ZZP/ZS/D/80/ OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZZP/ZS/D/80/2012 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM"

Transkrypt

1 ZZP/ZS/D/80/ OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34, tel , fax , ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. na: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy nieodpłatnie odebrać w siedzibie Zamawiającego- MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 1.14 Zamkniętą kopertę oznaczoną : Oferta na przetarg nieograniczony w dniu r. dot. Dostawy fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm z dopiskiem nie otwierać przed r. przed godz należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Klienta-Kancelaria - parter ) w terminie do dnia r. do godz Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: - w sprawach merytorycznych: Michał Golasowski Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan tel w sprawach proceduralnych: Katarzyna Jakus Koordynator Zespołu ds. Zamówień Publicznych, tel Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34, Jaworzno, lok. Świetlica. Wadium : 4.600,00 zł Kryteria wyboru oferty: cena % Wymagany termin zamówienia: roku W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy: 1. nie są wykluczeni na podstawie 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, 2. spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2 ZZP/ZS/D/80/ złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń 4. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienie do wykonania zamówienia. ZATWIERDZAM: Jaworzno, dnia.. (Kierownik Zamawiającego).

3 ZZP/ZS/D/80/ ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejskie Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 Przedsiębiorstwo tel Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie Zespół ds. Zamówień Publicznych Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 MPWiK tel fax REGON: , NIP: Adres strona internetowa: Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy do EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. Regulamin* należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm Podstawowe wymogi przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 5. OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami. Złożenie przez jednego Wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4 ZZP/ZS/D/80/ Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały uniemożliwiający wysunięcie kartek. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą : Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji r. (Dz.U. z 2003 r nr 153 poz. 1503) i należy je załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą : ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Podpisy Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik podpisują : - druki, załączniki, - miejsca, w których zostały naniesione zmiany. Pełnomocnictwo W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 7. TERMIN WYKONANIA ZADANIA do r. 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w Biurze Obsługi Klienta - Kancelarii parter MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć:

5 ZZP/ZS/D/80/ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nie otwierać przed terminem r. do godz Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej itp. należy przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać na adres Zamawiającego. 3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, zgodnie z 19 Regulaminu* zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską itp., o ważności jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do Zamawiającego. 5. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty. 6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 7. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą : Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 42 ust.4 Regulaminu. 9. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w świetlicy. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY dot. Dostawy fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w cenie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 11. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy: 1/ nie są wykluczeni na podstawie 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK

6 ZZP/ZS/D/80/ Sp. z o.o. w Jaworznie, 2/ spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3/ złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń 4/ posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienie do wykonania zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków będzie złożenie przez Wykonawcę stosownych zaświadczeń wymienionych w pkt 13 SIWZ. 12. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie: Kryterium CENY - waga 100 % Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Uzyska ją oferta najlepsza, tzn. oferta z najniższą ceną. Kolejne oferty otrzymają ilość punktów wynikającą z następującego wyliczenia: cena oferowana minimalna brutto ilość punktów = x 100 pkt. cena badanej oferty brutto 13. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: 1. Wypełniony druk Oferta wg zał. Nr 2 ( jako pierwsza strona oferty ) 2. Oświadczenie Wykonawcy podpisane wg załączonego druku nr 3 3. Wzór umowy załącznik nr 4, 4. Oświadczenia Wykonawcy podpisane wg załączonego druku nr 5 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia działalności gospodarczej do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6. Foldery, prospekty lub inne materiały przedstawiające oferowany przedmiot zamówienia. 7. Potwierdzenie wpłaty wadium 14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych) Wadium należy złożyć w następującej formie: 1/ w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego BPH S.A. Centrum Rozliczeniowe Kraków nr rachunku / w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium należy wnieść do dnia r. do godz W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenie dokonania przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Identyfikator ZZP/ZS/D/80/2012. Wadium na Dostawę fabrycznie

7 ZZP/ZS/D/80/ nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w pkt.14 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zwrot wadium nastąpi na zasadach 30 ust. 5, 6, 7 Regulaminu*. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z jego winy. 15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 45 dni od dnia otwarcia ofert 16. POWODY ODRZUCENIA OFERTY: Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie 36 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp.z o.o. w Jaworznie. 17. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI OFERENTOM: Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: - w sprawach merytorycznych: Michał Golasowski Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan tel w sprawach proceduralnych: Katarzyna Jakus Koordynator Zespołu ds. Zamówień Publicznych, tel Zebrania z oferentami w sprawie wyjaśnień Specyfikacji nie przewiduje się. Każdy oferent ma prawo, wyłącznie pisemnie, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi zainteresowanemu oraz wszystkim pozostałym oferentom. 18. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY: Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i zgodnie z warunkami SIWZ. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, znajdującej się w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie ul. Św. Wojciecha 34. Wszyscy oferenci zostaną także poinformowani o wyborze oferty pisemnie. 19. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA: Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w 41 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie.

8 ZZP/ZS/D/80/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: Istotne warunki umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz w pkt.3 SIWZ. 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. nie dotyczy 22. PROTESTY: Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SIWZ ma prawo złożyć protest na piśmie z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Jaworzno, dnia... ZATWIERDZAM:. (Kierownik Zamawiającego)

9 ZZP/ZS/D/80/ Załącznik Nr 1 Pieczęć Wykonawcy PODSTAWOWE WYMOGI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic 150 do 600 mm. Zakres dostawy obejmuje : Fabrycznie nowy samochód o DMC do 3,5 tony wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm 1 szt I. POJAZD 1. Nadwozie ilość miejsc 2 2. Dwoje drzwi (kierowca/pasażer) + drzwi przesuwne z prawej strony do przedziału ładunkowego + tylne klapa 3. Szyby termoizolacyjne 4. Długość pojazdu: nie większa niż 4420 mm 5. Wysokość pojazdu z relingami nie większa niż mm 6. Szerokość pojazdu z lusterkami: nie większa niż mm 7. Długość przestrzeni ładunkowej: min mm 8. Ścianka działowa pełna 9. Wyłożenie ścian bocznych przestrzeni ładunkowej płyta lakierowania 10. Uchwyty holownicze: z przodu i z tyłu demontowany 11. Kolor nadwozia: niebieski 12. Zderzaki nie lakierowane z tworzywa sztucznego 13. Relingi dachowe 14. Silnik olej napędowy (Diesel), pojemność min max 1600 ccm 15. Moc silnika - 75 km (55 KW) 16. Norma spalania Euro Zbiornik paliwa min. 60 litrów 18. Napęd na koła przednie 19. Skrzynia biegów manualna 5 przełożeń 20. Obręcze kół: stalowe Pełnowymiarowe koło zapasowe 22. Niezależne zawieszenie kół przednich 23. Zależne zawieszenie kół tylnych oparte na belce wspartej przez resory piórowe wraz ze stabilizatorem osi tylnej 24. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS + ESP 25. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, przednie wentylowane 26. Reflektory przednie halogenowe wraz z regulacją zasięgu reflektorów

10 ZZP/ZS/D/80/ Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie 28. Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy bezwładnościowe, trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania 29. Wspomaganie układu kierowniczego 30. Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach 31. Poduszka powietrzna dla kierowcy 32. Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości 33. Oświetlenie w podsufitce 34. Szyby w kabinie otwierane elektrycznie 35. Lusterka boczne regulowane i ogrzewane elektrycznie 36. Klimatyzacja manualna 37. Centralny zamek sterowany z pilota zintegrowanymi z kluczami 38. Immobiliser 39. Dywaniki gumowe przednie 40. Komplet opon zimowych Wyposażenie dodatkowe: 1. Zamontowanie radiostacji samochodowej w kabinie kierowcy wraz z anteną zewnętrzną, mocowaną w środkowej części dachu (urządzenie dostarczy zamawiający) 2. Urządzenie do lokalizacji pojazdu GPS (urządzenie firmy ELTE GPS Sp. z o.o Kraków, ul. Medyczna 13) 3. Belka sygnalizacyjna z 2 światłami obrotowymi, napięcie 12 V, z podświetlaną nazwą przedsiębiorstwa, montowana do relingów dachowych Okres gwarancji nie krótszy niż: 1. Na podzespoły 2 lata 2. Na wady lakiernicze 3 lata 3. Na perforację blachy 12 lat II. KAMERA INSPEKCYJNA 1. WYMAGANA DOKUMENTACJA: - deklaracje zgodności z CE - potwierdzenie badań EMC i kompatybilności elektrycznej - instrukcja obsługi w języku polskim 2. OPIS SYSTEMU INSPEKCYJNEGO: 1.Przenośny panel- pulpit operatora: - tekstgenerator w języku polskim - zabezpieczony przed utratą danych w przypadku zniszczenia, - dotykowy kolorowy ekran min.8"(21cm) - port USB,video output, Enthernet - wbudowany dysk twardy

11 ZZP/ZS/D/80/ wyjście USB (min. 2 szt.), - sterowanie wózkiem (kierunek i prędkość jazdy) - sterowanie głowicą kamery (lewo-prawo, obrót, zoom) - sterowanie oświetleniem - waga panelu sterowania: max 3kg - oprogramowanie rejestrujące obraz w formacie MPEG4 oraz raportujące inspekcję w formie zdjęć i opisów zaznaczonych miejsc oraz wykresu poziomu spadków - zapis danych na dysku twardym, -zasilanie Volt lub 230Volt -ciągła kontrola szczelności systemu z wyświetlaniem informacji na ekranie -przycisk bezpieczeństwa na panelu natychmiastowy STOP -stanowisko (licencja) na opracowanie dokumentacji-raportu z inspekcji do instalacji na min. 1 komputerze zewnętrznym 2. wózek transportowy -waga ok. 8 kg bez osprzętu (głowicy, pantografu, lawety) -wymiary umożliwiające wprowadzenie wózka z głowicą przez studnie DN315 zabudowaną na ciągu DN160 -napęd wózka elektryczny na 6 kół, niezależny na dwie osie (wózek skrętny) -wykonany z materiałów nierdzewnych -wbudowana kolorowa kamera wsteczna -budowa wózka wodoszczelna, kontrola szczelności z wyświetlaniem informacji na ekranie -elektryczny podnośnik głowicy (pantograf) umożliwiający wycentrowanie głowicy w kanale DN600 -przełączanie kierunku jazdy płynnie -regulacja szybkości jazdy płynnie -kółka zapewniające pracę w zakresie DN mm -wbudowany inklinometr -wbudowany nadajnik położenia 33kHz /512Hz -opuszczanie wózka na kablu inspekcyjnym -oświetlenie dodatkowe do większych średnic montowane na pantografie lub bezpośrednio do wózka inspekcyjnego -możliwość rozszerzenia systemu do zakresu DN1000 przez dodanie lawety centrującej -możliwość rozszerzenia systemu o głowicę skanującą 3.Głowica wizyjna zamontowana na wózku: - uchylno - obrotowa, kolorowa - obudowa kamery wodoszczelna, aluminium min 1bar, kontrola szczelności na ekranie - rozdzielczość obrazu nie mniej niż 420 linii HTV, - czułość kamery min.1 lux, - sterowanie góra dół sterowanie obrót lewo, obrót prawo automatyczne ustawienie w pozycji poziomej i pionowej po naciśnięci jednego przycisku -manualny i automatyczny focus min 1cm od głowicy -manualny i automatyczny shutter -manualny i automatyczny zoom, min 10 x optyczny, 12 x cyfrowy -oświetlenie głowicy LED dużej mocy

12 ZZP/ZS/D/80/ wbudowane diody laserowe umożliwiające pomiar uszkodzeń 4. Bęben z kablem transmisyjnym - automatyczny: -transmisja sygnału video kablem -obrotowy z elektronicznym licznikiem długości rozwijanego kabla, -długość kabla min. 200m, -kabel w otoczce kewlarowej, wzmocniony, waga nie więcej niż 5kg/100m -kabel transmisyjny przyłączany do wózka jezdnego bez dodatkowych zabezpieczeń (linek stalowych, dodatkowych kabli) -naprawa kabla przez operatora, po przeszkoleniu -zwijanie kabla i układanie na bębnie automatyczne -wyłącznik bezpieczeństwa 6. Osprzęt dodatkowy -osłona na kabel (ochrona przed uszkodzeniem) -osłona na studnie (ochrona kabla przed uszkodzeniem) -agregat typu walizkowego wyposażony w inwerterową stabilizację napięcia -moc max. 2kW -moc nom. 1,6kW -2 gniazd AC 230V -masa max (bez płynów) 21 kg -wymiary max (mm) 515dł.x295szr.x430wys. -rozruch: ręczny -pojemność zbiornika paliwa: min. 3,5l -rodzaj paliwa PB95 -możliwość połączenia dwóch agregatów szeregowo (uzyskanie większej mocy) -max. Pozimo hałasu: 89dB -ergonomiczna obudowa w kolorze czerwonym III ZABUDOWA -podłogi zabezpieczone przed wilgocią -zabudowany blat inspekcyjny wraz z monitorem 17 -fotel obrotowy -szuflady do przewozu podzespołów wózka, zabudowane wewnątrz kabiny -uchwyt do zamocowania kołowrotu z kablem kamery -miejsce do zamocowania agregatu prądotwórczego -webasto -ogrzewanie przestrzeni operatora niezależnie od pracy silnika pojazdu -rozprowadzenia kanałów wentylacji cieplnej z uwzględnieniem elementów kamery inspekcyjnej (nawiew na bęben z kablem inspekcyjnym, pulpit operatora) Okres gwarancji nie krótszy niż: 1. Na zabudowę 2 lata 2. Na kamerę 2 lata

13 ZZP/ZS/D/80/ Załącznik Nr 2 Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości do EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, na zadanie pt.: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm... Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/... adres... NIP... REGON... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę materiałów objętych zamówieniem i oświadczam że : 1. Za dostawę przedmiotu objętego zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, proponujemy wynagrodzenie: wynagrodzenie netto... zł ( słownie...) wynagrodzenie brutto...zł (słownie:...) 2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy do roku. 3. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:... Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku.

14 ZZP/ZS/D/80/ Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 6. Wadium w kwocie... zł zostało wniesione w dniu... w formie Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na konto: Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 9. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 10. Udzielamy gwarancji jakości stanu technicznego : a) na samochód o DMC do 3,5 tony wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm na : podzespoły...(minimum 2 lata), wady lakiernicze... (minimum 3 lata), na zabudowę.. (minimum 2 lata), perforacja blachy...(minimum 12 lat), na kamerę... (minimum 2 lata) 11. Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Wykonawca informuje o numerze faxu nr telefonu, . na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 1 Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3,5 2 Wzór umowy - załącznik nr 4, 3 Folder lub prospekt itp...., dnia (podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.)

15 ZZP/ZS/D/80/ W Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, że: 1 nie jesteśmy wykluczeni na podstawie 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie, 2 nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne, 3 zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, 4 jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi 5 znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 6 posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania zadania, 7. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 8. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą, 9. ceny zaproponowane przez Nas w załączniku nr 2 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy..., dnia podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.

16 ZZP/ZS/D/80/ W Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia. dotyczy: fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic 150 do 600 mm. I. OPIS POJAZDU POD ZABUDOWĘ: Zakres dostawy obejmuje : Fabrycznie nowy samochód o DMC do 3,5 tony wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm 1 szt I. POJAZD 1. Nadwozie ilość miejsc 2 2. Dwoje drzwi (kierowca/pasażer) + drzwi przesuwne z prawej strony do przedziału ładunkowego + tylne klapa 3. Szyby termoizolacyjne 4. Długość pojazdu: nie większa niż 4420 mm 5. Wysokość pojazdu z relingami nie większa niż mm 6. Szerokość pojazdu z lusterkami: nie większa niż mm 7. Długość przestrzeni ładunkowej: min mm 8. Ścianka działowa pełna 9. Wyłożenie ścian bocznych przestrzeni ładunkowej płyta lakierowania 10. Uchwyty holownicze: z przodu i z tyłu demontowany 11. Kolor nadwozia: niebieski 12. Zderzaki nie lakierowane z tworzywa sztucznego 13. Relingi dachowe 14. Silnik olej napędowy (Diesel), pojemność min max 1600 ccm 15. Moc silnika - 75 km (55 KW) 16. Norma spalania Euro Zbiornik paliwa min. 60 litrów 18. Napęd na koła przednie 19. Skrzynia biegów manualna 5 przełożeń 20. Obręcze kół: stalowe Pełnowymiarowe koło zapasowe 22. Niezależne zawieszenie kół przednich 23. Zależne zawieszenie kół tylnych oparte na belce wspartej przez resory piórowe wraz ze stabilizatorem osi tylnej

17 ZZP/ZS/D/80/ System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS + ESP 25. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, przednie wentylowane 26. Reflektory przednie halogenowe wraz z regulacją zasięgu reflektorów 27. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie 28. Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy bezwładnościowe, trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania 29. Wspomaganie układu kierowniczego 30. Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach 31. Poduszka powietrzna dla kierowcy 32. Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości 33. Oświetlenie w podsufitce 34. Szyby w kabinie otwierane elektrycznie 35. Lusterka boczne regulowane i ogrzewane elektrycznie 36. Klimatyzacja manualna 37. Centralny zamek sterowany z pilota zintegrowanymi z kluczami 38. Immobiliser 39. Dywaniki gumowe przednie 40. Komplet opon zimowych Wyposażenie dodatkowe: 1. Zamontowanie radiostacji samochodowej w kabinie kierowcy wraz z anteną zewnętrzną, mocowaną w środkowej części dachu (urządzenie dostarczy zamawiający) 2. Urządzenie do lokalizacji pojazdu GPS (urządzenie firmy ELTE GPS Sp. z o.o Kraków, ul. Medyczna 13) 3. Belka sygnalizacyjna z 2 światłami obrotowymi, napięcie 12 V, z podświetlaną nazwą przedsiębiorstwa, montowana do relingów dachowych II. KAMERA INSPEKCYJNA 1. WYMAGANA DOKUMENTACJA: - deklaracje zgodności z CE - potwierdzenie badań EMC i kompatybilności elektrycznej - instrukcja obsługi w języku polskim 2. OPIS SYSTEMU INSPEKCYJNEGO: 1.Przenośny panel- pulpit operatora: - tekstgenerator w języku polskim - zabezpieczony przed utratą danych w przypadku zniszczenia, - dotykowy kolorowy ekran min.8"(21cm) - port USB,video output, Enthernet - wbudowany dysk twardy - wyjście USB (min. 2 szt.), - sterowanie wózkiem (kierunek i prędkość jazdy)

18 ZZP/ZS/D/80/ sterowanie głowicą kamery (lewo-prawo, obrót, zoom) - sterowanie oświetleniem - waga panelu sterowania: max 3kg - oprogramowanie rejestrujące obraz w formacie MPEG4 oraz raportujące inspekcję w formie zdjęć i opisów zaznaczonych miejsc oraz wykresu poziomu spadków - zapis danych na dysku twardym, -zasilanie Volt lub 230Volt -ciągła kontrola szczelności systemu z wyświetlaniem informacji na ekranie -przycisk bezpieczeństwa na panelu natychmiastowy STOP -stanowisko (licencja) na opracowanie dokumentacji-raportu z inspekcji do instalacji na min. 1 komputerze zewnętrznym 2. wózek transportowy -waga ok. 8 kg bez osprzętu (głowicy, pantografu, lawety) -wymiary umożliwiające wprowadzenie wózka z głowicą przez studnie DN315 zabudowaną na ciągu DN160 -napęd wózka elektryczny na 6 kół, niezależny na dwie osie (wózek skrętny) -wykonany z materiałów nierdzewnych -wbudowana kolorowa kamera wsteczna -budowa wózka wodoszczelna, kontrola szczelności z wyświetlaniem informacji na ekranie -elektryczny podnośnik głowicy (pantograf) umożliwiający wycentrowanie głowicy w kanale DN600 -przełączanie kierunku jazdy płynnie -regulacja szybkości jazdy płynnie -kółka zapewniające pracę w zakresie DN mm -wbudowany inklinometr -wbudowany nadajnik położenia 33kHz /512Hz -opuszczanie wózka na kablu inspekcyjnym -oświetlenie dodatkowe do większych średnic montowane na pantografie lub bezpośrednio do wózka inspekcyjnego -możliwość rozszerzenia systemu do zakresu DN1000 przez dodanie lawety centrującej -możliwość rozszerzenia systemu o głowicę skanującą 3.Głowica wizyjna zamontowana na wózku: - uchylno - obrotowa, kolorowa - obudowa kamery wodoszczelna, aluminium min 1bar, kontrola szczelności na ekranie - rozdzielczość obrazu nie mniej niż 420 linii HTV, - czułość kamery min.1 lux, - sterowanie góra dół sterowanie obrót lewo, obrót prawo automatyczne ustawienie w pozycji poziomej i pionowej po naciśnięci jednego przycisku -manualny i automatyczny focus min 1cm od głowicy -manualny i automatyczny shutter -manualny i automatyczny zoom, min 10 x optyczny, 12 x cyfrowy -oświetlenie głowicy LED dużej mocy -wbudowane diody laserowe umożliwiające pomiar uszkodzeń 4. Bęben z kablem transmisyjnym - automatyczny: -transmisja sygnału video kablem

19 ZZP/ZS/D/80/ obrotowy z elektronicznym licznikiem długości rozwijanego kabla, -długość kabla min. 200m, -kabel w otoczce kewlarowej, wzmocniony, waga nie więcej niż 5kg/100m -kabel transmisyjny przyłączany do wózka jezdnego bez dodatkowych zabezpieczeń (linek stalowych, dodatkowych kabli) -naprawa kabla przez operatora, po przeszkoleniu -zwijanie kabla i układanie na bębnie automatyczne -wyłącznik bezpieczeństwa 6. Osprzęt dodatkowy -osłona na kabel (ochrona przed uszkodzeniem) -osłona na studnie (ochrona kabla przed uszkodzeniem) -agregat typu walizkowego wyposażony w inwerterową stabilizację napięcia -moc max. 2kW -moc nom. 1,6kW -2 gniazd AC 230V -masa max (bez płynów) 21 kg -wymiary max (mm) 515dł.x295szr.x430wys. -rozruch: ręczny -pojemność zbiornika paliwa: min. 3,5l -rodzaj paliwa PB95 -możliwość połączenia dwóch agregatów szeregowo (uzyskanie większej mocy) -max. Pozimo hałasu: 89dB -ergonomiczna obudowa w kolorze czerwonym III ZABUDOWA -podłogi zabezpieczone przed wilgocią -zabudowany blat inspekcyjny wraz z monitorem 17 -fotel obrotowy -szuflady do przewozu podzespołów wózka, zabudowane wewnątrz kabiny -uchwyt do zamocowania kołowrotu z kablem kamery -miejsce do zamocowania agregatu prądotwórczego -webasto -ogrzewanie przestrzeni operatora niezależnie od pracy silnika pojazdu -rozprowadzenia kanałów wentylacji cieplnej z uwzględnieniem elementów kamery inspekcyjnej (nawiew na bęben z kablem inspekcyjnym, pulpit operatora) Ponadto oświadczamy, że zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny..., data podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli

ZZP/ZS/D/86/2013 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZZP/ZS/D/86/2013 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZZP/ZS/D/86/2013 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34, tel. 32 318 60 14, fax 32 318 60 48,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU p.n.: Dostawa samochodów dostawczych szt. 2, z homologacją ciężarową w wersji 3 osobowej.

WARUNKI PRZETARGU p.n.: Dostawa samochodów dostawczych szt. 2, z homologacją ciężarową w wersji 3 osobowej. WARUNKI PRZETARGU p.n.: Dostawa samochodów dostawczych szt. 2, z homologacją ciężarową w wersji 3 osobowej. Zawartość: 1. Warunki przetargu 2. Druk oferty 3. Projekt umowy I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich - Organizator przetargu działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

(Kierownik Zamawiającego)

(Kierownik Zamawiającego) ZZP/ZS/D/1/2012 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34, tel. /032/ 318 60 14, fax /032/ 318 60

Bardziej szczegółowo

Budowę wodociągu w rejonie obszaru Kołłątaja-Wschód w Jaworznie

Budowę wodociągu w rejonie obszaru Kołłątaja-Wschód w Jaworznie OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno,ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ 318 60 14, fax /32/ 318 60 48 ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 0-32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 0-32/455 46 65 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl. www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY WYKONAWCA:......... tel... fax.... Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Urząd Gminy w Wicku Wicko 60 84-352 Wicko W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą Dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Zakup mini koparki z przyczepą oraz osprzętem

Zakup mini koparki z przyczepą oraz osprzętem znak sprawy: ZZP/ZS/D/7/2011 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34, tel. /032/ 318 60 14, fax

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):..

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY...... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. tel.: fax.: e-mail Nr

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę WZP/WO/D-332-49/2 Załącznik nr do SIWZ Pieczęć wykonawcy(ów) Ja (my), FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 30 Warszawa działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;. NO-223/XVI/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYP A 19 SZTUK Samochód marki:., model. za cenę za sztukę: netto: złotych brutto:.. złotych L.p. 1. Dane ogólne Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 Minimalne wymagania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZP 341 17/2008 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

(Kierownik Zamawiającego)

(Kierownik Zamawiającego) ZZP/ZS/D/13/2011 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34, tel. /032/ 318 60 14, fax /032/ 318 60

Bardziej szczegółowo

PN 2/2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PN 2/2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 16-100 Sokółka, ul. Targowa 15, tel. 85 711 27 53, fax 85 711 46 61, ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres siedziby Wykonawcy 1. tel.. fax... lub adres mailowy. FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa, adres siedziby Wykonawcy 1. tel.. fax... lub adres mailowy. FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Wierzbowa 52, 90 133 Łódź Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000045146, NIP: 725-18-01-126,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM znak sprawy: ZZP/ZS/D/49/2011 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34, tel. /032/ 318 60 14, fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na

FORMULARZ OFERTOWY na ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY na Dostawę fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:...

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:... Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy)..., dnia... (miejscowość) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.... Tel.... Fax.... NIP:... REGON:.... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie,

Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki, tel. (089) 616-98-83, fax. (089) 616-98-22 pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej 30.000 Euro; w/g PKWiU - ) - w trybie przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 21 lutego 2014 r. DTE.2630.1.2014.OS Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA R.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA R. 1. ZAMAWIAJĄCY: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 24.11.2009 R. Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12 Miejscowość : Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:...

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY: Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... Ja

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gorzów Wlkp., 28.11.2012 r. Postępowanie: BG-IV.272.43.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 8932-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7004-2015 data 12.01.2015 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU Lp. 1 Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Rok produkcji 2012 lub 2013, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ IM.2601.255.2015 WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł.

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł. Załącznik nr. 2... (Nazwa i adres Wykonawcy) data sporządzenia oferty lub konsorcjum w składzie: (lider). (członek)..(członek) O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego dostawczo-osobowego Marka.(proszę podać nazwę marki samochodów), Nazwa modelu (proszę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: Zał. nr 1 do SIWZ WT.2370.10.2370 Załącznik nr 1 do Umowy nr... SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA: 6 SZTUK SAMOCHODÓW SPECJALNYCH LEKKICH KWATERMISTRZOWSKICH. Wymagania minimalne

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej w Tychach

Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej w Tychach Dane Wykonawcy / Lidera Konsorcjum: Nazwa..... Adres telefon.... fax... e-mail. Członek/ Członkowie Konsorcjum Nazwa..... Adres telefon.... fax... e-mail OFERTA Na realizację zadania pn.: Dostawa dwóch

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Końskie: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji combi do przewozu 5-ciu osób, rok produkcji 2012 Numer ogłoszenia: 56704-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Kołobrzeg: Dostawa samochodu osobowego (minibus) fabrycznie nowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59 700 Bolesławiec

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59 700 Bolesławiec Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59 700 Bolesławiec Bolesławice Bożejowice Brzeźnik Chościszowice Dąbrowa Bol. Dobra Golnice Kozłów Kraszowice Kraśnik

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r.) na Wykonanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODU OSOBOWEGO KIA CARNIVAL, NR REJESTRACYJNY OP

SAMOCHODU OSOBOWEGO KIA CARNIVAL, NR REJESTRACYJNY OP WAG.2303.1.2.2016 OGŁOSZENIE PRZETARGU Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 37 ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ofertowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi)

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi) Załącznik Nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO 1. Rok produkcji: 2015 2. Typ nadwozia: sedan/limuzyna 3. Liczba drzwi: 4 4. Silnik: diesel 5. Pojemność silnika:

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;...

Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;... ;... NO-223/I/16 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP; TEL;. FAX;...e-mail;... (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ IM.2601.27.2015 WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TDI/321/5/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o., Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia góra Postępowanie, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP I DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2, tel. 767233700, fax 767233282, www.lck.art.pl, E- mail lck@lck,art.pl zwany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) REGON: O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na dostawę pn.: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od Crafter Podwozie Rok modelowy 016 Ważny od 1.05.015 Samochody Użytkowe 1 Modele bazowe rozstaw osi [mm] rodzaj kabiny silnik moc [kw/km] norma emisji spalin* układ siedzeń cena PLN bez VAT cena PLN z VAT

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Kłoda dnia, 11.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Kłoda dnia, 11.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Dostawa używanego samochodu typu kombivan dla Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna reprezentowana przez Pawła Cichońskiego Prezesa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr l. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... nr Konta... składamy ofertę na dostawę: (podać markę i model sprzętu)

Załącznik Nr l. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... nr Konta... składamy ofertę na dostawę: (podać markę i model sprzętu) Załącznik Nr l FORMULARZ OFERTOWY NAWIĄZUJĄC DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZA- MÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SKŁADAMY OFERTĘ NA DOSTAWĘ fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 19.09.2014 r. Znak sprawy ZK-O.252.4.2014 ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) W

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl BI.241.1.2016 Warszawa, 2016-01-18 Wykonawcy zaproszeni do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzaz-kreatywni.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzaz-kreatywni.pl Brody: Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim Numer ogłoszenia: 307526-2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

... ( pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do SIWZ. Znak sprawy: PSOUU-ZP-2/07

... ( pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do SIWZ. Znak sprawy: PSOUU-ZP-2/07 ... ( pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do SIWZ Znak sprawy: PSOUU-ZP-2/07 FORMULARZ OFERTOWY W trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO SPORZĄDZENIA OFERTY PRZETARGOWEJ NA: Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2009/2010 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pojazdów:

Specyfikacja pojazdów: Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna: Samochody ciężarowe - 4 szt.: Specyfikacja pojazdów: Lp Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania Oferowane parametry* 1 2 3 1 Rodzaj pojazdu Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ oraz terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ oraz terminu składania ofert. Warszawa, dnia 16.12.2013 r. Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ oraz terminu składania ofert. Dotyczy:postępowania na dostawę samochodu typu furgon (N1) o DMC do 3,5 t., prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego (kombi-van) dla ZWiK w Chełmnie.

Dostawa samochodu osobowego (kombi-van) dla ZWiK w Chełmnie. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty (w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy) FORMULARZ OFERTY Dla postępowania na Dostawa samochodu osobowego (kombi-van) dla ZWiK w Chełmnie.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2 WZÓR UMOWY Nr... Załącznik Nr 6 Postępowanie nr ADM/ZP-240/02/13 z dnia 18.10.2013 r. Umowa zawarta w dniu... 2013r. na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.

Bardziej szczegółowo