A E R O K L U B K I E L E C K I S E K C J A S A M O L O T O W A REGULAMIN NAWIGACYJNYCH ZAWODÓW SAMOLOTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A E R O K L U B K I E L E C K I S E K C J A S A M O L O T O W A REGULAMIN NAWIGACYJNYCH ZAWODÓW SAMOLOTOWYCH"

Transkrypt

1 A E R O K L U B K I E L E C K I S E K C J A S A M O L O T O W A REGULAMIN NAWIGACYJNYCH ZAWODÓW SAMOLOTOWYCH MASŁÓW 2012

2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Zawody w "Lataniu nawigacyjnym" są sposobem na podnoszenie kwalifikacji pilotów w zakresie nawigacji lotniczej i manualnego prowadzenia samolotów w warunkach VFR. 2. CELE KLUBOWYCH ZAWODÓW NAWIGA JNCH 2.1 Zawody nawigacyjne mają na celu: a) popularyzację nawigacyjnego sportu samolotowego; b) wyłonienie zwycięzców; c) trening dokładnego obliczania planu lotu przy uŝyciu podstawowego wyposaŝenia; d) trening precyzyjnego wykonywania lotu po trasie z równoczesnym stosowaniem się do nakazanego czasu przelotu; e) trening w wykonywaniu zadań obserwacji terenu z równoczesnym dokładnym prowadzeniem samolotu w nakazanym czasie; f) trening wykonywania lądowań w krótkiej i wąskiej strefie; g) zdobywanie przez pilotów doświadczenia lotniczego; h) podnoszenie umiejętności latania po trasach nawigacyjnych i w lądowaniach. 3. PRZEPISY OGÓLNE 3.1 Samolotowe Zawody Nawigacyjne będą rozgrywane w oparciu o niniejszy Lokalny Regulamin Samolotowych Zawodów Nawigacyjnych Aeroklubu Kieleckiego, sporządzony z wykorzystaniem stosownych regulaminów Aeroklubu Polskiego. 3.2 W skład Kierownictwa Zawodów wchodzą: a) kierownik zawodów; b) główny sędzia; c) jury wybrane spośród sędziów uczestniczących w zawodach. 3.3 Aeroklub Kielecki organizujący Zawody wyznacza kierownika Zawodów, który jest odpowiedzialny za ich przygotowanie i przebieg, zgodnie z wytycznymi zawartymi w części organizacyjnej niniejszego regulaminu. 3.4 Zgłoszenie będzie zawierało nazwiska załogi składającej się z pilota i nawigatora, typ i znaki rejestracyjne samolotu. 3.5 KaŜdy pilot-dowódca musi posiadać waŝną licencję pilota samolotowego, waŝne uprawnienie na samoloty jednosilnikowe lądowe lub waŝne świadectwo kwalifikacji w przypadku startu na samolotach ULM oraz waŝne orzeczenie badań lotniczo-lekarskie. 3.6 Podczas rozgrywania zawodów niedozwolone jest jakiekolwiek przewoŝenie pasaŝerów oraz wykonywanie innych lotów niŝ zawodnicze. 3.7 Obowiązki zawodników: a) załoga powinna wykonywać loty zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem lotniczym, b) załoga powinna przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i zarządzeń

3 kierownictwa zawodów, c) zawodnicy powinni dbać o etykę i dyscyplinę lotniczą, 3.8 Do udziału w zawodach mogą być dopuszczone jednosilnikowe samoloty klasy C lub samoloty klasy ULM, z silnikami tłokowymi, z zapasem paliwa na minimum 2,5 godziny lotu i cięŝarze pustego samolotu (bez paliwa) nie mniejszym niŝ 175 kg. Samoloty muszą posiadać sprawne radiostacje pokładowe. 3.9 Wszystkie samoloty, biorące udział w zawodach muszą posiadać niezbędną waŝną dokumentację pokładową KaŜdy samolot związany z zawodami musi być obowiązkowo ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej Minimalna dopuszczalna, deklarowana prędkość zawodnicza lotu wynosi 60 kts Deklarowana prędkość zawodnicza moŝe być większa o wielokrotność 5 kts (65kts, 70kts, 75kts itd.) W trakcie rozgrywania zawodów zmiana załogi jest niedopuszczalna. W przypadku zmiany załogi z przyczyn losowych załoga ta będzie sklasyfikowana poza konkursem Zezwala się na wymianę części lub zmianę samolotu, jeŝeli defekty nie powstały z winy załogi lub występują określone przyczyny, które nie pozwalają na wykonanie danego typu lotu W przypadku braku moŝliwości wystartowania do konkurencji nawigacyjnej z przyczyn technicznych lub ruchowych, zawodnikom nie wolno opuścić samolotu ani porozumiewać się z innymi pilotami. Zobowiązani są oni wezwać przez radio kierownictwo zawodów dla wyjaśnienia sytuacji, a następnie bezwzględnie zastosować się do przekazanych instrukcji W zawodach przewiduje się rozegranie 1 konkurencji obliczeniowej, 1 konkurencji nawigacyjnej z próbą obserwacji plus 1 konkurencję lądowań, a do zaliczenia zawodów jako rozegranych musi być rozegrana minimum konkurencja obliczeniowa i nawigacyjna z próbą obserwacji Sposób wykonywania poszczególnych konkurencji i prób określają regulaminy szczegółowe Kierownictwo zawodów będzie uŝywało do kontroli indywidualnych rezultatów z lotów nawigacyjnych urządzenia rejestrujące lot (rejestratory GPS) PowyŜszy sprzęt rejestrujący nie moŝe dawać zawodnikowi jakichkolwiek wskazówek o pozycji samolotu, ale moŝe zasygnalizować prawidłową lub nieprawidłową operację Rejestrator GPS musi być uŝywany w systemie WGS W przypadku uŝywania rejestratora GPS - osoba planująca trasy musi wziąć pod uwagę poniŝsze zasady: a) ustalenie punktów kontrolnych, które są dokładnymi punktami na ziemi i na mapie; b) podczas planowania trasy wysokość (MSL) współrzędne geograficzne punktów kontrolnych będą sprawdzane przez GPS-a, pracującego w systemie WGS 84; c) podczas odczytu koordynat z GPS-a powinien on otrzymywać sygnał przynajmniej z 6

4 satelitów; d) odczytu koordynat z GPS-a powinien odbywać się z częstotliwością co najmniej 3 sekundową; e) jeŝeli jest to moŝliwe, to punkt startu lotnego i punkt mety powinny być róŝne; f) wysokość minimalna na punkcie startu lotnego, punktach kontrolnych i mecie musi być podana w planie lotu Niedozwolonym jest dla zawodników manipulowanie rejestratorem lotu w jakimkolwiek przypadku. JeŜeli zostaną udowodnione zawodnikom działania z systemem rejestrującym lot lub z jakąkolwiek jego częścią, to zawodnicy muszą brać pod uwagę moŝliwość dyskwalifikacji. Specyficzne kwestie spraw uŝywania rejestratora lotniczego będą wyjaśniane na generalnej odprawie Do wszystkich konkurencji zawodnicy startują w kolejności podanej przez kierownika sportowego Przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji Zawodów będzie opublikowana aktualna lista startowa Minimalny odstęp pomiędzy startami poszczególnych zawodników wyniesie 10 minut Zawodnikom nie wolno uŝywać jakiegokolwiek elektronicznego nawigacyjnego wyposaŝenia lub autopilota. 4. OBLICZANIE WYNIKÓW 4.1 Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej załóg. 4.2 Wyniki końcowe powstają w rezultacie zsumowania wszystkich punktów. 4.3 W kaŝdej próbie lub części próby dodaje się wszystkie punkty karne celem obliczenia wszystkich punktów, które otrzymała załoga. 4.4 Załoga z najmniejszą ilością punktów zostaje zwycięzcą. 4.5 W przypadku, kiedy dwie lub więcej załóg posiada tę samą ilość punktów, zwycięzcą zostaje załoga z najmniejszą ilością punktów w poszczególnych próbach z uwzględnieniem następującej kolejności: a) załoga z najmniejszą ilością punktów za próbę obliczeniową i nawigacyjną, b) załoga z najmniejszą ilością punktów za próbę lądowań. 4.6 JeŜeli dwie lub więcej załóg posiada tę samą ilość punktów w próbie nawigacyjnej uŝywamy poniŝszych reguł w celu określenia Zwycięzcy w próbie nawigacji: a) załoga z najmniejszą ilością punktów za czas, b) załoga z najmniejszą ilością punktów za czas na wszystkich niejawnych punktach kontroli czasu, c) załoga z najmniejszą ilością punktów za próbę obserwacji specjalnej. 4.7 Zwycięzcą w lądowaniach zostaje załoga z najmniejszą ilością punktów w tej konkurencji.

5 4.8 JeŜeli po zastosowaniu powyŝszych reguł nie uda się wyłonić Zwycięzcy, zwycięzcy zawodów zostaną ogłoszeni exequo. 5. ROZEGRANIE ZAWODÓW 5.1 Zawody będą odbywały się tylko w warunkach VMC podporządkowane przepisom wykonywania lotów VFR. Minimalne warunki meteorologiczne do rozgrywania zawodów klubowych, nie mogą być mniejsze niŝ: podstawy chmur 500 m AGL i widzialność 5 km. 5.2 JeŜeli warunki pogodowe pogorszą się w czasie konkurencji, pilot indywidualnie według własnego uznania i odpowiedzialności zgodnej z przepisami i niniejszym regulaminem decyduje o przerwaniu lotu. 5.3 Zawodnik przerywający konkurencję ma obowiązkowo poinformować przez radio innych pilotów o występujących warunkach atmosferycznych i o przerwanym locie w celu uniknięcia kolizji w locie powrotnym do lotniska. 5.4 Zawody lub etap mogą być przełoŝone, zmodyfikowane lub anulowane odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych lub jakiejkolwiek innej przyczyny przez kierownika zawodów. 5.5 Do wiąŝącej interpretacji niniejszego regulaminu i zarządzeń wykonawczych przed zawodami powołany jest kierownik zawodów, a w trakcie zawodów w trybie odwoławczym Jury zawodów. 5.6 Niezbędna dokumentacja sportowa zawodów będzie udostępniona do wglądu i wyjaśnień dla zawodników. 5.7 Protesty rozpatruje Jury Zawodów. 5.8 Protesty powinny być rozpatrzone w moŝliwie najkrótszym czasie, najlepiej przed rozpoczęciem następnej konkurencji. 5.9 Zawodnicy mają prawo złoŝenia protestu tylko w swoim imieniu Po odczytaniu danych z rejestratora GPS-a i po zsumowaniu punktów z próby rozpoznania i próby obliczeniowej główny sędzia dostarczy zawodnikom ich indywidualne wyniki wraz z koordynatami punktów kontrolnych tak szybko jak tylko to będzie moŝliwe oraz opublikuje mapę wzorcową z danej konkurencji. Lista wstępnych wyników zbiorczych zostanie opublikowana po upływie czasu na złoŝenie protestów Zawodnicy mają 30 minut na analizę ich indywidualnych wyników i jeŝeli nie są usatysfakcjonowani, to zgłaszają w swoim imieniu reklamację na piśmie, bez opłaty, podpisaną przez nich osobiście przekazując ją głównemu sędziemu lub innej osobie wytypowanej na odprawie generalnej lub przedlotowej (np. Sędzia obliczeniowy) w miejscu określonym przez organizatora JeŜeli po reklamacji zawodnicy są nie usatysfakcjonowani, mogą oni w ciągu pół godziny od zakończenia czasu ich reklamacji złoŝyć oficjalny protest na piśmie na ręce głównego sędziego w miejscu wcześniej określonym.

6 5.13 Protest musi być podpisany przez nich osobiście oraz musi być połączony z nakazaną opłatą Nie będą przyjmowane protesty, które będą przedkładane powyŝej pół godziny od odrzucenia reklamacji Główny sędzia przekaŝe protest do Jury celem rozpatrzenia JeŜeli jest to poŝądane to zainteresowana załoga ma prawo rozmawiać z Jury po ich Wezwaniu i przedstawić wszystkie stosowne informacje odnośnie protestu Protesty zbiorowe i przeciwko innym zawodnikom są zabronione pod groźbą dyskwalifikacji JeŜeli orzeczenie Jury dotyczy innych zawodników, to stosowne zmiany będą dokonane w ich wynikach Opłata za protest wynosi 100 zł i będzie zwrócona w przypadku kiedy protestujący Ŝyczy sobie wycofania jego protestu przed rozpatrzeniem go przez Jury lub kiedy protest jest uznany. Opłata za protest w przypadku jego oddalenia zostanie przekazana na konto Aeroklubu Kieleckiego. 6. KARY I DYSKWALIFIKACJE 6.1 Jury Zawodów biorąc pod uwagę wielkość i charakter wykroczenia moŝe ukarać dodatkowo zawodnika: a) za naruszenie dyscypliny porządku sportowego zawodów, b) za naruszenie przepisów lotniczych lub prawa lotniczego, c) za naruszenie dyscypliny lotniczej lub spowodowanie zagroŝenia bezpieczeństwa lotniczego: i) ostrzeŝeniem w postaci pkt, ii) dyskwalifikacją w danej konkurencji, iii) całkowitą dyskwalifikacją w zawodach. 6.2 Zawodnik, który komunikuje się z nieupowaŝnionymi osobami od chwili otrzymania zadania lotu, do chwili startu ostatniego zawodnika, naraŝa na ryzyko dyskwalifikacji zarówno siebie jak i innych pilotów. 6.3 Dyskwalifikacja zawodników będzie wynikiem: a) niebezpiecznego wykonywania lotu, naraŝania na niebezpieczeństwo uszkodzenia samolotu, ludzi lub zabudowań, b) zbiorowych i ogólnych protestów przeciwko innym zawodnikom, c) raŝącego nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, d) naruszenia regulaminu anty-dopingowego lub przystąpienia do lotu pod wpływem alkoholu, e) jakiegokolwiek manipulowania przy rejestratorach GPS. 6.4 Dyskwalifikacja zawodników moŝe być równieŝ konsekwencją uŝywania radia podczas zawodów na innej częstotliwości niŝ wyznaczona w instrukcji, komunikowanie się z inną postronną osobą lub uŝywanie niedozwolonych środków łączności czy niedozwolonego elektronicznego wyposaŝeni nawigacyjnego.

7 6.5 Decyzję o dyskwalifikacji zawodników podejmuje kierownictwo zawodów. 7. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAWODÓW PRÓBA OBLICZENIOWA 7.1 Zawody będą się składać z następujących trzech prób: a) próby obliczeniowej b) próby nawigacyjnej i próby obserwacji specjalnej c) próby lądowań. 7.2 KaŜda załoga będzie latała w czasie zawodów na tym samym samolocie, za wyjątkiem sytuacji, gdy za zgodą Kierownika Sportowego, będzie konieczna zamiana samolotu na inny tego samego typu ze względów technicznych lub innych. 7.3 Załoga musi zgłosić się przed wejściem do sali planowania lotów 5 minut przed wyznaczonym czasem, w celu skontrolowania posiadania niedozwolonego wyposaŝenia. 7.4 Załoga moŝe wejść do sali planowania lotów trzy minuty przed nakazanym czasem, aby przygotować stół i być gotowym do pracy w momencie otrzymania mapy na konkurencję, kompletu fotografii, druku planu lotu oraz innych informacji. 7.5 Zawodnik powinien dokonać obliczenia planu lotu na trasę nawigacyjną i musi oddać podpisany plan lotu sędziemu w ciągu 30 minut od czasu otrzymania zadania lotu. Po oddaniu wyliczonego przez pilota planu lotu, (nie wcześniej niŝ po 20 minutach od chwili planowanego otrzymania danych dotyczących lotu) otrzyma on komputerowy plan lotu. 7.6 Punkty zwrotne oraz punkty startu lotnego i mety będą oznaczone na mapie wzorcowej kółkiem. Punkty zwrotne będą ponumerowane. Mapa wzorcowa z trasą nawigacyjną oraz zdjęcia do rozpoznania muszą być udostępnione w sali planowania lotów. 7.7 Zakres prędkości wiatru uŝyty do obliczeń wyniesie od 5 do 20 kts. Parametry wiatru podane do komputerowego planu lotu, mogą się róŝnić z parametrami podanymi do obliczeń, ze względu na konieczność jak najdokładniejszego przygotowania przelotu nawigacyjnego. Wszyscy piloci otrzymają do obliczeń te same dane. 7.8 W planie lotu, wymaga się od zawodnika wyliczenia dla kaŝdego odcinka: kursu busoli w pełnych stopniach. 7.9 Długość kaŝdego odcinka będzie podana z dokładnością przynajmniej do 0,5 NM Komputerowy plan lotu wyliczony będzie w oparciu o oficjalnie zadeklarowaną prędkość TAS przez kaŝdego zawodnika i będzie przygotowany przez kierownictwo zawodów dla wszystkich zawodników. Komputerowy plan lotu będzie określał: a) kursy busoli i nakazane kąty drogi geograficzne w pełnych stopniach, b) prędkość względem ziemi w węzłach (kts) lub km/h. c) odległość w milach morskich (NM), d) czasy odcinków w minutach i sekundach, 7.11 Na przygotowanie mapy załoga otrzymuje maksimum 30 minut, Przygotowanie odbywa się

8 w sali planowania lotu. Opuszczenie sali po 30 minucie od chwili otrzymania zadania lotu, powoduje otrzymanie punktów Obliczanie planu lotu wykonywane jest wyłącznie przy pomocy ręcznych kalkulatorów Korzystanie z elektronicznego wyposaŝenia (poza zegarkami), z tablic kalkulacyjnych i diagramów przeliczeniowych jest niedozwolone. 8. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAWODÓW PRÓBA NAWIGACYJNA 8.1 Czasy mogą być kontrolowane przy starcie ziemnym, lotnym, na mecie, na punktach zwrotnych i innych punktach kontrolnych. 8.2 Punkty zwrotne nie muszą być koniecznie punktami kontroli czasu. Musi być 6-8 punktów kontroli czasu, w tym przynajmniej 2 niejawne punkty kontroli czasu, poza kontrolą czasu startu lotnego i mety. śaden niejawny punkt kontroli czasu nie będzie usytuowany na pierwszych 0.5 NM jakiegokolwiek odcinka. Trasa nawigacyjna nie moŝe mieć więcej niŝ 8 odcinków. Wszystkie odcinki trasy będą proste. 8.3 W celu prawidłowej identyfikacji przy przelocie startu lotnego, samolot powinien wykonać przelot z kursem pierwszego odcinka. KrąŜenie po przelocie startu lotnego jest niedozwolone, chyba Ŝe wymaga tego narzucona procedura lotu. 8.4 Punkty zwrotne, startu lotnego i mety muszą być dobrze określone zarówno na mapie jak i na ziemi. 8.5 Podczas lotu nawigacyjnego zaleca się utrzymanie wysokości 300 metrów (1000 ft) nad ziemią. 8.6 Długość kaŝdej z tras nawigacyjnych nie będzie mniejsza niŝ 60 NM i nie większa niŝ 80 NM. 8.7 Mapy odlotowe i przylotowe będą określały pozycję startu lotnego i mety. Mapy te będą w skali około 1: i ich stosowanie będzie określone w lokalnym zarządzeniu lub na odprawie przedlotowej. 8.8 Przelot nad punktami kontrolnymi musi być wykonany z właściwego kierunku nalotu, wzdłuŝ linii trasy. Kontrola czasu będzie wykonana w momencie, gdy samolot przeleci linię prostopadłą do kierunku trasy. 8.9 Załoga, która nie zostanie zidentyfikowany na którymkolwiek z punktów kontroli czasu będzie odnotowany jako "nie zaobserwowana" i otrzyma maksymalną karę za czas Dla celów zawodów uŝywane będą mapy o skali 1: zawierające prawidłowe informacje topograficzne. W samolotach dopuszcza się jedynie na posiadanie nie oznakowanych (czystych) map w skali 1: na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnej Wszelkie elektroniczne urządzenia nawigacyjne mogą być plombowane i nie mogą być uŝywane w czasie zawodów, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, pod rygorem dyskwalifikacji zawodnika.

9 9. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAWODÓW PRÓBA OBSERWACJI SPECJALNEJ 9.1 Celem tej próby jest sprawdzenie umiejętności pilota w prowadzeniu prawidłowej obserwacji podczas lotu nawigacyjnego. Próba obejmuje: a) identyfikację sfotografowanych obiektów; b) określenie połoŝenia obiektów przez prawidłowe zaznaczenie na mapie. 9.2 Obiektów obserwacji jest co najmniej 6, ale nie więcej niŝ 10 obiektów fotograficznych. Obiekty na punktach startu lotnego, mety i punktach zwrotnych mogą być umieszczone na tym punkcie lecz w sytuacji złej widoczności nie dalej niŝ w obrębie 100 m od tego punktu. Dokładne połoŝenie obiektów fotograficznych i znaków ma być zaznaczone przez zawodnika na mapie. (patrz 11.5 ). 9.3 Na kaŝdej fotografii moŝe być zakreślony obiekt do identyfikacji. 9.4 Na pierwszych 0,5 NM jakiegokolwiek odcinka trasy nie będzie znaku lub zdjęcia. 9.5 Fotografie nieprawidłowo zidentyfikowane lub nieprawidłowo zaznaczone spowodują otrzymanie kary. (patrz punkt 11.2). 9.6 Po zakończeniu lotu, zawodnik ma 5 minut w kabinie samolotu na dokończenie oznaczenia znalezionych obiektów na mapie. 9.7 Liczenie czasu rozpoczyna się w momencie zatrzymania samolotu na wyznaczonym miejscu parkowania lub w inny sposób podany na odprawie przedlotowej. 9.8 Zawodnik po locie zostanie rozliczony z próby obserwacji moŝliwie jak najszybciej. 9.9 Sposób punktacji próby rozpoznania: obiekty fotograficzne będą punktowane jako "prawidłowa"/"nieprawidłowa"- pozycja ". 10. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAWODÓW PRÓBY LĄDOWAŃ 10.1 Celem tej próby jest ocena umiejętności pilota w zakresie lądowań. Loty po kręgu mogą być wykonywane w lewo lub w prawo. Zostanie to określone przez Kierownika Sportowego, który ma prawo zróŝnicować kierunek kręgów UŜycie podczas lądowania silnika, klap, pozostawia się uznaniu pilota Lądowania będą organizowane jako odrębna konkurencja Wszystkie lądowania mają być wykonane jak najbliŝej sektora zerowego, w pasie o szerokości 12 metrów i długości 72 metrów (patrz punkt 11.6). Pas będzie oznakowany i samolot musi się utrzymać w jego granicach Przyziemienie musi nastąpić na obydwa koła głównego podwozia, (z maksymalną róŝnicą 5m między przyziemieniem pierwszego i drugiego koła podwozia) za wyjątkiem sytuacji

10 kiedy główny sędzia zawodów zadecyduje o istnieniu bocznego wiatru JeŜeli przyziemienie jest w sektorze zerowym lub za nim, a róŝnica odległości przyziemienia między kołami głównymi jest mniejsza niŝ 5 m, to liczy się punkt przyziemienia pierwszego koła Przy lądowaniu na koła z róŝnicą przyziemienia większą niŝ 5m pomiędzy pierwszym a drugim kołem, zawodnik otrzymuje punkty karne Kółko przednie musi być uniesione nad ziemią. Samoloty z kółkiem ogonowym muszą lądować w takiej konfiguracji, Ŝeby ogon był poniŝej linii połoŝenia horyzontalnego Przyziemienie na lub za sektorem zerowym mierzone jest, gdy samolot toczy się po ziemi, po wszystkich odbiciach. W przypadku odbić zaczynających się przed sektorem zerowym, a kończących się na lub za nim, za punkt przyziemienia przyjmuje się miejsce powodujące nałoŝenie większej kary Odbicia samolotu występują wtedy, gdy obydwa koła lub jedno z kół podwozia głównego odbijają się od ziemi po jakimkolwiek przyziemieniu na wysokość większą niŝ ich średnica lub dystans odbicia jest większy niŝ 15m. Odbicie w 5 metrowy prostokąt musi zostać przeliczone według poniŝszej metody; metry prostokąta pomniejszone o 4 metry i pomniejszone o zmierzony punkt oderwania kół do odbicia W przypadku, jeŝeli jakakolwiek część samolotu dotknie ziemi przed sektorem zerowym, zmierzoną odległością będzie odległość punktu dotknięcia ziemi tej części. W przypadku lądowania samolotu z kółkiem ogonowym, gdy lądowanie jest ocenione jako lądowanie na trzy punkty, mierzy się punkt zetknięcia kół podwozia głównego z ziemią (kółko ogonowe moŝe dotknąć ziemi maksimum 5 m wcześniej przed przyziemieniem kół głównych plus długość samolotu) Warunki bocznego wiatru istnieją, gdy poprzeczna składowa wiatru, tj. składowa prostopadła do pasa lądowania wynosi 8 kts lub więcej. Kierunek i jego szybkość określa się oraz notuje przy pomocy odpowiedniego wiatromierza przy linii zerowej Maksymalna dopuszczalna prędkość tylnej składowej wiatru wynosi 3 kts Główny sędzia zawodów decyduje o istnieniu warunków bocznego wiatru, polecając wystawienie dobrze widocznej flagi sygnałowej 30 metrów przed linią zerową, w celu poinformowania pilotów. Tylko w warunkach bocznego wiatru dopuszcza się przyziemienie na jedno koło główne od strony wiejącego wiatru Po kaŝdym lądowaniu dopuszcza się, po kompletnym zatrzymaniu samolotu, uŝycie silnika z mocą niezbędną do skołowania z pasa. Po opuszczeniu wyznaczonej strefy lądowania naleŝy zwolnić pas Lądowanie jest uznawane za nienormalne gdy wystąpi opisany poniŝej przypadek: a) kółko przednie podwozia nie jest nad ziemią, b) samolot z kółkiem ogonowym jest w konfiguracji, gdzie ogon jest powyŝej linii horyzontalnej, c) jedno z kół podwozia głównego pozostaje w powietrzu na wysokości większej niŝ średnica tego koła w momencie przyziemienia, przy nie ogłoszonej sytuacji zaistnienia bocznego wiatru, d) przyziemienie nastąpiło w warunkach bocznego wiatru na koło podwozia

11 głównego od strony zawietrznej, a koło od strony wiatru znajduje się nad ziemią na wysokości większej niŝ jego średnica, e) jakakolwiek część samolotu inna niŝ koła dotknęła ziemi, f) schowanie klap w pasie lądowań przed przyziemieniem, g) przyziemienie na zahamowanych kołach, h) koła główne odrywają się od ziemi, podczas gdy kółko przednie pozostaje na ziemi W przypadku gdy samolot nie przyziemi w jakiejś próbie lądowania lub wyląduje poza pasem, załoga otrzyma karę maksymalną za lądowanie Wszystkie podejścia i lądowania muszą być bezpieczne. JeŜeli główny sędzia, kierownik zawodów lub kierownik sportowy uznają, Ŝe podejście lub lądowanie było wykonane w sposób niebezpieczny, mogą oni wstrzymać loty do czasu podjęcia przez nich stosownych decyzji. Zawodnik lądujący w sposób niebezpieczny moŝe podlegać dyskwalifikacji. 11. PUNKTACJA 11.1 Plan lotu i nawigacja Przygotowanie planu lotu tolerancja + lub - 2 stopnie za kurs 0 dodatkowy błąd za pełny stopień 2 tolerancja + lub 10 sekund za czas 0 dodatkowy błąd za kaŝde 5 sekund 1 maksymalna ilość pkt obliczenia za Ilość punktów spóźnione oddanie planu ( >30 minut) nieopuszczenie sali planowania lotu po 30 min Maksymalna ilość punktów Przelot nad kaŝdym punktem kontroli czasu tolerancja + lub 5 sekund 0 Ilość punktów dodatkowy błąd za pełne 5 sekund przelot poza bramką lub nie zaobserwowanie (w kaŝdym przypadku) 300 Maksymalna ilość punktów Inne błędy na trasie (za kaŝdym razem) Ilość punktów Maksymalna ilość punktów

12 krąŝenie, lot w kierunku przeciwnym lub zakręt powyŝej 90 stopni na trasie (za kaŝdym razem) nie przestrzeganie nakazanych procedur i manewrów przylotowych i odlotowych Spóźnione oddanie sprawozdania po 5 dozwolonych minutach lub po 10 min na odbitce ksero) Ilość punktów Maksymalna ilość punktów 11.2 Obserwacja specjalna 11.3 Lądowania Znaki i zdjęcia na trasie (kaŝdy obiekt) prawidłowe zdjęcie lub znak w tolerancji 0,5 NM od aktualnej pozycji właściwych obiektów Ilość punktów brak obserwacji niewłaściwy obiekt lub zła pozycja Lądowania Ilość punktów Maksymalna ilość punktów za lądowanie Lądowanie na zewnątrz pasa, brak lądowania Lądowanie nienormalne patrz pkt. A Wytoczenie się z pasa lądowań 200 Maksymalna ilość punktów 11.4 Punktacja obowiązująca przy ocenie lądowań: Punkty za lądowania nr: sektor 5m 120 sektor 5m

13 sektor 5m sektor 5m sektor 5m za kaŝdy metr za kaŝdy metr sektor 5m 11.5 Znakowanie obiektów na mapie: Oznaczenie fotografii ma być zrobione prawidłowo, Ŝeby uniknąć błędów podczas rozliczenia. Mają one być oznaczone zgodnie z kierunkiem lotu. Miejsce ma być oznaczone przez nakłucie szpilką lub wyraźną kropką z towarzyszącą linią do odpowiedniego obiektu. Nie moŝe być Ŝadnych wątpliwości co do umiejscowienia obiektów.

14 Oznakowanie sektora zerowego Linia zerowa jest linią umowną. Sektor zerowy to obszar od 1 m przed do 1m za linią zerową. Na zewnątrz sektora punktacja będzie prowadzona za kaŝdy przekroczony metr do +20 i 20 metra, następnie ocena prowadzona będzie w sektorach 5 metrowych 11.6 Pomiar czasu na trasie Pomiar czasu Czasy będą mierzone na starcie lotnym, niejawnych punktach kontroli czasu, punktach zwrotnych (PZK) i mecie. 12. WARUNKI METEOROLOGICZNE 12.1 Prognozy powinny być ć publikowane przed startem kaŝdej z nawigacyjnych grup. Prognozy muszą być wyraźnie opisane w języku polskim (angielskim) Ogólne prognozy wywieszane będą na dostępnej tablicy ogłoszeń, przed salą planowania lotów, przed pierwszą ą dzienną odprawą zawodnicza. Prognoza winna być uzupełniana najnowszymi zmianami Minima pogodowe na próbę nawigacyjną powinny być nie mniejsze niŝ 5 km widzialności i 500 m AGL podstawy chmur nad najwyŝej połoŝonym onym punkcie na trasie. W przypadku jeŝeli część trasy jest objęta kontrolą, to pogoda musi posiadać niezbędne minimum Trasa nawigacyjna będzie moŝliwa do skontrolowania samolotem w przypadku pogorszenia pogody. W locie kontrolnym będzie uczestniczył czył którykolwiek członek kierownictwa zawodów Minimalna podstawa chmur dla lądowań normalnego wynosi 300 m AGL.Widzialność nie mniejsza niŝ 3 km JeŜeli prędkość wiatru przy ziemi będzie większa od 15kts, łącznie z porywami, loty będą przerwane. JeŜeli eli składowa wiatru bocznego, łącznie z porywami, przekroczy 8 kts. loty będą przerwane na kierunku uŝywanego pasa Obiekty fotograficzne będą wybrane z kolorowych zdjęć lotniczych, wykonanych na trasie w odległości nie większej niŝ 200m w prawo od linii centralnej i w kierunku linii lotu.

15 Obiekty fotograficzne muszą być wykonane w kierunku lotu lub odchylone od kierunku lotu nie więcej niŝ 45º Zdjęcia nie mogą być zbyt stare, ani teŝ wykonane w innych warunkach klimatycznych jakie będą panowały w okresie przeprowadzania zawodów. Do wykonywania zdjęcia z wysokości pomiędzy metrów W celu umoŝliwienia obserwacji zdjęć muszą one być usytuowane tak, aby były widoczne. Obiekty fotograficzne powinny być wyraźnie widoczne dla zawodnika, lecącego wzdłuŝ trasy na wysokości 300m, z odległości nie mniejszej niŝ 600 metrów przed ich minięciem Zawodników powinno się podzielić na grupy, uwzględniając pilotów biorących udział w zawodach na tych samych samolotach. Separacja pomiędzy pilotami powinna wynosić do 10 minut, przy czym samoloty szybsze powinny wystartować jako pierwsze Kierownictwo zawodów ustali częstotliwość radiową na zawody nawigacyjne. Zawodnikom mogą być podane inne częstotliwości do uŝytku w sytuacji awaryjnej. NaleŜy ostrzec zawodników Ŝe uŝycie innych częstotliwości niŝ podane automatycznie ich dyskwalifikuje. NaleŜy równieŝ powiadomić ich o moŝliwości monitorowania, co wiąŝe się z koniecznością utrzymywania ciągłego nasłuchu na wyznaczonej częstotliwości Punkty za rozpoznanie będą podane od razu. Następnie załoga jest zobowiązana do natychmiastowego dostarczenia swojego loggera w celu odczytu zapisów konkurencji nawigacyjnej. 13. LĄDOWANIA 13.1 Kierownik sportowy ustala listę startów do lądowań uwzględniającą względy bezpieczeństwa Zawodnicy powinni sobie zdawać sprawę, Ŝe wyznaczenie kierunku kręgu leŝy w gestii kierownika sportowego i moŝe być on wyznaczony w lewo lub w prawo Przy dobrej organizacji moŝliwym jest utrzymywanie jednocześnie w powietrzu na kręgu od 3 do 4 samolotów biorących udział w konkurencji WzdłuŜ pasa lądowań powinny być rozmieszczone wyraźne oznaczenia odległości. Sędziowie oceniający lądowania powinni być rozmieszczeni około 5 metrów na zewnątrz oznaczeń odległości i powinni być przygotowani na konieczność biegnięcia wzdłuŝ pasa lądowań, Ŝeby określić dokładne miejsce przyziemienia. Jeden sędzia powinien być ciągle usytuowany naprzeciw linii zerowej Jedynie sędzia główny ma prawo do ogłaszania rezultatów lądowania kaŝdego zawodnika i podania wyniku do zapisania przez sekretarza Sędzia główny powinien mieć do dyspozycji mały przenośny wiatromierz, a sekretarz powinien notować warunki wiatru w momencie przyziemienia. Będzie to faktyczny dowód w przypadku lądowania na jednym kole bez ogłoszenia warunków bocznego wiatru. 14. SĘDZIOWIE I OBSŁUGA

16 14.1 Wszelkie róŝnice i interpretacje regulaminowe muszą być wyjaśnione na odprawie generalnej Konkurs lądowania będzie prowadzony przez głównego sędziego razem z innymi wyznaczonymi sędziami i pomocnikami Sędzia główny będzie odpowiedzialny za rozmieszczenie wzdłuŝ pasa lądowań innych sędziów oraz za zapisanie wyników osiągniętych przez zawodników. 15. NAGRODY I WRĘCZANIE NAGRÓD 15.1 Nagrody powinny być wręczone na uroczystości zamykającej zawody Kierownik zawodów musi zabezpieczyć odpowiednią przerwę (minimum 2 godziny) pomiędzy czasem zakończenia składania protestów (ich rozpatrywania ) a rozpoczęciem uroczystości zamykającej Proponuje się następującą systematykę nagród: a) nagroda indywidualna dla najlepszych 3 załóg w klasyfikacji generalnej; b) inne nagrody specjalne wyznaczone przez organizatorów.

AEROKLUB POLSKI REGULAMIN

AEROKLUB POLSKI REGULAMIN AEROKLUB POLSKI REGULAMIN XXV MIĘDZYNARODOWE BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI. X MIĘDZYNARODOWE GÓRSKIE ZAWODY BALONOWE O PUCHAR REDAKTORA NACZELNEGO ML SKRZYDLATA POLSKA. W KLASIE AX WERSJA KWIECIEŃ 2008 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Opracowanie: Andrzej Szkuta Marek Dziuba Aleksander Jagła Jacek Spentany Dominik Ochojski Korekta: Aleksander Jagła Bogumił Hulist Dominik Ochojski Poniższe opracowanie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015. Stan prawny na dzień 20.07.2015 r.

REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015. Stan prawny na dzień 20.07.2015 r. REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015 Stan prawny na dzień 20.07.2015 r. 1 1. ORGANIZACJA 1.1. Definicja Organizatorem 1 GRAND PRIX POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH odbywającego się

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Koszalin 18-20 września 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.kaszubska 21, 75-036 Koszalin www.rajdpomerania.pl org@rajdpomerania.pl 1 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008

THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008 THE RACING RULES OF SAILING PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 2005-2008 International Sailing Federation 2 Opublikowano: ISAF (UK) Ltd., Southampton, UK International Sailing Federation,(IOM) Ltd. June 2004

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem, (zwana dalej KJS) jest to popularna impreza samochodowa o charakterze otwartym dla kierowców nieposiadających żadnych licencji kierowcy sportu samochodowego

Bardziej szczegółowo

A K R O B A T Y K A S P O R T O W A

A K R O B A T Y K A S P O R T O W A A K R O B A T Y K A S P O R T O W A PRZEPISY ZAWODÓW I SĘDZIOWANIA FIG na lata 2009 2012 ( wersja poprawiona styczeń 2009 ) 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Cele i zadania Rozdział II Konkurencje i zawody..3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wyścigi Równoległe 2010 - Regulamin Ramowy

Wyścigi Równoległe 2010 - Regulamin Ramowy Wyścigi Równoległe 2010 - Regulamin Ramowy 1 Przepisy ogólne 1.1 Regulamin wyścigów równoległych (zwany dalej Regulaminem lub Regulaminem WR) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Poznań, 06-2009 Lokalizacja: ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Obiekt: Zespół Szkół Nr 3 Temat: Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo