ZZP/ZS/D/80/ OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZZP/ZS/D/80/2012 1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM"

Transkrypt

1 ZZP/ZS/D/80/ OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34, tel , fax , ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. na: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy nieodpłatnie odebrać w siedzibie Zamawiającego- MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 1.14 Zamkniętą kopertę oznaczoną : Oferta na przetarg nieograniczony w dniu r. dot. Dostawy fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm z dopiskiem nie otwierać przed r. przed godz należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Klienta-Kancelaria - parter ) w terminie do dnia r. do godz Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: - w sprawach merytorycznych: Michał Golasowski Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan tel w sprawach proceduralnych: Katarzyna Jakus Koordynator Zespołu ds. Zamówień Publicznych, tel Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34, Jaworzno, lok. Świetlica. Wadium : 4.600,00 zł Kryteria wyboru oferty: cena % Wymagany termin zamówienia: roku W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy: 1. nie są wykluczeni na podstawie 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, 2. spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2 ZZP/ZS/D/80/ złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń 4. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienie do wykonania zamówienia. ZATWIERDZAM: Jaworzno, dnia.. (Kierownik Zamawiającego).

3 ZZP/ZS/D/80/ ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejskie Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 Przedsiębiorstwo tel Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie Zespół ds. Zamówień Publicznych Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 MPWiK tel fax REGON: , NIP: Adres strona internetowa: Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy do EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. Regulamin* należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm Podstawowe wymogi przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 5. OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami. Złożenie przez jednego Wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4 ZZP/ZS/D/80/ Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały uniemożliwiający wysunięcie kartek. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą : Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji r. (Dz.U. z 2003 r nr 153 poz. 1503) i należy je załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą : ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Podpisy Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik podpisują : - druki, załączniki, - miejsca, w których zostały naniesione zmiany. Pełnomocnictwo W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 7. TERMIN WYKONANIA ZADANIA do r. 8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w Biurze Obsługi Klienta - Kancelarii parter MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć:

5 ZZP/ZS/D/80/ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34 OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nie otwierać przed terminem r. do godz Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej itp. należy przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać na adres Zamawiającego. 3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, zgodnie z 19 Regulaminu* zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską itp., o ważności jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do Zamawiającego. 5. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty. 6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 7. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą : Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 42 ust.4 Regulaminu. 9. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w świetlicy. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY dot. Dostawy fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w cenie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 11. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy: 1/ nie są wykluczeni na podstawie 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK

6 ZZP/ZS/D/80/ Sp. z o.o. w Jaworznie, 2/ spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3/ złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń 4/ posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienie do wykonania zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków będzie złożenie przez Wykonawcę stosownych zaświadczeń wymienionych w pkt 13 SIWZ. 12. KRYTERIA WYBORU OFERTY: Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie: Kryterium CENY - waga 100 % Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Uzyska ją oferta najlepsza, tzn. oferta z najniższą ceną. Kolejne oferty otrzymają ilość punktów wynikającą z następującego wyliczenia: cena oferowana minimalna brutto ilość punktów = x 100 pkt. cena badanej oferty brutto 13. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: 1. Wypełniony druk Oferta wg zał. Nr 2 ( jako pierwsza strona oferty ) 2. Oświadczenie Wykonawcy podpisane wg załączonego druku nr 3 3. Wzór umowy załącznik nr 4, 4. Oświadczenia Wykonawcy podpisane wg załączonego druku nr 5 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia działalności gospodarczej do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6. Foldery, prospekty lub inne materiały przedstawiające oferowany przedmiot zamówienia. 7. Potwierdzenie wpłaty wadium 14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych) Wadium należy złożyć w następującej formie: 1/ w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego BPH S.A. Centrum Rozliczeniowe Kraków nr rachunku / w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium należy wnieść do dnia r. do godz W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenie dokonania przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Identyfikator ZZP/ZS/D/80/2012. Wadium na Dostawę fabrycznie

7 ZZP/ZS/D/80/ nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w pkt.14 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zwrot wadium nastąpi na zasadach 30 ust. 5, 6, 7 Regulaminu*. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z jego winy. 15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 45 dni od dnia otwarcia ofert 16. POWODY ODRZUCENIA OFERTY: Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie 36 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp.z o.o. w Jaworznie. 17. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI OFERENTOM: Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: - w sprawach merytorycznych: Michał Golasowski Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan tel w sprawach proceduralnych: Katarzyna Jakus Koordynator Zespołu ds. Zamówień Publicznych, tel Zebrania z oferentami w sprawie wyjaśnień Specyfikacji nie przewiduje się. Każdy oferent ma prawo, wyłącznie pisemnie, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi zainteresowanemu oraz wszystkim pozostałym oferentom. 18. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY: Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i zgodnie z warunkami SIWZ. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, znajdującej się w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie ul. Św. Wojciecha 34. Wszyscy oferenci zostaną także poinformowani o wyborze oferty pisemnie. 19. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA: Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w 41 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie.

8 ZZP/ZS/D/80/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: Istotne warunki umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz w pkt.3 SIWZ. 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. nie dotyczy 22. PROTESTY: Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SIWZ ma prawo złożyć protest na piśmie z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Jaworzno, dnia... ZATWIERDZAM:. (Kierownik Zamawiającego)

9 ZZP/ZS/D/80/ Załącznik Nr 1 Pieczęć Wykonawcy PODSTAWOWE WYMOGI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic 150 do 600 mm. Zakres dostawy obejmuje : Fabrycznie nowy samochód o DMC do 3,5 tony wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm 1 szt I. POJAZD 1. Nadwozie ilość miejsc 2 2. Dwoje drzwi (kierowca/pasażer) + drzwi przesuwne z prawej strony do przedziału ładunkowego + tylne klapa 3. Szyby termoizolacyjne 4. Długość pojazdu: nie większa niż 4420 mm 5. Wysokość pojazdu z relingami nie większa niż mm 6. Szerokość pojazdu z lusterkami: nie większa niż mm 7. Długość przestrzeni ładunkowej: min mm 8. Ścianka działowa pełna 9. Wyłożenie ścian bocznych przestrzeni ładunkowej płyta lakierowania 10. Uchwyty holownicze: z przodu i z tyłu demontowany 11. Kolor nadwozia: niebieski 12. Zderzaki nie lakierowane z tworzywa sztucznego 13. Relingi dachowe 14. Silnik olej napędowy (Diesel), pojemność min max 1600 ccm 15. Moc silnika - 75 km (55 KW) 16. Norma spalania Euro Zbiornik paliwa min. 60 litrów 18. Napęd na koła przednie 19. Skrzynia biegów manualna 5 przełożeń 20. Obręcze kół: stalowe Pełnowymiarowe koło zapasowe 22. Niezależne zawieszenie kół przednich 23. Zależne zawieszenie kół tylnych oparte na belce wspartej przez resory piórowe wraz ze stabilizatorem osi tylnej 24. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS + ESP 25. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, przednie wentylowane 26. Reflektory przednie halogenowe wraz z regulacją zasięgu reflektorów

10 ZZP/ZS/D/80/ Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie 28. Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy bezwładnościowe, trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania 29. Wspomaganie układu kierowniczego 30. Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach 31. Poduszka powietrzna dla kierowcy 32. Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości 33. Oświetlenie w podsufitce 34. Szyby w kabinie otwierane elektrycznie 35. Lusterka boczne regulowane i ogrzewane elektrycznie 36. Klimatyzacja manualna 37. Centralny zamek sterowany z pilota zintegrowanymi z kluczami 38. Immobiliser 39. Dywaniki gumowe przednie 40. Komplet opon zimowych Wyposażenie dodatkowe: 1. Zamontowanie radiostacji samochodowej w kabinie kierowcy wraz z anteną zewnętrzną, mocowaną w środkowej części dachu (urządzenie dostarczy zamawiający) 2. Urządzenie do lokalizacji pojazdu GPS (urządzenie firmy ELTE GPS Sp. z o.o Kraków, ul. Medyczna 13) 3. Belka sygnalizacyjna z 2 światłami obrotowymi, napięcie 12 V, z podświetlaną nazwą przedsiębiorstwa, montowana do relingów dachowych Okres gwarancji nie krótszy niż: 1. Na podzespoły 2 lata 2. Na wady lakiernicze 3 lata 3. Na perforację blachy 12 lat II. KAMERA INSPEKCYJNA 1. WYMAGANA DOKUMENTACJA: - deklaracje zgodności z CE - potwierdzenie badań EMC i kompatybilności elektrycznej - instrukcja obsługi w języku polskim 2. OPIS SYSTEMU INSPEKCYJNEGO: 1.Przenośny panel- pulpit operatora: - tekstgenerator w języku polskim - zabezpieczony przed utratą danych w przypadku zniszczenia, - dotykowy kolorowy ekran min.8"(21cm) - port USB,video output, Enthernet - wbudowany dysk twardy

11 ZZP/ZS/D/80/ wyjście USB (min. 2 szt.), - sterowanie wózkiem (kierunek i prędkość jazdy) - sterowanie głowicą kamery (lewo-prawo, obrót, zoom) - sterowanie oświetleniem - waga panelu sterowania: max 3kg - oprogramowanie rejestrujące obraz w formacie MPEG4 oraz raportujące inspekcję w formie zdjęć i opisów zaznaczonych miejsc oraz wykresu poziomu spadków - zapis danych na dysku twardym, -zasilanie Volt lub 230Volt -ciągła kontrola szczelności systemu z wyświetlaniem informacji na ekranie -przycisk bezpieczeństwa na panelu natychmiastowy STOP -stanowisko (licencja) na opracowanie dokumentacji-raportu z inspekcji do instalacji na min. 1 komputerze zewnętrznym 2. wózek transportowy -waga ok. 8 kg bez osprzętu (głowicy, pantografu, lawety) -wymiary umożliwiające wprowadzenie wózka z głowicą przez studnie DN315 zabudowaną na ciągu DN160 -napęd wózka elektryczny na 6 kół, niezależny na dwie osie (wózek skrętny) -wykonany z materiałów nierdzewnych -wbudowana kolorowa kamera wsteczna -budowa wózka wodoszczelna, kontrola szczelności z wyświetlaniem informacji na ekranie -elektryczny podnośnik głowicy (pantograf) umożliwiający wycentrowanie głowicy w kanale DN600 -przełączanie kierunku jazdy płynnie -regulacja szybkości jazdy płynnie -kółka zapewniające pracę w zakresie DN mm -wbudowany inklinometr -wbudowany nadajnik położenia 33kHz /512Hz -opuszczanie wózka na kablu inspekcyjnym -oświetlenie dodatkowe do większych średnic montowane na pantografie lub bezpośrednio do wózka inspekcyjnego -możliwość rozszerzenia systemu do zakresu DN1000 przez dodanie lawety centrującej -możliwość rozszerzenia systemu o głowicę skanującą 3.Głowica wizyjna zamontowana na wózku: - uchylno - obrotowa, kolorowa - obudowa kamery wodoszczelna, aluminium min 1bar, kontrola szczelności na ekranie - rozdzielczość obrazu nie mniej niż 420 linii HTV, - czułość kamery min.1 lux, - sterowanie góra dół sterowanie obrót lewo, obrót prawo automatyczne ustawienie w pozycji poziomej i pionowej po naciśnięci jednego przycisku -manualny i automatyczny focus min 1cm od głowicy -manualny i automatyczny shutter -manualny i automatyczny zoom, min 10 x optyczny, 12 x cyfrowy -oświetlenie głowicy LED dużej mocy

12 ZZP/ZS/D/80/ wbudowane diody laserowe umożliwiające pomiar uszkodzeń 4. Bęben z kablem transmisyjnym - automatyczny: -transmisja sygnału video kablem -obrotowy z elektronicznym licznikiem długości rozwijanego kabla, -długość kabla min. 200m, -kabel w otoczce kewlarowej, wzmocniony, waga nie więcej niż 5kg/100m -kabel transmisyjny przyłączany do wózka jezdnego bez dodatkowych zabezpieczeń (linek stalowych, dodatkowych kabli) -naprawa kabla przez operatora, po przeszkoleniu -zwijanie kabla i układanie na bębnie automatyczne -wyłącznik bezpieczeństwa 6. Osprzęt dodatkowy -osłona na kabel (ochrona przed uszkodzeniem) -osłona na studnie (ochrona kabla przed uszkodzeniem) -agregat typu walizkowego wyposażony w inwerterową stabilizację napięcia -moc max. 2kW -moc nom. 1,6kW -2 gniazd AC 230V -masa max (bez płynów) 21 kg -wymiary max (mm) 515dł.x295szr.x430wys. -rozruch: ręczny -pojemność zbiornika paliwa: min. 3,5l -rodzaj paliwa PB95 -możliwość połączenia dwóch agregatów szeregowo (uzyskanie większej mocy) -max. Pozimo hałasu: 89dB -ergonomiczna obudowa w kolorze czerwonym III ZABUDOWA -podłogi zabezpieczone przed wilgocią -zabudowany blat inspekcyjny wraz z monitorem 17 -fotel obrotowy -szuflady do przewozu podzespołów wózka, zabudowane wewnątrz kabiny -uchwyt do zamocowania kołowrotu z kablem kamery -miejsce do zamocowania agregatu prądotwórczego -webasto -ogrzewanie przestrzeni operatora niezależnie od pracy silnika pojazdu -rozprowadzenia kanałów wentylacji cieplnej z uwzględnieniem elementów kamery inspekcyjnej (nawiew na bęben z kablem inspekcyjnym, pulpit operatora) Okres gwarancji nie krótszy niż: 1. Na zabudowę 2 lata 2. Na kamerę 2 lata

13 ZZP/ZS/D/80/ Załącznik Nr 2 Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości do EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, na zadanie pt.: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony, wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm... Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/... adres... NIP... REGON... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę materiałów objętych zamówieniem i oświadczam że : 1. Za dostawę przedmiotu objętego zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, proponujemy wynagrodzenie: wynagrodzenie netto... zł ( słownie...) wynagrodzenie brutto...zł (słownie:...) 2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy do roku. 3. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:... Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku.

14 ZZP/ZS/D/80/ Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 6. Wadium w kwocie... zł zostało wniesione w dniu... w formie Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na konto: Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 9. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 10. Udzielamy gwarancji jakości stanu technicznego : a) na samochód o DMC do 3,5 tony wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm na : podzespoły...(minimum 2 lata), wady lakiernicze... (minimum 3 lata), na zabudowę.. (minimum 2 lata), perforacja blachy...(minimum 12 lat), na kamerę... (minimum 2 lata) 11. Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Wykonawca informuje o numerze faxu nr telefonu, . na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 1 Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3,5 2 Wzór umowy - załącznik nr 4, 3 Folder lub prospekt itp...., dnia (podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.)

15 ZZP/ZS/D/80/ W Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, że: 1 nie jesteśmy wykluczeni na podstawie 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie, 2 nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne, 3 zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, 4 jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi 5 znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 6 posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania zadania, 7. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 8. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą, 9. ceny zaproponowane przez Nas w załączniku nr 2 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy..., dnia podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.

16 ZZP/ZS/D/80/ W Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia. dotyczy: fabrycznie nowego pojazdu osobowo-towarowego (furgon) o DMC do 3,5 tony wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic 150 do 600 mm. I. OPIS POJAZDU POD ZABUDOWĘ: Zakres dostawy obejmuje : Fabrycznie nowy samochód o DMC do 3,5 tony wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic od 150 do 600 mm 1 szt I. POJAZD 1. Nadwozie ilość miejsc 2 2. Dwoje drzwi (kierowca/pasażer) + drzwi przesuwne z prawej strony do przedziału ładunkowego + tylne klapa 3. Szyby termoizolacyjne 4. Długość pojazdu: nie większa niż 4420 mm 5. Wysokość pojazdu z relingami nie większa niż mm 6. Szerokość pojazdu z lusterkami: nie większa niż mm 7. Długość przestrzeni ładunkowej: min mm 8. Ścianka działowa pełna 9. Wyłożenie ścian bocznych przestrzeni ładunkowej płyta lakierowania 10. Uchwyty holownicze: z przodu i z tyłu demontowany 11. Kolor nadwozia: niebieski 12. Zderzaki nie lakierowane z tworzywa sztucznego 13. Relingi dachowe 14. Silnik olej napędowy (Diesel), pojemność min max 1600 ccm 15. Moc silnika - 75 km (55 KW) 16. Norma spalania Euro Zbiornik paliwa min. 60 litrów 18. Napęd na koła przednie 19. Skrzynia biegów manualna 5 przełożeń 20. Obręcze kół: stalowe Pełnowymiarowe koło zapasowe 22. Niezależne zawieszenie kół przednich 23. Zależne zawieszenie kół tylnych oparte na belce wspartej przez resory piórowe wraz ze stabilizatorem osi tylnej

17 ZZP/ZS/D/80/ System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS + ESP 25. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, przednie wentylowane 26. Reflektory przednie halogenowe wraz z regulacją zasięgu reflektorów 27. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie 28. Pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy bezwładnościowe, trójpunktowe z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania 29. Wspomaganie układu kierowniczego 30. Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach 31. Poduszka powietrzna dla kierowcy 32. Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości 33. Oświetlenie w podsufitce 34. Szyby w kabinie otwierane elektrycznie 35. Lusterka boczne regulowane i ogrzewane elektrycznie 36. Klimatyzacja manualna 37. Centralny zamek sterowany z pilota zintegrowanymi z kluczami 38. Immobiliser 39. Dywaniki gumowe przednie 40. Komplet opon zimowych Wyposażenie dodatkowe: 1. Zamontowanie radiostacji samochodowej w kabinie kierowcy wraz z anteną zewnętrzną, mocowaną w środkowej części dachu (urządzenie dostarczy zamawiający) 2. Urządzenie do lokalizacji pojazdu GPS (urządzenie firmy ELTE GPS Sp. z o.o Kraków, ul. Medyczna 13) 3. Belka sygnalizacyjna z 2 światłami obrotowymi, napięcie 12 V, z podświetlaną nazwą przedsiębiorstwa, montowana do relingów dachowych II. KAMERA INSPEKCYJNA 1. WYMAGANA DOKUMENTACJA: - deklaracje zgodności z CE - potwierdzenie badań EMC i kompatybilności elektrycznej - instrukcja obsługi w języku polskim 2. OPIS SYSTEMU INSPEKCYJNEGO: 1.Przenośny panel- pulpit operatora: - tekstgenerator w języku polskim - zabezpieczony przed utratą danych w przypadku zniszczenia, - dotykowy kolorowy ekran min.8"(21cm) - port USB,video output, Enthernet - wbudowany dysk twardy - wyjście USB (min. 2 szt.), - sterowanie wózkiem (kierunek i prędkość jazdy)

18 ZZP/ZS/D/80/ sterowanie głowicą kamery (lewo-prawo, obrót, zoom) - sterowanie oświetleniem - waga panelu sterowania: max 3kg - oprogramowanie rejestrujące obraz w formacie MPEG4 oraz raportujące inspekcję w formie zdjęć i opisów zaznaczonych miejsc oraz wykresu poziomu spadków - zapis danych na dysku twardym, -zasilanie Volt lub 230Volt -ciągła kontrola szczelności systemu z wyświetlaniem informacji na ekranie -przycisk bezpieczeństwa na panelu natychmiastowy STOP -stanowisko (licencja) na opracowanie dokumentacji-raportu z inspekcji do instalacji na min. 1 komputerze zewnętrznym 2. wózek transportowy -waga ok. 8 kg bez osprzętu (głowicy, pantografu, lawety) -wymiary umożliwiające wprowadzenie wózka z głowicą przez studnie DN315 zabudowaną na ciągu DN160 -napęd wózka elektryczny na 6 kół, niezależny na dwie osie (wózek skrętny) -wykonany z materiałów nierdzewnych -wbudowana kolorowa kamera wsteczna -budowa wózka wodoszczelna, kontrola szczelności z wyświetlaniem informacji na ekranie -elektryczny podnośnik głowicy (pantograf) umożliwiający wycentrowanie głowicy w kanale DN600 -przełączanie kierunku jazdy płynnie -regulacja szybkości jazdy płynnie -kółka zapewniające pracę w zakresie DN mm -wbudowany inklinometr -wbudowany nadajnik położenia 33kHz /512Hz -opuszczanie wózka na kablu inspekcyjnym -oświetlenie dodatkowe do większych średnic montowane na pantografie lub bezpośrednio do wózka inspekcyjnego -możliwość rozszerzenia systemu do zakresu DN1000 przez dodanie lawety centrującej -możliwość rozszerzenia systemu o głowicę skanującą 3.Głowica wizyjna zamontowana na wózku: - uchylno - obrotowa, kolorowa - obudowa kamery wodoszczelna, aluminium min 1bar, kontrola szczelności na ekranie - rozdzielczość obrazu nie mniej niż 420 linii HTV, - czułość kamery min.1 lux, - sterowanie góra dół sterowanie obrót lewo, obrót prawo automatyczne ustawienie w pozycji poziomej i pionowej po naciśnięci jednego przycisku -manualny i automatyczny focus min 1cm od głowicy -manualny i automatyczny shutter -manualny i automatyczny zoom, min 10 x optyczny, 12 x cyfrowy -oświetlenie głowicy LED dużej mocy -wbudowane diody laserowe umożliwiające pomiar uszkodzeń 4. Bęben z kablem transmisyjnym - automatyczny: -transmisja sygnału video kablem

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego)

ZZP/ZS/K/41/2013. (Kierownik Zamawiającego) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34 tel. /32/ 318 60 14, fax /32/ 318 60 48 ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Rzeszów, dn. 20.08.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie; NO-223/VI/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE na dostawę 12 autobusów nowych, niskopodłogowych do komunikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj. Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: 24296-2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Stawiski, dnia 04.02.2008r. Zakup samochodu dziewięcioosobowego typu bus przystosowanego do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę Znak: 341/3/07 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż samochodów i wyposażenia technicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+ Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+ ZAMAWIAJĄCY: KLUB PRZYRODNIKÓW Nr sprawy: LM1/2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa tel. (022) 56-89-100 / fax. 864-59-52 email sekretariat@opsbielany.waw.pl NIP 118-09-35-660; REGON

Bardziej szczegółowo

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn

Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z osprzętem i modułem ekologicznym dla OSP Ryn Znak sprawy: ZP.271.1.2013 Strona 1 z 31 Ryn, dnia 23.09.2013r. Zatwierdzam: Prezes Zarządu OSP w Rynie Andrzej Mieczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Fax: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl,

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS, postępowanie

Bardziej szczegółowo

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę 5-osobowego samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: URBITOR Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107; 87-100 Toruń zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Dom Dziecka ul. Parkowa 1 68-208 Łęknica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica ul. Kard.S.Wyszyńskiego 3 62-510 Konin Tel.: 63 242-54-21 Fax : 63 249-16-55 www.bip.zsgekonin.wikom.pl NIP : 665-22-78-345 REGON: 000019991

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Nr sprawy: ZP.272.11.2013 Tryb: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo