INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT

2 1. Informacje ogólne 1.1. O niniejszej instrukcji Instrukcja zawiera opis najnowszej dostępnej wersji programu i zawarte w niej informacje mogą nieznacznie odbiegać od informacji dla starszych wersji produktu. Wprowadzane zmiany mają na celu poprawę walorów użytkowych wyrobu, jego parametrów i leżą w interesie klienta. Instrukcja zakłada, iż czytelnik posiada ogólne wiadomości i praktykę w posługiwaniu się komputerem z systemem operacyjnym Windows i telefonem komórkowym oraz zna podstawowe słownictwo naukowotechniczne z zakresu tych dziedzin. Pewne informacje powtarzają się kilkukrotnie w różnych miejscach instrukcji w celu ułatwienia szybkiego zrozumienia funkcji, bez potrzeby szukania ich w innych miejscach. 1.2 Opis reklamowo - techniczny MG SAT umożliwia prowadzenie nadzoru logistycznego i alarmowego pojazdów z zainstalowanymi systemami MG SAT GPRS. Systemy te posiadają wbudowany modem telefoniczny GSM/GPRS, a program umożliwia na bieżąco pobieranie i późniejszą analizę danych generowanych przez urządzenie zainstalowane w pojeździe. Współpraca opiera się na wykorzystaniu łączności komórkowej GSM GPRS/SMS pomiędzy pojazdem a komputerem. Istnieje więc możliwość kontroli każdego obiektu z osobna i wszystkich na raz w dowolnym praktycznie momencie. Transmisja danych odbywa się głównie poprzez łączność GPRS, jednak w niektórych przypadkach istnieje możliwość (konieczność) nawiązania łączności SMS (np. brak zasięgu GPRS). Dane otrzymywane z pojazdu to tzw. rekordy, zawierające podstawowe informacje o stanie pojazdu, na przykład położenie geograficzne, prędkość, stan czujników, poziom paliwa i inne. Rekordy transmitowane są do programu na bieżąco, czyli co jedną minutę oraz w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego i są dopisywane do bazy danych. W sytuacji braku zasięgu GPRS rekordy zapisywane są w wewnętrznej pamięci urządzenia (rejestratorze), a następnie przesyłane do programu z chwilą nawiązania łączności GPRS. Taki sposób współpracy umożliwia przeprowadzanie kontroli taboru w trybie on-line, jak również umożliwia przeglądanie historii choroby. MG SAT Instrukcja obsługi 2

3 2. Opis oprogramowania. Instalacja programu Po włożeniu płytki zawierającej plik instalacyjny programu MG SAT, należy przejść do napędu CD ROM w eksploratorze Windows i wybrać plik mgsatclient-setup.exe. W okienku powitalnym trzeba kliknąć przycisk Dalej. Następnym krokiem jest podanie Nazwiska i Nazwy Firmy. Domyślnie program jest instalowany w katalogu C:\Program Files\MotoGuard\MG SAT (jeśli system znajduje się na dysku C:). Po wybraniu ścieżki instalacyjnej oraz nazwy folderu w menu Start, program instalacyjny przejdzie do kopiowania plików na dysk twardy. Po skopiowaniu program jest gotowy do użytkowania. Uruchomienie programu Uruchomienie programu następuje poprzez uruchomienie pliku MGSAT.exe, który znajduje się w: <Menu Start, Programy, MotoGuard, MG SAT> lub skrótu MG SAT na pulpicie. Po uruchomieniu programu pojawi się okno dialogowe zapraszające do załogowania w systemie. Należy podać nazwę firmy, swój login i hasło. Jeśli posiadasz połączenie internetowe oraz wszystkie dane wprowadzisz poprawnie, powinno pojawić się okno potwierdzające pomyślne załogowanie. W przeciwnym razie system wyświetli komunikat o błędzie. MG SAT Instrukcja obsługi 3

4 Podczas logowania system sprawdza, czy wersja twojego oprogramowania jest najnowsza. Jeśli na serwerze Motoguard jest dostępna nowsza wersja MG SAT, system poinformuję Cię, że musisz pobrać aktualizację programu. Aby tego dokonać, musisz się połączyć z podanym w okienku adresem, podać login i hasło serwisu (login: motoguard, hasło: motoguard). Po ściągnięcie aktualizacji, należy ją zainstalować w katalogu głównym MG SAT. Podczas uruchamiania program MG SAT wykrywa połączenie z serwerem. Jeśli współpraca nie będzie nawiązana, program się nie uruchomi i zostanie wygenerowany ostrzegawczy dźwięk (pisk), powtarzany co jakiś czas do momentu połączenia z serwerem. Po uruchomieniu programu wygląd ekranu monitora jest następujący: 2.1. Menu Plik W menu plik znajdują się komendy umożliwiające wyświetlenie obiektów w oknie zdarzeń znajdującym się w lewej części okna głównego programu. Dodaj obiekt - umożliwia wprowadzenie do listy zdarzeń obiektu wybranego z listy obiektów znajdujących się w bazie danych. Po wybraniu komendy otwiera się okno z obiektami. Klikając dwukrotnie na wybrany obiekt lub wybierając OK. po podświetleniu wybranego obiektu dokonujemy wprowadzenia tego obiektu do listy zdarzeń. MG SAT Instrukcja obsługi 4

5 Usuń obiekt - powoduje usunięcie wskazanego (podświetlonego obiektu) z okna zdarzeń (nie oznacza to usunięcia obiektu z bazy danych). Przyciski dodaj obiekt i usuń obiekt znajdują się również w listwie przycisków okna głównego programu. Wszystkie aktywne pojazdy GPRS - komenda powoduje wyświetlenie wszystkich tych obiektów w oknie zdarzeń, z którymi aktualnie nawiązana jest łączność GPRS. Dodaj wszystkie obiekty - powoduje wyświetlenie w oknie zdarzeń wszystkich obiektów wprowadzonych do bazy danych. Odśwież listę obiektów - komenda powoduje odświeżenie okna zdarzeń, na przykład po dokonaniu pewnych operacji na obiektach (przeglądaniu historii, oglądaniu szczegółów itp.). Koniec - komenda kończy działanie programu i powoduje jego zamknięcie. Po dokonaniu wprowadzenia obiektów na listę zdarzeń okno główne programu wygląda następująco: W lewej części okna głównego wyświetlona jest lista zadeklarowanych przez nas obiektów. Każdy z wierszy zawiera podstawowe informacje o obiekcie. Pierwsza kolumna dla danego obiektu dotyczy stanu systemu w pojeździe i informuje nas o rodzaju komunikatu wysyłanego przez pojazd poprzez odpowiedni kolor kropki w polu: MG SAT Instrukcja obsługi 5

6 kropka zielona brak alarmu, wszystkie przychodzące informacje są czysto logistyczne w trybie GPRS kropka czerwona alarm naruszenia którejś ze stref zdefiniowanych jako chronione (drzwi, czujniki dodatkowe itp.) wysłany w trybie GPRS kropka żółta komunikat (nie alarm) wysłany w trybie SMS Druga kolumna zawiera informacje o stanie komunikatów wysyłanych przez pojazd, mianowicie: kropka zielona trwa sesja GPRS, komunikat aktualny, bieżące informacje kropka czerwona (cała) zerwana sesja GPRS, czas od ostatniego komunikatu dłuższy niż 2 minuty. Uwaga: Druga kolumna jest po prostu zegarem komunikatów. Ponieważ komunikaty przychodzą raz na minutę, to kolor kropki zmienia się z zielonego na czerwony płynnie w ciągu minuty (coraz większe wycinki koła stają się czerwone). kropka żółta trwa sesja GPRS, nie ma transmisji danych z pojazdu (np. po wyłączeniu stacyjki). kropka szara monitorowane urządzenie jest urządzeniem SMS-owym (nie przystosowane do pracy w trybie GPRS) Kolejne kolumny zawierają informacje dotyczące aktualnego (z dokładnością jednominutową) stanu pojazdu, mianowicie położenia, prędkości, stanu paliwa itp. Jeśli podświetlone zostanie pole danego obiektu (pojazdu), to kolejne informacje otrzymywane co minutę odzwierciedlały będą jego faktyczny stan, na mapie zaś ikonka pojazdu wędrowała będzie z punktu do punktu, wskazując jego aktualne położenie. Dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki na wierszu danego obiektu spowoduje wyświetlenie szczegółów dotyczących tego obiektu, na przykład: MG SAT Instrukcja obsługi 6

7 Kliknięcie prawym klawiszem myszki na danym wierszu (obiekcie) spowoduje wyświetlenie następującego okienka dotyczącego tego właśnie obiektu: Komenda Szczegóły wywołuje okno pokazane powyżej, komenda Alarmy wywołuje okno ze zdarzeniami alarmowymi (naruszenie stref chronionych), komendą Historia można wywołać wszystkie zapisane do tej pory rekordy dla danego obiektu (pojazdu) i przejść do modułu umożliwiającego ich analizę. Moduł Historia zostanie opisany szczegółowo w punkcie 3. Uwaga: Wyżej wymienione polecenia znajdują się także na przyborniku w oknie głównym programu. Komenda Historia kierowcy wywołuje okno z trasą przebytą przez kierowcę wybranego z bazy danych. Komenda Konfiguracja wejść daje nam możliwość personalizacji nazw poszczególnych stanów wejściowych (podłączonych urządzeń). Wybranie komendy Polecenia a następnie Monitoring daje możliwość ustalenia częstotliwości i ilości przesyłanych informacji o położeniu pojazdu Menu Mapa Menu Mapa - szczegółowe posługiwanie się modułem mapa zostanie dokładnie opisane w 4 punkcie niniejszej instrukcji jako: Moduł Mapa Raporty Menu Raporty daje możliwość zestawienia informacji o pojedynczym pojeździe, grupie pojazdów czy wreszcie pracy poszczególnych kierowców. Są to podsumowania dla wybranych obiektów za określony okres czasowy. Szczegółowa analiza historii wybranego obiektu jest opisana w punkcie 3. MG SAT Instrukcja obsługi 7

8 Menu Okna Menu Okno umożliwia przechodzenie pomiędzy aktywnymi oknami programu, mianowicie pomiędzy oknem głównym programu a poszczególnymi oknami historii zdarzeń dla danych obiektów. Historia zdarzeń danego obiektu zostanie opisana w dalszej części niniejszej instrukcji Menu Pomoc Wybierając pomoc mamy możliwość uzyskania informacji dotyczących programu, między innymi numeru wersji i daty kompilacji. Uwaga: w przypadku kłopotów z programem należy podać te dane podczas konsultacji z serwisem MG SAT! 3. Historia zdarzeń wybranego obiektu Po naciśnięciu prawym klawiszem myszki obszaru podświetlonego obiektu w oknie zdarzeń i wybraniu komendy Historia (można również wybrać komendę Historia naciskając przycisk historii na przyborniku w oknie głównym programu) otwiera się nowy moduł programu, mianowicie moduł analizy rekordów, który umożliwia przeglądanie wszystkich otrzymanych rekordów dla danego obiektu (pojazdu). Moduł ten umożliwia przeglądanie tzw. historii choroby, czyli wszelkich informacji przesłanych do tej pory przez pojazd, z możliwością segregacji czasowej (na przykład z ostatniego miesiąca).po wywołaniu komendy Historia otwiera się najpierw okno: a następnie po zadeklarowaniu okresu, który chcemy prześledzić, otwiera się następujące główne okno historii zdarzeń danego obiektu: MG SAT Instrukcja obsługi 8

9 Poniżej przedstawiony zostanie sposób posługiwania się programem służącym do analizy historii zdarzeń obiektu: 3.1. Menu Widok. W menu Widok mamy możliwość wyboru wyświetlania ilości informacji na ekranie monitora. Wygląd menu Widok jest następujący: Zaznaczając poszczególne opcje możemy decydować o tym, co chcemy widzieć na ekranie. Po zaznaczeniu wszystkich opcji na ekranie uzyskujemy wszelkie informacje dotyczące danego pojazdu jednocześnie, mianowicie dane liczbowe rekordów (z lewej), graficzne zobrazowanie miejsca pobytu pojazdu (prawy dolny róg), oraz wykresy ilustrujące wartości poszczególnych parametrów czujników (na przykład temperaturę, poziom paliwa, czas pracy pojazdu itp. prawy górny róg). Zasada korzystania z MG SAT Instrukcja obsługi 9

10 programu jest taka, że rekordy (zdarzenia, alarmy) skorelowane są z mapą (miejsce zdarzenia), oraz wartości poszczególnych parametrów zawartych w rekordach zobrazowane są graficznie na wykresach. Każdy podświetlony (zaznaczony) rekord na mapie wyświetlany jest w postaci ikonki samochodu (ze strzałką, jeśli pojazd się porusza lub w postaci samej strzałki), a na wykresie wyróżniony jest pionową czerwoną kreską. Pozostałe rekordy widoczne są na mapie w postaci małych kwadratowych punktów, a na wykresie wyświetlane są w kolorze niebieskim. Korzystanie i obsługa poszczególnych fragmentów programu (alarmy, wykresy, mapa) zostaną omówione w dalszej części niniejszej instrukcji. Niektóre opcje obsługi programu dostępne są bezpośrednio w postaci przycisków w programie, a niektóre zawarte są w odpowiednim menu Menu Rekordy W tym menu mamy możliwość obsługi rekordów (otrzymanych z urządzenia MG SAT GPS/GPRS), oraz dokonywania wszelkich operacji na tychże rekordach, czyli informacjach. Rekordy wyświetlane są z lewej strony ekranu. Wygląd rekordów jest następujący: Każdy rekord zawiera czas zarejestrowania (data, godzina), prędkość pojazdu w chwili rejestracji, odległość pokonaną przez pojazd w zakresie analizowanych rekordów, poziom paliwa w zbiorniku, temperaturę czujnika temperatury i ewentualnie wykryte momenty tankowania. Uwaga: Jeśli rekord wyświetlany jest w kolorze czerwonym, oznacza to iż w momencie rejestracji pojazd nie widział nieba bądź GPS był uśpiony. MG SAT Instrukcja obsługi 10

11 Operacji na rekordach dokonujemy korzystając z menu Rekordy, którego wygląd jest następujący: Opis poszczególnych opcji w kolejności od góry do dołu: Opis rekordu: Po wybraniu opcji opis rekordu (albo po dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszki na danym rekordzie) uzyskujemy szczegółowe informacje dotyczące danego (aktualnie podświetlonego) rekordu, mianowicie: MG SAT Instrukcja obsługi 11

12 Opis ważniejszych punktów: Data Data i godzina zarejestrowania danej informacji Pozycja Zobrazowane na mapie miejsce pobytu pojazdu oraz informacja o tym, czy odbiornik GPS posiada aktualne informacje (czy w danym momencie widzi niebo). Kierunek Kierunek poruszania się pojazdu (jeśli jest on w ruchu). Prędkość Aktualna prędkość pojazdu ustalona na podstawie odbiornika GPS Paliwo Poziom paliwa w baku w aspekcie paliwa zatankowanego w całym okresie badanym. Temperatura Stan czujnika temperatury. Jeśli termometr nie jest podłączony, to wskazanie stale wynosi zero stopni Celsjusza Filtr Korzystając z tego menu możemy definiować parametry względem, których chcemy segregować poszczególne rekordy. I tak możemy na przykład wybierać przedział czasowy (data i czas od do), w jakim analizujemy stan pojazdu, ustalać prędkość maksymalną pojazdu i wyświetlać rekordy, w których została ona przekroczona, wyświetlać miejsca tankowania, postoju powyżej określonego czasu, jak również śledzić momenty załączenia/wyłączenia zapłonu. Uwaga: Przycisk włączania filtra znajduje się także w oknie głównym programu (drugi od lewej). Aby powrócić do wyświetlania wszystkich rekordów należy w oknie rekordów (z lewej) nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać opcję wyłącz filtr czasu. Zasada korzystania z menu filtr jest taka, że chcąc uzyskać segregowanie danych względem jakiegoś parametru (parametrów), należy zaznaczyć ptaszkiem dany parametr z lewej jego strony, oraz zdefiniować jego wartość po prawej stronie. Chcąc na przykład uzyskać segregowanie rekordów danego MG SAT Instrukcja obsługi 12

13 pojazdu od dnia x do dnia y należy wybrać te dni i zaznaczyć ptaszkami filtr daty od i filtr daty do. Jeśli zaznaczona zostanie tylko opcja filtru od, to na ekranie otrzymamy rekordy w zakresie od deklarowanej daty do końca zawartości rejestratora do ostatniego rekordu. Podobnie po zaznaczeniu opcji do, rekordy z całego rejestratora zakończą wyświetlanie się na wybranej dacie. Analogicznie jest z deklarowaniem filtru prędkości i czasu postoju po podaniu konkretnych wartości na ekranie wyświetlone zostaną tylko te rekordy, w których nastąpiło przekroczenie zadanych wartości (na przykład przekroczenie prędkości powyżej 120 km/h lub czasu postoju powyżej 4 godzin). Uwaga: nie można uruchomić jednocześnie filtrowania względem kilku parametrów, ponieważ są to parametry wzajemnie wykluczające się (na przykład podczas postoju prędkość pojazdu wynosi zero). Zaznaczając parametr tankowanie otrzymamy tylko te rekordy, w których zarejestrowane zostały tankowania (lub ubytki na czerwono) pewnej ilości paliwa. Oczywiście wszystkie te informacje skorelowane są z mapą (wskazanie punktu kontrolowanego) oraz z wykresami poprzez podświetlenie danych zdarzeń na czerwono. Można również wybierać poszczególne dni tygodnia pracy pojazdu. Korzystając z menu filtr możemy też szczegółowo oglądać przedział od godziny do godziny, jak również deklarować (w podmenu zdarzenia ) wyświetlanie rekordów wszystkich, bądź związanych ze stanem stacyjki, czyli zapłonu w pojeździe. Ten ostatni parametr, który konkretnie oznacza momenty przekręcenia stacyjki on/off może posłużyć na przykład do wyliczania czasu pracy silnika, a więc i czasu pracy kierowcy Operacje bezpośrednie na rekordach Kolejne opcje z menu rekordy dotyczą bezpośrednich operacji na rekordach, mianowicie: Pierwszy skok do pierwszego rekordu w tabeli Odtwarzanie automatyczne odtwarzanie zdarzeń rekordów Ostatni skok do najmłodszego (ostatniego) rekordu Poprzedni skok do starszego rekordu (o jeden) Następny skok do młodszego rekordu (o jeden) Przerwa zatrzymanie auto-odtwarzania Usuń chwilowe usunięcie wybranego rekordu z bazy danych Przywróć przywrócenie usuniętego rekordu Czas/Próbki wybór sposobu wyświetlania zawartości rekordów na wykresach Uwaga: Bezpośrednie poruszanie się po rekordach możliwe jest również za pomocą kursorów (strzałek) na klawiaturze! Większość funkcji znajduje się także w oknie głównym programu w postaci przycisków. Korzystając z autoodtwarzania na mapie uzyskujemy animację ikonka pojazdu przeskakuje z punktu do punktu kreśląc trasę przejazdu samochodu. Przy odpowiednim powiększeniu obszaru roboczego mapy widzimy całą trasę bądź jej fragmenty. Podobnie na wykresie pionowa linia przesuwa się z lewej do prawej (opis mapy i wykresów w dalszej części niniejszej instrukcji). Usunięty rekord nie znika z tabeli, a jedynie zostaje skreślony poziomą kreską - czyli uznany za nieważny przez użytkownika programu. Nie znika on także z mapy (ikonka samochodu jest wyświetlona), ale nie jest brany pod uwagę podczas analizy wykresów i tworzenia raportów. Przywrócenie rekordu powoduje, że staje się on znowu ważny i brany pod uwagę podczas analizy przez program. MG SAT Instrukcja obsługi 13

14 Ustawienie wyświetlania danych względem próbek pozwala na czytelniejsze przedstawienie na wykresach niektórych parametrów, na przykład wartości paliwa w zbiorniku. Eliminujemy wtedy linie proste (w przypadku długich postojów pojazdu linie te są bardzo długie, co pogarsza czytelność wykresu) na wykresie (czas płynie, pojazd stoi, wartość paliwa jest stała). 4. Historia kierowcy W przypadku zainstalowanego systemu identyfikacji kierowców (pastylki Dallas) jest możliwość pobrania historii wg określonego kierowcy, a nie wg określonego pojazdu. Po pobraniu takiej historii możemy przeanalizować pracę poszczególnego kierowcy (czas pracy, trasy, przebyte kilometry). Funkcja ta jest przydatna w przypadku, kiedy z jednego auta korzysta kilka kierowców. MG SAT Instrukcja obsługi 14

15 5. Moduł mapa Mapa zastosowana w aplikacji MG SAT oraz w module Historii zdarzeń obiektu jest modułem przeznaczonym do wizualizacji pojazdów (obiektów), których parametry zapisane są w rekordach, jak również może służyć do wyszukiwania, lokalizacji i nawigacji pojazdów samochodowych. Moduł zawiera drogową mapę Europy, Polski oraz ponad 500 szczegółowych planów miast w kraju. Mapa drogowa Polski zawiera wszystkie oznaczone drogi krajowe, linie kolejowe oraz zbiorniki wodne, tereny zielone i tys. miejscowości zaznaczonych jako punkty. Plany miast zawierają wszystkie ulice w obrębie danego miasta wraz z nazwami, linie kolejowe oraz zbiorniki wodne i tereny zielone. Moduł wykorzystuje cyfrowe mapy wektorowe w celu zapewnienia jak największej dokładności. Dzięki takiej technice zapewniona jest maksymalna dokładność niezależnie od wyświetlanej skali. Moduł Mapa jako nieliczny współpracuje z dowolnym odbiornikiem GPS umożliwiając nawigację. Posiada również możliwość wyszukiwania miejsc po podaniu współrzędnych geograficznych Okno główne programu Dla przejrzystości opisu moduł Mapa został otwarty na całym ekranie patrz opis menu Widok. MG SAT Instrukcja obsługi 15

16 Opis wyglądu okna od góry do dołu: 5.2. Listwa z przyciskami Na listwie tej znajdują się przyciski najczęściej używanych funkcji programu. Umożliwiają one szybsze korzystanie z możliwości, jakie daje program Listwa informacyjna W miejscu tym wyświetlane są aktualne informacje o mapie Okno mapy Miejsce na wyświetlenie mapy. Po mapie możemy poruszać się za pomocą suwaków umieszczonych wokół niej lub klikając myszką na dowolne miejsce na mapie. Okno mapy zostanie odświeżone, a miejsce to zostanie przyjęte jako środek okna. Mapa podzielona jest na kilka części: Mapę Europy, drogową Mapę Polski i szczegółowe plany miast. Mapa ogólna Europy, poza granicami Polski zawiera drogi, miasta, linie kolejowe i obszary wodne w ogólnym zarysie, natomiast w obrębie Polski zawiera wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie, linie kolejowe, miejscowości w kraju (zaznaczone jako kolorowe punkty) oraz tereny zielone i zbiorniki wodne. Drogi krajowe opisane są numerami, miasta (miejscowości) zawierające plany szczegółowe wyróżnione są kolorem żółtym (około 500 miejscowości). Drogom krajowym, wojewódzkim oraz autostradom zostały przyporządkowane odpowiadające im numery, a także odpowiednia forma graficzna. w Plany miast zawierają wszystkie drogi krajowe, ulice i linie kolejowe oraz tereny zielone i zbiorniki wodne w obrębie granic danego miasta. Wszystkie ulice, place i ronda mają wyświetlane nazwy po odpowiednim powiększeniu planu, drogi krajowe nie mają oznaczonych numerów, ponieważ w miastach mają nazwy ulic. Uwzględniają również najważniejsze obiekty gospodarcze, naukowo-kulturalne i rekreacyjne. Wygląd oraz kolorystyka wpływają na łatwiejszą obsługę oraz analizowanie monitorowanych obiektów. Część terenów zielonych i zbiorników wodnych pozostaje niepodpisana Menu podręczne W oknie mapy mamy dostępne szybkie menu podręczne. Jest ono wywoływane prawym przyciskiem myszki, gdy jej strzałka znajduje się na mapie. Menu to zawiera najczęściej używane funkcje programu Menu Mapa Na pasku modułu Historia zdarzeń obiektu, jak również w oknie głównym programu MG SAT w menu Mapa znajdują się wszystkie dostępne opcje obsługi modułu. Funkcje możemy wywoływać myszką poprzez kliknięcie na wybranym menu, lub z klawiatury stosując skrót: Alt + podkreślona litera menu. MG SAT Instrukcja obsługi 16

17 Ustawienia W Ustawieniach mamy możliwość dokonania zmian sposobu wyświetlania szczegółów mapy na ekranie monitora Ustawienia wyświetlania Sposób wyświetlania Funkcja pozwala wybrać sposób wyświetlania wartości współrzędnych geograficznych. Dostępny jest zapis: - w stopniach 52,5041º - w stopniach i minutach 52º30,25 - w stopniach, minutach i sekundach 52º30 15 Wszystkie powyższe przykłady przedstawiają tą samą wartość zapisaną na trzy sposoby. Funkcja nie zmienia sposobu wprowadzania wartości przy poszukiwaniu pozycji wprowadzamy zawsze w stopniach. Do wyboru mamy również zapis kierunku. Przy braku zaznaczenia współrzędne wyświetlane są z literami kierunku N-S, E-W. Po zaznaczeniu współrzędne wyświetlane są ze znakami +/-. Kierunki są oznaczone: N(+), S(-), E(+), W(-). Rozmiar czcionki mapy Wszystkie napisy na mapie wyświetlane są tą samą czcionką. Dla większej przejrzystości program używa znaków pogrubionych i pochylonych. Ustawieniem tym możemy regulować wielkość liter w oknie mapy. Uwaga: W oknie mapy napisy wyświetlane są w sposób uniemożliwiający zachodzenie ich na siebie. Jeśli w jakimś miejscu zdarzy się, że dwa napisy zachodzą na siebie, to zostanie wyświetlony tylko jeden. Należy uważać przy powiększaniu rozmiaru czcionki, ponieważ będzie widać coraz mniej informacji. MG SAT Instrukcja obsługi 17

18 Jeśli rozmiar, którego chcemy użyć nie istnieje w menu wyboru, to należy kliknąć myszką na pole zmiany rozmiaru i wpisać tę wartość z klawiatury. Białe tło napisów definiujemy białe tło napisów lub brak tła napisy wyświetlane są bezpośrednio na mapie. Krzyż na środku mapy deklarujemy wyświetlanie dwóch przecinających się linii na środku mapy. Funkcja przydatna podczas przesuwania ręcznego mapy lub stawiania obiektów użytkownika (w dalszej części instrukcji). Kolor śladu - Każdy rekord pozostawia pozostawia ślad na mapie w postaci kwadracika. Jego kolor (obramowania i wypełnienia) możemy zdefiniować używając powyższej funkcji Legenda Funkcja pozwala na wyświetlenie maksymalnej wielkości okna z mapą. W tym celu chowana jest listwa informacyjna. Na ekranie pozostaje okno mapy i przyciski sterujące. Jeśli opcja jest aktywna, to przy opisie wyświetlany jest znak v Powiększ Powiększa mapę o jeden krok do osiągnięcia maksymalnego powiększenia dla aktualnej mapy (przycisk plus nad polem mapy). Jeżeli jesteśmy na mapie drogowej kraju to przy maksymalnym powiększeniu zobaczymy wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie oraz tereny zielone i zbiorniki wodne. Aby obejrzeć ulice w mieście należy przełączyć się na plan miasta Pomniejsz Pomniejsza mapę o jeden krok do osiągnięcia maksymalnego pomniejszenia dla aktualnej mapy (przycisk minus nad polem mapy). Jeżeli jesteśmy na planie miasta, to zobaczymy całe miasto w obrębie granic. Aby obejrzeć drogi krajowe, należy przełączyć się na mapę drogową Powiększ maksymalnie Powiększa maksymalnie aktualną mapę (przycisk plus w okręgu nad polem mapy). Jeżeli jesteśmy na mapie drogowej kraju, to przy maksymalnym powiększeniu zobaczymy wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie oraz tereny zielone i zbiorniki wodne. Aby obejrzeć ulice w mieście należy przełączyć się na plan miasta Pomniejsz maksymalnie Pomniejsza maksymalnie aktualną mapę (przycisk minus w okręgu). Jeżeli jesteśmy na planie miasta to zobaczymy całe miasto w obrębie granic. Aby obejrzeć drogi krajowe należy przełączyć się na mapę drogową Pokaż / ukryj teksty Funkcja służy do włączania lub wyłączania napisów na mapie (przycisk ABC). MG SAT Instrukcja obsługi 18

19 Szukaj Adres Ta zakładka umożliwia wyszukiwanie miejsc według nazwy. Przy pisaniu wielkość liter nie ma znaczenia (nie dotyczy polskich znaków jak ą, ę itd.). Po zatwierdzeniu klawiszem OK. program przeszukuje aktualnie pokazywaną mapę w celu znalezienia obiektu o tej nazwie. Tak więc nie możemy szukać ulicy w Gdańsku gdy oglądamy mapę drogową, lub szukać Gdańska gdy oglądamy plan Warszawy. Po znalezieniu obiektu mapa jest centrowana na ten obiekt, on sam pogrubiany, a jego opis wyświetlany na czerwono. Jeśli obiekt nie zostanie znaleziony to będzie wyświetlony stosowny komunikat. O ile w mieście jest jedna ulica o określonej nazwie to w kraju są miejscowości, których nazwy są identyczne. Wtedy Mapa Polski wyświetla okno ze spisem wszystkich obiektów odpowiadających tej nazwie i prosi o wybór. Możemy wybrać interesujący nas obiekt ze spisu i potwierdzić przyciskiem WYBIERZ, a mapa zostanie scentrowana na interesujący nas obiekt. Jeśli nie wiemy, który z obiektów nas interesuje, to należy przycisnąć przycisk PRZEGLĄDAJ, a obiekty z list zostaną wyświetlone na czerwono na tle konturów mapy. Kliknięcie myszką na jeden z obiektów powoduje powiększenie i centrowanie mapy na ten obiekt. Uwaga: Aby obiekt powrócił do normalnego trybu wyświetlania, należy wywołać funkcję szukania i nic nie wpisywać w pole edycyjne a następnie potwierdzić klawiszem OK Pozycja Ta zakładka umożliwia wyszukanie miejsca przy pomocy współrzędnych geograficznych. Pozycję wprowadzamy w stopniach niezależnie od ustawień, które dotyczą tylko wyświetlania, separatorem części dziesiętnej jest zawsze przecinek np. +21,2543. Powiększenie umożliwia określenie skali, w jakiej zostanie wyświetlona mapa po znalezieniu pozycji. Jeśli nic nie wpiszemy, to mapa będzie wyświetlona w aktualnej skali. MG SAT Instrukcja obsługi 19

20 Po zatwierdzeniu szukanej pozycji ekran mapy zostanie scentrowany na wprowadzonej pozycji a miejscu tym ukaże się krzyż. Jeśli byliśmy na planie miasta, a wprowadzona pozycja znajduje się poza tym miastem to automatycznie ekran zostanie przełączony na mapę Polski. Uwaga: Aby skasować krzyż z ekranu, należy wykonać funkcję szukaj bez wpisywania współrzędnych Śledzenie obiektu Zawarta w każdym rekordzie pozycja geograficzna samochodu jest pokazywana na mapie w postaci ikony. Wraz z poruszaniem się po rekordach pobranych z pojazdu ikona przemieszcza się po wyświetlanych śladach. Po przesunięciu się pojazdu do krawędzi mapy następuje automatyczne centrowanie mapy względem pozycji samochodu - czyli obiekt jest śledzony. Przy włączonej funkcji śledzenia nie możemy dowolnie poruszać się po mapie, ponieważ program zawsze dokona ściągnięcia środka mapy względem rekordu. Jeżeli ikona samochodu ma kolor czerwony, to dane GPS zawarte w rekordzie nie są aktualne i najprawdopodobniej odbiornik nie widział nieba w momencie rejestracji lub był uśpiony Obiekty użytkownika Funkcja umożliwia umieszczenie i kasowanie Obiektów użytkownika. Obiekty wyświetlane są w postaci ikon z domkami na mapie. Są to odpowiedniki szpileczek wbijanych w typową mapę ścienną. Obiekt umieszczany jest w aktualnym centrum mapy. Po wybraniu tej funkcji ukazuje się okno z informacjami o tym obiekcie. Opis możemy edytować w dowolnym momencie i zatwierdzać klawiszem OK. MG SAT Instrukcja obsługi 20

21 Jeśli w centrum mapy będzie już stał obiekt użytkownika to po wybraniu funkcji Obiekt użytkownika będziemy mogli go edytować. Po zatwierdzeniu klawiszem OK. obiekt pozostanie z ewentualnymi zmianami. Po wybraniu klawisza USUŃ obiekt zostanie usunięty z mapy. Uwaga: Obiekty użytkownika definiuje się dla danego planu. Jeśli oglądamy drogową mapę Polski i postawimy obiekt użytkownika w granicach miasta, a następnie przejdziemy na plan miasta, to obiekt ten nie będzie widoczny Pomiar odległości Funkcja umożliwia pomiar odległości pomiędzy wieloma punktami. Po wybraniu funkcji należy przenieść wskaźnik myszki na pole mapy i kliknąć lewym klawiszem w punkt, z którego zaczynamy mierzyć odległość. Po kliknięciu na punkt zakotwiczy się w nim sznurek, który możemy przesuwać w dowolny punkt mapy. Na Listwie Informacyjnej w polu Odl. Pokazywana jest aktualna odległość. Pomiar może być wielopunktowy. Po zatwierdzeniu pierwszego punktu i znalezieniu odległości do drugiego, znowu klikamy lewym klawiszem myszki na mapie i sznurek zaczepia nam się w kolejnym punkcie. Wskazywana odległość to suma odległości pierwszego punktu od drugiego i aktualnie znajdowanego. Aby zakończyć pomiar w dowolnym momencie wystarczy nacisnąć prawy przycisk myszki Pokaż / ukryj ślad Funkcja włącza i wyłącza pokazywanie na mapie śladów informacji położenia geograficznego pojazdu zapisanej w rekordach. Przesuwając się po rekordach ikonka pojazdu skacze po śladach. Uwaga: Ikonka pojazdu zawsze odzwierciedla dany rekord, niezależnie od tego, czy włączona jest funkcja śledzenie obiektu. Przy wyłączonej funkcji śledzenia możemy znaleźć się na mapie poza miejscem wyświetlania położenia obiektu (pojazdu) Opis listwy informacyjnej Listwa wyświetla informacje o obiekcie. Dzięki niej i przyciskom mapy (pkt 4.8.) natychmiast widzimy, w którym miejscu (opisowo i graficznie) znajduje się obiekt. (w kolejności od lewej do prawej): Aktualna mapa - Pole pokazuje nazwę aktualnie wyświetlanej mapy lub planu. Nie zawsze jest to nazwa kraju lub miasta, może to być nazwa rejonu np. Trójmiasto. Odległość - Pole odległość zazwyczaj jest puste. Wyświetla informację podczas pomiaru odległości (pkt ) - wskazuje odległość pomiędzy punktami. Środek - Pole na bieżąco pokazuje współrzędne środka mapy, którą oglądamy. Skala - W polu pokazywany jest odcinek porównawczy do oszacowania odległości na mapie. Długość i opis zmienia się w zależności od powiększenia mapy. MG SAT Instrukcja obsługi 21

22 5.8. Opis przycisków mapy Wszystkie funkcje dostępne z klawiszy na pasku mapy dostępne są również z menu. Dokładny opis znajduje się w punktach powyżej. Opis poniżej przedstawia klawisze od lewej do prawej. Powiększ Powiększa mapę o jeden krok do osiągnięcia maksymalnego powiększenia dla aktualnej mapy. Jeśli przycisk pozostanie wciśnięty oznacza to, że osiągnęliśmy maksymalne możliwe powiększenie. Dokładny opis w pkt Pomniejsz Pomniejsza mapę o jeden krok do osiągnięcia minimalnego powiększenia dla aktualnej mapy. Jeśli przycisk pozostanie wciśnięty oznacza to, że osiągnęliśmy maksymalne możliwe pomniejszenie. Dokładny opis w pkt Powiększ maksymalnie Powiększa maksymalnie aktualną mapę. Jeśli przycisk pozostanie wciśnięty oznacza to, że osiągnęliśmy maksymalne możliwe powiększenie. Dokładny opis w pkt Pomniejsz maksymalnie Pomniejsza maksymalnie aktualną mapę. Jeśli przycisk pozostanie wciśnięty oznacza to, że osiągnęliśmy maksymalne możliwe pomniejszenie. Dokładny opis w pkt Pokaż / ukryj teksty Funkcja służy do włączania lub wyłączania napisów na mapie. Jeśli przycisk pozostanie wciśnięty oznacza to, że napisy są włączone. Dokładny opis w pkt Szukaj Funkcja umożliwia wyszukiwanie na mapie obiektów po podaniu ich współrzędnych geograficznych lub nazw. Dokładny opis w pkt Śledzenie obiektu Umożliwia centrowanie mapy zawsze na ikonce samochodu skorelowanej z danymi określonego (podświetlonego) rekordu. Przycisk sygnalizuje włączenie tej funkcji. Jeśli jest wciśnięty, to funkcja jest aktywna. Dokładny opis w pkt Moduł wykresy Moduł Historii zdarzeń umożliwia graficzne wyświetlenie wartości poszczególnych parametrów zapisanych w rekordach. Dla przejrzystości opisu wykresów została wyłączona funkcja wyświetlania mapy (menu Widok ). Wygląd ekranu podczas oglądania wykresów skorelowanych z rekordami jest na przykład taki: MG SAT Instrukcja obsługi 22

23 Moduł wykresów jest jedynym modułem Historii Obiektu, którego wszystkie możliwe opcje dostępne są z poziomu okna głównego programu. Zatem opis wszystkich funkcji sprowadzać się będzie do opisu funkcji poszczególnych przycisków. Uwaga: Wszelkie dane mogą być wyświetlane względem czasu lub próbek. Jeśli decydujemy się na wyświetlanie danych względem czasu, to na osi odciętych (poziomej) mamy czas (datę). Przy wybraniu opcji wyświetlania względem próbek (patrz poniżej lub pkt 3.2.3), na osi odciętych na wszystkich wykresach odłożone zostają kolejne numery rekordów. Uwaga: Na osi pionowej zawsze znajdują się orientacyjne wartości danych parametrów wizualizowanych na wykresach 6.1. Sterowanie bezpośrednie grafiką Bezpośrednio na wykresie można dokonywać sterowania dokładnością wyświetlania wartości parametrów, mianowicie: Powiększanie wykresu. Istnieje możliwość rozciągania (powiększania) wykresu - aby zaznaczyć obszar, który ma zostać powiększony, należy kliknąć lewym klawiszem myszki w miejscu, od którego rozpoczynamy powiększenie (na wykresie), następnie trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszkę w prawo do miejsca, na którym chcemy zakończyć powiększenie i w tym miejscu puścić lewy klawisz myszki. Obszar zawarty pomiędzy zaznaczeniami zostanie rozciągnięty do szerokości okna wykresu. W ten sposób można wyeliminować zagęszczenie próbek związane z dużą ich ilością, jak również można dokładniej przyjrzeć się wartościom poszczególnych parametrów (w powiązaniu z liczbowym ich odpowiednikiem w tabeli rekordów Zmniejszanie wykresu Aby powrócić do wyświetlania wykresu w pierwotnej postaci (wszystkie rekordy w zakresie wykresu) należy kliknąć lewym klawiszem myszki w dowolnym miejscu wykresu, następnie przytrzymując lewy klawisz myszki przesunąć myszkę w lewo o dowolną odległość, a następnie puścić lewy klawisz myszy. Wykres wróci do pierwotnej postaci, to znaczy na wykresie wyświetlony zostanie dany parametr dla wszystkich rekordów Opis przycisków nad wykresem Przyciski nad wykresem umożliwiają bezpośredni wybór wizualizacji parametrów związanych z pojazdem. Od prawej: MG SAT Instrukcja obsługi 23

24 Kierowcy Wykres pokazuję kiedy, który kierowca poruszał się danym pojazdem (opcja dostępna tylko po zainstalowaniu w pojeździe specjalnych czytników identyfikatora kierowcy): Wejścia cyfrowe Wykres ten pokazuje stan poszczególnych wejść analogowych/cyfrowych do czasu: Czas pracy Jest to wybór czasu pracy pojazdu, a konkretnie wybór dnia pracy. Na przykład: Wybieramy na przykład dzień W tym celu klikamy prawym klawiszem myszki na tę datę i ukazują się możliwości dotyczące danego dnia. Klikając na opcję ustaw filtr na ten dzień uzyskujemy, że na wykresie ten dzień zostaje podświetlony na czerwono. Oznacza to włączenie filtru na ten dzień. Od tej pory wszelkie rekordy, które zostaną wyświetlone, jak również wizualizacja na mapie dotyczyć będą tylko tego jednego dnia. Wyłączenie filtru, a co za tym idzie powrót do wyświetlania wszystkich rekordów uzyskujemy poprzez wybranie opcji wyłącz filtr czasu (prawy klawisz myszki). Dalszy opis, ze względu na przejrzystość, skonstruowany zostanie względem wyżej wymienionej konkretnej daty. MG SAT Instrukcja obsługi 24

25 Silnik Wykres stanu silnika (zapłonu) ilustruje stan silnik (włączona niebieskie pole, wyłączona białe pole) dla danego rekordu (dodatkowo stan zapłonu opisany jest nad wykresem (on/off)). Dzięki temu można określić czas pracy danego pojazdu, a co za tym idzie czas pracy kierowcy. Przesuwając się kolejno po rekordach uzyskujemy przesuwanie się czerwonej pionowej kreski informującej, w którym momencie znajdujemy się na wykresie Temperatura Wykres temperatury wizualizuje wartość temperatury czujnika cyfrowego zainstalowanego w dowolnym miejscu w samochodzie w momencie rejestracji rekordu. Jeśli czujnik nie jest podłączony, wartość temperatury zawsze wynosi zero. W każdym innym przypadku temperatura ma określoną wartość liczbową i na wykresie przedstawiona jest w postaci odpowiedniej krzywej Paliwo Wykres paliwa (odpowiednio rozciągnięty) jest wykresem ilustrującym stan paliwa w zbiorniku pojazdu. Na wykresie tym widać zmiany poziomu paliwa (względem próbek lub czasu), a w szczególności widać wykryte momenty tankowania (przyrost lub ubytek ilości paliwa większy procentowo niż zadeklarowany w menu plik ustawienia rejestratora). Tankowanie graficznie przedstawione jest jako gwałtowny skok poziomu paliwa do góry z jednoczesnym zapisem ilości zatankowanego paliwa w tabeli rekordów, natomiast ubytek przestawiony jest jako gwałtowny skok w dół na wykresie z jednoczesnym zaznaczeniem (w tabeli rekordów) wartości paliwa ze znakiem ujemnym i na czerwono. Uwaga: Wskazania wartości paliwa w niektórych pojazdach (wartość paliwa obliczana jest na podstawie pomiaru napięcia fabrycznego czujnika paliwa umieszczonego w zbiorniku) obarczone są błędem systematycznym zbiornika, wynikającym z konstrukcji pływaka oraz błędem kalibracji (kalibracja odbywa się w czasie montażu urządzenia w pojeździe). Błąd wskazań jest największy przy pustym zbiorniku (pływak znajduje się w najniższej możliwej pozycji, podczas gdy pewna ilość paliwa jest jeszcze w zbiorniku), oraz przy zbiorniku pełnym (pływak znajduje się w maksymalnym górnym położeniu, podczas gdy paliwo można jeszcze wlewać, w granicznym przypadku nawet pod korek ). Prawidłowy pomiar paliwa odbywa się w zakresie od około 10 do 90 procent objętości zbiornika. MG SAT Instrukcja obsługi 25

26 Odległość Opcja ilustrująca wzrost sumarycznej odległości pokonanej przez pojazd od momentu pierwszego uruchomienia silnika do końca danego okresu. Jeśli ustawiony jest filtr na dany dzień, odległość wskazuje nam, ile kilometrów danego dnia pojazd przejechał. Uwaga: Odległość obliczana jest na podstawie systemu GPS, nie zaś na podstawie tachometru pojazdu. Może zaistnieć zatem przypadek, że program nie wskaże dokładnej ilości przejechanych kilometrów, gdy pojazd będzie poruszał się po bardzo małym obszarze (na przykład jeździł po kole o promieniu 30 metrów dla GPS pojazd stoi w miejscu, podczas gdy tachometr liczy obroty kół) Prędkość Opcja umożliwiająca wizualizację wartości prędkości pojazdu, jaką posiadał w momentach rejestracji rekordów Opis przycisków na listwie sterującej Powiększ rozciągnięcie skali całego wykresu (podobnie jak w punkcie 6.1.2). Pomniejsz zawężenie skali całego wykresu. Wykres staje się mniej czytelny. Przesuń wykres w lewo - Możliwość przesunięcia rozciągniętego wykresu w lewo w kierunku starszych rekordów. Przesuń wykres w prawo Możliwość przesunięcia rozciągniętego (szczegółowego) wykresu w prawo w kierunku młodszych rekordów Cały zakres ustawienie wizualizacji wszystkich rekordów na wykresie (identycznie jak w punkcie 6.1.2). Drukuj wykres-drukuje dany wykres Ustawienia wyświetlania względem próbek / czasu - patrz pkt oraz opis powyżej. MG SAT Instrukcja obsługi 26

27 Uwaga: Należy pamiętać o tym, że wszystkie parametry zawarte w danym rekordzie są wzajemnie skorelowane graficznie z wykresami i mapą. Przeglądanie rekordów ma sens tylko wtedy, gdy włączone są wszystkie możliwości wyświetlania w module historii. 7. Menu Raporty Jest to funkcja umożliwiająca generowanie i drukowanie raportów na podstawie rekordów i zawartych w nich danych. Raporty generowane przez moduł Historii - są raportami liczbowo graficznymi. Mogą posłużyć na przykład do późniejszych rozliczeń z kierowcami bądź mogą zostać wykorzystane jako narzędzie służące do prawidłowego zarządzania flotą (taborem pojazdów) Informacja zbiorcza Otrzymujemy dane liczbowe związane ze stanem danego pojazdu w zadeklarowanym okresie rozliczeniowym (jak na rysunku powyżej). Wybierając opcję drukuj mamy możliwość wydrukowania tych danych na papierze Raport tras Otrzymujemy sekwencje jazdy i postojów danego pojazdu wraz z czasem ich trwania, odległością oraz średnią prędkością. MG SAT Instrukcja obsługi 27

28 8. Konfiguracja obszarów oraz powiadomień alarmowych Każdy obiekt może informować o pewnych zdarzeniach operatora. Do takich zdarzeń należą: - załączenie jednego z wyprowadzeń alarmowych (Wejścia cyfrowe) - przekroczenie prędkości (Prędkość) - wjazd/wyjazd do/z określonego obszaru (Dolna część okna) Informacje o zdarzeniach mogą być traktowany jako alarm bądź ostrzeżenie (alarmy są oznaczane czerwonymi kropkami w kolumnie alarmów w trybie obserwacji on-line, a ostrzeżenie są oznaczane kolorem żółtym). Każdy sygnał alarmowy bądź ostrzeżenie mogą być wysłane na podane w polach powiadomienia numery telefonów komórkowych w postaci SMS). 9. Konfiguracja wejść Każde wejście urządzenie ma swoją standardową nazwę (wejście dod. +, wejście dod. -, Mechaniczne itp.). Standardową nazwe wyprowadzenie oraz stan tego wyprowadzenia można zmienić z poziomu menu podręcznego Konfiguracja wejść. MG SAT Instrukcja obsługi 28

29 10. Moduł nawigacji Moduł nawigacyjny można uruchomić z przybornika mapy (ostatni przycisk po prawej stronie) bądź z poziomu menu Mapa > Nawigacja. Po wybraniu w/w opcji pojawi się okno planowania trasy: Opis przycisków okna nawigacji: Dodaj punkt po wybraniu przycisku dodaj punkt pojawia się okno wyszukiwania, w którym możemy wprowadzić dokładny adres; Dodaj punkt z mapy funkcja ta pozwala wybrać punkt nawigacyjny z mapy (dodawany jest punkt, który obecnie znajduje się na środku mapy); Klonuj punkt kopiuje wybrany punkt nawigacyjny; Usuń punkt usuwa wybrany punkt nawigacyjny; Przesuń w dół/górę zmienia kolejność punktów nawigacyjnych; Nowa trasa kasuje wszystkie punkty nawigacyjne i pozwala zaplanować nową trasę; Planowanie trasy: Punkty w tabeli punktów nawigacyjnych są umieszczone według kolejności odwiedzania. Żeby zaplanować trasę trzeba wybrać co najmniej 2 punkty nawigacyjny początkowy oraz docelowy. Po wybraniu wszystkich punktów należy wybrać interesujący nas typ trasy (najszybsza autostrady mają priorytet nad zwykłymi drogami, bądź najkrótsza wybiera się trasę o najmniejszym kilometrażu). Następnie trzeba wcisnąć przycisk Szukaj po przeanalizowaniu danych trasa zostanie wyświetlona na mapie w postaci niebieskiej linii. Aby zmienić bądź wykasować całą trasę należy ponownie wywołać okno planowania trasy, a następnie dokonać niezbędnych modyfikacji. UWAGA: Trasa jest przechowywana tylko w danej sesji programu. Po ponownym uruchomieniu programu trasa już nie będzie dostępna! MG SAT Instrukcja obsługi 29

30 11. Moduł konfiguracyjny MG-SAT CONFIG Wszystkie ustawienia związane z działaniem samego systemu można zmienić z poziomu odrębnego modułu MG SAT Config Adres serwera Jest to adres serwera, z którym będzie się łączyć program. Jeśli nie jest dokładnie znany adres serwera należy się skontaktować z obsługą techniczną MotoGuard UWAGA: Program MG-SAT jest oparty o technologię klient-serwer. Komunikacja z serwerem odbywa się na porcie 9100 za pomocą protokołu TCP/IP. Jeśli sieć, w której zamierzają Państwo korzystać z programu, jest zabezpieczona, należy skontaktować się z administratorem sieciowym i dokonać odpowiednich zmian w zabezpieczeniach. MG SAT Instrukcja obsługi 30

31 Dodatek A Microsoft MapPoint 2006 Program MG-SAT może wyświetlać historię oraz aktualne pozycje pojazdów na mapie dostarczonej przez Microsoft MapPoint Jest to bardzo szczegółowa mapa Europy Zachodniej, baza adresowa oraz narzędzie do planowania tras. Funkcje Microsoft MapPoint są dostępne po zainstalowaniu odpowiedniego plug-in oraz produktu firmy Microsoft. UWAGA: Microsoft MapPoint 2006 jest oprogramowaniem komercyjnym i musi być zakupione wcześniej u przedstawiciela naszej firmy bądź firmy Microsoft. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy się skontaktować z opiekunem Państwa firmy. Pojazdy wyświetlone na mapie Microsoft MapPoint 2006 MG SAT Instrukcja obsługi 31

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja i rejestracja

Instalacja i rejestracja Instalacja i rejestracja Ikona po lewej stronie wskazuje etapy instalacji specyficzne dla urządzenia przenośnego. Paragrafy, które nie zostały oznaczone tym symbolem, dotyczą instalacji zarówno na komputerze

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax.

Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax. Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax. 0-22/ 211 19 36 Uwaga: Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011)

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 1 Program obsługi Gabinetu Okulistycznego OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Instrukcja obsługi Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 2 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Tachospeed

Instrukcja obsługi programu Tachospeed Instrukcja obsługi programu Tachospeed Tychy, 2006 2012 Ostatnia modyfikacja 23.07.2012 Instrukcja uaktualniona do wersji 2.55 Copyright 2004-2012 by Infolab Przemysław Narloch Sp. j. Instrukcję sporządzili:

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo