ALSTOM POWER W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALSTOM POWER W POLSCE"

Transkrypt

1 ALSTOM POWER W POLSCE *Nadajemy kszta³t przysz³oœci *

2 ALSTOM POWER LOKALNA OBECNOŒÆ GLOBALNE MO LIWOŒCI Wieloletnia obecnoœæ Alstom na polskim rynku, pomyœlna realizacja licznych projektów oraz dobre relacje z klientami i partnerami biznesowymi pozwoli³y na zbudowanie mocnej pozycji i dobrej marki, postrzeganej przez klientów jako synonim wysokiej jakoœci produktów i us³ug, nowoczesnej technologii oraz wysokich kompetencji, wiedzy i doœwiadczenia. Od wielu lat priorytetem dla Alstom Power w Polsce jest w³aœciwe rozpoznanie potrzeb klientów oraz wspieranie ich w budowaniu i modernizowaniu polskiej energetyki. Obecnie kluczow¹ rolê w koordynowaniu kontaktów z rynkiem i kluczowymi klientami pe³ni organizacja sprzeda y - GPS (Global Power Sales), posiadaj¹ca biura w Warszawie, Szczecinie, Katowicach i Elbl¹gu. Podstawowym zadaniem tej organizacji jest dostarczanie organizacjom biznesowym Alstom Power informacji o potrzebach klientów i wspieranie procesu przygotowania optymalnej oferty. Szeroka oferta oraz umiejêtnoœæ dostosowania siê do potrzeb klienta to podstawowe elementy sukcesu Alstom na rynku energetycznym w Polsce. W fazie realizacji kontraktów kompetencj¹ wyró niaj¹c¹ Alstom Power jest zarz¹dzanie kompleksowymi projektami. Ci¹g³y proces inwestowania, zarówno w park maszynowy jak i rozwój kadr, zapewnia polskiej organizacji Alstom Power osi¹ganie zrównowa onego wzrostu i wysokiej konkurencyjnoœci wyrobów i us³ug. Istotnym elementem konkurencyjnoœci w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granic¹ sta³o siê utworzenie w ramach struktur Alstom Power w Polsce zespo³u wysoko wykwalifikowanych i doœwiadczonych pracowników oraz mened erów w zakresie monta u mechanicznego. W³asna grupa fachowców pozwala na elastyczne i szybkie dzia³anie umo liwiaj¹c Alstom udzia³ w realizacji najwiêkszych projektów w Polsce, m.in. budowy bloku energetycznego w PKE Elektrownia agisza S.A. Zespó³ ten jest równie wysoko ceniony poza granicami Polski, wykonuj¹c prace monta owe na projektach w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Dziêki wykorzystaniu doœwiadczenia w zakresie konstrukcji, produkcji oraz us³ug serwisowych Alstom pozyska³ pozycjê lidera na rynku energetycznym w Polsce. O ALSTOM...STRONA 4, 5 OD PROJEKTU PO SERWIS...STRONA 6, 7 MODERNIZACJA POLSKIEJ ENERGETYKI...STRONA 8 G ÓWNE REFERENCJE...STRONA 9 CLEAN POWER TODAY!...STRONA 10 UDZIA W BUDOWIE NOWOCZESNEJ ENERGETYKI...STRONA 11 DYWERSYFIKACJA PRODUKTOWA...STRONA 12 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY...STRONA 13 SPO ECZNA ODPOWIEDZIALNOŒÆ BIZNESU...STRONA 14 2

3 Siedziba G³ówna Warszawa, Polska Zak³ad Turbin Elbl¹g, Polska Zak³ad Generatorów Wroc³aw, Polska Zak³ad Metalurgiczny Elbl¹g, Polska Elbl¹g Szczecin ódÿ Warszawa Wroc³aw Katowice Organizacja Sprzeda y Kraków Fabryka Biznes Siedziba G³ówna 3

4 KIM JESTEŒMY FIRMA ENERGETYCZNO-TRANSPORTOWA O ZASIÊGU GLOBALNYM Alstom jest œwiatowym liderem w dziedzinie energetyki oraz transportu kolejowego, wyznaczaj¹cym kierunki w zakresie innowacyjnych oraz przyjaznych œrodowisku technologii. Wyprodukowaliœmy najszybszy na œwiecie poci¹g oraz zautomatyzowan¹ liniê metra o najwiêkszej przepustowoœci. Dostarczamy dla elektrowni zintegrowane rozwi¹zania realizowane w systemie pod klucz oraz zwi¹zane z tym us³ugi dedykowane zró nicowanym Ÿród³om energii, w³¹czaj¹c energiê gazow¹, wêglow¹, wodn¹, j¹drow¹ i wiatrow¹. Alstom Power Projektujemy, wytwarzamy, dostarczamy oraz serwisujemy najnowoczeœniejsze produkty oraz systemy dla sektora energetycznego oraz przemys³u. Oferta Alstom Power przeznaczona jest dla wszystkich Ÿróde³ energii i obejmuje najbardziej zaawansowane rozwi¹zania dla elektrowni opalanych wêglem oraz gazem. Dziêki silnej pozycji na rynku energii wodnej oraz niedawnemu wejœciu na rynek energii wiatrowej, Alstom jest tak e wiod¹cym dostawc¹ dla konwencjonalnych elektrowni j¹drowych, jak równie liderem w zakresie rozwi¹zañ dedykowanych odnawialnym Ÿród³om energii. Dostarczamy, integrujemy oraz serwisujemy wszelkie elementy niezbêdne do zapewnienia rozwi¹zañ w zakresie czystej energii - od turbin i kot³ów po systemy kontroli jakoœci powietrza oraz systemy odzyskiwania energii. Posiadamy równie szerokie doœwiadczenie w retrofitach, unowoczeœnianiu, odnawianiu oraz modernizacji istniej¹cych urz¹dzeñ energetycznych. Wiedza Ekspercka na Skalê Œwiatow¹ Posiadamy wiedzê eksperck¹ w zakresie zarz¹dzania projektami zwi¹zanymi z ró norodnymi systemami energetycznymi: od ma³ych po du e, od pojedynczych urz¹dzeñ po kompletne rozwi¹zania pod klucz. Innowacyjnoœæ naszej technologii oraz szeroki asortyment rozwi¹zañ energetycznych zawdziêczamy 25 oœrodkom technologicznym, 13 laboratoriom oraz 25 fabrykom serwisowym. ŒWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE ENERGETYKI Dostarczamy g³ówne urz¹dzenia dla 25 procent mocy zainstalowanej na œwiecie. Jesteœmy Numerem Jeden w zakresie: Elektrowni realizowanych w systemie pod klucz Systemów kontroli jakoœci powietrza Turbin wodnych oraz generatorów Kot³ów zainstalowanych na œwiecie Turbin oraz generatorów zainstalowanych w elektrowniach j¹drowych Retrofitów turbin parowych oraz zintegrowanych projektów retrofitowych Serwisu i zwi¹zanych z nim rozwi¹zañ 4

5 GLOBALNA OFERTA ALSTOM BUDOWA NAJCZYSTSZYCH ZINTEGROWANYCH ROZWI ZAÑ ENERGETYCZNYCH DLA NASZYCH KLIENTÓW Clean Power Today! Maj¹c na wzglêdzie efektywnoœæ funkcjonowania elektrowni, klienci Alstom podejmuj¹ wyzwania zwi¹zane z ograniczeniem emisji dwutlenku wêgla oraz tradycyjnych substancji zanieczyszczaj¹cych atmosferê. Dzia³ania te umo liwiaj¹ zapewnienie odbiorcom racjonalnej ceny energii. Posiadamy doœwiadczenie oraz technologie niezbêdne zarówno do projektowania oraz budowy najbardziej ekologicznych elektrowni na œwiecie, jak i poprawy sprawnoœci istniej¹cych ju obiektów. Dziêki najwy szej wydajnoœci, Ÿród³om odnawialnym, technologii kontroli jakoœci powietrza oraz fachowej wiedzy w zakresie wychwytywania dwutlenku wêgla, Alstom jest œwiatowym liderem w Czystej Energii (Clean Power Today! ) Zapotrzebowanie na energiê bêdzie stale wzrasta³o. Umo liwiaj¹c naszym klientom tworzenie zrównowa onej oferty obejmuj¹cej energiê opart¹ na paliwach kopalnych, energiê wodn¹, j¹drow¹ oraz wiatrow¹, mo emy wspólnie sprostaæ temu zapotrzebowaniu zarówno w odniesieniu do nowych, jak i istniej¹cych elektrowni. Wzrost Wartoœci Bie ¹cej Netto Nasza koncepcja Plant Integrator sta³a siê symbolem wyj¹tkowoœci Alstom. Oferuj¹c kompletne rozwi¹zania, koncepcja ta integruje wszystkie aspekty funkcjonowania elektrowni w celu optymalizacji inwestycji klienta. Koncentrujemy siê na szeœciu obszarach, które wed³ug nas wp³ywaj¹ na Wartoœæ Bie ¹c¹ Netto: - Poziom nak³adów inwestycyjnych - Terminy realizacji - Parametry techniczne - Dyspozycyjnoœæ - Mo liwoœci modernizacji - Wyd³u enie okresu ycia produktu Przywództwo dziêki Technologii Poprzez nasze zaanga owanie w nieustann¹ innowacyjnoœæ oraz rozwój nowych technologii, zapewniamy naszym klientom dostêp do najnowszych oraz najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ, procesów oraz us³ug. Doskonale rozumiemy priorytety naszych klientów - dlatego te, nasze dzia³ania w zakresie Badañ i Rozwoju koncentruj¹ siê na poprawie funkcjonowania i wydajnoœci elektrowni, jak równie na zmniejszeniu negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko. Zwiêkszanie Zainstalowanej Mocy Zapewniamy kompletny zakres us³ug, wsparcie oraz wyposa enie dla istniej¹cych elektrowni na ca³ym œwiecie. Alstom mo e realizowaæ retrofity, modernizacje oraz rehabilitacje wszystkich typów istniej¹cych elektrowni: od elektrowni opalanych gazem i wêglem po konwencjonalne elektrownie j¹drowe oraz elektrownie wodne. Ca³kowita Optymalizacja Infrastruktury Energetycznej Alstom jest ukierunkowany na optymalizacjê wydajnoœci oraz dostêpnoœci urz¹dzeñ energetycznych dla swoich klientów. Dziêki automatyce i systemom kontroli, Alstom pomaga usprawniæ ca³¹ infrastrukturê energetyczn¹, pocz¹wszy od dostawy paliw, po produkcjê oraz zu ycie energii elektrycznej. Dziêki usprawnianiu funkcjonowania istniej¹cej infrastruktury energetycznej, nasi klienci uzyskuj¹ zoptymalizowan¹ wartoœæ dodan¹, która zawsze jest wynikiem wspó³pracy z Alstom. OD LEWEJ PGE Elektrownia Be³chatów S.A., Polska Monta ³opatek Klinowanie uzwojenia stojana 5

6 ALSTOM POWER W POLSCE OD NOWEGO PROJEKTU yjemy w œwiecie, w którym nastêpuje nieustanny rozwój spo³eczny i ekonomiczny. Œwiecie, który dostrzega problem emisji gazów cieplarnianych i zwi¹zane z tym zagro enia dla œrodowiska, a z drugiej strony jest œwiadkiem kurczenia siê Ÿróde³ energii. Alstom Power jest w stanie odpowiedzieæ na te dwa, jak e odmienne wyzwania istotne dla osi¹gniêcia zrównowa onego rozwoju, oferuj¹c rozwi¹zania, które ju dziœ wskazuj¹ kierunek kolejnym pokoleniom. Kierunki rozwoju Alstom Power w Polsce w du ej mierze kreowane s¹ przez politykê energetyczn¹ Polski. W rz¹dowym programie Wytyczne dla polityki energetycznej w Polsce do roku 2020 obok bezpieczeñstwa energetycznego kraju i poprawy sprawnoœci bloków energetycznych, istotne miejsce zajmuje ochrona œrodowiska naturalnego. Odpowiedzi¹ na wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na energiê, starzenie siê urz¹dzeñ wytwórczych w energetyce, jak równie potrzebê stosowania proekologicznych rozwi¹zañ jest kompleksowa oferta Alstom Power w Polsce. Oferowane rozwi¹zania w zakresie urz¹dzeñ i serwisu energetycznego przeznaczone s¹ dla ju istniej¹cych, jak i nowobudowanych elektrowni, opalanych ró nymi rodzajami paliw. ENERGETYKA KONWENCJONALNA Ponad 95% elektrowni w Polsce opalanych jest wêglem. Czas eksploatacji ponad 60% bloków energetycznych, reprezentuj¹cych ponad 44% (15,8 GW) ca³kowitej mocy zainstalowanej w Polsce, jest d³u szy ni 30 lat. Szacuje siê, e ze wzglêdu na wiek do 2015 roku wyst¹pi koniecznoœæ wy³¹czenia ponad 3,5 GW z krajowej sieci energetycznej. Zgodnie z rz¹dowymi prognozami, aby zapewniæ bezpieczeñstwo dostaw energii elektrycznej w najbli szej przysz³oœci, w Polsce powinno budowaæ siê corocznie minimum 0,8 GW nowych mocy. Alstom Power w Polsce jest gotowy na podjêcie wyzwania, jakie stanowi modernizacja i rozbudowa polskiej energetyki, gdy posiada odpowiednie zaplecze, wiedzê i doœwiadczenie, aby uczestniczyæ w tym ambitnym projekcie. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych Alstom Power w Polsce stale rozbudowuje swój potencja³ i umacnia obecnoœæ na rynku polskim, aby utrzymaæ najwy szy poziom us³ug i rozwi¹zañ technicznych dla polskich klientów oraz pozycjê lidera w zakresie realizacji projektów pod klucz dla elektrowni opalanych wêglem. Obecnie ponad 90% zainstalowanych nowych turbin parowych o mocy ponad 100 MW, jak i zrealizowanych retrofitów w Polsce to produkty Alstom. Dla w³asnych, jak i zmodernizowanych przez siebie urz¹dzeñ, Alstom zapewnia opiekê serwisow¹ i dostawy czêœci, celem ich prawid³owej eksploatacji. Alstom jest równie obecny w segmencie rynku kot³ów na parametry nadkrytyczne, utrzymuj¹c na nim U GÓRY Biuro Techniczne Zak³ad Metalurgiczny Elbl¹g, Polska 6

7 PO KOMPLEKSOWE US UGI SERWISOWE wiod¹c¹ pozycjê. Buduje tak e swoje referencje w segmencie urz¹dzeñ ochrony œrodowiska - posiada ugruntowan¹ ju pozycjê w Polsce w zakresie urz¹dzeñ odpylaj¹cych, tzw. elektrofiltrów, jak równie oferuje odsiarczanie spalin metod¹ mokr¹ i pó³such¹ (NID) w celu redukcji emisji siarki oraz rozwi¹zania katalityczne dla redukcji tlenków azotu. ENERGETYKA GAZOWA Wykorzystanie gazu w produkcji energii w Polsce jest obecnie niewielkie. Jednak wraz z rozwojem energetyki wiatrowej wzrastaæ bêdzie zapotrzebowanie na elastyczne Ÿród³a mocy rezerwowej, jakimi czêsto s¹ bloki z turbinami gazowymi. Podpisany ostatnio kontrakt gazowy miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ oraz budowa terminalu LNG w Œwinoujœciu spowoduj¹ wiêksze zainteresowanie budow¹ takich bloków w Polsce. W swojej ofercie Alstom posiada rozwi¹zania uk³adów bloków gazowoparowych, jak równie bloków z samymi turbinami gazowymi, które mo e zaoferowaæ polskim klientom. Alstom Power jest ju obecny na rynku polskim w zakresie serwisu i retrofitu elektrowni opalanych gazem, co zwiêksza atrakcyjnoœæ oferty Alstom w zakresie dostawy nowych turbin gazowych, ich obs³ugi i optymalizacji kosztów eksploatacji elektrowni gazowych. ENERGETYKA ATOMOWA Postêpuj¹cy proces starzenia siê bloków energetycznych oraz zwiêkszaj¹ce siê zapotrzebowanie na moc - z 141 TWh w 2003 r. do TWh w 2025 roku - wymusza koniecznoœæ budowy nowych elektrowni w Polsce. Dodatkowo wymogi ekologiczne Unii Europejskiej stawiaj¹ Polskê przed koniecznoœci¹ modernizacji infrastruktury energetycznej, aby zdywersyfikowaæ u ycie paliw w produkcji energii elektrycznej i ograniczyæ negatywny wp³yw energetyki na œrodowisko. Powy sze wzglêdy spowodowa³y, e w Polsce wzros³o zainteresowanie energetyk¹ j¹drow¹ i powa nie rozwa a siê budowê pierwszej elektrowni atomowej, która zgodnie z Polityk¹ energetyczn¹ Polski do 2025 roku mog³aby powstaæ oko³o 2020 roku. W zakresie budowy elektrowni atomowej Alstom mo e zaoferowaæ kompletny projekt rozwi¹zania i dostawê maszynowni dla czêœci konwencjonalnej elektrowni w zakresie mocy od 900 MW do MW. Polska organizacja Alstom Power jest przygotowana do uczestniczenia w budowie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. ENERGETYKA WIATROWA W ostatnich latach zaobserwowaæ mo na dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej w Polsce (na koniec 2009 roku ogólna moc zainstalowana wynios³a oko³o 700 MW). Jednak jest to poni ej oczekiwañ, gdy potencja³ polskiego rynku okreœla siê na min. 6,0 GW do 2020 roku. Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce daje Alstom mo liwoœæ zaprezentowania swojej oferty, dostosowanej do warunków pogodowych i klasy wiatru. Oferowany jest typoszereg turbin wiatrowych ECO110 o mocy 3 MW. Doœwiadczenia Alstom w realizacji projektów energetycznych w Polsce mog¹ w niedalekiej przysz³oœci w istotny sposób wp³yn¹æ na szansê pozyskania zamówieñ na budowê farm wiatrowych, realizowanych wspólnie z polskimi grupami energetycznymi lub inwestorami zagranicznymi. OD LEWEJ PGE Elektrownia Opole S.A., Polska Turbina wiatrowa ECO 100 PGE Elektrownia Be³chatów S.A., Polska U GÓRY Monta ³opatek na wirniku NP 7

8 UDZIA ALSTOM POWER W MODERNIZACJI POLSKIEJ ENERGETYKI Z pocz¹tkiem lat dziewiêædziesi¹tych koniecznoœci¹ sta³y siê inwestycje w zakresie modernizacji istniej¹cych mocy wytwórczych lub zast¹pienie wyeksploatowanych bloków nowymi blokami. Inwestycje te mia³y na celu zwiêkszenie sprawnoœci bloków energetycznych oraz zminimalizowanie negatywnych skutków wykorzystywania przestarza³ej lub wychodz¹cej z u ycia technologii. Szeroko zakrojony program inwestycyjny w sektorze energetycznym to efekt rosn¹cego popytu na energiê, zwiêkszaj¹cej siê konkurencji oraz wymagañ w zakresie ochrony œrodowiska, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ dostosowania siê do unijnych ograniczeñ emisji zanieczyszczeñ. Dolna Odra Turów Gorzów Be³chatów P¹tnów Opole agisza Po³aniec Kozienice Projekty referencyjne Alstom U GÓRY Elektrownia P¹tnów II Sp. z o.o., Polska U DO U Zak³ad Turbin, Elbl¹g, Polska 8

9 KLUCZOWE REFERENCJE ALSTOM POWER NA POLSKIM RYNKU PGE Elektrownia Turów S.A. BLOKI: 3x235MW i 3x260MW Termin realizacji: Alstom wykona³ prace modernizacyjne bloków 1-6 w systemie pod klucz, które obejmowa³y dostawy wyposa enia mechanicznego i elektrycznego oraz automatyki, wykonanie prac budowlano-konstrukcyjnych, monta owych i rozruchowych w maszynowni oraz w nastawni bloków. Program modernizacji bloków zak³ada³ wymianê, naprawê lub ponowne wykorzystanie istniej¹cych uk³adów, aby przed³u yæ ywotnoœæ bloków o oko³o 30 lat. Wspó³praca Alstom z Foster Wheeler umo liwi³a zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ do atmosfery do poziomów zgodnych z normami polskimi i europejskimi oraz zwiêkszy³y sprawnoœæ elektrowni. Elektrownia P¹tnów II Sp. z o.o. BLOK: 1x470MW Termin realizacji: Alstom zrealizowa³ projekt pod klucz obejmuj¹cy dostarczenie maszynowni z turbozespo³em 470 MW na parametry nadkrytyczne. Jednoczeœnie, w ramach odrêbnej umowy Alstom jako lider konsorcjum z Rafako zaprojektowa³ i dostarczy³ czêœæ kot³ow¹ bloku. Nowy blok spe³nia wszystkie wymagania w zakresie norm ochrony œrodowiska. Jest wyposa ony w najnowoczeœniejsze instalacje ochrony atmosfery. Blok cechuje bardzo wysoka sprawnoœæ wytwarzania energii, co wi¹ e siê z mniejszym zu yciem paliwa i zmniejszeniem iloœci odpadów produkcyjnych. Blok ten jest pierwsz¹ w Polsce jednostk¹ wytwórcz¹ na parametry nadkrytyczne. PKE Elektrownia agisza S.A. BLOK: 1x460MW Termin realizacji: Alstom zrealizowa³ pakiet maszynowni wraz z ch³odni¹ kominow¹ na zasadach pod klucz. Nowy blok spe³nia wymagania unijne w zakresie emisji spalin, a wy sza sprawnoœæ elektryczna odpowiada standardom bloków nadkrytycznych eksploatowanych w krajach Unii Europejskiej. Jest to pierwsza na œwiecie jednostka tej wielkoœci na parametry nadkrytyczne z kot³em fluidalnym wykonanym przez Foster Wheeler. U GÓRY PGE Elektrownia Turów S.A., Polska 9

10 CLEAN POWER TODAY! Alstom Power to dziœ numer 1 w zakresie realizacji projektów pod klucz oraz prekursor we wdra aniu Zintegrowanego Projektu Modernizacyjnego (Retrofitowego), oferuj¹cy równoczeœnie rozwi¹zania i urz¹dzenia maj¹ce za zadanie ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeñ wytwarzanych przez obiekty energetyczne w Polsce. Koniecznoœæ wycofania z eksploatacji przed rokiem 2015 oko³o 3,5 GW zainstalowanej przestarza³ej mocy, koniecznoœæ dostosowania wielkoœci emisji NOx i SO2 do poziomów okreœlonych przez Dyrektywê LCP, jak równie koniecznoœæ redukcji poziomu emisji CO2 i zmniejszenia przysz³ych nak³adów na zakupy uprawnieñ do tych emisji, a równoczeœnie wymóg osi¹gniêcia piêtnastoprocentowego udzia³u energii zielonej (do 2015) oraz stale zmniejszaj¹ca siê rezerwa mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym stwarzaj¹ przes³anki aktywnego uczestnictwa Alstom w rozwoju i unowoczeœnianiu polskiej energetyki. INSTALACJA WYCHWYTYWANIA CO2 PO PROCESIE SPALANIA OPARTA NA TECHNOLOGII ZAAWANSOWANYCH AMIN Alstom wspó³pracuje z PGE Elektrownia Be³chatów S.A. celem wdro enia technologii wychwytywania i sk³adowania CO2 (CCS) na terenie elektrowni Be³chatów. Najwiêksza na œwiecie tego typu instalacja CCS jest projektowana w celu wychwytywania CO2 emitowanego przez obecnie budowany nowy blok o mocy 858 MW opalany wêglem brunatnym. Instalacja CCP (Instalacja Wychwytywania CO2) ma byæ gotowa do eksploatacji w 2014 roku, natomiast ca³a instalacja CCS ma byæ oddana do eksploatacji w 2015 roku. Ograniczenie emisji CO2, bêd¹ce wynikiem realizacji projektu Be³chatów CCS, bêdzie wynosi³o w przybli eniu oko³o 1,8 mln ton w skali roku. Inicjatywa dotycz¹ca technologii CCS w Elektrowni Be³chatów zosta³a w³¹czona do Europejskiego Programu Demonstracyjnego CCS. OD LEWEJ PGE Elektrownia Be³chatów S.A., Polska 10

11 UDZIA ALSTOM W BUDOWIE NOWOCZESNEJ ENERGETYKI W POLSCE NAJNOWOCZEŒNIEJSZY BLOK ENERGETYCZNY W POLSCE NA WÊGIEL BRUNATNY Nowy blok 858 MW, który powstaje w Be³chatowie, stanowi kolejny kluczowy element modernizacji polskiej energetyki. Bêdzie to najwiêksza jednostka wytwórcza w historii polskiej energetyki, a zarazem jedna z najsprawniejszych instalacji tego typu w kraju. Inwestycja w Be³chatowie jest przyk³adem korzyœci wynikaj¹cych z integracji systemów i œcis³ej wspó³pracy pomiêdzy wykonawc¹ a elektrowni¹ podczas ca³ego procesu projektowania oraz póÿniejszej realizacji. Dziêki posiadaniu szerokiej gamy w³asnych produktów, takich jak kocio³, turbina, generator oraz systemy automatyki i ochrony œrodowiska, nale ¹c do w¹skiej grupy wysoko wyspecjalizowanych wykonawców realizuj¹cych projekty w systemie pod klucz, mo liwe jest osi¹gniecie optymalnych parametrów realizowanych obiektów Plant Integrator. PIERWSZY KOMPLEKSOWY ZINTEGROWANY PROJEKT RETROFITU W POLSCE Wiedza ekspercka Alstom w zakresie technologii kot³a i turbiny pozwoli³a na udzia³ w kompleksowej modernizacji bloku nr 6 w PGE Elektrownia Be³chatów S.A. Realizacja tego projektu umo liwi pracê bloku w ramach nowych regulacji unijnych, 50-procentow¹ redukcjê emisji zwi¹zków azotu i redukcjê emisji CO2 o ponad ton rocznie oraz zapewni wzrost mocy bloku o 24 MW. U GÓRY Zak³ad Generatorów, Wroc³aw, Polska U DO U Zak³ad Metalurgiczny, Elbl¹g, Polska Zak³ad Generatorów, Wroc³aw, Polska 11

12 DYWERSYFIKACJA PRODUKTOWA ELEMENTEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Istotnym elementem oferty Alstom Power w Polsce, dedykowanej rynkowi energetycznemu, jest jej kompleksowoœæ. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom klienta, polska organizacja Alstom oferuje i zapewnia wykonanie kompleksowej modernizacji obiektów energetycznych oraz realizacjê ca³ych obiektów energetycznych pod klucz na najwy szym poziomie. Doœwiadczony zespó³, w³asne biuro projektowe œciœle wspó³pracuj¹ce z podobnymi jednostkami na œwiecie, rozwiniêta organizacja zarz¹dzania zakupami, specjaliœci z zakresu monta u mechanicznego oraz w³asna baza wytwórcza, obejmuj¹ca fabrykê turbin, generatorów oraz odlewniê staliwa i uruchomion¹ w 2009 roku odlewniê eliwa, gwarantuj¹ us³ugi o najwy szej jakoœci oraz podnosz¹ konkurencyjnoœæ oferty Alstom Power na rynku polskim i europejskim. Alstom Power w Polsce posiada liczne referencje. Ponad 280 œrednich i du ych turbin parowych oraz gazowych zainstalowanych w elektrowniach na ca³ym œwiecie zosta³o wyprodukowanych w Alstom Power w Polsce. Dla podstawowych urz¹dzeñ i instalacji elektrowni Alstom oferuje kompleksowy serwis. W zakresie obs³ugi turbozespo³ów oferta Alstom Power w Polsce obejmuje us³ugi diagnostyczne, remonty bie ¹ce i œrednie, remonty kapitalne i dostawê czêœci zamiennych, modernizacje i usprawnienia, usuwanie skutków awarii, monta e, prowadzenie nadzorów i rozruchów oraz codzienn¹ obs³ugê, planowanie i kontrolê serwisu w ramach D³ugoterminowej Umowy Serwisowej. PRODUKTY I US UGI Obiekty energetyczne pod klucz Turbiny parowe o mocy do 1000 MW Turbiny gazowe o mocy do 265 MW Turbogeneratory ch³odzone: - powietrzem (TOPAIR) o mocy do 480 MVA - wodorem (TOPGAS) o mocy do 500 MVA - wod¹ i wodorem (GIGATOP) o mocy do 1333 MVA - wod¹ (GTD) o mocy do 600 MVA Urz¹dzenia ochrony œrodowiska Projekty Retrofitowe - w tym Zintegrowane Projekty Retrofitowe Odlewy staliwne w zakresie mas jednostkowych kg Odlewy z eliwa sferoidalnego w zakresie mas jednostkowych kg Konstrukcje lano-spawane U GÓRY PGE Elektrownia Be³chatów S.A., Polska OD LEWEJ Monta elementów stojanu generatora Wirnik turbiny NP podczas transportu suwnic¹ 12

13 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY ZRÓD O SUKCESU ALSTOM POWER W POLSCE Wzajemne zaufanie i praca w zespole to fundamentalne wartoœci, na których oparta jest kultura organizacji i wokó³ których budowana jest strategia zarz¹dzania zasobami ludzkimi Alstom Power w Polsce i na œwiecie. To w³aœnie pracownicy stanowi¹ o sukcesie Alstom. Pozyskiwanie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry jest jednym z priorytetów Alstom. Uczestnictwo w ró norodnych programach szkoleniowych pozwala na zidentyfikowanie obszarów niezbêdnych dla rozwoju pracowników oraz zaproponowanie ka demu z nich indywidualnej œcie ki kariery. Polscy specjaliœci uczestnicz¹ w miêdzynarodowych projektach, wspieraj¹c swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami kolegów z innych krajów. Pozwala to na wymianê doœwiadczeñ oraz poszerzanie horyzontów w ramach kariery miêdzynarodowej. Alstom Power w Polsce jest dowodem na to, e praca przy produkcji i w pokrewnych dzia³ach mo e byæ atrakcyjna, dostarczaj¹c jednoczeœnie wiele mo liwoœci rozwoju osobistego i zawodowego. Inwestycje w rekrutacjê i szkolenie najlepszych absolwentów szkó³ œrednich oraz œcis³a wspó³praca z polskimi uczelniami technicznymi zapewniaj¹ Alstom Power w Polsce sta³y nap³yw kadry. W sposób p³ynny dokonuje siê zmiana pokoleniowa - zastêpowanie pracowników wchodz¹cych w wiek emerytalny przez m³od¹ kadrê, rozpoczynaj¹c¹ swoj¹ karierê. Dziêki konsekwentnej realizacji polityki kadrowej, Alstom zdoby³ reputacjê jednego z najatrakcyjniejszych pracodawców w regionie, rekrutuj¹cego pracowników, którzy czuj¹ siê osobiœcie odpowiedzialni za sukces przedsiêbiorstwa. Alstom Power w Polsce zatrudnia dziœ ponad pracowników. U GÓRY Remont turbiny 200 MW OD LEWEJ Biuro konstrukcyjne Wydzia³ produkcyjny Alstom 13

14 SPO ECZNA ODPOWIEDZIALNOŒÆ BIZNESU Istotne znaczenie dla ka dego z ponad 80 tysiêcy pracowników Alstom na œwiecie, którzy w codziennej pracy kieruj¹ siê podstawowymi wartoœciami Grupy, takimi jak zaufanie, praca zespo³owa i jej efekty, ma mo liwoœæ wspó³uczestniczenia w rozwoju firmy. Towarzyszy temu œwiadomoœæ, e kwesti¹ nadrzêdn¹ dla Alstom jest nie tylko satysfakcja klientów oraz ukierunkowanie na rozwój, ale równie szersze spojrzenie na potrzeby otoczenia i wype³nianie obowi¹zków zwi¹zanych ze spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹ biznesu. Wyzwania, jakie stawia dzisiejsze otoczenie wyznaczaj¹ kierunki spo³ecznej odpowiedzialnoœci organizacji Alstom Power w Polsce. Alstom realizuje politykê maj¹c¹ na wzglêdzie ograniczenie negatywnego wp³ywu dzia³alnoœci biznesowej na œrodowisko, w³aœciwe zarz¹dzanie kadr¹, etykê, dobre relacje z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ oraz wspó³pracê z klientami i dostawcami. Dziêki sta³ej wspó³pracy z oœrodkami naukowo-badawczymi oraz polskimi uczelniami wy szymi, Alstom Power w Polsce nieustannie doskonali swoje produkty i us³ugi oraz technologie ich wytwarzania, maj¹c na wzglêdzie ograniczanie potencjalnego negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne. Potwierdzeniem tych dzia³añ s¹ uzyskane certyfikaty w zakresie ochrony œrodowiska, jakoœci produkowanych wyrobów i dostarczanych us³ug oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy. Szerokie mo liwoœci rozwoju, jakie Alstom oferuje ka demu pracownikowi, przyci¹gaj¹ licznych kandydatów do pracy, zarówno tych m³odych jak i doœwiadczonych, umacniaj¹c tym samym wizerunek Alstom Power w Polsce jako jednego z najbardziej cenionych i poszukiwanych pracodawców - pracodawcy z wyboru. Organizacja Alstom Power w Polsce stara siê równie reagowaæ na potrzeby otoczenia i uczestniczyæ w yciu spo³ecznoœci, w której funkcjonuje. Wyra a siê to proekologicznymi dzia³aniami, anga owaniem lokalnych firm do realizacji swoich projektów, jak równie wspieraniem s³u by zdrowia, opieki spo³ecznej, oœwiaty i szkolnictwa oraz kultury i sztuki. W zakresie dzia³añ realizowanych na rzecz spo³ecznoœci lokalnej Alstom podejmuje wiele cennych przedsiêwziêæ. Jest inicjatorem dwóch akcji spo³ecznych: rozpoczêtej w 2002 roku akcji Z Alstom bezpieczniej na drodze, maj¹cej na celu zwiêkszenie bezpieczeñstwa dziecka na drodze, w³¹czonej w 2009 roku do Europejskiej Karty Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego oraz rozpoczêtej w 2007 roku akcji Alstom uczy - ratuj ycie!, której celem jest zapoznanie uczniów z podstawami resuscytacji kr¹ eniowo-oddechowej. Liczne nominacje do tytu³u Darczyñcy Roku, Mecenasa Kultury jak równie Filantropa Roku s¹ potwierdzeniem, e Alstom Power w Polsce jest firm¹ spo³ecznie odpowiedzialn¹. Alstom to firma, która nadaje kszta³t przysz³oœci. U GÓRY Z Alstom bezpieczniej na drodze 2009 OD LEWEJ Z Alstom bezpieczniej na drodze 2008 Alstom uczy - ratuj ycie

15

16 PWER/BGENE/ATPNPL10/pol/PWSC/04.10/PL/7126 ALSTOM Wszelkie prawa zastrze one. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie s¹ wy³¹cznie orientacyjne. W odniesieniu do nich nie s¹ sk³adane adne zapewnienia lub udzielane gwarancje, ani te nie nale y polegaæ na ich kompletnoœci lub poprawnoœci lub te na mo liwoœci ich zastosowania do danego konkretnego projektu. Bêdzie to zale eæ od uwarunkowañ technicznych i komercyjnych. Informacje te s¹ przekazywane bez podejmowania jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci oraz podlegaj¹ zmianom bez powiadomienia. Bezwzglêdnie zabronione jest ich reprodukowanie, korzystanie z nich lub ujawnianie stronom trzecim bez wyraÿnej pisemnej zgody. ALSTOM Power Sp. z o.o. al. Jana Paw³a II Warszawa tel fax ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddzia³ w Elbl¹gu ul. Stoczniowa Elbl¹g tel fax ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie Oddzia³ we Wroc³awiu ul. Fabryczna Wroc³aw tel fax ALSTOM Power Construction Sp. z o.o. al. Jana Paw³a II Warszawa tel fax Organizacja Sprzeda y ALSTOM Power Sp. z o.o. al. Jana Pawla II Warszawa tel fax ALSTOM Power Sp. z o.o. ul. Modelarska Katowice tel fax ALSTOM Power Sp. z o.o. ul. Plac Rod³a Szczecin tel fax ALSTOM Power Sp. z o.o. ul. Stoczniowa Elbl¹g tel fax Alstom dba o œrodowisko naturalne. Broszura zosta³a wydrukowana na papierze z makulatury.

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI 5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI Oczekiwanie interesariuszy: Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy raportowanie struktury zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jolanta Walas Trębacz Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Uwagi wstępne Zmiany, jakie zachodz¹ w otoczeniu, ich charakter, ró norodnoœæ, dynamika i wzajemne przenikanie powoduj¹, e przedsiêbiorstwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy:

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: str. 4 str. 8 str. 10 str. 12 str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 22 strona 2 www.energocontrol.pl C Grupa jest partnerem dla firm w sektorach: kolejowym,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

O bardziej doskona³ej Unii Europejskiej

O bardziej doskona³ej Unii Europejskiej POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 1 5 18 ISSN 1429-6675 Jacek MALKO* O bardziej doskona³ej Unii Europejskiej STRESZCZENIE. Podstawowymi celami Unii Europejskiej, wyra onymi

Bardziej szczegółowo