Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie"

Transkrypt

1 Realizacja zadań samorządowych w okresie Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego 2007 roku na konto gminy wpłynęły środki finansowe z funduszy unijnych w wysokości 450 tys. zł. W roku 2009 zrealizowany został kolejny etap modernizacji i uporządkowania rynku w Urzędowie wydatkując na ten cel kwotę prawie 335 tys. zł. Modernizacja rynku -etap I Modernizacja rynku - etap II

2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - oświata Zrealizowana została termomodernizacja na dwóch obiektach użyteczności publicznej tj. Szkole Podstawowej w Leszczynie i budynku Przedszkola Publicznego w Urzędowie. Nakłady ogółem to kwota 1 mln 557 tys. zł, w tym premia termomodernizacyjna 208 tys. 400 zł. Dotacja powiatu 350 tys. zł. Budynek Szkoły Podstawowej w Leszczynie Budynek Przedszkola w Urzędowie po modernizacji

3 Dokończenie budowy i oddanie do użytku remizy OSP Moniaki Remiza OSP Moniaki przeprojektowana została na Świetlicę Wiejską w Moniakach, z której korzystać będą Związek Sadowników RP, Koło Gospodyń Wiejskich, jednostka OSP Moniaki i młodzież z tego rejonu. Zorganizowana została siłownia dla tych, którzy część swojej energii będą chcieli przeznaczyć na treningi wysiłkowe w tych pomieszczeniach. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem funduszy unijnych (PROW Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich ). Kwota dofinansowania 284 tys. zł. Świetlica Wiejska w Moniakach Kontynuacja budowy na potrzeby sołectwa budynku w Józefinie Budynek w Józefinie jest w trakcie realizacji z dofinansowaniem funduszy unijnych. Kwota dofinansowania 201 tys. zł. Prace zgodnie z umową z wykonawcą zakończone będą do r.

4 Ujęcie wody w Urzędowie Przebudowa stacji ujęcia wody w Urzędowie Mikuszewskie była bardzo potrzebna, bowiem od momentu jej wybudowania nie było gruntownego remontu. Tradycyjne zbiorniki hydroforowe zastąpiły zestawy pomp, które mają bardziej korzystny wpływ na zasilanie odbiorców w wodę. Koszt ogólny zadania prawie 500 tys. zł. Kwota dofinansowania z funduszy unijnych 206 tys. zł. Ujęcie wody w Urzędowie stacja wodociągowa Modernizacja i budowa nowych chodników Dzięki dobrej współpracy z powiatem i Urzędem Marszałkowskim zmodernizowano bądź wybudowano 1km 53 mb chodników. Zmiana oświetlenia ulicznego na stylowe nawiązującego do urzędowskiej architektury przy ul. Podwalnej i Polnej. Analizowana była koncepcja bardzo oszczędnego oświetlenia LED. Oświetlenie uliczne przy ul. Polnej jest w trakcie projektowania i zrealizowane zostanie jeszcze do końca tego roku.

5 Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Skorczyce Zadanie to zostało zakończone w roku 2008, a zbiornik przekazany do użytkowania Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Lublinie, przy czym bezpośrednim administrowaniem zajmuje się Koło Wędkarskie w Urzędowie. Zbiornik to miejsce spotkań nie tylko wędkarzy, spotykają się tutaj mieszkańcy Skorczyc, ZS Skorczyce i inne organizacje jak Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna bądź Rada Sołecka. Miejsce to dobrze integruje różne struktury z gminy i miejscowości Skorczyce. Zbiornik wodny w Skorczycach Realizacja zadań związanych z remontem i modernizacją dróg przebiegających w granicach administracyjnych gminy W latach nakłady na drogi były wielokrotnie wyższe jak pierwotnie zakładano. Wynikało to z faktu pozyskiwania funduszy zewnętrznych poza budżetem gminy. Nakłady na drogi wyniosły 3 mln 558 tys. zł i zmodernizowano ponad 14 km dróg. Najwyższe efekty uzyskaliśmy w 2009 r, gdzie zadania drogowe realizowane były na 13 odcinkach na długości 6,8 km. W roku 2010 zrealizowano utwardzenie dna wąwozu drogi gminnej o długości ponad 1200 mb za kwotę prawie 730 tys. zł, w tym 568 tys. zł dofinansowania.

6 Utwardzenie zjazdów na drogi wyższej kategorii. Zrealizowaliśmy zjazdy na drogi powiatowe w Bęczynie, Popkowicach i Mikuszewskim na drogi gminne. Nakłady na ten cel wyniosły 436 tys. 204 zł, a środki finansowe zewnętrzne spoza budżetu gminy 264 tys. 516 zł. Rozpoczęcie budowy obiektu wielofunkcyjnego W roku 2009 Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie dokonał rozbiórki starego budynku i rozpoczęta została budowa nowego, w którym będzie miał swoją siedzibę Gminny Punkt Informacji Turystycznej i Izba Garncarska wyroby z Międzynarodowych Warsztatów Garncarskich. Wmurowanie aktu erekcyjnego miało miejsce w dniu 12 września 2010 roku przy okazji Gminnego Święta Plonów. Wizualizacja obiektu wielofuncyjnego w Urzędowie

7 Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie boisk w Urzędowie Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania tego zadania. Wartość całkowita zadania 918 tys. zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 500 tys. zł. Projekt - koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w Popkowicach Projekt koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej w ośrodku wspomagającym, jakimi są niewątpliwie Popkowice opracowana została na zasadzie wyboru ofert, metodą konkursową. Po zebraniu uwag i propozycji ze strony mieszkańców bądź osób zainteresowanych rozpoczęły się prace projektowe z uwzględnieniem etapowej realizacji inwestycji.

8 Zmiany w planie przestrzennym zagospodarowania gminy Planowaniem przestrzennym zajmujemy się w sposób ciągły w trakcie całej kadencji urzędowskiego samorządu. Nie licząc tego, co było zakończone w poprzedniej kadencji w czerwcu 2008 ( r), podpisana została umowa w roku 2008 na kolejne zmiany w planie przestrzennym zagospodarowania gminy, a opracowaniem objęto 190 działek, przy czym w dwóch etapach uchwalenia planu pozytywnie załatwiono 81. W dniu 12 listopada 2009 roku podpisano kolejną umowę na zmiany studium kierunków zagospodarowania i zmiany w planie przestrzennym zagospodarowania na kolejne 129 działek. W wyniku tych dwóch opracowań zmianami w planie objęto 319 działek. W opinii Starostwa Powiatowego (budownictwo) jesteśmy najbardziej aktywną gminą, gdy chodzi o ruch budowlany i inwestycyjny w powiecie kraśnickim. Dofinansowanie kanalizacji w Bęczynie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W dniu r. podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Pośredniczącą na kwotę 615 tys. euro dofinansowania. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2009 i ma być zakończone, gdy chodzi o wykonawstwo do 30 grudnia 2010 r, a ostateczne rozliczenie przewidziane jest na I kw r. Złożyliśmy dwukrotnie wnioski o płatność, a możliwe do uzyskania dofinansowanie to kwota 2 mln zł. Prace przy kanalizacji w Bęczynie

9 Dostosowanie wspólnie z Dyrekcją SPZOZ w Urzędowie ośrodków zdrowia do nowych standardów unijnych W obecnej kadencji Rady Gminy opracowany został program dostosowania bazy lokalowej do nowych uwarunkowań prawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Program ten został pozytywnie zaopiniowany przez kraśnicki Sanepid i przyjęty przez Radę Gminy. W koncepcji przyjętej do realizacji tego programu przyjęliśmy zasadę, że będziemy realizować w miarę naszych możliwości zadania, na które uda nam się pozyskać zewnętrzne, nawet niewielkie dofinansowanie. W 2008 roku dzięki dobrym kontaktom i życzliwości Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lublinie udało nam się pozyskać 26 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania na realizację podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Urzędowie. W roku podjęte zostały intensywne starania o dofinansowanie dostosowania naszej służby zdrowia do nowych uwarunkowań prawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 8.3 Służba Zdrowia. Ogłoszona została lista rankingowa projektów pozytywnie zweryfikowanych, przy czym w październiku 2009 r. otrzymaliśmy pismo, z którego wynika że gmina może uzyskać 1 mln 149 tys. zł, jeżeli w terminie trzech miesięcy tj. do r. złoży dokumenty i załączniki wymagane w regulaminie dotyczącym RPO i tego działania pod rygorem, że niezłożenie tych dokumentów w podanym terminie skutkować będzie odmowę dofinansowania. Ponieważ wniosek na służbę zdrowia do RPO składany był na podstawie koncepcji, opracowanie dokumentacji technicznej dla trzech ośrodków zdrowia w tym dwa Urzędów i Moniaki objęte obszarem ochrony konserwatorskiej wydawało się nierealne. Przyznano gminie dotację w kwocie 1 mln 149 tys. zł, podpisana została umowa na dofinansowanie trwają prace w budynku Ośrodka Zdrowia w Urzędowie. Poradziliśmy sobie z tym zadaniem i w wymaganym terminie złożyliśmy projekt z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego. Sytuacja finansowa SPZOZ-u w Urzędowie jest bezpieczna. W roku 2009 sprywatyzowane zostało na wniosek Dyrektora laboratorium analityczne, chociaż biorąc pod uwagę sytuację finansową w zakładzie nie było tak pilnie uzasadnionej potrzeby.

10 Rozszerzenia działalności gospodarczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie tak, aby pozyskać dodatkowe poza opłatami za wodę i ścieki, dochody do budżetu tej jednostki ZGK w Urzędowie realizuje także inne zadania niż wodociągowo kanalizacyjne. W roku 2009 dokonał rozbiórki budynku po gospodzie w Urzędowie, przygotowując teren pod budowę budynku dla potrzeb pomocy społecznej w naszej gminie. Na rok 2010 trwają z ZGK Urzędów uściślenia dotyczące wykonania przypięć (przyłączy) kanalizacyjnych dla ponad 200 dostawców ścieków oraz budowa nowych, mały zadań wodociągowych dla nowych odbiorców dwa zadania. Kontynuacja podjętych ustaleń i działań z energetyką w sprawie wykonania zasilania i doprowadzenia energii dla obszaru Kajetanówka Zadanie to jest realizowane jest częściowo jadąc od Urzędowa do Kraśnika, obszar po lewej stronie jest zaprojektowany i zasilanie w energię elektryczną jest rozprowadzane, a po prawej stronie wymagana była zmiana w planie przestrzennego zagospodarowania gminy Urzędów. Procedura i czasookres zmian w planie nie zależy wyłącznie od operatywności samego Urzędu Gminy, lecz bardzo często od zgody i zrozumienia osób, które posiadają grunty w obszarze opracowania zmian w planie przestrzennym zagospodarowania gminy. Analiza sieci placówek oświatowych Racjonalność sieci placówek oświatowych można zawsze poprawić. Procedura dochodzenia do zrealizowania tego zadania jest dość złożona. Podjęta próba zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Leszczynie nie powiodła się ze względu na duży opór rodziców i osób zainteresowanych utrzymaniem placówki oświatowej na dotychczasowym poziomie. Wnioski przyjęte podczas podsumowania realizacji projektu Szkoła marzeń są realizowane na bieżąco. Jako ciekawostkę należy podać, że uruchomiono Szkolny Ośrodek Kariery zatrudniając osobę, która doradzała młodzieży, jakie kierunki kształcenia są dla konkretnych osób najbardziej odpowiednie. W wyniku realizacji wniosków przyjętych na podsumowaniu programu, Zespół Szkół w Skorczycach jest placówką otwartą na środowisko lokalne swojej miejscowości i gminy, a także podejmuje współpracę z jednostkami spoza gminy. W najbliższym okresie czasu nie planuje się likwidacji placówek oświatowych.

11 Pomoc bezrobotnym, stażystom w pozyskiwaniu pracy, odbycia stażu absolwenckiego, organizowanie prac interwencyjnych i robót społecznie użytecznych W ramach stażu absolwenckiego pracowało w Urzędzie Gminy 47 osób, prace interwencyjne udało się zorganizować dla 2 osób, przygotowanie zawodowe odbyło 5 osób, a roboty publiczne 12 osób. W roku 2010 wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Urzędowie zorganizowano w szerszym zakresie jak dotychczas prace społecznie użyteczne. Działania w celu poprawy opłacalności produkcji rolnej Każdego roku, a od trzech lat wspólnie ze Związkiem Sadowników RP organizujemy na terenie gminy Urzędów Dni Kultury Rolnej. W latach w spotkaniach uczestniczyło około 1400 osób. Efektem tych spotkań jest przybliżenie rolnikom wielu rozwiązań prawnych, poprzez które można poprawić swoją sytuację dochodową. Należymy do gmin, które są w ścisłej czołówce województwa lubelskiego, gdy chodzi o wykorzystywanie funduszy unijnych przez rolników i lokalny samorząd. Wykłady podczas Dni Kultury Rolnej

12 Coroczne imprezy kulturalne Każdego roku organizowane są Dni Urzędowa, a w roku 2007 pozyskano fundusze w ramach Unii Europejskiej na Międzynarodowy Festyn Europejski, w roku 2009 organizowane były wspólnie z powiatem dwie powiatowo gminne uroczystości: a) powiatowo gminne uroczystości dożynkowe, b) powiatowo gminne uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. W roku 2010 w ramach DNI URZĘDOWA realizowaliśmy program Wzmocnienie Współpracy z Węgrami i rozwój lokalnej turystyki. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 55 tys. zł.

13 Wyjazdy w ramach współpracy z Węgrami i Ukrainą W trakcie bieżącej kadencji Rady Gminy zorganizowaliśmy wymianę młodzieży i osób dorosłych różnych zawodów. Na zaproszenie naszego samorządu przybyło łącznie około 145 osób, natomiast z zaproszenia skorzystało z naszej gminy około 120 osób były to osoby różnych grup w tym nauczyciele, pracownicy kultury, samorządu, rady i radni oraz dzieci i młodzież w liczbie 20 osób. Sport szkolny i pozaszkolny na terenie naszej gminy Aktualnie sportem pozaszkolnym zajmują się trzy kluby: Orzeł Urzędów, Iskra Boby, Ruch Popkowice i drużyna Orliki dyscyplina piłki nożnej. W roku bieżącym działalność tych klubów rozszerzona została o zespół piłki siatkowej. Organizowane są festyny na obiektach sportowo rekreacyjnych w Skorczycach. W roku 2010 organizowany był Europejski tydzień sportu dla wszystkich koordynator Mateusz Fic oraz zawody wędkarskie. Współpraca z Kołami Gospodyń i jednostkami OSP Każdego roku organizujemy doroczne spotkania kobiet. W roku 2008 udział w tej uroczystości brała delegacja z Węgier. Corocznie organizujemy zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP, zbierając wnioski i propozycje do współpracy. W roku 2010 dokonano szczegółowej analizy stanów osobowych Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Urzędów. Obecnie funkcjonuje 17 KGW. Mamy wypracowaną koncepcję wykorzystania przez KGW funduszy unijnych na lata Dodatkowe fundusze na inwestycje infrastrukturalne i projekty. W okresie programowania funduszy unijnych na rozwój infrastruktury korzystaliśmy z rozwoju obszarów wiejskich na dwa zadania inwestycyjne. I - odnowa centralnego miejsca, jakim jest Rynek w Urzędowie, kwota dofinansowania 450 tys. zł. II budowa obiektów sportowo rekreacyjnych w Skorczycach (dodatkowa kwota środków) z kwotą dofinansowania 330 tys. zł. Rozpoczęliśmy bardzo trudną inwestycję rozbudowę oczyszczalni ścieków w Urzędowie i budowa kanalizacji ciśnieniowej w Bęczynie. Koszt ogólny zadania to kwota nieco ponad 4 mln zł. z kwotą dofinansowania 615 tys. euro.

14 Inne wnioski na które otrzymaliśmy dofinansowanie obrazują tabele: EFEKTY STARAŃ GMINY URZĘDÓW O FUNDUSZE UNIJNE LATA I PROJEKTY KRAJOWE L.p. Nazwa zadania 1. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn połączona z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie Wartość całkowita projektu , - Kwota dofinansowania Okres realizacji , Okres rozliczenia Uwagi II PROJEKTY REGIONALNE (WOJEWÓDZKIE) RPO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego L.p. Nazwa zadania 1. Dostosowanie budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych 2. Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego 3. Wzmocnienie współpracy międzynarodowej z Miastem Nadudvar oraz promocja turystyki w Gminie Urzędów i Nadudvar Wartość całkowita projektu , - Kwota dofinansowania Okres realizacji Okres rozliczenia , , , , , Uwagi

15 III PROJEKTY REGIONALNE (WOJEWÓDZKIE) PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich L.p. Nazwa zadania 1. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Moniakach 3. Przebudowa stacji wodociągowej Mikuszewskie 4. Obiekty sportowo rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie 5. Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach 6. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie Wartość całkowita projektu ,5 4 Kwota dofinansowania Okres realizacji Okres rozliczenia , , , , , , , , , , , Uwagi Wniosek złożony do rozpatrze nia Wniosek złożony do rozpatrze nia Wniosek złożony do rozpatrze nia IV PROJEKTY POPRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ L.p. Nazwa zadania 1. Dokończenie budowy Domu Wiejskiego w Józefinie i zagospodarowanie przyległego terenu Wartość całkowita projektu Kwota dofinansowania Okres realizacji Okres rozliczenia , , Uwagi 2. Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Skorczycach 3. Zorganizowanie imprezy kulturalno rekreacyjnej Dożynki Gminne , , Wniosek złożony do rozpatrze nia Wniosek , , złożony do rozpatrze nia

16 4. Stroje ludowe dla zespołu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie 5. Wydanie publikacji informacyjnej Dzieje Urzędowa , , , , Wniosek złożony do rozpatrze nia Wniosek złożony do rozpatrze nia Poziom nakładów na najważniejsze inwestycje infrastrukturalne w gminie Urzędów lata Lp. ROK Nakłady ogółem w tys. zł. Pozyskane środki zewnętrzne w tys. zł Nakłady finansowe na drogi i chodniki w tys. zł Razem UWAGI Łącznie w latach zrealizowaliśmy inwestycje infrastrukturalne za kwotę 10,4 mln zł w tym bezzwrotne dotacje 3,8 mln zł i były to środki finansowe przekazane na konto gminy, środki finansowe zainwestowane w granicach administracyjnych gminy na różne cele i zadania przez szczeble samorządu powiatowego i regionalnego, premie termomodernizacyjne, częściowo umarzalne kredyty bądź pożyczki. Informacja ta nie zawiera funduszy, jakie trafiły na teren gminy na projekty tzw. miękkie (nie inwestycyjne). Temat ten będzie odrębnym opracowaniem i podam go do publicznej wiadomości na łamach Gazety Urzędowskiej w kolejnych wydaniach. Jan Woźniak

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo