Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie wiejskiej Oława

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie wiejskiej Oława"

Transkrypt

1 Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie wiejskiej Oława Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością został przeprowadzony dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. S. Batorego

2 Raport opracowali Łukasz Wołodzko Wiktor Pietrzak Zespół projektowy Małgorzata Płonczkier Małgorzata Skibińska Katarzyna Sikora Łukasz Wołodzko Wiktor Pietrzak Redakcja Wiktor Pietrzak FUNDACJA GREJPRUT Wrocław 2013 ISBN

3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP [4] 2. INFORMACJE O BADANIU [6] 3. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W GMINIE WIEJSKIEJ OŁAWA [7] 4. ANALIZA LOKALNYCH DOKUMENTÓW [8] 5. ANALIZA STRONY INTERNETOWEJ ORAZ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ [10] 6. INFRASTRUKTURA PUBLICZNA I OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ [12] 7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH [17] 8. PODSUMOWANIE [19] 9. REKOMENDACJE DLA GMINY WIEJSKIEJ OŁAWA [21] 10. INFORMACJE DODATKOWE PRZEKAZANE PRZEZ URZĄD GIMNY OŁAWA [23] 11. MONITORING OBYWATELSKI DOSTEPNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA WSZYSTKICH. PODSTAWY PRAWNE MONITORINGU [25]

4 WSTĘP Znoszenie barier, umożliwienie uczestnictwa wszystkim osobom zamieszkującym powiat oławski w ofercie kulturalnej, edukacyjnej czy sportowej, to tylko jedne z licznych celów obranych przez samorządy. Jednak stan realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością jest złożony. Monitoring instytucji publicznych w powiecie oławskim pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych został przeprowadzony przez zespół Fundacji Grejpfrut. Obywatele i obywatelki sprawdzili dostępność instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych, zanalizowali realizację wybranych elementów polityki społecznej (dotyczącą działań na rzecz osób z niepełnosprawnością) na poziomie lokalnym. Osoby monitorujące zapytały także o inicjatywy, których urzędy nie muszą, a mogą realizować w celu dodatkowego wsparcia osób niepełnosprawnych. Projekt rozpoczął się badaniem pilotażowym wspartym przez Fundację im. S. Batorego. Po dokonaniu oceny uzyskanych informacji oraz określeniu kierunków przeprowadzenia szerszego monitoringu, instytucja grantodawcza wsparła również kontynuację obywatelskiej kontroli. Ze względu na szeroki zakres badanego zagadnienia zdecydowano się na zebranie informacji dotyczących wybranych elementów życia publicznego, aby sprawdzić stan ich realizacji. Należy zaznaczyć, że przeprowadzone badanie nie oddaje pełnego obrazu sytuacji osób z niepełnosprawnością z terenu badanych jednostek, niemniej pozwala zidentyfikować wybrane aspekty życia publicznego. Pomysł na działanie wziął się z incydentu, który miał miejsce podczas realizacji przez Fundację Grejpfrut zadania publicznego Akademia aktywnych liderów i liderek (więcej: ). Brak dostępności nowej windy dla osób niepełnosprawnych był jednym z powodów, dla których organizacja zdecydowała się na sprawdzenie dostępności infrastruktury powiatu dla osób niepełnosprawnych. Motywacją do działania była również chęć poznania stanu realizacji wybranych obszarów wsparcia osób niepełnosprawnych, i odniesienie go (stanu realizacji) do określonych priorytetów przyjętych w dokumentach lokalnych (strategiach, programach współpracy itp.) czy krajowych (m.in. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawo budowlane). Ponadto osoby monitorujące pytały jednostki samorządowe o dodatkowe działania, które nie są wymagane prawem od samorządów, jednak te mogą je realizować. Badaniu zostały poddane następujące jednostki: Urząd Miasta Oława, Urząd Gminy Oława, Urząd Gminy Domaniów, Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz Starostwo Powiatowe

5 w Oławie. Pozyskane informacje zostały opracowane w formie raportu. Zawarto w nim również rekomendacje (końcowa część raportu), czyli propozycje wprowadzenia rozwiązań, dzięki którym urzędy bardziej skutecznie będą mogły odpowiedzieć na potrzeby osób z niepełnosprawnością i umożliwić im branie udziału w życiu gminy i powiatu, a także będą mogły (urzędy) lepiej oceniać skuteczność własnej polityki skierowanej na polepszenie sytuacji osób z niepełnosprawnością. Otrzymane informacje zostały weryfikowane i odniesione do wybranych przez osoby badające zapisów przyjętych przez dane JST w dokumentach lokalnych (np. zapisy w uchwalonych strategiach dotyczące działań na rzecz osób z niepełnosprawnością), a także do prawa krajowego (np. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wypłacone gminom rekompensaty z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwolnienie z wpłat do PFRON; prawo budowlane art. 5 ust. 1 p. 4 dotyczący zapewnienia warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne) w celu analizy stanu realizacji interesujących, w ocenie osób badających, fragmentów polityki społecznej na poziomie lokalnym. Zbadano również strony internetowe JST z powiatu oławskiego pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (podstawą analizy były standardy zatwierdzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), oraz przeprowadzono wizje lokalne, wybranych obiektów wskazanych przez JST jako dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w badaniu zwrócono uwagę na elementy dodatkowe, których urzędy nie muszą, ale mogą wprowadzić w życie, tj. opracowanie mapy barier architektonicznych, wprowadzenie kryterium zasady równości szans przy ocenie wniosków o dofinansowanie NGO, czy obecność osoby na stanowisku społecznego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, która w ramach wolontariatu wspiera realizację zadań samorządu na rzecz osób z niepełnosprawnością. Efekty wyżej wymienionych działań zostały opracowane w formie raportów, ten z kolei przekazano przedstawicielom/przedstawicielkom JST. W końcowej części raportu znajdziesz informacje otrzymane od urzędu na temat raportu. Następny krok, to wspólne działanie na rzecz zmiany. Analizowane dokumenty i odpowiedzi otrzymane z badanych urzędów znajdziesz na stronie Fundacji:

6 INFORMACJE O BADANIU Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością był prowadzony w czterech urzędach gmin i jednym starostwie powiatowym, które razem wchodzą w skład powiatu oławskiego. Badanie trwało od początku grudnia 2011 do kwietnia 2013 roku, obejmowało zarówno okres pilotażowy przeprowadzony w mieście Oława (grudzień 2011 styczeń 2012), jak i okres właściwy badania. Zbieranie i analizowanie danych trwało od stycznia do grudnia 2012 roku, natomiast stworzenie raportu, jego uzupełnienie oraz konsultacja z monitorowanymi urzędami trwały od stycznia do kwietnia 2013 roku. Realizacja monitoringu odbywała się według określonej metodologii, która opierała się o wynotowanie obszarów działalności samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnością (zawartych w uchwalonych strategiach, programach współpracy itp.) i pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących stanu ich realizacji (wyszukiwaniu w Biuletynie Informacji Publicznej pożądanych dokumentów lub wnioskowaniu o udostępnienie informacji publicznej). W badaniu uwzględniono również pytania dotyczące działań dodatkowych, które samorządy mogą podejmować z własnej inicjatywy w celu skuteczniejszego wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Monitoring dotyczył informacji za lata Ze względu na złożoność danych zdecydowano, że opisaniu i zestawieniu będą podlegać wybrane obszary działalności samorządów. Ponadto zespół monitorujący przeprowadził wywiady z przedstawicielami i przedstawicielkami lokalnych urzędów lub jednostek im podległych, a także z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych z terenu powiatu. Wprowadzono także formularz obserwacji dotyczący infrastruktury publicznej badanych urzędów i przeprowadzono wizyty monitorujące. Następnym etapem, po przeprowadzonym monitoringu, było skonsultowanie otrzymanych wyników z przedstawicielami i przedstawicielkami badanych samorządów, zorganizowano również spotkania z osobami odpowiedzialnymi za działania na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu oławskiego.

7 OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W GMINIE WIEJSKIEJ OŁAWA Gmina Oława położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego, w odległości 27 km od stolicy regionu Wrocławia. Na terenie gminy znajdują się 33 wsie i przysiółki 1. Gmina należy do powiatu oławskiego. W centralnej części obszaru położone jest miasto Oława. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w mieście Oława. Autorzy "Planu rozwoju lokalnego gminy Oława", analizując strukturę wiekową ludności gminy Oława stwierdzili, że przedstawia się ona korzystnie. Występuje stosunkowo duży odsetek ludzi młodych (do 19 roku życia) 26,1 %. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 59,8%, a w wieku emerytalnym 14,1 % w ogólnej liczbie ludności gminy. W okresie liczba mieszkańców nieznacznie uległa zwiększeniu. W 2011 roku gminę zamieszkiwało osób. W 2006 roku z zasiłków finansowych dla osób z niepełnosprawnością skorzystało 91 osób, w 2007 roku 82 osoby. Urząd Gminy Oława (dalej jako skrót: UGO) nie dysponuje informacjami na temat pełnej liczby osób z niepełnosprawnością ani rodzaju niepełnosprawności, zamieszkujących teren gminy. Problem wynika z tego, że orzeczenia o niepełnosprawności wydają PZON, KRUS oraz ZUS 2, zatem poznanie liczy osób w gminie z niepełnosprawnością możliwe jest zazwyczaj na podstawie wyników spisu powszechnego ludności. Pracownicy i pracowniczki UGO wzięli udział w podstawowym kursie języka mgowego organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Centrum Dolnośląskie we Wrocławiu. Dane kontaktowe do Urzędu: 1 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Oława na lata z projekcją na lata , s PZON Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

8 ANALIZA LOKALNYCH DOKUMENTÓW Strategia Rozwoju Gminy Oława na lata W Strategii Rozwoju Gminy Oława na lata nie ma nawiązań do realizacji zadań dotyczących osób z niepełnosprawnością. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata (obowiązywała do kwietnia 2012 roku, do wprowadzenia nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych) W Strategii wyznaczono cele strategiczne dla czterech obszarów: pomoc społeczna, edukacja, rynek pracy, udział w życiu społecznym. Autorzy dokumentu zaznaczyli, że niepełnosprawności towarzyszą liczne bariery: ekonomiczne, architektoniczne i środowiskowe oraz brak tolerancji nawet w najbliższym otoczeniu, ograniczony dostęp do społecznych zasobów, dyskryminacja w wielu dziedzinach życia publicznego. Ponadto podkreślono, że należy stworzyć takie warunki, aby osoby były zintegrowane z resztą społeczeństwa i mogły w nim funkcjonować 3. W pierwszym obszarze tematycznym pomoc społeczna wskazano następujący cel operacyjny: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i starszych oraz umożliwienie im funkcjonowania w środowisku, który powinien być realizowany przez działania, m. in.: edukację społeczeństwa uczulającą na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych, aktywizację rodziny i środowiska lokalnego na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych; zorganizowanie i praca grupy opiekunek środowiskowych, sprawujących opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością są zawarte także w czwartym obszarze tematycznym udział w życiu społecznym. Wśród działań wymieniono: organizację imprez integrujących mieszkańców, w tym osoby starsze oraz niepełnosprawne, inne działania wynikające z potrzeb. W Strategii brakuje informacji na temat danych ilościowych i jakościowych, które będą ewaluowane przez zespół monitorujący jej realizację. Wyznaczone cele i zadania są ogólne. 3 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata , Oława 2009, s. 10.

9 Program aktywności lokalnej dla gminy Oława na lata W dokumencie zawarto zapisy dotyczące polityki społecznej i działalności samorządu w celu podniesienia jakości życia obywateli i obywatelek. Za konieczne uznano między innymi wpieranie samoorganizacji społeczności lokalnej, budowanie i umacnianie obywatelskiej świadomości. W celach Programu zaznaczono także zwiększenie aktywności mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. poprzez aktywną integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia. W założeniach Programu przywołano również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wśród grup docelowych wymieniono również klientów ośrodka pomocy społecznej. Ponadto w sposobach realizacji Programu przywołano prowadzenie systematycznych badań potrzeb i problemów grup, społeczności (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym), a także rzecznictwo interesów osób, grup marginalizowanych. Program współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego W 2010 roku za priorytetowe obszary współpracy odnoszące się do osób z niepełnosprawnością uznano: rehabilitacja osób niepełnosprawnych do 18 roku życia, rehabilitacja ruchowa, logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, muzykoterapia, zajęcia z kinezjologii, edukacyjne, komputerowe oraz hipoterapia. Z kolei w 2011 roku priorytetowe obszary współpracy odnoszące się do osób z niepełnosprawnością: aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do wszystkich sfer życia społecznego, rehabilitacja osób niepełnosprawnych do 18 roku życia, rehabilitacja ruchowa, logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, muzykoterapia, zajęcia z kinezjologii, edukacyjne, komputerowe oraz hipoterapia. W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Oława zaznaczono wspieranie organizacji imprez sportowych oraz rekreacyjnych, a także zajęć sportowo rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Warto podkreślić, że uwzględnienie zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w działaniach samorządów, to nic innego jak dbałość o zapewnienie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb osób zamieszkujących gminę.

10 ANALIZA STRONY INTERNETOWEJ ORAZ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Analizę strony internetowej Urzędu Gminy w Oławie przeprowadzono na podstawie "Wytycznych dotyczących standardów stron internetowych urzędów pracy" wydanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2012 roku, ponieważ, naszym zdaniem, można odnieść je do każdego innego urzędu. Autorzy publikacji wymieniają wymagania WCAG dla systemów teleinformatycznych w zakresie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności w 19 nakłada na systemy teleinformatyczne podmiotu realizującego zadanie publiczne, służące prezentacji zasobów informacji, spełnienie przez te systemy wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Wymagania zostały opisane w publikacji dostępnej na stronie: Po przeprowadzonym badaniu w wyżej wymienionej strona Urzędu Gminy w Oławie zidentyfikowano kilka niezgodności ze standardami WCAG 2.0., badana strona nie posiada między innymi: wymaganej alternatywny w postaci tekstu dla każdej informacji nietekstowej, funkcji zmiany kontrastu treści prezentowanych na stronie, funkcji zmiany wielkości tekstu, elementu nawigacji, pozwalającego użytkownikowi strony określić, gdzie aktualnie się znajduje, tzw. mapy serwisu, zakładki z informacjami dla osób z niepełnosprawnością. 4 Wytyczne zostały opracowane na potrzeby ujednolicenia zawartości informacyjnej i wyglądu graficznego stron internetowych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w skali kraju oraz przystosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zdecydowano się na skorzystanie z wytycznych z powodu ich uniwersalnego charakteru.

11 Biuletyn Informacji Publicznej Analiza Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Oławie wykazała, że graficzne znaki informujące o funkcjach dostępności serwisu dla osób z niepełnosprawnością są bardzo małego rozmiaru, znajdują się na stronie głównej pod wyszukiwarką. Trzeci znak przedstawiający osobę z niepełnosprawnością ruchową jest nieaktywny (po najechaniu na niego kursorem myszy pojawia się informacja "wersja strony dla przeglądarki tekstowej"). Funkcja zmiany kontrastu działa prawidłowo, zapewnia jednak tylko jedną zmianę kontrastu (na czarno-białą). Funkcja zmiany rozmiaru czcionki jest aktywna jedynie w polu głównym strony internetowej (nie oddziałuje na obecne po lewej stronie menu podmiotowe strony). Przy zmianie zakładek strony BIP rozmiar czcionki jest restartowany automatycznie. Zamieszczone informacje publiczne w serwisie BIP często są dostępne tylko w formie graficznej (brak wersji tekstowej). Menu podmiotowe strony nie jest dostępne z poziomu klawiatury. Konstytucja RP zaznacza, że każdej osobie przysługuje prawo do informacji. Ich dostępność w sieci dla mieszkańców i mieszkanek z niepełnosprawnością powinna być taka sama, jak dla osób sprawnych. Strona internetowa samorządu jest ważnym medium przekazującym i gromadzącym wiadomości dla osób zamieszkujących gminę. Wiedza o tym, co działo się, dzieje i będzie się działo w gminie pozwala na aktywne zaangażowanie się osób w niej żyjących poprzez wyrażenie opinii, przedstawienie propozycji własnych inicjatyw, czy zgłoszenia obszarów interwencji dla polityki społecznej na poziomie lokalnym. Sumując, szeroka dostępność danych na stronie i w Biuletynie Informacji Publicznej to nic innego jak uwzględnienie potrzeb różnych grup społecznych zamieszkujących gminę. W odpowiedzi na przesłany raport UGO odpowiedział, że strona internetowa urzędu zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

12 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA I OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Dostępność przestrzeni publicznej dla wszystkich jest zagwarantowana prawem. Kwestią niezwykle ważną jest dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w taki sposób, aby mogły one swobodnie korzystać zarówno z oferty publicznej, jaki i praw obywatelskich czy mieszkańca/mieszkanki gminy. W związku z powyższym, prowadząc obywatelski monitoring samorządów z powiatu oławskiego, zwróciliśmy szczególną uwagę na dostosowanie obiektów, którymi zarządza badany samorząd, inicjatywy kulturalne, edukacyjne, sportowe realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością, wspieranie organizacji pozarządowych, a także wybrane dodatkowe inicjatywy (np. społeczny pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością, organizowanie staży, mapy barier architektonicznych itp.). PRZESTRZEŃ PUBLICZNA Poniżej prezentujemy wybrane przepisy krajowe odnoszących się do dostępności infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 5., ust. 1., p. 4. zapisano: Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. W art. 9., ust. 1. zaznaczono, że: w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Ponadto w ustawie zawarto również regulację, że: pozwolenia na budowę nie wymaga budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (art. 29., ust. 1., p.1.). Z kolei w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zaznaczono:

13 W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez: 1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, 2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów, 3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeśeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia, 4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych Ustępy publiczne należy sytuować na terenach wyposażonych w sie wodociągową i kanalizacyjną. 6. W ustępie publicznym co najmniej jedna kabina powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z ust. 4. Stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, należy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z pochylni, odpowiadającej warunkom określonym w 70, lub przy zastosowaniu mechanicznych urządzeń podnośnych. Budynek główny Urzędu Gminy Oława (dalej skrót jako: UGO) nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak zaznaczył Wójt Gminy obiekt nie został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ nie otrzymano zgody konserwatora zabytków na budowę windy. Z kolei drugi budynek, w którym również znajduje się siedziba gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, położony przy ulicy Św. Rocha, wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością. UGO nie opracował mapy barier architektonicznych w gminie, ani też nie zbierał o nich informacji w formie opracowań czy sprawozdań. Urząd nie posiada danych na temat ilości miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w gminie. UGO wymienił następujące obiekty użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Oława dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: Gimnazjum nr 3 w Oławie (podjazd i winda), Zespół Szkół w Bystrzycy (podjazd), Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach (głowne wejście jest bez barier architektonicznych, przy drugim wejsciu do szkoły jest podjazd), Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach (podjazd), Szkoła Podstawowa w Osieku (podjazd),

14 Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Siedlcach (brak barier architektonicznych), kompleks boisk do gier z szatnią i zadaszonymi trybunami w m. Gać (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście bez barier architektonicznych, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych), Hala sportowa przy Zespole Szkół w Bystrzycy (podjazd), Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Marcinkowicach (przystosowana do potrzeb osóbniepełnosprawnych, podjazd, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych), Świetlica wiejska w Bystrzycy (brak barier architektonicznych), Świetlica wiejska w Godzikowicach (dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych), Świetlica w Gaci (brak barier architektonicznych), Świetlica w Sobocisku (brak barier architektonicznych), Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Oława z siedzibą w Bystrzycy (winda), Filia Biblioteczna w Marcinkowicach (dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). UGO zaznaczył, że pozostałe budynki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto załączono bezpośredni link do informacji o stanie mienia komunalnego znajdującej sie w Biulteynie Informacji Publicznej. Podano również informację, że miejsca rekreacji w gminie Oława są dostępne dla osób niepełnosprawnych, ponieważ są pozbawione barier architektonicznych. Z kolei wszystkie projekty dróg gminnych uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnością i osób prowadzących wózki poprzez obniżenie wysokości krawężnika do 2 cm na przejściach dla pieszych, zarówno przez drogę, jak i zjazdów z drogi. Na terenie gminy Oława znajduje toaleta publiczna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku UGO przy ul. Św. Rocha oraz w m. Gać w budynku zadaszonych trybun sportowych. UGO szegółowo opisał sposób dostosowania placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych: 1. Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie, ul. Lwowska 10 - znajduje się podjazd i winda, 2. Zespół Szkół w Bystrzycy, ul. Kościuszki 45 (podjazd), 3. Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach, Drzemlikowice 14 (głowne wejście jest płaskie bez barier architektonicznych, przy drugim wejściu do szkoły jest podjazd),

15 4.Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach, ul. Szkolna 1 (podjazd), 5. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Osieku, Osiek 124 (podjazd), 6. Szkoła Postawowa w Chwalibożycach, Chwalibożyce 1c - to jedyna szkoła, która nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. UGO poinformował osoby monitorujące, że szkoły znajdujace się na terenie gminy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (oprócz jednej). W ofercie edukacyjnej uwzgledniono uczniów z niepełnosprawnością. Nadmieniono, że w zależności od stopnia niepełnosprawności (np. osoby niedosłyszący, niedowidzący) prowadzone są zajęcia dostosowane do ich mozliwości psychofizycznych, a także dodatkowe zajęcia wyrównawcze lub rewalidacyjne. W przypadku uczniów o niepełnosprawności sprzężonej (w tym obłożnie leżących) prowadzone są zajęcia indywidualne w domu ucznia. UGO nie organizuje przetargów na komunikację publiczną. Gminny Zespół Oświaty ogłasza przetargi na dowóz dzieci do szkół, obecnie w zorganizowanym dowozie uczniów do szkół nie mam osób z niepełnosprawnością. Z kolei w odpowiedzi na wniosek zawarto informacje, że w budynku po zlikwidowanym Gimnazjum w Siedlcach od 4 lat funkcjonuje Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, z którego również mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Ponadto podkreślono, że od 2011 roku na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole w Stanowicach, które posiada profesjonalne wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Wykwalifikowana kadra prowadzi specjalistyczne zajęcia dostosowane do zaleceń zawartych w orzeczeniach Zespołu Orzekającego. DODATKOWE INFORMACJE W Urzędzie jest zatrudniona jedna osoba na stanowisku do spraw pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych, jednak zaznaczono, że w latach UGO nie wnioskowała o środki finansowe na dostosowanie obiektów czy infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W latach w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych UGO współpracował ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom,,Tęcza" w Oławie, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzaącymi działalność pożytku publicznego. W specyfikacji konkursowej (dla NGO) w latach zaznaczono zadania na rzecz osób niepełnosprawnych jako obszar wsparcia. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku podaje, że

16 zrealizowano zajęcia z rehabilitacji w różnych formach. Wartość wsparcia wobec kwoty alokowanej wyniosła 2,45%. W 2011 roku zrealizowano zadanie zawierające także różne formy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Wydatki w ramach tego zadania wyniosły ok. 2,9% kwoty całego budżetu przeznaczonego na realizację programu współprac z organizacjami pozarządowymi. Ponadto UGO nie inicjował powstawania stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, ani też nie uczestniczył w ogólnopolskich kampaniach skierowanych do osób z niepełnosprawnością. W gminie nie powołano społeczenego pełnomocnika do spraw osób z niepełnosprawnością (nie jest to obowiązek prawny dla gminy). UGO nie współpracuje z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego w celu realizacji zadań publicznych na rzecz osob niepełnosprawnych, nie organizował też staży dla tych osób, dodając, że osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności nie zgłaszały swoich kandydatur w prowadzonych konkursach na stanowiska pracy w urzędzie, także nie zgłaszały potrzeby odbycia stażu w Urzędzie. Ponadto Wój poinformował osoby monitorujące, że jest zainteresowany dodatkowymi informacjami, które pozowlą na efektywną współpracę Urzędu z osobami z niepełnosprawnością z terenu gminy (m. in. kampanie społeczne, informacje o funkcji społecznego pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnością).

17 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ramach prowadzonego monitoringu obywatelskiego zwrócono się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej jako skrót: PFRON) z prośbą o informację na temat środków przekazanych UGO przez PFRON na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak i wpłat, których dokonał UGO w przypadku nie utrzymania odpowiedniego wskaźnika osób z niepełnosprawnością za lata Poniżej przedstawiono dane, które otrzymano od PFRON. 1. REKOMPENSATY UGO otrzymał środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypłaconych gminom w ramach rekompensat z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy: Gmina Oława (gmina wiejska) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Podstawy prawne Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: Art. 31. ust. 1. Prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z: 1) podatków, z zastrzeżeniem ust. 2, z tym że: a) z podatków od nieruchomości, rolnych i leśnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych, b) z podatku od czynności cywilnoprawnych jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu; 2) opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym. Art. 47. ust. 2. Środki Funduszu przeznacza się również na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, w wysokości utraconych dochodów.

18 2. UCZEŃ NA WSI UGO występował po środki do PFRON w ramach programu Uczeń na Wsi tylko w roku Poniżej przedstawiono kwoty wnioskowaną przez UGO i przyznaną przez PFRON. Gmina Kwota wnioskowana (2009 r.) Kwota przyznana (2009 r.) Oława (gmina wiejska) ,00 zł ,49 zł Informacje o programie Uczeń na Wsi : celem programu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, które mieszkają w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Dofinansowanie uzyskać można na pokrycie kosztów: zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, dostępu do internetu (instalacja i abonament), ale bez kosztów zakupu komputera, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej. Wysokość dofinansowania w jednym roku ze środków PFRON uzależniona jest od tego, w jakiej szkole uczy się niepełnosprawne dziecko. Jeśli uczęszcza ono do szkoły podstawowej lub gimnazjum, dofinansowanie nie może przekroczyć zł rocznie. Jeśli uczęszcza natomiast do szkoły ponadgimnazjalnej to dofinansowanie może być przyznane do kwoty zł. Jeśli szkoła ta jest płatna, środki przekazane z PFRON mogą wynieść zł. Warto dodać, że z nowego programu PFRON będą mogły skorzystać także te gminy, na których terenie mieszkają niepełnosprawni uczniowie. Środki mogą być przeznaczone w tym przypadku na zakup pojazdów służących do przewozu uczniów, czyli mikrobusów i autobusów. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na ten cel może wynieść maksymalnie 90 % wydatków na zakup pojazdu, jednak nie więcej niż zł na zakup mikrobusu i zł na zakup autobusu. Źródło:

19 3. WPŁATY GMINY DO PFRON UGO w latach był zobowiązany do dokonania wpłat do PFRON, ponieważ jednostka zatrudniała powyżej 25 osób na etat, w związku z czym wystąpił obowiązek zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zestawienie danych zaprezentowano poniżej: Gmina Oława (gmina wiejska) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników są zobowiązani do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeśli udział procentowy zatrudnionych osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6%. Kwota wpłacana na PFRON wyliczana jest na podstawie różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika 6%. Jak poinformował nas UGO w odpowiedzi na informacje z zawarte w raporcie: osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności nie zgłaszały swoich kandydatur w prowadzonych konkursach na stanowiska pracy w urzędzie.

20 PODSUMOWANIE Urząd Gminy Oława mimo że nie opracował mapy barier architektonicznych w gminie, ani też nie zbierał o nich informacji w formie opracowań czy sprawozdań, w znaczy sposób dostosował infrastrukturę publiczną, zapewniając osobom z niepełnosprawnością dostęp do obiektów o zróżnicowanej użyteczności publicznej (między innymi biblioteki, hale sportowe, świetlice, szkoły, jednostki podległe Urzędowi), w tym wysokość chodników przy przejściach dla pieszych i zjazdach z drogi. Niestety siedziba główna Urzędu w trakcie prowadzonego remontu, nie została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Należy zwrócić uwagę, że w działaniach edukacji ustawicznej uwzględniono szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnością, a także organizowane konkursy dla organizacji pozarządowych w latach , w których uwzględniono działania na rzecz osób z niepełnosprawnością wsparto finansowo oferty z zakresu rehabilitacji osób do 18 roku życia (zajęcia specjalistyczne). Wartość przekazanych dotacji za każdym razem nie przekroczyła 3% wartości kwoty całkowitej. UGO pozyskał również środki na działania edukacyjne w gminie z PFRON w ramach programu Uczeń na Wsi łącznie ,49 zł. W UGO w badanych latach pracowało powyżej 25 osób, wśród nich nie było osób z niepełnosprawnością, w związku z czym urząd musiał dokonać wpłaty do PFRON w latach łącznie o wartości ,00 zł. UGO udzielił wyczerpujących i opisowych odpowiedzi, a do każdej informacji, o którą wnioskowano, załączono linki prowadzące do dokumentów źródłowych szerszych, opisowych treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie Domaniów

Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie Domaniów Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie Domaniów Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy program. UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejskowiejskie

Pilotażowy program. UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejskowiejskie Pilotażowy program UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejskowiejskie Osoby niepełnosprawne uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Spis treści programu "Uczeń na wsi" Osoby niepełnosprawne - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, żyjący na terenach gmin słabo zurbanizowanych, trudnodostępnych komunikacyjnie,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie miejskiej Oława

Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie miejskiej Oława Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie miejskiej Oława Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością został

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących: "Uczeń na wsi" Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących: - gminy wiejskie, lub - obszary wiejskie w gminie miejsko-wiejskiej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Załącznik do uchwały Nr XIII/62/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Wstęp Priorytetem Powiatu Konińskiego,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. wnioskująca Rada Działalności Pożytku Publicznego Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Stanowisko. wnioskująca Rada Działalności Pożytku Publicznego Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Prezentujemy Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A Programu Uczeń na wsi - pomoc

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej. al. Szucha WARSZAWA

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej. al. Szucha WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO - 604478 - I/08/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 179, poz.1485). Siedliszcze,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.2005.267.2259 ze zm. do 2009.219.1706-1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2005.267.2259 Dz.U.2008.225.1487

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r.

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r. POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007 RADZIEJÓW 2002 r. 1 WSTĘP Wdrożona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma ustrojowa państwa przyniosła szereg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Programu współpracy Gminy Olszewo-Borki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Pełna informacja o programie: www.pfron.org.pl - zakładka Programy PFRON /UCZEŃ NA WSI 1

Pełna informacja o programie: www.pfron.org.pl - zakładka Programy PFRON /UCZEŃ NA WSI 1 Materiał Informacyjny dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A pilotażowego programu UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

- 1 - Opracowano na podstawie: UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006 Wstęp. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/238/2006 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 marca 2006 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Garwolińskiego na rok 2006

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.)

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) ADRESACI PROGRAMU Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:

ZASADY WSPÓŁPRACY. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach: I Projekt Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA. 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

PLAN DZIAŁANIA. 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Mazowieckie Miejscowość Myszyniec Ulica Plac Wolności Nr domu 60 Nr lokalu - Kod pocztowy 07-430 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. Projekt z dnia 8 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXVIII/32/09 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 18 czerwca 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 REALIZATOR PROGRAMU: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Karczewie z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Karczewie z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Karczewie z dnia... w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, lutego 2014 roku. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. ul. Nowogrodzka 11. 00-513 Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, lutego 2014 roku. Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak. ul. Nowogrodzka 11. 00-513 Warszawa Marek Michalak Pan ZEW!5OO/ 1-!2O4(MP 2572 z późn. zm.) o dzieci korzystające z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole). z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r.

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r. Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego Białystok, 12 lutego 2014 r. Ustawa sześciolatkowa 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014. Rozdział I Postanowienia ogólne. Ilekroć w Programie współpracy

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w

Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych i przyjmowania uczniów do tych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r.

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r. Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi Szczecin 12.06.2014 r. Gmina Dobra Gmina Nowe Warpno 8 1 3 0 3 Gmina Police 86 21 6 1 19 8 Gmina 12 9 6 10 Kołbaskowo 16 6 4 3 3 Mapa organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PROJEKT DO KONSULTACJI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ozimku z dnia.2016r. Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Borów z dnia 16 września 2013r. Wieloletni program współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT. Rozdział II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

- PROJEKT. Rozdział II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: - PROJEKT Roczny programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. Rozdział I WSTĘP DO ZAŁOŻEŃ RAMOWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo