IV Relacje przestrzenne miast oraz identyfikacja i delimitacja obszarów funkcjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Relacje przestrzenne miast oraz identyfikacja i delimitacja obszarów funkcjonalnych"

Transkrypt

1 IV Relacje przestrzenne miast oraz identyfikacja i delimitacja obszarów funkcjonalnych

2 1 Dostępność komunikacyjna Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś Dostępność komunikacyjna uznawana jest za istotny element organizacji przestrzeni znajdujący odzwierciedlenie w zróżnicowaniu atrakcyjności poszczególnych miejsc. Jest ona ważnym elementem wpływającym na szereg sfer od poziomu życia począwszy aż po zróżnicowaną atrakcyjność inwestycyjną (Guzik 2006). Podkreśla się, że dostępność do urządzeń infrastruktury społecznej, a szczególnie do placówek edukacyjnych i służby zdrowia jest wyznacznikiem szans życiowych (Pacione 1989), a także składnikiem faktycznych dochodów ludzi (Pred 1977). Wymienia się tutaj dwie podstawowe zalety dostępności. Pierwszą jest wkład do dobrobytu jednostki poprzez możliwość szansy i wyboru; drugą zaś, jest prosta oszczędność czasu i pieniędzy na pokonywaniu odległości i możliwość jego innego spożytkowania. Z perspektywy atrakcyjności inwestycyjnej dostępność danego miejsca jest obiektywną, kwantyfikowalną, podlegającą rangowaniu, miarą opisującą dane miejsce. Dostępność najczęściej definiowana jest jako łatwość osiągnięcia określonej lokalizacji z innej/innych lokalizacji. Dostępność nie istnieje jako cecha miejsca sama w sobie zawsze musi być dookreślona przez wskazanie miejsc, między którymi mierzona jest dostępność, użytkownika tej dostępności oraz środków, jakimi pokonywana jest przestrzeń. Dostępność można mierzyć odległością fizyczną, odległością czasową lub kosztem pokonania przestrzeni. Najczęściej przyjmuje się pierwsze z rozwiązań, gdyż jest najprostsze. Najwłaściwsze jednak jest mierzenie dostępności czasem odległości wyrażone są w minutach, jak to uczyniono w niniejszym opracowaniu. Dostępność określana jest dla miast poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: jaka jest dostępność z tych miast do innych miejsc (stolica regionu, lotnisko, przejścia graniczne itd. (rozdz. IV.1.1), jaka jest dostępność wszystkich miast Małopolski względem siebie (rozdz. IV.1.2), jaka jest dostępność miast z ich zaplecza i jak duże jest to zaplecze (rozdz. IV.1.3), oraz w dalszej części (rozdz. IV.2.3) jaka jest dostępność z i do małopolskich miast spoza regionu (w tym z zagranicy). Wymienione powyżej części różnią się także pod względem zdefiniowanego użytkownika dostępności, a co za tym idzie środków, jakimi pokonywana jest przestrzeń: dostępność z perspektywy funkcjonowania gospodarki i nieregularnych podróży o charakterze turystycznym, odwiedzin rodzinnych itd. (rozdz. IV.1.1) badano w 384

3 sieci drogowej dla transportu indywidualnego. Jest to ujęcie najbliższe ocenie ważnego parametru dostępności interpretowanej jako jeden z najważniejszych czynników atrakcyjności inwestycyjnej, dostępność z perspektywy funkcjonowania codziennych dojazdów i ciążeń do miejsc pracy, nauki, usług niższego i średniego rzędu realizowana za pomocą komunikacji publicznej (rozdz. IV.1.2, IV.1.3). Dla realizacji badania zbudowano dwie bazy danych: połączeń miast i innych obiektów w sieci drogowej wyrażonych czasem przejazdu, z uwzględnieniem kategorii dróg (rozdz. IV.1.1), połączeń w komunikacji publicznej (IV.1.2, IV.1.3). O ile pierwsza z tych baz, bardzo pracochłonna, ale prosta w budowie, nie wymaga szerszego komentarza, o tyle budowa drugiej z baz wymagała nie tylko ogromnej pracy, ale i przyjęcia wielu szczegółowych założeń, które omówiono w dalszej części. Finalna baza obejmuje wszystkie miejscowości województwa małopolskiego oraz gminy powiatów graniczących z województwem małopolskim w sumie 1983 rekordy (miejscowości i gminy), dla których wykazano ponad 4800 połączeń i zliczono ponad kursów w rozbiciu na dwugodzinne okresy szczytu porannego i trzy typy środków komunikacji. Pierwszym etapem prac mających pokazać ciążenia komunikacją publiczną w województwie małopolskim i budowy bazy połączeń było zebranie informacji źródłowych o rozkładach jazdy. Zadanie to wymaga: uzyskania informacji o istniejących liniach autobusowych (kolejowych), zebrania konkretnych rozkładów jazdy, które winny dawać informacje o: przystankach komunikacji publicznej na trasie linii, godzinach odjazdu i wynikających zeń międzyprzystankowych czasach przejazdu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w Polsce mamy obecnie do czynienia z trzema rodzajami transportu publicznego: transportem kolejowym działającym w myśl ustawy o transporcie kolejowym, realizowanym przez przedsiębiorstwo państwowe PKP Intercity S.A. oraz firmy będące własnością samorządów a na terenie województwa małopolskiego Przewozy Regionalne sp. z o.o, transport autobusowy organizowany przez gminy, nazywany komunikacją miejską, komunalną lub lokalnym transportem zbiorowym. Ten rodzaj transportu działa 385

4 głównie w oparciu o prawo dotyczące samorządów (jako ich zadanie własne), dotyczą go także przepisy prawa przewozowego i ustawy o transporcie drogowym, transport autobusowy regularny, organizowany na zasadach rynkowych w oparciu o prawo przewozowe i ustawę o transporcie drogowym. Przewoźnicy wykonujący przewozy drogowe muszą posiadać zezwolenie. Zdobycie informacji o liniach i rozkładach jazdy przewoźników działających w dwóch pierwszych punktach nie nastręcza większych trudności. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące przewozów kolejowych można uzyskać z Sieciowego rozkładu jazdy pociągów lub z Internetowego rozkładu jazdy znajdującego się pod adresem Również informacje dotyczące przewoźników komunalnych (komunikacja miejska) są względnie łatwo dostępne, najczęściej na stronach internetowych przewoźników. Niestety, trudności zaczynają się podczas zbierania rozkładów jazdy komunikacji regularnej. Mimo obowiązku publikacji tychże, w rzeczywistości tylko niewielka ich część jest publikowana i właściwie rozpowszechniana. Problemy związane z dostępem do informacji można usystematyzować: problem braku informacji o istnieniu linii, problem braku informacji o przewoźnikach, problem braku informacji o rozkładach jazdy, problem rzetelności rozkładów jazdy, problem aktualizacji rozkładów jazdy. Pierwsze dwa punkty wynikają z braku jakiegokolwiek instrumentu mogącego zmusić przewoźników (lub instytucje) do upublicznienia informacji dotyczących realizowanych przewozów. Teoretycznie informacje te mogłyby znajdować się: na obsługiwanych przystankach (jest to publikacja obligatoryjna, zgodna z art. 18b, ust. 1, pkt.2 ustawy o transporcie drogowym). W rzeczywistości rozkładów jazdy praktycznie nie ma na przystankach, nieco lepiej jest na dużych dworcach autobusowych, ale z nich korzysta tylko część przewoźników, w publikacjach (np.: internetowych) instytucji samorządowych wydających (zgodnie z ustawą o transporcie drogowym) zezwolenia tj: urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. Niestety instytucje te w zasadzie informacji tych nie publikują. Publikacja taka miałaby jedną istotną zaletę: będąc niezależną od przewoźników i ich walki konkurencyjnej umożliwiałaby konsumentom realne sprawdzanie ich wiarygodności, a urzędnikom ułatwiałaby 386

5 ewentualną kontrolę. Należy zaznaczyć, że niewielka część gmin, publikuje na swoich stronach internetowych rozkłady jazdy przewoźników obsługujących teren gminy w tym także posiadających zezwolenia z urzędów gmin grodzkich lub powiatów. Niestety wiarygodność (zwłaszcza aktualność) tych rozkładów pozostawia nieco do życzenia, na stronach internetowych przewoźników, z reguły są to informacje dość wiarygodne, ale tylko nieliczni przewoźnicy mają swoje strony. Posiadając informację o linii i przewoźniku bardzo często napotykamy kolejny problem, którym jest publikacja jedynie bardzo zgeneralizowanej trasy i godzin odjazdu tylko z przystanku początkowego. O ile na krótkich, lokalnych liniach nie sprawia większych trudności wydedukowanie dokładnej trasy i rozkładu jazdy, o tyle na dłuższych liniach bywa to trudne. Kolejnym utrudnieniem jest częsty brak aktualizacji, a wręcz brak jakiegokolwiek odniesienia czasowego podawanych informacji. W skrajnych przypadkach autorzy mieli do dyspozycji trzy różne rozkłady jazdy o nieokreślonym czasie publikacji. W celu osiągnięcia zakładanych celów opracowania autorzy sięgnęli do (gradacja oznacza zakładany poziom wiarygodności): oficjalnych stron internetowych dworców autobusowych (w Krakowie, Tarnowie), oficjalnych stron internetowych gmin i powiatów, oficjalnych stron internetowych przewoźników, innych stron internetowych, w szczególności: www. autobusowyrozkladjazdy.pl 1 W celu weryfikacji skorzystano z fragmentarycznych danych uzyskanych przy okazji innego badania dla Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Ponadto przeprowadzono badania terenowe wraz z wywiadami wśród mieszkańców odnośnie funkcjonowania komunikacji i istniejących połączeń. Do konstrukcji bazy danych posłużyły następujące dane: dla każdej pary miejscowości x i y policzono liczbę połączeń (tam i z powrotem) w trzech przedziałach czasowych ( , , ) przyporządkowanie do przedziałów czasowych dokonywano według czasu 1 Warto zwrócić uwagę, że niektórzy przewoźnicy w szczególności byłe PKS (np. Beskidus w Suchej Beskidzkiej, czy PKS Wadowice) zamiast publikować rozkłady jazdy na swoich stronach internetowych publikują link do stron komercyjnych z rozkładami jazdy. Być może byłoby to rozwiązanie dobre, gdyby strony te zawierały kompletne i aktualne dane, ale tak najczęściej nie jest. 387

6 wyjazdu a nie czasu przyjazdu, i w trzech, wcześniej wspomnianych, rodzajach transportu publicznego. Ponadto dla każdej pary miejscowości policzono czas przejazdu pomiędzy nimi. Wprowadzono jedno ograniczenie eliminujące połączenia na długich tranzytowych kursach do małych miast znajdujących się w dużej odległości, do tego za większymi miastami, które zgodnie z koncepcją możliwości pośrednich przejmuje ciążenie. Dlatego dla kursu na trasie Wysowa Grybów Nowy Sącz Kraków, dla Wysowej liczono tylko połączenia do każdego coraz to większego miasta po drodze, czyli do Grybowa, potem Nowego Sącza, a następnie dopiero do Krakowa; dla miejscowości położonych za Nowym Sączem na tej samej linii uwzględniano już większą liczbę relacji: czyli do Czchowa, do Brzeska, do Bochni oraz do Krakowa. Wyjątek od tej reguły czyniono tylko w obrębie powiatów uwzględniając w ramach powiatu wszystkie możliwe relacje. W rezultacie otrzymano bazę danych zawierającą około 50 tys. połączeń, z których ponad 80% to połączenia regularną komunikacją autobusową, a po około 10% połączeń realizowały kolej i komunikacja miejska. Do konstrukcji indeksu połączeń uzyskane liczby przeliczono, w następujący sposób: Przedziały czasowe: : liczba połączeń x 2, : liczba połączeń x 3, : liczba połączeń x 1. Rodzaje transportu: transport kolejowy: liczba połączeń x 3, transport autobusowy regularny : liczba połączeń x 1, komunikacja miejska: liczba połączeń x 1,75. W ten sposób indeks połączeń to suma połączeń zważonych za pomocą wyżej wymienionych mnożników. Ich przyjęcie podyktowane było uznaniem istotności pór szczytu porannego oraz możliwości przewozowych, pewności i przewidywalności, jaka jest związana z poszczególnymi typami transportu, zaś same wagi zostały przyjęte przez zorganizowany panel ekspertów (wartość 1,75 jest wypadkową różnych poglądów). Uzyskana w ten sposób macierz powiązań posłużyła do konstrukcji dalszych wskaźników. 388

7 1.1 Indeks syntetycznej dostępności komunikacyjnej miast Robert Guzik Dla zbadania dostępności i obliczenia wartości indeksu dostępności (Id) należało dokonać wyboru punktów, dla których dostępność będzie określana (1) i do których będzie mierzona (2); przyjąć miary dostępności (3); ustalić procedurę określania dostępności miast do siebie samych (4) oraz określić wagi do obliczenia wskaźnika syntetycznego (5). Ad.1 Dostępność określono dla jednego punktu w każdym mieście za taki punkt obierano najważniejsze skrzyżowanie bądź rynek, o ile miasto go posiada. Ad.2 Wybierając punkty, do których mierzona będzie dostępność opracowano listę potencjalnych miejsc/typów miejsc istotnych z perspektywy inwestora zewnętrznego, rozwoju gospodarczego czy powiązań zewnętrznych. Ostatecznie zdecydowano się na pomiar dostępności do (zob. Tab.IV.1): miasta Krakowa (dostępność mierzono do jednego z miejsc, w zależności od kierunku: Nowy Kleparz, Plac Centralny lub Rondo Matecznego), najbliższego miasta pełniącego istotne funkcje usługowe o znaczeniu subregionalnym (Kraków, Katowice, Rzeszów, Bielsko-Biała, Tarnów, Nowy Sącz), swojego miasta powiatowego (miasto ponadlokalne), najbliższego lotniska (spośród lotnisk: Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Rzeszów-Jasionka), najbliższego drogowego przejścia granicznego ze Słowacją, najbliższego drogowego przejścia granicznego z Czechami, najbliższego drogowego przejścia granicznego z Niemcami, najbliższego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą, najbliższej stacji kolejowej. Ad.3 Dostępność w ruchu drogowym najczęściej określa się za pomocą miar odległości (dostępność fizyczna kilometry), miar czasu (dostępność czasowa minuty) bądź kosztu (dostępność ekonomiczna). W przypadku szczegółowych badań tak zróżnicowanego terenu, jakim jest województwo małopolskie, najodpowiedniejsze wydaje się zastosowanie miar czasu. Z pewnością dostępność Krakowa z Chrzanowa autostradą należy określić jako lepszą niż z położonego w podobnej odległości Zatora dostępnego drogami gorszej kategorii. Przyjęcie miar czasu pozwala uwzględnić różne tempo poruszania się w zależności od rodzaju 389

8 i kategorii drogi. Dla obliczeń czasu przejazdu między punktami, dla których określano dostępność a punktami, do której ją badano przyjęto następujące średnie prędkości przejazdowe: autostrady 120 km/h, drogi ekspresowe 100 km/h, drogi krajowe dwujezdniowe (4 pasy ruchu) 80 km/h, drogi krajowe jednojezdniowe 60 km/h, drogi wojewódzkie 50 km/h, drogi powiatowe i gminne 40 km/h. Określając dostępność każdorazowo poszukiwano drogi najkrótszej w sensie czasowym, co nie zawsze pokrywało się z najkrótszą drogą według odległości fizycznej. Pomiarów dokonano korzystając ze szczegółowych map samochodowych wpisując odległości z rozbiciem na odcinki według kategorii dróg a następnie przeliczono te dane na minuty uzyskując macierz dostępności (60 miast x 9 punktów, do których mierzono dostępność). Dodatkowo dodawano po 5 minut (poza czasem wynikającym z odległości) za konieczność przejechania przez miasto bez obwodnicy (dla większych miast Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim) było to odpowiednio 10 minut. W efekcie uzyskane czasy przejazdu są zbliżone do realnych, bądź nieco lepsze niż rzeczywista dostępność, gdyż na przeważającej większości dróg Małopolski uzyskanie założonych średnich prędkości ze względu na zatłoczenie dróg i ograniczenia prędkości, związane choćby z terenem zabudowanym jest bez przekraczania przepisów o ruchu drogowym niemożliwe. Ad.4 W niektórych przypadkach konieczne było przyjęcie wartości dostępności (w minutach) miasta do siebie samego (dostępność do miejscowości ze stacją kolejową, czy do miasta powiatowego). Nie różnicując tej wartości w zależności od wielkości miasta, przyjęto każdorazowo wartość 5 minut. Ad.5 Wskaźnik syntetyczny najprościej zbudować przez sumowanie dostępności cząstkowych wyrażonych w minutach. Im mniejsza wartość wskaźnika tym lepszą dostępność posiada punkt, dla którego jest ona pomierzona (krótszy czas dotarcia do wszystkich punktów). Ze względu na różną ważność miejsc, do których obliczano dostępność zdecydowano przypisać im wagi do obliczenia wskaźnika syntetycznego (wagi zawarto w Tab.IV.1). Operacyjnie wskaźnik syntetyczny obliczono mnożąc dostępność w minutach przez wagi, następnie sumowano te wartości i dzielono przez 9,5 (suma wag) otrzymując średni ważony syntetyczny indeks dostępności nazywany dalej indeksem dostępności (Id). 390

9 Tab.IV.1 Wskaźniki dostępności komunikacyjnej Wskaźnik Miasto o najkrótszym czasie dojazdu Miasto o najdłuższym czasie dojazdu Dostępność do Krakowa Kraków (5) Gorlice (155) 3 średnio: 72 minuty Skawina (20) Krynica-Zdrój (160) Wieliczka (20) Muszyna (177) Dostępność do miasta subregionalnego Kraków (5) Maków Podhalański (71) 2 średnio: 39 minut Nowy Sącz (5) Szczawnica (76) Tarnów (5) Zakopane (91) Dostępność do miasta ponadlokalnego (powiatowego) 22 miasta (5) Ciężkowice (43) 1 średnio: 17 minut x Szczawnica (47) x Muszyna (53) Dostępność do lotniska Kraków (15) Gorlice (148) 1,5 średnio: 70 minut Skawina (15) Krynica-Zdrój (165) Waga do budowy indeksu Id Wieliczka (20) Muszyna (180) Dostępność do przejścia granicznego ze Słowacją Piwniczna (5) Dąbrowa Tarnowska (146) 0,3 średnio: 84 minuty Muszyna (14) Wolbrom (149) Zakopane (21) Szczucin (161) Dostępność do przejścia granicznego z Czechami Kęty (48) Krynica-Zdrój (271) 0,4 średnio: 160 minut Brzeszcze (55) Gorlice (275) Andrychów (62) Muszyna (288) Dostępność do przejścia granicznego z Niemcami Chrzanów (181) Krynica-Zdrój (355) 0,6 średnio: 259 minut Trzebinia (182) Gorlice (356) Chełmek (189) Muszyna (372) Dostępność do przejścia granicznego z Ukrainą Biecz (166) Brzeszcze (328) 0,2 średnio: 262 minuty Tarnów (170) Kęty (330) Gorlice (176) Zakopane (346) Dostępność do miejscowości ze stacją kolejową 39 miast (5) Skała (26) 0,5 średnio: 10 minut x Szczucin (40) Źródło: badania własne. x Szczawnica (47) Wartość indeksu dostępności (Id) (Tab.IV.2) w dużej mierze jest funkcją odległości do Krakowa (Rys.IV.1) ze względu na jego wagę w obliczeniu wskaźnika oraz niewielkiej odległości lotniska w Balicach, co sprawia że te dwa wskaźniki są ze sobą bardzo wysoko skorelowane. Poza dostępnością i odległością gmin od Krakowa czynnikiem, który w największym stopniu różnicuje badane gminy jest położenie względem głównych szlaków komunikacyjnych szczególnie wobec autostrady A4. 391

10 Rys.IV.1 Dostępność komunikacyjna małopolskich miast do Krakowa Źródło: badania własne. Maksymalna rozpiętość dostępności wynosi 113 minut (między Krakowem wartość indeksu dostepności 32 minuty, a Muszyną 145 minut). Oznacza to, że przeciętna podróż z tego drugiego miasta do badanych celów podróży jest niemal dwie godziny dłuższa niż z/do Krakowa. Muszyna aż dla 5 wskaźników cząstkowych odznaczała się najniższą dostępnością (Tab.IV.1). Warto zwrócić uwagę, że Muszyna jest obok dolnośląskiego Międzylesia najbardziej oddalonym komunikacyjnie od stolicy województwa miastem w Polsce. Odległość do Krakowa to 177 minut, czyli tyle ile dzieli od Krakowa niektóre gminy położone między Wrocławiem a Legnicą! Ogólnie bardzo słaba dostępność komunikacyjna miast położonych w południowo wschodniej części województwa, w tym Nowego Sącza, który jest z kolei najbardziej odległym komunikacyjnie od stolicy województwa dużym 392

11 miastem w Polsce, wskazuje na konieczność podjęcia działań ukierunkowanych na poprawę dostępności. W wyniku przedłużenia autostrady A4 na wschód, ulegnie ona poprawie zaledwie o około 15 minut dla tej części województwa, co pokazuje celowość dalszych działań w szczególności budowy drogi ekspresowej do Nowego Sącza. W tabeli IV.2 zaprezentowano perspektywę zmian dostępności w 2020 r. związanych z realizacją programu budowy autostrad i dróg ekspresowych. Uwzględniono tutaj realizację autostrady A4 do Rzeszowa i dalej w kierunku Korczowej, trasy S7 w kierunku na Kielce i Warszawę, dalszej modernizacji tzw. zakopianki (droga krajowa 7), a także budowę trasy ekspresowej S1 w wariancie z węzłem i łącznicą w kierunku południowej obwodnicy Oświęcimia. Rys.IV.2 Dostępność do miast subregionalnych Źródło: badania własne. 393

12 Najlepszą dostępnością poza samym Krakowem cechują się miasta Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz powiatów zachodniej części województwa, Dzięki postępującej modernizacji drogi Kraków Chyżne dość dobrą, jak na odległość do Krakowa, dostępnością cechują się także miasta położone w jej pobliżu (Rabka-Zdrój, Mszana Dolna, Jordanów). Dobrej dostępności w zachodniej części województwa sprzyja połączenie Chrzanowa z Krakowem autostradą, co poprawia dostępność do Krakowa i do lotniska w Balicach, a także w kierunku zachodnim (do przejść granicznych z Czechami i Niemcami). Z miast tej części województwa jest dobra dostępność do ośrodków subregionalnych, przy czym dla większości miast jest to dostępność do Katowic lub Bielska-Białej (Rys.IV.2). Faktyczna dostępność komunikacyjna miast powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego jest nawet nieco lepsza niż wskazuje na to ich indeks dostępności. W obszarze tym istnieje możliwość wyboru dostępność do Pyrzowic w stosunku do Balic jest albo nieznacznie lepsza (Wolbrom, Bukowno, Brzeszcze, Chełmek, Oświęcim), albo tylko nieznacznie gorsza (Chrzanów, Libiąż, Olkusz), a różnica w czasie dojazdu wynosi kilka do kilkunastu minut. Podobnie jest z dostępnością do miast o funkcjach regionalnych i subregionalnych (Bielsko-Biała, Katowice, Kraków). Takiej możliwości wyboru nie ma w innych obszarach województwa. Tab.IV.2 Wartość wskaźnika syntetycznego dostępności komunikacyjnej miast w systemie drogowym Miasto Indeks dostępności (Id) (minuty) Kraków 32 Skawina 40 Wieliczka 40 Chrzanów 46 Świątniki Górne 46 Ogólna dostępność komunikacyjna bardzo dobra 394 Perspektywa zmian do 2020 Myślenice 46 niewielka poprawa Sułkowice 48 Krzeszowice 49 Niepołomice 50 Trzebinia 51 dobra Kalwaria Zebrzydowska 51 niewielka poprawa Alwernia 53 Bochnia 55 poprawa Olkusz 55 Słomniki 57 poprawa Skała 59 Libiąż 60 Chełmek 61 średnia poprawa

13 Miasto Indeks dostępności (Id) (minuty) Dobczyce 62 Ogólna dostępność komunikacyjna Perspektywa zmian do 2020 Nowy Wiśnicz 63 poprawa Wadowice 63 niewielka poprawa Brzesko 63 poprawa Proszowice 64 Mszana Dolna 64 Bukowno 65 Zator 65 Rabka-Zdrój 67 niewielka poprawa Oświęcim 67 poprawa Jordanów 68 Andrychów 68 niewielka poprawa Sucha Beskidzka 70 Miechów 71 poprawa Kęty 72 niewielka poprawa Wojnicz 74 poprawa Brzeszcze 74 poprawa Tarnów 76 poprawa Wolbrom 76 Nowy Targ 78 poprawa Maków Podhalański 79 Limanowa 79 Czchów 81 poprawa Zakliczyn 87 poprawa Nowy Sącz 88 poprawa Żabno 88 poprawa Tuchów 89 słaba poprawa Radłów 90 poprawa Zakopane 95 poprawa Dąbrowa Tarnowska 96 poprawa Stary Sącz 97 poprawa Ryglice 101 poprawa Szczucin 109 poprawa Ciężkowice 111 poprawa Grybów 112 poprawa Bobowa 113 poprawa Piwniczna-Zdrój 115 bardzo słaba poprawa Szczawnica 116 niewielka poprawa Biecz 122 poprawa Gorlice 124 poprawa Krynica-Zdrój 132 słaba poprawa Muszyna 145 słaba poprawa Źródło: badania własne. 395

14 Podsumowując warto podkreślić, że województwo małopolskie należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie pod względem dostępności komunikacyjnej. Występują tutaj największe w skali całego kraju odległości mierzone czasem dojazdu do stolicy województwa. Jest też województwem z dużym obszarem, z którego jest bliżej do stolicy innego województwa, do której wiodą lepsze i szybsze drogi (Olkusz Katowice, Oświęcim Katowice, Kęty Katowice przez Bielsko-Białą). Pod względem dostępności można wyróżnić w województwie 4 różne strefy: Krakowski Obszar Metropolitalny z dobrą i bardzo dobrą dostępnością wynikająca wprost z bliskości Krakowa, powiaty zachodniej części województwa z dobrą dostępnością i możliwością wyboru ciążeń, północno-wschodnia część (byłe województwo tarnowskie) o średniej dostępności oraz południe województwa o słabej lub bardzo słabej dostępności. Podział ten będzie stopniowo ulegał zatarciu. Niewątpliwa poprawa nastąpi wzdłuż budowanej autostrady A4. Inne realizowane inwestycje (w tym obwodnice miast i przeprawy mostowe realizowane w ciągu dróg wojewódzkich) także przyczynią się do poprawy dostępności. Z drugiej strony efekty poprawy nie będą tak duże jak się powszechnie optymistycznie zakłada, gdyż rosnący ruch samochodowy i wzrastające obciążenie dróg będzie prowadzić do obniżenia średnich prędkości. Tym samym poprawa w czasie dojazdu będzie odczuwalna tylko w niektórych (mało atrakcyjnych dla przemieszczeń) porach dnia lub nocy. Należy pamiętać, że wzrost przepływów i pracy transportowej następuje szybciej niż wzrost PKB, a największy jest on w obszarach metropolitalnych, w których dochodzi jeszcze problem zatłoczenia wynikający z szybkiej i niekontrolowanej suburbanizacji. 396

15 1.2 Powiązania miast w systemie komunikacji publicznej Arkadiusz Kołoś O sile i stopniu zorganizowania każdego systemu miejskiego, o jego węzłowości a także spójności świadczy sposób zorganizowania i intensywność powiązań komunikacyjnych. Bardzo dobrym reprezentantem tych powiązań jest poddający się ocenie system komunikacji publicznej w zakresie połączeń międzymiejskich. Aby ocenić siłę powiązań międzymiastowych policzono wskaźniki powiązań (przychodzących i wychodzących) komunikacją publiczną między poszczególnymi miastami. Na podstawie siły powiązań ustalono również rangę ośrodka. Wyniki przedstawiono w tabeli IV.3, w której zamieszczono również dwa interesujące wskaźniki: udziału powiązań przychodzących oraz wskaźnik liczby powiązań na 1000 mieszkańców. Tab.IV.3. Siła powiązań komunikacją publiczną miast Małopolski Indeks połączeń Wskaźnik Miasto Liczba ludności R razem przychodzących wychodzących Udział powiązań przychodzących liczby powiązań na 1000 mieszkańców Kraków I % 8,57 Chrzanów II % 53,78 Trzebinia II % 85,34 Krzeszowice 9928 II % 157,33 Tarnów II % 13,55 Oświęcim II % 34,13 Nowy Sącz II % 12,58 Brzesko III % 55,06 Libiąż III % 51,75 Bochnia III % 30,54 Andrychów III % 40,22 Wieliczka III % 43,71 Skawina III % 33,66 Wadowice III % 40,17 Kęty III % 40,33 Olkusz III % 19,96 Chełmek 9116 III % 71,50 397

16 Indeks połączeń Wskaźnik Miasto Liczba ludności R razem przychodzących wychodzących Udział powiązań przychodzących liczby powiązań na 1000 mieszkańców Miechów III % 46,44 Myślenice III % 29,79 Słomniki 4303 III % 120,61 Sucha Beskidzka 9408 IV % 53,15 Kalwaria Zebrzydowska 4429 IV % 108,38 Rabka-Zdrój IV % 33,22 Nowy Targ IV % 12,91 Stary Sącz 9014 IV % 47,76 Bukowno IV % 36,49 Wolbrom 9085 IV % 42,60 Zator 3742 IV % 99,14 Maków Podhalański 5829 IV % 62,96 Wojnicz 3422 IV % 99,06 Gorlice IV % 11,77 Grybów 6012 IV % 55,56 Skała 3627 IV % 92,09 Brzeszcze V % 25,78 Proszowice 6143 V % 48,18 Alwernia 3353 V % 85,30 Krynica-Zdrój V % 25,54 Jordanów 5236 V % 53,09 Tuchów 6522 V % 42,62 Niepołomice 9300 V % 27,96 Zakopane V % 9,67 Mszana Dolna 7529 V % 30,02 Sułkowice 6418 V % 34,43 Biecz 4652 V % 45,09 Świątniki Górne 2132 V % 95,80 Piwniczna 5826 V % 34,84 Zakliczyn 1986 VI % 98,69 Limanowa VI % 12,83 Bobowa 3057 VI % 61,83 Nowy Wiśnicz 2638 VI % 64,63 Muszyna 5024 VI % 33,04 398

17 Indeks połączeń Wskaźnik Miasto Liczba ludności R razem przychodzących wychodzących Udział powiązań przychodzących liczby powiązań na 1000 mieszkańców Dąbrowa Tarnowska VI % 12,68 Czchów 2287 VI % 60,78 Ciężkowice 2424 VI % 45,79 Dobczyce 6138 VI % 16,62 Szczucin 4224 VII % 21,78 Żabno 4237 VII % 19,83 Szczawnica 6032 VII % 11,77 Radłów 2793 VII % 11,46 Ryglice 2825 VII % 11,33 R ranga ośrodka według siły powiązań międzymiastowych Źródło: badania własne Powiązania międzymiastowe stanowią około 15% wszystkich powiązań w województwie. Udział poszczególnych rodzajów transportu w ich obsłudze jest podobny jak w całości; warto jedynie odnotować minimalnie większą rolę kolei 13%. Analizując indeks połączeń dla miast, trzeba podkreślić dominującą rolę Krakowa w systemie przewozów pasażerskich. Cechuje go nie tylko największa liczba powiązań, ale także najwyższy udział powiązań przychodzących (aż 2/3), co wskazuje także na ważną rolę stolicy województwa jako ośrodka centralnego i centrum gospodarczego. Rangę II uzyskały, oprócz ośrodków subregionalnych (Tarnów, Nowy Sącz), ośrodki położone przy zachodniej granicy województwa. Część z nich zawdzięcza swoją pozycję tranzytowi (szczególnie Krzeszowice i Trzebinia). Z kolei Chrzanów i Oświęcim swoją wysoką pozycję zawdzięczają dobrze funkcjonującej komunikacji miejskiej oraz licznym połączeniom kolejowym. W klasie III większość miast stanowią ośrodki powiatowe oraz kilkunastotysięczne miasta mające znaczenie ponadlokalne (np. Skawina, Andrychów). Wyjątkiem są Słomniki korzystające ze swego tranzytowego położenia. Mniejsze miasta mieszczą się w klasie IV i V, zaś klasę VI powinny stanowić głównie bardzo małe ośrodki gminne. W rzeczywistości w klasie VI znajdują się dwa miasta powiatowe: Dąbrowa Tarnowska i Limanowa. Ich bardzo słabą pozycję można wytłumaczyć położeniem ograniczającym znaczenie tranzytu i relatywnie niskim poziomem rozwoju systemu transportowego. 399

18 Ostatnią VII klasę stanowi 5 ośrodków, których połączenia określić można jako bardzo słabe. Aż 3 z nich położone są w powiecie tarnowskim (Ryglice, Radłów i Żabno), pozostałe to Szczucin i odznaczająca się skrajnie peryferyjnym położeniem Szczawnica. Wskaźnik udziału powiązań przychodzących wskazuje na rolę ośrodka miejskiego. Analiza tego wskaźnika powinna oczywiście uwzględnić funkcję tranzytową danego miasta. Niemniej miasta o wyższym wskaźniku to ważne ośrodki usługowe i gospodarcze (np.; Kraków, Tarnów, Nowy Sącz), zaś te o niskim wskaźniku to miasta, których mieszkańcy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy lub dostępu do usług. Aby przyjrzeć się nieco dokładniej aspektom przestrzennym posegregowano wszystkie ciążenia na 5 klas zestawionych w tab. IV.4 Tab.IV.4 Klasyfikacja powiązań Wartość indeksu połączeń Siła powiązania >96 bardzo silne silne średnie 2-12 słabe 1 lub mniej bardzo słabe Źródło: badania własne W tabeli IV.5 przedstawiono powiązania komunikacją publiczną miast Małopolski. W zestawieniu pominięto powiązania bardzo słabe oraz sytuację, w której nie stwierdzono bezpośrednich powiązań. Wszystkie ciążenia międzymiastowe zaprezentowano na Rys.IV.3, natomiast na kolejnych mapach (Rys.IV.4-6) ukazano wybrane ciążenia do najważniejszych ośrodków Małopolski. Generalnie silne i bardzo silne ciążenia są najczęściej związane z przebiegiem głównych dróg; obok wspomnianej trasy równoleżnikowej, należy wymienić trasę (Kielce) Miechów Kraków Myślenice Zakopane oraz trasy Kraków Zator Oświęcim, Kraków Wadowice Bielsko-Biała. W tym ostatnim przypadku zwraca uwagę, że bardzo silne i silne powiązania na tej trasie generuje prawie wyłącznie transport autobusowy, podczas gdy zelektryfikowana linia kolejowa jest niemal całkowicie niewykorzystana. Biorąc pod uwagę istniejące ciążenia, wydaje się, że rolę tej właśnie linii kolejowej powinno się wzmocnić. 400

19 Tab.IV.5 Powiązania wychodzące komunikacją publiczną miast Małopolski Miasto Powiązania wychodzące (według indeksu powiązań) bardzo silne silne średnie słabe Alwernia - Chrzanów Kraków, Trzebinia Oświęcim Andrychów Bielsko-Biała, Kęty Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Wadowice - Skawina, Zator Biecz - Gorlice Jasło Grybów, Kraków, Krosno, Nowy Sącz, Rzeszów Bobowa - - Ciężkowice, Gorlice, Grybów, Kraków, Nowy - Sącz, Tarnów, Tuchów Bochnia Kraków Brzesko, Wieliczka Niepołomice, Nowy Wiśnicz, Tarnów Nowy Sącz, Wojnicz Brzesko Bochnia, Kraków Tarnów, Wieliczka Nowy Sącz, Wojnicz, Czchów Nowy Wiśnicz Brzeszcze - Oświęcim Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Chełmek, Kraków, Wilamowice Bukowno - Olkusz, Sławków Dąbrowa Górnicza, Katowice, Sosnowiec Kielce Chełmek Libiąż Chrzanów, Kraków, - - Chrzanów Kraków, Krzeszowice, Libiąż, Trzebinia Oświęcim Alwernia, Chełmek, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Oświęcim 401 Sosnowiec Olkusz, Zator Ciężkowice - - Bobowa, Tarnów, Tuchów Grybów, Kraków, Czchów - Brzesko Kraków Bochnia, Nowy Sącz Dąbrowa Kielce, Kraków, Radłów, - Tarnów - Tarnowska Szczucin, Żabno Dobczyce - Kraków, Myślenice, Wieliczka - - Gorlice - Biecz, Grybów, Kraków, Nowy Sącz Grybów - Nowy Sącz Tarnów Jordanów - Maków Podhalański Kalwaria Zebrz. - Kraków Kęty Andrychów, Bielsko-Biała, Wadowice, Kraków Bochnia, Brzesko, Krzeszowice, Miechów, Myślenice, Niepołomice, Proszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Trzebinia-Siersza, Wieliczka Chełmek, Chrzanów, Libiąż, Olkusz, Oświęcim, Świątniki Górne, Tarnów, Wadowice, Zakopane, Zator Kraków, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Sucha Beskidzka Andrychów, Bielsko- Biała, Kęty, Skawina, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Oświęcim, Alwernia, Andrychów, Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Krynica, Limanowa, Maków Podhalański, Mszana Dolna, Nowy Sącz, Nowy Targ, Rabka, Sucha Beskidzka, Sułkowice, Wolbrom Grybów, Kraków, Muszyna Krynica- Zdrój - Nowy Sącz, Krzeszowice Chrzanów, Kraków, Jaworzno, Katowice, Alwernia - Bobowa, Jasło, Krynica- Zdrój, Rzeszów, Tarnów, Tuchów Bobowa, Gorlice, Kraków, Krynica-Zdrój Myślenice, Skawina, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Sucha Beskidzka, Skawina, Wilamowice, Biecz, Brzeszcze, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Grybów, Nowy Wiśnicz, Szczawnica, Tuchów Gorlice, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz

20 Libiąż Miasto Powiązania wychodzące (według indeksu powiązań) bardzo silne silne średnie słabe Trzebinia Mysłowice, Oświęcim Chełmek, Chrzanów Kraków, Oświęcim, Trzebinia - - Limanowa - Kraków, Wieliczka Maków Podhalański Sucha Beskidzka - Miechów Kraków, Słomniki - Mszana Dolna Mszana Dolna, Nowy Sącz Jordanów, Kraków, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Skawina Działoszyce, Jędrzejów, Kielce, Sędziszów - Limanowa, Rabka-Zdrój, Kraków, Myślenice Muszyna - Krynica-Zdrój Nowy Sącz, Piwniczna- Zdrój, Stary Sącz Myślenice Kraków Sułkowice Nowy Targ, Rabka-Zdrój Niepołomice Kraków Wieliczka Bochnia Nowy Sącz Stary Sącz Kraków, Krynica-Zdrój Bochnia, Brzesko, Grybów, Limanowa, Muszyna, Tarnów Nowy Targ - Kraków, Myślenice Zakopane, Rabka-Zdrój, Szczawnica Nowy Wiśnicz Olkusz Bielsko-Biała, Maków Podhalański,, Myślenice, Rabka-Zdrój, Sucha Beskidzka, Wadowice Bielsko-Biała, Żywiec Dąbrowa Górnicza, Katowice, Olkusz, Sosnowiec, Wolbrom Bielsko-Biała, Maków Podhalański, Nowy Sącz, Sucha Beskidzka, Wadowice Kraków Dobczyce, Kalwaria Zebrzydowska, Mszana Dolna Gorlice, Mszana Dolna, Nowy Targ, Rzeszów, Szczawnica, Zakliczyn Nowy Sącz Bochnia - - Brzesko Bukowno, Sławków Dąbrowa Górnicza, Katowice, Kraków, Sosnowiec Oświęcim Brzeszcze, Kraków Chełmek, Chrzanów, Libiąż Wolbrom Alwernia, Bielsko-Biała, Bieruń, Czechowice Dziedzice, Katowice, Mysłowice, Tychy, Wilamowice, Zator Chrzanów, Jędrzejów, Kielce, Skała, Trzebinia Imielin, Skawina, Piwniczna- Zdrój - Nowy Sącz, Stary Sącz Krynica-Zdrój, Muszyna, Kraków Proszowice Kraków Kazimierza Wielka Słomniki Busko-Zdrój, Działoszyce Rabka-Zdrój - Maków Podhalański, Kraków, Myślenice, Nowy Mszana Dolna, Sucha Targ Beskidzka Zakopane Radłów - - Tarnów - Ryglice - - Tarnów, Tuchów, Skała Kraków, - Wolbrom Olkusz, Słomniki Skawina Kraków - Kalwaria Zebrzydowska, Nowy Targ, Oświęcim, Rabka-Zdrój, Sucha Beskidzka, Wadowice, Zator Słomniki Kraków Miechów, Jędrzejów, Kielce, Skała Stary Sącz Nowy Sącz - Krynica-Zdrój, Muszyna, Kraków, Nowy Targ, Piwniczna Szczawnica, Zakopane Sucha Bielsko-Biała, Kalwaria Maków Podhalański Jordanów, Kraków Beskidzka Zebrzydowska, Nowy - 402

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku*

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku* Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński LP POWIAT OŚRODEK SUBREGION 1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński Nowy Wiśnicz MOPS 7 bocheński

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w ie pierwszej szkoły podstawowej stan w dniu 03 września 2012 r. Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji Oddział Analiz i Informacji Oświatowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Numer 1 Pleśna Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-33 025,00 22 526,00 2 Tuchów Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Gminy Wietrzychowice na lata 2016-2023 128 2

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice (w dofinansowanie (w 3 500 000,00 2 845 528,00

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 1 RPOWM/SPR/KOM/201/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015 Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11. ust. 2 pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 39 2015-01-14 14:53 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245567-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza narzędziem zarządzania środowiskiem. 28 marca 2014r.

Monitoring jakości powietrza narzędziem zarządzania środowiskiem. 28 marca 2014r. JAKOŚĆ POWIETRZA W MAŁOPOLSCE Monitoring jakości powietrza narzędziem zarządzania środowiskiem 28 marca 2014r. Ocena jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 w 2012 roku Ocena jakości powietrza dla

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita (w PLN)

Wartość całkowita (w PLN) WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY LP Gmina Projektodawca Tytuł projektu 1 Gmina Proszowice Gmina Proszowice 2 Gmina Koszyce Gmina Koszyce Wymiana starych kotłów

Bardziej szczegółowo

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego Lp Liczba domowników Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (ile razy w miesiącu) 1 osoba 2 osoby 3 osoby

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1639 /16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa Projektodawcy

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1749/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE)

Bardziej szczegółowo

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów Załącznik nr 2 Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

miejskimi i ich otoczeniem

miejskimi i ich otoczeniem Analiza relacji funkcjonalnoprzestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś Centrum Studiów Regionalnych UNIREGIO, Kraków Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego TRANSPORT I KOMUNIKACJA Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Transport i Komunikacja Cel główny Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Małopolska dla rodziny Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym 1 Sytuacja gmin w województwie małopolskim opieka nad dziećmi do lat 3 Sytuacja gmin

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 18

Bardziej szczegółowo

podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu (PLN)* Gmina Biskupice , ,00

podmiot, który będzie wnioskodawcą szacowana całkowita wartość projektu (PLN)* Gmina Biskupice , ,00 Wykaz projektów z obszaru działania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 4.4.1 Obniżanie poziomu niskiej emisji - ZIT

Bardziej szczegółowo

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów L.p. Powiat Gmina Miejscow ość 1 bocheński m. Bochnia m. Bochnia 2 bocheński m. Bochnia m. Bochnia Pełna nazwa szkoły - siedziby POWUZ/CWUZ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE Załącznik nr 3 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Kraków, maj 2012 r. Wykaz Wieloletnich

Bardziej szczegółowo

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Grand Dochy własne patku and WOJEWÓDZTWO... 6601628,3 2463856,0 914623,8 1681533,8 1350158,4

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu krakowskiego. Badania symulacyjne.

Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu krakowskiego. Badania symulacyjne. Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu krakowskiego. Badania symulacyjne. Łukasz Obierak Promotor: dr inŝ. Magdalena Mlek Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej Kierunek: Gospodarka Przestrzenna

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

6 Powiat, w którym działa. 7 Miasto, w którym działa. 8 NIP (np.: 1234567890)* 9 Rok załoŝenia. 10 Adres siedziby głównej. 11 Adres oddziału/ filii/

6 Powiat, w którym działa. 7 Miasto, w którym działa. 8 NIP (np.: 1234567890)* 9 Rok załoŝenia. 10 Adres siedziby głównej. 11 Adres oddziału/ filii/ Załącznik A do Regulaminu udziału w Projekcie Wiedza i praktyka klucz do sukcesu w biznesie Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorstwa Elektroniczny formularz dostępny pod adresem: http://www.marr.pl/projekty/wip

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) ,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , bocheński bocheński bocheński Niepubliczne Liceum Niepubliczne Ogólnoształcące dla Niepubliczne Technikum wszystkie Bochnia Oracka 22 59% 80,5 43,1 35,5 22 57,6 49,4 Bochnia Oracka 13 15% 71,9 27,6 26,6

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Lp. Nazwa przedsięwzięcia oraz beneficjenta Podmiot odpowiedzialny za realizację Proponowane źródło finansowania Wartość zadania (mln

Bardziej szczegółowo

Sandomierski małopolskie Białka Tatrzańska ul. Środkowa Zrzeszenie BPS SA

Sandomierski małopolskie Białka Tatrzańska ul. Środkowa Zrzeszenie BPS SA małopolskie Andrychów ul. Krakowska 112 Zrzeszenie BPS SA małopolskie Andrychów ul. Lenartowicza 36 G Zrzeszenie BPS SA małopolskie Babice ul. Krakowska 47 Zrzeszenie BPS SA małopolskie Baranów Rynek 8

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006 2011

Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006 2011 2015 Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006 2011 Natężenie dojazdów w układzie gmin w Polsce Według badania przeprowadzonego przez GUS w 2011 roku liczba osób dojeżdżających do pracy w skali

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY Wartość całkowita (w dofinansowanie (w 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/7.2.4/1 Gmina Charsznica Przebudowa dworca kolejowego oraz parkingów

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP IP /15 w ramach danej rundy oceny

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP IP /15 w ramach danej rundy oceny Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP.0001-IP.01-12-007/15 w ramach danej rundy oceny I 23-30.02015 Powiat chrzanowski / Powiatowe w Chrzanowie Gmina Biecz/Miejsko - Gminny w Bieczu Gmina Wielka

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Nie zaklejać! Na podstawie art. 32 ust. 1-4, art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych

KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych KOMUNIKAT z Finałów Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Bieg sztafetowy- dziewcząt ur.2004 i mł. dystans 10 x 800 m Nowy Targ 11.10.2016 1 16 SP 91 Kraków m. Kraków

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE W MAŁOPOLSCE Niepubliczna Poradania Psychologiczno - Pedagogiczna Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Ul. Basztowa 15 31-143 Kraków tel. 012 4225599, fax.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) Gmina Biskupice , ,00 Gmina Czernichów , ,00

szacowana całkowita wartość projektu (PLN) Gmina Biskupice , ,00 Gmina Czernichów , ,00 Wykaz projektów z obszaru działania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 4.4.1 Obniżanie poziomu niskiej emisji - ZIT

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie www.nfz-krakow.pl infolinia (czynna w godz.8.00-16.00): 12 194 88; 12 29 88 386; 12 29 88 404 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 1. Nakłady na w latach 2004 2012 Poziom nakładów na w okresie od 2004r. do 2012r odznacza się znaczącym wzrostem o kwotę ponad 73 mln

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1747/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.4 INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - SPR WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY dofinansowanie 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/3.1.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini, w gminie Krzeszowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE 15 21 października 2012 pod honorowym patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego W telegraficznym skrócie Ponad 300 wydarzeń Prawie 6000 osób

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad szansa dla samorządów lokalnych Podstawowa sieć dróg w Małopolsce DROGI KRAJOWE MAŁOPOLSKI Zadania przygotowane do budowy w 2006 roku 1/ A-4, odc. Kraków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia Ar marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia Ar marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia Ar marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

2 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast

2 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast 2 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast 2.1. Funkcje i baza ekonomiczna ośrodków miejskich w tym stopień jej dywersyfikacji 2.1.1. Podstawy teoretyczne Krzysztof Gwosdz, Marek

Bardziej szczegółowo

5 Ocena regionalnego systemu osadniczego

5 Ocena regionalnego systemu osadniczego 5 Ocena regionalnego systemu osadniczego 5.1 Hierarchia ośrodków miejskich Krzysztof Gwosdz 5.1.1. Podstawy teoretyczne Jedną z podstawowych właściwości systemu osadniczego, którego węzłowymi elementami

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Strategia poprawy jakości powietrza Jakość powietrza w Małopolsce należy do

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/463/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Robert Guzik Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Prezentowane badanie jest

Bardziej szczegółowo

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Ruch Turystyczny w Małopolsce Województwo Małopolskie ze względu na swoje walory przyrodnicze, zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bogactwo kulturowe jest terenem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany rozkładu jazdy pociągów wprowadzone z dniem 01 czerwca 2011 roku.

Zmiany rozkładu jazdy pociągów wprowadzone z dniem 01 czerwca 2011 roku. Zmiany rozkładu jazdy pociągów wprowadzone z dniem 01 czerwca 2011 roku. Nr pociągu Tab.107 Kraków - Kozłów - Sędziszów/Kielce - Kraków 6624 Kozłów 6.05 7.09 Kielce 6.00 7.07 Korekta od 1.VI. Pociąg będzie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne)

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne) Dane Wyniki etapu pisemnego Wyniki etapu praktycznego nazwa % % Publiczne Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni Bochnia, Stasiaka 1 311[04] Technik budownictwa 48 47 97,92% 41 87,23% 47 46 97,87% 40

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku Załącznik nr 1 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 735/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 r.

Uchwała Nr 735/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 r. Uchwała Nr 735/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-

Bardziej szczegółowo

III Warunki życia w miastach oraz dostępność i jakość usług publicznych

III Warunki życia w miastach oraz dostępność i jakość usług publicznych III Warunki życia w miastach oraz dostępność i jakość usług publicznych Zarządzanie rozwojem miast ukierunkowane jest na realizację potrzeb i aspiracji wspólnot miejskich. Potrzeby owe wymagają formułowania

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheoski Brzeski Chrzanowski Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana Łapanów ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych 1 Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Zespół w składzie: Marcin Marosz Małgorzata Piwowarczyk Marek Skuciński pod redakcją Krzysztofa Jakóbika Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Opłaty za bilety jednorazowe

Opłaty za bilety jednorazowe Tabela nr 1 TARYFA MAŁOPOLSKA Ma zastosowanie na obszarze ograniczonym stacjami i przystankami: Sędziszów, Wałki, Krynica-Zdrój, Wieliczka Rynek Kopalnia, Zakopane, Żywiec, Bielsko - Biała Gł., Oświęcim,

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 8.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Nazwa świadczeniodawcy NZOZ "Przy Basenie" Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA PLAN INWESTYCYJNY KRAKÓW 2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA PLAN INWESTYCYJNY KRAKÓW 2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 KRAKÓW 2016 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UL. RACŁAWICKA 56 30-017 KRAKÓW Sfinansowano ze środków: SPIS

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw.

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. 25.10.2010 r. miejscowość Chełmki powiat oświęcimski grupa I A Grupa I (A) 1. KP PSP Oświęcim 2. KP PSP Miechów 3. KP

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Kraków, 09.09.2016r. 21 września 2016 Chrzanów ATMOTERM S.A. Plan spotkania Dlaczego aktualizowany jest Program ochrony powietrza Działania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE bocheński Bochnia Orlik Bochnia, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12 2016-11-03 10:00 Kamil Król 880053640 bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w %

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w % TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH A. LUDNOŚĆ, GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Województwa 1988 2002 1988= =100 Ludność miejska w % współczynnik feminizacji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W REGIONIE I JEGO ZNACZENIE DLA INTEGRACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I KONKURENCYJNOŚCI POMORZA

ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W REGIONIE I JEGO ZNACZENIE DLA INTEGRACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I KONKURENCYJNOŚCI POMORZA Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W REGIONIE I JEGO ZNACZENIE DLA INTEGRACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu 1%

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia bocheński Bochnia Orlik MOSiR Bochnia 2016-11-19 09:00 Kamil Król 880053640 Orlik MOSiR Bochnia 2016-11-19 09:15

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/288/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Małopolska. Ogólne informacje o województwie

Małopolska. Ogólne informacje o województwie Małopolska Położenie województwa na terenie Polski Powiaty leżące na terenie województwa Ogólne informacje o województwie Województwo małopolskie zlokalizowane jest w południowej części Polski: od wschodu

Bardziej szczegółowo

są też dojazdy do szkół policealnych Wielkość dojazdów (liczba uczniów) 2-3 4-5 6-10 11-25

są też dojazdy do szkół policealnych Wielkość dojazdów (liczba uczniów) 2-3 4-5 6-10 11-25 203 Zawodowy start Istotnym wymiarem funkcjonowania systemów edukacji i rynku pracy jest ich wymiar przestrzenny. Wiąże się z nim wiele zależności i uwarunkowań wynikających z przestrzennych aspektów lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA PLAN INWESTYCYJNY KRAKÓW 2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA PLAN INWESTYCYJNY KRAKÓW 2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 KRAKÓW 2016 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UL. RACŁAWICKA 56 30-017 KRAKÓW Sfinansowano ze środków: SPIS

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny nowy instrument uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa,

Bardziej szczegółowo

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Strategy 1/53 2/53 FINANSOWANIE DRÓG SAMORZĄDOWYCH Samorządowe inwestycje drogowe finansowane są

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo