SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno -Techniczny Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI Nazwa zamówienia: Montaż systemu AVS systemu zarządzania flotą pojazdów Adres: Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja 55 Nazwa zamówienia: i kod według CPV: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania ( GPS lub równorzędne ) Data opracowania: r. Autor opracowania: Franciszek Blatoń Sprawdzający: Jarosław Hanzlik

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 2 Wstęp. 1.1.Przedmiot. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na dostawie i montażu elektronicznego systemu wspomagającego zarządzanie i monitoring floty pojazdów. 1.2.Zakres stosowania specyfikacji: Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych specyfikacją: montaż systemu w pojeździe obejmujący: - instalację systemu antenowego, - instalację rejestratora systemu kontroli pojazdu z odbiornikiem GPS i modemem komunikacyjnym, - instalację adapterów urządzeń dodatkowych oraz sondy pomiaru paliwa (dotyczy pojazdów 1 zbiornikowych), - kalibrację układu paliwowego na pojeździe, - uruchomienie i strojenie systemu na pojeździe. wyposażenie pojazdu w: - rejestrator systemu kontroli pojazdu z odbiornikiem GPS i modemem komunikacyjnym, - interfejs do szyny CAN ( w miarę możliwości), - system anten GPS GSM - adapter przyłączenia układu kontroli urządzeń dodatkowych (np. przystawka odbioru mocy, pompa, webasto ) - układ rejestracji obrotów silnika, - cyfrową ultradźwiękową sondę pomiaru paliwa, - interfejs do podłączenia panelu PDA lub specjalizowanego panelu, - interfejs do przyłączenia zestawu głośnomówiącego, - gniazdo identyfikatora kierowcy, - pastylkę identyfikacyjną kierowcy. 1.4.Urządzenia zamontowane w pojazdach po zamontowaniu i protokólarnym odbiorze przechodzą na własność zamawiającego. 1.5.Wykaz funkcji systemu: system powinien umożliwiać: gospodarkę paliwem z dokładnością do +/- 3 %, rozliczenie czasu pracy kierowcy, optymalizację zużycia paliwa w funkcji stylu jazdy kierowcy, analizę i rozliczenie pracy w terenie, analizę tras, rozliczenie czasu pracy pojazdu,nadzorowanie kalendarza serwisowego, komunikacje pomiędzy centralą i pojazdem analizę i kontrolę kosztów eksploatacji pojazdu, ochronę pojazdów i ładunków przed kradzieżą. Komunikacja z pojazdem powinna się odbywać za pośrednictwem infrastruktury teletransmisyjnej lokalnego operatora sieci telefonii komórkowej, który świadczy usługi transmisji danych w standardzie GPRS. Dostęp do danych przetwarzanych przez serwer aplikacyjny powinien być realizowany za pośrednictwem Internetu.

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 3 rejestrator powinien posiadać funkcje: rejestracja pozycji geograficznej pojazdu ze zdefiniowaną dokładnością do 3,5m, rejestracja trasy, czasu i prędkości jazdy w poszczególnych punktach drogi, identyfikacja i rejestracja czasu pracy kierowcy, rejestracja obrotów silnika w funkcji czasu i drogi, rejestracja stanu i zużycia paliwa w jednym lub dwóch zbiornikach, interkom do komunikacji głosowej z dyspozytorem oraz panel komunikacji tekstowej, sterowanie ekranem systemu nawigacji satelitarnej, współpraca z tachografem (analogowym lub cyfrowym), automatyczna transmisja danych do serwera realizowana w technologii GPRS, przechowywanie w wewnętrznej pamięci rejestratora do zapisów w przypadku utraty łączności z serwerem co odpowiada okresowi od 2 do 5 tygodni, automatyczne powiadamianie o wjechaniu pojazdu w zastrzeżony teren, autodiagnostyka pozwalająca na ocenę poprawności działania systemu oraz ułatwiająca określenie przyczyn awarii, automatyczne wysyłanie komunikatów alarmowych dla czterech grup zdarzeń (np. kradzież pojazdu, uszkodzenie, przekroczenie prędkości), rejestracja innych parametrów pracy pojazdu dostępnych na szynie CAN, interfejsy do podłączenia dodatkowych urządzeń takich jak czytniki kodów paskowych, TAG-ów, RFiD. panel kierowcy powinien posiadać funkcje: komunikacji tekstowej do nadawania i odbierania komunikatów tekstowych (np. SMS), interkom do komunikacji głosowej z dyspozytorem, nawigację satelitarną w oparciu o wybraną mapę, moduł PDA z zainstalowanym oprogramowaniem rozliczającym czas pracy kierowcy. serwer aplikacji powinien posiadać funkcje; stała transmisja danych w standardzie GPRS, prowadzenie statystyki przesyłanych danych, graficzna wizualizacja transmisji danych, zdalna konfiguracja i diagnostyka rejestratora, prowadzenie rejestru pojazdów zawierającego opis parametrów każdego z pojazdów: charakterystyka układu paliwowego, obrotów silnika, opis ( definicje)urządzeń typu on off, wykaz baz (przypisanie) pojazdu, definicje stawek za poszczególne czynności pojazdu, definicje alarmów (przypomnień) związanych z pojazdem ( 7 kategorii), prowadzenie rejestru kierowców zawierającego podstawowe dane personalne kierowcy, przypisanie do obiektu firmy (bazy), przypisanie do pojazdu, prowadzenie rejestrów kosztów eksploatacji pojazdów i zakupu paliwa, prowadzenie i obsługa rejestru alarmów (termin przeglądu, badania techniczne, badania lekarskie kierowców itp.) przedstawianie w formie wykresów graficznych parametrów pojazdu (stan paliwa, zużycie paliwa, obroty, temperatura), odtwarzanie cyklu jazdy i pracy pojazdu w trybie animacji, przekrojowa statystyka zużycia paliwa, pracy pojazdu i pracy kierowcy, histogram prędkości i obrotów silnika pojazdu, wysyłania i odbieranie SMS ów, zdalne konfigurowanie pojazdu, automatyczna identyfikacja zdarzeń takich jak postój, zatrzymanie, tankowanie paliwa, upust paliwa, duże zużycie, mechanizm ewidencji ogumienia, mechanizm kontroli i rozliczenia odwiedzin punktów własnych. 1.6.Określenia podstawowe:

4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 4 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 2. Materiały Wymagania dotyczące właściwości materiałów instalacji powinny odpowiadać normom, zaleceniom i instrukcjom producentów. 2.1.Wymagania dodatkowe: Rodzaje zastosowanych materiałów należy stosować materiały powszechnie stosowane, dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodności,homologacje itp. 3. Sprzęt: Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji i jest zobowiązany do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt. 4. Transport: Materiał można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu z zachowaniem instrukcji i zaleceń producentów poszczególnych materiałów, aby uniknąć ich uszkodzenia. 5. Wykonanie robót: Przewiduje się montaż kompletnej instalacji na terenie siedziby zamawiającego bez konieczności transportowania pojazdów do wykonawcy( łącznie z demontażem zbiornika paliwa ). 6.Kontrola jakości: Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 7. Zakres robót konserwacyjnych abonament dozorowy systemu: W ramach abonamentu konserwacyjnego Wykonawca jest zobowiązany do: stałej transmisji danych w standardzie GPRS z zastosowaniem specjalnego bezpiecznego formatu danych, prowadzenia statystyki przesyłanych danych, udostępnienia oprogramowania do wizualizacji pracy pojazdów na mapach, definiowania grup pojazdów i pracowników, przekrojowej statystyki zużycia paliwa, pracy pojazdu i pracy kierowcy, zapewnienia dostępu do: - zaawansowanego systemu zarządzania prawami dostępu, zapewnienia możliwości wystawiania i zarządzania zleceniami transportowymi, wyposażenia systemu w moduł do tworzenia i generowania rozdzielnika kosztów pracy pojazdów na poszczególne stanowiska kosztowe, prowadzenia statystyki pracy pojazdów, kierowców, grup pojazdów i grup kierowców,

5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 5 8. Obmiar robót: Zakres ilościowy robót należy sprawdzić we własnym zakresie na terenie bazy transportowej MZN. UWAGA: W ofercie należy wycenić wszystkie koszty związane z uruchomieniem i eksploatacją systemu tj. wyposażenie i montaż systemu w pojazdach oraz udostępnienie infrastruktury i oprogramowania w okresie obowiązywania umowy w oparciu o własne obmiary z uwzględnieniem wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadania. 9. Odbiór robót: Odbiór końcowy może być dokonany po pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę, -W trakcie odbioru należy przedstawić dokumenty dopuszczające wszystkie zastosowane materiały do obrotu i powszechnego stosowania (deklaracje, certyfikaty, itp.) 10.Ustalenia dodatkowe: Oferta na wykonanie robót powinna zawierać: a) opis techniczny wykonania robót, b) opis techniczny rodzaju zastosowanej instalacji i urządzeń z załączeniem certyfikatów, deklaracji zgodności itp. c) koszt wykonania całości zadania, tj. montażu instalacji wraz z obsługą bieżącą i konserwacją w okresie gwarancji, d) deklaracja o udzieleniu gwarancji na wykonanie robót (minimum 3 lata) e) koszt przeszkolenia osób zajmujących się obsługą systemu. Podstawa płatności Zasady płatności zgodnie z zawartą umową. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół podpisany przez inspektora nadzoru. Ustalenia dodatkowe: Nie dotyczy Załączniki: -Wykaz pojazdów przeznaczonych do wyposażenia w system GPS.

6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 6 WYKAZ POJAZDÓW. 1. Lublin III 2. Lublin III 3. VW Transporter T4 4. VW Caddy 5. Ciągnik ZETOR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego W postępowaniu nr ZO/02/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS dedykowanego dla zarządzania oraz kontroli nad flotą pojazdów.

Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS dedykowanego dla zarządzania oraz kontroli nad flotą pojazdów. Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS dedykowanego dla zarządzania oraz kontroli nad flotą pojazdów. 1/20 Spis Treści Opis rozwiązania 3 Opis techniczno

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 01 grudnia 2012r. Wymagania organizacyjno technicznych dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

1.11. Specjalizowany tor transmisji tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej.

1.11. Specjalizowany tor transmisji tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny dedykowany w sieci publicznej. 1. DEFINICJE I OKREŚLENIA 1.1. Abonent osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizację systemu sygnalizacji pożarowej i systemu transmisji sygnału alarmu pożarowego w obiekcie, która jest stroną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Zakup oleju napędowego wraz z dostawą do zbiornika Zamawiającego 1.2. Przekazanie do używania dystrybutora wraz

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

system lokalizacji pojazdów

system lokalizacji pojazdów AWIA AWIA Zadaniem systemu AWIA jest lokalizacja obiektów mobilnych, monitorowanie ich parametrów eksploatacyjnych i przesyłanie tych informacji do Centrum Nadzoru. Rozwiązanie to dedykowane jest dla firm

Bardziej szczegółowo

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY REALIZACJEELTE GPS ELTE GPS Lider jest tylko jeden 1 Gdańsk Szczecin Olsztyn Bydgoszcz Białystok Poznań Warszawa Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu z dnia 29.06.2012r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka, kwiecień 2013 1/18

Sucha Beskidzka, kwiecień 2013 1/18 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 kwiecień 2013 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, 12.03.2014 ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie 66-460 Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../07/aa/2012 zawarta w dniu.2012r.w Kłodawie.

UMOWA nr../07/aa/2012 zawarta w dniu.2012r.w Kłodawie. UMOWA nr../07/aa/2012 zawarta w dniu.2012r.w Kłodawie. Stronami umowy są: Kopalnia Soli Kłodawa S.A. z siedzibą w Kłodawie, 62-650 Kłodawa, przy ul. Aleja 1000lecia 2, wpisana pod numerem KRS 0000219532

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2013r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2013r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 9 grudnia 2013r. Wymagania organizacyjno technicznych dotyczące uzgadniania przez Komendanta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 05/2014/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2014r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 7/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.

do Zarządzenia nr 7/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 7/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie sposobu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

MOK.0230.14.12. zarządza się, co następuje:

MOK.0230.14.12. zarządza się, co następuje: MOK.0230.14.12 Zarządzenie Nr 14/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach z dnia 01.10.2012r. w sprawie: wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno technicznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dostawa i wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo