Pożyczki na inwestycje o charakterze innowacyjnym Wdrażanie i rozliczanie pożyczek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pożyczki na inwestycje o charakterze innowacyjnym Wdrażanie i rozliczanie pożyczek"

Transkrypt

1 1. Przejęcie dokumentacji od Sekcji Kontraktowania 2. Wypłata środków z Pożyczki 3. Weryfikacja sprawozdania z wdrożenia inwestycji 4. Monitorowanie pożyczek 5. Zakończenie pożyczki

2 1. Przejęcie dokumentacji od Sekcji Kontraktowania Sekcja Kontraktowania Sekcja Rozliczeń Dotacji i Pożyczek Protokolarne przekazanie dokumentacji pożyczki następuje niezwłocznie po zawarciu umowy

3 2. Wypłata środków z Pożyczki Weryfikacja zabezpieczeń Proces ten odbywa się poprzez kontrolę prawidłowości ustanowienia a zabezpieczeń i ich zgodności z umową. Wypłata I transzy lub całości pożyczki następuje w transzach (po uprzednim ustanowieniu prawnego zabezpieczenia), wniosek o wypłatę I transzy należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy pożyczki, istnieje możliwość jednorazowej wypłaty pożyczki, gdy jej wartość ć nie przekracza ,00 PLN (na pisemny uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy można łączyć wypłatę dwóch lub więcej transz), rekomendowanie płatności wyłącznie po uprzednim skontrolowaniu prawidłowości wypełnienia wniosku o wypłatę, kontroli ustanowienia zabezpieczeń ń oraz realizacji budżetu pożyczki (w przypadku wypłaty kolejnej transzy), sporządzenie harmonogramu płatności (daty i terminy płatności rat) na podstawie rekomendacji płatności, zawierającej faktyczną datę wypłaty środków.

4 Wypłata kolejnej transzy pożyczki Wypłata ta może nastąpić wyłącznie po sprawdzeniu poprawności rozliczenia poprzedniej transzy: kontrola zasadności wydatkowania środków, w tym terminów i kwot płatności faktur, sprawdzenie poprawności faktur dołączonych do rozliczenia oraz adnotacji a na fakturach, kontrola potwierdzenia zapłaty faktur (porównanie faktur z dowodami zapłaty/przelewami) oraz prawidłowości wypłat z subkonta pożyczkowego, owego, sprawdzenie poprawności obliczeń na Formularzu rozliczenia transzy pożyczki (poprawność rachunkowa), sprawdzenie proporcji wydatkowanych środków (pożyczka, środki własne).

5 3. Weryfikacja sprawozdania końcowego z wdrożenia inwestycji Pożyczkobiorca składa w PARP rozliczenie kosztów inwestycji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, wynikającej z umowy pożyczki. Podstawowe elementy kontroli: opis realizacji przedsięwzięcia wdrożeniowego, rozliczenie wydatków realizacji wdrożenia przedsięwzięcia: faktury: dane wystawcy faktury, dane nabywcy (Pożyczkobiorcy zgodnie z umową pożyczki), przedmiot faktury, data sprzedaży, podpisy na fakturze (wystawcy i odbiorcy),

6 Weryfikacja sprawozdania końcowego z wdrożenia inwestycji. Podstawowe elementy kontroli cd. kopie dowodów zapłaty: data dokonania płatności, płatnik, odbiorca płatności, tytuł płatności (identyfikacja faktury), sprawdzenie zgodności numeru konta (faktury, przelewy), weryfikacja wyciągów z rachunku bankowego Pożyczkobiorcy; źródła finansowania: koszty netto inwestycji, weryfikacja proporcji wydatkowania środków z pożyczki i środków własnych Pożyczkobiorcy.

7 Wizyta monitorująca w miejscu wdrożenia przedsięwzięcia Następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia wdrożeniowego i rozliczeniu kosztów inwestycji. Fakt przeprowadzenia wizyty potwierdza się sporządzeniem raportu,, który zawiera: informacje ogólne dotyczące Pożyczkobiorcy, informacje o przedsięwzięciu innowacyjnym, wynikające z umowy pożyczki p (nr umowy, tytuł projektu, data podpisania umowy, termin realizacji, kwota pożyczki i % kosztów kwalifikowanych, opis działań objętych przedsięwzięciem), stan faktyczny realizacji projektu, w tym: zgodność danych i informacji zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki, p zgodność przeprowadzonych działań oraz zakupionych maszyn i urządzeń z umową pożyczki oraz oryginałami faktur, zgodność realizacji kolejnych etapów inwestycji z harmonogramem określonym w umowie pożyczki, kontrola dokumentacji potwierdzającej realizację projektu (np( np.. zapytania ofertowe, oferty, dokumenty z wyboru dostawcy, oryginały faktur, dowody zapłaty), zgodność źródeł finansowania z zasadami programowymi.

8 4. Monitorowanie pożyczek Monitorowanie spłat na podstawie raportu kwartalnego i bieżących informacji z Zespołu Finansowo-Księgowego oraz informacji zawartych w systemie finansowym. W przypadku braku spłat niezwłocznie podejmowane są czynności mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz wyegzekwowanie płatności: nawiązanie kontaktu telefonicznego z Pożyczkobiorcą/Poręczycielem, bezpośrednie spotkanie z Pożyczkobiorcą/Poręczycielem w siedzibie PARP lub w siedzibie Pożyczkobiorcy/Poręczyciela, wezwanie do zapłaty (ponowne wezwanie do zapłaty, wezwanie ostateczne, wypowiedzenie umowy pożyczki), wpisanie Pożyczkobiorcy na prowadzoną przez PARP listę podmiotów, które nie wywiązują się z zobowiązań.

9 Monitorowanie pożyczek cd. Negocjowanie warunków spłaty wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy. Zmiany wprowadzane są do umowy wyłącznie w postaci aneksu i mogą dotyczyć: zmiany warunków spłaty poprzez zmianę harmonogramu (przy jednoczesnym utrzymaniu terminu spłaty wynikającego z umowy), okresowego wstrzymania naliczania odsetek, weryfikacja i wzmocnienia ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki, zaspokojenia roszczeń PARP z posiadanych zabezpieczeń (bez konieczności wypowiadania umowy pożyczki).

10 Monitorowanie pożyczek cd. Monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej Pożyczkobiorcy Analiza sprawozdań finansowych: kwartalnie w oparciu o sprawozdania F-01F rocznie w oparciu o bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Monitorowanie zabezpieczeń w trakcie wizyt monitorujących i rozmów z Pożyczkobiorcą/ Poręczycielem W przypadku stwierdzenia utraty wartości posiadanego zabezpieczenia dążenie do uzyskania poprawy stanu zabezpieczeń poprzez: utrzymanie istniejącego zabezpieczenia przy równoczesnej dobrowolnej olnej spłacie części zobowiązania, zmianę harmonogramu spłaty i wyegzekwowanie niezabezpieczonej części należności, ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń, zmianę formy zabezpieczenia.

11 Monitorowanie pożyczek cd. Wizyty monitorujące mogą być przeprowadzane w toku i/lub po zakończeniu realizacji projektu. Cel: weryfikacja realizacji projektu innowacyjnego pod kątem zgodności z zawartą umową, sprawdzenie prawidłowości dokumentów finansowych i merytorycznych rycznych Pożyczkobiorcy, potwierdzenie zgodności danych i informacji dostarczonych przez Pożyczkobiorcę ze stanem faktycznym. Przeprowadzenie wizyty potwierdza sporządzenie Raportu, który zawiera opinię pracownika PARP, ewentualne stwierdzone nieprawidłowości, rekomendowane ndowane działania pokontrolne oraz uwagi i wyjaśnienia Pożyczkobiorcy.

12 5. Zakończenie pożyczki Całkowita spłata i zwolnienie zabezpieczeń wezwanie Pożyczkobiorcy do uregulowania ewentualnej niedopłaty po otrzymaniu rozliczenia pożyczki z Zespołu Finansowo-Księgowego, zawiadomienie Pożyczkobiorcy/Poręczyciela o rozliczeniu umowy pożyczki, wydanie zaświadczenia potwierdzającego spłatę i dokumentów umożliwiających zwolnienie zabezpieczeń. Archiwizacja dokumentów sporządzenie spisu dokumentów dotyczących pożyczki, protokolarne przekazanie dokumentacji do archiwum PARP.

13 Dziękuję Państwu za uwagę

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik nr 3 do Regulaminu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Regulamin udzielania pożyczek przez Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska ECDF- TISE (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest

Bardziej szczegółowo

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym

Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym Załącznik nr 3 do Regulaminu Ramowy wzór umowy pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym W Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - państwową osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo