ALSTOM POWER W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALSTOM POWER W POLSCE"

Transkrypt

1 ALSTOM POWER W POLSCE *Nadajemy kszta³t przysz³oœci *

2 ALSTOM POWER LOKALNA OBECNOŒÆ GLOBALNE MO LIWOŒCI Wieloletnia obecnoœæ Alstom na polskim rynku, pomyœlna realizacja licznych projektów oraz dobre relacje z klientami i partnerami biznesowymi pozwoli³y na zbudowanie mocnej pozycji i dobrej marki, postrzeganej przez klientów jako synonim wysokiej jakoœci produktów i us³ug, nowoczesnej technologii oraz wysokich kompetencji, wiedzy i doœwiadczenia. Od wielu lat priorytetem dla Alstom Power w Polsce jest w³aœciwe rozpoznanie potrzeb klientów oraz wspieranie ich w budowaniu i modernizowaniu polskiej energetyki. Obecnie kluczow¹ rolê w koordynowaniu kontaktów z rynkiem i kluczowymi klientami pe³ni organizacja sprzeda y - GPS (Global Power Sales), posiadaj¹ca biura w Warszawie, Szczecinie, Katowicach i Elbl¹gu. Podstawowym zadaniem tej organizacji jest dostarczanie organizacjom biznesowym Alstom Power informacji o potrzebach klientów i wspieranie procesu przygotowania optymalnej oferty. Szeroka oferta oraz umiejêtnoœæ dostosowania siê do potrzeb klienta to podstawowe elementy sukcesu Alstom na rynku energetycznym w Polsce. W fazie realizacji kontraktów kompetencj¹ wyró niaj¹c¹ Alstom Power jest zarz¹dzanie kompleksowymi projektami. Ci¹g³y proces inwestowania, zarówno w park maszynowy jak i rozwój kadr, zapewnia polskiej organizacji Alstom Power osi¹ganie zrównowa onego wzrostu i wysokiej konkurencyjnoœci wyrobów i us³ug. Istotnym elementem konkurencyjnoœci w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granic¹ sta³o siê utworzenie w ramach struktur Alstom Power w Polsce zespo³u wysoko wykwalifikowanych i doœwiadczonych pracowników oraz mened erów w zakresie monta u mechanicznego. W³asna grupa fachowców pozwala na elastyczne i szybkie dzia³anie umo liwiaj¹c Alstom udzia³ w realizacji najwiêkszych projektów w Polsce, m.in. budowy bloku energetycznego w PKE Elektrownia agisza S.A. Zespó³ ten jest równie wysoko ceniony poza granicami Polski, wykonuj¹c prace monta owe na projektach w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Dziêki wykorzystaniu doœwiadczenia w zakresie konstrukcji, produkcji oraz us³ug serwisowych Alstom pozyska³ pozycjê lidera na rynku energetycznym w Polsce. O ALSTOM...STRONA 4, 5 OD PROJEKTU PO SERWIS...STRONA 6, 7 MODERNIZACJA POLSKIEJ ENERGETYKI...STRONA 8 G ÓWNE REFERENCJE...STRONA 9 CLEAN POWER TODAY!...STRONA 10 UDZIA W BUDOWIE NOWOCZESNEJ ENERGETYKI...STRONA 11 DYWERSYFIKACJA PRODUKTOWA...STRONA 12 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY...STRONA 13 SPO ECZNA ODPOWIEDZIALNOŒÆ BIZNESU...STRONA 14 2

3 Siedziba G³ówna Warszawa, Polska Zak³ad Turbin Elbl¹g, Polska Zak³ad Generatorów Wroc³aw, Polska Zak³ad Metalurgiczny Elbl¹g, Polska Elbl¹g Szczecin ódÿ Warszawa Wroc³aw Katowice Organizacja Sprzeda y Kraków Fabryka Biznes Siedziba G³ówna 3

4 KIM JESTEŒMY FIRMA ENERGETYCZNO-TRANSPORTOWA O ZASIÊGU GLOBALNYM Alstom jest œwiatowym liderem w dziedzinie energetyki oraz transportu kolejowego, wyznaczaj¹cym kierunki w zakresie innowacyjnych oraz przyjaznych œrodowisku technologii. Wyprodukowaliœmy najszybszy na œwiecie poci¹g oraz zautomatyzowan¹ liniê metra o najwiêkszej przepustowoœci. Dostarczamy dla elektrowni zintegrowane rozwi¹zania realizowane w systemie pod klucz oraz zwi¹zane z tym us³ugi dedykowane zró nicowanym Ÿród³om energii, w³¹czaj¹c energiê gazow¹, wêglow¹, wodn¹, j¹drow¹ i wiatrow¹. Alstom Power Projektujemy, wytwarzamy, dostarczamy oraz serwisujemy najnowoczeœniejsze produkty oraz systemy dla sektora energetycznego oraz przemys³u. Oferta Alstom Power przeznaczona jest dla wszystkich Ÿróde³ energii i obejmuje najbardziej zaawansowane rozwi¹zania dla elektrowni opalanych wêglem oraz gazem. Dziêki silnej pozycji na rynku energii wodnej oraz niedawnemu wejœciu na rynek energii wiatrowej, Alstom jest tak e wiod¹cym dostawc¹ dla konwencjonalnych elektrowni j¹drowych, jak równie liderem w zakresie rozwi¹zañ dedykowanych odnawialnym Ÿród³om energii. Dostarczamy, integrujemy oraz serwisujemy wszelkie elementy niezbêdne do zapewnienia rozwi¹zañ w zakresie czystej energii - od turbin i kot³ów po systemy kontroli jakoœci powietrza oraz systemy odzyskiwania energii. Posiadamy równie szerokie doœwiadczenie w retrofitach, unowoczeœnianiu, odnawianiu oraz modernizacji istniej¹cych urz¹dzeñ energetycznych. Wiedza Ekspercka na Skalê Œwiatow¹ Posiadamy wiedzê eksperck¹ w zakresie zarz¹dzania projektami zwi¹zanymi z ró norodnymi systemami energetycznymi: od ma³ych po du e, od pojedynczych urz¹dzeñ po kompletne rozwi¹zania pod klucz. Innowacyjnoœæ naszej technologii oraz szeroki asortyment rozwi¹zañ energetycznych zawdziêczamy 25 oœrodkom technologicznym, 13 laboratoriom oraz 25 fabrykom serwisowym. ŒWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE ENERGETYKI Dostarczamy g³ówne urz¹dzenia dla 25 procent mocy zainstalowanej na œwiecie. Jesteœmy Numerem Jeden w zakresie: Elektrowni realizowanych w systemie pod klucz Systemów kontroli jakoœci powietrza Turbin wodnych oraz generatorów Kot³ów zainstalowanych na œwiecie Turbin oraz generatorów zainstalowanych w elektrowniach j¹drowych Retrofitów turbin parowych oraz zintegrowanych projektów retrofitowych Serwisu i zwi¹zanych z nim rozwi¹zañ 4

5 GLOBALNA OFERTA ALSTOM BUDOWA NAJCZYSTSZYCH ZINTEGROWANYCH ROZWI ZAÑ ENERGETYCZNYCH DLA NASZYCH KLIENTÓW Clean Power Today! Maj¹c na wzglêdzie efektywnoœæ funkcjonowania elektrowni, klienci Alstom podejmuj¹ wyzwania zwi¹zane z ograniczeniem emisji dwutlenku wêgla oraz tradycyjnych substancji zanieczyszczaj¹cych atmosferê. Dzia³ania te umo liwiaj¹ zapewnienie odbiorcom racjonalnej ceny energii. Posiadamy doœwiadczenie oraz technologie niezbêdne zarówno do projektowania oraz budowy najbardziej ekologicznych elektrowni na œwiecie, jak i poprawy sprawnoœci istniej¹cych ju obiektów. Dziêki najwy szej wydajnoœci, Ÿród³om odnawialnym, technologii kontroli jakoœci powietrza oraz fachowej wiedzy w zakresie wychwytywania dwutlenku wêgla, Alstom jest œwiatowym liderem w Czystej Energii (Clean Power Today! ) Zapotrzebowanie na energiê bêdzie stale wzrasta³o. Umo liwiaj¹c naszym klientom tworzenie zrównowa onej oferty obejmuj¹cej energiê opart¹ na paliwach kopalnych, energiê wodn¹, j¹drow¹ oraz wiatrow¹, mo emy wspólnie sprostaæ temu zapotrzebowaniu zarówno w odniesieniu do nowych, jak i istniej¹cych elektrowni. Wzrost Wartoœci Bie ¹cej Netto Nasza koncepcja Plant Integrator sta³a siê symbolem wyj¹tkowoœci Alstom. Oferuj¹c kompletne rozwi¹zania, koncepcja ta integruje wszystkie aspekty funkcjonowania elektrowni w celu optymalizacji inwestycji klienta. Koncentrujemy siê na szeœciu obszarach, które wed³ug nas wp³ywaj¹ na Wartoœæ Bie ¹c¹ Netto: - Poziom nak³adów inwestycyjnych - Terminy realizacji - Parametry techniczne - Dyspozycyjnoœæ - Mo liwoœci modernizacji - Wyd³u enie okresu ycia produktu Przywództwo dziêki Technologii Poprzez nasze zaanga owanie w nieustann¹ innowacyjnoœæ oraz rozwój nowych technologii, zapewniamy naszym klientom dostêp do najnowszych oraz najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ, procesów oraz us³ug. Doskonale rozumiemy priorytety naszych klientów - dlatego te, nasze dzia³ania w zakresie Badañ i Rozwoju koncentruj¹ siê na poprawie funkcjonowania i wydajnoœci elektrowni, jak równie na zmniejszeniu negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko. Zwiêkszanie Zainstalowanej Mocy Zapewniamy kompletny zakres us³ug, wsparcie oraz wyposa enie dla istniej¹cych elektrowni na ca³ym œwiecie. Alstom mo e realizowaæ retrofity, modernizacje oraz rehabilitacje wszystkich typów istniej¹cych elektrowni: od elektrowni opalanych gazem i wêglem po konwencjonalne elektrownie j¹drowe oraz elektrownie wodne. Ca³kowita Optymalizacja Infrastruktury Energetycznej Alstom jest ukierunkowany na optymalizacjê wydajnoœci oraz dostêpnoœci urz¹dzeñ energetycznych dla swoich klientów. Dziêki automatyce i systemom kontroli, Alstom pomaga usprawniæ ca³¹ infrastrukturê energetyczn¹, pocz¹wszy od dostawy paliw, po produkcjê oraz zu ycie energii elektrycznej. Dziêki usprawnianiu funkcjonowania istniej¹cej infrastruktury energetycznej, nasi klienci uzyskuj¹ zoptymalizowan¹ wartoœæ dodan¹, która zawsze jest wynikiem wspó³pracy z Alstom. OD LEWEJ PGE Elektrownia Be³chatów S.A., Polska Monta ³opatek Klinowanie uzwojenia stojana 5

6 ALSTOM POWER W POLSCE OD NOWEGO PROJEKTU yjemy w œwiecie, w którym nastêpuje nieustanny rozwój spo³eczny i ekonomiczny. Œwiecie, który dostrzega problem emisji gazów cieplarnianych i zwi¹zane z tym zagro enia dla œrodowiska, a z drugiej strony jest œwiadkiem kurczenia siê Ÿróde³ energii. Alstom Power jest w stanie odpowiedzieæ na te dwa, jak e odmienne wyzwania istotne dla osi¹gniêcia zrównowa onego rozwoju, oferuj¹c rozwi¹zania, które ju dziœ wskazuj¹ kierunek kolejnym pokoleniom. Kierunki rozwoju Alstom Power w Polsce w du ej mierze kreowane s¹ przez politykê energetyczn¹ Polski. W rz¹dowym programie Wytyczne dla polityki energetycznej w Polsce do roku 2020 obok bezpieczeñstwa energetycznego kraju i poprawy sprawnoœci bloków energetycznych, istotne miejsce zajmuje ochrona œrodowiska naturalnego. Odpowiedzi¹ na wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na energiê, starzenie siê urz¹dzeñ wytwórczych w energetyce, jak równie potrzebê stosowania proekologicznych rozwi¹zañ jest kompleksowa oferta Alstom Power w Polsce. Oferowane rozwi¹zania w zakresie urz¹dzeñ i serwisu energetycznego przeznaczone s¹ dla ju istniej¹cych, jak i nowobudowanych elektrowni, opalanych ró nymi rodzajami paliw. ENERGETYKA KONWENCJONALNA Ponad 95% elektrowni w Polsce opalanych jest wêglem. Czas eksploatacji ponad 60% bloków energetycznych, reprezentuj¹cych ponad 44% (15,8 GW) ca³kowitej mocy zainstalowanej w Polsce, jest d³u szy ni 30 lat. Szacuje siê, e ze wzglêdu na wiek do 2015 roku wyst¹pi koniecznoœæ wy³¹czenia ponad 3,5 GW z krajowej sieci energetycznej. Zgodnie z rz¹dowymi prognozami, aby zapewniæ bezpieczeñstwo dostaw energii elektrycznej w najbli szej przysz³oœci, w Polsce powinno budowaæ siê corocznie minimum 0,8 GW nowych mocy. Alstom Power w Polsce jest gotowy na podjêcie wyzwania, jakie stanowi modernizacja i rozbudowa polskiej energetyki, gdy posiada odpowiednie zaplecze, wiedzê i doœwiadczenie, aby uczestniczyæ w tym ambitnym projekcie. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Alstom Power w Polsce stale rozbudowuje swój potencja³ i umacnia obecnoœæ na rynku polskim, aby utrzymaæ najwy szy poziom us³ug i rozwi¹zañ technicznych dla polskich klientów oraz pozycjê lidera w zakresie realizacji projektów pod klucz dla elektrowni opalanych wêglem. Obecnie ponad 90% zainstalowanych nowych turbin parowych o mocy ponad 100 MW, jak i zrealizowanych retrofitów w Polsce to produkty Alstom. Dla w³asnych, jak i zmodernizowanych przez siebie urz¹dzeñ, Alstom zapewnia opiekê serwisow¹ i dostawy czêœci, celem ich prawid³owej eksploatacji. Alstom jest równie obecny w segmencie rynku kot³ów na parametry nadkrytyczne, utrzymuj¹c na nim U GÓRY Biuro Techniczne Zak³ad Metalurgiczny Elbl¹g, Polska 6

7 PO KOMPLEKSOWE US UGI SERWISOWE wiod¹c¹ pozycjê. Buduje tak e swoje referencje w segmencie urz¹dzeñ ochrony œrodowiska - posiada ugruntowan¹ ju pozycjê w Polsce w zakresie urz¹dzeñ odpylaj¹cych, tzw. elektrofiltrów, jak równie oferuje odsiarczanie spalin metod¹ mokr¹ i pó³such¹ (NID) w celu redukcji emisji siarki oraz rozwi¹zania katalityczne dla redukcji tlenków azotu. ENERGETYKA GAZOWA Wykorzystanie gazu w produkcji energii w Polsce jest obecnie niewielkie. Jednak wraz z rozwojem energetyki wiatrowej wzrastaæ bêdzie zapotrzebowanie na elastyczne Ÿród³a mocy rezerwowej, jakimi czêsto s¹ bloki z turbinami gazowymi. Podpisany ostatnio kontrakt gazowy miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ oraz budowa terminalu LNG w Œwinoujœciu spowoduj¹ wiêksze zainteresowanie budow¹ takich bloków w Polsce. W swojej ofercie Alstom posiada rozwi¹zania uk³adów bloków gazowoparowych, jak równie bloków z samymi turbinami gazowymi, które mo e zaoferowaæ polskim klientom. Alstom Power jest ju obecny na rynku polskim w zakresie serwisu i retrofitu elektrowni opalanych gazem, co zwiêksza atrakcyjnoœæ oferty Alstom w zakresie dostawy nowych turbin gazowych, ich obs³ugi i optymalizacji kosztów eksploatacji elektrowni gazowych. ENERGETYKA ATOMOWA Postêpuj¹cy proces starzenia siê bloków energetycznych oraz zwiêkszaj¹ce siê zapotrzebowanie na moc - z 141 TWh w 2003 r. do TWh w 2025 roku - wymusza koniecznoœæ budowy nowych elektrowni w Polsce. Dodatkowo wymogi ekologiczne Unii Europejskiej stawiaj¹ Polskê przed koniecznoœci¹ modernizacji infrastruktury energetycznej, aby zdywersyfikowaæ u ycie paliw w produkcji energii elektrycznej i ograniczyæ negatywny wp³yw energetyki na œrodowisko. Powy sze wzglêdy spowodowa³y, e w Polsce wzros³o zainteresowanie energetyk¹ j¹drow¹ i powa nie rozwa a siê budowê pierwszej elektrowni atomowej, która zgodnie z Polityk¹ energetyczn¹ Polski do 2025 roku mog³aby powstaæ oko³o 2020 roku. W zakresie budowy elektrowni atomowej Alstom mo e zaoferowaæ kompletny projekt rozwi¹zania i dostawê maszynowni dla czêœci konwencjonalnej elektrowni w zakresie mocy od 900 MW do MW. Polska organizacja Alstom Power jest przygotowana do uczestniczenia w budowie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. ENERGETYKA WIATROWA W ostatnich latach zaobserwowaæ mo na dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej w Polsce (na koniec 2009 roku ogólna moc zainstalowana wynios³a oko³o 700 MW). Jednak jest to poni ej oczekiwañ, gdy potencja³ polskiego rynku okreœla siê na min. 6,0 GW do 2020 roku. Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce daje Alstom mo liwoœæ zaprezentowania swojej oferty, dostosowanej do warunków pogodowych i klasy wiatru. Oferowany jest typoszereg turbin wiatrowych ECO110 o mocy 3 MW. Doœwiadczenia Alstom w realizacji projektów energetycznych w Polsce mog¹ w niedalekiej przysz³oœci w istotny sposób wp³yn¹æ na szansê pozyskania zamówieñ na budowê farm wiatrowych, realizowanych wspólnie z polskimi grupami energetycznymi lub inwestorami zagranicznymi. OD LEWEJ PGE Elektrownia Opole S.A., Polska Turbina wiatrowa ECO 100 PGE Elektrownia Be³chatów S.A., Polska U GÓRY Monta ³opatek na wirniku NP 7

8 UDZIA ALSTOM POWER W MODERNIZACJI POLSKIEJ ENERGETYKI Z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych koniecznoœci¹ sta³y siê inwestycje w zakresie modernizacji istniej¹cych mocy wytwórczych lub zast¹pienie wyeksploatowanych bloków nowymi blokami. Inwestycje te mia³y na celu zwiêkszenie sprawnoœci bloków energetycznych oraz zminimalizowanie negatywnych skutków wykorzystywania przestarza³ej lub wychodz¹cej z u ycia technologii. Szeroko zakrojony program inwestycyjny w sektorze energetycznym to efekt rosn¹cego popytu na energiê, zwiêkszaj¹cej siê konkurencji oraz wymagañ w zakresie ochrony œrodowiska, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ dostosowania siê do unijnych ograniczeñ emisji zanieczyszczeñ. Dolna Odra Turów Gorzów Be³chatów P¹tnów Opole agisza Po³aniec Kozienice Projekty referencyjne Alstom U GÓRY Elektrownia P¹tnów II Sp. z o.o., Polska U DO U Zak³ad Turbin, Elbl¹g, Polska 8

9 KLUCZOWE REFERENCJE ALSTOM POWER NA POLSKIM RYNKU PGE Elektrownia Turów S.A. BLOKI: 3x235MW i 3x260MW Termin realizacji: Alstom wykona³ prace modernizacyjne bloków 1-6 w systemie pod klucz, które obejmowa³y dostawy wyposa enia mechanicznego i elektrycznego oraz automatyki, wykonanie prac budowlano-konstrukcyjnych, monta owych i rozruchowych w maszynowni oraz w nastawni bloków. Program modernizacji bloków zak³ada³ wymianê, naprawê lub ponowne wykorzystanie istniej¹cych uk³adów, aby przed³u yæ ywotnoœæ bloków o oko³o 30 lat. Wspó³praca Alstom z Foster Wheeler umo liwi³a zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ do atmosfery do poziomów zgodnych z normami polskimi i europejskimi oraz zwiêkszy³y sprawnoœæ elektrowni. Elektrownia P¹tnów II Sp. z o.o. BLOK: 1x470MW Termin realizacji: Alstom zrealizowa³ projekt pod klucz obejmuj¹cy dostarczenie maszynowni z turbozespo³em 470 MW na parametry nadkrytyczne. Jednoczeœnie, w ramach odrêbnej umowy Alstom jako lider konsorcjum z Rafako zaprojektowa³ i dostarczy³ czêœæ kot³ow¹ bloku. Nowy blok spe³nia wszystkie wymagania w zakresie norm ochrony œrodowiska. Jest wyposa ony w najnowoczeœniejsze instalacje ochrony atmosfery. Blok cechuje bardzo wysoka sprawnoœæ wytwarzania energii, co wi¹ e siê z mniejszym zu yciem paliwa i zmniejszeniem iloœci odpadów produkcyjnych. Blok ten jest pierwsz¹ w Polsce jednostk¹ wytwórcz¹ na parametry nadkrytyczne. PKE Elektrownia agisza S.A. BLOK: 1x460MW Termin realizacji: Alstom zrealizowa³ pakiet maszynowni wraz z ch³odni¹ kominow¹ na zasadach pod klucz. Nowy blok spe³nia wymagania unijne w zakresie emisji spalin, a wy sza sprawnoœæ elektryczna odpowiada standardom bloków nadkrytycznych eksploatowanych w krajach Unii Europejskiej. Jest to pierwsza na œwiecie jednostka tej wielkoœci na parametry nadkrytyczne z kot³em fluidalnym wykonanym przez Foster Wheeler. U GÓRY PGE Elektrownia Turów S.A., Polska 9

10 CLEAN POWER TODAY! Alstom Power to dziœ numer 1 w zakresie realizacji projektów pod klucz oraz prekursor we wdra aniu Zintegrowanego Projektu Modernizacyjnego (Retrofitowego), oferuj¹cy równoczeœnie rozwi¹zania i urz¹dzenia maj¹ce za zadanie ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeñ wytwarzanych przez obiekty energetyczne w Polsce. Koniecznoœæ wycofania z eksploatacji przed rokiem 2015 oko³o 3,5 GW zainstalowanej przestarza³ej mocy, koniecznoœæ dostosowania wielkoœci emisji NOx i SO2 do poziomów okreœlonych przez Dyrektywê LCP, jak równie koniecznoœæ redukcji poziomu emisji CO2 i zmniejszenia przysz³ych nak³adów na zakupy uprawnieñ do tych emisji, a równoczeœnie wymóg osi¹gniêcia piêtnastoprocentowego udzia³u energii zielonej (do 2015) oraz stale zmniejszaj¹ca siê rezerwa mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym stwarzaj¹ przes³anki aktywnego uczestnictwa Alstom w rozwoju i unowoczeœnianiu polskiej energetyki. INSTALACJA WYCHWYTYWANIA CO2 PO PROCESIE SPALANIA OPARTA NA TECHNOLOGII ZAAWANSOWANYCH AMIN Alstom wspó³pracuje z PGE Elektrownia Be³chatów S.A. celem wdro enia technologii wychwytywania i sk³adowania CO2 (CCS) na terenie elektrowni Be³chatów. Najwiêksza na œwiecie tego typu instalacja CCS jest projektowana w celu wychwytywania CO2 emitowanego przez obecnie budowany nowy blok o mocy 858 MW opalany wêglem brunatnym. Instalacja CCP (Instalacja Wychwytywania CO2) ma byæ gotowa do eksploatacji w 2014 roku, natomiast ca³a instalacja CCS ma byæ oddana do eksploatacji w 2015 roku. Ograniczenie emisji CO2, bêd¹ce wynikiem realizacji projektu Be³chatów CCS, bêdzie wynosi³o w przybli eniu oko³o 1,8 mln ton w skali roku. Inicjatywa dotycz¹ca technologii CCS w Elektrowni Be³chatów zosta³a w³¹czona do Europejskiego Programu Demonstracyjnego CCS. OD LEWEJ PGE Elektrownia Be³chatów S.A., Polska 10

11 UDZIA ALSTOM W BUDOWIE NOWOCZESNEJ ENERGETYKI W POLSCE NAJNOWOCZEŒNIEJSZY BLOK ENERGETYCZNY W POLSCE NA WÊGIEL BRUNATNY Nowy blok 858 MW, który powstaje w Be³chatowie, stanowi kolejny kluczowy element modernizacji polskiej energetyki. Bêdzie to najwiêksza jednostka wytwórcza w historii polskiej energetyki, a zarazem jedna z najsprawniejszych instalacji tego typu w kraju. Inwestycja w Be³chatowie jest przyk³adem korzyœci wynikaj¹cych z integracji systemów i œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy wykonawc¹ a elektrowni¹ podczas ca³ego procesu projektowania oraz póÿniejszej realizacji. Dziêki posiadaniu szerokiej gamy w³asnych produktów, takich jak kocio³, turbina, generator oraz systemy automatyki i ochrony œrodowiska, nale ¹c do w¹skiej grupy wysoko wyspecjalizowanych wykonawców realizuj¹cych projekty w systemie pod klucz, mo liwe jest osi¹gniecie optymalnych parametrów realizowanych obiektów Plant Integrator. PIERWSZY KOMPLEKSOWY ZINTEGROWANY PROJEKT RETROFITU W POLSCE Wiedza ekspercka Alstom w zakresie technologii kot³a i turbiny pozwoli³a na udzia³ w kompleksowej modernizacji bloku nr 6 w PGE Elektrownia Be³chatów S.A. Realizacja tego projektu umo liwi pracê bloku w ramach nowych regulacji unijnych, 50-procentow¹ redukcjê emisji zwi¹zków azotu i redukcjê emisji CO2 o ponad ton rocznie oraz zapewni wzrost mocy bloku o 24 MW. U GÓRY Zak³ad Generatorów, Wroc³aw, Polska U DO U Zak³ad Metalurgiczny, Elbl¹g, Polska Zak³ad Generatorów, Wroc³aw, Polska 11

12 DYWERSYFIKACJA PRODUKTOWA ELEMENTEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Istotnym elementem oferty Alstom Power w Polsce, dedykowanej rynkowi energetycznemu, jest jej kompleksowoœæ. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom klienta, polska organizacja Alstom oferuje i zapewnia wykonanie kompleksowej modernizacji obiektów energetycznych oraz realizacjê ca³ych obiektów energetycznych pod klucz na najwy szym poziomie. Doœwiadczony zespó³, w³asne biuro projektowe œciœle wspó³pracuj¹ce z podobnymi jednostkami na œwiecie, rozwiniêta organizacja zarz¹dzania zakupami, specjaliœci z zakresu monta u mechanicznego oraz w³asna baza wytwórcza, obejmuj¹ca fabrykê turbin, generatorów oraz odlewniê staliwa i uruchomion¹ w 2009 roku odlewniê eliwa, gwarantuj¹ us³ugi o najwy szej jakoœci oraz podnosz¹ konkurencyjnoœæ oferty Alstom Power na rynku polskim i europejskim. Alstom Power w Polsce posiada liczne referencje. Ponad 280 œrednich i du ych turbin parowych oraz gazowych zainstalowanych w elektrowniach na ca³ym œwiecie zosta³o wyprodukowanych w Alstom Power w Polsce. Dla podstawowych urz¹dzeñ i instalacji elektrowni Alstom oferuje kompleksowy serwis. W zakresie obs³ugi turbozespo³ów oferta Alstom Power w Polsce obejmuje us³ugi diagnostyczne, remonty bie ¹ce i œrednie, remonty kapitalne i dostawê czêœci zamiennych, modernizacje i usprawnienia, usuwanie skutków awarii, monta e, prowadzenie nadzorów i rozruchów oraz codzienn¹ obs³ugê, planowanie i kontrolê serwisu w ramach D³ugoterminowej Umowy Serwisowej. PRODUKTY I US UGI Obiekty energetyczne pod klucz Turbiny parowe o mocy do 1000 MW Turbiny gazowe o mocy do 265 MW Turbogeneratory ch³odzone: - powietrzem (TOPAIR) o mocy do 480 MVA - wodorem (TOPGAS) o mocy do 500 MVA - wod¹ i wodorem (GIGATOP) o mocy do 1333 MVA - wod¹ (GTD) o mocy do 600 MVA Urz¹dzenia ochrony œrodowiska Projekty Retrofitowe - w tym Zintegrowane Projekty Retrofitowe Odlewy staliwne w zakresie mas jednostkowych kg Odlewy z eliwa sferoidalnego w zakresie mas jednostkowych kg Konstrukcje lano-spawane U GÓRY PGE Elektrownia Be³chatów S.A., Polska OD LEWEJ Monta elementów stojanu generatora Wirnik turbiny NP podczas transportu suwnic¹ 12

13 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY ZRÓD O SUKCESU ALSTOM POWER W POLSCE Wzajemne zaufanie i praca w zespole to fundamentalne wartoœci, na których oparta jest kultura organizacji i wokó³ których budowana jest strategia zarz¹dzania zasobami ludzkimi Alstom Power w Polsce i na œwiecie. To w³aœnie pracownicy stanowi¹ o sukcesie Alstom. Pozyskiwanie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry jest jednym z priorytetów Alstom. Uczestnictwo w ró norodnych programach szkoleniowych pozwala na zidentyfikowanie obszarów niezbêdnych dla rozwoju pracowników oraz zaproponowanie ka demu z nich indywidualnej œcie ki kariery. Polscy specjaliœci uczestnicz¹ w miêdzynarodowych projektach, wspieraj¹c swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami kolegów z innych krajów. Pozwala to na wymianê doœwiadczeñ oraz poszerzanie horyzontów w ramach kariery miêdzynarodowej. Alstom Power w Polsce jest dowodem na to, e praca przy produkcji i w pokrewnych dzia³ach mo e byæ atrakcyjna, dostarczaj¹c jednoczeœnie wiele mo liwoœci rozwoju osobistego i zawodowego. Inwestycje w rekrutacjê i szkolenie najlepszych absolwentów szkó³ œrednich oraz œcis³a wspó³praca z polskimi uczelniami technicznymi zapewniaj¹ Alstom Power w Polsce sta³y nap³yw kadry. W sposób p³ynny dokonuje siê zmiana pokoleniowa - zastêpowanie pracowników wchodz¹cych w wiek emerytalny przez m³od¹ kadrê, rozpoczynaj¹c¹ swoj¹ karierê. Dziêki konsekwentnej realizacji polityki kadrowej, Alstom zdoby³ reputacjê jednego z najatrakcyjniejszych pracodawców w regionie, rekrutuj¹cego pracowników, którzy czuj¹ siê osobiœcie odpowiedzialni za sukces przedsiêbiorstwa. Alstom Power w Polsce zatrudnia dziœ ponad pracowników. U GÓRY Remont turbiny 200 MW OD LEWEJ Biuro konstrukcyjne Wydzia³ produkcyjny Alstom 13

14 SPO ECZNA ODPOWIEDZIALNOŒÆ BIZNESU Istotne znaczenie dla ka dego z ponad 80 tysiêcy pracowników Alstom na œwiecie, którzy w codziennej pracy kieruj¹ siê podstawowymi wartoœciami Grupy, takimi jak zaufanie, praca zespo³owa i jej efekty, ma mo liwoœæ wspó³uczestniczenia w rozwoju firmy. Towarzyszy temu œwiadomoœæ, e kwesti¹ nadrzêdn¹ dla Alstom jest nie tylko satysfakcja klientów oraz ukierunkowanie na rozwój, ale równie szersze spojrzenie na potrzeby otoczenia i wype³nianie obowi¹zków zwi¹zanych ze spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹ biznesu. Wyzwania, jakie stawia dzisiejsze otoczenie wyznaczaj¹ kierunki spo³ecznej odpowiedzialnoœci organizacji Alstom Power w Polsce. Alstom realizuje politykê maj¹c¹ na wzglêdzie ograniczenie negatywnego wp³ywu dzia³alnoœci biznesowej na œrodowisko, w³aœciwe zarz¹dzanie kadr¹, etykê, dobre relacje z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ oraz wspó³pracê z klientami i dostawcami. Dziêki sta³ej wspó³pracy z oœrodkami naukowo-badawczymi oraz polskimi uczelniami wy szymi, Alstom Power w Polsce nieustannie doskonali swoje produkty i us³ugi oraz technologie ich wytwarzania, maj¹c na wzglêdzie ograniczanie potencjalnego negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne. Potwierdzeniem tych dzia³añ s¹ uzyskane certyfikaty w zakresie ochrony œrodowiska, jakoœci produkowanych wyrobów i dostarczanych us³ug oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy. Szerokie mo liwoœci rozwoju, jakie Alstom oferuje ka demu pracownikowi, przyci¹gaj¹ licznych kandydatów do pracy, zarówno tych m³odych jak i doœwiadczonych, umacniaj¹c tym samym wizerunek Alstom Power w Polsce jako jednego z najbardziej cenionych i poszukiwanych pracodawców - pracodawcy z wyboru. Organizacja Alstom Power w Polsce stara siê równie reagowaæ na potrzeby otoczenia i uczestniczyæ w yciu spo³ecznoœci, w której funkcjonuje. Wyra a siê to proekologicznymi dzia³aniami, anga owaniem lokalnych firm do realizacji swoich projektów, jak równie wspieraniem s³u by zdrowia, opieki spo³ecznej, oœwiaty i szkolnictwa oraz kultury i sztuki. W zakresie dzia³añ realizowanych na rzecz spo³ecznoœci lokalnej Alstom podejmuje wiele cennych przedsiêwziêæ. Jest inicjatorem dwóch akcji spo³ecznych: rozpoczêtej w 2002 roku akcji Z Alstom bezpieczniej na drodze, maj¹cej na celu zwiêkszenie bezpieczeñstwa dziecka na drodze, w³¹czonej w 2009 roku do Europejskiej Karty Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego oraz rozpoczêtej w 2007 roku akcji Alstom uczy - ratuj ycie!, której celem jest zapoznanie uczniów z podstawami resuscytacji kr¹ eniowo-oddechowej. Liczne nominacje do tytu³u Darczyñcy Roku, Mecenasa Kultury jak równie Filantropa Roku s¹ potwierdzeniem, e Alstom Power w Polsce jest firm¹ spo³ecznie odpowiedzialn¹. Alstom to firma, która nadaje kszta³t przysz³oœci. U GÓRY Z Alstom bezpieczniej na drodze 2009 OD LEWEJ Z Alstom bezpieczniej na drodze 2008 Alstom uczy - ratuj ycie

15

16 PWER/BGENE/ATPNPL10/pol/PWSC/04.10/PL/7126 ALSTOM Wszelkie prawa zastrze one. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s¹ wy³¹cznie orientacyjne. W odniesieniu do nich nie s¹ sk³adane adne zapewnienia lub udzielane gwarancje, ani te nie nale y polegaæ na ich kompletnoœci lub poprawnoœci lub te na mo liwoœci ich zastosowania do danego konkretnego projektu. Bêdzie to zale eæ od uwarunkowañ technicznych i komercyjnych. Informacje te s¹ przekazywane bez podejmowania jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci oraz podlegaj¹ zmianom bez powiadomienia. Bezwzglêdnie zabronione jest ich reprodukowanie, korzystanie z nich lub ujawnianie stronom trzecim bez wyraÿnej pisemnej zgody. ALSTOM Power Sp. z o.o. al. Jana Paw³a II Warszawa tel fax ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddzia³ w Elbl¹gu ul. Stoczniowa Elbl¹g tel fax ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddzia³ we Wroc³awiu ul. Fabryczna Wroc³aw tel fax ALSTOM Power Construction Sp. z o.o. al. Jana Paw³a II Warszawa tel fax Organizacja Sprzeda y ALSTOM Power Sp. z o.o. al. Jana Pawla II Warszawa tel fax ALSTOM Power Sp. z o.o. ul. Modelarska Katowice tel fax ALSTOM Power Sp. z o.o. ul. Plac Rod³a Szczecin tel fax ALSTOM Power Sp. z o.o. ul. Stoczniowa Elbl¹g tel fax Alstom dba o œrodowisko naturalne. Broszura zosta³a wydrukowana na papierze z makulatury.

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Szymczak EDP Renewables

Grzegorz Szymczak EDP Renewables Grzegorz Szymczak EDP Renewables Warszawa, Kwiecień 2013 Grupa EDP Firma matka EDPR Produkcja energii 58.4 TWh #1 w rankingu firm energetycznych świata w kategorii zrównoważonego rozwoju w latach 201011

Bardziej szczegółowo

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia 2016 Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Spis tre ci Emisje przemys owe obecne uregulowania prawne Zmiany wprowadzone przez Dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dr inŝ. Dariusz Wojtasik Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Bardziej szczegółowo

GENESIS SOLAR INVERTER

GENESIS SOLAR INVERTER SYSTEM SOLARNY - 800 kw GENESIS SOLAR INVERTER KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI SPRZEDAWAJ ENERGIĘ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce

Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce Podsumowanie realizacji programu PHARE 2000-2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza w Polsce Informacja o firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Emix powstało w 1991 roku na bazie niewielkiego gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kielce, 6 września 2013 PRZEDMIOT KONKURSU Projekty określone dla

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce dr in. Marek Sutkowski Wärtsilä Finland, Power Plants Technology 1 Wärtsilä November 07 Plan prezentacji Wärtsilä Corporation Energetyka rozproszona Biopaliwa

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA Warszawa, 10 maja 2016 Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA dr Maria Śmietanka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 Realizacje Wałbrzych, 14 maj 2014 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Zbigniew Modzelewski

mgr inż. Zbigniew Modzelewski mgr inż. Zbigniew Modzelewski 1 Charakterystyka Odnawialnych Źródeł Energii OZE i konieczność rozwoju tej dziedziny gospodarki 2 ENERGIA (energeia gr.-działalność) - jest to stan materii, definiowany jako

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI:

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI: Przez osoby na stanowisku Eksploatacji zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji

Bardziej szczegółowo

Ankieta Aplikacyjna. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia Tytuł projektu. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Ankieta Aplikacyjna. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia Tytuł projektu. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM OEM Sektor produktów oryginalnych Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM Oferujemy Państwu, naszym partnerom B2B, innowacyjne, indywidualne rozwiązania dopasowane do konkretnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU Prof. dr hab. Maciej Nowicki 1 POLSKI SYSTEM ENERGETYCZNY NA ROZDRO U 40% mocy w elektrowniach ma wi cej ni 40 lat - konieczno ich wy czenia z eksploatacji Linie

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa samochodów dla Straży Miejskiej Numer ogłoszenia: 18617-2016; data zamieszczenia: 24.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa samochodów dla Straży Miejskiej Numer ogłoszenia: 18617-2016; data zamieszczenia: 24.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy z 6 2016-02-24 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Dostawa samochodów dla Straży Miejskiej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 18-500 KOLNO ul. Witosa 4 NIP 291-01-12-895 REGON 451086334 Konto BS Kolno 84 8754 0004 0000 7100 2000 0010 Tel. (0-86) 278-31-79

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo