ZASTRZEŻENIA PRAWNE I POLITYKA ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTRZEŻENIA PRAWNE I POLITYKA ZACHOWANIA POUFNOŚCI"

Transkrypt

1 ZASTRZEŻENIA PRAWNE I POLITYKA ZACHOWANIA POUFNOŚCI Niniejsza strona internetowa stanowi własność S.L.U. (dalej zwanej BEDSONLINE), należycie utworzonej spółki hiszpańskiej działającej jako biuro podróży prowadzące sprzedaż hurtową z siedzibą w Palma de Mallorca (Hiszpania), Complejo Mirall Balear - Torre A, 5ª. Planta, 3A - 4A, Camí de Son Fangos, 100, o numerze rejestracyjnym BAL 449 M/D, numerze identyfikacji podatkowej: B , zarejestrowanej w Rejestrze spółek Majorki (strona PM-37642, tom 1825, strona księgi handlowej 157). Produkt BEDSONLINE może być sprzedawany wyłącznie biurom podróży prowadzącym sprzedaż detaliczną (dalej zwanym BIURAMI PODRÓŻY ), a poprzez wejście na, skorzystanie lub złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej BIURO PODRÓŻY wyraża zgodę i przyjmuje warunki, zastrzeżenia prawne i politykę zachowania poufności BEDSONLINE, a także zgadza się przestrzegać wszelkich przepisów regulujących korzystanie z tej strony i rezerwacje zawierane za pośrednictwem BEDSONLIN oferuje usługi związane z zakwaterowaniem, przewozem, wycieczkami, rezerwacją biletów i innymi usługami na miejscu docelowym, z zastrzeżeniem ustalonych warunków umowy oraz ogólnych warunków przedstawionych na stronie, zgodnie z warunkami cenowymi oraz rezygnacji podawanymi podczas dokonywania każdej rezerwacji, w zależności od panujących warunków, dostępności i innych czynników. Na stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące sposobu dokonywania rezerwacji. Niniejsze zastrzeżenia prawne oraz polityka zachowania poufności stanowią integralny element naszej strony internetowej i nie mogą być traktowane jako oddzielne w stosunku do ogólnych warunków zawierania umowy, działania i rezerwowania. Użytkowanie naszej strony internetowej oznacza całkowitą zgodę, bez wyjątków, na warunki zawarte w niniejszych punktach i stanowi dowód wyraźnej zgody na zawarcie umowy dotyczącej rezerwacji usługi. BIURO PODRÓŻY może korzystać z niniejszej strony internetowej wyłącznie w celu zadawania uprawnionych pytań lub dokonywania rezerwacji w imieniu swoim lub innej osoby, do reprezentowania której jest uprawnione. BIURO PODRÓŻY nie może: zamieszczać, przekazywać lub rozpowszechniać jakichkolwiek informacji z niniejszej Strony lub za jej pośrednictwem, które mogą być szkodliwe, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób niezgodne z prawem lub które mogą spowodować naruszenie praw innych osób; dokonywać jakichkolwiek niedozwolonych, fałszywych lub nieprawdziwych rezerwacji; korzystać z oprogramowania, programów lub urządzeń do zakłócania lub próby zakłócenia działania lub funkcjonalności niniejszej strony internetowej, w tym między innymi poprzez przesyłanie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób plików zawierających uszkodzone dane lub wirusy; zmieniać lub modyfikować wyglądu i układu niniejszej strony internetowej lub jej kodu źródłowego; podejmować działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie strony internetowej lub związanej z nią infrastruktury; Bez uszczerbku dla innych praw BEDSONLINE, spółka BEDSONLINE zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do strony internetowej lub anulowania dokonanych rezerwacji, w przypadku gdy stwierdzi (zgodnie z własnym uznaniem), że dopuścili się Państwo naruszenia niniejszych Warunków oraz Polityki zachowania poufności BEDSONLINE. DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA

2 Poza ścisłym przestrzeganiem i spełnianiem wymogów określonych w Ustawie Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia, dotyczącej ochrony danych osobowych, implementowanej z dyrektywy europejskiej 95/46, uzupełnionej dyrektywą europejską 2002/58, oraz w innych przepisach rozwijających, uzupełniających oraz, tam gdzie ma zastosowanie, zastępujących je (dalej określanych skrótem PDPR przepisy o ochronie danych osobowych); BEDSONLINE podejmuje się chronić dane osobowe i odpowiednio się z nimi obchodzić, uznając to za swój ważny obowiązek. Podczas zgłaszania się i rejestracji jako BIURO PODRÓŻY w BEDSONLINE, BIURO PODRÓŻY może udostępnić dane firmowe oraz osobowe dotyczące Użytkowników, którzy zawierać będą umowy z imieniu BIURA PODRÓŻY za pośrednictwem strony internetowej BEDSONLINE, a także odpowiadać będą za zarządzanie kodami dostępu. Wszelkie dane firmowe lub osobowe odnoszące się do Użytkownika lub klienta końcowego uznaje się za uzyskane, przetwarzane i przesyłane w ścisłej zgodzie z wymogami określonymi w PDPR oraz wyłącznie na potrzeby dokonania rezerwacji przez BIURO PODRÓŻY oraz czynności administracyjnych z tym związanych. Wszelkie zebrane w ten sposób dane mogą być przekazywane, zgodnie z PDPR, podmiotom, których zaangażowanie ma na celu zakontraktowanie wymaganych usług. INFORMACJE POUFNE Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje lub dane, niezależnie od tego, czy sporządzone w formie wydruku, w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej formie stosowanej obecnie, lub która może zostać wynaleziona w przyszłości, o których każda ze stron informuje drugą stronę, lub do których jedna ze stron ma dostęp za wiedzą lub bez wiedzy lub wyraźnej zgody drugiej strony. Z uwagi na powyższe, informacje poufne obejmują, lecz nie wyłącznie: wszelkie bazy danych oraz prototypy utworzone w oparciu o dostarczone dokumenty, zastrzeżone oprogramowanie do zarządzania, hasła do systemu komputerowego, informacje o użytkownikach, numery telefonu, numery faksu, adresy e- mail, adresy biur, agencji, działów i oddziałów, programy komputerowe, kopie, Jlc, procedury, źródła, analizy funkcjonalne i organizacyjne, wiedzę specjalistyczną, formuły, procesy, pomysły, wynalazki (opatentowane lub nie), dane finansowe i plany rozwojowe, strategie, treści wszelkich potencjalnych ofert oraz wszelkich dodatkowych dokumentów, danych lub materiałów, stanowiących własność BEDSONLINE lub dostępnych na stronie internetowej spółki, do których BIURO PODRÓŻY posiada dostęp, numery telefonu, adresy , adresy zamieszkania, podpisy, kopie dowodów tożsamości lub paszportów, dane o karcie kredytowej, osobiste preferencje, informacje o niepełnosprawności czy specjalnych wymogach dietetycznych lub religijnych oraz wszelkie inne informacje odnoszące się do KLIENTA, dostępu do których obiekt zakwaterowania lub dostawca usług może potrzebować wyłącznie w celu dokonania rezerwacji oraz czynności administracyjnych z tym związanych. W żadnym wypadku za informacje poufne nie uznaje się: jakichkolwiek informacji zawartych w powszechnie dostępnej bibliografii lub informacji, które mogą stać się powszechnie dostępne, z zastrzeżeniem przypadków, gdy upowszechnienie to jest wynikiem naruszenia postanowień umownych przez jedną ze stron, jakichkolwiek informacji lub wiedzy specjalistycznej dostarczonych przez osoby trzecie, przypadków, gdy ujawnienie informacji wymagane jest prawem, przypadków ujawnienia jakichkolwiek informacji na żądanie Sądów lub Trybunałów, informacji odnoszących się do danych ekonomicznych lub informacji innego rodzaju, które należy dostarczyć organom państwowym, lokalnym lub niezależnym z uwagi na wymogi podatkowe lub związane z prawem pracy, a także umowami administracyjnymi. ZACHOWANIE POUFNOŚCI Całkowite lub częściowe ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych, do których BIURO PODRÓŻY może mieć dostęp, osobom trzecim lub spółkom w wyniku zakontraktowania i świadczenia swoich usług, jest wyraźnie zabronione.

3 BIURO PODRÓŻY zapewnia, że pracownicy, klienci, dostawcy, podwykonawcy oraz wszelkie inne strony związane z umowami zawartymi pomiędzy BEDSONLINE i BIUREM PODRÓŻY przestrzegają wymogów dotyczących poufności, zawartych w niniejszym dokumencie. W tym celu, zastosowanie mają odpowiednie działania, a BIURO PODRÓŻY ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń lub szkód powstałych na skutek niespełnienia przedmiotowego zobowiązania. BIURO PODRÓŻY spełni zobowiązania w zakresie zachowania poufności począwszy od daty podpisania niniejszej umowy, przestrzegając warunków zachowania poufności niezależnie od tego, czy stosunek umowny pomiędzy stronami nadal pozostaje w mocy. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH W przypadku, gdy BEDSONLINE potrzebuje dostępu do danych osobowych niezbędnych w celu dostarczenia usług zamówionych przez KLIENTA, BEDSONLINE i BIURO PODRÓŻY zapewnią taką prawną możliwość, zgodnie z PDPR. Wszelkie dane osobowe, które BIURO PODRÓŻY może ujawnić BEDSONLINE w trakcie korzystania z systemu, uznaje się za uzyskane, traktowane oraz przekazywane z zachowaniem i przy ścisłym zastosowaniu wymogów określonych w PDPR. BEDSONLINE oraz BIURO PODRÓŻY oświadczają i zapewniają, że zainstalowane zostały techniczne i operacyjne środki ochrony, gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiegające wszelkim zmianom, utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do tych danych, z uwzględnieniem stanu technologicznego, charakteru przechowywanych danych oraz ryzyk, na które są one narażone. W przypadku gdy BIURO PODRÓŻY wyrazi chęć wykonania swojego prawa dostępu, korekty, usunięcia lub sprzeciwu na mocy PDPR, może skontaktować się lub przesłać pismo opatrzone podpisem, wskazując wymagane działania odnośnie do danych osobowych oraz kopię odpowiedniego dokumentu tożsamości lub paszportu na adres: Coordinator PDPR Bedsonline Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, Torre A, 5ª. Planta, Palma de Mallorca, Hiszpania Niniejszym BIURO PODRÓŻY wyraża zgodę na dołączenie wszelkich dostarczonych danych do akt z istniejącymi danymi osobowymi w S.L.U. oraz na ich przetwarzanie na potrzeby zarządzania, administracji, mediacji i zawierania umów na usługi oferowane przez BEDSONLINE, zarządzania rezerwacjami i gromadzenia produktów oraz usług za pośrednictwem BEDSONLINE i telefonicznych biur obsługi; zarządzania incydentami; statystyk; reklamy handlowej oraz innych działań promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS, MMS lub innych podobnych środków, a także subskrypcji biuletynów informacyjnych. Podmiotem odpowiedzialnym za wspomniane akta jest: S.L.U. z siedzibą w Palma de Mallorca (Spain), Complejo Mirall Balear - Torre A, 5ª. Planta, 3A 4A, Cam de Son Fangos, 100. BEDSONLINE oraz BIURO PODRÓŻY w szczególności zobowiązują się do podjęcia następujących czynności w przypadku, gdy udostępnione im zostaną jakiekolwiek dane osobowe: zapewnienie przechowywania danych przy zastosowaniu wymaganych prawem technicznych i organizacyjnych środków ochrony, gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiegających wszelkim nieuprawnionym zmianom, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu

4 dostępowi do tych danych, z uwzględnieniem stanu technologicznego w danym momencie, charakteru danych oraz potencjalnych ryzyk, na które są narażone; wykorzystanie i zastosowanie danych w celu świadczenia uzgodnionych usług oraz osiągnięcia uzgodnionych rezultatów; nieprzekazywanie tych informacji ani jakichkolwiek podobnych tekstów, ocen lub procesów wspomnianych wyżej innym stronom, nawet w celu przechowania, ani w celu sporządzenia kopii lub całkowitej lub częściowej reprodukcji tych informacji, wyników lub list; zapewnienie, że dostęp do tych danych mają jedynie pracownicy, dla których są one niezbędne w celu świadczenia usług, a wszelkie osoby trzecie, którym ujawniane są tego rodzaju dane, muszą przestrzegać zobowiązania o zachowaniu poufności; po wyświadczeniu usług, zobowiązują się do zniszczenia lub zwrotu danych, wraz z wszelkimi materiałami dodatkowymi lub dokumentami zawierającymi te informacje, lub do niezachowania absolutnie żadnych kopii tych danych. BEDSONLINE może ujawnić informacje dotyczące klienta końcowego (dalej: KLIENTA) osobom trzecim jedynie w celu dokonania rezerwacji dla KLIENTA oraz w związku z odpowiednimi czynnościami administracyjnymi. Wszelkie zebrane w ten sposób dane mogą być przekazywane, zgodnie z PDPR, podmiotom, których zaangażowanie ma na celu zakontraktowanie wymaganych usług. Niniejszym BIURO PODRÓŻY upoważnia BEDSONLINE do wykorzystywania dostarczonych informacji w celu informowania BIURA PODRÓŻY o szczegółach innych produktów i usług oferowanych przez inne spółki należące do tego samego koncernu, co BEDSONLINE TUI Travel PLC. W przypadku pobytu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), ochrona danych osobowych może nie spełniać wymogów prawnych PDPR. BEDSONLINE nie przekaże jednak żadnych informacji nikomu, kto nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za organizację podróży. WŁASNOŚĆ ORAZ INNE PRAW A WŁASNOŚĆ BIURO PODRÓŻY przyjmuje do wiadomości i przyznaje, że wszelkie elementy oraz odpowiednie prawa własności (w tym, między innymi, wszystkie prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, znaki usługowe oraz tajemnice handlowe) ich dotyczące na stronie internetowej BEDSONLINE (w tym, między innymi, warunki ogólne, zasady, polityki oraz procedury, a także Informacje poufne BEDSONLINE zgodnie z powyższą definicją), otrzymane lub uzyskane, stanowią wyłączną własność BEDSONLINE lub dostawców spółki. BIURO PODRÓŻY przyjmuje do wiadomości i przyznaje, że za wyjątkiem jak określono niniejszym, BIURO PODRÓŻY nie nabywa żadnych praw do ani udziałów w uzyskanych informacjach lub danych oraz że BEDSONLINE pozostaje wyłącznym właścicielem tych informacji lub danych, obejmujących, choć nie wyłącznie, wszelkie patenty, prawa autorskie, znaki handlowe, nazwy handlowe, umowy, projekty przemysłowe oraz inne odpowiednie prawa własności na całym świecie. Wszelkie znaki handlowe, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej do materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej (a także jej układ i wygląd) wraz z kodem źródłowym stanowią własność BEDSONLINE oraz dostawców spółki. BIURO PODRÓŻY nie jest uprawnione do kopiowania, modyfikowania, zmiany, publikowania, rozpowszechniania, dystrybucji, sprzedaży ani przekazywania żadnych materiałów z tej strony internetowej ani jej kodu źródłowego, w całości ani w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody BEDSONLINE. TREŚCI BIURO PODRÓŻY niniejszym zobowiązuje się nie kopiować, nie reprodukować, nie modyfikować, nie przekazywać, nie sprzedawać, nie wypożyczać, nie wprowadzać do obrotu ani nie ujawniać osobom trzecim treści (ani żadnych ich elementów) dostarczonych/wyświetlanych przez BEDSONLINE.

5 BIURO PODRÓŻY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w treściach dotyczących zakwaterowania ani żadnych jego elementów. BIURO PODRÓŻY przyjmuje do wiadomości i przyznaje, że samo ujawnienie ani udostępnienie informacji lub danych na taj stronie internetowej nie stanowi oferty sprzedaży, udzielenia licencji ani przekazania tych elementów przez BEDSONLINE. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI Informacje zamieszczane są na stronie w dobrej wierze, jednakże BEDSONLINE nie może zagwarantować, że wolne są one od wszelkich nieścisłości i błędów typograficznych, nie przyjmując tym samym jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wystąpienia błędów lub pominięć. Informacje dotyczące hoteli oraz innych usług świadczonych przez BEDSONLINE są możliwie najdokładniejsze, biorąc pod uwagę, iż dane pochodzą od dostawców usług; BEDSONLINE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich nieścisłości w związku z informacjami w przypadku wystąpienia różnic w odniesieniu do informacji pochodzących od dostawców usług. Linki do stron internetowych osób trzecich umieszczono na stronie BEDSONLINE wyłącznie w celach informacyjnych. Tego rodzaju strony są niezależne od BEDSONLINE, a spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie zatwierdza treści zawartych na tych stronach. W żadnym wypadku spółka BEDSONLINE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód bezpośrednich, pośrednich, szczególnych, odszkodowań retorsyjnych, lub szkód wynikowych powstałych w związku z dostępem do niniejszej strony internetowej i korzystaniem z tej strony oraz wszelkich informacji na niej zawartych lub brakiem możliwości dostępu do strony, włączając utratę zysków itp. Obiekty zakwaterowania oraz inni dostawcy usług na tej stronie internetowej są niezależnymi firmami, niebędącymi przedstawicielami ani pracownikami BEDSONLINE ani podmiotów stowarzyszonych spółki. Dlatego też BEDSONLINE oraz podmioty stowarzyszone spółki nie ponoszą odpowiedzialności za żadne działania, zaniechania, naruszenia postanowień ani zaniedbania ze strony takich dostawców, ani za szkody czy koszty powstałe w ich wyniku. BEDSONLINE oraz podmioty stowarzyszone spółki nie są zobowiązane do zwrotu kosztów w przypadku sprzedaży nadkompletu miejsc lub wystąpienia siły wyższej lub innej przyczyny, niezależnej od nich. W granicach przewidzianych przepisami prawa, BEDSONLINE zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji, odnoszących się do informacji, usług oraz treści umieszczanych na stronie internetowej. Wszelkie informacje, usługi oraz treści dostarczane są w postaci aktualnej ( as is ) i dostępnej, z wyłączeniem jakichkolwiek gwarancji. PLIKI COOKIE Dostęp do BEDSONLINE może wymagać użycia plików cookie, choć strona internetowa może działać bez t yc h plików. Cookie to niewielkie pliki zawierające informacje przechowywane przez wyszukiwarkę każdego użytkownika, tak by serwer mógł rozpoznać pewne dane, które tylko ten serwer jest w stanie odczytać. Pliki cookie mają ograniczona trwałość. Pliki cookie nie umożliwiają ujawnienia żadnych numerów telefonów, adresów ani innych szczegółów umożliwiających identyfikację. Pliki cookie nie są w stanie wydobyć żadnych informacji z dysku twardego użytkownika ani wykraść danych osobowych. Jedynym sposobem na dostanie się prywatnych informacji o użytkowniku do pliku cookie jest osobiste ich przekazanie serwerowi przez użytkownika. Choć pliki cookie pomagają nam w optymalizacji procesu rezerwacji, użytkownicy, którzy nie wyrażą zgody na otrzymywanie plików cookie lub chcą być informowani o ich obecności, mogą odpowiednio skonfigurować swoją wyszukiwarkę. BEDSONLINE wykorzystuje technologie reklamowe osób trzecich w celu przedstawiania reklam osobom odwiedzającym naszą stronę internetową oraz strony, na których się reklamujemy. Technologie te wykorzystują informacje dotyczące Państwa odwiedzin na naszej lub innych stronach internetowych, gdzie się reklamujemy (bez danych o Państwa nazwisku, adresie ani innych danych osobowych), by

6 przedstawiać Państwu nasze reklam y. W trakcie przedstawiania Państwu naszej reklamy, wyjątkowy plik cookie należący do osoby trzeciej może zostać umieszczony lub rozpoznany przez Państwa wyszukiwarkę. Dodatkowo, BEDSONLINE używa obrazów web beacon, dostarczonych przez naszego partnera świadczącego usługi reklamowe, ułatwiających zarządzanie reklamami online. Obrazy te umożliwiają naszemu serwerowi reklamowemu rozpoznawanie pliku cookie wyszukiwarki, kiedy odwiedza ona daną stronę internetową, a także informują, który baner reklamowy sprowadza użytkowników na naszą stronę internetową. Informacje zbierane i przekazywane przez nas za pośrednictwem tej technologii nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego partnera świadczącego usługi reklamowe, plików cookie oraz sposobu ich odrzucenia, prosimy kliknąć na BIULETYNY INFORMACYJNE BEDSONLINE nie przypisuje automatycznie użytkownikom subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego. Aby go otrzymywać, muszą Państwo wybrać opcję otrzymywania na adres wiadomości i ofert hoteli. Gdyby chcieli Państwo zrezygnować z otrzymywania biuletynu, w dowolnym momencie mogą Państwo wybrać opcję rezygnacji na naszej stronie internetowej. LINKI Linki do stron internetowych osób trzecich umieszczono na stronie BEDSONLINE wyłącznie w celach informacyjnych. Tego rodzaju strony są niezależne od BEDSONLINE, a spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie zatwierdza treści zawartych na tych stronach. W żadnym wypadku spółka BEDSONLINE (ani jej podmioty stowarzyszone) nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód bezpośrednich, pośrednich, szczególnych, odszkodowań retorsyjnych, lub szkód wynikowych powstałych w związku z dostępem do niniejszej strony internetowej i korzystaniem z tej strony oraz wszelkich informacji na niej zawartych lub braku możliwości dostępu do strony, włączając utratę zysków itp. INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ Informacje dotyczące hoteli oraz innych usług świadczonych przez BEDSONLINE są możliwie najdokładniejsze, biorąc pod uwagę, iż dane pochodzą od dostawców usług; BEDSONLINE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich nieścisłości w związku z informacjami w przypadku wystąpienia różnic w odniesieniu do informacji pochodzących od dostawców usług.

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Szanując Twoje prawo do prywatności, firma ALKOR Sp. z o.o.. ul. Słowiańska 4, 48-300 Nysa, NIP 753 20 29 373, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. Treść. Ceny produktów Constructor Group

Polityka Prywatności. Treść. Ceny produktów Constructor Group Polityka Prywatności Niniejszy dokument stanowi oficjalną politykę prywatności, regulującą korzystanie z witryny Constructor Group znajdującej się pod adresem www.dexionpolska.pl, oraz wszystkich lokalizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES 1. Spis treści: POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES www.pozyczkaplus.pl I. Definicje wykorzystane w niniejszym dokumencie......... II. Cel Polityki..... III. Administrator danych osobowych.....

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu w związku z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców.

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców. WARUNKI Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania ( Warunki ). Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków użytkowania przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin )

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin ) Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.masterclubceresit.pl oraz polityka prywatności ( Regulamin ) I. Wstęp ogólne warunki korzystania 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus. Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych

Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus. Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych Zasady ochrony poufności danych Grupy Regus Informacje o naszej firmie i witrynach internetowych Firma Regus Group plc i jej spółki zależne ( Grupa Regus ) szanują i pragną chronić prywatność użytkowników.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI AVA

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI AVA OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI AVA Niniejsze Ogólne warunki korzystania z aplikacji AVA (zwane dalej: Warunkami Ogólnymi mają zastosowanie do każdego korzystania z oprogramowania AVA, które jest

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.morethanbag.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA Informacje Ogólne Strona internetowa www.justpolska.pl ( Witryna ) jest serwisem internetowym, w którym Just Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-733) przy ul. Targowej

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym,

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym, Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy zwanym dalej Administratorem danych, a zwanym dalej Przetwarzającym, mając na celu konieczność realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Projects Abroad (UK) Limited

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES W SERWISIE ( SERWIS )

POLITYKA COOKIES W SERWISIE  ( SERWIS ) POLITYKA COOKIES W SERWISIE WWW.HALOPOŻYCZKA.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Cookies. (I) - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO autobania.pl 1. Wydawcą informacyjnego serwisu internetowego autobania.pl (dalej: Serwis ) jest spółka Mobilamo Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Darłowskiej

Bardziej szczegółowo

Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki

Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki Podręcznik użytkownika 2015-09-04 Biuro Informacji Kredytowej S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje zawarte w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies?

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies? Wstęp Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://www.biedronka.pl/mojabiedronka (zwanego dalej Serwisem ). Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT Dane osobowe Przykładowe informacje o klientach, które gromadzimy,

Bardziej szczegółowo

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi.

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi. 1. Własność intelektualna Właścicielem i dysponentem strony internetowej (dalej Strona ) jest Nepentes Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 należąca do Grupy Sanofi Aventis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Blue Media, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

3. Jak Fon wykorzystuje zebrane informacje

3. Jak Fon wykorzystuje zebrane informacje Polityka Prywatności Ostatnia wersja Luty 20013 1. Dane rejestracyjne Dane otrzymane w momencie rejestracji, jak nazwa użytkownika, hasło, e-mail, data urodzenia, płeć, kod pocztowy i kraj będą gromadzone.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji BikeService

Regulamin aplikacji BikeService Regulamin aplikacji BikeService I. Definicje 1. Aplikacja oprogramowanie i system zgłoszeniowy BikeService w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez BikeService

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Vemma Europe

Polityka Prywatności Vemma Europe Polityka Prywatności Vemma Europe Poniżej prezentujemy Politykę Prywatności Vemma Europe. Odwiedzając naszą stronę i korzystając z naszych serwisów, potwierdzają Państwo akceptację przedstawionych dalej

Bardziej szczegółowo

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęciem ciem korzystania z niniejszej strony internetowej.

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęciem ciem korzystania z niniejszej strony internetowej. WARUNKI KORZYSTANIA Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęciem ciem korzystania z niniejszej strony internetowej. Grupa towarzystw ubezpieczeniowych i podmiotów świadczących

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI Zasady i warunki ogólne Grupa CNH Industrial docenia Państwa zainteresowanie jej produktami i cieszy się z Państwa odwiedzin na tej stronie. Ochrona poufności podczas przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: PBL Development Sp. z o.o. ul. Bernardyńska 15A 20-950 Lublin phone: (81)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A.

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. SI BIG InfoMonitor Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony www.kotly.pl ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne: 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.kotly.pl ( Strona ), należy

Regulamin strony www.kotly.pl ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne: 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.kotly.pl ( Strona ), należy Regulamin strony www.kotly.pl ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne: 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.kotly.pl ( Strona ), należy zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.canpolbabies.com Preambuła Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM

W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM Niniejsza umowa (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Lublinie w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Al.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SOLVEN FINANCE Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Druko.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 zawarta w dniu.. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl., Polska;

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo