IV Relacje przestrzenne miast oraz identyfikacja i delimitacja obszarów funkcjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Relacje przestrzenne miast oraz identyfikacja i delimitacja obszarów funkcjonalnych"

Transkrypt

1 IV Relacje przestrzenne miast oraz identyfikacja i delimitacja obszarów funkcjonalnych

2 1 Dostępność komunikacyjna Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś Dostępność komunikacyjna uznawana jest za istotny element organizacji przestrzeni znajdujący odzwierciedlenie w zróżnicowaniu atrakcyjności poszczególnych miejsc. Jest ona ważnym elementem wpływającym na szereg sfer od poziomu życia począwszy aż po zróżnicowaną atrakcyjność inwestycyjną (Guzik 2006). Podkreśla się, że dostępność do urządzeń infrastruktury społecznej, a szczególnie do placówek edukacyjnych i służby zdrowia jest wyznacznikiem szans życiowych (Pacione 1989), a także składnikiem faktycznych dochodów ludzi (Pred 1977). Wymienia się tutaj dwie podstawowe zalety dostępności. Pierwszą jest wkład do dobrobytu jednostki poprzez możliwość szansy i wyboru; drugą zaś, jest prosta oszczędność czasu i pieniędzy na pokonywaniu odległości i możliwość jego innego spożytkowania. Z perspektywy atrakcyjności inwestycyjnej dostępność danego miejsca jest obiektywną, kwantyfikowalną, podlegającą rangowaniu, miarą opisującą dane miejsce. Dostępność najczęściej definiowana jest jako łatwość osiągnięcia określonej lokalizacji z innej/innych lokalizacji. Dostępność nie istnieje jako cecha miejsca sama w sobie zawsze musi być dookreślona przez wskazanie miejsc, między którymi mierzona jest dostępność, użytkownika tej dostępności oraz środków, jakimi pokonywana jest przestrzeń. Dostępność można mierzyć odległością fizyczną, odległością czasową lub kosztem pokonania przestrzeni. Najczęściej przyjmuje się pierwsze z rozwiązań, gdyż jest najprostsze. Najwłaściwsze jednak jest mierzenie dostępności czasem odległości wyrażone są w minutach, jak to uczyniono w niniejszym opracowaniu. Dostępność określana jest dla miast poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: jaka jest dostępność z tych miast do innych miejsc (stolica regionu, lotnisko, przejścia graniczne itd. (rozdz. IV.1.1), jaka jest dostępność wszystkich miast Małopolski względem siebie (rozdz. IV.1.2), jaka jest dostępność miast z ich zaplecza i jak duże jest to zaplecze (rozdz. IV.1.3), oraz w dalszej części (rozdz. IV.2.3) jaka jest dostępność z i do małopolskich miast spoza regionu (w tym z zagranicy). Wymienione powyżej części różnią się także pod względem zdefiniowanego użytkownika dostępności, a co za tym idzie środków, jakimi pokonywana jest przestrzeń: dostępność z perspektywy funkcjonowania gospodarki i nieregularnych podróży o charakterze turystycznym, odwiedzin rodzinnych itd. (rozdz. IV.1.1) badano w 384

3 sieci drogowej dla transportu indywidualnego. Jest to ujęcie najbliższe ocenie ważnego parametru dostępności interpretowanej jako jeden z najważniejszych czynników atrakcyjności inwestycyjnej, dostępność z perspektywy funkcjonowania codziennych dojazdów i ciążeń do miejsc pracy, nauki, usług niższego i średniego rzędu realizowana za pomocą komunikacji publicznej (rozdz. IV.1.2, IV.1.3). Dla realizacji badania zbudowano dwie bazy danych: połączeń miast i innych obiektów w sieci drogowej wyrażonych czasem przejazdu, z uwzględnieniem kategorii dróg (rozdz. IV.1.1), połączeń w komunikacji publicznej (IV.1.2, IV.1.3). O ile pierwsza z tych baz, bardzo pracochłonna, ale prosta w budowie, nie wymaga szerszego komentarza, o tyle budowa drugiej z baz wymagała nie tylko ogromnej pracy, ale i przyjęcia wielu szczegółowych założeń, które omówiono w dalszej części. Finalna baza obejmuje wszystkie miejscowości województwa małopolskiego oraz gminy powiatów graniczących z województwem małopolskim w sumie 1983 rekordy (miejscowości i gminy), dla których wykazano ponad 4800 połączeń i zliczono ponad kursów w rozbiciu na dwugodzinne okresy szczytu porannego i trzy typy środków komunikacji. Pierwszym etapem prac mających pokazać ciążenia komunikacją publiczną w województwie małopolskim i budowy bazy połączeń było zebranie informacji źródłowych o rozkładach jazdy. Zadanie to wymaga: uzyskania informacji o istniejących liniach autobusowych (kolejowych), zebrania konkretnych rozkładów jazdy, które winny dawać informacje o: przystankach komunikacji publicznej na trasie linii, godzinach odjazdu i wynikających zeń międzyprzystankowych czasach przejazdu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w Polsce mamy obecnie do czynienia z trzema rodzajami transportu publicznego: transportem kolejowym działającym w myśl ustawy o transporcie kolejowym, realizowanym przez przedsiębiorstwo państwowe PKP Intercity S.A. oraz firmy będące własnością samorządów a na terenie województwa małopolskiego Przewozy Regionalne sp. z o.o, transport autobusowy organizowany przez gminy, nazywany komunikacją miejską, komunalną lub lokalnym transportem zbiorowym. Ten rodzaj transportu działa 385

4 głównie w oparciu o prawo dotyczące samorządów (jako ich zadanie własne), dotyczą go także przepisy prawa przewozowego i ustawy o transporcie drogowym, transport autobusowy regularny, organizowany na zasadach rynkowych w oparciu o prawo przewozowe i ustawę o transporcie drogowym. Przewoźnicy wykonujący przewozy drogowe muszą posiadać zezwolenie. Zdobycie informacji o liniach i rozkładach jazdy przewoźników działających w dwóch pierwszych punktach nie nastręcza większych trudności. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące przewozów kolejowych można uzyskać z Sieciowego rozkładu jazdy pociągów lub z Internetowego rozkładu jazdy znajdującego się pod adresem Również informacje dotyczące przewoźników komunalnych (komunikacja miejska) są względnie łatwo dostępne, najczęściej na stronach internetowych przewoźników. Niestety, trudności zaczynają się podczas zbierania rozkładów jazdy komunikacji regularnej. Mimo obowiązku publikacji tychże, w rzeczywistości tylko niewielka ich część jest publikowana i właściwie rozpowszechniana. Problemy związane z dostępem do informacji można usystematyzować: problem braku informacji o istnieniu linii, problem braku informacji o przewoźnikach, problem braku informacji o rozkładach jazdy, problem rzetelności rozkładów jazdy, problem aktualizacji rozkładów jazdy. Pierwsze dwa punkty wynikają z braku jakiegokolwiek instrumentu mogącego zmusić przewoźników (lub instytucje) do upublicznienia informacji dotyczących realizowanych przewozów. Teoretycznie informacje te mogłyby znajdować się: na obsługiwanych przystankach (jest to publikacja obligatoryjna, zgodna z art. 18b, ust. 1, pkt.2 ustawy o transporcie drogowym). W rzeczywistości rozkładów jazdy praktycznie nie ma na przystankach, nieco lepiej jest na dużych dworcach autobusowych, ale z nich korzysta tylko część przewoźników, w publikacjach (np.: internetowych) instytucji samorządowych wydających (zgodnie z ustawą o transporcie drogowym) zezwolenia tj: urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. Niestety instytucje te w zasadzie informacji tych nie publikują. Publikacja taka miałaby jedną istotną zaletę: będąc niezależną od przewoźników i ich walki konkurencyjnej umożliwiałaby konsumentom realne sprawdzanie ich wiarygodności, a urzędnikom ułatwiałaby 386

5 ewentualną kontrolę. Należy zaznaczyć, że niewielka część gmin, publikuje na swoich stronach internetowych rozkłady jazdy przewoźników obsługujących teren gminy w tym także posiadających zezwolenia z urzędów gmin grodzkich lub powiatów. Niestety wiarygodność (zwłaszcza aktualność) tych rozkładów pozostawia nieco do życzenia, na stronach internetowych przewoźników, z reguły są to informacje dość wiarygodne, ale tylko nieliczni przewoźnicy mają swoje strony. Posiadając informację o linii i przewoźniku bardzo często napotykamy kolejny problem, którym jest publikacja jedynie bardzo zgeneralizowanej trasy i godzin odjazdu tylko z przystanku początkowego. O ile na krótkich, lokalnych liniach nie sprawia większych trudności wydedukowanie dokładnej trasy i rozkładu jazdy, o tyle na dłuższych liniach bywa to trudne. Kolejnym utrudnieniem jest częsty brak aktualizacji, a wręcz brak jakiegokolwiek odniesienia czasowego podawanych informacji. W skrajnych przypadkach autorzy mieli do dyspozycji trzy różne rozkłady jazdy o nieokreślonym czasie publikacji. W celu osiągnięcia zakładanych celów opracowania autorzy sięgnęli do (gradacja oznacza zakładany poziom wiarygodności): oficjalnych stron internetowych dworców autobusowych (w Krakowie, Tarnowie), oficjalnych stron internetowych gmin i powiatów, oficjalnych stron internetowych przewoźników, innych stron internetowych, w szczególności: www. autobusowyrozkladjazdy.pl 1 W celu weryfikacji skorzystano z fragmentarycznych danych uzyskanych przy okazji innego badania dla Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Ponadto przeprowadzono badania terenowe wraz z wywiadami wśród mieszkańców odnośnie funkcjonowania komunikacji i istniejących połączeń. Do konstrukcji bazy danych posłużyły następujące dane: dla każdej pary miejscowości x i y policzono liczbę połączeń (tam i z powrotem) w trzech przedziałach czasowych ( , , ) przyporządkowanie do przedziałów czasowych dokonywano według czasu 1 Warto zwrócić uwagę, że niektórzy przewoźnicy w szczególności byłe PKS (np. Beskidus w Suchej Beskidzkiej, czy PKS Wadowice) zamiast publikować rozkłady jazdy na swoich stronach internetowych publikują link do stron komercyjnych z rozkładami jazdy. Być może byłoby to rozwiązanie dobre, gdyby strony te zawierały kompletne i aktualne dane, ale tak najczęściej nie jest. 387

6 wyjazdu a nie czasu przyjazdu, i w trzech, wcześniej wspomnianych, rodzajach transportu publicznego. Ponadto dla każdej pary miejscowości policzono czas przejazdu pomiędzy nimi. Wprowadzono jedno ograniczenie eliminujące połączenia na długich tranzytowych kursach do małych miast znajdujących się w dużej odległości, do tego za większymi miastami, które zgodnie z koncepcją możliwości pośrednich przejmuje ciążenie. Dlatego dla kursu na trasie Wysowa Grybów Nowy Sącz Kraków, dla Wysowej liczono tylko połączenia do każdego coraz to większego miasta po drodze, czyli do Grybowa, potem Nowego Sącza, a następnie dopiero do Krakowa; dla miejscowości położonych za Nowym Sączem na tej samej linii uwzględniano już większą liczbę relacji: czyli do Czchowa, do Brzeska, do Bochni oraz do Krakowa. Wyjątek od tej reguły czyniono tylko w obrębie powiatów uwzględniając w ramach powiatu wszystkie możliwe relacje. W rezultacie otrzymano bazę danych zawierającą około 50 tys. połączeń, z których ponad 80% to połączenia regularną komunikacją autobusową, a po około 10% połączeń realizowały kolej i komunikacja miejska. Do konstrukcji indeksu połączeń uzyskane liczby przeliczono, w następujący sposób: Przedziały czasowe: : liczba połączeń x 2, : liczba połączeń x 3, : liczba połączeń x 1. Rodzaje transportu: transport kolejowy: liczba połączeń x 3, transport autobusowy regularny : liczba połączeń x 1, komunikacja miejska: liczba połączeń x 1,75. W ten sposób indeks połączeń to suma połączeń zważonych za pomocą wyżej wymienionych mnożników. Ich przyjęcie podyktowane było uznaniem istotności pór szczytu porannego oraz możliwości przewozowych, pewności i przewidywalności, jaka jest związana z poszczególnymi typami transportu, zaś same wagi zostały przyjęte przez zorganizowany panel ekspertów (wartość 1,75 jest wypadkową różnych poglądów). Uzyskana w ten sposób macierz powiązań posłużyła do konstrukcji dalszych wskaźników. 388

7 1.1 Indeks syntetycznej dostępności komunikacyjnej miast Robert Guzik Dla zbadania dostępności i obliczenia wartości indeksu dostępności (Id) należało dokonać wyboru punktów, dla których dostępność będzie określana (1) i do których będzie mierzona (2); przyjąć miary dostępności (3); ustalić procedurę określania dostępności miast do siebie samych (4) oraz określić wagi do obliczenia wskaźnika syntetycznego (5). Ad.1 Dostępność określono dla jednego punktu w każdym mieście za taki punkt obierano najważniejsze skrzyżowanie bądź rynek, o ile miasto go posiada. Ad.2 Wybierając punkty, do których mierzona będzie dostępność opracowano listę potencjalnych miejsc/typów miejsc istotnych z perspektywy inwestora zewnętrznego, rozwoju gospodarczego czy powiązań zewnętrznych. Ostatecznie zdecydowano się na pomiar dostępności do (zob. Tab.IV.1): miasta Krakowa (dostępność mierzono do jednego z miejsc, w zależności od kierunku: Nowy Kleparz, Plac Centralny lub Rondo Matecznego), najbliższego miasta pełniącego istotne funkcje usługowe o znaczeniu subregionalnym (Kraków, Katowice, Rzeszów, Bielsko-Biała, Tarnów, Nowy Sącz), swojego miasta powiatowego (miasto ponadlokalne), najbliższego lotniska (spośród lotnisk: Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Rzeszów-Jasionka), najbliższego drogowego przejścia granicznego ze Słowacją, najbliższego drogowego przejścia granicznego z Czechami, najbliższego drogowego przejścia granicznego z Niemcami, najbliższego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą, najbliższej stacji kolejowej. Ad.3 Dostępność w ruchu drogowym najczęściej określa się za pomocą miar odległości (dostępność fizyczna kilometry), miar czasu (dostępność czasowa minuty) bądź kosztu (dostępność ekonomiczna). W przypadku szczegółowych badań tak zróżnicowanego terenu, jakim jest województwo małopolskie, najodpowiedniejsze wydaje się zastosowanie miar czasu. Z pewnością dostępność Krakowa z Chrzanowa autostradą należy określić jako lepszą niż z położonego w podobnej odległości Zatora dostępnego drogami gorszej kategorii. Przyjęcie miar czasu pozwala uwzględnić różne tempo poruszania się w zależności od rodzaju 389

8 i kategorii drogi. Dla obliczeń czasu przejazdu między punktami, dla których określano dostępność a punktami, do której ją badano przyjęto następujące średnie prędkości przejazdowe: autostrady 120 km/h, drogi ekspresowe 100 km/h, drogi krajowe dwujezdniowe (4 pasy ruchu) 80 km/h, drogi krajowe jednojezdniowe 60 km/h, drogi wojewódzkie 50 km/h, drogi powiatowe i gminne 40 km/h. Określając dostępność każdorazowo poszukiwano drogi najkrótszej w sensie czasowym, co nie zawsze pokrywało się z najkrótszą drogą według odległości fizycznej. Pomiarów dokonano korzystając ze szczegółowych map samochodowych wpisując odległości z rozbiciem na odcinki według kategorii dróg a następnie przeliczono te dane na minuty uzyskując macierz dostępności (60 miast x 9 punktów, do których mierzono dostępność). Dodatkowo dodawano po 5 minut (poza czasem wynikającym z odległości) za konieczność przejechania przez miasto bez obwodnicy (dla większych miast Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim) było to odpowiednio 10 minut. W efekcie uzyskane czasy przejazdu są zbliżone do realnych, bądź nieco lepsze niż rzeczywista dostępność, gdyż na przeważającej większości dróg Małopolski uzyskanie założonych średnich prędkości ze względu na zatłoczenie dróg i ograniczenia prędkości, związane choćby z terenem zabudowanym jest bez przekraczania przepisów o ruchu drogowym niemożliwe. Ad.4 W niektórych przypadkach konieczne było przyjęcie wartości dostępności (w minutach) miasta do siebie samego (dostępność do miejscowości ze stacją kolejową, czy do miasta powiatowego). Nie różnicując tej wartości w zależności od wielkości miasta, przyjęto każdorazowo wartość 5 minut. Ad.5 Wskaźnik syntetyczny najprościej zbudować przez sumowanie dostępności cząstkowych wyrażonych w minutach. Im mniejsza wartość wskaźnika tym lepszą dostępność posiada punkt, dla którego jest ona pomierzona (krótszy czas dotarcia do wszystkich punktów). Ze względu na różną ważność miejsc, do których obliczano dostępność zdecydowano przypisać im wagi do obliczenia wskaźnika syntetycznego (wagi zawarto w Tab.IV.1). Operacyjnie wskaźnik syntetyczny obliczono mnożąc dostępność w minutach przez wagi, następnie sumowano te wartości i dzielono przez 9,5 (suma wag) otrzymując średni ważony syntetyczny indeks dostępności nazywany dalej indeksem dostępności (Id). 390

9 Tab.IV.1 Wskaźniki dostępności komunikacyjnej Wskaźnik Miasto o najkrótszym czasie dojazdu Miasto o najdłuższym czasie dojazdu Dostępność do Krakowa Kraków (5) Gorlice (155) 3 średnio: 72 minuty Skawina (20) Krynica-Zdrój (160) Wieliczka (20) Muszyna (177) Dostępność do miasta subregionalnego Kraków (5) Maków Podhalański (71) 2 średnio: 39 minut Nowy Sącz (5) Szczawnica (76) Tarnów (5) Zakopane (91) Dostępność do miasta ponadlokalnego (powiatowego) 22 miasta (5) Ciężkowice (43) 1 średnio: 17 minut x Szczawnica (47) x Muszyna (53) Dostępność do lotniska Kraków (15) Gorlice (148) 1,5 średnio: 70 minut Skawina (15) Krynica-Zdrój (165) Waga do budowy indeksu Id Wieliczka (20) Muszyna (180) Dostępność do przejścia granicznego ze Słowacją Piwniczna (5) Dąbrowa Tarnowska (146) 0,3 średnio: 84 minuty Muszyna (14) Wolbrom (149) Zakopane (21) Szczucin (161) Dostępność do przejścia granicznego z Czechami Kęty (48) Krynica-Zdrój (271) 0,4 średnio: 160 minut Brzeszcze (55) Gorlice (275) Andrychów (62) Muszyna (288) Dostępność do przejścia granicznego z Niemcami Chrzanów (181) Krynica-Zdrój (355) 0,6 średnio: 259 minut Trzebinia (182) Gorlice (356) Chełmek (189) Muszyna (372) Dostępność do przejścia granicznego z Ukrainą Biecz (166) Brzeszcze (328) 0,2 średnio: 262 minuty Tarnów (170) Kęty (330) Gorlice (176) Zakopane (346) Dostępność do miejscowości ze stacją kolejową 39 miast (5) Skała (26) 0,5 średnio: 10 minut x Szczucin (40) Źródło: badania własne. x Szczawnica (47) Wartość indeksu dostępności (Id) (Tab.IV.2) w dużej mierze jest funkcją odległości do Krakowa (Rys.IV.1) ze względu na jego wagę w obliczeniu wskaźnika oraz niewielkiej odległości lotniska w Balicach, co sprawia że te dwa wskaźniki są ze sobą bardzo wysoko skorelowane. Poza dostępnością i odległością gmin od Krakowa czynnikiem, który w największym stopniu różnicuje badane gminy jest położenie względem głównych szlaków komunikacyjnych szczególnie wobec autostrady A4. 391

10 Rys.IV.1 Dostępność komunikacyjna małopolskich miast do Krakowa Źródło: badania własne. Maksymalna rozpiętość dostępności wynosi 113 minut (między Krakowem wartość indeksu dostepności 32 minuty, a Muszyną 145 minut). Oznacza to, że przeciętna podróż z tego drugiego miasta do badanych celów podróży jest niemal dwie godziny dłuższa niż z/do Krakowa. Muszyna aż dla 5 wskaźników cząstkowych odznaczała się najniższą dostępnością (Tab.IV.1). Warto zwrócić uwagę, że Muszyna jest obok dolnośląskiego Międzylesia najbardziej oddalonym komunikacyjnie od stolicy województwa miastem w Polsce. Odległość do Krakowa to 177 minut, czyli tyle ile dzieli od Krakowa niektóre gminy położone między Wrocławiem a Legnicą! Ogólnie bardzo słaba dostępność komunikacyjna miast położonych w południowo wschodniej części województwa, w tym Nowego Sącza, który jest z kolei najbardziej odległym komunikacyjnie od stolicy województwa dużym 392

11 miastem w Polsce, wskazuje na konieczność podjęcia działań ukierunkowanych na poprawę dostępności. W wyniku przedłużenia autostrady A4 na wschód, ulegnie ona poprawie zaledwie o około 15 minut dla tej części województwa, co pokazuje celowość dalszych działań w szczególności budowy drogi ekspresowej do Nowego Sącza. W tabeli IV.2 zaprezentowano perspektywę zmian dostępności w 2020 r. związanych z realizacją programu budowy autostrad i dróg ekspresowych. Uwzględniono tutaj realizację autostrady A4 do Rzeszowa i dalej w kierunku Korczowej, trasy S7 w kierunku na Kielce i Warszawę, dalszej modernizacji tzw. zakopianki (droga krajowa 7), a także budowę trasy ekspresowej S1 w wariancie z węzłem i łącznicą w kierunku południowej obwodnicy Oświęcimia. Rys.IV.2 Dostępność do miast subregionalnych Źródło: badania własne. 393

12 Najlepszą dostępnością poza samym Krakowem cechują się miasta Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz powiatów zachodniej części województwa, Dzięki postępującej modernizacji drogi Kraków Chyżne dość dobrą, jak na odległość do Krakowa, dostępnością cechują się także miasta położone w jej pobliżu (Rabka-Zdrój, Mszana Dolna, Jordanów). Dobrej dostępności w zachodniej części województwa sprzyja połączenie Chrzanowa z Krakowem autostradą, co poprawia dostępność do Krakowa i do lotniska w Balicach, a także w kierunku zachodnim (do przejść granicznych z Czechami i Niemcami). Z miast tej części województwa jest dobra dostępność do ośrodków subregionalnych, przy czym dla większości miast jest to dostępność do Katowic lub Bielska-Białej (Rys.IV.2). Faktyczna dostępność komunikacyjna miast powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego jest nawet nieco lepsza niż wskazuje na to ich indeks dostępności. W obszarze tym istnieje możliwość wyboru dostępność do Pyrzowic w stosunku do Balic jest albo nieznacznie lepsza (Wolbrom, Bukowno, Brzeszcze, Chełmek, Oświęcim), albo tylko nieznacznie gorsza (Chrzanów, Libiąż, Olkusz), a różnica w czasie dojazdu wynosi kilka do kilkunastu minut. Podobnie jest z dostępnością do miast o funkcjach regionalnych i subregionalnych (Bielsko-Biała, Katowice, Kraków). Takiej możliwości wyboru nie ma w innych obszarach województwa. Tab.IV.2 Wartość wskaźnika syntetycznego dostępności komunikacyjnej miast w systemie drogowym Miasto Indeks dostępności (Id) (minuty) Kraków 32 Skawina 40 Wieliczka 40 Chrzanów 46 Świątniki Górne 46 Ogólna dostępność komunikacyjna bardzo dobra 394 Perspektywa zmian do 2020 Myślenice 46 niewielka poprawa Sułkowice 48 Krzeszowice 49 Niepołomice 50 Trzebinia 51 dobra Kalwaria Zebrzydowska 51 niewielka poprawa Alwernia 53 Bochnia 55 poprawa Olkusz 55 Słomniki 57 poprawa Skała 59 Libiąż 60 Chełmek 61 średnia poprawa

13 Miasto Indeks dostępności (Id) (minuty) Dobczyce 62 Ogólna dostępność komunikacyjna Perspektywa zmian do 2020 Nowy Wiśnicz 63 poprawa Wadowice 63 niewielka poprawa Brzesko 63 poprawa Proszowice 64 Mszana Dolna 64 Bukowno 65 Zator 65 Rabka-Zdrój 67 niewielka poprawa Oświęcim 67 poprawa Jordanów 68 Andrychów 68 niewielka poprawa Sucha Beskidzka 70 Miechów 71 poprawa Kęty 72 niewielka poprawa Wojnicz 74 poprawa Brzeszcze 74 poprawa Tarnów 76 poprawa Wolbrom 76 Nowy Targ 78 poprawa Maków Podhalański 79 Limanowa 79 Czchów 81 poprawa Zakliczyn 87 poprawa Nowy Sącz 88 poprawa Żabno 88 poprawa Tuchów 89 słaba poprawa Radłów 90 poprawa Zakopane 95 poprawa Dąbrowa Tarnowska 96 poprawa Stary Sącz 97 poprawa Ryglice 101 poprawa Szczucin 109 poprawa Ciężkowice 111 poprawa Grybów 112 poprawa Bobowa 113 poprawa Piwniczna-Zdrój 115 bardzo słaba poprawa Szczawnica 116 niewielka poprawa Biecz 122 poprawa Gorlice 124 poprawa Krynica-Zdrój 132 słaba poprawa Muszyna 145 słaba poprawa Źródło: badania własne. 395

14 Podsumowując warto podkreślić, że województwo małopolskie należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie pod względem dostępności komunikacyjnej. Występują tutaj największe w skali całego kraju odległości mierzone czasem dojazdu do stolicy województwa. Jest też województwem z dużym obszarem, z którego jest bliżej do stolicy innego województwa, do której wiodą lepsze i szybsze drogi (Olkusz Katowice, Oświęcim Katowice, Kęty Katowice przez Bielsko-Białą). Pod względem dostępności można wyróżnić w województwie 4 różne strefy: Krakowski Obszar Metropolitalny z dobrą i bardzo dobrą dostępnością wynikająca wprost z bliskości Krakowa, powiaty zachodniej części województwa z dobrą dostępnością i możliwością wyboru ciążeń, północno-wschodnia część (byłe województwo tarnowskie) o średniej dostępności oraz południe województwa o słabej lub bardzo słabej dostępności. Podział ten będzie stopniowo ulegał zatarciu. Niewątpliwa poprawa nastąpi wzdłuż budowanej autostrady A4. Inne realizowane inwestycje (w tym obwodnice miast i przeprawy mostowe realizowane w ciągu dróg wojewódzkich) także przyczynią się do poprawy dostępności. Z drugiej strony efekty poprawy nie będą tak duże jak się powszechnie optymistycznie zakłada, gdyż rosnący ruch samochodowy i wzrastające obciążenie dróg będzie prowadzić do obniżenia średnich prędkości. Tym samym poprawa w czasie dojazdu będzie odczuwalna tylko w niektórych (mało atrakcyjnych dla przemieszczeń) porach dnia lub nocy. Należy pamiętać, że wzrost przepływów i pracy transportowej następuje szybciej niż wzrost PKB, a największy jest on w obszarach metropolitalnych, w których dochodzi jeszcze problem zatłoczenia wynikający z szybkiej i niekontrolowanej suburbanizacji. 396

15 1.2 Powiązania miast w systemie komunikacji publicznej Arkadiusz Kołoś O sile i stopniu zorganizowania każdego systemu miejskiego, o jego węzłowości a także spójności świadczy sposób zorganizowania i intensywność powiązań komunikacyjnych. Bardzo dobrym reprezentantem tych powiązań jest poddający się ocenie system komunikacji publicznej w zakresie połączeń międzymiejskich. Aby ocenić siłę powiązań międzymiastowych policzono wskaźniki powiązań (przychodzących i wychodzących) komunikacją publiczną między poszczególnymi miastami. Na podstawie siły powiązań ustalono również rangę ośrodka. Wyniki przedstawiono w tabeli IV.3, w której zamieszczono również dwa interesujące wskaźniki: udziału powiązań przychodzących oraz wskaźnik liczby powiązań na 1000 mieszkańców. Tab.IV.3. Siła powiązań komunikacją publiczną miast Małopolski Indeks połączeń Wskaźnik Miasto Liczba ludności R razem przychodzących wychodzących Udział powiązań przychodzących liczby powiązań na 1000 mieszkańców Kraków I % 8,57 Chrzanów II % 53,78 Trzebinia II % 85,34 Krzeszowice 9928 II % 157,33 Tarnów II % 13,55 Oświęcim II % 34,13 Nowy Sącz II % 12,58 Brzesko III % 55,06 Libiąż III % 51,75 Bochnia III % 30,54 Andrychów III % 40,22 Wieliczka III % 43,71 Skawina III % 33,66 Wadowice III % 40,17 Kęty III % 40,33 Olkusz III % 19,96 Chełmek 9116 III % 71,50 397

16 Indeks połączeń Wskaźnik Miasto Liczba ludności R razem przychodzących wychodzących Udział powiązań przychodzących liczby powiązań na 1000 mieszkańców Miechów III % 46,44 Myślenice III % 29,79 Słomniki 4303 III % 120,61 Sucha Beskidzka 9408 IV % 53,15 Kalwaria Zebrzydowska 4429 IV % 108,38 Rabka-Zdrój IV % 33,22 Nowy Targ IV % 12,91 Stary Sącz 9014 IV % 47,76 Bukowno IV % 36,49 Wolbrom 9085 IV % 42,60 Zator 3742 IV % 99,14 Maków Podhalański 5829 IV % 62,96 Wojnicz 3422 IV % 99,06 Gorlice IV % 11,77 Grybów 6012 IV % 55,56 Skała 3627 IV % 92,09 Brzeszcze V % 25,78 Proszowice 6143 V % 48,18 Alwernia 3353 V % 85,30 Krynica-Zdrój V % 25,54 Jordanów 5236 V % 53,09 Tuchów 6522 V % 42,62 Niepołomice 9300 V % 27,96 Zakopane V % 9,67 Mszana Dolna 7529 V % 30,02 Sułkowice 6418 V % 34,43 Biecz 4652 V % 45,09 Świątniki Górne 2132 V % 95,80 Piwniczna 5826 V % 34,84 Zakliczyn 1986 VI % 98,69 Limanowa VI % 12,83 Bobowa 3057 VI % 61,83 Nowy Wiśnicz 2638 VI % 64,63 Muszyna 5024 VI % 33,04 398

17 Indeks połączeń Wskaźnik Miasto Liczba ludności R razem przychodzących wychodzących Udział powiązań przychodzących liczby powiązań na 1000 mieszkańców Dąbrowa Tarnowska VI % 12,68 Czchów 2287 VI % 60,78 Ciężkowice 2424 VI % 45,79 Dobczyce 6138 VI % 16,62 Szczucin 4224 VII % 21,78 Żabno 4237 VII % 19,83 Szczawnica 6032 VII % 11,77 Radłów 2793 VII % 11,46 Ryglice 2825 VII % 11,33 R ranga ośrodka według siły powiązań międzymiastowych Źródło: badania własne Powiązania międzymiastowe stanowią około 15% wszystkich powiązań w województwie. Udział poszczególnych rodzajów transportu w ich obsłudze jest podobny jak w całości; warto jedynie odnotować minimalnie większą rolę kolei 13%. Analizując indeks połączeń dla miast, trzeba podkreślić dominującą rolę Krakowa w systemie przewozów pasażerskich. Cechuje go nie tylko największa liczba powiązań, ale także najwyższy udział powiązań przychodzących (aż 2/3), co wskazuje także na ważną rolę stolicy województwa jako ośrodka centralnego i centrum gospodarczego. Rangę II uzyskały, oprócz ośrodków subregionalnych (Tarnów, Nowy Sącz), ośrodki położone przy zachodniej granicy województwa. Część z nich zawdzięcza swoją pozycję tranzytowi (szczególnie Krzeszowice i Trzebinia). Z kolei Chrzanów i Oświęcim swoją wysoką pozycję zawdzięczają dobrze funkcjonującej komunikacji miejskiej oraz licznym połączeniom kolejowym. W klasie III większość miast stanowią ośrodki powiatowe oraz kilkunastotysięczne miasta mające znaczenie ponadlokalne (np. Skawina, Andrychów). Wyjątkiem są Słomniki korzystające ze swego tranzytowego położenia. Mniejsze miasta mieszczą się w klasie IV i V, zaś klasę VI powinny stanowić głównie bardzo małe ośrodki gminne. W rzeczywistości w klasie VI znajdują się dwa miasta powiatowe: Dąbrowa Tarnowska i Limanowa. Ich bardzo słabą pozycję można wytłumaczyć położeniem ograniczającym znaczenie tranzytu i relatywnie niskim poziomem rozwoju systemu transportowego. 399

18 Ostatnią VII klasę stanowi 5 ośrodków, których połączenia określić można jako bardzo słabe. Aż 3 z nich położone są w powiecie tarnowskim (Ryglice, Radłów i Żabno), pozostałe to Szczucin i odznaczająca się skrajnie peryferyjnym położeniem Szczawnica. Wskaźnik udziału powiązań przychodzących wskazuje na rolę ośrodka miejskiego. Analiza tego wskaźnika powinna oczywiście uwzględnić funkcję tranzytową danego miasta. Niemniej miasta o wyższym wskaźniku to ważne ośrodki usługowe i gospodarcze (np.; Kraków, Tarnów, Nowy Sącz), zaś te o niskim wskaźniku to miasta, których mieszkańcy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy lub dostępu do usług. Aby przyjrzeć się nieco dokładniej aspektom przestrzennym posegregowano wszystkie ciążenia na 5 klas zestawionych w tab. IV.4 Tab.IV.4 Klasyfikacja powiązań Wartość indeksu połączeń Siła powiązania >96 bardzo silne silne średnie 2-12 słabe 1 lub mniej bardzo słabe Źródło: badania własne W tabeli IV.5 przedstawiono powiązania komunikacją publiczną miast Małopolski. W zestawieniu pominięto powiązania bardzo słabe oraz sytuację, w której nie stwierdzono bezpośrednich powiązań. Wszystkie ciążenia międzymiastowe zaprezentowano na Rys.IV.3, natomiast na kolejnych mapach (Rys.IV.4-6) ukazano wybrane ciążenia do najważniejszych ośrodków Małopolski. Generalnie silne i bardzo silne ciążenia są najczęściej związane z przebiegiem głównych dróg; obok wspomnianej trasy równoleżnikowej, należy wymienić trasę (Kielce) Miechów Kraków Myślenice Zakopane oraz trasy Kraków Zator Oświęcim, Kraków Wadowice Bielsko-Biała. W tym ostatnim przypadku zwraca uwagę, że bardzo silne i silne powiązania na tej trasie generuje prawie wyłącznie transport autobusowy, podczas gdy zelektryfikowana linia kolejowa jest niemal całkowicie niewykorzystana. Biorąc pod uwagę istniejące ciążenia, wydaje się, że rolę tej właśnie linii kolejowej powinno się wzmocnić. 400

19 Tab.IV.5 Powiązania wychodzące komunikacją publiczną miast Małopolski Miasto Powiązania wychodzące (według indeksu powiązań) bardzo silne silne średnie słabe Alwernia - Chrzanów Kraków, Trzebinia Oświęcim Andrychów Bielsko-Biała, Kęty Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Wadowice - Skawina, Zator Biecz - Gorlice Jasło Grybów, Kraków, Krosno, Nowy Sącz, Rzeszów Bobowa - - Ciężkowice, Gorlice, Grybów, Kraków, Nowy - Sącz, Tarnów, Tuchów Bochnia Kraków Brzesko, Wieliczka Niepołomice, Nowy Wiśnicz, Tarnów Nowy Sącz, Wojnicz Brzesko Bochnia, Kraków Tarnów, Wieliczka Nowy Sącz, Wojnicz, Czchów Nowy Wiśnicz Brzeszcze - Oświęcim Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Chełmek, Kraków, Wilamowice Bukowno - Olkusz, Sławków Dąbrowa Górnicza, Katowice, Sosnowiec Kielce Chełmek Libiąż Chrzanów, Kraków, - - Chrzanów Kraków, Krzeszowice, Libiąż, Trzebinia Oświęcim Alwernia, Chełmek, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Oświęcim 401 Sosnowiec Olkusz, Zator Ciężkowice - - Bobowa, Tarnów, Tuchów Grybów, Kraków, Czchów - Brzesko Kraków Bochnia, Nowy Sącz Dąbrowa Kielce, Kraków, Radłów, - Tarnów - Tarnowska Szczucin, Żabno Dobczyce - Kraków, Myślenice, Wieliczka - - Gorlice - Biecz, Grybów, Kraków, Nowy Sącz Grybów - Nowy Sącz Tarnów Jordanów - Maków Podhalański Kalwaria Zebrz. - Kraków Kęty Andrychów, Bielsko-Biała, Wadowice, Kraków Bochnia, Brzesko, Krzeszowice, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Proszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Trzebinia-Siersza, Wieliczka Chełmek, Chrzanów, Libiąż, Olkusz, Oświęcim, Świątniki Górne, Tarnów, Wadowice, Zakopane, Zator Kraków, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Sucha Beskidzka Andrychów, Bielsko- Biała, Kęty, Skawina, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Oświęcim, Alwernia, Andrychów, Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Krynica, Limanowa, Maków Podhalański, Mszana Dolna, Nowy Sącz, Nowy Targ, Rabka, Sucha Beskidzka, Sułkowice, Wolbrom Grybów, Kraków, Muszyna Krynica- Zdrój - Nowy Sącz, Krzeszowice Chrzanów, Kraków, Jaworzno, Katowice, Alwernia - Bobowa, Jasło, Krynica- Zdrój, Rzeszów, Tarnów, Tuchów Bobowa, Gorlice, Kraków, Krynica-Zdrój Myślenice, Skawina, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Sucha Beskidzka, Skawina, Wilamowice, Biecz, Brzeszcze, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Grybów, Nowy Wiśnicz, Szczawnica, Tuchów Gorlice, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz

20 Libiąż Miasto Powiązania wychodzące (według indeksu powiązań) bardzo silne silne średnie słabe Trzebinia Mysłowice, Oświęcim Chełmek, Chrzanów Kraków, Oświęcim, Trzebinia - - Limanowa - Kraków, Wieliczka Maków Podhalański Sucha Beskidzka - Miechów Kraków, Słomniki - Mszana Dolna Mszana Dolna, Nowy Sącz Jordanów, Kraków, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Skawina Działoszyce, Jędrzejów, Kielce, Sędziszów - Limanowa, Rabka-Zdrój, Kraków, Myślenice Muszyna - Krynica-Zdrój Nowy Sącz, Piwniczna- Zdrój, Stary Sącz Myślenice Kraków Sułkowice Nowy Targ, Rabka-Zdrój Niepołomice Kraków Wieliczka Bochnia Nowy Sącz Stary Sącz Kraków, Krynica-Zdrój Bochnia, Brzesko, Grybów, Limanowa, Muszyna, Tarnów Nowy Targ - Kraków, Myślenice Zakopane, Rabka-Zdrój, Szczawnica Nowy Wiśnicz Olkusz Bielsko-Biała, Maków Podhalański,, Myślenice, Rabka-Zdrój, Sucha Beskidzka, Wadowice Bielsko-Biała, Żywiec Dąbrowa Górnicza, Katowice, Olkusz, Sosnowiec, Wolbrom Bielsko-Biała, Maków Podhalański, Nowy Sącz, Sucha Beskidzka, Wadowice Kraków Dobczyce, Kalwaria Zebrzydowska, Mszana Dolna Gorlice, Mszana Dolna, Nowy Targ, Rzeszów, Szczawnica, Zakliczyn Nowy Sącz Bochnia - - Brzesko Bukowno, Sławków Dąbrowa Górnicza, Katowice, Kraków, Sosnowiec Oświęcim Brzeszcze, Kraków Chełmek, Chrzanów, Libiąż Wolbrom Alwernia, Bielsko-Biała, Bieruń, Czechowice Dziedzice, Katowice, Mysłowice, Tychy, Wilamowice, Zator Chrzanów, Jędrzejów, Kielce, Skała, Trzebinia Imielin, Skawina, Piwniczna- Zdrój - Nowy Sącz, Stary Sącz Krynica-Zdrój, Muszyna, Kraków Proszowice Kraków Kazimierza Wielka Słomniki Busko-Zdrój, Działoszyce Rabka-Zdrój - Maków Podhalański, Kraków, Myślenice, Nowy Mszana Dolna, Sucha Targ Beskidzka Zakopane Radłów - - Tarnów - Ryglice - - Tarnów, Tuchów, Skała Kraków, - Wolbrom Olkusz, Słomniki Skawina Kraków - Kalwaria Zebrzydowska, Nowy Targ, Oświęcim, Rabka-Zdrój, Sucha Beskidzka, Wadowice, Zator Słomniki Kraków Miechów, Jędrzejów, Kielce, Skała Stary Sącz Nowy Sącz - Krynica-Zdrój, Muszyna, Kraków, Nowy Targ, Piwniczna Szczawnica, Zakopane Sucha Bielsko-Biała, Kalwaria Maków Podhalański Jordanów, Kraków Beskidzka Zebrzydowska, Nowy - 402

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego TRANSPORT I KOMUNIKACJA Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Transport i Komunikacja Cel główny Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 18

Bardziej szczegółowo

6 Powiat, w którym działa. 7 Miasto, w którym działa. 8 NIP (np.: 1234567890)* 9 Rok załoŝenia. 10 Adres siedziby głównej. 11 Adres oddziału/ filii/

6 Powiat, w którym działa. 7 Miasto, w którym działa. 8 NIP (np.: 1234567890)* 9 Rok załoŝenia. 10 Adres siedziby głównej. 11 Adres oddziału/ filii/ Załącznik A do Regulaminu udziału w Projekcie Wiedza i praktyka klucz do sukcesu w biznesie Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorstwa Elektroniczny formularz dostępny pod adresem: http://www.marr.pl/projekty/wip

Bardziej szczegółowo

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów L.p. Powiat Gmina Miejscow ość 1 bocheński m. Bochnia m. Bochnia 2 bocheński m. Bochnia m. Bochnia Pełna nazwa szkoły - siedziby POWUZ/CWUZ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Grand Dochy własne patku and WOJEWÓDZTWO... 6601628,3 2463856,0 914623,8 1681533,8 1350158,4

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006 2011

Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006 2011 2015 Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006 2011 Natężenie dojazdów w układzie gmin w Polsce Według badania przeprowadzonego przez GUS w 2011 roku liczba osób dojeżdżających do pracy w skali

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Ul. Basztowa 15 31-143 Kraków tel. 012 4225599, fax.

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie www.nfz-krakow.pl infolinia (czynna w godz.8.00-16.00): 12 194 88; 12 29 88 386; 12 29 88 404 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 1. Nakłady na w latach 2004 2012 Poziom nakładów na w okresie od 2004r. do 2012r odznacza się znaczącym wzrostem o kwotę ponad 73 mln

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

2 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast

2 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast 2 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast 2.1. Funkcje i baza ekonomiczna ośrodków miejskich w tym stopień jej dywersyfikacji 2.1.1. Podstawy teoretyczne Krzysztof Gwosdz, Marek

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Robert Guzik Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Prezentowane badanie jest

Bardziej szczegółowo

5 Ocena regionalnego systemu osadniczego

5 Ocena regionalnego systemu osadniczego 5 Ocena regionalnego systemu osadniczego 5.1 Hierarchia ośrodków miejskich Krzysztof Gwosdz 5.1.1. Podstawy teoretyczne Jedną z podstawowych właściwości systemu osadniczego, którego węzłowymi elementami

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Ruch Turystyczny w Małopolsce Województwo Małopolskie ze względu na swoje walory przyrodnicze, zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bogactwo kulturowe jest terenem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

III Warunki życia w miastach oraz dostępność i jakość usług publicznych

III Warunki życia w miastach oraz dostępność i jakość usług publicznych III Warunki życia w miastach oraz dostępność i jakość usług publicznych Zarządzanie rozwojem miast ukierunkowane jest na realizację potrzeb i aspiracji wspólnot miejskich. Potrzeby owe wymagają formułowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE 15 21 października 2012 pod honorowym patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego W telegraficznym skrócie Ponad 300 wydarzeń Prawie 6000 osób

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 8.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Nazwa świadczeniodawcy NZOZ "Przy Basenie" Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany rozkładu jazdy pociągów wprowadzone z dniem 01 czerwca 2011 roku.

Zmiany rozkładu jazdy pociągów wprowadzone z dniem 01 czerwca 2011 roku. Zmiany rozkładu jazdy pociągów wprowadzone z dniem 01 czerwca 2011 roku. Nr pociągu Tab.107 Kraków - Kozłów - Sędziszów/Kielce - Kraków 6624 Kozłów 6.05 7.09 Kielce 6.00 7.07 Korekta od 1.VI. Pociąg będzie

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheoski Brzeski Chrzanowski Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana Łapanów ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Strategia poprawy jakości powietrza Jakość powietrza w Małopolsce należy do

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w %

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w % TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH A. LUDNOŚĆ, GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Województwa 1988 2002 1988= =100 Ludność miejska w % współczynnik feminizacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku Załącznik nr 1 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

są też dojazdy do szkół policealnych Wielkość dojazdów (liczba uczniów) 2-3 4-5 6-10 11-25

są też dojazdy do szkół policealnych Wielkość dojazdów (liczba uczniów) 2-3 4-5 6-10 11-25 203 Zawodowy start Istotnym wymiarem funkcjonowania systemów edukacji i rynku pracy jest ich wymiar przestrzenny. Wiąże się z nim wiele zależności i uwarunkowań wynikających z przestrzennych aspektów lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu 1%

Bardziej szczegółowo

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw.

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. 25.10.2010 r. miejscowość Chełmki powiat oświęcimski grupa I A Grupa I (A) 1. KP PSP Oświęcim 2. KP PSP Miechów 3. KP

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Strategy 1/53 2/53 FINANSOWANIE DRÓG SAMORZĄDOWYCH Samorządowe inwestycje drogowe finansowane są

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny nowy instrument uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/288/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy dla Pracownika Naukowego

Formularz zgłoszeniowy dla Pracownika Naukowego Załącznik B do Regulaminu udziału w Projekcie Wiedza i praktyka klucz do sukcesu w biznesie Formularz zgłoszeniowy dla Pracownika Naukowego Elektroniczny formularz dostępny pod adresem: http://www.marr.pl/projekty/wip

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA DZIAŁAŃ GMIN W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Funkcjonowanie podzespołu Lokalnych programów ochrony powietrza

INTEGRACJA DZIAŁAŃ GMIN W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Funkcjonowanie podzespołu Lokalnych programów ochrony powietrza INTEGRACJA DZIAŁAŃ GMIN W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Funkcjonowanie podzespołu Lokalnych programów ochrony powietrza stężenie (mg/m 3 ) Gorlice Trzebinia Al. Krasińskiego Zakopane Jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

Małopolska. Ogólne informacje o województwie

Małopolska. Ogólne informacje o województwie Małopolska Położenie województwa na terenie Polski Powiaty leżące na terenie województwa Ogólne informacje o województwie Województwo małopolskie zlokalizowane jest w południowej części Polski: od wschodu

Bardziej szczegółowo

Stolice województw - stan na 20.12.2013. Dokumenty uprawniające do ulg/dorośli: Legitymacja osoby niepełnosprawnej z symbolem 04-O

Stolice województw - stan na 20.12.2013. Dokumenty uprawniające do ulg/dorośli: Legitymacja osoby niepełnosprawnej z symbolem 04-O Miasto: Białystok Stolice województw - stan na 20.12.2013 stopień), 100% opiekun osoby niepełnosprawnej, 50% osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem. Dokumenty uprawniające do ulg/dzieci: Dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r. Załącznik do uchwały nr 1/Z/2011 z dnia 24.02.2011 r. Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Kraków chrzanowski gorlicki krakowski Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym wotuw@babinski.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. (12) 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. (12) 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Liceum Ogólnokształcące dla w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przedmioty Bochnia Oracka 30 10% 79,3 37,2 19,9 28 51,8 45,7 2 71,7 60,5

Bardziej szczegółowo

Barometr Rozwoju Małopolski

Barometr Rozwoju Małopolski Barometr Rozwoju Małopolski 28 lipca 2014 r. Co czyni nas bogatymi, czyli spojrzenie na ranking najzamożniejszych samorządów w Polsce W lipcu 2014 r. magazyn Wspólnota przedstawił ranking najbogatszych

Bardziej szczegółowo

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt)

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Subregion tarnowski dr hab. Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest

Bardziej szczegółowo

WRD KWP w Krakowie. Trasa przejazdu wyścigu Tour de Pologne. na terenie województwa małopolskiego w dniach 19 20 września 2008 roku.

WRD KWP w Krakowie. Trasa przejazdu wyścigu Tour de Pologne. na terenie województwa małopolskiego w dniach 19 20 września 2008 roku. Trasa przejazdu wyścigu Tour de Pologne na terenie województwa małopolskiego w dniach 19 20 września 2008 roku. VI ETAP KRYNICA ZAKOPANE Trasa przejazdu VI ETAP KRYNICA ZAKOPANE dnia 19.09.2008r. godz.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla Małopolski. Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego

Wyzwania dla Małopolski. Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego Wyzwania dla Małopolski Janusz SEPIOŁ Marszałek Województwa Małopolskiego Co na drogach? 1. Autostrada A4 Kraków-Tarnów: Koszt ok.: 2 mld zł Planowane zakończenie - 2010 r. 2. Zakopianka Koszt ok.: 2 mld

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski 28 września 2011 r. Bukowina Tatrzańska HARMONOGRAM ZMIANY Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

V Wnioski i rekomendacje

V Wnioski i rekomendacje V Wnioski i rekomendacje 1 Ocena miast Małopolski ze względu na ich rolę, potencjał i tendencje rozwojowe Bolesław Domański, Aleksander Noworól, Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś Wychodząc z założenia, że

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31 Andrychów NZOZ MEDICAN Poradnia Leczenia Uzależnień Metalowców 10 34-120 Andrychów tel.: 033 875 10 36 Bochnia NZOZ "SANUS" Poradnia Zdrowia Psychicznego Konstytucji 3 32-700 Bochnia tel.: 014 612 36 55

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

OŚRODKÓW W WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OŚRODKÓW W WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SIEĆ MAŁOPOLSKICH OŚRODKÓW W WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Ewa Chromniak Sieć Małopolskich OśrodkO rodków w Wsparcia Organizacji Pozarządowych słuŝy y kompleksową pomocą organizacjom pozarządowym

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE. Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE. Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie województwa małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Zakład Linii Kolejowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji

Harmonogram realizacji operacji Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji Lp.

Bardziej szczegółowo

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015 System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport Wrzesień 2015 Wrzesień 2015 MobilityHUB to inicjatywa na rzecz pozyskiwania oraz publikowania danych potrzebnych do zarządzania mobilnością mieszkańców aglomeracji,

Bardziej szczegółowo

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury bocheński Publiczne Liceum Ogólnokształcące Bochnia Windakiewicza 6 79,2 42 45,6 62 32,4 31,7 1 36,0 3 71,0 38,3 10 59,8 45,0 13 60,0 15 58,0 67 60,2 42,0 53 63,9 bocheński II Liceum Ogólnokształcące w

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Geodezji i Kartografii. Kraków, 22 czerwca 2010 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Geodezji i Kartografii. Kraków, 22 czerwca 2010 r. WYKORZYSTANE USŁUG SIECIOWYCH DO AKTUALIZACJI BAZ DANYCH BUDYNKÓW I PUNKTÓW ADRESOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Aktualnie w zasobie WODGiK w Krakowie Będące w zasobie WODGiK w Krakowie w I kwartale 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Kraków os. Złotej Jesieni 7, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW 30-053 Kraków, 7 ul. Kronikarza Galla 25 Firma Marketingowo-Medyczna

Kraków os. Złotej Jesieni 7, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW 30-053 Kraków, 7 ul. Kronikarza Galla 25 Firma Marketingowo-Medyczna L.p. 1 3 4 Wykonawca CenterMed, bocheński dąbrowski telefon rejestracja 14 611 54 50 14 611 54 60 CenterMed, 2 14 663 51 41 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego System ratownictwa medycznego w Małopolsce na przykładzie projektu Budowa zintegrowanych systemów monitoringu satelitarnego w Małopolsce Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ZAŁĄCZNIK 5 LISTA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZBIERANIEM, TRANSPORTEM ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (lista ta nie jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020

Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020 Wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2020 Lokalizacja inwestycji na terenie województwa małopolskiego 1. Obwodnica zachodnia Chrzanowa - budowa obwodnicy 2,7 km - budowa rond 2 szt. - budowa ekranów

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

Tab.III.27. Wybrane wydatki budżetowe miast Małopolski Tab.III.28. Zróżnicowanie poziomu aktywności inwestycyjnej gmin miejskich i miejskowiejskich

Tab.III.27. Wybrane wydatki budżetowe miast Małopolski Tab.III.28. Zróżnicowanie poziomu aktywności inwestycyjnej gmin miejskich i miejskowiejskich Spis tabel: Tab.II.1. Klasy określające etapy rozwoju struktury wieku ludności Tab.II.2. Charakterystyka typów rozwoju demograficznego Tab.II.3 Teoretyczne typy zależności między współczynnikami: napływu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE POLSKA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 13 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2005 roku (kwiecień 2006)

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2005 roku (kwiecień 2006) Załącznik nr 2 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2005 roku (kwiecień 2006) PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE Na lata 2007-2013 Zarząd

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Brzesko, ul. Kościuszki 47 tel: 514 295 995 poniedziałek piątek Brzesko, ul. Browarna 5c tel: 14 663 51 41 poniedziałek - piątek w godz.

Brzesko, ul. Kościuszki 47 tel: 514 295 995 poniedziałek piątek Brzesko, ul. Browarna 5c tel: 14 663 51 41 poniedziałek - piątek w godz. L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel: 14 611 54 50 poniedziałek w 1 bocheński NZOZ PD-L Centermed Sp.z o.o. godz.

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF

Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF Główny cel badania Badanie miało na celu oszacowanie wielkości popytu i podaży na usługi przewozowe realizowane na terenie

Bardziej szczegółowo

Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych

Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część IV. Przydatne informacje Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych Powiatowe Centra Pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT DROGOWY EURO 2012

RAPORT DROGOWY EURO 2012 RAPORT DROGOWY EURO 2012 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej już za kilkanaście dni. MZD ma dobrą informację dla wszystkich kierowców i kibiców z Płocka, którzy planują wyjazd własnym autem na mecze EURO

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Finansowanie poprawy jakości powietrza ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podsumowanie i wnioski na przyszłość prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 9 82-3 Elbląg tel. 55-23-79- fax. 55-23-79-1 www.zkm.elblag.com.pl e-mail: zkm@elblag.com.pl komunikacja szybka

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Aglomeracyjna Aktualizacja Studium Wykonalności z 2007 roku SYNTEZA RPORTU 2011 KONKLUZJE - WYZWANIA

Szybka Kolej Aglomeracyjna Aktualizacja Studium Wykonalności z 2007 roku SYNTEZA RPORTU 2011 KONKLUZJE - WYZWANIA Szybka Kolej Aglomeracyjna Aktualizacja Studium Wykonalności z 2007 roku SYNTEZA RPORTU 2011 KONKLUZJE - WYZWANIA Tadeusz Syryjczyk, senior ekspert, Tadeusz@syryjczyk.krakow.pl; Zespół Doradców Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: EKKOM

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA Lipiec 2012 1 Cel główny: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej.

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo