Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS"

Transkrypt

1 Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

2 GANNET GUARD SYSTEMS S.A. Gannet Guard Systems dzia³a w Polsce od 1997 roku poprzez sieæ autoryzowanych dealerów i importerów, na podstawie koncesji MSWiA. Korzenie przedsiêbiorstwa wywodz¹ siê ze Skandynawii, gdzie modu³ GanTrack zosta³ w ca³oœci opracowany i wyprodukowany na zlecenie Skandynawskich towarzystw ubezpieczeniowych do odszukiwania ³odzi, motorówek i jachtów. W efekcie dalszego rozwoju firmy i modyfikacji modu³u, znalaz³ on zastosowanie w ró nych segmentach rynku. Stosuje siê go do lokalizacji maszyn budowlanych, samochodów, ³odzi, przyczep kempingowych oraz kontenerów, których kradzie e stanowi¹ powa ny problem nie tylko w Skandynawii, ale równie w Polsce. W 2010 roku Gannet Guard Systems S.A. wzbogaci³a swoj¹ ofertê o innowacyjne systemy GPS, pozwalajace monitorowaæ pojazdy w bie ¹cym czasie. Tym samym Gannet Guard Systems sta³a siê jedyn¹ firm¹ na rynku oferuj¹c¹ zarówno systemy logistyczne oraz radiowe, w zale nosci od wymagañ Klientów. 2

3 GA TR ACK RADIOWY SYSTEM LOKALIZACJI

4 Radiowy system lokalizacji GanTrack Gannet Guard Systems to 14 lat doœwiadczenia w poszukiwaniu skradzionych obiektów. Kontrolujemy i zarz¹dzamy wszystkimi etapami operacji namierzania. Posiadamy w³asne 24h centrum alarmowe, samochody, specjalnie przeszkolony personel oraz w3asne samoloty. Ekipy namierzaj¹ce s¹ w stanie zlokalizowaæ skradziony obiekt z odleg³oœci kilkuset kilometrów. Dok³adnoœæ lokalizacji siêga do 3 centymetrów. Nawet parkingi podziemne, gara e czy stalowe kontenery nie s1 przeszkod1 w lokalizacji. Dzieki GanTrack GS 501 ponad 95% skradzionych obiektów zosta3o odnalezionych w dniu kradzie?y. 4

5 5 GA TR ACK Zalety modu³u GanTrack: OSZCZÊDNOŒÆ GanTrack umo liwia uzyskanie wysokich zni ek w Towarzystwach Ubezpieczeniowych SZYBKOŒÆ REAKCJI Operacja poszukiwania zaczyna siê w momencie zg³oszenia kradzie y GWARANCJA Instalacja modu³u GanTrack nie wymaga ingerencji w elektrykê i elektronikê zabezpieczonego obiektu, przez co klient nie traci gwarancji producenta POCZUCIE BEZPIECZEÑSTWA Klient nie zna miejsca instalacji DYSKRETNOŒÆ Odnajduje nie monitoruje UNIWERSALNOŒÆ Ka dy modu³ GS 501 mo na przeinstalowaæ do nowego obiektu

6 Gannet Guard Systems S.A. jako jedyna firma w Polsce posiada bezp³atny, zaawansowany system kontroli nieunijnych przejœæ granicznych. Klient jest powiadamiany poprzez SMS o zbli aniu siê jego obiektu do zabezpieczonego przejœcia granicznego. Dostêpne s¹ dwa rodzaje urz¹dzeñ: modu³ GS-501 (wymiana baterii co 12 miesiêcy) oraz modu³ GS-503 (wymiana baterii co 36 miesiêcy). Ponad 95% skradzionych obiektów zostaje odnalezionych przez Gannet Guard Systems ju w dniu kradzie y! 6

7 7 STATYSTYKI KRADZIE Y w 2011 Wed³ug statystyk Komendy G³ównej Policji w 2011 roku skradziono pojazdy. Statystyki wskazuj¹, i ka dego dnia ginê³o œrednio ponad 46 samochodów i 4 maszyny. Najwiêcej kradzie y odnotowa³y KWP w Warszawie oraz Katowicach. Jednostka rejestruj¹ca BG KWP Bydgoszcz BK KWP Bia³ystok GD KWP Gdañsk GO KWP Gorzów Wlkp. KA KWP Katowice KI KWP Kielce KK KWP Kraków LD KWP ódÿ LU KWP Lublin OL KWP Olsztyn OP KWP Opole PO KWP Poznañ RZ KWP Rzeszów SC KWP Szczecin WA KSP Warszawa WA KWP Radom WR KWP Wroc³aw WA KGP Warszawa Biura Komendy G³ównej Policji Podsumowanie ca³kowite Raport za okres 2011/01/ /12/31 P O J A Z D Y Podsumowanie WZROST KRADZIE Y 23504

8 PRZYK ADOWE ODNALEZIENIA GANNET GUARD SYSTEMS Wszystkie odnalezienia s¹ potwierdzone dokumentacj¹ z Policji. Listopada 2011 VW Passat Na terenie województwa pomorskiego, w godzinach porannych z posesji klienta zosta³ skradziony VW Passat. Samochód zosta³ namierzony przez ekipy Guard Systems ju p o k i l k u g o d z i n a c h i przekazany tego samego dnia w³aœcicielowi. Styczeñ 2012 Audi Q5 W nocy z 24 na 25 stycznia centrala alarmowa GGS d o s t a ³ a z g ³ o s z e n i e o kradzie y samochodu. Po paru godzinach samochód zosta³ odnaleziony na terenie województwa pomorskiego. Samochód zosta³ zabezpie-czony dziêki poleceniu handlowca z firmy leasingowej. Luty 2012 Caterpillar W l u t y m d z i ê k i modu³owi GanTrack GS- 501 Gannet Guard Systems zlokalizowa³o przyw³aszczone trzy maszyny Caterpillar na terenie Œl¹ska i przekaza³o je do leasingodawcy. 8

9 9 PROCEDURY POSTÊPOWANIA PO KRADZIE Y OBIEKTU Po stwierdzeniu kradzie y nale y skontaktowaæ siê z Policj¹ w celu uzyskania numeru zg³oszenia kradzie y a nastêpnie zg³osiæ kradzie centrali alarmowej Gannet Guard Systems S.A. pod numer telefonu (22) i podaæ numer karty bezpieczeñstwa wraz z danymi personalnymi na jakie zosta³a zarejestrowana Umowa Abonamentowa. W przypadku otrzymania wiadomoœci SMS z centrali Gannet Guard Systems S.A. o zbli aniu siê obiektu do przejœcia granicznego nale y zadzwoniæ pod numer telefonu alarmowego (22) w celu autoryzacji wiadomoœci SMS, a nastêpnie poinformowaæ Policjê o kradzie y. CERTYFIKATY CERTYFIKAT PIMOT U Radiowy system lokalizacji pojazdów GanTrack GS 501/BP otrzyma³ certyfikat przyznany przez Przemys³owy Instytut Motoryzacji (PIMOT), uprawniaj¹cy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeñstwa. CERTYFIKAT POLITECHNIKI ŒWIÊTOKRZYSKIEJ Radiowy system lokalizacji pojazdów GanTrack GS 501/BP posiada klasê EXTRA skutecznoœci urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed kradzie ¹. Ocena ta zosta³a przyznana przez Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej Politechniki Œwiêtokrzyskiej.

10 PRZEMYS OWY INSTYTUT MOTORYZACJI WYKAZ Nr 1/2012 URZ DZEÑ ZABEZPIECZAJ CYCH PRZED KRADZIE MAJ CYCH OCENÊ SKUTECZNOŒCI PIMOT Firma Nazwa i typ autoalarmu Klasa Nr OT BLE Data wa noœci GANNET GUARD SYSTEMS Polska S.A. Warszawa Radiowy system lokalizacji pojazdów GS-501/GAN TRACK do samoch. ciê arowych T/P/ Satelitarny i radiowy system lokalizacji oraz alarmowania GAN TOTAL typ CELLO-F/GS-501 do samoch. osobowych i dostawczych (kat. M1 i N1) Satelitarny i radiowy system lokalizacji oraz alarmowania GAN TOTAL typ CELLO-F/GS-501 do samochodów ciê arowych Satelitarny system lokalizacji i alarmowania GAN FLEET typ CELLO-F do samochodów osobowych i dostawczych (kat. M1 i N1) Satelitarny system lokalizacji i alarmowania GAN FLEET typ CELLO-F do samochodów ciê arowych T T/P T T/P Radiowy system lokalizacji pojazdów GS-501/GAN TRACK do samoch. osobowych i dostawczych (kat. M1 i N1) T/P/ Klasy skutecznoœci stosowane w wykazie: - popularna (POP); - standardowa ( STD); - profesjonalna (PRF); - specjalna (EXTRA). 10

11 3 GA FLEET GPS DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB!

12 GA FLEET System GanFleet GanFleet to aplikacja oraz urz¹dzenia dzia³aj¹ce w jednym systemie opartym o technologiê GPS, która umo liwia bie ¹ce monitorowanie pojazdów. Jako jedyna firma w Polsce Gannet Guard Systems S.A. oferuje swoim klientom zarówno systemy pod³¹czane do wewnêtrznych uk³adów elektrycznych obiektu, jak i innowacyjne urz¹dzenia wykorzystuj¹ce do zasilania wy³¹cznie w³asn¹ bateriê. Aplikacja GanFleet gwarantuje elastyczne rozwi¹zania dopasowane do profilu dzia³alnoœci u ytkowników. Oprogramowanie jest proste w obs³udze, a co najwa niejsze ³atwo dostêpne wystarczy jedynie zalogowaæ siê przez stronê www. KORZYŒCI Linia produktów rodziny urz¹dzeñ GanCello oferuje firmom wiele korzyœci w ró nym zakresie dostarczanie danych w czasie rzeczywistym wraz z aktualnymi i dok³adnymi raportami na temat przesz³ego i aktualnego po³o enia floty, które usprawniaj¹ zarz¹dzanie maj¹tkiem firmy dziêki dok³adnym informacjom stanowi¹cym substytut spisu z natury, oferuj¹c lokalizacjê zarówno mienia ruchomego oraz nieruchomego, produkty GanFleet pomagaj¹ zapobiegaæ stratom oraz unikn¹æ niepotrzebnego marnowania czasu na œledzenie przemieszczonych urz¹dzeñ i prowadzenie inwentaryzacji mienia, dziêki urz¹dzeniom mo na zaplanowaæ konserwacjê lub serwis monitorowanych obiektów, odci¹ enie pracowników z dodatkowych obowi¹zków w zakresie sprawozdawczoœci i kontroli. 12

13 13 GanFleetF GanFleetF to innowacyjne urz¹dzenie GPS, które udostêpnia monitoring w bie ¹cym czasie poprzez stronê internetow¹, oraz wspomaga zarz¹dzanie flot¹. Monitoring jest dostêpny na terenie Polski i Europy. Urz¹dzenie umo liwia u ytkownikowi: lokalizacjê, monitorowanie oraz sterowanie wszystkimi obiektami floty w rzeczywistym czasie, identyfikacjê kierowców, uzyskiwanie rozbudowanych raportów na 3 miesi¹ce wstecz, optymalizacjê kosztów zu ycia paliwa, kontrolê eksploatacji pojazdów oraz oszczêdnoœci z ni¹ zwi¹zane, kontrolê temperatur w transporcie, mo liwoœæ ustalania dowolnych geostref. Po³¹czenie komunikacji GSM GPRS IP z technologi¹ GPS zapewnia niedrogi, niezawodny i p³ynny przep³yw informacji. GanFleetF jest urz¹dzeniem pozwalaj¹cym na optymalizacjê kosztów w zarz¹dzaniu flot¹, z aplikacj¹ dopasowan¹ zarówno do wymagañ klientów komercyjnych, jak i prywatnych. G³ówne zalety: wiarygodna lokalizacja obiektu 24 h/7 dni, niskie koszty, ma³e rozmiary urz¹dzenia, wielofunkcyjnoœci, niski pobór energii, szybka i ³atwa instalacja, mo liwoœæ zintegrowania z innymi aplikacjami i urz¹dzeniami, spe³nia wymogi firm ubezpieczeniowych.

14 GanFleetLight GanFleet to kompaktowych rozmiarów urz¹dzenie klasy podstawowej przeznaczone do systemów w zakresie zarz¹dzania. Urz¹dzenie dostêpne jest w dwóch wersjach, GanFleetLight oraz GanFleetLightB, adresowane jest do du ych flot oraz firm ubezpieczeniowych i leasingowych. Urz¹dzenia GanFleetLight charakteryzuj¹ siê wysokim poziomem jakoœci GGS oraz oferowane s¹ w konkurencyjnych cenach dla wdro eñ na szerok¹ skalê. Urz¹dzenie GanFleetLight, w uzupe³nieniu do funkcji GanFleetLightB, wyposa one jest w bateriê zapasow¹ oraz algorytmy wykrywania zag³uszeñ GSM celem zapewnienia wiêkszej zgodnoœci z aplikacjami bezpieczeñstwa pojazdów. Urz¹dzenia s¹ w pe³ni certyfikowane wg standardów przemys³u motoryzacyjnego zgodnie z dyrektywami UE oraz USA. Korzyœci obejmuj¹: Ma³y rozmiar zapewniaj¹cy szybk¹ i ³atw¹ instalacjê Wbudowany Czujnik Ruchu do wykrycia ruchu i holowania Wbudowany modem Quad band oraz GPS z wewnêtrznymi antenami Pamiêæ zdarzeñ: 5000 w pe³ni zapamiêtanych zdarzeñ Typy komunikacji GPRS / SMS Zarz¹dzanie roamingiem Zarz¹dzanie geo strefami Konfigurowalnoœæ metod¹ OTA (over-the-air) Aktualizacja metod¹ OTA (over-the-air) 14

15 15 GA FLEET Czujniki w GanFleet Czujnik paliwa pozwala sprawowaæ kontrolê nad poziomem zu ywanego paliwa w obiekcie. Sonda jest pod³¹czana do analogowego wejœcia w urz¹dzeniu GanCompact bez koniecznoœci ingerencji w zbiornik paliwa obiektu. Zastosowanie czujnika w pojeÿdzie pozwala w krótkim czasie zmniejszyæ koszty jego eksploatacji oraz eliminuje nadu ycia np. ubytki paliwa. Can logistic umo liwia pobieranie informacji z komputera pojazdu (przebieg, stan paliwa, temp. silnika, temp. w samochodach ch³odniach.) Sonda paliwa umo liwia odczyt stanu paliwa w baku z dok³adnoœci¹ 2 %. Czujnik jest umieszczony w baku pojazdu i stosuje siê go przy wiêkszych zbiornikach. Czujnik jest pod³¹czony do nadajnika umieszczonego w pojeÿdzie. Identyfikator kierowcy umo liwia kierowcy korzystaj¹cemu z pojazdu identyfikacje jako osoby upowa nionej do kierowania pojazdem. Karta kierowcy jest elementem elektronicznym zamkniêtym w metalowej obudowie potocznie nazywana pastylk¹. Identyfikacja nastêpuje podczas chwilowego przy³o enia karty kierowcy do czytnika. W instalacji wyposa onej w syrenê moment identyfikacji jest potwierdzany krótkim sygna³em dÿwiêkowym. Czujnik ten jest szczególnie przydatny, gdy konieczne jest odró nienie czasu pracy od wykorzystywania pojazdu do celów prywatnych, jak równie rejestrowania czasu pracy kierowcy. Czujnik temperatury kontroluje temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania towarów. Pozwala mierzyæ temperatury w skali od 50 do 70 C. Jest bezpoœrednio pod³¹czany do analogowego wejœcia w urz¹dzeniu GanCompact. Urz¹dzenie nie wymaga zbêdnych kalibracji i wykazuje niski poziom poboru energii. Dane na temat temperatur s¹ dostêpne dla klienta zarówno po zalogowaniu do aplikacji GanFleet, jak równie w póÿniejszych raportach.

16 Czujnik zderzenia informuje o wszelkich uderzeniach, które mog³y mieæ wp³yw na stan techniczny pojazdu. Czujnik wykrywa uderzenia, które powoduj¹ przyspieszenie wy sze ni 8G w kierunku przód i ty³ i 3G w prawo i lewo. Czujnik jest odporny na zmiany temperatury oraz zawiera algorytm do eliminowania fa³szywych alarmów. Can translator pozwala przetworzyæ dane i informacje z samochodu z szyny Can do urz¹dzenia GPS co nastepnie mo emy odczytaæ w aplikacji Gan Fleet. Na przyk³ad jeœli w³¹czy siê w samochodzie alarm klient mo e zostaæ poinformowany o tym za pomoc¹ wiadomoœci sms. W standardzie wszystko jest widoczne w aplikacji GanFleet. Bateria backup pozwala na pracê urz¹dzenia GPS w momencie odciêcia zasilania. Bateria podtrzymuje pracê urz¹dzenia do 70 godzin. Zewnêtrzna antena GPS umo liwia uzyskanie jeszcze lepszego sygna³u GPS. Czujnik otwarcia wlewu paliwa s³u y do kontroli otwarcia wlewu zbiornika paliwa. Immobiliser w standardzie jest identyfikator kierowcy. Dziêki temu urz¹dzeniu nie mo na uruchomiæ samochodu bez wczeœniejszej identyfikacji kierowcy. Przycisk alarmowy s³u y do wywo³ania alarmu w centrali monitoringu za pomoc¹ ukrytego przycisku lub do obs³ugi zestawu g³oœnomówi¹cego zapewniaj¹cego ³¹cznoœæ g³osow¹ miêdzy kierowc¹, a przedstawicielem serwisowym lub operatorami centrum kontroli. GanPilot (bezprzewodowy kontroler dostêpu) Urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce przed nieautoryzowanym u yciem pojazdu (funkcja antynapad i antyporwanie). Obs³uga systemu sprowadza siê tylko do posiadania identyfikatora radiowego wielkoœci breloka do kluczy. Przycisk IMMO funkcja blokady zap³onu sterowana poprzez ukryty mikro przycisk. 16

17 17 Optymalizacja kosztów paliwa na przyk³adzie samochodu firmowego Standardowe spalanie - 12,8 litra na 100 km, po zamontowaniu systemu GPS - 11,6 litra na 100 km. Zastosowanie czujnika paliwa ma wp³yw na obni enie kosztów zwi¹zanych z gospodark¹ paliwow¹, gdy monitoring tego obszaru docelowo zapobiega kradzie om i nadu yciom. Szczegó³owe raporty definiuj¹ iloœci i miejsca poszczególnych tankowañ danego pojazdu. Ponadto porównanie rzeczywistego spalania paliwa z iloœci¹ zdefiniowan¹ przez producenta mo e wskazywaæ na niew³aœciw¹ eksploatacjê ze strony kierowców ,8 12,6 12,4 12, ,8 11,6 11,4 11,2 11 year 1 year 2 year 3 przed GPS po GPS Po zamontowaniu systemu GPS zu ycie paliwa zmala³o o 1,23 litra na 100 km, czyli 9,55%. W ci¹gu 1 roku zaoszczêdzono 2114 z³, co daje 6342 z³ w ci¹gu 3 lat.

18 GA FLEET GanFleetIP67 GanFleetIP67 jest systemem monitorowania, który nie wymaga pod³¹czenia do zasilania wewnêtrznego uk³adu elektrycznego obiektu. W zale noœci od konfiguracji, bateria w urz¹dzeniu dzia³a nawet do 3 lat, bez koniecznoœci ingerencji z zewn¹trz. Dodatkowym atutem jest ca³kowita dowolnoœæ w wyborze miejsca instalacji. Wy³¹cznie w³aœciciel pojazdu jest informowany o umiejscowieniu urz¹dzenia, co wyklucza manipulacje przy systemie przez niepowo³ane osoby. GanFleetIP67 gwarantuje dostêp do informacji o bie ¹cym po³o eniu pojazdu, co umo liwia optymalizacjê kosztów dziêki aplikacji GanFleet generuj¹cej raporty. G³ówne zalety GanFleetIP67 jedyny GPS na rynku z w³asn¹ bateri¹, wiarygodna lokalizacja obiektu, niskie koszty eksploatacji, ma³e rozmiary urz¹dzenia, wielofunkcyjnoœæ, niski pobór energii, szybka i ³atwa instalacja 18

19 19 GA FLEET Rodzina urz¹dzeñ GanFleetIP67 Linia produktów Maszyny budowlane Lokalizacje kontenerów Lokalizacja przyczep

20 GA FLEET Zaawansowane aplikacje do lokalizacji Rodzaje aplikacji Cechy lokalizacja ³adunku i mienia, lokalizacja przyczep, lokalizacja kontenerów, lokalizacja poci¹gów, urz¹dzenia i maszyny budowlane, utajniony monitoring. pe³ny zestaw funkcji floty, samodzielne urz¹dzenie lokacyjne, akumulator, zaawansowane zarz¹dzanie energi¹, do trzech lat bez ³adowania, konfigurowalny dostêp zdalny, ³atwa instalacja/bez instalacji, norma IP 67. Linia produktów GanFleetIP67, stworzona dla zaawansowanych aplikacji namierzania i lokalizacji oferuje rozszerzon¹ funkcjonalnoœæ poprzez d³ugotrwa³e zasilanie produktów, bardzo ³atw¹ instalacjê oraz szeroki wachlarz dostarczanych zastosowañ. W³aœciwoœci oferowane przez rodzinê urz¹dzeñ GanFleetIP67 pozwalaj¹ znacznie obni yæ straty finansowe firmy ponoszone w zwi¹zku z czêsto trudnym zadaniem, jakim jest skuteczna lokalizacja urz¹dzeñ takich jak przyczepy, kontenery i poci¹gi. GanFleetIP67 wspomaga namierzanie, komunikacjê, funkcje oparte na lokalizacji GPS oraz funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ techniczn¹. 20

21 21 GanFleetIP67/ GanFleetIP67 6M GanFleetIP67 jest innowacyjnym i elastycznym urz¹dzeniem do lokalizacji, stosowanym do zarz¹dzania zarówno mieniem ruchomym oraz nieruchomym. To niewielkie urz¹dzenie pozwala na ci¹g³e œledzenie i monitorowanie dok³adnej lokalizacji cennych zasobów firmy, zwiêkszaj¹c przy tym jej ogóln¹ wydajnoœæ eksploatacyjn¹. Urz¹dzenie wyposa one jest w wytrzyma³y akumulator o d³ugiej ywotnoœci (trzyma przez ok. 3 lata). GanFleetIP67 dzia³a optymalnie bez bezpoœredniego dostêpu do Ÿród³a zasilania i jest odporny na trudne warunki. GanFleetIP67 6M wersjê produktu obs³uguje ten sam zestaw mo liwoœci. Op³acalne rozwi¹zanie, które obs³uguje do szeœciu miesiêcy jeden odczyt GPS i GPRS transmisji na dzieñ lub dwa miesi¹ce i cztery odczyty transmisji dziennie, z wykorzystaniem 2AH akumulatora. Posiada obudowê IP65, która jest odporna na kurz i warunki atmosferyczne. GanFleetPower/GanFleetPower 6M Urz¹dzenie GanFleetPower posiada wewnêtrzn¹ ³adowarkê umo liwiaj¹c¹ wykorzystanie urz¹dzenia w miejscach pozbawionych dostêpu do sta³ego Ÿród³a zasilania. GanFleetPower mo e byæ zastosowany tam, gdzie wymagana jest sta³a instalacja, tj. w przyczepach, w których zasilanie dostêpne jest dopiero po pod³¹czeniu do samochodu. GanFleetPower 6M wersja produktu oferuje to samo zestawienie funkcji i dzia³a do szeœciu miesiêcy przy jednym odczycie GPS i transmisji GPRS na dzieñ lub dwa miesi¹ce do czterech odczytów i transmisji dziennie, wykorzystuj¹c akumulator 2AH. Posiada obudowê IP65, która jest odporna na kurz i warunki atmosferyczne.

22 GanFleet Lighter/GanFleet Lighter 6M Zapalniczka GanFleet Lighter jest przydatna tam, gdzie brakuje sta³ego Ÿród³a energii. Kabel zakoñczony jest wtyczk¹ pozwalaj¹c¹ na ³atwe pod³¹czenie urz¹dzenia do gniazda zapalniczki w pojeÿdzie. Urz¹dzenie GanFleet Lighter przeznaczony jest do zastosowañ wymagaj¹cych ³atwej instalacji, np. w wypo yczalniach samochodów. GanFleet 6M do Zapalniczki obs³uguje to samo zestawienie funkcji. Op³acalne rozwi¹zanie pasuje do ró nych zastosowañ, minimum instalacji i konserwacji. Dzia³a maksymalnie do szeœciu miesiêcy. GanFleet Container Lock Zaprojektowany, aby zapewniæ sprawne œledzenie i monitoring kontenerów. GanFleet Container Lock jest do³¹czony do drzwi kontenera, dziêki czemu klient mo e wiedzieæ gdzie dok³adnie towary znajduj¹ siê w danym momencie, a zw³aszcza dowiedzieæ siê, gdy ktoœ próbuje otworzyæ drzwi kontenera. To solidne rozwi¹zanie jest oparte na GanFleetPower, z w³asnym napêdem, autonomiczne urz¹dzenie œledz¹ce, które wraz z zamkiem, mo e byæ instalowane i usuwane w ci¹gu oko³o minuty z mo liwoœci¹ prze³o enia do innego kontenera eliminuj¹c potrzebê otwarcia pojemnika. 2

23 23 GanFleet Container Urz¹dzenie GanFleet Container jest specjaln¹ wersj¹ systemu GanFleetIP67, któr¹ mo na zamontowaæ w kontenerach w sposób ca³kowicie ukryty. Nic nie jest widoczne z zewn¹trz. Mimo to kontenery wyposa one w urz¹dzenie mo na ³atwo zlokalizowaæ, wykorzystuj¹c ukryte GPSy i anteny GSM. GanFleet Solar Unikatowe rozwi¹zanie Zainstaluj i zapomnij, GanFleet Solar to urz¹dzenie z do³¹czonym panelem s³onecznym. Baterie ³aduj¹ siê za ka dym razem, kiedy maj¹ dostêp do naturalnego œwiat³a s³onecznego. GanFleet Solar jest idealnym rozwi¹zaniem dla kontenerów (tam, gdzie mo liwy jest monta zewnêtrzny), przyczep oraz zasobów zlokalizowanych w odleg³ych miejscach, pozbawionych innych Ÿróde³ ³adowania.

24 Cechy produktów Produkty GanFleetIP67 oferuj¹ zaawansowan¹ lokalizacjê mienia, odznaczaj¹c siê przy tym nastêpuj¹cymi cechami: trwa³oœæ i ywotnoœæ (prawie 3 lata bez ³adowania), dziêki czemu idealnie nadaj¹ siê do lokalizacji przyczep, poci¹gów, kontenerów, mienia o wysokiej wartoœci i wielu innych zasobów, samodzielne urz¹dzenie lokacyjne. Mo e byæ zainstalowane bez Ÿród³a zasilania, wewnêtrzny Litowo polimerowy akumulator o przed³u onej ywotnoœci 13.6 AHr do³adowywalny, zapewniaj¹cy do 3 lat samodzielnej pracy bez koniecznoœci do³adowywania (z zastrze eniem iloœci transmisji), zaawansowane algorytmy zarz¹dzania energi¹ utrzymuj¹ce moc baterii i przed³u aj¹ce ich ywotnoœæ, wysoce wytrzyma³a obudowa posiadaj¹ca stopieñ ochrony IP67 odporna na wp³ywy atmosferyczne, mieszcz¹ca wszystkie czêœci sk³adowe baterie, modu³ GSM & GPS, akcelometr 3D, który wykrywa ruch zasobów i zapewnia ró ne prêdkoœci transmisji dla mienia ruchomego i nieruchomego, programowalny (W /WY³/Test/Panic) przycisk, mo liwoœci ³adowania i komunikacji, prze³¹cznik antysabota owy umo liwiaj¹cy wykrycie próby ingerencji i dwie diody monitoruj¹ce, szybki monta i demonta, minimalna obs³uga, ³atwy monta ; wbudowane otwory na opaski zaciskowe oraz mo liwoœæ pod³¹czenia obudowy magnetycznej. 24

25 25 ZASTOSOWANIE Produkty GanFleetIP67 posiadaj¹ wiele zastosowañ lokacyjnych wykorzystywanych w dziedzinie bezpieczeñstwa, logistyki, transportu i dystrybucji, do œledztw prowadzonych przez policjê oraz s³u by specjalne, w ³añcuchu dostaw itp. Spoœród najlepszych zastosowañ w dziedzinie œledzenia zasobów wyró niæ mo na: Kontenery: Poœród produktów GanFleetIP67 szczególnie odznaczaj¹ siê rozwi¹zania zwi¹zane z lokalizacj¹ kontenerów, z do³adowywan¹ bateri¹ posiadaj¹c¹ d³ug¹ ywotnoœæ, zdaln¹ aktywacj¹ i potencja³em administracyjnym. Urz¹dzenia GanFleetIP67 z ³atwoœci¹ mo na zainstalowaæ we wszelkiego rodzaju kontenerach, takich jak kontenery do transportu morskiego lub ³adunków. Sprzêt ciê ki: Pomimo, i jest to sprzêt ciê ki, który nie³atwo przemieœciæ, maszyny i urz¹dzenia s¹ wci¹ nara one na kradzie. Poœród ciê kiego sprzêtu, który mo na namierzyæ za pomoc¹ produktów GanFleetIP67 znajduj¹ siê maszyny budowlane, maszyny do rozbiórki i du e generatory. Przyczepy: Produkty GanFleetIP67 usprawniaj¹ zarz¹dzanie logistyczne poprzez ustalanie lokalizacji przyczep. W przypadku korzystania z urz¹dzenia GanFleetPower, GanFleetIP67 jest automatycznie ³adowany gdy przyczepa pod³¹czona jest do pojazdu.

26 Zapasy: Mo liwoœci lokalizacji obiektów oferowane przez produkty GanFleetIP67 mo na ³atwo wykorzystaæ do identyfikacji lokalizacji zapasów. Urz¹dzenia GanFleetIP67 wykorzystywane s¹ przez wa niejsze linie lotnicze w Europie Œrodkowej do ustalenia lokalizacji czêœci zamiennych i innych zasobów przechowywanych w magazynie na najwa niejszych miêdzynarodowych lotniskach. Poci¹gi: Zarówno dla bezpieczeñstwa jak i celów logistycznych, ustalanie po³o enia przewozu samochodów w tranzycie na drogach kolejowych. Bankomaty i maszyny sprzedaj¹ce: Urz¹dzenia GanFleetIP67 mog¹ byæ dyskretnie przymocowane do bankomatów i automatów sprzedaj¹cych celem ustalenia ich pozycji w przypadku kradzie y. Ponadto, GanFleetIP67 mo e nawet przekazywaæ dane dotycz¹ce poziomu zapasów w tego typu maszynach. odzie: Urz¹dzenie GanFleetIP67 umo liwia przekazywanie danych o po³o eniu aglówek, umo liwiaj¹c monitorowanie i œledzenie ³odzi za pomoc¹ internetu. Wynajem i leasing pojazdów: Urz¹dzenie GanFleetIP67 mo na z ³atwoœci¹ umieœciæ we wszystkich pojazdach ze wzglêdu na jego niewielkie rozmiary i mo na je ukryæ niemal w dowolnym miejscu w samochodzie. Precyzyjn¹ lokalizacjê samochodu mo na ustaliæ dziêki u yciu systemu opartemu o technologiê Web, oszczêdzaj¹c tym samym czas na umiejscowienie pojazdów do odbioru i zwrotu oraz zapewniaj¹c ni sze sk³adki ubezpieczeniowe floty i zmniejszenie utraty dochodów. Samoloty: W³aœciwoœci lokacyjne rodziny urz¹dzeñ GanFleetIP67 mo na zastosowaæ do rejestracji tras przelotu ma³ych samolotów, helikopterów i tym podobnych obiektów lataj¹cych poruszaj¹cych sie na niskich wysokoœciach bez bezpoœredniego po³¹czenia z silnikiem, spe³niaj¹c przy tym szereg przepisów lotniczych. Pozosta³e informacje ogólne: Elastycznoœæ i trwa³oœæ urz¹dzeñ z rodziny GanFleetIP67 umo liwia lokalizacjê po³o enia mienia ruchomego i nieruchomego. Produkty GanFleetIP67 mo na zastosowaæ do namierzania flot samochodów w leasingu, samochodów wynajêtych, przyczep, motocykli lub pojazdów innego rodzaju. 26

27 3 GA GanTotal 100% bezpieczeñstwa

28 GA GanTotal 100 % bezpieczeñstwa System, na który z³odzieje nie maj¹ odpowiedzi! System zabezpieczaj¹cy GanTotal jest najnowsz¹ i najnowoczeœniejsz¹ ochron¹ auta przed kradzie ¹ na polskim rynku. Jest unikalnym i oryginalnym systemem lokalizacji radiowej po³¹czonej z systemem monitoringu satelitarnego. Certyfikowany przez PIMOT (Przemys³owy Instytut Motoryzacji) gdzie GanTotal otrzyma³ najwy sz¹ klasê EXTRA. Jako jedyny na polskim rynku GanTotal wykorzystuje jednoczeœnie urz¹dzenia radiowe z w³asnym Ÿród³em zasilania i systemy GPS, pod³¹czane do zasilania, jak i posiadaj¹ce w³asne baterie. Chroni od kradzie y wszystkie rodzaje samochodów, ciê arówek i maszyn. System dedykowany jest do ochrony obiektów z segmentu klasy PREMIUM. 28

29 29 GA Dlaczego wybraæ system GanTotal do ochrony samochodu? Dlatego, e najlepsz¹ ochron¹ przed kradzie ¹ auta jest zastosowanie GanTotal, który ³¹czy w sobie system radiowy GanTrack oraz GanFleet GPS. Jeœli potencjalny z³odziej zdo³a³by siê dostaæ do Waszego samochodu, klient zostanie automatycznie powiadomiony o naruszeniu strefy auta. Nawet je eli w jakiœ sposób uruchomi silnik i odjedzie, system radiowy umo liwi lokalizacje pojazdu a grupy interwencyjne przeka ¹ Policji lokalizacje skradzionego pojazdu. Tym samym system GanTotal jest unikalnym rozwi¹zaniem do ochrony i monitoringu pojazdu. W 2011 roku firma Gannet Guard Systems S.A. odzyska³a 100% skradzionych pojazdów, otrzyma³a nagrodê Najwy sza jakoœæ Quality International 2011 w kategorii: QI PRODUCT produkty najwy szej jakoœci oraz QI SERVICES us³ugi najwy szej jakoœci. Dlatego te system GanTotal jest UNIKALNY i nie ma konkurencji. GanTotal jedyna prawdziwa ochrona samochodu przed kradzie ¹!

30 Zalety GanTotal: bie ¹cy monitoring pojazdu, monitoring na terenie Europy przesy³anie informacje o aktywnym alarmie w samochodzie(sms, ), system jest bezobs³ugowy, odnajdowanie obiektu po kradzie y (posiadamy w³asne grupy interwencyjne + wspó³pracujemy z Policj¹) system kontroli granic Polski (GanFleet) oraz przejœæ granicznych nieunijnych Rosja, Bia³oruœ, Ukraina (GanTrack) certyfikowana przez PIMOT Centrala Alarmowa 24h, GanTotal Produkowany w Norwegii i Izraelu, konstrukcja i jakoœæ produktu potwierdzona jest wieloma certyfikatami, posiada certyfikat ISO 9001:2000, posiada certyfikat PIMOT w Warszawie, posiada certyfikat Politechniki Œwiêtokrzyskiej, uznany przez wiele renomowanych Polskich i Europejskich Towarzystw Ubezpieczeniowych. Rodzaje GanTotal: GanTotal 3R GanTrack (bateria na 3 lata) + GanFleet GPS z funkcj¹ powiadamiania o alarmie samochodowym + bateria backup GanTotal 1R GanTrack (bateria na 1 rok) + GanFleet GPS z funkcj¹ powiadamiania o alarmie samochodowym + bateria backup GanTotal 3RC GanTrack (bateria na 3 lata) + GPS GanFleetIP67 (3-letnia bateria) oba systemy dzia³aj¹ do 3 lat bez pod³¹czenia do elektryki pojazdu. 30

31 31 PARTNERZY I KLIENCI Z us³ug naszego systemu skorzysta³o ju ponad 26 tys. U ytkowników! Z a u f a l i n a m m i ê d z y i n n y m i : D e a l e r z y m a r e k s a m o c h o d o w y c h t a k i c h j a k :

32 Modu³ GanTrack w TVN Turbo Na antenie TVN Turbo wyemitowano program Gad et, w którym zaprezentowany zosta³ modu³ radiowy GS-501. Materia³, w którym Gannet Guard Systems udowodni³o wysok¹ skutecznoœæ modu³u, zosta³ wyró niony jako jeden z najlepszych materia³ów zesz³ego roku wyemitowanych na ³amach stacji. Dziêkujemy za to wyró nienie, maj¹c nadziejê, e równie Pañstwu przypad³ do gustu odcinek z naszym udzia³em. Zapraszamy do obejrzenia na YOUTUBE: Gannet Guard Systems S.A. ul. Pileckiego 63; Warszawa tel ; fax NIP: ; Numer KRS:

33 Radiowy system namierzania pojazdów i satelitarny system lokalizacji GPS

34

OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS

OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie rozwiązaniem jakie oferuje Gannet Guard Systems w postaci urządzeń oraz aplikacji Gan Fleet, które umożliwiają bieżące

Bardziej szczegółowo

OFERTA RADIOWA GANNET GUARD SYSTEMS

OFERTA RADIOWA GANNET GUARD SYSTEMS OFERTA RADIOWA GANNET GUARD SYSTEMS 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie rozwiązaniem jakie oferuje Gannet Guard Systems w postaci radiowego systemu lokalizacji GanTrack 1R oraz GanTrack 3R

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Jakość w naszym rozumieniu

Jakość w naszym rozumieniu Jakość w naszym rozumieniu Jakość system zapobiegania występowaniu potencjalnych niezgodności, na wszystkich etapach organizacji usługi. To również skuteczne i szybkie usuwanie przyczyn ewentualnych niezgodności.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Systemy monitorowania pojazdów on-line w technologi GPS/GPRS

OFERTA. Systemy monitorowania pojazdów on-line w technologi GPS/GPRS 01.01.2012 Systemy monitorowania pojazdów on-line w technologi GPS/GPRS OFERTA Przedstawiciel regionalny: MEGAWAT Jerzy Mol 43-346 Bielsko-Biała ul.hałcnowska 115B Tel/fax 338107345 600 241 587 www.megawat.pl

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

GENESIS SOLAR INVERTER

GENESIS SOLAR INVERTER SYSTEM SOLARNY - 800 kw GENESIS SOLAR INVERTER KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI SPRZEDAWAJ ENERGIĘ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: Rozwój i poprawa przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN poprzez modernizacje i zakup specjalistycznego wyposażenia warsztatowego realizowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MOBIPARKING W SYSTEMIE SKYCASH

REGULAMIN MOBIPARKING W SYSTEMIE SKYCASH REGULAMIN MOBIPARKING W SYSTEMIE SKYCASH Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu usługi Webserwisu dla Użytkownika Orlen Flota oraz Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wymagania ogólne: Nr RK.271.5.2015 Osiek, dnia 2.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE dostarczenie Internetu do 100 gospodarstw domowym na terenie gminy Osiek w ramach utrzymania projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin określa zasady korzystania z usługi Wezwij PZU Pomoc ( Usługa ) świadczonej przez PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C konstrukcja: Wentylator promieniowy przeznaczony g³ównie do stosowania w wyci¹gach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r.

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r. TARYFA KOLEJOWA Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu z usługą dostawy do drzwi, regulowaną

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo