstawa prawna Podmiot odpowiedzialny Podlegają monitoringowi Wykorzystywane metody Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych Źródła informacji Sposób wykorzystania informacji ustawa z dnia r. o zarządzaniu kryzysowym. ustawa z dnia r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dyrektor Biura Administracyjnego Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej dyrektorzy departamentów będących instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi informacje z Komisji Europejskiej o wstrzymaniu płatności przepływy finansowe między paostwami darczyocami a Rzeczypospolitą Polską sprawozdania przedkładane przez instytucje zaangażowane w proces wykorzystania środków pomocowych i beneficjentów pozyskiwanie informacji analiza przepływów finansowych analiza sprawozdao dane analityczne i informacje (decyzje) informacje na temat przepływów finansowych proces ciągły proces ciągły Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej Instytucje zaangażowane w proces wykorzystania środków finansowych i beneficjenci analizy wykonywane dla potrzeb podjęcia decyzji przez kierownictwo projekty na etapie przygotowania przygotowanie i wdrażanie dokumentów strategicznych analiza i weryfikacja badania eksperckie i ewaluacja dane analityczne oraz uzyskane w wyniku ewaluacji i opinii eksperckich zgodnie z potrzebą wyniki z ewaluacji dane eksperckie opinie środowiskowe wdrożenie w przygotowywanych dokumentach KPZK 253

254 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów i programowych przygotowanie programów operacyjnych realizacja programów operacyjnych i projektów ewaluacja kontrola Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Dyrektor Biura Administracyjnego Dyrektor Departamentu Informatyki Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej działanie systemu informatycznego KSI SIMIK przestrzeganie procedur bezpieczeostwa testowanie aplikacji dane operacyjne w KSI SIMIK kontrola systemu oraz ruchu sieciowego z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania do SIMIK kontrola audyt jakości i wiarygodności danych informacje o ujawnieniu prób penetracji systemu informacje o ujawnieniu prób penetracji systemu na bieżąco nie rzadziej niż raz w roku na bieżąco oraz zgodnie z potrzebą telewizja przemysłowa programy zabezpieczające programy zabezpieczające wyniki audytu reagowanie na incydenty sprawdzenie i weryfikacja danych KPZK 254

255 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SKARBU PAOSTWA Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej Skarb Paostwa gospodarowanie mieniem Skarbu Paostwa Prokuratoria Generalna Skarbu Paostwa zapewnienie racjonalnego wykorzystania zasobów majątku paostwowego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki narodowej zapewnienie bezpieczeostwa infrastruktury wskazanych obiektów i systemów będących w zasobach majątku paostwowego Zapewnienie funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności mienia Skarbu Paostwa Podstawa prawna ustawa z dnia r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych Monitorowanie zagrożeo dla infrastruktury krytycznej w systemach zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa Podmiot odpowiedzialny pełnomocnik spółki do spraw ochrony infrastruktury krytycznej Podlegają monitoringowi zagrożenia dla infrastruktury krytycznej w zakresie ochrony fizycznej, technicznej, prawnej, osobowej i teleinformatyczn ej Wykorzystywane metody analiza dokumentów pozyskiwanie informacji i wyjaśnieo Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych informacje bieżące Źródła informacji pracownicy spółki informacje od służb/instytucji właściwych w sprawach bezpieczeostwa Sposób wykorzystania informacji kwartalny raport dla zarządu spółki i rady nadzorczej oraz Ministra Skarbu Paostwa i Dyrektora RCB sprawozdane kwartalne dla Ministra Skarbu Paostwa oraz Dyrektora RCB KPZK 255

256 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów rozporządzenie PRM z dnia r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej kultura fizyczna turystyka kultura fizyczna, rekreacja, rehabilitacja ruchowa sport dzieci i młodzieży, sport kwalifikowany, sport osób niepełnosprawnych zagospodarowanie turystyczne kraju oraz mechanizmy regulacji rynku turystycznego Centralny Ośrodek Sportu Instytut Sportu Polska Organizacja Turystyczna upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach działao na rzecz zapewnienia bezpieczeostwa przygotowanie posiadanych obiektów na potrzeby wykorzystania dla zapewnienia pomocy osobom poszkodowanych w sytuacji kryzysowej Udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w sytuacji kryzysowej poprzez udostępnienie posiadanych obiektów i infrastruktury. Koordynowanie powrotu do kraju obywateli polskich oraz wyjazdu z Polski obywateli paostw obcych uczestników imprezy sportowej. KPZK 256

257 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Monitorowanie zagrożeo w obszarze kultury fizycznej i turystyki Podstawa prawna ustawa z dnia r. o sporcie Podmiot odpowiedzialny Dyrektor Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego Podlegają monitoringowi wyjazdy sportowców i kibiców na mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy organizacja międzynarodowy ch imprez sportowych na terenie kraju Wykorzystywane metody analiza zdarzeo Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych informacje bieżące Źródła informacji kierownicy jednostek podległych prezesi polskich związków sportowych Sposób wykorzystania informacji bieżąca analiza ocena startu w mistrzostwach MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej sprawiedliwośd sądownictwo, prokuratura, notariat, adwokatura i radcowie prawni wykonywanie kar oraz środki wychowawcze i środki poprawcze orzeczone przez sądy, pomoc postpenitencjarna Centralny Zarząd Służby Więziennej przeciwdziałanie buntom i ucieczkom z zakładów karnych i aresztów śledczych przygotowanie rozwiązao prawno-organizacyjnych funkcjonowania placówek penitencjarnych w warunkach sytuacji kryzysowych, spowodowanych przez czynniki zewnętrzne zabezpieczenie baz danych Zapewnienie bezpieczeostwa funkcjonowania placówek penitencjarnych KPZK 257

258 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Monitorowanie zagrożeo w obszarze wymiaru sprawiedliwości Podstawa prawna ustawa o zarządzaniu kryzysowym polecenie Ministra Sprawiedliwości nr BINiSO II /09 z dnia 1 kwietnia 2009 r. zarządzenie nr 94/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wykazu zdarzeo nadzwyczajnych, sposobu postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz trybu działania stanowisk dowodzenia Podmiot odpowiedzialny Minister Sprawiedliwości Dyrektor Generalny Służby Więziennej Podlegają monitoringowi zakłady karne: bunt/ucieczka z zakładu karnego lub aresztu śledczego ucieczka w trakcie konwojowania przez funkcjonariuszy SW wzięcie zakładnika groźne zakłócenie bezpieczeostwa groźne zakłócenie porządku choroby funkcjonariuszy, pracowników, osadzonych i wychowanków na jednakową jednostkę chorobową przesyłka pocztowa z niebezpieczną zawartością Wykorzystywane metody/bazy analiza zdarzeo i meldunków Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych informacje bieżące codzienne meldunki sytuacyjne Źródła informacji kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Sposób wykorzystania informacji codzienna analiza i ocena zagrożeo w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 1xkwartałinformacja na posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości KPZK 258

259 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MS bezpieczeostwo osób i obiektów sądów: rozbój, czynna napaśd na przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości groźba podłożenia ładunku wybuchowego lub groźnych dla zdrowia i życia substancji chemicznych, niebezpiecznych przesyłek pocztowych analiza zdarzeo i meldunków informacje bieżące codzienne meldunki sytuacyjne prezesi: sądów apelacyjnych sądów okręgowych sądów rejonowych dyrektorzy: Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie codzienna analiza i ocena zagrożeo w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 1xkwartałinformacja na posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MS zakłady dla nieletnich: bunt/ucieczka z terenu zakładu ucieczka w trakcie konwojowania zbiorowe wystąpienie (czynne lub bierne) choroby pracowników lub wychowanków na jednakową jednostkę chorobową analiza zdarzeo i meldunków informacje bieżące codzienne meldunki sytuacyjne dyrektorzy zakładów dla nieletnich codzienna analiza i ocena zagrożeo w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 1xkwartałinformacja na posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości KPZK 259

260 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów przesyłka pocztowa z niebezpieczną zawartością MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej sprawy wewnętrzne ochrona bezpieczeostwa i porządku publicznego ochrona granicy Paostwa, kontrola ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacja działao związanych z polityką migracyjną paostwa zarządzanie kryzysowe obrona cywilna ochrona przeciwpożarowa przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeo zagrażających bezpieczeostwu powszechnemu nadzór nad ratownictwem górskim i wodnym Policja Straż Graniczna Paostwowa Straż Pożarna Obrona Cywilna Kraju Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej Biuro Ochrony Rządu przeciwdziałanie zagrożeniom ludzi, ich mieniu i środowisku spowodowanym: zakłóceniem bezpieczeostwa i porządku publicznego, naruszeniem bezpieczeostwa powszechnego, katastrofą naturalną lub awarią techniczną przeciwdziałanie nielegalnemu przemieszczaniu się osób przez granice RP zapewnienie bezpieczeostwa osobom, obiektom i urządzeniom podlegającym ochronie oraz wskazanym obiektom infrastruktury krytycznej zabezpieczenie systemów i sieci teleinformatycznych oraz baz danych zabezpieczenie funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców i przeciwdziałanie negatywnym oddziaływaniom znajdujących się tam osób na poziom bezpieczeostwa koordynowanie przygotowania wojewodów do wykonywania zadao zarządzania kryzysowego koordynacja wykonania zadao z zakresu obrony cywilnej w kraju przeciwdziałanie nielegalnemu przemieszczaniu się Zapewnienie bezpieczeostwa powszechnego i porządku publicznego KPZK 260

261 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów obywatelstwo, ewidencja ludności, dowodów osobistych i paszportów osób i towarów przez granice RP Monitorowanie zagrożeo bezpieczeostwa i porządku publicznego Podstawa prawna ustawa o Policji Podmiot odpowiedzialny Komendant Główny Policji Podlegają monitoringowi bezpieczeostwo imprez masowych i zgromadzeo publicznych zagrożenia w ruchu drogowym zagrożenia przestępczością kryminalną i gospodarczą bezpieczeostwo własnych systemów teleinformatycz nych Wykorzystywane metody/bazy informacje bieżące baza danych KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji) baza danych PSSP TEMIDA Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych całodobowe pozyskiwanie informacji sprawozdania półroczne/roczne Źródła informacji jednostki organizacyjne Policji (meldunki o zdarzeniach) inne służby krajowe KCIK Interpol i Europol obywatele środki masowej komunikacji Sposób wykorzystania informacji codzienny raport sytuacyjny dla kierownictwa Policji i MSW raporty półroczne i roczne opracowania dla MSW i innych organów administracji publicznej oraz krajowych i zagranicznych placówek naukowych i badawczych Monitorowanie zagrożeo nielegalnego przemieszczania osób i towarów przez granicę RP Podstawa prawna Podmiot odpowiedzialny Podlegają monitoringowi Wykorzystywane metody/bazy Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych Źródła informacji Sposób wykorzystania informacji KPZK 261

262 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji ochrony międzynarodowej oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz.U.UE L z dnia 31 lipca 2007 r.) ustawa o Straży Granicznej ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy paostwowej Komendant Główny Straży Granicznej nielegalne przekroczenie granicy przemyt używanie fałszywych dokumentów przypadki nielegalnego pobytu bezpieczeostwo własnych systemów teleinformatycz nych informacje bieżące baza danych Platforma Wymiany Informacji PWI w odniesieniu do bezpieczeostwa własnych systemów teleinformatycznych - sonda Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL całodobowe pozyskiwanie informacji raporty miesięczne jednostki organizacyjne SG (meldunki o zdarzeniach) inne służby służby graniczne innych paostw sied ICONet w ramach Frontex Risk Analysis Network Agencja FRONTEX raporty okresowe Agencji, kierunkowe analizy ryzyka codzienny raport sytuacyjny dla kierownictwa SG i MSW raporty półroczne i roczne opracowania dla MSW i innych organów administracji publicznej Monitorowanie zagrożeo w transporcie przez granicę RP Podstawa prawna Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie warunków wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących Podmiot odpowiedzialny Komendant Główny Straży Granicznej Podlegają monitoringowi bezpieczeostwo w komunikacji lotniczej przewóz materiałów niebezpiecznych siłowe przekraczanie granicy Wykorzystywane metody/bazy informacje bieżące i cykliczne raporty bazy danych: ZSE4 (o ruchu granicznym osób i środków transportu), CAOiL (o osobach poddanych odprawie, pojazdach itp.) CBD SG ODPRAWA SG (dane Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych wyniki statystyczne: kontroli bezpieczeostwa w komunikacji lotniczej, siłowego przekroczenia granicy i nie zatrzymania się do Źródła informacji jednostki organizacyjne SG Sposób wykorzystania informacji codzienny raport sytuacyjny dla kierownictwa SG i MSW raporty półroczne i roczne opracowania dla MSW i innych organów KPZK 262

263 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym ( ), Memorandum o porozumieniu między Departamentem Energii USA a MSWiA oraz Ministerstwem Finansów RP w sprawie współpracy przy zwalczaniu nielegalnego obrotu specjalnymi materiałami jądrowymi i innymi materiałami radioaktywnymi ustawa o Straży Granicznej ustawa Prawo o ruchu drogowym ustawa o transporcie drogowym ustawa Prawo lotnicze ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy paostwowej bezpieczeostwo w komunikacji międzynarodo wej o szczególnym znaczeniu międzynarodo wym o ruchu granicznym osób i środków transportu) CAO (archiwum odpraw osób i pojazdów poddanych kontroli granicznej (dane do IX 2007 r.) CAOL (archiwum odpraw osób i pojazdów poddanych kontroli granicznej (dane od IX 2007 r. do 2011 r.) AOiL ODPRAWA SG (archiwum odpraw osób i pojazdów poddanych kontroli granicznej (dane od 2011 r.) kontroli, odmowy zezwoleo na przekroczenie granicy pojazdom ze względu na ich stan techniczny, działao i efektów w ochronie szlaków komunikacyjnych, wykrytych materiałów wybuchowych, broni i amunicji, zatrzymao i odmowy na wjazd i na wyjazd transportów z odpadami i materiałami szkodliwymi bądź promieniotwórczym i, utrudnieo w odprawie granicznej (awarie), kontroli czasu pracy kierowców, meldunki dobowe służb dyżurnych jednostek SG, sprawozdania miesięczne/kwartalne /półroczne/roczne administracji publicznej KPZK 263

264 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Monitorowanie zagrożeo pożarowych i innych miejscowych zagrożeo Podstawa prawna ustawa o Paostwowej Straży Pożarnej ustawa o ochronie przeciwpożarowej ustawa Prawo budowlane ustawa Prawo ochrony środowiska rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozporządzenie MSWiA w sprawie czynności kontrolnorozpoznawczych przeprowadzanych przez PSP rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Podmiot odpowiedzialny Komendant Główny Paostwowej Straży Pożarnej Podlegają monitoringowi bezpieczeostwo pożarowe budynków zagrożenia chemiczne w zakresie: trasy drogowe i kolejowe po których przewożone są towary niebezpieczne parkingi dla transportu drogowego towarów niebezpiecznyc h, zakłady zawierające substancje niebezpieczne Wykorzystywane metody/bazy informacje bieżące czynności kontrolnorozpoznawcze informacje z międzynarodowych systemów monitoringu: IAN (Industrial Accident Notification) platforma wymiany informacji i powiadamiania o zdarzeniach (głównie awariach przemysłowych) w ramach ONZ RAS-BICHAT (Rapid Alert System Biological & Chemical Agents Threats) platforma wymiany informacji i powiadamiania o zagrożeniach biologicznych i chemicznych w ramach krajów członkowskich UE - dla Ministerstwa Zdrowia CECIS (The Common Emergency Communication and Information System) platforma wymiany informacji Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych całodobowe pozyskiwanie informacji wyniki kontroli: przestrzegania przepisów p. pożarowych, działao zapobiegających poważnym awariom przemysłowym wykazy: zakładów zawierających substancje niebezpieczne budowli szczególnie zagrożonych katastrofami, tras drogowych i kolejowych po których przewożone są towary niebezpieczne oraz parkingów obiektów wyposażonych Źródła informacji Jednostki organizacyjne PSP Sposób wykorzystania informacji codzienny raport sytuacyjny dla kierownictwa PSP i MSW raporty półroczne i roczne opracowania dla MSW i innych organów administracji publicznej przygotowywanie i weryfikacja procedur działao ratowniczych KPZK 264

265 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie i powiadamiania o zdarzeniach pomiędzy krajami członkowskimi UE Virtual OSOCC (Virtual On- Site Operations Coordination Centre) platforma wymiany informacji i powiadamiania o zdarzeniach w ramach struktur ONZ MIC Portal (The Monitoring and Information Centre Portal) strona internetowa administrowana przez MIC (UE) GDACS (The Global Disaster Alert and Coordination System) portal internetowy zawierający informacje o zagrożeniach i wystąpieniu trzęsieo ziemi oraz tsunami w system sygnalizacji pożarowej, w stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów w których są one wymagane sprawozdania półroczne/roczne Monitorowanie zagrożeo wobec osób, obiektów i urządzeo ochranianych przez BOR, oraz wobec osób i obiektów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej objętych ochroną BOR Rodzaj Sposób Podmiot Podlegają Wykorzystywane Podstawa prawna i częstotliwośd Źródła informacji wykorzystania odpowiedzialny monitoringowi metody/bazy zbierania danych informacji ustawa o Biurze Ochrony Rządu rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu, warunków i trybu Szef Biura Ochrony Rządu zagrożenia wobec ochranianych osób, obiektów i urządzeo informacje bieżące zbiory ewidencji kryminalnej zbiory archiwalne teczki tematyczne grup ochronnych, obiektów całodobowe pozyskiwanie informacji ze służb i podmiotów współpracujących z BOR komórki organizacyjne BOR informacje bieżące pozyskiwane od innych służb i organów administracji prognozy analizy plany działao komunikaty i informacje dla kierownictwa i KPZK 265

266 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeostwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego i Żandarmerię Wojskową rozporządzenie MSWiA w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania przez funkcjonariuszy BOR zadao ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej chronionych przez BOR i teczki osób ochranianych z paostw obcych meldunki i sprawozdania z wykonywanych zadao notatki służbowe analizy i prognozy okresowe ze służb inne informacje publicznej źródła otwarte osoby, które mogą udzielid pomocy BOR komórek organizacyjnych BOR notatki służbowe meldunki Monitorowanie zagrożeo w związku z pobytem cudzoziemców Podstawa prawna Podmiot odpowiedzialny ustawa o cudzoziemcach ustawa o Straży Szef Urzędu Podlegają monitoringowi zagrożenia w ośrodkach dla Wykorzystywane metody/bazy informacje bieżące rozpoznanie migracyjne Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych analizy tygodniowe, miesięczne Źródła informacji ośrodki dla cudzoziemców Sposób wykorzystania informacji cykliczne raporty i analizy dla KPZK 266

267 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Granicznej ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy / / do Spraw Cudzoziemców Komendant Główny Straży Granicznej cudzoziemców oraz w środowiskach lokalnych społeczności na terytorium RP zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przez cudzoziemców zasad wjazdu i pobytu na terytorium RP mapa cudzoziemców i roczne analizy półroczne Straży Granicznej informacje bieżące pozyskiwane od innych służb i organów administracji publicznej środki masowego przekazu kierownictwa Uds.C, MSW i innych organów administracji publicznej MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ZAGRANICZNYCH Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej sprawy zagraniczne stosunki RP z innymi paostwami i organizacjami międzynarodowymi reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą reprezentowanie i ochrona interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą międzynarodowa współpraca na przeciwdziałanie zagrożeniom dla obywateli polskich poza granicami RP zorganizowanie i realizacja przedsięwzięd ewakuacyjnych obywateli polskich z terenów Zapewnienie bezpieczeostwa obywatelom polskim poza granicami RP KPZK 267

268 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej działalnośd informacyjna i edukacyjna o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania UE zgodnośd polskiego systemu prawa z prawem UE oraz ochrona interesów RP w postępowaniach przed organami sądowymi UE i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przygotowanie organów administracji rządowej do wykonywania zadao wynikających z członkostwa RP w UE zagrożonych do kraju Monitorowanie zagrożeo poza granicami RP Podstawa prawna ustawa o zarządzaniu kryzysowym zarządzenie nr 14 MSZ z dnia r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MSZ Podmiot odpowiedzialny Centrum Operacyjne MSZ Podlegają monitoringowi wydarzenia i sytuacje kryzysowe z zakresu politycznego, konsularnego i bezpieczeostwa Wykorzystywane metody/bazy informacje bieżące Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych całodobowe pozyskiwanie danych o charakterze: politycznym dot. kryzysów politycznych, militarnych, ważnych wydarzeo politycznych wpływających na sytuację międzynarodową, Źródła informacji placówki zagraniczne zagraniczne i polskie agencje prasowe oraz środki masowej komunikacji ODIN system informacji UE Sposób wykorzystania informacji codzienny raport sytuacyjny dla RCB komunikaty dla kierownictwa MSZ, RCB i innych instytucji paostwowych KPZK 268

269 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów w tym Polski, konsularnym dot. klęsk żywiołowych, kataklizmów, zdarzeo losowych, epidemiolog., wypadków z udziałem Polaków, bezpieczeostwa, w tym dot. zagrożeo i działao terrorystycznych. MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ I ŚRODOWISKA Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej środowisko ochrona i kształtowanie środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów geologia, gospodarka zasobami naturalnymi leśnictwo, ochrona lasów i gruntów leśnych, łowiectwo organizmy genetycznie zmodyfikowane Główny Inspektor Ochrony Środowiska Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Prezes Paostwowej Agencji Atomistyki Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paostwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Paostwowe monitorowanie zagrożeo środowiska, w tym zagrożeo transgranicznych przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska spowodowanym działalnością człowieka przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeostwa ludzi i środowiska w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych ocena sytuacji radiacyjnej kraju, działania wspierające w zakresie identyfikacji oraz oceny skutków zdarzenia radiacyjnego realizacja przedsięwzięd inwestycyjnych, organizacyjnych i planistycznych w celu właściwego gospodarowania wodami oraz ochrony przed powodzią i przeciwdziałania skutkom suszy Przeciwdziałanie zagrożeniom dla ludzi, ich mienia i środowiska spowodowanym katastrofami naturalnymi i zdarzeniami radiacyjnymi KPZK 269

270 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Instytut Badawczy Leśnictwa Paostwowy Instytut Geologiczny Paostwowy Instytut Badawczy gospodarka wodna ochrona zasobów wodnych, utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych wraz z infrastrukturą techniczną (budowle oraz urządzenia wodne) budowa, modernizacja oraz utrzymanie śródlądowych dróg wodnych ochrona przeciwpowodziowa (budowa, modernizacja oraz utrzymanie urządzeo wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacja przedsięwzięd służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej paostwa) paostwowa służba hydrologicznometeorologiczna, paostwowa służba hydrogeologiczna oraz paostwowa służba do spraw bezpieczeostwa budowli piętrzących Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paostwowy Instytut Geologiczny Paostwowy Instytut Badawczy Monitorowanie zagrożeo hydrologiczno-meteorologicznych i geologicznych Podstawa prawna Dyrektywa 2000/60/WE z r. Dyrektywa 2006/118/WE Podmiot odpowiedzialny Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Podlegają monitoringowi groźne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne Wykorzystywane metody system pomiarowoobserwacyjny (stacje hydrologiczno- Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych dane o sytuacji meteoi hydrologicznej Źródła informacji sied automatycznych stacji telemetrycznych Sposób wykorzystania informacji informacje, raporty i komunikaty dla CZK KPZK 270

271 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów z r. Dyrektywa 2007/60/WE z dnia r. ustawa prawo wodne rozporządzenia MŚ Wodnej Dyrektor Paostwowego Instytutu Geologicznego Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zagrożenie suszą stan rezerw zasobów wód podziemnych stan rezerwy powodziowej w zbiornikach zjawiska lodowe w zbiornikach i głównych rzekach meteorologiczne, teledetekcji naziemnej i aerologiczne) system przesyłania danych (w tym sieci komputerowe i radiotelefoniczne) własne bazy danych system gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych system gromadzenia i przetwarzania danych hydrogeologicznych zbierane całodobowo, ocena dokonywana co 3 godziny stan zlodzenia, akcja lodołamania i stan na zbiornikach raz dziennie dane dot. suszy i rezerw zasobów wodnych-raz na kwartał obserwacje wód podziemnych w zależności od rodzaju stacji: ciągłe, dobowe lub tygodniowe obserwatorzy stacji meteoi hydrologicznych służba nadzoru wodnego sied obserwacyjnobadawcza wód podziemnych meteoi hydrologiczne: w okresie normalnym 1 raz na dobę, podczas zagrożenia całodobowo co 6 i co 3 godziny hydrogeologiczne: w okresie normalnym raz na kwartał, w stanie zagrożenia raz na miesiąc, w stanie alarmu raz na tydzieo Monitorowanie zagrożeo skażeniem chemicznym Podstawa prawna Podmiot odpowiedzialny Podlegają monitoringowi Wykorzystywane metody Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych Źródła informacji Sposób wykorzystania informacji ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska ustawa Prawo ochrony środowiska ustawa Prawo wodne Główny Inspektor Ochrony Środowiska zagrożenia dla stan środowiska w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska zagrożenia poważnymi dostępne bazy danych rejestry, raporty, informacje informacje bieżące okresowe raporty wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska instytuty naukowobadawcze informacje/dane generowane w GIOŚ Cykliczne informacje i raporty dla ministra właściwego do spraw i Komisji Europejskiej KPZK 271

272 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów awariami instalacji przemysłowych oraz w transporcie materiałów niebezpiecznych Monitorowanie zagrożeo skażeniem promieniotwórczym Podstawa prawna ustawa prawo atomowe rozporządzenie RM w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeo promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary Podmiot odpowiedzialny Prezes Paostwowej Agencji Atomistyki Podlegają monitoringowi poziom zagrożeo radiacyjnych Wykorzystywane metody analiza bieżących informacji Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych całodobowe pozyskiwanie danych o sytuacji radiacyjnej przekazywanych do Centrum ds. Zdarzeo Radiacyjnych PAA (CEZAR) Źródła informacji 12 podstawowych stacji PMS 13 podst. stacji ASS podst. Stacji IMGW 13 wspomagających stacji MON system ECURIE - system UE wczesnego powiadamiania i wymiany informacji w sytuacjach awaryjnych, tzw.stacja CoDecS - 24h system ENAC - system MAEA wczesnego powiadamiania i wymiany informacji w sytuacjach Sposób wykorzystania informacji Komunikaty PAA: codzienny publikowany na stronie internetowej kwartalny i raport roczny publikowany w Monitorze Polskim W sytuacji awaryjnej - raport PAA stanowiący podstawę prowadzenia działao interwencyjnych przez wojewodę i MSW KPZK 272

273 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów awaryjnych - 24h system EURDEP wymiany danych o wartościach mocy dawek promieniowania gamma ze stacji pomiarowych krajów UE Monitorowanie zagrożeo czynnikami biologicznymi Podstawa prawna ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych Podmiot odpowiedzialny Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska Podlegają monitoringowi proces uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska, zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych wprowadzenia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do obrotu Wykorzystywane metody Kontrola laboratoryjna Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych Kilkanaściekilkadziesiąt razy w roku zgodnie z planami kontroli poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych Źródła informacji sprawozdania z przebiegu kontroli bazy danych system wymiany informacji o bezpieczeostwie biologicznym Sposób wykorzystania informacji Cykliczne informacje dla ministra właściwego do spraw środowiska KPZK 273

274 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ZDROWIA Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej zdrowie Podstawa prawna Rezolucja 41 Zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 13 maja 1988 Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne ochrona zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej nadzór nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeostwa zdrowia ludzi organizacja i nadzór nad systemem Paostwowe Ratownictwo Medyczne warunki sanitarne i nadzór sanitarny, nadzór nad jakością zdrowotną żywności koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeo leczniczych Podmiot odpowiedzialny Główny Inspektor Sanitarny Dyrektor Paostwowego Zakładu Higieny (Krajowy Punkt Główny Inspektor Farmaceutyczny Główny Inspektor Sanitarny Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Podlegają monitoringowi zakażenia i zachorowania na choroby zakaźne, zgony z powodu zakażenia lub choroby Monitorowanie zagrożeo chorobami ludzi Wykorzystywane metody/bazy W szczególności: analiza zgłoszeo podejrzeo lub rozpoznao zakażeo, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zapewnienie bezpieczeostwa sanitarnoepidemiologicznego w kraju nadzór nad paostwowym ratownictwem medycznym organizacja działao systemu opieki zdrowotnej w warunkach epidemii przygotowanie placówek ochrony zdrowia oraz sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach sytuacji kryzysowych zapewnienie bezpieczeostwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych gromadzone na bieżąco na poziomie lokalnym: rejestr zakażeo i zachorowao na choroby zakaźne, zgonów z powodu Źródła informacji Między innymi: lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia Zapewnienie ciągłości funkcjonowania opieki zdrowotnej Sposób wykorzystania informacji dane o sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi - publikowane w krajowych KPZK 274

275 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów z dnia 23 maja 2005 r. WHO Decyzja nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych na mocy decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2000/57/WE) ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych) zakaźnej, a także ich podejrzenia (zgodnie z wykazem zakażeo i chorób zakaźnych określonym w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi), zakażenia związane z udzielaniem świadczeo zdrowotnych oraz wykonywaniem innych czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek, niepożądane odczyny poszczepienne analiza zgłoszeo dodatnich wyników badao w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych określonych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi, analiza dokumentacji dot. monitorowania czynników alarmowych i zakażeo oraz procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym, analiza zgłoszeo niepożądanych odczynów poszczepiennych, dochodzenie epidemiologiczne, wywiad epidemiologiczny, wymiana informacji z innymi podmiotami analiza informacji na stronach internetowych IHR (WHO) oraz EWRS (ECDC/Komisja Europejska/paostwa członkowskie UE) zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeo oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego informacje o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitali rejestr zgłoszeo niepożądanych odczynów poszczepiennych meldunki dwutygodniowe (w przypadku grypy- tygodniowe) lub choroby zakaźnej, kierownik laboratorium wykonujący badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, kierownik szpitala lub zespołu zakładów opieki zdrowotnej, lekarz lub felczer podejrzewający lub rozpoznający niepożądany odczyn poszczepienny. kierownicy środków transportu drogowego, powietrznego lub wodnego oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, środki masowego przekazu, zgłoszenia zagrożeo, inna dokumentacja w przypadku chorób odzwierzęcych organy inspekcji weterynaryjnej bazy danych systemu raportach liczbowych, dane o przypadkach zakażeo, zachorowao lub zgonów z powodu chorób zakaźnych przekazywane do sieci nadzoru Unii Europejskiej raporty do Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz WHO w przypadku wystąpienia zagrożenia raporty bieżące do MZ, NIZP-PZH KPZK 275

276 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów ustawa o publicznej służbie krwi zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi ustawa o kosmetykach Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Główny Inspektor Sanitarny Instytut Medycyny Pracy bieżący stan zaopatrzenia w Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz) i Osocze Świeżo Mrożone (FFP) stan rezerw KKCz i FFP zachorowania spowodowane użyciem kosmetyku własna elektroniczna baza danych rejestr zgłoszeo codzienne raporty z RCKiK o stanie bieżącym raporty miesięczne o stanie rezerw dane o indywidualnych przypadkach nadzoru międzynarodowego WHO i UE Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lekarz/szpital w przypadku braków bieżących decyzja NCK o przesunięciu preparatów między RCKiK lub zwiększeniu poboru krwi informacja o stanie rezerw dla MZ, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informacja dla PIS rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustawa o bezpieczeostwie żywności i żywienia Główny Inspektor Sanitarny (krajowy punkt kontaktowy) zagrożenia fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne występujące w żywności i paszach procedury Urzędowej Kontroli Żywności rejestr powiadomieo krajowych oraz rejestr powiadomieo przekazanych przez Komisję Europejską organy Urzędowej Kontroli Żywności: Paostwowa Inspekcja Sanitarna Inspekcja Weterynaryjna Inspekcja Jakości raporty roczne dla GIS KPZK 276

277 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ustawa o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ustawy Prawo wodne ustawa o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagao, jakim powinna odpowiadad woda Główny Inspektor Sanitarny Główny Inspektor Sanitarny jakośd wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jakośd wody w kąpieliskach baza danych Woda-Excel Access baza danych Woda-Excel Access analiza danych z punktów cyklicznego pobierania próbek: basenów kąpielowych, wodociągów, studni, stacji uzdatniania wody, ujęd podziemnych, ujęd powierzchniowych, zbiorników wyrównawczych cotygodniowe badanie jakości wody Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja Handlowa Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej, inne kraje członkowskie. stacje sanitarnoepidemiologiczne stacje sanitarnoepidemiologiczne informacja dla eksploatujących ujęcia 3-letnie raporty do Komisji Europejskiej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi cotygodniowe raporty na stronie internetowej GIS roczny raport o jakości wody w kąpieliskach przekazywany do Komisji KPZK 277

278 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów w kąpieliskach ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych ustawa Prawo farmaceutyczne Rozporządzenie (WE) Nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów Paostwowy Zakład Higieny Główny Inspektor Farmaceutyczny ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową niedozwolona reklama produktów leczniczych zgłoszenia ogniska nadsyłane przez Paostwową Inspekcję Sanitarną System CPCS Consumer Protection Cooperation System informacja o ognisku choroby informacje na temat niedozwolonej reklamy produktów leczniczych stacje sanitarnoepidemiologiczne informacje ze środków masowej komunikacji i innych źródeł krajowych i międzynarodowych Europejskiej opracowania w Kronice Epidemiologicznej Przeglądu Epidemiologiczneg o dane wysyłane do Unijnej bazy EFSA i publikowane w raportach rocznych potwierdzone informacje są podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego zarządzenie Ministra minister właściwy do baza danych w MZ informacje bieżące wojewódzcy cykliczne raporty KPZK 278

279 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych ustawa Prawo farmaceutyczne Procedura Kompilacyjna- Wytyczne PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) EMA (Europejskiej Agencji Leków) Decyzje Rady i Komisji Europejskiej nr: 2119/98/EC, 2000/57/EC, 2119/98/EC, 2001/792/EC spraw zdrowia Główny Inspektor Farmaceutyczny minister właściwy do spraw zdrowia (krajowy punkt kontaktowy systemu RAS-BICHAT) nielegalny obrót produktami leczniczymi (w tym lekami sfałszowanymi) oraz sfałszowanymi suplementami diety, spełniającymi kryteria produktu leczniczego wady jakościowe produktów leczniczych przekazywanie informacji o zagrożeniach CBRN procedury Systemu Jakości system RAS - BICHAT (System Szybkiego Alarmowania o Zagrożeniach Biologicznych, Chemicznych, Radiologicznych i Nuklearnych Unii Europejskiej) bieżące zgłoszenia podejrzenia wady jakościowej produktu leczniczego alarmy i informacje o zagrożeniach CBRN losowych i terrorystycznych ostrzeżenia o chorobach inspektorzy farmaceutyczni Narodowy Instytut Leków Służba Celna Policja Europejska Agencja ds. Leków wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni wytwórcy i importerzy produktów leczniczych placówki służby zdrowia osoby prywatne organy kompetentne UE oraz MRA Krajowy System Wykrywania Skażeo i Alarmowania- Centrum Dyspozycyjne KSWSiA (CD KSWSiA) Paostwowa Inspekcja (kilka w roku) przekazywane do Zespołu ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych oraz do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych decyzja o wstrzymaniu bądź wycofaniu produktu leczniczego z obrotu uruchomienie procesu RA (Rapid Alert) przekazanie informacji do organów kompetentnych UE, WHO roczne sprawozdanie do EMA informacja dla ministra właściwego do spraw zdrowia informacja przekazywana po wystąpieniu KPZK 279

280 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów zakaźnych, stanowiących zagrożenie dla dużych grup ludności wymiana informacji o podjętych działaniach Sanitarna Paostwowa Agencja Atomistyki punkty kontaktowe paostw UE zdarzenia lub na żądanie punktu kontaktowego w innym paostwie członkowskim UE MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, INFORMATYZACJI, ŁĄCZNOŚCI, WYZNAO RELIGIJNYCH ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH Dział Obszar odpowiedzialności ustawowej Instytucja podległa/nadzorowana Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej organizacja struktur administracji i urzędów administracji publicznej oraz procedury administracyjne administracja publiczna zespolona administracja rządowa w województwie podział administracyjny paostwa oraz nazwy jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych zbiórki publiczne geodezja i kartografia Główny Geodeta Kraju informatyzacja systemy i sieci teleinformatyczne administracji publicznej KPZK 280

281 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów technologie, techniki i standardy informatyczne realizacja zobowiązao międzynarodowych RP w dziedzinie informatyzacji wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne stosunki Paostwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego łącznośd poczta i telekomunikacja Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej organizacja świadczeo przez operatorów usług telekomunikacyjnych i pocztowych w warunkach szczególnych zagrożeo zapewnienie bezpieczeostwa infrastruktury telekomunikacyjnej Zapewnienie funkcjonowania telekomunikacyjnej i pocztowej infrastruktury krytycznej Zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych Monitorowanie zagrożeo infrastruktury telekomunikacyjnej i pocztowej Podstawa prawna ustawa o zarządzaniu kryzysowym ustawa prawo Podmiot odpowiedzialny Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podlegają monitoringowi funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych Wykorzystywane metody/bazy informacje od przedsiębiorców telekomunikacyjnych i Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych bieżące meldunki od przedsiębiorców Źródła informacji przedsiębiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi Sposób wykorzystania informacji raporty przedsiębiorców telekomunikacyjnych KPZK 281

282 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów telekomunikacyjne ustawa prawo pocztowe i pocztowych operatorów pocztowych informacje od użytkowników telekomunikacyjnych oraz nadawców i adresatów pocztowych kontrola przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz operatorów pocztowych telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych użytkownicy telekomunikacyjni nadawcy i adresaci pocztowi delegatury UKE i operatorów pocztowych dla potrzeb doskonalenia procedur reagowania raporty dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych SZEF AGENCJI BEZPIECZEOSTWA WEWNĘTRZNEGO Obszar odpowiedzialności ustawowej rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeo godzących w bezpieczeostwo wewnętrzne paostwa oraz jego porządek konstytucyjny rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw: szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeostwo paostwa, godzących w podstawy ekonomiczne paostwa, korupcji osób pełniących funkcje publiczne w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeostwa paostwa, nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadao związanych z ochroną informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeostwa w zakresie ochrony Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym przeciwdziałanie zagrożeniom w sieciach teleinformatycznych organów administracji publicznej oraz ściganie ich sprawców udzielanie zaleceo organom i podmiotom zagrożonym skutkami zdarzeo o charakterze terrorystycznym oraz przekazywanie im niezbędnych informacji służących przeciwdziałaniu zagrożeniom Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej Koordynacja działao właściwych organów w przypadku zagrożenia terrorystycznego oraz cyberataku KPZK 282

283 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mied istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa i jego porządku konstytucyjnego Monitorowanie zagrożeo teleinformatycznych i terrorystycznych Podstawa prawna ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Podmiot odpowiedzialny Dyrektor Departamentu Bezpieczeostwa Teleinformatycznego ABW (Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL) Podlegają monitoringowi incydenty w systemach teleinformatycz nych jednostek organizacyjnych administracji publicznej RP, incydenty w systemach teleinformatycz nych, w tym w internecie, mieszczące się w art. 5 ustawy o ABW oraz AW Wykorzystywane metody/bazy system ARAKIS-GOV (wykrywanie i reagowanie na incydenty w systemach teleinformatycznych organów administracji publicznej) Rodzaj i częstotliwośd zbierania danych informacje bieżące Źródła informacji Systemy ARAKIS-GOV Sposób wykorzystania informacji raporty kwartalne publikowane na stronie internetowej ABW Dyrektor Departamentu przeciwdziałania Terroryzmowi ABW zagrożenia o charakterze terrorystycznym czynności operacyjnorozpoznawcze Centralna Ewidencja Zainteresowao Operacyjnych jawne i niejawne bazy danych informacje bieżące jednostki organizacyjne ABW praca operacyjna informacje dla podmiotów i jednostek prowadzących czynności dochodzeniowośledcze KPZK 283

284 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Dyrektor Centrum Antyterrorystycznego ABW incydenty i zagrożenia o charakterze terrorystycznym mające wpływ na bezpieczeostwo RP i jej obywateli (ponad 100 incydentów podzielonych na 15 grup) czynności analitycznoinformacyjne jawne i niejawne bazy danych system IT-CAT oraz CATEL monitoring ogólnodostępnych źródeł informacji współpraca zagraniczna współpraca krajowa informacje bieżące (całodobowo) opracowania miesięczne, półroczne, roczne jednostki organizacyjne ABW krajowe służby i instytucje współpracujące w ramach CAT ABW służby zagraniczne oraz gremia międzynarodowe, jak Counter Terrorist Group (CTG), Middle Europe Conference (MEC), Working Party on Terrorism (WPT), Wspólne Centrum Sytuacyjne UE (SitCen) informacje ze źródeł otwartych raporty sytuacyjne dla kierownictwa paostwa dot. aktualnych zagrożeo o charakterze terrorystycznym raporty operacyjne prognozy poziomu zagrożenia terror. dla RP (comiesięczne dla MZdsZT) długookresowe prognozy poziomu zagrożenia terror. dla RP (roczne) cykliczne raporty z monitoringu islamskich mediów radykalnych informacje sygnalne informacje na portalu antyterroryzm.gov.pl przekazywanie zaleceo organom i podmiotom zagrożonym możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym KPZK 284

285 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów WOJEWODA Obszar odpowiedzialności ustawowej dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stad zadao zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeostwa paostwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeostwa paostwa oraz zarządzania kryzysowego przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa wykonuje inne zadania określone w odrębnych ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeo na terenie województwa realizacja zadao z zakresu planowania cywilnego zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleo, dwiczeo i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadao w warunkach sytuacji kryzysowej wykonywanie przedsięwzięd wynikających z dokumentów planistycznych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeo o charakterze terrorystycznym organizacja wykonania zadao z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej Zadanie główne w warunkach sytuacji kryzysowej Kierowanie i koordynowanie działaniami wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie KPZK 285

286 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeo realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów Podstawa prawna ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Monitorowanie zagrożeo życia, zdrowia i mienia oraz zagrożeo środowiska, bezpieczeostwa paostwa, utrzymania porządku publicznego i ochrony praw obywatelskich Rodzaj Podmiot Podlegają Wykorzystywane metody i częstotliwośd Źródła informacji odpowiedzialny monitoringowi zbierania danych Dyrektor Wydziału Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego zdarzenia w obszarze porządku publicznego i bezpieczeostwa powszechnego mogące spowodowad sytuacje kryzysowe informacje bieżące raporty organów administracji, służb i instytucji działających na obszarze województwa dostępne bazy danych informacje bieżące (całodobowo) centra zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej na obszarze województwa służby dyżurne organów administracji zespolonej i niezespolonej instytucje i przedsiębiorstwa na obszarze województwa (na podstawie odrębnych porozumieo) RCB Sposób wykorzystania informacji informacje dzienne i cykliczne raporty (analizy) dla wojewody informacje dzienne dla RCB KPZK 286

287 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej SPOSÓB URUCHAMIANIA PRZEZ WŁAŚCIWEGO MINISTRA SIŁ I SRODKÓW WSKAZANYCH W KPZK MINISTER OKREŚLA SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY I ŚRODKI REAGOWANIA NA ZAGROŻENIA ORAZ OGRANICZANIA I LIKWIDACJI ICH SKUTKÓW ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRZYSOWEGO MINISTRA WYPRACOWUJE WNIOSKI I PROPOZYCJE DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM 1. W STYTUACJACH KRYZYSOWYCH POZOSTAJACYCH W GESTII JEDNEGO MINISTRA ORAZ W SYTUACJI NIEWYMAGAJĄCEJ KOODYNACJI DZIAŁAO ZE STRONY RADY MINISTRÓW DECYZJE O URUCHOMIENIU SIŁ I ŚRODKÓW PODEJMUJE MINISTER 2. DECYDUJE TAKŻE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DOSTĘPNYCH ZASOBÓW 3. ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRA OKREŚLA PROPOZYCJE UŻYCIA I SPOSOBU WYKORZYSTANIA SIŁ I ŚRODKÓW BĘDĄCYCH W GESTII MINISTRA WYCIĄG Z USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Art Ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz kierownicy urzędów centralnych realizują, zgodnie z zakresem swojej właściwości, zadania dotyczące zarządzania kryzysowego. 2. Ministrowie i kierownicy, o których mowa w ust. 1, opracowują plany zarządzania kryzysowego, w których w szczególności uwzględnia się: 2) szczegółowe sposoby i środki reagowania na zagrożenia oraz ograniczania i likwidacji ich skutków; 2b. Ministrowie i kierownicy, o których mowa w ust. 1, na potrzeby realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego tworzą zespoły zarządzania kryzysowego, w skład których wchodzą kierujący właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra lub kierownika, o których mowa w ust. 1, a także inne osoby przez nich wskazane. KPZK 287

288 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej SPOSÓB URUCHAMIANIA PRZEZ RADĘ MINISTRÓW SIŁ I SRODKÓW WSKAZANYCH W KPZK RADA MINISTRÓW MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAWSPRAW WEWNĘTRZNYCH RZĄDOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRZYSOWEGO PRZYGOTOWUJE PROPOZYCJE UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH DO OPANOWANIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH 1. W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES ZADAO JEDNEGO MINISTRA, W KTÓRYCH NIEZBĘDNA JEST KOORDYNACJA DZIAŁAO CO NAJMNIEJ DWÓCH MINISTRÓW, A TAKŻE KIEDY ZASOBY BĘDĄCE W JEGO GESTII SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE DECYZJĘ O URUCHOMIENIU DODATKOWYCH SIŁ I ŚRODKÓW PODEJMUJE RADA MINISTRÓW 2. RADA MINISTRÓW DECYDUJE TAKŻE O SPOSOBIE UŻYCIA MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 3. RZĄDOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRZYSOWEGO, NA POTRZEBY RADY MINISTRÓW, OKREŚLA PROPOZYCJE UŻYCIA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAŻEGNANIA POWSTAŁEJ SYTUACJI KRYZYSOWEJ. WYCIĄG Z USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Art Rada Ministrów sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W przypadkach niecierpiących zwłoki zarządzanie kryzysowe sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, zawiadamiając niezwłocznie o swoich działaniach Prezesa Rady Ministrów. Art Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działao podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. Art Do zadao Zespołu należy: 1) przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowych; KPZK 288

289 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej PROCEDURA UZGADNIANIA DECYZJI WŁADZ KRAJOWYCH O ZWRÓCENIE SIĘ O POMOC MIĘDZYNARODOWĄ WYKORZYSTANIE SIŁ I ŚRODKÓW KRAJOWYCH BĘDĄCYCH W GESTII JEDNEGO MINISTRA ZDARZENIE WYKORZYSTANIE SIŁ I ŚRODKÓW KRAJOWYCH W SYTUACJI KOORDYNACJI DZIAŁAO PRZEZ RADĘ MINISTRÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANYCH ZASOBÓW KRAJOWYCH REALIZACJA W RAMACH MINISTERSTWA PRZEZ ZZK LUB CZK REALIZACJA W RAMACH RADY MINISTRÓW PRZEZ ZZK LUB CZK ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANYCH ZASOBÓW KRAJOWYCH KONSULTACJE W SPRAWIE ZWRÓCENIE SIĘ O POMOC MIĘDZYNARODOWĄ MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DECYZJA MINISTRA DECYZJA RADY MINISTRÓW O ZWRÓCENIE SIĘ POMOC MIEDZYNARODOWĄ REALIZACJA DECYZJI MSW KG PSP KCKRiOL PROŚBA O POMOC ORAZ PRZEKAZANIE JEJ DO KPK PODJĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU POMOCY INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY WZAJEMNE INFORMOWANIE SIĘ O UDZIELANEJ POMOCY KPZK 289

290 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY NATO I UE INFORMACJA O WYSTĄPIENIU O POMOC ZDARZENIE KCKRiOL PROCEDURA WYSTEPOWANIA I OTRZYMYWANIA POMOCY ZA POŚREDNICTWEM MIC-ECHO WYSŁANIE PROŚBY O POMOC MIC-ECHO INFORMACJA O MOŻLIWOŚCICH KRAJÓW WYSŁANIE PROŚBY O POMOC PRZESŁANIE INFORMACJI O UDZIELONANEJ POMOCY KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE INFORMACJA ZWROTNA O UDZIELONEJ POMOCY PRZESŁANIE INFORMACJI O UDZIELANEJ POMOCY UNOCHA ONZ EADRCC NATO PROŚBA O POMOC ORAZ PRZEKAZANIE JEJ DO KPK PODJĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU POMOCY INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY WZAJEMNE INFORMOWANIE SIĘ O UDZIELANEJ POMOCY KPZK 290

291 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY NATO I UE INFORMACJA O WYSTĄPIENIU O POMOC KCKRiOL ZDARZENIE PROCEDURA WYSTEPOWANIA I OTRZYMYWANIA POMOCY ZA POŚREDNICTWEM WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO MIC UE EADRCC NATO UNOCHA ONZ KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE EADRCC NATO DECYZJA O UDZIELENIU POMOCY PROŚBA O POMOC ORAZ PRZEKAZANIE JEJ DO KPK PODJĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU POMOCY INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY KPZK 291 WZAJEMNE INFORMOWANIE SIĘ O UDZIELANEJ POMOCY

292 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej TRYB URUCHAMIANIA SIŁ ZBROJNYCH RP DO WSPARCIA DZIAŁAŃ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ Zasady formułowania wniosków, tryb kierowania oraz zakres realizowanych zadao przez Siły Zbrojne RP są określone w ustawie: - o zarządzaniu kryzysowym, - o Policji, - o stanie klęski żywiołowej, - o stanie wyjątkowym. i rozporządzeniach wykonawczych Rady Ministrów do tych ustaw. Możliwośd wykorzystania pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu skutkom zagrożeo radiacyjnych przewidziano również w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 20. poz. 169), zgodnie z którym działania takie koordynuje minister właściwy ds. wewnętrznych. Warunki użycia SZ RP Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 1 (art. 25) Ustawa o Policji 2 (art. 18) Ustawa o stanie klęski żywiołowej 4 Ustawa o stanie wyjątkowym 6 i rozporządzenie 3 (art. 18) i rozporządzenie 5 (art. 11) i rozporządzenie 7 Planowanie użycia wojewoda uwzględnia w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego udział oddziałów SZ RP, po czym uzgadnia z szefem WSzW nie ma wojewoda uwzględnia w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego udział oddziałów Sił Zbrojnych RP, po czym uzgadnia z Ministrem Obrony Narodowej nie ma 1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) 2 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990 r., nr 30, poz. 179 z późn. zm.) 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych RP w razie zagrożenia bezpieczeostwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego (Dz.U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1134) 4 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558) 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347) 6 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, po. 985) 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wyjątkowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 821) KPZK 292

293 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej Sytuacja operacyjna uzasadniająca użycie SZ RP Organ składający wniosek o użycie SZ RP Organ decydujący o użyciu SZ RP użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazad się niewystarczające wojewoda występuje do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o przekazanie do jego dyspozycji oddziałów Sił Zbrojnych RP przewidzianych w planie Na wniosek wojewody Minister Obrony Narodowej podejmuje decyzję o skierowaniu pododdziałów lub oddziałów SZ RP zagrożenie bezpieczeostwa publicznego lub zakłócenie porządku publicznego, jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające Prezes Rady Ministrów występuje z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skierowanie do pomocy oddziałów Sił Zbrojnych RP Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Prezydent RP wydaje postanowienie o użyciu oddziałów Sił Zbrojnych RP: - do pomocy Policji lub sytuacja niecierpiąca zwłoki minister właściwy ds. wewnętrznych występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie oddziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Policji Na wniosek MSW Minister Obrony Narodowej podejmuje decyzję o udzieleniu użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub niewystarczające wojewoda występuje do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o skierowanie oddziałów Sił Zbrojnych RP do wykonywania zadao związanych z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem Na wniosek wojewody Minister Obrony Narodowej przekazuje do dyspozycji wojewody Minister Obrony Narodowej, na wniosek kierującego działaniami w stanie klęski żywiołowej, przekazuje do dyspozycji wojewody oddziały Sił Zbrojnych RP dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane Prezes Rady Ministrów występuje do Prezydenta RP z wnioskiem o użycie oddziałów Sił Zbrojnych RP Na wniosek Rady Ministrów Prezydent RP wydaje postanowienie o skierowaniu oddziałów Sił Zbrojnych RP do przywrócenia normalnego funkcjonowania paostwa KPZK 293

294 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej - do działao samodzielnych, jeśli Policja nie dysponuje możliwościami skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom pomocy, po czym zawiadamia o niej Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, Prezydent RP w drodze postanowienia zatwierdza lub uchyla decyzję MON oddziały SZ RP Rodzaj zadao do wykonania ratownicze i prewencyjne prewencyjne i represyjne ratownicze i prewencyjne prewencyjne i represyjne Organ określający zadania SZ RP wojewoda, starosta, wójt przekazuje zadania dowódcom skierowanych sił Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym ds. wewnętrznych wojewoda dysponuje przekazanymi oddziałami Sił Zbrojnych i określa ich zadania Minister Obrony Narodowej w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. wewnętrznych KPZK 294

295 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej Organ koordynujący działania SZ RP i innych podmiotów wojewoda, starosta, wójt koordynuje włączenie oddziałów SZ RP do realizacji zadao (samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami) komendant wojewódzki (Komendant Główny Policji w przypadku działao na obszarze większym niż jedno województwo) lub wyznaczony przez niego policjant wojewoda, starosta, wójt przekazują zadania dowódcom i koordynują realizację zadao oraz współdziałanie z innymi podmiotami organ wojskowy (dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Komendant Główny ŻW lub Szef Sztabu Generalnego) z ministrem właściwym ds. wewnętrznych lub wojewodą (podczas działao w jednym województwie) Uprawnienia dla żołnierzy Zasady dowodzenia nie ma dowódcy wojskowi dowodzą podległymi sobie siłami wojskowymi uprawnienia policjantów (określone w art ustawy o Policji), m.in. prawo legitymowania, przeszukiwania i zatrzymywania osób, użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej dowódcy wojskowi dowodzą podległymi sobie siłami wojskowymi nie ma dowódcy wojskowi dowodzą podległymi sobie siłami wojskowymi uprawnienia policjantów (określone w art ustawy o Policji), m.in. prawo legitymowania, przeszukiwania i zatrzymywania osób, użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej dowódcy wojskowi dowodzą podległymi sobie siłami wojskowymi Zabezpieczenie logistyczne działao realizowane jest na zasadach obowiązujących w SZ RP. Za organizację zabezpieczenia odpowiadają dowódcy jednostek, a zapewniają je jednostki wojskowe, z których wydzielono żołnierzy i sprzęt techniczny. Zabezpieczenie logistyczne skierowanych sił żywienie żołnierzy - organizuje się w oparciu o stacjonarną bazę wojskową (stołówki, kasyna) lub cywilną (restauracje, stołówki szkolne), wskazaną przez właściwe organy administracji publicznej. W przypadku braku możliwości wykorzystania bazy stacjonarnej, żywienie organizowane jest w systemie polowym. Zaopatrywanie w produkty żywnościowe opiera się o źródła miejscowe, wskazane przez władze administracji publicznej, zakwaterowanie żołnierzy organizowane w obiektach wojskowych (koszary wojskowe) lub w przypadku braku takiej możliwości - obiektach czasowo wydzielonych przez organy administracji publicznej (na zasadach określonych przez te władze). Przy braku możliwości zakwaterowania, należy zorganizowad obozowiska polowe. Za porządek wewnętrzny, dyscyplinę i zapewnienie żołnierzom odpowiednich KPZK 295

296 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej warunków bytowych w przydzielonych rejonach zakwaterowania odpowiada dowódca tej jednostki, z której składu wydzielono żołnierzy do udziału w operacji, materiały pędne i smary (MPS) - uzupełniane w najbliższych lub wyznaczonych w tym celu jednostkach wojskowych i składach MPS (na zasadach obowiązujących w SZ RP) lub w podmiotach gospodarczych wskazanych przez właściwe organy administracji publicznej. Punkty tankowania śmigłowców wydzielonych do akcji organizują jednostki wydzielające ten sprzęt lub inne wyznaczone jednostki wojskowe, uzbrojenie i sprzęt wojskowy, środki bojowe i materiałowe przeznaczone do użycia w akcji przechowuje się w magazynach stałych lub polowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w SZ RP, przy zapewnieniu wymaganego bezpieczeostwa i ochrony, obsługę techniczną oraz remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego organizuje się w oparciu o najbliższe lub wyznaczone jednostki wojskowe (na zasadach obowiązujących w SZ RP) lub podmiotach gospodarczych wskazanych przez właściwe organy administracji publicznej (na zasadach określonych przez te organy), opiekę medyczną stanów osobowych sprawuje etatowa służba zdrowia jednostek wojskowych, z których delegowani są żołnierze. Finansowanie użycia SZ RP koszty zabezpieczenia logistycznego działao Sił Zbrojnych RP pokrywane są z zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego MON, materiały i sprzęt, niebędące na wyposażeniu SZ RP a niezbędne do wykonania zadao (np. worki, piasek, materiały budowlane) zapewnia organ administracji publicznej, na rzecz którego wykonywane są te zadania. KPZK 296

297 pp Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), w sytuacji kryzysowej obowiązek podjęcia działao spoczywa na organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. W przypadku gdy lokalne zdarzenie na terenie powiatu nabiera znamion kryzysu, a więc istnieje potrzeba skierowania dodatkowych sił wsparcia lub gdy działania obejmują teren kilku powiatów, wojewoda będący organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa, na podstawie art. 14 ustawy kieruje / / reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeo na terenie województwa (poziom 1 ). Eskalacja zagrożenia i narastające potrzeby wojewody są głównymi przesłankami do reakcji ministra kierującego określonym działem administracji rządowej (zgodnie z postanowieniami art. 12 ustawy ministrowie / / realizują, zgodnie z zakresem swojej właściwości, zadania dotyczące zarządzania kryzysowego), wskazanego w siatce bezpieczeostwa jako wiodący dla danego rodzaju zagrożenia. Jego główną rolą jest zorganizowanie i skierowanie do dyspozycji wojewody specjalistycznych sił i środków wsparcia oraz uruchomienie dodatkowych narzędzi (prawnych, finansowych itp.), umożliwiających szybkie i skuteczne opanowanie sytuacji kryzysowej (działania na poziomie 2 ). Szczególna rola centralnych organów administracji rządowej ma miejsce w przypadku zdarzenia, którego skutki odczuwalne są na terenie kilku województw, a zagrożenie wymaga działao interdyscyplinarnych. Konieczne staje się uruchomienie procedur reagowania przez Radę Ministrów (zgodnie z art. 7 Rada Ministrów sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), w tym przy pomocy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wskazany przez Prezesa Rady Ministrów minister wiodący dla danej sytuacji kryzysowej, korzystając ze wsparcia innych ministrów i kierowników urzędów centralnych koordynuje działania w zakresie usuwania skutków zdarzenia (poziom 3 ). Przeciwdziałanie zagrożeniom na najwyższym 4 poziomie wymaga podjęcia szczególnych środków w drodze wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych: klęski żywiołowej, wyjątkowego lub wojennego. Reguły działania organów administracji publicznej oraz możliwe do zastosowania narzędzia prawne, określają stosowne ustawy. Przyjęty w ustawie o zarządzaniu kryzysowym podział zadao i kompetencji jest skorelowany z organizacją administracji publicznej. Wskazane cztery poziomy zagrożenia, wraz z zawartymi w nich procedurami reagowania, porządkują sferę odpowiedzialności właściwych organów administracji za działanie w sytuacjach kryzysowych. Szczegółowe zasady działania zawarte są w planach zarządzania kryzysowego wojewodów, ministrów i kierowników urzędów centralnych. Wymienione poziomy zagrożenia przyjęto na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, wychodząc z założenia, że uruchomienie procedur zawartych w tym planie może nastąpid w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na poziomie 1. Zdarzenia i odpowiednie dla nich działania organów administracji publicznej w powiecie i gminie winny znaleźd swoje odniesienie w poziomach zagrożenia zdefiniowanych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego. KPZK 297

298 pp Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych POZIOM ZAGROŻENIA POZIOM ZAGROŻENIA ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ODPOWIEDZIALNY ZA ROZWIĄZANIE SYTUACJI KRYZYSOWEJ PODSTAWA DZIAŁANIA "1" WOJEWODA (sytuacja kryzysowa na poziomie wojewódzkim) wojewódzki plan zarządzania kryzysowego plany wojewódzkich zespolonych służb, inspekcji i straży "2" MINISTER wiodący zgodnie z siatką bezpieczeostwa, przy rutynowym wsparciu innych ministrów (sytuacja kryzysowa w obszarze odpowiedzialności jednego ministra) plan zarządzania kryzysowego ministra "3" RADA MINISTRÓW/Minister wiodący zgodnie z siatką bezpieczeostwa (sytuacja kryzysowa w obszarze odpowiedzialności kilku ministrów) Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego plany zarządzania kryzysowego ministrów "4" stan klęski żywiołowej - organ wiodący (w zależności od obszaru): wójt, starosta, wojewoda, właściwy minister stan wyjątkowy - Prezes Rady Ministrów lub wojewoda stan wojenny - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej we współdziałaniu z Radą Ministrów Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego Plan Reagowania Obronnego RP KPZK 298

299 pp Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych Poziom 1 ZAGROŻENIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM DZIAŁANIE WOJEWODY uruchamia procedury reagowania zawarte w planie zarządzania kryzysowego wojewody monitoruje i analizuje sytuację, przewiduje scenariusze działao na terenie województwa zwołuje posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego decyduje o kierunkach i sposobach przeciwdziałania określa ew. potrzeby w zakresie wsparcia, składa wniosek do właściwego ministra i informuje RCB o zgłoszonym zapotrzebowaniu zapewnia politykę informacyjną we wszystkich obszarach informuje RCB o sytuacji i podejmowanych działaniach DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA monitoruje sytuację, w tym zbiera i analizuje dane z centrów zarządzania kryzysowego przyporządkowuje zdarzenie według siatki bezpieczeostwa, celem: - ustalenia ministra wiodącego dla danego zagrożenia - powiadomienia właściwego ministra o ew. potrzebie podjęcia stosownych działao przekazuje ministrowi wiodącemu informację o sytuacji monitoruje przebieg działao i prognozuje rozwój sytuacji zapewnia koordynację polityki informacyjnej utrzymuje bieżący kontakt z przedstawicielami wojewody i ministra wiodącego sporządza raporty dobowe (doraźne) o sytuacji DZIAŁANIE MINISTRA właściwego dla zagrożenia monitoruje i prognozuje rozwój sytuacji dokonuje przeglądu sposobów i środków reagowania zawartych we własnym planie zarządzania kryzysowego uzgadnia z wojewodą zakres zaangażowania podległych/nadzorowanych organów/jednostek organizacyjnych oraz ewentualne potrzeby wsparcia przekazuje do RCB informacje o własnych ustaleniach oraz możliwościach działania w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji KPZK 299

300 pp Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych Poziom 2 ZAGROŻENIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI MINISTRA DZIAŁANIE MINISTRA WIODĄCEGO uruchamia procedury i środki reagowania kryzysowego zawarte we własnym planie zarządzania kryzysowego uzgadnia z wojewodą zakres i tryb skierowania zapotrzebowanych sił i środków wsparcia zwołuje posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego ministra (z ew. udziałem przedstawicieli podmiotów wspomagających) decyduje o skierowaniu podległych sił i środków wsparcia, kierunkach i sposobach przeciwdziałania oraz kieruje działaniami podległych/nadzorowanych organów/jednostek organizacyjnych określa potrzeby i przekazuje je innym ministrom (organom) wspomagającym, określonym w siatce bezpieczeostwa oraz informuje RCB o zgłoszonym zapotrzebowaniu ocenia skutecznośd podejmowanych działao i uzyskuje bieżące informacje/prognozy od podmiotów współdziałających zapewnia politykę informacyjną we wszystkich obszarach stosownie do rozwoju sytuacji wnioskuje o zwołanie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na bieżąco informuje RCB o sytuacji i realizowanych działaniach DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA opracowuje warianty możliwego rozwoju sytuacji i przewidywane scenariusze działao dokonuje przeglądu procedur reagowania kryzysowego zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego monitoruje proces delegowania sił i środków do wsparcia działao wojewody przygotowuje cykliczne informacje o sytuacji monitoruje przebieg działao i prognozuje rozwój sytuacji zapewnia koordynację polityki informacyjnej DZIAŁANIA INNYCH MINISTRÓW dokonują przeglądu własnych procedur i możliwości udzielają podmiotowi wiodącemu informacji/prognoz i innych form wsparcia zgodnie z zapotrzebowaniem wydają dyspozycje podległym/nadzorowanym organom/jednostkom organizacyjnym o skierowaniu sił wsparcia i koordynują ich działania na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym i z RCB DZIAŁANIE WOJEWODY kieruje reagowaniem i zapewnia współdziałanie zaangażowanych służb, inspekcji i organów w ramach sił i środków województwa współdziała z ministrem wiodącym, w tym składa do ministra wiodącego wnioski o ewentualne wsparcie i informuje RCB o zgłoszonym zapotrzebowaniu na bieżąco informuje RCB o sytuacji i realizowanych działaniach KPZK 300

301 pp Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych Poziom 3 ZAGROŻENIE KRAJOWE NIE WYMAGAJĄCE WPROWADZENIA STANU NADZWYCZAJNEGO DZIAŁANIE MINISTRA WIODĄCEGO występuje z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów koordynuje działania ministrów wspomagających, w tym w zakresie: - realizacji ustaleo przyjętych na posiedzeniu RZZK, - wprowadzenia ustawowych ograniczeo wynikających z zaistniałej sytuacji (np. ustanowienie strefy zapowietrzonej, ogłoszenie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, ograniczeo w dostawach paliw lub prądu) - kierowania do działao sił i środków wsparcia kieruje działaniami podległych/nadzorowanych organów/jednostek organizacyjnych wprowadza szczególny tryb pracy zespołu zarządzania kryzysowego ministra występuje do właściwych ministrów o uruchomienie dodatkowych środków, w tym rezerw strategicznych przekazuje informacje o sytuacji instytucjom UE i NATO za pośrednictwem punktów kontaktowych, właściwych dla rodzaju zagrożenia zapewnia politykę informacyjną we wszystkich obszarach na bieżąco informuje RCB o sytuacji i realizowanych działaniach DZIAŁANIE RADY MINISTRÓW określa kierunki działania i ocenia skutecznośd realizowanych przedsięwzięd dokonuje oceny sytuacji w kraju pod względem zasadności wprowadzenia stanu nadzwyczajnego DZIAŁANIE PREZESA RADY MINISTRÓW wskazuje ministra podmiot wiodący właściwy do koordynacji działao organów administracji rządowej oraz określa zasady współdziałania z podmiotem wiodącym Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA przygotowuje dokumenty na posiedzenie RZZK przekazuje wykonawcom ustalenia przyjęte podczas posiedzenia RZZK i monitoruje ich realizację monitoruje realizację wniosków wojewody o wsparcie dodatkowymi siłami i środkami przekazuje informacje o sytuacji w kraju do właściwych instytucji UE i NATO uczestniczy w przygotowaniu zapotrzebowania na wsparcie ze strony innych paostw i organizacji międzynarodowych przygotowuje cykliczne informacje o sytuacji monitoruje przebieg działao i prognozuje rozwój sytuacji zapewnia koordynację polityki informacyjnej DZIAŁANIE INNYCH MINISTRÓW uruchamiają procedury i środki reagowania kryzysowego w zakresie leżącym w swojej kompetencji - w ramach wykonywania zadao własnych oraz wsparcia ministra wiodącego zwołują posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego ministra realizują ustalenia przyjęte na posiedzeniu RZZK monitorują i analizują rozwój sytuacji i kierują działaniami podległych/nadzorowanych organów/jednostek organizacyjnych na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym i z RCB DZIAŁANIE WOJEWODY kieruje reagowaniem i zapewnia współdziałanie zaangażowanych służb, inspekcji i organów zgodnie z przyjętymi procedurami reagowania kryzysowego (sił własnych i przydzielonych w ramach wsparcia) współdziała z ministrem wiodącym, w tym składa do ministra wiodącego wnioski o ewentualne wsparcie i informuje RCB o zgłoszonym zapotrzebowaniu realizuje ustalenia przyjęte na posiedzeniu RZZK na bieżąco informuje RCB o sytuacji i realizowanych działaniach KPZK 301

302 pp Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych DZIAŁANIE MINISTRA WIODĄCEGO kieruje, w zakresie wynikającym z ustawy, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia inicjuje i prowadzi prace związane z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych dot. stanu klęski żywiołowej wdraża ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz nakazy i zakazy, wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej wprowadza obowiązek świadczeo osobistych i rzeczowych na podstawie ww. rozporządzenia RM - w drodze decyzji administracyjnej monitoruje przebieg działao, prognozuje i reaguje stosownie do rozwoju sytuacji zapewnia politykę informacyjną we wszystkich obszarach na bieżąco informuje RCB o realizowanych działaniach Poziom 4 ZAGROŻENIE WYMAGAJĄCE WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ DZIAŁANIE RADY MINISTRÓW wprowadza w drodze rozporządzenia stan klęski żywiołowej określa w drodze rozporządzenia zasady udziału Sił Zbrojnych RP określa kierunki działania i ocenia skutecznośd realizowanych przedsięwzięd DZIAŁANIE PREZESA RADY MINISTRÓW wskazuje ministra podmiot wiodący właściwy do koordynacji działao organów administracji rządowej oraz określa zasady współdziałania z podmiotem wiodącym Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA przygotowuje na potrzeby RZZK i Rady Ministrów dokumenty zawierające propozycje rozwiązao dot. stanu klęski żywiołowej przygotowuje na potrzeby Rady Ministrów we współpracy z organem wiodącym cykliczne informacje o sytuacji i działaniach przygotowuje we współpracy z organem wiodącym i Rzecznikiem Rządu - komunikaty związane z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, w celu ogłoszenia ich przez redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych monitoruje przebieg działao i prognozuje rozwój sytuacji zapewnia koordynację polityki informacyjnej DZIAŁANIE INNYCH MINISTRÓW kierują własne siły i środki do wsparcia działao, na wniosek ministra wiodącego stosownie do sytuacji i kompetencji w uzgodnieniu z ministrem wiodącym wydają rozporządzenia w sprawie: - ograniczeo w transporcie (w tym w korzystaniu ze szlaków wodnych), wykonywaniu usług pocztowych, radiowych i telekomunikacyjnych,, przemieszczaniu się i w handlu, - obowiązku szczepieo i innych zabiegów oraz świadczenia pracy, - nakazu ewakuacji lub przesiedlenia osób, pozostania w pomieszczeniach zamkniętych, zakaz spożywania skażonej żywności, wody i paszy podczas działao interwencyjnych, realizują zadania wg własnych kompetencji i procedur reagowania monitorują przebieg działao i prognozują rozwój sytuacji na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym i z RCB DZIAŁANIE WOJEWODY określa zadania starostom i nadzoruje ich realizację kieruje reagowaniem i zapewnia współdziałanie zaangażowanych służb, inspekcji i organów zgodnie z przyjętymi procedurami reagowania kryzysowego (własnych i przydzielonych w ramach wsparcia) wdraża przyjęte ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz nakazy i zakazy realizuje ustalenia przyjęte na posiedzeniu RZZK na bieżąco informuje RCB o sytuacji i realizowanych działaniach KPZK 302

303 pp Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych Poziom 4 ZAGROŻENIE WYMAGAJĄCE WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO DZIAŁANIE ORGANU WIODĄCEGO - Prezesa Rady Ministrów koordynuje i kontroluje działania administracji rządowej i samorządowej przywracające konstytucyjny ustrój paostwa, bezpieczeostwo obywateli lub porządek publiczny kieruje pracami Rady Ministrów na bieżąco informuje Prezydenta RP o skutkach działao podejmowanych w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania paostwa określa kierunki polityki informacyjnej prezentowane przez Rzecznika Rządu DZIAŁANIE RADY MINISTRÓW wnioskuje do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego określa w drodze rozporządzenia zasady udziału Sił Zbrojnych RP określa zakres ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA przygotowuje na potrzeby RZZK i Rady Ministrów dokumenty zawierające propozycje rozwiązao dot. stanu wyjątkowego przygotowuje na potrzeby Rady Ministrów cykliczne informacje o sytuacji i podjętych działaniach przygotowuje we współpracy z Rzecznikiem Rządu komunikaty o sytuacji w kraju, w celu ogłaszania ich przez redaktorów naczelnych dzienników oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych monitoruje przebieg działao i prognozuje rozwój sytuacji zapewnia koordynację polityki informacyjnej DZIAŁANIE MINISTRÓW MSZ notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wprowadzenie i zniesienie stanu wyjątkowego właściwi ministrowie stosownie do sytuacji i kompetencji - wydają rozporządzenia w sprawie: - ograniczeo w transporcie, wolności gospodarczej, działalności edukacyjnej, obrocie finansowym, funkcjonowania systemów łączności i telekomunikacji - reglamentacji towarów konsumpcyjnych - posiadania broni palnej - dostępu do informacji publicznej - militaryzacji niektórych podmiotów realizują zadania wg własnych kompetencji i procedur reagowania monitorują przebieg działao i prognozują rozwój sytuacji na bieżąco informują RCB o realizowanych działaniach DZIAŁANIE WOJEWODY kieruje działaniami zaangażowanych służb, inspekcji i organów zgodnie z przyjętymi procedurami reagowania kryzysowego obwieszcza rozporządzenie Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego oraz inne akty dotyczące tego stanu wprowadza własne i wdraża przyjęte ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz nakazy i zakazy nakazuje organom administracji publicznej wykonywanie czynności niezbędnych do wprowadzenia cenzury w trybie i na zasadach wynikających z rozporządzenia RM realizuje ustalenia przyjęte na posiedzeniu RZZK na bieżąco informuje RCB o realizowanych działaniach KPZK 303

304 pp Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych Poziom 4 ZAGROŻENIE WYMAGAJĄCE WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO DZIAŁANIE ORGANU WIODĄCEGO - Prezydenta RP kieruje obroną paostwa we współdziałaniu z Radą Ministrów, w szczególności: - postanawia o stanach gotowości bojowej i określa zadania SZ, - mianuje Naczelnego Dowódcę SZ - uznaje obszary RP za strefę bezpośrednich działao wojennych współdziała z właściwymi organami NATO i UE w zakresie obrony RP realizuje inne przedsięwzięcia wynikające z ustawy o stanie wojennym / / DZIAŁANIE RADY MINISTRÓW/Prezesa Rady Ministrów wnioskuje do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wojennego zarządza uruchomienie systemu kierowania obroną paostwa oraz przejście na wojenne zasady działania organów władzy publicznej wprowadza ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela zarządza realizację zadao określonych w planach operacyjnych współdziała z właściwymi organami NATO i UE w zakresie obrony RP określa kierunki i koordynuje politykę informacyjną w kraju Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego DZIAŁANIE MINISTRÓW/WOJEWODÓW MSZ notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wprowadzenie i przyczyny wprowadzenia stanu wojennego MON sprawuje ogólny nadzór oraz koordynuje realizację zadao obronnych wykonywanych przez organy administracji publicznej inni ministrowie: - realizują przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym - wprowadzają szczegółowe ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela (stosownie do kompetencji) wojewoda: - podaje do publicznej wiadomości akty prawne dotyczące wprowadzenia stanu wojennego - kieruje realizacją zadao obronnych i obroną cywilną na terenie województwa, wprowadza własne i wdraża przyjęte ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela - realizuje przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym - kontroluje i koordynuje działalnośd organów władzy publicznej na terenie województwa DZIAŁANIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEOSTWA przygotowuje na potrzeby RZZK i Rady Ministrów dokumenty zawierające propozycje rozwiązao dot. stanu wojennego realizuje zadania wynikające z decyzji podjętych przez Radę Ministrów w zakresie kierowania obronnością paostwa realizuje inne zadania, stosownie do kompetencji ustawowych KPZK 304

305 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej PODSTAWA PRAWNA ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590, z późn.zm.); ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r., nr 62, poz. 558); ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U z 2002 r., nr 113, poz. 985); ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r., Nr 156, poz. 1301); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeostwem narodowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 98, poz. 978); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania (Dz.U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1810); zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. Nr 93, poz.955). Współdziałanie ma na celu synchronizację działao wszystkich organów systemu zarządzania kryzysowego, tak aby na każdym etapie postępowania, a zwłaszcza w fazie reagowania, uzyskad maksymalny efekt skuteczności. Współdziałanie z zasady organizuje organ administracji, który w zidentyfikowanym zagrożeniu i siatce bezpieczeostwa, zawartej w planie zarządzania kryzysowego został wskazany jako podmiot wiodący. W przypadku wystąpienia zdarzenia nie ujętego w siatce bezpieczeostwa współdziałanie organizuje organ, który pełni rolę podmiotu wiodącego na podstawie decyzji/polecenia Prezesa Rady Ministrów. Zadaniem wymienionych w siatce bezpieczeostwa podmiotów wspomagających jest uruchomienie i skierowanie do działao na rzecz podmiotu wiodącego wszystkich dostępnych sił, środków i usług będących w dyspozycji organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, stosownie do zapotrzebowania podmiotu wiodącego i skali zagrożenia. Po przyjęciu Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego ministrowie i wojewodowie, wskazani w siatce bezpieczeostwa jako podmioty wiodące w fazie reagowania, określą podmiotom wspomagającym zakres niezbędnych sił, środków i usług, które będą im niezbędne w ramach wsparcia działao w sytuacji kryzysowej. Informacje te zostaną zamieszczone w aktualizowanych planach zarządzania kryzysowego właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych) i wojewodów. Organ administracji publicznej, wskazany w siatce bezpieczeostwa jako podmiot wiodący ma prawo, w zależności od rozwoju sytuacji, wystąpid o wsparcie również do organów/instytucji publicznych nie wymienionych w siatce bezpieczeostwa, o ile ich potencjał jest niezbędny do zminimalizowania lub usunięcia skutków zagrożenia. KPZK 305

306 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej Współdziałanie realizują: w obszarze decyzyjnym i opiniodawczo-doradczym: organy administracji publicznej właściwego szczebla; zespoły zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w obszarze planowania, wymiany informacji i bieżącej koordynacji działao: komórki ds. zarządzania kryzysowego właściwych organów administracji publicznej; centra zarządzania kryzysowego; KPZK 306

307 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁDZIAŁANIA w fazie zapobiegania przegląd stanu prawnego, procedur i zasobów ocenianie stanu bezpieczeostwa przygotowywanie projektów przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego realizacja długofalowych działao w zakresie bezpieczeostwa w fazie odbudowy zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania ofiarom sytuacji kryzysowej pozyskanie środków finansowych dla poszkodowanych oraz na odbudowę zniszczonej infrastruktury opracowywanie i realizacja programów odbudowy i rozwoju analiza prawna i merytoryczna zrealizowanych działao, dostosowanie programów odbudowy i przygotowao do wniosków z sytuacji kryzysowej w fazie przygotowania opracowywanie siatki bezpieczeostwa opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja planów zarządzania kryzysowego wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych działaniach uzgadnianie zakresu i sposobu wykonania zadao uzgadnianie standardów wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie informatyczne do wspomagania procesu zarządzania opracowywanie wspólnych raportów, analiz, programów i strategii postępowania przygotowywanie i realizacja porozumieo i umów o współpracy organizowanie i prowadzenie wspólnych szkoleo i dwiczeo zorganizowanie systemu punktów kontaktowych zapewniających sprawną wymianę informacji w fazie reagowania wymiana bieżących informacji o zagrożeniach i podejmowanych działaniach koordynacja działao w warunkach sytuacji kryzysowej, w tym udzielanie wzajemnej pomocy i wspieranie organu wiodącego udział własnych przedstawicieli w sztabach (zespołach) innych organów zaangażowanych w rozwiązanie sytuacji kryzysowej KPZK 307

308 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej WYKAZ ZESPOŁÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRÓW LP. NAZWA INSTYTUCJI KIEROWNICTWO ZESPOŁU 1. Minister Edukacji Narodowej Przewodniczący - Minister Edukacji Narodowej Zastępca Przewodniczącego - wybierany spośród członków przez Ministra Edukacji Narodowej Sekretarz - Dyrektor Biura Organizacyjnego 2. Minister Finansów Przewodniczący - Dyrektor Generalny Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Biura Ochrony 3. Minister Gospodarki Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Obrony Narodowej Przewodniczący - Minister Gospodarki Zastępcy Przewodniczącego: Podsekretarz Stanu ds. polityki gospodarczo-obronnej Podsekretarz Stanu ds. polityki energetycznej Dyrektor Generalny Ministerstwa Gospodarki Sekretarz - Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych Przewodniczący - Sekretarz Stanu Zastępca Przewodniczącego - Podsekretarz Stanu Sekretarz - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych Przewodniczący - Sekretarz lub Podsekretarz Stanu Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Sekretarz - Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego Przewodniczący - Sekretarz Stanu Zastępcy Przewodniczącego: Podsekretarz Stanu; Dyrektor Generalny Sekretarz - Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Przewodniczący - Minister Obrony Narodowej Zastępcy Przewodniczącego: Sekretarz Stanu; Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Sekretarz - Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego KPZK 308

309 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10. Minister Rozwoju Regionalnego 11. Minister Skarbu Paostwa 12. Minister Sportu i Turystyki 13. Minister Sprawiedliwości 14. Minister Spraw Wewnętrznych 16. Minister Spraw Zagranicznych Przewodniczący - Minister Pracy i Polityki Społecznej Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz Stanu Sekretarz - kierownik komórki wł. w sprawach obronnych Przewodniczący - Sekretarz Stanu Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Ministerstwa Sekretarz - kierownik komórki wł. w sprawach obronnych Przewodniczący - Sekretarz Stanu Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Sekretarz - kierujący stanowiskiem ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Przewodniczący - Minister Skarbu Paostwa Zastępca Przewodniczącego - Podsekretarz Stanu Sekretarz - Zastępca Dyrektora Departamentu wł. ds. zarządzania kryzysowego Przewodniczący - Sekretarz Stanu Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny, Sekretarz - Główny specjalista BSOiOIN Przewodniczący - Sekretarz lub Podsekretarz Stanu nadzorujący pracę Biura Ochrony Informacji Niejawnych I Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Ministerstwa II Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Służby Więziennej Sekretarz - Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Przewodniczący - Minister Spraw Wewnętrznych Zastępca Przewodniczącego Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wł. ds. zarządzania kryzysowego Sekretarz Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru Przewodniczący - Podsekretarz Stanu Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Sekretarz - Koordynator Zarządzania Kryzysowego w Centrum Operacyjnym MSZ 17. Minister Środowiska Przewodniczący - Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska Sekretarz Dyrektor właściwy ds. zarządzania kryzysowego albo jego zastępca KPZK 309

310 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej 18. Minister Zdrowia 19. Minister Administracji i Cyfryzacji 20. Agencja Bezpieczeostwa Narodowego Przewodniczący - Sekretarz Stanu I Zastępca przewodniczącego - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący pracę Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego II Zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Przewodniczący Dyrektor Inspektoraty Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeostwa Wewnętrznego I Zastępca przewodniczącego Dyrektor Centrum Antyterrorystycznego II Zastępca przewodniczącego Dyrektor Departamentu Postępowao Karnych Sekretarz Zespołu Naczelnik Wydziału VI Inspektoratu Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeostwa Wewnętrznego KPZK 310

311 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej WSPÓŁDZIAŁANIE CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO i KOMÓREK DYŻURNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ RCB Krajowe CZK PAA-Centrum ds. Zdarzeo Radiacyjnych CEZAR Stanowisko Kierowania BOR Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Centrum Koordynacji Działao Służby Celnej CZK KGP/GSP CZK KG PSP/KCKRiOL CZK Szefa SWW CZK MON CZK MSZ CZK Szefa ABW CZK Szefa SKW CZK Szefa AW CZK MSpr. CZK MRiRW CZK MZdr. Centralny Zarząd Służby Więziennej Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP PLK CZK KG SG CZK MŚrod. GDDKiA Centrum Antyterrorystyczne ABW CZK w przygotowaniu współdziałanie współdziałanie KPZK 311

312 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej WSPÓŁDZIAŁANIE CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO i KOMÓREK DYŻURNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ c.d. Wojewódzkie CZK sąsiedniego wojewody Wojewódzkie CZK Paostwowa Straż Pożarna Paostwowa inspekcja sanitarna Policja Straż Graniczna Inne inspekcje/służby WSzW/JW Żandarmeria Wojskowa Inspekcja weterynaryjna Jednostki uczestniczące w reagowaniu podległe zarządowi województwa Powiatowe CZK Zadaniem CZK jest: - zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego - współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska - współdziałanie z innymi centrami zarządzania kryzysowego - współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne - nadzór nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego - dokumentowanie działao podejmowanych przez centrum ostrzegania ludności - realizacja zadao stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej paostwa Wymiana informacji odbywa się poprzez bieżące przekazywanie informacji i analiz (sporządzanie raportów doraźnych i sytuacyjnych): o zdarzeniach codziennych - 1 raz na dobę; w sytuacji kryzysowej lub stanie nadzwyczajnym - zgodnie z zapotrzebowaniem Zakres współpracy CZK z RCB: wzajemne informowanie się (o potencjalnych zagrożeniach i możliwościach wystąpienia sytuacji kryzysowej; stratach i środkach, w tym finansowych, niezbędnych do odtworzenia zasobów i infrastruktury krytycznej; pomocy krajowej i międzynarodowej); analizowanie i ocena sytuacji kryzysowej, w tym prognozowanie jej rozwoju; zrealizowane i planowane działania w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Wykaz organów centralnych tworzących centra zarządzania kryzysowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania (Dz.U. Nr 226, poz. 1810) KPZK 312

313 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej WSPÓŁDZIAŁANIE CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRÓW I KIEROWNIKÓW URZĘDÓW CENTRALNYCH Z CENTRAMI/SYSTEMAMI W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ I NATO SITCEN UE zagrożenie bezpieczeostwa na terenie kraju UE, w tym równoczesne ataki terrorystyczne RCB Krajowe CZK Centra Zarządzania Kryzysowego innych krajów Krajowe Punkty Kontaktowe ds. europejskiej IK, Komisja Europejska oraz NATO w zakresie IK SHAPE informacje dot. środków NCRS EARDCC NATO ochrona ludności CZK KG PSP/KCKRiOL SITCEN UE zagrożenie bezpieczeostwa na terenie kraju UE BICHAT zagrożenia oraz ataki biologiczne i chemiczne MIC-ECHO pomoc humanitarna i ochrona ludności KG SG Główny Lekarz Weterynarii RASFF niebezpieczne produkty żywnościowe i środki żywienia zwierząt Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ADNS choroby zakaźne zwierząt EUROPHYT organizmy szkodliwe dla roślin Polska Agencja Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL bezpieczeostwo żeglugi powietrznej, poważne incydenty i wypadki w komunikacji lotniczej CZK MON SITCEN NATO zagrożenia bezpieczeostwa UE i NATO SHAPE (PNPW) współpraca wojskowa - informacje dot. środków NCRS KG NATO (PPW) - współpraca cywilno-wojskowa FRONTEX zagrożenia na zewnętrznych granicach UE KPZK 313

314 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej WSPÓŁDZIAŁANIE CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRÓW I KIEROWNIKÓW URZĘDÓW CENTRALNYCH Z CENTRAMI/SYSTEMAMI W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ I NATO c.d. Główny Inspektor Sanitarny ECDC pandemia, sytuacja kryzysowa o potencjalnych skutkach transgranicznych EWRS ostrzeganie przed chorobami zakaźnymi RASFF niebezpieczne produkty żywnościowe i środki żywienia zwierząt Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Paostwowy Zakład Higieny CO MSZ COCON pomoc konsularna w sytuacjach kryzysowych SITCEN UE zagrożenie bezpieczeostwa na terenie kraju UE CZK KGP INTERPOL identyfikacja ofiar katastrof, przestępczośd transgraniczna EUROPOL terroryzm, międzynarodowa przestępczośd zorganizowana Paostwowa Agencja Atomistyki CEZAR ECURIE/EURDEP zagrożenia radiacyjne i nuklearne EARDCC NATO ochrona ludności EISN centrum koordynacji nadzoru nad grypą NFIP bezpieczeostwo masowych imprez sportowych KPZK 314

315 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej ZASADY KOORDYNACJI KRYZYSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ Procedury koordynacji kryzysowej UE (EU Emergency and Crisis Coordination Arrangements CCA) zatwierdzone przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniu 1 czerwca 2006 r. mogą byd uruchomione w przypadku gdy sytuacja kryzysowa: ma bezpośredni wpływ na kilka paostw członkowskich UE; wymaga zaangażowania całej UE; wystąpi na obszarze odpowiedzialności UE i dotyka żywotnych interesów paostwa członkowskiego; uniemożliwi, z powodu ograniczeo czasowych, wykorzystanie standardowych procedur Rady UE. Mechanizm współpracy został wprowadzony przez Radę UE w drodze uzgodnionego Podręcznika koordynacji działao UE w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych (9552/3/06 z dnia 22 maja 2006 r.), znowelizowanego w dniu 5 marca 2010 r. (7154/10) i dniu 8 marca 2011 r. (6436/1/11). Uzupełnieniem podręcznika są umowy podpisane między paostwami członkowskimi o współpracy w sytuacjach kryzysowych. KPZK 315 Mechanizm współpracy został wprowadzony przez Radę UE w drodze uzgodnionego Podręcznika koordynacji działao UE w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych (9552/3/06 z dnia 22 maja 2006 r.), znowelizowanego w dniu 5 marca 2010 r. (7154/10). Uzupełnieniem podręcznika są umowy podpisane

316 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA CENTRÓW/SYSTEMÓW W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ I NATO I. Dla potrzeb bieżącej wymiany informacji, współpracy i koordynacji postępowania centrów (komórek) krajowych utworzono sied punktów kontaktowych i systemów monitorowania: w przypadku wystąpienia zagrożenia na terenie paostwa członkowskiego UE w razie zewnętrznych sytuacji kryzysowych (poza terytorium UE) II. Zasady postępowania: 1. Po wystąpieniu sytuacji kryzysowej dotknięte nią paostwo członkowskie oceni, czy jest w stanie odpowiednio zareagowad bez wsparcia innych paostw lub instytucji UE. 2. Jeśli nie ma potrzeby wsparcia, wszystkie działania zostają podjęte jedynie na szczeblu krajowym. Paostwo członkowskie dotknięte sytuacją kryzysową może jednak w zależności od skali sytuacji poinformowad unijny system wczesnego alarmowania lub centrum (np. MIC). 3. Jeśli jest potrzeba wsparcia, paostwo członkowskie oceni, czy zasięg oddziaływania sytuacji jest taki, że: a) koordynacja polityczna na szczeblu UE nie jest konieczna. Wówczas zainteresowane paostwo: powiadamia konkretny system alarmowania lub centrum (np. MIC) zastosuje dwu- i wielostronne umowy lub zasięgnie opinii w punkcie kontaktowym wymienionym w podręczniku b) koordynacja polityczna na szczeblu UE jest konieczna: Wówczas zainteresowane paostwo natychmiast przekazuje informację do SITCEN, który uruchomi Grupę Koordynacji Działao Kryzysowych. III. Rola SITCEN: Koordynatorem na poziomie Sekretariatu Generalnego Rady UE, punktem kontaktowym i administratorem systemów informatycznych dedykowanych CCA jest Centrum Sytuacyjne Unii Europejskiej (SITCEN), które podejmuje działania związane z uruchomieniem tego mechanizmu, przy wykorzystaniu Standardowych Procedur Operacyjnych UE do zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych SITCEN UE w trybie alarmowym informuje o planowanym zastosowaniu procedur CCA (Alert Mode) lub po zastosowaniu tych procedur kontaktuje się z wyznaczonymi jako punkty kontaktowe - pracownikami Stałych Przedstawicielstw przy UE, przekazując informację o decyzji Prezydencji, ustaleniach i terminach spotkao KPZK 316

317 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej cd. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA CENTRÓW/SYSTEMÓW W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ I NATO IV. Wybrane skróty w nazwach: EARDCC - NATO-Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reagowania w Sytuacjach Katastrof ECDC - Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób SITCEN EU - Wspólne Centrum Sytuacyjne UE MIC-ECHO - Centrum Monitoringu i Informacji w zakresie Ochrony Ludności - Biuro Pomocy Humanitarnej UE SHAPE Połączone Dowództwo Strategiczne Sił Zbrojnych NATO w Europie SHAPE (PNPW) Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy w SHAPE KG NATO (PPW) Polski Przedstawiciel Wojskowy przy komitetach wojskowych w KG NATO i UE KPZK 317

318 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ (poziom 2-3) SYTUACJA KRYZYSOWA DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE wojewoda kieruje (przy wsparciu WZZK) działaniami zaangażowanych służb, inspekcji i organów; składa wnioski o wsparcie WCZK wojewody - zapewnia bieżący obieg informacji o sytuacji i działaniach szef właściwej służby - kieruje bezpośrednimi działaniami przywracającymi stan normalnego funkcjonowania CZK podmiotu/ministra wiodącego przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją ministrowi uruchamia procedury i przedsięwzięcia zawarte we własnym planie zarządzania kryzysowego utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami/ jednostkami zaangażowanymi w działania oraz podmiotami wspomagającymi na bieżąco informuje RCB o realizowanych i planowanych działaniach oraz dokumentuje przebieg działao Podmiot/minister wiodący wydaje dyspozycje podległym/ nadzorowanym organom/ jednostkom organizacyjnym zwołuje własne ZZK (z ewentualnym udziałem przedstawicieli podmiotów wspomagających) przyjmuje i realizuje wspólny wariant działania zapewnia politykę informacyjną występuje do podmiotów wspomagających o aktualne informacje (prognozy), siły i środki oraz inne formy wsparcia Podmiot/minister wspomagający dokonuje przeglądu własnych procedur i możliwości udziela podmiotowi wiodącemu informacji/prognoz i innych form wsparcia zgodnie z zapotrzebowaniem wydaje dyspozycje podległym/nadzorowanym organom/jednostkom organizacyjnym o skierowaniu wsparcia i koordynuje ich działania monitoruje sytuację na bieżąco współpracuje z podmiotem wiodącym RCB monitoruje rozwój sytuacji i przebieg działao powiadamia właściwe CZK/podmiot wiodący przygotowuje propozycje działao wyprzedzających i informacje dla potrzeb RZZK utrzymuje ciągłą wymianę informacji z CZK organów/jednostek zaangażowanych w działania Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Podmiot/minister wiodący przedstawia na posiedzeniu RZZK dotychczasowy rozwój sytuacji, przebieg działao, prognozy i potrzeby realizuje ustalenia RZZK, w zakresie własnych kompetencji koordynuje wykonywanie ustaleo RZZK przez podmioty wspomagające informuje przewodniczącego RZZK o rozwoju sytuacji Podmiot/minister wiodący ocenia skutecznośd podejmowanych działao i kieruje reagowaniem podległych/nadzorowanych organów/jednostek organizacyjnych uzyskuje bieżące informacje/prognozy od podmiotów współdziałających stosownie do rozwoju sytuacji: - organizuje posiedzenia własnego ZZK (z ewentualnym udziałem przedstawicieli podmiotów wspomagających) - wniosek o zwołanie RZZK Zakres udzielanego wsparcia na rzecz podmiotu wiodącego: przekazywanie informacji/ prognoz/analiz/komunikatów i ostrzeżeo skierowanie zasobów osobowych i środków technicznych zapewnienie odpowiednich świadczeo opieki zdrowotnej zorganizowanie wsparcia psychologicznego wdrożenie dodatkowych mechanizmów udzielania pomocy społecznej uruchomienie dodatkowych środków finansowych uruchomienie rezerw strategicznych i utrzymywanych zapasów wprowadzanie czasowych ograniczeo (nakazów, zakazów) w dostępie do dóbr, usług i infrastruktury formułowanie wniosków o pomoc międzynarodową w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia inne formy wsparcia, w zależności od sytuacji KPZK wnioskuje o zwołanie RZZK

319 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ (poziom 4) Wprowadzenie STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ Rada Ministrów wprowadza w drodze rozporządzenia stan klęski żywiołowej Prezes Rady Ministrów wskazuje podmiot wiodący nadzoruje realizację zadao organów administracji publicznej wynikających z sytuacji kryzysowej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom RZZK Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego RCB monitoruje przebieg działao i sytuację na terenie kraju przygotowuje informacje i propozycje działao wyprzedzających dla potrzeb Prezesa Rady Ministrów i RZZK utrzymuje ciągłą wymianę informacji z CZK organów/jednostek zaangażowanych w działania i CZK pozostałych organów administracji publicznej Podmiot wiodący kieruje działaniami organów administracji rządowej i samorządowej w związku ze stanem klęski żywiołowej zwołuje własny ZZK i określa zakres wsparcia od podmiotów wspomagających informuje Prezydenta RP i Prezesa RM o sytuacji i podejmowanych działaniach zapewnia politykę informacyjną o sytuacji Podmiot wspomagający realizuje przedsięwzięcia wynikające z rozporządzenia RM w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz wspiera działania podmiotu wiodącego, stosownie do zgłoszonego zapotrzebowania wykonuje zadania zawarte we własnym planie zarządzania kryzysowego koordynuje działania podległych/nadzorowanych organów/jednostek organizacyjnych monitoruje sytuację i na bieżąco współpracuje z podmiotem wiodącym zapewnia politykę informacyjną o sytuacji CZK podmiotu wiodącego uruchamia i koordynuje realizację przedsięwzięd wynikających z pełnienia przez ministra funkcji podmiotu wiodącego przygotowuje informacje i raporty dla potrzeb ministra utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami/ jednostkami zaangażowanymi w działania oraz podmiotami wspomagającymi na bieżąco informuje RCB o sytuacji oraz realizowanych i planowanych działaniach oraz dokumentuje przebieg działao CZK podmiotu wspomagającego uruchamia i koordynuje realizację przedsięwzięd według przyjętych procedur i dyspozycji ministra przygotowuje informacje i raporty dla potrzeb ministra utrzymuje ciągłą wymianę informacji z CZK podmiotu wiodącego i RCB oraz dokumentuje przebieg działao CZK pozostałych organów realizują zadania wynikające ze stałych zagrożeo monitorują rozwój sytuacji mogącej mied związek ze stanem klęski żywiołowej na bieżąco przekazują informacje, raporty i analizy właściwemu organowi i RCB obszar decyzyjny i opiniodawczo-doradczy obszar planowania, wymiany informacji i bieżącej koordynacji działao KPZK 319

320 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ (poziom 4) Wprowadzenie STANU WYJĄTKOWEGO Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza w drodze rozporządzenia stan wyjątkowy i przedstawia rozporządzenie Sejmowi RP postanawia o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej może postanowid o podwyższeniu gotowości obronnej RP Rada Ministrów wnioskuje do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wyjątkowego określa tryb i zakres wprowadzenia ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela określa szczegółowe zasady użycia oddziałów i pododdziałów SZ RP w czasie stanu wyjątkowego może zarządzid militaryzację w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium RP może zarządzid realizację wybranych zadao zawartych w PRO RP Prezes Rady Ministrów podmiot wiodący koordynuje i kontroluje funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom RZZK informuje Prezydenta RP o sytuacji i podejmowanych działaniach Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego RCB monitoruje przebieg działao i sytuację na terenie kraju przygotowuje propozycje działao wyprzedzających dla potrzeb Prezesa Rady Ministrów i RZZK utrzymuje ciągłą wymianę informacji z CZK organów/jednostek zaangażowanych w działania i CZK pozostałych organów administracji publicznej przygotowuje raporty i komunikaty o sytuacji Minister Spraw Zagranicznych notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu ONZ i Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wprowadzenie i zniesienie stanu wyjątkowego Podmiot wspomagający - minister wprowadza szczegółowe ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz egzekwuje ich wykonanie realizuje przedsięwzięcia zawarte we własnym planie zarządzania kryzysowego/planie operacyjnym funkcjonowania, stosownie do sytuacji zwołuje własny ZZK i koordynuje działania podległych/nadzorowanych organów/jednostek organizacyjnych informuje Prezesa RM o sytuacji i podejmowanych działaniach zapewnia politykę informacyjną o sytuacji, stosownie do kompetencji Podmiot wspomagający - wojewoda obwieszcza wprowadzenie stanu wyjątkowego wprowadza szczegółowe ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz egzekwuje ich wykonanie na terenie województwa realizuje przedsięwzięcia zawarte we własnym planie zarządzania kryzysowego/planie operacyjnym funkcjonowania, stosownie do sytuacji zwołuje własny ZZK oraz koordynuje i kontroluje działania administracji rządowej i samorządowej na terenie województwa informuje Prezesa RM o sytuacji i podejmowanych działaniach zapewnia politykę informacyjną o sytuacji na terenie województwa CZK podmiotu wspomagającego uruchamia i koordynuje realizację przedsięwzięd wynikających z rozporządzeo i planów przygotowuje informacje i raporty dla potrzeb ministra/wojewody utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami/ jednostkami zaangażowanymi w działania, wg właściwości na bieżąco informuje RCB o sytuacji oraz realizowanych i planowanych działaniach oraz dokumentuje przebieg działao CZK pozostałych organów (jeżeli stan wyjątkowy nie jest wprowadzony na całym terytorium RP) realizują zadania wynikające ze stałych zagrożeo monitorują rozwój sytuacji mogącej mied związek ze stanem wyjątkowym na bieżąco przekazują informacje, raporty i analizy obszar decyzyjny i opiniodawczodoradczy obszar planowania, wymiany informacji i bieżącej koordynacji działao KPZK 320

321 pp Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięd na wypadek sytuacji kryzysowej PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ (poziom 4) WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych dowodzi Siłami Zbrojnymi określa potrzeby Sił Zbrojnych wnioskuje do Prezydenta RP o uznanie obszarów RP za strefę bezpośrednich działao wojennych Wojenny System Dowodzenia Sił Zbrojnych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podmiot wiodący wprowadza w drodze rozporządzenia stan wojenny i przedstawia rozporządzenie Sejmowi RP kieruje obroną paostwa może mianowad Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych RP i określa zadania SZ RP postanawia o podwyższeniu gotowości obronnej RP, gotowości bojowej SZ RP oraz mobilizacji na terytorium RP realizuje inne przedsięwzięcia wynikające z ustawy o stanie wojennym / / Rada Ministrów wnioskuje do Prezydenta RP o wprowadzenie stanu wojennego zarządza uruchomienie systemu kierowania obroną paostwa zarządza wojenne zasady działania organów władzy publicznej zarządza realizację zadao określonych w PRO RP wprowadza militaryzację na terytorium RP Prezes Rady Ministrów może wnioskowad do Prezydenta RP o wyznaczenie Naczelnego Dowódcy SZ zwołuje i przewodniczy posiedzeniom RZZK realizuje zadania Rady Ministrów w przypadku braku możliwości jej zebrania Podmiot wspomagający - Minister Spraw Zagranicznych notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu ONZ i Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wprowadzenie i zniesienie stanu wojennego realizuje przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym funkcjonowania Podmiot wspomagający - Minister Obrony Narodowej koordynuje i nadzoruje realizację zadao organów administracji rządowej i samorządowej wynikających z zadao dotyczących obrony paostwa realizuje przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym funkcjonowania Podmiot wspomagający - minister wprowadza szczegółowe ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz egzekwuje ich wykonanie realizuje przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym funkcjonowania Podmiot wspomagający wojewoda obwieszcza wprowadzenie stanu wojennego koordynuje i kontroluje działalnośd organów władzy publicznej, przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa, realizuje przedsięwzięcia zawarte w planie operacyjnym funkcjonowania Stanowisko Kierowania podmiotu wspomagającego uruchamia i koordynuje realizację przedsięwzięd wynikających z rozporządzeo i planów przygotowuje projekty decyzji dla właściwego podmiotu oraz koordynuje ich wykonanie zapewnia nieprzerwaną wymianę informacji z SK podmiotów podległych i współdziałających przygotowuje raporty i komunikaty oraz dokumentuje przebieg działao Rządowe Centrum Bezpieczeostwa realizuje zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym obszar decyzyjny i opiniodawczo-doradczy obszar planowania, wymiany informacji i bieżącej koordynacji działao KPZK 321

322 Częśd III Załączniki funkcjonalne planu głównego III KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚD III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO KPZK 322

323 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SPO-1 SPO-2 SPO-3 SPO-4 SPO-5 SPO-6 SPO-7 SPO-8 SPO-9 SPO-10 ZWOŁANIE POSIEDZENIA RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URUCHOMIENIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH ORGANIZACJA PROCESU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ ZAWIESZENIE POSTANOWIEO KONWENCJI SCHENGEN URUCHOMIENIE PRZEDSIĘWZIĘD I PROCEDUR SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WPROWADZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ WPROWADZENIE STANU WYJĄTKOWEGO WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO NARZĘDZIE SYSTEMOWE W SYTUACJI UPROWADZENIA TERRORYSTYCZNEGO OBYWATELA POLSKIEGO POZA OBSZAREM RP DZIAŁANIA W PRZYPADKU MASOWEGO NAPŁYWU CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KPZK 323

324 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego SPO-1 ZWOŁANIE POSIEDZENIA RZĄDOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie procesu decyzyjnego i organizacyjnego dla potrzeb zwołania posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Dyrektor RCB Wejście Wyjście Podstawy prawne działao członkowie RZZK organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału w posiedzeniu RZZK kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego członków RZZK i wyznaczonych organów Sytuacja wymagająca zwołania RZZK II. Przebieg działao Przekazanie wykonawcom ustaleo przyjętych podczas posiedzenia RZZK 1) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) 2) zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. Nr 93, poz, 955 r.), 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeostwa (Dz. U. Nr 86, poz. 471) Lp. Przedsięwzięcie Wykonawca 1. Zebranie informacji o przebiegu zdarzenia i działaniach organów właściwych dla rodzaju sytuacji kryzysowej Dyrektor RCB Przygotowanie kompleksowej analizy sytuacji wraz z prognozą rozwoju i rekomendacją dla zwołania RZZK (we współpracy z kierownikiem komórki ds. zarządzania kryzysowego właściwego merytorycznie członka RZZK) Przekazanie analizy sytuacji, prognozy i rekomendacji członkowi RZZK właściwemu dla rodzaju sytuacji kryzysowej wraz z propozycją składu osobowego zespołu Dyrektor RCB KPZK 324

325 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 4. Akceptacja propozycji przygotowanych przez Dyrektora RCB członek RZZK minister wiodący-właściwy dla 5. Wystąpienie do przewodniczącego RZZK z wnioskiem o zwołanie zespołu wraz z propozycją składu osobowego rodzaju sytuacji kryzysowej 6. Podjęcie decyzji o zwołaniu posiedzenia RZZK Przewodniczący zespołu 7. Przygotowanie i przekazanie przewodniczącemu Zespołu informacji dla Prezydenta RP o planowanym posiedzeniu RZZK 8. Przygotowanie i przekazanie zaproszonym członkom RZZK informacji o czasie, miejscu i porządku posiedzenia oraz materiałów dotyczących tematyki posiedzenia RZZK. 9. Przygotowanie miejsca spotkania 10. Obsługa posiedzenia zespołu, w tym opracowanie protokołu z posiedzenia wraz z przyjętymi ustaleniami 11. Przedstawienie protokołu przewodniczącemu zespołu do akceptacji Dyrektor RCB 12. Przekazanie członkom zespołu protokołu zaakceptowanego przez przewodniczącego 13. Opracowanie, we współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu, komunikatu prasowego z posiedzenia zespołu 14. Przekazanie komunikatu Rzecznikowi Prasowemu Rządu - celem podania do publicznej wiadomości 15. Przekazanie wykonawcom ustaleo przyjętych podczas posiedzenia RZZK 16. Monitorowanie stanu realizacji ustaleo RZZK przez wykonawców KPZK 325

326 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego SPO-2 URUCHOMIENIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie sposobu postępowania w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych w związku z sytuacją kryzysową Minister Finansów Dysponent części budżetu paostwa właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej Dyrektor RCB Wejście Wyjście Podstawy prawne działao Wystąpienie sytuacji kryzysowej, w związku z którą konieczne jest dysponowanie dodatkowymi środkami finansowymi Uzyskanie dodatkowych środków finansowych 1) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007, Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) 2) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009, Nr 31, poz. 206) 3) ustawa z dnia roku o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997, Nr 141, poz. 943, z późn. zm.) 4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240, z póź.zm.) 5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa (Dz.U. z 2010, Nr 45, poz. 257) KPZK 326

327 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego II. Przebieg działao Lp. Przedsięwzięcie Wykonawca 1. Uzyskanie informacji o przebiegu zdarzenia i dotychczasowych działaniach organów właściwych dla rodzaju sytuacji kryzysowej Dyrektor RCB 2. Przygotowanie analizy zagrożenia, możliwości przeciwdziałania oraz oszacowanie potrzeb finansowych organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej, będący dysponentem części budżetowej Uruchomienie własnych środków finansowych, poprzez: 1) przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danej części i działu budżetu paostwa (na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), 2) przeniesienie wydatków między częściami w ramach jednego działu i rozdziału budżetu paostwa, w sytuacji, gdy minister jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej i niezwłoczne poinformowanie Rady Ministrów o przeniesieniu wydatków. Rada Ministrów może uchylid decyzję ministra, 3) przekazanie środków finansowych wykonawcom zadania. W przypadku niewystarczających własnych środków finansowych: 1) wystąpienie organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerw celowych budżetu paostwa (częśd 83, suma wszystkich rezerw celowych do 5% wydatków budżetowych), w tym z rezerw przeznaczonych na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków, 2) podjęcie przez Ministra Finansów decyzji o uruchomieniu i przekazaniu środków finansowych do dyspozycji organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej, 3) przekazanie środków finansowych organowi właściwemu dla rodzaju sytuacji kryzysowej. W przypadku braku własnych środków finansowych oraz możliwości uruchomienia środków finansowych z rezerw celowych: 1) wystąpienie organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu paostwa (częśd 81, wysokośd rezerwy do 0,2% wydatków budżetowych), wydatków o kwotę do 1 mln zł: a) podjęcie przez Ministra Finansów decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa, b) zawiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zwiększeniu wydatków, organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej Minister Finansów, we współpracy z organem właściwym dla rodzaju sytuacji kryzysowej Minister Finansów (odnośnie pkt 1), Prezes Rady Ministrów (odnośnie pkt 2), we współpracy KPZK 327

328 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego c) przekazanie środków finansowych organowi właściwemu dla rodzaju sytuacji kryzysowej. 2) wystąpienie organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej do Prezesa Rady Ministrów (za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy ogólnej budżetu paostwa, wydatków o kwotę do 5 mln zł: a) podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o zwiększeniu wydatków z rezerwy ogólnej budżetu paostwa, b) przekazanie decyzji Ministrowi Finansów z poleceniem uruchomienia środków, c) przekazanie środków finansowych organowi właściwemu dla rodzaju sytuacji kryzysowej. W przypadku wykorzystania kwoty środków finansowych uzyskanych w trybie określonym w pkt 5 i oszacowania potrzeby dodatkowych środków ponowne wystąpienie organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej do Ministra Finansów (Prezesa Rady Ministrów) o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu paostwa W przypadku braku środków finansowych w rezerwie ogólnej budżetu paostwa przygotowanie na wniosek Rady Ministrów projektu zmiany ustawy budżetowej paostwa, uwzględniającej zwiększone potrzeby i wydatki. W przypadku wystąpienia poważnej klęski (klęski naturalnej, klęski technologicznej lub przemysłowej, zamachu terrorystycznego lub sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego), powodującej powstanie szkód ocenionych na ponad 3 miliardy EUR w cenach z 2002 r. lub na ponad 0,6% dochodu narodowego brutto paostwa, niezależnie od krajowych źródeł finansowania, istnieje możliwośd wystąpienia o dotację z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyd do Komisji Europejskiej jak najszybciej, nie później niż 10 tygodni po pierwszych szkodach wyrządzonych przez klęskę. W przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych na terytorium paostwa lub na jego części: stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej lub wojennego, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia dokonywad przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu paostwa w celu realizacji zadao wynikających z przepisów dotyczących wprowadzenia tego stanu. W przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na terytorium paostwa lub na jego części, nie ma zastosowania ograniczenie dot. wykorzystania rezerw celowych oraz zakaz przeznaczania rezerwy ogólnej na zwiększanie wydatków, które zostały zmniejszone w trakcie realizacji budżetu w wyniku przeniesieo określonych w art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. z organem właściwym dla rodzaju sytuacji kryzysowej Jak w pkt 5 Minister Finansów Minister Finansów, Minister Rozwoju Regionalnego we współpracy z organem właściwym dla rodzaju sytuacji kryzysowej Rada Ministrów KPZK 328

329 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego SPO-3 ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH ORGANIZACJA PROCESU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie procesu organizacji komunikacji ze społeczeostwem w sytuacji kryzysowej Rzecznik prasowy/kierownik komórki ds. komunikacji społecznej organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej Współpraca: Kryzysowy Zespół Prasowy (jeżeli został powołany) Wejście Wyjście Podstawy prawne działao - rzecznik prasowy organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej - rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeostwa Rozpoczęcie procesu komunikacji społecznej w związku z powstaniem potencjalnego zagrożenia sytuacją kryzysową oraz wystąpieniem realnej sytuacji kryzysowej Zakooczenie procesu komunikacji w związku z rozwiązaniem sytuacji kryzysowej 1) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007, Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) 2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji zadao rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. nr 4,poz 36) 3) ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984, Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) 4) ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) 5) zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. z 2008, Nr 61, poz. 538) KPZK 329

330 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego II. Przebieg działao Lp. Przedsięwzięcie Etap przygotowawczy Wykonawca Przygotowanie dla swojej instytucji strategii komunikacji w kryzysie, wraz z algorytmami dla najczęściej występujących sytuacji kryzysowych, przyporządkowanych danej instytucji Wytypowanie grupy osób, która będzie współpracowała ze środkami masowego przekazu, podzielenie zadao (prowadzenie monitoringu mediów, dyżurów telefonicznych, przygotowywanie komunikatów prasowych, konferencji prasowych) wytypowanie głównych komunikatorów 3. Ustalenie rodzaju wykorzystywanych narzędzi i częstotliwości kontaktów z dziennikarzami 4. Ustalenie alternatywnych kanałów łączności pomiędzy rzecznikami instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej Rzecznik prasowy/ kierownik komórki odpowiedzialnej za komunikację społeczną 5. Przygotowanie bazy ekspertów zewnętrznych i wytypowanie ekspertów wewnętrznych, którzy będą wypowiadali się o danej sytuacji kryzysowej 6. Organizowanie treningów i dwiczeo dla osób zajmujących się komunikacją społeczną 7. Zaktualizowanie bazy teleadresowej mediów i osób odpowiedzialnych za komunikację w innych instytucjach 8. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za komunikację społeczną w obszarach: 1) komunikowanie ze społeczeostwem: - osobami zagrożonymi sytuacją kryzysową, Wewnętrzne: instytucje zaangażowane Zewnętrzne: Rzecznik Prasowy Rządu i inne instytucje w zakresie swoich kompetencji Rzecznik prasowy/ kierownik komórki odpowiedzialnej za komunikację społeczną organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej KPZK 330

331 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego poszkodowanymi i ich rodzinami, 2) komunikowanie wewnątrz instytucji; 3) komunikowanie pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej Prowadzenie działao edukacyjno informacyjnych: - tworzenie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym; - informowanie o sposobach postępowania w przypadku zagrożenia w celu kształtowania właściwych postaw społecznych; - organizowanie treningów i dwiczeo, organizowanie kampanii informacyjnych propagujących sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych Przygotowanie do bezpośredniego komunikowania ze społeczeostwem w trakcie kryzysu: - wytypowanie osób, które mają przygotowanie i umiejętnośd rozmawiania z rodzinami poszkodowanych np. psychologów, które będą kontaktowały się z rodzinami poszkodowanych i innymi grupami docelowymi dotkniętymi sytuacją kryzysową; - przygotowanie się do działao informacyjnych zmierzających do zabezpieczenia zdrowia i mienia ludności lub ewentualnej ewakuacji; - zweryfikowanie i zaktualizowanie bazy teleadresowej dla zapewnienia kontaktu ze służbami ratowniczymi oraz punktami informacyjnymi, pamiętając o zebraniu kontaktów alternatywnych Potencjalne ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowej Jeżeli rzecznik RCB, w wyniku działao właściwych komórek Rządowego Centrum Bezpieczeostwa jako pierwszy uzyska informację o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, w ramach zapewnienia koordynacji polityki informacyjnej, kontaktuje się z rzecznikiem instytucji wiodącej, w celu przyspieszenia organizacji procesu komunikacji w przypadku faktycznego wystąpienia sytuacji kryzysowej. Działanie w sytuacji kryzysowej Powołanie przez organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej, wewnętrznego zespołu komunikacji kryzysowej, w skład którego wchodziliby m.in. rzecznik organu oraz eksperci z dziedziny, której dotyczy sytuacja kryzysowa. 13. Powołanie Kryzysowego Zespołu Prasowego (jeżeli zachodzi taka potrzeba). osoba wyznaczona przez organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej osoba wyznaczona przez organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej Rzecznik RCB organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej Rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej 14. Wdrażanie wcześniej przygotowanej strategii komunikacyjnej przez instytucje zaangażowane w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej. Rzecznik organu właściwego dla rodzaju Prowadzenie proaktywnych działao komunikacyjnych: 15. sytuacji kryzysowej, regularne wydawanie komunikatów prasowych (komunikat powinien byd wydany najszybciej jak to możliwe), najlepiej o ściśle określonych i wcześniej w uzgodnieniu zapowiedzianych porach, zawierających ostatnie informacje o bieżącej sytuacji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, ze względu na dynamiczny rozwój KPZK 331

332 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 16. sytuacji, należy zintensyfikowad wydawanie komunikatów. UWAGA: Dobór narzędzi (np. briefingi, komunikaty wysyłane do mediów, spotkania) będzie zależał od rozwoju sytuacji; W sytuacjach, które wzbudzają szczególnie duże zainteresowanie mediów zalecane jest zorganizowanie briefingu prasowego. Wyznaczenie, na miejscu zdarzenia, miejsca dla mediów, skąd dziennikarze mogą relacjonowad rozwój sytuacji, jednocześnie nie przeszkadzając w prowadzeniu działao. 17. Wytypowanie osoby do kontaktu z mediami na miejscu zdarzenia. 18. Bieżące monitorowanie mediów, by w razie konieczności korygowad przekazy, a nawet weryfikowad sposób organizacji komunikacji społecznej. Niezwłoczne dementowanie informacji nieprawdziwych lub nieścisłych. 19. Wyznaczenie zastępcy rzecznika (w przypadku długotrwałych działao). 20. Bezwzględne zapewnienie całodobowego kontaktu mediów z rzecznikiem lub jego zastępcą W ramach bezpośredniej komunikacji informowanie opinii społecznej o konieczności określonego postępowania w danej sytuacji, np. jakiej pomocy, w jakim rozmiarze, gdzie, kiedy i na jakich warunkach może oczekiwad poszkodowana ludnośd, jakie działania są podejmowane w celu likwidacji sytuacji kryzysowej. Działania te powinny byd prowadzone poprzez narzędzia komunikacji bezpośredniej np. zorganizowanie infolinii, stałego punktu informacyjnego, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z poszkodowanymi i ich rodzinami czy uruchomienie dedykowanej strony internetowej. Działania w fazie odbudowy Regularne przekazywanie informacji o przebiegu usuwania i likwidacji skutków sytuacji kryzysowej i zakresu pomocy na jaką ze strony administracji publicznej mogą liczyd poszkodowani. 23. Przedstawienie opinii publicznej podsumowania działao poszczególnych instytucji biorących udział w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej. 24. Przygotowanie analizy działao komunikacyjnych w celu doskonalenia/ulepszenia/wyciągnięcia wniosków z prowadzonego procesu komunikacyjnego. 25. W ramach bezpośredniej komunikacji: - utrzymanie (czas uzależniony od okoliczności) funkcjonowania wszystkich narzędzi komunikacji bezpośredniej, które były wykorzystywane podczas sytuacji kryzysowej, np. takich jak infolinia. - jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy skorzystad z innych narzędzi komunikacji bezpośredniej. z kierującym działaniami i we współpracy z rzecznikami organów wspomagających Rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej Osoba wyznaczona przez organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej Rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej, w porozumieniu z rzecznikami organów wspomagających Osoba wyznaczona przez organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej KPZK 332

333 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego III. Postanowienia koocowe 1. Powyższa procedura odnosi się do zorganizowania procesu komunikacji społecznej z chwilą ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej, w trakcie jej trwania oraz po zakooczeniu fazy reagowania w sytuacji kryzysowej. 2. Rzecznik prasowy organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej lub kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej za komunikację (zwany dalej rzecznikiem), jest odpowiedzialny za komunikację ze społeczeostwem poprzez media. 3. Rzecznik prasowy organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej może powoład Kryzysowy Zespół Prasowy, składający się z przedstawicieli komórek prasowych organów zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej, w tym Centrum Informacyjnego Rządu i Rządowego Centrum Bezpieczeostwa. Do prac w Kryzysowym Zespole Prasowym mogą zostad zaproszeni eksperci. W przypadku, gdy Zespół nie prezentuje jednolitego stanowiska, głos decydujący ma rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej. W przypadku powołania Kryzysowego Zespołu Prasowego, Zespół ustala główne przekazy, ich częstotliwośd, narzędzia komunikacji oraz wyznacza osoby komunikujące. 4. Każdy organ zaangażowany w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej może powoład wewnętrzny zespół komunikacji kryzysowej, w skład którego wchodziliby m.in. rzecznik organu lub jego zastępca oraz eksperci z dziedziny, której dotyczy sytuacja kryzysowa. Zespół ustala co komunikowad z punktu widzenia własnej instytucji, pamiętając, że główne przekazy muszą byd ustalane z rzecznikiem organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej. 5. Rządowe Centrum Bezpieczeostwa w ramach zapewnienia koordynacji polityki informacyjnej monitoruje prowadzenie i organizację procesu komunikacji przez rzecznika organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, rzecznik RCB rekomenduje zmianę sposobu komunikacji i wspiera działania komunikacyjne tego rzecznika, np. pomaga w przygotowaniu procesu komunikowania (co mówid, gdzie, kto i kiedy), komunikatów, wyboru narzędzi. 6. Jeśli Prezes Rady Ministrów tak zdecyduje RCB może przejąd rolę głównego komunikatora. Wszystkie organy zaangażowane w rozwiązywanie kryzysu, niezwłocznie zostaną o tym fakcie powiadomione. 7. Prezes Rady Ministrów może wyznaczyd komunikatora i koordynatora działao informacyjnych spoza organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej. 8. Po zakooczeniu procesu komunikacji społecznej związanej z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowej, organy biorące udział w jej rozwiązywaniu, przygotowują analizę działao medialnych. Analizę wraz z uwagami i wnioskami przesyłają do Rządowego Centrum Bezpieczeostwa nie później niż miesiąc od zakooczenia sytuacji kryzysowej. 9. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie uwzględnią w swoich planach zarządzania kryzysowego szczegółowe sposoby i metody organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacji kryzysowej. KPZK 333

334 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego SPO-4 ZAWIESZENIE POSTANOWIEO KONWENCJI SCHENGEN I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie procesu przygotowania do zawieszenia postanowieo Konwencji Schengen na terytorium RP MSW członkowie RZZK organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału w posiedzeniu RZZK kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego członków RZZK i wyznaczonych organów przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów Wejście Wyjście Podstawy prawne działao Zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeostwa paostwa, w tym spowodowane zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, klęską żywiołową, międzynarodową imprezą masową lub masową niekontrolowaną migracją na terytorium RP, któremu przeciwdziałanie wymaga czasowego wprowadzenia kontroli granicznej na polskich Czasowe zawieszenie postanowieo Konwencji Schengen 1) konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Paostw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. UE, L 239 z r.) 2) rozporządzenie Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice - kodeks graniczny Schengen (Dz.U. UE, L 105/1 z r.) 3) ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. z 2007, Nr 165, poz. 1170) 4) ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy paostwowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 216 poz. 1367) 5) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn.zm.) 6) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania KPZK 334

335 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego granicach wewnętrznych Rządowego Centrum Bezpieczeostwa (Dz. U. Nr 86, poz. 471) 7) zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. z dnia 21 sierpnia 2008 r.) II. Przebieg działao Lp. Przedsięwzięcie Wykonawca 1. Zebranie informacji o zdarzeniu i dotychczasowych działaniach zaangażowanych organów Dyrektor RCB Przygotowanie (we współpracy z ministrem wiodącym) analizy zagrożenia i możliwości przeciwdziałania, z uwzględnieniem: rodzaju i skali oraz przewidywanego zasięgu terytorialnego zagrożenia, możliwości przeciwdziałania z wykorzystaniem dostępnych środków, uwarunkowao międzynarodowych dotychczasowych i możliwych działao, zmierzających do zminimalizowania zagrożenia Przekazanie Przewodniczącemu RZZK wniosków z dokonanej analizy i rekomendacją dla zwołania posiedzenia zespołu, w celu rozpatrzenia zasadności przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych RP w związku z przewidywanym rozwojem zagrożenia Dyrektor RCB Minister Spraw Wewnętrznych z Dyrektorem RCB 4. Przygotowanie i przekazanie przewodniczącemu Zespołu informacji dla Prezydenta RP o planowanym posiedzeniu RZZK Dyrektor RCB Decyzja o zwołaniu posiedzenia RZZK. Podjęcie przez RZZK ustalenia o przywróceniu kontroli granicznej na granicach wewnętrznych RP, wraz z określeniem trybu przywrócenia (planowy lub natychmiastowy) Przygotowanie projektu rozporządzenia MSW przywracającego kontrolę graniczną osób przekraczających granicę paostwową stanowiącą granicę wewnętrzną kraju, określającego: odcinki granicy paostwowej, na której kontrola graniczna osób zostaje przywrócona, przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejśd granicznych, okres, w którym kontrola graniczna osób zostaje tymczasowo przywrócona (na czas nie dłuższy niż 30 dni lub na przewidywany okres trwania poważnego zagrożenia), zakres kontroli (dostosowany do przyczyn uzasadniających jej wprowadzenie), możliwośd stosowania kontroli na niektórych odcinkach drogowych lub kolejowych przecinających granicę paostwową, a także w niektórych portach i przystaniach oraz portach lotniczych i lotniskach Przewodniczący zespołu Minister Spraw Wewnętrznych KPZK 335

336 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 7. Uzgodnienie treści projektu rozporządzenia z właściwymi merytorycznie członkami RZZK MSW 8. Powiadomienie, w terminie co najmniej 15 dni przed datą planowanego przywrócenia kontroli granicznej, kierownictwa: Komisji Europejskiej, paostw członkowskich UE. Powiadomienie zawiera: przyczyny proponowanego przywrócenia kontroli, wyszczególnienie zdarzeo stanowiących poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeostwa wewnętrznego, zakres proponowanego przywrócenia, z określeniem miejsc, w których ma zostad przywrócona kontrola graniczna, nazwy dozwolonych przejśd granicznych, datę i czas trwania proponowanego przywrócenia, ewentualne potrzeby działao, które powinny byd podjęte przez inne paostwa członkowskie. Minister Spraw Zagranicznych Rozpatrzenie opinii Komisji Europejskiej oraz wyników konsultacji z paostwami członkowskimi UE przy opracowywaniu koocowej wersji projektu rozporządzenia Wydanie rozporządzenia w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę paostwową RP stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen 11. Realizacja przedsięwzięd wynikających z postanowieo rozporządzenia w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej Przekazanie informacji o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom ogólnokrajowych programów radiowych i telewizyjnych, celem przekazania komunikatów do publicznej wiadomości Niezwłocznie po wydaniu rozporządzenia (podjętej decyzji) powiadomienie o przywróceniu kontroli granicznej i rodzaju zastosowanych środków, kierownictwa: Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, MSW, we współpracy z MSZ MSW Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Policji, inni właściwi merytorycznie członkowie RZZK, wojewoda Rzecznik Prasowy Rządu Minister Spraw Zagranicznych KPZK 336

337 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 14. paostw członkowskich UE W przypadku wymagającym niezwłocznego działania i podjęcia decyzji o przywróceniu kontroli granicznej w trybie natychmiastowym: odstąpienie od konsultacji z władzami i paostwami członkowskimi UE, powiadomienie - niezwłocznie po podjęciu decyzji wskazanych wyżej instytucji i paostw członkowskich UE o terminie, powodach i zakresie wprowadzonej kontroli granicznej Minister Spraw Zagranicznych 15. Bieżące monitorowanie sytuacji i efektów przywróconej kontroli granicznej dla stanu bezpieczeostwa wewnętrznego i porządku publicznego w kraju Dyrektor RCB 16. Przekazywanie Przewodniczącemu RZZK wniosków z dokonanej analizy sytuacji na potrzeby zespołu, w celu rozpatrzenia zasadności przedłużenia kontroli granicznej o odnawialny okres do 30 dni lub zniesienia kontroli 17. Po podjęciu przez Przewodniczącego RZZK decyzji o potrzebie przedłużenia kontroli wydanie stosownego rozporządzenia MSW 18. Przekazanie władzom i paostwom członkowskim UE wyprzedzającej informacji na temat powodów przedłużenia wprowadzonej kontroli MSW Minister Spraw Zagranicznych 19. Po podjęciu przez Przewodniczącego RZZK decyzji o zniesieniu kontroli wydanie stosownego rozporządzenia MSW MSW Przekazanie informacji o zniesieniu kontroli granicznej redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom ogólnokrajowych programów radiowych i telewizyjnych, celem przekazania komunikatów do publicznej wiadomości Przekazanie paostwom członkowskim UE informacji o zniesieniu kontroli granicznej. Przedstawienie: Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, sprawozdania z przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, z opisem procedury dokonywanych odpraw i skuteczności przywrócenia kontroli Opracowanie raportu zawierającego analizę przeprowadzonych działao oraz ocenę aktualnego stanu bezpieczeostwa wewnętrznego i porządku publicznego w kraju III. Postanowienia koocowe Rzecznik Prasowy Rządu Minister Spraw Zagranicznych MSW, Dyrektor RCB Wskazani w procedurze wykonawcy uwzględnią w swoich planach zarządzania kryzysowego szczegółowe sposoby i metody realizacji własnych przedsięwzięd. KPZK 337

338 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego SPO-5 URUCHOMIENIE PRZEDSIĘWZIĘD I PROCEDUR SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie procesu decyzyjnego i organizacyjnego dla potrzeb uruchomienia przedsięwzięd i procedur systemu zarządzania kryzysowego Dyrektor RCB członkowie RZZK organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału w posiedzeniu RZZK kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego członków RZZK i wyznaczonych organów Wejście Wyjście Podstawy prawne działao Wystąpienie sytuacji kryzysowej lub zagrożenie wystąpieniem takiej sytuacji albo otrzymanie informacji (deklarowanego sygnału od właściwych władz NATO) o konieczności uruchomienia przedsięwzięcia NCRS Przesłanie Raportu Implementacyjnego o stanie wdrożenia przedsięwzięcia NCRS 1) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), 2) zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięd i procedur systemu zarządzania kryzysowego 3) zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. Nr 93, poz. 995 r.) KPZK 338

339 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego II. Przebieg działao Lp. Przedsięwzięcie Wykonawca Wprowadzenie wyższego stopnia alarmowego 1. Uzyskanie informacji o zagrożeniu atakiem terrorystycznym lub sabotażowym albo wystąpienie takiego zdarzenia Dyrektor CAT ABW 2. Przekazanie informacji o zagrożeniu Prezesowi Rady Ministrów (właściwemu ministrowi/kierownikowi urzędu centralnego/wojewodzie) Szef ABW 3. Zorganizowanie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (stosownie do polecenia Prezesa Rady Ministrów/wniosku o zwołanie Zespołu) 4. Przygotowanie projektu zarządzenia o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego, zawierającego m.in. zakres przedsięwzięd do realizacji 5. Wydanie zarządzenia o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego według SPO-1 Dyrektor RCB w porozumieniu z Sekretarzem RM dla Prezesa Rady Ministrów wg wewnętrznych procedur właściwego ministra, kierownika (wojewody) Prezes Rady Ministrów/ minister/wojewoda 6. Przekazanie treści zarządzenia Prezesa Rady Ministrów wykonawcom Dyrektor RCB 7. Przekazanie komunikatu o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom ogólnokrajowych programów radiowych i telewizyjnych, celem poinformowania społeczeostwa Rzecznik Prasowy Rządu 8. Monitorowanie rozwoju sytuacji i przebiegu działao Dyrektor RCB KPZK 339

340 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 9. Przygotowanie zarządzenia o zmianie/odwołaniu stopnia alarmowego, na podstawie uzyskanych informacji, w tym informacji Szefa ABW Dyrektor RCB w porozumieniu z Sekretarzem RM dla Prezesa Rady Ministrów wg wewnętrznych procedur ministra, kierownika (wojewody) Uruchomienie działao przeciw zaskoczeniu 10. Otrzymanie w systemie NS WAN deklaracji Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SACEUR) o uruchomieniu działao przeciw zaskoczeniu 11. Weryfikacja zgodności otrzymanych informacji Dyrektor RCB, MON Dyrektor RCB, MON 12. Poinformowanie członków RZZK o otrzymaniu deklaracji działao przeciwko zaskoczeniu Dyrektor RCB 13. Zorganizowanie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (stosownie do polecenia Prezesa Rady Ministrów/wniosku o zwołanie Zespołu) 14. Realizacja zadao określonych w Planie Reagowania Obronnego RP i/lub Planie Użycia Sił Zbrojnych RP, w przypadku stosownej decyzji Rady Ministrów Według SPO-1 MON Uruchomienie działao przeciw agresji 15. Otrzymanie w systemie NS WAN decyzji Rady Północnoatlantyckiej (NAC) o uruchomieniu działao przeciw agresji MON 16. Poinformowanie członków RZZK o otrzymaniu decyzji NAC 17. Zorganizowanie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (stosownie do polecenia Prezesa Rady Ministrów/wniosku o zwołanie Zespołu) MON, Dyrektor RCB według SPO-1 KPZK 340

341 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 18. Realizacja zadao określonych w Planie Reagowania Obronnego RP oraz Planie Użycia Sił Zbrojnych RP, w przypadku stosownej decyzji Rady Ministrów ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie 19. Przygotowanie i przekazanie do właściwych władz NATO informacji o stopniu realizacji przedsięwzięd przeciw agresji MON Uruchomienie środków reagowania kryzysowego Otrzymanie w systemie NS WAN wiadomości dotyczącej zalecenia lub prośby o wprowadzenie środka reagowania kryzysowego NCRS Recommendation; NCRS Request Dyrektor RCB, MON 21. Weryfikacja zgodności otrzymanych wiadomości Dyrektor RCB, MON Przesłanie do wykonawców (ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie) otrzymanej wiadomości z zapytaniem o możliwości realizacji zadao przewidzianych dla danego środka (w tym zidentyfikowanie ewentualnych przeszkód) Przesłanie do RCB informacji o możliwości realizacji zadao przewidzianych dla wskazanego środka, w tym informacji o ewentualnych potrzebach lub przeszkodach (brak podstaw prawnych, potrzeba dodatkowych środków finansowych itp.) Otrzymanie w systemie NS WAN wiadomości potwierdzającej autoryzację środków przez Radę Północnoatlantycką NATO NCRS Authorisation i/lub prośbę o wprowadzenie środka NCRS Declaration Przygotowanie raportu zbiorczego nt. możliwości wykonania zadao przez wykonawców i przekazanie go Prezesowi Rady Ministrów lub członkom RZZK (w przypadku zwołania RZZK) Zorganizowanie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (stosownie do polecenia Prezesa Rady Ministrów/wniosku o zwołanie Zespołu) Dyrektor RCB Wykonawcy - ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie Dyrektor RCB, MON Dyrektor RCB według SPO-1 8 W odniesieniu do środków reagowania kryzysowego pre-autorised, wcześniej uzgodnionych z właściwymi organami NATO, organem decydującym o uruchomieniu/wdrożeniu jest Minister Obrony Narodowej KPZK 341

342 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 27. Podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o wprowadzeniu określonych środków reagowania kryzysowego Prezes Rady Ministrów 28. Przekazanie treści decyzji Prezesa Rady Ministrów wykonawcom. Monitorowanie rozwoju sytuacji i przebiegu działao. Dyrektor RCB 29. Przygotowanie i przekazanie do właściwych władz NATO oraz innych paostw członkowskich NATO raportu implementacyjnego o wprowadzeniu środków reagowania kryzysowego NCRS na terenie RP. Dyrektor RCB KPZK 342

343 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego SPO-6 WPROWADZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie procesu przygotowania do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na terytorium RP Wejście Wyjście Podstawy prawne działao MSW członkowie RZZK organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału w posiedzeniu RZZK kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego członków RZZK i wyznaczonych organów przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów Dyrektor RCB Wystąpienie katastrofy naturalnej lub awarii technicznej noszącej znamiona klęski żywiołowej, w związku z którą skuteczne zapobieganie oraz usunięcie skutków wymaga podjęcia działao nadzwyczajnych poprzez wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium paostwa 1) ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558) 2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, z późn.zm.) 3) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.) 4) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1570) 5) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342) 6) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1689) 7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347) KPZK 343

344 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego II. Przebieg działao Lp. Przedsięwzięcie Wykonawca 1. Zebranie informacji o rozwoju sytuacji kryzysowej i dotychczasowych działaniach zaangażowanych organów Dyrektor RCB 2. Przygotowanie kompleksowej analizy sytuacji wraz z prognozą jej rozwoju 3. Dokonanie wstępnej oceny wniosku wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 4. Dokonanie oceny skutków katastrofy naturalnej (awarii technicznej) i możliwości ich usunięcia, uwzględniającej: presję czasu, jakościowo-ilościowy oraz terytorialny rozmiar zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, ich mienia i środowiska, poziom efektywności działao organów administracji publicznej, służb i inspekcji, możliwości i ograniczenia obecnie dostępnych zasobów, ograniczenia prawno-instytucjonalne, utrudniające prowadzone działania, skalę niezbędnych potrzeb sił, środków i narzędzi prawnych organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej, we współpracy z Dyrektorem RCB 5. Przygotowanie przewodniczącemu RZZK rekomendacji do zwołania zespołu i rozpatrzenia zasadności wniosku o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 6. Podjęcie decyzji o zwołaniu posiedzenia RZZK 7. Pkt 7 - czynności realizowane przed posiedzeniem RZZK Dokonanie analizy potrzeb wynikających z sytuacji w odniesieniu do rozwiązao organizacyjno-prawnych zawartych w ustawie o stanie klęski żywiołowej oraz innych aktach normatywnych, pod kątem konieczności i możliwości zastosowania wybranych rozwiązao w przygotowywanym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w następujących obszarach: 1. Określenie obszaru i czasu trwania stanu klęski żywiołowej - do 30 dni (art. 4 ustawy o stanie klęski żywiołowej) Przewodniczący zespołu organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej, we współpracy z Dyrektorem RCB oraz: KPZK 344

345 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 2. Wskazanie ministra (wojewody) właściwego do kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia (art. 8 ustawy) 3. Określenie zakresu udziału pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP w wykonywaniu zadao związanych z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem (art. 18 ustawy): współudział w monitorowaniu zagrożeo, wykonywanie zadao związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania zagrożeo, wykonywanie zadao poszukiwawczo-ratowniczych, ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia, wykonywanie zadao mających na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach, współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeo, izolowanie obszaru występowania zagrożeo lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej, wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych dobrach kultury, prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów wybuchowych będących w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, likwidowanie skażeo i zakażeo biologicznych, wykonywanie zadao związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej, współudział w zapewnianiu przejezdności szlaków komunikacyjnych, udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadao sanitarno-higienicznych i przeciwepidemicznych 4. Wybór możliwych i koniecznych niezbędnych ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela (art. 21 ustawy): zawieszenie działalności określonych przedsiębiorców, nakaz lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, nakaz pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, całkowita lub częściowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, obowiązek poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, MAiC MON MAiC Minister Sprawiedliwości Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Gospodarki Minister Środowiska KPZK 345

346 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 7. niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeo chemicznych i promieniotwórczych, obowiązek poddania się kwarantannie, obowiązek stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin, obowiązek stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska, obowiązek stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeo, dokonanie przymusowych rozbiórek i wyburzeo budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części, nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, zakaz organizowania lub przeprowadzania imprez masowych, nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczania się, wykorzystanie, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych, zakaz prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach, ograniczenie lub odstąpienie od określonych zasad bezpieczeostwa i higieny pracy, jednakże niepowodujące bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika, wykonywanie świadczeo osobistych i rzeczowych 5. Ocena zasadności wprowadzenia ograniczeo w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym oraz w ruchu jednostek pływających na śródlądowych drogach wodnych, morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym (art. 24 ustawy). 6. Analiza potrzeb wprowadzenia ograniczeo w wykonywaniu pocztowych usług o charakterze powszechnym lub usług kurierskich (art. 25 ustawy) Analiza potrzeb wprowadzenia ograniczeo w pracy urządzeo nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych 7. Uzgodnienie trybu współpracy z kierownikami środków masowej komunikacji w związku z ich obowiązkiem nieodpłatnego, niezwłocznego publikowania lub zamieszczania komunikatów prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej (art. 26 ustawy) Minister Zdrowia MTBiGM MON MAiC Rzecznik Prasowy Rządu KRRiTV KPZK 346

347 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego Analiza potrzeb wprowadzenia ograniczeo i obowiązków według postanowieo innych przepisów (stosownie do rodzaju zaistniałej sytuacji kryzysowej): ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych (art ustawy prawo wodne), ograniczenia w przemieszczaniu się i w handlu, obowiązek szczepieo i świadczenia pracy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ludzi (art. 46 i 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi), ograniczenia w przemieszczaniu się i w handlu, obowiązek szczepieo i przeprowadzania innych zabiegów na obszarach objętych chorobą zakaźną zwierząt lub zagrożonych wystąpieniem tej choroby (art. 47 i 48 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt) nakaz ewakuacji lub przesiedlenia osób, pozostania w pomieszczeniach zamkniętych, zakaz spożywania skażonej żywności, wody i paszy podczas działao interwencyjnych (art. 90 ustawy prawo atomowe) Decyzja Prezesa Rady Ministrów w sprawie: odrębnego trybu opracowania, uzgodnienia i wniesienia projektu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej; wskazania członka Rady Ministrów do przedstawienia Radzie Ministrów stanowiska, rekomendacji lub opinii w zakresie przyjęcia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. 9. Przygotowanie, na podstawie przeprowadzonej analizy, projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, z uwzględnieniem aktualnego rozwoju sytuacji 10. Koordynacja uzgodnienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej zgodnie z decyzją, o której mowa w pkt Przekazanie uzgodnionego projektu rozporządzenia członkom RZZK, do rozpatrzenia podczas posiedzenia zespołu 12. Wniesienie projektu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej pod obrady Rady Ministrów, po uwzględnieniu ewentualnych uwag i propozycji zgłoszonych podczas posiedzenia RZZK 13. Przyjęcie projektu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Minister Środowiska Minister Zdrowia Minister Rolnictwa MSW Prezes Paostwowej Agencji Atomistyki Prezes Rady Ministrów organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej Rada Ministrów 14. Publikacja rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Prezes Rządowego Centrum Legislacji KPZK 347

348 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 15. Przekazanie treści rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom ogólnokrajowych programów radiowych i telewizyjnych, celem niezwłocznego opublikowania i przekazania komunikatów do publicznej wiadomości 16. Przekazanie właściwym organom administracji publicznej ustaleo przyjętych podczas posiedzenia RZZK oraz postanowieo rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej Rzecznik Prasowy Rządu Dyrektor RCB 17. Monitorowanie stanu realizacji ustaleo RZZK przez wykonawców Dyrektor RCB KPZK 348

349 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego SPO-7 WPROWADZENIE STANU WYJĄTKOWEGO I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie procesu przygotowania do wprowadzenia stanu wyjątkowego na terytorium RP MSW członkowie RZZK organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału w posiedzeniu RZZK kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego członków RZZK i wyznaczonych organów przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów Dyrektor RCB Wejście Wyjście Podstawy prawne działao Wystąpienie sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju paostwa, bezpieczeostwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, które nie może byd usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych Wprowadzenie stanu wyjątkowego na części albo na całym terytorium paostwa 1) ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985) 2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, z późn.zm.) 3) ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990 r., nr 30, poz. 179 z późn. zm.) 4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych RP w razie zagrożenia bezpieczeostwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego (Dz.U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1134) 5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wyjątkowego (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 821) KPZK 349

350 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego II. Przebieg działao Lp. Przedsięwzięcie Wykonawca 1. Zebranie informacji o przebiegu zdarzenia i działaniach zaangażowanych organów Dyrektor RCB 2. Przygotowanie oceny sytuacji wraz z prognozą rozwoju 3. Dokonanie analizy zagrożenia i możliwości przeciwdziałania, uwzględniającej: presję czasu, jakościowo-ilościowy oraz terytorialny rozmiar zagrożenia ustroju paostwa, bezpieczeostwa obywateli lub porządku publicznego, poziom efektywności działao organów administracji publicznej, służb i inspekcji, możliwości i ograniczenia obecnie dostępnych zasobów, ograniczenia prawno-instytucjonalne, utrudniające prowadzone działania, skalę niezbędnych potrzeb sił, środków i narzędzi prawnych organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej, we współpracy z Dyrektorem RCB 4. Przygotowanie rekomendacji do zwołania RZZK w celu rozpatrzenia zasadności wprowadzenia stanu wyjątkowego 5. Podjęcie decyzji o zwołaniu posiedzenia RZZK Przewodniczący zespołu 6. Pkt 6 - Czynności realizowane przed posiedzeniem RZZK Dokonanie analizy potrzeb wynikających z sytuacji w odniesieniu do rozwiązao organizacyjno-prawnych zawartych w ustawie o stanie wyjątkowym oraz innych aktach normatywnych, pod kątem konieczności i możliwości zastosowania wybranych rozwiązao w przygotowywanych projektach rozporządzeo w następujących obszarach: Określenie przyczyn, obszaru i czasu trwania stanu wyjątkowego - do 90 dni (art. 3 ustawy o stanie wyjątkowym) Ocena niezbędnego poziomu koordynacji i kontroli funkcjonowania administracji: szczebel wojewody lub Prezesa Rady Ministrów (art. 9) organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej, we współpracy z Dyrektorem RCB oraz: MAiC KPZK 350

351 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego Ocena zasadności użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji (art. 18 ustawy o Policji) Określenie zasadności użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do przywrócenia normalnego funkcjonowania paostwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane, z uwzględnieniem (art. 11): stopnia i rodzaju zagrożenia, utrzymania zdolności oddziałów i pododdziałów do realizacji zadao wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ratyfikowanych umów międzynarodowych, założenia, że oddziały i pododdziały pozostają pod dowództwem przełożonych służbowych i wykonują zadania wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, nadania żołnierzom oddziałów i pododdziałów uprawnieo policjantów określonych w art ustawy o Policji Uzgodnienie zakresu i rodzaju zadao do realizacji przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP Dobór możliwych i koniecznych ograniczeo wolności i praw człowieka: zawieszenie prawa do (art. 16 ustawy): organizowania i przeprowadzania zgromadzeo i imprez masowych, strajków pracowniczych i innych form protestu, zrzeszania się i nakazanie zaniechania działalności stowarzyszeo, partii politycznych i innych organizacji, których działalnośd może zwiększyd zagrożenie konstytucyjnego ustroju paostwa, bezpieczeostwa obywateli lub porządku publicznego, wstrzymanie pozwoleo na przeprowadzanie zbiórek publicznych (art. 16 ustawy), wprowadzenie obowiązku posiadania przez każdą osobę przebywającą w miejscu publicznym swojego dokumentu tożsamości (art. 18 ustawy), wprowadzenia nakazu lub zakazu (art. 18 ustawy): przebywania lub opuszczania w ustalonym czasie oznaczonych miejsc, obiektów i obszarów, uzyskania zezwolenia organów administracji publicznej na zmianę miejsca pobytu stałego i czasowego, zgłoszenia w ustalonym terminie organom ewidencji ludności lub Policji przybycia do określonej miejscowości, utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów Analiza potrzeb i możliwości stosowania instytucji odosobnienia wobec osób, w stosunku do których zachodzi podejrzenie zachowania określonego w art. 17 ustawy: określenie trybu wydawania decyzji przez wojewodów o odosobnieniu, ocena przygotowania ośrodków odosobnienia przez ministra sprawiedliwości MSW MON MSW Stosownie do kompetencji MSW MAiC Minister Sprawiedliwości Stosownie do kompetencji MSW Minister Sprawiedliwości Stosownie do kompetencji KPZK 351

352 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego Analiza potrzeb i możliwości postępowania w obszarze ograniczeo w komunikacji społecznej (art. 20 ustawy): dobór dostępnych środków wynikających z sytuacji: cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu, kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług kurierskich, kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, emisja sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, których treśd może zwiększyd zagrożenie konstytucyjnego ustroju paostwa, bezpieczeostwa obywateli lub porządku publicznego, tryb postępowania i zadania dla wojewodów, jako organów cenzury, zakres i sposób postępowania Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jako organu właściwego w sprawach wykonywania kontroli przesyłek pocztowych i kurierskich, kontroli telekomunikacyjnej oraz emisji sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór korespondencji drogą radiową. Uzgodnienie trybu współpracy z kierownikami środków masowej komunikacji (redaktorami naczelnymi dzienników oraz nadawcami programów radiowych i telewizyjnych) w związku z ich obowiązkiem nieodpłatnego, niezwłocznego podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i innych aktów prawnych dotyczących tego stanu (art. 6 ustawy) oraz ocena potrzeby wprowadzenia ograniczeo w dostępie do informacji publicznej (art. 21 ustawy) Oszacowanie potrzeby objęcia militaryzacją wybranych jednostek organizacyjnych, w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ocena zasadności wprowadzenia ograniczeo (art. 21 ustawy), celem przygotowania i wydania szczegółowych rozporządzeo przez właściwych ministrów w zakresie: dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności (Minister Gospodarki), wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju (Minister Gospodarki), działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęd dydaktycznych w szkołach włącznie ze szkołami wyższymi, MSW MAiC Prezes UKE Stosownie do kompetencji Rzecznik Prasowy Rządu KRRiTV MSW MON Stosownie do kompetencji właściwy minister KPZK 352

353 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych (Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej (Minister Finansów), transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym, a także na śródlądowych drogach wodnych (Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, w tym bankowych systemów telekomunikacyjnych, poprzez nakazanie wyłączenia urządzeo łączności lub zawieszenia świadczenia usług, na czas określony, a także poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej radiowych i telewizyjnych urządzeo nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób zagrażający konstytucyjnemu ustrojowi paostwa, bezpieczeostwu obywateli albo porządkowi publicznemu (Minister Administracji i Cyfryzacji), prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni lub określonych przedmiotów, poprzez nakazanie niezwłocznego złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej albo zakazanie noszenia (MSW). Decyzja Prezesa Rady Ministrów w sprawie: odrębnego trybu opracowania, uzgodnienia i wniesienia projektu uchwały i rozporządzeo w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego; wskazania członka Rady Ministrów do przedstawienia Radzie Ministrów stanowiska, rekomendacji lub opinii w zakresie przyjęcia uchwały i rozporządzeo w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Przygotowanie, na podstawie przeprowadzonej analizy, projektów: 1. uchwały Rady Ministrów o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego, 2. wniosku Rady Ministrów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie stanu wyjątkowego, określającego: przyczyny wprowadzenia i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego, obszar, na jakim stan wyjątkowy powinien byd wprowadzony, rodzaje ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela 3. rozporządzenia Rady Ministrów, określającego: szczegółowy tryb i sposoby oraz obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzanych ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela zawartych w rozporządzeniu Prezydenta RP, z uwzględnieniem w możliwym stopniu minimalnych indywidualnych i społecznych uciążliwości wynikających ze stosowania tych ograniczeo, szczegółowe zasady użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego oraz możliwośd użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji Prezes Rady Ministrów organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej, we współpracy z właściwymi ministrami i Dyrektorem RCB KPZK 353

354 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego rozporządzeo właściwych ministrów, określających szczegółowy tryb i sposób stosowania ograniczeo wolności praw człowieka i obywatela, wymienionych w pkt (art. 21 ustawy) Uzgodnienie projektu uchwały i wniosku Rady Ministrów oraz rozporządzeo w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego (zwanych dalej projektami przepisów) 10. Przekazanie uzgodnionych projektów przepisów członkom RZZK, do rozpatrzenia podczas posiedzenia zespołu organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej 11. Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Przewodniczący RZZK 12. Opracowanie koocowej wersji projektów przepisów, po uwzględnieniu ewentualnych uwag i propozycji zgłoszonych podczas posiedzenia RZZK organ właściwy dla rodzaju sytuacji 13. Wniesienie projektów przepisów do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów, zorganizowanym z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP kryzysowej 14. Przyjęcie przez Radę Ministrów przedłożonych projektów Rada Ministrów 15. Przekazanie Prezydentowi RP przyjętej przez Radę Ministrów uchwały wraz z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego Prezes Rady Ministrów 16. Zapewnienie wsparcia w przygotowaniu projektu rozporządzenia Prezydenta RP, stosownie do potrzeb zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów informacji o podpisaniu przez Prezydenta RP rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, wraz z tekstem rozporządzenia Podpisanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu, sposobu i zakresu wprowadzanych ograniczeo, zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji Podpisanie przez właściwych ministrów rozporządzeo określających szczegółowy tryb i sposób stosowania ograniczeo wolności praw człowieka i obywatela, według postanowieo art. 21 ustawy organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Prezes Rady Ministrów właściwi ministrowie 20. Publikacja rozporządzeo w Dzienniku Ustaw Prezes RCL KPZK 354

355 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 21. Przekazanie treści rozporządzeo dot. wprowadzenia stanu wyjątkowego redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom ogólnokrajowych programów radiowych i telewizyjnych, celem niezwłocznego opublikowania i przekazania komunikatów do publicznej wiadomości Rzecznik Prasowy Rządu 22. Przekazanie właściwym organom administracji publicznej decyzji przyjętych podczas posiedzenia RZZK oraz wynikających z rozporządzeo dot. wprowadzenia stanu wyjątkowego 23. Przedstawienie Sejmowi RP rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i uzyskanie akceptacji przyjętego rozwiązania 24. Notyfikacja Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie RP Dyrektor RCB Prezydent RP w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia Minister Spraw Zagranicznych 25. Monitorowanie rozwoju sytuacji i stanu realizacji przez wykonawców przyjętych rozwiązao Dyrektor RCB KPZK 355

356 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego SPO-8 WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie procesu przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego na terytorium RP MON członkowie RZZK organy administracji rządowej wyznaczeni do udziału w posiedzeniu RZZK kierownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego członków RZZK i wyznaczonych organów przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów Dyrektor RCB Wejście Wyjście Podstawy prawne działao Zewnętrzne zagrożenie paostwa, w tym spowodowane działaniami terrorystycznymi, zbrojna napaśd na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji Wprowadzenie stanu wojennego na części albo na całym terytorium paostwa 1) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz t.j., z późn.zm.) 2) ustawa z dnia 29 kwietnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP (Dz.U. Nr 156, poz z późn. zm.) 3) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590, z późn.zm.) 4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeostwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978) 5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej paostwa (Dz.U. Nr 219, poz. 2218) KPZK 356

357 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadao wykonywanych w ramach przygotowao obronnych paostwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z późn.zm.) 7) Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP (M.P. Nr 48, poz. 705) II. Przebieg działao Lp. Przedsięwzięcie Wykonawca 1. Zebranie informacji o rozwoju sytuacji kryzysowej i działaniach zaangażowanych organów Dyrektor RCB Przygotowanie kompleksowej analizy sytuacji wraz z prognozą jej rozwoju 3. Dokonanie wstępnej oceny stanu realizacji i efektów wdrożenia dotychczasowych przedsięwzięd z wykazu przedsięwzięd i procedur systemu zarządzania kryzysowego, a zwłaszcza: opcji zapobiegania, działao przeciw zaskoczeniu i środków reagowania kryzysowego. 4. Przygotowanie przewodniczącemu RZZK rekomendacji do zwołania zespołu i rozpatrzenia zasadności wniosku o wprowadzenie stanu wojennego 5. Podjęcie decyzji o zwołaniu posiedzenia RZZK Pkt 6 - czynności realizowane przed posiedzeniem RZZK Dokonanie analizy potrzeb wynikających z sytuacji w odniesieniu do rozwiązao organizacyjno-prawnych zawartych w ustawie o stanie wojennym ( ) oraz innych aktach normatywnych, pod kątem konieczności i możliwości zastosowania wybranych rozwiązao w przygotowywanym wniosku Rady Ministrów do rozporządzenia Prezydenta RP w następujących obszarach: MON, we współpracy z MSZ i Dyrektorem RCB Przewodniczący zespołu MON, we współpracy z MSZ, Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeostwa oraz: KPZK 357

358 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 1. Określenie przyczyn i obszaru, na którym ma byd wprowadzony stan wojenny (art. 3 ustawy) 2. Zawieszenie prawa do strajków pracowniczych i akcji protestacyjnych (art. 20 ustawy) 3. Wprowadzenie (art. 21 ustawy).: cenzury prewencyjnej środków społecznego przekazu, kontroli zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług kurierskich, kontroli treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, emisji sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, których treśd może zwiększyd zagrożenie bezpieczeostwa lub obronności paostwa. 4. Zawieszenie prawa do organizowania zgromadzeo, przeprowadzania imprez masowych i zrzeszania się stowarzyszeo, partii politycznych, organizacji i innych form ruchów obywatelskich oraz prowadzenia zbiórek publicznych (art. 22 ustawy). MSW we współpracy z MON MSW, Minister Sprawiedliwości Minister Administracji i Cyfryzacji MSW, Minister Sprawiedliwości 5. Wprowadzenie nakazów/zakazów przebywania, zezwolenia na zmianę miejsca pobytu, ewidencjonowania pobytu (art. 23 ustawy) MSW 6. Wprowadzenie ograniczeo (art. 24 ustawy) w zakresie: reglamentacji zaopatrzenia ludności w towary konsumpcyjne (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) wolności działalności gospodarczej (Minister Gospodarki) działalności edukacyjnej (MEN, MNiSW) obrotu środkami płatniczymi (Minister Finansów) funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej (Minister Administracji i Cyfryzacji) prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych (MSW) dostępu do informacji publicznej (MSW). 7. Nałożenie dodatkowych zadao na przedsiębiorców, wprowadzenie zarządu komisarycznego w przedsiębiorstwach i obowiązku pracy i świadczeo, zajęcie nieruchomości dla Sił Zbrojnych lub obrony paostwa (art. 25 ustawy) właściwi ministrowie Minister Gospodarki Minister Skarbu Paostwa KPZK 358

359 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego Wprowadzenie (art. 26 ustawy): ograniczeo w przewozie osób i rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim i żegludze śródlądowej, zakazu lotów polskich i obcych statków powietrznych, ruchu polskich i obcych jednostek pływających oraz ruchu pojazdów na drogach publicznych obowiązku wykonywania przez przewoźników przewozu na potrzeby obronności i bezpieczeostwa paostwa rekwizycji środków transportu na potrzeby obronne paostwa (art. 27 ustawy). 9. Zamknięcie/ograniczenie ruchu osobowego i towarowego przez przejścia graniczne oraz wprowadzenie szczególnych zasad wydawania obywatelom polskim i cudzoziemcom dokumentów uprawniających do przekraczania granicy paostwowej (art. 28 ustawy). 10. Przygotowanie, na podstawie przeprowadzonej analizy, według pkt 6, projektów: 1) wniosku Rady Ministrów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie stanu wojennego, określającego: przyczyny i obszar, na jakim stan wojenny powinien byd wprowadzony rodzaje ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela przejście organów władzy publicznej na określone stanowiska kierowania stany gotowości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu wojennego propozycję obsady Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 2) rozporządzenia Rady Ministrów, określającego: zakres wprowadzanych ograniczeo wolności i praw człowieka i obywatela zawartych w rozporządzeniu Prezydenta RP uruchomienie systemu kierowania obroną paostwa przejście na wojenne zasady działania organów władzy publicznej zasady działania organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działao wojennych zmilitaryzowanie wskazanych/wszystkich jednostek organizacyjnych 3) rozporządzeo właściwych ministrów, określających szczegółowy tryb i sposób stosowania ograniczeo wolności praw człowieka i obywatela 8. Przedstawienie oceny sytuacji i propozycji rozwiązao na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 9. Wniesienie projektów przepisów do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów, z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP MTBiGM MSW MON MSW MON we współpracy z właściwymi ministrami i Dyrektorem RCB MON 10. Przyjęcie przez Radę Ministrów przedłożonych projektów. Przekazanie Prezydentowi RP wniosku o wprowadzenie stanu wojennego Prezes Rady Ministrów KPZK 359

360 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 11. Zapewnienie wsparcia w przygotowaniu rozporządzenia Prezydenta RP, stosownie do potrzeb zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta RP MON 12. Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów podpisanego przez Prezydenta RP rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wojennego 13. Podpisanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu, sposobu i zakresu wprowadzanych ograniczeo oraz szczegółowych rozporządzeo właściwych ministrów Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Prezes Rady Ministrów, właściwi ministrowie 14. Publikacja rozporządzeo w Dzienniku Ustaw Prezes RCL 15. Przekazanie treści rozporządzeo dot. wprowadzenia stanu wojennego redaktorom naczelnym dzienników ogólnokrajowych oraz nadawcom ogólnokrajowych programów radiowych i telewizyjnych, celem niezwłocznego opublikowania i przekazania komunikatów do publicznej wiadomości 16. Przedstawienie Sejmowi RP rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego 17. Notyfikacja Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wprowadzenia stanu wojennego na terenie RP 18. Monitorowanie rozwoju sytuacji i stanu realizacji przyjętych rozwiązao Rzecznik Prasowy Rządu Prezydent RP w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia Minister Spraw Zagranicznych Szef Głównego Stanowiska Kierowania KPZK 360

361 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego SPO-9 NARZĘDZIE SYSTEMOWE W SYTUACJI TERRORYSTYCZNEGO UPROWADZENIA OBYWATELA POLSKIEGO POZA OBSZAREM RP Poniższy schemat umożliwia najszybsze i maksymalnie skuteczne działania mające na celu reagowanie organów administracji rządowej w przypadkach terrorystycznego uprowadzenia obywatela (obywateli) Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju. Zakłada on najbardziej elastyczne działanie, dostosowane do dynamicznie zmieniających się uwarunkowao charakteryzujących zdarzenia dotyczące uprowadzeo terrorystycznych osób. Organem właściwym do uruchomienia procedury jest z mocy prawa Minister Spraw Zagranicznych. Zgodnie z art. 36 Konstytucji RP, podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Działem administracji rządowej sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych. Szczegółowy zakres działania MSZ określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. wydane na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, Konsul zapewnia pomoc obywatelom polskim w realizacji praw przysługujących im zgodnie z prawem paostwa przyjmującego oraz prawem i zwyczajami międzynarodowymi. Zgodnie z art. 13 tej ustawy, Konsul czuwa, aby obywatele polscy zatrzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawieni wolności w paostwie przyjmującym mieli zapewnioną ochronę prawną i traktowanie zgodne z prawem tego paostwa oraz z prawem i zwyczajami międzynarodowymi. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.). Art. 5. W celu wykonania zadao i kompetencji określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach, Prezes Rady Ministrów może w szczególności: 1) wyznaczyd ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów;. Służby i instytucje wchodzące w skład Zespołu działają na podstawie przepisów prawa zawartych w ustawach regulujących ich działania. KPZK 361

362 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego OPCJONALNIE RZĄDOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO* w celu przygotowania propozycji użycia sił i środków (Art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) PREZES RADY MINISTRÓW upoważnia ministra właściwego do spraw zagranicznych do zapewnienia koordynacji działao organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z innymi podmiotami w zakresie spraw związanych z przypadkami uprowadzenia terrorystycznego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów zawiadamia poszczególne organy administracji rządowej o tym fakcie i o konieczności wzięcia udziału w pracach zespołu pod jego przewodnictwem; uruchamia pracę zespołu, na forum którego udostępniane są informacje i dokumenty umożliwiające wypracowanie rozwiązao, w oparciu o które podejmowane są decyzje. PRACA ZESPOŁU DO SPRAW UPROWADZEO TERRORYSTYCZNYCH OBYWATELI RP POZA GRANICAMI KRAJU *ta opcja wskazana została, jako możliwa, zgodnie z obowiązującym prawem, w celu uzyskania przez PRM opinii przed upoważnieniem Ministra Spraw Zagranicznych. Należy zauważyd, że możliwa jest sytuacja, kiedy Minister Spraw Zagranicznych upoważniany będzie w chwili zaistnienia opisywanej sytuacji, a nie w chwili obejmowania urzędu. KPZK 362

363 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego SKŁAD ZESPOŁU DO SPRAW UPROWADZEO TERRORYSTYCZNYCH OBYWATELI RP POZA GRANICAMI KRAJU 1. W skład Zespołu wchodzą: 1) przewodniczący Minister Spraw Zagranicznych, 2) członkowie: a) Minister Spraw Wewnętrznych (lub upoważniony Sekretarz, Podsekretarz Stanu), b) Minister Obrony Narodowej (lub upoważniony Sekretarz, Podsekretarz Stanu), c) Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych (jeśli został powołany), d) Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych, 3) sekretarz Dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ. 2. W prace Zespołu, w zależności od zaistniałej sytuacji, decyzją przewodniczącego zostaną włączeni: 1) Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego, 2) Szef Agencji Wywiadu, 3) Szef Służby Wywiadu Wojskowego, 4) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 5) Komendant Główny Policji, 6) Komendant Główny Straży Granicznej, 7) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeostwa, 8) Szef Zespołu ds. Sytuacji Szczególnych MON, 9) Rzecznik Prasowy MSZ, 10) dyrektor terytorialnie właściwego departamentu MSZ, 11) Dyrektor Biura Bezpieczeostwa Dyplomatycznego. 3. Osoby włączone do prac Zespołu wskazane w pkt 2, mogą delegowad swoich przedstawicieli, których wiedza i kompetencje niezbędne są w zaistniałej sytuacji kryzysowej. 4. W zależności od potrzeb do prac Zespołu dopraszani będą eksperci. 5. Regulamin działania zostanie opracowany przez MSZ w chwili zatwierdzenia propozycji procedury. 6. Obsługę Zespołu zapewni Ministerstwo Spraw Zagranicznych. KPZK 363

364 Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego SPO-10 DZIAŁANIA W PRZYPADKU MASOWEGO NAPŁYWU CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie procesu przyjęcia cudzoziemców masowo przybyłych na terytorium RP wskutek sytuacji we własnym kraju MSW Minister Spraw Wewnętrznych Minister Spraw Zagranicznych Minister Obrony Narodowej Minister Zdrowia Minister Gospodarki Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego Szef Agencji Wywiadu Wojewodowie Dyrektor RCB KPZK 364

365 oooo Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego Wejście Wyjście Podstawy prawne działao Przybycie na terytorium RP cudzoziemców masowo opuszczających kraj pochodzenia z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, przyczyn ekonomicznych, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeo praw człowieka Pobyt cudzoziemców w miejscach docelowego rozmieszczenia w ramach zapewnienia ochrony czasowej na terytorium RP 1) konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 (Dz. U. z 1991, nr 119, poz. 515) 2) dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleoców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Paostwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz.Urz. WE L 212/12 z dnia ) 3) konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Paostw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. UE, L 239 z r.) 4) rozporządzenie Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice - kodeks graniczny Schengen (Dz.U. UE, L 105/1 z r.) 5) ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy paostwowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 216 poz. 1367) 6) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2009, Nr 189, poz. 1472, z późn.zm.) 7) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r.nr 89, poz. 590, z późn.zm.) 8) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) 9) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996, Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) 10) ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) 11) zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. Nr 93, poz. 955) KPZK 365

366 oooo Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego II. Przebieg działao Lp. Przedsięwzięcie Wykonawca 1. Zebranie informacji o zdarzeniu i dotychczasowych działaniach zaangażowanych organów Dyrektor RCB Przygotowanie (we współpracy z ministrem wiodącym) analizy zagrożenia i możliwości przeciwdziałania, z uwzględnieniem: rodzaju i skali oraz przewidywanego obszaru, na który mogą przybyd cudzoziemcy oraz sposobu i miejsca przekroczenia granicy, możliwych do podjęcia kroków w celu ograniczenia migracji lub opanowania sytuacji, uwarunkowao międzynarodowych umożliwiających podjęcie niezbędnych działao Przekazanie Przewodniczącemu RZZK wniosków z dokonanej analizy i rekomendacją dla zwołania posiedzenia zespołu, w celu: organizacji przyjęcia i pobytu na terytorium RP dużej liczby cudzoziemców, ewentualnego przywrócenia kontroli granicznej na wewnątrz-unijnych granicach RP w związku z przewidywanym rozwojem zagrożenia 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego według SPO nr 1 5. Przygotowanie i przywrócenie kontroli granicznej na wewnątrz-unijnych granicach RP (zgodnie z ustaleniami RZZK) według SPO nr Przegląd planów i procedur oraz wdrożenie przedsięwzięd mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeostwa i ochrony, w tym ochrony infrastruktury krytycznej na terenie kraju (zgodnie z ustaleniami RZZK) Wystąpienie do właściwych organów Unii Europejskiej z wnioskiem o podjęcie przez Radę Unii Europejskiej decyzji o udzieleniu ochrony czasowej cudzoziemcom na terytorium UE, w tym na terenie Polski (finansowanie działao ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, ustanowionego Decyzją nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. Dyrektor RCB Minister Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Dyrektorem RCB Minister Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Dyrektorem RCB Minister Spraw Wewnętrznych organy administracji publicznej właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego Minister Spraw Zagranicznych KPZK 366

367 oooo Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 8. Przedłożenie Radzie Ministrów projektu rozporządzenia określającego: szczegółowe zasady finansowania ochrony czasowej, limit cudzoziemców, którym można udzielid tej ochrony, okres jej trwania lub warunki zakooczenia jej udzielania i sposób udzielania pomocy, sposób realizacji zadao podejmowanych w ramach ochrony czasowej, uwzględniając w szczególności rodzaj zagrożenia, na które narażeni byli cudzoziemcy przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, możliwości finansowania tej ochrony oraz zobowiązania wynikające z postanowieo umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską, zakres, szczegółowe warunki i sposób wykonywania badao lekarskich i zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca, kierując się w szczególności potrzebą zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Minister Spraw Wewnętrznych 9. Przyjęcie przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 7 Rada Ministrów 10. Uzyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadao związanych z zapewnieniem ochrony czasowej cudzoziemców według SPO nr 2 Etap I zorganizowanie centralnego punktu recepcyjnego i tymczasowego obozowiska na terenie przygranicznego województwa MSW Zorganizowanie na bazie wytypowanego obiektu na terenie przygranicznego województwa centralnego punktu recepcyjnego dla cudzoziemców przekraczających granicę i przywożonych do tego punktu przez Straż Graniczną (Policję i inne służby) Zorganizowanie przewozu grupy cudzoziemców z centralnego punktu recepcyjnego do ośrodków dla cudzoziemców funkcjonujących na terenie kraju (Biała Podlaska, Czerwony Bór gm. Zambrów, Podkowa Leśna-Dębak, Linin k. Góry Kalwarii) oraz zakwaterowanie ich i zapewnienie niezbędnych warunków do funkcjonowania szacuje się możliwośd przyjęcia do 1000 osób w tych ośrodkach W przypadku dalszego napływu cudzoziemców oraz niemożności zapewnienia pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców - zorganizowanie tymczasowego obozowiska na terenie przylegającym do centralnego punktu recepcyjnego: MSW/Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Szef UdSC) Szef UdSC środki zbiorowego transportu drogowego zapewnia KG SG, KGP, KG PSP, MON Szef UdSC KPZK 367

368 oooo Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego 1) wskazanie terenu obozowiska 2) wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o pomoc sprzętową i osobową w organizacji obozowiska 3) wystąpienie do Ministra Gospodarki o uruchomienie zapasów z rezerw strategicznych, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb właściwy terytorialnie wojewoda 4) udzielenie wojewodzie wsparcia sprzętowego i osobowego w organizacji obozowiska zgodnie ze złożonym wnioskiem MON 5) uruchomienie zapasów z rezerw strategicznych - zgodnie ze złożonym wnioskiem wojewody Minister Gospodarki 6) wygrodzenie terenu, rozstawienie namiotów wieloosobowych, wyposażenie obozowiska w ogrzewanie 7) zorganizowanie i zapewnienie wyżywienia 8) zorganizowanie służby porządkowo-informacyjnej upoważniony przedstawiciel Szefa UdSC 9) zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody pitnej i usług sanitarno-higienicznych wojewoda 10) zapewnienie zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego 11) zapewnienie opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej Główny Inspektor Sanitarny MSW organy Paostwowej Inspekcji Sanitarnej Dyrektor Dep. Zdrowia MSW wojewoda 12) koordynacja pomocy ze strony organizacji pozarządowych wojewoda 13) zapewnienie bezpieczeostwa pożarowego obozowiska KG PSP 14) zapewnienie porządku publicznego i ochrony obozowiska KGP 15) zorganizowanie zajęd rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży MEN KPZK 368

369 oooo Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego Ochrona granicy paostwowej, ujawnianie nielegalnie przybywających cudzoziemców i dostarczanie ich do centralnego punktu recepcyjnego Wystąpienie do Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Paostw Członkowskich (FRONTEX) z wnioskiem o wsparcie ochrony polskiej granicy paostwowej przez służby graniczne paostw członkowskich Unii Europejskiej Skierowanie do właściwych organów paostwa objętego sytuacją kryzysową noty dyplomatycznej o natychmiastowe podjęcie działao, które spowodowałyby zmniejszenie (ograniczenie) napływu cudzoziemców na terytorium RP Powiadomienie Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) o sytuacji, działaniach podjętych przez władze RP i ewentualnych oczekiwaniach na reakcję ONZ i innych organizacji międzynarodowych Etap II zorganizowanie dalszego pobytu cudzoziemców w ramach ochrony czasowej na terenie kraju 18. Wskazanie możliwości przyjęcia cudzoziemców na obszarach wytypowanych województw (w internatach, ośrodkach wypoczynkowych, schroniskach i zakładach resocjalizacyjnych będących we właściwości Ministra Sprawiedliwości, itp.) oraz wytypowanie miejsc czasowego MSW pobytu na terenie kraju. 19. Przygotowanie wytypowanych miejsc czasowego pobytu dla cudzoziemców wojewodowie właściwi 20. Pozyskanie i skierowanie środków zbiorowego transportu drogowego do przewozu cudzoziemców z tymczasowego obozowiska do wytypowanych miejsc czasowego pobytu na terenie województwa KG SG KG SG MSZ dla wytypowanych miejsc czasowego pobytu 21. Zapewnienie bezpieczeostwa podczas przejazdu oraz porządku publicznego w trakcie pobytu cudzoziemców w wytypowanych miejscach KGP 22. Zorganizowanie i zapewnienie warunków socjalno-bytowych dla cudzoziemców w wytypowanym miejscu wojewoda upoważniony przedstawiciel Szefa UdSC 23. Zorganizowanie opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej i zabezpieczenia epidemiologiczno-sanitarnego Dyrektor Dep. Zdrowia MSW wojewoda 24. Skoordynowanie pomocy ze strony organizacji pozarządowych wojewoda 25. Zorganizowanie zajęd rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży przebywających w obiektach MEN 26. Włączenie w system wypłaty świadczeo w ramach zasiłków rodzinnych cudzoziemców spełniających niezbędne kryteria MPiPS KPZK 369

370 oooo Procedury realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego Objęcie dzieci i młodzieży systemem oświaty w publicznych szkołach i placówkach edukacyjnych, oraz umożliwienie cudzoziemcom (korzystającym z ochrony czasowej) podjęcia i odbywania studiów, studiów doktoranckich i innych form kształcenia, uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym Ewentualne wystąpienie do właściwych organów Paostw Członkowskich UE z wnioskami o przeniesienia osób korzystających z ochrony tymczasowej z Polski do innego Paostwa Członkowskiego UE Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeo dla bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa, mogących wystąpid w związku z masowym napływem cudzoziemców na terytorium RP 30. Informowanie społeczeostwa o sytuacji oraz podjętych działaniach - według SPO Zapewnienie bieżącego przekazywania informacji między organami administracji publicznej zaangażowanymi w przygotowanie i realizację procedury Przygotowywanie bieżących analiz i ocen sytuacji Monitorowanie przebiegu działao, w szczególności pod względem możliwych zagrożeo bezpieczeostwa na terenie RP III. Postanowienia koocowe MEN/MNiSW Szef UdSC Szef Agencji Wywiadu i Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego, we współpracy z właściwymi służbami i instytucjami Dyrektor RCB, we współpracy z zaangażowanymi organami administracji publicznej Wskazani w procedurze wykonawcy uwzględnią w swoich planach zarządzania kryzysowego szczegółowe sposoby i metody realizacji własnych przedsięwzięd. KPZK 370

371 oooo Organizacja łączności ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI Organizacja łączności na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego, zawierająca zespół przedsięwzięd organizacyjno-technicznych oraz możliwe do wykorzystania siły, środki i systemy łączności została określona w odrębnym, niejawnym załączniku funkcjonalnym do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. KPZK 371

372 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący MONITORING Podmiot wiodący OSTRZEGANIE Podmiot wiodący ALARMOWANIE Podstawa prawna ZAGROŻENIA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNE Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1,2,5 Paostwowa Służba Hydrologiczno- Meteorologiczna (PSHM) (służba pomiarowo-obserwacyjna) Paostwowa służba do spraw bezpieczeostwa budowli piętrzących System pomiarowo-obserwacyjny IMGW: sied stacji synoptycznych sied stacji hydrologicznych i meteorologicznych lotniskowe stacje meteorologiczne sied radarów meteorologicznych sied wykrywania i lokalizacji wyładowao atmosferycznych sied pomiarów aerologicznych stacja odbioru danych satelitarnych Dane z wymiany międzynarodowej (zgodne z WMO). nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeostwa budowli piętrzących Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1,2,3,5 Centrum Nadzoru Operacyjnego PSHM Biura Prognoz Meteorologicznych Biura Prognoz Hydrologicznych Centra modelowania powodziowego i suszy w razie zagrożenia raporty dla RCB prognozy, w razie zagrożenia komunikaty i ostrzeżenia przekazywane do WCZK prognozy, komunikaty i ostrzeżenia udostępnione na ogólnodostępnych serwisach internetowych Monitor IMGW (zakres dostępnych danych w zależności od statusu i potrzeb odbiorców RCB, KCKRiOL, WCZK) informacje o ostrzeżeniach poprzez wiadomośd SMS W zależności od rangi lub skali zagrożenia, każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia, alarmowanie realizowane jest na poszczególnych szczeblach wykonawczych 4, 6,7,8,9 wojewódzki WCZK Wojewoda (szef obrony cywilnej województwa) powiatowy PCZK Starosta (szef obrony cywilnej powiatu) gminny Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta (szef obrony cywilnej gminy) 1) Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j: Dz. U r. Nr 239, poz z późn. zm.). 2) Ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. -o zmianie ustawy - prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U r. Nr 32, poz. 159). 3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym paostwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U r. Nr 158, poz. 1114). 4) Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (D.U r. Nr 89, poz. 590 z późo. zm.). System Monitoringu i Osłony Kraju (SMOK) IMGW KPZK 372

373 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący MONITORING Podmiot wiodący OSTRZEGANIE Podmiot wiodący ALARMOWANIE Podstawa prawna Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 1,2 Ośrodki Koordynacyjno-Informacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej zbieranie i udostępnianie materiałów wyjściowych do pracy w okresie zagrożenia powodziowego, w tym: sytuacji hydrologicznej na zbiornikach wodnych administrowanych przez RZGW (m.in. dostępna rezerwa powodziowa, planowane zrzuty wody) zjawisk lodowych na rzekach i związanych z nimi zagrożeniem powodziowym Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeo Wodnych 1,2 utrzymanie oraz monitoring stanu technicznego urządzeo melioracji wodnych i podstawowych/ wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki wodne, budowle i urządzenia piętrzące, przepompownie/ podmioty wspierające: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Paostwowy Instytut Geologiczny -PIB CD. ZAGROŻENIA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNE Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 1,2 Ośrodki Koordynacyjno-Informacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej w czasie zagrożenia i akcji powodziowej prowadzenie całodobowych dyżurów, w tym: sporządzanie na bieżąco informacji dla właściwego CZK o aktualnej sytuacji powodziowej, odpływach ze zbiorników i i aktualnych rezerwach powodziowych przygotowanie projektu decyzji obniżenia piętrzenia na zbiorniku lub jego opróżnienia Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeo Wodnych 1,2 ostrzeganie o zagrożeniu wynikającym ze złego stanu obwałowao (infrastruktury przeciwpowodziowej) informacja przekazywana do właściwego WCZK 5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez paostwową służbę hydrologicznometeorologiczną oraz paostwową służbę hydrogeologiczną (Dz. U. z 2008 r. Nr 225, poz. 1501). 6) 3. ust.6 rozporządzenia RM z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850). 7) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 203). 8) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.). KPZK 373

374 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący MONITORING Podmiot wiodący OSTRZEGANIE Podmiot wiodący ALARMOWANIE Podstawa prawna CD. ZAGROŻENIA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNE 9) Art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591). KPZK 374

375 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący MONITORING Podmiot wiodący OSTRZEGANIE Podmiot wiodący ALARMOWANIE Podstawa prawna ZAGROŻENIA HYDROGEOLOGICZNE Paostwowy Instytut Geologiczny PIB 1,2,4 Paostwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH) krajowa sied obserwacyjno-badawcza wód podziemnych (monitoring ilościowy i chemiczny wód podziemnych, ocena stanu wód podziemnych w zakresie ich ilości i jakości) monitoring zasobów wód podziemnych, monitoring poboru z ujęd wód podziemnych (baza Pobory) funkcjonowanie Zespołu ds. badao zasięgów zanieczyszczeo zaistniałych w wyniku zdarzeo incydentalnych, awarii lub katastrof baza obiektów hydrogeologicznych (Bank HYDRO) bazy danych warunków hydrodynamicznych (MhP, PPW MhP) baza danych obszarów ochronnych Paostwowy Instytut Geologiczny PIB 1,2,3,4 Paostwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH) wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznych opracowywanie i przekazywanie komunikatów o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej oraz prognoz zmian wielkości zasobów, stanu oraz zagrożeo wód podziemnych opracowywanie ostrzeżeo przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania oraz poboru wód podziemnych opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych, w tym Kwartalnego Biuletynu Informacyjnego Wód Podziemnych oraz Rocznika Hydrogeologicznego publikacja ostrzeżeo, prognoz i Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB 1) Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j: Dz. U r. Nr 239, poz z późn. zm.). 2) Ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. -o zmianie ustawy - prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U r. Nr 32, poz. 159). 3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym paostwowa służba hydrologicznometeorologiczna i paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U r. Nr 158, poz. 1114). 4) Rozporządzenie Ministra KPZK 375

376 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) baza danych mapy obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1: komunikatów oraz udostępnianie warstw informacyjnych (w tym mapy podtopieo) w sieci: System Gromadzenia i Przetwarzania Danych Hydrogeologicznych PSH, PIG-PIB Środowiska z dn. 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez paostwową służbę hydrologicznometeorologiczną oraz paostwową służbę hydrogeologiczną (Dz. U. z 2008 r. Nr 225, poz. 1501). KPZK 376

377 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący MONITORING Podmiot wiodący OSTRZEGANIE Podmiot wiodący ALARMOWANIE Podstawa prawna OSUWISKA obowiązek ustawowy obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy obowiązek ustawowy prowadzenia rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy w rzeczywistości Starosta 1,2 Paostwowy Instytut Geologiczny PIB monitoring zagrożenia osuwiskowego w ramach koordynowanego przez PIG programu SOPO (docelowo 100 wybranych osuwisk z rejonu Karpat i Polski Pozakarpackiej) Starosta w razie zagrożenia ostrzeżenia i komunikaty przekazywane do WCZK Paostwowy Instytut Geologiczny - PIB informacje z monitoringu przeznaczone głównie dla administracji samorządowej tj. Starostw jako materiał wspomagający zarządzanie ryzykiem osuwiskowym; aktualizacja danych podczas nowej sesji pomiarowej (tj. mniej więcej 2-krotnie w ciągu roku dla każdego monitorowanego osuwiska) W zależności od rangi lub skali zagrożenia, każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia, alarmowanie realizowane jest na poszczególnych szczeblach wykonawczych 3,4,5, 6, 7 : wojewódzki WCZK Wojewoda (szef obrony cywilnej województwa) powiatowy PCZK Starosta (szef obrony cywilnej powiatu) gminny Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta (szef obrony cywilnej gminy) 1) Art. 110a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U.2007, Nr 121, poz. 840). 3) Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (D.U r. Nr 89, poz. 590 z późo. zm.). 4) 3. ust.6 rozporządzenia RM z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850). KPZK 377

378 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE CD. OSUWISKA przygotowanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi stworzenie i aktualizacja bazy danych o zagrożeniach osuwiskowych dostępnej dla użytkowników pod adresem: 5) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 203). geozagrozenia.pgi.gov.pl osuwiska.pgi.gov.pl System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) PIG-PIB 6) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.). 7) Art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591). KPZK 378

379 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE Paostwowa Agencja Atomistyki system stacji i placówek pomiarowych Paostwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeo Radiacyjnych Centrum ds. Zdarzeo Radiacyjnych Wojewoda 2 (CEZAR) 1 (CEZAR) 2,3 w przypadku możliwości wystąpienia zdarzenia radiacyjnego informacja wyprzedzająca przekazywana wojewodom województw, na terenach których mogą wystąpid skutki zdarzenia informacja o zdarzeniu radiacyjnym przekazywana ministrowi właściwemu ds. wew. (w rzeczywistości informacja przesyłana do RCB) w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego ostrzeżenia i komunikaty dostępne na w rubryce Aktualności mapa Polski z wynikami pomiaru mocy dawki promieniowania gamma aktualizowana codziennie na stronie internetowej komunikat wyprzedzający dla ludności w drodze aktu prawa miejscowego 1) Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 2) Rozporządzenie RM z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzenia radiacyjnego (Dz. U r. Nr 102, poz. 1065). 3) 2. ust.1, pkt. 4 rozporządzenia RM z dn. 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych (Dz. U r. Nr 20, poz. 169). KPZK 379

380 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE SKAŻENIA CHEMICZNE POWIETRZA, WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, GLEBY Inspekcja Ochrony Środowiska 1,2,3,4,5,6 Główny Inspektor Ochrony Środowiska dane dotyczące stanu środowiska zbierane w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska poprzez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, instytuty naukowo-badawcze dane dotyczące zdarzeo poważnych awarii instalacji przemysłowych oraz w transporcie Paostwowa Straż Pożarna 2,7 obowiązek kontrolowania i nadzoru zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych Inspekcja Ochrony Środowiska 1,2,3,4,5,6 Główny Inspektor Ochrony Środowiska cykliczne informacje i raporty przekazywane dla Ministra Środowiska i Komisji Europejskiej informacja o skażeniu chemicznym spowodowanym poważną awarią przemysłową lub komunikacyjną przekazywana dla Ministra Środowiska systemy całodobowego alarmowania i interwencji na wypadek poważnej awarii tworzone przy wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska w razie zagrożenia ostrzeżenia i komunikaty przekazywane do WCZK W zależności od rangi lub skali zagrożenia, każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia, alarmowanie realizowane jest na poszczególnych szczeblach wykonawczych 8,9,10,11 wojewódzki WCZK Wojewoda (szef obrony cywilnej województwa) powiatowy PCZK Starosta (szef obrony cywilnej powiatu) gminny Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta (szef obrony cywilnej gminy) 1) Ustawa z dn. 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.). 2) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 3) Rozporządzenie MŚ z dn. 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U r. Nr 81, poz. 551). 4) Rozporządzenie MŚ z dn. 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U r. Nr 5, poz. 58). KPZK 380

381 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE CD. SKAŻENIA CHEMICZNE POWIETRZA, WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, GLEBY podmioty wspierające: Paostwowy Instytut Geologiczny PIB 5,6 monitoring prowadzony przez PSH w sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych działalnośd zespołu interwencyjnego PSH 5) Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j: Dz. U r. Nr 239, poz z późn. zm.). 6) Ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. -o zmianie ustawy - prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U r. Nr 32, poz. 159). 7) Ustawa z dn. 28 października 2002 r. - o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U r. Nr 199, poz z późn. zm.). 8) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (D.U. Nr 89, poz. 590 z późo zm.). 9) 3. ust.6 rozporządzenia RM z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i KPZK 381

382 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący MONITORING Podmiot wiodący OSTRZEGANIE Podmiot wiodący ALARMOWANIE Podstawa prawna CD. SKAŻENIA CHEMICZNE POWIETRZA, WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, GLEBY gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850). Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 203). 10) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.). 11) Art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591). KPZK 382

383 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE SKAŻENIA CHEMICZNE ŚRODOWISKA MORSKIEGO Dyrektor właściwego urzędu morskiego 1 nadzór nad ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) 2,3 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne utrzymywanie gotowości do przyjmowania zawiadomieo o zagrożeniach i zanieczyszczeniach środowiska morskiego podmioty wspierające: Inspekcja Ochrony Środowiska 4 współpraca w zakresie monitoringu oraz oszacowania stanu środowiska morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego Dyrektor właściwego urzędu morskiego 3 w przypadku gdy z rodzaju i stopnia zagrożenia środowiska morskiego albo przebiegu działao zmierzających do zwalczenia zanieczyszczenia morza wynika możliwośd zanieczyszczenia brzegu morskiego lub zagrożenia życia lub zdrowia ludności w rejonie nadmorskim, dyrektor urzędu morskiego jest obowiązany powiadomid o tym niezwłocznie właściwego wojewodę oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w celu podjęcia przez nich odpowiednich działao zapobiegawczych na lądzie Dyrektor właściwego urzędu morskiego 3 oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) 2,3 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne alarmowanie i informowanie o zdarzeniach powodujących zagrożenia lub zanieczyszczenia środowiska morskiego według sposobu określonego w Krajowym Planie zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo środowiska morskiego 1) Art. 42 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U r., Nr 153, poz. 1502). 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U r., Nr 120, poz z późn. zm.). 3) Rozporządzenie RM z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu (Dz. U r. Nr 239, poz. 2026). 4) Ustawa z dn. 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.). KPZK 383

384 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNE LUDZI Paostwowa Inspekcja Sanitarna 1,2,3 Główny Inspektorat Sanitarny system nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych na różnych poziomach organizacyjnych tworzony przez: paostwowych, powiatowych, wojewódzkich i granicznych inspektorów sanitarnych, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz instytuty naukowo-badawcze dane pozyskiwane m.in. od lekarzy i kierowników zakładów opieki zdrowotnej, w tym laboratoriów wykonujących badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych podmioty wspierające: Paostwowa Inspekcja Weterynaryjna 2 Inspekcja Ochrony Środowiska 2 Paostwowa Inspekcja Sanitarna 1,2,3 Główny Inspektorat Sanitarny w zależności od skali zagrożenia komunikaty wydawane na poziomie powiatowym, wojewódzkim i centralnym przez organy Paostwowej Inspekcji Sanitarnej informacje o zagrożeniu przekazywane do WCZK oraz instytucji współpracujących przez paostwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych raport bieżący do CZK MZ, RCB, Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych przepisów zdrowotnych przekazywany przez GIS dobowe raporty o zagrożeniach przekazywane do CRK MZ informacje dla społeczeostwa zamieszczane na ogólnodostępnych serwisach internetowych oraz przekazywane do mediów podmioty wspierające: Paostwowa Inspekcja Weterynaryjna 2 Inspekcja Ochrony Środowiska 2 W zależności od rangi lub skali zagrożenia, każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia, alarmowanie realizowane jest na poszczególnych szczeblach wykonawczych 6, 7,8,9,10 wojewódzki WCZK Wojewoda (szef obrony cywilnej województwa) powiatowy PCZK Starosta (szef obrony cywilnej powiatu) gminny Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta (szef obrony cywilnej gminy) 1) Ustawa z dn. 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U r. NR 122, poz. 851 z późn. zm.). 2) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U r. Nr 234, poz z późn. zm.). 3) Decyzja Nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiającą sied nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie (Dz. U. L , str. 1). 4) Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych na mocy decyzji nr 2119/98/WE parlamentu Europejskiego i rady (Dz. U. UE. L 21 z , str. 32). KPZK 384

385 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE Paostwowy Zakład Higieny (NIZP) Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPCds.MPZ) 4,5 odbieranie pilnych powiadomieo o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym przesyłanych przez Punkt Kontaktowy WHO CD. ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNE LUDZI Paostwowy Zakład Higieny (NIZP) Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPCds.MPZ) 4,5 przekazywanie powiadomieo oraz oceny otrzymanych informacji o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego do właściwych organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), odpowiedzialnych za nadzór epidemiologiczny, przejścia graniczne, zakłady opieki zdrowotnej oraz inne organy władzy publicznej zgodnie z ich kompetencją komunikaty dla osób podróżujących po świecie nt. zagrożeo zdrowotnych, które zostały odnotowane w rejonach świata 5) Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne. 6) Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (D.U r. Nr 89, poz. 590 z późo. zm.). 7) 3. ust.6 rozporządzenia RM z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850). 8) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 203). 9) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.). 10) Art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591). KPZK 385

386 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT Inspekcja Weterynaryjna 1,2,3,4 Główny Inspektorat Weterynarii obowiązek monitorowania obejmujący zbieranie, przechowywanie, analizowanie i rozpowszechnianie danych dotyczących chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach monitoringu coroczne badania kontrolne w kierunku jednostek chorobowych podlegających obowiązkowi zwalczania zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podmioty wspierające: Paostwowa Inspekcja Sanitarna 2,3,4 badania epidemiologiczne ognisk chorób odzwierzęcych przenoszonych przez żywnośd Inspekcja Weterynaryjna 1,2,3,4 Główny Inspektorat Weterynarii w przypadku wystąpienia choroby odzwierzęcej lub odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego podlegających obowiązkowi monitorowania, szczegółowe postępowanie organów i inspektorów Inspekcji Weterynaryjnej, regulują instrukcje głównego lekarza weterynarii oraz plany gotowości dotyczące zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczania w przypadku wystąpienia choroby odzwierzęcej lub odzwierzęcego czynnika chorobotwórczego podlegających obowiązkowi monitorowania Główny Lekarz Weterynarii informuje właściwe organizacje międzynarodowe, Komisję Europejską, inne paostwa członkowskie Unii Europejskiej W zależności od rangi lub skali zagrożenia, każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia, alarmowanie realizowane jest na poszczególnych szczeblach wykonawczych 2,5,6,7,8,9 wojewódzki WCZK Wojewoda (szef obrony cywilnej województwa) powiatowy PCZK Starosta (szef obrony cywilnej powiatu) gminny Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta (szef obrony cywilnej gminy) 1) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U r. Nr 112, poz. 744). 2) Ustawa z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U r. Nr 213, poz z późn. zm.). 3) Rozporządzenie MRiRW z dn. 28 października 2003 r. w sprawie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U r. Nr 188, poz. 1845). 4) Rozporządzenie MRiRW z dn. 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U r. Nr 129, poz. 1372). KPZK 386

387 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE CD. CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT 5) Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U r. Nr 89, poz. 590 z późo. zm.). 6) 3. ust.6 rozporządzenia RM z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850). 7) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 203). 8) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.). 9) Art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591). KPZK 387

388 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE SKAŻENIA (BIOLOGICZNE, CHEMICZNE, PROMIENIOTWÓRCZE) WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Paostwowa Inspekcja Sanitarna 1,2,3,4 Wojewódzkie Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne Graniczne Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne podmioty wspierające: Inspekcja Ochrony Środowiska Paostwowy Zakład Higieny (NIZP) Paostwowa Inspekcja Sanitarna 1,2,3,4 w razie zagrożenia ostrzeżenia i komunikaty przekazywane do CZK ostrzeżenia i komunikaty na ogólnodostepnych portalach internetowych organów Paostwowej Inspekcji Sanitarnej W zależności od rangi lub skali zagrożenia, każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia, alarmowanie realizowane jest na poszczególnych szczeblach wykonawczych 3,5,6, 7,8,9 wojewódzki WCZK Wojewoda (szef obrony cywilnej województwa) powiatowy PCZK Starosta (szef obrony cywilnej powiatu) gminny Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta (szef obrony cywilnej gminy) 1) Ustawa z dn. 14 marca 1985 r. - o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.). 2) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U r. Nr 234, poz. 1570). 3) Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). 4) Rozporządzenie MZ z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). 5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeo promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeo KPZK 388

389 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE CD. SKAŻENIA (BIOLOGICZNE, CHEMICZNE, PROMIENIOTWÓRCZE) WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 6) promieniotwórczych (Dz.U. z 2002 r., Nr 239, poz. 2030) 7) Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.). 3. ust.6 rozporządzenia RM z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850). 8) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 203). 9) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.). 10) Art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z KPZK 389

390 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania 2001 r. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591). Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE SKAŻENIA BIOLOGICZNE KĄPIELISK ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH Paostwowa Inspekcja Sanitarna 1,2,3 Paostwowa Inspekcja Sanitarna 1,2,3 Wojewódzkie Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne Graniczne Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne podmioty wspierające: Dyrektor właściwego urzędu morskiego w razie zagrożenia ostrzeżenia i komunikaty przekazywane do CZK ostrzeżenia i komunikaty na ogólnodostepnych portalach internetowych organów Paostwowej Inspekcji Sanitarnej W zależności od rangi lub skali zagrożenia, każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia, alarmowanie realizowane jest na poszczególnych szczeblach wykonawczych 4,5,6, 7,8 wojewódzki WCZK Wojewoda (szef obrony cywilnej województwa) powiatowy PCZK Starosta (szef obrony cywilnej powiatu) gminny Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta (szef obrony cywilnej gminy) 1) Ustawa z dn. 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U r. NR 122, poz. 851 z późn. zm.). 2) Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j: Dz. U r. Nr 239, poz z późn. zm.). 3) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U r. Nr 234, poz. 1570). 4) Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.). 5) 3. Ust. 6 rozporządzenia RM z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa obrony Cywilnej kraju, szefów obrony Cywilnej województw, powiatów i KPZK 390

391 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE CD. SKAŻENIA BIOLOGICZNE KĄPIELISK ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850). 6) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 203). 7) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.). 8) Art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591). KPZK 391

392 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE POŻARY Paostwowa Straż Pożarna 1,2 czynności kontrolno-rozpoznawcze w celu rozpoznawania zagrożeo, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych PGL Lasy Paostwowe 3 Instytut Badawczy Leśnictwa monitoring zagrożenia pożarowego lasów w ramach narodowego programu ochrony przeciwpożarowej lasów paostwowych Paostwowa Straż Pożarna oraz system powiadamiania ratunkowego do zadao którego należy m.in. inicjowanie procedur reagowania kryzysowego 4 W zależności od rangi lub skali zagrożenia, każdorazowo po otrzymaniu ostrzeżenia, alarmowanie realizowane jest na poszczególnych szczeblach wykonawczych 5,6, 7,8,9,10 wojewódzki WCZK Wojewoda (szef obrony cywilnej województwa) powiatowy PCZK Starosta (szef obrony cywilnej powiatu) gminny Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta (szef obrony cywilnej gminy) 1) Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 roku o Paostwowej Straży Pożarnej (Dz. U r. Nr 88, poz. 400). 2) Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U 2009 r. Nr 178, poz t.j). 3) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U r. Nr 12, poz. 59 j.t.) 4) Art. 14a.pkt. 4d ustawy z dn.24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U 2009 r. Nr 178, poz t.j). 5) Art. 21b.pkt. 4 ustawy z dn.24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U 2009 r. Nr 178, poz t.j). 6) Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (D.U r. Nr 89, poz. 590 z późo. zm.). 7) 3. ust.6 rozporządzenia RM z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa KPZK 392

393 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE CD. POŻARY Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850). 8) Art. 22 ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 203). 9) Art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.). 10) Art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591). KPZK 393

394 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE STAN NADZWYCZAJNY (WPROWADZONY NA SKUTEK KATASTROFY NATURALNEJ, AWARII TECHNICZNEJ LUB DZIAŁAO TERRORYSTYCZNYCH MOGĄCYCH SPOWODOWAD WYSTĄPIENIE SKAŻEO CHEM/BIOL/PROM) W zależności od rodzaju skażenia: Paostwowa Agencja Atomistyki 1,2 Centralny Ośrodek Analizy Skażeo SZ RP 2 (MON) Dyrektor właściwego urzędu morskiego 3 oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) 4,5 - Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne systemy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych kraju (PIS, WIS, IW, WIW, IOŚ i in.) 6,7 Centralny Ośrodek Analizy Skażeo SZ RP (MON) 2 Centrum Dyspozycyjne KSWSiA wspólnie z innymi elementami systemu Krajowy System Wykrywania Skażeo i Alarmowania (KSWSiA) 2 (rozwijany wyłącznie w stanach szczególnego zagrożenia lub na potrzeby dwiczeo i treningów) Systemy Wykrywania i Alarmowania (SWA) 2 oraz Systemy Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach (SWO) 2 1) Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 2) Rozporządzenie RM z dn. 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeo i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U r. Nr 191, poz. 1415). 3) Art. 42 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1502). 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej służby Poszukiwania i KPZK 394

395 Organizacja systemu monitorowania zagrożeo, ostrzegania i alarmowania Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podmiot wiodący Podstawa prawna MONITORING OSTRZEGANIE ALARMOWANIE CD. STAN NADZWYCZAJNY (WPROWADZONY NA SKUTEK KATASTROFY NATURALNEJ, AWARII TECHNICZNEJ LUB DZIAŁAO TERRORYSTYCZNYCH MOGĄCYCH SPOWODOWAD WYSTĄPIENIE SKAŻEO CHEM/BIOL/PROM) Ratownictwa (Dz. U. Nr 120, poz z późn. zm.). 5) Rozporządzenie RM z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu (Dz. U r. Nr 239, poz. 2026). 6) Ustawa z dn. 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U r. NR 122, poz. 851 z późn. zm.). 7) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U r. Nr 234, poz z późn. zm.). KPZK 395

396 Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeo Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeo 1. Rola instytucji w procesie komunikacji w sytuacji kryzysowej 1.1. Instytucja wiodąca (organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej) Każdej sytuacji kryzysowej, zgodnie z Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego, przypisana jest instytucja wiodąca (organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej), która ze wzglądu na zakres merytoryczny, specyfikę działania i doświadczenie, zarządza daną sytuacją kryzysową, w tym odpowiada za politykę informacyjną. Rzecznik prasowy lub kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej za komunikację społeczną (zwany dalej rzecznikiem), jest odpowiedzialny za komunikację ze społeczeostwem poprzez media. Rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej: jest koordynatorem polityki informacyjnej; jest głównym komunikatorem chyba, że Prezes Rady Ministrów wyznaczy do tego zadania osobę z innej instytucji niż wiodąca; przygotowuje główne założenia dotyczące komunikowania w danej sytuacji kryzysowej (w tym określa główne przekazy, ich częstotliwośd, narzędzia i osoby komunikujące) i po uzyskaniu akceptacji przełożonego realizuje je. Rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej jest zobowiązany do udzielenia informacji Rzecznikowi Prasowemu Rządu na jego polecenie. W procesie komunikowania, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej konieczne jest, aby informacja była spójna z informacją wychodzącą ze wszystkich organów zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej. W związku z tym rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej może powoład Kryzysowy Zespół Prasowy, składający się z przedstawicieli komórek prasowych organów zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej (w tym obligatoryjnie z przedstawicieli Centrum Informacyjnego Rządu oraz Rządowego Centrum Bezpieczeostwa), a także innych, zaproszonych w zależności od potrzeb osób (np. psychologów, ekspertów z dziedziny, której kryzys dotyczy). To organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej decyduje czy i kiedy powoład Kryzysowy Zespół Prasowy. Członkowie Kryzysowego Zespołu Prasowego są zobowiązani do udzielenia wszelkiej pomocy rzecznikowi organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej. Kryzysowy Zespół Prasowy, pod przewodnictwem rzecznika organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej opracowuje, a następnie realizuje założenia polityki medialnej w sytuacji kryzysowej, w tym określa: główne przekazy; osoby komunikujące; częstotliwośd przekazów; narzędzia komunikacji. W przypadku gdy nie ma jednolitego stanowiska Zespołu głos decydujący ma rzecznik organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej. Zespół spotyka się w zależności od potrzeb. Prowadząc działania komunikacyjne należy pamiętad, że nie można ich ograniczad wyłącznie do komunikacji poprzez media. Muszą one odbywad się również w pozostałych obszarach: komunikowanie ze społeczeostwem: - osobami zagrożonymi sytuacją kryzysową, - poszkodowanymi i ich rodzinami, komunikowanie wewnątrz instytucji; komunikowanie pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej. KPZK 396

397 Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeo Organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej zapewnia komunikację we wszystkich tych obszarach, wyznaczając osoby odpowiedzialne za dany obszar Inne organy zaangażowane w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej W przypadku powołania przez rzecznika organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej Kryzysowego Zespołu Prasowego, w jego skład wchodzą rzecznicy organów zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej i realizują politykę informacyjną przyjętą przez Zespół. Analogicznie, jak w przypadku organu wiodącego, za komunikację ze społeczeostwem poprzez media odpowiadają rzecznicy. Kierownicy organów zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej zapewniają komunikację we wszystkich obszarach, wyznaczając osoby odpowiedzialne za dany obszar. Zgodnie z postanowieniami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, na potrzeby realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego każdy organ tworzy zespół zarządzania kryzysowego. Ważne, aby zespół był obligatoryjnie poszerzony o rzecznika prasowego danej instytucji. Dzięki temu rzecznik będzie posiadał bieżącą informację o rozwoju sytuacji, co ułatwi mu aktywne prowadzenie polityki informacyjnej. Zespół zarządzania kryzysowego jest powoływany zgodnie z procedurami danego organu. Podczas sytuacji kryzysowej rzecznicy prasowi obligatoryjnie powinni mied zastępców. Organy zaangażowane w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej komunikują się ze społeczeostwem w zakresie swoich kompetencji, natomiast główny przekaz jest uzgadniany z rzecznikiem organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej Rządowe Centrum Bezpieczeostwa Rządowe Centrum Bezpieczeostwa zapewnia koordynację polityki informacyjnej w sytuacji kryzysowej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U , z późn. zm.) - art. 3, pkt 2 sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca na poziom bezpieczeostwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatnośd sił i środków. W przypadku powołania Kryzysowego Zespołu Prasowego, rzecznik RCB wchodzi w jego skład. Rządowe Centrum Bezpieczeostwa w ramach zapewnienia koordynacji polityki informacyjnej monitoruje prowadzenie i organizację procesu komunikacji przez organ właściwy dla rodzaju sytuacji kryzysowej. Jeżeli rzecznik RCB, w wyniku działao właściwych komórek organizacyjnych Rządowego Centrum Bezpieczeostwa jako pierwszy uzyska informację o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, w ramach zapewnienia koordynacji polityki informacyjnej, kontaktuje się z rzecznikiem organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej, w celu przyspieszenia organizacji procesu komunikacji. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, rzecznik RCB rekomenduje zmianę sposobu komunikacji i wspiera działania komunikacyjne organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej, np. pomaga w przygotowaniu procesu komunikowania (co mówid, gdzie, kto i kiedy), komunikatów, wyboru narzędzi. RCB może przejąd rolę głównego komunikatora, jeśli Prezes Rady Ministrów tak zdecyduje. Ściśle współpracuje z rzecznikami: rządu, organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej, organów współpracujących i wojewodów. Przygotowuje, w porozumieniu z rzecznikiem prasowym rządu, komunikaty prasowe po posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. KPZK 397

398 Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeo 2. Komunikacja w kryzysie 2.1 Przed wystąpieniem kryzysu Rozwiązywanie sytuacji kryzysowej wymaga szybkiej reakcji, a presja mediów może utrudniad podejmowanie decyzji. Dlatego tak istotne jest podjęcie działao przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Działania wyprzedzające, mogą wpłynąd na zmniejszenie skali kryzysu. Muszą byd podejmowane przez wszystkie organy w zakresie swoich kompetencji i rozpatrywane w dwóch aspektach bezpośredniej komunikacji ze społeczeostwem i komunikacji ze społeczeostwem poprzez media. W ramach przygotowania do kontaktów z mediami należy: przygotowad dla własnego organu strategię komunikacji w sytuacji kryzysowej wraz z algorytmami dla najczęściej występujących sytuacji właściwych dla danego organu; w ramach swojego organu wytypowad grupę osób, która będzie współpracowała ze środkami masowego przekazu, podzielid zadania (prowadzenie monitoringu mediów; dyżurów telefonicznych, przygotowywanie komunikatów prasowych, konferencji prasowych), wytypowad głównych komunikatorów; ustalid rodzaj wykorzystywanych narzędzi i częstotliwośd kontaktów z dziennikarzami; ustalid alternatywne kanały łączności pomiędzy rzecznikami organów zaangażowanych w rozwiązywanie sytuacji kryzysowej; przygotowad bazę ekspertów zewnętrznych i wytypowad ekspertów wewnętrznych, którzy będą wypowiadali się o danej sytuacji kryzysowej; organizowad treningi i dwiczenia dla osób zajmujących się komunikacją; zaktualizowad bazę teleadresową mediów i osób odpowiedzialnych za komunikację w organach współpracujących. - tworzyd i rozpowszechniad programy edukacyjne w zakresie zapobiegania wszelkiego rodzaju zdarzeniom kryzysowym. Dzięki takim działaniom, można przygotowad społeczeostwo na ewentualne wystąpienie zagrożeo, jednocześnie przekazując wiedzę o możliwości ograniczenia skutków sytuacji kryzysowych; - informowad o sposobach postępowania w sytuacjach zagrożenia w celu kształtowania właściwych postaw społecznych; - organizowad treningi i dwiczenia, organizowad kampanie informacyjne propagujące sposób postępowania w danych sytuacjach kryzysowych. W ramach przygotowania do bezpośredniego komunikowania ze społeczeostwem w trakcie kryzysu należy: - wytypowad osoby, które mają przygotowanie i umiejętnośd rozmawiania z rodzinami poszkodowanych np. psychologowie, które będą kontaktowały się z rodzinami poszkodowanych i innymi grupami dotkniętymi kryzysem; - przygotowad się do działao informacyjnych zmierzających do zabezpieczenia zdrowia i mienia ludności lub ewentualnej ewakuacji; - zweryfikowad i zaktualizowad bazę teleadresową dla zapewnienia kontaktu ze służbami ratowniczymi oraz punktami informacyjnymi, pamiętając o zebraniu kontaktów alternatywnych, na wypadek gdyby np. podstawowy nr telefonu był cały czas zajęty. 2.2 W trakcie kryzysu Bardzo często działania właściwych organów są podejmowane zanim jeszcze wystąpią wszystkie okoliczności wskazane w ustawowej definicji sytuacji kryzysowej. Również w odbiorze społecznym sytuacja kryzysowa pojawia się dużo szybciej dlatego wraz z podjęciem działao przez administrację publiczną i działao ratowniczych, należy rozpocząd komunikację ze społeczeostwem. W ramach działao skierowanych do społeczeostwa należy: Realizowad przedsięwzięcia edukacyjno informacyjne: KPZK 398

399 Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeo Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej ma kluczowe znaczenie, gdyż brak informacji tworzy plotki, rodzi niepokój i chaos informacyjny. A to właśnie media w sytuacji kryzysowej często mogą byd wsparciem dla działao służb ratowniczych, przy dobrej współpracy z nimi. Udostępnianie informacji powinno przebiegad systematycznie, jednak z zachowaniem zasad określonych przez osoby wytypowane do kontaktów z dziennikarzami. Jednocześnie rzecznicy prasowi i osoby współpracujące z mediami powinni pamiętad o specyfice pracy mediów i w miarę możliwości wyjśd naprzeciw ich potrzebom (np. dostarczad regularnie informacje na temat przebiegu sytuacji kryzysowej, zapewnid, w uzgodnieniu z kierującym działaniami ratowniczymi, dostęp do miejsca zdarzenia albo jeśli nie jest to możliwe dostarczyd zdjęcia lub filmy przygotowane przez służby prasowe, przygotowad miejsce skąd mogą relacjonowad zdarzenie nie przeszkadzając w akcji ratowniczej, itp). Przygotowując pierwsze komunikaty kierowane do mediów należy dążyd do zasady, że rodziny poszkodowanych jako pierwsze otrzymują informację. Mogą się jednak zdarzyd sytuacje, kiedy przestrzeganie tej zasady staje się niemożliwe, zwłaszcza gdy dotyczy dużej grupy osób. Z reguły wtedy media stają się narzędziem, poprzez które informuje się o zaistniałej sytuacji. Istnieją także przypadki jak np. zdarzenie terrorystyczne, gdzie komunikacja ze społeczeostwem ma szczególny charakter. W takich sytuacjach decyzje kiedy i co komunikowad, muszą byd konsultowane z dowodzącym działaniami. Rzecznik lub osoby wyznaczone do komunikacji poprzez media powinni przekazywad opinii publicznej informacje o konieczności określonego postępowania w danej sytuacji oraz jakiej pomocy, w jakim rozmiarze, gdzie, kiedy i na jakich warunkach może oczekiwad poszkodowana ludnośd, a także jakie działania są podejmowane w celu likwidacji sytuacji kryzysowej. Dla zapewnienia efektywnej komunikacji ze społeczeostwem poprzez media należy: wdrożyd, wcześniej przygotowaną strategię komunikacyjną; powoład wewnętrzny zespół komunikacji kryzysowej, w skład którego weszliby przedstawiciele kierownictwa organu zaangażowanego w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, rzecznik oraz eksperci z dziedziny, której dotyczy sytuacja kryzysowa. Zespół ustala co komunikowad z punktu widzenia danego organu, pamiętając, że główne przekazy są ustalane z rzecznikiem organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej; wydawad regularnie, najlepiej o ściśle określonych i wcześniej zapowiedzianych porach, komunikaty prasowe, zawierające najświeższe informacje o bieżącej sytuacji. W sytuacjach, które wzbudzają szczególnie duże zainteresowanie mediów, zalecane jest zorganizowanie briefingu prasowego, jednak dobór narzędzi zależy od rozwoju sytuacji i decyzji rzecznika; wyznaczyd na miejscu zdarzenia miejsce dla mediów, skąd dziennikarze mogliby relacjonowad rozwój wydarzeo, jednocześnie nie przeszkadzając w prowadzeniu działao; wytypowad osoby do kontaktu z mediami na miejscu zdarzenia; zapraszad do udziału w konferencjach prasowych przedstawicieli zaangażowanych organów lub ekspertów, w zależności od omawianej problematyki; zapewnid ścisłą współpracę rzeczników prasowych zaangażowanych organów i służb, monitorowad na bieżąco media, niezwłocznie dementowad informacje nieprawdziwe, nieścisłe lub mogące wywoład panikę, a w razie konieczności korygowad przekazy i weryfikowad sposób prowadzenia komunikacji; w sytuacji długotrwałego kryzysu, wymagającego pełnej aktywności i dyspozycyjności rzecznika, wyznaczyd zastępców rzecznika zarówno organu właściwego dla rodzaju sytuacji kryzysowej, jak również innych zaangażowanych organów i służb; bezwzględnie zapewnid całodobowy kontakt telefoniczny mediów z rzecznikiem (lub jego zastępcą /zastępcami). KPZK 399

400 Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeo W ramach bezpośredniej komunikacji ze społeczeostwem osoby do tego wyznaczone na bieżąco informują opinię społeczną o konieczności określonego postępowania w danej sytuacji, np. jakiej pomocy, w jakim rozmiarze, gdzie, kiedy i na jakich warunkach może oczekiwad poszkodowana ludnośd, jakie działania są podejmowane w celu likwidacji sytuacji kryzysowej. Działania te powinny byd prowadzone poprzez narzędzia komunikacji bezpośredniej np. zorganizowanie infolinii, stałego punktu informacyjnego, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z poszkodowanymi i ich rodzinami czy uruchomienie dedykowanej strony internetowej. 2.3 Po zakooczeniu bezpośrednich działao w sytuacji kryzysowej w fazie odbudowy W większości sytuacji kryzysowych osoby odpowiedzialne za komunikację społeczną zapominają o przekazywaniu informacji po zakooczeniu fazy reagowania. Należy mied na uwadze, że niezwykle rzadko zdarza się, że wraz z zakooczeniem fazy reagowania wszystkie problemy zostają rozwiązane. Brak komunikacji, przede wszystkim bezpośredniej, z osobami poszkodowanymi może wywoływad poczucie pozostawienia ich samym sobie. Często wtedy poszkodowani zwracają się o pomoc do mediów, co skutkuje podważeniem zaufania do administracji publicznej i może przyczynid się do wznowienia już zażegnanego kryzysu. Dlatego też po zakooczonych bezpośrednich działaniach w związku z sytuacją kryzysową, czyli w fazie odbudowy konieczne jest dalsze prowadzenie aktywnej komunikacji ze społeczeostwem zarówno bezpośrednio jak i poprzez media przekazując aktualne informacje. W ramach komunikacji poprzez media należy: regularnie przekazywad informacje jak przebiega faza usuwania skutków sytuacji kryzysowej oraz na jaką pomoc ze strony administracji publicznej mogą liczyd poszkodowani; przedstawid opinii publicznej podsumowanie działao poszczególnych organów biorących udział w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej; przygotowad analizę działao komunikacyjnych w celu doskonalenia/ ulepszenia procesu komunikacji. W ramach bezpośredniej komunikacji ze społeczeostwem osoby do tego wyznaczone powinny: utrzymad (czas uzależniony od sytuacji) funkcjonowanie wszystkich narzędzi komunikacji bezpośredniej, które były wykorzystywane podczas trwania sytuacji kryzysowej np. takich jak infolinia. Infolinia powinna byd obsługiwana np. przez prawników, psychologów, socjologów, pracowników pomocy społecznej i innych specjalistów stosownie do potrzeb; jeżeli zachodzi taka potrzeba skorzystad z nowych, dotychczas niewykorzystywanych narzędzi komunikacji bezpośredniej. KPZK 400

401 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych ORGANIZACJA EWAKUACJI SPOZA GRANIC KRAJU Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie procesu organizacji pomocy, w tym ewakuacji osób zza granicy do Polski Minister Spraw Zagranicznych w zakresie organizacji ewakuacji poza granicami kraju Minister Spraw Wewnętrznych w zakresie zabezpieczenia na terenie RP przyjęcia i/lub pobytu osób ewakuowanych Wejście Wyjście Podstawy prawne działao Minister Spraw Zagranicznych Minister Spraw Wewnętrznych Minister Obrony Narodowej Minister Zdrowia Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Minister Finansów Minister Pracy i Polityki Społecznej Szef Agencji Wywiadu Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego Wojewoda Dyrektor RCB Wystąpienie sytuacji kryzysowej poza granicami kraju, w związku z którą konieczne jest udzielenie pomocy obywatelom polskim, w tym ewakuacja zagrożonych osób do miejsca bezpiecznego Przyjęcie osób ewakuowanych w miejscu bezpiecznym i/lub w kraju oraz zapewnienie im warunków pobytu 1) decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady. Ustanowienie Grupy Roboczej ds. Konsularnych (COCON) (Dziennik Urzędowy L 322, 09/12/2009 P ) 2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007, Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) 3) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009, Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) 4) ustawa z dnia roku o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997, Nr 141, poz. 943, z późn. zm.) 5) ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami paostwa (Dz.U. z 1998, Nr 162, poz. 1116). 6) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2001, Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.) KPZK 401

402 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych 7) ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002, Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.) 8) ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r, Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) 9) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz z póź.zm.) 10) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009, Nr 175 poz. 1362, z późn.zm.) 11) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007, Nr 16, poz. 94-j.t.) 12) ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2006, Nr 249, poz. 1829) 13) ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984, Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) 14) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004, Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) 15) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000, Nr 50, poz. 601-j.t.) 16) ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2002, Nr 130, poz z późn. zm) 17) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491) 18) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. z 2007, Nr 216, poz. 1605) 19) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa (Dz.U. z 2010, Nr 45, poz. 257) 20) zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 78 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P., Nr 93, poz. 955) KPZK 402

403 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych Lp. II. Przebieg działao Przedsięwzięcie Wykonawca Etap przygotowawczy 1. Uzyskanie informacji o rozwoju sytuacji kryzysowej i dotychczasowych działaniach polskich służb dyplomatycznych Minister Spraw Zagranicznych Wariant I 4. Wariant II Przygotowanie analizy zagrożenia i możliwości przeciwdziałania zagrożeniom dla ludzi, z uwzględnieniem: - rodzaju, skali oraz przewidywanego zasięgu terytorialnego zagrożenia i liczby zagrożonych osób - możliwości przeciwdziałania z wykorzystaniem dostępnych środków - uwarunkowao międzynarodowych dotychczasowych i możliwych działao, zmierzających do zminimalizowania zagrożenia dla ludzi - rozważenia potrzeby zwołania posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, stosownie do sytuacji Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów-Przewodniczącemu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wniosków z dokonanej analizy, w celu rozpatrzenia zasadności i możliwości ewakuacji osób zza granicy do miejsca bezpiecznego lub bezpośrednio do kraju Zwołanie posiedzenia RZZK. Przyjęcie przez zespół ustalenia o przeprowadzeniu ewakuacji. Decyzja Prezesa Rady Ministrów o przeprowadzeniu ewakuacji Przygotowanie wniosku o przeprowadzenie ewakuacji. Przedstawienie potrzeb krajowym organom współdziałającym. Przedłożenie wniosku Prezesowi Rady Ministrów. Decyzja o przeprowadzeniu ewakuacji Przekazanie Dyrektorowi RCB informacji o decyzji Prezesa Rady Ministrów. Uzgodnienie z krajowymi organami współdziałającymi sposobu realizacji przedsięwzięcia Minister Spraw Zagranicznych, we współpracy z Dyrektorem RCB Dyrektor RCB-Sekretarz RZZK Prezes Rady Ministrów- Przewodniczący RZZK Minister Spraw Zagranicznych Prezes Rady Ministrów Minister Spraw Zagranicznych Zorganizowanie i przeprowadzenie ewakuacji zagrożonych osób zza granicy do miejsca bezpiecznego koordynuje Minister Spraw Zagranicznych 5. Uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej, środków finansowych na zorganizowanie i przeprowadzenie ewakuacji Minister Finansów KPZK 403

404 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych 6. Zbieranie informacji o sytuacji, ich analizowanie, opracowywanie i przekazywanie krajowym organom współdziałającym oraz zainteresowanym paostwom/organizacjom międzynarodowym Uzyskiwanie informacji o sytuacji od krajowych punktów kontaktowych (Minister Zdrowia-GIS, MSW-KGPSP) funkcjonujących w międzynarodowym systemie monitoringu (WHO, MIC, EARDCC) oraz Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w RCB Utrzymywanie kontaktu z właściwymi władzami paostwa, na terenie którego znajdują się zagrożone osoby i uzgodnienie z nimi trybu postępowania Uzgodnienie sposobu postępowania podczas spotkania grupy roboczej ds. konsularnych COCON paostw Unii Europejskiej Pozyskanie lokalnych środków transportu do przewozu zagrożonych osób do tymczasowego miejsca pobytu Minister Spraw Zagranicznych 7. Uruchomienie procesu informowania obywateli polskich znajdujących się na terenie obcego kraju, o planowanych działaniach (sposobach pomocy, miejscach zbiórek, środkach transportu, trybie ewakuacji itd.), poprzez komunikaty: - operatorów telefonii komórkowej (art ustawy prawo telekomunikacyjne) - polskich nadawców radiowo-telewizyjnych emitujących sygnał na terenie obcego kraju (art. 34 ustawy prawo prasowe) - zagranicznych nadawców radiowo-telewizyjnych właściwych dla obcego kraju/regionu (według uzgodnieo) - placówek dyplomatycznych i konsularnych 8. Informowanie rodzin znajdujących się w Polsce o sytuacji i podjętych działaniach Minister Spraw Zagranicznych, we współpracy z MAIC Minister Spraw Zagranicznych, we współpracy z MSW 9. Informowanie społeczeostwa polskiego o sytuacji i podjętych działaniach Minister Spraw Zagranicznych 10. Przygotowanie i skierowanie do przewozu zagrożonych osób środków transportu: - lotniczego - kolejowego - morskiego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 9 ), we współpracy z MSZ i Dyrektorem RCB 11. Przygotowanie i skierowanie środków transportu drogowego do przewozu zagrożonych osób z obcego kraju do Polski wojewoda 9 W przypadku możliwości wykorzystania środków transportu lotniczego, znajdujących się w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. KPZK 404

405 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych Przygotowanie i skierowanie wojskowych środków transportu lotniczego do przewozu zagrożonych osób do kraju (statkami powietrznymi SZ RP oraz innymi środkami transportu lotniczego, do których Polska ma dostęp na mocy umów i porozumieo międzynarodowych) Wystąpienie do jednostki transportu lotniczego HAW (NATO) o udostępnienie transportu lotniczego w ramach pakietu polskich godzin lotu do przewozu zagrożonych osób do Polski (samoloty C-17 w bazie NATO Papa na Węgrzech) Przygotowanie i skierowanie do obcego kraju podległych sił i środków do pomocy, jeżeli jest prowadzona akcja ratownicza obywateli polskich Przygotowanie i skierowanie do obcego kraju personelu opieki medycznej do zabezpieczenia medycznego ewakuacji Przygotowanie i skierowanie do obcego kraju lotniczych środków transportu medycznego do ewakuacji rannych Rozpoznawanie zagrożeo mających wpływ na bezpieczeostwo organów RP i obywateli w rejonach sytuacji kryzysowej oraz podejmowanie działao mających na celu eliminowanie tych zagrożeo Zorganizowanie przyjęcia ewakuowanych osób w kraju koordynuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej, środków finansowych na potrzeby zabezpieczenia pobytu osób ewakuowanych Przygotowanie na terenie kraju miejsc czasowego pobytu dla ewakuowanych osób, w tym ewakuowanych obywateli innych paostw UE lub spoza UE Zapewnienie odprawy granicznej i bezpieczeostwa przejazdu do miejsca docelowego oraz bezpieczeostwa i porządku publicznego w rejonie pobytu Przygotowanie, w razie potrzeby, i wydanie niezbędnych dokumentów osobistych określających status pobytu na terenie RP, w tym, stosownie do potrzeb, zalegalizowanie pobytu i zarejestrowanie w urzędzie pracy Minister Obrony Narodowej Minister Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Ministrem Obrony Narodowej Minister Zdrowia, we współpracy z Ministrem Obrony Narodowej Szef Agencji Wywiadu Minister Finansów Minister Spraw Wewnętrznych Wojewoda Minister Spraw Wewnętrznych Wojewoda 20. Zapewnienie opieki medycznej ewakuowanym osobom Minister Zdrowia 21. Powiadomienie właściwych placówek dyplomatycznych paostw obcych o ewakuowanych obywatelach tych paostw 22. Przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie : - mechanizmów udzielania pomocy społecznej realizowanej przez wojewodę oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób ewakuowanych na teren województwa, - zabezpieczenia długotrwałego pobytu osób ewakuowanych na terytorium RP Minister Spraw Wewnętrznych, we współpracy z MSZ Minister Pracy i Polityki Społecznej KPZK 405

406 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeo dla bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa, mogących wystąpid w związku z przeprowadzoną ewakuacją osób na terytorium RP Zapewnienie bieżącego przekazywania informacji między właściwymi krajowymi organami współdziałającymi, zaangażowanymi w przygotowanie i przebieg ewakuacji Przygotowywanie bieżących analiz i ocen sytuacji Monitorowanie przebiegu działao, w szczególności pod względem możliwych zagrożeo bezpieczeostwa przebiegu ewakuacji Przygotowanie raportu koocowego z działao Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego, we współpracy z właściwymi służbami i instytucjami Dyrektor RCB, we współpracy z zaangażowanymi organami administracji publicznej III. Postanowienia koocowe 1. Powyższa procedura odnosi się do zorganizowania ewakuacji zagrożonych osób z obszarów niebezpiecznych (np. wskutek zamachu terrorystycznego, klęski żywiołowej, zamieszek wewnętrznych), zarówno obywateli polskich, jak i obywateli innych paostw UE lub spoza UE. 2. Procedurę dotyczącą organizacji ewakuacji można zastosowad (bez części odnoszącej się do zorganizowania przyjęcia ewakuowanych osób w kraju) do przeprowadzenia ewakuacji osób, które nie mogą powrócid do kraju wskutek zaistniałych nieprzewidzianych okoliczności, spowodowanych działaniem siły wyższej, w rozumieniu postanowieo ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 223, poz. 2268). 3. W przypadku gdy obywatele polscy zostaną ewakuowani przez inne paostwo do miejsca bezpiecznego, należy odpowiednio do sytuacji dostosowad zakres realizacji wymienionych wyżej przedsięwzięd, z zachowaniem podziału zadao przyjętym w procedurze. 4. Wskazani w procedurze wykonawcy uwzględnią w swoich planach zarządzania kryzysowego szczegółowe sposoby i metody realizacji własnych przedsięwzięd. KPZK 406

407 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBSZARU ZAGROŻONEGO WOJEWÓDZTWA (REGIONU KRAJU) Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie procesu organizacji ewakuacji osób z obszaru zagrożonego województwa (regionu kraju) Minister Spraw Wewnętrznych Wejście Wyjście Podstawy prawne działao Minister Administracji i Cyfryzacji Minister Obrony Narodowej Minister Zdrowia Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Minister Finansów Minister Pracy i Polityki Społecznej Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego Wojewoda Dyrektor RCB Wystąpienie sytuacji kryzysowej, w związku z którą konieczne jest przeprowadzenie ewakuacji osób z obszaru zagrożonego województwa (regionu kraju) Przyjęcie osób ewakuowanych i zapewnienie im warunków pobytu na terenie docelowego województwa (regionu) 1) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007, Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) 2) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009, Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) 3) ustawa z dnia roku o działach administracji rządowej (Dz.U. 1997, Nr 141, poz. 943 z późn. zm.) 4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz z późn.zm) 5) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009, Nr 175 poz. 1362, z późn.zm.) 6) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007, Nr 16, poz. 94-j.t.) 7) ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984, Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) 8) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004, Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) 9) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. z 2000, Nr 50, poz. 601-j.t.) 10) ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002, Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) 11) ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2002, Nr 113, poz. 985 z późn, zm.) 12) ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002, Nr 156, poz z późn. zm.) KPZK 407

408 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych 13) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004, Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) 14) ustawa z dnia 29 listopada 2000r. prawo atomowe (Dz.U. z 2004, Nr 161, poz. 1689) 15) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002, Nr 96, poz. 850) 16) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604) 17) zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 78z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. Nr 93, poz. 955) II. Przebieg działao Lp. Przedsięwzięcie Wykonawca Etap przygotowawczy 1. Uzyskanie informacji o rozwoju sytuacji kryzysowej na terenie województwa (regionu) i dotychczasowych działaniach mających na celu likwidację (ograniczenie) zagrożenia oraz ochronę życia i zdrowia ludzi i mienia 2. Przygotowanie analizy zagrożenia i możliwości przeciwdziałania, z uwzględnieniem: rodzaju, skali oraz przewidywanego zasięgu terytorialnego zagrożenia i liczby zagrożonych obywateli, możliwości przeciwdziałania z wykorzystaniem dostępnych środków, w tym narzędzi prawnych możliwości zabezpieczenia czasowego pobytu ludności na terenie województw poza strefą zagrożenia Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów-Przewodniczącemu RZZK wniosków z dokonanej analizy i stanowiska w sprawie zwołania posiedzenia zespołu, w celu rozpatrzenia: zasadności i możliwości ewakuacji ludności z zagrożonego obszaru, propozycji wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na terenie wskazanych województw Dyrektor RCB Minister Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Dyrektorem RCB Minister Spraw Wewnętrznych / Dyrektor RCB-Sekretarz RZZK 3. Zwołanie posiedzenia RZZK. Przyjęcie ustalenia o przeprowadzeniu ewakuacji i/lub wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Przygotowanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji. Alternatywnie - Przyjęcie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Tryb wprowadzania stanu klęski żywiołowej został określony w SPO-8. Decyzja o przeprowadzeniu ewakuacji Prezes Rady Ministrów- Przewodniczący RZZK Rada Ministrów Prezes Rady Ministrów KPZK 408

409 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych Zorganizowanie i przeprowadzenie ewakuacji koordynuje Minister Spraw Wewnętrznych 4. Uruchomienie na wniosek właściwego dysponenta części budżetowej, środków finansowych na zorganizowanie i przeprowadzenie ewakuacji oraz na potrzeby zabezpieczenia pobytu osób ewakuowanych Minister Finansów 5. Zaktualizowanie danych o możliwościach przyjęcia ewakuowanej ludności na obszarach wytypowanych województw Zaktualizowanie danych o możliwościach użycia dostępnych sił i środków do przeprowadzenia ewakuacji Informowanie obywateli znajdujących się na obszarze zagrożonym o planowanych działaniach (sposobach pomocy, miejscach zbiórek, środkach transportu, trybie ewakuacji itd.), poprzez: komunikaty operatorów telefonii komórkowej (art ustawy prawo telekomunikacyjne) komunikaty nadawców radiowo-telewizyjnych (art. 34 ustawy prawo prasowe) kolportowanie ulotek informacyjnych urządzenia rozgłoszeniowe znajdujące się w dyspozycji służb porządku publicznego i ratowniczych W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - uruchomienie procesu realizacji świadczeo rzeczowych i osobistych, zgodnie z przepisami dot. stanu klęski żywiołowej (w celu przejęcia na potrzeby ewakuacji obiektów, środków transportu i usług) Przygotowanie miejsc czasowego pobytu dla osób ewakuowanych Zorganizowanie przemieszczenia ewakuowanych osób i mienia, w tym określenie harmonogramu i tras przejazdów oraz zapewnienie bezpieczeostwa Przygotowanie i skierowanie do działao środków transportu drogowego do przewozu ewakuowanych osób Minister Administracji i Cyfryzacji Wojewoda 6. Skierowanie na wniosek wojewody sił i środków ze składu Sił Zbrojnych RP do działao na rzecz wsparcia ewakuacji Minister Obrony Narodowej 7. Przygotowanie i skierowanie do dyspozycji wojewody środków transportu kolejowego do przewozu ewakuowanych osób Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 8. Zapewnienie opieki medycznej ewakuowanym osobom Minister Zdrowia 9. Przygotowanie rozwiązao prawnych w zakresie: mechanizmów udzielania pomocy społecznej realizowanej przez wojewodę oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób ewakuowanych na teren województwa zabezpieczenia długotrwałego pobytu osób ewakuowanych na teren województwa Minister Pracy i Polityki Społecznej KPZK 409

410 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych 10. Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeo dla bezpieczeostwa wewnętrznego paostwa, mogących wystąpid w związku z przeprowadzoną ewakuacją osób Szef Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego, we współpracy z właściwymi służbami i instytucjami 11. Informowanie społeczeostwa o sytuacji oraz podjętych działaniach Według SPO Zapewnienie bieżącego przekazywania informacji między organami administracji publicznej zaangażowanymi w przygotowanie i przebieg ewakuacji Przygotowywanie bieżących analiz i ocen sytuacji Monitorowanie przebiegu działao, w szczególności pod względem możliwych zagrożeo bezpieczeostwa przebiegu ewakuacji Przygotowanie raportu koocowego z działao Dyrektor RCB, we współpracy z zaangażowanymi organami administracji publicznej III. Postanowienia koocowe Wskazani w procedurze wykonawcy uwzględnią w swoich planach zarządzania kryzysowego szczegółowe sposoby i metody realizacji własnych przedsięwzięd. KPZK 410

411 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej ORGANIZACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z SYSTEMEM PRM: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY CENTRUM URAZOWE WYSPECJALIZOWANA JEDNOSTKA SZPITALA ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WSPÓŁPRACA JEDNOSTKI PAOSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ JEDNOSTKI OCHRONY P.POŻ WŁACZONE DO KSRG SPOŁECZNE ORGANIZACJE RATOWNICZE INNE JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MSW INNE JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MON CPR WCPR CPR DYSPOZYTOR MEDYCZNY LEKARZ KOORDYNATOR 112 LUB STANOWISKA KIEROWANIA SŁUŻB I PODMIOTÓW RATOWNICZYCH KPZK 411

412 AKCJA PROWADZENIA MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATOWNICZYCH Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO BEZPOSREDNI TRANSPORT ZDARZENIE PROWADZENIE PRZEZ ZRM MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH W PRZYPADKU ZDARZEO, W KTÓRYCH PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA RATOWNICZE (KSRG) KIERUJĄCY AKCJĄ (PRM) WSPOMAGA KIERUJĄCEGO DZIAŁANIEM RATOWNICZYM (KSRG) SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY INNY SZPITAL WSKAZANY PRZEZ DYSPOZYTORA SZPITAL POSIADAJĄCY CENTRUM URAZOWE LUB SZPITAL SPECJALISTYCZNY WYZNACZENIE PRZEZ DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO KIERUJĄCEGO AKCJĄ UTRZYMANIE ŁĄCZNOŚCI POMIĘDZY DYSPOZYTOREM I KIERUJĄCYM AKCJĄ PROŚBA O URUCHOMIENIE SIŁ SPOZA WOJEWÓDZTWA DYSPOZYTOR MEDYCZNY LEKARZ KOORDYNATOR LEKARZ KOORDYNATOR KPZK 412

413 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej ROZLOKOWANIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO ZDARZENIA MASOWE Zdarzenie masowe nagłe zagrożenie, w wyniku którego zapotrzebowanie na medyczne działania ratownicze przekracza możliwości obecnych na miejscu zdarzenia sił i środków oraz zachodzi koniecznośd prowadzenia segregacji rozumianej jako ustalanie priorytetów leczniczo transportowych W przypadku zdarzeo masowych istnieje możliwośd użycia do działao ratowniczych na miejscu zdarzenia/wezwania więcej niż jednego zespołu HEMS (śmigłowca). Dysponowanie zespołu HEMS z innych obszarów operacyjnych odbywa się poprzez zgłoszenie do Dyspozytora Krajowego SP ZOZ LPR SP ZOZ LPR może brad udział w organizacji transportu znacznej liczby poszkodowanych obywateli polskich do kraju środkami transportu nie będącymi w dyspozycji SP ZOZ LPR Do wezwania uprawnieni są: dyspozytor właściwej służby ratowniczej, dowódca akcji ratowniczej, członek zespołu ratownictwa medycznego lub członek zespołu HEMS będącego na miejscu zdarzenia KPZK 413

414 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej PROCEDURA PODNOSZENIA GOTOWOŚCI SZPITALI WOJEWODA MOŻE UPOWAŻNID LEKARZA KOORDYNATORA DO WYDAWANIA DECYZJI O PODWYŻSZANIU GOTOWOŚCI DECYZJA MA RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI AWARIA TECHNICZN A KATASTROFA NATURALNA LEKARZ KOORDYNATOR ANALIZA SYTUACJI ANALIZA SYTUACJI STWIERDZENIE STANU NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO ZNACZNEJ LICZBY OSÓB INFORMACJA O POTRZEBIE POSTAWIENIA W STAN PODWYŻSZONEJ GOTOWOŚCI WSZYSTKICH LUB NIEKTÓRYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WPROWADZENIE DECYZJI O PODWYŻSZENIU GOTOWOŚCI WOJEWODA ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ WPROWADZENIE OBOWIĄZKU POZOSTAWANIA W STANIE PODWYŻSZONEJ GOTOWOŚCI W CELU PRZYJĘCIE OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ DECYZJA MA RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI KPZK 414

415 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej ORGANIZACJA OPIEKI MEDYCZNEJ PODCZAS ZDARZEO KRYZYSOWYCH PAOSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Zadaniem systemu utworzonego na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Paostwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. nr 191 poz. 1410, z późn. zm.) jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Organami administracji rządowej w zakresie ratownictwa medycznego są: Minister Zdrowia sprawujący nadzór nad PRM na terenie kraju, wojewodowie odpowiedzialni za planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa. Głównymi elementami systemu są: zespoły ratownictwa medycznego: - specjalistyczne (w składzie co najmniej trzech osób, w tym lekarz i pielęgniarka lub ratownik medyczny, - podstawowe (złożone przynajmniej z dwóch ratowników, bez lekarza), zespoły Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Zespoły ratownictwa medycznego są jednostkami systemu podejmującymi czynności ratunkowe w warunkach przedszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Szpitalne oddziały ratunkowe są komórkami organizacyjnymi szpitali, udzielające świadczeo opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z systemem współpracują centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeo zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie działania systemu PRM. Jednostkami współpracującymi z systemem są także służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, takie jak: jednostki organizacyjne PSP; jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; specjalistyczne organizacje ratownicze (m.in. stowarzyszenia TOPR, GOPR, WOPR); inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą byd także inne społeczne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadao ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem. Rejestr takich jednostek prowadzi wojewoda. Jednostki, spełniające ustawowe wymogi, wpisywane są do rejestru w drodze decyzji administracyjnej, a comiesięczna aktualizacja wykazu przekazywana jest do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego. Z systemem współdziałają uczelnie medyczne, placówki kształcenia ustawicznego dorosłych, stowarzyszenia lekarskie o zasięgu ogólnokrajowym prowadzące działalnośd w zakresie medycyny ratunkowej w zakresie edukacji i przygotowywania kadr systemu, opracowywania zaleceo proceduralnych funkcjonowania systemu, inicjowania i realizacji zadao naukowo-badawczych w zakresie medycyny ratunkowej, oceny jakości systemu oraz wytyczania kierunków jego rozwoju. KPZK 415

416 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej lub gdy w ocenie lekarza koordynatora ratownictwa medycznego skutki zdarzenia mogą spowodowad stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, lekarz ten informuje niezwłocznie wojewodę o potrzebie postawienia w stan podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych zakładów opieki zdrowotnej, działających na obszarze danego województwa. Wojewoda może nałożyd na wymienione zakłady opieki zdrowotnej, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wojewoda może upoważnid lekarza koordynatora ratownictwa medycznego do wydawania takiej decyzji. W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy, zapewnia niezwłoczny transport sanitarny osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeo opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie. KRAJOWY KOMITET DS. PANDEMII GRYPY 2) przekazywanie, przez członków Komitetu, organom, organizacjom, instytucjom, których są przedstawicielami, ustaleo i wniosków wypracowanych przez Komitet w celu ich wdrożenia, zgodnie z ustawowymi kompetencjami; 3) monitorowanie światowej i krajowej sytuacji epidemiologicznej grypy sezonowej oraz grypy ptaków; 4) opracowywanie strategii dla podejmowanych działao profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych dla poszczególnych faz pandemii grypy oraz: dokonywanie oceny zagrożenia, określanie zadao dla poszczególnych jednostek i służb oraz zakresu ich odpowiedzialności, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących struktur działających w sytuacjach kryzysowych, podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu kompetencji Komitetu. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010r. (Dz.Urz.MZ z dnia 11 grudnia 2010 r.) Krajowy Komitet ds. Pandemii Grypy działa w ramach Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym (załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia) do zadao Komitetu należy: 1) opracowanie, zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia i aktualizacja interdyscyplinarnego Polskiego planu pandemicznego, przedstawianie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a także modyfikowanie zgodnie z postępem wiedzy i zmieniającymi się realiami społeczno-ekonomicznymi kraju; KPZK 416

417 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej POLSKI PLAN PANDEMICZNY Polski Plan Pandemiczny (ostatnio aktualizowany r.) opracowuje Krajowy Komitet ds. Pandemii Grypy, Polski Plan Pandemiczny zatwierdza Minister Zdrowia. Plan dzieli się na trzy części, które określają: 1. Grypa - informacje ogólne. 2. Zadania realizowane w okresie alarmu pandemicznego i pandemicznym w podziale na wykonawców. 3. Strategie: komunikacyjna, dotycząca współpracy pomiędzy przedstawicielami służb weterynaryjnych i służb odpowiedzialnych za zdrowie ludzi w zakresie walki z grypą ptaków, przygotowao do pandemii grypy i likwidacji skutków jej wystąpienia, lekowa, medyczna. PUBLICZNA SŁUŻBA KRWI Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o Publicznej Służbie krwi (Dz.U. nr 106, poz. 681 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy. Zadanie związane z organizacją i koordynacją zaopatrzenia Rzeczpospolitej Polskiej w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne realizowane jest przez jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia - Narodowe Centrum Krwi (NCK) we współpracy z Krajowym Konsultantem ds. Transfuzjologii Klinicznej, Krajowym Konsultantem ds. Hematologii, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z oddziałami terenowymi, Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA. NCK prowadzi bieżący, elektroniczny monitoring stanu dwóch produktów tj. Koncentratu Krwinek Czerwonych i Osocza Świeżo Mrożonego. Dane w tym zakresie są przekazywane codziennie do NCK ze wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Informacje dotyczące stanów są analizowane i monitorowane w NCK. W sytuacji zaobserwowania braków podejmowane są decyzje o przesunięciu określonych preparatów krwi między RCKiK lub o zwiększeniu poboru krwi. Ponadto, na podstawie 14.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2002r ( DZ. U. nr 143, poz z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne paostwa oraz właściwości organów w tych sprawach jednostki organizacyjne służby krwi przygotowują się do wykonywania zadao na potrzeby obronne paostwa poprzez planowanie. Plany te uwzględniają w szczególności: 1) przygotowanie do zwiększonego co najmniej o 100 % poboru, przetwarzania, przechowywania i wydawania krwi oraz preparatów krwiopochodnych; 2) zabezpieczenie odpowiedniej ilości zapasów pojemników, odczynników chemicznych i innych materiałów niezbędnych do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi; 3) zabezpieczenie odpowiednich zapasów surowic wzorcowych oraz testów do badania krwiodawców w kierunku HIV, WZW, kiły i innych - w zależności od potrzeb; 4) zwiększenie liczby punktów poboru krwi. Dodatkowo, w celu zapobieżenia zagrożeniom oraz ograniczenia skutków w zakresie zaopatrzenia w krew i jej składniki, a także w celu zapewnienia ciągłości, funkcjonalności i bezpieczeostwa dostaw, NCK świadczy usługę obejmującą utworzenie i utrzymanie na potrzeby Ministra Obrony Narodowej rezerwy dwóch produktów: Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz) KPZK 417

418 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej i Osocza Świeżo Mrożonego (FFP). Przedmiotowa rezerwa może byd także wykorzystana w czasie pokoju, w sytuacji wystąpienia nagłego, zwiększonego zapotrzebowania na występujące w rezerwie preparaty, które powstało w wyniku masowych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, w skutek działalności człowieka lub sił natury. Dopuszcza się zwolnienie jednorazowo do 25% ilości zgromadzonego KKCz i FFP. W takiej sytuacji decyzję o zwolnieniu określonej przez RCKiK, ilości krwi i jej składników podejmuje właściwy wojewoda, który jednocześnie powiadamia o tym fakcie Ministra Zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej. Jednocześnie obowiązywad będzie dokonanie niezwłocznego uzupełnienia brakującego zapasu krwi i jej składników, przez właściwe RCKiK, na własny koszt, w terminie 30 dni od daty wydania. W sytuacji zagrożenia bezpieczeostwa paostwa i wojny zwalnianie zgromadzonych składników krwi odbywad się będzie wg zasad ustalonych przez MON, zgodnie ze złożonymi w czasie pokoju w poszczególnych RCKiK Zapotrzebowaniami zbiorczymi na krew i jej składniki. OPIEKA MEDYCZNA Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. ( DZ. U. z 2004 r., Nr 143, poz z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne paostwa oraz właściwości organów w tych sprawach w swych zapisach określa warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne paostwa. Zadania w przedmiotowym zakresie dotyczą, m.in.: 1. planowania i realizacji zadao w zakresie zwiększenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu, Przy planowaniu zwiększenia bazy łóżkowej na terenie województwa należy wziąd pod uwagę, że nie powinna ona wynosid mniej niż 75 łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkaoców z czego 50% powinny stanowid łóżka zabiegowe, w tym łóżka przewidziane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wojsk sojuszniczych, organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego. Planowana liczba łóżek bazy szpitalnej może zostad zwiększona przez wojewodę, jeżeli wynika to z przeprowadzonych analiz zagrożeo. Poszerzenie bazy łóżkowej jest oparte na zwiększeniu liczby łóżek w istniejących szpitalach ogólnych i specjalistycznych, w zakładach opiekuoczo leczniczych i pielęgnacyjno leczniczych, sanatoriach i zakładach uzdrowiskowych. Proces planistyczny dotyczy jednostek ochrony zdrowia, na które wojewoda nałożył obowiązek realizacji zadao obronnych sytuacji zagrożenia zewnętrznego (militarnego) paostwa. 2. tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych 8 ww. rozporządzenia wprowadza pojęcie Zastępcze Miejsca Szpitalne (ZMSz), które jako miejsca do leżenia stanowią uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeostwa paostwa i w czasie wojny. Liczbę i lokalizację zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze województwa określa wojewoda w porozumieniu z właściwym miejscowo organem samorządu terytorialnego. Wojewoda koordynuje i nadzoruje tworzenie oraz funkcjonowanie zespołów zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa. Natomiast, w sprawach przygotowania, organizacji i zapewnienia ich funkcjonowania jest wskazany przez wojewodę wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, właściwy ze względu na lokalizację tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych. ZMSz rozpoczynają działalnośd na podstawie decyzji wojewody. Liczba ZMSz powinna wynosid nie mniej niż 50 na 10 tysięcy mieszkaoców, a przeznaczone są do: 1) udzielanie świadczeo zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym: KPZK 418

419 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej a) niewymagającym przyjęcia do szpitala, b) oczekującym na przyjęcie do szpitala lub transport zgodnie ze wskazaniami medycznymi, c) po zabiegach operacyjnych, niewymagającym pobytu w szpitalu oraz pacjentom, u których proces leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji może byd kontynuowany w trybie innym niż pobyt w szpitalu; 2) zapewnienia leczenia objawowego oraz pielęgnacji pacjentów w stanach terminalnych. Stosownie do potrzeb Zastępcze Miejsca Szpitalne mogą pełnid funkcję: a) miejsc ewakuacji dla osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych po wystąpieniu zdarzenia niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach lub na terenach; b) miejsc ewakuacji prewencyjnej, z terenów i obiektów, w przypadku zbliżającego się zagrożenia np.*. związanego z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeo niebezpiecznych (powódź, katastrofa chemiczna, itp.) lub groźba prowadzenia działao militarnych, w przypadku zagrożeo wojennych; paostwa oraz właściwości organów w tych sprawach. Rozporządzenie to dotyczy również określenia norm i wskaźników zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, wykorzystania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, określenia sposobu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego, określenia sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, określenia sposobu realizacji świadczeo na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej i Szefa Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego, określenia prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości medycznej w warunkach masowych strat sanitarnych, określenia sposobów zabezpieczenia potrzeb kadrowych, szkolenia w zakresie realizacji zadao wynikających z planów, określenia sposobu realizacji świadczeo na rzecz jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizujących zadania obronne, współdziałania organów administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadao na potrzeby obronne paostwa. c) miejsc kwarantannowych i izolacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi. 3. potrzeby kadrowe Potrzeby kadrowe zabezpieczające poszerzoną bazę łóżkową oraz ZMSz planuje się wg norm i wskaźników wskazanych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne KPZK 419

420 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ PODCZAS ZDARZEO KRYZYSOWYCH Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz z późn. zm.) zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na udzieleniu bezpośredniego wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych należą do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Jednostki samorządu terytorialnego są samodzielne i samorządne w wykonywanych zadaniach, a zadania jakie realizują muszą wynikad z aktów prawnych rangi ustawowej lub z porozumieo (dobrowolnie przyjętych do realizacji zadao) zawartych z Wojewodą. Pomoc społeczna przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w gminach przez ośrodki pomocy społecznej, a w powiatach przez starostę lub powiatowe centra pomocy rodzinie. Ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie są samorządowymi jednostkami organizacyjnymi podległymi bezpośrednio jednostce samorządu terytorialnego. Wojewoda sprawuje nad nimi nadzór w zakresie określonym w ustawie, w przypadku zadao zleconych wojewoda sprawuje nadzór pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej oraz dodatkowo ich wydanie poprzedza rodzinny wywiad środowiskowy. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ MOŻLIWE DO URUCHAMIANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH Na świadczenia z pomocy społecznej, które mogą byd uruchamiane w ramach niesienia pomocy poszkodowanym w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, składają się: 1) świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych; 2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 3) udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego. Świadczenia pieniężne, jakie mogą byd uruchamiane dotyczą sytuacji kryzysowych o różnych skutkach prawnych, a mianowicie przypadków wystąpienia: 1) klęski ekologicznej lub zdarzenia skutkującego ogłoszeniem klęski żywiołowej; 2) zdarzenia losowego w wyniku, którego osoby poniosły straty. W przypadku sytuacji kryzysowych skutkujących ogłoszeniem klęski żywiołowej lub wystąpienia klęski ekologicznej uruchamiany może byd zasiłek celowy przyznawany i wypłacany przez gminy (ośrodki pomocy społecznej) na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej gminie, finansowane z budżetu paostwa (z budżetu paostwa finansowane są koszty świadczeo oraz obsługa realizacji tego zadania). Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną może byd przyznany osobie albo rodzinie, która poniosła straty KPZK 420

421 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 40 ust. 2 ustawy) jest to świadczenie uznaniowe. Rezerwą celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dysponuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Właściwy wojewoda, na podstawie wniosków z gmin, może wystąpid do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie określonych środków z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym sfinansowanie wypłat zasiłków celowych dla poszkodowanych. Odrębnym świadczeniem pieniężnym, jakie może byd uruchamiane w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, w wyniku którego osoby poniosły straty jest zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (art. 17 ust. 1, pkt. 6 ustawy). Jest to zadanie własne gminy, finansowane z budżetu własnego gminy. Zasiłek celowy może byd przyznany osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust. 1 ustawy) jest to świadczenie uznaniowe 10). Oprócz świadczeo pieniężnych osobom poszkodowanych wskutek sytuacji kryzysowej udzielane mogą byd świadczenia o charakterze rzeczowym w postaci udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Świadczenia te udzielane są w ramach zadao własnych gminy i finansowane są z budżetu własnego art. 17 ust. 1 pkt. 3. W ramach świadczeo rzeczowych, stosownie do postanowieo art. 48 ust.1 ustawy, osoba lub rodzina ma prawo do: schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych; przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku; pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnid. Świadczenia pieniężne i rzeczowe nie wyczerpują spectrum pomocy udzielanej przez struktury administracji publicznej osobom poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych. W sytuacji nagłej, w ramach interwencji kryzysowej, świadczona jest w ośrodkach interwencji kryzysowej pomoc w postaci udzielania natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego. Jednocześnie, w myśl art. 115 ustawy o pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymad dotacje celowe z budżetu paostwa na dofinansowanie zadao własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokośd dotacji nie może przekroczyd 80% kosztów realizacji zadania. Jeżeli środki przeznaczone na dotację, pochodzą z programów rządowych, programów resortowych lub z pożyczek i kredytów 11), będących środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), wysokośd dotacji może przekroczyd 80 % kosztów realizacji zadania. 10) Zasiłek ten może byd przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegad zwrotowi (art.40 ust.3 ustawy). 11) Art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) KPZK 421

422 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej Środki na realizację zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego mogą zostad uruchomione z rezerwy ogólnej budżetu paostwa będącej w dyspozycji Rady Ministrów. O środki te ubiega się właściwy wojewoda, postępując w sposób określony w Standardowej Procedurze Operacyjnej 2. W dalszej kolejności wojewoda kieruje środki do właściwych gmin. MECHANIZMY UDZIELANIA POMOCY ZAWARTE W INNYCH PRZEPISACH Oprócz świadczeo dla poszkodowanych osób fizycznych wynikających z ustawy o pomocy społecznej, również poszkodowani wskutek powodzi pracownicy, pracodawcy i przedsiębiorcy objęci są systemem pomocy. Minister Pracy i Polityki Społecznej może udzielid pomocy poszkodowanym pracownikom i przedsiębiorcom za pośrednictwem: Funduszu Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych pomoc może dotyczyd 12) : o o pracownika: wypłaty wynagrodzenia pracownikom, którzy nie dojechali do pracy, lub za okres, w którym zakład nie funkcjonował w skutek powodzi; usuwania skutków powodzi (ratowania zakładu pracy), pracodawcy: postój ekonomiczny; obniżenie wymiaru czasu pracy. Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomoc może dotyczyd: o pracodawców dotkniętych powodzią i zatrudniających osoby niepełnosprawne (dotyczy również zakładów pracy chronionej); o osób niepełnosprawnych prowadzących działalnośd gospodarczą lub rolniczą 13), Funduszu Pracy 14) starostowie mogą zatrudniad do prac interwencyjnych bezrobotnych zamieszkałych na terenach gmin lub miejscowości dotkniętych powodzią oraz do robót publicznych osoby, które utraciły warsztat pracy, a nie mogą ubiegad się o status osoby bezrobotnej. 12) Pomoc ta wynika z następujących ustaw: o ochronie roszczeo pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy; o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców; o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. 13) Pomoc ta wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. 14) Pomoc ta wynika z następujących ustaw: o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.; ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. KPZK 422

423 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej MOŻLIWE DODATKOWE FORMY POMOCY Inicjowanie prac nad zmianami stosownych przepisów, w tym ustaw i rozporządzeo, umożliwiających uruchomienie dodatkowych przedsięwzięd na rzecz poszkodowanych Opracowanie rządowych i resortowych projektów programów pomocy dla obywateli w celu złagodzenia skutków sytuacji kryzysowej i monitorowanie realizacji przedsięwzięd zaakceptowanych przez Radę Ministrów Wystąpienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy Wprowadzenie dla ośrodków udzielających pomocy możliwości stosowania uproszczonych procedur przyznawania pomocy społecznej w stosunku do osób poszkodowanych i ich rodzin Przekazanie zainteresowanym informacji, że w przypadku zaprzestania faktycznej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w określonym czasie pracownicy mogą otrzymad zaliczkę na poczet zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych Przekazanie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków finansowych z rezerwy Funduszu Pracy na: przedsięwzięcia związane z usuwaniem skutków sytuacji kryzysowej; łagodzenie skutków sytuacji kryzysowej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. KPZK 423

424 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej MOŻLIWE DODATKOWE FORMY POMOCY / cd. Sfinansowanie z Funduszu Pracy: umorzenie całości lub części przyznanych refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, jeśli miejsca pracy uległy zniszczeniu; przyznanie zasiłku dla bezrobotnych za okres poprzedzający dzieo zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli opóźnienie w rejestracji było spowodowane sytuacją kryzysową oraz przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez określony czas osobom, które utraciły prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania w czasie i w związku z sytuacją kryzysową; finansowanie pracodawcom przez określony czas wynagrodzeo, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych z terenu objętego sytuacją kryzysową. Sfinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych: udzielenie pracodawcy nieoprocentowanej pożyczki w przypadku braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za: czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane sytuacją kryzysową; wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed zagrożeniem lub na usuwaniu skutków zagrożenia, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej; udzielenie nieoprocentowanej pożyczki pracodawcy, który na skutek zagrożenia przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie. KPZK 424

425 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który cechuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności oraz przed różnymi formami dezorganizacji zachowania, stanami lękowymi i objawami depresji. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu na ograniczenie bądź wyczerpanie własnych możliwości rozwiązania problemu, wymaga pomocy z zewnątrz. Ofiary sytuacji kryzysowych, a więc: bezpośredni uczestnicy klęsk żywiołowych, katastrof itp., ich rodziny, oraz personel zaangażowany w działania ratownicze powinny mied zapewnioną pomoc psychologiczną, realizowaną bezpośrednio po zdarzeniu w formie: interwencji kryzysowej oraz o ile występuje taka potrzeba kontynuowaną w ramach psychoterapii lub rehabilitacji psychologicznej. Interwencja kryzysowa ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie. głównym celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. drugi istotny powód to obniżenie lub wyeliminowanie kosztów społecznych (i finansowych), które mogą wynikad z zaburzonych reakcji i zachowao ofiar sytuacji kryzysowych i stanowid poważne utrudnienie w funkcjonowaniu systemów społecznych i ratowniczych. GŁÓWNE ZADANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ OFIAROM SYTUACJI KRYZYSOWYCH: przywrócenie ofiarom sytuacji kryzysowych równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej obniżenie lub wyeliminowanie kosztów społecznych i finansowych, wynikających z zaburzonych reakcji i zachowao ofiar i stanowiących poważne utrudnienie w funkcjonowaniu systemów społecznych podtrzymanie i zachowanie zdolności personelu do wykonywania zadao ratowniczych i wspomagających KPZK 425

426 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej I. Diagnoza stanu obecnego 1. W zdecydowanej większości działania w sferze pomocy psychologicznej ofiarom sytuacji kryzysowych podejmowane są doraźnie, a do interwencji angażowani są najczęściej psychologowie z Policji, Paostwowej Straży Pożarnej lub Straży Granicznej. Psychologowie z innych instytucji podejmują się pomocy psychologicznej na późniejszym etapie akcji, najczęściej jako personel wspierający pracowników ww. formacji. 2. W kontekście wymogów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001r., Nr 73, poz. 763, z późn zm.) wątpliwości budzi zasadnośd kierowania psychologów wymienionych formacji do świadczenia pomocy osobom nie zatrudnionym we wskazanych formacjach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami właściwych przełożonych, psychologowie ci są zatrudnieni wyłącznie dla potrzeb pracowników własnych instytucji. Osoby te nie mogą także prowadzid dokumentacji (gromadzid i przetwarzad danych) o pomocy psychologicznej udzielanej osobom nie będącym pracownikami reprezentowanych przez nich służb. 3. Doraźna interwencja kryzysowa nie jest połączona z długofalową pomocą psychologiczną, która powinna byd kontynuowana wobec ofiar. Niedostatecznie funkcjonuje mechanizm przekazywania poszkodowanych pod dalszą opiekę do poradni zdrowia psychicznego lub innych specjalistycznych placówek w systemie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej prowadzonych przez organy samorządowe. 4. Brak organów samorządu zawodowego psychologów powoduje, że na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) nie jest możliwe sporządzenie listy psychologów uprawnionych do wykonywania zawodu psychologa, czego konsekwencją jest ograniczony dostęp do kwalifikowanego personelu oraz utrudnienie w uzgodnieniu procedur udzielania pomocy psychologicznej i zachowaniu gotowości do działao. II. Docelowy kształt organizacyjno-funkcjonalny systemu 1. Pomoc psychologiczna ofiarom sytuacji kryzysowych ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonad, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomocy tej udziela się w szczególności osobom i rodzinom dotkniętym zdarzeniem losowym albo sytuacją kryzysową spowodowaną klęską żywiołową lub ekologiczną. 2. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, formą pomocy społecznej jest interwencja kryzysowa, stanowiąca zespół interdyscyplinarnych działao podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. W ramach tej interwencji udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej (art. 47). 3. Podstawową jednostką organizacyjną właściwą do udzielania wsparcia psychologicznego ofiarom sytuacji kryzysowych w formie interwencji kryzysowej jest działające w powiecie powiatowe centrum pomocy rodzinie - PCPR (miejski ośrodek pomocy rodzinie w mieście na prawach powiatu), z wykorzystaniem potencjału funkcjonującego ośrodka interwencji kryzysowej (OIK). 4. W sytuacji kryzysowej do pomocy lokalnemu powiatowemu centrum pomocy rodzinie (ośrodkowi interwencji kryzysowej) mogą byd angażowani: specjaliści z placówek opiekuoczo-wychowawczych, KPZK 426

427 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej kwalifikowany personel z placówek oświatowych (psychologowie i osoby zatrudnione w poradniach psychologiczno-pedagogicznych), kwalifikowany personel organizacji pozarządowych, stowarzyszeo, kościołów, organizacji pożytku publicznego i wolontariatu - na podstawie wcześniejszych umów i porozumieo, psychologowie samodzielnie praktykujący, kwalifikowany personel z jednostek nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-uczelni 15). 5. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie określa zakres i formy wsparcia psychologicznego, organizację działao oraz tryb angażowania zewnętrznego personelu. 6. W przypadku narastających potrzeb dodatkowe wsparcie może zapewnid: personel ośrodków interwencji kryzysowej z terenu innych powiatów, kierowany do działao zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami w ramach województwa i dyspozycją wojewody 16). 15) Wsparcie ekspertów z jednostek nadzorowanych przez MNiSW może byd realizowane na podstawie i na zasadach określonych we wcześniej zawartych porozumieniach pomiędzy organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego a rektorem uczelni. Regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz z późn.zm.), pomocnymi przy zawieraniu porozumieo pomiędzy uczelnią a organami samorządu terytorialnego są: - art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy, który mówi, że do podstawowych zadao uczelni należy działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; - art. 63 ustawy mówiący, że w skład konwentu uczelni publicznej mogą wchodzid przedstawiciele organów paostwowych, organów samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowarzyszeo zawodowych. Konwent może stanowid forum współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego, jeśli takie kompetencje konwentu są w statucie uczelni publicznej (art. 64 ustawy). 16) Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (z późn. zm.), wojewoda kieruje reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeo na terenie województwa, natomiast na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 7. Działania wobec ofiar sytuacji kryzysowych nie kooczą się z chwilą interwencji kryzysowej, lecz z zasady są kontynuowane w ramach długofalowej pomocy psychologicznej (rehabilitacji psychologicznej). Pomoc ta jest sprawowana przez personel systemu opieki zdrowotnej oraz uzupełniana przez kwalifikowanych pracowników lokalnego powiatowego centrum pomocy rodzinie. 8. Etatowi psychologowie formacji podległych MSW zapewniają wsparcie psychologiczne zaangażowanym w sytuację kryzysową ratownikom, strażakom, policjantom i innym funkcjonariuszom. Pomoc właściwym jednostkom organizacyjnym systemu pomocy społecznej jest możliwa głównie w formie eksperckiej i jako uzupełnienie zasadniczych działao realizowanych przez PCPR (OIK) i następuje w przypadku braku zapotrzebowania na wsparcie w ramach własnej formacji, na podstawie polecenia właściwego komendanta wojewódzkiego. 9. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności wysoko specjalistyczne wsparcie psychologiczne, w szczególności dla zaangażowanego personelu ratowniczego, może zostad udzielone przez wojskowe zespoły eksperckie funkcjonujące w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy. Ograniczeniem zaangażowania tych zespołów jest skierowanie ich w tym o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, w sytuacjach nadzwyczajnych, rozumianych jako sytuacje kryzysowe w myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym (w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeostwa paostwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków) może wydawad polecenia i kierowad działalnością organów administracji samorządowej działających w województwie. KPZK 427

428 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej samym czasie do zapewnienia wsparcia psychologicznego żołnierzom Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza wykonującym zadania poza terytorium RP 17). (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 7a). 10. Wykonując postanowienia obowiązujących przepisów: marszałek województwa przy pomocy regionalnego ośrodka polityki społecznej organizuje kształcenie oraz szkolenie zawodowe personelu PCPR wyznaczonego do realizacji zadao wsparcia psychologicznego (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 21 pkt 2); wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji samorządowej działających w województwie oraz wykonuje i koordynuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, art. 22 pkt 2 i 4); wojewoda nadzoruje realizację zadao samorządu gminnego, powiatowego i województwa pod względem jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; ocenia stan i efektywnośd pomocy społecznej oraz finansowo wspiera programy w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 22, pkt 8, 11 i 14); minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w opracowywanych koncepcjach i kierunkach rozwoju w obszarze pomocy społecznej uwzględnia problematykę wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych oraz finansowo wspiera programy w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione 17) 10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy dysponuje 4 wielojęzycznymi zespołami eksperckimi. Personel może byd skierowany w trybie alarmowym w dowolny rejon z zadaniem wsparcia psychologicznego w przypadku wystąpienia zdarzeo wywołujących objawy ostrej reakcji na stres. KPZK 428

429 III. Kształt organizacyjno-funkcjonalny systemu pomocy psychologicznej Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej Sytuacja kryzysowa Ofiara Ofiara sytuacji sytuacji kryzysowej kryzysowej (bezpośredni uczestnik zdarzenia i osoba, na (bezpośredni którą zdarzenie uczestnik to miało zdarzenia znaczący i osoba, wpływ) Faza I Interwencja kryzysowa na którą zdarzenie to miało znaczący wpływ) Faza II Długofalowa pomoc psychologiczna Osoby bezpośrednio dotknięte sytuacją kryzysową (poszkodowani) (poszkodowani) Personel (w tym psychologowie) powiatowego centrum pomocy (w tym psychologowie) powiatowego rodzinie centrum pomocy rodzinie Wsparcie lokalne: personel organizacji pozarządowych, stowarzyszeo, kościołów, organizacji pożytku publicznego, uczelni Osoby dotknięte sytuacją kryzysową Długofalowa pomoc osobom poszkodowanym (poszkodowani) Personel placówek systemu opieki zdrowotnej Osoby udzielające pomocy (ratownicy i personel wspomagający) współdziałanie Wsparcie wojewody: personel OIK innych powiatów Wsparcie: pracownicy PCPR (OIK), personel organizacji pozarządowych, stowarzyszeo, kościołów personel jednostek nadzorowanych przez MNiSW-uczelni Psychologowie służb ratowniczych i porządkowych Długofalowa pomoc ratownikom KPZK 429

430 Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483); Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz. U. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.); Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U Nr 19, poz.115, z późn. zm.); Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. Nr 142, poz. 1591) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U ); Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. (Dz. U. Nr 116, poz. 675); Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy paostwowej. (Dz. U. Nr 12, poz. 67); Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (Dz. U. Nr 50, poz. 291.); Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. (Dz. U. Nr 153, poz. 1502); Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz.U. Nr 55, poz. 236); Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. (Dz. U. Nr 44, poz. 287); Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paostwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. Nr 12, poz. 68); Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.); Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (Dz. U. Nr 12, poz. 59); Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. (Dz. U. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadao przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową. (Dz. U. Nr 66, poz. 334); Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623); Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. (Dz. U. Nr 99, poz. 692); Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.); Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. Nr 89, poz. 625); Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 108, poz. 908); Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (Dz. U. Nr 106, poz. 1002); Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.(dz.u. Nr 65, poz. 437); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (Dz. U. Nr 142, poz.1590); Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. (Dz. U. Nr 52, poz. 525); Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. (Dz. U. Nr 93 poz. 1063); Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeostwie morskim. (Dz. U. Nr 99, poz. 693); Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. ( Dz. U. Nr 46, poz. 276); Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. (Dz. U. Nr 42, poz. 276); Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. (Dz. U. Nr 123, poz. 857); Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych. ( Dz. U. Nr 187, poz. 1577); KPZK 430

431 Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. ( Dz. U. Nr 163, poz. 1712); Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. (Dz. U. Nr 42, poz. 473); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 25, poz. 150); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 185, poz.1243); Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.(dz. U. Nr 72, poz. 747); Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. (Dz. U. Nr 36, poz. 233); Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. (Dz. U. Nr 100, poz. 1080); Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019); Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84, poz. 906); Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. (Dz. U. Nr 123, poz. 1353); Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz. U ); Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. (Dz. U. Nr 62 poz. 558); Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. ( Dz. U. Nr 29, poz. 154); Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. (Dz. U. Nr 113, poz. 985); Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. (Dz. U. Nr 117, poz. 1007); Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. (Dz. U. Nr 100, poz. 696); Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 156, poz. 1301); Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 199, poz. 1671); Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. Nr 80, poz. 717); Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz. U. Nr 16, poz. 94); Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe. (Dz. U. Nr 189, poz. 1159); Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (Dz. U. Nr 234, poz. 1694); Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 128 poz. 1176); Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. Nr 80, poz. 526); Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. Nr 139, poz.992); Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. (Dz. U. Nr 133, poz. 849); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U. Nr 112, poz. 744); Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. Nr 175, poz. 1362); Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych. (Dz. U. Nr 97, poz. 962); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. Nr 151, poz. 1220); Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. Nr 69, poz. 415); Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. (Dz. U. Nr 150, poz. 1249); Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800); Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. Nr 164, poz.1365); KPZK 431

432 Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz.709); Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeo pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. (Dz. U. Nr 158, poz. 1121); Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeostwie żywności i żywienia. (Dz. U. Nr 136, poz. 914); Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Paostwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr. 191, poz. 1410); Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. (Dz. U. Nr 84, poz. 712); Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeostwa paliwowego paostwa i zakłóceo na rynku naftowym. (Dz. U. Nr 52, poz. 343); Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.); Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. (Dz. U. Nr 192, poz. 1378); Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich. (Dz. U. Nr 171, poz. 1055); Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz. U. Nr 234, poz. 1570); Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr157, poz.1240); Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Paostwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalnośd w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych. (Dz. U. Nr 65, poz. 404); Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. (Dz. U. Nr 127, poz. 857); Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. (Dz. U. Nr 229, poz. 1496); Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 38, poz. 195); Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 32, poz. 159); Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 2620); Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. (Dz. Urz. ULC Nr 1, poz. 6); Decyzja NR 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiająca sied nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie. (Dz. U. L Nr 268); Dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniająca decyzję Rady 90/424/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 92/117/EWG. (Dz. Urz. UE L Nr 325, poz. 31); Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych na mocy decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L Nr 21); Decyzja Rady z dnia 17 października 2000 r. dotycząca uzgodnieo w sprawie współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego Paostw Członkowskich w odniesieniu do wymiany informacji. (Dz. Urz. WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Nr 2000/642/JHA z 17 października 2000 r.); Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. (Dz. Urz. UE L Nr 327, poz. 1); Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeostwa KPZK 432

433 Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeostwa żywności.(dz. Urz. UE L Nr 031); Dyrektywa 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania zdarzeo w lotnictwie cywilnym (Dz. Urz. UE L 167; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 331); Rozporządzenie (WE) NR 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych. (Dz. Urz. UE L 129, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 74); Rozporządzenie (WE) NR 2006/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ( Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów ). (Dz. Urz. UE. L Nr 364, poz. 1); Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeo Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG. (Dz. Urz. L Nr 102, poz. 35); Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. (Dz. Urz. UE L Nr 210, poz. 25); Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. (Dz. Urz. UE L Nr 372, poz. 19); Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców. (Dz. Urz. UE L Nr 99, poz. 23); Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. (Dz. Urz. UE L Nr 288, poz. 27); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). (Dz. U. UE. L. Nr 300, poz.1); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej. (Dz. U. Nr 94, poz. 426); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz. U. Nr 96, poz. 850); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeo i zanieczyszczeo na morzu. (Dz. U. Nr 239, poz. 2026); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeo promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeo promieniotwórczych. (Dz. U. Nr 239, poz. 2030); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodnośd z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeo promieniotwórczych (Dz. U. Nr 98, poz. 988); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne paostwa oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. Nr 143, poz z późn. zm.) KPZK 433

434 Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne paostwa. (Dz. U. Nr 180, poz. 1855); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeo radiacyjnych. (Dz. U. Nr 20, poz. 169); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeostwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego. (Dz. U. Nr 135, poz. 1134); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeo i właściwości organów w tych sprawach. (Dz.U. Nr 191, poz. 1415); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. (Dz. U. Nr 77, poz. 514); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju. (Dz. U. Nr 210, poz. 1523); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwao paostwowego organu zarządzania ruchem lotniczym. (Dz. U. Nr 279, poz. 2757); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadao Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Dz. U. Nr 22, poz.121); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. (Dz. U. Nr 220, poz. 1725); Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu paostwa. (Dz. U. Nr 45 poz. 257); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeostwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego. (Dz. U. Nr 163, poz. 1096); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. (Dz. U. Nr 216, poz. 1607); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej(Dz. U. Nr 216, poz. 1594); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. (Dz. U. Nr 248, poz. 1491); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeostwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego i Żandarmerię Wojskową. (Dz. U. Nr 41, poz. 243); Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów 78 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. (M.P nr 93 poz. 955); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. (Dz. U. Nr 135, poz. 906); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. (Dz. U. Nr 146, poz. 1425); KPZK 434

435 Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Paostwową Straż Pożarną. (Dz. U. Nr 225, poz. 1934); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719); Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. (Dz. U. nr 36, poz. 284); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. Nr 46, poz. 239); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadao przez Wojskową Inspekcję Sanitarną. (Dz. U. Nr 97, poz. 872); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U. Nr 89, poz. 857); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 października 2002 r. w sprawie wymagao, jakim powinna odpowiadad woda w kąpieliskach. (Dz. U. Nr 183, poz. 1530); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 61, poz. 417); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Paostwowej Straży Pożarnej.( Dz. U. Nr 78, poz. 712); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. (Dz. U. Nr 58, poz. 405); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. (Dz. U. Nr 58, poz. 405); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym paostwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna i paostwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywad ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania. (Dz. U. Nr 158, poz. 1114); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 października 2004 r. w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną. (Dz. U. Nr 245, poz. 2462); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi. (Dz. U. Nr 77, poz. 519); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi. (Dz. U. Nr 121, poz. 840); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działao zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 169, poz. 1141); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeostwa paostwa. (Dz. U. Nr 125, poz. 1309); KPZK 435

436 Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. (Dz. U. Nr 212, poz. 2153); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz. U. Nr 156, poz. 1116); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleo oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406); Zarządzenie Nr 31 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu paostwowej jednostce budżetowej - Paostwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. (Dz. Urz. MSWiA, Nr 10, poz. 47); Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi. (Dz. Urz. MZ Nr 15, poz.76, z późn. zm.); Zarządzenie Nr 76 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Technologiczno- Przyrodniczemu. Zarządzenie Nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. (Dz. Urz. MSWiA, Nr 7, poz. 35); Decyzja Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie organizacji, zadao i funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeo Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. Urz. MON. Nr 15, poz. 195); KPZK 436

437 Wykaz zawartych umów i porozumieo związanych z realizacją zadao zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego Wykaz umów i porozumieo związanych z realizacją zadao zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego Wykaz, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zawiera umowy i porozumienia związane z realizacją zadao zawartych planie zarządzania kryzysowego. Wykaz umów i porozumieo międzynarodowych Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich następstw, podpisana w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 88); Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich następstw, podpisana w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r. (Dz. U. Nr 234, poz. 1692); Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, sporządzona w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 154, poz. 1625); Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 347); Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, sporządzona w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1915); Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie informacji i doświadczeo oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej, podpisana w Warszawie dnia 30 lipca 2009 r. (M.P. Nr 72, poz. 210); umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych i o współpracy w dziedzinie bezpieczeostwa radiologicznego. Sporządzona w Miosku dnia 26 października 1994 r. umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzona w Warszawie dnia 2 czerwca 1995 r. porozumienie między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie informacji związanej z obiektami jądrowymi i o współpracy w dziedzinie bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzone w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r. umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych, o wymianie informacji oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzona w Bratysławie dnia 17 września 1996 r. umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych, o wymianie informacji oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o wymianie informacji na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej, bezpieczeostwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Sporządzona w Wiedniu dnia 27 września 2005 r. KPZK 437

438 Wykaz zawartych umów i porozumieo związanych z realizacją zadao zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego umowa z dnia r. między Rządem RP i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków (Dz. U. z 2002 r. Nr 185 poz.1536) umowa z dnia r. między RP a RFN o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 201) umowa z dnia r. między RP oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeo (Dz. U. z 2004 r. Nr 36 poz. 325) umowa z dnia r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków (Dz. U. z 2004 r. Nr 36, poz. 327) umowa z dnia r. między Rządem RP a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków (Dz. U. z 2004 r. Nr 38 poz. 341) umowa z dnia r. między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innych nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1737) Wykaz umów i porozumieo krajowych Porozumienie Ministra Finansów i Komendanta Głównego Policji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie współdziałania Służby Celnej i Policji (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 123) Porozumienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 29) Porozumienie z dnia 3 listopada 2004 r. pomiędzy Ministrem pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Kultury, Komendantem Głównym Policji i Komendantem Głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 135) Porozumienie z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 89) Porozumienie Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 2004 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa a Komendantem Głównym Policji w dniu r. w Warszawie (Dz. Urz. KGP Nr 20, poz. 130) Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 58) Porozumienie między Komendantem Głównym Policji i Zarządem Głównym Górskiego Ochotniczego pogotowia ratunkowego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie współdziałania Policji z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 28) Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezesem Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawarte w Warszawie dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeostwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 106) Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Szefa Sztabu Biura Ochrony Rządu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeostwa i porządku publicznego w miejscach pobytu osób ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 105) Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie poprawy stanu bezpieczeostwa ruchu drogowego (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 124) KPZK 438

439 Wykaz zawartych umów i porozumieo związanych z realizacją zadao zawartych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym (GIS) i Prezesem Paostwowej Agencji Atomistyki w sprawie współdziałania w realizacji zadao z zakresu ochrony radiologicznej, zawarte w dniu r. Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej i Prezesem Paostwowej Agencji Atomistyki w sprawie współdziałania w zakresie ochrony radiologicznej, zawarte w dniu r. Porozumienie pomiędzy Szefem Generalnego Zarządu Wsparcia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Prezesem Paostwowej Agencji Atomistyki w sprawie współdziałania w zakresie ochrony radiologicznej oraz usuwania skutków zdarzeo radiacyjnych na terenie kraju, zawarte w dniu r. Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Straży Pożarnej i Prezesem Paostwowej Agencji Atomistyki o współpracy w zakresie zagrożeo radiacyjnych, zawarte w dniu r. KPZK 439

440 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym /Dz.U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm./; 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm./; 3. Ustawa budżetowa obowiązująca w danym roku; 4. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84 poz. 906 z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz 1056/; 6. Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123 poz. 835); 7. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela /Dz. U. Nr 233, poz 1955/; 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadao ARiMR /Dz.U. Nr 22, poz.121/; 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym /Dz. U. Nr130, poz. 1389/. 10. Zarządzenie Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Warunków i zasad udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz "Wykazu działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów" oraz "Zasad udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gwarancji oraz poręczeo spłaty kredytów bankowych. 11. Informacja dla komisji powoływanych przez wojewodów, dotycząca ogólnych zasad szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarze, gdzie szkody powstałe w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi, opracowana przez MRiRW z dnia 10 października 2007 roku; 12. Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadao własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych lub zniszczonych obiektów budowlanych, opracowanych w BUSKŻ z dnia 27 kwietnia 2010 roku; 13. Zasady i procedury ubiegania się o dofinansowanie zadao Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszenia infrastruktury publicznej zniszczonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozje brzegu morskiego, opracowanych w BUSKŻ z dnia 27 kwietnia 2010 roku; 14. Zarządzenia wojewodów w sprawie powoływania wojewódzkich i gminnych komisji do weryfikacji szkód; 15. Doraźnie wydane przez Radę Ministrów akty prawne minimalizujące szkody spowodowane klęską suszy, huraganu itp., (np. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku /Dz.U. Nr 173, poz. 1070/. KPZK 440

441 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód W ramach obecnie obowiązujących przepisów prawnych wyróżnia się następujące formy pomocy poszkodowanym w związku z klęskami żywiołowymi: 1. Udzielanie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadao ARiMR /Dz.U. Nr 22, poz.121/; 2. Wydłużenie okresu spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku klęski oraz w prolongowaniu spłat rat kredytów i odsetek preferencyjnych kredytów klęskowych i inwestycyjnych w ramach okresu kredytowania ustalonego dla danej linii kredytowej; 3. Wypłacie części odszkodowao dla producentów rolnych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich /Dz. U. Nr 150, poz. 1249, ze zm./; 4. Stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy, na indywidualny wniosek poszkodowanego rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Poszkodowani rolnicy mogą także ubiegad się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe jest także umarzanie w całości lub w części bieżących składek; 5. Stosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez rolników poszkodowanych suszą w uprawach rolnych, na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego; 6. Przyspieszenie wypłat płatności bezpośrednich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 7. Stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg i zwolnieo w opłatach podatku rolnego za dany rok., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./. 8. Udzielanie pomocy rodzinom rolniczym w formie zryczałtowanej na gospodarstwo rolne, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz. 1056/, po oszacowaniu strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską przez komisje powołane przez wojewodów, w zależności od poziomu tych strat oraz możliwych środków budżetowych, w ramach dopuszczalnej rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1857/2006 kwoty pomocy paostwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalnośd związaną z wytwarzaniem produktów rolnych. Na tej podstawie w celu złagodzenia skutków klęsk żywiołowych Rada Ministrów określa kryteria pomocy społecznej dla poszkodowanych gospodarstw rolnych w drodze stosownej uchwały, tworząc szczegółowe warunki realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych. KPZK 441

442 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKÓD W MIENIU KOMUNALNYM JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO W ZWIAZKU Z KLĘSKĄ POWODZI, NADMIERNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, HURAGANÓW, POŻARÓW SPOWODOWANYCH WYŁADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI, OSUWISK ZIEMII. DZIAŁANIE WÓJTA/BURMISTRZA, ZARZĄDU POWIATU LUB WOJEWÓDZTWA niezwłoczne powiadomienie wojewody o zdarzeniu powołanie komisji do szacowania strat wystąpienie do wojewody o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych przez komisję DZIAŁANIE KOMISJI SZCZEBLA SAMORZĄDOWEGO sporządzenie protokołu zawierającego wyliczenie szkód w mieniu komunalnym (drogi, mosty, przepusty, urządzenia i sieci wod-kan., obiekty sportowe, szkoły itp.) sporządzenie Planu usuwania skutków klęsk żywiołowych zawierającego harmonogram likwidacji szkód wraz z wykazem zadao podlegających odbudowie lub remontowi DZIAŁANIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI dokonuje podziału rezerw celowych budżetu paostwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydaje promesy informujące o przyznanej kwocie dofinansowania dla poszczególnych samorządów DZIAŁANIE WOJEWODY weryfikacja przez komisję wojewódzką rozmiaru zniszczeo podanych przez jednostki samorządu terytorialnego przekazanie do ministra właściwego ds. administracji publicznej wykazu jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych klęską żywiołową w wykazie powinny zostad umieszczone te jednostki w których straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej KPZK 442

443 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH PRODUKCJI ROLNYCH W ZWIĄZKU Z KLĘSKĄ SUSZY, GRADOBICIA, NADMIERNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, WYMARZNIĘCIA, POWODZI, HURAGANÓW, POŻARÓW SPOWODOWANYCH WYŁADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI, OSUWISK ZIEMII. DZIAŁANIE ROLNIKA/PRODUCENTA ROLNEGO zgłoszenie do urzędu gminy szkody mającej znamiona klęski wnioskowanie o skorzystanie z kredytu preferencyjnego DZIAŁANIE WÓJTA/BURMISTRZA niezwłocznie powiadamia wojewodę o zdarzeniu wnioskuje o uznanie obszaru dotkniętego klęską żywiołową (jeżeli straty dotyczą co najmniej sołectwa) wnioskuje o powołanie komisji wojewódzkiej (zgłasza imiennie swoich przedstawicieli) DZIAŁANIE WOJEWODY (w ciągu 90 dni od dnia stwierdzenia skutków klęski) występuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uruchomienie preferencyjnej linii kredytów klęskowych dla poszkodowanych rolników informuje zainteresowane gminy o uruchomieniu procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej DZIAŁANIE KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ (w ciągu 60 dni od dnia stwierdzenia skutków klęski) komisja na wniosek rolników ubiegających się o preferencyjne kredyty klęskowe na odtworzenie zniszczonych środków trwałych (kredyt inwestycyjny) określa: liczbę i wielkośd strat (uproszczony kosztorys) zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, szklarni, budynków służących do produkcji, a także budynków mieszkalnych liczbę i wielkośd strat zniszczonych lub uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeo rolniczych liczbę gospodarstw ubiegających się o kredyt na odtworzenie zniszczonych środków trwałych opracowuje zbiorcze zestawienia ocen zakresu i wysokości strat na obszarze województwa DZIAŁANIE KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ (w ciągu 60 dni od dnia stwierdzenia skutków klęski) komisja na wniosek rolników ubiegających się o preferencyjne kredyty klęskowe na wznowienie produkcji (kredyt obrotowy) określa: szacunek strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej o stopniu zniszczenia nie mniejszym niż 30% liczbę gospodarstw dotkniętych klęską powierzchnię użytków rolnych dotkniętych klęską wielkośd strat w tych gospodarstwach rodzaj upraw i % ich zniszczenia liczbę gospodarstw ubiegających się o kredyt na wznowienie produkcji KPZK 443

444 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KREDYT INWESTYCYJNY NA WZNOWIENIE PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁY SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ SUSZĘ, GRAD, DESZCZ NAWALNY, UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA, PRZYMROZKI WIOSENNE, POWÓDŻ, HURAGAN, PIORUN, OBSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI LUB LAWINĘ SYMBOL nkl01 1. Pobranie przez poszkodowanego z banku formularza wniosku o kredyt. 2. Uzyskanie opinii wojewody zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze na miejsce wystąpienia szkód. 4. Złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji, oświadczeniami sporządzonymi wg określonych wzorów, opinią wojewody oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank. 3. Przygotowanie planu inwestycji, a w tym podanie: celu i struktury finansowania inwestycji, okresu realizacji inwestycji, okresu kredytowania i karencji w spłacie. KPZK 444

445 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KREDYT OBROTOWY NA WZNOWIENIE PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁY SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ SUSZĘ, GRAD, DESZCZ NAWALNY, UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA, PRZYMROZKI WIOSENNE, POWÓDŻ, HURAGAN, PIORUN, OBSUNIĘCIE SIĘ ZIEMI LUB LAWINĘ SYMBOL nkl02 1. Pobranie przez poszkodowanego z banku formularza wniosku o kredyt. 2. Uzyskanie opinii wojewody zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze na miejsce wystąpienia szkód. 4. Opinia wojewody nie zwalnia banku od własnej oceny inwestycji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Agencją, a bankiem. 3. Złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji, oświadczeniami sporządzonymi wg określonych wzorów, opinią wojewody oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank. KPZK 445

446 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZECIWDZIAŁANIU RUCHOM OSUWISKOWYM ZIEMI I USUWANIA ICH SKUTKOM W ZAKRESIE OCHRONY OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (PROJEKT OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA ). PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU jednostka realizująca projekt (JR): Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MA ic jednostki wykonujące (JW.): jednostki organizacyjne administracji samorządowej i rządowej oraz inne podmioty jednostki wspierające realizację projektu: Wojewódzkie Zespoły Nadzorujące Realizację Projektu (WZNRP) KWALIFIKACJA REALIZOWANYCH ZADAO W RAMACH PROJEKTU naprawy, odbudowy, przeniesienia i ulepszenia infrastruktury publicznej zniszczonej bądź zagrożonej wystąpieniem ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego wykonanie systemów (budowli, urządzeo) zaprojektowanych w celu ochrony zagrożonych obszarów przed powtórnym wystąpieniem zdarzeo katastroficznych DZIŁANIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI dokonuje podziału środków finansowych przeznaczonych na likwidację szkód wyrządzonych przez osuwiska wydaje promesy informujące o przyznanej kwocie dofinansowania dla poszczególnych samorządów lub innych zakwalifikowanych podmiotów WARUNKI KWALIFIKACJI ZADAO plan usuwania ruchów skutków osuwiskowych ziemi (opracowany przez jw. na podstawie protokołów szkód oraz kosztorysu inwestorskiego) karta rejestracyjna osuwiska (oddzielnie dla każdego zadania) złożenie przez JW. wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem pełnomocnika wojewody ds. usuwania skutków powodzi DZIAŁANIA WOJEWODY (WZNRP) dokonuje analizy oraz oceny przedłożonych planów, kart rejestracyjnych osuwisk, kart rejestracyjnych terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi sporządza opinię zawierającą wyniki dokonanej oceny określa zakres rzeczowy zadania rekomendowanego do realizacji KPZK 446

447 Procedury udostępniania rezerw strategicznych PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA REZERW STRATEGICZNYCH I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działao Uczestnicy Określenie przebiegu udostępnienia rezerw strategicznych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej, odtworzenia infrastruktury krytycznej lub w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także potrzebę wsparcia realizacji celów społecznych. Minister właściwy ds. gospodarki Wejście Wyjście Podstawy prawne działao Wystąpienie zagrożenia bezpieczeostwa i obronności paostwa, bezpieczeostwa, porządku i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, oraz zakłóceo w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki narodowej i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także potrzebę wsparcia realizacji celów społecznych. Wykorzystanie/użytkowanie udostępnionych rezerw strategicznych zgodnie z zaistniałą potrzebą i ich przeznaczeniem oraz dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw. W przypadku udostępnienia rezerw strategicznych, asortymentu specjalistycznego - dokonanie jego zwrotu. Minister Obrony Narodowej Minister właściwy ds. wewnętrznych Minister właściwy ds. rolnictwa lub Minister właściwy ds. rynków rolnych Minister właściwy ds. transportu Minister właściwy ds. zdrowia Minister Sprawiedliwości Prezes Agencji Rezerw Materiałowych wojewoda starosta wójt, burmistrz/prezydent miasta 1) ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. Nr 229, poz. 1496) 2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) 3) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) 4) ustawa z dnia 4 wrzesnia 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. Nr 141, poz. 943, z późn. zm.) 5) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.) 6) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) KPZK 447

448 Procedury udostępniania rezerw strategicznych II. Przebieg działao Lp. Przedsięwzięcie Wykonawca Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwośd zaistnienia zagrożenia życia ludzkiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwości wystąpienia znacznych szkód i strat materialnych, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeo i okoliczności oraz klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych w przypadku bezwzględnej potrzeby użycia rezerw strategicznych przygotowanie i skierowanie stosownego zapotrzebowania do właściwego miejscowo wojewody Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwośd zaistnienia zagrożenia życia ludzkiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwości wystąpienia znacznych szkód i strat materialnych, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeo i okoliczności oraz klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych w przypadku otrzymania stosownego zapotrzebowania bezwzględnej potrzeby użycia rezerw strategicznych przygotowanie i skierowanie do ministra właściwego ds. gospodarki wniosku 18 o udostępnienie rezerw strategicznych. Przygotowanie i wydanie decyzji 19 o udostępnieniu rezerw strategicznych z urzędu albo na wniosek upoważnionego organu. Organ administracji samorządowej Organy realizujące zadania w zakresie bezpieczeostwa i obronności paostwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, zdrowia publicznego, porządku publicznego oraz ochrony i bezpieczeostwa obywateli Minister właściwy ds. gospodarki 18 Wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych powinien zawiera co najmniej: nazwę i ilośd asortymentu rezerw strategicznych oraz cel jego wykorzystania, a także dane podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane 19 Decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych powinna zawierad co najmniej: 1) oznaczenie organu, na rzecz którego rezerwy strategiczne są udostępnione; 2) określenie udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych i jego ilości; 3) oznaczenie podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane do użycia; 4) zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych rezerw strategicznych; 5) inne szczególne warunki udostępnienia rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne ze względu na właściwości udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych. KPZK 448

449 Procedury udostępniania rezerw strategicznych W przypadku gdy decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych dotyczyd będzie udostępnienia konstrukcji składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, minister właściwy do spraw gospodarki uzgadnia projekt tej decyzji z ministrem właściwym ds. transportu. Uzgodnienia tego nie stosuje się, gdy wniosek o wydanie decyzji pochodzi od ministra właściwego ds. transportu. 4. Przekazanie decyzji ministra właściwego ds. gospodarki do Agencji Rezerw Materiałowych w celu natychmiastowej jej realizacji. 5. Ustalenie warunków oraz łaocucha działao związanych z wydaniem i odbiorem przedmiotu udostępnienia, jego transportem, przetworzeniem, eksploatacją i zwrotem do zasobów rezerw strategicznych. 6. Wydanie przedmiotu udostępnienia do użytkowania, zgodnie z podjętymi ustaleniami i otrzymanymi dokumentami. Minister właściwy ds. transportu Minister właściwy ds. gospodarki Prezes Agencji Rezerw Materiałowych we współdziałaniu z organem wnioskującym Wskazany przez Prezesa ARM Przechowawca (lub inny podmiot) Odbiór przedmiotu udostępnienia zgodnie ze wskazanym przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych miejscem i terminem. Wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i stworzenie warunków niezagrażających funkcjonowaniu społeczności oraz złagodzenie szkód i strat materialnych wynikających z nieprzewidzianych zdarzeo i okoliczności. Wskazany przez organ wnioskujący podmiot na rzecz którego udostępniono rezerwy strategiczne Podmiot/podmioty na rzecz którego udostępniono rezerwy strategiczne Dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw strategicznych zgodnie z podjętymi ustaleniami i otrzymanymi dokumentami w przypadku częściowego ich niewykorzystania. Zwrot przedmiotu udostępnienia do zasobu rezerw strategicznych po wykorzystaniu, zgodnie z ustaleniami i otrzymanymi dokumentami w przypadku udostępnienia rezerw strategicznych asortymentu specjalistycznego (np. konstrukcje składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, koparek itp.). Podmiot/podmioty na rzecz którego udostępniono rezerwy strategiczne Podmiot/podmioty na rzecz którego udostępniono rezerwy strategiczne KPZK 449

450 Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego ABW Agencja Bezpieczeostwa Wewnętrznego ARAKIS GOV systemem wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w sieci Internet ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARM Agencja Rezerw Materiałowych AW Agencja Wywiadu BBN Biuro Bezpieczeostwa Narodowego BOR Biuro Ochrony Rządu BUSKŻ Biuro do Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych CAT Centrum Antyterrorystyczne CBŚ Centralne Biuro Śledcze CERT.GOV.PL - Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT POLSKA - Zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeostwo w sieci Internet (CERT - Computer Emergency Response Team) CEZAR Centrum ds. Zdarzeo Radiacyjnych GLW Główny Lekarz Weterynarii COAS Centralny Ośrodek Analizy Skażeo COO Centralny Odwód Operacyjny Komendanta Głównego Paostwowej Straży Pożarnej CZK Centrum Zarządzania Kryzysowego DSO SZ Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych EADRCC NATO-Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reagowania w Sytuacjach Katastrof(Euro - Atlantic Disester Response Coordintion Center) EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association) EU Unia Europejska (European Union) FORMOZA - Morska Jednostka Działao Specjalnych GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GIOŚ Główny Inspektor Ochrony Środowiska GIS Główny Inspektor Sanitarny GLW Główny Lekarz Weterynarii GROM Grupa Reagowania Operacyjno Manewrowego (Mobilnego), Jednostka Wojskowa im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej IBL Instytut Badawczy Leśnictwa IEA Instytut Energii Atomowej IG Instytut Geofizyki IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej KDR Kierujący Działaniem Ratowniczym KPZK 450

451 Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego KCKRiOL Krajowe Centrum Koordynacji i Ochrony Ludności KCZK Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego KDM Krajowa Dyspozycja Mocy KG PSP Komendant Główny Paostwowej Straży Pożarnej Komenda Głowna Paostwowej Straży Pożarnej KGP Komendant Główny Policji Komenda Głowna Policji KGSG Komendant Główny Straży Granicznej Komenda Głowna Straży Granicznej KSRG Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej LFOC Lotnicza Formacja Obrony Cywilnej MAiC - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Minister Administracji i Cyfryzacji minister właściwy do spraw administracji publicznej minister właściwy do spraw łączności minister właściwy do spraw informatyzacji minister właściwy do spraw wyznao religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych MF MG Ministerstwo Finansów Minister Finansów minister właściwy do spraw budżetu minister właściwy do spraw finansów publicznych minister właściwy do spraw instytucji finansowych Ministerstwo Gospodarki Minister Gospodarki minister właściwy do spraw gospodarki MTBiGM Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej minister właściwy do spraw gospodarki morskiej minister właściwy do spraw transport MIC-ECHO - Centrum Monitoringu i Informacji w zakresie Ochrony Ludności - Biuro Pomocy Humanitarnej Wspólnoty Europejskiej MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego minister właściwy do spraw nauki minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego MON Ministerstwo Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej minister właściwy do spraw obrony narodowej MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Minister Pracy i Polityki Społecznej minister właściwy do spraw pracy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego minister właściwy do spraw rodziny MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi minister właściwy do spraw rolnictwa minister właściwy do spraw rozwoju wsi KPZK 451

452 Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego minister właściwy do spraw rynków rolnych minister właściwy do spraw rybołówstwa MS Ministerstwo Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości minister właściwy do spraw sprawiedliwości MSP Ministerstwo Skarbu Paostwa Minister Skarbu Paostwa minister właściwy do spraw Skarbu Paostwa MSPiR Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa MSW - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Minister Spraw Wewnętrznych minister właściwy do spraw wewnętrznych MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych Minister Spraw Zagranicznych minister właściwy do spraw zagranicznych MŚ Ministerstwo Środowiska Minister Środowiska minister właściwy do spraw gospodarki wodnej minister właściwy do spraw środowiska MZ Ministerstwo Zdrowia Minister Zdrowia minister właściwy do spraw zdrowia NATO - Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization) NCRS System Reagowania Kryzysowego NATO (NATO Crisis Response System) NSCH Niebezpieczne Substancje Chemiczne OCK Obrona Cywilna Kraju OIK Ochrona Infrastruktury Krytycznej OSP Ochotnicza Straż Pożarna OSPG Operator Systemu Przesyłowego Gazowego PAA Paostwowa Agencja Atomistyki PAN Polska Akademia Nauk PGL LP Paostwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Paostwowe PIG Paostwowy Instytut Geologiczny PIORiN Paostwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa PKP Polskie Koleje Paostwowe PLK Polskie Linie Kolejowe PLW Powiatowy Lekarz Weterynarii PMŚ Paostwowy Monitoring Środowiska POLATOM Ośrodek Radioizotopów Instytutu Energii Atomowej PSE Oper. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Systemu Przesyłowego KPZK 452

453 Skróty zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego PSP Paostwowa Straż Pożarna RCB Rządowe Centrum Bezpieczeostwa RM Rada Ministrów RP Rzeczpospolita Polska RZZK Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego SG Sztab Generalny SG SZ Sztab Generalny Sił Zbrojnych SKW Służba Kontrwywiadu Wojskowego SOK Straż Ochrony Kolei SPSP Stacje Pomiaru Skażeo Promieniotwórczych SWW Służba Wywiadu Wojskowego SZ RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej ULC Urząd Lotnictwa Cywilnego URE Urząd Regulacji Energetyki UW Urząd Wojewódzki WBiZK Wydział Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WIOŚ Wojewódzki Inspektor Środowiska WIS Wojewódzki Inspektor Sanitarny WIF Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WIIH Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej WITD Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego WLW Wojewódzki Lekarz Weterynarii WUG Wyższy Urząd Górniczy ZDR Zakłady dużego ryzyka ZK Zespół Kryzysowy ZOZ Zakład Opieki Zdrowotnej ZZK Zespół Zarządzania Kryzysowego ZZR Zakłady zwiększonego ryzyka KPZK 453

454 Tryb aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego Całośd Planu aktualizowana nie rzadziej niżraz na dwa lata Plan przyjmowany przez Radę Ministrów po zaopiniowaniu przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Zmiany danych teleadresowych i osobowych Zmiany w planie zarządzania ministra (kierownika urzędu centralnego) Na bieżąco po każdej zmianie danych Odnotowanie w karcie aktualizacji Dokonanie zmian procedur reagowania kryzysowego Każdorazowo po zmianie aktów prawnych oraz po wyciągnięciu wniosków z prowadzonych działao oraz dwiczeo Dokonanie wymiany procedury Odnotowanie zmian w karcie aktualizacji Zmiany w załącznikach funkcjonalnych Każdorazowo po zmianie aktów prawnych oraz po wyciągnięciu wniosków z prowadzonych działao reagowania Dokonanie wymiany całego załącznika Odnotowanie w karcie aktualizacji AKTUALIZACJA KPZK 454

455 Tryb aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego Plan zarządzania kryzysowego jest aktualizowany nie rzadziej niż raz na dwa lata. 1. Aktualizacja planu następuje również: po każdym zdarzeniu powodującym uruchomienie procedur reagowania kryzysowego i standardowych procedur operacyjnych. Członkowie RZZK mogą wnioskowad o dokonanie zmian w procedurach lub innej części planu, w przypadku zmian aktów prawnych lub zaistnienia nowego zagrożenia, w przypadku zmian w planie zarządzania kryzysowego ministra (kierownika urzędu centralnego), będącego załącznikiem funkcjonalnym do KPZK. Po dokonaniu zmiany właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) niezwłocznie przekazuje aktualny plan Dyrektorowi RCB. 2. Aktualizacja obejmuje w szczególności: korektę/wprowadzenie nowych procedur reagowania, zmiany teleadresowe w organizacji łączności, dane dotyczące wskazanych sił i środków, poprawki redakcyjne, w następstwie nowych wniosków wynikających z dwiczeo i treningów odnoszących się do problematyki zawartej w planie. 3. Za aktualizację niniejszego planu odpowiadają: w zakresie nadzoru: Zastępca Dyrektora RCB sprawujący nadzór nad Wydziałem Planowania, bezpośrednio: Szef Wydziału Planowania Rządowego Centrum Bezpieczeostwa.

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe Typologia zagrożeń Zagrożenia naturalne Zagrożenia cywilizacyjne 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe 2. katastrofy: budowlane (budynków, obiektów drogowych, budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi,

Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi, Przykłady sytuacji kryzysowych powodzie, pożary, skażenia chemiczne, masowe manifestacje, epidemie wśród ludzi, katastrofy drogowe, wybuchy gazu, susze, akty terroryzmu, osunięcia gruntu, śnieżyce, katastrofy

Bardziej szczegółowo

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie www.wios.warszawa.pl ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ Skażenie chemiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE Zarządzanie kryzysowe to dzielność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na: 1)

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

Noc poniedziałek/wtorek (28/29.01.2013) i wtorek (29.01.2013)

Noc poniedziałek/wtorek (28/29.01.2013) i wtorek (29.01.2013) Prognoza pogody dla Polski Na okres 28.01-04.02. 2013 Noc poniedziałek/wtorek (28/29.01.2013) i wtorek (29.01.2013) W nocy zachmurzenie duże i całkowite, we wschodniej połowie kraju opady śniegu miejscami

Bardziej szczegółowo

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia 2015-07-03 15:31 IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) - IMGW informuje: Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 03.07-10.07.2015 wg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH 09.03.2011 WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SŁUPSK 2011 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarzadzaniu kryzysowym ZMIANY:

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED POWODZIĄ. - kilka uwag. Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych

OCHRONA PRZED POWODZIĄ. - kilka uwag. Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych OCHRONA PRZED POWODZIĄ - kilka uwag Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno- Przyrodniczy Zakład Zasobów Wodnych KATAKLIZMY ZWIĄZANE Z WODĄ Powodzie Fale sztormowe Cyklony Osuwiska, lawiny błotne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres wg stanu na godz. 13:00 dnia r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres wg stanu na godz. 13:00 dnia r. Państwowy Instytut Badawczy Katarzyna Bieniek Rzecznik prasowy IMGW-PIB Ul.Podleśna 61, 01-673 Warszawa Tel. 22 5694189 503122100 e-mail: biuroprasowe@imgw.pl www.imgw.pl www.pogodynka.pl Ocena aktualnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. Warszawa, dn.24.07.2015 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. wg stanu na godz. 14:00 dnia 24.07.2015 r. 1. Prognoza pogody dla Polski na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO we Włocławku dotycząca zwalczania epizootii afrykańskiego pomoru świń (ASF) (na posiedzenie PZZK w dn. 19 lipca 2013 roku ) Opracował; Janusz Piasecki Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Informacja/Informacja uzupełniająca *

Informacja/Informacja uzupełniająca * Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 58) WZÓR Odbiorca informacji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Komórka organizacyjna ds. poważnych awarii ul.... fax:...,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Powódź rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki LUTY 2014 Powiadomienie Wojewody - 48 godzin. Wstępna ocena rozmiaru strat 7 dni. Uruchomienie pracy Oddziałów Terenowych Wojewódzkiej Komisji d/s szacowania strat. Sporządzenie

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ UWAŻANE SĄ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Radziejowice, 02.12.2014

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA SYTUACJE KRYZYSOWE Edukacja dla bezpieczeństwa PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA Opracował: mgr Mirosław Chorąży SYTUACJA KRYZYSOWA ROZUMIENIE POJĘCIA? Sytuacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji )

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji ) PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji 2014 2016) SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. OPINIA ZESPÓŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA TERENÓW ROLNICZYCH EDWARD HŁADKI Z-CA DYR. DS. TECHNICZNYCH RZGW SZCZECIN

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA TERENÓW ROLNICZYCH EDWARD HŁADKI Z-CA DYR. DS. TECHNICZNYCH RZGW SZCZECIN EDWARD HŁADKI Z-CA DYR. DS. TECHNICZNYCH RZGW SZCZECIN RODZAJE POWODZI : POWODZIE RZECZNE spowodowane długotrwałymi deszczami lub topiącym się na wiosnę śniegiem, a w konsekwencji zalaniem terenów wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz. 799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz. 799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz. 799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia 2016-07-13 16:03 IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) IMGW informuje: Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 13.07. 20.07.2016 wg

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 12 Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Raport III (21.IV - 20.VI.2015) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością działania w praktyce zarządzanie kryzysowe w sektorze energetycznym

Zarządzanie ciągłością działania w praktyce zarządzanie kryzysowe w sektorze energetycznym Zarządzanie ciągłością działania w praktyce zarządzanie kryzysowe w sektorze energetycznym Agenda Wprowadzenie Wymagania prawne w sektorze energetycznym Definicje Zasady postępowania w sytuacji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo