SKRAPIARKI LEPISZCZY DROGOWYCH Urządzenia do skropień międzywarstwowych, powierzchniowych utrwaleń i impregnacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRAPIARKI LEPISZCZY DROGOWYCH Urządzenia do skropień międzywarstwowych, powierzchniowych utrwaleń i impregnacji"

Transkrypt

1 SKRAPIARKI LEPISZCZY DROGOWYCH Urządzenia do skropień międzywarstwowych, powierzchniowych utrwaleń i impregnacji

2 Doświadczenia produkcyjne firmy RINCHEVAL połączone z innowacyjnym potencjałem przedsiębiorstwa SECMAIR dają obecnie efekt pozwalający dywizji maszyn do utrzymania nawierzchni Grupy FAYAT zaproponować najpełniejszą ofertę skrapiarek na rynku. Rynkowy wymóg posiadania urządzeń uniwersalnych spowodował, Ŝe maszyny te zostały wyposaŝone w szeroką gamę sprzętu dodatkowego, zwiększającego ich efektywność pracy oraz podnosząc rentowność zastosowania.

3 Rozwiązania dedykowane do kaŝdego typu budowy Nasza gama skrapiarek odpowiada wszystkim typom budów - Skropienia międzywarstwowe i impregnacja na budowach wymagających duŝej wydajności (ROADSPRAYER), - Skropienia międzywarstwowe i zasilanie pojazdów (woda, paliwo) (SERVIROUTE), - Techniki na bazie włokien szklanych (FIBERSEALER) - Skropienia międzywarstwowe emulsją (EUROSPRAYER), - Skropienia wszelkimi lepiszczami (EDENSPRAYER) Kryteria wyboru sprzętu są pochodną oczekiwań co do ergonomii, kwestii ekonomicznych a takŝe innych funkcji, jak np. automatyka sterująca i inne. Spis treści 1 Kryteria wyboru. 2 Skropienia międzywarstwowe i impregnacyjne na duŝych powierzchniach. 3 Zabiegi z zastosowaniem włókien szklanych Utrwalenia powierzchniowe z zastosowaniem emulsji drogowych. Skropienia międzywarstwowe i zasilanie maszyn budowy w wodę i paliwo. Skropienia międzywarstwowe wszelkimi lepiszczami na duŝych budowach. Ergonomia, higiena i bezpieczeństwo pracy. Kontrola pracy i archiwizacja danych. Jakość i kontrole. Gama urządzeń. SECMAIR

4 Kryteria wyboru Wybierając skrapiarkę optymalnie zaadoptowaną do własnych potrzeb, naleŝy uwzględniać następujące kryteria : 1. Rodzaj lepiszcza (upłynniony asfalt, emulsje,,,cut back, ) 2. Uniwersalność (zasilanie innych maszyn w wodę, paliwo,... ) 3. Oczekiwaną precyzję dozowania Tak uszeregowane kryteria determinują gamę naszych urządzeń. PRECYZJA DOZOWANIA EDENSPRAYER UNIWERSALNOŚĆ SERVIROUTE Szerokośc skrapiania jest takŝe istotnym kryterium wyboru W zakresie szerokosci 2,50-6,20 m wystepują 3 typy ramp skrapiających : - Rampy z dyszami sterowanymi ręcznie - Rampy z dyszami sterowanymi pneumatycznie - Rampy z dyszami pneumatycznymi rozsuwane teleskopowo RODZAJ LEPISZCZA JME i ARA 0, 40 et - 1 m 0, 40-1 m 2,50 m VARIOSCOPIC 0,30 m 2,20 m 2,20 m 0,30 m 0,30 m VARIOSCOPIC V6 0,30 m 2,20 m 1,20 m 2,20 m Całkowita masa dopuszczalna 32 T 26 T 19 T l l l Pojemność zbiornika

5 Skropienia międzywarstwowe i impregnacje na duŝych powierzchniach Gama ROADSPRAYER Gama skrapiarek przeznaczonych do skropień międzywarstwowych i impregnacyjnych. Urządzenia te umoŝliwiaja skrapianie we wszystkich warunkach (wysoka temperatura, zapylanie,...) Aplikacje : Średni wydatek przy skropieniach międzywarstwowych to g/ 1m 2, podczas gdy skropienia impregnacyjne wymagają wydatku rzędu 1,3 kg/1m 2. System skrapiania maszyn naszej gamy RADSPRAYER jest zaadoptowany do tych wymogów. - Rozstaw dysz : 150 mm - Pompa lepiszcza umoŝliwiająca wydatek w zakresie 300g/ 1 m 2-2 kg/1m 2 Ergonomia i bezpieczeństwo - Główne sterowanie pracą umieszczone w kabinie - Wszystkie funkcje obsługowe (zasysanie lepiszcza wypompowanie, utrzymanie bieŝące) wykonywane są z poziomu podłoŝa. Jakość skrapiania : - Radar podczerwieni umoŝliwia pomiar prędkości jazdy w czasie rzeczywistym - Wykres zakresów dozowania jest dostarczany z kaŝdym urządzeniem Typy ramp skrapiających : - JME i ARA Grzanie : - Palnik otwarty, sterowanie ręczne

6 Nawierzchnie z zastosowaniem włókien szklanych Gama FIBERSEALER Dodanie pociętych włókien szklanych do warstwy skropienia za pomocą emulsji pozwala na wzmocnienie tej powłoki, przedłuŝając Ŝywotność nawierzchni. Technologia ta ma szczególnie istotne zastosowanie jako zabieg prewencyjny, zapobiegający powstawaniu spękań warstwy ścieralnej. Maszyny FIBERSEALERS posiadają urządzenia do cięcia i równomiernego rozkładania włókien, zachowując dokładność dozowania rzędu 5 g/1m2 przy prędkosci pracy rzędu 4 km/h. Technika ta ma zastosowanie zwłaszcza podczas budowania warstwy ścieralnej, szczególnie przy zastosowaniu technologii powierzchniowego utrwalenia. W równej mierze wskazana jest aplikacja z dodatkiem włókien przed połoŝeniem warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco. - - FIBERSEALER rozsypuje warstwę włókien tuŝ po pierwszym skropieniu emulsją, a następnie warstwa ta jest natychmiast skrapiana drugą warstwą emulsji Dozowanie włókien i lepiszcz jest sterowane komputerowo i cechuje się wysoką precyzją Długość włókien moŝna regulować, zaleŝnie od ilości noŝy zamontowanych w urządzeniu tnącym Rozstaw dysz i urządzeń tnących : 100 mm. Gama maszyn FIBERSEALER : - Pojemność lub l emulsji na nośniku 2 lub 3 osiowym Przyczepa ciągnięta przez skrapiarkę Wersja l na naczepie

7 Skropienia emulsją Gama EUROSPRAYER Wzrastający koszt lepiszczy asfaltowych powoduje, Ŝe coraz istotniejsze jest stosowanie urządzeń z dokładną kontrolą wydatku. Technologicznie, równie waŝne jak dozowanie jest równomierność skrapiania na całej szerokości pracy. Z tych powodów konieczne jest stosowanie urządzeń gwarantujących precyzję dozowania, równomierność wydatku lepiszcza oraz znaczną wydajność. Parametry eksploatacyjne : - Dozowanie programowane komputerowo w kabinie - Prędkość jazdy mierzona radarem podczerwieni, połaczonym z komputerem sterującym - Szerokość pracy sterowana z kabiny - Obieg informacji w pętli zamkniętej wszelkie zmiany i korekty w czasie rzeczywistum celem korekty pracy pompy lepiszcza SECMAIR Koncepcja konstrukcyjna rampy skrapiającej determinuje jakość wykonania : - Rozstaw dysz 100 mm - Rampy typu JME i VARIOSCOPIC. Ogrzewanie : - Palnik zamkniety, sterowanie automatyczne SECMAIR

8 anchor Skrapianie lepiszcza i wspomaganie maszyn na budowie Gama maszyn wsparcia budowy SERVIROUTE SERVIROUTE to wielofunkcyjna maszyna wsparcia budowy, przeznaczona do współpracy z ekipami rozkładającymi MM-A. Dzięki swemu wyposaŝeniu istotnie zmniejsza koszty budowy oraz zmniejsza czas potrzebny na wykonanie zadania. Funkcja podstawowa : l lepiszcza zaleŝnie od modelu - Rampa skrapiająca typu JME i VARIOSCOPIC - Palnik automatyczny Funkcje dodatkowe : l wody lub 900 l paliwa - Skrzynie zamykane zabudowane na narzędzia - Miejsce na znaki, pachołki, dodatkowe urządzenia. Istotnym atutem jest kompaktowość urządzenia, nie do przecenienia przy budowach realizowanych na drogach miejskich. - Minimalny zwis tylny (brak platformu tylnej) - Krótki rozstaw osi - Maszyna zastępuje co najmniej 2 inne urządzenia

9 Skrapianie lepiszcza i wspomaganie maszyn na budowie WyposaŜenie dodatkowe - Skrzynia i mały podnośnik do załadunku pozostałości / śmieci z terenu budowy - Zamiatarka z rampą wody, umieszczona pod podwoziem lub na płycie czołowej przed pojazdem, umoŝliwia oczyszczenie terenu przed wykonaniem skropienia - System automatycznego zamykania szwów wzdłuŝnych z dyszą spręŝonego powietrza do oczyszczania - Wyjścia hydrauliczne i pneumatyczne do zasilania urządzeń zewnętrznych Wysoka jakość skrapiania - SERVIROUTE jest wyposaŝona w nowoczesny system automatycznego sterowania, zaś wyposaŝenie mechaniczne umoŝliwia wykonywanie tak skropień międzywarstwowych jak i powierzchniowych utrwaleń. Istnieje mozliwość szybkiej wymiany dysz, bez opróŝniania układu lepiszcza.

10 Skropienia lepiszczami w wysokiej temperaturze Gama EDENSPRAYER Gorące lepiszcza są szczególnie skuteczne i mają w Europie szerokie zastosowanie. Specyfika i właściwości tych lepiszczy oraz niektórych emulsji modyfikowanych skłoniła firmę SECMAIR do zbudowania nowego modelu skrapiarki.edensprayer to podsumowanie wszystkich sprawdzonych rozwiązań innowacyjnych tak ze względu na jakość aplikacji jak z powodu zastosowanych rozwiązan w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy, ergonomii i zmniejszenia ilości zuŝywanych materiałów. Przy stosowaniu lepiszczy modyfikowanych, o znacznej lepkości, głównym problemem jest uzyskanie wysokiej jakości skrapiania - EDENSPRAYER seryjnie wyposaŝony jest w system zmiany wydajności umoŝliwiający dostosowanie ciśnienie lepiszcza w obiegu zaleŝnie od jego lepkości. - EDENSPRAYER posiada system ogrzewania rampy skrapiającej olejem termalnym lub wodą, co zapewnia utrzymanie właściwej temperatury lepiszcza w obiegu - Rampa jest zasilana lepiszczem w 6 punktach, co podnosi jakość poprzecznej równomiernosci skrapiania - Konstrukcja rampy w 100% ze stali nierdzewnej gwarantuje zwiększoną Ŝywotność, zwłaszcza uwzględniając stosowanie lepiszczy o zwiększonej kwasowości - rampa VARIOSCOPIC V6 MONOSPRAY umozliwia wykonanie potrójnego skropienia (rozstaw dysz 100 mm) MONOSPRAY DUOSPRAY

11 Skropienia lepiszczami w wysokiej temperaturze Zmniejszenie zuŝycia energii jest naszym podstawowym zadaniem podczas projektowania i wdraŝania nowych urządzeń. - Izolacja zbiornika oraz wszystkich elementów obiegu lepiszcza są zbudowane tak, aby nie występowały tzw. mosty termiczne (100% obiegu jest ogrzewane) - Powierzchnia wymiany cieplnej ogrzewania pośredniego jest dwukrotnie większa aniŝeli innych maszyn - Dobór elementów obiegu hydraulicznego umoŝliwia zmniejszenie poboru paliwa przez nośnik Wszechstronność zastosowania to priorytet dla niektórych uŝytkowników. W celu pełnego wykorzystania nośnika (zimą jako solarka) moŝliwe są montaŝe niektórych modeli skrapiarek : - Na ramie, montaŝ systemem twist-lock - Wewnątrz skrzyni ładunkowej Kształt urządzeń takŝe odgrywa rolę w łatwości i bezpieczeństwie obsługi ora w aspekcie estetycznym : - Zabezpieczenie wszystkich elementów,,wraŝliwych dla ich ochrony przed wandalami - Efektywne zabezpieczenia ograniczające do minimum odpryski lepiszcza poza skrapianą nawierzchnię.

12 Ergonomia, higiena i bezpieczeństwo Ergonomia, higiena i bezpieczeństwo Ergonomia - Wszelkie czynności w kabinie odbywają się z zastosowaniem przełączników, joysticka lub ekranu dotykowego. Pozostałe operacje (obiegi lepiszcza ) oraz czynności utrzymaniowe są realizowane z poziomu podłoŝa Higiena : brak platformy tylnej - Nasze skrapiarki są sterowane z kabiny z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, wykluczając pracę operatora w środowisku oparów lepiszcza, zapylenia czy hałasu - Umiejscowienie rampy skrapiającej ogranicza do minimum wszelkie odpryski lepiszcza poza miejsce skrapiania Bezpieczeństwo operatorów - Zabudowa i elementy zabezpieczające skrapiarek powodują brak dostępu do stref niebezpiecznych - Istnieje moŝliwość zamontowania kamery do obserwacji terenu za skrapiarką

13 Zarządzanie i rejestracja wyników Zarządzanie i rejestracja wyników Nowe wytyczne CE dotyczące skropień międzywarstwowych, wprowadzają nie tylko wymogi dotyczące precyzji dozowania, lecz takŝe stawiają wymagania w zakresie archiwizacji danych dotyczących zuŝycia materiałów oraz warunków aplikacji. Baza donych MALAXITU spełnia wszystkie powyŝsze wymagania, a ponadto zbiera informacje dotyczące produktywności i efektywnosci pracy maszyny System MALAXITU moŝe być zaadoptowany do wszystkich naszych urządzeń oraz do innych maszyn roboczych. Zalety systemu rejestracji - Uzupełnia system zarządzania produkcją - UmoŜliwia szybszą komunikację ze zleceniodawcą - Wzmacnia konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa - Zwiększa gamę narzędzi do kontroli produkcji - Dokumentuje Zleceniodawcy rentowność zlecenia - Optymalizuje ilość przejazdów Przykład dostarczanych przez system danych - Kartografia budowy - Pozycja GPS, data i godzina - Czas transportu, oczekiwania, pracy - BieŜące dozowanie - Powierzchnie i ilości materiałów - Temperatury Transfer danych Jest kilka moŝliwości transferu danych, zaleŝnie od potrzeb : - W formacie Excel (poprzez nośnik pamięci) - Zapamiętanie pliku Excel w sterowniku eksploatacyjnym - Transfer przez GSM z dostępem do platformy Web, powiązany z wysyłką a z podsumowaniem dnia pracy

14 Jakośc i kontrole Jakość i kontrole Automatyczne urządzenia sterujące są projektowane i budowane w naszych własnych biurach projektowo konstrukcyjnych. Powtarzalnośc zaprogramowanego dozowania gwarantuje najwyŝszą jakość robót. Automaty sterujące Stosowane róŝnorodne systemy sterowania i kontroli lepiszcza pozwalają spełniać kryteria jakościowe, zaleŝnie od rodzaju lepiszcza i typu robót do wykonania. Zgodnie z obowiązującymi normami CE, wymagana jest realizacja skropień z zachowaniem współczynnika równomierności poprzecznej poniŝej 5% na całej szerokości pracy. Nasze urządzenia SERVIROUTE, EUROPSRAYER oraz EDENSPRAYER gwarantują jakość realizacji zadań ze znacznie wyŝszą precyzją. Kontrole Równomierność poprzeczna realizacji skrapiania jest badana na naszych homologowanych stanowiskach kontrolnych (stanowisko stacjonarne w fabryce oraz mobilne). Ponadto, proponujemy gamę stanowisk kontrolnych typu kontenerowego.

15 Gama skrapiarek Typoszereg skrapiarek oferowanych przez SECMAIR w pełni pokrywa zapotrzebowanie rynku, od skropień miedzywarstwowych poprzez impregnację nawierzchni aŝ po powierzchniowe utrwalenia. Model skrapiarki Szerokośc pracy Typ rampy Pojemność zbiornika Typ ogrzewania lepiszcza lepiszcza ROADSPRAYER 4,50 m Mechaniczna lub pneumatyczna L Bezpośrednie SERVIROUTE 3,20-5,00 m Pneumatyczna Bezpośrednie lub L lub teleskopowa pośrednie EUROSPRAYER 4,50 i 5,00 m Pneumatyczna lub teleskopowa L Bezpośrednie EDENSPRAYER 5,00 m i 6,20 m Teleskopowa L Bezpośrednie lub pośrednie Utrwalenie Szerokość Pojemność Sposób zasilania powierzchniowe na Pojemność kruszywa skrapiania lepiszcza kruszywa podwoziu WAGONNETTE 1,20 m 400 L 1,5 m³ Komora CHIPSEALER 20 3,20 m L 4,5 m³ Kiper VIASEALER 2,50 m L 6 m³ Komora CHIPSEALER 60 3,20 m L 7 m³ Kiper CHIPSEALER 61 3,20-4,50 m L 7 m³ Komora + przen. CHIPSEALER Utrwalenie 80 3, L 9 m³ Benne basculante Szerokość Pojemność Sposób zasilania Chipsealer powierzchniowe 81 na 3,20 ou 4,50 m 6000 L Pojemność 9 m³ kruszywa Benne à tapis skrapiania lepiszcza kruszywa naczepie CHIPSEALER 40 3,80 m L 12 m³ Kiper CHIPSEALER 41 3,80 m L 12 m³ Komora + przen. CHIPSEALER 42 4,50 m L 12 m³ Komora + przen. Rozsypywacze grysów Szerokość pracy Typ dystrybucji Otwieranie zasuw WK 2,50 m / 3,10 m Grawitacyjny Manualne lub pneumatyczne GPB ,10 m Wałek dystrybucyjny Pneumatyczne VEYMONT 3,10 m Wałek dystrybucyjny Pneumatyczne GPB ,10 m Wałek ekstrakcyjny Pneumatyczne Skrzynia poboru kruszywa Tak Nie Tak Nie

16 SECMAIR Rue des Frères Lumière Cossé Le Vivien France Tel. +33 (0) Fax. +33 (0) BREINING Maschinen- und Fahrzeugbau GmbH Uferstraße Remshalden-Grunbach Deutschland Tel. +49 (0) Fax. +49 (0)

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych Zamierzenie budowlane Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego ( Most Trzebiński ), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rz. Koszarawa w ciągu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Fendt 800 Vario 819 822 824 826 828

Fendt 800 Vario 819 822 824 826 828 Fendt 800 Vario 819 822 824 826 828 800 Nowe ciągniki Fendt 800 Vario Kiedy pasja tworzy innowację Wraz z nowymi ciągnikami Fendt serii 800 Vario, Fendt wprowadza nową generację ciągników kompaktowych

Bardziej szczegółowo

Nowości prezentowane na targach ( stan na 31-05-2012)

Nowości prezentowane na targach ( stan na 31-05-2012) Nowości prezentowane na targach ( stan na 31-05-2012) AGROMET MOTOIMPORT Sp. z o.o. Stoisko 120 Przerzynarko-łuparka Tajfun RCA 400 Joy posiada jednokanałowy system tnący o nacisku tłoczyska 15 T. Jest

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl

CENNIK 2013/1. www.sarpol.pl CENNIK 2013/1 www.sarpol.pl BOBCAT Minikoparka Bobcat E16 Podnośnik teleskopowy Bobcat TL470 Minikoparka Bobcat E16 to maszyna w zakresie wagowym 1-2 T. Maszyna oferowana jest z rozsuwanym podwoziem. Po

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

Seria 6 TTV. Deutz-Fahr 6120.4-6130.4-6140.4 -- 6150.4 - - 6160.4

Seria 6 TTV. Deutz-Fahr 6120.4-6130.4-6140.4 -- 6150.4 - - 6160.4 Seria 6 TTV Deutz-Fahr DEUTZ-FAHR 6120.4-6130.4-6140.4 -- 6150.4 - - 6160.4 6160 6140-6180 6160-6190 6180 TTV - 6190 Agrotron TTV Agrotron 02-03 Gama modeli ciągła ewolucja technologii. Seria 6 TTV 6120.4

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Instytut Automatyki Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyka PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6 Projektowanie zgodnie z zasadą

Bardziej szczegółowo

jakości www.joskin.com

jakości www.joskin.com Sekrety jakości www.joskin.com Siła doświadczenia SPIS TREŚCI Rozwój, który zawsze służył rolnictwu! Sekrety naszej jakości 4 Nasze zakłady produkcyjne 6 Prezentacja fabryki - od stali do gotowych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących niecek ze stali nierdzewnej

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących niecek ze stali nierdzewnej Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotyczących niecek ze stali nierdzewnej I. Budowa niecek basenowych ze stali szlachetnej CrNi. Materiały Materiały i elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A.

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A. 1 WMS: System zarządzania magazynem POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF Przykład: Centres Autoequip, S.A. 2 SPIS TREŚCI WMS Co to jest magazyn? Podstawowe korzyści z posiadania magazynu Operacje

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania PROJEKTOWANIE I BADANIA Mgr inŝ. Wojciech CHUCHNOWSKI Dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Bardziej szczegółowo

Senator Antoni Motyczka przedstawił prezentację na temat technologii drąŝenia małych tuneli w budownictwie podziemnych obiektów inŝynierskich.

Senator Antoni Motyczka przedstawił prezentację na temat technologii drąŝenia małych tuneli w budownictwie podziemnych obiektów inŝynierskich. W ramach obchodów Dwudziestolecia Odrodzonego Senatu odbyło się 12 maja 2009 r. spotkanie w ramach programu prezentacji pozapolitycznych zainteresowań, pasji i umiejętności senatorów. Było to spotkanie

Bardziej szczegółowo

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 AGFA Pawilon 7, stoisko 27 IMPAX 6 Nowa generacja systemu do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych posiada zmodyfikowane raportowanie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA opracowana dla remontu ulicy Markowskiej na terenie w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Spis treści: I. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST) str. 3 II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 9-12 Pompy ciepła MSHRT (woda-powietrze) 13-19 Pompy ciepła HiWarm (woda-powietrze)

SPIS TREŚCI. 9-12 Pompy ciepła MSHRT (woda-powietrze) 13-19 Pompy ciepła HiWarm (woda-powietrze) SPIS TREŚCI 9 12 Pompy ciepła MSHRT (wodapowietrze) 13 19 Pompy ciepła HiWarm (wodapowietrze) Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia. 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do SIWZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych tramwajów dwukierunkowych, wieloczłonowych z członem niskopodłogowym

Bardziej szczegółowo

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska

WASTE WATER Solutions. Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Technologia w ochronie środowiska WASTE WATER Solutions WASTE WATER Solutions Worldwide HUBER SE jest znanym na całym świecie przedsiębiorstwem, działającym

Bardziej szczegółowo

2014/2015 KATALOG PRODUKTÓW

2014/2015 KATALOG PRODUKTÓW 2014/2015 KATALOG PRODUKTÓW Rolnictwo Rolnictwo stawia najbardziej wymagające oczekiwania wobec ludzi i sprzętu. Od hodowców trzody chlewnej po producentów wina - oferujemy odpowiednie rozwiązanie dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik nr 19 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik Nr 6 do Umowy NR: DOA.III.273.86.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Pomiary i sygnalizacja poziomu Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz

Pomiary i sygnalizacja poziomu Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz Produkty Rozwiązania Usługi Pomiary i sygnalizacja poziomu Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz Poziom 2 Pomiary poziomu Endress+Hauser od producenta aparatury pomiarowej do dostawcy

Bardziej szczegółowo