Autorzy: mgr inż. Katarzyna Janik. mgr inż. Barbara Lampart. mgr inż. Joanna Liszka. mgr inż. Monika Piątkiewicz. dr Andrzej Chyla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: mgr inż. Katarzyna Janik. mgr inż. Barbara Lampart. mgr inż. Joanna Liszka. mgr inż. Monika Piątkiewicz. dr Andrzej Chyla."

Transkrypt

1 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ I PORTOWEJ NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE W PYRZOWICACH Autorzy: mgr inż. Katarzyna Janik mgr inż. Barbara Lampart mgr inż. Joanna Liszka mgr inż. Monika Piątkiewicz dr Andrzej Chyla dr Roman Kalinka mgr inż. Arkadiusz Primus Poznań/Katowice LIPIEC, 2010

2 Inwestor: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach Oddział w Pyrzowicach ul. Wolności Ożarowice Wykonawca raportu: BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego Poznań

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Informacje ogólne Przedmiot i cel opracowania Zakres opracowania Podstawa wykonania opracowania Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu Materiały i dokumenty wykorzystane w opracowaniu Akty prawne Warunki lokalizacyjne przedsięwzięcia Lokalizacja obiektu Położenie geograficzne Warunki geologiczne i hydrogeologiczne Budowa geologiczna Analiza hydrogeologiczna Hydrografia terenu Opis planowanego przedsięwzięcia Ogólne informacje o rodzaju prowadzonej działalności Charakterystyka stanu istniejącego Strategia rozwoju Prognoza ruchu lotniczego Zakres inwestycji Charakterystyka przyjętych rozwiązań Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice Pozostałe inwestycje Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji Opis elementów przyrodniczych i kulturowych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia Opis stosunków wodnych Cieki i urządzenia wodne objęte bezpośrednim oddziaływaniem lotniska Związki wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie obszaru MPL Wpływ MPL Katowice w Pyrzowicach na ważne obiekty gospodarki wodnej Charakterystyka pokrywy glebowej Stan zanieczyszczenia powietrza Stan klimatu akustycznego Określenie świata roślinnego, zwierzęcego i walorów krajobrazowych Struktura przestrzenna krajobrazu Stan środowiska przyrodniczego na terenie MPL Katowice Fauna i flora w otoczeniu MPL Katowice Obszary i obiekty cenne przyrodniczo Obszary natura Obszary objęte ochroną prawną na mocy Ustawy o ochronie przyrody Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Analiza wariantów planowanego przedsięwzięcia Wariant nr 0 - niepodejmowanie przedsięwzięcia Rozważane warianty realizacji przedsięwzięć Warianty dla drogi startowej Warianty dla płyt postojowych Warianty dla pozostałych przedsięwzięć Realizacja przedsięwzięcia najkorzystniejszego dla środowiska Oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska Faza realizacji inwestycji Faza likwidacji obiektu Faza eksploatacji obiektu Oddziaływanie przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi i gleby Oddziaływanie przedsięwzięcia na świat roślinny i zwierzęcy Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 3

4 7.3.4 Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne Analiza i określenie warunków meteorologicznych przyjętych do obliczeń Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w powietrzu na terenie objętym oddziaływaniem przedsięwzięcia Tło zanieczyszczenia powietrza Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza Operacje lotnicze Źródła energetyczne Wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza Operacje lotnicze Kotłownie Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń Założenia i metodyka obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń Obliczenia wstępne Skrócony zakres obliczeń Zakres pełny obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń i ich 99,8 percentyla Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń Skutki transgranicznego przemieszczania się zanieczyszczeń w powietrzu Oddziaływanie na klimat akustyczny Lokalizacja inwestycji w aspekcie oddziaływania akustycznego Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku Tło hałasu Ocena wpływu obiektu na klimat akustyczny w jego otoczeniu po zrealizowaniu przedsięwzięć Metodyka obliczeń Analiza danych wejściowych Wyniki obliczeń Gospodarka odpadami Charakterystyka odpadów możliwych do wytworzenia na terenie portu Klasyfikacja oraz szacunkowa ilość powstających odpadów Sposoby gospodarowania odpadami Oddziaływanie na krajobraz Zagrożenia związane z promieniowaniem elektromagnetycznym Emisja pól elektromagnetycznych od istniejących systemów i urządzeń Emisja pól elektromagnetycznych po rozbudowie Oddziaływanie na środowisko w warunkach odbiegających od normalnych oraz związane z poważną awarią przemysłową Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Sposoby ograniczania oddziaływania obiektu na środowisko Ograniczanie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne Zapobieganie i łagodzenie negatywnych oddziaływań funkcjonowania portu lotniczego na środowisko przyrodnicze Rekompensata poprzez odtworzenie siedlisk (ochrona inter situ ) Rekompensata poprzez poprawę jakości siedlisk Rekompensata poprzez przenoszenie fragmentów populacji roślin i zwierząt Ograniczanie populacji zwierząt zagrażających bezpieczeństwu lotów Ograniczenie oddziaływania na powietrze atmosferyczne Ograniczenie oddziaływania na klimat akustyczny Ograniczenie oddziaływania elektromagnetycznego Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii Zagadnienia dodatkowe Ocena zastosowanej technologii Analiza możliwości występowania konfliktów społecznych Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko Monitoring emisji do powietrza Monitoring hałasu Monitoring ścieków Ewidencja odpadów Wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania Wskazanie trudności jakie napotkano opracowując raport Wnioski końcowe Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 4

5 10. Spis załączników Załączniki graficzne Załączniki tekstowe Spis tabel Tabela 1 Zestawienie obiektów istniejącej na terenie MPL Katowice infrastruktury...35 Tabela 2 Zestawienie ilości stanowisk postojowych samolotów na płytach postojowych...37 Tabela 3 Charakterystyka istniejących dróg kołowania...38 Tabela 4 Prognoza wskaźników dynamiki wzrostu ilości pasażerów na lotnisku GTL S.A. (bez cargo)...45 Tabela 5 Prognoza wskaźników dynamiki wzrostu ilości operacji lotniczych na lotnisku GTL S.A. (bez cargo) Tabela 6 Wyniki prognozy ruchu lotniczego w MPL Katowice na lata [tyś.]...46 Tabela 7 Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w strefie tarnogórsko-będzińskiej...64 Tabela 8 Rzadkie i chronione gatunki grzybów i porostów stwierdzonych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach...68 Tabela 9 Rzadkie i chronione gatunki roślin stwierdzone na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach...68 Tabela 10 Kręgowce oraz rzadkie i chronione gatunki fauny bezkręgowej, stwierdzone na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach*...73 Tabela 11 Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie prawnej stwierdzone na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach...76 Tabela 12 Oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów przedsięwzięcia...99 Tabela 13 Matryca oddziaływań na środowisko Tabela 14 Wykaz odpadów mogących powstać w fazie realizacji przedsięwzięcia Tabela 15 Wykaz odpadów mogących powstać w fazie likwidacji przedsięwzięcia Tabela 16 Prognozowane zużycie wody i ilość odprowadzanych ścieków bytowych Tabela 17 Wyniki pomiarów natężenia przepływu wód Tabela 18 Kombinacje sytuacji meteorologicznych: stanów równowagi i prędkości wiatrów Tabela 19 Udział stanów równowagi atmosfery dla stacji meteo w Katowicach Tabela 20 Róża wiatrów stacja meteorologiczna Katowice Tabela 21 Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń dla substancji objętych obliczeniami analizy rozprzestrzeniania (wartości odniesienia) Tabela 22 Tło przyjęte do obliczeń Tabela 23 Zestawienie ilości operacji wg pojemności samolotów oraz przykładowe typy samolotów Tabela 24 Wykorzystanie ciągu startowego dla poszczególnych operacji Tabela 25 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń Tabela 26 Wielkość emisji zanieczyszczeń Tabela 27 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych ze spalania oleju opałowego Tabela 28 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń pyłowo gazowych ze spalania węgla kamiennego Tabela 29 Wielkość emisji zanieczyszczeń z poszczególnych źródeł energetycznych Tabela 30 Parametry emitorów Tabela 31 Suma stężeń maksymalnych z maksymalnych zakres obliczeń Tabela 32 Tablica zbiorcza wyników rozprzestrzeniania zanieczyszczeń poza terenem portu Tabela 33 Charakterystyka terenów podlegających ochronie akustycznej położonych w zasięgu oddziaływania lotniska Tabela 34 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Tabela 35 Dobowa ilość operacji lotniczych Tabela 36 Zasięg oddziaływania akustycznego (km2) Tabela 37 Klasyfikacja oraz przewidywane do wytwarzania ilości odpadów, które mogą powstać podczas eksploatacji portu lotniczego Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 5

6 Słownik akronimów ACN Aircraft Classification Number = Liczba Klasyfikacyjna Statku Powietrznego AIP CDA DK DME DS ECAC GP GPS GTL S.A. ICAO ILS LSR-G MPL PAŻP, PANSA PCN PPS SOB SOL SOO SOP TWR ULC (Aeronautical Information Publication) - Zbiór informacji lotniczych (Continuous Descent Arrivals) Procedura tzw. cichego lądowania Droga Kołowania (Distance Measuring Equipment)- Urządzenie do pomiaru odległości (radiodalmierz) Droga Startowa (European Civil Aviation Conference) Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego (Glide Path) - Ścieżka schodzenia (Global Positioning System) - Globalny system pozycyjny Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. International Civil Aviation Organisation Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego Instrumental Landing System System Lądowania Według Wskazań Przyrządów Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Międzynarodowy Port Lotniczy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polish Air Navigation Services Agency Pavement Classification Number - Liczba Klasyfikacyjna Nawierzchni Płyta Postojowa Samolotu Strefa Ochrony Bezpośredniej Służba Ochrony Lotniska Strefa Ochrony Ornitologicznej Strefa Ochrony Pośredniej (Aerodrome Control Tower)- Organ kontroli lotniska Urząd Lotnictwa Cywilnego WGS-84 World Geodetic System 1984 WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 6

7 1. Wprowadzenie Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji części lotniskowej i portowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Celem planowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiego standardu obsługi pasażerów oraz zwiększenie przepustowości Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury zgodnie z krajowymi oraz europejskimi kierunkami rozwoju. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę zarówno komfortu osób korzystających z usług Portu, jak i poprawę warunków bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko. W rozdziale drugim raportu przedstawiono zakres opracowania oraz podstawy prawne i materiały, które stanowiły podstawę opracowania dokumentacji. Raport obejmuje wszystkie inwestycje, jakie są planowane na terenie Portu do 2015 roku, zgodnie z zakresem Studium Wykonalności dla projektu Port Lotniczy w Katowicach rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej (luty/marzec 2009) oraz Planu Generalnego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (2008 rok) Inwestycje te podzielone zostały na trzy zasadnicze grupy przedsięwzięć: 1. Port Lotniczy w Katowicach rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej (przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 6.3-4), w tym zadania: Zadanie nr 1 Budowa płyty postojowej wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D, Zadanie nr 2 Budowa nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą, Zadanie nr 3 Przekształcenie istniejącej drogi startowej w drogę kołowania. 2. Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice (przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ), w tym zadania: Zadanie nr 1 Budowa strażnicy p.poż wraz z centrum koordynacji, Zadanie nr 2 Budowa stanowiska do odladzania samolotów wraz ze zbiornikiem podziemnym płynu oraz do postoju samolotu zagrożonego, Zadanie nr 3 Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg pożarowych i technologicznych - ETAP I + ETAP II, Zadanie nr 4 Modernizacja istniejącego hangaru technicznego - Etap I, Budowa nowego hangaru technicznego - Etap II, Zadanie nr 5 Plan modernizacji systemu odwadniającego w porcie lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 7

8 3. Pozostałe inwestycje, w tym: Budowa nowego budynku administracyjnego wraz z parkingami i siecią dróg, Budowa nowej bazy CARGO, Budowa parkingów samochodowych, Konserwacja istniejącej drogi startowej, Remont i modernizacja istniejących płyt postojowych oraz dróg kołowania, Budowa płyty postojowej śmigłowców i awionetek, Budowa hangaru dla urządzeń obsługi naziemnej, Budowa obiektów garażowo-warsztatowych handlingu wraz z płytami dla sprzętu. Przedmiotowy raport ma na celu określenie rodzaju, zasięgu i natężenia szkodliwych oddziaływań planowanych przedsięwzięć na otoczenie i ewentualnych skutków tych oddziaływań, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Opracowanie stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, przy ubieganiu się Inwestora o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane zgodnie z 2 ust. 2 pkt 1b), tj. przedsięwzięcia realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w ust. 1, będące przedsięwzięciami: niewymienionymi w ust. 1 lub w 3 ust. 1, jeżeli ich realizacja spowoduje (...) wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, o nie mniej niż 20%. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach należy do przedsięwzięć klasyfikowanych zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem jako: lotniska o podstawowej długości pasa startowego nie mniejszej niż m ( 2 ust. 1 pkt. 28). Zakres niniejszego raportu jest zgodny z Art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 8

9 W trzecim rozdziale raportu omówiono warunki lokalizacyjne planowanych przedsięwzięć. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach położony jest na granicy dwóch powiatów: Tarnogórskiego (gmina Ożarowice) i Będzińskiego (gmina Mierzęcice). Teren MPL Katowice w Pyrzowicach zajmuje powierzchnię ok. 508 ha, zarządza nim spółka Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. W chwili obecnej teren jest umownie przedzielony na stronę północną i południową drogą startową (DS), o długości 2800 m i szerokości 60 m, zlokalizowaną centralnie na przedmiotowym terenie w osi wschód zachód. Aktualnie teren zabudowany pod infrastrukturę lotniskową znajduje się prawie wyłącznie po stronie południowej od drogi startowej. Znajdują się na tym terenie drogi kołowania, terminal pasażerski, budynki administracyjno-techniczne lotniska, wieża kontroli lotów, oczyszczalnia ścieków, budynek CARGO oraz infrastruktura parkingowa i komunikacyjna. W strefie północnej znajduje się urządzenie radarowe, część systemów nawigacyjnych portu oraz stara (historyczna) infrastruktura powojskowa. Otoczenie lotniska stanowi typowy krajobraz wiejski. Miejscowości otaczające lotnisko charakteryzują się tradycyjną zabudową domów murowanych z miejscowego surowca z coraz liczniejszymi budynkami współczesnymi. Zabudowa większości otaczających lotnisko miejscowości ma charakter zabudowy ulicowej. W zasięgu oddziaływania MPL Katowice w Pyrzowicach znajdują się tereny podlegające ochronie akustycznej (głównie tereny mieszkaniowo-usługowe). Teren MPL Katowice w Pyrzowicach objęty jest miejscowym planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Sołectwa Pyrzowice, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ożarowice nr XX/207/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. (Dz. U. woj. śląskiego nr 5 z dnia r., poz. 93, zgodnie z którym lotnisko położone jest na terenach oznaczonych symbolem KL tereny komunikacji lotniczej. Wszystkie planowane inwestycje są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale tym (punkt 3.2) scharakteryzowano także położenie geograficzne portu, który według nowego podziału fizycznogeograficznego Polski Kondrackiego (2000), znajduje się na obszarze Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, w obrębie mezoregionu Garbu Tarnogórskiego. Omówiono także warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu. Obszar MPL Katowice w Pyrzowicach znajduje się w zlewni Wisły, dorzeczu Czarnej Przemszy i jej dopływu Brynicy. W rozdziale czwartym raportu przedstawiono ogólne informacje o rodzaju prowadzonej działalności na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach, którym zarządza Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., opisano stan istniejący oraz scharakteryzowano planowane przedsięwzięcia. Aktualnie w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, spółka handlingowa GTL LOT Sp. z o.o. świadczy usługi zarówno dla pasażerów jak i innych użytkowników lotniska (linii lotniczych, cargo). Do usług tych należą: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 9

10 pełna obsługa pasażerska (obsługa bagażu, obsługa między terminalem a samolotem), obsługa płytowa kompletna obsługa samolotów wszystkich przewoźników (pomosty dla pasażerów, zaopatrzenie w paliwa i oleje, przeglądy), pełna obsługa cargo oraz poczty - magazynem celny, chłodnia, sejf, regały wysokiego składowania, reprezentacja Klienta przed Urzędem Celnym, wystawianie list przewozowych,nadzór transportu przesyłek (tracing). Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia przestawiono w rozdziale piątym raportu. W punkcie stwierdzono możliwe związki wód powierzchniowych z wodami podziemnymi serii węglanowej triasu i wykazano,że wody rzeki Brynicy (głównego odbiornika w rejonie portu) nie mają bezpośredniego kontaktu z wodami serii węglanowej triasu. W punkcie omówiono także wpływ MPL Katowice w Pyrzowicach na ważne obiekty gospodarki wodnej, takie jak ujęcie wód podziemnych Bibiela, zbiornik wód powierzchniowych Kozłowa Góra -Jezioro Świerklanieckie, wyrobisko kopalni dolomitów Brudzowice, zbiornik Przeczyce - Zalew Przeczycko-Siewierski. Stwierdzono że MPL Katowice po rozbudowie nie będzie miał istotnego wpływu na te obiekty. W raporcie w punkcie 5.2 stwierdzono, że naturalna pokrywa glebowa omawianego terenu została w znacznym stopniu antropogenicznie przekształcona. Przejawia się to występowaniem obok siebie gleb naturalnych, gleb przekształconych oraz powierzchni utwardzonych. Na zachowanych obszarach naturalnej pokrywy glebowej występują gleby bielicowe oraz czarne ziemie. Gleby te charakteryzują się niską wartością użytkową. Stan powietrza atmosferycznego określono na podstawie informacji przekazanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Nie stwierdzono przekroczeń stężeń zanieczyszczeń na obszarze w otoczeniu lotniska (punkt 5.3). W punkcie 5.4 Stwierdzono, że Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach stanowi najistotniejsze źródło hałasu w najbliższym otoczeniu. Najbliżej położone tereny, w tym mieszkalne, narażone są na wpływ hałasu lotniczego, przekraczającego wartości dopuszczalne określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 120, poz. 826). Oprócz lotniska, znaczny wpływ na klimat akustyczne otoczenia mają pobliskie szlaki komunikacyjne, w tym droga ekspresowa S1 stanowiąca dojazd do MPL Katowice. W przyszłości istotnym źródłem hałasu w otoczeniu lotniska będzie także projektowana po stronie zachodniej autostrada A1, planowana do realizacji w przeciągu najbliższych 5 lat. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 10

11 Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowice pod względem krajobrazowym, zlokalizowany jest na styku trzech jednostek fizjograficznych. Takie położenie powoduje znaczne zróżnicowanie krajobrazów w jego sąsiedztwie. Płyta lotniska wraz z pasem startowym ma rozciągłość równoleżnikową i znajduje się w obniżeniu niecki górnej Brynicy. Od południa nieckę tą ogranicza Płaskowyż Twardowicki, będący częścią wspomnianego Garbu Tarnogórskiego. Od północy nieckę górnej Brynicy otacza kolejne pasmo wzniesień zwane Progiem Woźnickim. Teren MPL 'Katowice charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem siedlisk, równocześnie jednak część biocenoz została silnie przekształcona wskutek działalności człowieka. Najistotniejszym z czynników antropopresji na omawianym obszarze jest intensywne odwodnienie znacznej części siedlisk, skutkujące ich degradacją. Drugim istotnym czynnikiem jest niedostępność terenu dla dużych roślinożerców i związany z tym rozrost warstwy krzewów na niektórych obszarach portu. Obok negatywnych przyrodniczo konsekwencji dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, istnieją również czynniki, które sprzyjały zachowaniu jego walorów przyrodniczych. Czynnikiem takim jest przede wszystkim ograniczenie możliwości penetracji terenu przez osoby postronne - potencjalnych zbieraczy i kolekcjonerów (dotyczy to zwłaszcza okazałych gatunków roślin chronionych i roślin leczniczych). Drugim czynnikiem jest związane z funkcjonowaniem lotniska stałe, wieloletnie utrzymywanie terenów trawiastych i powstrzymywanie sukcesji w obrębie drogi startowej. W rozdziale tym szczegółowo omówiono wyniki przeprowadzonej na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach inwentaryzacji przyrodniczej (obserwacje prowadzone były przez cały rok w latach ). Wyniki badań omówiono w punkcie W bezpośrednim otoczeniu terenu MPL 'Katowice nie stwierdzono występowania obszarów objętych ochroną prawną na mocy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2009 Nr. 151 poz. 1220). Znajdują się tu natomiast chronione siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową. Szczegółowo omówiono w punkcie Teren Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach leży poza zasięgiem istniejących jak i proponowanych obszarów Natura 2000, zarówno ujętych na listach rządowych jak i Shadow List. Najbliższy teren ochrony Natura 2000 to Podziemia Tarnogórsko Bytomskie o powierzchni 3490,799 ha, oddalone od lotniska o około 20 km. Natomiast około 4 km od lotniska znajduje się projektowany obszar Natura Bagno Bruch koło Pyrzowic. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcia nie będą wpływały w sposób znaczący na obszary Natura 2000 oraz spójność sieci Natura 2000 (pkt. 5.6). Na terenie gminy Ożarowice (poza terenem Portu) znajdują się obiekty objęte ochroną na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. MPL Katowice nie oddziałuje negatywnie na te obiekty. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 11

12 W rozdziale szóstym omówiono warianty realizacji planowanych przedsięwzięć. Przeprowadzona analiza wykazała, że w przypadku drogi startowej, dla zadanych parametrów najkorzystniejszym rozwiązaniem inwestycyjnym jest wariant budowy nowej, równoległej, zamiennej drogi startowej w odległości 195 m od obecnie eksploatowanej drogi startowej. Pod względem oddziaływania na środowisko stwierdza się, że wariant ten wiąże się z koniecznością przekształcenia znacznej powierzchni zielonej w teren utwardzony oraz odprowadzeniem dodatkowej ilości wód opadowych ujmowanych z powierzchni nowej drogi. Realizacja tego wariantu spowoduje także przesunięcie zasięgu oddziaływania akustycznego w kierunku północnym. Ponieważ w przypadku lotniska aspekt oddziaływania na klimat akustyczny uznaje się za najistotniejszy, zaproponowane rozwiązanie uznano za korzystniejsze od rozważanego wariantu generalnego remontu istniejącej drogi startowej. Przesunięcie zasięgu oddziaływania akustycznego w kierunku północnym, gdzie zlokalizowane są głównie tereny łąk i upraw polowych, pozwoli na odciążenie terenów mieszkaniowych Ożarowic i Pyrzowic położonych na południe od lotniska. W przypadku rozważanych lokalizacji wytwórni mieszanek betonu, niezbędnych do realizacji planowanych inwestycji, lokalizacja na terenie portu lotniczego jest pod względem środowiskowym najkorzystniejsza, ponieważ pozwoli na ograniczenie oddziaływania wytwórni do terenu portu. Wariant liniowy rozbudowy płyt postojowych wynika z przyjętego modelu rozbudowy całego portu. W przypadku pozostałych przedsięwzięć główne kryterium wyboru zastosowanych rozwiązań stanowić będą wymagania techniczne i organizacyjne, aspekty bezpieczeństwa oraz względy ekonomiczne. Szczegółowo oddziaływanie planowanych przedsięwzięć na środowisko zostało omówione w rozdziale siódmym raportu. Stwierdzono (punkt 7.1), że w fazie realizacji inwestycji powstaną lokalne uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu (związaną są z eksploatacją maszyn budowlanych i środków transportu). Oddziaływania te nie będzie stanowić uciążliwości dla terenów wokół obiektu, będą miały przejściowy charakter i zakończą się po zrealizowaniu inwestycji. Wpływ realizowanej inwestycji na gleby będzie się przejawiać w formie bezpośredniej ingerencji w wierzchnią warstwę gleby. Ingerencja w środowisko gruntowe będzie jednorazowa, a późniejsze zagospodarowanie terenu zniweluje negatywny wpływ inwestycji na środowisko gruntowe. Wpływy doraźne zaznaczą się także w oddziaływaniu na faunę i florę. Budowa nowego pasa startowego częściowo obejmie zlokalizowany w północno-zachodniej części lotniska teren cenny przyrodniczo z uwagi na występujące tu siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt. W związku z powyższym zaproponowano szereg działań naprawczych i minimalizujących zagrożenia mających na celu rekompensatę przyrodniczą (pkt ). Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 12

13 Na etapie rozbudowy lotniska powstawać będą także odpady w wyniku rozbiórki zdewastowanych obiektów, remontów oraz budowy nowych, jak też wycinki drzew kolidujących z nowymi inwestycjami, pracami ziemnymi związanymi z korytowaniem drogi dojazdowej do terminalu od bramy głównej i parkingu, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Opisane oddziaływanie nie będą stanowić uciążliwości dla terenów wokół obiektu, będzie miało przejściowy charakter i zakończy się po zrealizowaniu inwestycji. W fazie eksploatacji MPL Katowice będzie oddziaływać na wody powierzchniowe. Wody opadowe i roztopowe ujmowane z powierzchni utwardzonych odprowadzane są do rowów otwartych i dalej do cieków powierzchniowych. Wody opadowe przed odprowadzeniem poddawane będą oczyszczeniu w osadnikach i separatorach ropopochodnych. Planowana modernizacja lotniska w Pyrzowicach spowoduje zwiększenie powierzchni szczelnych, z których będą odprowadzane ścieki opadowe o kilkadziesiąt hektarów. Spowoduje to istotne zwiększenie natężenia przepływu z poszczególnych zlewni ścieków opadowych do odbiorników. MPL Katowice posiada własną oczyszczalnie ścieków, która może być rozbudowana modułowo i w związku z tym problem rozbudowy lotniska i istotnego zwiększenia liczby jego użytkowników nie będzie stanowił bariery w zakresie oczyszczania ścieków bytowych. Nie przewiduje się oddziaływania na wody podziemne podczas normalnej pracy portu lotniczego. Oddziaływanie takie może występować podczas ewentualnych sytuacji awaryjnych, takich jak wyciek paliwa, rozszczelnienie zbiorników. W celu zapobiegania oddziaływaniu na wody podziemne podczas sytuacji awaryjnych, przewiduje się zabudowę zbiorników awaryjnych wraz z zasuwami odcinającymi. Ze względu na odległość do granicy Państwa nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne (pkt ). Planowana rozbudowa MPL Katowice w Pyrzowicach wiąże się z przekształceniem dużej części terenu, który dotychczas stanowił w większości teren zielony, w szczelną nawierzchnią betonową. Przewiduje się, że usunięta warstwa humusu zostanie odpowiednio zabezpieczona i rozplantowana na terenie portu. Nie przewiduje się oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby podczas normalnej pracy portu lotniczego. Oddziaływanie takie może występować podczas ewentualnych sytuacji awaryjnych, podobnie jak w przypadku wód podziemnych (pkt ). Ze względu na konieczność ochrony ornitologicznej lotniska (ochrona przed ptakami zagrażającymi bezpieczeństwu lotów) zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w użytkowaniu okolicznych gruntów ornych. Ograniczenia takie mogły by polegać na nieuprawianiu ziemiopłodów w odległości do 400 m od pasa startowego, oraz nieuprawianiu roślin mogących być atrakcyjnymi dla ptaków i innych zwierząt, a także nie zakładania sadów i plantacji owocowych w strefie ochrony bezpośredniej. Wprowadzenie takich zasad jest możliwe jedynie w porozumieniu z właścicielami okolicznych gruntów. (pkt ). Przeprowadzona analiza oddziaływania na powietrze atmosferyczne wykazała, że docelowo planowane przedsięwzięcia nie wpłyną ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 13

14 w otoczeniu MPL Katowice w Pyrzowicach (pkt ). Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach z uwagi na lokalizację i stwierdzony zasięg oddziaływania nie stanowi źródła transgranicznego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. Przeprowadzona ocena parametrów akustycznych rejonu wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach dla nowej drogi startowej jednoznacznie potwierdziła konieczność wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania, ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach podlegających ochronie akustycznej (pkt ). Prowadzoną dotychczas przez MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarkę odpadami uznano za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami. Port lotniczy jak i jego bliższe i dalsze okolice charakteryzuje czystość i porządek. Wszędzie, nawet w niewielkich osadach prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. W raporcie przewidziano rodzaje i ilości odpadów jakie mogą powstać w związku z planowanymi przedsięwzięciami i planowanym wzrostem ruchu statków powietrznych i pasażerów oraz omówiono sposób postępowania z tymi odpadami (pkt ) W rozdziale siódmym w punkcie omówiono także zagrożenia związane z emisją pola elektromagnetycznego. Nie stwierdzono możliwości wystąpienia ponadnormatywnych natężeń emisji pola elektromagnetycznego o ile zachowana zostanie zgodność instalowanych urządzeń z obowiązującymi przepisami i normami. W rozdziale tym przedstawiono także oddziaływanie na środowisko w warunkach odbiegających od normalnych oraz związane z poważną awarią przemysłową (pkt ). Na terenie portu nie są i nie będą zlokalizowane żadne zbiorniki magazynowe paliw. Baza paliw zlokalizowana jest poza terenem Portu Lotniczego i eksploatowana jest przez firmę zewnętrzną. W związku z powyższym zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 poz. 535 z późniejszymi zmianami) MPL Katowice w Pyrzowicach nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku ani do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego stanowić może ewentualny wyciek paliwa wskutek rozszczelnienia cystern bądź nieprawidłowo przeprowadzonej operacji tankowania, sytuacja awaryjnego zrzutu paliwa lotniczego lub wykorzystanie środków chemicznych w przypadku awaryjnego lądowania, niekontrolowany wyciek ścieków zawierających glikol, katastrofa lotnicza, pożar obiektów na terenie lotniska, zagrożenie epidemiologiczne. W punkcie omówiono metody zapobiegania i ograniczania skutków awarii stosowanych na lotnisku. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 14

15 Sposoby ograniczania oddziaływania obiektu na środowisko omówiono w punkcie Na etapie eksploatacji, w zakresie odprowadzania do środowiska wód opadowych z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia (głównie substancjami ropopochodnymi oraz glikolem) przewidziano zastosowanie separatorów ropopochodnych i piaskowników, systemu zbiorników na glikol oraz studni, zasuw i zbiorników awaryjnych, chroniących odbiornik przed wprowadzaniem nadmiernego ładunku zanieczyszczeń. Przewidziano także zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych, pompowni oraz regulatorów przepływu chroniących odbiornik przed nadmiernym obciążeniem hydraulicznym. W zakresie ścieków bytowych MPL Katowice posiada własną oczyszczalnie ścieków oraz będzie mogło korzystać z gminnej oczyszczalni ścieków. W zakresie środowiska przyrodniczego zaproponowano szereg działań naprawczych i minimalizujących zagrożenia na etapie realizacji inwestycji. Celem uzyskania możliwie dobrych rezultatów rekompensaty wartości przyrodniczych, przy rozsądnych kosztach finansowych, zakłada się zastosowanie kilku równoległych i uzupełniających się działań, takich jak: - rekompensata poprzez przeniesienie (transplantację) siedlisk przyrodniczych wraz z współtworzącymi je gatunkami chronionymi, - rekompensata poprzez poprawę stanu siedlisk, - przesiedlenie fragmentów populacji roślin i zwierząt. Na etapie eksploatacji podejmowanych jest szereg działań mających na celu ochronę przed zwierzętami zagrażających bezpieczeństwu lotów (np. ptakami). Są to działania takie jak: zatrudnienie sokolnika, wykonanie szczelnego ogrodzenia wokół portu, instalacja urządzeń emitujących dźwięki odstraszające zwierzęta w pobliżu drogi startowej, zastosowanie armatek hukowych, odłów zwierząt, zabezpieczenie elewacji budynków przed osiedlaniem się ptaków, wyposażenie służb dyżurnych w ręczne urządzenia odstraszające. W zakresie powietrza atmosferycznego działania ograniczające oddziaływanie portu polegają głównie na racjonalnej gospodarce paliwami (gaz ziemny, olej opałowy, węgiel kamienny) oraz podejmowaniu działań w zakresie zapobiegania występowaniu poważnym awariom, mogącym skutkować znacznym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego. W zakresie ograniczenia oddziaływania na klimat akustyczny ważnym elementem jest ścisłe przestrzeganie przyjętych procedur startów i lądowań. Do przeciwdziałania i usuwania skutków awarii na terenie Portu powołana jest specjalna służba zajmująca się przeciwdziałaniem i usuwaniem zanieczyszczeń z terenu lotniska. Prace takie prowadzi Lotniskowa Służba Ratowniczo Gaśnica (LSR-G). W kolejnych rozdziałach omówiono zagadnienia związane z możliwością wystąpienia konfliktów społecznych (pkt. 8.2) oraz powiązaną z tym tematem koniecznością utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół MPL Katowice (pkt. 8.4). Przedstawiono także zakres prowadzenia monitoringu (pkt. 8.3). Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 15

16 Przeprowadzona ocena parametrów akustycznych rejonu wokół Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach dla nowej drogi startowej, jednoznacznie potwierdza konieczność wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania. Proponowany zasięg obszaru ograniczonego użytkowania został wnikliwie przeanalizowany zarówno pod kątem oddziaływania jak i konsekwencji społeczno-ekonomicznych. W zakresie monitoringu stwierdzono konieczność prowadzenia okresowych pomiarów hałasu oraz pomiarów w zakresie odprowadzanych ścieków. PODSUMOWANIE Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest rozbudowa i modernizacja części lotniskowej i portowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, mająca za zadanie zwiększenie możliwości operacyjnej lotniska oraz poprawę warunków bezpieczeństwa i obsługi osób korzystających z lotniska. Planowane przedsięwzięcia realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i oraz innych unijnych programów dofinansowania. Przeprowadzone w raporcie analizy oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko wykazały, że istnieją możliwości techniczne i organizacyjne realizacji przedsięwzięć w taki sposób, aby ograniczyć ich oddziaływanie na środowisko i uciążliwości związane z eksploatacją portu do poziomu akceptowalnego. Stwierdzono także, że planowane inwestycje zostaną zrealizowane przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów prawnych. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 16

17 2. Informacje ogólne 2.1 Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji części lotniskowej i portowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Celem planowanego przedsięwzięcia jest zapewnienie wysokiego standardu obsługi pasażerów oraz zwiększenie przepustowości Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury zgodnie z krajowymi oraz europejskimi kierunkami rozwoju. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę zarówno komfortu osób korzystających z usług Portu, jak i poprawę warunków bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko. Przedmiotowy raport ma na celu określenie rodzaju, zasięgu i natężenia szkodliwych oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia na otoczenie i ewentualnych skutków tych oddziaływań, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.). Opracowanie stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, przy ubieganiu się Inwestora o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z Art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zm.), przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. Na podstawie art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 17

18 2573, z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane zgodnie z 2 ust. 2 pkt 1b), tj. przedsięwzięcia realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w ust. 1, będące przedsięwzięciami: niewymienionymi w ust. 1 lub w 3 ust. 1, jeżeli ich realizacja spowoduje wzrost emisji o nie mniej niż 20 % lub wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, o nie mniej niż 20%. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach należy do przedsięwzięć klasyfikowanych zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem jako: lotniska o podstawowej długości pasa startowego nie mniejszej niż 2000 m ( 2 ust. 1 pkt. 28). Szacuje się, że realizacja przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego skalę, spowoduje wzrost zarówno wielkości emisji jak i zużycia surowców (wody, energii, paliw) o przeszło 20%. 2.2 Zakres opracowania Zakres opracowania jest zgodny z Art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i obejmuje: 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; 2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia; 5) opis analizowanych wariantów, w tym: a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 18

19 7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a d; 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystania zasobów środowiska, c) emisji; 9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: a) określenie założeń do: ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 19

20 13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru; 17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu; 19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 2.3 Podstawa wykonania opracowania Podstawę formalną do wykonania niniejszego opracowania stanowi zlecenie na prawach umowy pomiędzy: a: BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego Poznań Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. Al. Korfantego Katowice, na sporządzenie dokumentacji spełniającej wymagania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji części lotniskowej i portowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. 2.4 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu Materiały i dokumenty wykorzystane w opracowaniu 1. Plan Generalny MPL Katowice, opracowany przez EGIS AVIA w konsorcjum z EGIS POLAND & POLCONSULT, Warszawa 2008; Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i modernizacji MPL Katowice w Pyrzowicach 20

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA . imię i nazwisko / nazwa inwestora... miejscowość, data Adres.. imię i nazwisko pełnomocnika... nr telefonu Burmistrz Międzyzdrojów ul.książąt Pomorskich 5 72500 Międzyzdroje W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska 2 Lata 60-te XX wieku - wzrost zainteresowania problemami ochrony w sąsiedztwie lotnisk 1971 - uchwalenie przez Radę ICAO międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie hałasu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Prezydent m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy WNIOSKODAWCA pełna nazwa, imię i nazwisko adres. telefon kontaktowy, fax, e-mail Prezydent m.st. Warszawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

I. WYMAGANE DOKUMENTY: K A R T A I N F O R M A C Y J N A Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia URZĄD GMINY Nowe Miasto Lubawskie Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty

Sposób złożenia wniosku: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy pok. nr 11, lub za pośrednictwem poczty Nazwa usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna: Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU Załącznik Nr 1 do decyzji, znak: OŚ.7633/28-6/09 Wnioskodawca: Referat Technicznej Obsługi Miasta Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek KARTA INFORMACYJNA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG Wielkie Oczy, dnia r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.1.2013 Wielkie Oczy, dnia 30.04.2013 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nasz znak: SRG 7625/DŚ-7/2006 Rabka-Zdrój, dnia 18.05.2006 r. Decyzja O środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1, art. 48 ust 1, art.56 ust. 2,3,4

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych w mln zł. Wyszczególnienie 2007-2013 Warszawa Integracja Terminala 1 z Terminalem 2 150 Modernizacja Terminala Etiuda 6,2 System Paliwowy " Hydrant" 120,2 Modernizacja dróg startowych 92 Modernizacja nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* .. imię i nazwisko / nazwa inwestora Dnia... Urząd Gminy Jeleśnia adres Wydział Ochrony Środowiska nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ /159 /09 Ożarów Mazowiecki, 2009-04-16 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WŚiR 7624/ 07-2008 /159 /09 Na podstawie art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wałbrzych, 14.09.2016r. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania

Bardziej szczegółowo

OŚR Brzozie r. POSTANOWIENIE

OŚR Brzozie r. POSTANOWIENIE OŚR.7661.6.15 Brzozie 30.10.2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 69 ust. 3 oraz art. 70 ust. 3 i art. 66 i art. 68 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam Powidz, dnia 06.08.2013r. GK.6220.5.2013 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 63 ust.1

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A nr 1/09

D E C Y Z J A nr 1/09 Miedźna, dnia 08.04.2009r. Znak: GKM.7625-5/09 D E C Y Z J A nr 1/09 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, 2 art. 85 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50 p.g.p.w.biuro@gmail.com tel. 510 615 610 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA TEMAT: REMONT NAWIERZCHNI NA STACJI GAZOWEJ W/C

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...... imię i nazwisko/ nazwa inwestora/... adres (nr telefonu )... imię i nazwisko pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić Warsztaty Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 6220.7.6.2012 Oleśnica, dnia 29 maja 2012 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73

Bardziej szczegółowo

dla inwestycji polegającej na:...

dla inwestycji polegającej na:... Wnioskodawca: (imię i nazwisko, pełna nazwa) (adres) (telefon kontaktowy, e-mail) Pełnomocnik:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)...... (adres)... (telefon kontaktowy, e-mail) Burmistrz Śremu

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 Spis treści: 1. WSTĘP... 8 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 9 1.2. KWALIFIKACJA PRAWNA INWESTYCJI... 9 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA...10 1.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...11 1.5. PODSTAWY PRAWNE...13 2. OPIS PLANOWANEGO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz)

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz) I.15. Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz. 15 Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: chodzieski, wągrowiecki Gmina: Margonin

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473 I.27. Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473. 27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo