MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN Nr 1/2/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 1/2/2013"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN Nr 1/2/2013

2 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska Wykonawca: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Laski, ul. Brzozowa 75, Izabelin WYDAWCA Ministerstwo Finansów Służba Celna Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 tel.: (022) tel./fax: (022) nakład: 1800 egz. 3 Zwalczanie przestępczości 22 2 WIADOMOŚCI CELNE

3 Zwalczanie przestępczości Zjawisko przemytu towarzyszy celnikom całego świata od zarania. Ludzie od zawsze usiłowali ominąć wszelakie opłaty oraz zakazy graniczne. Walka z przemytem to jedno z pierwszych, po poborze ceł i innych podatków zadanie wszystkich służb celnych świata. Dziś zadania polskiej Służby Celnej bardzo mocno wykraczają poza kontrolę transgranicznego ruchu towarowego. Współczesna Służba Celna funkcjonuje w trzech obszarach: ceł i podatków w imporcie, akcyzy w obrocie krajowym, hazardu, a także podatku od miedzi i srebra. We wszystkich tych trzech obszarach występuje zjawisko przestępczości, związane z unikaniem opodatkowania lub omijaniem zakazów i ograniczeń. Jest to zjawisko niezmiernie niebezpieczne, ponieważ uderza nie tylko w finanse państwa, ale także w bezpieczeństwo indywidualnych konsumentów. Często za przestępczością dokonywaną w obszarach odpowiedzialności Służby Celnej stoją zorganizowane grupy przestępcze. Tak jest zwłaszcza w przypadku przemytu narkotyków, dużych ilości papierosów oraz przestępstw paliwowych. Brudne pieniądze zdobywane w ten sposób mogą zasilać także pozostałą przestępczość. Z drugiej strony, dzięki rozwojowi technologii cyfrowej, część przestępczości się indywidualizuje i przenosi się do Internetu. Zakup towarów za pomocą sieci, wykorzystanie przesyłek pocztowych czy kurierskich na potrzeby przemytu, nielegalny hazard internetowy, nie są dziś już niczym nowym. Służba Celna również taką przestępczość rozpoznaje i zwalcza. Dlatego skuteczne zwalczanie przestępczości ma wymiar wielopłaszczyznowy i jest niezmiernie ważnym elementem funkcjonowania współczesnej Służby Celnej. Żadne z zadań nie wypełnia w większym stopniu misji Służby Celnej niż zwalczanie przestępczości. Zwalczanie przemytu, nielegalnego hazardu czy przestępczości akcyzowej: chroni społeczeństwo oraz środowisko przed: niekontrolowanym napływem lub wprowadzaniem na rynek w inny sposób towarów niebezpiecznych, toksycznych, szkodliwych, takich jak np. narkotyki, podrabiane leki, kosmetyki i inne towary, rakotwórcza odzież i obuwie, odpady, niespełniające norm bezpieczeństwa urządzenia elektryczne lub mechaniczne, wspiera legalnie działających przedsiębiorców przez ograniczanie nieuczciwej konkurencji, chroni budżet Polski oraz Unii Europejskiej przed unikaniem wywiązywania się z należności podatkowych i celnych wymaganych przepisami prawa. Dziś zwalczanie przestępczości wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Oparte jest ono nie tylko na wysoko wykwalifikowanej kadrze, ale także na efektywnych metodach i nowoczesnym wyposażeniu. Kontrola oparta na wskazaniach analizy ryzyka oraz indywidualnym doświadczeniu funkcjonariuszy przeprowadzana jest z użyciem nowoczesnych urządzeń technicznych w oparciu o systemy informatyczne, także bezprzewodowe systemy łączności z bazami danych innych służb polskich i europejskich. Kontrola ciężarówek na granicach odbywa się z użyciem nowoczesnych urządzeń skanujących podwójną wiązką promieni, w pełni bezpiecznych zarówno dla kierowców, przewożonych towarów, jak również kontrolujących funkcjonariuszy i dzięki temu trwa kilka do kilkunastu minut (zamiast kilku godzin). Wykorzystywane przez funkcjonariuszy wydziałów zwalczania przestępczości detektory przemytu, endoskopy, wideoendoskopy, mobilnych urządzeń skanujących, także do kontroli paczek, wykorzystanie w szerszym stopniu psów służbowych, jako partnerów celników do zwalczania przestępczości narkotykowej i tytoniowej, istotnie skracają czas niezbędny na przeprowadzenie skutecznej kontroli. Nowoczesna aparatura laboratoryjna wykorzystywana w laboratoriach celnych w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą funkcjonariuszy, którzy ją obsługują pozwala na wykrywanie niedostrzegalnych gołym okiem nieprawidłowości. Każda przestępczość jest godna potępienia i wymaga zwalczania. Z gospodarczego punktu widzenia, w ruchu granicznym największym wyzwaniem dla Służby Celnej jest zwalczanie przemytu papierosów. W obrocie wewnętrznym przestępstwa paliwowe są tymi, na których Skarb Państwa może stracić najwięcej. Ze społecznego punktu widzenia zwalczanie przemytu narkotyków, ochrona konsumentów przed przywozem i wprowadzaniem do obrotu towarów trujących, toksycznych, rakotwórczych, zwłaszcza tych, przeznaczonych dla dzieci przynosi szczególną satysfakcję. Witold Lisicki Ministerstwo Finansów WIADOMOŚCI CELNE 3

4 Strategia zwalczania przestępczości Postęp technologiczny i cywilizacyjny, bardziej swobodny przepływ towarów i ludzi w wyniku otwarcia granic państwowych, powszechny dostęp do internetu oraz dynamiczny rozwój mechanizmów finansowych stanowią pole do powstawania nadużyć na polu przepisów celnych i podatkowych. Do ich zwalczania konieczne jest sprawne działanie Służby Celnej wykorzystującej nowoczesne narzędzia kontroli, wsparte technologiami informatycznymi. Obszarem działania w tym zakresie jest terytorium całego kraju, włączając w to przejścia graniczne. Elementem wspólnym i podstawowym działań kontrolnych jest system analizy ryzyka pozwalający ukierunkować je na obszary o wysokim poziomie ryzyka, dzięki czemu możliwa jest poprawa skuteczności i efektywności kontroli, przy jednoczesnym zachowaniu ułatwiania zgodnego z prawem obrotu towarowego. W ramach tego systemu funkcjonują roczne Strategiczne Plany Kontroli określające priorytetowe obszary kontroli. W ramach zwalczania przestępczości realizowane są one w oparciu o następujące zasady: ukierunkowanie działań kontrolnych na priorytetowych obszarach, a zwłaszcza na: obrocie wyrobami tytoniowymi, obrocie wyrobami alkoholowymi, zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, dziedzinie gier hazardowych, przestępczości z wykorzystaniem internetu, przestępczości związanej z importem towarów azjatyckich dwupoziomowy systemu kontroli w przejściach granicznych (połączone działania placówek granicznych i grup mobilnych) intensywne działania grup mobilnych w rejonach przygranicznych i wewnątrz kraju, wykorzystanie metod analitycznych w działalności Wydziałów Zwalczania Przestępczości w izbach celnych, funkcjonowanie Krajowych Grup Zadaniowych ukierunkowanych na analizę wybranych obszarów do kontroli, współpraca z krajowymi i zagranicznymi agendami kontrolnymi, optymalne wykorzystanie posiadanych uprawnień i sprzętu do kontroli, współpraca ze środowiskiem gospodarczym w dziedzinie zwalczania przestępczości celnej i podatkowej, rozwijanie nowoczesnych metod kontroli takich jak np. analiza kryminalna - jako nowego mechanizmu analitycznego wspierającego działanie Służby Celnej oraz systemu e-kontroli. Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić z całym przekonaniem, że polska Służba Celna jest nowoczesną, dobrze zorganizowaną i skuteczną formacją w krajowym i wspólnotowym systemie zwalczania nadużyć finansowych. Marek Przybylski Ministerstwo Finansów Zgodnie ze wspólnotowymi standardami, wszelkie kontrole w obszarach działania Służby Celnej dokonywane są na podstawie wyników uprzednio przeprowadzonej analizy ryzyka (z wyjątkiem kontroli losowych oraz tych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa). Konieczność zwiększenia udziału analizy ryzyka w procesie kontroli określają przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz przepisy ustawy o Służbie Celnej. Postanowienia art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej stanowią, że-kontrole przeprowadza się na podstawie analizy ryzyka mającej na celu rozpoznawanie i oszacowanie wielkości tego ryzyka oraz ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczania. Ponadto, zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii działania Służby Celnej na lata wzrasta udział analizy ryzyka w procesie kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń. Takie założenia dają możliwość ukierunkowania kontroli w obszary o wysokim poziomie ryzyka powstania nieprawidłowości, dzięki czemu, obok skuteczności Analiza ryzyka i efektywności działań kontrolnych, zostaje zachowana właściwa równowaga między poziomem kontroli a ułatwianiem zgodnego z prawem obrotu towarowego. Przykładem takich działań jest kontrola zgłoszeń celnych przed zwolnieniem towaru realizowana za pomocą automatycznej analizy ryzyka w systemach operacyjnych Służby Celnej, gdzie w latach można zaobserwowac tendencję spadkową w odniesieniu do liczby zastrzeżeń i ilości kontroli wygenerowanych na ich podstawie z jednoczesnym zwiększeniem skuteczności tych kontroli (np. w roku 2011 na podstawie dyrektyw z analizy ryzyka oraz dyrektyw dyspozytorów skontrolowano 5,9% dokumentów SAD osiągając skuteczność 13,53%, a w 2012 roku na podstawie dyrektyw z analizy ryzyka oraz dyrektyw dyspozytorów skontrolowano 4,03% dokumentów SAD osiągając skuteczność 18,91%). Paweł Jakubowski Ministerstwo Finansów 4 WIADOMOŚCI CELNE

5 ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI AKCYZOWEJ Paliwa Służba Celna Służba Celna w obszarze paliw płynnych realizuje zadania obejmujące pobór należności celnych, podatku akcyzowego oraz podatku VAT od importu, a także opłaty paliwowej. Z uwagi na znaczenie wielkości tych opłat w budżecie państwa zadania te należą do priorytetowych działań Służby Celnej. Obok poboru należności Służba Celna samodzielnie, a także we współpracy z innymi służbami zwalcza wszelkie nieprawidłowości występujące na tym rynku. Skuteczne zwalczanie nieprawidłowości występujących na tym ryku wymaga także ścisłej współpracy z innymi państwami UE. Dlatego też Służba Celna na bieżąco, w tym w trybie kontaktów roboczych, współpracuje z administracjami innych państw. Szczególnie owocna jest współpraca w zakresie zwalczania nieprawidłowości w obrocie paliwami z państwami tzw. Grupy Wyszechradzkiej. W celu skutecznego monitorowania rynku oraz skutecznego reagowania na ewentualne nieprawidłowości występujące w obrocie paliwami płynnymi niezbędne jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych. Od 1 stycznia 2012 r. Służba Celna korzysta z nowoczesnego narzędzia jakim jest System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (w skrócie EMCS). Wstępne analizy funkcjonowania systemu wskazują, iż przyczynił się on do ograniczenie skali występowania nieprawidłowości związanych z przemieszczaniem wyrobów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Podobną opinię o funkcjonowaniu systemu EMCS wyrażają także przedstawiciele legalnie działających na tym rynku podmiotów. W obszarze paliw Służba Celne kontroluje także przestrzeganie przez podróżnych i przewoźników częstości (zagadnienie okazjonalności) oraz ilości wwożonego paliwa na terytorium Polski. W przypadku transportu ciężarowego do kontroli ilości wwożonego paliwa wykorzystywane są m.in. nowoczesne urządzenia RTG. W 2012 roku komórki organizacyjne Służby Celnej przeprowadziły w obszarze paliw prawie 20 tysięcy kontroli, z czego w 2597 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, skutkujące efektami finansowymi wynoszącymi ponad 261 mln zł. Cezary Wrześniewski Ministerstwo Finansów Nietypowy zbiornik paliwa W czasie działań kontrolnych w okolicach Pabianic, funkcjonariusze zatrzymali do samochód ciężarowy marki DAF. Pojazd skontrolowano pod kątem rodzaju paliwa. Pierwsza weryfikacja nie wskazywała na nieprawidłowości. Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudziła jednak nietypowa konstrukcja wlewu paliwa. Po dokładnym zbadaniu okazało się, że w zbiornik wmontowana jest metalowa tuleja wypełniona legalnym olejem napędowym. Dopiero po jej wymontowaniu funkcjonariusze uzyskali dostęp do właściwej części baku, z której pobierane było paliwo napędzające pojazd. Jak można się było domyślić, w zbiorniku znajdował się olej opałowy. Funkcjonariusze skontrolowali następnie firmę transportową do której należał pojazd. Okazało się, że prawie wszystkie firmowe samochody zatankowane były olejem opałowym. Łącznie funkcjonariusze ujawnili w tym miejscu ponad litrów oleju opałowego służącego do napędzania pojazdów. Dostęp do właściwej części baku umożliwiło wymontowanie tulei Marta Zbaliszyn Izba Celna w Łodzi WIADOMOŚCI CELNE 5

6 Fałszowali paliwo Rozbito grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu zmodyfikowane paliwo. Na rynek mogło trafić 6 milionów litrów takiego paliwa, o wartości około 18 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy, opłaty paliwowej oraz podatków sięgają kwoty ponad 10 milionów złotych. Nad sprawą pracowali funkcjonariusze Służby Celnej z Katowic, Krakowa oraz policjanci z Małopolski. Działania ze strony Służby Celnej koordynowała Krajowa Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Przestępczości Paliwowej. Aldona Węgrzynowicz Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Izby Celnej w Katowicach Zmodyfikowane paliwo nie trafiło na rynek Olej napędowy w Volkswagenie W styczniu 2012 r. kilkaset litrów oleju napędowego znaleźli funkcjonariusze Służby Celnej na tylnym siedzeniu osobowego volkswagena. Do zdarzenia doszło w trakcie akcji kontrolnej prowadzonej na drogach powiatu bialskiego. Poproszony o złożenie wyjaśnień kierowca oświadczył, że paliwo kupił w cenie 4 zł za litr od nieznanych osób obywateli Rosji i Białorusi, którzy przywieźli je do Polski w ramach przysługujących norm. Paliwo na siedzeniu volkswagena Marzena Siemieniuk Izba Celna w Białej Podlaskiej Podejrzana stacja paliw W grudniu 2011 r. Blisko 30 tys. litrów oleju deklarowanego jako olej smarowy trafiło na jedną z lubelskich stacji paliw jako olej napędowy. Olej zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej. Badania laboratoryjne wykazały, że nie spełnia on norm jakościowych dla olejów napędowych. Zgodnie z dokumentami w cysternie powinien znajdować się olej napędowy, który miał trafić na stację paliw w województwie łódzkim. Kierowca nie potrafił wyjaśnić, dlaczego zlewa paliwo w innym miejscu, niż na to wskazuje dokument. Na podstawie danych znajdujących się w dyspozycji Służby Celnej funkcjonariusze ustalili, że w cysternie powinien znajdować się obłożony niższą stawką podatku akcyzowego olej smarowy, który miał trafić na Słowację. Marzena Siemieniuk Izba Celna w Białej Podlaskiej Podejrzana stacja paliw 6 WIADOMOŚCI CELNE

7 ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI AKCYZOWEJ Wyroby alkoholowe Obszar wyrobów alkoholowych jest jednym z priorytetowych obszarów kontrolowanych przez Służbę Celną, w oparciu o ustawowe zadania związane z alkoholem etylowym w odniesieniu do legalnej produkcji i obrotu, natomiast w przypadku nielegalnej produkcji i obrotu, wiodącymi w realizacji tych zadań są inne krajowe organy lub służby odpowiedzialne za ochronę porządku prawnego oraz uprawnione do ścigania przestępstw związanych z nielegalnym wytwarzaniem i obrotem alkoholem etylowym, w tym jego odkażaniem. W związku z powyższym, podejmując działania, np. w celu ograniczenia wytwarzania alkoholu w nielegalnych rozlewniach/odkażalniach, Służba Celna współpracuje i współdziała z ww. organami lub służbami w szczególności z Policją, z którą prowadzona jest ścisła współpraca w zakresie przeciwdziałania nielegalnej działalności podmiotów w obszarze alkoholu. Ponadto, Służba Celna podejmuje wspólne działania kontrolne ze Strażą Graniczną, Inspekcją Handlową oraz Inspekcją Sanitarną. Współpracuje z organizacjami przedsiębiorców, w tym w szczególności ze Związkiem Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, zrzeszającym producentów spirytusu i wyrobów spirytusowych, wymieniając informacje o niepożądanych zjawiskach dotyczących produkcji i obrotu alkoholem. Działania kontrolne Działania kontrolne przeprowadzone przez Służbę Celną w kwietniu i listopadzie 2011 r. wykazały, że w obrocie handlowym i gastronomii nie występują wyroby wyprodukowane z odkażonego alkoholu etylowego. Z kolei kontrole przeprowadzone w 2012 r. potwierdziły tezę, że nielegalny alkohol w segmencie sprzedaży detalicznej może wystąpić jedynie sporadycznie, wyłączając z tej sprzedaży bazary i targowiska, gdzie handel nielegalnym alkoholem prowadzony jest w sposób specyficzny i zorganizowany oraz meliny. We wrześniu 2012 r. w związku z przypadkami zatruć alkoholem metylowym, których źródłem były podrobione wyroby alkoholowe pochodzące z Czech, Służba Celna podjęła szeroko zakrojone działania kontrolne, w szczególności w województwach południowych graniczących z Republiką Czeską. Działania te, prowadzone we współpracy z Policją, Inspekcją Handlową i Inspekcją Sanitarną, oprócz fiskalnego wymiaru kontrolnego, miały na celu ostrzeżenie obywateli polskich o wysokim ryzyku spożywania czeskich wyrobów spirytusowych. Niezależnie od powyższego, w ramach działań ukierunkowanych na ochronę konsumentów, w październiku za pośrednictwem dyrektorów izb celnych przekazany został Apel, podpisany przez Szefa Służby Celnej, do właścicieli i zarządców Służba Celna W takich warunkach produkuje się alkohol Fot. Izba Celna w Łodzi bazarów i targowisk z prośbą o zwrócenie uwagi na nielegalną sprzedaż alkoholu i podjęcie działań niedopuszczających do takich praktyk oraz o niezwłoczne informowanie Służby Celnej o wystąpieniu każdego takiego przypadku. W grudniu tego samego roku, w przedświątecznym i przednoworocznym okresie wzmożonego handlu, Służba Celna przeprowadziła dodatkowe działania kontrolne na bazarach i targowiskach, mające na celu zapobieganie i zwalczanie obrotu nielegalnym alkoholem. W 2012 r. funkcjonariusze celni w obszarze wyrobów alkoholowych przeprowadzili ponad 40 tys. działań kontrolnych, ujawnili ponad 200 tys. litrów 100% nielegalnego alkoholu, samodzielnie lub we współpracy z innymi służbami, w szczególności z Policją ujawnili 25 nielegalnych rozlewni/odkażalni alkoholu. Szara strefa wyrobów spirytusowych 1 Szarą strefę wyrobów spirytusowych w Polsce w 2011 r. szacuje się na 9,5%, legalnego rynku, w tym największy segment stanowi alkohol nielegalnie odkażony ok. 5,8% oraz alkohol przeniesiony przez granicę przez tzw. mrówki ok. 2%. Przykład ujawnienia nielegalnej rozlewni/odkażalni alkoholu Alkohol produkowany w tragicznych warunkach (IC w Łodzi). Nielegalny spirytus produkowano w bardzo złych, żeby nie powiedzieć tragicznych warunkach, gdyż rozlewnia zlokalizowana była tuż przy ogromnej chlewni, z której nieczystości spływały wprost do pomieszczenia, gdzie oczyszczano i roz- 1 Raport KPMG z maja 2012 r. pt. Szara strefa wyrobów spirytusowych w Polsce WIADOMOŚCI CELNE 7

8 lewano do butelek gotowy alkohol. Kontrolujący weszli na teren posesji w momencie, gdy przepompowywano skażony alkohol z mouserów znajdujących się w samochodzie wprost do stojących w pomieszczeniu przy chlewni paletopojemników. Młody mężczyzna był dobrze znany łódzkim funkcjonariuszom. Poprzednio był zatrzymany za podobny czyn karalny, gdy likwidowano nielegalną rozlewnię. Łącznie ujawniono litry alkoholu bez akcyzy, w tym 213 litrów już gotowego, oczyszczonego spirytusu. Wartość zatrzymanego alkoholu ok. 259 tys. złotych, a uszczuplenia budżetu państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy szacowane są na ponad 151 tys. złotych. Dariusz Ziemkowski Ministerstwo Finansów Celnicy z olsztyńskiej grupy mobilnej przechwycili tonę alkoholu Tysiąc litrów alkoholu, niewiadomego pochodzenia, próbował dowieźć do Kętrzyna mieszkaniec tego miasta. Nie udało mu się, bowiem na drodze wylotowej z Olsztyna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Celnej. To największy w tym roku transport alkoholu bez akcyzy wykryty na drogach Warmii i Mazur. Towar jak wykazała próba, przeprowadzona przez celników 92 procentowy spirytus, był rozlany do litrowych butelek typu pet. Butelki zapakowano w kartony, a całość umieszczono w starym volkswagenie transporterze. Kierowcę czeka teraz sprawa karna, a za takie przestępstwo grozi mu kara grzywny, bądź nawet kara pozbawienia wolności. Wartość zatrzymanego podejrzanego alkoholu, mogącego stanowić zagrożenie zdrowia a nawet życia, to ponad 80 tys. złotych. Gdyby został on wprowadzony do sprzedaży skarb państwa straciłby prawie 46 tys. zł z podatku akcyzowego. Podejrzany alkohol Ryszard Chudy Izba Celna w Olsztynie Nielegalna rozlewnia alkoholu w Łodzi Funkcjonariusze łódzkiej Służby Celnej wykryli nielegalną rozlewnię alkoholu wyposażoną w linie technologiczne do odkażania i rozlewania skażonego spirytusu oraz ponad 4 tys. litrów nielegalnego alkoholu. Produkcja odbywała się w takich warunkach, iż stężenie oparów alkoholu i odczynników chemicznych w powietrzu powodowało duże zagrożenie zarówno dla sprawców jak i kontrolujących. Wręcz uniemożliwiło niezwłoczne prowadzenie kontroli i zabezpieczanie towaru. Stało się to możliwe dopiero po kilku godzinach. Nielegalna rozlewnia alkoholu Marta Zbaliszyn Izba Celna w Łodzi 8 WIADOMOŚCI CELNE

9 Znów alkohol bez akcyzy na A2 W dniu 10 maja 2012 r. funkcjonariusze Wielkopolskiej Służby Celnej zatrzymali na autostradzie A2 ponad 2400 litrów spirytusu bez znaków akcyzy. Na nielegalny towar funkcjonariusze trafili w trakcie kontroli samochodu dostawczego marki Peugeot Boxer. Łącznie zatrzymano 2407 litrów spirytusu. Wartość szacunkowa kontrabandy to niemal złotych. Cezary Kosman Izba Celna w Poznaniu Peugeot Boxer ze spirytusem Niebezpieczny alkohol w Kielcach Wrzesień 2012 roku był miesiącem podwyższonego ryzyka w stosunku do wyrobów alkoholowych pochodzących z Czech i ich podróbek. Świętokrzyska Służba Celna w mieszkaniu kielczanina, który znany był z handlu sprowadzanym alkoholem z zagranicy znalazła blisko 200 butelek alkoholu bez akcyzy znanych czeskich i polskich marek. Badania laboratoryjne wykluczyły śmiertelny metanol w składzie wysokoprocentowego napoju, jednak znaleziono inne związki niebezpieczne, co potwierdziło, iż alkohol jest podrabiany. Wykorzystano nazwy czeskich marek: Frederic, Helsinki, Tuzemak. Podrabiano także polski spirytus z Polmosu. Mieszkanie pełne podrobionego alkoholu Joanna Kępa Izba Celna w Kielcach ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI AKCYZOWEJ Wyroby tytoniowe WSTĘP Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi (przede wszystkim papierosami) jest jedną z najbardziej dochodowych sfer międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Zjawisko to powoduje znaczące straty finansowe dla budżetów narodowych, wynikające przede wszystkim z braku wpływów z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT, pobieranych od legalnej sprzedaży wyrobów tytoniowych. Straty, jakie państwa członkowskie UE ponoszą z tytułu niepobranych należności podatkowych od wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł, Biuro OLAF Komisji Europejskiej ocenia na co najmniej 10 mld euro rocznie. Niezależnie od negatywnego wpływu na budżet państwa, obrót wyrobami tytoniowymi pochodzącymi z nielegalnych źródeł (przede wszystkim przemytu) powoduje inne niepożądane skutki. Należą do nich zagrożenia dla prawa i porządku publicznego oraz problemy społeczne związane z koncentracją grup przestępczych na określonym obszarze (np. w rejonach przejść granicznych). Ponadto przemyt i nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi stwarza możliwości powstawania grup przestęp- WIADOMOŚCI CELNE 9

10 czych, oddziałujących na różne obszary funkcjonowania państwa. Oprócz wymienionych powyżej, dodatkowym negatywnym skutkiem nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi jest zwiększone zagrożenie zdrowia społeczeństwa. Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko chorób układu krążenia, układu oddechowego i nowotworów. Strategia Służby Celnej w obszarze wyrobów tytoniowych. Według oceny zagrożeń, dokonanej przez Ministerstwo Finansów w 2009 r. w oparciu o szacunki dotyczące skutków nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi przygotowane przez organizacje międzynarodowe, bez zdecydowanej reakcji ze strony Służby Celnej w 2014 r. szara strefa mogłaby osiągnąć poziom 22%, a szacunkowe straty dla budżetu przekroczyć 3,3 mld zł. I. Strategia na lata Celem przeciwdziałania rosnącym Wykres nr 1 zagrożeniom przestępczością celną w obszarze wyrobów tytoniowych, w lutym 2009 r. w Służbie Celnej przyjęta została Strategia działania Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata (nazywana dalej Strategią ). Strategia przewidywała systemowe podejście do zagadnienia zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi poprzez 0 określenie celów strategicz- nych, celów pośrednich i szczegółowego harmonogramu działań. Określono trzy cele strategiczne: I Ograniczenie podaży na rynku krajowym wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł. II Przeciwdziałanie przemytowi wyrobów tytoniowych przez terytorium Polski jako kraju tranzytowego. III Uzyskanie społecznego poparcia dla realizacji strategii. Cele zostały zrealizowane: w okresie obowiązywania Strategii nie zaobserwowano wzrostu procentowego udziału wyrobów pochodzących z nielegalnych źródeł w krajowym rynku tytoniowym. II. Strategia na lata Ilość papierosów [tys. szt.] Na bazie doświadczeń zebranych w trakcie realizacji Strategii na lata marcu 2012 r. została opracowana i przyjęta do realizacji Strategia działania Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata Dokonane modyfikacje dotyczyły w szczególności zwiększenia skuteczności ograniczania szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. III. Wyniki działań kontrolnych 1. W zakresie papierosów O czasu wprowadzenia Strategii w 2009 r. ujawniono i zajęto następujące ilości papierosów: Rok Liczba ujawnień Ujawnienia papierosów mln szt mln szt mln szt mln szt. Uzyskane wyniki plasowały Polskę w ścisłej czołówce państw UE pod względem ujawnień papierosów; w latach 2009 i 2010 Polska była nawet liderem tej klasyfikacji. Ilustruje to wykres, przywołany za oficjalnym raportem Biura OLAF Komisji Europejskiej: Ujawnienia papierosów w UE w latach UK EL PL BG FR IT BE ES DE LT IE LV NL HU RO PT SK SE SI EE FI CZ AT MT DK CY Państwo członkowskie UE Uwaga: dane liczbowe dla Polski obejmują ujawnienia kilku służb: Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej i organów skarbowych; ujawnienia Służby Celnej stanowiły ok. 75% całości. W 2010 r. Służba Celna odnotowała pierwszy od lat spadek ujawnień papierosów; tendencja pogłębiła się w kolejnych latach. Ilustracja na wykresie nr 2. Należy jednak mocno podkreślić, że nie dowodzi to spadku zaangażowania organów Służby Celnej: ilość notowanych ujawnień utrzymuje się na wysokim poziomie. Główne czynniki, mające wpływ na ww. spadek ujawnień, to: przeniesienie na południe Europy (Rumunia, Bułgaria, Grecja) głównego strumienia przemytu papierosów pochodzących z państw WNP a kierowanych nielegalnie na rynki zachodnich państw UE. Było to pośrednim skutkiem uszczelnienia polskiej granicy wschodniej: chcąc ograniczyć ryzyko 10 WIADOMOŚCI CELNE

11 ujawnienia przemytu i związanych z tym strat, organizatorzy przenieśli główne szlaki przemytu w kierunku słabiej strzeżonych granic, wzrost popularności wyrobów tytoniowych innych niż fabrycznie produkowane papierosy, głównie papierosów napełnianych samodzielnie (m.in. tzw. skrętów). Miernikiem tej tendencji jest widoczny wzrost nielegalnego obrotu tytoniem. 2. W zakresie tytoniu. Dynamikę zjawiska rosnącego obrotu tytoniem ilustruje porównanie ilości tego towaru, zajętych przez organy Służby Celnej w ostatnich latach: Rok Liczba ujawnień Ilość tytoniu [kg] Graficznie przedstawia to wykres nar 3. Wykres nr 2 Ilość papierosów [mln szt.] Ujawnienia papierosów w Polsce w latach Łącznie w Polsce lata Służba Celna Generalnie stwierdzić można, że spadek ujawnień papierosów w Polsce kompensowany był w ostatnich latach (szczególnie w 2012 r.) wzrostem ujawnień tytoniu. Sytuację ilustruje zestawienie (tytoń przeliczono na papierosy wg przelicznika 1 kg tytoniu = sz. papierosów): Bogdan Bednarski Ministerstwo Finansów Wykrycia tytoniu w Polsce Wykres nr 3 Ilość zajętego tytoniu [tys. kg] ,2 24,2 38,4 Służba Celna 43,4 Łącznie w Polsce 126,7 161,7 116,2 240,3 200,0 257, * lata Wykrycia wyrobów tytoniowych Wykres nr 4 Ilość [szt.] lata Papierosy Tytoń do palenia WIADOMOŚCI CELNE 11

12 Przykłady: Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana na obrzeżach Krakowa Wspólne działania małopolskich policjantów i celników doprowadziły do likwidacji w maju 2011 r. nielegalnej fabryki papierosów. Zatrzymano: dwie profesjonalne linie produkcyjne, ponad 8 ton tytoniu, prawie 2,5 mln paczek do pakowania papierosów, ponad 1milion sztuk filtrów do papierosów oraz Nielegalna linia produkcyjna Nielegalna fabryka papierosów duże ilości folii, bibuły i kleju. Uszczuplenia należności z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego przekroczyły kwotę 4,5 miliona złotych. Renata Listwan-Pach Izba Celna w Krakowie Papierosy w telewizorze Przemyt papierosów w telewizorze? Czemu nie! Na taki pomysł wpadł kierowca ciężarówki przyłapany w marcu 2011 roku przez celników na polko-białoruskiej granicy w Koroszczynie. Wiesław K. ukrył papierosy w 19-calowym telewizorze, który ustawił w kabinie swojej ciężarówki. Wszystko wyglądało zupełnie normalnie. Telewizor zwrócił jednak uwagę celników. Gdy go rozkręcili, w środku zamiast kineskopu znaleźli 280 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Marzena Siemieniuk Izba Celna w Białej Podlaskiej Papierosy w telewizorze Papierosy w laptopie Były już papierosy ukryte w książce, butelce po piwie, kłębkach włóczki, dvd, przyszła też pora na laptopy. Właśnie w tym niepozornym urządzeniu znaleźli w styczniu 2010 roku papierosy funkcjonariusze z przejścia granicznego w Hrebennem. W sumie 11 paczek. Do komputera nie przyznała się żadna z osób podróżujących autokarem relacji Rawa Ruska- Tomaszów Lubelski. Marzena Siemieniuk Izba Celna w Białej Podlaskiej Ile papierosów mieści się w laptopie? 12 WIADOMOŚCI CELNE

13 Papierosy w betoniarce Papierosy bez polskich znaków akcyzy ukryte w betoniarce i nie tylko znaleźli w lutym 2011 roku funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej na jednej z posesji w miejscowości Piszczac w powiecie bialskim. Mundurowi podejrzewali, że na posesji znajdują się duże ilości papierosów pochodzących z przemytu. W trakcie przeszukania zabudowań, należących do 41-letniego, mężczyzny funkcjonariusze znaleźli aż paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Papierosy były ukryte m.in. w betoniarce i stercie desek. Mężczyzna przyznał się, że papierosy należą do niego. Jak wyjaśnił, towar kupował na rynku w Piszczacu na własne potrzeby. Marzena Siemieniuk Izba Celna w Białej Podlaskiej Papierosy w betoniarce Papierosy w angielskiej herbacie Blisko paczek papierosów o wartości ponad 70 tysięcy złotych, opatrzonych rosyjskimi banderolami, wykryli katowiccy funkcjonariusze Służby Celnej, podczas kontroli jednego z targowisk na terenie Śląska. Nielegalny towar akcyzowy został wcześniej skrzętnie ukryty w oryginalnie zamkniętych puszkach metalowych o wadze 3 kilogramów, w których Angielska herbata? zgodnie z napisem umieszczonym na opakowaniu, winna znajdować się angielska herbata śniadaniowa. Herbata z fajkami Aldona Węgrzynowicz Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Izby Celnej w Katowicach Nagrobki Wprawdzie ilość wykrytych w lipcu 2007 r. przez funkcjonariuszy Oddziału Celnego w Medyce papierosów nie była rekordowa, ale sposób przemytu należał do niespotykanych. Ponad siedemset paczek papierosów stanowiło zawartość granitowego nagrobka, przeznaczonego dla konkretnej osoby, jak mogłoby wynikać z wyrytych na płycie wierzchniej informacji. Nagrobek przewożony był w ukraińskim autokarze relacji KIROWOGRAD-THIER. Edyta Chabowska Izba Celna w Przemyślu Ale grobowiec! WIADOMOŚCI CELNE 13

14 Sukces śląskich celników Funkcjonariusze Służby Celnej ze Śląska, współpracujący z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego, znaleźli w maju 2012 r. ponad 25 ton nielegalnego tytoniu. Najpierw w jednym z magazynów zlokalizowanych na terenie Katowic zatrzymali blisko 2,4 tony tego nielegalnego towaru, a następnie w magazynie na terenie Mysłowic-kolejne 23 tony. W związku z ujawnieniem zatrzymano 4 osoby. Gdyby zatrzymany towar trafił do nielegalnego obrotu, wówczas skarb Państwa poniósłby stratę w wysokości aż 13,5 miliona złotych tylko z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego. Aldona Węgrzynowicz Izba Celna w Katowicach 25 ton nielegalnego tytoniu Gigantyczny przemyt na morskiej granicy Wielki przemyt papierosów na morskiej granicy odkryli funkcjonariusze pomorskiej Służby Celnej. W dwóch kontenerach z Chin znaleźli ponad pół miliona paczek papierosów o wartości ponad 4 i pół miliona złotych. W dniu r. celnicy wytypowali do rewizji kontenery, które do gdyńskiego portu przypłynęły z Chin. Towar był deklarowany jako wyroby wykonane z kartonów. Po prześwietleniu mobilnym skanerem okazało się, że w środku kartonów są schowane pudła z papierosami. Przypuszczenia celników potwierdził także specjalnie szkolony pies. Rewizja kontenera była już tylko formalnością. W jej efekcie funkcjonariusze znaleźli sztuk (tj paczek) papierosów Marlboro i Prince. Wartość rynkowa papierosów wynosi zł. Papierosy miały najpewniej trafić na rynek w Wielkiej Brytanii. Marcin Daczko Izba Celna w Gdyni Kontenery z Chin Papierosy ukryto w drewnianych belach Pomysłowość przemytników wciąż zadziwia. W niedzielę po południu rozdzwoniły się anonimowe telefony z informacją o podejrzanie wyglądającym ładunku transporcie drewna, stojącym na bocznicy kolejowej w Staszowie. Szybka organizacja dwóch służb mundurowych celnej i policji, doprowadziła do ujawnienia w jednym wagonie w kartonach, a w drugim w belach drewnianych prawie 15 tysięcy paczek papierosów bez akcyzy. Najpierw przecięto bale na polówki, następnie w misternie wydrążonych środkach ułożono papierosy i ponownie połówki beli zespolono śrubami. Izba Celna w Kielcach Joanna Kępa Transport drewna z papierosami 14 WIADOMOŚCI CELNE

15 Chleb Podczas odprawy celnej 50-letniej obywatelki Białorusi w Bobrownikach, uwagę celnika zwrócił bagaż podręczny podróżnej, a w nim trzy bochenki chleba szczelnie owinięte folią. Funkcjonariusz postanowił bliżej się im przyjrzeć. Jakież było jego zdziwienie, gdy po zdjęciu foli okazało się, że wierzch każdego chleba jest odcięty, a w wydrążonych bochenkach znajdują się papierosy z białoruską akcyzą w sumie 21 paczek. Futbolówki Podczas kontroli celnej autokaru na przejściu granicznym w Kuźnicy, którym podróżowała na mecz do Polski młodzieżowa drużyna piłkarska z Grodna, funkcjonariusze celni znaleźli papierosy bez polskich znaków akcyzy ukryte w futbolówkach. Podejrzenia kontrolujących wzbudził wielki worek z piłkami treningowymi. Podczas jego rewizji celnicy zauważyli, że niektóre piłki oklejone są taśmą bezbarwną. Okazało się, że wśród kilkunastu piłek znajdujących się w worku, w 10 zamiast powietrza są paczki papierosów. Smaczny chleb? Maciej Czarnecki Rzecznik Prasowy Izba Celna w Białymstoku Piłki z fajkami Towary szkodliwe i niebezpieczne Nadzór rynku Organy celne uczestniczą we wdrażaniu polityki unijnej w niemal każdej dziedzinie związanej z międzynarodowym obrotem towarowym. Oprócz pobierania ceł i opłat publicznoprawnych, rolą organów celnych jest ochrona obywateli i ich interesów przed towarami stanowiącymi zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska. Liczebność i znaczenie środków służących tej ochronie spowodowała wzrost wymagań w stosunku do organów celnych, które muszą wykonywać dodatkowe zadania specjalistyczne oraz prowadzić wszechstronną współpracę z wieloma innymi organami i instytucjami. Realizując te zadania Służba Celna spełnia szereg funkcji, z których do najistotniejszych, poza funkcją fiskalną, należą również funkcje ochronne m. in. takie jak ochrona: środowiska naturalnego - przed wwozem substancji i organizmów szkodliwych, fauny lub flory - przed rabunkowym obrotem gatunkami ginącymi, niekontrolowanym obrotem odpadami, konsumenta - przed pojawieniem się na rynku towarów nie spełniających wymagań weterynaryjnych sanitarnych i fitosanitarnych, społeczeństwa - przed wwozem towarów, przedmiotów lub urządzeń stwarzających zagrożenia dla życia, bezpieczeństwa i zdrowia obywateli, państwa - przed utratą dziedzictwa kulturowego (głównie przed wywozem dóbr kultury) lub zagrażających obronności kraju. Obecnie wiele towarów produkowanych jest w krajach, w których bezpieczeństwo i wymagania kraju przywozu nie są respektowane, najczęściej w celu obniżenia kosztów produkcji. Z tego powodu Unia Europejska, wprowadzając określone wymagania bezpieczeństwa dla towarów dopuszczanych na jej terytorium, ustanowiła stosowne mechanizmy nie tylko w zakresie wycofywania z rynku niebezpiecznych produktów, których używanie może grozić życiu lub zdrowiu ludzi albo środowisku, ale również zaangażowała orga- WIADOMOŚCI CELNE 15

16 Liczba wniosków złożnych przez Służbę Celną w sprawie spełniania przez towary zasadniczych lub innych wymagań w latach r r r r r r r r r r r r r r r r r r. ny celne w kontrolę towarów dopuszczanych do obrotu na terenie Unii. Jednym z kluczowych zadań Służby Celnej w obszarze ochrony społeczeństwa są zadania związane z nadzorem rynku obejmujące zasadnicze wymagania dla wyrobów oraz bezpieczeństwo produktów. Celem systemu nadzoru rynku jest zagwarantowanie na terenie Unii Europejskiej zgodności wyrobów wprowadzonych do obrotu z postanowieniami dyrektyw nowego podejścia, a co za tym idzie bezpieczeństwa konsumentów i użytkowników wyrobów oferowanych na jednolitym rynku europejskim. W 2012 r., stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z ) organy celne podjęły łącznie działania względem 1044 przesyłek wyrobów objętych dyrektywami nowego podejścia, których skuteczność wynosiła ok. 90%. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia nr 765/2008 organy celne zawieszają dopuszczenie do obrotu wyrobów zgłoszonych do procedury dopuszczenia do obrotu, gdy: produkt wykazuje cechy, które dają podstawę do przypuszczeń, że prawidłowo zmontowany, konserwowany i używany stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska, lub z uwagi na inny interes publiczny; produktowi nie towarzyszy dokumentacja na piśmie lub w formie elektronicznej, wymagana przez wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne lub produkt nie jest oznakowany zgodnie z tym prawodawstwem; na produkcie umieszczono fałszywe lub mogące wprowadzić w błąd oznakowanie CE. Do najczęściej stwierdzanych przez Służbę Celną nieprawidłowości należały: wyroby podlegające wymaganiom dyrektywy: kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) bezpieczeństwo maszyn (MD) przykładowe wyroby: żarówki/lampy LED, tablety, notebooki, radia samochodowe, nawigacje GPS, papierosy elektroniczne maszyny różnego typu: frezarki, maszyny rolnicze, piły spalinowe, prasy hydrauliczne najczęstsze niezgodności: brak oznakowania CE na wyrobie i/lub opakowaniu, brak danych o producencie, brak oznaczenia partii/ numery/typu urządzenia, brak deklaracji zgodności brak oznakowania CE, brak deklaracji zgodności, brak instrukcji obsługi, brak tabliczki znamionowej, brak oznakowania elementów sterowniczych, wady konstrukcyjne (brak osłon) 16 WIADOMOŚCI CELNE

17 Niskonapięciowa (LVD) Zabawki (TOYS) wyroby budowlane (CPD) urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (R&TTE) wyroby medyczne (MDD) środki ochrony indywidualnej (PPE) lampy, ładowarki do telefonów, węże oświetleniowe, monitory LCD, urządzeni kosmetyczne, żarówki klocki, lalki, zabawki muzyczne, maskotki armatura łazienkowa, listwy, siatka z włókna szklanego, kostka brukowa kamery, mikrofony, telefony komórkowe okulary korekcyjne, opatrunki, urządzenia kosmetyczne rękawice ochronne, okulary przeciwsłoneczne, ochraniacze brak oznakowania CE, brak deklaracji zgodności, brak instrukcji obsługi, brak danych producenta brak oznakowania CE, brak wymaganych ostrzeżeń, brak instrukcji obsługi, niebezpieczne rozwiązania konstrukcyjne brak oznakowania zgodności, brak deklaracji zgodności, brak informacji na temat właściwości użytkowych wyrobu brak CE, brak deklaracji zgodności, brak informacji o producencie brak CE, brak deklaracji zgodności, brak informacji o producencie brak oznakowanie CE, brak instrukcji, brak deklaracji zgodności Jeśli bezpieczeństwo określonego towaru nie jest regulowane przez specyficzne regulacje (np. tak jak w przypadku mebli, nieelektrycznych artykułów gospodarstwa domowego), produkty te powinny spełniać wymagania dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dania 12 grudnia 2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 120 Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.), gdyż wszystkie produkty oferowane konsumentom muszą być bezpieczne. 100 Naruszenia przepisów ww. ustawy mogą wynikać nie tylko z nieprawidłowej budowy czy materiału, z jakiego wykonany jest produkt, ale także z jego wadliwego 80 oznakowania, złej instrukcji lub jej braku, bądź nienależytej informacji udzielonej przez 60 producenta. 40 Przy ocenie bezpieczeństwa produktu organy celne uwzględniają: 20 cechy produktu, w tym jego skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, a także biorąc 0 pod uwagę rodzaj produktu instrukcję instalacji i konserwacji; oddziaływanie na inne produkty, jeżeli można w sposób uzasadniony przewidzieć, że dany produkt będzie używany łącznie z innymi produktami; wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania i postępowania z produktem zużytym oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu; kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze. Przykłady takich produktów to: meble, zapalniczki, wyroby do pielęgnacji dzieci np. butelki, sprzęt sportowy, dekoracyjne lampki oliwne, grille. W zakresie bezpieczeństwa produktów w 2012 r. Służba Celna podjęła działania względem 98 przesyłek. Liczba ujawnień przesyłek produktów niespełniajacych wymagań bezpieczeństwa Przykłady zatrzymań r r r. Zatrzymanie Oddział Celny w Częstochowie szt. zapalniczek stwarzających zagrożenie Zatrzymane zapalniczki stwarzały zagrożenie dla użytkowników poprzez: plucie, pryskanie skroplonego gazu, migotanie płomienia, brak wygaszania płomienia przy maksymalnym nastawieniu płomienia, brak udo- WIADOMOŚCI CELNE 17

18 kumentowania przeprowadzenia badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci. stwarzał ryzyko poparzenia, a ostre krawędzie przy kierownicy i siedzisku łodzi oraz w otworze pod siedziskiem stwarzały ryzyko zranienia), dodatkowo prostowniki nie spełniały zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Łódki z tworzywa sztucznego z silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatora W trakcie rewizji, funkcjonariusz celny zwrócił uwagę na: zły stan łódek, łatwy dostęp do instalacji elektrycznej pod siedzeniem, ostre krawędzie przy kierownicy i pod siedziskiem, oznakowanie CE nie odpowiadające wzorowi, brak instrukcji w języku polskim. Zabawki łódki nie spełniały wymagań dotyczących bezpieczeństwa (brak instrukcji montażu i użytkowania akumulatora Zatrzymanie Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu 500 szt. zapalniczek wielokrotnego użytku w postaci breloczków, które swym wyglądem przypominały gaśnicę przeciwpożarową, a tym samym poprzez posiadanie cechy atrakcyjnej dla dzieci odpowiadały definicji zapalniczek gadżetów. Piotr Żak Ministerstwo Finansów Niebezpieczne laleczki Funkcjonariusze Urzędu Celnego w Gdyni OC Baza Kontenerowa zatrzymali 7200 szt. zawieszek laleczek. Analizując oznakowanie przedmiotowych zabawek stwierdzili brak oznakowania: brak umieszczenia na zabawce informacji identyfikujących zabawkę, Niebezpieczne zawieszki nie dotrą do adresatów brak oznakowania zabawek znakiem zgodności CE, brak umieszczenia na zabawkach nazwiska, zarejestrowanej nazwy towarowej lub znaku towarowego, brak deklaracji zgodności. Niebezpieczna laleczka Anna Kobyłecka Ministerstwo Finansów 18 WIADOMOŚCI CELNE

19 Klapki rakotwórcze W kwietniu 2009 r. firma z województwa mazowieckiego zgłosiła w Miejscu Uznanym w Rzepinie do odprawy celnej towar figurujący w dokumentach jako klapki dziecięce z tworzywa sztucznego w ilości 32,5 tys. sztuk. Produkt pochodził z Chin. Celnik, który przystąpił do kontroli, poczuł po otworzeniu przestrzeni ładunkowej silny, duszący zapach. Rozładunek towaru do dalszej kontroli musiał być prowadzony w dobrze wentylowanym miejscu. Już po wstępnej kontroli okazało się, iż część obuwia opatrzona jest znakami Spiderman chronionymi decyzją dyrektora IC w Warszawie w zakresie własności intelektualnej. Towar został zabezpieczony, a pobrane próbki wysłano do Wrocławskiego Laboratorium Celnego. Podczas badań Trujące klapki nie zostały dopuszczone do obrotu w różnych częściach klapek stwierdzono obecność ftalanu dibutylu i ftalanu bis, które są wymienione w Wykazie substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość, dla których ustanowiono zakaz wprowadzenia do obrotu dostępnego dla konsumentów. Jakby tego było mało kolorowe podeszwy nasycone zostały barwnikami zawierającymi związki ołowiu mieszczące się w najwyższej kategorii szkodliwości substancji. Zabójcze klapki Beata Downar-Zapolska Izba Celna w Rzepinie Paczki z USA Trzy paczki z USA z używanymi narzędziami chirurgicznymi, które miały trafić do jednej z małopolskich lecznic, zostały Niebezpieczne narzędzia zatrzymane we wrzeniu 2012 r. przez funkcjonariuszy celnych Urzędu Celnego w Przemyślu, Miejsca Wyznaczonego Poczta Polska. W paczkach, o łącznej wadze 25 kg, znajdowały się m.in. pęsety, imadła i kleszczyki chirurgiczne. Funkcjonariuszy celnych zaniepokoił jednak stan narzędzi wskazujący na znaczne zużycie narzędzi oraz fakt, że nie towarzyszyły im żadne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych dla wyrobów medycznych przez unijne i krajowe prawodawstwo. Służba Celna zwróciła się do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie o wydanie opinii w sprawie przesyłek. W przesłanej celnikom odpowiedzi urząd stwierdził, że narzędzia nie mogą być dopuszczone do obrotu w Polsce. Dlatego wszystkie przesyłki zostały zawrócone do USA. Anna Kobyłecka Ministerstwo Finansów WIADOMOŚCI CELNE 19

20 Zjawisko naruszeń praw własności intelektualnej sięga swoją historią czasów starożytnych, jednakże dopiero w czasach nam współczesnych wzrosło zaangażowanie społeczności międzynarodowej w zwalczanie tego rodzaju przestępczości. Ten stan rzeczy wiąże się nierozerwalnie z coraz większym zagrożeniami, jakie niesie za sobą handel nieoryginalnymi towarami. To nie tylko trywialny przykład podrabianego obuwia, czy podobno funkcjonującemu w obiegowej opinii przekonaniu o niestwarzających żadnych zagrożeń dla konsumenta kosmetyków, ale przede wszystkim fałszowanie takich produktów jak: środki spożywcze, leki, części zamienne dla przemysłu samochodowego i lotniczego, czy też stanowiące, jak niestety wykazały ubiegłoroczne tragiczne wydarzenia, duże zagrożenie dla życia ludzkiego wyroby przemysłu spirytusowego. Uznając konieczność skuteczniejszego przeciwdziałania łamaniu prawa w obszarze dotykającym bezpośrednio, bądź pośrednio wszystkich dziedzin funkcjonowania człowieka w 2012 roku doprowadzono do ukończenia prac w Komisji w zakresie wdrożenia nowego rozporządzenia Rady, którego zapisy powinny pozwolić na efektywniejszą walkę organów celnych ze zjawiskiem obrotu towarowego z zagranicą towarami pirackimi i podrabianymi. Uproszczeniu ulegnie także tryb postępowania funkcjonariuszy celnych. Rok bieżący poświęcony będzie głównie na szkolenia z zakresu nowych przepisów oraz działalność informacyjną skierowaną głównie do właścicieli praw własności intelektualnej. Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 roku. Znaczne zaostrzenie przepisów jest efektem spełnienia postulatów wysuwanych przez właścicieli praw własności intelektualnej oraz konsumentów. Nowym przepisom towarzyszyć będzie wsparcie techniczne w postaci unijnego systemu informatycznego COPIS, czyli Anti-COunterffeit and anti-piracy Information System, którego termin wdrożenia określono także na dzień 1 stycznia 2014 r. System COPIS jest w roku bieżącym kluczowym projektem realizowanym przez Komisję. Aktualnie trwają prace nad zintegrowaniem systemu COPIS z systemem VINCI, z którego wiele rozwiązań znalazło swoje odzwierciedlenie z systemie COPIS. Na podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania i aktywnego uczestnictwa naszej Służby Celnej na forum unijnym w pracach nad nowym rozporządzeniem i wdro żeniem systemu COPIS. Handel towarami pirackimi i podrabianymi nadal groźny Wdrożenie nowych przepisów prawa oraz systemu COPIS stanowią główne wyzwania dla Służby Celnej na 2013 rok. Planowane zmiany w ustawodawstwie i sposobie rejestrowania danych z zatrzymań towarów pirackich i podrabianych, a także wniosków o ochronę celną wymagać będą podjęcia wzmożonych prac przygotowawczych, aby z dniem 1 stycznia 2014 roku nasi funkcjonariusze celni mogli, merytorycznie dobrze przygotowani, podjąć się wykonywania nowych obowiązków. Codzienna służba pełniona przez naszych funkcjonariuszy przynosi także wiele sukcesów w wymiarze krajowym. Do najbardziej wymiernych efektów ich pracy należy zaliczyć skuteczność w zakresie zatrzymań towarów wytworzonych z naruszeniem przepisów o ochronie praw własności intelektualnej. Dzięki znajomości przepisów prawa, skomplikowanych niejednokrotnie metod odróżniania towarów pirackich bądź podrabianych od oryginalnych oraz praw, którymi rządzi się rynek w 2012 roku doszło do zatrzymania ponad 4,5 mln sztuk towarów o wartości rynkowej przekraczającej 34 mln EUR (141,7 mln złotych). Należy zauważyć, że zwiększa się rokrocznie ilość ujawnionych przypadków naruszenia prawa. I tak liczba 3272 przypadków odnotowanych w roku 2009 powiększyła się do 3920 w roku To także, jak dotąd, największa ilość decyzji ochronnych wydanych przez Izbę Celną w Warszawie na podstawie wniosków o ochronę celną, złożonych przez właścicieli praw własności intelektualnej. Decyzji takich Izba Celna w Warszawie wydała 1138 i z roku na rok jest ich więcej, dla porównania w 2009 roku było ich 852. Zatrzymania w podziale na kategorie towarowe ilustrują poniżej przedstawione diagramy. Liczba towarów natuszających prawa własności intelektualnej zatrzymanych przez Służbę Celną w roku 2012 w podziale na kategorie towarów (łącznie 4,4 mln artykułów) 20 WIADOMOŚCI CELNE

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Rozdział VIII RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8.1. Dostawy i spożycie napojów alkoholowych Tabela 8.1. Import napojów alkoholowych w 2001 roku Piwo poz. PCN 2203 Wino poz. PCN 2204, 2205, 2206 Wyroby spirytusowe

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 2020 Warszawa, 2015 rok 1 Spis treści 1. Założenia i systematyka Programu 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej Projekt z dnia 3 kwietnia 2015 r. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 2020 Warszawa, 2015 rok 1 Spis treści 1. Założenia i systematyka Programu 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 3/2013

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 3/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 Nr 3/2013 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

- brak koordynacji działań między poszczególnymi organami administracji państwowej i nieskuteczna wymiana informacji między nimi,

- brak koordynacji działań między poszczególnymi organami administracji państwowej i nieskuteczna wymiana informacji między nimi, Miiniisterstwo Spraw Wewnętrznych ii Admiiniistracjjii Zagrożenie przestępczością gospodarczą w Polsce w 2001 r. Sprawozdanie WARSZAWA 2002 WSTĘP W ostatnich latach przestępczość gospodarcza ewoluuje w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE ZALECENIA DLA ADMINISTRACJI 3 CZECHY ALKOHOL SKAŻONY METANOLEM 7

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE ZALECENIA DLA ADMINISTRACJI 3 CZECHY ALKOHOL SKAŻONY METANOLEM 7 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE ZALECENIA DLA ADMINISTRACJI 3 CZECHY ALKOHOL SKAŻONY METANOLEM 7 ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII NIEMIECKIE ELEKTROWNIE WIATROWE A BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 2005.12.29. PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 15 16 grudnia 2005 r. OC-WK-002-14/05/8467

ZATWIERDZAM Warszawa, 2005.12.29. PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 15 16 grudnia 2005 r. OC-WK-002-14/05/8467 ZATWIERDZAM Warszawa, 2005.12.29 Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej /-/Marian Banaś PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 15 16 grudnia 2005 r. OC-WK-002-14/05/8467 W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Cła Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu Cła w pierwszej linii służą walce z towarami niebezpiecznymi, nielegalnym obrotem handlowym, nadużyciami finansowymi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2015 ISSN 1230-9087. Nr 1-2/2015

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2015 ISSN 1230-9087. Nr 1-2/2015 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2015 ISSN 1230-9087 Nr 1-2/2015 Szanowni Czytelnicy, REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 10/2013

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 10/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 Nr 10/2013 WIADOMOSCI l REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczka PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości 1 WSTĘP Bezpieczeństwo obywateli i bezpieczne funkcjonowanie państwa powinny stanowić wartości podlegające szczególnej ochronie. Do podstawowych czynników, które mają wpływ na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Zagadnienia ogólne... 6 1. Obowiązujący stan prawny... 6 1.1. Akty prawa polskiego... 6 1.2. Umowy międzynarodowe...

SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Zagadnienia ogólne... 6 1. Obowiązujący stan prawny... 6 1.1. Akty prawa polskiego... 6 1.2. Umowy międzynarodowe... Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych RAPORT dotyczący przestrzegania PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH W POLSCE za rok 2007 Warszawa, 2008 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK WARSZAWA 2005 Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna WIOŚ

Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-17/2009 Nr ewid 27/2010/P09047/KGP Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU Warszawa, marzec 2012 1 Opracowanie: Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Podstawy prawne kontroli i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

» Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim, prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyfi kacji S.A.» Str. 11

» Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim, prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyfi kacji S.A.» Str. 11 Numer 2 (2) maj 2013 r. Edukacyjny poradnik o znakach i certyfikatach na produktach Znakowanie i certyfikacja Klasyfikacja znaków Eko znaki Który znak to ten właściwy Liczymy, że klienci zaczną poszukiwać

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu Europejski Urząd Policji, 2011 Niniejsza publikacja obejmuje okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ

Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo:

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Technologie i biznes: Jak CEMEX Polska zarządza swoim wpływem na środowisko 04,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.9.2006 KOM(2006) 549 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa

Bardziej szczegółowo