vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu:"

Transkrypt

1 R E K L A M A

2 ATELITARNY YTEM GP DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MAZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach ta³a informacja o sposobie eksploatacji pojazdów i maszyn Kontrola rzeczywistego zu ycia paliwa Informacja o kradzie y paliwa Identyfikacja kierowcy/operatora Podgl¹d urz¹dzeñ dodatkowych (np. w³¹czenie piaskarki, dÿwigu itp.) Dowolna konfiguracja raportów vector s y s t e m y g p s PPHU VECTOR PLAC PIATÓW 6A GLIWICE TEL.: / TEL./FAX: / KOM.:

3 [ ] TET Tekst: Moto-Remo Burzyñscy p. j. Garrett VNT - - (Variable Nozzle Turbine) Turbosprê arki ze zmienn¹ geometri¹ Co z regeneracj¹ turbosprê arek? W 1991r. nast¹pi³ prze³om w technologii turbodo³adowania silników spalinowych montowanych w samochodach osobowych. ta³o siê to wówczas, gdy jeden z najwiêkszych producentów turbosprê arek do silników spalinowych, firma Garrett nale ¹ca do koncernu Honeywell, wprowadzi³a do produkcji turbosprê arkê typu VNT. Popularnie nazywane turbosprê arki ze zmienn¹ geometri¹ kierownic¹ spalin, sta³y siê odpowiedzi¹ na potrzeby konstruktorów silników Diesel'a zwi¹zane z szybk¹ reakcj¹ turbosprê arki, a co za tym idzie wzrostem ciœnienia w uk³adzie dolotowym. Dziêki temu rozwi¹zaniu nie tylko wyeliminowano efekt turbo-dziury wystêpuj¹cy w starszych konstrukcjach silników, ale znacznie poprawiono osi¹gi jednostek napêdowych przy zachowaniu coraz ostrzejszych norm toksycznoœci spalin. Przez ostatnich 15 lat na œwiecie zamontowano ponad 20 milionów turbosprê arek w samochodach osobowych, z tego wiêksz¹ czêœæ w Europie, gdzie silniki Diesel'a stanowi¹ obecnie blisko 50% produkcji. Obecnie Honeywell dostarcza ju trzeci¹ generacjê turbosprê arek VNT do producentów silników. Coraz czêœciej turbosprê arki te znajduj¹ zastosowanie tak e w silnikach z zap³onem iskrowym (benzynowych). Awaria turbosprê arki Garrett VNT - czy da siê j¹ naprawiæ? Turbosprê arki Garrett VNT s¹ urz¹dzeniami o bardzo skomplikowanej i precyzyjnej budowie, zaprojektowane i skonstruowane tak, aby zapewniæ dok³adnie takie osi¹gi, jakie wymagane s¹ przez producentów silników. Wygl¹dem pozornie przypominaj¹ tradycyjn¹ turbosprê arkê, jednak materia³y, z których s¹ wykonane poszczególne podzespo³y i zastosowane w nich rozwi¹zania technologiczne (chronione patentem) znacznie odbiegaj¹ od tych stosowanych w starszych konstrukcjach. Zaawansowana konstrukcja to jednak nie wszystko. adna jednostka nie bêdzie prawid³owo funkcjonowa³a bez odpowiedniego ustawienia i regulacji, co wbrew pozorom nie jest ³atwe do zrobienia bez specjalistycznej wiedzy i odpowiednich maszyn. Chodzi tu g³ównie o ustawienie minimalnych i maksymalnych wartoœci przep³ywu spalin, które kierowane s¹ na wirnik. Na dzieñ dzisiejszy tylko producenci turbosprê arek za pomoc¹ precyzyjnego urz¹dzenia do pomiaru przep³ywu gazów s¹ w stanie odpowiednio wyregulowaæ dan¹ jednostkê, aby ta mog³a osi¹gaæ odpowiednie dla niej wartoœci ciœnienia do³adowania i wydajnoœci. Parametry te s¹ ró ne dla ka dego numeru referencyjnego turbosprê arki, co wi¹ e siê z zastosowaniem w ró nych typach silników. Ka dy z powy szych kroków jest niezbêdny do zapewnienia optymalnych osi¹gów turbosprê arek Garrett VNT i w najmniejszym nawet stopniu nie mo e byæ zlekcewa ony. W zwi¹zku z powy szym turbosprê arki Garrett VNT nie mog¹ byæ naprawiane. Jest to oficjalna informacja podana przez koncern Honeywell, kierowana do wszystkich serwisów i dystrybutorów tych produktów, poparta przez BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY 04 wstrzymanie dystrybucji zestawów naprawczych, czêœci zamiennych i danych technicznych do tego typu turbosprê arek. Turbosprê arki Garrett VNT mo na rozpoznaæ po literze V w oznaczeniu na tabliczce znamionowej np. GT1544V. Dlaczego nie mo na regenerowaæ VNT? Ka da próba regeneracji przy u yciu nieoryginalnych czêœci i niew³aœciwe ustawienie zaworu mo e potencjalnie spowodowaæ powa ne problemy po zamontowaniu w pojazdach, takie jak: - konflikt z elektronicznym uk³adem zarz¹dzaj¹cym prac¹ silnika, - zbyt niskie ciœnienie do³adowania przy ma³ych prêdkoœciach obrotowych silnika, powoduj¹ce znaczne pogorszenie jego osi¹gów oraz wzrost emisji spalin, - powstanie zbyt bogatej mieszanki, co spowoduje znaczny wzrost temperatury spalania, która mo e doprowadziæ do uszkodzenia turbosprê arki i silnika, - zbyt wysokie ciœnienie do³adowania spowodowane przekroczeniem dopuszczalnych obrotów turbiny, co mo e spowodowaæ pêkniêcie ko³a kompresji i uszkodzenie silnika, - gwa³towny wzrost ciœnienia do³adowania, powoduj¹cy uszkodzenie silnika, - g³oœna praca turbosprê arki, - znacznie zwiêkszona toksycznoœæ spalin w kontekœcie wymogów œrodowiskowych wyeliminuje pojazd z eksploatacji. Z danych statystycznych zebranych z wielu zak³adów naprawiaj¹cych w/w turbosprê arki wynika, e iloœæ niedomagañ silników zwi¹zanych z turbosprê arkami VNT wzros³a znacznie w stosunku do turbosprê arek o tradycyjnej konstrukcji. Wynika to ze zmiany parametrów regulacyjnych zmienionych w trakcie naprawy i braku mo liwoœci ponownej prawid³owej regulacji i synchronizacji z silnikiem. Bior¹c pod uwagê powy - sze argumenty, dbaj¹c o interesy w³aœcicieli pojazdów, w których zamontowano tego typu turbosprê arki oraz w celu ochrony przed ingerencj¹ w opatentowan¹ technologiê firmy Honeywell, bêd¹ dostarczane tylko nowe turbosprê arki Garrett VNT. Producent zapewnia dostêpnoœæ popularnych referencji u wszystkich autoryzowanych dystrybutorów na œwiecie. Wiêcej informacji na temat turbosprê arek Garrett mo na znaleÿæ na stronach internetowych: W zwi¹zku z nasilonymi w ostatnim okresie przypadkami podszywania siê innych firm pod Autoryzowanego Przedstawiciela firmy Garrett by Honeywell informujemy wszystkich naszych klientów, i jedynym Autoryzowanym Przedstawicielem firmy Garrett w Polsce jest Moto-Remo. Jednoczeœnie przestrzegamy inne firmy dopuszczaj¹ce siê takich praktyk, i zostan¹ w stosunku do nich wyci¹gniête surowe konsekwencje ze strony Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przez Departament Prawny Producenta. Autoryzowany Przedstawiciel i erwis w Polsce: Moto-Remo Burzyñscy p. j I³awa, ul. Biskupska 7, tel.: 089 / Oddzia³ Chorzów: Chorzów, ul. agiewnicka 3, tel.: 032 / Oddzia³ Warszawa: Warszawa, ul. G³êbocka 98a, tel.: 022 / Zapraszamy do wspó³pracy na atrakcyjnych warunkach serwisy i warsztaty samochodowe: tel.: REKLAMY / OG OZENIA

4 [ ] TET Predator Combo ystem lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo umo liwia ci¹g³¹ wizualizacjê pozycji pojazdu na wyœwietlanej mapie cyfrowej (GI) oraz rejestracjê parametrów pracy pojazdu. Informacje takie jak lokalizacja, prêdkoœæ, poziom paliwa, temperatura oraz mo liwoœæ generowania raportów okreœlaj¹cych czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zu ycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowañ, itp., pozwalaj¹ mniejszym nak³adem si³ zarz¹dzaæ i optymalizowaæ pracê pracowników mobilnych i transportu oraz prowadziæ obiektywn¹ weryfikacjê rozliczeñ zwi¹zanych z transportem. ystem tworz¹ dwa kluczowe elementy instalowane w pojeÿdzie urz¹dzenia (terminale) oraz aplikacja kliencka. Terminale Predator Combo 2.5, Predator Combo 2.5 LT funkcjonuj¹ w oparciu o najnowsze, sprawdzone i stale aktualizowane rozwi¹zania lokalizacji satelitarnej (GP i Galileo), transmisji danych w sieciach GM i zaawansowane uk³ady elektroniczne, kontroluj¹ce pracê urz¹dzenia i umo liwiaj¹ce bezpieczn¹ integracjê z systemami pojazdu. Pozycja i parametry ruchu (prêdkoœæ, kierunek jazdy), informacje o pracy silnika, paliwie oraz stanie pod³¹czonych urz¹dzeñ dodatkowych przekazywane s¹ do systemu serwerowego, który je rejestruje, analizuje i udostêpnia uprawnionemu u ytkownikowi w zdefiniowanym zakresie, w formie wizualizacji lub raportów. tale aktualizowane, cyfrowe mapy, zwieraj¹ce wszystkie szlaki komunikacyjne oraz plany ponad polskich miast i miejscowoœci umo liwiaj¹ dok³adne okreœlenie pozycji a specjalne algorytmy pozwalaj¹ wygenerowaæ precyzyjne raporty. Wykorzystywane, w pe³ni profesjonalne bazy danych gwarantuj¹ pe³ne bezpieczeñstwo przechowywanych informacji oraz umo liwiaj¹ ich transfer do dowolnych, wykorzystywanych w przedsiêbiorstwie systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie (CRM, ERP). Ci¹g³a dostêpnoœæ danych z systemu zwiêksza równie bezpieczeñstwo kierowcy i pojazdu, umo liwiaj¹c natychmiastowe podjêcie skutecznych dzia³añ w przypadku wyst¹pienia jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej. Rozwi¹zanie posiada wszelkie niezbêdne homologacje i atesty niezbêdne do sprzeda y, instalacji i wykorzystania na terenie pañstw Unii Europejskiej. Instalacja terminala Predator Combo nie ingeruje w systemy pojazdu i nie powoduje utraty gwarancji. ystem lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo umo liwia ci¹g³¹ wizualizacjê pozycji pojazdu na wyœwietlanej mapie cyfrowej oraz rejestracjê parametrów pracy pojazdu. Informacje takie jak lokalizacja, prêdkoœæ, poziom paliwa, temperatura oraz mo liwoœæ generowania raportów okreœlaj¹cych czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zu ycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowañ, itp., pozwalaj¹ mniejszym nak³adem si³ zarz¹dzaæ i optymalizowaæ pracê pracowników mobilnych i transportu oraz prowadziæ obiektywn¹ weryfikacjê rozliczeñ zwi¹zanych z transportem. Terminal Predator Combo jest zintegrowanym urz¹dzeniem telemetrycznym, przeznaczonym do wspomagania zarz¹dzania flot¹ i/lub ochrony pojazdów, zawieraj¹cym odbiornik GP, modu³ GM, kontroler mikroprocesorowy z obs³ug¹ interfejsu wejœæ/wyjœæ, wewnêtrzn¹ pamiêæ zdarzeñ oraz modu³ zasilania awaryjnego. Terminal Predator Combo zosta³ homologowany pod wzglêdem regulaminu nr 10.02, znak homologacji: E20 10R , oraz certyfikowany przez Przemys³owy Instytut Motoryzacji PIMOT w klasie profesjonalnej dla kutecznoœci Zabezpieczenia Przed Kradzie ¹ Pojazdu amochodowego. Cechy u ytkowe: - okreœlanie lokalizacji (pozycji geograficznej) z maksymalnym b³êdem nie przekraczaj¹cym 10 m; - rejestracja przebytej trasy (pozycja, odleg³oœæ, prêdkoœæ, czas); - rejestracja w³¹czeñ i wy³¹czeñ stacyjki i silnika pojazdu z informacj¹ o czasie pracy; - rejestracja poziomu paliwa oraz tankowañ i upustów (iloœæ, czas, miejsce); - detekcja naruszenia stref chronionych w pojeÿdzie (otwarcie drzwi, przestrzeni ³adunkowej); - detekcja pracy urz¹dzeñ dodatkowych w pojeÿdzie; - autoryzacja i identyfikacja kierowcy; - obs³uga przycisku wezwania pomocy (panic); - detekcja stanu systemów alarmowych (instalowanych fabrycznie i dodatkowych); - mo liwoœæ wyboru trybu pracy (s³u bowy/prywatny, z ³adunkiem/bez ³adunku); - pomiar i rejestracja temperatury; BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY 06 ystem lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo - rejestracja prêdkoœci obrotowej silnika (szyna CAN BU); - odczyt licznika przebiegu pojazdu (szyna CAN BU); - pomiar i rejestracja napiêcia zasilania w pojeÿdzie; - rejestracja i zdalna sygnalizacja zaniku zasilania g³ównego; - mo liwoœæ zdalnego sterowania dwoma niezale nymi instalacjami w pojeÿdzie; - transmisja sygna³u NMEA przez interfejs Bluetooth; - mo liwoœæ komunikacji tekstowej z kierowc¹ poprzez wykorzystanie modu³u komunikatora; - natychmiastowy przekaz danych w czasie rzeczywistym, w cyklach 60 - cio sekundowych (GPR lub M); Zastosowanie: Terminal Predator Combo zainstalowany w pojeÿdzie pozwala zebraæ i natychmiast przes³aæ informacje o pracy pojazdu, stanowi¹c tym samym znakomite narzêdzie wspomagaj¹ce zarz¹dzanie flot¹ pod k¹tem weryfikacji prawid³owoœci wykorzystania œrodków transportu lub maszyn budowlanych, umo liwiaj¹c optymalizacjê pracy pracowników mobilnych i wzrost jakoœci realizowanych us³ug. Natychmiastowy przekaz informacji o zaistnieniu sytuacji awaryjnych lub nietypowych pozwala znacznie podnieœæ poziom bezpieczeñstwa kierowców, pasa erów pojazdów i ³adunku. ystemy GP Combo ystem GP Combo to satelitarny system przeznaczony do szybkiego oraz dok³adnego okreœlenia pozycji oraz parametrów pracy pojazdów i maszyn. ystem wspó³pracuje z 24 satelitami Navatrar obiegaj¹cymi ziemiê, zapewniaj¹c nieprzerywaln¹ dostawê informacji o bie ¹cej pozycji obiektu. Ka dy z satelitów transmituje informacjê czasow¹ oraz dane nawigacyjne, które s¹ wysy³ane do terminala znajduj¹cego siê w pojeÿdzie. Na proponowany system sk³adaj¹ siê trzy elementy (zdjêcie z oferty proszê przerobiæ tz. tam gdzie jest pokazana aplikacja, serwer samochody): 1. Terminal Combo Urz¹dzenie to jest montowane w pojeÿdzie. W sk³ad terminala wchodzi: - modu³ GP pozwalaj¹cy okreœliæ po³o enie pojazdu, jego prêdkoœæ jak równie dok³adny czas wyst¹pienia pomiaru; - Modu³ kontrolno - steruj¹cy przeznaczony do analizy danych wysy³anych z urz¹dzeñ dodatkowo pod³¹czonych do terminala; - modu³ pamiêci rejestrator - to trzecia czêœæ sk³adowa terminala mog¹ca zapisaæ pozycji dostarczanych przez modu³ GP jak równie system mikroprocesorowy. Czas zape³nienia pamiêci zale y od ustawienia czêstotliwoœci zapisu oraz d³ugoœci czasu przemieszczania siê pojazdu. Przy ustawieniu czêstotliwoœci zapisu co 1 minutê plus dodatkowe sygna³y z czujników, pamiêci wystarcza zazwyczaj na okres 2-3 miesiêcy intensywnej pracy pojazdu. Pamiêæ urz¹dzenia nie jest zape³niana podczas postojów. 2. erwer Combo erwer znajduje siê w siedzibie firmy Vector. Ten specjalistyczny serwer odbiera dane z terminala. Informacje s¹ przez system przetwarzane i magazynowane. W przypadku baraku mo- liwoœci po³¹czenia z serwerem dane s¹ zapisywane w nieulotnej pamiêci urz¹dzenia typu flash i przesy³ane w chwili nawi¹zania po³¹czenia. 3. Aplikacja Combo Klient Aplikacja Combo Klient umo liwia dostêp do danych docieraj¹cych do systemu serwera. To specjalne oprogramowanie jest instalowane na komputerze klienta. Aplikacja umo liwia wizualizacjê aktualnej dostêpnej pozycji na mapie, przekazanie informacji o aktualnym stanie czujników, analizê wszelkich danych historycznych, generowanie raportów stanowi¹cych podstawê do rozliczania czasu pracy pojazdu i kierowcy. W sk³ad aplikacji wchodzi mapa polski zawieraj¹ca wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie, linie kolejowe, szczegó³owe plany ponad 600 miast oraz mapa Europy; widoczne s¹ granice pañstw, drogi miast, linie kolejowe i obszary wodne w ogólnym zarysie. Dziêki stworzeniu aplikacji Combo Klient zawieraj¹cej lokalne mapy i pliki graficzne wyeliminowano koniecznoœæ pracy za pomoc¹ przegl¹darek www, co radykalnie podnios³o bezpieczeñstwo, a przede wszystkim szybkoœæ pracy ca³ego systemu. Aplikacja umo liwia wyszukanie miejsc wed³ug nazwy (miejscowoœci ulicy, nazwy w³asnej miejsca) lub wspó³rzêdnych geograficznych... wiêcej na: Tekst: PPHU VECTOR www. katalogdla kierowcow.pl [ ] TET Volkswagen Passat - - CC 3.6 4x4 Atak na klasê premium Trzecia wersja nadwozia Passata pozycjonowana jest w klasie wy szej. Pod wzglêdem w³aœciwoœci jezdnych i jakoœci wykonania coupé z powodzeniem mo e konkurowaæ z luksusowymi markami niemieckimi, mniej dra ni¹c przy tym oko zazdrosnych s¹siadów czy partnerów handlowych. Do tego ma bia³e a nie niebieskie podœwietlenie zegarów. Coupé jest wyraÿnie bardziej wygodne ni limuzyna czy kombi, ale za to mniej praktyczne. Z przodu siedzi siê i podró uje bardzo wygodnie, zw³aszcza po ustawieniu systemu zawieszenia w tryb Comfort, a fotele zapewniaj¹ nie tylko komfort, ale tak e bardzo dobre trzymanie boczne nawet jako pasa er nie mia³em problemu z utrzymaniem pozycji nawet na bardzo krêtych odcinkach dróg. Za to z z ty³u podobn¹ opiniê wyraziæ mog¹ wy³¹cznie osoby o wzroœcie najwy ej cm. Przy 175 cm odleg³oœæ g³owy od sufitu, przy prawid³owej pozycji, wynosi ok. 2 cm a ocenia siê, e bezpieczne minimum na wypadek dachowania to 10 cm. Pozytywnie oceniæ nale y za to profile tylnych foteli, które zapewniaj¹ komfort i dobre trzymanie boczne. Œredniego lub niskiego wzrostu prezes mo e nawet polubiæ podró owanie nowym coupé z ty³u. Auto zachowuje zalety sztywnego zawieszenia Passata limuzyny, ale t³umienie nierównoœci jest o klasê lepsze, zw³aszcza po prze³¹czeniu zawieszenia w tryb Comfort. Na trasie, zw³aszcza do szybszej lub dynamicznej jazdy lepiej w³¹czyæ z kolei tryb port. W obu przypadkach w³aœciwoœci jezdne s¹ odczuwalnie lepsze ni w zwyk³ym Passacie, czy nowym Mondeo. Tak e uk³ad kierowniczy pracuje lepiej i a jego precyzja, oceniana na podstawie jazdy po krêtych drogach w pagórkowatym lub górzystym terenie, spisywa³ siê lepiej ni w nowym Audi A4, czy Mercedesie C- klasy. Bez przyzwyczajania siê do samochodu, kierownicê fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy [ ] TET W³oska Osa w zakonie Rewelacja wœród powojennych jednoœladów do dzisiaj wyznacza standard skutera. Konstrukcja by³a tak znakomita, e jej zasadnicze rozwi¹zania nie uleg³y znacz¹cej ewolucji przez ponad 60 lat! Wersja, któr¹ prezentujemy by³a wytwarzana na zamówienie zakonów, jako pojazd oszczêdny, niezwykle u yteczny, który mo na by³o prowadziæ w habicie lub sutannie. Vespa powsta³a z w³oskiej powojennej biedy, w któr¹ ten piêkny kraj popad³ nie mniej ni wiele innych bior¹cych udzia³ w II wojnie œwiatowej. Enrico Piaggio zarz¹dzaj¹cy firm¹ licz¹c¹ ponad 10 tysiêcy pracowników, nie móg³ ju wytwarzaæ swych g³ównych produktów, czyli ca³kiem udanych samolotów wojskowych. Przesta³y byæ potrzebne, za to niezwykle potrzebne sta³y siê tanie œrodki komunikacji. W tej sytuacji zleci³ swemu g³ównemu konstruktorowi Corradino D'Ascanio zaprojektowanie czegoœ taniego przeznaczonego dla najszerszych rzesz spo³eczeñstwa. W ten sposób ju w roku 1945 powsta³ pierwszy MP5 Paperino, czyli Kaczor Donald (tak we W³oszech nazywano tê postaæ z kreskówki Disney'a) bo tak go nazwali praco- fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny 15 ka dego miesi¹ca w punktach kolporta u prasy. Cena: 8,9 z³ MIEIÊCZNIK MI OŒNIKÓW TAREJ MOTORYZACJI Tekst: Robert I. Bielecki Fot.: Robert I. Bielecki intuicyjnie skrêca siê tak aby nie musieæ jej korygowaæ a do wyjœcia z zakrêtu. Podobnie na parkingu. To zaskakuj¹ce tym bardziej, e bezpoœrednio przed Passatem jeÿdzi³em samochodami innych marek - Lexus i Peugeot. Na najtrudniejszych zakrêtach drogi z Trzebini do Olkusza trzeba by³o wje d aæ w zakrêt na dwójce i wciskaæ peda³ przyspieszenia do oporu aby wprawiæ uk³ad jezdny w jakiekolwiek zak³opotanie i zmusiæ EP do interwencji. Brawo. W czasie jazdy artowa³em do kolegi by³ego kierowcy jednego z najbogatszych biznesmenów, e autem jedzie siê nudno, poniewa bez wymuszania symulacji niebezpiecznych sytuacji na drodze nic siê nie dzieje. Bli sze prawdy jest stwierdzenie, e jedzie siê przyjemnie i jak po sznurku. Napêd na cztery ko³a zapewnia œwietn¹ trakcjê na krêtych drogach, tak e na mokrej nawierzchni, a dziêki temu jazda na odcinku z Trzebini do Olkusza by³a wrêcz przyjemnoœci¹, zw³aszcza przy przeje d aniu zakrêtów z u yciem si³y ci¹gu silnika (dodawaniem gazu). Jednostka 3.6 FI rozwija swoj¹ moc p³ynnie i spokojnie... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl Tekst: Automobilista wnicy z racji niecodziennych kszta³tów. Jednoœlad ten posiada³ ju wtedy pewne rozwi¹zania, które sta³y siê charakterystycznymi dla póÿniejszych modeli. By³y nimi poziomo u³o ony cylinder dwusuwowego silnika, zblokowany uk³ad napêdowy bez ³añcuchów czy wa³ków napêdowych, zmiana biegów pokrêtn¹ rêkojeœci¹, obudowanie zespo³u napêdowego oraz - co najwa niejsze - blaszana os³ona na nogi zaczynaj¹ca siê ju od poziomu kierownicy. W kwietniu roku 1946 wiêkszoœæ z tych rozwi¹zañ zosta³ opatentowana. Niestety Paperino nie pozwala³ na jazdê na nim paniom w sukienkach (nie by³o tzw. przekroku), wiêc pan Piaggio odes³a³ projekt do poprawki i wtedy siê zaczê³a prawdziwa historia skutera. Oczywiœcie koncern Piaggio nie wymyœli³ skutera - o palmê pierwszeñstwa ubiega siê tu kilka firm, jak choæby na przyk³ad DKW czy Cushman, ale opracowa³ kilka wa nych nowatorskich rozwi¹zañ, które przetrwa³y do dzisiaj. Dziêki wizji pojazdu masowego oraz doœwiadczeniu technologicznemu (D'Ascanio by³ zamieszany w powstanie pierwszego œmig³owca Agusta), opracowano wkrótce nowy jednoœlad MP6 nazwany wkrótce Vespa, czyli osa. Legenda g³osi, e sta³o siê to po us³yszeniu przez Enrico Piaggio odg³osu pracy silnika nowego jednoœladu, ja jednak widzê tu tak e podobieñstwo kszta³tu, czyli cienk¹ jak osa taliê nowego skutera. Pierwsza Vespa z roku 1946 posiada³a dwusuwowy silniczek o pojemnoœci 98 ccm i mocy 3,2 KM, trzybiegow¹ skrzyniê przek³adniow¹ i monolityczn¹ konstrukcjê nadwozia t³oczon¹ z blachy. Nie mia³a adnej skomplikowanej ramy, a jedynie proste wyt³oczki tanie w produkcji i lotnicze zawieszenie przedniego ko³a na krótkim wleczonym wahaczu... wiêcej na: www. katalogdla kierowcow.pl BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY 07

5 KLEPY U UGI WYKAZ TACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Bielsko, ul. Cieszyñska 160, (033) Bielsko, ul. Daszyñskiego 54, (033) Bielsko, ul. Warszawska 156, (033) Jasienica, ul. Jasienica 75, (033) Pszczyna, ul Bielska, (32) Adres, telefon Asortyment paliw Pb95,VP,VP ON,ON,LPG Pb95,VP,VPR, ON,LPG Pb95,VP,VPR,ON,LPG Pb95,VP,ON,TIR Pb95,VP,VP ON,ON,LPG WYKAZ TACJI BENZYNOWYCH Asortyment paliw Us³ugi,M,O,K,G,FF,M,O,K,G,FF,F,K,K,G, O, P, FF, R,M,O,K,G Us³ugi Bielsko, ul. Al.Gen. Andersa 131,(033) Pb95,Pb98,TIR,ON,DN-98,M,K,O,FF WYKAZ TACJI BENZYNOWYCH MIXPOL odygowice, ul. Kasztanowa 33, (033) Pb95,Pb98,ON odygowice, ul. Magazynowa 2, (033) Milówka, ul. Grunwaldzka, (033) Wola, ul. Pszczyñska, (032) WYKAZ PRYWATNYCH TACJI BENZYNOWYCH Bielsko, ul. Czerwona 112, (033) Bielsko, ul. Legionów 59, (033) Pb95,Pb98,ON K,,R,G,K,M,O,P Bielsko, ul. ywiecka 63, (033) Pb95,DN-98,ON,TIR,LPG,M,K,O,FF,G Przybêdza, ul. Cesarka 1, (033) ,24h,K,O,FF Bielsko, ul. ywiecka 270, (033) Pb95,Pb98,ON,TIR,LPG,K,O,FF Œwinna, ul. ywiecka 49, (033) WYKAZ TACJI BENZYNOWYCH Bielsko-Bia³a Al.Gen.Andersa 26,(033) Pb95,P95,P98,ON,LPG,O,K,W,FF Wêgierska Górka, Cisiec, (033) ywiec, ul. Fabryczna 1, (033) ywiec, ul. Weso³a 3, (033) Pb95,ON Pb95,ON Pb95,ON BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY 08 Bielsko-Bia³a ul Partyzantów 44, (033) Pb95,P95,P98,ON,LPG Cieszyn ul.kolejowa 8, (033) Pb95,P95,P98,ON,LPG Oœwiêcim, ul.d¹browskiego 32, (033) Pb95,P95,P98,ON,LPG AUTO KOMI LICAR KOMI AMOCHODOWY Organizujemy wyjaszy po samochody, sprawdzamy samochody na zamówienie Oferuje: Komis, Poœrednictwo, kup-sprzeda, Ubezpieczenie, Kredyty, Pomoc w rejestracji Bielsko-Bia³a ul.bystrzañska 75, (vis a vis stacji ORLEN) tel.: 033/ Grzegorz Matusiak, Marcin Kurowski E POJAZDOWA ALTERNATORY - ROZRUZNIKI OOBOWE, CIÊ AROWE, AUTOBUY REGENERACJA - PRZEDA Mazañcowice 57, tel.: , LEKTROMECHANIKA KODEXPOL p. z o.o. Bielsko-Bia³a ul. Daszyñskiego 101a tel./fax: 033/ tel. kom.: WYKAZ TACJI BENZYNOWYCH Bielsko-Bia³a ul.wa³owa 21, (033) KODEXPOL - KODA CZÊŒCI FABIA - OCTAVIA - OCTAVIA II - UPERB KODEXPOL,M,O,K,W,FF,M,O,K,W,FF,M,O,K,W,FF czynne 6-22 Kupujemy Twoje auto - gotówka od rêki PALIWA: U-95 : benzyna uniwersalna, Pb-95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95 Pb-98: benzyna bezo³owiowa 98, LPG - gaz, ON: olej napêdowy P-95 - suprema, VP - benzyna V-Power, VPR - benzyna V-Power 99 oktanowy DN-98 - benzyna DYNAMIC, DN-ON - olej napêdowy DYNAMIC U UGI: FF: fast food, G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, K: pompowanie opon (kompresor), M: myjnia, N: najazd samochodowy, O: odkurzacz, : sklep 24h, P: prysznic, R: restauracja, W: wypo yczalnia przyczep LEGENDA ul. ywiecka Wilkowice tel CUBA-AUTO - oferujemy szeroki wybór czêœci do samochodów zachodnich i japoñskich - rabaty dla warsztatów - atrakcyjne ceny - mo liwoœæ zakupu czêœci na raty Mobil 1 ywiec ul. Witosa 36 tel. 033/ , kom dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY / OG OZENIA RABAT 10% spawanie tworzyw sztucznych, zderzaków, ch³odnic, reflektorów itp. 3 lata gwarancji blacharstwo, lakiernictwo czêœci samochodowe AUTO-PLATIK-ERWI Katowice, ul. Miko³owska 50, tel./fax: 032/ , tel.: 032/ Zamoœæ, ul. Lwowska 61 tel.: 084/ Godziny otwarcia: pn.-pt.: , sob.: tel.: h

6 dla kierowcow.pl KLEPY U UGI CARMAX CZÊŒCI DO AMOCHODÓW z kuponem 10% rabatu UL. YWIECKA 179a tel.: 033/ godziny otwarcia: pn.-pt.: , sobota: ZAK AD NAPRAWY POJAZDÓW naprawy mechaniczne, obs³uga ogumienia, autokosmetyka, blacharstwo, wymiana olejów i p³ynów, sprzeda hurtowa i detaliczna olejów ( ELF, CATROL ), sprzeda œrodków do autokosmetyki, sprzeda anten i odbiorników CB Bielsko-Bia³a, ul. Bystrzañska 106 tel.: 033/ , tel. kom.: BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY 10 P.H.U. TADEOPRZYCZEPY Bielsko-Bia³a, ul. NMP Królowej Polski 13 tel./fax: , tel.: tel. kom.: AUTO CZÊŒCI DANIEL nowe i u ywane KUP - PRZEDA Bielsko-Bia³a Komorowice ul. Niepodleg³oœci (obok Braterskiej 142) tel.: 033/ tel. kom.: DANIEL czynne: pn.-pt.: , sob.: Auto-Mechanika ERWI OGUMIENIA - KLEP MOTORYZACYJNY opony nowe, bie nikowane, oleje, filtry klocki, szczêki, akumulatory amortyzatory, rozrz¹dy, sprzêg³a ³o yska, zawieszenia, przeguby, t³umiki naprawy bie ¹ce samochodów Mobil 1 Bielsko - Bia³a, ul. Morelowa 9, tel.: 033/ ywiecka sprzeda, serwis, czêœci, wypo yczalnia, produkcja plandek TOMIICAR 200 modeli przyczep od rêki!!! UPER PROMOCJE z okazji 20-lecia firmy!!! Z "IEM DLA KIEROWCÓW" PLANDEKA NA PLAK - GRATI AUTO-CZÊŒCI-OPEL OPONY FELGI-ERWI Jasienica, ul. Cieszyñska 1084 tel.: kom.: GG: ZAPRAZAMY: pn.-pt.: 8-18, sob.: 8-14 Redakcja : Kraków, Al. J. ³owackiego 17A tel./fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin molski Reklama: - Piotr Majchrzyk: tel ukasz ywicki: tel Mariusz Æwiel¹g: tel Zamawianie internetowego wydania gazety: Druk: ymilo Naœwietlanie: Djaf Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, aleja Juliusza ³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo pracujemy odmówiæ umieszczenia reklamy na komputerach niezgodnej z przepisami lub dostarczonych przez interesem Wydawcy. firmê wyd. C : BIELKO BIA A numer zamkniêto: BEZP ATNY REGIONALNY MIEIÊCZNIK MOTORYZACYJNY dla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni REKLAMY / OG OZENIA

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Laboratorium 2

Bazy Danych. Laboratorium 2 Bazy Danych Zadania i problemy techniczno-inżynieryjne oraz informatyczne dla systemów operacyjnych, połączeń i konfiguracji baz danych do pracy w biurze, sieci oraz z internetem. pdf Laboratorium 2 Opracować

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. T-03 r

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. T-03 r G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON T-03 r Zestawienie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo