Grodzisk Mazowiecki, dnia roku. Oferenci Zapytania Ofertowego (wszyscy)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grodzisk Mazowiecki, dnia 13.03.2015 roku. Oferenci Zapytania Ofertowego (wszyscy)"

Transkrypt

1 Grodzisk Mazowiecki, dnia roku Oferenci Zapytania Ofertowego (wszyscy) Dotyczy: świadczenia usługi monitoringu pojazdów 1. Informacje o Zamawiającym Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Sportowej 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o numerze NIP , o kapitale zakładowym w wysokości zł. 2. Istotne informacje dotyczące niniejszego postępowania 2.1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych W przypadku złożenia przez oferenta oferty zawierającej nieprawdziwe dane Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu Zapytania. 3. Definicje Poniżej użyte definicje oznaczają tak jak je zdefiniowano w Zapytaniu Ofertowym, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej: 1) Formularz Ofertowy formularz, na którym Oferenci zobowiązani są składać Oferty w niniejszym Postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego; 2) Oferent - przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w Zapytaniu Ofertowym oraz w wyznaczonym miejscu i czasie złoży Ofertę w ramach Postępowania; 3) Oferta - dokument sporządzony w formie pisemnej, podpisany przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji, złożony w odpowiedniej formie i czasie w odpowiedzi na przekazane przez Zamawiającego Zapytanie Ofertowe; 4) Umowa - umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego regulująca zasady i warunki realizacji przedmiotu Zapytania, którą Zamawiający w wyniku postępowania zamierza zawrzeć z wybranym Oferentem na warunkach określonych w Umowie; 5) Zapytanie Ofertowe ( Zapytanie ) - niniejszy dokument opisujący przedmiot Postępowania, sposób przygotowania i składania Ofert oraz zasady oceny i wyboru Ofert; 6) Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sportowa 29;

2 7) Wykonawca podmiot z którym Zamawiający zawrze z Wybranym Oferentem; 8) Załącznik każdy dokument tak nazwany i stanowiący integralną część Zapytania. 4. Opis przedmiotu Zapytania 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania pojazdów z użyciem następujących elementów, w następujących liczbach: Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem sondy pomiarowej szt. 7 Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem szyny CAN szt. 25 w tym monitorowanie wyładunku 5 szt pojazdów 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 1) montażu urządzeń pokładowych GPS w pojazdach Zamawiającego spełniających parametry opisane w załączniku nr 3 do Zapytania; udostępnienia ich Zamawiającemu na zasadach dzierżawy; 2) przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz pracowników Urzędów Gmin, na terenie których będą odbierane odpady z nieruchomości; 3) udostępnienia do 5 szt. systemów wizualizacji zlokalizowanych pod różnymi adresami na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Zapytania; 4) świadczenie usługi monitorowania pojazdów wymienionych w załączniku nr 4 do Umowy za pośrednictwem systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów - na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Zapytania; 5) świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach opisanych w Umowie; 6) dokonania demontażu urządzeń pokładowych GPS po zakończeniu obowiązywania umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach: 1) Wykaz pojazdów wyposażonych w sondy pomiarowe (załącznik nr 4 do Zapytania); 2) Wykaz pojazdów wyposażonych Szyny CAN (załącznik nr 4 do Zapytania); 3) Wykaz pojazdów wyposażonych w czujniki rejestrujące wyładunek odpadów (załącznik nr 4 do Zapytania); 4) Specyfikacja techniczno funkcjonalna systemu lokalizacji i monitorowania (załącznik nr 3 do Zapytania); 5) Projekt umowy (załącznik nr 2 do Zapytania). 5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Oferentów 5.1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej przedmiot Zapytania; 2) złoży Ofertę, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania podpisaną przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji, określoną/e w dokumencie rejestrowym lub pełnomocnictwie; 3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu Zapytania oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Zapytania; 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu Zapytania; 5) zaakceptuje bez zastrzeżeń wzór Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania;

3 5.2. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 5.1 powyżej, będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do Oferty. 6. Oferenci ubiegając się o udzielenie Zamówienia, zobowiązani są złożyć: 1) Formularz Ofertowy, zgodnie z wzorem przedstawionym w Załączniku nr 1 do Zapytania; 2) aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i uprawniony do prowadzenia działalności objętej przedmiotem Zapytania. Za aktualny uznawany będzie odpis / zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; 3) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Oferta będzie podpisana przez pełnomocnika niewskazanego jako osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta we właściwym rejestrze albo ewidencji. Oferent zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania Oferenta w Postępowaniu albo w Postępowaniu i do zawarcia Umowy; 4) parafowaną i zaakceptowaną bez uwag i zastrzeżeń Umowę, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania; 7. Osoba do kontaktów oraz miejsce i termin składania Ofert 7.1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami jest: Edward Wodnicki tel Oferty należy składać w terminie do dnia r., do godz , w sposób określony w pkt 9 poniżej Oferty dostarczone po terminie wymienionym w pkt 7.2 powyżej nie będą przyjmowane. 8. Termin związania Ofertą Składający Ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od upływu terminu składania Ofert, z możliwością przedłużenia tego okresu na wniosek Zamawiającego. 9. Opis sposobu przygotowania Oferty 9.1. Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę obejmującą całość przedmiotu Zapytania określonego w Zapytaniu Oferent sporządzi Ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały Dokumenty składające się na Ofertę powinny być zszyte (oprawione, zbindowane itp.) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej - na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 powyżej z dopiskiem: Oferta na świadczenie usługi monitoringu pojazdów 9.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta Wymagane Zapytaniem dokumenty muszą być złożone w oryginałach albo w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby

4 upoważnione do reprezentacji Oferenta lub osobę/osoby upełnomocnione do podpisania Oferty Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i ze złożeniem Oferty. 10. Sposób obliczenia ceny 10.1.Ceny Oferty muszą być określone w złotych polskich. Określenie cen w innych walutach lub odwołanie się do tych walut spowoduje uznanie Oferty za nieważną i odrzucenie jej bez dalszego rozpatrywania Ceny Oferty będą zawierały wszelkie koszty realizacji przedmiotu Zapytania Cena Oferty określa koszt realizacji całości przedmiotu Zapytania W okresie realizacji Umowy zaoferowana cena nie ulegnie podwyższeniu. 11. Kryteria oceny Ofert 11.1 Każda z Ofert będzie oceniana według następujących kryteriów: 1) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: Cena brutto (całości usługi) waga kryterium 100% wzorem: W zakresie tego kryterium oferty będą podlegały ocenie zgodnie ze cena najniższa ocena punktowa = x 100 punktów cena badana Punkty wyliczone w tym kryterium zostaną zsumowane i pomnożone przez wartość punktową tego kryterium. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów Przez cenę brutto Oferty rozpatrywanej Zamawiający rozumie cenę podaną przez Oferenta w Ofercie Wybrana zostanie Oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zapytania oraz otrzyma najwyższą sumaryczną liczba punktów, zgodnie z kryteriami oceny Ofert W przypadku gdy dwie lub więcej Ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te Oferty do złożenia ofert dodatkowych, zawierających jedynie zmianę cen Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 12. Formalności W toku dokonywania oceny złożonych Ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert i załączników oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.

5 12.2. Zamawiający pisemnie poinformuje Oferentów o wynikach Zapytania, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zamawiającego o wyborze Oferty lub o zamknięciu postępowania bez wyboru Oferty Zamawiający zastrzega, że do zawarcia Umowy dochodzi w momencie jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron Jeżeli z winy Oferenta, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą nie dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do zawarcia Umowy, Zamawiający może wedle własnego wyboru zamknąć Postępowanie bez wyboru Oferty albo zmienić wybór Oferenta i zawrzeć Umowę z tym spośród Oferentów, którego Oferta uzyskała w kolejności najwyższą ocenę. 14. Unieważnienie Zapytania Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania albo jego zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z Ofert, bez podania przyczyny. 15. Załączniki Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy; Załącznik Nr 2 Wzór umowy Załącznik Nr 3 Opis Techniczno-Funkcjinalny Załącznik Nr 4 Wykazy pojazdów

6 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1.. pieczęć Wykonawcy i nr tel./faksu Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. Odpowiadając zapytanie ofertowe na świadczenia usługi monitoringu pojazdów Nazwa Wykonawcy: Adres. województwo. Adres korespondencyjny.. województwo. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Regon... Nr konta bankowego Nr tel./faksu... Oferujemy świadczenie usługi monitoringu pojazdów w cenie: 1) świadczenie usług monitorowania pojazdu z wykorzystaniem sondy paliwowej w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 4 ), tj. za 7 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł;

7 2) monitorowanie stanu paliwa z wykorzystaniem szyny CAN, w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 4 ), tj. za 25 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; 3) monitorowanie wyładunku pojazdu w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 4), tj. za 5 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł w kwocie...zł. Łącznie miesięczna kwota za monitorowanie wszystkich 32 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, w kwocie...zł, czyli cena brutto wynosi:... zł (słownie...) Gwarantujemy sprawne działanie urządzeń i zainstalowanego systemu w okresie objętym umową. W cenie zawarte są koszty montażu i demontażu oraz serwis gwarancyjny. Informacje dodatkowe: 1. koszt 1 sztuki urządzenia z sondą wynosi... zł netto 2. koszt 1 sztuki sondy wynosi... zł netto 3. koszt 1 czujnika wyładunku.. zł netto 4. koszt (robocizna) przełożenia sondy w przypadku wymiany zbiornika paliwa... zł netto 5. koszt 1 sztuki urządzenia z szyną CAN... zł netto 6. koszt ew. demontażu/montażu na innym pojeździe... zł netto 7. koszt 1 roboczogodziny przy usuwaniu uszkodzeń nie objętych gwarancją... zł netto 8. koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego... zł netto Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: - siłami własnymi* - podwykonawcom*, w następującym zakresie:... *niepotrzebne skreślić Załącznik: Opis oferowanego systemu... upełnomocniony przedstawiciel

8 UMOWA NR.../DZNiS/2015 zwana dalej "Umową" (projekt) Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu 2015 roku w Grodzisku Mazowieckim w wyniku udzielenia zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Sportowej 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP numer: o kapitale zakładowym w wysokości zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez: Andrzeja Plebana - Prezesa Zarządu a , zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez: Zamawiający oraz Wykonawca razem zwani są "Stronami" 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi monitorowania pojazdów z użyciem następujących elementów i w następujących liczbach:

9 1) Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem sondy pomiarowej 7 szt. (wykaz tych pojazdów załącznik nr 4 do Umowy); 2) Moduł GPS z pomiarem paliwa z wykorzystaniem czujnika poziomu paliwa pojazdu 25 szt. (wykaz tych pojazdów załącznik nr 4 do Umowy); w tym 5 pojazdów do przewozu odpadów komunalnych musi być wyposażone dodatkowo w czujniki zapisujące dane o miejscu wyładunku odpadów, umożliwiające weryfikację tych danych (wykaz tych pojazdów zawiera załącznik nr 4 do Umowy). 2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu Umowy do: 1) montażu urządzeń pokładowych GPS w pojazdach Zamawiającego spełniających parametry opisane w załączniku nr 3 do Umowy; udostępnienia ich Zamawiającemu na zasadach dzierżawy; 2) przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz pracowników Urzędów Gmin, na terenie których będą odbierane odpady z nieruchomości; 3) udostępnienia do 5 szt. systemów wizualizacji zlokalizowanych pod różnymi adresami na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Umowy; 4) świadczenie usługi monitorowania pojazdów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Umowy za pośrednictwem systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów - na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Umowy; 5) świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach opisanych w 4 Umowy; 6) dokonania demontażu urządzeń pokładowych GPS po zakończeniu obowiązywania Umowy. 3. Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy (stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy) wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych jego elementów z uwzględnieniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego. 2 Sposób realizacji Umowy. Okres obowiązywania Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy. 2. Umowa będzie realizowana według następującego harmonogramu: 1) w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dokona montażu urządzeń pokładowych GPS w pojazdach, udostępnieni 1 szt. systemu wizualizacji zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego (ok. 2 osób) - wykonanie tych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

10 2) w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, o którym stanowi pkt. 1) powyżej - Wykonawca będzie świadczył usługę monitorowania pojazdów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Umowy za pośrednictwem systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów - na zasadach opisanych w załączniku nr 3 do Umowy, udostępnieni do 4 szt. systemu wizualizacji zlokalizowanych pod różnymi adresami (okoliczne gminy), w terminie szczegółowo określonym przez Zamawiającego przeszkoli pracowników Urzędów Gmin, na terenie których będą odbierane odpady z nieruchomości. 3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji czynności określonych w ust. 1 pkt 1) powyżej tak aby ich zakończenie odbyło się w nieprzekraczalnym terminie 30 od daty podpisania Umowy. 4. Warunkiem przystąpienia do świadczenia usługi monitorowania pojazdów Zamawiającego i pozostałych czynności, o których stanowi ust. 1 pkt 2) powyżej jest podpisanie przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru czynności wskazanych w ust. 1 pkt 1) powyżej, przez co należy rozumieć, że warunkiem rozpoczęcia naliczania wynagrodzenia określonego w 3 ust. 2 jest ukończenie tych czynności. 5. Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie czynności określonych w ust. 1 pkt 1) powyżej odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych (tj. w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) w godzinach od 8.00 do i wyłącznie w obecności wyznaczonego do koordynacji Umowy pracownika Zamawiającego. Szczegółowy termin Strony uzgodnią po podpisaniu Umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że po przeprowadzeniu czynności opisanych w ust. 1 pkt 1) powyżej system lokalizacji i monitorowania pojazdów opisany w szczególności w załączniku nr 4 do Umowy, będzie kompletny i umożliwiający świadczenie usług monitorowania pojazdów Zamawiającego bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji Zamawiającego. 3 Rozliczenia. Wynagrodzenie 2. Rozliczenia z tytułu realizacji Umowy dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawianych po upływie każdego cyklu rozliczeniowego, o którym stanowi ust. 5 zd. 1poniżej. Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu czynności opisanych w 2 ust. 1 pkt 1) powyżej oraz po upływie pierwszego cyklu rozliczeniowego, o którym stanowi ust. 4 zd. 2 poniżej

11 3. Wykonawcy przysługuje jednostkowe wynagrodzenie miesięczne za realizację przedmiotu Umowy w następujący sposób: 1) świadczenie usług monitorowania pojazdu z wykorzystaniem sondy paliwowej w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 1 ), tj. za 7 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; 2) świadczenie usług monitorowania pojazdu z wykorzystaniem czujnika paliwa pojazdu w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 2 ), tj. za 25 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; 3) świadczenie usług monitorowania wyładunku pojazdu w wysokości wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł (za każdy pojazd wymieniony w załączniku nr 3), tj. za 5 pojazdów: wartość netto...złotych plus VAT, czyli cena brutto wynosi:... zł; przy czym w powyższym wynagrodzeniu zawiera się wynagrodzenie za całkowitą realizację przedmiotu Umowy w danym cyklu rozliczeniowym. 4. Całkowite miesięcznie wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług określonych w Umowie dla 32 pojazdów Zamawiającego wynosi netto...złotych plus VAT, w kwocie...zł, co daje kwotę brutto w wysokości:... (słownie złotych:...). 5. Wynagrodzenie będzie naliczane za dany cykl rozliczeniowy trwający 1 miesiąc. Pierwszy cykl rozliczeniowy zaczyna się po podpisaniu protokołu odbioru, o którym stanowi 2 ust. 2 pkt 1) Umowy. 6. Całkowita wartość Umowy nie może przekroczyć kwoty netto...złotych plus VAT, w kwocie...zł, co daje kwotę brutto w wysokości:...(słownie złotych:...), z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 7. Należność wynikającą z faktur VAT Zamawiający będzie uiszczał przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12 9. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie z należnego mu wynagrodzenia potrąceń naliczonych kar umownych. 10. W przypadku zmniejszenia liczby pojazdów Zamawiającego, o czym stanowi 8 ust. 6 pkt 6 Umowy zmniejszeniu ulegnie należne Wykonawcy wynagrodzenie. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4 Serwis gwarancyjny 1. Wykonawca na zasadach określonych w Umowie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 3 Umowy przez okres wskazany w 2 ust. 2 pkt 2) Umowy zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny. 2. Serwis gwarancyjny obejmuje swoim zakresem świadczenie na rzecz Zamawiającego usuwania awarii oraz konsultacji technicznej opisanej poniżej. 3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii (urządzenia pokładowego GPS, programu wizualizacyjnego, serwera) w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w sposób określony poniżej. 4. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie awarii w terminie przewidzianym w ust. 3, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty takiej naprawy zostaną zwrócone Zamawiającemu w terminie 7 dni od wezwania Wykonawcy do ich zwrotu przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić system przyjmowania zgłoszeń awarii w godzinach 8-16 (np. Call Center lub ) w dni robocze. Do zadań systemu przyjmowania zgłoszeń należeć będzie, między innymi, przyjmowanie zgłoszeń awarii, obsługa kontaktu z pracownikami Zamawiającego. 6. Zgłoszenia awarii będą dokonywane przez Zamawiającego pod numerem telefonu Wykonawcy:. lub faksem na numer Wykonawcy:., lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres Wykonawcy:.., w dni robocze, przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 16:00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii z uwzględnieniem terminów wskazanych w ust. 6 powyżej. Potwierdzenie to musi być przesłane niezwłocznie faksem na numer Zamawiającego. lub na

13 8. W przypadku niemożności usunięcia awarii w zdalny sposób, serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego. 9. Usunięcie awarii uznaje się za dokonane po potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego w formie a lub faxu W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia Zamawiającemu konsultacji technicznej z Wykonawcą w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z systemem lokalizacji i monitorowania pojazdów. 5 Odpowiedzialność 1. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności określonych w 2 ust. 2 pkt 1), Zamawiający jest uprawniony do naliczania a Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 4 Umowy, w za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do tego terminu. 2. W przypadku gdy niemożność korzystania z systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów Zamawiającego trwa jednorazowo dłużej niż 3 dni, Wykonawca obniży należne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia określonego w 3 ust. 3 (w punkcie dotyczącym niewłaściwie wykonywanej danej usługi) lub w przypadku mniejszej liczby pojazdów wynagrodzenia określonego proporcjonalnie z uwzględnieniem zasad wynikających z 3 za każdy rozpoczęty dzień przerwy w korzystaniu z tego systemu. 3. W przypadku gdy korzystanie z systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów Zamawiającego jest ograniczone przez nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie przez Wykonawcę raportów określonych w załączniku nr 4 do Umowy, a opóźnienie w dostarczeniu prawidłowych raportów przekroczy 7 dni roboczych, Wykonawca obniży należne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w 3 ust. 3 (w punkcie dotyczącym niewłaściwie wykonywanej danej usługi) Umowy w wysokości 1/30 miesięcznego wynagrodzenia ( 3 ust. 3 w punkcie dotyczącym niewłaściwie wykonywanej danej usługi lub w przypadku mniejszej liczby pojazdów wynagrodzenia określonego proporcjonalnie z uwzględnieniem zasad wynikających z 3). 4. W przypadku innego rodzaju nienależytego Wykonywania Umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 % wysokości wynagrodzenia brutto przewidzianego w 3 ust. 4, za każdy taki przypadek. 5. W razie opóźnienia w usunięciu awarii w trybie przewidzianym w 4 ust. 3 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 3% wysokości

14 wynagrodzenia brutto przewidzianego w 3 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 6* Podwykonawcy 1. Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące części umowy podwykonawcom. 2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. * należy uzupełnić w przypadku gdy informacja o podwykonawcach została wskazana w ofercie 7 Rozwiązanie Umowy Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia na piśmie Umowy w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu rozliczeniowego, który upływa z końcem cyklu rozliczeniowego, o którym stanowi 3 ust. 5 zd. 1 Umowy. 8 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu Umowy. 2. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści Umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą sądowi miejscowo właściwemu z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w Umowie, a mających wpływ na jej ważność. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15 6. Umowa może być zmieniona w przypadku: 1. zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 2. zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę, 3. jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w Zapytaniu 4. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot Umowy; 5. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy; 6. w przypadku ograniczenia działalności Zamawiającego polegającej w szczególności na zmniejszeniu liczby posiadanych pojazdów. 7. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za współpracę w realizacji Umowy: 1) ze strony Zamawiającego: telefon:...; 2) ze strony Wykonawcy: telefon: Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 9. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 10. Wykaz pojazdów wyposażonych w sondy pomiarowe; 11. Wykaz pojazdów wyposażonych w czujniki paliwowe; 12. Wykaz pojazdów wyposażonych w czujniki rejestrujące wyładunek odpadów; 13. Specyfikacja techniczno funkcjonalna systemu lokalizacji i monitorowania; 14. Oferta Wykonawcy; 15. Protokół odbioru (wzór). Zamawiający: Wykonawca:

16 Załącznik nr 3 OPIS TECHNICZNO FUNKCJONALNY SYTEMU LOKALIZACJI I MONITOROWANIA POJAZDÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM SP. Z O.O. System lokalizacji i monitorowania pojazdów Zamawiającego musi obejmować trzy podstawowe elementy: 9. I. Moduł GPS (urządzenie pokładowe) zawierający we wspólnej obudowie odbiornik GPS oraz modem GSM / GPRS wraz z aktywną kartą SIM zainstalowany w monitorowanym obiekcie spełniające następujące parametry minimalne: 3) dokładność GPS 5-10 M, 4) wyposażenie: antena magnetyczna GPS, antena klejona GSM, 5) bufor pamięci minimum 48 godzin, 6) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, 7) praca z napięciami VDC, 8) maksymalny pobór prądu w spoczynku 10mA/h, 9) moduł pomiaru paliwa za pomocą sondy paliwa z dokładności do 1-3% 10) moduł pomiaru paliwa za pomocą szyny CAN z dokładnością do 5-10% 11) pozycjonowanie (odświeżanie pozycji) pojazdów co 60 sekund, kąt 15st i odległość nie wiecej niz 400 m 12) certyfikaty FCC/CE. 10. II. Program wizualizacyjny zawierający cyfrową mapę Polski (w tym szczegółową mapę powiatu Grodzisk Mazowiecki) uruchamiany przez użytkownika przy wykorzystaniu sieci INTERNET (wizualizacja on line) i umożliwiający w szczególności: 1) sterowanie wyświetlaniem mapy używanej do monitorowania pojazdów, 2) wybieranie pojazdów, które mają być pokazywane na mapie, 3) transmisja pozycji, prędkości, kierunku jazdy z numerem pojazdu, 4) odtwarzanie danych historycznych, zapisanych na serwerze Wykonawcy, w tym odwzorowanie śladów poruszania się pojazdów oraz raportowanie zużycia paliwa, 5) definiowanie i oznaczanie obszarów istotnych dla użytkownika, 6) wysyłanie żądań odświeżenia informacji na temat położenia i stanu pojazdu, 7) dostęp do archiwalnych raportów przez okres min. 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 5 lat 16

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę konserwacji, naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych lub zużytych urządzeń automatyki budynku, BMS graficznej stacji komputerowej, oraz w systemie

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo