ZASTRZEŻENIA PRAWNE I POLITYKA ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTRZEŻENIA PRAWNE I POLITYKA ZACHOWANIA POUFNOŚCI"

Transkrypt

1 ZASTRZEŻENIA PRAWNE I POLITYKA ZACHOWANIA POUFNOŚCI Niniejsza strona internetowa stanowi własność S.L.U. (dalej zwanej BEDSONLINE), należycie utworzonej spółki hiszpańskiej działającej jako biuro podróży prowadzące sprzedaż hurtową z siedzibą w Palma de Mallorca (Hiszpania), Complejo Mirall Balear - Torre A, 5ª. Planta, 3A - 4A, Camí de Son Fangos, 100, o numerze rejestracyjnym BAL 449 M/D, numerze identyfikacji podatkowej: B , zarejestrowanej w Rejestrze spółek Majorki (strona PM-37642, tom 1825, strona księgi handlowej 157). Produkt BEDSONLINE może być sprzedawany wyłącznie biurom podróży prowadzącym sprzedaż detaliczną (dalej zwanym BIURAMI PODRÓŻY ), a poprzez wejście na, skorzystanie lub złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej BIURO PODRÓŻY wyraża zgodę i przyjmuje warunki, zastrzeżenia prawne i politykę zachowania poufności BEDSONLINE, a także zgadza się przestrzegać wszelkich przepisów regulujących korzystanie z tej strony i rezerwacje zawierane za pośrednictwem BEDSONLIN oferuje usługi związane z zakwaterowaniem, przewozem, wycieczkami, rezerwacją biletów i innymi usługami na miejscu docelowym, z zastrzeżeniem ustalonych warunków umowy oraz ogólnych warunków przedstawionych na stronie, zgodnie z warunkami cenowymi oraz rezygnacji podawanymi podczas dokonywania każdej rezerwacji, w zależności od panujących warunków, dostępności i innych czynników. Na stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące sposobu dokonywania rezerwacji. Niniejsze zastrzeżenia prawne oraz polityka zachowania poufności stanowią integralny element naszej strony internetowej i nie mogą być traktowane jako oddzielne w stosunku do ogólnych warunków zawierania umowy, działania i rezerwowania. Użytkowanie naszej strony internetowej oznacza całkowitą zgodę, bez wyjątków, na warunki zawarte w niniejszych punktach i stanowi dowód wyraźnej zgody na zawarcie umowy dotyczącej rezerwacji usługi. BIURO PODRÓŻY może korzystać z niniejszej strony internetowej wyłącznie w celu zadawania uprawnionych pytań lub dokonywania rezerwacji w imieniu swoim lub innej osoby, do reprezentowania której jest uprawnione. BIURO PODRÓŻY nie może: zamieszczać, przekazywać lub rozpowszechniać jakichkolwiek informacji z niniejszej Strony lub za jej pośrednictwem, które mogą być szkodliwe, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem lub które mogą spowodować naruszenie praw innych osób; dokonywać jakichkolwiek niedozwolonych, fałszywych lub nieprawdziwych rezerwacji; korzystać z oprogramowania, programów lub urządzeń do zakłócania lub próby zakłócenia działania lub funkcjonalności niniejszej strony internetowej, w tym między innymi poprzez przesyłanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy; zmieniać lub modyfikować wyglądu i układu niniejszej strony internetowej lub jej kodu źródłowego; podejmować działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie strony internetowej lub związanej z nią infrastruktury; Bez uszczerbku dla innych praw BEDSONLINE, spółka BEDSONLINE zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do strony internetowej lub anulowania dokonanych rezerwacji, w przypadku gdy stwierdzi (zgodnie z własnym uznaniem), że dopuścili się Państwo naruszenia niniejszych Warunków oraz Polityki zachowania poufności BEDSONLINE. DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA

2 Poza ścisłym przestrzeganiem i spełnianiem wymogów określonych w Ustawie Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia, dotyczącej ochrony danych osobowych, implementowanej z dyrektywy europejskiej 95/46, uzupełnionej dyrektywą europejską 2002/58, oraz w innych przepisach rozwijających, uzupełniających oraz, tam gdzie ma zastosowanie, zastępujących je (dalej określanych skrótem PDPR przepisy o ochronie danych osobowych); BEDSONLINE podejmuje się chronić dane osobowe i odpowiednio się z nimi obchodzić, uznając to za swój ważny obowiązek. Podczas zgłaszania się i rejestracji jako BIURO PODRÓŻY w BEDSONLINE, BIURO PODRÓŻY może udostępnić dane firmowe oraz osobowe dotyczące Użytkowników, którzy zawierać będą umowy z imieniu BIURA PODRÓŻY za pośrednictwem strony internetowej BEDSONLINE, a także odpowiadać będą za zarządzanie kodami dostępu. Wszelkie dane firmowe lub osobowe odnoszące się do Użytkownika lub klienta końcowego uznaje się za uzyskane, przetwarzane i przesyłane w ścisłej zgodzie z wymogami określonymi w PDPR oraz wyłącznie na potrzeby dokonania rezerwacji przez BIURO PODRÓŻY oraz czynności administracyjnych z tym związanych. Wszelkie zebrane w ten sposób dane mogą być przekazywane, zgodnie z PDPR, podmiotom, których zaangażowanie ma na celu zakontraktowanie wymaganych usług. INFORMACJE POUFNE Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje lub dane, niezależnie od tego, czy sporządzone w formie wydruku, w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej formie stosowanej obecnie, lub która może zostać wynaleziona w przyszłości, o których każda ze stron informuje drugą stronę, lub do których jedna ze stron ma dostęp za wiedzą lub bez wiedzy lub wyraźnej zgody drugiej strony. Z uwagi na powyższe, informacje poufne obejmują, lecz nie wyłącznie: wszelkie bazy danych oraz prototypy utworzone w oparciu o dostarczone dokumenty, zastrzeżone oprogramowanie do zarządzania, hasła do systemu komputerowego, informacje o użytkownikach, numery telefonu, numery faksu, adresy e- mail, adresy biur, agencji, działów i oddziałów, programy komputerowe, kopie, Jlc, procedury, źródła, analizy funkcjonalne i organizacyjne, wiedzę specjalistyczną, formuły, procesy, pomysły, wynalazki (opatentowane lub nie), dane finansowe i plany rozwojowe, strategie, treści wszelkich potencjalnych ofert oraz wszelkich dodatkowych dokumentów, danych lub materiałów, stanowiących własność BEDSONLINE lub dostępnych na stronie internetowej spółki, do których BIURO PODRÓŻY posiada dostęp, numery telefonu, adresy , adresy zamieszkania, podpisy, kopie dowodów tożsamości lub paszportów, dane o karcie kredytowej, osobiste preferencje, informacje o niepełnosprawności czy specjalnych wymogach dietetycznych lub religijnych oraz wszelkie inne informacje odnoszące się do KLIENTA, dostępu do których obiekt zakwaterowania lub dostawca usług może potrzebować wyłącznie w celu dokonania rezerwacji oraz czynności administracyjnych z tym związanych. W żadnym wypadku za informacje poufne nie uznaje się: jakichkolwiek informacji zawartych w powszechnie dostępnej bibliografii lub informacji, które mogą stać się powszechnie dostępne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy upowszechnienie to jest wynikiem naruszenia postanowień umownych przez jedną ze stron, jakichkolwiek informacji lub wiedzy specjalistycznej dostarczonych przez osoby trzecie, przypadków, gdy ujawnienie informacji wymagane jest prawem, przypadków ujawnienia jakichkolwiek informacji na żądanie Sądów lub Trybunałów, informacji odnoszących się do danych ekonomicznych lub informacji innego rodzaju, które należy dostarczyć organom państwowym, lokalnym lub niezależnym z uwagi na wymogi podatkowe lub związane z prawem pracy, a także umowami administracyjnymi. ZACHOWANIE POUFNOŚCI Całkowite lub częściowe ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych, do których BIURO PODRÓŻY może mieć dostęp, osobom trzecim lub spółkom w wyniku zakontraktowania i świadczenia swoich usług, jest wyraźnie zabronione.

3 BIURO PODRÓŻY zapewnia, że pracownicy, klienci, dostawcy, podwykonawcy oraz wszelkie inne strony związane z umowami zawartymi pomiędzy BEDSONLINE i BIUREM PODRÓŻY przestrzegają wymogów dotyczących poufności, zawartych w niniejszym dokumencie. W tym celu, zastosowanie mają odpowiednie działania, a BIURO PODRÓŻY ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń lub szkód powstałych na skutek niespełnienia przedmiotowego zobowiązania. BIURO PODRÓŻY spełni zobowiązania w zakresie zachowania poufności począwszy od daty podpisania niniejszej umowy, przestrzegając warunków zachowania poufności niezależnie od tego, czy stosunek umowny pomiędzy stronami nadal pozostaje w mocy. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH W przypadku, gdy BEDSONLINE potrzebuje dostępu do danych osobowych niezbędnych w celu dostarczenia usług zamówionych przez KLIENTA, BEDSONLINE i BIURO PODRÓŻY zapewnią taką prawną możliwość, zgodnie z PDPR. Wszelkie dane osobowe, które BIURO PODRÓŻY może ujawnić BEDSONLINE w trakcie korzystania z systemu, uznaje się za uzyskane, traktowane oraz przekazywane z zachowaniem i przy ścisłym zastosowaniu wymogów określonych w PDPR. BEDSONLINE oraz BIURO PODRÓŻY oświadczają i zapewniają, że zainstalowane zostały techniczne i operacyjne środki ochrony, gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiegające wszelkim zmianom, utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do tych danych, z uwzględnieniem stanu technologicznego, charakteru przechowywanych danych oraz ryzyk, na które są one narażone. W przypadku gdy BIURO PODRÓŻY wyrazi chęć wykonania swojego prawa dostępu, korekty, usunięcia lub sprzeciwu na mocy PDPR, może skontaktować się lub przesłać pismo opatrzone podpisem, wskazując wymagane działania odnośnie do danych osobowych oraz kopię odpowiedniego dokumentu tożsamości lub paszportu na adres: Coordinator PDPR Bedsonline Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, Torre A, 5ª. Planta, Palma de Mallorca, Hiszpania Niniejszym BIURO PODRÓŻY wyraża zgodę na dołączenie wszelkich dostarczonych danych do akt z istniejącymi danymi osobowymi w S.L.U. oraz na ich przetwarzanie na potrzeby zarządzania, administracji, mediacji i zawierania umów na usługi oferowane przez BEDSONLINE, zarządzania rezerwacjami i gromadzenia produktów oraz usług za pośrednictwem BEDSONLINE i telefonicznych biur obsługi; zarządzania incydentami; statystyk; reklamy handlowej oraz innych działań promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS, MMS lub innych podobnych środków, a także subskrypcji biuletynów informacyjnych. Podmiotem odpowiedzialnym za wspomniane akta jest: S.L.U. z siedzibą w Palma de Mallorca (Spain), Complejo Mirall Balear - Torre A, 5ª. Planta, 3A 4A, Cam de Son Fangos, 100. BEDSONLINE oraz BIURO PODRÓŻY w szczególności zobowiązują się do podjęcia następujących czynności w przypadku, gdy udostępnione im zostaną jakiekolwiek dane osobowe: zapewnienie przechowywania danych przy zastosowaniu wymaganych prawem technicznych i organizacyjnych środków ochrony, gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiegających wszelkim nieuprawnionym zmianom, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu

4 dostępowi do tych danych, z uwzględnieniem stanu technologicznego w danym momencie, charakteru danych oraz potencjalnych ryzyk, na które są narażone; wykorzystanie i zastosowanie danych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz osiągnięcia uzgodnionych rezultatów; nieprzekazywanie tych informacji ani jakichkolwiek podobnych tekstów, ocen lub procesów wspomnianych wyżej innym stronom, nawet w celu przechowania, ani w celu sporządzenia kopii lub całkowitej lub częściowej reprodukcji tych informacji, wyników lub list; zapewnienie, że dostęp do tych danych mają jedynie pracownicy, dla których są one niezbędne w celu świadczenia usług, a wszelkie osoby trzecie, którym ujawniane są tego rodzaju dane, muszą przestrzegać zobowiązania o zachowaniu poufności; po wyświadczeniu usług, zobowiązują się do zniszczenia lub zwrotu danych, wraz z wszelkimi materiałami dodatkowymi lub dokumentami zawierającymi te informacje, lub do niezachowania absolutnie żadnych kopii tych danych. BEDSONLINE może ujawnić informacje dotyczące klienta końcowego (dalej: KLIENTA) osobom trzecim jedynie w celu dokonania rezerwacji dla KLIENTA oraz w związku z odpowiednimi czynnościami administracyjnymi. Wszelkie zebrane w ten sposób dane mogą być przekazywane, zgodnie z PDPR, podmiotom, których zaangażowanie ma na celu zakontraktowanie wymaganych usług. Niniejszym BIURO PODRÓŻY upoważnia BEDSONLINE do wykorzystywania dostarczonych informacji w celu informowania BIURA PODRÓŻY o szczegółach innych produktów i usług oferowanych przez inne spółki należące do tego samego koncernu, co BEDSONLINE TUI Travel PLC. W przypadku pobytu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), ochrona danych osobowych może nie spełniać wymogów prawnych PDPR. BEDSONLINE nie przekaże jednak żadnych informacji nikomu, kto nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za organizację podróży. WŁASNOŚĆ ORAZ INNE PRAW A WŁASNOŚĆ BIURO PODRÓŻY przyjmuje do wiadomości i przyznaje, że wszelkie elementy oraz odpowiednie prawa własności (w tym, między innymi, wszystkie prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, znaki usługowe oraz tajemnice handlowe) ich dotyczące na stronie internetowej BEDSONLINE (w tym, między innymi, warunki ogólne, zasady, polityki oraz procedury, a także Informacje poufne BEDSONLINE zgodnie z powyższą definicją), otrzymane lub uzyskane, stanowią wyłączną własność BEDSONLINE lub dostawców spółki. BIURO PODRÓŻY przyjmuje do wiadomości i przyznaje, że za wyjątkiem jak określono niniejszym, BIURO PODRÓŻY nie nabywa żadnych praw do ani udziałów w uzyskanych informacjach lub danych oraz że BEDSONLINE pozostaje wyłącznym właścicielem tych informacji lub danych, obejmujących, choć nie wyłącznie, wszelkie patenty, prawa autorskie, znaki handlowe, nazwy handlowe, umowy, projekty przemysłowe oraz inne odpowiednie prawa własności na całym świecie. Wszelkie znaki handlowe, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej do materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej (a także jej układ i wygląd) wraz z kodem źródłowym stanowią własność BEDSONLINE oraz dostawców spółki. BIURO PODRÓŻY nie jest uprawnione do kopiowania, modyfikowania, zmiany, publikowania, rozpowszechniania, dystrybucji, sprzedaży ani przekazywania żadnych materiałów z tej strony internetowej ani jej kodu źródłowego, w całości ani w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody BEDSONLINE. TREŚCI BIURO PODRÓŻY niniejszym zobowiązuje się nie kopiować, nie reprodukować, nie modyfikować, nie przekazywać, nie sprzedawać, nie wypożyczać, nie wprowadzać do obrotu ani nie ujawniać osobom trzecim treści (ani żadnych ich elementów) dostarczonych/wyświetlanych przez BEDSONLINE.

5 BIURO PODRÓŻY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w treściach dotyczących zakwaterowania ani żadnych jego elementów. BIURO PODRÓŻY przyjmuje do wiadomości i przyznaje, że samo ujawnienie ani udostępnienie informacji lub danych na taj stronie internetowej nie stanowi oferty sprzedaży, udzielenia licencji ani przekazania tych elementów przez BEDSONLINE. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI Informacje zamieszczane są na stronie w dobrej wierze, jednakże BEDSONLINE nie może zagwarantować, że wolne są one od wszelkich nieścisłości i błędów typograficznych, nie przyjmując tym samym jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wystąpienia błędów lub pominięć. Informacje dotyczące hoteli oraz innych usług świadczonych przez BEDSONLINE są możliwie najdokładniejsze, biorąc pod uwagę, iż dane pochodzą od dostawców usług; BEDSONLINE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich nieścisłości w związku z informacjami w przypadku wystąpienia różnic w odniesieniu do informacji pochodzących od dostawców usług. Linki do stron internetowych osób trzecich umieszczono na stronie BEDSONLINE wyłącznie w celach informacyjnych. Tego rodzaju strony są niezależne od BEDSONLINE, a spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie zatwierdza treści zawartych na tych stronach. W żadnym wypadku spółka BEDSONLINE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód bezpośrednich, pośrednich, szczególnych, odszkodowań retorsyjnych, lub szkód wynikowych powstałych w związku z dostępem do niniejszej strony internetowej i korzystaniem z tej strony oraz wszelkich informacji na niej zawartych lub brakiem możliwości dostępu do strony, włączając utratę zysków itp. Obiekty zakwaterowania oraz inni dostawcy usług na tej stronie internetowej są niezależnymi firmami, niebędącymi przedstawicielami ani pracownikami BEDSONLINE ani podmiotów stowarzyszonych spółki. Dlatego też BEDSONLINE oraz podmioty stowarzyszone spółki nie ponoszą odpowiedzialności za żadne działania, zaniechania, naruszenia postanowień ani zaniedbania ze strony takich dostawców, ani za szkody czy koszty powstałe w ich wyniku. BEDSONLINE oraz podmioty stowarzyszone spółki nie są zobowiązane do zwrotu kosztów w przypadku sprzedaży nadkompletu miejsc lub wystąpienia siły wyższej lub innej przyczyny, niezależnej od nich. W granicach przewidzianych przepisami prawa, BEDSONLINE zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji, odnoszących się do informacji, usług oraz treści umieszczanych na stronie internetowej. Wszelkie informacje, usługi oraz treści dostarczane są w postaci aktualnej ( as is ) i dostępnej, z wyłączeniem jakichkolwiek gwarancji. PLIKI COOKIE Dostęp do BEDSONLINE może wymagać użycia plików cookie, choć strona internetowa może działać bez t yc h plików. Cookie to niewielkie pliki zawierające informacje przechowywane przez wyszukiwarkę każdego użytkownika, tak by serwer mógł rozpoznać pewne dane, które tylko ten serwer jest w stanie odczytać. Pliki cookie mają ograniczona trwałość. Pliki cookie nie umożliwiają ujawnienia żadnych numerów telefonów, adresów ani innych szczegółów umożliwiających identyfikację. Pliki cookie nie są w stanie wydobyć żadnych informacji z dysku twardego użytkownika ani wykraść danych osobowych. Jedynym sposobem na dostanie się prywatnych informacji o użytkowniku do pliku cookie jest osobiste ich przekazanie serwerowi przez użytkownika. Choć pliki cookie pomagają nam w optymalizacji procesu rezerwacji, użytkownicy, którzy nie wyrażą zgody na otrzymywanie plików cookie lub chcą być informowani o ich obecności, mogą odpowiednio skonfigurować swoją wyszukiwarkę. BEDSONLINE wykorzystuje technologie reklamowe osób trzecich w celu przedstawiania reklam osobom odwiedzającym naszą stronę internetową oraz strony, na których się reklamujemy. Technologie te wykorzystują informacje dotyczące Państwa odwiedzin na naszej lub innych stronach internetowych, gdzie się reklamujemy (bez danych o Państwa nazwisku, adresie ani innych danych osobowych), by

6 przedstawiać Państwu nasze reklam y. W trakcie przedstawiania Państwu naszej reklamy, wyjątkowy plik cookie należący do osoby trzeciej może zostać umieszczony lub rozpoznany przez Państwa wyszukiwarkę. Dodatkowo, BEDSONLINE używa obrazów web beacon, dostarczonych przez naszego partnera świadczącego usługi reklamowe, ułatwiających zarządzanie reklamami online. Obrazy te umożliwiają naszemu serwerowi reklamowemu rozpoznawanie pliku cookie wyszukiwarki, kiedy odwiedza ona daną stronę internetową, a także informują, który baner reklamowy sprowadza użytkowników na naszą stronę internetową. Informacje zbierane i przekazywane przez nas za pośrednictwem tej technologii nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego partnera świadczącego usługi reklamowe, plików cookie oraz sposobu ich odrzucenia, prosimy kliknąć na BIULETYNY INFORMACYJNE BEDSONLINE nie przypisuje automatycznie użytkownikom subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego. Aby go otrzymywać, muszą Państwo wybrać opcję otrzymywania na adres wiadomości i ofert hoteli. Gdyby chcieli Państwo zrezygnować z otrzymywania biuletynu, w dowolnym momencie mogą Państwo wybrać opcję rezygnacji na naszej stronie internetowej. LINKI Linki do stron internetowych osób trzecich umieszczono na stronie BEDSONLINE wyłącznie w celach informacyjnych. Tego rodzaju strony są niezależne od BEDSONLINE, a spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie zatwierdza treści zawartych na tych stronach. W żadnym wypadku spółka BEDSONLINE (ani jej podmioty stowarzyszone) nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód bezpośrednich, pośrednich, szczególnych, odszkodowań retorsyjnych, lub szkód wynikowych powstałych w związku z dostępem do niniejszej strony internetowej i korzystaniem z tej strony oraz wszelkich informacji na niej zawartych lub braku możliwości dostępu do strony, włączając utratę zysków itp. INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ Informacje dotyczące hoteli oraz innych usług świadczonych przez BEDSONLINE są możliwie najdokładniejsze, biorąc pod uwagę, iż dane pochodzą od dostawców usług; BEDSONLINE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich nieścisłości w związku z informacjami w przypadku wystąpienia różnic w odniesieniu do informacji pochodzących od dostawców usług.

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. Umowa między użytkownikiem a Disney Interactive

1. Umowa między użytkownikiem a Disney Interactive Warunki korzystania Ostatnia aktualizacja 18 lipca 2013 r Disney Interactive ma przyjemność zaoferować użytkownikowi dostęp do swoich stron internetowych, oprogramowania, aplikacji, treści, produktów i

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Obowiązuje od 1.04.2015r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF

Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF >> Wyświetl wszystkie umowy prawne >> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Pobierz plik PDF Na bieżącej stronie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o istotnych zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkownika Portfela MasterPass upaid

Regulamin użytkownika Portfela MasterPass upaid Regulamin użytkownika Portfela MasterPass upaid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo