Grodzisk Mazowiecki, dnia roku. Oferenci Zapytania Ofertowego (wszyscy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grodzisk Mazowiecki, dnia 13.03.2015 roku. Oferenci Zapytania Ofertowego (wszyscy)"

Transkrypt

1 Grodzisk Mazowiecki, dnia roku Oferenci Zapytania Ofertowego (wszyscy) Dotyczy: świadczenia usługi monitoringu pojazdów 1. Informacje o Zamawiającym Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Sportowej 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP , o kapitale zakładowym w wysokości zł. 2. Istotne informacje dotyczące niniejszego postępowania 2.1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych W przypadku złożenia przez oferenta oferty zawierającej nieprawdziwe dane Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu Zapytania. 3. Definicje Poniżej użyte definicje oznaczają tak jak je zdefiniowano w Zapytaniu Ofertowym, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej: 1) Formularz Ofertowy formularz, na którym Oferenci zobowiązani są składać Oferty w niniejszym Postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego; 2) Oferent - przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w Zapytaniu Ofertowym oraz w wyznaczonym miejscu i czasie złoży Ofertę w ramach Postępowania; 3) Oferta - dokument sporządzony w formie pisemnej, podpisany przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji, złożony w odpowiedniej formie i czasie w odpowiedzi na przekazane przez Zamawiającego Zapytanie Ofertowe; 4) Umowa - umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego regulująca zasady i warunki realizacji przedmiotu Zapytania, którą Zamawiający w wyniku postępowania zamierza zawrzeć z wybranym Oferentem na warunkach określonych w Umowie; 5) Zapytanie Ofertowe ( Zapytanie ) - niniejszy dokument opisujący przedmiot Postępowania, sposób przygotowania i składania Ofert oraz zasady oceny i wyboru Ofert; 6) Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 29;

2 7) Wykonawca podmiot z którym Zamawiający zawrze z Wybranym Oferentem; 8) Załącznik każdy dokument tak nazwany i stanowiący integralną część Zapytania. 4. Opis przedmiotu Zapytania 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania pojazdów z użyciem następujących elementów, w następujących liczbach: Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem sondy pomiarowej szt. 7 Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem szyny CAN szt. 25 w tym monitorowanie wyładunku 5 szt pojazdów 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) montażu urządzeń pokładowych GPS w pojazdach Zamawiającego spełniających parametry opisane w załączniku nr 3 do Zapytania; udostępnienia ich Zamawiającemu na zasadach dzierżawy; 2) przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz pracowników Urzędów Gmin, na terenie których będą odbierane odpady z nieruchomości; 3) udostępnienia do 5 szt. systemów wizualizacji zlokalizowanych pod różnymi adresami na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Zapytania; 4) świadczenie usługi monitorowania pojazdów wymienionych w załączniku nr 4 do Umowy za pośrednictwem systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów - na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Zapytania; 5) świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach opisanych w Umowie; 6) dokonania demontażu urządzeń pokładowych GPS po zakończeniu obowiązywania umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach: 1) Wykaz pojazdów wyposażonych w sondy pomiarowe (załącznik nr 4 do Zapytania); 2) Wykaz pojazdów wyposażonych Szyny CAN (załącznik nr 4 do Zapytania); 3) Wykaz pojazdów wyposażonych w czujniki rejestrujące wyładunek odpadów (załącznik nr 4 do Zapytania); 4) Specyfikacja techniczno funkcjonalna systemu lokalizacji i monitorowania (załącznik nr 3 do Zapytania); 5) Projekt umowy (załącznik nr 2 do Zapytania). 5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Oferentów 5.1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot Zapytania; 2) złoży Ofertę, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania podpisaną przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji, określoną/e w dokumencie rejestrowym lub pełnomocnictwie; 3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu Zapytania oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Zapytania; 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu Zapytania; 5) zaakceptuje bez zastrzeżeń wzór Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania;

3 5.2. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 5.1 powyżej, będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do Oferty. 6. Oferenci ubiegając się o udzielenie Zamówienia, zobowiązani są złożyć: 1) Formularz Ofertowy, zgodnie z wzorem przedstawionym w Załączniku nr 1 do Zapytania; 2) aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem Zapytania. Za aktualny uznawany będzie odpis / zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; 3) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Oferta będzie podpisana przez pełnomocnika niewskazanego jako osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta we właściwym rejestrze albo ewidencji. Oferent zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania Oferenta w Postępowaniu albo w Postępowaniu i do zawarcia Umowy; 4) parafowaną i zaakceptowaną bez uwag i zastrzeżeń Umowę, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania; 7. Osoba do kontaktów oraz miejsce i termin składania Ofert 7.1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami jest: Edward Wodnicki tel Oferty należy składać w terminie do dnia r., do godz , w sposób określony w pkt 9 poniżej Oferty dostarczone po terminie wymienionym w pkt 7.2 powyżej nie będą przyjmowane. 8. Termin związania Ofertą Składający Ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od upływu terminu składania Ofert, z możliwością przedłużenia tego okresu na wniosek Zamawiającego. 9. Opis sposobu przygotowania Oferty 9.1. Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę obejmującą całość przedmiotu Zapytania określonego w Zapytaniu Oferent sporządzi Ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały Dokumenty składające się na Ofertę powinny być zszyte (oprawione, zbindowane itp.) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej - na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 powyżej z dopiskiem: Oferta na świadczenie usługi monitoringu pojazdów 9.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta Wymagane Zapytaniem dokumenty muszą być złożone w oryginałach albo w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby

4 upoważnione do reprezentacji Oferenta lub osobę/osoby upełnomocnione do podpisania Oferty Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i ze złożeniem Oferty. 10. Sposób obliczenia ceny 10.1.Ceny Oferty muszą być określone w złotych polskich. Określenie cen w innych walutach lub odwołanie się do tych walut spowoduje uznanie Oferty za nieważną i odrzucenie jej bez dalszego rozpatrywania Ceny Oferty będą zawierały wszelkie koszty realizacji przedmiotu Zapytania Cena Oferty określa koszt realizacji całości przedmiotu Zapytania W okresie realizacji Umowy zaoferowana cena nie ulegnie podwyższeniu. 11. Kryteria oceny Ofert 11.1 Każda z Ofert będzie oceniana według następujących kryteriów: 1) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: Cena brutto (całości usługi) waga kryterium 100% wzorem: W zakresie tego kryterium oferty będą podlegały ocenie zgodnie ze cena najniższa ocena punktowa = x 100 punktów cena badana Punkty wyliczone w tym kryterium zostaną zsumowane i pomnożone przez wartość punktową tego kryterium. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów Przez cenę brutto Oferty rozpatrywanej Zamawiający rozumie cenę podaną przez Oferenta w Ofercie Wybrana zostanie Oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zapytania oraz otrzyma najwyższą sumaryczną liczba punktów, zgodnie z kryteriami oceny Ofert W przypadku gdy dwie lub więcej Ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te Oferty do złożenia ofert dodatkowych, zawierających jedynie zmianę cen Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 12. Formalności W toku dokonywania oceny złożonych Ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert i załączników oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.

5 12.2. Zamawiający pisemnie poinformuje Oferentów o wynikach Zapytania, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o wyborze Oferty lub o zamknięciu postępowania bez wyboru Oferty Zamawiający zastrzega, że do zawarcia Umowy dochodzi w momencie jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron Jeżeli z winy Oferenta, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą nie dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do zawarcia Umowy, Zamawiający może wedle własnego wyboru zamknąć Postępowanie bez wyboru Oferty albo zmienić wybór Oferenta i zawrzeć Umowę z tym spośród Oferentów, którego Oferta uzyskała w kolejności najwyższą ocenę. 14. Unieważnienie Zapytania Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania albo jego zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z Ofert, bez podania przyczyny. 15. Załączniki Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy; Załącznik Nr 2 Wzór umowy Załącznik Nr 3 Opis Techniczno-Funkcjinalny Załącznik Nr 4 Wykazy pojazdów

6 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1.. pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. Odpowiadając zapytanie ofertowe na świadczenia usługi monitoringu pojazdów Nazwa Wykonawcy: Adres. województwo. Adres korespondencyjny.. województwo. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Regon... Nr konta bankowego Nr tel./faksu... Oferujemy świadczenie usługi monitoringu pojazdów w cenie: 1) świadczenie usług monitorowania pojazdu z wykorzystaniem sondy paliwowej w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 4 ), tj. za 7 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł;

7 2) monitorowanie stanu paliwa z wykorzystaniem szyny CAN, w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 4 ), tj. za 25 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; 3) monitorowanie wyładunku pojazdu w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 4), tj. za 5 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł w kwocie...zł. Łącznie miesięczna kwota za monitorowanie wszystkich 32 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, w kwocie...zł, czyli cena brutto wynosi:... zł (słownie...) Gwarantujemy sprawne działanie urządzeń i zainstalowanego systemu w okresie objętym umową. W cenie zawarte są koszty montażu i demontażu oraz serwis gwarancyjny. Informacje dodatkowe: 1. koszt 1 sztuki urządzenia z sondą wynosi... zł netto 2. koszt 1 sztuki sondy wynosi... zł netto 3. koszt 1 czujnika wyładunku.. zł netto 4. koszt (robocizna) przełożenia sondy w przypadku wymiany zbiornika paliwa... zł netto 5. koszt 1 sztuki urządzenia z szyną CAN... zł netto 6. koszt ew. demontażu/montażu na innym pojeździe... zł netto 7. koszt 1 roboczogodziny przy usuwaniu uszkodzeń nie objętych gwarancją... zł netto 8. koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego... zł netto Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: - siłami własnymi* - podwykonawcom*, w następującym zakresie:... *niepotrzebne skreślić Załącznik: Opis oferowanego systemu... upełnomocniony przedstawiciel

8 UMOWA NR.../DZNiS/2015 zwana dalej "Umową" (projekt) Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu 2015 roku w Grodzisku Mazowieckim w wyniku udzielenia zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Sportowej 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP numer: o kapitale zakładowym w wysokości zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez: Andrzeja Plebana - Prezesa Zarządu a , zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez: Zamawiający oraz Wykonawca razem zwani są "Stronami" 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi monitorowania pojazdów z użyciem następujących elementów i w następujących liczbach:

9 1) Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem sondy pomiarowej 7 szt. (wykaz tych pojazdów załącznik nr 4 do Umowy); 2) Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem czujnika poziomu paliwa pojazdu 25 szt. (wykaz tych pojazdów załącznik nr 4 do Umowy); w tym 5 pojazdów do przewozu odpadów komunalnych musi być wyposażone dodatkowo w czujniki zapisujące dane o miejscu wyładunku odpadów, umożliwiające weryfikację tych danych (wykaz tych pojazdów zawiera załącznik nr 4 do Umowy). 2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu Umowy do: 1) montażu urządzeń pokładowych GPS w pojazdach Zamawiającego spełniających parametry opisane w załączniku nr 3 do Umowy; udostępnienia ich Zamawiającemu na zasadach dzierżawy; 2) przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz pracowników Urzędów Gmin, na terenie których będą odbierane odpady z nieruchomości; 3) udostępnienia do 5 szt. systemów wizualizacji zlokalizowanych pod różnymi adresami na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Umowy; 4) świadczenie usługi monitorowania pojazdów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Umowy za pośrednictwem systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów - na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Umowy; 5) świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach opisanych w 4 Umowy; 6) dokonania demontażu urządzeń pokładowych GPS po zakończeniu obowiązywania Umowy. 3. Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy (stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy) wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych jego elementów z uwzględnieniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego. 2 Sposób realizacji Umowy. Okres obowiązywania Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy. 2. Umowa będzie realizowana według następującego harmonogramu: 1) w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dokona montażu urządzeń pokładowych GPS w pojazdach, udostępnieni 1 szt. systemu wizualizacji zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego (ok. 2 osób) - wykonanie tych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

10 2) w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, o którym stanowi pkt. 1) powyżej - Wykonawca będzie świadczył usługę monitorowania pojazdów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Umowy za pośrednictwem systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów - na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Umowy, udostępnieni do 4 szt. systemu wizualizacji zlokalizowanych pod różnymi adresami (okoliczne gminy), w terminie szczegółowo określonym przez Zamawiającego przeszkoli pracowników Urzędów Gmin, na terenie których będą odbierane odpady z nieruchomości. 3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji czynności określonych w ust. 1 pkt 1) powyżej tak aby ich zakończenie odbyło się w nieprzekraczalnym terminie 30 od daty podpisania Umowy. 4. Warunkiem przystąpienia do świadczenia usługi monitorowania pojazdów Zamawiającego i pozostałych czynności, o których stanowi ust. 1 pkt 2) powyżej jest podpisanie przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru czynności wskazanych w ust. 1 pkt 1) powyżej, przez co należy rozumieć, że warunkiem rozpoczęcia naliczania wynagrodzenia określonego w 3 ust. 2 jest ukończenie tych czynności. 5. Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie czynności określonych w ust. 1 pkt 1) powyżej odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych (tj. w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) w godzinach od 8.00 do i wyłącznie w obecności wyznaczonego do koordynacji Umowy pracownika Zamawiającego. Szczegółowy termin Strony uzgodnią po podpisaniu Umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że po przeprowadzeniu czynności opisanych w ust. 1 pkt 1) powyżej system lokalizacji i monitorowania pojazdów opisany w szczególności w załączniku nr 4 do Umowy, będzie kompletny i umożliwiający świadczenie usług monitorowania pojazdów Zamawiającego bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji Zamawiającego. 3 Rozliczenia. Wynagrodzenie 2. Rozliczenia z tytułu realizacji Umowy dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawianych po upływie każdego cyklu rozliczeniowego, o którym stanowi ust. 5 zd. 1poniżej. Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu czynności opisanych w 2 ust. 1 pkt 1) powyżej oraz po upływie pierwszego cyklu rozliczeniowego, o którym stanowi ust. 4 zd. 2 poniżej

11 3. Wykonawcy przysługuje jednostkowe wynagrodzenie miesięczne za realizację przedmiotu Umowy w następujący sposób: 1) świadczenie usług monitorowania pojazdu z wykorzystaniem sondy paliwowej w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 1 ), tj. za 7 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; 2) świadczenie usług monitorowania pojazdu z wykorzystaniem czujnika paliwa pojazdu w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 2 ), tj. za 25 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; 3) świadczenie usług monitorowania wyładunku pojazdu w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 3), tj. za 5 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; przy czym w powyższym wynagrodzeniu zawiera się wynagrodzenie za całkowitą realizację przedmiotu Umowy w danym cyklu rozliczeniowym. 4. Całkowite miesięcznie wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług określonych w Umowie dla 32 pojazdów Zamawiającego wynosi netto...złotych plus VAT, w kwocie...zł, co daje kwotę brutto w wysokości:... (słownie złotych:...). 5. Wynagrodzenie będzie naliczane za dany cykl rozliczeniowy trwający 1 miesiąc. Pierwszy cykl rozliczeniowy zaczyna się po podpisaniu protokołu odbioru, o którym stanowi 2 ust. 2 pkt 1) Umowy. 6. Całkowita wartość Umowy nie może przekroczyć kwoty netto...złotych plus VAT, w kwocie...zł, co daje kwotę brutto w wysokości:...(słownie złotych:...), z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 7. Należność wynikającą z faktur VAT Zamawiający będzie uiszczał przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12 9. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie z należnego mu wynagrodzenia potrąceń naliczonych kar umownych. 10. W przypadku zmniejszenia liczby pojazdów Zamawiającego, o czym stanowi 8 ust. 6 pkt 6 Umowy zmniejszeniu ulegnie należne Wykonawcy wynagrodzenie. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4 Serwis gwarancyjny 1. Wykonawca na zasadach określonych w Umowie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 3 Umowy przez okres wskazany w 2 ust. 2 pkt 2) Umowy zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny. 2. Serwis gwarancyjny obejmuje swoim zakresem świadczenie na rzecz Zamawiającego usuwania awarii oraz konsultacji technicznej opisanej poniżej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii (urządzenia pokładowego GPS, programu wizualizacyjnego, serwera) w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w sposób określony poniżej. 4. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie awarii w terminie przewidzianym w ust. 3, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty takiej naprawy zostaną zwrócone Zamawiającemu w terminie 7 dni od wezwania Wykonawcy do ich zwrotu przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić system przyjmowania zgłoszeń awarii w godzinach 8-16 (np. Call Center lub ) w dni robocze. Do zadań systemu przyjmowania zgłoszeń należeć będzie, między innymi, przyjmowanie zgłoszeń awarii, obsługa kontaktu z pracownikami Zamawiającego. 6. Zgłoszenia awarii będą dokonywane przez Zamawiającego pod numerem telefonu Wykonawcy:. lub faksem na numer Wykonawcy:., lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres Wykonawcy:.., w dni robocze, przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 16:00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii z uwzględnieniem terminów wskazanych w ust. 6 powyżej. Potwierdzenie to musi być przesłane niezwłocznie faksem na numer Zamawiającego. lub na

13 8. W przypadku niemożności usunięcia awarii w zdalny sposób, serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego. 9. Usunięcie awarii uznaje się za dokonane po potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego w formie a lub faxu W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia Zamawiającemu konsultacji technicznej z Wykonawcą w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z systemem lokalizacji i monitorowania pojazdów. 5 Odpowiedzialność 1. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności określonych w 2 ust. 2 pkt 1), Zamawiający jest uprawniony do naliczania a Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 4 Umowy, w za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do tego terminu. 2. W przypadku gdy niemożność korzystania z systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów Zamawiającego trwa jednorazowo dłużej niż 3 dni, Wykonawca obniży należne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia określonego w 3 ust. 3 (w punkcie dotyczącym niewłaściwie wykonywanej danej usługi) lub w przypadku mniejszej liczby pojazdów wynagrodzenia określonego proporcjonalnie z uwzględnieniem zasad wynikających z 3 za każdy rozpoczęty dzień przerwy w korzystaniu z tego systemu. 3. W przypadku gdy korzystanie z systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów Zamawiającego jest ograniczone przez nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie przez Wykonawcę raportów określonych w załączniku nr 4 do Umowy, a opóźnienie w dostarczeniu prawidłowych raportów przekroczy 7 dni roboczych, Wykonawca obniży należne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w 3 ust. 3 (w punkcie dotyczącym niewłaściwie wykonywanej danej usługi) Umowy w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia ( 3 ust. 3 w punkcie dotyczącym niewłaściwie wykonywanej danej usługi lub w przypadku mniejszej liczby pojazdów wynagrodzenia określonego proporcjonalnie z uwzględnieniem zasad wynikających z 3). 4. W przypadku innego rodzaju nienależytego Wykonywania Umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 % wysokości wynagrodzenia brutto przewidzianego w 3 ust. 4, za każdy taki przypadek. 5. W razie opóźnienia w usunięciu awarii w trybie przewidzianym w 4 ust. 3 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 3% wysokości

14 wynagrodzenia brutto przewidzianego w 3 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 6* Podwykonawcy 1. Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące części umowy podwykonawcom. 2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. * należy uzupełnić w przypadku gdy informacja o podwykonawcach została wskazana w ofercie 7 Rozwiązanie Umowy Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia na piśmie Umowy w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu rozliczeniowego, który upływa z końcem cyklu rozliczeniowego, o którym stanowi 3 ust. 5 zd. 1 Umowy. 8 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu Umowy. 2. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści Umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą sądowi miejscowo właściwemu z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w Umowie, a mających wpływ na jej ważność. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15 6. Umowa może być zmieniona w przypadku: 1. zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 2. zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę, 3. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w Zapytaniu 4. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot Umowy; 5. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy; 6. w przypadku ograniczenia działalności Zamawiającego polegającej w szczególności na zmniejszeniu liczby posiadanych pojazdów. 7. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za współpracę w realizacji Umowy: 1) ze strony Zamawiającego: telefon:...; 2) ze strony Wykonawcy: telefon: Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 9. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 10. Wykaz pojazdów wyposażonych w sondy pomiarowe; 11. Wykaz pojazdów wyposażonych w czujniki paliwowe; 12. Wykaz pojazdów wyposażonych w czujniki rejestrujące wyładunek odpadów; 13. Specyfikacja techniczno funkcjonalna systemu lokalizacji i monitorowania; 14. Oferta Wykonawcy; 15. Protokół odbioru (wzór). Zamawiający: Wykonawca:

16 Załącznik nr 3 OPIS TECHNICZNO FUNKCJONALNY SYTEMU LOKALIZACJI I MONITOROWANIA POJAZDÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM SP. Z O.O. System lokalizacji i monitorowania pojazdów Zamawiającego musi obejmować trzy podstawowe elementy: 9. I. Moduł GPS (urządzenie pokładowe) zawierający we wspólnej obudowie odbiornik GPS oraz modem GSM / GPRS wraz z aktywną kartą SIM zainstalowany w monitorowanym obiekcie spełniające następujące parametry minimalne: 3) dokładność GPS 5-10 M, 4) wyposażenie: antena magnetyczna GPS, antena klejona GSM, 5) bufor pamięci minimum 48 godzin, 6) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, 7) praca z napięciami VDC, 8) maksymalny pobór prądu w spoczynku 10mA/h, 9) moduł pomiaru paliwa za pomocą sondy paliwa z dokładności do 1-3% 10) moduł pomiaru paliwa za pomocą szyny CAN z dokładnością do 5-10% 11) pozycjonowanie (odświeżanie pozycji) pojazdów co 60 sekund, kąt 15st i odległość nie wiecej niz 400 m 12) certyfikaty FCC/CE. 10. II. Program wizualizacyjny zawierający cyfrową mapę Polski (w tym szczegółową mapę powiatu Grodzisk Mazowiecki) uruchamiany przez użytkownika przy wykorzystaniu sieci INTERNET (wizualizacja on line) i umożliwiający w szczególności: 1) sterowanie wyświetlaniem mapy używanej do monitorowania pojazdów, 2) wybieranie pojazdów, które mają być pokazywane na mapie, 3) transmisja pozycji, prędkości, kierunku jazdy z numerem pojazdu, 4) odtwarzanie danych historycznych, zapisanych na serwerze Wykonawcy, w tym odwzorowanie śladów poruszania się pojazdów oraz raportowanie zużycia paliwa, 5) definiowanie i oznaczanie obszarów istotnych dla użytkownika, 6) wysyłanie żądań odświeżenia informacji na temat położenia i stanu pojazdu, 7) dostęp do archiwalnych raportów przez okres min. 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 5 lat 16

17 8) generowanie i sortowanie raportów według dowolnie zdefiniowanych kryteriów, 9) tworzenie dowolnych zestawień oraz wykresów w formacie powszechnie stosowanych arkuszy kalkulacyjnych. 11. III. Serwer umieszczony w centrum koloakcyjnym, przetwarzający i udostępniający dane użytkownikowi. Podstawowe dane rejestrowane za pośrednictwem systemu: 5. lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym i historycznym, 6. początek i koniec trasy, 7. punkty przebytej trasy, 8. długość całkowitej trasy w kilometrach, 9. długość poszczególnych odcinków i odległość od początku trasy, 10. tankowanie paliwa, bieżący stan paliwa w zbiorniku, zużycie paliwa podczas jazdy i na postoju, nieuprawniony pobór paliwa, kontrola paliwa w czasie wolnym od pracy (Prawidłowe podłączenie sondy i lokalizatora omija tzw" hebel" pojazdu i podaje stan paliwa w zbiorniku zawsze, nawet jesli hebel jest wylaczony dzieki temu zawsze wiemy o konkretnej godzinie upustu paliwa.) 11. średnia oraz maksymalna prędkość uzyskana na trasie przejazdu. Warunki realizacji zamówienia: 2. Zamawiający wymaga, aby moduły oraz inne elementy zostały udostępnione na zasadzie dzierżawy, a koszt dzierżawy został wliczony w miesięczną opłatę abonamentową za korzystanie z sytemu. Wszelkie urządzenia pozostają własnością Wykonawcy. 3. Koszty w szczególności: montażu modułów w pojazdach, instalacji oprogramowania na stanowiskach komputerowych oraz szkolenie z zakresu obsługi systemu oraz demontażu urządzeń po zakończeniu korzystania z systemu obciążają Wykonawcę. 4. W umowie zostanie określony abonament miesięczny brutto za korzystanie z jednego urządzenia, abonament miesięczny brutto za korzystanie z wszystkich urządzeń składających się na przedmiot zamówienia oraz całkowita kwota brutto za korzystanie z sytemu przez okres 24 miesięcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby urządzeń działających w systemie. W takim przypadku abonament miesięczny zostanie odpowiednio zmieniony. 17

18 Załacznik Nr 4 WYKAZY POJAZDÓW I. Wykaz pojazdów wyposażonych w sondy pomiarowe 1. Równiarka drogowa DZ-120A 2. Ładowarka HSWŁ Kompaktor Bomag 4. MAN Nr rej. WGM AS25 5. MAN 10.FL Nr rej. WGM MK37 6. Star 1142 Nr rej. WGM 52AG 7. Star 200 Nr rej. WGM 32LR II. Wykaz pojazdów z pomiarem paliwa z szyny CAN 1. Zamiatarka Ravo Ładowarka Hanomag 10F 3. Ursus 3512 Nr rej. WGM GY86 4. Zetor Forterra 9641 Nr rej. WGM 83PK 5. Ciągnik Solaris Nr rej. WGM GY13 6. Gaz Nr rej. WGM 47YY 7. Gaz Nr rej. WGM 48YY 8. Gaz Nr rej. WGM EW60 9. Gaz Nr rej. WGM 41US 10. Lublin Nr rej. WGM 51CL 11. Lublin Nr rej. WGM 70CR 12. Lublin Nr rej. WGM F Seicento Nr rej. WGM 55KV 14. Volkswagen LT 28 Nr rej. WGM ME Volkswagen T4 Nr rej. WGM MS Nissan Cabstar Nr rej. WGM LG MAN Nr rej. WGM HN Scania P94 Nr rej. WGM 18TE 19. Renault Maxity Nr rej. WGM NZ Koparko Ładowarka Volvo BL Volvo FL4 Nr rej. WGM PG Vlovo FL6 Nr rej. WGM W MAN Nr rej. WGM 7W Scania P-94D Nr rej. WGM 7Y Orion 13 Nr rej. WGM 63P4 III. Wykaz pojazdów wyposażonych w czujniki rejestrujące wyładunek 1. MAN Nr rej. WGM AS25 2. Star 1142 Nr rej. WGM 52AG 3. Scania P-94D Nr rej. WGM 7Y06 4. Volvo FL4 Nr rej. WGM PG19 5. Ranault Maxity Nr rej. WGM NY37 18

Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s.

Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s. Warszawa, dnia 13.10.2015 roku Wykonawcy Zaproszeni do składania Ofert (wszyscy) Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s. 1. Informacje o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA ZADANIA A

WZÓR UMOWY DLA ZADANIA A Załącznik nr 3 do SZ WZÓR UMOWY DLA ZADANIA A zawarta w dniu... w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Cegielniana 4, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 października 2013 r.

Warszawa, 16 października 2013 r. ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym w zakresie realizacji Projektu polegającego na wykonaniu usług programistycznych związanych z wykonaniem e-usługi MotoMobi oraz świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy :

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży ambulansu Mercedes Sprinter o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001

OGŁOSZENIE o sprzedaży ambulansu Mercedes Sprinter o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001 OGŁOSZENIE o sprzedaży o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001 1. Cena wywoławcza 16 000,00 zł brutto. 2. Oferta winna być zapakowana w kopertę, odpowiednio zabezpieczoną przed jej przypadkowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 zawarta w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro Dotyczy: dostawa gazu LPG do samochodu nauki jazdy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ZGOK 16/1/ZO/2011-JRP OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM Przedmiot zamówienia: Usługa wyceny nieruchomości na potrzeby ustanowienia hipoteki. I. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( wzór ) a z siedzibą w, ul. ( - ), wpisanym (ą) do

Umowa nr ( wzór ) a z siedzibą w, ul. ( - ), wpisanym (ą) do Umowa nr ( wzór ) W dniu w Warszawie, między: Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (instytutem badawczym), ul. Jagiellońska 80 (03-301 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór)

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) Nr sprawy: NZ/28P/POIiS/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) W dniu 2012 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław U M O W A Nr RAP/9/2008 Załącznik nr 5 Zawarta w dniu...2008 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

.. z siedzibą w.., adres:..,.., posiadającą REGON..., NIP.. reprezentowaną przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą".

.. z siedzibą w.., adres:..,.., posiadającą REGON..., NIP.. reprezentowaną przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy: Pałacem Młodzieży w Warszawie mającym swoją siedzibę przy Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, identyfikującym się numerem NIP 525-15-70-588,

Bardziej szczegółowo