MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN Nr 1/2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 1/2/2013"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN Nr 1/2/2013

2 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska Wykonawca: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski, ul. Brzozowa 75, Izabelin WYDAWCA Ministerstwo Finansów Służba Celna Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 tel.: (022) tel./fax: (022) nakład: 1800 egz. 3 Zwalczanie przestępczości 22 2 WIADOMOŚCI CELNE

3 Zwalczanie przestępczości Zjawisko przemytu towarzyszy celnikom całego świata od zarania. Ludzie od zawsze usiłowali ominąć wszelakie opłaty oraz zakazy graniczne. Walka z przemytem to jedno z pierwszych, po poborze ceł i innych podatków zadanie wszystkich służb celnych świata. Dziś zadania polskiej Służby Celnej bardzo mocno wykraczają poza kontrolę transgranicznego ruchu towarowego. Współczesna Służba Celna funkcjonuje w trzech obszarach: ceł i podatków w imporcie, akcyzy w obrocie krajowym, hazardu, a także podatku od miedzi i srebra. We wszystkich tych trzech obszarach występuje zjawisko przestępczości, związane z unikaniem opodatkowania lub omijaniem zakazów i ograniczeń. Jest to zjawisko niezmiernie niebezpieczne, ponieważ uderza nie tylko w finanse państwa, ale także w bezpieczeństwo indywidualnych konsumentów. Często za przestępczością dokonywaną w obszarach odpowiedzialności Służby Celnej stoją zorganizowane grupy przestępcze. Tak jest zwłaszcza w przypadku przemytu narkotyków, dużych ilości papierosów oraz przestępstw paliwowych. Brudne pieniądze zdobywane w ten sposób mogą zasilać także pozostałą przestępczość. Z drugiej strony, dzięki rozwojowi technologii cyfrowej, część przestępczości się indywidualizuje i przenosi się do Internetu. Zakup towarów za pomocą sieci, wykorzystanie przesyłek pocztowych czy kurierskich na potrzeby przemytu, nielegalny hazard internetowy, nie są dziś już niczym nowym. Służba Celna również taką przestępczość rozpoznaje i zwalcza. Dlatego skuteczne zwalczanie przestępczości ma wymiar wielopłaszczyznowy i jest niezmiernie ważnym elementem funkcjonowania współczesnej Służby Celnej. Żadne z zadań nie wypełnia w większym stopniu misji Służby Celnej niż zwalczanie przestępczości. Zwalczanie przemytu, nielegalnego hazardu czy przestępczości akcyzowej: chroni społeczeństwo oraz środowisko przed: niekontrolowanym napływem lub wprowadzaniem na rynek w inny sposób towarów niebezpiecznych, toksycznych, szkodliwych, takich jak np. narkotyki, podrabiane leki, kosmetyki i inne towary, rakotwórcza odzież i obuwie, odpady, niespełniające norm bezpieczeństwa urządzenia elektryczne lub mechaniczne, wspiera legalnie działających przedsiębiorców przez ograniczanie nieuczciwej konkurencji, chroni budżet Polski oraz Unii Europejskiej przed unikaniem wywiązywania się z należności podatkowych i celnych wymaganych przepisami prawa. Dziś zwalczanie przestępczości wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Oparte jest ono nie tylko na wysoko wykwalifikowanej kadrze, ale także na efektywnych metodach i nowoczesnym wyposażeniu. Kontrola oparta na wskazaniach analizy ryzyka oraz indywidualnym doświadczeniu funkcjonariuszy przeprowadzana jest z użyciem nowoczesnych urządzeń technicznych w oparciu o systemy informatyczne, także bezprzewodowe systemy łączności z bazami danych innych służb polskich i europejskich. Kontrola ciężarówek na granicach odbywa się z użyciem nowoczesnych urządzeń skanujących podwójną wiązką promieni, w pełni bezpiecznych zarówno dla kierowców, przewożonych towarów, jak również kontrolujących funkcjonariuszy i dzięki temu trwa kilka do kilkunastu minut (zamiast kilku godzin). Wykorzystywane przez funkcjonariuszy wydziałów zwalczania przestępczości detektory przemytu, endoskopy, wideoendoskopy, mobilnych urządzeń skanujących, także do kontroli paczek, wykorzystanie w szerszym stopniu psów służbowych, jako partnerów celników do zwalczania przestępczości narkotykowej i tytoniowej, istotnie skracają czas niezbędny na przeprowadzenie skutecznej kontroli. Nowoczesna aparatura laboratoryjna wykorzystywana w laboratoriach celnych w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą funkcjonariuszy, którzy ją obsługują pozwala na wykrywanie niedostrzegalnych gołym okiem nieprawidłowości. Każda przestępczość jest godna potępienia i wymaga zwalczania. Z gospodarczego punktu widzenia, w ruchu granicznym największym wyzwaniem dla Służby Celnej jest zwalczanie przemytu papierosów. W obrocie wewnętrznym przestępstwa paliwowe są tymi, na których Skarb Państwa może stracić najwięcej. Ze społecznego punktu widzenia zwalczanie przemytu narkotyków, ochrona konsumentów przed przywozem i wprowadzaniem do obrotu towarów trujących, toksycznych, rakotwórczych, zwłaszcza tych, przeznaczonych dla dzieci przynosi szczególną satysfakcję. Witold Lisicki Ministerstwo Finansów WIADOMOŚCI CELNE 3

4 Strategia zwalczania przestępczości Postęp technologiczny i cywilizacyjny, bardziej swobodny przepływ towarów i ludzi w wyniku otwarcia granic państwowych, powszechny dostęp do internetu oraz dynamiczny rozwój mechanizmów finansowych stanowią pole do powstawania nadużyć na polu przepisów celnych i podatkowych. Do ich zwalczania konieczne jest sprawne działanie Służby Celnej wykorzystującej nowoczesne narzędzia kontroli, wsparte technologiami informatycznymi. Obszarem działania w tym zakresie jest terytorium całego kraju, włączając w to przejścia graniczne. Elementem wspólnym i podstawowym działań kontrolnych jest system analizy ryzyka pozwalający ukierunkować je na obszary o wysokim poziomie ryzyka, dzięki czemu możliwa jest poprawa skuteczności i efektywności kontroli, przy jednoczesnym zachowaniu ułatwiania zgodnego z prawem obrotu towarowego. W ramach tego systemu funkcjonują roczne Strategiczne Plany Kontroli określające priorytetowe obszary kontroli. W ramach zwalczania przestępczości realizowane są one w oparciu o następujące zasady: ukierunkowanie działań kontrolnych na priorytetowych obszarach, a zwłaszcza na: obrocie wyrobami tytoniowymi, obrocie wyrobami alkoholowymi, zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, dziedzinie gier hazardowych, przestępczości z wykorzystaniem internetu, przestępczości związanej z importem towarów azjatyckich dwupoziomowy systemu kontroli w przejściach granicznych (połączone działania placówek granicznych i grup mobilnych) intensywne działania grup mobilnych w rejonach przygranicznych i wewnątrz kraju, wykorzystanie metod analitycznych w działalności Wydziałów Zwalczania Przestępczości w izbach celnych, funkcjonowanie Krajowych Grup Zadaniowych ukierunkowanych na analizę wybranych obszarów do kontroli, współpraca z krajowymi i zagranicznymi agendami kontrolnymi, optymalne wykorzystanie posiadanych uprawnień i sprzętu do kontroli, współpraca ze środowiskiem gospodarczym w dziedzinie zwalczania przestępczości celnej i podatkowej, rozwijanie nowoczesnych metod kontroli takich jak np. analiza kryminalna - jako nowego mechanizmu analitycznego wspierającego działanie Służby Celnej oraz systemu e-kontroli. Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić z całym przekonaniem, że polska Służba Celna jest nowoczesną, dobrze zorganizowaną i skuteczną formacją w krajowym i wspólnotowym systemie zwalczania nadużyć finansowych. Marek Przybylski Ministerstwo Finansów Zgodnie ze wspólnotowymi standardami, wszelkie kontrole w obszarach działania Służby Celnej dokonywane są na podstawie wyników uprzednio przeprowadzonej analizy ryzyka (z wyjątkiem kontroli losowych oraz tych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa). Konieczność zwiększenia udziału analizy ryzyka w procesie kontroli określają przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz przepisy ustawy o Służbie Celnej. Postanowienia art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej stanowią, że-kontrole przeprowadza się na podstawie analizy ryzyka mającej na celu rozpoznawanie i oszacowanie wielkości tego ryzyka oraz ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczania. Ponadto, zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii działania Służby Celnej na lata wzrasta udział analizy ryzyka w procesie kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń. Takie założenia dają możliwość ukierunkowania kontroli w obszary o wysokim poziomie ryzyka powstania nieprawidłowości, dzięki czemu, obok skuteczności Analiza ryzyka i efektywności działań kontrolnych, zostaje zachowana właściwa równowaga między poziomem kontroli a ułatwianiem zgodnego z prawem obrotu towarowego. Przykładem takich działań jest kontrola zgłoszeń celnych przed zwolnieniem towaru realizowana za pomocą automatycznej analizy ryzyka w systemach operacyjnych Służby Celnej, gdzie w latach można zaobserwowac tendencję spadkową w odniesieniu do liczby zastrzeżeń i ilości kontroli wygenerowanych na ich podstawie z jednoczesnym zwiększeniem skuteczności tych kontroli (np. w roku 2011 na podstawie dyrektyw z analizy ryzyka oraz dyrektyw dyspozytorów skontrolowano 5,9% dokumentów SAD osiągając skuteczność 13,53%, a w 2012 roku na podstawie dyrektyw z analizy ryzyka oraz dyrektyw dyspozytorów skontrolowano 4,03% dokumentów SAD osiągając skuteczność 18,91%). Paweł Jakubowski Ministerstwo Finansów 4 WIADOMOŚCI CELNE

5 ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI AKCYZOWEJ Paliwa Służba Celna Służba Celna w obszarze paliw płynnych realizuje zadania obejmujące pobór należności celnych, podatku akcyzowego oraz podatku VAT od importu, a także opłaty paliwowej. Z uwagi na znaczenie wielkości tych opłat w budżecie państwa zadania te należą do priorytetowych działań Służby Celnej. Obok poboru należności Służba Celna samodzielnie, a także we współpracy z innymi służbami zwalcza wszelkie nieprawidłowości występujące na tym rynku. Skuteczne zwalczanie nieprawidłowości występujących na tym ryku wymaga także ścisłej współpracy z innymi państwami UE. Dlatego też Służba Celna na bieżąco, w tym w trybie kontaktów roboczych, współpracuje z administracjami innych państw. Szczególnie owocna jest współpraca w zakresie zwalczania nieprawidłowości w obrocie paliwami z państwami tzw. Grupy Wyszechradzkiej. W celu skutecznego monitorowania rynku oraz skutecznego reagowania na ewentualne nieprawidłowości występujące w obrocie paliwami płynnymi niezbędne jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych. Od 1 stycznia 2012 r. Służba Celna korzysta z nowoczesnego narzędzia jakim jest System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (w skrócie EMCS). Wstępne analizy funkcjonowania systemu wskazują, iż przyczynił się on do ograniczenie skali występowania nieprawidłowości związanych z przemieszczaniem wyrobów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Podobną opinię o funkcjonowaniu systemu EMCS wyrażają także przedstawiciele legalnie działających na tym rynku podmiotów. W obszarze paliw Służba Celne kontroluje także przestrzeganie przez podróżnych i przewoźników częstości (zagadnienie okazjonalności) oraz ilości wwożonego paliwa na terytorium Polski. W przypadku transportu ciężarowego do kontroli ilości wwożonego paliwa wykorzystywane są m.in. nowoczesne urządzenia RTG. W 2012 roku komórki organizacyjne Służby Celnej przeprowadziły w obszarze paliw prawie 20 tysięcy kontroli, z czego w 2597 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, skutkujące efektami finansowymi wynoszącymi ponad 261 mln zł. Cezary Wrześniewski Ministerstwo Finansów Nietypowy zbiornik paliwa W czasie działań kontrolnych w okolicach Pabianic, funkcjonariusze zatrzymali do samochód ciężarowy marki DAF. Pojazd skontrolowano pod kątem rodzaju paliwa. Pierwsza weryfikacja nie wskazywała na nieprawidłowości. Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudziła jednak nietypowa konstrukcja wlewu paliwa. Po dokładnym zbadaniu okazało się, że w zbiornik wmontowana jest metalowa tuleja wypełniona legalnym olejem napędowym. Dopiero po jej wymontowaniu funkcjonariusze uzyskali dostęp do właściwej części baku, z której pobierane było paliwo napędzające pojazd. Jak można się było domyślić, w zbiorniku znajdował się olej opałowy. Funkcjonariusze skontrolowali następnie firmę transportową do której należał pojazd. Okazało się, że prawie wszystkie firmowe samochody zatankowane były olejem opałowym. Łącznie funkcjonariusze ujawnili w tym miejscu ponad litrów oleju opałowego służącego do napędzania pojazdów. Dostęp do właściwej części baku umożliwiło wymontowanie tulei Marta Zbaliszyn Izba Celna w Łodzi WIADOMOŚCI CELNE 5

6 Fałszowali paliwo Rozbito grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu zmodyfikowane paliwo. Na rynek mogło trafić 6 milionów litrów takiego paliwa, o wartości około 18 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy, opłaty paliwowej oraz podatków sięgają kwoty ponad 10 milionów złotych. Nad sprawą pracowali funkcjonariusze Służby Celnej z Katowic, Krakowa oraz policjanci z Małopolski. Działania ze strony Służby Celnej koordynowała Krajowa Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Przestępczości Paliwowej. Aldona Węgrzynowicz Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Izby Celnej w Katowicach Zmodyfikowane paliwo nie trafiło na rynek Olej napędowy w Volkswagenie W styczniu 2012 r. kilkaset litrów oleju napędowego znaleźli funkcjonariusze Służby Celnej na tylnym siedzeniu osobowego volkswagena. Do zdarzenia doszło w trakcie akcji kontrolnej prowadzonej na drogach powiatu bialskiego. Poproszony o złożenie wyjaśnień kierowca oświadczył, że paliwo kupił w cenie 4 zł za litr od nieznanych osób obywateli Rosji i Białorusi, którzy przywieźli je do Polski w ramach przysługujących norm. Paliwo na siedzeniu volkswagena Marzena Siemieniuk Izba Celna w Białej Podlaskiej Podejrzana stacja paliw W grudniu 2011 r. Blisko 30 tys. litrów oleju deklarowanego jako olej smarowy trafiło na jedną z lubelskich stacji paliw jako olej napędowy. Olej zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej. Badania laboratoryjne wykazały, że nie spełnia on norm jakościowych dla olejów napędowych. Zgodnie z dokumentami w cysternie powinien znajdować się olej napędowy, który miał trafić na stację paliw w województwie łódzkim. Kierowca nie potrafił wyjaśnić, dlaczego zlewa paliwo w innym miejscu, niż na to wskazuje dokument. Na podstawie danych znajdujących się w dyspozycji Służby Celnej funkcjonariusze ustalili, że w cysternie powinien znajdować się obłożony niższą stawką podatku akcyzowego olej smarowy, który miał trafić na Słowację. Marzena Siemieniuk Izba Celna w Białej Podlaskiej Podejrzana stacja paliw 6 WIADOMOŚCI CELNE

7 ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI AKCYZOWEJ Wyroby alkoholowe Obszar wyrobów alkoholowych jest jednym z priorytetowych obszarów kontrolowanych przez Służbę Celną, w oparciu o ustawowe zadania związane z alkoholem etylowym w odniesieniu do legalnej produkcji i obrotu, natomiast w przypadku nielegalnej produkcji i obrotu, wiodącymi w realizacji tych zadań są inne krajowe organy lub służby odpowiedzialne za ochronę porządku prawnego oraz uprawnione do ścigania przestępstw związanych z nielegalnym wytwarzaniem i obrotem alkoholem etylowym, w tym jego odkażaniem. W związku z powyższym, podejmując działania, np. w celu ograniczenia wytwarzania alkoholu w nielegalnych rozlewniach/odkażalniach, Służba Celna współpracuje i współdziała z ww. organami lub służbami w szczególności z Policją, z którą prowadzona jest ścisła współpraca w zakresie przeciwdziałania nielegalnej działalności podmiotów w obszarze alkoholu. Ponadto, Służba Celna podejmuje wspólne działania kontrolne ze Strażą Graniczną, Inspekcją Handlową oraz Inspekcją Sanitarną. Współpracuje z organizacjami przedsiębiorców, w tym w szczególności ze Związkiem Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, zrzeszającym producentów spirytusu i wyrobów spirytusowych, wymieniając informacje o niepożądanych zjawiskach dotyczących produkcji i obrotu alkoholem. Działania kontrolne Działania kontrolne przeprowadzone przez Służbę Celną w kwietniu i listopadzie 2011 r. wykazały, że w obrocie handlowym i gastronomii nie występują wyroby wyprodukowane z odkażonego alkoholu etylowego. Z kolei kontrole przeprowadzone w 2012 r. potwierdziły tezę, że nielegalny alkohol w segmencie sprzedaży detalicznej może wystąpić jedynie sporadycznie, wyłączając z tej sprzedaży bazary i targowiska, gdzie handel nielegalnym alkoholem prowadzony jest w sposób specyficzny i zorganizowany oraz meliny. We wrześniu 2012 r. w związku z przypadkami zatruć alkoholem metylowym, których źródłem były podrobione wyroby alkoholowe pochodzące z Czech, Służba Celna podjęła szeroko zakrojone działania kontrolne, w szczególności w województwach południowych graniczących z Republiką Czeską. Działania te, prowadzone we współpracy z Policją, Inspekcją Handlową i Inspekcją Sanitarną, oprócz fiskalnego wymiaru kontrolnego, miały na celu ostrzeżenie obywateli polskich o wysokim ryzyku spożywania czeskich wyrobów spirytusowych. Niezależnie od powyższego, w ramach działań ukierunkowanych na ochronę konsumentów, w październiku za pośrednictwem dyrektorów izb celnych przekazany został Apel, podpisany przez Szefa Służby Celnej, do właścicieli i zarządców Służba Celna W takich warunkach produkuje się alkohol Fot. Izba Celna w Łodzi bazarów i targowisk z prośbą o zwrócenie uwagi na nielegalną sprzedaż alkoholu i podjęcie działań niedopuszczających do takich praktyk oraz o niezwłoczne informowanie Służby Celnej o wystąpieniu każdego takiego przypadku. W grudniu tego samego roku, w przedświątecznym i przednoworocznym okresie wzmożonego handlu, Służba Celna przeprowadziła dodatkowe działania kontrolne na bazarach i targowiskach, mające na celu zapobieganie i zwalczanie obrotu nielegalnym alkoholem. W 2012 r. funkcjonariusze celni w obszarze wyrobów alkoholowych przeprowadzili ponad 40 tys. działań kontrolnych, ujawnili ponad 200 tys. litrów 100% nielegalnego alkoholu, samodzielnie lub we współpracy z innymi służbami, w szczególności z Policją ujawnili 25 nielegalnych rozlewni/odkażalni alkoholu. Szara strefa wyrobów spirytusowych 1 Szarą strefę wyrobów spirytusowych w Polsce w 2011 r. szacuje się na 9,5%, legalnego rynku, w tym największy segment stanowi alkohol nielegalnie odkażony ok. 5,8% oraz alkohol przeniesiony przez granicę przez tzw. mrówki ok. 2%. Przykład ujawnienia nielegalnej rozlewni/odkażalni alkoholu Alkohol produkowany w tragicznych warunkach (IC w Łodzi). Nielegalny spirytus produkowano w bardzo złych, żeby nie powiedzieć tragicznych warunkach, gdyż rozlewnia zlokalizowana była tuż przy ogromnej chlewni, z której nieczystości spływały wprost do pomieszczenia, gdzie oczyszczano i roz- 1 Raport KPMG z maja 2012 r. pt. Szara strefa wyrobów spirytusowych w Polsce WIADOMOŚCI CELNE 7

8 lewano do butelek gotowy alkohol. Kontrolujący weszli na teren posesji w momencie, gdy przepompowywano skażony alkohol z mouserów znajdujących się w samochodzie wprost do stojących w pomieszczeniu przy chlewni paletopojemników. Młody mężczyzna był dobrze znany łódzkim funkcjonariuszom. Poprzednio był zatrzymany za podobny czyn karalny, gdy likwidowano nielegalną rozlewnię. Łącznie ujawniono litry alkoholu bez akcyzy, w tym 213 litrów już gotowego, oczyszczonego spirytusu. Wartość zatrzymanego alkoholu ok. 259 tys. złotych, a uszczuplenia budżetu państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy szacowane są na ponad 151 tys. złotych. Dariusz Ziemkowski Ministerstwo Finansów Celnicy z olsztyńskiej grupy mobilnej przechwycili tonę alkoholu Tysiąc litrów alkoholu, niewiadomego pochodzenia, próbował dowieźć do Kętrzyna mieszkaniec tego miasta. Nie udało mu się, bowiem na drodze wylotowej z Olsztyna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Celnej. To największy w tym roku transport alkoholu bez akcyzy wykryty na drogach Warmii i Mazur. Towar jak wykazała próba, przeprowadzona przez celników 92 procentowy spirytus, był rozlany do litrowych butelek typu pet. Butelki zapakowano w kartony, a całość umieszczono w starym volkswagenie transporterze. Kierowcę czeka teraz sprawa karna, a za takie przestępstwo grozi mu kara grzywny, bądź nawet kara pozbawienia wolności. Wartość zatrzymanego podejrzanego alkoholu, mogącego stanowić zagrożenie zdrowia a nawet życia, to ponad 80 tys. złotych. Gdyby został on wprowadzony do sprzedaży skarb państwa straciłby prawie 46 tys. zł z podatku akcyzowego. Podejrzany alkohol Ryszard Chudy Izba Celna w Olsztynie Nielegalna rozlewnia alkoholu w Łodzi Funkcjonariusze łódzkiej Służby Celnej wykryli nielegalną rozlewnię alkoholu wyposażoną w linie technologiczne do odkażania i rozlewania skażonego spirytusu oraz ponad 4 tys. litrów nielegalnego alkoholu. Produkcja odbywała się w takich warunkach, iż stężenie oparów alkoholu i odczynników chemicznych w powietrzu powodowało duże zagrożenie zarówno dla sprawców jak i kontrolujących. Wręcz uniemożliwiło niezwłoczne prowadzenie kontroli i zabezpieczanie towaru. Stało się to możliwe dopiero po kilku godzinach. Nielegalna rozlewnia alkoholu Marta Zbaliszyn Izba Celna w Łodzi 8 WIADOMOŚCI CELNE

9 Znów alkohol bez akcyzy na A2 W dniu 10 maja 2012 r. funkcjonariusze Wielkopolskiej Służby Celnej zatrzymali na autostradzie A2 ponad 2400 litrów spirytusu bez znaków akcyzy. Na nielegalny towar funkcjonariusze trafili w trakcie kontroli samochodu dostawczego marki Peugeot Boxer. Łącznie zatrzymano 2407 litrów spirytusu. Wartość szacunkowa kontrabandy to niemal złotych. Cezary Kosman Izba Celna w Poznaniu Peugeot Boxer ze spirytusem Niebezpieczny alkohol w Kielcach Wrzesień 2012 roku był miesiącem podwyższonego ryzyka w stosunku do wyrobów alkoholowych pochodzących z Czech i ich podróbek. Świętokrzyska Służba Celna w mieszkaniu kielczanina, który znany był z handlu sprowadzanym alkoholem z zagranicy znalazła blisko 200 butelek alkoholu bez akcyzy znanych czeskich i polskich marek. Badania laboratoryjne wykluczyły śmiertelny metanol w składzie wysokoprocentowego napoju, jednak znaleziono inne związki niebezpieczne, co potwierdziło, iż alkohol jest podrabiany. Wykorzystano nazwy czeskich marek: Frederic, Helsinki, Tuzemak. Podrabiano także polski spirytus z Polmosu. Mieszkanie pełne podrobionego alkoholu Joanna Kępa Izba Celna w Kielcach ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI AKCYZOWEJ Wyroby tytoniowe WSTĘP Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi (przede wszystkim papierosami) jest jedną z najbardziej dochodowych sfer międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Zjawisko to powoduje znaczące straty finansowe dla budżetów narodowych, wynikające przede wszystkim z braku wpływów z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, pobieranych od legalnej sprzedaży wyrobów tytoniowych. Straty, jakie państwa członkowskie UE ponoszą z tytułu niepobranych należności podatkowych od wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł, Biuro OLAF Komisji Europejskiej ocenia na co najmniej 10 mld euro rocznie. Niezależnie od negatywnego wpływu na budżet państwa, obrót wyrobami tytoniowymi pochodzącymi z nielegalnych źródeł (przede wszystkim przemytu) powoduje inne niepożądane skutki. Należą do nich zagrożenia dla prawa i porządku publicznego oraz problemy społeczne związane z koncentracją grup przestępczych na określonym obszarze (np. w rejonach przejść granicznych). Ponadto przemyt i nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi stwarza możliwości powstawania grup przestęp- WIADOMOŚCI CELNE 9

10 czych, oddziałujących na różne obszary funkcjonowania państwa. Oprócz wymienionych powyżej, dodatkowym negatywnym skutkiem nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi jest zwiększone zagrożenie zdrowia społeczeństwa. Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko chorób układu krążenia, układu oddechowego i nowotworów. Strategia Służby Celnej w obszarze wyrobów tytoniowych. Według oceny zagrożeń, dokonanej przez Ministerstwo Finansów w 2009 r. w oparciu o szacunki dotyczące skutków nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi przygotowane przez organizacje międzynarodowe, bez zdecydowanej reakcji ze strony Służby Celnej w 2014 r. szara strefa mogłaby osiągnąć poziom 22%, a szacunkowe straty dla budżetu przekroczyć 3,3 mld zł. I. Strategia na lata Celem przeciwdziałania rosnącym Wykres nr 1 zagrożeniom przestępczością celną w obszarze wyrobów tytoniowych, w lutym 2009 r. w Służbie Celnej przyjęta została Strategia działania Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata (nazywana dalej Strategią ). Strategia przewidywała systemowe podejście do zagadnienia zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi poprzez 0 określenie celów strategicz- nych, celów pośrednich i szczegółowego harmonogramu działań. Określono trzy cele strategiczne: I Ograniczenie podaży na rynku krajowym wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł. II Przeciwdziałanie przemytowi wyrobów tytoniowych przez terytorium Polski jako kraju tranzytowego. III Uzyskanie społecznego poparcia dla realizacji strategii. Cele zostały zrealizowane: w okresie obowiązywania Strategii nie zaobserwowano wzrostu procentowego udziału wyrobów pochodzących z nielegalnych źródeł w krajowym rynku tytoniowym. II. Strategia na lata Ilość papierosów [tys. szt.] Na bazie doświadczeń zebranych w trakcie realizacji Strategii na lata marcu 2012 r. została opracowana i przyjęta do realizacji Strategia działania Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata Dokonane modyfikacje dotyczyły w szczególności zwiększenia skuteczności ograniczania szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. III. Wyniki działań kontrolnych 1. W zakresie papierosów O czasu wprowadzenia Strategii w 2009 r. ujawniono i zajęto następujące ilości papierosów: Rok Liczba ujawnień Ujawnienia papierosów mln szt mln szt mln szt mln szt. Uzyskane wyniki plasowały Polskę w ścisłej czołówce państw UE pod względem ujawnień papierosów; w latach 2009 i 2010 Polska była nawet liderem tej klasyfikacji. Ilustruje to wykres, przywołany za oficjalnym raportem Biura OLAF Komisji Europejskiej: Ujawnienia papierosów w UE w latach UK EL PL BG FR IT BE ES DE LT IE LV NL HU RO PT SK SE SI EE FI CZ AT MT DK CY Państwo członkowskie UE Uwaga: dane liczbowe dla Polski obejmują ujawnienia kilku służb: Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej i organów skarbowych; ujawnienia Służby Celnej stanowiły ok. 75% całości. W 2010 r. Służba Celna odnotowała pierwszy od lat spadek ujawnień papierosów; tendencja pogłębiła się w kolejnych latach. Ilustracja na wykresie nr 2. Należy jednak mocno podkreślić, że nie dowodzi to spadku zaangażowania organów Służby Celnej: ilość notowanych ujawnień utrzymuje się na wysokim poziomie. Główne czynniki, mające wpływ na ww. spadek ujawnień, to: przeniesienie na południe Europy (Rumunia, Bułgaria, Grecja) głównego strumienia przemytu papierosów pochodzących z państw WNP a kierowanych nielegalnie na rynki zachodnich państw UE. Było to pośrednim skutkiem uszczelnienia polskiej granicy wschodniej: chcąc ograniczyć ryzyko 10 WIADOMOŚCI CELNE

11 ujawnienia przemytu i związanych z tym strat, organizatorzy przenieśli główne szlaki przemytu w kierunku słabiej strzeżonych granic, wzrost popularności wyrobów tytoniowych innych niż fabrycznie produkowane papierosy, głównie papierosów napełnianych samodzielnie (m.in. tzw. skrętów). Miernikiem tej tendencji jest widoczny wzrost nielegalnego obrotu tytoniem. 2. W zakresie tytoniu. Dynamikę zjawiska rosnącego obrotu tytoniem ilustruje porównanie ilości tego towaru, zajętych przez organy Służby Celnej w ostatnich latach: Rok Liczba ujawnień Ilość tytoniu [kg] Graficznie przedstawia to wykres nar 3. Wykres nr 2 Ilość papierosów [mln szt.] Ujawnienia papierosów w Polsce w latach Łącznie w Polsce lata Służba Celna Generalnie stwierdzić można, że spadek ujawnień papierosów w Polsce kompensowany był w ostatnich latach (szczególnie w 2012 r.) wzrostem ujawnień tytoniu. Sytuację ilustruje zestawienie (tytoń przeliczono na papierosy wg przelicznika 1 kg tytoniu = sz. papierosów): Bogdan Bednarski Ministerstwo Finansów Wykrycia tytoniu w Polsce Wykres nr 3 Ilość zajętego tytoniu [tys. kg] ,2 24,2 38,4 Służba Celna 43,4 Łącznie w Polsce 126,7 161,7 116,2 240,3 200,0 257, * lata Wykrycia wyrobów tytoniowych Wykres nr 4 Ilość [szt.] lata Papierosy Tytoń do palenia WIADOMOŚCI CELNE 11

12 Przykłady: Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana na obrzeżach Krakowa Wspólne działania małopolskich policjantów i celników doprowadziły do likwidacji w maju 2011 r. nielegalnej fabryki papierosów. Zatrzymano: dwie profesjonalne linie produkcyjne, ponad 8 ton tytoniu, prawie 2,5 mln paczek do pakowania papierosów, ponad 1milion sztuk filtrów do papierosów oraz Nielegalna linia produkcyjna Nielegalna fabryka papierosów duże ilości folii, bibuły i kleju. Uszczuplenia należności z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego przekroczyły kwotę 4,5 miliona złotych. Renata Listwan-Pach Izba Celna w Krakowie Papierosy w telewizorze Przemyt papierosów w telewizorze? Czemu nie! Na taki pomysł wpadł kierowca ciężarówki przyłapany w marcu 2011 roku przez celników na polko-białoruskiej granicy w Koroszczynie. Wiesław K. ukrył papierosy w 19-calowym telewizorze, który ustawił w kabinie swojej ciężarówki. Wszystko wyglądało zupełnie normalnie. Telewizor zwrócił jednak uwagę celników. Gdy go rozkręcili, w środku zamiast kineskopu znaleźli 280 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Marzena Siemieniuk Izba Celna w Białej Podlaskiej Papierosy w telewizorze Papierosy w laptopie Były już papierosy ukryte w książce, butelce po piwie, kłębkach włóczki, dvd, przyszła też pora na laptopy. Właśnie w tym niepozornym urządzeniu znaleźli w styczniu 2010 roku papierosy funkcjonariusze z przejścia granicznego w Hrebennem. W sumie 11 paczek. Do komputera nie przyznała się żadna z osób podróżujących autokarem relacji Rawa Ruska- Tomaszów Lubelski. Marzena Siemieniuk Izba Celna w Białej Podlaskiej Ile papierosów mieści się w laptopie? 12 WIADOMOŚCI CELNE

13 Papierosy w betoniarce Papierosy bez polskich znaków akcyzy ukryte w betoniarce i nie tylko znaleźli w lutym 2011 roku funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej na jednej z posesji w miejscowości Piszczac w powiecie bialskim. Mundurowi podejrzewali, że na posesji znajdują się duże ilości papierosów pochodzących z przemytu. W trakcie przeszukania zabudowań, należących do 41-letniego, mężczyzny funkcjonariusze znaleźli aż paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Papierosy były ukryte m.in. w betoniarce i stercie desek. Mężczyzna przyznał się, że papierosy należą do niego. Jak wyjaśnił, towar kupował na rynku w Piszczacu na własne potrzeby. Marzena Siemieniuk Izba Celna w Białej Podlaskiej Papierosy w betoniarce Papierosy w angielskiej herbacie Blisko paczek papierosów o wartości ponad 70 tysięcy złotych, opatrzonych rosyjskimi banderolami, wykryli katowiccy funkcjonariusze Służby Celnej, podczas kontroli jednego z targowisk na terenie Śląska. Nielegalny towar akcyzowy został wcześniej skrzętnie ukryty w oryginalnie zamkniętych puszkach metalowych o wadze 3 kilogramów, w których Angielska herbata? zgodnie z napisem umieszczonym na opakowaniu, winna znajdować się angielska herbata śniadaniowa. Herbata z fajkami Aldona Węgrzynowicz Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Izby Celnej w Katowicach Nagrobki Wprawdzie ilość wykrytych w lipcu 2007 r. przez funkcjonariuszy Oddziału Celnego w Medyce papierosów nie była rekordowa, ale sposób przemytu należał do niespotykanych. Ponad siedemset paczek papierosów stanowiło zawartość granitowego nagrobka, przeznaczonego dla konkretnej osoby, jak mogłoby wynikać z wyrytych na płycie wierzchniej informacji. Nagrobek przewożony był w ukraińskim autokarze relacji KIROWOGRAD-THIER. Edyta Chabowska Izba Celna w Przemyślu Ale grobowiec! WIADOMOŚCI CELNE 13

14 Sukces śląskich celników Funkcjonariusze Służby Celnej ze Śląska, współpracujący z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego, znaleźli w maju 2012 r. ponad 25 ton nielegalnego tytoniu. Najpierw w jednym z magazynów zlokalizowanych na terenie Katowic zatrzymali blisko 2,4 tony tego nielegalnego towaru, a następnie w magazynie na terenie Mysłowic-kolejne 23 tony. W związku z ujawnieniem zatrzymano 4 osoby. Gdyby zatrzymany towar trafił do nielegalnego obrotu, wówczas skarb Państwa poniósłby stratę w wysokości aż 13,5 miliona złotych tylko z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego. Aldona Węgrzynowicz Izba Celna w Katowicach 25 ton nielegalnego tytoniu Gigantyczny przemyt na morskiej granicy Wielki przemyt papierosów na morskiej granicy odkryli funkcjonariusze pomorskiej Służby Celnej. W dwóch kontenerach z Chin znaleźli ponad pół miliona paczek papierosów o wartości ponad 4 i pół miliona złotych. W dniu r. celnicy wytypowali do rewizji kontenery, które do gdyńskiego portu przypłynęły z Chin. Towar był deklarowany jako wyroby wykonane z kartonów. Po prześwietleniu mobilnym skanerem okazało się, że w środku kartonów są schowane pudła z papierosami. Przypuszczenia celników potwierdził także specjalnie szkolony pies. Rewizja kontenera była już tylko formalnością. W jej efekcie funkcjonariusze znaleźli sztuk (tj paczek) papierosów Marlboro i Prince. Wartość rynkowa papierosów wynosi zł. Papierosy miały najpewniej trafić na rynek w Wielkiej Brytanii. Marcin Daczko Izba Celna w Gdyni Kontenery z Chin Papierosy ukryto w drewnianych belach Pomysłowość przemytników wciąż zadziwia. W niedzielę po południu rozdzwoniły się anonimowe telefony z informacją o podejrzanie wyglądającym ładunku transporcie drewna, stojącym na bocznicy kolejowej w Staszowie. Szybka organizacja dwóch służb mundurowych celnej i policji, doprowadziła do ujawnienia w jednym wagonie w kartonach, a w drugim w belach drewnianych prawie 15 tysięcy paczek papierosów bez akcyzy. Najpierw przecięto bale na polówki, następnie w misternie wydrążonych środkach ułożono papierosy i ponownie połówki beli zespolono śrubami. Izba Celna w Kielcach Joanna Kępa Transport drewna z papierosami 14 WIADOMOŚCI CELNE

15 Chleb Podczas odprawy celnej 50-letniej obywatelki Białorusi w Bobrownikach, uwagę celnika zwrócił bagaż podręczny podróżnej, a w nim trzy bochenki chleba szczelnie owinięte folią. Funkcjonariusz postanowił bliżej się im przyjrzeć. Jakież było jego zdziwienie, gdy po zdjęciu foli okazało się, że wierzch każdego chleba jest odcięty, a w wydrążonych bochenkach znajdują się papierosy z białoruską akcyzą w sumie 21 paczek. Futbolówki Podczas kontroli celnej autokaru na przejściu granicznym w Kuźnicy, którym podróżowała na mecz do Polski młodzieżowa drużyna piłkarska z Grodna, funkcjonariusze celni znaleźli papierosy bez polskich znaków akcyzy ukryte w futbolówkach. Podejrzenia kontrolujących wzbudził wielki worek z piłkami treningowymi. Podczas jego rewizji celnicy zauważyli, że niektóre piłki oklejone są taśmą bezbarwną. Okazało się, że wśród kilkunastu piłek znajdujących się w worku, w 10 zamiast powietrza są paczki papierosów. Smaczny chleb? Maciej Czarnecki Rzecznik Prasowy Izba Celna w Białymstoku Piłki z fajkami Towary szkodliwe i niebezpieczne Nadzór rynku Organy celne uczestniczą we wdrażaniu polityki unijnej w niemal każdej dziedzinie związanej z międzynarodowym obrotem towarowym. Oprócz pobierania ceł i opłat publicznoprawnych, rolą organów celnych jest ochrona obywateli i ich interesów przed towarami stanowiącymi zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska. Liczebność i znaczenie środków służących tej ochronie spowodowała wzrost wymagań w stosunku do organów celnych, które muszą wykonywać dodatkowe zadania specjalistyczne oraz prowadzić wszechstronną współpracę z wieloma innymi organami i instytucjami. Realizując te zadania Służba Celna spełnia szereg funkcji, z których do najistotniejszych, poza funkcją fiskalną, należą również funkcje ochronne m. in. takie jak ochrona: środowiska naturalnego - przed wwozem substancji i organizmów szkodliwych, fauny lub flory - przed rabunkowym obrotem gatunkami ginącymi, niekontrolowanym obrotem odpadami, konsumenta - przed pojawieniem się na rynku towarów nie spełniających wymagań weterynaryjnych sanitarnych i fitosanitarnych, społeczeństwa - przed wwozem towarów, przedmiotów lub urządzeń stwarzających zagrożenia dla życia, bezpieczeństwa i zdrowia obywateli, państwa - przed utratą dziedzictwa kulturowego (głównie przed wywozem dóbr kultury) lub zagrażających obronności kraju. Obecnie wiele towarów produkowanych jest w krajach, w których bezpieczeństwo i wymagania kraju przywozu nie są respektowane, najczęściej w celu obniżenia kosztów produkcji. Z tego powodu Unia Europejska, wprowadzając określone wymagania bezpieczeństwa dla towarów dopuszczanych na jej terytorium, ustanowiła stosowne mechanizmy nie tylko w zakresie wycofywania z rynku niebezpiecznych produktów, których używanie może grozić życiu lub zdrowiu ludzi albo środowisku, ale również zaangażowała orga- WIADOMOŚCI CELNE 15

16 Liczba wniosków złożnych przez Służbę Celną w sprawie spełniania przez towary zasadniczych lub innych wymagań w latach r r r r r r r r r r r r r r r r r r. ny celne w kontrolę towarów dopuszczanych do obrotu na terenie Unii. Jednym z kluczowych zadań Służby Celnej w obszarze ochrony społeczeństwa są zadania związane z nadzorem rynku obejmujące zasadnicze wymagania dla wyrobów oraz bezpieczeństwo produktów. Celem systemu nadzoru rynku jest zagwarantowanie na terenie Unii Europejskiej zgodności wyrobów wprowadzonych do obrotu z postanowieniami dyrektyw nowego podejścia, a co za tym idzie bezpieczeństwa konsumentów i użytkowników wyrobów oferowanych na jednolitym rynku europejskim. W 2012 r., stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z ) organy celne podjęły łącznie działania względem 1044 przesyłek wyrobów objętych dyrektywami nowego podejścia, których skuteczność wynosiła ok. 90%. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia nr 765/2008 organy celne zawieszają dopuszczenie do obrotu wyrobów zgłoszonych do procedury dopuszczenia do obrotu, gdy: produkt wykazuje cechy, które dają podstawę do przypuszczeń, że prawidłowo zmontowany, konserwowany i używany stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska, lub z uwagi na inny interes publiczny; produktowi nie towarzyszy dokumentacja na piśmie lub w formie elektronicznej, wymagana przez wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne lub produkt nie jest oznakowany zgodnie z tym prawodawstwem; na produkcie umieszczono fałszywe lub mogące wprowadzić w błąd oznakowanie CE. Do najczęściej stwierdzanych przez Służbę Celną nieprawidłowości należały: wyroby podlegające wymaganiom dyrektywy: kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) bezpieczeństwo maszyn (MD) przykładowe wyroby: żarówki/lampy LED, tablety, notebooki, radia samochodowe, nawigacje GPS, papierosy elektroniczne maszyny różnego typu: frezarki, maszyny rolnicze, piły spalinowe, prasy hydrauliczne najczęstsze niezgodności: brak oznakowania CE na wyrobie i/lub opakowaniu, brak danych o producencie, brak oznaczenia partii/ numery/typu urządzenia, brak deklaracji zgodności brak oznakowania CE, brak deklaracji zgodności, brak instrukcji obsługi, brak tabliczki znamionowej, brak oznakowania elementów sterowniczych, wady konstrukcyjne (brak osłon) 16 WIADOMOŚCI CELNE

17 Niskonapięciowa (LVD) Zabawki (TOYS) wyroby budowlane (CPD) urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (R&TTE) wyroby medyczne (MDD) środki ochrony indywidualnej (PPE) lampy, ładowarki do telefonów, węże oświetleniowe, monitory LCD, urządzeni kosmetyczne, żarówki klocki, lalki, zabawki muzyczne, maskotki armatura łazienkowa, listwy, siatka z włókna szklanego, kostka brukowa kamery, mikrofony, telefony komórkowe okulary korekcyjne, opatrunki, urządzenia kosmetyczne rękawice ochronne, okulary przeciwsłoneczne, ochraniacze brak oznakowania CE, brak deklaracji zgodności, brak instrukcji obsługi, brak danych producenta brak oznakowania CE, brak wymaganych ostrzeżeń, brak instrukcji obsługi, niebezpieczne rozwiązania konstrukcyjne brak oznakowania zgodności, brak deklaracji zgodności, brak informacji na temat właściwości użytkowych wyrobu brak CE, brak deklaracji zgodności, brak informacji o producencie brak CE, brak deklaracji zgodności, brak informacji o producencie brak oznakowanie CE, brak instrukcji, brak deklaracji zgodności Jeśli bezpieczeństwo określonego towaru nie jest regulowane przez specyficzne regulacje (np. tak jak w przypadku mebli, nieelektrycznych artykułów gospodarstwa domowego), produkty te powinny spełniać wymagania dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dania 12 grudnia 2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 120 Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.), gdyż wszystkie produkty oferowane konsumentom muszą być bezpieczne. 100 Naruszenia przepisów ww. ustawy mogą wynikać nie tylko z nieprawidłowej budowy czy materiału, z jakiego wykonany jest produkt, ale także z jego wadliwego 80 oznakowania, złej instrukcji lub jej braku, bądź nienależytej informacji udzielonej przez 60 producenta. 40 Przy ocenie bezpieczeństwa produktu organy celne uwzględniają: 20 cechy produktu, w tym jego skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, a także biorąc 0 pod uwagę rodzaj produktu instrukcję instalacji i konserwacji; oddziaływanie na inne produkty, jeżeli można w sposób uzasadniony przewidzieć, że dany produkt będzie używany łącznie z innymi produktami; wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania i postępowania z produktem zużytym oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu; kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze. Przykłady takich produktów to: meble, zapalniczki, wyroby do pielęgnacji dzieci np. butelki, sprzęt sportowy, dekoracyjne lampki oliwne, grille. W zakresie bezpieczeństwa produktów w 2012 r. Służba Celna podjęła działania względem 98 przesyłek. Liczba ujawnień przesyłek produktów niespełniajacych wymagań bezpieczeństwa Przykłady zatrzymań r r r. Zatrzymanie Oddział Celny w Częstochowie szt. zapalniczek stwarzających zagrożenie Zatrzymane zapalniczki stwarzały zagrożenie dla użytkowników poprzez: plucie, pryskanie skroplonego gazu, migotanie płomienia, brak wygaszania płomienia przy maksymalnym nastawieniu płomienia, brak udo- WIADOMOŚCI CELNE 17

18 kumentowania przeprowadzenia badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci. stwarzał ryzyko poparzenia, a ostre krawędzie przy kierownicy i siedzisku łodzi oraz w otworze pod siedziskiem stwarzały ryzyko zranienia), dodatkowo prostowniki nie spełniały zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Łódki z tworzywa sztucznego z silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatora W trakcie rewizji, funkcjonariusz celny zwrócił uwagę na: zły stan łódek, łatwy dostęp do instalacji elektrycznej pod siedzeniem, ostre krawędzie przy kierownicy i pod siedziskiem, oznakowanie CE nie odpowiadające wzorowi, brak instrukcji w języku polskim. Zabawki łódki nie spełniały wymagań dotyczących bezpieczeństwa (brak instrukcji montażu i użytkowania akumulatora Zatrzymanie Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu 500 szt. zapalniczek wielokrotnego użytku w postaci breloczków, które swym wyglądem przypominały gaśnicę przeciwpożarową, a tym samym poprzez posiadanie cechy atrakcyjnej dla dzieci odpowiadały definicji zapalniczek gadżetów. Piotr Żak Ministerstwo Finansów Niebezpieczne laleczki Funkcjonariusze Urzędu Celnego w Gdyni OC Baza Kontenerowa zatrzymali 7200 szt. zawieszek laleczek. Analizując oznakowanie przedmiotowych zabawek stwierdzili brak oznakowania: brak umieszczenia na zabawce informacji identyfikujących zabawkę, Niebezpieczne zawieszki nie dotrą do adresatów brak oznakowania zabawek znakiem zgodności CE, brak umieszczenia na zabawkach nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub znaku towarowego, brak deklaracji zgodności. Niebezpieczna laleczka Anna Kobyłecka Ministerstwo Finansów 18 WIADOMOŚCI CELNE

19 Klapki rakotwórcze W kwietniu 2009 r. firma z województwa mazowieckiego zgłosiła w Miejscu Uznanym w Rzepinie do odprawy celnej towar figurujący w dokumentach jako klapki dziecięce z tworzywa sztucznego w ilości 32,5 tys. sztuk. Produkt pochodził z Chin. Celnik, który przystąpił do kontroli, poczuł po otworzeniu przestrzeni ładunkowej silny, duszący zapach. Rozładunek towaru do dalszej kontroli musiał być prowadzony w dobrze wentylowanym miejscu. Już po wstępnej kontroli okazało się, iż część obuwia opatrzona jest znakami Spiderman chronionymi decyzją dyrektora IC w Warszawie w zakresie własności intelektualnej. Towar został zabezpieczony, a pobrane próbki wysłano do Wrocławskiego Laboratorium Celnego. Podczas badań Trujące klapki nie zostały dopuszczone do obrotu w różnych częściach klapek stwierdzono obecność ftalanu dibutylu i ftalanu bis, które są wymienione w Wykazie substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość, dla których ustanowiono zakaz wprowadzenia do obrotu dostępnego dla konsumentów. Jakby tego było mało kolorowe podeszwy nasycone zostały barwnikami zawierającymi związki ołowiu mieszczące się w najwyższej kategorii szkodliwości substancji. Zabójcze klapki Beata Downar-Zapolska Izba Celna w Rzepinie Paczki z USA Trzy paczki z USA z używanymi narzędziami chirurgicznymi, które miały trafić do jednej z małopolskich lecznic, zostały Niebezpieczne narzędzia zatrzymane we wrzeniu 2012 r. przez funkcjonariuszy celnych Urzędu Celnego w Przemyślu, Miejsca Wyznaczonego Poczta Polska. W paczkach, o łącznej wadze 25 kg, znajdowały się m.in. pęsety, imadła i kleszczyki chirurgiczne. Funkcjonariuszy celnych zaniepokoił jednak stan narzędzi wskazujący na znaczne zużycie narzędzi oraz fakt, że nie towarzyszyły im żadne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych dla wyrobów medycznych przez unijne i krajowe prawodawstwo. Służba Celna zwróciła się do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie o wydanie opinii w sprawie przesyłek. W przesłanej celnikom odpowiedzi urząd stwierdził, że narzędzia nie mogą być dopuszczone do obrotu w Polsce. Dlatego wszystkie przesyłki zostały zawrócone do USA. Anna Kobyłecka Ministerstwo Finansów WIADOMOŚCI CELNE 19

20 Zjawisko naruszeń praw własności intelektualnej sięga swoją historią czasów starożytnych, jednakże dopiero w czasach nam współczesnych wzrosło zaangażowanie społeczności międzynarodowej w zwalczanie tego rodzaju przestępczości. Ten stan rzeczy wiąże się nierozerwalnie z coraz większym zagrożeniami, jakie niesie za sobą handel nieoryginalnymi towarami. To nie tylko trywialny przykład podrabianego obuwia, czy podobno funkcjonującemu w obiegowej opinii przekonaniu o niestwarzających żadnych zagrożeń dla konsumenta kosmetyków, ale przede wszystkim fałszowanie takich produktów jak: środki spożywcze, leki, części zamienne dla przemysłu samochodowego i lotniczego, czy też stanowiące, jak niestety wykazały ubiegłoroczne tragiczne wydarzenia, duże zagrożenie dla życia ludzkiego wyroby przemysłu spirytusowego. Uznając konieczność skuteczniejszego przeciwdziałania łamaniu prawa w obszarze dotykającym bezpośrednio, bądź pośrednio wszystkich dziedzin funkcjonowania człowieka w 2012 roku doprowadzono do ukończenia prac w Komisji w zakresie wdrożenia nowego rozporządzenia Rady, którego zapisy powinny pozwolić na efektywniejszą walkę organów celnych ze zjawiskiem obrotu towarowego z zagranicą towarami pirackimi i podrabianymi. Uproszczeniu ulegnie także tryb postępowania funkcjonariuszy celnych. Rok bieżący poświęcony będzie głównie na szkolenia z zakresu nowych przepisów oraz działalność informacyjną skierowaną głównie do właścicieli praw własności intelektualnej. Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 roku. Znaczne zaostrzenie przepisów jest efektem spełnienia postulatów wysuwanych przez właścicieli praw własności intelektualnej oraz konsumentów. Nowym przepisom towarzyszyć będzie wsparcie techniczne w postaci unijnego systemu informatycznego COPIS, czyli Anti-COunterffeit and anti-piracy Information System, którego termin wdrożenia określono także na dzień 1 stycznia 2014 r. System COPIS jest w roku bieżącym kluczowym projektem realizowanym przez Komisję. Aktualnie trwają prace nad zintegrowaniem systemu COPIS z systemem VINCI, z którego wiele rozwiązań znalazło swoje odzwierciedlenie z systemie COPIS. Na podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania i aktywnego uczestnictwa naszej Służby Celnej na forum unijnym w pracach nad nowym rozporządzeniem i wdro żeniem systemu COPIS. Handel towarami pirackimi i podrabianymi nadal groźny Wdrożenie nowych przepisów prawa oraz systemu COPIS stanowią główne wyzwania dla Służby Celnej na 2013 rok. Planowane zmiany w ustawodawstwie i sposobie rejestrowania danych z zatrzymań towarów pirackich i podrabianych, a także wniosków o ochronę celną wymagać będą podjęcia wzmożonych prac przygotowawczych, aby z dniem 1 stycznia 2014 roku nasi funkcjonariusze celni mogli, merytorycznie dobrze przygotowani, podjąć się wykonywania nowych obowiązków. Codzienna służba pełniona przez naszych funkcjonariuszy przynosi także wiele sukcesów w wymiarze krajowym. Do najbardziej wymiernych efektów ich pracy należy zaliczyć skuteczność w zakresie zatrzymań towarów wytworzonych z naruszeniem przepisów o ochronie praw własności intelektualnej. Dzięki znajomości przepisów prawa, skomplikowanych niejednokrotnie metod odróżniania towarów pirackich bądź podrabianych od oryginalnych oraz praw, którymi rządzi się rynek w 2012 roku doszło do zatrzymania ponad 4,5 mln sztuk towarów o wartości rynkowej przekraczającej 34 mln EUR (141,7 mln złotych). Należy zauważyć, że zwiększa się rokrocznie ilość ujawnionych przypadków naruszenia prawa. I tak liczba 3272 przypadków odnotowanych w roku 2009 powiększyła się do 3920 w roku To także, jak dotąd, największa ilość decyzji ochronnych wydanych przez Izbę Celną w Warszawie na podstawie wniosków o ochronę celną, złożonych przez właścicieli praw własności intelektualnej. Decyzji takich Izba Celna w Warszawie wydała 1138 i z roku na rok jest ich więcej, dla porównania w 2009 roku było ich 852. Zatrzymania w podziale na kategorie towarowe ilustrują poniżej przedstawione diagramy. Liczba towarów natuszających prawa własności intelektualnej zatrzymanych przez Służbę Celną w roku 2012 w podziale na kategorie towarów (łącznie 4,4 mln artykułów) 20 WIADOMOŚCI CELNE

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r.

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Służba Celna RP XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Różnice cen jako główny czynnik napędzający przemyt > 7 > 2 < 1 > 7 > 2 > 4 > 5 > 3 > 2 > 3 > 3 Główne kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok W 2016 roku wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynosiły ponad 2 miliardy 500 milionów złotych, wpływy z podatku VAT wynosiły 412 milionów złotych, a wpływy z

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Białystok, 26 stycznia 2016 r. Izba Celna w Białymstoku Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Pobór należności oraz sprawna obsługa klientów to priorytety działalności podlaskich celników. Podatki

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI UDERZENIE W PRZESTĘPCZOŚĆ TYTONIOWĄ - ZLIKWIDOWANE FABRYKI I MAGAZYNY

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI UDERZENIE W PRZESTĘPCZOŚĆ TYTONIOWĄ - ZLIKWIDOWANE FABRYKI I MAGAZYNY CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI Źródło: http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/125552,uderzenie-w-przestepczosc-tytoniowa-zlikwidowane-fabryki-i-magazyny.html Wygenerowano: Piątek, 30 grudnia 2016, 21:19

Bardziej szczegółowo

POLSKO HISZPAŃSKA WSPÓŁPRACA PRZY UDZIALE EUROPOLU ZAOWOCOWAŁA ROZBICIEM GRUPY PRZESTĘPCZEJ PRZEMYTNIKÓW HASZYSZU I TYTONIU

POLSKO HISZPAŃSKA WSPÓŁPRACA PRZY UDZIALE EUROPOLU ZAOWOCOWAŁA ROZBICIEM GRUPY PRZESTĘPCZEJ PRZEMYTNIKÓW HASZYSZU I TYTONIU CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI Źródło: http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/140944,polsko-hiszpanska-wspolpraca-przy-udziale-europolu-zaowocowala-rozbiciem-gr upy-p.html Wygenerowano: Niedziela, 21

Bardziej szczegółowo

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego.

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego. Struktura i zadania Służby S Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Małgorzata Czesak - Izba Celna w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach Służba Celna, w tym Izba Celna w Katowicach, wraz z podległymi urzędami celnymi realizuje szereg zadań o charakterze : KONTROLNYM,

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ

NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ NOWE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE SŁUŻBY CELNEJ Przemyśl - 7 kwietnia 2011 Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej Służba Celna w liczbach - 2010 16 izb celnych, 46 urzędów w celnych, 161 oddziałów w

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/informacje-praktyczne/przepisy-celne/8164,przepisy-celne.html Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:23 Przepisy

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA CELNA NA STRAŻY OCHRONY ŚRODOWISKA Przemyt odpadów

SŁUŻBA CELNA NA STRAŻY OCHRONY ŚRODOWISKA Przemyt odpadów SŁUŻBA CELNA NA STRAŻY OCHRONY ŚRODOWISKA Przemyt odpadów Andrzej Puka Koordynator do spraw ochrony środowiska Kraków,15.03.2013 r. Odpady niebezpieczne po drodze z ADR Izba Celna w Krakowie Transgraniczny

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze próby przemytu w 2014 r.

Najciekawsze próby przemytu w 2014 r. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Sobota, 19 grudnia 2015, 07:20 Strona znajduje się w archiwum. Poniedziałek, 12 stycznia 2015 Najciekawsze próby przemytu w 2014 r. Pomysłowość przemytników nie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek II kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, 22 lipca 2013 r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w II kw.

Bardziej szczegółowo

CBŚ ZLIKWIDOWAŁO NAJWIĘKSZY OŚRODEK FAŁSZERSKI PIENIĘDZY EURO W EUROPIE

CBŚ ZLIKWIDOWAŁO NAJWIĘKSZY OŚRODEK FAŁSZERSKI PIENIĘDZY EURO W EUROPIE Strona znajduje się w archiwum. CBŚ ZLIKWIDOWAŁO NAJWIĘKSZY OŚRODEK FAŁSZERSKI PIENIĘDZY EURO W EUROPIE Sukces policjantów Centralnego Biura Śledczego. Zlikwidowano największą w historii Polski i największą

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Polska Słuba Celna w roku 2005.

Polska Słuba Celna w roku 2005. Polska Słuba Celna w roku 2005. Podsumowujc rok 2005 w Słubie Celnej naley zwróci uwag na pobór cła, akcyzy i innych podatków, których suma wyniosła 58 miliardów złotych, z czego z poboru akcyzy wpłynło

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Działania Służby Celnej zabawki

Działania Służby Celnej zabawki Działania Służby Celnej zabawki ZABAWKI Str. 3 W 2015 r. Służba Celna kontynuuje działania w ramach nadzoru rynku. Sektorowe obszary działań organów Służby Celnej uzależnione są zarówno od priorytetów

Bardziej szczegółowo

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Pranie pieniędzy w obrocie paliwami. Wprowadzanie do obrotu gospodarczego nielegalnego paliwa z pominięciem opłat podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłat paliwowych Wydział do walki z Przestępczością

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STANOWISKA RP

PROJEKT STANOWISKA RP PROJEKT STANOWISKA RP przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA Tendencje przestępczości narkotykowej w Polsce nie odbiegają od tendencji występujących w innych państwach europejskich. Wynika to z braku barier granicznych, łatwości przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS-023-21316/11, przy którym przesłana została interpelacja panów posłów Krzysztofa Brejzy i Tomasza Lenza z dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą.

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie

Izba Celna w Warszawie Izba Celna w Warszawie Urzędy Celne - 7 Warszawa Oddziały Celne 22 Oddziały Graniczne - 4 Struktura terytorialna Izby Celnej w Warszawie UC w Ciechanowie UC II w Warszawie UC w Pruszkowie UC I w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2011-2015 Warszawa, sierpień 2016 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie szarej strefie Uwagi dotyczące branży spirytusowej

Przeciwdziałanie szarej strefie Uwagi dotyczące branży spirytusowej Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020 Uwagi dotyczące branży spirytusowej Alkohol etylowy przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,56 Dochody budżetowe

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. I N F O R M A C J A Ł ó d ź, d n i a 16. 0 1. 2 0 1 2 r z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Stan prawny na r.

USTAWA. z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Stan prawny na r. USTAWA z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Stan prawny na 07.03.2012r. (Dz.U.2001.31.353 ze zm.) Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 31.03.2012) Rok 2006 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

program ochrony marki Levi Strauss

program ochrony marki Levi Strauss program ochrony marki Levi Strauss 1 1. Dżinsy które zbudowały Amerykę. agenda 2. Globalny program ochrony marki Levi s 3.Metody działania w zakresie ochrony marki 4. Efekty działań w Polsce 2 Levi Strauss

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działań prowadzonych w ramach Nadzoru Rynku Wyrobów w pierwszym półroczu 2014 r.

Podsumowanie działań prowadzonych w ramach Nadzoru Rynku Wyrobów w pierwszym półroczu 2014 r. Podsumowanie działań prowadzonych w ramach Nadzoru Rynku Wyrobów w pierwszym półroczu 2014 r. Realizacja strategii Prezesa UKE w obszarze Polityka prokonsumencka Koncentracja działań w stosunku do wyrobów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Ł ó d ź, d n i a 3 0. 0 8. 2012r I N F O R M A C J A z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi realizując program Prezesa

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Warszawa, maj 2015 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez Służbę

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak: Straż Graniczna rozbiła międzynarodową grupę przestępczą. To wydarzenie bez precedensu

Minister Mariusz Błaszczak: Straż Graniczna rozbiła międzynarodową grupę przestępczą. To wydarzenie bez precedensu Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15041,minister-mariusz-blaszczak-straz-graniczna-rozbila-miedzynarodowa-grupe-p rzestep.html Wygenerowano: Piątek, 7 października 2016, 06:26 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej w kontekście tranzytu towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej

Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej w kontekście tranzytu towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej Międzynarodowe Seminarium Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Łódź, dnia 23.08.2011 r. Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38 Nr akt: ŻG - 47 29 / 11 DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PRZEMYTNIKÓW NARKOTYKÓW ZLIKWIDOWANA PRZEZ EUROPOL, HISZPAŃSKĄ POLICJĘ I CBŚP

MIĘDZYNARODOWA ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA PRZEMYTNIKÓW NARKOTYKÓW ZLIKWIDOWANA PRZEZ EUROPOL, HISZPAŃSKĄ POLICJĘ I CBŚP POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130543,miedzynarodowa-zorganizowana-grupa-przestepcza-przemytnikow-narkotykowzlikwidow.html Wygenerowano: Sobota, 14 stycznia 2017, 18:22 Strona

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 675 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

PRAWNE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WALKI ZE ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI

PRAWNE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WALKI ZE ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI PRAWNE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WALKI ZE ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI Z DOŚWIADCZEŃ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ Prezentacja w ramach konferencji szkoleniowej Dopalacze wiemy więcej skuteczniej możemy działać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

ROZBITA GRUPA TRUDNIĄCA SIĘ PASERSTWEM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

ROZBITA GRUPA TRUDNIĄCA SIĘ PASERSTWEM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/126915,rozbita-grupa-trudniaca-sie-paserstwem-czesci-samochodowych.html Wygenerowano: Niedziela, 21 sierpnia 2016, 08:18 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa Wydział VIII Zamiejscowy w Rzeszowie Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa Wydział VIII Zamiejscowy w Rzeszowie Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/32787,uderzenie-cbs-w-narkobiznes.html Wygenerowano: Czwartek, 2 lutego 2017, 01:43 Strona znajduje się w archiwum. UDERZENIE CBŚ W NARKOBIZNES

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 + Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej 2006. 10. 01 s. 1 Strategia 2007 + Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r.

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r. Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw. 2011 r. Oceny maszyn dokonano w oparciu o przedmiotowe normy zharmonizowane,

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Działania Służby Celnej w obszarze nadzoru rynku

Działania Służby Celnej w obszarze nadzoru rynku Działania Służby Celnej w obszarze nadzoru rynku ZAKAZY I OGRANICZENIA POZATARYFOWE Str. 3 Służba Celna zaangażowana jest w przeprowadzanie kontroli wynikających z wdrażania wielu polityk mających ma

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE Rok 2006 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 2010) 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE Warszawa, maj 2015 INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE [Podtytuł dokumentu] [DATA] ACER [Adres firmy] INFORMACJA o wynikach kontroli akcesoriów odblaskowych Termin: I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2017 r. Poz z dnia 20 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2017 r. Poz z dnia 20 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 206 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa Warszawa, czerwca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SEKRETARZ STANU Wiesław Janczyk PS3.054.3.2016 Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/8 00-902 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Lista Towarów Objęty Systemem Monitorowania Drogowego. Poniżej przedstawiamy wyciąg z przepisów Ustawy o Systemie Monitorowania:

Lista Towarów Objęty Systemem Monitorowania Drogowego. Poniżej przedstawiamy wyciąg z przepisów Ustawy o Systemie Monitorowania: Lista Towarów Objęty Systemem Monitorowania Drogowego Poniżej przedstawiamy wyciąg z przepisów Ustawy o Systemie Monitorowania: Art. 3 Ustawy o Systemie Monitorowania: ust. 1. System monitorowania drogowego

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, w szczególności zabawek

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, w szczególności zabawek P6_TA(2007)0412 Niebezpieczne zabawki produkowane w Chinach Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, w szczególności zabawek Parlament Europejski,

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach

Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach Przeciwdziałanie szarej strefie na rynku tytoniu w Polsce w latach 2014-2020 Wyroby tytoniowe dochody budżetowe 20,00 Dochody z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych (w mld zł) 18,00 17,44 18,26 18,58 18,21

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Projekt USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 43) wprowadza się następujące zmiany: 1) art.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r.

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. (Changes in the international trade and internal market after accession of Poland into EU and after

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A Akty prawne stan na 25-10-12 Ustawy Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 3 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Podatku Akcyzowego i Ekologicznego część 1 Nr Zakres danych sprawozdawczych 1 Wielkość

Bardziej szczegółowo

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność?

Krajowy system ekozarządzania i audytu. EMAS potrzeba czy konieczność? Krajowy system ekozarządzania i audytu EMAS potrzeba czy konieczność? Agnieszka Zdanowska Departament Informacji o Środowisku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 25 listopada 2010 r., Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno

AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.130.2014 ZPO Poznań, dnia listopada 2014 r. AUCHAN POLSKA Spółka z o.o. ul. Puławska 46 05-500

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

wskazywania w kolejnych planach kontroli celów do realizacji oraz mierników ich osiągnięcia. Szczególnie istotną kwestią jest tu uwzględnienie

wskazywania w kolejnych planach kontroli celów do realizacji oraz mierników ich osiągnięcia. Szczególnie istotną kwestią jest tu uwzględnienie Wstęp Priorytetowe obszary kontroli, ujęte w Strategicznym Planie Kontroli na rok 2013, wskazano w oparciu o: - Centralny Rejestr Ryzyka, - sprawozdania izb celnych z realizacji taktycznych planów kontroli

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁANIA

UNIA EUROPEJSKA WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁANIA KOPIA DLA WŁAŚCIWYCH SŁUŻB CELNYCH UNIA EUROPEJSKA WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁANIA 1 1 1. Wnioskodawca Do użytku służbowego Imię i nazwisko/nazwa*: Nr EORI: Nr TIN: Krajowy numer identyfikacyjny: Telefon:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 8. Uwagi końcowe...

Spis treści. 8. Uwagi końcowe... Wykaz skrótów... XIII Wykaz aktów prawnych i dokumentów... XVII Wykaz literatury... XXIII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wykaz tabel i rysunków... XLI Wprowadzenie... XLV Rozdział I. Znak towarowy: geneza,

Bardziej szczegółowo

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Nieznane życie. tworzyw sztucznych Nieznane życie tworzyw sztucznych Dlaczego dzisiaj wiele produktów jest pakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych? Co powinniśmy zrobić ze zużytymi opakowaniami? Tworzywa sztuczne mają wartość W fazie

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. PIORiN jest narodowym urzędem właściwym w sprawach nadzoru i kontroli

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. PIORiN jest narodowym urzędem właściwym w sprawach nadzoru i kontroli Współpraca Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa ze Służbą Celną Agnieszka Sahajdak Naczelnik Wydziału Nadzoru Fitosanitarnego Warszawa, 29.10.2014 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i

Bardziej szczegółowo

Michał Safjański, Janusz Gołębiewski Zespół dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Michał Safjański, Janusz Gołębiewski Zespół dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Michał Safjański, Janusz Gołębiewski Zespół dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji MONITORING PRZEMYTU Znajdujące się na terenie Polski środki

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Wydział Graniczny 1 Kontrola międzynarodowego obrotu odpadami w latach 2008-2009 w przejściach granicznych

Bardziej szczegółowo

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce Cz. 3 Jacek Przędzik

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw białych kołnierzyków

Porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw białych kołnierzyków Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/11769,porozumienie-o-wspolpracy-w-zwalczaniu-przestepstw-bialych-kolnierzykow. html Wygenerowano: Piątek, 30 września 2016, 13:13 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2011 (WYCIĄG)

ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2011 (WYCIĄG) MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2011 (WYCIĄG) Zatwierdzam Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Podstawą określania priorytetów w realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo