A E R O K L U B K I E L E C K I S E K C J A S A M O L O T O W A REGULAMIN NAWIGACYJNYCH ZAWODÓW SAMOLOTOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A E R O K L U B K I E L E C K I S E K C J A S A M O L O T O W A REGULAMIN NAWIGACYJNYCH ZAWODÓW SAMOLOTOWYCH"

Transkrypt

1 A E R O K L U B K I E L E C K I S E K C J A S A M O L O T O W A REGULAMIN NAWIGACYJNYCH ZAWODÓW SAMOLOTOWYCH MASŁÓW 2012

2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Zawody w "Lataniu nawigacyjnym" są sposobem na podnoszenie kwalifikacji pilotów w zakresie nawigacji lotniczej i manualnego prowadzenia samolotów w warunkach VFR. 2. CELE KLUBOWYCH ZAWODÓW NAWIGA JNCH 2.1 Zawody nawigacyjne mają na celu: a) popularyzację nawigacyjnego sportu samolotowego; b) wyłonienie zwycięzców; c) trening dokładnego obliczania planu lotu przy uŝyciu podstawowego wyposaŝenia; d) trening precyzyjnego wykonywania lotu po trasie z równoczesnym stosowaniem się do nakazanego czasu przelotu; e) trening w wykonywaniu zadań obserwacji terenu z równoczesnym dokładnym prowadzeniem samolotu w nakazanym czasie; f) trening wykonywania lądowań w krótkiej i wąskiej strefie; g) zdobywanie przez pilotów doświadczenia lotniczego; h) podnoszenie umiejętności latania po trasach nawigacyjnych i w lądowaniach. 3. PRZEPISY OGÓLNE 3.1 Samolotowe Zawody Nawigacyjne będą rozgrywane w oparciu o niniejszy Lokalny Regulamin Samolotowych Zawodów Nawigacyjnych Aeroklubu Kieleckiego, sporządzony z wykorzystaniem stosownych regulaminów Aeroklubu Polskiego. 3.2 W skład Kierownictwa Zawodów wchodzą: a) kierownik zawodów; b) główny sędzia; c) jury wybrane spośród sędziów uczestniczących w zawodach. 3.3 Aeroklub Kielecki organizujący Zawody wyznacza kierownika Zawodów, który jest odpowiedzialny za ich przygotowanie i przebieg, zgodnie z wytycznymi zawartymi w części organizacyjnej niniejszego regulaminu. 3.4 Zgłoszenie będzie zawierało nazwiska załogi składającej się z pilota i nawigatora, typ i znaki rejestracyjne samolotu. 3.5 KaŜdy pilot-dowódca musi posiadać waŝną licencję pilota samolotowego, waŝne uprawnienie na samoloty jednosilnikowe lądowe lub waŝne świadectwo kwalifikacji w przypadku startu na samolotach ULM oraz waŝne orzeczenie badań lotniczo-lekarskie. 3.6 Podczas rozgrywania zawodów niedozwolone jest jakiekolwiek przewoŝenie pasaŝerów oraz wykonywanie innych lotów niŝ zawodnicze. 3.7 Obowiązki zawodników: a) załoga powinna wykonywać loty zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem lotniczym, b) załoga powinna przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i zarządzeń

3 kierownictwa zawodów, c) zawodnicy powinni dbać o etykę i dyscyplinę lotniczą, 3.8 Do udziału w zawodach mogą być dopuszczone jednosilnikowe samoloty klasy C lub samoloty klasy ULM, z silnikami tłokowymi, z zapasem paliwa na minimum 2,5 godziny lotu i cięŝarze pustego samolotu (bez paliwa) nie mniejszym niŝ 175 kg. Samoloty muszą posiadać sprawne radiostacje pokładowe. 3.9 Wszystkie samoloty, biorące udział w zawodach muszą posiadać niezbędną waŝną dokumentację pokładową KaŜdy samolot związany z zawodami musi być obowiązkowo ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej Minimalna dopuszczalna, deklarowana prędkość zawodnicza lotu wynosi 60 kts Deklarowana prędkość zawodnicza moŝe być większa o wielokrotność 5 kts (65kts, 70kts, 75kts itd.) W trakcie rozgrywania zawodów zmiana załogi jest niedopuszczalna. W przypadku zmiany załogi z przyczyn losowych załoga ta będzie sklasyfikowana poza konkursem Zezwala się na wymianę części lub zmianę samolotu, jeŝeli defekty nie powstały z winy załogi lub występują określone przyczyny, które nie pozwalają na wykonanie danego typu lotu W przypadku braku moŝliwości wystartowania do konkurencji nawigacyjnej z przyczyn technicznych lub ruchowych, zawodnikom nie wolno opuścić samolotu ani porozumiewać się z innymi pilotami. Zobowiązani są oni wezwać przez radio kierownictwo zawodów dla wyjaśnienia sytuacji, a następnie bezwzględnie zastosować się do przekazanych instrukcji W zawodach przewiduje się rozegranie 1 konkurencji obliczeniowej, 1 konkurencji nawigacyjnej z próbą obserwacji plus 1 konkurencję lądowań, a do zaliczenia zawodów jako rozegranych musi być rozegrana minimum konkurencja obliczeniowa i nawigacyjna z próbą obserwacji Sposób wykonywania poszczególnych konkurencji i prób określają regulaminy szczegółowe Kierownictwo zawodów będzie uŝywało do kontroli indywidualnych rezultatów z lotów nawigacyjnych urządzenia rejestrujące lot (rejestratory GPS) PowyŜszy sprzęt rejestrujący nie moŝe dawać zawodnikowi jakichkolwiek wskazówek o pozycji samolotu, ale moŝe zasygnalizować prawidłową lub nieprawidłową operację Rejestrator GPS musi być uŝywany w systemie WGS W przypadku uŝywania rejestratora GPS - osoba planująca trasy musi wziąć pod uwagę poniŝsze zasady: a) ustalenie punktów kontrolnych, które są dokładnymi punktami na ziemi i na mapie; b) podczas planowania trasy wysokość (MSL) współrzędne geograficzne punktów kontrolnych będą sprawdzane przez GPS-a, pracującego w systemie WGS 84; c) podczas odczytu koordynat z GPS-a powinien on otrzymywać sygnał przynajmniej z 6

4 satelitów; d) odczytu koordynat z GPS-a powinien odbywać się z częstotliwością co najmniej 3 sekundową; e) jeŝeli jest to moŝliwe, to punkt startu lotnego i punkt mety powinny być róŝne; f) wysokość minimalna na punkcie startu lotnego, punktach kontrolnych i mecie musi być podana w planie lotu Niedozwolonym jest dla zawodników manipulowanie rejestratorem lotu w jakimkolwiek przypadku. JeŜeli zostaną udowodnione zawodnikom działania z systemem rejestrującym lot lub z jakąkolwiek jego częścią, to zawodnicy muszą brać pod uwagę moŝliwość dyskwalifikacji. Specyficzne kwestie spraw uŝywania rejestratora lotniczego będą wyjaśniane na generalnej odprawie Do wszystkich konkurencji zawodnicy startują w kolejności podanej przez kierownika sportowego Przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji Zawodów będzie opublikowana aktualna lista startowa Minimalny odstęp pomiędzy startami poszczególnych zawodników wyniesie 10 minut Zawodnikom nie wolno uŝywać jakiegokolwiek elektronicznego nawigacyjnego wyposaŝenia lub autopilota. 4. OBLICZANIE WYNIKÓW 4.1 Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej załóg. 4.2 Wyniki końcowe powstają w rezultacie zsumowania wszystkich punktów. 4.3 W kaŝdej próbie lub części próby dodaje się wszystkie punkty karne celem obliczenia wszystkich punktów, które otrzymała załoga. 4.4 Załoga z najmniejszą ilością punktów zostaje zwycięzcą. 4.5 W przypadku, kiedy dwie lub więcej załóg posiada tę samą ilość punktów, zwycięzcą zostaje załoga z najmniejszą ilością punktów w poszczególnych próbach z uwzględnieniem następującej kolejności: a) załoga z najmniejszą ilością punktów za próbę obliczeniową i nawigacyjną, b) załoga z najmniejszą ilością punktów za próbę lądowań. 4.6 JeŜeli dwie lub więcej załóg posiada tę samą ilość punktów w próbie nawigacyjnej uŝywamy poniŝszych reguł w celu określenia Zwycięzcy w próbie nawigacji: a) załoga z najmniejszą ilością punktów za czas, b) załoga z najmniejszą ilością punktów za czas na wszystkich niejawnych punktach kontroli czasu, c) załoga z najmniejszą ilością punktów za próbę obserwacji specjalnej. 4.7 Zwycięzcą w lądowaniach zostaje załoga z najmniejszą ilością punktów w tej konkurencji.

5 4.8 JeŜeli po zastosowaniu powyŝszych reguł nie uda się wyłonić Zwycięzcy, zwycięzcy zawodów zostaną ogłoszeni exequo. 5. ROZEGRANIE ZAWODÓW 5.1 Zawody będą odbywały się tylko w warunkach VMC podporządkowane przepisom wykonywania lotów VFR. Minimalne warunki meteorologiczne do rozgrywania zawodów klubowych, nie mogą być mniejsze niŝ: podstawy chmur 500 m AGL i widzialność 5 km. 5.2 JeŜeli warunki pogodowe pogorszą się w czasie konkurencji, pilot indywidualnie według własnego uznania i odpowiedzialności zgodnej z przepisami i niniejszym regulaminem decyduje o przerwaniu lotu. 5.3 Zawodnik przerywający konkurencję ma obowiązkowo poinformować przez radio innych pilotów o występujących warunkach atmosferycznych i o przerwanym locie w celu uniknięcia kolizji w locie powrotnym do lotniska. 5.4 Zawody lub etap mogą być przełoŝone, zmodyfikowane lub anulowane odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych lub jakiejkolwiek innej przyczyny przez kierownika zawodów. 5.5 Do wiąŝącej interpretacji niniejszego regulaminu i zarządzeń wykonawczych przed zawodami powołany jest kierownik zawodów, a w trakcie zawodów w trybie odwoławczym Jury zawodów. 5.6 Niezbędna dokumentacja sportowa zawodów będzie udostępniona do wglądu i wyjaśnień dla zawodników. 5.7 Protesty rozpatruje Jury Zawodów. 5.8 Protesty powinny być rozpatrzone w moŝliwie najkrótszym czasie, najlepiej przed rozpoczęciem następnej konkurencji. 5.9 Zawodnicy mają prawo złoŝenia protestu tylko w swoim imieniu Po odczytaniu danych z rejestratora GPS-a i po zsumowaniu punktów z próby rozpoznania i próby obliczeniowej główny sędzia dostarczy zawodnikom ich indywidualne wyniki wraz z koordynatami punktów kontrolnych tak szybko jak tylko to będzie moŝliwe oraz opublikuje mapę wzorcową z danej konkurencji. Lista wstępnych wyników zbiorczych zostanie opublikowana po upływie czasu na złoŝenie protestów Zawodnicy mają 30 minut na analizę ich indywidualnych wyników i jeŝeli nie są usatysfakcjonowani, to zgłaszają w swoim imieniu reklamację na piśmie, bez opłaty, podpisaną przez nich osobiście przekazując ją głównemu sędziemu lub innej osobie wytypowanej na odprawie generalnej lub przedlotowej (np. Sędzia obliczeniowy) w miejscu określonym przez organizatora JeŜeli po reklamacji zawodnicy są nie usatysfakcjonowani, mogą oni w ciągu pół godziny od zakończenia czasu ich reklamacji złoŝyć oficjalny protest na piśmie na ręce głównego sędziego w miejscu wcześniej określonym.

6 5.13 Protest musi być podpisany przez nich osobiście oraz musi być połączony z nakazaną opłatą Nie będą przyjmowane protesty, które będą przedkładane powyŝej pół godziny od odrzucenia reklamacji Główny sędzia przekaŝe protest do Jury celem rozpatrzenia JeŜeli jest to poŝądane to zainteresowana załoga ma prawo rozmawiać z Jury po ich Wezwaniu i przedstawić wszystkie stosowne informacje odnośnie protestu Protesty zbiorowe i przeciwko innym zawodnikom są zabronione pod groźbą dyskwalifikacji JeŜeli orzeczenie Jury dotyczy innych zawodników, to stosowne zmiany będą dokonane w ich wynikach Opłata za protest wynosi 100 zł i będzie zwrócona w przypadku kiedy protestujący Ŝyczy sobie wycofania jego protestu przed rozpatrzeniem go przez Jury lub kiedy protest jest uznany. Opłata za protest w przypadku jego oddalenia zostanie przekazana na konto Aeroklubu Kieleckiego. 6. KARY I DYSKWALIFIKACJE 6.1 Jury Zawodów biorąc pod uwagę wielkość i charakter wykroczenia moŝe ukarać dodatkowo zawodnika: a) za naruszenie dyscypliny porządku sportowego zawodów, b) za naruszenie przepisów lotniczych lub prawa lotniczego, c) za naruszenie dyscypliny lotniczej lub spowodowanie zagroŝenia bezpieczeństwa lotniczego: i) ostrzeŝeniem w postaci pkt, ii) dyskwalifikacją w danej konkurencji, iii) całkowitą dyskwalifikacją w zawodach. 6.2 Zawodnik, który komunikuje się z nieupowaŝnionymi osobami od chwili otrzymania zadania lotu, do chwili startu ostatniego zawodnika, naraŝa na ryzyko dyskwalifikacji zarówno siebie jak i innych pilotów. 6.3 Dyskwalifikacja zawodników będzie wynikiem: a) niebezpiecznego wykonywania lotu, naraŝania na niebezpieczeństwo uszkodzenia samolotu, ludzi lub zabudowań, b) zbiorowych i ogólnych protestów przeciwko innym zawodnikom, c) raŝącego nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, d) naruszenia regulaminu anty-dopingowego lub przystąpienia do lotu pod wpływem alkoholu, e) jakiegokolwiek manipulowania przy rejestratorach GPS. 6.4 Dyskwalifikacja zawodników moŝe być równieŝ konsekwencją uŝywania radia podczas zawodów na innej częstotliwości niŝ wyznaczona w instrukcji, komunikowanie się z inną postronną osobą lub uŝywanie niedozwolonych środków łączności czy niedozwolonego elektronicznego wyposaŝeni nawigacyjnego.

7 6.5 Decyzję o dyskwalifikacji zawodników podejmuje kierownictwo zawodów. 7. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAWODÓW PRÓBA OBLICZENIOWA 7.1 Zawody będą się składać z następujących trzech prób: a) próby obliczeniowej b) próby nawigacyjnej i próby obserwacji specjalnej c) próby lądowań. 7.2 KaŜda załoga będzie latała w czasie zawodów na tym samym samolocie, za wyjątkiem sytuacji, gdy za zgodą Kierownika Sportowego, będzie konieczna zamiana samolotu na inny tego samego typu ze względów technicznych lub innych. 7.3 Załoga musi zgłosić się przed wejściem do sali planowania lotów 5 minut przed wyznaczonym czasem, w celu skontrolowania posiadania niedozwolonego wyposaŝenia. 7.4 Załoga moŝe wejść do sali planowania lotów trzy minuty przed nakazanym czasem, aby przygotować stół i być gotowym do pracy w momencie otrzymania mapy na konkurencję, kompletu fotografii, druku planu lotu oraz innych informacji. 7.5 Zawodnik powinien dokonać obliczenia planu lotu na trasę nawigacyjną i musi oddać podpisany plan lotu sędziemu w ciągu 30 minut od czasu otrzymania zadania lotu. Po oddaniu wyliczonego przez pilota planu lotu, (nie wcześniej niŝ po 20 minutach od chwili planowanego otrzymania danych dotyczących lotu) otrzyma on komputerowy plan lotu. 7.6 Punkty zwrotne oraz punkty startu lotnego i mety będą oznaczone na mapie wzorcowej kółkiem. Punkty zwrotne będą ponumerowane. Mapa wzorcowa z trasą nawigacyjną oraz zdjęcia do rozpoznania muszą być udostępnione w sali planowania lotów. 7.7 Zakres prędkości wiatru uŝyty do obliczeń wyniesie od 5 do 20 kts. Parametry wiatru podane do komputerowego planu lotu, mogą się róŝnić z parametrami podanymi do obliczeń, ze względu na konieczność jak najdokładniejszego przygotowania przelotu nawigacyjnego. Wszyscy piloci otrzymają do obliczeń te same dane. 7.8 W planie lotu, wymaga się od zawodnika wyliczenia dla kaŝdego odcinka: kursu busoli w pełnych stopniach. 7.9 Długość kaŝdego odcinka będzie podana z dokładnością przynajmniej do 0,5 NM Komputerowy plan lotu wyliczony będzie w oparciu o oficjalnie zadeklarowaną prędkość TAS przez kaŝdego zawodnika i będzie przygotowany przez kierownictwo zawodów dla wszystkich zawodników. Komputerowy plan lotu będzie określał: a) kursy busoli i nakazane kąty drogi geograficzne w pełnych stopniach, b) prędkość względem ziemi w węzłach (kts) lub km/h. c) odległość w milach morskich (NM), d) czasy odcinków w minutach i sekundach, 7.11 Na przygotowanie mapy załoga otrzymuje maksimum 30 minut, Przygotowanie odbywa się

8 w sali planowania lotu. Opuszczenie sali po 30 minucie od chwili otrzymania zadania lotu, powoduje otrzymanie punktów Obliczanie planu lotu wykonywane jest wyłącznie przy pomocy ręcznych kalkulatorów Korzystanie z elektronicznego wyposaŝenia (poza zegarkami), z tablic kalkulacyjnych i diagramów przeliczeniowych jest niedozwolone. 8. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAWODÓW PRÓBA NAWIGACYJNA 8.1 Czasy mogą być kontrolowane przy starcie ziemnym, lotnym, na mecie, na punktach zwrotnych i innych punktach kontrolnych. 8.2 Punkty zwrotne nie muszą być koniecznie punktami kontroli czasu. Musi być 6-8 punktów kontroli czasu, w tym przynajmniej 2 niejawne punkty kontroli czasu, poza kontrolą czasu startu lotnego i mety. śaden niejawny punkt kontroli czasu nie będzie usytuowany na pierwszych 0.5 NM jakiegokolwiek odcinka. Trasa nawigacyjna nie moŝe mieć więcej niŝ 8 odcinków. Wszystkie odcinki trasy będą proste. 8.3 W celu prawidłowej identyfikacji przy przelocie startu lotnego, samolot powinien wykonać przelot z kursem pierwszego odcinka. KrąŜenie po przelocie startu lotnego jest niedozwolone, chyba Ŝe wymaga tego narzucona procedura lotu. 8.4 Punkty zwrotne, startu lotnego i mety muszą być dobrze określone zarówno na mapie jak i na ziemi. 8.5 Podczas lotu nawigacyjnego zaleca się utrzymanie wysokości 300 metrów (1000 ft) nad ziemią. 8.6 Długość kaŝdej z tras nawigacyjnych nie będzie mniejsza niŝ 60 NM i nie większa niŝ 80 NM. 8.7 Mapy odlotowe i przylotowe będą określały pozycję startu lotnego i mety. Mapy te będą w skali około 1: i ich stosowanie będzie określone w lokalnym zarządzeniu lub na odprawie przedlotowej. 8.8 Przelot nad punktami kontrolnymi musi być wykonany z właściwego kierunku nalotu, wzdłuŝ linii trasy. Kontrola czasu będzie wykonana w momencie, gdy samolot przeleci linię prostopadłą do kierunku trasy. 8.9 Załoga, która nie zostanie zidentyfikowany na którymkolwiek z punktów kontroli czasu będzie odnotowany jako "nie zaobserwowana" i otrzyma maksymalną karę za czas Dla celów zawodów uŝywane będą mapy o skali 1: zawierające prawidłowe informacje topograficzne. W samolotach dopuszcza się jedynie na posiadanie nie oznakowanych (czystych) map w skali 1: na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnej Wszelkie elektroniczne urządzenia nawigacyjne mogą być plombowane i nie mogą być uŝywane w czasie zawodów, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, pod rygorem dyskwalifikacji zawodnika.

9 9. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAWODÓW PRÓBA OBSERWACJI SPECJALNEJ 9.1 Celem tej próby jest sprawdzenie umiejętności pilota w prowadzeniu prawidłowej obserwacji podczas lotu nawigacyjnego. Próba obejmuje: a) identyfikację sfotografowanych obiektów; b) określenie połoŝenia obiektów przez prawidłowe zaznaczenie na mapie. 9.2 Obiektów obserwacji jest co najmniej 6, ale nie więcej niŝ 10 obiektów fotograficznych. Obiekty na punktach startu lotnego, mety i punktach zwrotnych mogą być umieszczone na tym punkcie lecz w sytuacji złej widoczności nie dalej niŝ w obrębie 100 m od tego punktu. Dokładne połoŝenie obiektów fotograficznych i znaków ma być zaznaczone przez zawodnika na mapie. (patrz 11.5 ). 9.3 Na kaŝdej fotografii moŝe być zakreślony obiekt do identyfikacji. 9.4 Na pierwszych 0,5 NM jakiegokolwiek odcinka trasy nie będzie znaku lub zdjęcia. 9.5 Fotografie nieprawidłowo zidentyfikowane lub nieprawidłowo zaznaczone spowodują otrzymanie kary. (patrz punkt 11.2). 9.6 Po zakończeniu lotu, zawodnik ma 5 minut w kabinie samolotu na dokończenie oznaczenia znalezionych obiektów na mapie. 9.7 Liczenie czasu rozpoczyna się w momencie zatrzymania samolotu na wyznaczonym miejscu parkowania lub w inny sposób podany na odprawie przedlotowej. 9.8 Zawodnik po locie zostanie rozliczony z próby obserwacji moŝliwie jak najszybciej. 9.9 Sposób punktacji próby rozpoznania: obiekty fotograficzne będą punktowane jako "prawidłowa"/"nieprawidłowa"- pozycja ". 10. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAWODÓW PRÓBY LĄDOWAŃ 10.1 Celem tej próby jest ocena umiejętności pilota w zakresie lądowań. Loty po kręgu mogą być wykonywane w lewo lub w prawo. Zostanie to określone przez Kierownika Sportowego, który ma prawo zróŝnicować kierunek kręgów UŜycie podczas lądowania silnika, klap, pozostawia się uznaniu pilota Lądowania będą organizowane jako odrębna konkurencja Wszystkie lądowania mają być wykonane jak najbliŝej sektora zerowego, w pasie o szerokości 12 metrów i długości 72 metrów (patrz punkt 11.6). Pas będzie oznakowany i samolot musi się utrzymać w jego granicach Przyziemienie musi nastąpić na obydwa koła głównego podwozia, (z maksymalną róŝnicą 5m między przyziemieniem pierwszego i drugiego koła podwozia) za wyjątkiem sytuacji

10 kiedy główny sędzia zawodów zadecyduje o istnieniu bocznego wiatru JeŜeli przyziemienie jest w sektorze zerowym lub za nim, a róŝnica odległości przyziemienia między kołami głównymi jest mniejsza niŝ 5 m, to liczy się punkt przyziemienia pierwszego koła Przy lądowaniu na koła z róŝnicą przyziemienia większą niŝ 5m pomiędzy pierwszym a drugim kołem, zawodnik otrzymuje punkty karne Kółko przednie musi być uniesione nad ziemią. Samoloty z kółkiem ogonowym muszą lądować w takiej konfiguracji, Ŝeby ogon był poniŝej linii połoŝenia horyzontalnego Przyziemienie na lub za sektorem zerowym mierzone jest, gdy samolot toczy się po ziemi, po wszystkich odbiciach. W przypadku odbić zaczynających się przed sektorem zerowym, a kończących się na lub za nim, za punkt przyziemienia przyjmuje się miejsce powodujące nałoŝenie większej kary Odbicia samolotu występują wtedy, gdy obydwa koła lub jedno z kół podwozia głównego odbijają się od ziemi po jakimkolwiek przyziemieniu na wysokość większą niŝ ich średnica lub dystans odbicia jest większy niŝ 15m. Odbicie w 5 metrowy prostokąt musi zostać przeliczone według poniŝszej metody; metry prostokąta pomniejszone o 4 metry i pomniejszone o zmierzony punkt oderwania kół do odbicia W przypadku, jeŝeli jakakolwiek część samolotu dotknie ziemi przed sektorem zerowym, zmierzoną odległością będzie odległość punktu dotknięcia ziemi tej części. W przypadku lądowania samolotu z kółkiem ogonowym, gdy lądowanie jest ocenione jako lądowanie na trzy punkty, mierzy się punkt zetknięcia kół podwozia głównego z ziemią (kółko ogonowe moŝe dotknąć ziemi maksimum 5 m wcześniej przed przyziemieniem kół głównych plus długość samolotu) Warunki bocznego wiatru istnieją, gdy poprzeczna składowa wiatru, tj. składowa prostopadła do pasa lądowania wynosi 8 kts lub więcej. Kierunek i jego szybkość określa się oraz notuje przy pomocy odpowiedniego wiatromierza przy linii zerowej Maksymalna dopuszczalna prędkość tylnej składowej wiatru wynosi 3 kts Główny sędzia zawodów decyduje o istnieniu warunków bocznego wiatru, polecając wystawienie dobrze widocznej flagi sygnałowej 30 metrów przed linią zerową, w celu poinformowania pilotów. Tylko w warunkach bocznego wiatru dopuszcza się przyziemienie na jedno koło główne od strony wiejącego wiatru Po kaŝdym lądowaniu dopuszcza się, po kompletnym zatrzymaniu samolotu, uŝycie silnika z mocą niezbędną do skołowania z pasa. Po opuszczeniu wyznaczonej strefy lądowania naleŝy zwolnić pas Lądowanie jest uznawane za nienormalne gdy wystąpi opisany poniŝej przypadek: a) kółko przednie podwozia nie jest nad ziemią, b) samolot z kółkiem ogonowym jest w konfiguracji, gdzie ogon jest powyŝej linii horyzontalnej, c) jedno z kół podwozia głównego pozostaje w powietrzu na wysokości większej niŝ średnica tego koła w momencie przyziemienia, przy nie ogłoszonej sytuacji zaistnienia bocznego wiatru, d) przyziemienie nastąpiło w warunkach bocznego wiatru na koło podwozia

11 głównego od strony zawietrznej, a koło od strony wiatru znajduje się nad ziemią na wysokości większej niŝ jego średnica, e) jakakolwiek część samolotu inna niŝ koła dotknęła ziemi, f) schowanie klap w pasie lądowań przed przyziemieniem, g) przyziemienie na zahamowanych kołach, h) koła główne odrywają się od ziemi, podczas gdy kółko przednie pozostaje na ziemi W przypadku gdy samolot nie przyziemi w jakiejś próbie lądowania lub wyląduje poza pasem, załoga otrzyma karę maksymalną za lądowanie Wszystkie podejścia i lądowania muszą być bezpieczne. JeŜeli główny sędzia, kierownik zawodów lub kierownik sportowy uznają, Ŝe podejście lub lądowanie było wykonane w sposób niebezpieczny, mogą oni wstrzymać loty do czasu podjęcia przez nich stosownych decyzji. Zawodnik lądujący w sposób niebezpieczny moŝe podlegać dyskwalifikacji. 11. PUNKTACJA 11.1 Plan lotu i nawigacja Przygotowanie planu lotu tolerancja + lub - 2 stopnie za kurs 0 dodatkowy błąd za pełny stopień 2 tolerancja + lub 10 sekund za czas 0 dodatkowy błąd za kaŝde 5 sekund 1 maksymalna ilość pkt obliczenia za Ilość punktów spóźnione oddanie planu ( >30 minut) nieopuszczenie sali planowania lotu po 30 min Maksymalna ilość punktów Przelot nad kaŝdym punktem kontroli czasu tolerancja + lub 5 sekund 0 Ilość punktów dodatkowy błąd za pełne 5 sekund przelot poza bramką lub nie zaobserwowanie (w kaŝdym przypadku) 300 Maksymalna ilość punktów Inne błędy na trasie (za kaŝdym razem) Ilość punktów Maksymalna ilość punktów

12 krąŝenie, lot w kierunku przeciwnym lub zakręt powyŝej 90 stopni na trasie (za kaŝdym razem) nie przestrzeganie nakazanych procedur i manewrów przylotowych i odlotowych Spóźnione oddanie sprawozdania po 5 dozwolonych minutach lub po 10 min na odbitce ksero) Ilość punktów Maksymalna ilość punktów 11.2 Obserwacja specjalna 11.3 Lądowania Znaki i zdjęcia na trasie (kaŝdy obiekt) prawidłowe zdjęcie lub znak w tolerancji 0,5 NM od aktualnej pozycji właściwych obiektów Ilość punktów brak obserwacji niewłaściwy obiekt lub zła pozycja Lądowania Ilość punktów Maksymalna ilość punktów za lądowanie Lądowanie na zewnątrz pasa, brak lądowania Lądowanie nienormalne patrz pkt. A Wytoczenie się z pasa lądowań 200 Maksymalna ilość punktów 11.4 Punktacja obowiązująca przy ocenie lądowań: Punkty za lądowania nr: sektor 5m 120 sektor 5m

13 sektor 5m sektor 5m sektor 5m za kaŝdy metr za kaŝdy metr sektor 5m 11.5 Znakowanie obiektów na mapie: Oznaczenie fotografii ma być zrobione prawidłowo, Ŝeby uniknąć błędów podczas rozliczenia. Mają one być oznaczone zgodnie z kierunkiem lotu. Miejsce ma być oznaczone przez nakłucie szpilką lub wyraźną kropką z towarzyszącą linią do odpowiedniego obiektu. Nie moŝe być Ŝadnych wątpliwości co do umiejscowienia obiektów.

14 Oznakowanie sektora zerowego Linia zerowa jest linią umowną. Sektor zerowy to obszar od 1 m przed do 1m za linią zerową. Na zewnątrz sektora punktacja będzie prowadzona za kaŝdy przekroczony metr do +20 i 20 metra, następnie ocena prowadzona będzie w sektorach 5 metrowych 11.6 Pomiar czasu na trasie Pomiar czasu Czasy będą mierzone na starcie lotnym, niejawnych punktach kontroli czasu, punktach zwrotnych (PZK) i mecie. 12. WARUNKI METEOROLOGICZNE 12.1 Prognozy powinny być ć publikowane przed startem kaŝdej z nawigacyjnych grup. Prognozy muszą być wyraźnie opisane w języku polskim (angielskim) Ogólne prognozy wywieszane będą na dostępnej tablicy ogłoszeń, przed salą planowania lotów, przed pierwszą ą dzienną odprawą zawodnicza. Prognoza winna być uzupełniana najnowszymi zmianami Minima pogodowe na próbę nawigacyjną powinny być nie mniejsze niŝ 5 km widzialności i 500 m AGL podstawy chmur nad najwyŝej połoŝonym onym punkcie na trasie. W przypadku jeŝeli część trasy jest objęta kontrolą, to pogoda musi posiadać niezbędne minimum Trasa nawigacyjna będzie moŝliwa do skontrolowania samolotem w przypadku pogorszenia pogody. W locie kontrolnym będzie uczestniczył czył którykolwiek członek kierownictwa zawodów Minimalna podstawa chmur dla lądowań normalnego wynosi 300 m AGL.Widzialność nie mniejsza niŝ 3 km JeŜeli prędkość wiatru przy ziemi będzie większa od 15kts, łącznie z porywami, loty będą przerwane. JeŜeli eli składowa wiatru bocznego, łącznie z porywami, przekroczy 8 kts. loty będą przerwane na kierunku uŝywanego pasa Obiekty fotograficzne będą wybrane z kolorowych zdjęć lotniczych, wykonanych na trasie w odległości nie większej niŝ 200m w prawo od linii centralnej i w kierunku linii lotu.

15 Obiekty fotograficzne muszą być wykonane w kierunku lotu lub odchylone od kierunku lotu nie więcej niŝ 45º Zdjęcia nie mogą być zbyt stare, ani teŝ wykonane w innych warunkach klimatycznych jakie będą panowały w okresie przeprowadzania zawodów. Do wykonywania zdjęcia z wysokości pomiędzy metrów W celu umoŝliwienia obserwacji zdjęć muszą one być usytuowane tak, aby były widoczne. Obiekty fotograficzne powinny być wyraźnie widoczne dla zawodnika, lecącego wzdłuŝ trasy na wysokości 300m, z odległości nie mniejszej niŝ 600 metrów przed ich minięciem Zawodników powinno się podzielić na grupy, uwzględniając pilotów biorących udział w zawodach na tych samych samolotach. Separacja pomiędzy pilotami powinna wynosić do 10 minut, przy czym samoloty szybsze powinny wystartować jako pierwsze Kierownictwo zawodów ustali częstotliwość radiową na zawody nawigacyjne. Zawodnikom mogą być podane inne częstotliwości do uŝytku w sytuacji awaryjnej. NaleŜy ostrzec zawodników Ŝe uŝycie innych częstotliwości niŝ podane automatycznie ich dyskwalifikuje. NaleŜy równieŝ powiadomić ich o moŝliwości monitorowania, co wiąŝe się z koniecznością utrzymywania ciągłego nasłuchu na wyznaczonej częstotliwości Punkty za rozpoznanie będą podane od razu. Następnie załoga jest zobowiązana do natychmiastowego dostarczenia swojego loggera w celu odczytu zapisów konkurencji nawigacyjnej. 13. LĄDOWANIA 13.1 Kierownik sportowy ustala listę startów do lądowań uwzględniającą względy bezpieczeństwa Zawodnicy powinni sobie zdawać sprawę, Ŝe wyznaczenie kierunku kręgu leŝy w gestii kierownika sportowego i moŝe być on wyznaczony w lewo lub w prawo Przy dobrej organizacji moŝliwym jest utrzymywanie jednocześnie w powietrzu na kręgu od 3 do 4 samolotów biorących udział w konkurencji WzdłuŜ pasa lądowań powinny być rozmieszczone wyraźne oznaczenia odległości. Sędziowie oceniający lądowania powinni być rozmieszczeni około 5 metrów na zewnątrz oznaczeń odległości i powinni być przygotowani na konieczność biegnięcia wzdłuŝ pasa lądowań, Ŝeby określić dokładne miejsce przyziemienia. Jeden sędzia powinien być ciągle usytuowany naprzeciw linii zerowej Jedynie sędzia główny ma prawo do ogłaszania rezultatów lądowania kaŝdego zawodnika i podania wyniku do zapisania przez sekretarza Sędzia główny powinien mieć do dyspozycji mały przenośny wiatromierz, a sekretarz powinien notować warunki wiatru w momencie przyziemienia. Będzie to faktyczny dowód w przypadku lądowania na jednym kole bez ogłoszenia warunków bocznego wiatru. 14. SĘDZIOWIE I OBSŁUGA

16 14.1 Wszelkie róŝnice i interpretacje regulaminowe muszą być wyjaśnione na odprawie generalnej Konkurs lądowania będzie prowadzony przez głównego sędziego razem z innymi wyznaczonymi sędziami i pomocnikami Sędzia główny będzie odpowiedzialny za rozmieszczenie wzdłuŝ pasa lądowań innych sędziów oraz za zapisanie wyników osiągniętych przez zawodników. 15. NAGRODY I WRĘCZANIE NAGRÓD 15.1 Nagrody powinny być wręczone na uroczystości zamykającej zawody Kierownik zawodów musi zabezpieczyć odpowiednią przerwę (minimum 2 godziny) pomiędzy czasem zakończenia składania protestów (ich rozpatrywania ) a rozpoczęciem uroczystości zamykającej Proponuje się następującą systematykę nagród: a) nagroda indywidualna dla najlepszych 3 załóg w klasyfikacji generalnej; b) inne nagrody specjalne wyznaczone przez organizatorów.

d. W ramach zawodów przewiduje się rozegranie dwóch konkurencji. e. Konkurencja będzie się składała z następujących prób:

d. W ramach zawodów przewiduje się rozegranie dwóch konkurencji. e. Konkurencja będzie się składała z następujących prób: I Samolotowy Piknik Rajdowo-Nawigacyjny ZIELONA GÓRA-PRZYLEP 2015 10 października 2015 REGULAMIN SPORTOWY I Samolotowego Pikniku Rajdowo-Nawigacyjnego 1. Postanowienia ogólne. a. Zawody będą rozgrywane

Bardziej szczegółowo

LĄDOWANIE 1 - LĄDOWANIE NORMALNE. W którym użycie silnika, klap, spoilerów lub ślizgów pozostawia się uznaniu pilota.

LĄDOWANIE 1 - LĄDOWANIE NORMALNE. W którym użycie silnika, klap, spoilerów lub ślizgów pozostawia się uznaniu pilota. A.0. WSTĘP A.0.1. W zawodach mogą brać udział indywidualni piloci na samolotach jednosilnikowych, klasy C, zdolni do wykonywania lotów opisanych w niniejszym regulaminie. Każdy samolot zawodniczy i pilot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWY Warszawskich Zawodów Samolotowych

REGULAMIN SPORTOWY Warszawskich Zawodów Samolotowych REGULAMIN SPORTOWY Warszawskich Zawodów Samolotowych Postanowienia ogólne 1. Zawody będą rozgrywane w załogach: jedno- (I pilot) lub dwuosobowych (I pilot i II pilot). 2. I pilot (d-ca statku powietrznego)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWY XXVII Warszawskich Zawodów Samolotowych

REGULAMIN SPORTOWY XXVII Warszawskich Zawodów Samolotowych REGULAMIN SPORTOWY XXVII Warszawskich Zawodów Samolotowych 1. Postanowienia ogólne. 2. Zawody będą rozgrywane w załogach: jedno (I pilot) lub dwuosobowych (I pilot i II pilot). 3. I pilot (d-ca statku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWY Leszczyńskich Zawodów Samolotowych

REGULAMIN SPORTOWY Leszczyńskich Zawodów Samolotowych 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN SPORTOWY Leszczyński Zawodów Samolotowy a. Zawody będą rozgrywane w załoga: jedno (I pilot) lub dwuosobowy (I pilot i II pilot). b. I pilot (d-ca statku powietrznego)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I Świętojańskich Nocnych Rajdowych Zawodach Samolotowych Pruszcz Gdański 21.06.2014 r.

REGULAMIN I Świętojańskich Nocnych Rajdowych Zawodach Samolotowych Pruszcz Gdański 21.06.2014 r. REGULAMIN I Świętojańskich Nocnych Rajdowych Zawodach Samolotowych Pruszcz Gdański 21.06.2014 r. 1. Postanowienia ogólne. a. Zawody będą rozgrywane w załogach dwuosobowych (pilot + nawigator), według następujących

Bardziej szczegółowo

0. CZĘŚĆ OGÓLNA. Wydanie 9/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA STRONA 0 1

0. CZĘŚĆ OGÓLNA. Wydanie 9/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA STRONA 0 1 0. CZĘŚĆ OGÓLNA 0.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 0.1.1 Zawody w "Lataniu nawigacyjnym" są doskonałym sposobem na podnoszenie kwalifikacji pilotów w zakresie nawigacji lotniczej i manualnego prowadzenia samolotów

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE ZAWODY MILEWO Miejsce rozgrywania zawodów: Lotnisko Milewo N E Harmonogram zawodów

WARSZAWSKIE ZAWODY MILEWO Miejsce rozgrywania zawodów: Lotnisko Milewo N E Harmonogram zawodów WARSZAWSKIE ZAWODY MILEWO 2016. 1. Miejsce rozgrywania zawodów: Lotnisko Milewo N52 39 59.7 E020 25 43 2. Harmonogram zawodów 2-10.07.2016 1.07.2016 termin przybycia na zawody do godz. 20 (Piątek) 1.07.2016

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika

Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika ul. Sielska 34, 10 802 Olsztyn Lotnisko Olsztyn Dajtki (EPOD) tel./fax +48 89 5275240 www.aeroklub.olsztyn.pl Olsztyn, dnia 15.05.2013 r. Informacje ogólne Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 3 Rajdowych Mistrzostw Polski

Pismo Organizacyjne 3 Rajdowych Mistrzostw Polski Łososina, dnia 02.07.2013 r. Pismo Organizacyjne 3 Rajdowych Mistrzostw Polski Informacje ogólne Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2013 w dniach 17 21.07.2013 r. w Aeroklubie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów

Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Warszawa, dnia 18.08.2014 r. Pismo Organizacyjne 57 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 43 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator, władze i kierownictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MIKROLOTY KLASYCZNE

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MIKROLOTY KLASYCZNE REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MIKROLOTY KLASYCZNE WARSZAWA 2016 1. ZASADY OGÓLNE Mikrolotowe Mistrzostwa Polski będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Komisję Mikrolotową Aeroklubu Polskiego

Bardziej szczegółowo

Pt Wynik pilota = ------- x 1000 + ( 1000 - pkt. karne za czas) / 2 Pt max

Pt Wynik pilota = ------- x 1000 + ( 1000 - pkt. karne za czas) / 2 Pt max NAWIGACJA CZĘŚĆ I Nawigacja precyzyjna. Sprawdzian polega na jak najdokładniejszym obleceniu trasy wyznaczonej przez organizatora z zadeklarowaną prędkością lub zadeklarowanym czasie przez zawodnika. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWY INOWROCŁAWSKICH ZAWODÓW MIKROLOTOWYCH 2015

REGULAMIN SPORTOWY INOWROCŁAWSKICH ZAWODÓW MIKROLOTOWYCH 2015 REGULAMIN SPORTOWY INOWROCŁAWSKICH ZAWODÓW MIKROLOTOWYCH 2015 1. ZASADY OGÓLNE Zawody będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Komisję Mikrolotową Aeroklubu Polskiego w oparciu o Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I PARALOTNIOWYCH ZAWODÓW NA CELNOŚĆ LĄDOWANIA NA ŻARZE

REGULAMIN I PARALOTNIOWYCH ZAWODÓW NA CELNOŚĆ LĄDOWANIA NA ŻARZE REGULAMIN I PARALOTNIOWYCH ZAWODÓW NA CELNOŚĆ LĄDOWANIA NA ŻARZE 1. Informacje ogólne Lokalizacja zawodów: Międzybrodzie Żywieckie, góra Żar Data rozgrywania zawodów: 3-4 października 2015 Rejestracja:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE NA SREBRNĄ RAJDOWĄ ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ PZJ

PYTANIA EGZAMINACYJNE NA SREBRNĄ RAJDOWĄ ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ PZJ PYTANIA EGZAMINACYJNE NA SREBRNĄ RAJDOWĄ ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ PZJ 1 Wymień podstawowe parametry konia podlegające badaniu przez lekarza weterynarii. - tętno - parametry fizjologiczne - poprawność ruchu -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej. Gminy Brochów

Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej. Gminy Brochów Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej Organizator: MOTO PRZYSTAŃ WOPR SOCHACZEW URZĄD GMINY BROCHÓW Gminy Brochów Rozdział 1. Zasady i przebieg 1 Regulamin Rodzinnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB KRAKOWSKI. Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej

AEROKLUB KRAKOWSKI. Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej AEROKLUB KRAKOWSKI Kraków, dnia 10.06.2014 r. Informacje ogólne Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2014 w dniach

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB KRAKOWSKI. Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej

AEROKLUB KRAKOWSKI. Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej AEROKLUB KRAKOWSKI Kraków, dnia 28.05.2015 r. Informacje ogólne Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2015 w dniach

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI REGULAMIN TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI REGULAMIN TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI REGULAMIN TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARSZAWA 2006 r. Art.1. 2 ORGANIZATOR 1.1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

POLISH OPEN PARAMOTOR CHAMPIONSHIPS 2012 EUROPEAN LEAGUE CUP 2012 XIV MISTRZOSTWA POLSKI PPG /PPGG PUCHAR EUROPY EDYCJA 2012 CHEŁM 2012

POLISH OPEN PARAMOTOR CHAMPIONSHIPS 2012 EUROPEAN LEAGUE CUP 2012 XIV MISTRZOSTWA POLSKI PPG /PPGG PUCHAR EUROPY EDYCJA 2012 CHEŁM 2012 POLISH OPEN PARAMOTOR CHAMPIONSHIPS 2012 EUROPEAN LEAGUE CUP 2012 XIV MISTRZOSTWA POLSKI PPG /PPGG PUCHAR EUROPY EDYCJA 2012 CHEŁM 2012 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PARALOTNI Z NAPĘDEM ( PPG / PPGG) Termin:??-??

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU - MASTERS

REGULAMIN RAJDU - MASTERS REGULAMIN RAJDU - MASTERS UCZESTNICTWO W RAJDZIE 1. W rajdzie mogą brać udział pełnoletnie osoby, jako zespoły dwuosobowe. 2. Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu. 3. Każdy zespół

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB ŚLĄSKI. 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec tel. +48 32 2561053, +48 32 2051823. Katowice, dn. 12.08.2015 r.

AEROKLUB ŚLĄSKI. 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec tel. +48 32 2561053, +48 32 2051823. Katowice, dn. 12.08.2015 r. AEROKLUB ŚLĄSKI 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec tel. +48 32 2561053, +48 32 2051823 e-mail: recepcja@aeroklub.katowice.pl, szkolenie@aeroklub.katowice.pl, technika@aeroklub.katowice.pl, www.aeroklub.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek.,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie. Rozdział 1

Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek.,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie. Rozdział 1 Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie Rozdział 1 1 Regulamin,,Amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dyscypliny Długodystansowe Rajdy Konne. Propozycja Regulaminu do Przedstawienia Zarządowi PZJ

Regulamin Dyscypliny Długodystansowe Rajdy Konne. Propozycja Regulaminu do Przedstawienia Zarządowi PZJ Regulamin Dyscypliny Długodystansowe Rajdy Konne Propozycja Regulaminu do Przedstawienia Zarządowi PZJ Artykuł 1. KLASY KONKURSÓW 1. Klasa L Open Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB ŚLĄSKI. Katowice, dnia 12.08.2015 r. Pismo Organizacyjne 5 Rajdowych Mistrzostw Polski. Informacje ogólne

AEROKLUB ŚLĄSKI. Katowice, dnia 12.08.2015 r. Pismo Organizacyjne 5 Rajdowych Mistrzostw Polski. Informacje ogólne AEROKLUB ŚLĄSKI 40-271 Katowice, Lotnisko Muchowiec tel. +48 32 2561053, +48 32 2051823 e-mail: recepcja@aeroklub.katowice.pl, szkolenie@aeroklub.katowice.pl, technika@aeroklub.katowice.pl, www.aeroklub.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność

Puchar Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność REGULAMIN Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych ZG PZM WARSZAWA, 2015 1. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem poszczególnych rund Pucharu Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność (zwanych dalej PPPZ)

Bardziej szczegółowo

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów.

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.2 Każda eliminacja składa się z dwóch wyścigów dla każdej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW. Jelenia Góra REGULAMIN ZAWODÓW

REGULAMIN ZAWODÓW. Jelenia Góra REGULAMIN ZAWODÓW REGULAMIN ZAWODÓW 1 A. SZCZEGÓŁY ZAWODÓW I. Nazwa zawodów: IX ZIMOWY PUCHAR KARKONOSZY - IX ZPK II. Miejsce rozgrywania: Nazwa lotniska: Jelenia Góra Kod ICAO lotniska: EPJG Przestrzeń powietrzna (granice

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 10 listopada 2012 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 10 listopada 2012 r. PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu [raport] Numer ewidencyjny zdarzenia: 1491/12 Rodzaj zdarzenia: WYPADEK Data zdarzenia: 10 listopada 2012 r. Miejsce zdarzenia: Rudniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHAR TRAKTU CESARSKIEGO

REGULAMIN PUCHAR TRAKTU CESARSKIEGO GMINA REGULAMIN PUCHAR TRAKTU CESARSKIEGO Zawody o Puchar Traktu Cesarskiego to cykl biegów: BIEG ZBÓJA,BIEG NA JEDNA MILĘ, CROSS BESKIDZKI. Suma punktów w wyżej wymienionych biegach będzie decydowała

Bardziej szczegółowo

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r.

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW Warszawa, listopad 2014 r. Strona 1 z 6 Spis treści 1. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostwa Sławna w Nordic Walking 09.10.2010

Regulamin Mistrzostwa Sławna w Nordic Walking 09.10.2010 Regulamin Mistrzostwa Sławna w Nordic Walking 09.10.2010 I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Sławna II. TERMIN IMPREZY: 9 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej

Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej Warszawa, dnia 18.08.2014 r. Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2014 w dniach 1-2.09.2014 r.

Bardziej szczegółowo

VI. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI INSTRUKTORÓW

VI. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI INSTRUKTORÓW VI. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI INSTRUKTORÓW 1. Cel Zawody służą doskonaleniu poziomu technicznego, integracji kadry szkoleniowej SITS, wyłonieniu najlepszych technicznie instruktorów. 2. Organizator Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 58 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 44 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów

Pismo Organizacyjne 58 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 44 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Krosno, dnia 20.07.2015 r. Pismo Organizacyjne 58 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Seniorów 44 Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski - Juniorów Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 1. Organizator Klub Motorowy Cross Ekoklinkier ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 722 080 088 info@zawodymx.pl www.zawodymx.pl

Bardziej szczegółowo

PISMO ORGANIZACYJNE. I Ogólnopolskie Rajdowe Zawody Samolotowe Zagłębia Miedziowego LUBIN 2015. 21-24 maja 2015

PISMO ORGANIZACYJNE. I Ogólnopolskie Rajdowe Zawody Samolotowe Zagłębia Miedziowego LUBIN 2015. 21-24 maja 2015 PISMO ORGANIZACYJNE I Ogólnopolskie Rajdowe Zawody Samolotowe Zagłębia Miedziowego LUBIN 2015 21-24 maja 2015 Lubin, dnia 04.05.2015 r. Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej

Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej Krosno, dn. 20.07.2015 r. Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2015 w dniach 10 11.08.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej

Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej Częstochowa, dnia 08.04.2015 r. Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry Narodowej Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2015 w dniach 20-23.04.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dyscypliny Długodystansowe Rajdy Konne. Propozycja Regulaminu do Przedstawienia Zarządowi PZJ

Regulamin Dyscypliny Długodystansowe Rajdy Konne. Propozycja Regulaminu do Przedstawienia Zarządowi PZJ Regulamin Dyscypliny Długodystansowe Rajdy Konne Propozycja Regulaminu do Przedstawienia Zarządowi PZJ Artykuł 1. KLASY KONKURSÓW 1. Klasa L Open Konkurs dla koni, które ukończyły 4 lata i zawodników od

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Warszawa, dnia 4.10.2014 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1193/12 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia

Bardziej szczegółowo

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017

Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający Puchar Radomia - Mistrz Kierownicy 2017 09.09.2017 r. Radom Realizacja zadania finansowana ze środków Gminy Miasta Radomia WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

XXX VI REGATY SREBRNY DZWON. Instrukcja Żeglugi

XXX VI REGATY SREBRNY DZWON. Instrukcja Żeglugi Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

IV REGATY Stepnica 13 czerwca 2015 roku

IV REGATY Stepnica 13 czerwca 2015 roku Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY

Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY Piła 2008 1. Organizatorzy Organizatorem Rajdu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, pod patronatem Prezydenta miasta Piły, a współorganizatorami

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Bydgoski

Automobilklub Bydgoski Automobilklub Bydgoski Bydgoski Mistrz Kierownicy 2015/2016 REGULAMIN RAMOWY Bydgoszcz 2015 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: - niniejszego regulaminu - regulaminu uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki

Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI KOMISJA SPORTOWA Nocny Wyścig Samochodowy II Memoriał Rafała Stodółki 17 listopada 2012r. Tor w Wyrazowie WSTĘP Nocny Wyścig Samochodowy Memoriał Rafała Stodółki zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Im. Lecha Marchelewskiego

Im. Lecha Marchelewskiego Pismo organizacyjno wykonawcze dot. organizacji i przeprowadzenia 4-nd INTERNATIONAL ZIELONA GÓRA CUP w Akrobacji Samolotowej Im. Lecha Marchelewskiego I. Organizacja zawodów 1. Zgodnie z kalendarzem imprez

Bardziej szczegółowo

Błotne Zmagania MUDMASTER & LLB TEAM 2014 I. UCZESTNICTWO

Błotne Zmagania MUDMASTER & LLB TEAM 2014 I. UCZESTNICTWO I. UCZESTNICTWO Błotne Zmagania MUDMASTER & LLB TEAM 2014 12-13.07.2014r. 1.Do rajdu dopuszczone zostaną pojazdy posiadające ważne badania techniczne w dowodzie rejestracyjnym oraz aktualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I NST RUKCJA Ż E G L UG I

I NST RUKCJA Ż E G L UG I INSTRUKCJA ŻEGLUGI Sopot, 07-09.08.2015 r. 1 Sopot, 07-09.08.2015 INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. Przepisy 1.1 Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami określonymi definicją w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

Bardziej szczegółowo

PISMO ORGANIZACYJNE maja 2015

PISMO ORGANIZACYJNE maja 2015 PISMO ORGANIZACYJNE Trening Samolotowej Kadry Narodowej (Rajdowej) LUBIN 2015 19-21 maja 2015 Lubin, dnia 04.05.2015 r. Informacje ogólne 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŻEGLUGI. DLA REGAT ORGANIZOWANYCH PRZEZ JACHTKLUB VEGA NA JEZIORAKU W 2004 r.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI. DLA REGAT ORGANIZOWANYCH PRZEZ JACHTKLUB VEGA NA JEZIORAKU W 2004 r. INSTRUKCJA ŻEGLUGI DLA REGAT ORGANIZOWANYCH PRZEZ JACHTKLUB VEGA NA JEZIORAKU W 2004 r. 1. PRZEPISY Regaty rozgrywane są w/g Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF, zawiadomieniem o regatach, postanowieniami

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWA DROGOWEGO

RATOWNICTWA DROGOWEGO AUTOMOBILKLUB OPOLSKI POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO ORGANIZUJE W DNIU 2009.10.10 O GODZINIE 8.30 BEZPŁATNE SZKOLENIE KIEROWCÓW W ZAKRESIE RATOWNICTWA DROGOWEGO SZKOLENIE POMOCY

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale Ldz. 05/KS/2015 Warszawa, dn. 10.09.2015 r. Informacje ogólne Pismo Organizacyjne Treningu Samolotowej Kadry

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne regulaminu.

1. Postanowienia ogólne regulaminu. TASK KATALOG Katalog konkurencji 1 Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostw Polski 2013 Uwaga! Katalog konkurencji jest wolnym tłumaczeniem z języka angielskiego. W przypadku niejasności, Sekcja Ogólna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY W MOTOCROSSIE NA SEZON 2015 1. Organizator Klub Motorowy Cross ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 605832870 info@zawodymx.eu www.zawodymx.eu

Bardziej szczegółowo

Udział w Mistrzostwach Polski będzie zaliczony do cyklu PLMP i premiowany podwyższonym współczynnikiem, określonym w dalszej części regulaminu.

Udział w Mistrzostwach Polski będzie zaliczony do cyklu PLMP i premiowany podwyższonym współczynnikiem, określonym w dalszej części regulaminu. Celem niniejszego regulaminu jest określenie jednolitych zasad przeprowadzania zawodów motoparalotniowych w ramach Polskiej Ligi Motoparalotniowej oraz prowadzenie rankingu zawodników, z podziałem na kategorie

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP.

IV POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP. IV POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami zawodów są: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

Bardziej szczegółowo

KLASA F4C/PA PÓŁMAKIETY ZDALNIE STEROWANE

KLASA F4C/PA PÓŁMAKIETY ZDALNIE STEROWANE KLASA F4C/PA PÓŁMAKIETY ZDALNIE STEROWANE W zawodach mogą brać udział makiety samolotów w znacznym stopniu uproszczenia. W miarę dokładnie powinna być odwzorowana bryła, obrys, malowanie i oznakowanie

Bardziej szczegółowo

1. Zadanie praktyczne 1 proszę sklasyfikować zawodników na podstawie numerów wyświetlonych na ekranie. (3 pkt)

1. Zadanie praktyczne 1 proszę sklasyfikować zawodników na podstawie numerów wyświetlonych na ekranie. (3 pkt) 1. Zadanie praktyczne 1 proszę sklasyfikować zawodników na podstawie numerów wyświetlonych na ekranie. (3 pkt) 2. Zadanie praktyczne 2 klasyfikacja dubli (2 pkt) Ustal kolejność zawodników w komunikacie

Bardziej szczegółowo

Puchar Bałtyku w Nordic Walking

Puchar Bałtyku w Nordic Walking Puchar Bałtyku w Nordic Walking REGULAMIN 26.09.2015r. I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków. II. TERMINY I MIEJSCA IMPREZY: 26 września na terenie Trójmiejskiego Parku

Bardziej szczegółowo

XXII Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej Toruń 2017

XXII Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej Toruń 2017 Pismo Organizacyjno- Wykonawcze Dotyczy: przygotowania i przeprowadzenia XXII Mistrzostw Polski w Akrobacji Szybowcowej Aeroklub Pomorski Toruń, 26 czerwiec 02 lipca 2017 r. Mistrzostwa Polski w Akrobacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 10 GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2016

REGULAMIN 10 GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2016 REGULAMIN 10 GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2016 1. Cel imprezy Popularyzacja pływania długodystansowego na wodach otwartych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Propagowanie formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRAND PRIX WIELKOPOLSKI REGULAMIN W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2017

REGULAMIN GRAND PRIX WIELKOPOLSKI REGULAMIN W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2017 1. Cel imprezy REGULAMIN GRAND PRIX WIELKOPOLSKI REGULAMIN W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2017 2.1 Popularyzacja pływania długodystansowego na wodach otwartych na terenie Województwa Wielkopolskiego. 2.2

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 2594/16 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne Zgrupowania Treningowego Samolotowej Rajdowej Kadry Narodowej

Pismo Organizacyjne Zgrupowania Treningowego Samolotowej Rajdowej Kadry Narodowej Łososina, dnia 10.07.2013 r. Informacje ogólne Pismo Organizacyjne Zgrupowania Treningowego Samolotowej Rajdowej Kadry Narodowej 1. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2013

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA TCZEWA W RATOWNICTWIE WODNYM POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA TCZEWA ORAZ STAROSTY POWIATU TCZEWSKIEGO

OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA TCZEWA W RATOWNICTWIE WODNYM POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA TCZEWA ORAZ STAROSTY POWIATU TCZEWSKIEGO OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA TCZEWA W RATOWNICTWIE WODNYM POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA TCZEWA ORAZ STAROSTY POWIATU TCZEWSKIEGO Tczew, 30.09.2006 REGULAMIN ZAWODÓW ORGANIZATOR ZAWODÓW: - URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale Ldz. 06/KS/2015 Warszawa, dn. 10.09.2015 r. Informacje ogólne Pismo Organizacyjne 35 Ogólnopolskich Zawodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Mistrzostw Polski Instruktorów Kitesurfingu 2016

Regulamin II Mistrzostw Polski Instruktorów Kitesurfingu 2016 Regulamin II Mistrzostw Polski Instruktorów Kitesurfingu 2016 1. Cel Zawody służą doskonaleniu poziomu technicznego, integracji kadry szkoleniowej POIKi PZKite, wyłonieniu najlepszych instruktorów kitesurfingu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU CARAVANINGOWEGO NA ROK 2015

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU CARAVANINGOWEGO NA ROK 2015 REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU CARAVANINGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 r. Młodzieżowy Konkurs Caravaningowy (MKC) PZM Regulamin Konkursu Rozdział 1 ORGANIZATOR 1.1. Młodzieżowy

Bardziej szczegółowo

Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY "RAJD PAŃ 2016"

Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY RAJD PAŃ 2016 Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY "RAJD PAŃ 2016" Organizatorem turystyczno-nawigacyjnej imprezy RAJD PAŃ 2016 jest Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Cel imprezy Celem imprezy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy Regulamin uzupełniający 1 Rajd Parkowy II Runda Otwartych Rajdowych Mistrzostw Torunia Sezonu 2015 1 RAJD PARKOWY MODELI RC W SKALI 1:10 29 marca 2015 roku Toruń Wstęp 1 Rajd Parkowy Modeli RC w skali

Bardziej szczegółowo

Task 1. Sprawdzian 1. Czysty Start.

Task 1. Sprawdzian 1. Czysty Start. TASK KATALOG. Uwaga! Katalog konkurencji jest wolnym tłumaczeniem z języka angielskiego. W przypadku niejasności, Sekcja Ogólna i Sekcja 10 Kodeksu Sportowego FAI ma pierwszeństwo nad miejscowym Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Na przijmo bez Gaszowice i okolice 1. ORGANIZATOR GB LUXTORPEDA CZERWIONKA 2. CEL. Rozpowszechnianie zdrowego stylu życia.

Na przijmo bez Gaszowice i okolice 1. ORGANIZATOR GB LUXTORPEDA CZERWIONKA 2. CEL. Rozpowszechnianie zdrowego stylu życia. Na przijmo bez Gaszowice i okolice 1. ORGANIZATOR GB LUXTORPEDA CZERWIONKA 2. CEL Rozpowszechnianie zdrowego stylu życia. Promowanie aktywności ruchowej. Promowanie sportu. 3. PARTNERZY Urząd Gminy Gaszowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 2016. Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych ZG PZM

REGULAMIN RAMOWY 2016. Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych ZG PZM REGULAMIN RAMOWY 2016 Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych ZG PZM WARSZAWA, 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 1.2 1.3 1.4 Organizatorem poszczególnych rund Pucharu Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność

Bardziej szczegółowo

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych Warszawa 22 października 2015 1 1. Wymagania ogólne stawiane kandydatom biorącym udział w szkoleniu do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja żeglugi. 2. KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW Komunikaty zamieszczone będą na tablicy znajdującej się na w biurze Regat Mariny Dziwnów.

Instrukcja żeglugi. 2. KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW Komunikaty zamieszczone będą na tablicy znajdującej się na w biurze Regat Mariny Dziwnów. Instrukcja żeglugi 1. PRZEPISY Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PZŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. Instrukcja Żeglugi zmienia następujące

Bardziej szczegółowo

ŻEGLUGI PRZEPISY

ŻEGLUGI PRZEPISY XI regaty o Puchar Mariny Gdańsk 10-11 czerwca 2017r Gdańsk INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w PRŻ (Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailig

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZAWODÓW NORDIC WALKING

PRZEPISY ZAWODÓW NORDIC WALKING PRZEPISY ZAWODÓW NORDIC WALKING 1. Definicja marszu Nordic Walking Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób Ŝe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MARATONU ROWEROWEGO XC V ŁAŃCUCKA ROWEROMANIA 28 czerwca 2015 r.

REGULAMIN MARATONU ROWEROWEGO XC V ŁAŃCUCKA ROWEROMANIA 28 czerwca 2015 r. REGULAMIN MARATONU ROWEROWEGO XC V ŁAŃCUCKA ROWEROMANIA 28 czerwca 2015 r. 1. CEL ZAWODÓW a) popularyzacja zdrowego i trzeźwego stylu życia, b) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014

Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014 Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014 1. Informacje ogólne... 1 2. Lądowisko i rejon lotów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 29. - 30. 06. 2014 r.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI 29. - 30. 06. 2014 r. Regaty organizatorzy www.nordcup.pl INSTRUKCJA ŻEGLUGI 29. - 30. 06. 2014 r. 1. PRZEPISY 1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa. 1.2 Dodatek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI KIEROWCA ROKU

MAZOWIECKI KIEROWCA ROKU Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach Mazowsza, promowanie bezpiecznej, ekonomicznej, ekologicznej i kulturalnej jazdy. Podnoszenie wiedzy i umiejętności kierowców zawodowych. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno. oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno

REGULAMIN. ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno. oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno REGULAMIN ZAWODÓW Nordic Walking o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno oraz Biegu dookoła jeziora o Puchar Burmistrza Gminy Węgorzyno I.CEL IMPREZY Popularyzacja Nordic Walking i biegania oraz zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE EPROJEKTOWANIA I KONSTRUOWANIA ROBOTA W KATEGORII LEGO SUMO

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE EPROJEKTOWANIA I KONSTRUOWANIA ROBOTA W KATEGORII LEGO SUMO REGULAMIN KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE EPROJEKTOWANIA I KONSTRUOWANIA ROBOTA W KATEGORII LEGO SUMO 1. Informacje ogólne 1. Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy technicznej w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

2.3. Klasy sportowe okręgowe: drugą, trzecią i młodzieŝową nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu WZSzach i ogłaszają je w komunikatach.

2.3. Klasy sportowe okręgowe: drugą, trzecią i młodzieŝową nadają Komisje Klasyfikacji i Rankingu WZSzach i ogłaszają je w komunikatach. C.V REGULAMIN KLASYFIKACJI SPORTOWEJ Gra bezpośrednia Regulamin Klasyfikacji Sportowej w szachach dla gry bezpośredniej (zwany dalej Regulaminem") jest dokumentem ustalającym warunki i sposób postępowania

Bardziej szczegółowo