Grodzisk Mazowiecki, dnia roku. Oferenci Zapytania Ofertowego (wszyscy)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grodzisk Mazowiecki, dnia 13.03.2015 roku. Oferenci Zapytania Ofertowego (wszyscy)"

Transkrypt

1 Grodzisk Mazowiecki, dnia roku Oferenci Zapytania Ofertowego (wszyscy) Dotyczy: świadczenia usługi monitoringu pojazdów 1. Informacje o Zamawiającym Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Sportowej 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP , o kapitale zakładowym w wysokości zł. 2. Istotne informacje dotyczące niniejszego postępowania 2.1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych W przypadku złożenia przez oferenta oferty zawierającej nieprawdziwe dane Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu Zapytania. 3. Definicje Poniżej użyte definicje oznaczają tak jak je zdefiniowano w Zapytaniu Ofertowym, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej: 1) Formularz Ofertowy formularz, na którym Oferenci zobowiązani są składać Oferty w niniejszym Postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego; 2) Oferent - przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w Zapytaniu Ofertowym oraz w wyznaczonym miejscu i czasie złoży Ofertę w ramach Postępowania; 3) Oferta - dokument sporządzony w formie pisemnej, podpisany przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji, złożony w odpowiedniej formie i czasie w odpowiedzi na przekazane przez Zamawiającego Zapytanie Ofertowe; 4) Umowa - umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego regulująca zasady i warunki realizacji przedmiotu Zapytania, którą Zamawiający w wyniku postępowania zamierza zawrzeć z wybranym Oferentem na warunkach określonych w Umowie; 5) Zapytanie Ofertowe ( Zapytanie ) - niniejszy dokument opisujący przedmiot Postępowania, sposób przygotowania i składania Ofert oraz zasady oceny i wyboru Ofert; 6) Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 29;

2 7) Wykonawca podmiot z którym Zamawiający zawrze z Wybranym Oferentem; 8) Załącznik każdy dokument tak nazwany i stanowiący integralną część Zapytania. 4. Opis przedmiotu Zapytania 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania pojazdów z użyciem następujących elementów, w następujących liczbach: Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem sondy pomiarowej szt. 7 Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem szyny CAN szt. 25 w tym monitorowanie wyładunku 5 szt pojazdów 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) montażu urządzeń pokładowych GPS w pojazdach Zamawiającego spełniających parametry opisane w załączniku nr 3 do Zapytania; udostępnienia ich Zamawiającemu na zasadach dzierżawy; 2) przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz pracowników Urzędów Gmin, na terenie których będą odbierane odpady z nieruchomości; 3) udostępnienia do 5 szt. systemów wizualizacji zlokalizowanych pod różnymi adresami na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Zapytania; 4) świadczenie usługi monitorowania pojazdów wymienionych w załączniku nr 4 do Umowy za pośrednictwem systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów - na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Zapytania; 5) świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach opisanych w Umowie; 6) dokonania demontażu urządzeń pokładowych GPS po zakończeniu obowiązywania umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach: 1) Wykaz pojazdów wyposażonych w sondy pomiarowe (załącznik nr 4 do Zapytania); 2) Wykaz pojazdów wyposażonych Szyny CAN (załącznik nr 4 do Zapytania); 3) Wykaz pojazdów wyposażonych w czujniki rejestrujące wyładunek odpadów (załącznik nr 4 do Zapytania); 4) Specyfikacja techniczno funkcjonalna systemu lokalizacji i monitorowania (załącznik nr 3 do Zapytania); 5) Projekt umowy (załącznik nr 2 do Zapytania). 5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Oferentów 5.1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot Zapytania; 2) złoży Ofertę, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania podpisaną przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji, określoną/e w dokumencie rejestrowym lub pełnomocnictwie; 3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu Zapytania oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Zapytania; 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu Zapytania; 5) zaakceptuje bez zastrzeżeń wzór Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania;

3 5.2. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 5.1 powyżej, będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do Oferty. 6. Oferenci ubiegając się o udzielenie Zamówienia, zobowiązani są złożyć: 1) Formularz Ofertowy, zgodnie z wzorem przedstawionym w Załączniku nr 1 do Zapytania; 2) aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem Zapytania. Za aktualny uznawany będzie odpis / zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; 3) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Oferta będzie podpisana przez pełnomocnika niewskazanego jako osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta we właściwym rejestrze albo ewidencji. Oferent zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania Oferenta w Postępowaniu albo w Postępowaniu i do zawarcia Umowy; 4) parafowaną i zaakceptowaną bez uwag i zastrzeżeń Umowę, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania; 7. Osoba do kontaktów oraz miejsce i termin składania Ofert 7.1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami jest: Edward Wodnicki tel Oferty należy składać w terminie do dnia r., do godz , w sposób określony w pkt 9 poniżej Oferty dostarczone po terminie wymienionym w pkt 7.2 powyżej nie będą przyjmowane. 8. Termin związania Ofertą Składający Ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od upływu terminu składania Ofert, z możliwością przedłużenia tego okresu na wniosek Zamawiającego. 9. Opis sposobu przygotowania Oferty 9.1. Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę obejmującą całość przedmiotu Zapytania określonego w Zapytaniu Oferent sporządzi Ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały Dokumenty składające się na Ofertę powinny być zszyte (oprawione, zbindowane itp.) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej - na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 powyżej z dopiskiem: Oferta na świadczenie usługi monitoringu pojazdów 9.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta Wymagane Zapytaniem dokumenty muszą być złożone w oryginałach albo w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby

4 upoważnione do reprezentacji Oferenta lub osobę/osoby upełnomocnione do podpisania Oferty Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i ze złożeniem Oferty. 10. Sposób obliczenia ceny 10.1.Ceny Oferty muszą być określone w złotych polskich. Określenie cen w innych walutach lub odwołanie się do tych walut spowoduje uznanie Oferty za nieważną i odrzucenie jej bez dalszego rozpatrywania Ceny Oferty będą zawierały wszelkie koszty realizacji przedmiotu Zapytania Cena Oferty określa koszt realizacji całości przedmiotu Zapytania W okresie realizacji Umowy zaoferowana cena nie ulegnie podwyższeniu. 11. Kryteria oceny Ofert 11.1 Każda z Ofert będzie oceniana według następujących kryteriów: 1) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: Cena brutto (całości usługi) waga kryterium 100% wzorem: W zakresie tego kryterium oferty będą podlegały ocenie zgodnie ze cena najniższa ocena punktowa = x 100 punktów cena badana Punkty wyliczone w tym kryterium zostaną zsumowane i pomnożone przez wartość punktową tego kryterium. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów Przez cenę brutto Oferty rozpatrywanej Zamawiający rozumie cenę podaną przez Oferenta w Ofercie Wybrana zostanie Oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zapytania oraz otrzyma najwyższą sumaryczną liczba punktów, zgodnie z kryteriami oceny Ofert W przypadku gdy dwie lub więcej Ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te Oferty do złożenia ofert dodatkowych, zawierających jedynie zmianę cen Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 12. Formalności W toku dokonywania oceny złożonych Ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert i załączników oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.

5 12.2. Zamawiający pisemnie poinformuje Oferentów o wynikach Zapytania, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o wyborze Oferty lub o zamknięciu postępowania bez wyboru Oferty Zamawiający zastrzega, że do zawarcia Umowy dochodzi w momencie jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron Jeżeli z winy Oferenta, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą nie dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do zawarcia Umowy, Zamawiający może wedle własnego wyboru zamknąć Postępowanie bez wyboru Oferty albo zmienić wybór Oferenta i zawrzeć Umowę z tym spośród Oferentów, którego Oferta uzyskała w kolejności najwyższą ocenę. 14. Unieważnienie Zapytania Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania albo jego zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z Ofert, bez podania przyczyny. 15. Załączniki Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy; Załącznik Nr 2 Wzór umowy Załącznik Nr 3 Opis Techniczno-Funkcjinalny Załącznik Nr 4 Wykazy pojazdów

6 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1.. pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. Odpowiadając zapytanie ofertowe na świadczenia usługi monitoringu pojazdów Nazwa Wykonawcy: Adres. województwo. Adres korespondencyjny.. województwo. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Regon... Nr konta bankowego Nr tel./faksu... Oferujemy świadczenie usługi monitoringu pojazdów w cenie: 1) świadczenie usług monitorowania pojazdu z wykorzystaniem sondy paliwowej w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 4 ), tj. za 7 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł;

7 2) monitorowanie stanu paliwa z wykorzystaniem szyny CAN, w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 4 ), tj. za 25 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; 3) monitorowanie wyładunku pojazdu w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 4), tj. za 5 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł w kwocie...zł. Łącznie miesięczna kwota za monitorowanie wszystkich 32 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, w kwocie...zł, czyli cena brutto wynosi:... zł (słownie...) Gwarantujemy sprawne działanie urządzeń i zainstalowanego systemu w okresie objętym umową. W cenie zawarte są koszty montażu i demontażu oraz serwis gwarancyjny. Informacje dodatkowe: 1. koszt 1 sztuki urządzenia z sondą wynosi... zł netto 2. koszt 1 sztuki sondy wynosi... zł netto 3. koszt 1 czujnika wyładunku.. zł netto 4. koszt (robocizna) przełożenia sondy w przypadku wymiany zbiornika paliwa... zł netto 5. koszt 1 sztuki urządzenia z szyną CAN... zł netto 6. koszt ew. demontażu/montażu na innym pojeździe... zł netto 7. koszt 1 roboczogodziny przy usuwaniu uszkodzeń nie objętych gwarancją... zł netto 8. koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego... zł netto Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: - siłami własnymi* - podwykonawcom*, w następującym zakresie:... *niepotrzebne skreślić Załącznik: Opis oferowanego systemu... upełnomocniony przedstawiciel

8 UMOWA NR.../DZNiS/2015 zwana dalej "Umową" (projekt) Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu 2015 roku w Grodzisku Mazowieckim w wyniku udzielenia zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Sportowej 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP numer: o kapitale zakładowym w wysokości zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez: Andrzeja Plebana - Prezesa Zarządu a , zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez: Zamawiający oraz Wykonawca razem zwani są "Stronami" 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi monitorowania pojazdów z użyciem następujących elementów i w następujących liczbach:

9 1) Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem sondy pomiarowej 7 szt. (wykaz tych pojazdów załącznik nr 4 do Umowy); 2) Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem czujnika poziomu paliwa pojazdu 25 szt. (wykaz tych pojazdów załącznik nr 4 do Umowy); w tym 5 pojazdów do przewozu odpadów komunalnych musi być wyposażone dodatkowo w czujniki zapisujące dane o miejscu wyładunku odpadów, umożliwiające weryfikację tych danych (wykaz tych pojazdów zawiera załącznik nr 4 do Umowy). 2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu Umowy do: 1) montażu urządzeń pokładowych GPS w pojazdach Zamawiającego spełniających parametry opisane w załączniku nr 3 do Umowy; udostępnienia ich Zamawiającemu na zasadach dzierżawy; 2) przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz pracowników Urzędów Gmin, na terenie których będą odbierane odpady z nieruchomości; 3) udostępnienia do 5 szt. systemów wizualizacji zlokalizowanych pod różnymi adresami na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Umowy; 4) świadczenie usługi monitorowania pojazdów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Umowy za pośrednictwem systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów - na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Umowy; 5) świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach opisanych w 4 Umowy; 6) dokonania demontażu urządzeń pokładowych GPS po zakończeniu obowiązywania Umowy. 3. Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy (stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy) wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych jego elementów z uwzględnieniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego. 2 Sposób realizacji Umowy. Okres obowiązywania Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy. 2. Umowa będzie realizowana według następującego harmonogramu: 1) w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dokona montażu urządzeń pokładowych GPS w pojazdach, udostępnieni 1 szt. systemu wizualizacji zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego (ok. 2 osób) - wykonanie tych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

10 2) w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, o którym stanowi pkt. 1) powyżej - Wykonawca będzie świadczył usługę monitorowania pojazdów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Umowy za pośrednictwem systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów - na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Umowy, udostępnieni do 4 szt. systemu wizualizacji zlokalizowanych pod różnymi adresami (okoliczne gminy), w terminie szczegółowo określonym przez Zamawiającego przeszkoli pracowników Urzędów Gmin, na terenie których będą odbierane odpady z nieruchomości. 3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji czynności określonych w ust. 1 pkt 1) powyżej tak aby ich zakończenie odbyło się w nieprzekraczalnym terminie 30 od daty podpisania Umowy. 4. Warunkiem przystąpienia do świadczenia usługi monitorowania pojazdów Zamawiającego i pozostałych czynności, o których stanowi ust. 1 pkt 2) powyżej jest podpisanie przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru czynności wskazanych w ust. 1 pkt 1) powyżej, przez co należy rozumieć, że warunkiem rozpoczęcia naliczania wynagrodzenia określonego w 3 ust. 2 jest ukończenie tych czynności. 5. Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie czynności określonych w ust. 1 pkt 1) powyżej odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych (tj. w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) w godzinach od 8.00 do i wyłącznie w obecności wyznaczonego do koordynacji Umowy pracownika Zamawiającego. Szczegółowy termin Strony uzgodnią po podpisaniu Umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że po przeprowadzeniu czynności opisanych w ust. 1 pkt 1) powyżej system lokalizacji i monitorowania pojazdów opisany w szczególności w załączniku nr 4 do Umowy, będzie kompletny i umożliwiający świadczenie usług monitorowania pojazdów Zamawiającego bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji Zamawiającego. 3 Rozliczenia. Wynagrodzenie 2. Rozliczenia z tytułu realizacji Umowy dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawianych po upływie każdego cyklu rozliczeniowego, o którym stanowi ust. 5 zd. 1poniżej. Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu czynności opisanych w 2 ust. 1 pkt 1) powyżej oraz po upływie pierwszego cyklu rozliczeniowego, o którym stanowi ust. 4 zd. 2 poniżej

11 3. Wykonawcy przysługuje jednostkowe wynagrodzenie miesięczne za realizację przedmiotu Umowy w następujący sposób: 1) świadczenie usług monitorowania pojazdu z wykorzystaniem sondy paliwowej w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 1 ), tj. za 7 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; 2) świadczenie usług monitorowania pojazdu z wykorzystaniem czujnika paliwa pojazdu w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 2 ), tj. za 25 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; 3) świadczenie usług monitorowania wyładunku pojazdu w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 3), tj. za 5 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; przy czym w powyższym wynagrodzeniu zawiera się wynagrodzenie za całkowitą realizację przedmiotu Umowy w danym cyklu rozliczeniowym. 4. Całkowite miesięcznie wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług określonych w Umowie dla 32 pojazdów Zamawiającego wynosi netto...złotych plus VAT, w kwocie...zł, co daje kwotę brutto w wysokości:... (słownie złotych:...). 5. Wynagrodzenie będzie naliczane za dany cykl rozliczeniowy trwający 1 miesiąc. Pierwszy cykl rozliczeniowy zaczyna się po podpisaniu protokołu odbioru, o którym stanowi 2 ust. 2 pkt 1) Umowy. 6. Całkowita wartość Umowy nie może przekroczyć kwoty netto...złotych plus VAT, w kwocie...zł, co daje kwotę brutto w wysokości:...(słownie złotych:...), z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 7. Należność wynikającą z faktur VAT Zamawiający będzie uiszczał przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12 9. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie z należnego mu wynagrodzenia potrąceń naliczonych kar umownych. 10. W przypadku zmniejszenia liczby pojazdów Zamawiającego, o czym stanowi 8 ust. 6 pkt 6 Umowy zmniejszeniu ulegnie należne Wykonawcy wynagrodzenie. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4 Serwis gwarancyjny 1. Wykonawca na zasadach określonych w Umowie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 3 Umowy przez okres wskazany w 2 ust. 2 pkt 2) Umowy zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny. 2. Serwis gwarancyjny obejmuje swoim zakresem świadczenie na rzecz Zamawiającego usuwania awarii oraz konsultacji technicznej opisanej poniżej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii (urządzenia pokładowego GPS, programu wizualizacyjnego, serwera) w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w sposób określony poniżej. 4. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie awarii w terminie przewidzianym w ust. 3, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty takiej naprawy zostaną zwrócone Zamawiającemu w terminie 7 dni od wezwania Wykonawcy do ich zwrotu przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić system przyjmowania zgłoszeń awarii w godzinach 8-16 (np. Call Center lub ) w dni robocze. Do zadań systemu przyjmowania zgłoszeń należeć będzie, między innymi, przyjmowanie zgłoszeń awarii, obsługa kontaktu z pracownikami Zamawiającego. 6. Zgłoszenia awarii będą dokonywane przez Zamawiającego pod numerem telefonu Wykonawcy:. lub faksem na numer Wykonawcy:., lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres Wykonawcy:.., w dni robocze, przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 16:00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii z uwzględnieniem terminów wskazanych w ust. 6 powyżej. Potwierdzenie to musi być przesłane niezwłocznie faksem na numer Zamawiającego. lub na

13 8. W przypadku niemożności usunięcia awarii w zdalny sposób, serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego. 9. Usunięcie awarii uznaje się za dokonane po potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego w formie a lub faxu W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia Zamawiającemu konsultacji technicznej z Wykonawcą w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z systemem lokalizacji i monitorowania pojazdów. 5 Odpowiedzialność 1. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności określonych w 2 ust. 2 pkt 1), Zamawiający jest uprawniony do naliczania a Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 4 Umowy, w za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do tego terminu. 2. W przypadku gdy niemożność korzystania z systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów Zamawiającego trwa jednorazowo dłużej niż 3 dni, Wykonawca obniży należne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia określonego w 3 ust. 3 (w punkcie dotyczącym niewłaściwie wykonywanej danej usługi) lub w przypadku mniejszej liczby pojazdów wynagrodzenia określonego proporcjonalnie z uwzględnieniem zasad wynikających z 3 za każdy rozpoczęty dzień przerwy w korzystaniu z tego systemu. 3. W przypadku gdy korzystanie z systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów Zamawiającego jest ograniczone przez nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie przez Wykonawcę raportów określonych w załączniku nr 4 do Umowy, a opóźnienie w dostarczeniu prawidłowych raportów przekroczy 7 dni roboczych, Wykonawca obniży należne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w 3 ust. 3 (w punkcie dotyczącym niewłaściwie wykonywanej danej usługi) Umowy w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia ( 3 ust. 3 w punkcie dotyczącym niewłaściwie wykonywanej danej usługi lub w przypadku mniejszej liczby pojazdów wynagrodzenia określonego proporcjonalnie z uwzględnieniem zasad wynikających z 3). 4. W przypadku innego rodzaju nienależytego Wykonywania Umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 % wysokości wynagrodzenia brutto przewidzianego w 3 ust. 4, za każdy taki przypadek. 5. W razie opóźnienia w usunięciu awarii w trybie przewidzianym w 4 ust. 3 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 3% wysokości

14 wynagrodzenia brutto przewidzianego w 3 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 6* Podwykonawcy 1. Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące części umowy podwykonawcom. 2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. * należy uzupełnić w przypadku gdy informacja o podwykonawcach została wskazana w ofercie 7 Rozwiązanie Umowy Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia na piśmie Umowy w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu rozliczeniowego, który upływa z końcem cyklu rozliczeniowego, o którym stanowi 3 ust. 5 zd. 1 Umowy. 8 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu Umowy. 2. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści Umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą sądowi miejscowo właściwemu z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w Umowie, a mających wpływ na jej ważność. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15 6. Umowa może być zmieniona w przypadku: 1. zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 2. zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę, 3. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w Zapytaniu 4. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot Umowy; 5. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy; 6. w przypadku ograniczenia działalności Zamawiającego polegającej w szczególności na zmniejszeniu liczby posiadanych pojazdów. 7. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za współpracę w realizacji Umowy: 1) ze strony Zamawiającego: telefon:...; 2) ze strony Wykonawcy: telefon: Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 9. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 10. Wykaz pojazdów wyposażonych w sondy pomiarowe; 11. Wykaz pojazdów wyposażonych w czujniki paliwowe; 12. Wykaz pojazdów wyposażonych w czujniki rejestrujące wyładunek odpadów; 13. Specyfikacja techniczno funkcjonalna systemu lokalizacji i monitorowania; 14. Oferta Wykonawcy; 15. Protokół odbioru (wzór). Zamawiający: Wykonawca:

16 Załącznik nr 3 OPIS TECHNICZNO FUNKCJONALNY SYTEMU LOKALIZACJI I MONITOROWANIA POJAZDÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM SP. Z O.O. System lokalizacji i monitorowania pojazdów Zamawiającego musi obejmować trzy podstawowe elementy: 9. I. Moduł GPS (urządzenie pokładowe) zawierający we wspólnej obudowie odbiornik GPS oraz modem GSM / GPRS wraz z aktywną kartą SIM zainstalowany w monitorowanym obiekcie spełniające następujące parametry minimalne: 3) dokładność GPS 5-10 M, 4) wyposażenie: antena magnetyczna GPS, antena klejona GSM, 5) bufor pamięci minimum 48 godzin, 6) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, 7) praca z napięciami VDC, 8) maksymalny pobór prądu w spoczynku 10mA/h, 9) moduł pomiaru paliwa za pomocą sondy paliwa z dokładności do 1-3% 10) moduł pomiaru paliwa za pomocą szyny CAN z dokładnością do 5-10% 11) pozycjonowanie (odświeżanie pozycji) pojazdów co 60 sekund, kąt 15st i odległość nie wiecej niz 400 m 12) certyfikaty FCC/CE. 10. II. Program wizualizacyjny zawierający cyfrową mapę Polski (w tym szczegółową mapę powiatu Grodzisk Mazowiecki) uruchamiany przez użytkownika przy wykorzystaniu sieci INTERNET (wizualizacja on line) i umożliwiający w szczególności: 1) sterowanie wyświetlaniem mapy używanej do monitorowania pojazdów, 2) wybieranie pojazdów, które mają być pokazywane na mapie, 3) transmisja pozycji, prędkości, kierunku jazdy z numerem pojazdu, 4) odtwarzanie danych historycznych, zapisanych na serwerze Wykonawcy, w tym odwzorowanie śladów poruszania się pojazdów oraz raportowanie zużycia paliwa, 5) definiowanie i oznaczanie obszarów istotnych dla użytkownika, 6) wysyłanie żądań odświeżenia informacji na temat położenia i stanu pojazdu, 7) dostęp do archiwalnych raportów przez okres min. 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 5 lat 16

17 8) generowanie i sortowanie raportów według dowolnie zdefiniowanych kryteriów, 9) tworzenie dowolnych zestawień oraz wykresów w formacie powszechnie stosowanych arkuszy kalkulacyjnych. 11. III. Serwer umieszczony w centrum koloakcyjnym, przetwarzający i udostępniający dane użytkownikowi. Podstawowe dane rejestrowane za pośrednictwem systemu: 5. lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym i historycznym, 6. początek i koniec trasy, 7. punkty przebytej trasy, 8. długość całkowitej trasy w kilometrach, 9. długość poszczególnych odcinków i odległość od początku trasy, 10. tankowanie paliwa, bieżący stan paliwa w zbiorniku, zużycie paliwa podczas jazdy i na postoju, nieuprawniony pobór paliwa, kontrola paliwa w czasie wolnym od pracy (Prawidłowe podłączenie sondy i lokalizatora omija tzw" hebel" pojazdu i podaje stan paliwa w zbiorniku zawsze, nawet jesli hebel jest wylaczony dzieki temu zawsze wiemy o konkretnej godzinie upustu paliwa.) 11. średnia oraz maksymalna prędkość uzyskana na trasie przejazdu. Warunki realizacji zamówienia: 2. Zamawiający wymaga, aby moduły oraz inne elementy zostały udostępnione na zasadzie dzierżawy, a koszt dzierżawy został wliczony w miesięczną opłatę abonamentową za korzystanie z sytemu. Wszelkie urządzenia pozostają własnością Wykonawcy. 3. Koszty w szczególności: montażu modułów w pojazdach, instalacji oprogramowania na stanowiskach komputerowych oraz szkolenie z zakresu obsługi systemu oraz demontażu urządzeń po zakończeniu korzystania z systemu obciążają Wykonawcę. 4. W umowie zostanie określony abonament miesięczny brutto za korzystanie z jednego urządzenia, abonament miesięczny brutto za korzystanie z wszystkich urządzeń składających się na przedmiot zamówienia oraz całkowita kwota brutto za korzystanie z sytemu przez okres 24 miesięcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby urządzeń działających w systemie. W takim przypadku abonament miesięczny zostanie odpowiednio zmieniony. 17

18 Załacznik Nr 4 WYKAZY POJAZDÓW I. Wykaz pojazdów wyposażonych w sondy pomiarowe 1. Równiarka drogowa DZ-120A 2. Ładowarka HSWŁ Kompaktor Bomag 4. MAN Nr rej. WGM AS25 5. MAN 10.FL Nr rej. WGM MK37 6. Star 1142 Nr rej. WGM 52AG 7. Star 200 Nr rej. WGM 32LR II. Wykaz pojazdów z pomiarem paliwa z szyny CAN 1. Zamiatarka Ravo Ładowarka Hanomag 10F 3. Ursus 3512 Nr rej. WGM GY86 4. Zetor Forterra 9641 Nr rej. WGM 83PK 5. Ciągnik Solaris Nr rej. WGM GY13 6. Gaz Nr rej. WGM 47YY 7. Gaz Nr rej. WGM 48YY 8. Gaz Nr rej. WGM EW60 9. Gaz Nr rej. WGM 41US 10. Lublin Nr rej. WGM 51CL 11. Lublin Nr rej. WGM 70CR 12. Lublin Nr rej. WGM F Seicento Nr rej. WGM 55KV 14. Volkswagen LT 28 Nr rej. WGM ME Volkswagen T4 Nr rej. WGM MS Nissan Cabstar Nr rej. WGM LG MAN Nr rej. WGM HN Scania P94 Nr rej. WGM 18TE 19. Renault Maxity Nr rej. WGM NZ Koparko Ładowarka Volvo BL Volvo FL4 Nr rej. WGM PG Vlovo FL6 Nr rej. WGM W MAN Nr rej. WGM 7W Scania P-94D Nr rej. WGM 7Y Orion 13 Nr rej. WGM 63P4 III. Wykaz pojazdów wyposażonych w czujniki rejestrujące wyładunek 1. MAN Nr rej. WGM AS25 2. Star 1142 Nr rej. WGM 52AG 3. Scania P-94D Nr rej. WGM 7Y06 4. Volvo FL4 Nr rej. WGM PG19 5. Ranault Maxity Nr rej. WGM NY37 18

Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s.

Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s. Warszawa, dnia 13.10.2015 roku Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s. 1. Informacje o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 października 2013 r.

Warszawa, 16 października 2013 r. ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym w zakresie realizacji Projektu polegającego na wykonaniu usług programistycznych związanych z wykonaniem e-usługi MotoMobi oraz świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro Dotyczy: dostawa gazu LPG do samochodu nauki jazdy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ZGOK 16/1/ZO/2011-JRP OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM Przedmiot zamówienia: Usługa wyceny nieruchomości na potrzeby ustanowienia hipoteki. I. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Warszawa, 20 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/01/2015 Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie I. ZAMAWIAJĄCY Biogazownia Skarżyn

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 lipca 2014 r.

Warszawa, 22 lipca 2014 r. ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym w zakresie realizacji Projektu polegającego na wykonaniu usług eksperckich oraz promocji projektu MotoMobi.net Warszawa, 22 lipca 2014 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr /2014

PROJEKT UMOWA Nr /2014 PROJEKT UMOWA Nr /2014 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim mającym siedzibę w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego - zwanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU OPOLE@ANR.GOV.PL Opole, dn. 21.01.2015 r. Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. 1. Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo