vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu:"

Transkrypt

1 R E K L A M A

2 ATELITARNY YTEM GP DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MAZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach ta³a informacja o sposobie eksploatacji pojazdów i maszyn Kontrola rzeczywistego zu ycia paliwa Informacja o kradzie y paliwa Identyfikacja kierowcy/operatora Podgl¹d urz¹dzeñ dodatkowych (np. w³¹czenie piaskarki, dÿwigu itp.) Dowolna konfiguracja raportów vector s y s t e m y g p s PPHU VECTOR PLAC PIATÓW 6A GLIWICE TEL.: / TEL./FAX: / KOM.:

3 [ ] TET Tekst: Moto-Remo Burzyñscy p. j. Garrett VNT - - (Variable Nozzle Turbine) Turbosprê arki ze zmienn¹ geometri¹ Co z regeneracj¹ turbosprê arek? W 1991r. nast¹pi³ prze³om w technologii turbodo³adowania silników spalinowych montowanych w samochodach osobowych. ta³o siê to wówczas, gdy jeden z najwiêkszych producentów turbosprê arek do silników spalinowych, firma Garrett nale ¹ca do koncernu Honeywell, wprowadzi³a do produkcji turbosprê arkê typu VNT. Popularnie nazywane turbosprê arki ze zmienn¹ geometri¹ kierownic¹ spalin, sta³y siê odpowiedzi¹ na potrzeby konstruktorów silników Diesel'a zwi¹zane z szybk¹ reakcj¹ turbosprê arki, a co za tym idzie wzrostem ciœnienia w uk³adzie dolotowym. Dziêki temu rozwi¹zaniu nie tylko wyeliminowano efekt turbo-dziury wystêpuj¹cy w starszych konstrukcjach silników, ale znacznie poprawiono osi¹gi jednostek napêdowych przy zachowaniu coraz ostrzejszych norm toksycznoœci spalin. Przez ostatnich 15 lat na œwiecie zamontowano ponad 20 milionów turbosprê arek w samochodach osobowych, z tego wiêksz¹ czêœæ w Europie, gdzie silniki Diesel'a stanowi¹ obecnie blisko 50% produkcji. Obecnie Honeywell dostarcza ju trzeci¹ generacjê turbosprê arek VNT do producentów silników. Coraz czêœciej turbosprê arki te znajduj¹ zastosowanie tak e w silnikach z zap³onem iskrowym (benzynowych). Awaria turbosprê arki Garrett VNT - czy da siê j¹ naprawiæ? Turbosprê arki Garrett VNT s¹ urz¹dzeniami o bardzo skomplikowanej i precyzyjnej budowie, zaprojektowane i skonstruowane tak, aby zapewniæ dok³adnie takie osi¹gi, jakie wymagane s¹ przez producentów silników. Wygl¹dem pozornie przypominaj¹ tradycyjn¹ turbosprê arkê, jednak materia³y, z których s¹ wykonane poszczególne podzespo³y i zastosowane w nich rozwi¹zania technologiczne (chronione patentem) znacznie odbiegaj¹ od tych stosowanych w starszych konstrukcjach. Zaawansowana konstrukcja to jednak nie wszystko. adna jednostka nie bêdzie prawid³owo funkcjonowa³a bez odpowiedniego ustawienia i regulacji, co wbrew pozorom nie jest ³atwe do zrobienia bez specjalistycznej wiedzy i odpowiednich maszyn. Chodzi tu g³ównie o ustawienie minimalnych i maksymalnych wartoœci przep³ywu spalin, które kierowane s¹ na wirnik. Na dzieñ dzisiejszy tylko producenci turbosprê arek za pomoc¹ precyzyjnego urz¹dzenia do pomiaru przep³ywu gazów s¹ w stanie odpowiednio wyregulowaæ dan¹ jednostkê, aby ta mog³a osi¹gaæ odpowiednie dla niej wartoœci ciœnienia do³adowania i wydajnoœci. Parametry te s¹ ró ne dla ka dego numeru referencyjnego turbosprê arki, co wi¹ e siê z zastosowaniem w ró nych typach silników. Ka dy z powy szych kroków jest niezbêdny do zapewnienia optymalnych osi¹gów turbosprê arek Garrett VNT i w najmniejszym nawet stopniu nie mo e byæ zlekcewa ony. W zwi¹zku z powy szym turbosprê arki Garrett VNT nie mog¹ byæ naprawiane. Jest to oficjalna informacja podana przez koncern Honeywell, kierowana do wszystkich serwisów i dystrybutorów tych produktów, poparta przez BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY 04 wstrzymanie dystrybucji zestawów naprawczych, czêœci zamiennych i danych technicznych do tego typu turbosprê arek. Turbosprê arki Garrett VNT mo na rozpoznaæ po literze V w oznaczeniu na tabliczce znamionowej np. GT1544V. Dlaczego nie mo na regenerowaæ VNT? Ka da próba regeneracji przy u yciu nieoryginalnych czêœci i niew³aœciwe ustawienie zaworu mo e potencjalnie spowodowaæ powa ne problemy po zamontowaniu w pojazdach, takie jak: - konflikt z elektronicznym uk³adem zarz¹dzaj¹cym prac¹ silnika, - zbyt niskie ciœnienie do³adowania przy ma³ych prêdkoœciach obrotowych silnika, powoduj¹ce znaczne pogorszenie jego osi¹gów oraz wzrost emisji spalin, - powstanie zbyt bogatej mieszanki, co spowoduje znaczny wzrost temperatury spalania, która mo e doprowadziæ do uszkodzenia turbosprê arki i silnika, - zbyt wysokie ciœnienie do³adowania spowodowane przekroczeniem dopuszczalnych obrotów turbiny, co mo e spowodowaæ pêkniêcie ko³a kompresji i uszkodzenie silnika, - gwa³towny wzrost ciœnienia do³adowania, powoduj¹cy uszkodzenie silnika, - g³oœna praca turbosprê arki, - znacznie zwiêkszona toksycznoœæ spalin w kontekœcie wymogów œrodowiskowych wyeliminuje pojazd z eksploatacji. Z danych statystycznych zebranych z wielu zak³adów naprawiaj¹cych w/w turbosprê arki wynika, e iloœæ niedomagañ silników zwi¹zanych z turbosprê arkami VNT wzros³a znacznie w stosunku do turbosprê arek o tradycyjnej konstrukcji. Wynika to ze zmiany parametrów regulacyjnych zmienionych w trakcie naprawy i braku mo liwoœci ponownej prawid³owej regulacji i synchronizacji z silnikiem. Bior¹c pod uwagê powy - sze argumenty, dbaj¹c o interesy w³aœcicieli pojazdów, w których zamontowano tego typu turbosprê arki oraz w celu ochrony przed ingerencj¹ w opatentowan¹ technologiê firmy Honeywell, bêd¹ dostarczane tylko nowe turbosprê arki Garrett VNT. Producent zapewnia dostêpnoœæ popularnych referencji u wszystkich autoryzowanych dystrybutorów na œwiecie. Wiêcej informacji na temat turbosprê arek Garrett mo na znaleÿæ na stronach internetowych: W zwi¹zku z nasilonymi w ostatnim okresie przypadkami podszywania siê innych firm pod Autoryzowanego Przedstawiciela firmy Garrett by Honeywell informujemy wszystkich naszych klientów, i jedynym Autoryzowanym Przedstawicielem firmy Garrett w Polsce jest Moto-Remo. Jednoczeœnie przestrzegamy inne firmy dopuszczaj¹ce siê takich praktyk, i zostan¹ w stosunku do nich wyci¹gniête surowe konsekwencje ze strony Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przez Departament Prawny Producenta. Autoryzowany Przedstawiciel i erwis w Polsce: Moto-Remo Burzyñscy p. j I³awa, ul. Biskupska 7, tel.: 089 / Oddzia³ Chorzów: Chorzów, ul. agiewnicka 3, tel.: 032 / Oddzia³ Warszawa: Warszawa, ul. G³êbocka 98a, tel.: 022 / Zapraszamy do wspó³pracy na atrakcyjnych warunkach serwisy i warsztaty samochodowe: tel.: REKLAMY / OG OZENIA

4 [ ] TET Predator Combo ystem lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo umo liwia ci¹g³¹ wizualizacjê pozycji pojazdu na wyœwietlanej mapie cyfrowej (GI) oraz rejestracjê parametrów pracy pojazdu. Informacje takie jak lokalizacja, prêdkoœæ, poziom paliwa, temperatura oraz mo liwoœæ generowania raportów okreœlaj¹cych czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zu ycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowañ, itp., pozwalaj¹ mniejszym nak³adem si³ zarz¹dzaæ i optymalizowaæ pracê pracowników mobilnych i transportu oraz prowadziæ obiektywn¹ weryfikacjê rozliczeñ zwi¹zanych z transportem. ystem tworz¹ dwa kluczowe elementy instalowane w pojeÿdzie urz¹dzenia (terminale) oraz aplikacja kliencka. Terminale Predator Combo 2.5, Predator Combo 2.5 LT funkcjonuj¹ w oparciu o najnowsze, sprawdzone i stale aktualizowane rozwi¹zania lokalizacji satelitarnej (GP i Galileo), transmisji danych w sieciach GM i zaawansowane uk³ady elektroniczne, kontroluj¹ce pracê urz¹dzenia i umo liwiaj¹ce bezpieczn¹ integracjê z systemami pojazdu. Pozycja i parametry ruchu (prêdkoœæ, kierunek jazdy), informacje o pracy silnika, paliwie oraz stanie pod³¹czonych urz¹dzeñ dodatkowych przekazywane s¹ do systemu serwerowego, który je rejestruje, analizuje i udostêpnia uprawnionemu u ytkownikowi w zdefiniowanym zakresie, w formie wizualizacji lub raportów. tale aktualizowane, cyfrowe mapy, zwieraj¹ce wszystkie szlaki komunikacyjne oraz plany ponad polskich miast i miejscowoœci umo liwiaj¹ dok³adne okreœlenie pozycji a specjalne algorytmy pozwalaj¹ wygenerowaæ precyzyjne raporty. Wykorzystywane, w pe³ni profesjonalne bazy danych gwarantuj¹ pe³ne bezpieczeñstwo przechowywanych informacji oraz umo liwiaj¹ ich transfer do dowolnych, wykorzystywanych w przedsiêbiorstwie systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie (CRM, ERP). Ci¹g³a dostêpnoœæ danych z systemu zwiêksza równie bezpieczeñstwo kierowcy i pojazdu, umo liwiaj¹c natychmiastowe podjêcie skutecznych dzia³añ w przypadku wyst¹pienia jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej. Rozwi¹zanie posiada wszelkie niezbêdne homologacje i atesty niezbêdne do sprzeda y, instalacji i wykorzystania na terenie pañstw Unii Europejskiej. Instalacja terminala Predator Combo nie ingeruje w systemy pojazdu i nie powoduje utraty gwarancji. ystem lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo umo liwia ci¹g³¹ wizualizacjê pozycji pojazdu na wyœwietlanej mapie cyfrowej oraz rejestracjê parametrów pracy pojazdu. Informacje takie jak lokalizacja, prêdkoœæ, poziom paliwa, temperatura oraz mo liwoœæ generowania raportów okreœlaj¹cych czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zu ycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowañ, itp., pozwalaj¹ mniejszym nak³adem si³ zarz¹dzaæ i optymalizowaæ pracê pracowników mobilnych i transportu oraz prowadziæ obiektywn¹ weryfikacjê rozliczeñ zwi¹zanych z transportem. Terminal Predator Combo jest zintegrowanym urz¹dzeniem telemetrycznym, przeznaczonym do wspomagania zarz¹dzania flot¹ i/lub ochrony pojazdów, zawieraj¹cym odbiornik GP, modu³ GM, kontroler mikroprocesorowy z obs³ug¹ interfejsu wejœæ/wyjœæ, wewnêtrzn¹ pamiêæ zdarzeñ oraz modu³ zasilania awaryjnego. Terminal Predator Combo zosta³ homologowany pod wzglêdem regulaminu nr 10.02, znak homologacji: E20 10R , oraz certyfikowany przez Przemys³owy Instytut Motoryzacji PIMOT w klasie profesjonalnej dla kutecznoœci Zabezpieczenia Przed Kradzie ¹ Pojazdu amochodowego. Cechy u ytkowe: - okreœlanie lokalizacji (pozycji geograficznej) z maksymalnym b³êdem nie przekraczaj¹cym 10 m; - rejestracja przebytej trasy (pozycja, odleg³oœæ, prêdkoœæ, czas); - rejestracja w³¹czeñ i wy³¹czeñ stacyjki i silnika pojazdu z informacj¹ o czasie pracy; - rejestracja poziomu paliwa oraz tankowañ i upustów (iloœæ, czas, miejsce); - detekcja naruszenia stref chronionych w pojeÿdzie (otwarcie drzwi, przestrzeni ³adunkowej); - detekcja pracy urz¹dzeñ dodatkowych w pojeÿdzie; - autoryzacja i identyfikacja kierowcy; - obs³uga przycisku wezwania pomocy (panic); - detekcja stanu systemów alarmowych (instalowanych fabrycznie i dodatkowych); - mo liwoœæ wyboru trybu pracy (s³u bowy/prywatny, z ³adunkiem/bez ³adunku); - pomiar i rejestracja temperatury; BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY 06 ystem lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo - rejestracja prêdkoœci obrotowej silnika (szyna CAN BU); - odczyt licznika przebiegu pojazdu (szyna CAN BU); - pomiar i rejestracja napiêcia zasilania w pojeÿdzie; - rejestracja i zdalna sygnalizacja zaniku zasilania g³ównego; - mo liwoœæ zdalnego sterowania dwoma niezale nymi instalacjami w pojeÿdzie; - transmisja sygna³u NMEA przez interfejs Bluetooth; - mo liwoœæ komunikacji tekstowej z kierowc¹ poprzez wykorzystanie modu³u komunikatora; - natychmiastowy przekaz danych w czasie rzeczywistym, w cyklach 60 - cio sekundowych (GPR lub M); Zastosowanie: Terminal Predator Combo zainstalowany w pojeÿdzie pozwala zebraæ i natychmiast przes³aæ informacje o pracy pojazdu, stanowi¹c tym samym znakomite narzêdzie wspomagaj¹ce zarz¹dzanie flot¹ pod k¹tem weryfikacji prawid³owoœci wykorzystania œrodków transportu lub maszyn budowlanych, umo liwiaj¹c optymalizacjê pracy pracowników mobilnych i wzrost jakoœci realizowanych us³ug. Natychmiastowy przekaz informacji o zaistnieniu sytuacji awaryjnych lub nietypowych pozwala znacznie podnieœæ poziom bezpieczeñstwa kierowców, pasa erów pojazdów i ³adunku. ystemy GP Combo ystem GP Combo to satelitarny system przeznaczony do szybkiego oraz dok³adnego okreœlenia pozycji oraz parametrów pracy pojazdów i maszyn. ystem wspó³pracuje z 24 satelitami Navatrar obiegaj¹cymi ziemiê, zapewniaj¹c nieprzerywaln¹ dostawê informacji o bie ¹cej pozycji obiektu. Ka dy z satelitów transmituje informacjê czasow¹ oraz dane nawigacyjne, które s¹ wysy³ane do terminala znajduj¹cego siê w pojeÿdzie. Na proponowany system sk³adaj¹ siê trzy elementy (zdjêcie z oferty proszê przerobiæ tz. tam gdzie jest pokazana aplikacja, serwer samochody): 1. Terminal Combo Urz¹dzenie to jest montowane w pojeÿdzie. W sk³ad terminala wchodzi: - modu³ GP pozwalaj¹cy okreœliæ po³o enie pojazdu, jego prêdkoœæ jak równie dok³adny czas wyst¹pienia pomiaru; - Modu³ kontrolno - steruj¹cy przeznaczony do analizy danych wysy³anych z urz¹dzeñ dodatkowo pod³¹czonych do terminala; - modu³ pamiêci rejestrator - to trzecia czêœæ sk³adowa terminala mog¹ca zapisaæ pozycji dostarczanych przez modu³ GP jak równie system mikroprocesorowy. Czas zape³nienia pamiêci zale y od ustawienia czêstotliwoœci zapisu oraz d³ugoœci czasu przemieszczania siê pojazdu. Przy ustawieniu czêstotliwoœci zapisu co 1 minutê plus dodatkowe sygna³y z czujników, pamiêci wystarcza zazwyczaj na okres 2-3 miesiêcy intensywnej pracy pojazdu. Pamiêæ urz¹dzenia nie jest zape³niana podczas postojów. 2. erwer Combo erwer znajduje siê w siedzibie firmy Vector. Ten specjalistyczny serwer odbiera dane z terminala. Informacje s¹ przez system przetwarzane i magazynowane. W przypadku baraku mo- liwoœci po³¹czenia z serwerem dane s¹ zapisywane w nieulotnej pamiêci urz¹dzenia typu flash i przesy³ane w chwili nawi¹zania po³¹czenia. 3. Aplikacja Combo Klient Aplikacja Combo Klient umo liwia dostêp do danych docieraj¹cych do systemu serwera. To specjalne oprogramowanie jest instalowane na komputerze klienta. Aplikacja umo liwia wizualizacjê aktualnej dostêpnej pozycji na mapie, przekazanie informacji o aktualnym stanie czujników, analizê wszelkich danych historycznych, generowanie raportów stanowi¹cych podstawê do rozliczania czasu pracy pojazdu i kierowcy. W sk³ad aplikacji wchodzi mapa polski zawieraj¹ca wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie, linie kolejowe, szczegó³owe plany ponad 600 miast oraz mapa Europy; widoczne s¹ granice pañstw, drogi miast, linie kolejowe i obszary wodne w ogólnym zarysie. Dziêki stworzeniu aplikacji Combo Klient zawieraj¹cej lokalne mapy i pliki graficzne wyeliminowano koniecznoœæ pracy za pomoc¹ przegl¹darek www, co radykalnie podnios³o bezpieczeñstwo, a przede wszystkim szybkoœæ pracy ca³ego systemu. Aplikacja umo liwia wyszukanie miejsc wed³ug nazwy (miejscowoœci ulicy, nazwy w³asnej miejsca) lub wspó³rzêdnych geograficznych... wiêcej na: Tekst: PPHU VECTOR www. katalogdla kierowcow.pl [ ] TET Volkswagen Passat - - CC 3.6 4x4 Atak na klasê premium Trzecia wersja nadwozia Passata pozycjonowana jest w klasie wy szej. Pod wzglêdem w³aœciwoœci jezdnych i jakoœci wykonania coupé z powodzeniem mo e konkurowaæ z luksusowymi markami niemieckimi, mniej dra ni¹c przy tym oko zazdrosnych s¹siadów czy partnerów handlowych. Do tego ma bia³e a nie niebieskie podœwietlenie zegarów. Coupé jest wyraÿnie bardziej wygodne ni limuzyna czy kombi, ale za to mniej praktyczne. Z przodu siedzi siê i podró uje bardzo wygodnie, zw³aszcza po ustawieniu systemu zawieszenia w tryb Comfort, a fotele zapewniaj¹ nie tylko komfort, ale tak e bardzo dobre trzymanie boczne nawet jako pasa er nie mia³em problemu z utrzymaniem pozycji nawet na bardzo krêtych odcinkach dróg. Za to z z ty³u podobn¹ opiniê wyraziæ mog¹ wy³¹cznie osoby o wzroœcie najwy ej cm. Przy 175 cm odleg³oœæ g³owy od sufitu, przy prawid³owej pozycji, wynosi ok. 2 cm a ocenia siê, e bezpieczne minimum na wypadek dachowania to 10 cm. Pozytywnie oceniæ nale y za to profile tylnych foteli, które zapewniaj¹ komfort i dobre trzymanie boczne. Œredniego lub niskiego wzrostu prezes mo e nawet polubiæ podró owanie nowym coupé z ty³u. Auto zachowuje zalety sztywnego zawieszenia Passata limuzyny, ale t³umienie nierównoœci jest o klasê lepsze, zw³aszcza po prze³¹czeniu zawieszenia w tryb Comfort. Na trasie, zw³aszcza do szybszej lub dynamicznej jazdy lepiej w³¹czyæ z kolei tryb port. W obu przypadkach w³aœciwoœci jezdne s¹ odczuwalnie lepsze ni w zwyk³ym Passacie, czy nowym Mondeo. Tak e uk³ad kierowniczy pracuje lepiej i a jego precyzja, oceniana na podstawie jazdy po krêtych drogach w pagórkowatym lub górzystym terenie, spisywa³ siê lepiej ni w nowym Audi A4, czy Mercedesie C- klasy. Bez przyzwyczajania siê do samochodu, kierownicê fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy [ ] TET W³oska Osa w zakonie Rewelacja wœród powojennych jednoœladów do dzisiaj wyznacza standard skutera. Konstrukcja by³a tak znakomita, e jej zasadnicze rozwi¹zania nie uleg³y znacz¹cej ewolucji przez ponad 60 lat! Wersja, któr¹ prezentujemy by³a wytwarzana na zamówienie zakonów, jako pojazd oszczêdny, niezwykle u yteczny, który mo na by³o prowadziæ w habicie lub sutannie. Vespa powsta³a z w³oskiej powojennej biedy, w któr¹ ten piêkny kraj popad³ nie mniej ni wiele innych bior¹cych udzia³ w II wojnie œwiatowej. Enrico Piaggio zarz¹dzaj¹cy firm¹ licz¹c¹ ponad 10 tysiêcy pracowników, nie móg³ ju wytwarzaæ swych g³ównych produktów, czyli ca³kiem udanych samolotów wojskowych. Przesta³y byæ potrzebne, za to niezwykle potrzebne sta³y siê tanie œrodki komunikacji. W tej sytuacji zleci³ swemu g³ównemu konstruktorowi Corradino D'Ascanio zaprojektowanie czegoœ taniego przeznaczonego dla najszerszych rzesz spo³eczeñstwa. W ten sposób ju w roku 1945 powsta³ pierwszy MP5 Paperino, czyli Kaczor Donald (tak we W³oszech nazywano tê postaæ z kreskówki Disney'a) bo tak go nazwali praco- fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny 15 ka dego miesi¹ca w punktach kolporta u prasy. Cena: 8,9 z³ MIEIÊCZNIK MI OŒNIKÓW TAREJ MOTORYZACJI Tekst: Robert I. Bielecki Fot.: Robert I. Bielecki intuicyjnie skrêca siê tak aby nie musieæ jej korygowaæ a do wyjœcia z zakrêtu. Podobnie na parkingu. To zaskakuj¹ce tym bardziej, e bezpoœrednio przed Passatem jeÿdzi³em samochodami innych marek - Lexus i Peugeot. Na najtrudniejszych zakrêtach drogi z Trzebini do Olkusza trzeba by³o wje d aæ w zakrêt na dwójce i wciskaæ peda³ przyspieszenia do oporu aby wprawiæ uk³ad jezdny w jakiekolwiek zak³opotanie i zmusiæ EP do interwencji. Brawo. W czasie jazdy artowa³em do kolegi by³ego kierowcy jednego z najbogatszych biznesmenów, e autem jedzie siê nudno, poniewa bez wymuszania symulacji niebezpiecznych sytuacji na drodze nic siê nie dzieje. Bli sze prawdy jest stwierdzenie, e jedzie siê przyjemnie i jak po sznurku. Napêd na cztery ko³a zapewnia œwietn¹ trakcjê na krêtych drogach, tak e na mokrej nawierzchni, a dziêki temu jazda na odcinku z Trzebini do Olkusza by³a wrêcz przyjemnoœci¹, zw³aszcza przy przeje d aniu zakrêtów z u yciem si³y ci¹gu silnika (dodawaniem gazu). Jednostka 3.6 FI rozwija swoj¹ moc p³ynnie i spokojnie... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl Tekst: Automobilista wnicy z racji niecodziennych kszta³tów. Jednoœlad ten posiada³ ju wtedy pewne rozwi¹zania, które sta³y siê charakterystycznymi dla póÿniejszych modeli. By³y nimi poziomo u³o ony cylinder dwusuwowego silnika, zblokowany uk³ad napêdowy bez ³añcuchów czy wa³ków napêdowych, zmiana biegów pokrêtn¹ rêkojeœci¹, obudowanie zespo³u napêdowego oraz - co najwa niejsze - blaszana os³ona na nogi zaczynaj¹ca siê ju od poziomu kierownicy. W kwietniu roku 1946 wiêkszoœæ z tych rozwi¹zañ zosta³ opatentowana. Niestety Paperino nie pozwala³ na jazdê na nim paniom w sukienkach (nie by³o tzw. przekroku), wiêc pan Piaggio odes³a³ projekt do poprawki i wtedy siê zaczê³a prawdziwa historia skutera. Oczywiœcie koncern Piaggio nie wymyœli³ skutera - o palmê pierwszeñstwa ubiega siê tu kilka firm, jak choæby na przyk³ad DKW czy Cushman, ale opracowa³ kilka wa nych nowatorskich rozwi¹zañ, które przetrwa³y do dzisiaj. Dziêki wizji pojazdu masowego oraz doœwiadczeniu technologicznemu (D'Ascanio by³ zamieszany w powstanie pierwszego œmig³owca Agusta), opracowano wkrótce nowy jednoœlad MP6 nazwany wkrótce Vespa, czyli osa. Legenda g³osi, e sta³o siê to po us³yszeniu przez Enrico Piaggio odg³osu pracy silnika nowego jednoœladu, ja jednak widzê tu tak e podobieñstwo kszta³tu, czyli cienk¹ jak osa taliê nowego skutera. Pierwsza Vespa z roku 1946 posiada³a dwusuwowy silniczek o pojemnoœci 98 ccm i mocy 3,2 KM, trzybiegow¹ skrzyniê przek³adniow¹ i monolityczn¹ konstrukcjê nadwozia t³oczon¹ z blachy. Nie mia³a adnej skomplikowanej ramy, a jedynie proste wyt³oczki tanie w produkcji i lotnicze zawieszenie przedniego ko³a na krótkim wleczonym wahaczu... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY 07

5 KLEPY U UGI WYKAZ TACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Bielsko, ul. Cieszyñska 160, (033) Bielsko, ul. Daszyñskiego 54, (033) Bielsko, ul. Warszawska 156, (033) Jasienica, ul. Jasienica 75, (033) Pszczyna, ul Bielska, (32) Adres, telefon Asortyment paliw Pb95,VP,VP ON,ON,LPG Pb95,VP,VPR, ON,LPG Pb95,VP,VPR,ON,LPG Pb95,VP,ON,TIR Pb95,VP,VP ON,ON,LPG WYKAZ TACJI BENZYNOWYCH Asortyment paliw Us³ugi,M,O,K,G,FF,M,O,K,G,FF,F,K,K,G, O, P, FF, R,M,O,K,G Us³ugi Bielsko, ul. Al.Gen. Andersa 131,(033) Pb95,Pb98,TIR,ON,DN-98,M,K,O,FF WYKAZ TACJI BENZYNOWYCH MIXPOL odygowice, ul. Kasztanowa 33, (033) Pb95,Pb98,ON odygowice, ul. Magazynowa 2, (033) Milówka, ul. Grunwaldzka, (033) Wola, ul. Pszczyñska, (032) WYKAZ PRYWATNYCH TACJI BENZYNOWYCH Bielsko, ul. Czerwona 112, (033) Bielsko, ul. Legionów 59, (033) Pb95,Pb98,ON K,,R,G,K,M,O,P Bielsko, ul. ywiecka 63, (033) Pb95,DN-98,ON,TIR,LPG,M,K,O,FF,G Przybêdza, ul. Cesarka 1, (033) ,24h,K,O,FF Bielsko, ul. ywiecka 270, (033) Pb95,Pb98,ON,TIR,LPG,K,O,FF Œwinna, ul. ywiecka 49, (033) WYKAZ TACJI BENZYNOWYCH Bielsko-Bia³a Al.Gen.Andersa 26,(033) Pb95,P95,P98,ON,LPG,O,K,W,FF Wêgierska Górka, Cisiec, (033) ywiec, ul. Fabryczna 1, (033) ywiec, ul. Weso³a 3, (033) Pb95,ON Pb95,ON Pb95,ON BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY 08 Bielsko-Bia³a ul Partyzantów 44, (033) Pb95,P95,P98,ON,LPG Cieszyn ul.kolejowa 8, (033) Pb95,P95,P98,ON,LPG Oœwiêcim, ul.d¹browskiego 32, (033) Pb95,P95,P98,ON,LPG AUTO KOMI LICAR KOMI AMOCHODOWY Organizujemy wyjaszy po samochody, sprawdzamy samochody na zamówienie Oferuje: Komis, Poœrednictwo, kup-sprzeda, Ubezpieczenie, Kredyty, Pomoc w rejestracji Bielsko-Bia³a ul.bystrzañska 75, (vis a vis stacji ORLEN) tel.: 033/ Grzegorz Matusiak, Marcin Kurowski E POJAZDOWA ALTERNATORY - ROZRUZNIKI OOBOWE, CIÊ AROWE, AUTOBUY REGENERACJA - PRZEDA Mazañcowice 57, tel.: , LEKTROMECHANIKA KODEXPOL p. z o.o. Bielsko-Bia³a ul. Daszyñskiego 101a tel./fax: 033/ tel. kom.: WYKAZ TACJI BENZYNOWYCH Bielsko-Bia³a ul.wa³owa 21, (033) KODEXPOL - KODA CZÊŒCI FABIA - OCTAVIA - OCTAVIA II - UPERB KODEXPOL,M,O,K,W,FF,M,O,K,W,FF,M,O,K,W,FF czynne 6-22 Kupujemy Twoje auto - gotówka od rêki PALIWA: U-95 : benzyna uniwersalna, Pb-95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95 Pb-98: benzyna bezo³owiowa 98, LPG - gaz, ON: olej napêdowy P-95 - suprema, VP - benzyna V-Power, VPR - benzyna V-Power 99 oktanowy DN-98 - benzyna DYNAMIC, DN-ON - olej napêdowy DYNAMIC U UGI: FF: fast food, G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, K: pompowanie opon (kompresor), M: myjnia, N: najazd samochodowy, O: odkurzacz, : sklep 24h, P: prysznic, R: restauracja, W: wypo yczalnia przyczep LEGENDA ul. ywiecka Wilkowice tel CUBA-AUTO - oferujemy szeroki wybór czêœci do samochodów zachodnich i japoñskich - rabaty dla warsztatów - atrakcyjne ceny - mo liwoœæ zakupu czêœci na raty Mobil 1 ywiec ul. Witosa 36 tel. 033/ , kom dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY / OG OZENIA RABAT 10% spawanie tworzyw sztucznych, zderzaków, ch³odnic, reflektorów itp. 3 lata gwarancji blacharstwo, lakiernictwo czêœci samochodowe AUTO-PLATIK-ERWI Katowice, ul. Miko³owska 50, tel./fax: 032/ , tel.: 032/ Zamoœæ, ul. Lwowska 61 tel.: 084/ Godziny otwarcia: pn.-pt.: , sob.: tel.: h

6 dla kierowcow.pl KLEPY U UGI CARMAX CZÊŒCI DO AMOCHODÓW z kuponem 10% rabatu UL. YWIECKA 179a tel.: 033/ godziny otwarcia: pn.-pt.: , sobota: ZAK AD NAPRAWY POJAZDÓW naprawy mechaniczne, obs³uga ogumienia, autokosmetyka, blacharstwo, wymiana olejów i p³ynów, sprzeda hurtowa i detaliczna olejów ( ELF, CATROL ), sprzeda œrodków do autokosmetyki, sprzeda anten i odbiorników CB Bielsko-Bia³a, ul. Bystrzañska 106 tel.: 033/ , tel. kom.: BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY 10 P.H.U. TADEOPRZYCZEPY Bielsko-Bia³a, ul. NMP Królowej Polski 13 tel./fax: , tel.: tel. kom.: AUTO CZÊŒCI DANIEL nowe i u ywane KUP - PRZEDA Bielsko-Bia³a Komorowice ul. Niepodleg³oœci (obok Braterskiej 142) tel.: 033/ tel. kom.: DANIEL czynne: pn.-pt.: , sob.: Auto-Mechanika ERWI OGUMIENIA - KLEP MOTORYZACYJNY opony nowe, bie nikowane, oleje, filtry klocki, szczêki, akumulatory amortyzatory, rozrz¹dy, sprzêg³a ³o yska, zawieszenia, przeguby, t³umiki naprawy bie ¹ce samochodów Mobil 1 Bielsko - Bia³a, ul. Morelowa 9, tel.: 033/ ywiecka sprzeda, serwis, czêœci, wypo yczalnia, produkcja plandek TOMIICAR 200 modeli przyczep od rêki!!! UPER PROMOCJE z okazji 20-lecia firmy!!! Z "IEM DLA KIEROWCÓW" PLANDEKA NA PLAK - GRATI AUTO-CZÊŒCI-OPEL OPONY FELGI-ERWI Jasienica, ul. Cieszyñska 1084 tel.: kom.: GG: ZAPRAZAMY: pn.-pt.: 8-18, sob.: 8-14 Redakcja : Kraków, Al. J. ³owackiego 17A tel./fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin molski Reklama: - Piotr Majchrzyk: tel ukasz ywicki: tel Mariusz Æwiel¹g: tel Zamawianie internetowego wydania gazety: Druk: ymilo Naœwietlanie: Djaf Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, aleja Juliusza ³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo pracujemy odmówiæ umieszczenia reklamy na komputerach niezgodnej z przepisami lub dostarczonych przez interesem Wydawcy. firmê wyd. C : BIELKO BIA A numer zamkniêto: BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY / OG OZENIA

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców szczegó³y strona 10 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 2/2008 15.04-15.05.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie kolporta wy³¹cznie z" KATALOG dla kierowców" KRAKÓW ISSN 1429-7078 wyd.a nr 3 (3) LISTOPAD 2013 #3 TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie wiesz kto ponosi winê i jakie dokumenty zebraæ

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo